Sunteți pe pagina 1din 2

PARTIDUL POPORULUI ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ

Organizatia Locală……………………………………………………………………..

Colegiul…………………………………….Secţia de votare…………………………

FIŞĂ DE PRIMIRE ÎN PARTID

Subsemnatul_______________________________________________________, având
Codul Numeric Personal_______________________ B.I. (C.I.) Seria_____ Nr._______,
născut (ă) la data de____________în localitatea _________________ judeţul_________,
domiciliat(ă) în localitatea _________________________________ judeţul__________,
strada______________________________ nr.______ bl._____ Sc.____, et.____ ap___ ,
profesia______________________________ocupaţia____________________________,
funcţia ________________________________, loc de muncă _____________________,
tel. acasă __________, tel. serviciu __________, fax_________, tel. mobil __________,
Prin prezenta ADEZIUNE declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului şi
Programului Politic ale PARTIDULUI POPORULUI, sunt de accord cu aceste
documente şi solicit să fiu primit în rândurile membrilor PARTIDULUI POPORULUI.

Declar că sunt/ nu sunt membru (ă) al altui partid sau al altei formaţiuni politice din
România:
_______________________________________________________________________
_

Declar ca fac/nu fac parte din alte asociaţii politice din străinătate:

_______________________________________________________________________
_

Data___________ Semnătura ______________

OBSERVAŢIE: (*) Se trece partidul sau formaţiunea politică din care a făcut parte până
la momentul înscrierii în Partidul Poporului.

NOTĂ: În cazul în care este membru al unui partid înscrierea în PARTIDUL


POPORULUI constituie demisia din acel partid ( Legea nr.14/2003- Legea partidelor
politice, art.8, alin.2).