Sunteți pe pagina 1din 14

Lista cu materiale educaţionale

- Persoanele cu nevoi speciale. Caracterizare generală


- Copiii abandonaţi
- Violenţa în şcoală
- Femeile gravide - Persoane cu nevoi speciale
- Drogomaniile. Alcoolismul
- Aspecte privind măsurarea personalităţii
- Tipuri de teste de personalitate
- Chestionare de personalitate
- Metodica predării specialităţii
- Teoria curriculumului
- Relaţia dintre domeniile cunoaşterii şi structura curriculumului
- Reforma educaţiei
- Curriculum-ul integrat – dimensiune a educaţiei contemporane
- Constituirea logopediei ca ştiinţă
- Rinolalia şi disartria
- Cauzele care provoacă tulburările lexico-grafice
- Tulburările de limbaj şi stereotipia lor
- Frecvenţa tulburărilor de limbaj
- Necesitatea cabinetelor logopedice
- Natura şi clasificarea tulburărilor de pronunţie
- Program logoprofilactic şi logoterapeutic
- Defectologie – logopedie
- Tulburări de ritm şi fluenţă. Bâlbâiala
- Deficienţa de auz
- Deficienţa de vedere
- Tulburările de comportament
- Metode de comunicare orală
- Comportamentul agresiv
- Timiditatea la persoane
- Orientări contemporane privind relaţia profesor-elev în procesul educaţiei
- Relaţii interpersonale la nivelul clasei de elevi
- Modalităţi de consiliere a părinţilor privind creşterea şi educarea copiilor
- Metode de comunicare scrise
- Dezvoltarea exprimării elevilor – sarcina tuturor cadrelor didactice
- Sociologia educaţiei
- Sociologia funcţiilor şcolii
- Sistemul educaţional şi politica educaţională
- Procesul Bologna
- Cercetarea sociologică în domeniul educaţiei
- Psihosociologia familiei
- Aspecte psihopedagogice ale vârstelor premergătoare şcolarizării şi micii
şcolarităţi
- Educaţia specială – o şansă pentru integrarea copiilor cu CES
- Dezvoltarea simţului etic
- Recuperarea şi integrarea persoanelor cu deficienţe de auz
- Educaţia timpurie
- Insuccesul şcolar
- Învăţarea bazată pe activitate
- Specificul terapiilor educaţional-recuperative
- Tulburări de expresie verbală – Alalia
- Cum organizează educatoarea activitatea de grup
- Tulburările de pronunţie sau de articulare
- Învăţarea şi randamentul şcolar
- Caracterizarea psihologică a vârstei şcolare cuprinse între 10-12 şi 12-14
ani
- Metode de cercetare a motivelor învăţării şcolare
- Dimensiuni psihosociale ale activităţii profesorului
- Devierile comportamentale şi combaterea lor
- Stiluri educaţionale
- Bazele teoretico-ştiinţifice ale educaţiei integrate
- Raportul dintre procesele de socializare, integrare, normalizare, incluziune
- Principiile educaţiei integrate
- Modele integrarea a copiilor cu CES în experienţa mondială
- Dificultăţi ale învăţării la copiii cu CES
- Modalităţi de cunoaştere a elevilor
- Planificarea în educaţie
- Somnul
- Forme de violenţă în şcoală
- Posibilităţi de intervenţie terapeutică în alcoolism
- Alcoolismul – toxicomanie majoră de actualitate
- Agresivitaeta – manifestare devastatoare în relaţiile interumane
- Simptomatologia bâlbâielii
- Managementul calităţii proiectelor
- Mediul familial vs. Mediul instituţionalizat
- Factorii fundamentali ai dezvoltării psihice
- Violenţa în şcoală
- Profilul psihologic al preşcolarului mare
- Stilul educativ parental
- Perioada bătrâneţii
- Perioada adultă
- Perioada tinereţii
- Rolul computerului în activitatea de predare-învăţare
