Sunteți pe pagina 1din 20

Academia Forţelor Aeriene “HENRI COANDĂ” Braşov

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: PSIHOLOGIE


ADMITERE 2009

COMPETENŢE DE EVALUAT
• Analizarea şi exemplificarea mecanismelor / proceselor psihice, a componenetelor
personalităţii , precum şi a corelaţiilor dintre ele.
• Explicarea specificului şi a rolului / importanţei diferitelor categorii de mecanisme / procese
psihice şi componente ale personalităţii pornind de la elementele date (definiţii, texte,
concepte).
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică
psihologică.
• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei.

CONŢINUTURI

I. Mecanisme / procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii


A – Mecanisme / procese psihice senzoriale
• Senzaţii: caracterizare generală; legile sensibilităţii; principalele modalităţi senzoriale.
• Percepţii: caracterizare generală; legile generale ale percepţiei.
• Reprezentări: reprezentarea ca process şi imagine mentală secundară; rolul
reprezentării în activitate.
B – Mecanisme / procese psihice superioare
• Gândirea: definiţie şi caracterizare generală; rolul gândirii în sistemul psihic uman;
structura psihologică internă a gândirii.
• Memoria: definiţie şi caracterizare generală; formele memoriei.
• Imaginaţia: caracterizarea procesului imaginativ; formele principale ale imaginaţiei.

II. Activităţi şi procese reglatorii


• Limbajul: delimitări conceptuale; formele limbajului.
• Motivaţia: definire; funcţii şi roluri; tipuri de motivaţie.
• Voinţa: comportamentul şi activitatea voluntară; calităţile voinţei; educarea lor.
• Atenţia: definire şi caracterizare generală; formele atenţiei; însuşirile atenţiei şi
educarea lor.
• Afectivitatea: specificul afectivităţii; relaţiile ei cu alte mecanisme psihice; clasificarea
trăirilor afective

III. Structura şi dezvoltarea personalităţii


• Personalitatea: definirea personalităţii; laturile personalităţii; tipuri de personalitate.
• Temperamentul: caracterizare generală; tipuri temperamentale.
• Aptitudini: caracterizare generală; rolul eredităţii şi al mediului în formarea
aptitudinilor; clasificarea aptitudinilor; inteligenţa, ca aptitudine generală.
• Caracterul: caracterizare generală; caracterul ca mecanism integrator al personalităţii;
conceptul de atitudine; caracterul ca mecanism relaţional.
• Creativitatea: definiţie şi caracterizare generală; procesul creativ; niveluri ale
creativităţii.
IV. Conduita psihosocială
V. Etape în dezvoltarea personalităţii (psihologia vârstelor)

1 din 20
BIBLIOGRAFIE

Testele elaborate pentru pregătirea examenului de admitere au avut la bază următoarele


surse bibliografice:
1. Creţu, T., Mitrofan, N., Aniţei, M. Psihologie, Editura Aramis, 2005.
2. Golu, M., Păiş-Lăzărescu, M. Psihologie, Editura Economică-Preuniversitaria, Bucureşti,
2004.
3. Mărcuşanu, I. Psihologie, Manual pentru clasa a X-a, Editura Carminis, Piteşti, 2005.
4. Modrea, M. Psihologia în întrebări şi răspunsuri, Focşani, 1996.
5. Ştefănescu, D. O., Bălan, E., Ştefan, C. Psihologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005.
6. * * * Programa şcolară a disciplinei aprobată prin Ordinul MECT nr. 5959/22.12.2007.
7. http://bacalaureat.edu.ro/2009/ Variante de subiecte pentru bacalaureat propuse de
MECT.

2 din 20
Întrebări închise (tip grilă)

SENZAŢII

1. Completaţi spaţiul punctat cu unul din termenii de mai jos:


“legătura informaţională cea mai simplă a omului cu realitatea se realizează prin intermediul ....”.
a – comunicării
b – văzului
c – senzaţiilor
d – gândirii
2. Câte tipuri de senzaţii oferă informaţii despre caracteristicile concrete ale obiectelor şi
fenomenelor lumii externe ?
a–3
b–4
c–5
3. Undele sonore constituie excitantul care determină apariţia senzaţiilor ........
a – vizuale
b – auditive
c – olfactive
4. Găsiţi răspunsul corect:
Depăşirea valorii pragului maxim are ca efect:
a – dispariţia stimulului
b – apariţia durerii
c – dispariţa oricărei senzaţii
5. Este adevărată următoarea afirmaţie ?
“Pragul maxim absolut este cantitatea cea mai mare dintr-un stimul care mai determină o
senzaţie specifică analizatorului”
a – da
b – nu
6. Cum se numeşte fenomenul psihic care explică de ce un stimul negru este mai vizibil pe un fond
alb decât pe un fond – de exemplu – verde sau albastru ?
a – contrast senzorial succesiv
b – contrast senzorial simultan
7. Alegeţi varianta corectă:
Cea mai puternică adaptare senzorială are loc la nivelul analizatorului:
a – vizualc – tactil
b – auditivd – olfactiv
8. Cele două tipuri de contrast senzorial sunt:
a – cromatic şi acromatic
b – simultan şi succesiv
c – vizual şi auditiv
9. Alegeţi răspunsul cel mai adecvat:
Când poate fi mai repede şi mai bine detectat un stimul mai slab decât unul cu o intensitate
superioară ?
a – când se află într-un context adecvat
b – când este similar fondului
c – când este mai semnificativ pentru subiect

