Sunteți pe pagina 1din 100

IUL-AUG.

SYBERIA - C&CGENERALS - NEVERWINTER NIGHTS 20 02


100 PAGINI
56.000 LEI

"Oamenii au d e v e n i t u n e l t e l e u n e l t e l o r lor." - Henry David T h o r e a u

S O N Y
Cyber-shot
3 * m D
Camerele foto digitale
îsî c a u t ă proprietar

CELERON PE

Intel îşi unii


platformele

jt&
W «ttb 4 1 r
A CINCI^
WARCRAFT III
REIGN OF CHA0S
In universul Blizzard
1 (jlPvîk ^ W w 3 d studio m a u

domneşte haosul
LALELE SI
P L Â C I DE BAZA
SCORUL INTEL 0 viziune magică în Olani
VS. AMD: 3-2
I Acelaşi meci - arbitră Meriţi

PROCESOARE LA RĂCOARE: Sisteme de răciri


I

Ai vrea să ai Internet

de 15 ori m a i rapid?

A c u m p o ţ i .

Cu Z Online 30 ai 30 de ore de acces la Internet incluse şi numai 2 cenţi


pe minut dacă le-ai depăşit. Şi asta la o viteză de până la 15 ori mai mare
decât pe dial-up.

Vrei soluţii de ultimă g e n e r a ţ i e pentru afacerea ta?

Sună acum la 021 402 33 33!

— } TM

MOBILE
^ A l t e c
LANSING,
Siuud/ cl& caliiai^/ Îaicw ctUv 1941

&enUw tute/, muzica/ mv es te- daa v dui£AÂi&menp, este> 0/ pasiune/, ^) acu/iile/ nu/ siuti otn
sbnphv AaMus ci & oisesuv. Adinele/ nw şutii/ daaw imagini ci & e^pmventă/ spaţială/.

^ent/iw iute/, s4ttec; ^£a/t&incj/ continuă* să/ îmbine/ a/da/ cu/ teAitatoa<ia/ şlsa/îpi/ oţme/
acele/ moinentc pAjCjiaa&e/ cânii inima/ este/ atinsa/ şi/ spiutut i/tansţannwA/.

Simeiid/ a^w a w v wveiy twsa/tl auzi/!


erfectiunea înseamnă
In R o m â n i a prin

' G M G
Comexim
unic importatator autorizat
Tel: 021-323 91 27
info@3n3.ro
www.gns.ro
f

U n
g ă s e s t i d e t o a t e ,
&
' dar '
n u o r i c e ?
Răspunsul e unu! singur: kt Best

Computers, Super-Magazinul tău de

calculatoare, lună în oricare dintre

magazinele clin reţeaua Best

Computers şi vei găsi cea mai

variata ofertă de componente, sisteme

şi jocuri, de la producători români

de prestigiu până la cele mai

cunoscute mărci internaţionale.

Vino la Best Computers

şi cumperi tot ce ţi-a't

putea dori la cele mai

mici preţiiri. Totul... \

dar nu orice.'

Magazinul Unirea, etajul 3, corpul centra! - Unirea Electro Center, tel. 303.01.9! c o m p u t e r s
- B-dui. Regina EUsabeta, nr. 25. sector 5, tel. 314.76.98, 314.76.99
www. beatcomputers.ro
- B-dul. l.C. Brătiamt, Pasajul Pietonal Lipscani, tel. 3J0.28.32
info@bestcomputers.ro
HtremPG
" unu

flCOMIl HiTl
ws «MD: 3-2

Vara se p l a n t e a z ă bobocii

Cine este regele? Creative, Terratec sau G u î l l e m o t ? Greu


de spus, î n t r - o lume a sunetului î n care dinamismul nu
este cu s i g u r a n ţ ă punctul forte sau atributul care să o
d e f i n e a s c ă . A f l a t ă din punct de vedere al e v o l u ţ i e i
tehnologice deja cu ani buni î n urma acceleratoarelor 3D
cu care face pereche î n sectorul divertismentului
multimedia, lumea p l ă c i l o r de sunet nu r e u ş e ş t e să îşi
g ă s e a s c ă un lider, ş i , mai grav, nici să a n u n ţ e vreun
candidat la care să a ş t e p t ă m cu n e r ă b d a r e pentru acest
s f â r ş i t de an. Tehnologiile noi s-au terminat cu ani î n
u r m ă iar c o m p e t i ţ i a EAX-A3D nu mai este de mult cap de
afiş pentru revistele din domeniu. S u r p r i n z ă t o r , toate
aceste evenimente au loc pe fondul n e c e s i t ă ţ i i din ce î n
ce mai mari pentru un sunet bun î n j o c u r i , industrie a
jocurilor care de altfel a m â n a t tot ceea ce a î n s e m n a t
dezvoltare î n lumea PC-ului. P o z i ţ i o n a r e a audio (de
calitate, evident) poate fi c o n s i d e r a t ă un element cheie
al tuturor jocurilor care sunt pe gustul m a j o r i t ă ţ i i
j u c ă t o r i l o r , referindu-ne aici la o g a m ă ce d e b u t e a z ă cu
deja vechiul CounterStrike şi se va î n c h e i a anul acesta
cu Unreal Tournament 2003. Rezultatul acestor
n e c e s i t ă ţ i ? Nici unul, sau cel p u ţ i n nu unul care să
s a t i s f a c ă . Ş t i m ce p l a c ă să alegem d a c ă dorim o
p o z i ţ i o n a r e audio foarte b u n ă î n jocuri? Nici pe departe,

cel mult putem ştii care p l a c ă la ora a c t u a l ă o f e r ă ;


p o z i ţ i o n a r e audio 3D, î n s ă , alegerea j u c ă t o r u l u i
î m p ă t i m i t nu e x i s t ă .
î n a c e e a ş i industrie IT î n care p l ă c i l e de sunet par a
alerga a v â n d î n spate un sac cu bolovani, vara este
momentul î n care t o a t e celelalte " p ă r ţ i ale
calculatorului" se p r e g ă t e s c pentru marea explozie a
toamnei. P l ă c i l e video sunt din nou dominate de
confruntarea dintre ATi şi NVIDIA, î n care ATi a prezentat
deja armele cu care va ieşi la l u m i n ă şî despre care
p u t e ţ i citi pe scurt la rubrica de hardware. NVIDIA nu se
va m ă r g i n i însă la acest domeniu şi va lansa chipset-ul
NFORCE2 pentru p l ă c i de b a z ă a d u c â n d suportul pentru
memoria DDR400, a c e e a ş i memorie pentru care VIA iese
ta l u m i n ă cu KT400. P l ă c i l e de b a z ă vor beneficia de
Serial ATA care va deveni î n scurt timp noul standard
pentru harddisk-uri î n timp ce USB2.0 sau Firewire devin
deja noile m o d a l i t ă ţ i pentru conectarea perifericelor la
PC. Ce să mai zicem de Intel şi ai săi 3GHz sau de AMD şi
procesorul K8? T o a t ă industria IT a ş t e a p t ă cu n e r ă b d a r e
toamna pentru a-şi n u m ă r a bobocii şi a vedea care vor f i
noii lideri ai s f â r ş i t u l u i de an. T o a t ă , cu e x c e p ţ i a
sectorului p l ă c i l o r de sunet.

Echipa XtremPC
c u p r i n ş i - a u g u s t

st-
4 t

m
ea

^ 8 6 =|WWJH|
î n universul Blizzard d o m n e ş t e
haosul

Ce c o n t e a z ă m a i m u l t ?
C a l i t a t e a sau p e r f o r m a n ţ a ?

Chaintech
 Apogee CT-7VJL
Ghidul t ă u offline
pentru optimizarea
n a v i g ă r i i online

teste comparate I periodice


42
Chaintech Apogee CT-7VJL
28 11
6 procesoare îşi arată forţele
ir^Bjojr-ţf^j pulsul străzii
Cumpărătorii au cuvântul

18
în programe de Benchmark !.!nifâ;\/îîjij Detalii despre
v

Chaintech, direct de ta Guus

43 [K&ai Lit| ?r.>f. Luna aceasta


predomină soluţiile bazate pe
Spruijt, Marketing Manager pentru Europa

52
J \ J Plăcile de bază încearcă L"j^llE"£tl! O posibilă rezolvare
i845G să cucerească piaţa cu noi arme pentru problemele voastre tehnice

yj ^
AGP8X
noii generaţii de plăci video hobby 54 ;ţ??^tijîi Privire de ansamblu
asupra produselor testate

50 •^ro^^XIRâ USB 2.0


pentru conectivitate şi HP
96
v 3d studio max 5 vine
numai cu surprize plăcute
•viF.h Cititorii ne întreabă
şi noi ne prefacem că
le răspundem
^ ^ ^ ^ ^ ^ g M < - Creaţiile

97
Photoret IV pentru imprimări de mare . cftitorilor la loc de cinste ^^^^Spv< O imagine
precizie întunecată a banalului cotidian
Ghidul de buzunar
>i<j>jiioj-ţ>j,-
pentru Internet
V g OQT

60 M
studio
Un u p g r a d e
' excelent pentru
! i regele neîncoronat
a l g r a f i c i i 3D

34
E&Xl
24 d e p r o d u s e c e p o t
asigura o t e m p e r a t u r ă Telefon: 01-231,28,66
E-mall: r e d a c t l a i Ş x t r e r n p c r o
T e h n o l o g i e o p t i m ă pentru sistemul Abonamente
E-mall? abonamenterŞxtf empc.ro
m o d e r n ă , tău
Prpbleme.fi-
portabilitate i n f o r m a ţ n cD
E-mall; Infocd © x t r c m p c . r o

Probleme legate de
Plext produsele testate
E • mâl I: prcuiltarect£j>xtrem pc. ro
PX-W4012TU Producţie
liiiopicss %.A. lipar
MCCD ifaUzarc CO

•••Mi uwT* ff^S^H M i


Incursiune î n istoria z b u c i u m a t ă
a Europei

prezentări
72 De vină sunt arabii 80 •'kisz) :t. Un RPG cu iz de
:

CounterStrike
Q A 0.?lPV^i; .>Vţ.~i.^ij' Crucea roşie sau
Ot pistolul?
1
:

73 e Old Republic
Şi iar apare forţa 81^^g^^SfeiSiii!
I ^lâ^ESŞss'jj Adevărul este în
mâinile extraterestrilor McBeal. Mai puţin amuzantă

74 ::«,v/>,iiri. Un univers cu adevărat Pământul


făgăduinţei asaltat de demoni
86
magic •\^rţ^;ei|; ijîţîn universul Blîzzard
domneşte haosul
75 ^w.KTW, '-'-\:-'=^ 0 alta versiune a
lumii de dincolo 82 onheart Fallout în Evul Mediu

76 90 aproape perfect ce ne
83 ject Bad, Good&Evil
ferengi, romulani, oameni reaminteşte de Forgotten Realms
Un experiment între turism si

77 @&t|riH

cu noroc
î Poate a doua oară este
aventură
93 U^tit)'"' Veni, vidi, viei. Imperiul
3

78 ffiŞjf Incursiune feature roman contraatacă

mată a Europei
94 Jucării şi melancolie
într-un advenţure cum nu aţi mai
79 14
Un alt joc bazat pe.,
•îip>5^ii;:i- (c&j)
iF^plŞ!Jl - Lalele şi plăci de bază
,r

văzut demult
universul creat de Tom Clancy - Magie Chaintech în Olanda
testele indispensabile pentru a c h i z i ţ i a o r i c ă r u i produs

tehnotrend ATi rescrie viitorul


Urmaşul graţios
al laptop-urllor Ne aducem cu t o ţ i i aminte de ATi şi de p l ă c i l e pe care le propuneau in u r m ă cu c â ţ i v a ani, privind î n
• sus la firmele care î n loc să î n c e r c e să v â n d ă c â t mai ieftin se luptau pentru a oferi cel mai scump

interviu
accelerator 3D. An d u p ă an ATi a urcat un pic c â t e un pic şi i a t ă c ă momentul a sosit. Momentul fericit
pentru ATi, mai p u ţ i n fericit pentru NVIDIA, c â n d tot Internetul a p l a u d ă cete mai noi r e a l i z ă r i ATi,
capabile î n opinia tuturor să d e p ă ş e a s c ă rtu cu 10% ci cu peste 40% cel mai performant chipset NVIDIA:
Titanium4600. Cele d o u ă chipset-uri ATI: R300 şi R250 vin să acopere sectorul p e r f o r m a n ţ e i respectiv cel
value l u â n d realmente peste picior tot ce e x i s t ă pe p i a ţ ă la ora a c t u a l ă .
Radeon9700 (ce va beneficia de chipset-ul R300) este considerat a f i noul rege al a c c e l e r ă r i i 3D.
Caracteristicile sate (ce vor f i discutate pe larg î n u r m ă t o r u l n u m ă r ar revistei) pot f i enumerate

L
Altec Lansing XA3021 - pe scurt ca tehnologie de 0.15 microni, compatibilitate c o m p l e t ă DirectX9, 8 c ă i de randare, bus-ui
sistemul de boxe memoriei DDR 256 b i ţ i (compatibilitate cu DDR-IIJ şi peste 110 milioane de tranzistori. T o a t ă a c e a s t ă
care îţi lipseşte pZO
m i n u n ă ţ i e , a f l a t ă undeva la o f r e c v e n ţ ă de circa 300Mhz ar trebui să genereze o l ă ţ i m e de b a n d ă de circa
...faci overburn J 9 . 2 G B / s e c u n d â , un record pentru p i a ţ a acceleratoarelor 3D a acestui moment.
. . . c u r e ţ i CD-ROM-ul Radeon9000 (ce va utiliza chipset-ul R250) se d o r e ş t e a fi noul GeForce4 MX killer, cu care ATi
d o r e ş t e să ia şi segmentul value al a c c e l e r ă r i i 3D din b r a ţ e l e NVIDIA. Menit să î n l o c u i a s c ă deja versatul
Radeon8500 LE dar la un p r e ţ mult mai s c ă z u t , Radeon9000 va utiliza 4 c ă i de randare ş i , spre deosebire
de MX-ul de la NVIDIA nu va reprezenta o versiune a chipset-ului R300 cu partea de programabilitate
complet e x t i r p a t ă . S o l u ţ i a ATi la problema reducerii costului a fost de a reduce c â t e o unitate de

TESTEVERSUS texturare din fiecare pixel pipeline, s o l u ţ i e la care NVIDIA p â n ă acum nu s-a g â n d i t să apeleze.
Rezultatul? O p l a c ă cu p e r f o r m a n ţ e onorabile dar cu un p r e ţ de maxim 110$.
D a c ă ATi a tras lozul c â ş t i g ă t o r vom avea ocazia să vedem însă î n n u m ă r u l u r m ă t o r c â n d testele vor
fi singurele care ne vor a r ă t a cine este cu a d e v ă r a t regele a c c e l e r ă r i i 3D. Desigur, p â n ă la a p a r i ţ i a
chipset-ului NV30 de la NVIDIA care va r ă s t u r n a î n c ă o d a t ă toate calculele h â r t i e i . . .
ENTRU SUPREMAŢIE
MULTIMED
IfiwiHiL
Plăcile de b a z ă
Chaintech Apogee CT-7VJL

iticearcă să c u c e r e a s c ă

TESTE
piaţa cu noi arme

24 de produse ce pot
asigura o t e m p e r a t u r ă
optimă pentru sistemul t ă u

Plextor PX-W4012TU este un CD-Writer


Ce c o n t e a z ă mai mult?
Calitatea sau p e r f o r m a n ţ a ? extern care f o l o s e ş t e portul USB 2.0 pentru
Luna aceasta am avut p l ă c u t a s u r p r i z ă să conectarea la PC şi o b ţ i n e p e r f o r m a n ţ e

LABORATOR c o n s t a t ă m p e r f o r m a n ţ e l e foarte bune ale excelente la fel ca CD-Writere-le conectate


unei p l ă c i de b a z ă produse de un j u c ă t o r la IDE. P ă s t r â n d compatibilitatea cu portul
mai p u ţ i n cunoscut î n R o m â n i a : Chaintech. USB 1.0 şi a v â n d o serie de f u n c ţ i i menite să
Excelentele rezultate din testele sintetice şi m ă r e a s c ă s i g u r a n ţ a (BURN-Proof) şi calitatea
f^jjffii Viziunea apogeu Iul dotărilor Jt performantei
bundle-ul deosebit i-au adus primul loc î n (PowerRec II şi VariRec) scrierii la viteze
» — 4 47
P clasamentul s o l u ţ i i l o r pentru socket A. mari, PX-W4012TU este un CD-Writer
HÎH Performante bune, dar overclocklng limitat CT-7VJL este alegerea n o a s t r ă pentru t i t l u l excelent care o f e r ă p e r f o r m a n ţ e şi calitate
"produsul lunii". indiscutabile.
35-* Imprimare cu HP Photoret IV

EL
reportaj

P U L S U L S T R Ă Z I I
Luna aceasta a m l u a t " p u l s u l s t r ă z i i " î n m a g a z i n u l Best C o m p u t e r s d i n " U n i r e a S h o p p i n g C e n t e r '

VICOL ALEXANDRU ZAMFiRESCU ADRIAN RADU ALEXA ANTON FLORIN VIŞINESCU BOGDAN
17 ani, elev . 17 ani, elev Z6 ani, inginer de sistem 20 ani, student 23 ani, student
Ce c a u ţ i î n magazin? Ce cauţi in magazin? Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i î n magazin?
C ă u t a m o o f e r t ă . Vreau să îmi Mă uitam să v ă d oferta. Nimic special, pierdeam puţin Vreu să văd ce jocuri şi filme Căutam o o f e r t ă de papetărie.
c u m p ă r un TV Tuner. Ai citit XtremPC? Ce parte iţi timpul printre calculatoare. au mai apărut. Au aşa ceva aici?
Ai citit XtremPC? Ce parte iţi place cel mai mult? Ai citit XtremPC? Ce parte iţi Ai citit XtremPC? Ce parte îţi Ai citit XtremPC? Ce parte îţi
place cel mai mult? Da. Rubrica de jocuri mă place cel mai mult? place cel mai mult? place cel mai mult?
Da, dar mai rar în ultimul interesează cel mai mult. Nu am mai citit-o de anul Rar şi numai "hardware"-ul. Nu am citit-o niciodată.
timp. imi plac jocurile. Pentru ce foloseşti calculatorul? trecut, nu imi plac jocurile. Pentru ce foloseşti calculatorul? Pentru ce foloseşti calculatorul?
Pentru ce foloseşti calculatorul? Mă joc şi ascult m u z i c ă . Pentru ce foloseşti calculatorul? Tehnoredactare, Internet, Internet, tehnoredactare,
Doar să m ă joc. Ce sistem/software foloseşti? Studiez şi mă destind cu decodări telefoane. jocuri.
Ce si stern/software foloseşti? Windows 98 SE. StarCraft, aplicaţii multimedia. Ce sistem/software foloseşti? Ce sistem/software foloseşti?
Windows 98. Heroes 4, MS Office Heroes 4 şi HalfLife. Ce sistem/software foloseşti? Windows 98. Nu am destul Windows 2000. Lucrez cu MS
Si Cod Edit, recent GTA3. Cum rezolvi o p r o b l e m ă Linux Red Hat 7.3 şi Windows spaţiu pe HDD, aşa că jocurile Office, iar pentru destindere
Cum rezolvi o p r o b l e m ă a p ă r u t ă la calculatorul tău? 98 SE. Lucrez cu DVD Decoder le ţin pe CD. am instalat Red Alert.
a p ă r u t ă !a calculatorul tău? încerc să le rezolv singur; dacă şi Music Match. Cum rezolvi o p r o b l e m ă Cum rezolvi o p r o b l e m ă
Reinstalez Windows-ul sau mă nu pot, am un unchi care Cum rezolvi o p r o b l e m ă a p ă r u t ă la calculatorul tău? a p ă r u t ă la calculatorul tău?
consult cu un prieten. lucrează în domeniu. a p ă r u t ă la calculatorul tău? Am un prieten care mă a j u t ă . Mă chinui de unul singur.
îmi rezolv singur problemele.