- Softul educaţional
- Sisteme de calcul
- Sisteme de operare
- Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
- Empatia şi relaţia profesor elev
- Comportamentul şcolarului mic
- Colaborarea şcolii cu familia – reuşită în educaţia copilului
- Stressul şi consecinţele sale asupra fiinţei umane
- Cercetări social – psihologice şi social –economice ale mediului
- Evaluarea în învăţământul primar
- Proiecte de strategie didactică
Sistemul recompensă-pedeapsă în educarea copilului
- Operaţionalizarea obiectivelor
- Modalităţi de realizare a unor activităţi integrabile în noile educaţii
- Aptitudinile ca latură instrumentală a personalităţii
- Scurtă istorie a conceptului de proiect
- Rolul comunicării în procesul educaţional
- Limbajul educaţional
- Educarea creativităţii prin joc
- Condiţii de educarea creativităţii la şcolarul mic
- Modalităţi de acţiune în vederea prevenirii şi ameliorării victimizării
şcolare
Studii de caz realizate pe şcolarii mici
- Comunicarea (opţional - clasa a II-a)
- Modificabilitatea cognitivă şi învăţarea mediată
- Modele neurocognitive ale memoriei şi conştiinţei
- Metode folosite în psihologia diferenţială
- Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES
- Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de învăţare
- Caracterizarea psihopedagogică a elevului
- Rolul conversaţiei în dezvoltarea intelectuală a preşcolarului
- Proiect de strategie didactică
- Portretul ideal personalităţii dascălului
- Delincvenţa juvenilă
- Studiu de caz
- Violenţa în şcoală
- Propuneri şi modalităţi de realizare a educaţiei de tip integrat
- Integrarea copiilor cu CES – oportunităţi şi dificultăţi
- Activitate integrată – proiect didactic
- Educaţie muzicală - – proiect didactic
- Micii povestitori inventivi – opţional
- Micii creştini – proiect educaţional de parteneriat
- Rolul şi importanţa activităţii pe domenii experienţiale
- Factorii dezvoltării morale a preşcolarilor
- Convorbirea – mijloc de dezvoltare a vorbirii şi limbajului
- Necesitatea colaborării dintre grădiniţă şi familie în modelarea
personalităţii copilului
- Jocul – activitate de învăţare la vârsta preşcolară
- Profilul psihologic al preşcolarului
- Copilul preşcolar şi jocul didactic
- Exprimarea corectă la preşcolari
- Comportamentul preşcolarului mic
- Dezvoltarea sentimentelor superioare la preşcolari
- Nevoia de educaţie a familiei în funcţie de specificul ei
- Familia şi factorii de ordin familial care pot determina inadaptarea
şcolară, eşec şi devianţa comportamentală
- Caracteristicile copiilor cu dificultăţi specifice de învăţare
- De ce sunt unii copii atât de dificili?
- Cum să creşti un copil dificil
- Trăind cu sindromul hipecinetic deficit atenţional
- Rolul educatoare în rezolvarea unor dificultăţi de comunicare la nivelul
grupei de elevi
- Metode didactice folosite pentru stimularea limbajului
- Jocul – importanţa sa în dezvoltarea şi educarea copilului
- Jocuri didactice pentru îmbogăţirea vocabularului
- Proiect didactic de activitate integrată
Abordarea integrată a activităţilor în grădiniţă
- Corectarea trăsăturilor negative de caracter specifice vârstei preşcolare şi
şcolare
- Sugestii pentru corectarea comportamentului preşcolarului
- Violenţa în şcoli. Copii – problemă sau părinţi – problemă?