3 din 20
PERCEPŢII

10. Care din următoarele enunţuri este fals:


a – Percepţia nu este posibilă fără capacităţi senzoriale
b – În imaginea perceptivă este prezentă structura obiectului
c – Durata percepţiei corespunde duratei acţiunii stimulului
d – Percepţia rezultă din însumarea senzaţiilor
e – Percepţia reflectă obiectul în mod unitar
11. Alegeţi varianta cea mai adecvată:
În procesul percepţiei limbajul are un rol:
a – secundar
b – integrator
c – primordial
12. Un subiect percepe un obiect în întregime chiar dacă la un moment dat acesta se prezintă
simţurilor sale incomplet.
Ce fenomen psihic exprimă acest fapt ?
a – structuralitatea perceptivă
b – selectivitatea perceptivă
c – integralitatea perceptivă
13. Alegeţi varianta corectă:
Relaţia dintre obiect şi fond în percepţie este:
a – imposibilă
b – reversibilă
c – insesizabilă
14. Este adevărată afirmaţia:
“Dacă un obiect este manevrat în timpul activităţii, el va fi mai bine perceput, decât dacă este
doar contemplat ?”
a – da
b – nu
15. Care afirmaţie este adevărată ?
a – Schema perceptivă este un element de experienţă anterioară la care se raportează o nouă
percepţie
b – Schema perceptivă este ordinea în care sunt investigate elementele componenete ale
unui obiect perceput
16. Care din legile percepţiei este folosită, de exemplu, de un comerciant care doreşte să atragă
clientela prin: reclame luminoase sau verbale, ambalaje sau aranjamente mai deosebite ale
produselor sale etc. ?
a – legea proiectivităţii
b – legea selectivităţii
c – legea semnificaţiei
17. Ce exprimă lista de mai jos ? Alegeţi dintre variante.
- mişcarea obiectului pe un fond nemişcat
- conturarea specială a obiectului
- contrastul cromatic şi de mărime
- interesul subiectului pentru obiect
- folosierea indicatorilor verbali
a – factorii care facilitează selectivitate perceptivă
b – caracteristicile obiectului perceput
c – condiţiile realizării percepţiei vizuale

4 din 20
18. Completaţi fraza cu una din variantele oferite:
“Neurofuncţional, imaginea perceptivă se realizează la nivel cortical dar psihologic ea este
proiectată la nivelul ..........”
a – retinei
b – sursei
c – cauzei

REPREZENTĂRI

19. Completaţi fraza cu una din variantele propuse:


“Reprezentarea este în acelaşi timp proces şi imagine ......... secundară”.
a – vizuală
b – mintală
c – complexă
20. Capacitatea unui om de a avea reprezentări este obligatoriu dependentă de capacitatea gândirii
lui ?
a – da
b – nu
21. Imaginea reprezentării este secundară percepţiei pentru că:
a – este ulterioară percepţiei
b – este inferioară percepţiei
c – este anterioară percepţiei
22. Completaţi fraza următoare, alegând varianta corectă:
“În reprezentare cuvântul evocă mai fidel sau mai schematic imaginea, organizează serii de
imagini, le transformă şi .........”.
a – le integrează în senzaţii
b – le asociază
c – le integrează în gândire şi iamginaţie
23. Care din termenii de mai jos reflectă cel mai bine caracterul selectiv al imaginii reprezentate ?
a – intuitiv
b – instabil
c – schematic
d – slab
e – secundar
f – figurativ
24. De ce imaginea reprezentării este panoramică ?
a – pentru că redă obiectul în întregul context în care a fost perceput
b – pentru că poate reda un peisaj mai amplu
c – pentru că poate reda integral şi simultan informaţiile esenţiale despre un obiect
25. Reprezentarea este un “simbol generalizat” pentru că:
a – redă un obiect tipic pentru o grupă de obiecte
b – redă numai unele caracteristici ale obiectului
26. Din tipurile de mai jos care sunt reprezentările cele mai frecvente în experienţa unei persoane
normale ?
a – vizuale
b – gustative
c – auditive
d – olfactive
27. De ce se afirmă că reprezentările fac trecerea spre noţiune ?
a – pentru că reprezentările pot fi numite, descrise, prin intermediul cuvintelor
b – pentru că reprezentările conţin însuşiri generale ale unei clase de obiecte
c – pentru că noţiunile sunt formate din reprezentări