Ţ Î R C Ă MANUELA STÂNCIU ANDY BOGDAN N E G R U Ţ COLIBA OVODIU T R A N Ş C Ă RINU


25 ani. studentă 16 ani, elev 19 ani, elev 19 ani, electrician 26 ani, inginer
Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i î n magazin?
Mă interesau noutăţile, nu am Am cumpărat o placă de sunet C ă u t a m noutăţi hardware, Vreau să î m i cumpăr un CDRW, Să m ă uit. Eram curios c â t
mai fost de mult aici. CMl. jocuri. Ai citit XtremPC? Ce parte îţi costă oficial Heroes 4.
Ai citit XtremPC? Ce parte îţi Ai citit XtremPC? Ce parte iţi Ai citit XtremPC? Ce parte îţi place cel mai muit? Ai citit XtremPC? Ce parte iţi
place cel mai mult? place cel mai mult? place cel mai mult? Nu. place cel mai mult?
Am citit din ea ştirile, dar de Da, din când în când. îmi plac Nu am citit revista. Pentru ce foloseşti calculatorul? Nu mai ştiu dacă am citit-o.
la un prieten. Eu personal nu articolele de jocuri. Pentru ce foloseşti calculatorul? Pentru educaţia mea personală Cum arată?
am c u m p ă r a t reviste IT. Pentru ce foloseşti calculatorul? Programare, tehnoredactare, şi bineînţeles pentru jocuri. Pentru ce foloseşti calculatorul?
Pentru ce foloseşti calculatorul? Mă joc şi ascult muzică. ceva jocuri, dar mai rar. Ce sistem/software foloseşti? Pentru jocuri şi Internet.
îl folosesc pentru muncă. Ce sistem/software foloseşti? Ce sistem/software foloseşti? Windows XP. Unreal, StarCraft, Ce sistem/software foloseşti?
Ce sistem/software foloseşti? Windows 98. Iar acum mă joc Windows 98 SE. MS Office, MS Office XP. Windows 98. Acum am instalat
Windows 98 şi un program Dîablo II. Visual Basic 5.0, StarCraft, Cum rezolvi o p r o b l e m ă Heroes III, varianta rusească.
special cu ajutorul căruia Cum rezolvi o p r o b l e m ă SimCity 2000. a p ă r u t ă la calculatorul tău? Cum rezolvi o p r o b l e m ă
lucrez. a p ă r u t ă la calculatorul tău? Cum rezolvi o p r o b l e m ă E în garanţie, aşa că î l duc î n a p ă r u t ă la calculatorul tău?
Cum rezolvi o p r o b l e m ă Singur, iar dacă problema m ă a p ă r u t ă i a calculatorul tău? service. Fratele meu se pricepe foarte
a p ă r u t ă ia calculatorul tău? depăşeşte am nişte prieteni îmi rezolv problemele de unul bine, aşa că nu îmi fac
Apelez la service. care se pricep. singur pentru că mă pricep. probleme.

iulie-au gust 2002


viziuni

C a m e r a d i g i t a l ă 5 î n 1
Ca orice gadget care se r e s p e c t ă , şi SiPix pretinde c ă face mai
mult d e c â t poate. In cazul de f a ţ ă e x a g e r ă r i l e pot fi trecute cu
vederea, chiar d a c ă cele cinci u t i l i z ă r i sunt de fapt trei, pentru c ă
d o u ă se suprapun p a r ţ i a l : StyleCam este î n acelaşi timp c a m e r ă foto
d i g i t a l ă , c a m e r ă video d i g i t a l ă , webcam, c a m e r ă pentru video
c o n f e r i n ţ e ţ i audio recorder digital. Toate acestea pentru mai p u ţ i n
de 80$. P e r f o r m a n ţ e l e sunt modeste, însă mai mult d e c â t
v - a ţ i a ş t e p t a la p r e ţ u l m e n ţ i o n a t : un CCD de 1.3 m e g a p i x e l î , 16MB de
memorie şi r e z o l u ţ i e m a x i m ă de 1280x1024 pentru
fotografii/320x240@16FPS pentru filme. Poate î n r e g i s t r a un minut de
film şi 50 de minute de voce ş i , spre deosebire de alte aparate
similare, p o s e d ă şi un flash.

T E H N O
vitrina tehnologiei de viitor prin ochii prezentului

Tastează în aer
O m i c ă f i r m ă i s r a e l i a n ă şi-a dat seama c ă se
pot c â ş t i g a o m u l ţ i m e de bani din v â n z a r e a a
ceva ce practic nu e x i s t ă : o t a s t a t u r ă v i r t u a l ă .
C o n s t r u i t ă pentru PDA-uri şi alte dispozitive
care n e c e s i t ă o t a s t a t u r ă ce ar f i incomod de
c ă r a t , tastatura v i r t u a l ă se b a z e a z ă pe un mic
dispozitiv ce p r o i e c t e a z ă o imagine a tastaturii
pe orice s u p r a f a ţ ă relativ p l a t ă şi pe un senzor
ce emite raze i n f r a r o ş i i pentru a detecta
m i ş c ă r i l e degetelor. Aparent consumul de curent
este extrem de redus, iar identificarea tastelor
"apăsate" foarte p r e c i s ă . Cu toate acestea, ca şi Alintat de VIA cu
restul tastaturilor mai mult sau mai p u ţ i n denumirea de
virtuale, nici conceptul celor de la VKB nu a fast" "bloc-notes
adoptat de foarte m u l ţ i p r o d u c ă t o r i de digital", Tabiet PC
PDA-uri sau accesorii pentru dispozitivele este cu a d e v ă r a t un
mobile. gadget care ne-a s t â r n i t
invidia. Dispozitivul
f o l o s e ş t e noi tehnologii, cum
U r m a ş u l graţios
ai laptop-urilor
ar f i sistemul "digital ink" şi
r e c u n o a ş t e r e a scrisului, pentru a
emula c â t mai mult e x p e r i e n ţ a unui
caiet normal. Cu c â t e v a d i f e r e n ţ e microfon. Pe partea de conectivitate
e s e n ţ i a l e : un caiet normal nu este nu îi l i p s e ş t e mai nimic: Ethernet,

3
a t â t de î n d e a p r o a p e î n r u d i t cu PC-ul PCMCIA, FireWire, USB ţ i IrDA.
şi este mult mai ieftin. Sistemul de operare este o versiune
Tabiet PC are o p l a c ă de b a z ă s p e c i a l ă de Windows XP Professional.
Apotlo 2002, un procesor C3 EBGA la Lipsa m a j o r i t ă ţ i i cablurilor
o v i t e z ă incă n e p r e c i z a t ă şi o p l a c ă necesare unui PC o b i ş n u i t ,
video Savage T w î s t e r DDR (AGP 2X). posibilitatea de digitizare a
Ecranul de 10,5" este completat de scrisului, procesorul cu consum mic
o i e ş i r e TV-Out, iar pe partea de şi care emite mai p u ţ i n ă c ă l d u r ă
sunet Tabiet PC este deservit de un sunt avantaje care r e c o m a n d ă acest
chipset AC97 cu i e ş i r e pentru speaker gadget celor ce c a u t ă un PC mobil
intern şi c ă ş t i şi intrare pentru versatil şi eficient.
M MC&CD MEDIA
www.ergona-mccd.ro
MIT Digital Tooth
ftyfl

M ă s e a u a d e m i n t e
Ultima descoperire a laboratoarelor M!T, ramura e u r o p e a n ă ,
este un receptor wireless ce poate f i montat î n t r - u n dinte.
Cei î n c l i n a ţ i c ă t r e implanturi biotehnologice vor putea î n
viitorul apropiat să beneficieze de avantajele
t e l e c o m u n i c a ţ i i l o r prin intermediul propriului corp. Receptorul
din dinte le va permite să asculte postul favorit de radio, să
a u d ă soneria ceasului f ă r ă să mai t r e z e a s c ă şi pe a l ţ i i din casă
si eventual să p r i m e a s c ă mesaje vocale f ă r ă telefon.
O p e r a ţ i u n e a de implantare este una de r u t i n ă , iar d u p ă
instalare, sunetul va c ă l ă t o r i prin m a n d i b u l ă c ă t r e oasele
urechii prin intermediul r e z o n a n ţ e i osoase. Acest lucru se va
petrece, conform a f i r m a ţ i i l o r p r o d u c ă t o r i l o r , la nivel
molecular, deci v e ţ i f i singurii care v e ţ i "auzi voci", intimitatea
fiind r e s p e c t a t ă . Singura p r o b l e m ă , î n opinia n o a s t r ă , este
necesitatea p r e z e n ţ e i unui telefon mobil modificat sau a unui
alt dispozitiv special care să preia apelurile de la d i s t a n ţ ă şi să
le t r i m i t ă c ă t r e dinte.

Toshtba Gigabeat

Concurent redutabil d e
Multiplicare

C D - u r i şi C D
i n d u s t r i a l ă

R O M - u r i

pentru iPod
1
R e a l i z ă r i C D - u r i personalizate

şi c ă r ţ i d e v i z i t ă p e C D

Cu ochii pe succesul MP3 Multiplicare D V D , casete video,


Player-ului de la Apple, Toshiba s-a
casete a u d i o
g r ă b i t să creeze un dispozitiv
similar. Rezultatul este • I m p r i m a r e O F F S E T i m a g i n e
Gigabeat, un MP3 player cu s i m i l a r ă unei fotografii f
dimensiuni ceva mai mari
• P r o d u c ţ i e f i l m e ofjfeet /
d e c â t iPod, din c a u z ă c ă
hard-disk-ul de 5GB pe • Design I
care î l
utilizează
poate f i scos şi
montat pe un laptop sau
pe un alt dispozitiv ce s u p o r t ă
i n t e r f a ţ ă PC C â r d . Hard-disk-ul are
dimensiuni de 1.8", la fel ca ce
pe care î l f o l o s e ş t e Apple î n iPod
şi care este construit tot de
Toshiba. Gigabeat se a s e a m ă n ă şi
ca design cu iPod, d i f e r e n ţ a
f u n d a m e n t a l ă fiind c ă
dispozitivul de la Toshiba
f o l o s e ş t e pentru transfer
standardul USB 2.0, care
permite copierea
echivalentului unui CD plin
cu MP3-urî pe hard-disk-ul
intern î n mai p u ţ i n de
30 de secunde. De
r e ţ i n u t c ă Apple s u s ţ i n e
c ă iPod face a c e l a ş i lucru î n
10 secunde folosind standard-ul FireWire.

Toshiba ya vinde acest dispozitiv la un


p r e ţ de aproximativ 400$, u r m â n d să ofere
spre v â n z a r e şi hard-disk-uri portabile de
^ l l l I ' H ^ l I '

de produs iluzionist care, conform p r e z e n t ă r i i ,


peste era corespondentul local al lui David
hotare trebuia să fie ceva deosebit, Copperfietd. Spre d e z a m ă g i r e a mea,
astfel î n c â t am acceptat b u c u r o ş i deşi am stat î n primul r â n d şi am ţ i
i n v i t a ţ i a Chaintech de a participa la un f ă c u t o m u l ţ i m e de fotografii, nu am
eveniment ale c ă r u i detalii le ţ i n e a u î n r e u ş i t să surprind secretele
mare parte secrete. Zborul spre Olanda scamatoriilor. Pentru a-mi p ă s t r a o
a fost lipsit de evenimente, ceea ce u r m ă de respect de sine, prefer să pun
uneori poate f i o b i n e c u v â n t a r e , un mic acest lucru pe seama a b i l i t ă ţ i i i e ş i t e
ocol gratuit p â n ă la New York nefiind, din comun a iluzionistului. Despre care,
desigur, d o r i n ţ a n i m ă n u i . Colegii mei de d u p ă un scurt interogatoriu, am aflat
b a n c h e t ă , Kareem Al-Khaza şi Aii c ă avea 28 de ani şi era un j u c ă t o r
Ben-Hamas patronii unui sexy bar din î n f o c a t de Quake IM şi CounterStrike, î n
1 Mal, au fost p r i v i ţ i cu suspiciune, însă p u ţ i n u l timp liber pe care î l avea î n t r e
nu s-au î n d e l e t n i c i t cu nici o activitate spectacole. Oricum, i n t e n ţ i o n a t sau nu,
s u s p e c t ă î n timpul zborului. Cu scenele de magie puteau fi legate
Am fi preferat o c ă l ă t o r i e cu trenul, dar avionul este mai rapid e x c e p ţ i a faptului că nu au m â n c a t destul de bine de c o n ţ i n u t u l
chiar d a c ă aparent mai nesigur. nimic, dar cine ii poate acuza pentru p r e z e n t ă r i l o r pe care le introduceau.
asta atunci c â n d c u n o a ş t e c a l i t ă ţ i l e Prima dintre ele putea f i î n c a d r a t ă cu o
culinare ale meselor servite in avion? m a r j ă destul de mare de eroare î n
in Olanda gazdele noastre de la categoria "Surpriza din cutie". Şi
Chaintech au reunit grupul de vizitatori prezentarea ce i-a succedat a fost î n
din î n t r e a g a E u r o p ă (mai mult de 50 de a c e e a ş i linie c o n c e p t u a l ă , in fiecare
distribuitori locali şi 45 de j u r n a l i ş t i cutie din nou-lansata g a m ă Apogee se
europeni, plus î n c ă doi de s ă m â n ţ ă din g ă s e ş t e un bundle generos, compus din
Statele Unite) şi ne-au transportat cu trei ATA rounded cables î n valoare de
autocarul c ă t r e castelul Slot din Zeist, 10 euro bucata, cutia CBox, un
unde urma să a i b ă loc marea lansare. dispozitiv ce m u t ă porturile USB 2.0 şi
C o m b i n a ţ i a d i s t o n a n t ă castel audio î n partea din f a ţ ă a carcasei,
medieval-tehnologie m o d e r n ă nu mi s-a c ă ş t i l e Body Theater ce e m u l e a z ă un
p ă r u t foarte bine a l e a s ă la î n c e p u t , dar sistem 4 . 1 , patru CD-uri cu driveri, un
pe m ă s u r ă ce p r e z e n t ă r i l e se derulau, GUI Linux şi j o c u r i .
impresia de nepotrivire a d i s p ă r u t , in D u p ă o s c u r t ă introducere f ă c u t ă
acest sens am fost ajutat indirect şi de de Geert van Dijk, directorul Chaintech
o c u c o a n ă r o ş i e î n obraji şi î m b r ă c a t ă Europa, noua linie de plăci de b a z ă de
î n t r - o c r i n o l i n ă r a m f o r s a t ă cu s â r m ă , ce la Chaintech ne-a fost p r e z e n t a t ă de
servea vin vechi de cel p u ţ i n 10 ani in Daphne Su, v i c e p r e ş e d i n t e l e Chaintech
pahare pe care o a s i s t e n t ă i le tot lega Computers, o o r i e n t a l ă b ă i e ţ o a s ă ce
cu sfori aurite de spatele rochiei. compensa faptul c ă era m i c ă de s t a t u r ă
Pentru o c l i p ă mi-am imaginat printr-un entuziasm contagios. Ea a fost
c o n s e c i n ţ e l e unei a ş e z ă r i b r u ş t e pe cea care ne-a explicat c ă Apogee
scaun, pentru ca aproape imediat să ("apogeu", n.n.) este punctul cel mai
realizez c ă respectiva animatoare î n d e p ă r t a t -la care poate ajunge un
s t ă t e a deja pe un scaun, mascat abil de corp ceresc f a ţ ă de p ă m â n t - ţ i deci
clopotul rochiei de e p o c ă . s i m b o l i z e a z ă un produs foarte avansat,
D u p ă r ă t ă c i r i prin meandrele unor care nu poate f i d e p ă ş i t . D e c â t de cele
coridoare î n t u n e c o a s e si pe s c ă r i ce din gama Zenith, care, evident, este
s c â r ţ â i a u lugubru, am ajuns î n t r - u n soi punctul culminant, culmea culmilor,
de pod amenanjat pentru principalul limita m a x i m ă . Nu mi-a fost deloc de
eveniment al serii, care s-a dovedit a fi ajutor î n procesul de î n ţ e l e g e r e faptul
lansarea noilor game de plăci de b a z ă c ă şi Summit, termenul pentru gama
Chaintech: Summit, Apogee şi Zenith. "entry-level" î n s e a m n ă "culme". Şi nici
Pentru a pigmenta evenimentul, c ă Apogee se scrie cu "E"-uri care sunt

3 0 sala mai potrivită pentru o serată muzicală din secolul XVIII decât
pentru o lansare. Tocmai de aceea, lansarea a avut loc în podul castelului.
organizatorii au î n c h i r i a t serviciile unui de fapt litera Sigma in alfabetul

Iu HP-au BUŞI 2002


D E P O Z I T U L D E
C A L C U L A T O A R E

DACA

*A D E ^ O ^ J U L CM.CULYQ0ARE
L/C

iN f el
î®' s<^/rt tf|3]gr
e r a a w u m

. de C i u d a PiiNdca PIÎBD^I ceîIE &Hai ^ARL


0L7EBSî£ DE LA EDiSON ÎNCOACE.

Ş t i r b e i V o d ă 1 7 2 , B u c u r e ş t i
Tel: 0 1 - 2 2 1 . 7 3 . 7 7
Fax: 0 1 - 2 2 1 . 7 3 . 7 5 w w w . I T s h o p . r o
e - m a i l : e - m a r f a @ d e p o z i t u l d e c a l c u l a t o a r e . r o
q>. Imperturbabile, cele doua asistente drăgălaşe îl trag în ţeapă pe magician.
Din fericire, şi acesta supravieţuieşte.

I hank You'.

A M D * )
Opteron

Christian de Gier, de la AMD, face publicitate masivă noilor procesoare


K8 şi Opteron, f ă r ă a ne da însă prea multe detalii.