- Modalităţi concrete de abordare a parteneriatului educaţional grădiniţă-
familie
- Muzica şi valenţele ei formative
- Literatura pentru copii –ooţional
- Jocurile de creaţie
- Proiecte didactice
Exprimarea corectă la preşcolari
- Integrarea în învăţământul preşcolar a copiilor cu CES
- Adaptarea copilului la mediul grădiniţei
- Contribuţia jocurilor didactice la dezvoltarea copiilor cu CES
- Mediul familial şi impactul său asupra copilului
- Importanţa intervenţiei de la vârstă timpurie asupra comportamentului
agresiv al copiilor
- Inteligenţa emoţională
- Bariere în comunicare – modalităţi de depăşire a acestora
- Calitatea comunicării didactice
- Particularităţi de vârstă în sfera proceselor afective
Inconştientul
- Adolescenţa
- Istoria psihologiei
- Motivaţia
- Dezvoltarea psihică a adolescentului
- Integrarea nevăzătorilor
- Motivaţie şi afectivitate
- Factori implicaţi în evaluarea funcţionării vizuale
- Proiecte didactice
- Integrarea copiilor cu CES – oportunităţi dificultăţi
- Etica şi nediscriminarea – educaţie pentru diversitate
- Copiii supradotaţi şi rolul şcolii în stimularea lor
- Necesitatea cunoaşterii tulburărilor de vorbire
- Blocaje în comunicare
- Interacţiunea activităţilor de predare-învăţare din perspectiva exigenţelor
reformei
- Educaţia timpurie în mediul familial şi instituţional
- Locul şi importanţa jocului didactic în dezvoltarea copilului preşcolar
- Familia – matricea spirituală a dezvoltării copilului
- Proiect didactic
- Diagnosticarea şi clasificarea tulburărilor de limbaj
- Psihologia copilului cu dificultăţi de învăţare
- Dezvoltarea copilului în perioada antepreşcolară
- Perioada preşcolară
- Copilul dvs. vorbeşte?
- Posibilităţi de corectare a tulburărilor de vorbire la preşcolari
- Handicapurile de limbaj
- Autismul – incapacitate de interrelaţionare
- Influenţa tulburărilor de limbaj asupra personalităţii şi comportamentului
- Proiecte de activitate integrată
- Note distinctive ale educaţiei timpurii
- Comoprtamentul şcolarului mic
- Evoluţia psihomotorie a copilului între 6 şi 10 ani
- Proiectarea didactică –o acţiune continuă şi unitară
- Specificul jocului şi metode de stimulare a învăţării la copilul preşcolar
- Aspecte ale alternativelor educaţionale
- Protecţia mediului înconjurător – principalul obiectiv al omenirii în
secolul al XXI-lea
- Cunoaşterea mediului înconjurător. Domeniu prioritar al educaţiei
- Disciplina „Cunoaşterea mediului înconjurător” punte spre „Ştiinţele
naturii” şi celelalte discipline de învăţământ
- Problema copiilor autişti în secolul XXI
- Activităţi desfăşurate în grădiniţă pentru depistarea tulburărilor de limbaj
- Implicaţiile jocului în formarea intelectuală a copiilor
- Integrarea în învăţământul preşcolar a copiilor cu CES
- Socializarea copilului – adaptare la diferite medii
- Rolul jocului didactic în înlăturarea tulburărilor de vorbire
- Forme de manifestare a agresivităţii la copiii preşcolari
- Prevenirea şi corectarea defectelor de vorbire la copiii preşcolari în
vederea şcolarizării
- Formarea „identităţii de sine” până la vârsta şcolarităţii mici – 0-7 ani
- Comportamentul copilului preşcolar
- Grădiniţa – mediu propice pentru formarea şi dezvoltarea
comportamentului pro –social
- Valori şi valenţe psihopedagogice ale motivaţiei educaţionale. Reuşita
şcolară.
- Conceptul de personalitate
- Gândirea – formă de exprimare a inteligenţei
- Eficienţa în comunicarea didactică
- Conduita hiperactivă la copii – abordare metodologic-explicativă şi repere
de analiză psihopedagogică
- Abilităţi de bază necesare influenţării efective a comportamentului
copiilor
- Evoluţia psihologică a adolescentului
- Învăţarea ca premisă a formării şi dezvoltării personalităţii
- Rolul serbărilor în dezvoltarea personalităţii copiilor
- Proiect didactic.