5 din 20
GÂNDIREA

28. Omul este connsiderat subiect al cunoaşterii logice în primul rând pentru că dispune de:
a – imaginaţie
b – gândire
c – voinţă
29. Care din următorii termeni exprimă mai exact modalitatea de operare specifică abstractizării ?
a – reunire
b – împărţire
c – integrare
d – selectare
30. Care sunt formele fundamentale în care se prezintă gândirea ?
a – abstractizări şi comparaţii
b – noţiuni, judecăţi, raţionamente
c – analize, concretizări, particularizări
31. Este adevărată fraza următoare ?
“Noţiunea este întotdeauna generală dar se situează la diferite niveluri de generalitate”
a – da
b – nu
32. Este adevărată afirmaţia următoare ?
“Construcţia intelectului se realizează pe tot parcursul vieţii individului”
a – da
b – nu
33. Care este mecanismul psihic care permite desprinderea semnificaţiilor obiectelor şi
fenomenelor realităţii ?
a – limbajul
b – gândirea
c – memoria
34. Alegeţi varianta cea mai adecvată pentru completarea frazei.
Noţiunile se formează în condiţiile dezvoltării .................
a – comunicării
b – gândirii
c – psihicului
35. Găsiţi varianta potrivită.
Domeniul în care se relevă performanţele gândirii este:
a – procesul comunicării
b – procesul rezolvării problemelor
c – stocarea informaţiilor
36. Care enunţ este fals ?
a – Rezolvarea de probleme este un proces de învăţare
b – Rezolvarea de probleme permite formarea de modele (matriţe) rezolutive
c – Rezolvarea de probleme stimulează memorarea logică

MEMORIA

37. Care enunţ este fals ?


a – Memoria este o capacitate psihică indispensabilă
b – Memoria asigură continuitate vieţii psihice
c – Memoria este cel mai important mecanism senzorial
d – Memoria interacţionează cu toate celelalte mecanisme psihice

6 din 20
38. Completaţi fraza cu unul din termenii propuşi:
“În mod sigur animalele superioare posedă memorie întrucât ele pot să ......... dar nu există
indicii că pot să şi reproducă date din memorie”.
a – fixeze
b – stocheze
c – recunoască
39. Care este varianta incorectă ?
În absenţa (totală) a memoriei .............
a – omul ar trăi într-un continuu prezent
b – comportamentul uman ar fi haotic, spontan
c – toate obiectele percepute ar părea noi
d – înţelegerea ar fi limitată la datele prezente
e – nu ar fi posibilă învăţarea şi creaţia
40. Este adevărat enunţul ?
“Memorarea involuntară este mai eficientă cu cât este mai redus gradul de angajare a
subiectului în activitate”.
a – da
b – nu
41. Alegeţi varianta falsă.
“Memorarea intenţională intră în funcţiune mai ales atunci când avem de îndeplinit activităţi ....”
a – dificile
b – interesante
c – monotone
42. Este adevărată fraza ?
“În general, un material cu sens este reţinut un timp mai scurt decât unul fără sens”.
a – da
b – nu
43. Alegeţi completarea adecvată a frazei
“Factorii care influenţează procesele memoriei sunt: particularităţile materialului de memorat,
trăsăturile psihofiziologice ale subiectului şi .............”
a – gradul de complexitate a informaţiilor
b – starea sănătăţii subiectului
c – caracteristicile ambianţei
44. Alegeţi răspunsul potrivit.
Ce fel de ambianţă facilitează memorarea ?
a – indiferentă
b – inhibitoare
c – stimulatoare
45. Alegeţi răspunsul adecvat.
Uneori, unele informaţii nu mai pot fi reactualizate; ce s-a întâmplat cu ele ?
a – au trecut în subconştient
b – au trecut în inconştient
c – au trecut în memoria de lungă durată

IMAGINAŢIA

46. Găsiţi varianta potrivită:


Omul se poate detaşa de prezentul imediat mai ales datorită:
a – gândirii
b – imaginaţiei
c – memoriei

7 din 20
47. Identificaţi varianta falsă.
Datorită imaginaţiei omul poate:
a – să elaboreze mental scopul acţiunii
b – să extragă ideile esenţiale dintr-un text
c – să elaboreze planul desfăşurării acţiunilor sale
48. Găsiţi varianta corectă
Dacă memoria este cu atât mai valoroasă cu cât este mai fidelă datelor învăţate, imaginaţia este
mai valoroasă cu cât .........
a – prelucrează date mai multe şi mai complexe
b – ajunge la rezultate mai sigure
c – se depărtează mai mult de experienţa subiectivă şi chiar socială
49. Imaginaţia reproductivă se deosebeşte de reprezentări prin faptul că:
a – corespunde datelor din experienţa anterioară
b – redă date ale realităţii cunoscute de subiect
c – rezultă dintr-o combinare nouă a datelor
50. Este corectă afirmaţia ?
“În absenţa gândirii, imaginaţia poate aluneca în eroare, barând calea spre creaţie”
a – da
b – nu
51. Care din următoarele procedee ale imaginaţiei a stat la baza construirii maşinilor inteligente ?
a – modificarea
b – tipizarea
c – analogia
52. Alegeţi varianta potrivită
Reveria de scurtă durată este recomandată ca o cale de stimulare a:
a – creativităţii
b – motivaţiei
c – memoriei
53. În care perioadă a somnului apar visele ?
a – în somnul prelungit
b – în somnul profund
c – în somnul paradoxal
54. Identificaţi procesul imaginativ care a stat la baza realizării fustei “mini” şi “maxi”
a – multiplicarea şi aglutinarea
b – amplificarea şi diminuarea
c – adaptarea