Asistenta magicianului este înghesuită î n t r - u n coş şi t r e c u t ă printr-o probă | M J | Singura scamatorie pe care chiar nu am reuşit să ne-o e x p l i c ă m a
de foc. Din fericire, supravieţuieşte. fost t o t o d a t ă ultima şi cea mai s p e c t a c u l o a s ă .
tehnotrend !•
feature
r

"Summit va cuprinde majoritatea p l ă c i l o r care au fost


produse deja. Apogee va prelua sarcina noilor a p a r i ţ i i ,
iar Zenith va desemna pur şi simplu clasa de lux a
. p l ă c i l o r de b a z ă "
contactul direct cu liderii industriei IT

grecesc, pentru a evita problemele de A urmat apoi AMD, cu prezentarea


copyright cu diferite firme de software noilor K8 ţ i Opteron. Iluzionistul a venit
ţ i hardware care î l mai folosesc, pentru şi el cu d o u ă asistente, care l-au tras
a simboliza aproximativ a c e l e a ş i idei. foarte spectaculos î n ţ e a p ă ( î n t r - o
Important este c ă ordinea i e r a r h i c ă este sabie, ca să fim mai e x a c ţ i ) . Dacă ne
Summit, Apogee, Zenith. Summit va g â n d i m î n continuare c ă e x i s t ă o
cuprinde majoritatea p l ă c i l o r care au similaritate î n t r e trucurile magicianului
fost produse p â n ă î n acest moment. şi prezentare, ce ar trebui să î n ţ e l e g e m
Apogee va prelua sarcina noilor a p a r i ţ i i , din asta? S p e r ă m c ă au vrut să arate c ă
iar Zenith, f ă r ă a aborda modele noi, va AMD va f i ca un junghi î n coasta lui Intel
desemna pur si simplu clasa de lux a şi nu c ă noile procesoare sunt o mare
p l ă c i l o r de b a z ă , cu toate o p ţ i u n i l e ţeapă.
posibile ş i , evident, cea mai b u n ă Prezentarea p r o p r i u - z i s ă , f ă c u t ă de
performanţă. Christian de Gier, Channel Sales Manager
Prima p l a c ă din gama Apogee este AMD, a fost destul de s e a c ă şi e v a z i v ă ,
7VJL, p r e z e n t a t ă î n cadrul acestui e v i t â n d problemele cu a d e v ă r a t
n u m ă r , la rubrica de teste, unde v e ţ i interesante, ceea ce era de a ţ t e p t a t din
Primul exemplar din seria Apogee este plasat la loc de cinste
vedea de ce ne-a impresionat î n mod partea unui manager de v â n z ă r i . T o t u ş i ,
undeva î n crama castelului.
p l ă c u t . T o t o d a t ă ea este m a r c a t ă de s-au confirmat zvonurile privind
culoarea galben, d e d i c a t ă de Chaintech includerea unei p ă r ţ i semnificative din
platformelor AMD. Culoarea verde, core logic in K8, care poate prelua
conform unei logici pe care organizatorii astfel multe din f a c i l i t ă ţ i l e unui
nu au putut să ne-o explice, este Northbridge. AMD Opteron, d e ş i nu
r e z e r v a t ă pentru platformele Intel. foarte pasionant pentru utilizatorii
A c e a s t ă dualitate c o t o r i s t i c ă se o b i ş n u i ţ i , i-ar putea pune probleme lui
p ă s t r e a z ă ţ i î n gama Zenith, care se Intel pe partea de servere, pentru c ă
d i f e r e n ţ i a z ă însă prin bonusuri de tipul este un hibrid 3Z/64bit ce p ă s t r e a z ă
AGP 8X, i n t e r f a ţ ă FireWire ţ i Serial ATA, compatibilitatea cu a p l i c a ţ i i l e
noul standard pe care t o ţ i î l a ş t e a p t ă cu existente. De asemenea, pentru
n e r ă b d a r e . Evident c ă p l ă c i l e din c o n f i g u r a ţ i i l e de opt procesoare, AMD a
a c e a s t ă g a m ă vor a p ă r e a abia la găsit o m e t o d ă de a le aranja astfel
s f â r ş i t u l acestui an. î n c â t unul să nu fie la o d i s t a n ţ ă mai
Au urmat p r e z e n t ă r i l e i n v i t a ţ i l o r mare de d o u ă procesoare f a ţ ă de
speciali, r e p r e z e n t a n ţ i ai NVIDIA ţ i AMD. oricare altul. Deşi poate p ă r e a i n u t i l ă ,
Drew Henry, de la NVIDIA, a fost acesta aranjare se transpune î n v i t e z ă
precedat de o scamatorie î n care una s p o r i t ă , a f i r m ă AMD. Pauza de ţ i g a r a î n curtea castelului pentru cei care au găsit
dintre apetisantele asistente ale T o t u ş i , d e ş i a n u n ţ a t e cu mare drumul a f a r ă din c r a m ă sau restaurant.
iluzionistului a fost î n g h e s u i t ă î n t r - u n p o m p ă , aceste d o u ă procesoare sunt
coş conic de r ă c h i t ă , d u p ă care î n c ă departe de p r o d u c ţ i a de m a s ă şi nu
instinctul de s u p r a v i e ţ u i r e î - a fost vor ajunge pe p i a ţ ă d e c â t cel mai
testat prin s t r ă p u n g e r e a c o ş u l u i cu devreme la s f â r ş i t u l acestui an.
ţ e p u ş e î n f l ă c ă r a t e şî alte obiecte Ceea ce î n s e a m n ă c ă mai avem ceva
a s c u ţ i t e . Ceea ce, printr-un salt de de a ş t e p t a t p â n ă ce vom vedea
i m a g i n a ţ i e , poate f i comparat cu rezultate palpabile î n a c e a s t ă d i r e c ţ i e .
a n u n ţ u l noii serii de plăci nForce2, cu Concluzia acestei vizite nu este greu
nume de cod "Crush" ce au î n g h e s u i t un de tras: cu cel mai p u ţ i n subiectivism
GeForce4 MX ca chipset grafic integrat posibil, putem spune că Chaintech este
pe o p l a c ă de b a z ă şi a ş a s u p r a î n c ă r c a t ă o f i r m ă care se s t r ă d u i e ş t e mult mai
cu o p ţ i u n i . mult d e c â t celelalte să îşi c o n s t r u i a s c ă
P o s i b i l i t ă ţ i l e p l ă c i i , instalate pe un o imagine, oferind o m u l ţ i m e de
laptop special, au fost demonstrate bonusuri cu fiecare p l a c ă de b a z ă
elocvent cu un demo tehnologic şi apoi pentru a c â ş t i g a chiar ţ i cel mai mic
prin "conectarea unei camere video la avans î n f a ţ a unor competitori care
laptop şi deformarea/aplicarea de efecte v â n d practic un produs aproape identic. E timpul să ne î n t o a r c e m a c a s ă . Este o d i m i n e a ţ ă î n s o r i t ă ,
î n timp real asupra fluxului video. însă avionul ne a ş t e a p t ă .

ulie-august ZOO 2
tehnotrend
interviu

De v o r b ă c u C h a i n t e c h d e s p r e
n F o r c e 2 , K8 ş i p l a n u r i d e v i i t o r

• Care este p o z i ţ i a Chaintech pe p i a ţ a


i n t e r n a ţ i o n a l ă ? Cum v ă s i t u a ţ i î n c o m p a r a ţ i e cu
ASUS, Gigabyte sau MSI din punct de vedere al
valorii $i p e r f o r m a n ţ e i oferite utilizatorului?
în principal, de ce am alege Chaintech î n
defavoarea altei mărci? • Cum v e d e ţ i viitorul p l ă c i l o r de b a z ă cu
Pe p i a ţ a i n t e r n a ţ i o n a l ă chipset-uri integrate, nForce cu GeForce4 MX de
Care sunt planurile de viitor ale Chaintech?
distincte. Cel mai importa la NVIDIA şi Zoetrope de la S3/VIA pe drum?
ce? Pentru c ă biroul nostru din Olanda are
vorbitori pentru aproape orice l i m b ă e u r o p e a n ă "Dacă ne comparaţi
ceea ce î n s e a m n ă că este mult mai uşor să face
afaceri cu c l i e n ţ i i n o ş t r i din Europa. Sediul cu ASUS, MSI şi Gigabyte,
central al companiei este î n Taiwan si vindem
destul de mult si pe p i a ţ a din Asia si pentru ma trebuie să spun că deşi există
integratori. Avem integratori si in Europa, dar
aici principala sursă de venit sunt distribuitorii
diferenţe, practic vindem
D a c ă ne c o m p a r a ţ i cu ASUS, MSI si Gigabyte,
aceleaşi produse."
ffl
tulfe-auguît £002
FunLine şi T-Line

• BLAU PUN K T
Un punkt în plus pentru maşina ta.
. ştiri J

M M — M l

Flip-Pad Voyager

ULTIMA ORA Un nou pas în evoluţia


computerelor
P r o d u s e l e c a r e m e r i t ă t o a t ă a t e n ţ i a
Bazat pe un procesor AMD DVD-ROM 8X) şi un adaptor
Athlon, Flip-Pad Voyager SVGASMI 721 cu 8MB
o f e r ă flexibilitate m a x i m ă memorie. Flip-Pad Voyager
prin designul inteligent care este dotat cu o baterie
VIA P4PB 400 dă posibilitatea de a f i ş a r e Li-lon de 1350ma şi are

Prima placă de bază


pe d o u ă ecrane LCD Dual o greutate t o t a l ă de 6KG.
13,3", iar d o t ă r i l e excelente A o b ţ i n u t certificare
cuprind modem cu i n t e r f a ţ ă Microsoft WHQL pentru

cu AGP 8X pentru P4
Mini PCI AC97 CODEC, Windows 2000 şi XP.
FireWire IEEE1394, CD-ROM
24X ( o p ţ i o n a l

P e r f o r m a n ţ e l e excelente ale chipset-ului


ţ §n•• s
P4PB 400 sunt s u s ţ i n u t e de suportul pentru i_ iţ a .% - m
AGP 8X ce o f e r ă posibilitatea de a t ,% * c *sr
beneficia de p e r f o r m a n ţ e l e p l ă c i l o r video
de u l t i m ă g e n e r a ţ i e , cu DDR400/333 şi FSB
de 533MHz pentru o l ă ţ i m e de b a n d ă de
3200MB/s. P4PB 400 o f e r ă f a c i l i t ă ţ i
deosebite de conectare prin USB 2.0, IDE
ATA/133, IEEE 1394, 10/100LAN şi prin
conectorul Smart Card. CODEC-ul audio VIA
VT1616 o f e r ă un sunet de calitate pe 6
canale. Conectivitatea network este
Pe data de 10 iulie 2002 VIA a a n u n ţ a t o b ţ i n u t ă cu ajutorul controler-ului Fast
P4PB 400 care are la b a z ă chipset-ul Ethernet VIA Rhine II] VT6105M.
P4X400 pentru procesoarele Pentium4. www.via.com.tw

[Altec Lansing XA3021 ECS i-Buddie XP

Sistemul de boxe Notebook cu Athlon XP


care-ţi lipseşte ECS i-Buddie XP este un desknote ce r e p r e z i n t ă o a doua versiune
care are la b a z ă un procesor Athlon XP. i-Buddie f o l o s e ş t e un
procesor Intel Celeron. i-Buddie XP are ca p l a c ă
XA3021 este un produs nou de la Altec
Lansing reprezentat de un subwoofer de b a z ă o v a r i a n t ă p r o p r i e t a r ă (L750M) b a z a t ă
şi doi s a t e l i ţ i cu un design modern pe chipset-ul 5iS740. Display-ul este TFT-LCD de
conceput pentru a oferi o a c u s t i c ă de www.alteclansing.com 14.1" cu r e z o l u ţ i a m a x i m ă de 1024X768 la 16,7
calitate şi o flexibilitate e x c e l e n t ă . milioane de culori. Conectorii disponibili sunt:
Puterea m a x i m ă t o t a l ă este de 40W un port Parallel, un port serial, un conector
RMS, iar f r e c v e n ţ a de răspuns se VGA, 4 porturi USB, un port lrDA, un
s i t u e a z ă î n t r e 35Hz şi 18Khz. XA3021 conector Line-Out (S/PDIF), un
include controlul nivelului de b a ş i , conector RJ45 şi un conector S-
î n a l t e si a volumului care poate f i Video TV-Out.
ajustat si cu ajutorul unei www.ecs.com.tw
telecomande. S a t e l i ţ i i sunt e c r a n a ţ i
magnetic. Pentru o instalare c o r e c t ă
! Primul integrator pentru ViA P4X400
şi u ş o a r ă cablurile sunt notate pe
baza culorilor. XA3021 este
S o l t e k G l a c i e r Silver SL-85ERV
recomandat pentru sistemele de
jocuri video, DVD playere, a r e la b a z ă c h i p s e t - u l P4X400
MP3 playere,
CD playere D u p ă VIA, Soltek este primul integrator al
' ţ i alte chipset-ului P4X400 pentru procesoarele Pentium4.
surse Familia de p l ă c i de b a z ă rezultate va f i f o r m a t ă din
audio. d o u ă modele, Glacier Silver SL-85ERV şi Glacier Silver
SL-85ERV-L. V ă reamintim c ă chipset-ul P4X400
include suport pentru FSB de 400MHz şi AGP 8X.
www.soltek.com

lulle-augurt
L 5tiri

[Intel şi ultimii 25 de ani • -- - | I NqkjaJ7650

Intel celebrează telefonul


PC-ul cu numărul 1 miliard care fotografiază
1 iulie 2002 - Intel a celebrat un moment important î n istoria industriei IT
'prin livrarea pe p i a ţ ă a PC-ului cu n u m ă r u l 1 miliard, potrivit a n u n ţ u l u i Nokia 7650 este un telefon deosebit
f ă c u t de compania Gartner Dataquest. Aceasta este o realizare extrem de care i n t e g r e a z ă o c a m e r ă foto
i m p o r t a n t ă î n istoria unei industrii care a transformat lumea î n ultimii 25 de d i g i t a l ă ce te a j u t ă să captezi
ani. Primul computer care s-a bucurat de succes pe p i a ţ ă şi a fost disponibil imagini şi apoi să le t r i m i ţ i unui
pe s c a r ă l a r g ă , Altair, a fost lansat î n 1974, fiind echipat cu un chip Intel prieten cu ajutorul f u n c ţ i e i MMS
8080. C o n t r i b u ţ i a Intel î n e v o l u ţ i a p r o c e s ă r i i personale a î n c e p u t însă cu t r e i (Multimedia Messaging). Imaginile pot
ani î n a i n t e de acest moment, prin inventarea î n 1971 a primului capturate le r e z o l u ţ i a m a x i m ă de
microprocesor, w w w . i n t e l . c o m 640x480 şi pot fi stocate intr-o memorie
DRAM de 3,6MB. Conectivitatea wireless
este a s i g u r a t ă prin i n f r a r o ş u şi
Bluetooth. Nokia 7650
f o l o s e ş t e ca sistem
de operare
Symbian OS cu
suport pentru
MIDP JavaTM. Partea
V de telefon este Dual
Band-GSM 900/GSM18O0 şi

Ljj EGSM900/EGSM 1800. GPRS


este convenabil pentru utilizarea
unor servicii mobile ca MMS şi
e-mail la o v i t e z ă de 40,2KB/s. Greutatea
este de 154 de grame, iar diferitele accesorii
MSI 850E Max sunt distribuite î m p r e u n ă cu telefonul î n f u n c ţ i e de

PC2PC Bluetooth şi 533MHz FSB ţ a r a î n care va f i v â n d u t , www.nokia.com

c o m u n i c a ţ i i wireless PC2PC
Bluetooth, standard-ul USB 2.0,
suport pentru 2GB de memorie
RAMBUS şi o p ţ i o n a l lan-on-board. La
EXPLOREAZĂ
cerere, placa poate fi l i v r a t ă UNIVERSUL
CONNECTUS
î m p r e u n ă cu un kit MSI PC2PC
pentru c o m u n i c a ţ i i l e cu alte
dispozitive Bluetooth. MS! 850E Max
mai o f e r ă şi u r m ă t o a r e l e f a c i l i t ă ţ i şi
utilitare: D-Bracket 2, Live Update MwOTCONNEClUS^wowfflia
«te p r a t e » fhwd ţ> kA) j i s»r*teii„ mtfe) stmetura*
2, Fuzzy Logic 4, î - S p e e d e r şi PC
Pe 10 iulie 2002 MSI a lansat una Alert III. MSI are o e x p e r i e n ţ ă de 16 cofaufatet ptnoMt» (WwqMIqnq wwftwkAH
dintre cele mai dotate plăci de b a z ă ani î n domeniul p r o i e c t ă r i i şi
cu chipset Intel 850E care s u p o r t ă p r o d u c ţ i e i de plăci de b a z ă si este
Personal + Calculator Personal =
FSB de 533MHz pentru procesoarele c e r t i f i c a t ă ISO 9001 şi ISO 14001.
Intel Pentium4 cu socket 478. Placa www.msi.com.tw
E x p e r i e n j â Personala
include noua tehnologie pentru
U n pm&ti C O N N E C T U S c o n c i s o i n t e r f e ţ d mtel*g*r»tâ

IBM Deskstar 120GXP foite îiYcîrJÎ'cl şS M c M o ţ ltewdtusîfel Sîryţt'jfirCil feroS^ piSTtffii'lă

Medii de stocare "spaţioase"


• ii'jfiiî-jrjl ilâ siliSjiiiIji) jmi

IBM Deskstar 120GXP este foarte mare. Este un hard disc


şi volonhcarea rezultateler la scara
socială,
momentan una dintre cele mai bune recomandat a t â t pentru stocarea de
- adaptarea continuă a tânărului la
alegeri pentru un upgrade de hard f i ş i e r e audio şi video, c â t şi pentru cerinţele unei piele dinamice.
disc, oferind rate s u s ţ i n u t e de utilizarea i n t e n s ă a a p l i c a ţ i i l o r de
transfer a datelor şi o capacitate birou sau j o c u r i , w w w . i b m . c o m

AsTech Solutions
str. N . Constantinescu nr. 12, bloc 15, sector 1,

Tel./Fax:021 -2314436, 0723164671, 0723164670


[Convertor P4 423 pini la 478 pifri - Leadtek Winfast K7NCR18G

Soluţie salvatoare pentru Este lansarea nForce2


plăcile cu socket 423 pini O d a c ă cu noile g e n e r a ţ i i de
chipset-uri de la NVIDIA era firesc ca
î n acord cu site-ul japonez Akiba PC Hotline, mai multe
primele a n u n ţ u r i de plăci de b a z ă ce le
firme de profil din Japonia vor avea pe lista de produse
u t i l i e a z ă să fie f ă c u t e . Leadtek este
vandabile un adaptor pentru procesoarele Pentium4 •
unul din partenerii oficiali NVIDIA
478 pini prin care va f i p o s i b i l ă utilizarea lor pe mai
pentru lansarea p l ă c i l o r de b a z ă cu
vechile p l ă c i de b a z ă cu socket 423 pini. Simpla folosire a
chipset NF0RCE2 şi astfel
adaptorului nu este s u f i c i e n t ă , ci trebuie v e r i f i c a t ă
compania a prezentat 3 plăci de
compatibilitatea p l ă c i i de b a z ă si a BlOS-ului î n special cu
b a z ă ce o f e r ă a c e a s t ă s o l u ţ i e :
procesoarele de tip Northwood. P r e ţ u l unui asemenea
K7NCR18D, K7NCR18G şi K7NCR18M.
adaptor pe p i a ţ a j a p o n e z ă va f i de 35$ si se a ş t e a p t ă ca î n
Beneficiind de noile tehnologii NVIDIA
c u r â n d să fie disponibil î n magazinele din î n t r e a g a lume.
p l ă c i l e vor beneficia de posibilitatea
u t i l i z ă r i i memorie DDR400 oferind
p o s i b i l i t ă ţ i de conectare ATA133,
USB2.0 şi Firewire. P e r f o r m a n ţ a noilor
plăci este a p r e c i a t ă a fi cu circa 50%
mai mare d e c â t a celor bazate pe
s o l u ţ i i l e NVIDIA anterioare.