Rolul profesorului în şcoala românească
- Orientări moderne în didactica educaţiei tehnologice
- Educaţia permanentă şi strategiile viitoare
- Tipuri de relaţii în comunicare
- Calitatea educaţiei şi mediile sociale
- Impactul mass-mediei asupra individului
- Invenţii şi inovaţii în tehnică
- Geometrie descriptivă şi desen tehnic
- Dezvoltarea industrială, design şi implicaţiile de ordin deontologic
- Tehnologii artizanale
- Tipuri de aparate de măsurat digitale
- Proiecte didactice
- Fişe de lucru. Teste. Bareme
- Modalităţi de creştere a performanţelor şcolare la elevii din clasele I-IV.
Gândirea critică
- Jocul didactic în slujba dezvoltării personalităţii copilului
- Aportul activităţilor extracurriculare la dezvoltarea personalităţii
şcolarului mic
- Fişe matematice
- Planuri de lecţii – limba maghiară
- Probe de evaluare – clasele III-IV – limba maghiară
Minunata lume a poveştilor
- Proiecte didactice
- Testare iniţială
- Jocuri – exerciţiu pentru dezvoltarea vorbirii
- Parteneriat educaţional
- Fişe de caracterizare psiho-pedagogică
- Integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu CES
- Contribuţia jocului didactic la însuşirea structurii gramaticale a limbii de
către preşcolar
- Metode, tehnici şi strategii privind creşterea calităţii actului de predare-
învăţare-evaluare
- Metode şi tehnici interactive de grup
- Aplicarea metodelor şi tehnicilor de grup în cultivarea limbajului
- Jocuri didactice folosite în activităţi de educarea limbajului
- Studiu privind utilizarea jocului didactic în activităţile din grădiniţă
- Valorificarea folclorului local în educarea copilului preşcolar
- Educaţia morală în grădiniţă – latura importantă în pregătirea copilului
pentru viaţă
- Modalităţi de educare a creativităţii copiilor preşcolari
- Tradiţii laice şi religioase în învăţământul românesc
- Consideraţii teoretice asupra metodelor interactive
Mediul familial şi copilul maltratat
- Implicarea copiilor şi a factorilor educaţionali în asigurarea standardelor
de calitate pentru mediul ambiental al grădiniţei
- Introducerea copiilor în universul valorilor umane prin derularea
proiectului educaţional: „Să fii mai bun, să fii mai darnic”
- Formele rotacismului
- Comunicarea în grup prin metode active
Parteneriatul cu părinţii şi comunitatea în favoarea copilului şi a copilăriei
- Basmul - lectură preferată pentru copii
- Grădiniţa, familia şi comunitatea – parteneri în educaţie
- Program de intervenţie personalizată
- Zâmbetul naturii stă în puterea noastră
- Serbările copiilor – modalitate de recreere, educaţie şi parteneriat activ
- Parteneriat „Forţe educative”
- Rolul social al activităţilor sportive
- Sporturi pentru diferite tipuri de personalităţi
- Probe de evaluare şi bareme de notare la educaţie fizică
- Copiii au drepturi ca şi adulţii. Educaţie fără prejudecăţi
- Forme de manifestare a violenţei în mediul şcolar
- Delincvenţa juvenilă
- Recompensa şi pedeapsa sunt liniile directoare pentru cei mai mulţi
părinţi sau educatori atunci când vor să-şi disciplineze copiii
- Legislaţie şi violenţă domestică
- Importanţa mişcării fizice la copiii de vârstă şcolară mică