LIMBAJUL
55. Alegeţi răspunsul corect.
Persoana căreia i se transmit informaţii într-un proces de comunicare se numeşte:
a – emiţător
b – receptor
c – expeditor
56. În care formă a limbajului se schimbă alternativ rolurile de emiţător şi receptor ?
a – monolog
b – dialog
c – limbaj intern
57. Alegeţi varianta corectă.
Limba este un fenomen:
a – psihic
b – economic
c – social – istoric

8 din 20
58. Completaţi fraza:
“Dacă limba este un fenomen social, limbajul este un fenomen ...........”
a – psihic
b – biologic
c – fizic
59. Care este varianta adevărată ?
Limbajul şi gândirea:
a – sunt fenomene identice
b – sunt fenomene unitare
c – sunt procese cognitive superioare
60. Care este enunţul fals ?
a – Gândirea evoluată nu poate exista în afara limbajului
b – Nu poate exista limbaj în absenţa vorbirii
c – Vorbirea fără înţeles este o formă fără conţinut
61. Care este forma fundamentală a limbajului ?
a – oral
b – scris
c – intern
62. Care este forma de limbaj care utilizează elementele situaţiei în care se află subiectul ?
a – intern
b – scris
c – oral
63. Care din formele de limbaj necesită respectarea următoarelor condiţii:
– realizarea unui plan prealabil
– continuitatea ideilor
– utilizarea corectă a semnelor ortografice
– eliminarea erorilor gramaticale
a – limbajul intern
b – limbajul oral
c – monologul
d – limbajul scris
MOTIVAŢIA

64. Se poate vorbi de prezenţa motivaţiei încă de la naştere ?


a – da
b – nu
65. Stabiliţi enunţul fals:
a – Acelaşi stimul extern provoacă efecte diferite la pesoane diferite.
b – Acelaşi stimul extern provoacă aceleaşi efecte la diverse persoane.
c – Acelaşi stimul extern provoacă efecte diferite la aceeaşi persoană, în momente diferite.
66. Care dintre fenomenele următoare dovedeşte prezenţa (existenţa) motivului ?
a – starea de tensiune internă.
b – luarea deciziei de a acţiona.
c – declanşarea acţiunii.
67. La ce întrebare trebuie să se răspundă pentru a identifica un motiv ?
a – unde ?c – când ?
b – cum ?d – de ce ?
68. Componentele fundamentale ale motivaţiei care semnalizează dezechilibrările bio-psiho-sociale
ale omului sunt:
a – trebuinţele.
b – motivele.
c – interesele.

9 din 20
69. Alegeţi varianta corectă:
Trebuinţele sociale şi spirituale fac parte din:
a – trebuinţele cognitive.
b – trebuinţele secundare.
c – trebuinţele de comunicare.
70. Care este răspunsul potrivit ?
O trebuinţă se transformă în motiv numai dacă cea dinaintea ei a fost:
a – nesatisfăcută.
b – satisfăcută.
71. Alegeţi răspunsul cel mai potrivit.
Multitudinea şi varietatea intereselor unei persoane reprezintă o dovadă pentru:
a – apariţia conştiinţei de sine.
b – atitudinea stadiului operaţiilor formale.
c – maturizarea psihică.
72. Structura motivaţională globală ce constă în ansamblul convingerilor despre om, natură,
societate se numeşte:
a – modelul de viaţă.
b – concepţia despre lume şi viaţă.

VOINŢA
73. Efortul voluntar este acelaşi lucru cu încordarea musculară ?
a – da.
b – nu.
74. Cum este efortul voluntar atunci când obstacolul este subapreciat ?
a – mic.
b – mediu.
c – mare.
75. Găsiţi răspunsul neadecvat.
Supraaprecierea obstacolului poate duce la succes dar se însoţeşte şi de:
a – mare consum de energie.
b – satisfacţii foarte mari.
c – acumulare de oboseală.
76. Alegeţi varianta corectă.
Acţiunile voluntare pot fi simple şi de scurtă durată atunci când:
a – numărul obstacolelor este mare.
b – obstacolele sunt noi pentru subiect.
c – obstacolele sunt minime.
77. Alegeţi răspunsul potrivit:
Însuşirea voinţei opusă perseverenţei este:
a – tergiversarea.
b – încăpăţânarea.
c – sugestibilitatea.
78. Alegeţi răspunsul potrivit:
Realizarea efortului voluntar pe o perioadă îndelungată de timp, în ciuda dificultăţilor, se
numeşte:
a – puterea voinţei.
b – independenţa.
c – perseverenţa.
79. Care din trăsăturile de personalitate de mai jos se asociază cu prioritate perseverenţei ?
a – încrederea în forţele proprii.
b – inteligenţa ridicată.
c – modestia.