[AU K8"chipset - M1687 + M1563

ALi suportă linia K8 M1687 este noua g e n e r a ţ i e de


Northbridge de la ALi care

cu un nou chipset
o f e r ă p e r f o r m a n ţ e mari la un
p r e ţ avantajos pentru
sistemele ce vor f i construite
pe baza procesoarelor K8.
Chipset-ul i n t e g r e a z ă
tehnologia HyperTransport
care a j u t ă la o b ţ i n e r e a unei
l ă ţ i m i de b a n d ă de 6,4GB/s
! Blade Monster Xabre 400 128MB pentru i n t e r f a ţ a cu procesor

AGP 8X cu Xabre 400 şi 1.6GB/S pentru i n t e r f a ţ a cu


Southbridge. M1687 cuplat cu

de la Joytech
M1563 (Southbridge) o f e r ă o
soluţie completă ţi ieftină
pentru integratorii de
sisteme. M1563 i n t e g r e a z ă
Blade Monster Xabre 400 este o p l a c ă video cu 128MB DDR ce
AC-Link Host Controller,
are la b a z ă chip-ul grafic Xabre 400 de la SiS. Chip-ul Xabre 400
2 canale dedicate Ultra
aduce suport pentru AGP 8X 51' multe alte f u n c ţ i i menite să
ATA 66/100/133 IDE, USB
î m b u n ă t ă ţ e a s c ă imaginea şi viteza de procesare. Cele mai
2.0/1.1 cu 6 porturi î n total,
importante f u n c ţ i i proprietare suportate de Xabre 400 sunt:
Fast Ethdrnet şi HomePNA 1.0,
Pixilizer - care m ă r e ş t e contrastul la s u p r a f a ţ a texturilor
2.0, MAC layer şi i n t e r f a ţ ă
pentru o b ţ i n e r e a unei r e a l i t ă ţ i virtuale sporite î n jocuri şi FMC
HyperTransport.
(Frictionless Memory Control) care î m b u n ă t ă ţ e ş t e e f i c i e n ţ a
accesului la memorie d u p ă o utilizare î n d e l u n g a t ă . Cu 250MHz www.ali.com.tw
pentru procesor şi 500MHz pentru memorie placa o f e r ă
accelerare m a x i m ă a v â n d suport total pentru DirectX 8 . 1 , Pixel 15 programe complete care valorează 325$
Shader 1.3 şi OpenGL 1.3 ICD. www.joytech.com
Soltek îmbunătăţeşte dotarea software
a plăcilor de bază
Soltek va a d ă u g a î n c ă un program la pachetul
software ce este livrat î m p r e u n ă cu p l ă c i l e sale
de b a z ă . Cele 5 programe sunt: Virtual Drive - un
emulator de CD-ROM, RestorelT! - program de
backup, PC-Cillin 2002 - antivirus, Partition Magic
6.0 SE - program de p a r t i ţ i o n a r e , Drivelmage 4.0
- program de backup, toate v a l o r â n d aproximativ
325$. Programele vor f i versiuni complete şi vor
avea un manual de utilizare î n 8 limbi.
www.soltek.com

iulie-iiugust 200 î
D e l u x e AP128DG-H R A D E O N 7 5 0 0 AR64DG AR64S-H

- Poweredbylhe R A D E O N ™ 6500 GPU for • Powared by Ihe AH RADEON" 7500 GPU wilh • Povyeied by the ATi RADEON" 7500LE GPU *Hh
•d^anced 3D graphlcs 64MB DDR SDRAM 64 MB SDRAM
• HYPERZ" II lechnology Increoses memory • ATI HYPER Z ™ IncreOEes graphlcs • AH UYPER Z" Increases graphlcs memo­
banowldth up Io 11 GB/sec mBmoiy b a n d « f l d t h ry banOwldlli
• Supporls hlgh-speed double data rate • CHARISMAENGINE" supporfs tuli • CHARISMA ENGINE'" supporfcfull
DDR rnemory ol 275 MHz, provMng B.8 Transfamalton, ClIppSng and Lghllng Transformatori, Clipplng and LlghHng
GB/sec o( memory bandwldlh U&L) ilftLJ
• 165 MH; Integiated TMDS hansmllter sup­ • support V-Tuner For Hardware monltor- • Support V-Tuner for Hardware mor Itortng
port! pansls up ta UXGA [1600x12001 resolullon Ing f Ovare locklng / Overctocklng
• Improved RAMDAC speed Ot 400MHz • 6 Gomes Irtslda • 6 Games Inslde
• Better visual quallty wrlh minimal performonce degradoilori - Prouictes DUi-i ana TV-out connector • Provldss Dvi-i and TV-out connector

"Rocojniuflii datlo n'' "Botl Buy "Edllor'fl Rrjcommoncfrid"


<fln rrffitemccra and K>go5 are HiB prapertlQ& or lltGli roipocli™ raanvdamaga oiLnslablIir/rDVDUipiuceîiOt. rncllteiboad. oronyoffter PCAchaţ PCWortd PCDIV
Apr, 3002, Franca Mar 20 D2, Sugarii. Fot). 2QQ2.Tj1wnti
For mare Informatlun, plsass call our di&lrlbutars:

TORNADO 5YSTEM 5.'


BOXCOM, R O M Â N I A
4 CARO
r-GROUP
Cnro Group ari ELKOTeeh Rnmnnla
O K T E C H
BiTil ELECTRONICS
K Tnch Electronica
Cy j GIGABYTE T E C H N O L O G Y
Tot +4021.312.75.07 Tei: +4021.313.71133, Tel: +4021.224.60.94(95/86 Tel: +4021.224 45.35 GIGABYTEi
313,71,10, 313.71,11
Fax:+4 021,312.8 8.20
hlEptfwww.lornado.ru hllp JAVWW.CH ro. ro
Fa*; +4021.224.60.97
lirlp:tfwww.el ko.ro
Fas: +4021.224.55.87
lu[p:tfwwwk1ech.ro www.gigabyte.com.tw
ROMÂNIA INSIDE
Evenimentele care c o n t e a z ă cu a d e v ă r a t pe
p i a ţ a IT d i n R o m â n i a
LASTIN 1
stern ooob

oferă nnaxî 'Oi

Decizia de stabilire şi de implementare al unui sistem al c a l i t ă ţ i i

bun distribuitor de calitate a reprezentat pentru LASTING System un obiectiv strategic inca
din 1999, cand in vigoare erau standardele ISO 9000, modificate
ulterior prin ISO 9001. Acesta schimba fundamental principiile
de abordare a managementului c a l i t ă ţ i i . Corelat cu a c ţ i u n e a de
implementare î n cadrul firmei LASTING System a unui nou ERP
(Scala), care a schimbat e s e n ţ i a l unele din procesele interne,
Cu ocazia reuniunii partenerilor Hewlett-Packard Company a lansat noul a c ţ i u n e derulata pe parcusul primului semestru al anului 2001, a
Microsoft R o m â n i a din 21 iunie, din film HP Premium High-Gloss, alb, un film fost i n i ţ i a t ă si a c ţ i u n e a de implementare a sistemului de
Mamaia, Tornado Sistems ,din poliester, care, utilizat pe noile management al c a l i t ă ţ i i a v â n d ca nou r e f e r e n ţ i a l standardul ISO
(www.tornado.ro) a fost declarat imprimante HP cu şase culori, o f e r ă cea 9001:2000. Efortul comun, d o r i n ţ a de succes si capacitatea
distribuitorul n u m ă r u l 1 al produselor mai b u n ă calitate a imaginii de la HP. î n t r e g u l u i personal al firmei LASTING System de a-si coordona
retail Microsoft pentru anul fiscal 2002. Acest nou tip de film î n l o c u i e ş t e filmul a c ţ i u n i l e au permis implementarea cu succes a sistemului de
Deşi r e l a ţ i a Tornado Sistems cu HP Premium Glossy Film, oferind o management al c a l i t ă ţ i i , sistem certificat de c ă t r e S.C. AEROQ
Microsoft R o m â n i a in ceea ce p r i v e ş t e intensitate s p e c t a c u l o a s ă a culorii, ceea S.A. - membru EOQ, prin certificatul nr.413/24.06.2002.
d i s t r i b u ţ i a este la î n c e p u t , Tornado fiind ce asigura fotografiilor şi imaginilor un

Grupul RCS & RDS va intra pe


distribuitorul cel mai recent autorizat, aspect realmente tri-dimensional.
rezultatele o b ţ i n u t e au confirmat pozi­ D a t o r i t ă stratului microporos original,

PIAŢA DE TELEFONIE din 2003


ţia de lider pe care Tornado a atins-o î n t i p ă r i t u r i l e se usucă instantaneu şi
mai p u ţ i n de 3 ani de parteneriat cu c a p ă t ă un aspect lucios, ca de o g l i n d ă .
Microsoft R o m â n i a . Pentru u r m ă t o r u l an Filmul HP Premium High-Gloss, rezistent
Grupul de campanii RCS & RDS şi-a exprimat i n t e n ţ i a de a
fiscal, chiar î n c o n d i ţ i i l e unei la a p ă , pete şi z g â r i e t u r i , este destinat
deveni î n c e p â n d cu anul 2003 operator de telefonie f i x ă , dorind
concurente acerbe pe p i a ţ a de profil si a p l i c a ţ i i l o r cu manipulare f r e c v e n t ă .
să ofere servicii de telefonie pentru convorbiri i n t e r n a ţ i o n a l e ,
a c â d e r i i nivelului i n v e s t i ţ i i l o r î n Filmul a fost creat special pentru
interurbane şi locale. Companiile grupului RCS & RDS sunt
sectorul IT, Tornado Sistems se a ş t e a p t ă utilizatorii din mediile de afaceri şi
deschise c o l a b o r ă r i i şi î i i n v i t ă pe cei i n t e r e s a ţ i să le contacteze
la o c r e ş t e r e a volumului v â n z ă r i l o r pentru fotografii p r o f e s i o n i ş t i , pentru
pentru a discuta posibilitatea de a deveni parteneri pentru
produselor Microsoft cu peste 40% care calitatea şi durabilitatea o p t i m ă
servicii de t e l e c o m u n i c a ţ i i . Grupul RCS & RDS o f e r ă î n prezent
I n f o r m a ţ i i suplimentare p u t e ţ i găsi la sunt de m a x i m ă prioritate.
servicii performante de televiziune prin cablu, Internet ş1
www.tornado.ro www.hp.com.ro
c o m u n i c a ţ i i de date î n R o m â n i a , Slovacia şi Ungaria.

GlobalNET
firma Eurotel
achiziţionează
yNoi pachete de servicii
Z h q o de la Zapp
im

GlobalNET, unul dintre cei mai i m p o r t a n ţ i


distribuitori de telefonie m o b i l ă din R o m â n i a ,
a n u n ţ ă a c h i z i ţ i o n a r e a fimei EUROTEL, dealer î n t r e ei, contractul a v â n d un telefonice la tarife competitive şi
MOBILI:
Orange cu o r e ţ e a de 10 magazine proprii. singur titular. Abonamentul control permanent al costurilor,
Entitatea nou c r e a t ă devine astfel cel mai Pe 16 iulie Zapp a lansat pe include: 175/350/600 minute de prin tarifare la timp a traficului
mare distribuitor de t e l e c o m u n i c a ţ i i din p i a ţ ă trei noi produse, Z Share convorbiri n a ţ i o n a l e , 5 SMS pe de date.
R o m â n i a cu o r e ţ e a de 30 magazine proprii şi Free, Z Online şi Z500 Anytime, l u n ă , 1MB transfer de date şi • Z 500 Anytime este un produs
500 de r e v â n z ă t o r i . î n a t e n ţ i a c l i e n ţ i l o r şl a soluţii de comunicare ce r ă s p u n d acces la Internet, totul î n t r - o care se a d r e s e a z ă utilizatorilor
tuturor celor i n t e r e s a ţ i , noul headquarter celor mai importante şi exigente factură unică. individuali, segmentului de
GlobalNET este situat î n Aleea Modrogan 4, criterii: controlul costurilor, • 1 Oniine este s o l u ţ i a o p t i m ă afaceri reprezentat de
unde î n prezent f u n c ţ i o n e a z ă toate timp, e f i c i e n ţ ă şi mobilitate. d e s t i n a t ă celor care u t i l i z e a z ă î n t r e p r i n d e r i l e mici si mijlocii şi
departamentele firmei. GlobalNET este o * Z Share Free este destinat Internetul pentru un transfer liber p r o f e s i o n i ş t i . Cel mai
companie c r e a t ă î n 1997 şi unul din principalii utilizatorilor individuali şi mare de date. Z Online o f e r ă o important avantaj al produsului
parteneri Nokia î n c ă din 1998. î n 1999 segmentului de afaceri v i t e z ă de transfer de p â n ă la este c ă poţi vorbi o r i c â n d (7 zile
f u z i o n e a z ă cu Grupul Avenir Telecom, devenind reprezentat de î n t r e p r i n d e r i l e 153KD5, (de 15 ori mai mare din s ă p t ă m â n ă / 2 4 ore) şi cu
parte a unuia din cei mai i m p o r t a n ţ i mici şi mijlocii care doresc s ă d e c â t cea o f e r i t ă de o conexiune oricine î n r e ţ e a timp de 500 de
distribuitori europeni de t e l e c o m u n i c a ţ i i . La valorifice serviciu! de voce î n dial-up) la o conectare in numai minute p l ă t i n d un abonament de
ora a c t u a l ă GlobalNET este unul dintre f u n c ţ i e de nevoile lor precum şi 2 secunde, prin intermediul 10 USD/iună. De asemenea,
principalii parteneri Orange, a v â n d acorduri optimizarea costurilor. Beneficiile modemului de mare v i t e z ă produsul v ă o f e r ă posibilitatea să
oficiale de d i s t r i b u ţ i e şi service şi cu firmele . acestui produs sunt de a î m p ă r ţ i î n c o r p o r a t , 10 sau 30 ore de a l e g e ţ i serviciul de date cu
Alcatel, M â t o r o l a , General Electric. serviciile de voce î n t r e 2 sau 3 navigare pe Internet, taxare ia volum de trafic sau la
www.globalnet.rb utilizatori care vorbesc gratuit posibilitatea de efectua apeluri timp. http://www.zapp.ro

• lulle-august 2002
de ani
tffttttt tuttutttm.
strălucire
1902-2002

Un s e c o l d e la i n v e n t a r e a bujiei:

Bosch a aprins scânteia pr sului


în industria auto

Automotive
î n 1902, R o b e r t Bosch descoperea m e t o d a de o b ţ i n e r e a p r e ţ i o a s e i L
s c â n t e i , cea care face s ă f u n c ţ i o n e z e m o t o r u l c u a p r i n d e r e . A d i c ă . . .

inventa bujia! Ş i rezolva astfel „ p r o b l e m a problemelor", c u m spunea

C a r i Benz: „ F ă r ă acea s c â n t e i e t o t u l era zadarnic. Cele m a i sofisticate

c o n s t r u c ţ i i n u foloseau la n i m i c " . î n 100 de a n i , Bosch a pus la p u n c t

peste 20.000 de t i p u r i de b u j i i . A s t ă z i , p e r f o r m a n t e l e b u j i i Bosch

s u n t alegerea n r . 1 î n d o m e n i u l a u t o . A s t ă z i , î n t r e a g a l u m e

a u t o m o b i l i s t i c ă s ă r b ă t o r e ş t e C e n t e n a r u l B u j i e i Bosch.
cum sa...
faci overburn

"A face un overburn este destul de


dificil dacă nu se respectă anumite
condiţii legate de softul de scriere,
de unitatea de scriere şi nu in ultimul
rând de posibilităţile oferite de
mediul de stocare folosit."
OVERBURN î n s e a m n ă scrierea
unui CD peste
capacitatea m a x i m ă s u p o r t a t ă î n mod normal.
cu CDSpeed, se poate calcula cantitatea datelor
care vor f i scrise, astfel î n c â t să nu d e p ă ş e a s c ă
limita m a x i m ă de overburn;
Spun mod normal, deoarece a face un overburn • alegerea blank-ului potrivit pentru a putea
nero este destul de dificil, î n multe s i t u a ţ i i scrie pe el o cantitate c â t mai mare de date
rezultatele nefiind pozitive d a c ă nu se r e s p e c t ă peste limita n o r m a l ă ;
anumite c o n d i ţ i i legate de softul de scriere, de • modificarea s e t ă r i l o r programului de scriere,
i I l<« d \"*>H r ruum.; unitatea de scriere şi nu î n ultimul r â n d de astfel î n c â t s ă ' p e r m i t ă scrierea peste limita
W ; r>-.*i .• -~
p o s i b i l i t ă ţ i l e oferite de mediul de stocare m a x i m ă care este s t a b i l i t ă la cel mult 80 de
folosit. CD-R21, CD-R74 şi CD-R80 sunt formate minute.
Ifc: rtiirJoi
bazate pe standardul CD care a fost stabilit cu Pentru a putea scrie propriu-zis pe CD
9 mai m u l ţ i ani î n u r m ă , ultimele formate, trebuie să c o n f i g u r ă m î n o p ţ i u n e a "Preference -
OK
fu CD-R90 şi CD-R99, a p ă r â n d pe piaţă acum 1 ani. Expert features" limita m a x i m ă pe care a
in acord cu s p e c i f i c a ţ i i l e lor, CD-R90 poate indicat-o programul CDSpeed, deoarece, lăsând
" • •
1 N ™ I C™*r | M-™>
ftAA nfu«n 1
stoca p â n ă la 90 de minute de m u z i c ă sau un valoarea n e m o d i f i c a t ă , programul o să refuze
volum de date de 790MB si CD-R99 poate stoca scrierea pe CD, i n v o c â n d motivul că mediul de
p â n ă la 99 de minute de m u z i c ă sau un volum stocare este prea mic pentru cantitatea de date
Test overburn pe CD 80 de minute
de date de 870MB. Aceste î m b u n ă t ă ţ i r i au fost care dorim să o scriem. 0 a l t ă setare
posibile prin scrierea pistelor c â t mai apropiat i m p o r t a n t ă este aceea c ă modul de scriere
P 3 Issmto r
J-J UI şi prin utilizarea unei p o r ţ i u n i din s p a ţ i u l alocat trebuie să fie "disc at once", iar sesiunea va f i
pentru lead-out. î n c h i s ă la finalul scrierii, lucru f ă r ă de care un
overburn nu ar f i posibil.

CONDIŢII NECESARE PENTRU


C»A NSW DfttM D
UN OVERBURN DE CALITATE ULTIMELE ATENŢIONĂRI
• Trebuie luat î n considerare şi riscul c ă nu toate
D "miiram TDh Pentru a profita de o calitate m a x i m ă dintr-un
datele care au î n c ă p u t î n surplusul de s p a ţ i u

r
u nvjm ^nir.i-.'i Mr-j nume ^ r., - overburn, u r m ă t o a r e l e c e r i n ţ e sunt necesare:
folosit prin overburn vor putea f i c i t i t e ,
. CD-Writer-ul trebuie să fie fizic capabil de a
deoarece calitatea s u p r a f e ţ e i de scriere este
scrie peste capacitatea m a x i m ă o f e r i t ă de
u im toiftllfw r«tf Mo IM CDF(*n»fl' slabă î n apropierea marginilor disk-ului. De
mediul de stocare, î n special la CD-urile de 90
I f I obicei erorile nesemnalate î n timpul scrierii
sau 99 de minute. La majoritatea modelelor
Test overburn pe CD 74 de minute apar foarte aproape de final. Pentru a evita
recent a p ă r u t e , î n cazul in care acestea nu
aceste n e p l ă c e r i , r e c o m a n d ă m ajustarea limitei
s u p o r t ă scrierea p â n ă la 99 de minute, un
maxime de scriere mai jos d e c â t valoarea
nero firmware nou poate oferi a c e a s t ă posibilitate;
i n d i c a t ă de programul de test. De exemplu,
• foarte i m p o r t a n t ă este scrierea la viteze c â t
d a c ă avem un blank de 80 de minute şi prin
mai mici pe asemenea medii, chiar d a c ă
overburn se poate scrie 84 de minute, este bine
p r o d u c ă t o r u l r e c o m a n d ă viteze de scriere mult
i» d să fie scris doar 83 de minute. De asemenea, î n
mai mari, deoarece e x i s t ă riscul a p a r i ţ i e i
f u n c ţ i e de p r o d u c ă t o r , pe anumite
1197? WM :-- ' sectoarelor defecte î n zonele care depăşesc
CD-blank-uri se va putea scrie mai mult peste
Jt] Kt capacitatea de 700MB. Viteza de scriere cea
capacitatea l i m i t ă , iar pe altele mai p u ţ i n . De
mai m i c ă s u p o r t a t ă trebuie să fie de 4X şi este
obicei pe blank-urile de 74 de minute se poate
recomandat chiar 2X sau 1X deoarece, mai ales
scrie î n plus mai mult d e c â t pe cele de 80 de
in cazul CD-urilor de 99 de minute, scrierea la
[ Tm 1 Cwtfi ! 1 £*i 1 minute. Pe un blank de 74 de minute am putut
viteze mari d ă rezultate n e s a t i s f ă c ă t o a r e c ă t r e
UiJtmi IcOfc 5 E 31 Si^ijfT^'DI I1B1 scrie p â n ă la 30MB î n plus, iar pe cel de 80 de
marginile disk-ului, din cauza apropierii
Test overburn pe CD 90 de minute minute nu am putut scrie d e c â t 24MB. De aceea
exagerate dintre pistele pe care sunt scrise
au a p ă r u t pe p i a ţ ă blank-urile de 90 şi 99 de
datele. Pentru d e m o n s t r a ţ i a de overburn am
minute, dar acestea permit un overburn foarte
folosit unitatea PleXCombo 20/10/40-12A, care
mic peste capacitatea m a x i m ă . La introducerea
ii ţ tHTvcîc: 1 HLI .
s u p o r t ă inclusiv scrierea la 4X şi 1X;
3 ,i/lm:lL'.i.L'^r ^ . ;'i- -l 1 blank-urilor de 90 şi 99 de minute in unitatea
• softul de scriere trebuie să suporte, la fel ca
de scriere, programul le va r e c u n o a ş t e tot ca
^ f DI D-loo>;*H, • JI? şi mediul de stocare, posibilitatea de scriere
blank-uri de 80 de minute, însă scrierea va
peste capacitatea r e c o m a n d a t ă de fabricant. î n
decurge normal peste limita de 80 de minute.
opinia n o a s t r ă , Nero Burning Room este un
Blank-urile de 90 şi 99 de minute au şanse mai
•Sffiv]^tr«n((i:ifll» excelent program care să suporte şi
mici de a f i c i t i t e de CD-playere portabile, de
overburning. î n plus Nero vine î m p r e u n ă cu un
m a ş i n ă sau de cele stand-atone de a c a s ă , t o t u ş i
ti ITTH^IIH Ang r » * - * utilitar numit CDSpeed care t e s t e a z ă c â t anume
majoritatea celor fabricate recent au a c e a s t ă
se poate scrie peste capacitatea r e c o m a n d a t ă
posibilitate.
pe un CD gol. î n f u n c ţ i e de rezultatul o b ţ i n u t

