Sunteți pe pagina 1din 4

Suspinul unui

De ce suspini nemângâiat, iubitul meu Părinte?


Părinte
De ce eşti trist şi-ndurerat şi plângi fără cuvinte?
De ce-ţi curg lacrimi pe obraz şi plângi în multe
rânduri?
De ce nu-ţi spui al tău necaz şi stai mereu pe
gânduri? Din sumar:
De ce asculţi până târziu cum bate vântul afară?
Şi plângi cu el şi eşti pustiu în fiecare seară… Care este rolul parohiei în Biserică, în contextul actual? / 2
Te văd mereu că stai ş-asculţi un cântec plin de
jale Adunările tinerilor creştin-ortodocşi din Oltenia / 3
Văd lacrimile care-ţi curg udând ale tale haine ECCE
Care este rolul HOMO în Biserică,
parohiei
Fragment conferinţă “Ce este omul?”- Ierom. Rafail Noica / 4
De ce asculţi până târziu cântări şi rugi greceşti? în contextul actual?
Plângând amar şi eşti pustiu şi nu te linişteşti Nr. 15/2007, (Octombrie), ascorcv@yahoo.com Poesii / 6
Sf.
De ceNicolae Velimirovici
iubeşti în nopţi de taină– imagini
fragment din predica la
preaiubite? Revistă de cultură şi spiritualitate ortodoxă bilunară
Evanghelia Semănătorului, Parohia este comunitatea în“Hristos, care creştinul
editată de A.S.C.O.R. Craiova copil! …”e/ 7
chemat săStudenţilor
Asociaţia trăiascăCreştin-Ortodocşi
cu Hristos şiRomâni,
în Hristos
filiala condus
Craiova
Omul se află aşezat în lume ca împresurat din
toate părţile de marea înţelepciunii lui Dumnezeu, care i de Duhul Sfânt. Centrul vieţii parohiale unui
Suspinul estePărinte
Sfânta/ 8
se arată în pilde. Dar de se uită numai cu ochii nu vede Liturghie. Parohia pune în valoare firea omului
Sf. Nicolae Velimirovici / 8
altceva decât valurile, straiul de spumă al mării. Se uită privit ca persoană sau ca fiinţă socială. În cadrul
şi vede haina firii, dar nu inima ei. Asculta si aude glasul parohiei, Biserica împlineşte armonios caracterul
firii, dar nu-i pătrunde graiul; în auz i se rostogolesc voci comunitar al omului manifestat 1 pe orizontală şi pe
care nu spun nimic. Ochiul nu-i făcut să vadă miezul, verticală (relaţie cu semenii şi cu Dumnezeu).
urechea nu-i făcută să înţeleagă tâlcul. Dar duhul
găseşte duhul; înţeleşii află înţelesul; iubirea simte În zilele noastre există riscul ca omul sa se
iubirea. limiteze numai la comunicarea cu aproapele ( prin
fundaţii, organizaţii etc.), fie să se roage în mod
Săracă si tristă aşezare e lumea aceasta. Totul e
individual şi nu-şi mai primeşte vocaţia de mădular
Redacţia Ecce
al Bisericii Homo:
în comuniune cuwww.ascor.wordpress.com
ceilalţi.
redactor-şef:
Rămâne Elenaîndemnul
Mladinovici ca în Parohie să se
manifeste lucrarea
redactori: Gabriela Milă, în lume
Florin MariusaTănase,
Bisericii,
Gabriel aceeaşi
lucrare cu cea a luiMirela
Munteanu, Hristos.
Pătru,Amin ! Nicola
Mihaela
8