10 din 20
80. Independenţa voinţei este acelaşi lucru cu refuzul receptării opiniilor celorlalţi ?
a – da.
b – nu.
81. Pentru a aprecia o hotărâre ca fiind promptă este suficient ca ea să fie luată întotdeauna cu
maximă rapiditate ?
a – da.
b – nu.
ATENŢIA

82. Este adevărat enunţul ?


“Atenţia joacă rolul unei condiţii pentru buna desfăşurare a celorlalte procese / mecanisme
psihice”
a – da.
b – nu.
83. Alegeţi caracteristica nepotrivită atenţiei.
a – orientare precisă.
b – selectivitate.
c – receptare optimă a stimulilor colaterali.
d – concentrare optimă spre obiectul ei.
84. Există vreo variantă falsă ?
Printre factorii externi care provoacă atenţia involuntară sunt:
– intensitatea deosebită a stimulului.
– noutatea stimulului.
– apariţia sau dispariţia bruscă a stimulului.
a – da.
b – nu.
85. Care tip de atenţie are mai mare eficienţă pentru activitatea umană ?
a – intenţionată.
b – neintenţionată.
86. Este adevărată afirmaţia ?
“Printre factorii externi care provoacă atenţia involuntară se numără şi interesul pentru stimul?”
a – da.
b – nu.
87. Ce tip de atenţie predomină atunci când vizionăm un film la TV faţă de situaţia în care ne facem
planuri pentru vacanţa viitoare ?
a – externă.
b – internă.
88. Este adevărată fraza ?
“Calităţile atenţiei sunt influenţate favorabil de interesul subiectului pentru obiectul sau
activitatea care îi solicită atenţia”.
a – da.
b – nu.
89. Alegeţi varianta potrivită:
Distragerea atenţiei este o însuşire negativă, opusă:
a – mobilităţii.
b – distributivităţii.
c – concentrării.
90. Care din următoarele meserii necesită în mai mare măsură mobilitatea atenţiei ?
a – profesor.
b – şofer.
c – ceasornicar.

11 din 20
AFECTIVITATEA

91. Care este mecanismul psihic de care se leagă în mod “organic” afectivitatea ?
a – percepţie.
b – imaginaţie.
c – motivaţie.
92. Care este afirmaţia inexactă ?
a – Procesele afective sunt declanşate de fapte de cunoaştere.
b – Procesele afective nu pot fi reduse la fapte de cunoaştere.
c – Procesele afective sunt dependente de posibilităţile de cunoaştere ale individului.
93. Alegeţi răspunsul corect.
Groaza, furia, râsul în hohote sunt:
a – emoţii curente.
b – trăiri afective de provenienţă organică.
c – afecte.
94. Alegeţi varianta optimă
Dispoziţiile afective se deosebesc de emoţii prin:
a – caracterul lor difuz.
b – durată.
c – gradul de intelectualizare.
95. Trăirile afective intense, specific umane, durabile care iau forma atitudinilor sunt:
a – dispoziţii afective.
b – emoţii superioare.
c – sentimente.
96. Ce sunt pasiunile ?
a – sentimente foarte durabile şi intense care antrenează întreaga personalitate într-o
anumită direcţie.
b – patimi care domină personalitatea şi deviază comportamentul.
97. Care este varianta falsă ?
Procesele afective îndeplinesc următoarele funcţii:
a – de adaptare a individului la situaţiile de mediu.
b – de a regla conduita.
c – de a susţine energetic acţiunea.
d – de a furniza informaţii din mediu.
e – de a facilita relaţiile interpersonale.
98. Este adevărată fraza ?
Cauzele care produc dispoziţiile afective nu pot fi cunoscute.
a – da.
b – nu.
99. Alegeţi răspunsul corect.
Trăirile afective care însoţesc senzaţiile, percepţiile, reprezentările se numesc:
a – trăiri afective de provenienţă organică.
b – ton afectiv al proceselor cognitive.
c – dispoziţii afective.

PERSONALITATEA

100. În ce perioadă a vieţii se poate situa începutul constituirii personalităţii ?


a – în primele etape ale dezvoltării individului în mediu social.
b – în perioada adolescenţei.
c – în perioada maturităţii.