Selectarea capacităţii pentru overburn

lulle-august 2002
cu re fi CD-ROM-ui

CUM S Ă . . . .e.diu l a î n d e m â n a oricui

MAJORITATEA problemelor de
ale clemelor care se pot observa prin
orificiile laterale din carcasa
citire care apar la CD-ROM (şi in
general la aparatele optice din aparatului.
a c e a s t ă categorie) sunt din cauza
prafului care este absorbit in interiorul ÎNDEPĂRTAREA CARCASEI
aparatului şi care se depune inclusiv pe DE TABLĂ
lentila de focalizare a razei laser. î n O d a t ă ce a ţ i î n d e p ă r t a t capacul de
mod normal praful nu ar trebui să t a b l ă al carcasei se î n t o a r c e aparatul î n
r ă m â n ă pe l e n t i l ă deoarece aceasta p o z i ţ i a o r i z o n t a l ă de f u n c ţ i o n a r e şi se
este c o n s t r u i t ă dintr-un material r i d i c ă partea carcasei de deasupra
antistatic care nu atrage particulele de blocului intern al CD-ROM-ului care
praf, plus c ă luciul foarte mare al este format dintr-un şasiu de plastic pe
acesteia i m p i e d i c ă fixarea prafuluiVDar care sunt fixate un cablaj cu circuite
în momentul î n care aparatul se î n c i n g e imprimate şi partea m e c a n i c ă a
foarte tare lucrurile se s c h i m b ă , u n i t ă ţ i i . Acest bloc se a ş e a z ă pe un
particulele de praf a d e r â n d mai uşor la suport antistatic (un ambalaj de la o
s u p r a f a ţ a lentilei î n t r - u n mediu cald. p l a c ă de b a z ă ) î n p o z i ţ i a sa n o r m a l ă de
Acest fapt se î n t â m p l ă mai des de c â n d f u n c ţ i o n a r e (capul de citire î n sus).
vitezele de citire au crescut foarte Toate u n i t ă ţ i l e au un suport pentru
mult, iar motorul care r o t e ş t e CD-ul se contra-magnetul de pe axul motorului
î n c i n g e foarte tare radiind c ă l d u r ă in care este p o z i ţ i o n a t exact deasupra
toate componentele din v e c i n ă t a t e a acestuia acoperind astfel şi capul de
lui. însă sunt şi cazuri î n care nu lentila citire, care î n mod normal este situat
c r e e a z ă probleme de citire, ci alte l â n g ă axul motorului. Acest
componente care s-au deteriorat î n contra-magnet a j u t ă la fixarea f e r m ă a
timp (componente electronice) sau discului pe axul motorului. Capul de
praful care ş i - a f ă c u t loc pe a doua citire se poate deplasa şi manual î n t r - o
l e n t i l ă de sub cea de focalizare, la p o z i ţ i e î n care să p o a t ă fi c u r ă ţ a t , insă
care accesul pentru c u r ă ţ a r e este acest lucru nu este permis la toate
imposibil. Dar pentru a ajunge la u n i t ă ţ i l e din cauza modului de
concluzia c ă nu se mai poate face c o n s t r u c ţ i e a dispozitivului de ghidare.
nimic cu acea unitate, trebuie Deci nu i n s i s t a ţ i să t r a g e ţ i de el d a c ă
eliminate mai î n t â i p o s i b i l i t ă ţ i l e uşor nu se poate. î n cazul acesta trebuie
de remediat. î n d e p ă r t a t capacul contra-magnetului
B i n e î n ţ e l e s c ă problema asta ar pentru a avea acces la capul de citire,
trebui să v ă preocupe d u p ă ce î n d e p ă r t a r e a acestuia este simplă
utilizarea CD-ului de c u r ă ţ a r e nu a avut deoarece î n majoritatea cazurilor este
nici un efect şi aparatul nu mai este î n fixat î n d o u ă ş u r u b u r i .
g a r a n ţ i e , pentru c ă rezultatele Partea cea mai d e l i c a t ă este
"curăţării" ar putea fi n e s a t i s f ă c ă t o a r e c u r ă ţ a r e a lentilei de focalizare a razei
şi ruperea sigiliului este dovada laser, deoarece aceasta este f i x a t ă prin
i n c o n t e s t a b i l ă prin care magazinul de intermediul unor lamele elastice foarte
A Suportul contra-magnetului e Capul de citire aflat lângă unde a ţ i c u m p ă r a t aparatul va refuza s u b ţ i r i care se pot deforma uşor d a c ă
de fixare a discului axul motorului
g a r a n ţ i a . După ce t r e c e ţ i de a c e a s t ă lentila este m i ş c a t ă brutal. C u r ă ţ a r e a
p r o b l e m ă este momentul să v ă î n a r m a ţ i ei se face f ă r ă m i ş c ă r i prea b r u ş t e care
cu o ş u r u b e l n i ţ ă , un b e ţ i ş o r cu v a t ă la ar putea deforma lamelele de fixare.
capete şi cu m u l t ă a t e n ţ i e şi r ă b d a r e . Foarte important este ca ş t e r g e r e a să
Primul pas care trebuie f ă c u t este se f a c ă cu ajutorul unui b e ţ i ş o r cu v a t ă
să a p ă s a ţ i butonul eject î n a i n t e de a u s c a t ă şi nu î m b i b a t ă î n alcool sau eter
opri calculatorul pentru a scoate deoarece lentila este din material
tray-ul CD-ROM-ului a f a r ă (o a c ţ i u n e plastic şi se va distruge t r a n s p a r e n ţ a
mai uşor de efectuat d e c â t ar f i cea cu acesteia f ă c â n d aparatul definitiv
ajutorul t i j e i metalice), d u p ă care se inutilizabil.
p r o c e d e a z ă atent la extragerea O d a t ă t e r m i n a t ă o p e r a ţ i a de
panoului frontal din plastic care este c u r ă ţ a r e nu v ă mai r ă m â n e d e c â t să
s u s ţ i n u t cu ajutorul unor cleme î n r e a s a m b l a ţ i aparatul la loc in ordinea
I P B R m H p l ^ - linului carcasa m e t a l i c ă . A c e a s t ă o p e r a ţ i e se i n v e r s ă d e z a s a m b l ă r i i . Succes!
M Desfacerea suportului
contra-magnetului de pe capul de citire face prin presarea capetelor de plastic
teste

BĂTĂLIA PROCESOARELOR
PENTRU SUPREMAŢIE
6 procesoare îşi arată forţele în programe de Benchmark
O C A d i n a m i c ă c o m p o n e n t ă din agitata lume
PENTIUM 4 2.53GHz PENTIUM 4 2GHZ
m a i

U C n IT a fost şi î n c ă mai este procesorul. Totul se


î n v â r t e în j u r u l acestei mici pastile de siliciu
Cel mai rapid procesor la ora actuală ce n a ş t e pasiuni şi controverse. 219$*TVA Posibilităţi foarte mari de overclocking

Distribuitor: Intel Corporation Distribuitor: Tape Computer Tel.: 021-330.57.83


CINE SUNT PROTAGONIŞTII? Web: www.tape.ro
Cei doi mari j u c ă t o r i AMD şi Intel au strategii diferite,
dar scopul este unul singur: s u p r e m a ţ i a , in testul din
acest articol am ales 4 procesoare de la Intel şi 2 de la
AMD. Reprezentantele Intel sunt: Celeron 1,7GHz
(socket478), Pentium4 la 1,7GHz, Pentium4 la 2GHz şi
Pentium4 la 2,53GHz (cel mai recent procesor fabricat
de Intel). De la AMD am avut ca i n v i t a ţ i : Athlon XP 1800+
şi Athlon XP 2100+. î n c ă lupta nu se duce cu arme egale,
procesoarele AMD a v â n d suportul memoriei DDR333 şi al
r e u ş i t u l u i chipset KT333.

PENTIUM 41.7GHz PLATFORME DE TESTARE


Placa de b a z ă ce a asigurat suportul procesoarelor Intel
CELERON 1.7GHZ
1 4 3 $ + T V A Rămâne încă o Opţiune valabilă a fost EPoX EP-4BEAR, alegerea fiind f ă c u t ă d a t o r i t ă 91 $ + T V A Primul Celeron pe socket 478
Distribuitor: UltraPro Tel.: 021-211.70.90 o p ţ i u n i l o r excelente de overclocking. Pentru AMD am Distribuitor: Asbis Tel.: 021-224.05.11
Web: www.uItrapro.ro ales Chaintech Apogee CT-7VJL ce a r e u ş i t să p r o d u c ă o Web: www.asbis.ro
Distribuitor: Tape Computer Tel.: 021-330.57.83 p l ă c u t ă s u r p r i z ă din punct de vedere al p e r f o r m a n ţ e l o r .
Web: www.tape.ro
PERFORMANŢE Şl OVERCLOCKING
în c o n d i ţ i i normale de testare Pentium4 2,53GHz a fost
cel mai bun, d i f e r e n ţ e l e mici din 3DMark 2001 SE a v â n d
la b a z ă placa video GeForce3 Ti200 care a fost d e p ă ş i t ă
de f o r ţ e l e d e s c ă t u ş a t e de procesoare. Celeron 1,7GHz
s-a dovedit foarte stabil î n timpul testului de
overclocking r u l â n d toate a p l i c a ţ i i l e impecabil. Athlon
XP 2100+ (1733 MHz) a fost urcat la o f r e c v e n ţ ă de
1857.11 MHz prin ridicarea FSB-ului la 149 şi a voltajului
la 1,800V, f r e c v e n ţ a memoriei, PCI şi AGP u r c â n d
p r o p o r ţ i o n a l . Acest lucru s-a reflectat î n salturi mai mari
în testele 3D, memoria şi placa video fiind şi ele
impulsionate spre deosebire de placa EPoX care a permis
utilizarea unui FSB asincron, f r e c v e n ţ e l e slotului AGP şi

ATHLON XP 2100+ memoriei r ă m â n â n d neschimbate.


ATHLON XP1800+
1 77$+TVA Performante foarte bune Cu Joari 73MHz CONCLUZII 99.4$+TVA Raport preţ/performanţă excelent
Intel Pentium4 s-a dovedit cel mai rapid procesor, iar
istribuitor: Tape Computer Tel.: 021- 330.57.83 Distribuitor: UltraPro Tel.: 021-211.70.90
/eb: www.tape.ro printr-un overclocking (in care a rulat foarte stabil şi Web: www.ultrapro.ro
f ă r ă să d e p ă ş e a s c ă temperatura de 45 grade Celsius) a
o b ţ i n u t rezultate imbatabile. La 2,755GHz şi în tandem
cu o p l a c ă GeForce4 Ti4600, 3DMark 2001 SE a a f i ş a t
14189, iar Quake3 (640X480) a atins 326,1 FPS. O foarte
b u n ă impresie ne-a lăsat noul Celeron ce are o f o r m ă
c o m p a c t ă şi p e r f o r m a n ţ e bune. A c e a s t ă t r a n z i ţ i e a
procesoarelor Celeron la Socket 478 este o m i ş c a r e
foarte i n s p i r a t ă a companiei Intel prin care acesta
u n i f i c ă platformele pentru cele două tipuri de
procesoare: Celeron şi Pentium4. Din t o a t ă a c e a s t ă
î n t r e c e r e , utilizatorii au cel mai mult de c â ş t i g a t prin
p e r f o r m a n ţ e l e tot mai mari şi p r e ţ u r i l e relativ mici ale
procesoarelor.

U.L'-.:.,;L,ll 2002
3DMark 2001 SE pc Marh C P U

Pentium 4 2.53GHz Pentium 4 2.53GHz


o
OvtrtlMMDj . Z.755GHI overclocking * 1.755GHz
Athlon XP 2100+
pvtrOocklnt 1.557GHz
Pentium 4 2GHz
overclocking 2.36GHz
Pentium 4 2GHz Athlon XP 2100+
overLlockiria ZJJIGHz overCIOCku-ţ I.BS/GHi

Alhlon XP 21110+ Aihlon XP 2100+


Athlon XP 1800+
frecventa 1.533GHz
Athlon XP 1800+
frecventa 1.533GHz
Celeron 1.7GHz Celaron 1.7GHz
Dinir.lnr.il in; Z.ltîOH; «v(<rrlav>tflj 7.07CH:

Pentium 4 1.7GHi Pentium 4 1.7GHz


(recvtnia 1.7GHz
Celeron 1.7GHz Celeron 1.7GHz
frecventa 17GHz frecvenia 1.7GHz

SISoft Sandra CPU Dhrystone SiSoft Sandra CPU Whetstone

Pentium 4 2.53GHz Pentium 42.53GHz


overclocklnţ * 7.755GHz i overclocking > 2.755GHz

Athlon XP1.B57GH;
overclocking 2100+te
Pentium 4 2GHz
owclKktnt 1.3KHZ
Athlon XP2100+ Athlon XP 2100+
overclockfev] i.J57GHz
Pentium 4 2,GHz Celeron 1.7GHz
DverclocUrip. 7.3BGH; •.'<;-. • z.olGHi
Athlon XP 1800+
frecvenţi 1.531GHI
Celeron 1.7GHz AthfQii XP 2100+
mere ioc* ins i.iarM: frecventa 1733GHz
Athlon XP 1800+
Irecvenra 1.533GHz
Imn 4 1.7GHz Celeron 1.7GHz
frecventa 1,7GHz
Celeron 1.7GHz Pentium 4 1.7GHz;
frecventa 1,7GHz

Quake 3 (640X480) Serlous Sam 2 (640X480)

Pentium 4 2.53GHz Athlon XP 2100+


overclocking . 2.755GHz averclockinţ 1.B57GHi
' Pentium 4 Z53GHZ
overclocking* 2.755GHz
Pentium 4 2GI Ir. Alhlon XP 2100+.
ouertlwkinij 2.38GHz 1fH',.ePiH 1733GHz
Athlon XP 2100+
overclockinţ 1.SS7GIIZ
Alhlon XP 2100+ Athlon XP 1800+
Irecrtinte I.73JGH; fietvrnta l.illGHi
Pentium 4 2GHz
u.frilml.Lng731GHi
Athlon XP 1800+
frecventa 1.533 GHz
Celeron 1.7GHz Pentium 4 1.7GHz
Pentium 4 I.TGHz Celeron 1.7GHz
Produse unice în România destinate over-
•. t• ..kirs 2 PIGHi clockingului, tweakingului, PC-ului împins la
Celeron 1.7GHz
frecventa 1.7GHz
Celeron 1.7GHz
frecventă 1.7GHz
extrem în condiţii de stabilitate maximă:

Pentium 4 2.53GHz dus ta 2.75GHz prin ridicarea Prin ridicarea FSB-ului cu 9.86MHz, am o b ţ i n u t M e m o r i i Mushkin SDRAM & DDRAM CL 2-2-2
FSB-ului la 145MHz pentru Athlon XP 2100+ o f r e c v e n ţ ă de 1.857GHz C o o l e r e TaiSol, S w i f t e c h , OCZ G l a d i a t o r
|WCPU(DV«uon3.Dd] -IWCPUIOVeiiion 3.0d] Ventilatoare Delta 60, B0,120mm
Processor Intel Pentium 4 Biwi: 9 Procesai AMD AlNon MP (Model SI Braijl P a s t ă t e r m o c o n d u c t o a r e A r c t i c Silver
PlaMorm Sodtel478 (roPGA478 Sockel) APIC ! 0 Plsltam |ScMrtAJSr«^et462) AFilI | IDE ATA 100 r o u n d e d c a b t e s
VmddShrig SsruncMd VenlorStrrg [ĂuthemicAMD DigiDoc 5 . 0 - d i g i t a l t w e a k i n g a n d m o n i t o r i n g
CPUType OriggidOEMPiocssci | 0 Orignai DEM Procesor ]0
W i n d o w k i t & Neon Light Kit
Farmty JL Moddj StepcmglD j - ^ - {Slandardl Fandy ! s Model LJ_ SleppiBlD L|-
(Standard)
[E-Jendecf] (Enlended)
7 I™
NamsStiing lnteţP]Periliiim(H) 4 CPU 253GH2 NsmeStrug AMO AUM-HM

imeinsICbck | 2754.81 MH; SyHemDock 115.00 MHz


SjutemBus f 579.3B MHz QOR MuKpRM 19 0
ImemalDock 1857.13 MHz SystemOock ] 11286 MHE
SyiiamBut 285.71 MHi DDR MuUioker | 13.0 [3 T o p e Computer
LI TCache | 12X_ uops L2C«ch»l S12K Byle LI l-Caehe I 64 K .Byte L2Cacbo r' 256"ic" Byte - Importator unic şi distribuitor in România -
LI D-Cache r~8K Byte
L2S ed
M
["2754,91 MHz
LI D-Cache ! 64 K Site L2Speedj Bucureşti - Splaiul Unirii nr 8, Bloc B4,
telefon: 01-330.57.83 / 330.90.22 / 330.23.92
E-mail: tape@tape.ro
Web: http://www.tape.ro
versus
facilităţi multimedia