- Educaţia pentru sănătate. Dezechilibre alimentare
- Abordarea săriturilor prevăzute în programa şcolară din înv. gimnazial
- Istoria mascotelor jocurilor olimpice
Chestionare dirigenţie
- Fişe de lucru
- Fişă psihopedagogică
- Modele de teste
- Programa adaptată pentru copiii cu deficienţe
- Proiecte de lecţii
- Dealurile Hunedoarei
- Violenţa şcolară – o problemă reală
- Mediul- între exploatare şi protecţie
- Criza combustibililor
Deficienţele mintale
- Caracteristicilor copiilor cu dificultăţi speciale de învăţare
- Deficienţele senzoriale
- Deficienţele fizice
- Tulburări de comunicare şi relaţionare. Autismul
- Consilierea şi orientarea elevilor cu CES
- Sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie
- Copii supradotaţi
- Proiect personalizat de intervenţie
- Studiu de caz
Pădurea –aurul verde al planetei
- Importanţa educaţiei ecologice a copiilor în scopul obţinerii echilibrului în
natură
- Protecţia mediului – componentă fundamentală a educaţiei actuale
- Instruirea activă şi atractivă a copiilor prin intermediul excursiei
- Şcoli în criză
- Predarea în echipă
- Cultivarea interesului pentru lectură la şcolarii mici
- Cum învăţăm elevii să înveţe creativ
- Dezvoltarea inteligenţei copilului prin tehnica ORIGAMI
- Cum cultivăm plăcerea de a învăţa
- Matematică aplicată
- Climatul educativ şi influenta lui asupra personalităţii copilului
- Educaţia întemeiată pe drepturile copilului
Crearea situaţiei de joc-didactic
- Respect natura chiar dacă sunt mic
- Bazele psihologice ale utilizării metodelor participativ-active în lecţiile de
istorie
- Violenţa este refugiul incompetenţilor
- Protecţia mediului- componentă fundamentală a educaţiei actuale
- Specificul organizării şi realizării activităţilor de învăţare în cadrul
educaţiei integrate a copiilor cu CES
- Proiecte de strategie didactică
- Fişe de evaluare
Fişe. Teste
- Legende
- Dramatizare: „Lăcomia strică omenia”
- Plan de intervenţie
- Fişă de caracterizare psihopedagogică
- Metode şi procedee didactice valorificate în cadrul basmelor şi poveştilor
- Evaluarea randamentului şcolar- componentă principală a procesului de
învăţământ
- Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ
Calitatea scrisului şi performanţele elevului
- Caracterul- particularitate psihică a personalităţii umane
- Cunoaşterea personalităţii elevului
- Integrarea copiilor cu CES
- Limbajul educaţional
- Personalitatea
- Rolul comunicării în procesul educaţional
- Stimularea motivaţiei învăţării şcolare
- Tratarea diferenţiată şi individualizată în ciclul primar
- Psihologia copiilor cu dificutăţi de învăţare
- Capacitatea perceptiv-motrică şi intelectuală a copiilor cu handicap de
intelect în însuşirea limbajului. Lucrare de cercetare
- Particularităţile atenţiei la deficienţii mintali. Lucrare de cercetare
- Profilul psihologic al omului de afaceri privat şi al salariatului bugetar.
Lucrare de cercetare
- Aspecte psihologice privind violenţa şcoalră în rândului adolescenţilor.
Lucrare de cercetare
- Impactul mass-media asupra psihicului adolescenţilor. Lucrare de
cercetare
- Însuşirea structurii gramaticale a limbii române la vârsta şcolară mică.