12 din 20
101. Ce enunţ este incorect ?
a – Omul nu este doar un produs al istoriei ci şi un creator al ei.
b – Sistemul de personalitate nu poate fi considerat închis pentru că în acest caz n-ar mai fi
posibilă admiterea relaţiilor cu lumea.
c – Personalitatea este unică întrucât fiecare om are o ereditate unică şi parcurge un drum
propriu în viaţă.
102. Este adevărată fraza ?
“Factorii de personaliate sunt generali şi caracteristici unui om pentru că se manifestă în cele
mai variate situaţii de viaţă”.
a – da.
b – nu.
103. Alegeţi termenul potrivit:
Întrucât trăsăturile de personalitate reunesc diferite funcţii şi procese psihice, ele sunt apreciate
ca fiind:
a – generale.
b – unice.
c – sintetice.
104. Este adevărată fraza ?
“Termenul “individualitate” trimite strict la fiinţa umană cu ce are ea original”.
a – da.
b – nu.
105. În care termen este conţinută ideea de valoare ?
a – persoană.
b – personalitate.
c – ambii.
106. Găsiţi răspunsul cel mai potrivit.
Factorii de personalitate se pot restructura şi perfecţiona sub influenţele majore ale mediului şi
de aceea ei sunt consideraţi:
a – relativ stabili.
b – dinamici.
c – relativ plastici.
107. Stabiliţi varianta cea mai adecvată
Omul îşi poate lua în stăpânire propriile structuri de personaliatate prin faptul că:
a – este o fiinţă activă.
b – este conştient de sine.
c – este capabil să creeze.
108. Este adevărată afirmaţia
“Orice om poate deţine un singur status în sistemul relaţiilor sociale” ?
a – da.
b – nu.

TEMPERAMENTUL

109. La care din laturile personalităţii trimit termenii hiperactiv şi hipoactiv ?


a – caracter.
b – inteligenţă.
c – temperament.
110. Care este semnificaţia originară a termenului de temperament ?
a – însuşire.
b – energie.
c – amestec.

13 din 20
111. Este adevărat enunţul următor ?
“Sistemului nervos central îi revine rolul exclusiv în determinarea caracteristicilor
temperamentale”.
a – da.
b – nu.
112. Este adevărată fraza următoare?
“Tipul de sistem nervos se modifică sub influenţa condiţiilor de mediu”.
a – da.
b – nu.
113. Care dintre temperamente necesită mai ales dezvoltarea prin educaţie a perseverenţei ?
a – colericul.
b – sangvinul.
c – flegmaticul.
d – melancolicul.
114. Care dintre cele patru temperamente dispune de cea mai mare capacitate de adaptare ?
a – colericul.
b – sangvinul.
c – flegmaticul.
d – melancolicul.
115. Este adevărată fraza ?
“Flegmaticul se caracterizează prin indiferenţă afectivă”.
a – da.
b – nu.
116. Care dintre cele patru temperamente reuneşte stăpânirea de sine cu vioiciunea ?
a – colericul.
b – sangvinul.
c – flegmaticul.
d – melancolicul.
117. Care dintre temperamente prezintă o exigenţă exagerată faţă de propria persoană ?
a – colericul.
b – sangvinul.
c – flegmaticul.
d – melancolicul.

APTITUDINI

118. Performanţa unui om reprezintă rezultatele ce se situează deasupra mediei obţinute de ceilalţi
oameni ?
a – da.
b – nu.
119. Alegeţi varianta corectă.
Despre un om care dispune de foarte multe cunoştinţe dar nu este în stare să le utilizeze în
activităţile sale se poate spune că:
a – nu are aptitudini.
b – este inteligent.
c – are aptitudinea de a memora.
120. Este suficient să posezi o zestre ereditară superioară pentru a vorbi de aptitudini ?
a – da.
b – nu.
121. Se poate vorbi de aptitudine în cazul unui şcolar mic ce face calcule cu mare uşurinţă ?
a – da.
b – nu.

14 din 20
122. Este adevărată fraza următoare ?
“Aptitudinile complexe rezultă din însumarea aptitudinilor simple”.
a – da.
b – nu.
123. Alegeţi varianta adecvată.
Factorul “G” este de natură:
a – senzorială.
b – intelectuală.
c – voluntară.
124. Este adevărată fraza ?
“Absenţa aptitudinilor speciale poate fi suplinită de prezenţa aptitudinilor generale ?”
a – da.
b – nu.
125. Este posibil ca orice copil căruia i se oferă cele mai bune condiţii de viaţă si educaţie să-şi
dezvolte plenar aptitudinile ?
a – da.
b – nu.
126. Alegeţi aptitudinea cea mai importantă pentru obţinerea de performanţe în domeniul tehnicii:
a – acuitatea auditivă.
b – simţul ritmului.
c – imaginaţia spaţială.