FACILITĂŢI
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ . . r e s p e c t ă nu In BIOS-ul p l ă c i i GA-81EXP se a f l ă
putea să rateze implementarea unui numeroase o p ţ i u n i de overclocking,
chipset nou venit de la Intel, a ş a iar valorile FSB-ului ce pot f i
î n c â t Gigabyte si ASUS au lansat stabilite sunt de domeniul
d o u ă plăci ce p r o f i t ă din plin de povestirilor ş t i i n ţ i f i c o - f a n t a s t i c e :
f a c i l i t ă ţ i l e aduse de Î845E. Acest 355MHz de unde r e z u l t ă un FSB de
chipset, acompaniat de noul ICH4, 1420MHz. Dacă am f i stabilit un
o f e r ă suport pentru noi tehnologii astfel de FSB maxim pentru
mult a ţ t e p t a t e {cum ar f i USB 2.0

igabyte GA-8IEXP
procesorul cu care am testat
şi codec-ul AC97 radical GA-81EXP ( P e n t î u m 4 la 1,7GHz) am
î m b u n ă t ă ţ i t ) . Chiar d a c ă f r u m u s e ţ e a fi o b ţ i n u t o valoare t e o r e t i c ă de
p l ă c i l o r de b a z ă nu c o n t e a z ă , 24,14GHz. Placa are î n dotare
trebuie să r e c u n o a ş t e m c ă GA-8IEXP 3 FAN CPU. Din BIOS putem aplica
1 1 2 . 9 $ - ™ . FSB asincron
î ţ i î n c â n t ă vederea cu albastrul ei procesorului un voltaj de p â n ă la
Distribuitor: UltraPro • Tel.: 021- 221.70.90 • Web: www.ultrapro.ro l i n i ş t i t o r si cooler-ul s t r ă l u c i t o r de 1.850V, iar placa video AGP poate f i
pe Northbrige. ASUS si-a î n v ă ţ a t i m p u l s i o n a t ă cu un plus la voltaj de
c u m p ă r ă t o r i i cu produse de o 0.1V, 0,2V sau 0,3V. Un lucru
Răcire Northbridge Socket procesor calitate foarte b u n ă , iar prin interesant este posibilitatea de a
placa P4B533-E îşi c o n f i r m ă rula f r e c v e n ţ e l e PCI şi AGP asincron
renumele de care se b u c u r ă . f a ţ ă de f r e c v e n ţ a procesorului,
acest lucru p r o t e j â n d componentele
montate î n respectivele sloturi î n
Dincolo de designul r e u ş i t , GA-8IEXP eventualitatea unui overclocking.
ne o f e r ă şi d o t ă r i excelente. Am Utilitarul EasyTune a ajuns ta
fost p l ă c u t s u r p r i n ş i să c o n s t a t ă m versiunea a patra, a d u c â n d o
faptul c ă Gigabyte nu s-a m u l ţ u m i t i n t e r f a ţ ă n o u ă şi o p ţ i u n i l e
cu noul AC97 v2.2 şi a a d ă u g a t un mult a ş t e p t a t e de cei ce doresc să
chipset Creative CT5880, iar cele îşi d u c ă procesorul la extrem. Am
Sase porturi USB 2.0 au fost î n c e r c a t numeroase m o d a l i t ă ţ i de
completate de 3 conectori IEEE1394 oveclocking a t â t din BIOS c â t şi cu
( i n t e r f a ţ a c u n o s c u t ă şi sub numele EasyTune IV şi am remarcat o
de FireWire). Dacă punem la stabilitate b u n ă a t â t timp c â t nu am
s o c o t e a l ă conectorii Memory Stick, schimbat valorile voltajului pentru
Security Digital (MMC), Smart Card procesor. Lipsa de stabilitate,
Reader, dar mai ales mufa S/PDIF şi c o n s t a t a t ă î n momentul m ă r i r i i
suportul RAID (asigurat de chipset-ul voltajului procesorului, este
Promise PDC20276) o b ţ i n e m un c a u z a t ă , probabil, de unele erori
excelent punct de plecare î n din BIOS, ce cu s i g u r a n ţ ă vor f i
construirea unui calculator dedicat remediate î n versiunile viitoare. La
a p l i c a ţ i i l o r multimedia. Este evident acest capitol P4B533-E este din nou
c ă nu puteau lipsi cele trei d o t ă r i , la î n ă l ţ i m e cu f a c i l i t ă ţ i ce permit
ajunse un standard Gigabyte: modificarea FSB-ului a t â t din BIOS
Dual BIOS, Live BIOS şi Q-Flash, ce c â t şi cu ajutorul unui set de
pun î n u m b r ă f a c i l i t ă ţ i cum ar f i dipswitch-uri. Tot din BIOS putem
Suspend To RAM, wake-on-lan sau seta divizori pentru AGP/PCI şi
wake-on-modem, aflate si ele pe aplica valori mai mari pentru
lista t e h n i c ă GA-8IEXP. ASUS voltajul memoriei, p l ă c i i video şi
P4B533-E nu este cu nimic mat b i n e î n ţ e l e s procesorului.
prejos, iar cutia î n care vine placa
este aproape n e î n c ă p ă t o a r e pentru
m u l ţ i m e a de cabluri şi accesorii,
P e r f o r m a n ţ e l e î n jocuri o b ţ i n u t e di
dotarea fiind una dintre cele mai
GA-8IEXP nu au fost deosebite,
bune: RAID Promise PDC20276,
r e u ş i n d doar un 7372 de puncte î n
lan-on-board, ATA133, conectori
3DMark 2001 SE, f a ţ ă de un 7685
FireWire (in-out), sunet C-Media,
o b ţ i n u t de GA-8SIML (cu SiS650) sau
S/PDIF (in-out). 6 porturi USB 2.0,
Conectorii PS/2 pentru tas ta t u r a ţ i i si mousefTJ, porturile s e r i a l ® s i p a r a l e l ® , de rezultatul bun o b ţ i n u t de
AGP Pro.
gameportrig,, conectorii audioiii, conectorul LAN^ , 2 porturi U S B © implementarea ASUS, 7612 puncte.

• J M S r W ^ 1.525
EDIA
cucerească piaţa ci
Chiar d a c ă P4B533-E a c â ş t i g a t î n a p l i c a ţ i i , iar de c u r â n d f a c i l i t ă ţ i l e
c o m p e t i ţ i a cu GA-8IEXP, pentru overclocking c â n t ă r e s c
p e r f o r m a n ţ e l e ei au fost mai mici destul de mult, acum se p r o f i l e a z ă o
d e c â t cele o b ţ i n u t e de ASUS P4S533 n o u ă c o m p e t i ţ i e pe p i a ţ a p l ă c i l o r de
cu chipset SiS645DX, lucru din care b a z ă : cine are cele mai multe
nu poate rezulta o superioritate a d o t ă r i . Dacă se va continua a c e a s t ă
SiS645DX î n f a ţ a lui i845E. Pe c u r s ă a d o t ă r i l o r , f ă r ă a se exagera,
ansamblu GA-8IEXP este o p l a c ă de utilizatorul final va avea cu
b a z ă cu p e r f o r m a n ţ e medii, dar cu s i g u r a n ţ ă foarte mult de c â ş t i g a t .
d o t ă r i de v â r f , aşa cum ne-a în tabelul comparativ se a f l ă şi
o b i ş n u i t Gigabyte cu ultimele s p e c i f i c a ţ i i l e p l ă c i i Abit SD7-533,
produse pentru socket 478. D u p ă ce, care a preluat conducerea î n
cu p u ţ i n timp î n u r m ă , s-a pus un clasamentul s o l u ţ i i l o r Socket 478 din
accent deosebit pe viteza in numărul 31.

Detalii tehnice
GA-8IEXP P4B533-E SD7-533
Chipset i845E Î845E SÎS645
FSB 533/400 533/40O 400
Northbridge Î845E Î845E SiS645
Southbridge ICH4 ICH4 5iS961
AGP 1 1 Pro • 1
PCI 6 6 5
CNR • • • •
Tip memorie DDR 266/200 DDR 266/200 DDR 333/266/200
Memorie m a x i m ă 2Gb (3 DIMM) 2Gb {3 DIMM) 3Gb (3 DIMM)
ATA 133/100/66 133/100/66 100/66
USB 2.0 6/6 6/6 •
Firewire 3 1 (in-out) •
RAID PDC20276 PDC20276 •
Audio onboard Creative CT5880 C-Media8738 6ch C-Medîa8738 6ch
LAN onboard • • • •

Overclocking
GA-8IEXP P4B533-E SD7-533
Modificare FSB 100-355 100-200 100-166
Multiplicator 10-24 • •
Voltaj procesor 1.775V-1.B50V 1.750V-1.85OV 1.100V-2.200V
Voltaj AGP +0.1V,+0.2y+0.3V 1.750V-1.850V •
Voltaj DIMM +0.W,+0.2y+0.3V 2.6V, 2.7V, 2.8V • Opţional sunt oferite cabluri S/PDIF Placa dispune de o serie de conectori
S e t ă r i BIOS • • • i n / o u t ® , USB 2 . 0 ® , FireWire ce ne oferă acces la ultimele
S e t ă r i jumperi • • • tehnologii: USB 2.0 şi FireWire
S e t ă r i dipswitch • • a Conectori

GA-8IEXP P4B533-E SD7-533


Quake 3* 211.5 215.5 216.4
Serious Sam* 110.2 111.1 107.7
3DMark2001 SE" 7372 7612 7433
Sandra Memory Int 2032 •
'• 2051 2372
Sandra Memory Fit 2032 2055 2373
Sandra Dhrystone 3150 3278 3355
Sandra Whetstone 2116 2122 2897
Sandra Disk 26255 i 27314. 23806 . .
PC Mark CPU 4172 :
4190 4198
PC Mark Memory 3793 3975 " 4156
WinFast WinFast
A 2 5 0 ULTRATD A 2 5 0 TD

Chipset: GeForce4 Titanium 4600 Chipset: GeFaiceA Titanium 4400


Memorie: 128Mb DDR Memorie: IZBMh DDR
Viteză memorie: 3.5ns Viteză memorie: 3.5ns
Frecvenţă chipset: 300MHz Frecvenţă chipset: 275MHz
Frecvenţă memorie: 325MHz Frecvenţă memorie: 7.75MHz
Conectori: TVOut, DVI Conectori: TV-Out, DVI
Răcire: Z coolere >dublu radiator Răcire: 2 coolere * dublu radiator
Bundle: 2 jocuri originale Bundle: 2 jocuri originale

WinFast WinFast
T i t a n i u m 2 0 0 TDH A 1 7 0 DDR T

Chipset: GeForce3 Titanium 2D0 Chipset: GeForce4 MX440


Memorie: 128/64MI] DDR Memorie: 64Mb DDR
Viteză memorie: 3.8/4ns Viteză memorie: 4ns
Frecvenţă chipset: 175MHz Frecvenţă chipset: 27uMHz
Frecvenţă memorie: 200MHz Frecvenţă memorie: 200MHz
Conectori: TV Out, DVI Conectori: TV-Out
Răcire: cooler» radiator Răcire: cooler • radiator
Bundle: Z jocuri originale Bundle: 2 jocuri originale

WinFast
A170 TH GeForce2MX400TH
& I
=j=r~ Chipset: GeForcM MX420 Chipset: GeForce2 MX40Q
Memorie: 64Mb SDR Memorie: 64Mb SDR
^Jî=. Viteză memorie: 5ns Viteză memorie: 6ns
ŞgfZti Frecvenţă chipset: 250MHz Frecvenţă chipset: 200MHz
sas *
1
Frecvenţă memorie: 166MHz Frecventă memorie: 166MHz
Conectori: TV Out Conectori: TV-Out
Răcire: cooler * radiator Răcire: cooler + radiator
Bundle: 2 jocuri originale Bundle: 2 jocuri originale

wmm mm.
WinFast WinFast
G e F o r c e 2 MX64 T V 2 0 0 0 XP
mitFasrlyfioooXPl
Chipset: GeForce2 MX200 Tuner: TV/FM
Memorie: 32Mb SDR Sistem: PAL B/G, PAL 07K
Viteză memorie: 6ns Canale TVr maxim 181
Frecvenţă chipset: 175MHz Radfo: FM BOMIiz • 10BMhz
Frecvenţă memorie: 166MHz Control: Telecomandă
Răcire: radiator Facilităţi: Picture in plcture,
scanare automata posturi TV si FM,
captura Ulm 640x480, video mail.

Iaca de sunet S735


WinFast
6Xsound

Poziţionare audio: 3D HRTF, suport


boxe spate, poziţionare C3DX in
sistem de 6 canale
API: DirectSound 3D, A3D, EAX
Ieşire digitală: S/PDlFoptlc si coaxial
Conectori: microfon, boxe fată/spate,
MIDI, S/PDIFout/in,
Extra: Cablu S/PDIF optic

TIMIŞOARA:

• • •

Slr Pu9kinia Bucureşti 1; lASt: ARAD:


Tel/Fax: +40 21-2315097,
E-mall: crjnEacl^skin.rc wvAvsk4n.ro ©trjîfl^iiiBiSnrj lf=lS •:!;•/

[•jâgiiarjHt- BUCUREŞTI:
SIBIU: PIATRA NEAMŢ"
rafitti Computers Ciel Consult
Tel: 069-23.20.91 Tel: 033-222.121

SUCEAVA:
Ikwllr,...
inii- m$£mlşt-f<
tellme TITAN TTC-CF80A

TTC-CF80A este un sistem de r ă c i r e


cu d o u ă ventilatoare (în genul celor
aflate î n sursele calculatoarelor).
Acestea sunt montate a l ă t u r a t
î n t r - u n dispozitiv metalic ce la
r â n d u l lui se f i x e a z ă î n c a r c a s ă . Tot
acest dispozitiv poate fi amplasat
deasupra sloturilor (sau a zonelor)
ce se doresc a f i r ă c i t e , cu ajutorul
ş u r u b u r i l o r din pachet. Alimentarea
se r e a l i z e a z ă cu ajutorul mufei de
12V. Debitul de aer este de 60cfm,
consumul de 0,24A, iar puterea este
2.88W, acestea fiind datele
specificate de p r o d u c ă t o r . Eficienta
TTC-CF80A este cu a d e v ă r a t
r e m a r c a b i l ă , aerul "suflat"
f ă c â n d u - s e s i m ţ i t de la o d i s t a n ţ ă
a p r e c i a b i l ă , iar sistemul
m e n ţ i n â n d u - ş i temperatura la valori
scăzute.
Detalii debit aer 60cfm
tehnice consum 0.24A, putere 2.88W
Dist ribuitor U I L l d r r (J
Telefon 1111 ra O m
021-211.70.90
Preţ 8.9$

TITAN TTC-003

O a l t ă s o l u ţ i e de r ă c i r e este
a ş a - n u m i t u l "cooler de slot" ce face
inutilizabil un slot (PCI, ISA, AMR
e t c ) , dar aduce r ă c o a r e a

LA RĂCOARE
b i n e m e r i t a t ă p l ă c i l o r PCI sau AGP
din sistemul vostru. TTC-003 se
a l i m e n t e a z ă la mufa de 12V
{mufa o b i ş n u i t ă pentru alimentarea
dispozitivelor IDE) şi are un
mecanism cu ajutorul c ă r u i a scoate
24 de produse ce pot asigura o temperatură aerul cald din c a r c a s ă f ă r ă să
provoace mult zgomot. Este de
optimă pentru sistemul tău preferat să fie montat l â n g ă placa
video care d e g a j ă m u l t ă energie

ÎN SFÂRŞIT
a sosit vara cu soare muit, cu v a c a n ţ e si d i s t r a c ţ i i , dar mai ales cu m u l t ă c ă l d u r ă . t e r m i c ă . Acesta are b i n e î n ţ e l e s
Ne-am g â n d i t c ă ar fi p o t r i v i t ă o prezentare a componentelor ce aduc mai m u l t ă dezavantajul c ă o c u p ă un slot, dar
sau mai p u ţ i n ă r ă c o a r e sistemelor noastre. Chiar d a c ă unele s-au dovedit deosebit de zgomotoase sau foarte pentru cei ce nu dispun de un
dificil de montat, am considerat important să p r e z e n t ă m toate produsele g ă s i t e , produse ce au acoperit o g a m ă s p a ţ i u special conceput pentru
foarte v a r i a t ă , î n c e p â n d cu radiatoare pentru HDD-uri şi t e r m i n â n d cu ventilatoare pentru c a r c a s ă . Pe p i a ţ a montarea unui ventilator de
i n t e r n a ţ i o n a l ă au a p ă r u t dispozitive de r ă c i r e cu a p ă , vapori sau nitrogen lichid, pentru cei dornici de un c a r c a s ă , TTC-003 poate constitui
overclocking serios, p r a c t i c ă d e v e n i t ă un f e l de sport extrem. însă acestea sunt inaccesibile c u m p ă r ă t o r u l u i din s o l u ţ i a salvatoare.
R o m â n i a , din punct de vedere al p r e ţ u l u i , astfel î n c â t singurele o p ţ i u n i viabile r ă m â n t o t clasicele coolere
bazate pe c i r c u l a ţ i a aerului. Pentru testarea eooler-elor pentru socket A am folosit un Athlon XP 1800+ c ă r u i a Detalii 118X110.7X21mm,
tehnice ZBOOrpm
i-am f ă c u t un overclocking la Athlon XP 2000+-(cu voltajul ridicat la 1,800V) si am ales placa de b a z ă Shuttle Distribuitor UltraPro/Romsoft
AK35GT2R, deoarece are o p ţ i u n i foarte bune pentru overclocking şi o stabilitate d e o s e b i t ă . Pentru î n c ă r c a r e a Telefon •Z1Z11.70.90 / 021-Z24.03.33
procesorului am folosit testele de CPU din SîSoft Sandra, rulate de 5 ori consecutiv. Preţ 4.6$ / 4.26S

E2 Iuite-august MC J
teste
soluţii de răcire

TITAN TFD4010M12B Z7m m TIGER CF802512TB SOLUŢII PENTRU RĂCIREA HARQ-DISK-urilar


Vantil lat oare Şl TFD4020M12B TITAN TTC-HD11 TITAN TTC-HDC2

M u l t ă vreme nu au fost disponibile


pe p i a ţ a n o a s t r ă ventilatoare de mici Chiar d a c ă multe HHD-uri nu se Tot pentru asigurarea unor c o n d i ţ i i
dimensiuni ce să p o a t ă f i folosite î n c ă l z e s c foarte tare, cele cu optime de f u n c ţ i o n a r e a
pentru diferite componente din 7200rpm sunt f i e r b i n ţ i d u p ă nici o hard-disk-urilor este şi TTC-HDC2,
calculator. Aceste d o u ă mici j u m ă t a t e de o'ră de lucru intens. un dispozitiv format din d o u ă mici
coolere.TFD 4010M12B şi Pentru acestea Titan a realizat un ventilatoare (40X40mm) ce introduc
TFD4020M12B, pot f i de mare ajutor dispozitiv p r e v ă z u t cu un ventilator aerul din exterior spre HHD-ul ce se
celor ce d e ţ i n plăci video ce nu au î n ce are menirea de a "sufla" aer î n m o n t e a z ă î n t r - u n slot de 5.25".
dotare d e c â t un simplu radiator. Tiger CF802512TB r e p r e z i n t ă un partea i n f e r i o a r ă a HHD-ului. Este Pentru fixarea HDD-ului î n acest
Chiar d a c ă p r o d u c ă t o r i i acestor plăci sistem de v e n t i l a ţ i e pentru c a r c a s ă foarte util mai ales posesorilor de slot, TTC-HDC2 are in cutie un
video nu au considerat n e c e s a r ă format dintr-un ventilator şi un HHD-uri SCSI ce produc o mare sistem de prindere format din d o u ă
p r e z e n ţ a unei r ă c i r i active, un suport. Aceste d o u ă repere cantitate de energie t e r m i c ă . î n p l ă c u ţ e metalice şi ş u r u b u r i l e
ventilator a d ă u g a t pe radiator se f o r m e a z ă un ansamblu ce se f i x e a z ă testele noastre nu am remarcat o necesare acestei o p e r a ţ i i . TTC-HDC2
d o v e d e ş t e , de foarte multe ori, în locul dorit din interiorul carcasei. s c ă d e r e s p e c t a c u l o a s ă de are un avantaj f a ţ ă de TTC-HD11:
benefic pentru î n t r e g sistemul. Noi Sistemul de prindere este compus t e m p e r a t u r ă , iar î n timp circuitele aerul este preluat din exteriorul
am montat pe rând cele d o u ă dirî î m b i n ă r i cauciucate pentru a integrate de pe HDD pot fi carcasei, deci r ă c i r e a este mai
ventilatoare pe o p l a c ă video absorbi t r e p i d a ţ i i l e produse de m u r d ă r i t e cu praf deoarece e f i c i e n t ă . Şi aici apare problema
GeForce3 TÎ200, iar d i f e r e n ţ a de ventilator. Tiger CF802512TB ventilatorul suflă aerul din c a r c a s ă prafului introdus î n c a r c a s ă , ce
t e m p e r a t u r ă s-a f ă c u t imediat r e p r e z i n t ă î n aceste zile caniculare î n s p r e aceste componente. T o t u ş i poate avea c o n s e c i n ţ e negative mai
s i m ţ i t ă . Din p ă c a t e aceste o i n v e s t i ţ i e b u n ă pentru s ă n ă t a t e a pentru sistemele ce u t i l i z e a z ă mult ales î n sistemele ce nu sunt
ventilatoare nu sunt livrate cu calculatorului. HHD-ul sau pentru serverele ce c u r ă ţ a t e periodic aşa cum ar f i
ş u r u b u r i l e absolut necesare, ce Detalii aoxaomm, consum 0.29A, f u n c ţ i o n e a z ă f ă r ă oprire, TTC-HD11 normal să se î n t â m p l e .
trebuie a c h i z i ţ i o n a t e separat. tehnice putere 3.48W este de un real ajutor.
Distribuitor Rom soft Detalii !149X5BX43mm,
Telefon 021-224.03.33 tehnice ;2 ventilatoare 40X40X10mm
Detalii 40X40X1 Omm, 50u0rpm, Detalii 125X100X15 mm, 4000rpm.
Preţ 8.14$ Distribuitor iUltraPro
tehnice debit aer 4.90cfm tehnice debit aer 13.60cfm
Distribuitor UltraPro Distribuitor UltraPro Telefon ]o21-211.70.90
Telefon 021-211.70.90 Telefon 021-211.70.90 Preţ |7.2$
Preţ
uistantier SHIM UNIVERSAL S0KET A
5.25, 5.7Ş Preţ 4.2$
TIGER SD533200
Ventilator TITAN TFD-6020M12B