Lucrare de cercetare
- Memoria şi legăturile ei cu inteligenţa şi reuşita şcolară la preadolescenţi
şi adolescenţi. Lucrare de cercetare
- Procesul comunicării
- Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
- Program de prevenire a abandonului şcolar
- Aspecte ştiinţifice şi juridice ale sfaturilor genetice
- Proiecte didactice
- Studiu de caz
Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de învăţare
- Rolul educaţiei în personalitatea elevilor
- Rolul elevului şi a profesorului în obţinerea performanţei şcolare
- Vindecarea de emoţii negative prin autoterapie
- Influenţa drogurilor asupra adolescenţilor
- Gândirea şi limbajul
- Schimbări în modul de predare şi comunicare a cunoştinţelor
- Repere ale educaţiei sec. XXI
- Afectivitatea
- Psihoterapia cognitiv – comportamentală
- Caracteristicilor cu dificultăţi specifice de învăţare
- Dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor cu CES
- Delincvenţa juvenilă
- Rolul elevului şi al profesorului în obţinerea performanţei şcolare
- Agresivitatea şi violenţa
- Comportamentul şcolarului mic
- Televiziunea şi copilul
- Motivaţia în activitatea de învăţare
- Creativitatea ca produs
- Rolul educaţiei în formarea personalităţii elevului
Şezătoare matematică - modalitate de abordare interdisciplinară
- Dimensiuni ale evaluării şi autoevaluării în ciclul primar
- Dezvoltarea capacităţilor creative ale şcolarului mic
- Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură la şcolarii mici
- Educaţia ecologică a elevilor mici – conţinuturi şi activităţi
- Activitatea diferenţiată şi eficienţa ei în ciclul primar
- Corelarea interdisciplinară a artelor
- Valorificarea obiceiurilor de iarnă în cadrul activităţilor şcolare la ciclul
primar
- Album logopedic
- Să învăţăm alfabetul
- Cuvinte paronime
- Program de remediere a copiilor cu tulburări ale auzului fonematic
- Program pedagogic individualizat
- Probă pentru cunoaşterii vârstei psihologice a limbajului
- Probă pentru examinarea dixlexo-disgrafiei
- Adunarea cu 1
- Managementul clasei
- Influenţa somnului asupra personalităţii. Lucrare de cercetare
- Efectele situaţiei familiale asupra psihicului adolescentului. Lucrare de
cercetare
- Managementul timpului liber
- Cele trei structuri de comunicare ale adolescenţilor
- Orientarea în carieră
- Dificultăţi de învăţare
- Pregătirea psihologică pentru examen
- Şcoala şi familia
- Cum ne comportăm cu un copil supradotat
- Decizii privind cariera - părinţii şi adolescentul
- Antrenamentul emoţiilor
- Violenţa în familie
Copilul cu deficienţe intelectuale. Modalităţi de depistare
- Propuneri şi modalităţi de realizare a educaţiei de tip integrativ
- Relaţia învăţător-elev ca factor de stimulare a învăţării
- Managementul clasei
- Mijloacele de învăţământ
- Adaptarea copilului la mediul şcolar
- Aspecte ale comunicării educaţionale
- Sporirea eficienţei lecţiilor de comunicare prin intermediul jocului
didactic
- Argument pentru predarea interdisciplinară
- Importanţa continuităţii dintre grădiniţă şi şcoală
Rolul personalităţii educaţionale în soluţionarea inegalităţilor de şansă în
educaţie
- Educaţia interculturală
- Modernizarea tehnologiei didactice
- Jocul şi copii – integrarea şcolară
- Abaterea sau distragerea atenţiei de la lecţii
- Efectele frustrante ale aprecierii şcolare
- Imaginaţia şi creativitatea
- Fundamentarea teoretică a cercetării calitative
- Comunicare educaţională
- Patru paşi către perseverenţă
- Jocul cu caracter creator
- Familia şi rolul educativ al acesteia
- Fişe de lucru
- Proiecte de activitate
- Dezvoltarea gândirii critice
- Conceptul de învăţare
- Memorie slabă sau numai neatenţie?
- Imaginaţia şi creativitatea
- Motivaţia
- Personalitatea umană
- Comportamentul social
- Ereditate-mediu-educaţie
- Importanţa teoriilor învăţării pentru elaborarea unor modele de instruire
- Rolul televizorului în viaţa adolescenţilor
- Utilitatea cunoaşterii de către profesor a grupurilor şcolare
Motivaţia şi afectivitatea
- Tipuri de învăţare şi dezvoltarea personalităţii prin învăţare
- Televiziunea şi violenţa
- Succesul şi insuccesul şcolar
- Noţiunea de motivaţie şi învăţare. Ansamblul mobilelor interne ale
conduitei.