CARACTERUL

127. Alegeţi varianta adecvată.


În psihologie termenul “caracter” semnifică:
a – fizionomia unui om.
b – fizionomia spirituală a omului.
c – totalitatea trăsăturilor dinamico-energetice ale individului.
128. Dacă în sens larg termenul “caracter” desemnează întreaga personalitate, în sens restrâns el se
referă la:
a – performanţele obţinute de individ în activitatea sa.
b – nivelul energetic de desfăşurare a diferitelor acţiuni.
c – felul de a fi al omului în relaţiile cu lumea şi valorile după care se conduce.
129. Este adevărată fraza ?
“La structurarea caracterului contribuie în primul rând formele motivaţiei şi sentimentele
superioare ?”
a – da.
b – nu.
130. Este adevărat enunţul ?
“Temperamentul nu influenţează în nici un fel caracterul.”
a – da.
b – nu.
131. Alegeţi varianta adecvată.
Atitudinea ca trăsătură de caracter semnifică:
a – o postură corporală.
b – o opinie faţă de un aspect al realităţii.
c – o poziţie constantă şi generală prin care subiectul se raportează la sine şi la lume.
132. Care din enunţurile de mai jos face referire la o trăsătură de caracter ?
a – X o iubeşte pe Y de mai mulţi ani.
b – Profesorul X i-a iubit întotdeauna pe elevii şi colegii săi.

15 din 20
133. În perceperea şi evaluarea evenimentelor, atitudinea este prioritar:
a – variabilă.
b – verbală.
c – selectivă.
134. Alegeţi răspunsul cel mai adecvat.
Întrucât atitudinea se impune imperativ din interiorul în afara subiectului, ea poate fi
considerată:
a – un factor de personalitate.
b – un vector major al personalităţii.
c – o trăsătură de caracter.
135. Alegeţi varianta cea mai potrivită.
Trăsăturile cardinale ale caracterului sunt cele care:
a – sunt specifice unui individ şi pot fi uşor recunoscute.
b – domină şi controlează pe toate celelalte.

CREATIVITATEA

136. Ce înseamnă “a crea” ?


a – a pune în practică un plan mental.
b – a produce ceva nou în raport cu ceea ce este cunoscut.
137. Alegeţi varianta cea mai potrivită.
Cota de originalitate a unei creaţii este dată de:
a – distanţa dintre noul produs şi ceea ce este deja cunoscut într-un anumit domeniu.
b – gradul în care realitatea este depăşită prin imaginaţie.
138. Este adevărată fraza ?
“Întrucât fiecare mecanism psihic poartă amprenta personalităţii, demersurile creatoare sunt
prezente chiar şi în procesele senzorial-perceptive”
a – da.
b – nu.
139. Alegeţi varianta cea mai potrivită.
Ansamblul format din stocul informaţiilor, structurile operaţionale, procedeele de lucru şi
deprinderile de care dispune un subiect constituie:
a – memoria sa.
b – latura instrumental-operaţională a personalităţii sale.
c – potenţialul său creativ.
140. Care din situaţiile următoare necesită un grad mai înalt de creativitate ?
a – rezolvarea de probleme date.
b – formularea de noi probleme.
141. Toate procesele psihice contribuie la creaţie ?
a – da.
b – nu.
c – nu se poate şti.
142. Alegeţi varianta cea mai potrivită.
Ca structură de personaliate, creativitatea este interacţiunea optimă dintre atitudinile
predominant creative şi:
a – procese cognitive superioare.
b – formele superioare ale imaginaţiei.
c – aptitudinile generale şi speciale la nivel supramediu şi superior.
143. Se poate vorbi de creativitate organizatorică ?
a – da.
b – nu.

16 din 20
144. Care din următoarele variante reprezintă o condiţie constantă în realizarea fazelor procesului
creator ?
a – motivaţia puternică.
b – atenţia de durată.
c – claritatea gândirii.

CONDUITA PSIHOSOCIALĂ

145. Grupul social este un ansamblu uman ........, ale cărui elemente se influenţează reciproc.
Alegeţi termenul potrivit care să completeze definiţia dată:
a – dezvoltat.
b – structurat.
c – stabilizat.
146. După modul de formare, grupurile sociale sunt instituţionalizate şi:
a – neinstituţionalizate.
b – dezorganizate.
c – spontane.
147. Este acel tip de grup care satisface trebuinţele de afiliere şi de recunoaştere ale membrilor săi,
contribuind totodată la definirea identităţii lor sociale.
Acesta este:
a – grupul de presiune.
b – grupul de apartenenţă.
c – grupul de referinţă.
148. Se referă la poziţia unei persoane într-un grup social, implicând un ansamblu de aşteptări din
partea celorlalţi.
Este vorba despre:
a – status social.
b – rol social.
c – reputaţie.
149. Alegeţi formularea corectă, care exprimă relaţia dintre status şi rol:
a – sunt autonome.
b – sunt interdependente.
c – sunt contradictorii.

150. Rolul de lider aparţine celui care conduce grupul din care face parte, în scopul:
a – restabilirii ordinii şi disciplinei.
b – atingerii unor obiective specifice.
c – organizării de reuniuni.
d – supunerii acestuia.