Este un ventilator din seria Un dispozitiv cu a d e v ă r a t util


TFD-6020 utilizat î n principal î n Nivelul zgomotului produs de acest pentru HDD-urile î n f i e r b â n t a t e este
c o m b i n a ţ i e cu un radiator. Are Chiar d a c ă aparent nu are nimic î n dispozitiv de r ă c i r e al HDD-urilor SD533200. Acesta pare un a d e v ă r a t
dimensiunile de 60x60x20mm, iar comun cu r ă c i r e a sistemelor noastre, este de p â n ă la 25dBA, iar debitul frigider pentru p ă s t r a t HDD-urî, cu
alimentarea se face prin am ales să prezentam şi acest mic de aer poate ajunge la 5.44cfm. un radiator imens şi 3 ventilatoare
intermediul unui CPU FAN de pe accesoriu ce ne o f e r ă o s i g u r a n ţ ă Zgomotul acesta provine de la cele ce s u f l ă aer din afara carcasei
placa de b a z ă . Consumul este de mult mai mare atunci c â n d m o n t ă m d o u ă ventilatoare ce se î n v â r t cu î n s p r e sistem. Puterea
0.14A, puterea de 1.68W şi are un cooler pe un procesor AMD. 5000rpm. HDD-ul nostru s-a s i m ţ i t ventilatoarelor este de 1.08W, iar
4000rpm. Produce un zgomot mai Acesta este un d i s t a n ţ i e r metalic ce r ă s f ă ţ a t în acest sistem de r ă c i r e , debitul de aer de 5.93cfm pentru
mic de 28dBA, iar durata de v i a ţ ă p r o t e j e a z ă fragilele procesoare de temperatura s c ă z â n d cu 5-7 grade fiecare din cele trei. Singurul
este a p r e c i a t ă de p r o d u c ă t o r la accidente î n care le-am putea f a ţ ă de normal. TTC-HD82 are un dezavantaj este zgomotul cu care
50.000 de ore (aproximativ 5 ani şi deteriora ireversibil. Mai ales atunci filtru de praf î n dreptul ne "dotăm" o d a t ă cu montarea î n
j u m ă t a t e conform d o c u m e n t a ţ i e i c â n d i n s t a l ă m un cooler mare, acest ventilatoarelor, ce se poate scoate c a r c a s ă a acestui sistem, însă
tehnice). Debitul de aer este de d i s t a n ţ i e r nu ar trebui să ne şi c u r ă ţ a periodic p r o t e j â n d î n acest beneficiile aduse depăşesc aceste
T9".81cfm. lipsească. fel hard-disk-ul. inconvienente.

Detalii 60X60X20mm, 4O0Orpm, Detalii material: aluminiu, Detalii zgomot 25dBA, debit aer 5.44cfm, Detalii debit aer 5.93cfm,
tehnice zgomot <28dBA tehnice socket A tehnice 5000rpm tehnice putere 1.03W
Distribuitor UltraPro Distribuitor Tape Computer Distribuitor [UltraPro Distribuitor Romsoft
Telefon 021-211.70.90 Telefon 021-330.57.83 Telefon 021-211.70.90 Telefon 021-224.O3.33
Preţ 6.1S Pret 5.95 Preţ 15.45 Preţ 18. Bi$

iulie-august ZOO 2
J teste

TTC-D5TB (4/A) TTC-CU5TB SBA38670BT PDC388000BT


Preţ 8.6S 19.9$ 23.76$ 39.82$
Producător / Platformă Titan / Socket A Titan / Socket A Tiger / Socket A Tiger / Socket A
Distribuitor UltraPro UltraPro Rom soft Rom soft
Telefon 021-211.70.90 021-211.70.90 021-224.03.33 021-224.03.33
Web www.ultrapro.ro www.ultrapro.ro www.romsoft.ro www.romsoft.ro

Condiţii normate/OC 45/48 grade Celsius 43/46 grade Celsius 45/47 45/47
Rotaţii pe minut 3000 4500 3500 3500
Zgomot (dBA) 29 32 28 28
Debit aer (cfm) 38.22 36.31 N/A N/A
Dimensiuni radiator 80X80X66.5mm 72X72 X59.2mm 80X80X61 mm 80X80X65mm
A- j ic 'A fV
O dotare interesantă este Confecţionat din materiale foarte Chiar dacă este foarte mare Respectând aceeaşi forma
dispozitivul de avertizare sonoră, ce bune, Titan TTC-CU5TB a reuşit să (a încăput cu mare dificultate, constructivă de la SDA38670BT, baza
emite un sunet ascuţit atunci când ţină procesorul Athlon XP 1800+ dus incomodat de cooler-ul de pe Si învelişul radiatorului din
ventilatorul cooler-ului porneşte sau prin overclocking la frecvenţa unui KT333), Tiger 5DA3867DBT nu a avut componenţa PDC388000BT sunt
se opreşte. Chiar dacă după un timp Athlon XP 2000+ la o temperatură ce rezultate pe măsura dimensiunilor realizate din cupru, insă miezul este
această facilitate devine enervantă, nu a depăşit 4b de grade. Singurul sale mari la bază. Procesorul AMD a tot din clasicul aluminiu. Aceste
câteodată este utilă. Insă timpul ce dezavantaj al acestui cooler este atins temperatura de 50 de grade in îmbunătăţiri s-au concretizat in
îl avem la dispoziţie in acest caz ireutatea destul de mare dată de timpul overclocking-ului şi 48 de coborârea cu un grad faţă de
este de doar câteva secunde, cuprul din care acesta este realizat. grade în timpul funcţionării ta 5DA3B670BT, atât în overclocking
deoarece procesoarele AMD se ard Ventilatorul este confecţionat din valori normale. In cazul (49 de grade) cât ţi în funcţionarea
foarte repede fără un sistem de aluminiu ţi are o viteză de rotaţie achiziţionării unui astfel de cooler, la parametri normali (47 de grade).
răcire complet funcţional. Trebuie specificată de producător la pentru a evita situaţiile neplăcute Dezavantajul rămâne tot baza foarte
menţionat faptul că atât timp cât 4500rpm, insă în timpul testelor trebuie verificat in prealabil daca lată ce pune numeroase probleme la
ventilatorul se învârte, dispozitivul noastre a oscilat în jurul valorii de aveţi destul spaţiu disponibil în Jurul montare, iar scoaterea sa de pe
de avertizare nu emite ntcl un sunet. 4750rpm. socket-ului. sncket poate fi numită "o aventura'.

PDC38130BC MIPR0C00LIISDC3867236BT PBA38000BC SDA38700BC


Preţ 31.9$ 36.3$ 22.77$ 12.21$
Producător / Platformă Tiger / Socket A Tiger / 5ocket A Tiger / Socket A Tiger / Socket A
Distribuitor Rom soft Romsoft Romsoft Romsoft
Telefon 021-224.03.33 021-224.03.33 021-224.03.33 021-224.03.33
Web www.romsoft.ro www. romsoft.ro www.romsoft.ro www.romsoftiro

Condiţii normale/OC 47/49 45/48 48/50 48/50


Rotaţii pe minut 4300 3800 4500 4800
Zgomot 28 28 28 33.9
Debit aer N/A N/A N/A N/A
Dimensiuni radiator 80X80X60mm 8QXBOX65mm 80X80X61 mm 80X80X61 mm

Cu un ventilator cu dimensiunea de Banda termoconductoare de pe Ventilatorul având dimensiuni de î n acest caz soluţia propusă de Tiger
60mm ţi o viteză de 4300rpm, Tiger coolere nu este benefică pentru o 60x60mm şi o înălţime de 20mm, este cu adevărat zgomotoasă,
PDC38130BC nu a reuşit să răcească preluare optimă a energiei termice turaţia a fost crescută până la deoarece foloseşte un ventilator de
procesorul pentru o funcţionare produsă de procesor. Testul a 4500rpm rezultând în acest fel un numai 10mm înălţime cu o turaţie de
corectă în overclocking, acesta demonstrat cât de mult contează cooler mai zgomotos, dar 4800rpm. Unii utilizatori sunt dispuţi
eşuând la al doilea test SISoft înlocuirea soluţiei originale cu o care se încadrează în limite să suporte un zgomot mai mare dacă
Sandra. In condiţii normale de pastă termoconductoare de calitate. acceptabile. Greutatea este de 290g, procesorul lor este bine protejat de
funcţionare a procesorului, acesta nu Diferenţa între temperaturile iar performanţele au fost destul de căldura nimicitoare. Rezultatele sunt |
a atins decât temperaturi de până la măsurate folosind banda ţi pasta slahe, atingând 50 de grade în identice cu cele obţinute de
49 de grade, destul de mult este de aproximativ 5 grade, ceea timpul procesului de overclocking. PDA38000BC, diferenţa de înălţime a
comparativ cu ceilalţi competitori. ce este foarte mult, utilizatorii fiind Chiar dacă este la fel de mare ţi ventilatorului fiind suplinită de
De menţionat că pentru testare s-a dispuţi să plătească in plus pentru incomod, montarea a fost un pic mal viteza sa mai mare. Şl in acest caz
folosit banda termică cu care Tiger un cooler care să scadă teperatura uşoară decât în cazul celorlalte am curăţat banda termoconductoare,
PDC38130BC era dotat. procesorului cu 4-5 grade. coolere Tiger. aplicând pastă Arctic Silver.

• Iulie-august 2002
teste
s o l u ţ i i de r ă c i r e

FURTUNA ÎN CARCASA
A v â n d î n redacţie toate aceste produse de ventilaţie
am realizat, cu o parte din ele, un sistem pentru a
constata e f i c i e n ţ a unei astfel de soluţii. Zgomotul
produs de ventilatoare a fost infernal, dar sistemul a
reuşit să efectueze cu bine procesul de boot, iar noi
MCXC370 8045T + FFB0812EHE 760
am constatat o scădere a temperaturii procesorului
37.9$ 44.4$, 18.5$ 22.3$ şi a sistemului cu 10 grade. Dacă nu v ă d e r a n j e a z ă
Swiftech / Socket A Aipha PAL + Delta / Socket A Taisol / Socket A decibelii în plus şi v r e ţ i să v ă montaţi mai multe
Tape Computer Tape Computer Tape Computer dispozitive de acest fel, trebuie să vă asiguraţi
021-330.57.83 021-330.57.83 021-330.57.83 înainte de a c h i z i ţ i o n a r e că aveţi o sursă suficient de
www.tape.ro www.tape.ro www.tape.ro p u t e r n i c ă (minimum 300W) pentru a face f a ţ ă
consumului suplimentar destul de mare.

43/45 38/41 grade Celsius 46/47 grade Celsius


4250 5700 5000
28 52.5 36.5
19.42 3.16 21.19
33.5X6 3.5X66.4mm 80X80X80mm 80X80X66.3mm

Combinaţia radiatorului Swiftech cu Cu adevărat un gigant între coolere, Chiar dacă Taisol 760 este dotat cu
ventialtorul MC XC370D face parte Alpha Pal8045T în combinaţie cu un ventilator de mici dimensiuni
din categoria cooler-elor pentru ventialtorul Delta FFB0812EHE a fost (G0x60x10mm), viteza mare de
împătimiţii de overclocking. într-adevăr cel mai performant. în rotaţie (4800-5000rpm), baza de
Răcirea memoriei a fost asigurată de ThermalTake OC kit
Performantele au fost pe măsura timpul testului de overcloking cupru şi radiatorul bine realizat din
aşteptărilor. O mare atenţie trebuie temperatura procesorului a fost A16063 -T5 au făcut posibile
acordată montării, acest cooler fiind mai mică decât au reuşit alte obţinerea unor rezultate foarte bune
dotat cu un sistem de prindere coolere să obţină în condiţii normale chiar şi în overclocking. Singurul
special ce poate pune mari probleme de lucru. Zgomotul este cu adevărat dezavantaj notabil este zgomotul
începătorilor. Dar după ce se termină mare, dar procesorul vostru va fi destul de mare (producătorul
cu succes instalarea; satisfacţiile mereu rece sub Alpha Pal 8045T. specifică 36.5dBA), dar probabil că
sunt maxime când temperatura Rămâne la aprecierea fiecăruia ce pentru o parte din utilizatori
procesorului nu depăşeşte 43 de este mai important: un calculator contează mai mult capacitatea de
grade. silenţios sau un procesor rece. răcire.

Montarea radiatorului Alpha PAL8045T trebuie efectuată


cu multă atenţie

TTG-W4TB TTG-W3TB TTG-W5TB


9.6$ 11.99$ 11.9$
Titan / Socket478 Titan / Socket47B Titan / Socket478
UltraPro Romsoft UltraPro
Ventilatorul Delta FFB0812EHE este foarte zgomotos,
021-211.70.90 021-224.03.33 021-211.70.90 dar eficient
www.ultrapro.ro www. romsoft.ro www.ultrapro.ro

46/49 grade Celsius 46/50 grade Celsius 45/49 grade Celsius


4500 4800 3750
32 32 29
36.31 20.67 38.16
85X71 X54.5mm 85X71X54.5mm 86X71 X50mm
** • *•*
Cu un ventilator cu o înălţime de Sistemul de fixare al acestui Pentru procesoarele Intel Pentium4
numai 15mm, zgomotul produs (la cooler pune la grea încercare cooler-ul standard poate fi suficient DELTA FFB-1212EHE asigură un flux de aer puternic
dinspre exterior spre interiorul carcasei
cele 4500rpm) se apropie de 32dBA, îndemânarea, răbdarea şi mai ales chiar dacă încercăm să îl forţăm cu
destul de mult pentru un sistem de calmul celui care îl montează, iar la un overclocking. Cu toate acestea, o
răcire de Pentium4, recunoscut demontare nici placa de bază nu parte din utilizatori îşi doresc un
pentru silenţiozitatea lui. Materialul scapă de astfel de torturi. Chiar cooler cât se poate de arătos ţi de
de bază este aluminiul, cromul fiind dacă are un ventilator mai mic (de performant. TTC-W5TB (TC) vine cu
sub 0.10%, iar siliciul între numai 10mm înălţime) decât TTC-4TB o culoare argintie şi un design
0.-2Q% - 1.6056. Şi acest cooler poate (TC), temperaturile atinse în timpul 1
atrăgător. Conform specificaţiilor
fi folosit la procesoare de până la testelor au fost aproape la fel, gratie poate tine reci procesoare având
2.66GHz, având o durată de viaţă vitezei mari de rotaţie ce a depăşit •frecvenţa până la 2.66GHz. Este
specificată de producător la 50000 in test specificaţiile producătorului dotat cu un ventilator TFD-7025CAT
de ore pentru radiator şi 35000 de de 4B0Orpm şi a procesorului ce se învârte la temperatura de
ore pentru ventilator. Pentium4 ce nu se încălzeşte excesiv. 50 de grade cu 3750rpm. Ventilatorul Delta îndeplineşte funcţia de evacuare a
aerului din carcasă

e-aujust 2002
cu c r e ş t e r e a î n Microfon, s ă ne î n d r e p t ă m a t e n ţ i a spre
importanţă a plăcilor nucleul p l ă c i i de sunet care este
video şi a procesoarelor ca factori format dintr-un procesor audio şi
principali î n o b ţ i n e r e a a c â t mai multe CODEC-uri. Procesorul are f u n c ţ i a
FPS-uri î n jocuri, m u l ţ i utilizatori nu au p r i n c i p a l ă de a manipula sunetul î n
acordat i m p o r t a n ţ ă p l ă c i l o r de sunet- format digital şi î n f u n c ţ i e de
mai performante. P r e z e n ţ a chip-urilor c a p a c i t ă ţ i l e acestuia poate f i
de sunet integrate pe p l ă c i l e de b a z ă responsabil de conversia dintre diferite
este un alt motiv pentru care surse de sunet sau de a d ă u g a r e a unor
utilizatorii acestor plăci de b a z ă nu mai efecte de chorus sau reverb (ecou cu
doresc să î n v e s t e a s c ă bani î n t r - o p l a c ă amplitudini mai mari sau mal mici).
de sunet mai p e r f o r m a n t ă , in plus, lipsa Dar pe p l ă c i l e de sunet mai sunt şi alte
unor incinte acustice superioare şi a componente foarte importante care
unui amplificator performant face sunt implicate î n procesarea sunetului.
i n u t i l ă o p l a c ă de sunet de calitate. 0 Procesorul audio d e ţ i n e toate
p l a c ă de sunet poate f i c a r a c t e r i z a t ă f u n c ţ i i l e de manipulare a semnalului
d u p ă p e r f o r m a n ţ e l e sale (ocuparea digital, dar p â n ă să a v e ţ i la î n d e m â n ă
procesorului, calitatea sunetului) şi un amplificator cu intrare d i g i t a l ă
d o t ă r i . î n testele efectuate am î n c e r c a t sunetul trebuie convertit î n t r - u n
să oferim o imagine c â t mai c o m p l e t ă anumit punct din format digital î n
asupra c a p a c i t ă ţ i l o r p l ă c i l o r de sunet, analog pentru a putea f i utilizat.
folosind pentru testarea p e r f o r m a n ţ e l o r A d i ţ i o n a l , majoritatea surselor audio
acustice programul Right Mark Audio pe care d o r i ţ i să le c o n e c t a ţ i la
Analyzer 3.4, iar p e r f o r m a n ţ e l e î n calculator scot semnal audio analog şi
jocuri au fost m ă s u r a t e chiar cu pentru aceasta, placa de sunet are
ajutorul a d o u ă jocuri foarte cunoscute: nevoie de un mod de a converti acest
Quake III Arena si Serious Sam. semnal î n format digital. Aceste
D i f e r e n ţ e l e î n jocuri au fost foarte mici conversii sunt efectuate de c ă t r e DAC
llLUOHn ţ i n â n d cont c ă sistemul pe care am (Digital t o Analog Converter) şi ADC
• dB (decibeli) - unitate de m ă s u r ă f o l o s i t ă pentru testat p l ă c i l e este dotat cu un procesor (Analog to Digital Converter). Multe
aprecierea puterii sunetului generat de o sursă (nu a Athlon XP 1800+, d i f e r e n ţ e care ar f i plăci de sunet au c h î p - u r i care
sursei); fost mai mari î n cazul unui procesor e f e c t u e a z ă ambele f u n c ţ i i de conversie,
mai slab. iar acestea se numesc CODEC. î n cazul
• IMfl (intermodulation distorsian) - distorsiuni ale
în care se d o r e ş t e utilizarea p l ă c i i de
semnalului analog materializate prin a p a r i ţ i a unor
sunet î n t r - u n mediu profesional,
sunete nedorite pe frecvente diferite de a sunetului RIGHT MARK AUDIO ANALYZER 3.4 importanta DAC-ului este d e c i s i v ă î n
principal; Este un program de benchmark audio
l a n ţ u l audio folosit, deoarece calitatea
• THD (total harmonic distorsion) - o medie a cunoscut pentru veridicitatea testelor
semnalului analog r e z u l t ă î n principal
distorsiunilor a p ă r u t e pe t o t parcursul emiterii unul audio pe care le e f e c t u e a z ă . Programul
din conversia digital-analog. E x i s t ă
sunet; t e s t e a z ă de fapt caracteristici î n t â l n i t e
DAC-uri stand-alone care c o s t ă de la
la orice aparat audio Hi-Fi cum ar f i :
• zgomot de fond - zgomotul generat de una sau mai sute p â n ă la mit de dolari. Evident
r ă s p u n s u l î n f r e c v e n ţ ă (gama de
multe componente audio active f ă r ă a procesa nici un c ă î n cazul unor plăci de sunet cu
f r e c v e n ţ e a c o p e r i t ă ) , zgomotul de fond,
semnal audio; p r e ţ u r i p â n ă î n 100$ au trebuit
sensibilitatea la niveluri s c ă z u t e ale
f ă c u t e compromisuri. Majoritatea
a diafonie - se r e f e r ă la i n f l u e n ţ a r e a î n t r e d o u ă semnalului, distorsiunile armonice şi
p l ă c i l o r din acest test u t i l i z e a z ă
canale audio pe care este transmis un semnal stereo; diafonia î n t r e canale. Fiecare test
CODEC-uri care c o m b i n ă f u n c ţ i i l e
• DAC (Digital t o Analog Converter) - convertor rezultat este asociat cu un grafic.
unui DAC cu ale unui ADC î n t r - u n
digital-analog; singur chip. î n final driverii pot
n ADC (Analog t o Digital Converter) - convertor COMPONENTELE IMPORTANTE reprezenta o d i f e r e n ţ ă î n s e m n a t ă î n
analog-digital; •ALE UNEI PLACI DE SUNET f u n c ţ i o n a l i t a t e a şi stabilitatea unei
• AC-3 - semnal audio digital de î n a l t ă calitate T r e c â n d peste e x i s t e n ţ a conectorilor p l ă c i de sunet.
proiectat de Dolby Laboratories. pentru Audio-Out, Line-ln, S/PDIF şi

lulle-augutl 1001
HOME THEATER AU10 MUSE 5.1 DVD WINFAST 6X SOUND
P r e ţ ! 37.95 26.5$ 23.5$
P r o d u c ă t o r ; Abit Hercules Leadtek
Distribuitor UltraPro UbiSoft Best Computers / Skin Media
Telefon 021-211.70.90 021-231.67.69 021-345.55.05 / 021-231.50.97
Web I www.ultrapro.ro www.hercules.com www. bestcomputers.ro/www.skln.ro