- Modelele sau despre transcederea imitaţiei
- Dezvoltarea psihică a adolescenţilor
- Aptitudinea muzicală
- Particularităţi la vârsta şcolară mică
Terapia dislaliei polimorfe sau simple
- Terapia dislexo-grafiei
- Terapia retardului verbal
- Îndreptar practic pentru corectarea dificultăţilor de scris-citit la copii
Motivaţia în activitatea de învăţare
- Tulburări de comunicare şi relaţionare
- Autismul
- Deficienţele mintale
- Activitatea umană şi structura ei psihologică
Clasa de elevi ca grup socio-educativ
Familia – factor de echilibru în formarea personalităţii copilului
- Integrarea copiilor cu CES în societatea actuală
- Conţinutul serbărilor şi rolul lor în formarea personalităţii copilului
- Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a violenţei în familie
- Influenţa şcolii şi a familiei asupra succesului şcolar
- Rolul activităţilor extracurriculare în stimularea creativităţii elevilor
- Tema pentru acasă – componentă a activităţii de învăţare
- Abordarea textelor lirice la elevii din ciclul primar
- Creativitatea în şcoală
- Aspecte ale dezvoltării gândirii critice la copiii din ciclul primar
Gândirea
- Specificul educaţiei adulţilor
- Gândirea şi limbajul
- Dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor cu CES
- Tulburările de personalitate
- Jocul şi rolul lui în dezvoltarea copilului
- Despre inteligenţă
- Jocul – modalitate de învăţare şi educare
- Drepturile copiilor
- Afectivitatea
Rolul educatoarei în formarea creativităţii la preşcolari
- Importanţa jocurilor de mişcare la vârsta preşcolară
- Stiluri şi metode didactice moderne utilizate în învăţământul preşcolar
- Îmbunătăţirea sferei cognitive prin ariile de stimulare
- Forme de manifestare a agresivităţii la copiii preşcolari
- Exerciţii – joc pentru pronunţarea unor sunete
- Evaluarea copiilor. Teste şi fişe
- Proiecte didactice model
Problematica insuccesului şcolar
- Tipuri de memorie
- Rolul elevului şi al profesorului în obţinerea performanţelor şcolare
- Comportamentul şcolarului mic
- Jocul- modalitate de învăţare şi educare
- Exemple de metode cu valenţe activizatoare
- Sistemul metodelor didactice
- Diferenţiere şi individualizare în învăţarea matematicii în ciclul primar
- Evaluarea şcolară
- Metode tradiţionale de evaluare
- Memoria
- Tristeţea
- Motivaţia
- Inteligenţa
- Educaţia
- Caracterul
- Atenţia
- Stresul
- Jocul- joaca
- Sănătatea mintală şi emoţională
- Portofoliu – instrument de evaluare alternativă în grădiniţă
- Managementul activităţilor extraşcolare
- Jocul şi mişcarea în armonie cu copilul şi natura
- Teatrul pentru copii
Portofoliu – instrument de evaluare alternativă în grădiniţă
- Aspecte ale influenţei grupurilor socio-umane în recuperare din alcoolism.
Lucrare de cercetare
- Procese psiho-sociale în realizarea identităţii de sine la vârsta adolescenţei.
Lucrare de cercetare
- Limite şi performanţe în evoluţia şi/sau involuţia inteligenţei la copii cu
sindrom Down. Lucrare de cercetare
- Relaţiile de grup şi percepţia socială a copiilor integraţi cu CES. Lucrare
de cercetare
- Cunoaşterea factorilor determinanţi ai discalculiei în vederea evitării
eşecului şcolar la elevii de vârstă şcolară mică. Lucrare de cercetare