151. Liderul care îşi atribuie el însuşi acest rol şi se face acceptat de membrii grupului se numeşte:
a – emergent.
b – convergent.
c – desemnat.
d – autocrat.
152. Este înţeleasă ca sumă a caracteristicilor personale asupra cărora observatorii sociali sunt de
acord, ansamblul trăsăturilor de caracter despre care ei au o aceeaşi reprezentare.
Această calitate se numeşte în psihologia socială:
a – imagine.
b – apartenenţă.
c – oglindire.
d – reputaţie.

17 din 20
153. Liderul care generează un climat permisiv, bazat pe cooperare şi afirmarea personalităţii şi
capacităţii creative a fiecăruia se numeşte:
a – autocrat.
b – sincopat.
c – democrat.

ETAPE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII (PSIHOLOGIA VÂRSTELOR)

154. Omul se naşte cu o personalitate, a cărei structură şi funcţionalitate este foarte complexă.
Acest enunţ este:
a – adevărat.
b – fals.
155. Ereditatea este proprietatea fiinţelor vii de a transmite urmaşilor caractere dobândite de-a
lungul filogenezei.
Mecanismul transmiterii acestor caractere este:
a – voinţa.
b – atitudinile.
c – codul genetic.
156. Asigură premisele organice ale vieţii psihice în general şi implicit ale personalităţii şi poartă
denumirea de:
a – educaţie.
b – ereditate.
c – mediu.
157. Dintre componentele personalităţii, ereditatea determină în cea mai mare măsură:
a – temperamentul.
b – aptitudinile.
c – caracterul.
158. Experimentele efectuate pe copii – lup dovedesc că:
a – ereditatea este suficientă pentru formarea personalităţii.
b – dacă mediul şi educaţia nu acţionează la timp, se pierde potenţialul ereditar.
159. Identificaţi enunţul fals:
Nişa de dezvoltare se referă la:
a – activităţile propuse, impuse sau desfăşurate din iniţiativa copilului şi acceptate de cei
din jur.
b – răspunsurile şi reacţiile persoanelor din jurul copilului.
c – obiectele şi locurile inaccesibile copilului în cadrul mediului.
160. Fiinţa umană este coparticipantă la propria sa formare (are un rol activ) şi în funcţie de nivelul
său de dezvoltare fizico – psihică poate realiza următoarele tipuri de interacţiuni: reactivă,
evocativă şi:
a – tardivă.
b – selectivă.
c – proactivă.
161. În această etapă, se formează noi componente ale personalităţii ce exprimă orientarea generală
a persoanei: o concepţie proprie de viaţă, un sistem personal de valori, un proiect sau ideal de
viaţă.
Acest enunţ se referă la:
a – pubertate.
b – adolescenţă.
c – vârsta adultă.

18 din 20
162. Intrarea în profesie şi întemeierea propriei familii, cristalizarea identităţii profesionale,
familiale şi socio – culturale, reprezintă particularităţi ale evoluţiei personalităţii specifice
perioadei cuprinse între:
a – 18 – 20 ani.
b – 20 – 25 ani.
c – 25 – 35 ani.

19 din 20
RĂSPUNSURI
la întrebările închise (tip grilă)
1. c 55. b 109. c
2. c 56. b 110. c
3. b 57. c 111. b
4. b 58. a 112. b
5. a 59. b 113. b
6. b 60. b 114. b
7. a 61. a 115. b
8. b 62. c 116. b
9. c 63. d 117. d
10. d 64. a 118. a
11. b 65. b 119. c
12. c 66. c 120. b
13. b 67. d 121. a
14. a 68. a 122. b
15. a 69. b 123. b
16. b 70. b 124. b
17. a 71. c 125. b
18. b 72. b 126. c
19. b 73. b 127. c
20. b 74. a 128. c
21. a 75. b 129. a
22. c 76. c 130. b
23. c 77. b 131. c
24. c 78. c 132. b
25. a 79. a 133. c
26. a 80. b 134. b
27. b 81. b 135. b
28. b 82. a 136. b
29. d 83. c 137. a
30. b 84. b 138. a
31. a 85. a 139. c
32. b 86. b 140. b
33. b 87. a 141. a
34. c 88. a 142. c
35. b 89. c 143. a
36. niciunul 90. b 144. a
37. c 91. c 145. b
38. c 92. c 146. c
39. d 93. c 147. b
40. b 94. a 148. a
41. b 95. c 149. b
42. b 96. a 150. b
43. c 97. d 151. a
44. c 98. b 152. d
45. b 99. b 153. c
46. b 100. a 154. b
47. b 101. b 155. c
48. c 102. a 156. b
49. c 103. c 157. a
50. a 104. b 158. b
51. c 105. b 159. c
52. a 106. c 160. c
53. c 107. b 161. b
54. b 108. b 162. c

20 din 20

S-ar putea să vă placă și