Preot Prof. Gheorghe P


Praguri Poesis

Hristos, copil! …

Ochii Lui erau întotdeauna calzi, privirea Lor


mereu duioasă. Purta în inimă pe toată lumea, pe toţi
vecinii şi cunoscuţii. Sâmbăta, la sinagogă, câtă
bucurie simţea acolo sufletul Lui!…Dar câtă durere!…
Cuvintele sfinte Îi învăluiau mintea într-o pace fără de
seamăn…
Iosif, bătrânul Iosif, Îl învăţase atâtea lucruri dintr-
ale dulgheritului, încât acum toată treaba o făcea El
7
singur. Copil serios, tăcut, aici copilăria Lui prindea
2
viaţă, aşa stătea Iisus de vorbă cu Dumnezeu, Două seminţe Deşertăciune
smerindu-Se şi întărindu-Se şi cu duhul, dar şi cu
trupul. În brazdă au căzut două seminţe,
Mintea nu-i supusă
Maria, Fecioara, Îl strângea cu drag la piept, Îi Pline de mii de făgăduinţe,
morţii
Puse de mâna unui înger
dădea la o parte părul de pe frunte şi-L mângâia uşor trece de-ngustimea
Pe când pe cer trecu un fulger,
pe creştet. Ce pictor ar fi fost în stare să redea sorţii
Într-o zi plină de vise,
dragostea lor? Căsuţa aceasta sărăcăcioasă devenise orice lămurire luminată
De speranţele promise.
face viaţa mai curată!
templul spre care priveau şi în care se perindau toţi
Sfinţii Îngeri, uimiţi şi în acelaşi timp grijulii şi bucuroşi. Două seminţe au căzut
Creşteţi, fanteziile
Nu puteau înţelege ce se petrece, Ei erau responsabili Şi-au rămas acolo-n lut
deznădejdii
doar cu slujirea, lui Dumnezeu şi a oamenilor. O, Să ia o nouă înfăţişare
toate vor fi spulberate!
Şi să se bucure sub soare,
îngeri, ce taină necuprinsă împărtăşeaţi atunci şi Să trăiască-n fericire
acum! Semnul e măsura
Şi să dea multă rodire.
Hristos, obosit, se aşează pe vechiul scaun cioplit smereniei,
apogeul cuminţeniei,
de Iosif, încă din timpul când se întâlnise şi se logodise Biruiţi răul cu binele,
că de-acum vremea s-a
cu Maria, Fecioara Sfântă. Ochii Săi erau plini de Dumnezeu e mai tare ca sinele,
scurtat,
lacrimi… se ruga pentru copiii, care, gălăgioşi, tot deşertăciune e lumea toata,
gura slabă s-a
ea e genune-adevărata!
Convorbiri duhovniceşti
Adunările tinerilor creştin-ortodocşi din
Nimicnicie Atitudine
Oltenia. Retrospectivă.
Doamne, Doamne, Tinerilor
Adunarea Ceresc Tată, Să trăieşti pentru
Creştin-Ortodocşi dincelălalt,
Oltenia
Ţie totul datorăm, Iată spiritul
reprezintă continuarea proiectului de pastoraţie a creştinismului!
Viaţa noastră nu-i a noastră, Să priveşti spre cerul înalt,
tinerilor, iniţiat în anul 2003 de Mitropolia Olteniei, când,
Străini suntem de ce avem. Iată puterea optimismului!
aproximativ 450 de tineri s-au întrunit la Mănăstirea
Jitianu
Unde deestelângă Craiova
a noastră sub genericul
fală? Să nu uiţi "Tânărul
nicicând în
deBiserica
soare,
astăziputem
Cum - libertate
să neşimândrim?
iubire".Chiar de norii stau să te doboare. 3
Căci pământ am fost şi suntem Florin Marius Tănase Fragment din conferinţa părintelui Rafail
OameniDe … atunci, această
şi cu toţi pierim.6
întrunire a tinerilor s-a realizat Noica,
anual, primele două ediţii s-au desfăşurat la Mănăstirea
Jitianu-Dolj, cea de-a treia la Mănăstirea Cămăraseasca- “Ce este omul ?”
Gorj iar cea de-a patra la Mănăstirea Topolniţa-
Mehedinţi. Anul acesta, Adunarea va avea loc la Omul - chip şi asemănare. Chipul lui Dumnezeu
Mănăstirea Polovragi-Gorj în data de 20 octombrie. este ceva din alcătuirea a tot omul care-l
diferenţiază radical de tot restul zidirii.
Pe scurt, temele sub care tinerii s-au reunit au fost Asemănarea : asemănarea este împlinirea acelui
următoarele: cea de a II-a întâlnire a purtat titlul “Bucuria potenţial şi adevăratul sens al vieţii omului, este
tinereţii între Taina Libertăţii în Hristos şi coşmarul acea călătorie până a dobândi asemănarea cu
dependenţelor”. Au participat peste 400 de tineri care Dumnezeu. Sfinţii au dobândit-o, fiecare în măsura
activează în cadrul cercurilor creştine de tineret înfiinţate în care a dobândit-o. Nu sunt eu în stare să măsor.
în parohiile din cuprinsul judeţelor Dolj, Gorj şi Mehedinţi Singur Dumnezeu ştie care e măsura. Dar în ei, şi
de-aia avem atâtea vieţi de sfinţi, în ei vedem ceva
La cea de a treia întâlnire s-a dezbătut tema
din acea asemănare, din acea îndumnezeire la care
“Familia creştină - ieri, azi şi mâine”. În anul 2006
e în stare să ajungă omul.
această adunare de tineret s-a reunit sub genericul
Îndumnezeirea tot omul o caută, că îşi dă
„Biserica - mod de viaţă”. Au participat peste 400 de
seama sau nu, o caută drept sau o caută păcătos.
tineri dialogul dintre tineri fiind moderat în anul acesta
Până la urmă păcatul se poate reduce la un
precum şi în anii precedenţi de către Maica Siluana Vlad,
element esenţial: îndumnezeirea fără Dumnezeu,
stareţa mănăstirii Jitianu – Dolj, iar pe cea de-a II-a
auto-îndumnezeirea. Omul când se vrea mare şi
întâlnire, moderându-o împreună cu dl. Cristian Tabără.
tare, el nu îşi dă seama că nu vrea mai mulţi bani
Hai să lăsăm deoparte tot felul de chipuri reale
sau imaginare, tigăile din iad şi frigările şi toate
astea care sunt într-o măsură şi închipuirea noastră
pe bază de ceva real.
Dar pur şi simplu veşnica despărţenie de
Dumnezeu, ăsta este iadul.
Fiindcă nici un suflet, nici un duh nu a fost făcut
de Dumnezeu cu chipul 4 lui Dumnezeu ca să rateze
în halul ăsta. Iadul este, dacă există aşa ceva ca loc
în lumea duhului, este locul celor rataţi.
Dacă omul este chipul lui Dumnezeu şi în
înfăptuirea finală, asemănarea, atunci ce este
omul? Adevărata antropologie, studiul omului, ar
trebui să treacă prin studiul lui Dumnezeu. Iată că
un gânditor englez, raţionalist, Alexander Pope,
zicea: nu cuteza pe Dumnezeu să-L cercetezi.
Singurul studiu al omului este omul.
Bine, Mr. Pope, într-un fel ai dreptate. Dumnezeu
ştia că ai dreptate şi a făcut aşa încât să-ţi dea şi ţie
răspuns: Dumnezeu S-a înomenit. Şi atunci, ca să
studiem ce este omul, studiem pe Omul Iisus, iar
dacă vrem să ştim ce este un Dumnezeu, şi de-a
lungul veacurilor toate religiile au căutat să
descopere, să vadă ce este Dumnezeu, tot la Iisus
ne întoarcem , că El este singurul şi adevăratul
Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt
precum El ne-a descoperit.
(continuare în numărul următor).