. - : UŞîk. '—I I
F r e c v e n ţ a de răspuns (40 - 15KHz) j -p.26, +6.23
Zgomot de fond (dB) j -58
** -3.67, +0.03
* ** -3.64, +0.03
***
i.9 * * * * 89 + ***
**
Sensibilitate (dB) j 60.1 + * 82.9 * ** * 82.8
Distorsiuni armonice (THD) \ 36.2827% 0.3087% + * 0.3286S
Distorsiuni de i n t e r m o d u l a ţ i e (IMD) 40.460% * 28.439 % * 35.8415
Diafonie (stereo crosstalk) (dB) 5.4 93.5 ****** 92.8
******
Apreciere RMAA

Quake 3 (H.Q. 1024X768) 146 144.3 143.3


Serious Sam {H.Q. 1024X768 Direct Sound) •. 55.4 55.3 55.2
Serious Sam (H.Q. 1024X768 EAX) 55.2 54.9 54.9

Conectori front-out, rear-out, center-out, front-out, rear-out, center-out, front-out, rear-out, center-out, woofer-
woofer-out, Line-1n, Mic-in, midi/)oysttck woofer-out, Line-in, Mic-in, midi/joystick out, Line-in, Mic-in, S/PDIF-out si S/PDIF-in
Chipset Forte Media FM 801AU CMI 8738 6X CMI 8738 6X

SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI


Este bazata pe chip-ul Forte Media FM WinFast 6x Sound este o placa de sunet
Gamesurround Muse 5.1 este o placă de
801AU şi suportă 6 (5.1) canale pentru care are la bază chip-ul CMI 8738 6X
sunet care are la bază chip-ul CMI 8738 6X
redarea sunetului. Chiar dacă nu este un ce suportă redarea sunetului pe 6 canale
ce suportă redarea sunetului pe 6 canale
5.1 real, semnalul redat de această placă ţi poziţionarea 3D EAX1.0, EAX 2.0 ţi A3D
ţi poziţionarea 3D EAX1.0, EAX2.0 si
este gata corectat prin scăderea 1.0. Pentru un chip audio ieftin, dotările
A3D1.0. Placa nu este dotată cu nici un
frecventelor medii ţi creţterea frecventelor plăcii sunt bune, mai ales dacă ţinem
conector digital, singurii conectori
înalte ţi joase. Pentru jocuri suportă cont ţi de conectorii S/PDIF-ln ţi
prezenţi fiind cei pentru semnal analog.
poziţionare 3D EAX1.0, EAXZ.O şl A3D. S/PDIF-out.
CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?
CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI? Are un raport semnal/zgomot mediu de CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?
Un zgomot de fond mare de -58dB datorat 88,9d8 ţi o diafonie foarte bună de Are un raport semnal/zgomot bun de
probabil accentuării frecvenţelor inalte ţ i 93,5dB. Punctele slabe ale plăcii sunt 89dB ţi o diafonie foarte bună,
joase pentru obţinerea unui sunet distorsiunile mari - 0.3087 (THD), evidenţiată prin valoarea de 92,BdB.
"artificial" mai bun. Tot slab stă si la 28.439 (IMD) ţi consumul ridicat de Punctul slab al plăcii este reprezentat
distorsiunile-armonice si de intermodulaţie resurse în jocuri mai ales la folosirea de distorsiunile armonice si de
care sunt de 36,282796 (THD), respectiv poziţionării 3D a sunetului. intermodulaţie mari - 0',3286S (THD) ţi
40,460% (IMD). Oiafonia intre canale este CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET? 35,841% (IMD),
foarte mică ceea ce duce la diminuarea Un manual de instalare ţi un CD cu CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET?
efectelor stereo. driver! pe care se află programele Yamaha Un CD cu driveri, un cablu optic,
CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET? XG Player, Acid XPress, Storm ţi o extensie cu mufe S/PDIF ţi manualul
Un CD cu driveri pe care se găsesc ţi PowerDVD XP. de instalare.
programele WînDVD, WinRip, Yamaga Soft
CONCLUZIE CONCLUZIE
Syntheslzer S-YXG50 ţi un cablu de Este o soluţie ieftină care oferă insă Este o soluţie ieftină care oferă
conectare pentru restul conectorilor care suport pentru 6 canale audio ţi poziţionarea sunetului pe 6 canale (la
nu au mal putut fi montaţi pe placă. poziţionare 3D EAX ţi A3D. Diafonia foarte filme şi jocuri), punctul slab fiind
CONCLUZIE bună între canale creează efecte stereo constituit de nivelul mare de distorsiuni.
Performanţe acustice mici, dar cu avantajul bine definite. Principalul dezavantaj este Efectele stereo sunt hine definite datorită
celor 6 canale audio si a suportului pentru nivelul mare de distorsiuni la semnale diafoniei foarte bune.
poziţionarea 3D EAX ţi A3D. puternice.

* foarte slab
'* * slab
* ** mediu
*-*** bun
* * * * * ' foarte bun
* * * * * * excelent

S3
lulle-auguit 2002
IU
.3» •-. - _ ;:.-:^H- (6*,-

P? '^£'*V*y=ra «*
t i
Ut-

ACOUSTIC EDGE SEISMIC EDGE DMX XFIRE 1024


Preţ 66$ 35.3$ 41.6$ / 39$
Producător i Philips Philips Terratec
Distribui tor/Ofertant. Best Computers / UltraPro Best Computers / UltraPro UltraPro / Romsoft
Telefon i 021-345.55,05 / 021-211.70.90 021-345.55.05 / 021-211,70.90 021-211.70,90 / 021-224.03.33
Web www.bestcomputers.ro/www.ultrapro.ro www.bestcomputers.ro/www.ultrapro.ro www.ultrapro.ro / www.romsoft.ro

Frecventa de răspuns (40 • 15KHz) -0.20, +7.61 * * -0.95, +1.95 *+ * -0.05, +0,05
******
Zgomot de fond (dB) -57.7 ** -74.6 * * * •87.2 ****
Sensibilitate (dB) 57 ** 70.1 * * * 85.2 ** * *
Distorsiuni armonice (THD) 26.20 6396 * 39.031% * 0.00045% *****
Distorsiuni de intermodulaţie (IMD) 15.259% * 18,838% ' * 0.01% *****
Diafonie (stereo crosstalk) (dB) 4 * -70.8 * * * * -90.4 ** ** * *
Apreciere RMAA ** *** *****

; Serious Sam (H.Q. 1024X768 Direct Sound)


Serious Sam (H.Q. 1024X768 55 55.2

Conectori front-out, rear-out, Line-in, Mic-in, front-out, rear-out, Mic-in, Line-in, S/PDIF, front-out, rear-out, Line-in, Mic-in,
S/PDIF-out, S/PDIF-in midi/joystick S/PDIF-out, midi/joystick
Chipset Thunderbird Avenger Thunderbird PCI VTSQ 3D Crystal CS4624
IU.«=li!iMrq

SOLUŢIE Ş| DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI


Philips Ac ou stic Edge utilizează un Este dotată cu un chip audio Crystal
Philips Seismic Edge, deşi este o placă mai
procesor audio proprietar numit CS4624 şi are performanţe apropiate de
ieftină decât Acoustlc Edge, are
Thunderbird Avenger capabil de Fortissimo II, diferenţele principale fiind
performanţe acustice mult mat bune. Are
procesarea semnalului digital pentru 4 date de conectorii plăcii. Placa nu mai are
la bază un procesor audio Thunderbird PCI
canale ; i de poziţionarea 3D a sunetului cablul de conectare prezent la
VTSQ 3D III capabil de poziţionarea 3D
folosind tehnologia QSound. Placa suportă Fortissimo II, ci toţi conectorii sunt
folosind tehnologia QSound si un suport
poziţionarea audio 3D EAX1.0, EAX2.0 şi prezenţi pe placă, mai puţin S/PDIF-in.
pentru 4 canale audio.
A3D.
CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI? CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?
CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI? Are un raport semnal/zgomot mai bun Calităţi acustice foarte bune evidenţiate
Calităţi acustice slabe pentru un produs (-74,6dB) decât modelul Acoustic Edge si o de un raport semnal/zgomot de 87,2dB,
Philips, diafonie foarte mare - doar 4dB diafonie bună (70,8dB), insă distorsiunile distorsiuni mici (0,0045%THD) şi
diferenţă intre canale, zgomot de fond acustice sunt tot mari (39,0318%THD| performanţe bune în jocuri. Egalizorul
puternic - 57,7dB si distorsiuni mari la probabil din cauza amplificării semnalului digital pe 10 benzi ajută la modificarea
semnal puternic - 26,2063%THD. la ieşire. Are un sunet potrivit pentru sunetului după preferinţa utilizatorului.
CE MAI POT GÂSl ÎN PACHET? vizionarea filmelor, deoarece scoate în CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET?
Un manual cu instrucţiuni de instalare, un evidenţă şi sunetele slabe. Un manual cu Instrucţiuni de instalare şi
CD cu driveri de instalare ţi un CD cu CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET? un CD cu driveri de instalare pe care se
PowerDVD. Un manual cu instrucţiuni de instalare şi află programele Steinberg Wavelab Lite şl
CONCLUZIE un CD cu driveri pe care se află si Muslcmatch Jukebox.
Este o placă cu performanţe acustice programele Acid Xpress, Siren şi AudioPix. CONCLUZIE
slabe ; i din cauza diafonie! mari intre CONCLUZIE
Este o placă ce îmbină calităţile acustice
canale efectele stereo sunt diminuate. Seismic Edge are un semnal puternic la bune si compatibilitatea cu toate jocurile
Este recomandată pentru vizionarea ieşire si o diafonie mult mai mică decât ce suportă poziţionare audio 3D.
filmelor deoarece, faţă de alte plăci are Acoustlc Edge ceea ce o recomandă atât Conectorul S/PDIF o recomandă
calitatea de a scoate in evidenţă si pentru ascultarea muzicii, cât si pentru utilizatorilor care doresc să folosească
sunetele slabe. vizionarea filmelor. Singurul dezavantaj semnalul AC-3 pentru un decodor Dolby
rămâne nivelul mare de distorsiuni la 5.1 sau DTS 5.1.
semnale puternice.

* foarte slab
* * slab
* * * mediu
* * * * bun
* * * * * foarte bun
* * * * * * excelent

Iul le-august 200?


teste
puterea sunetului 3D

"în

i i lair

FORTISSIMO II SIXPACK 5.1 AUDIGY PLATINUM DMX 6 FIRE 24/96


47$ 58.2$ 209$ 188.7$
Hercules Terratec Creative Labs Terratec
Best Computers / UbiSoft Best Computers / UltraPro UltraPro UltraPro
021-345.55.05 / 021-231.67.69 021-345.55.05 / 021-211.70.90 021-211.70.90 021-211.70.90
www.bestcomputers.ro/- www.bestcomputers.ro/www.ultrapro.ro www.ultrapro.ro www.ultrapro.ro

-0.05, +0.05 ****** -0.05, +0.05 ****** -0.21, +0.12 * * * * * -0,00, +0.00 ******
-91.2 ***** 89 * * * * -100 * * * * * * -95.1
******
88.3 **** 86.3 * * ** 93.3 * * * * 92.7
*****
0.0023% ****** 0.0025% ****** 0.00014 % * * * * * * 0.0008%
******
0.012 % ***** 0.014%
***** 0.638% * * 0.004%
******
-91.1
****** 86.6
****** -98.3 * * * * * * -97.0
******
* **** ***** ** * * ******
146.6 146.9 147.3 145.9
55.8 55.7 56.1 55.4
55.2 55.2 55.6 nu s u p o r t ă

i
S/PDIF-in, S/PDIF-out, Line-in, front-out, rear-out, center-out, woofer-out, front-out, rear-out, center-out, woofer-out front-out, rear-out, center-out,
midi/joystick Line-in, Mic-in, doi conectori S/PDIF optici S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, FireWire woofer-out, line-in
Crystal CS4626 Crystal CS4630 Creative Audigy CA0100-IAF Icensemble ENWY 24

SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI


Este bazată pe chip-ul audio Crystal Construită pe baza chip-ului Crystal Oferă o serie de îmbunătăţiri faţă de DMX 6 Fire 24/96 este o placă de sunet
CS4626 care deţine doar 4 canale pentru CS4630, îmbină cu succes performanţele versiunea precedentă - Sound Blaster care îmbină utilitatea sa pentru editare
redarea semnalului analog. Placa suportă acustice cu un suport foarte bun pentru Livel, printre care cele mai importante audio cu folosirea in jocuri şi alte aplicaţi
decodare AC-3 si este dotată cu un CODEC poziţionarea 3D a sunetelor în jocuri. sunt decodarea AC-3 şi folosirea unui multimedia. Are la bază un chip
fabricat tot de Crystal. Conectarea pentru Adiţional placa are suport pentru CODEC pe 24bit, Placa este dotată si cu Icensemble ENWY 24 ajutat de un CODEC
front-out, rear-out, Mic-in şi căşti se face decodarea MP3 hardware. un port FireWire. Adiţional, aceşti extern 24bit care este montat în panoul
prin intermediul unui cablu, CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI? conectori se găsesc şi pe panoul frontal. frontal de control similar cu cel de la
Audigy.
CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI? Calităţile acustice sunt evidenţiate de un CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?
Calităţi acustice foarte bune evidenţiate raport semnal/zgomot bun (89dB) şi de Raportul semnal/zgomot este cel mai bun CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?
de un raport semnal/zgomot de 91,2dB, distorsiuni mici (0,0025%), iar poziţionarea dintre toate plăcile testate (100dB), iar în Raportul semnal/zgomot este foarte bun -
distorsiuni mici (0,0023%THD) şi 3D în jocuri este de asemenea foarte jocuri consumul de resurse este mic. 95,1 dB-, distorsiunile armonice foarte mici
performanţe bune în jocuri. Calitatea bună. OpţionaL poate fi folosită funcţia de Procesorul nu suportă lucrul cu semnal plus o diafonie redusă care se apropie de
sunetului este potrivită şi pentru accelerare a decodării MP3 hardware. digital pe 24bit, ci doar CODEC-ul, ceea 100dB. Singurele dezavantaje sunt lipsa
vizionarea filmelor. CE MAI POT GĂSI IN PACHET? ce înseamnă că placa nu poate reda sau portului FireWire şi a suportului pentru
Un manuaL cu instrucţiuni de instalare si înregistra fişiere wave pe 24bit. Placa poziţionarea 3D - EAX a sunetului.
CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET?
un CD cu driveri de instalare pe care se suportă ca poziţionare 3D a sunetului CE MAI POT GĂSI ÎN PACHET?
Un manual cu instrucţiuni de instalare,
află programele WinDVD, MusicMatch EAX1.0, EAX2.0 ţi EAX Advanced HD. Panoul frontal, cabluri de conectare, două
cablul pentru conectarea boxelor si a
microfonului şi un CD cu driveri de Jukebox ţi Sensaura 3D. CE MAI POT GĂ5I ÎN PACHET? adaptoare Jack mare - Jack mic, Iar ca
instalare pe care se află programele Acid Panoul frontal, o telecomandă, baterii, software bundle există Steinberg Wavelab,
CONCLUZIE
XPress, Storm Hercules SE, PowerDVD XP, cabluri de conectare, tar ca software Musicmatch Jukebox şi WinDVD.
Este o placă recomandată în special
Hercules Mediastation II şl Sensaura 3D. bundle există Cubasis, Storm Platinum şi CONCLUZIE
pentru ascultarea muzicii, datorită
CONCLUZIE suportului hardware pentru decodarea Ulead VideoStudio 4.0. Este o placă de sunet care are calităţi
Este o placă optimizată pentru o gamă MP3, dar se descurcă excelent şl în jocuri. CONCLUZIE acustice foarte bune ce o recomandă în
largă de aplicaţii multimedia, dar driverii Driverii iniţiali de pe CD creează probleme Zgomot de fond redus şt poziţionare special pentru editare audio şi ascultarea
iniţiali de pe CD creează probleme de de compatibilitate cu Windows XP. excelentă a sunetului 3D în jocuri, însă un muzicii, dar care poate fi folosită fără
compatibilitate cu Windows XP. Egalizorul Egalizorul digital pe 10 benzi ajută la preţ mare ce nu justifică aceste calităţi. probleme şi în jocuri.
digital pe 10 benzi ajută la obţinerea unui obţinerea unui sunet plăcut indiferent de Nu suportă înregistrarea si redarea
sunet plăcut indiferent de preferinţe. preferinţe. fişierelor wave pe 24bit.

tulle-auaust 2002
.Ulii [ E H E 9 Chaintech Apogee CT-7VJL

VIZIUNEA APOGEULUI
D O T Ă R I L O R Şl P E R F O R M A N Ţ E I
Abit AT7 şi Gigabyte GA-VRXP, î n t r - u n
clasament al d o t ă r i l o r .
Chip iei
DE CE SOFTWARE DISPUNE? 266/200
AGP/PCI/ISA 1 /6/0
Cele 4 CD-uri ce se a f l ă î n cutie c o n ţ i n
AMR/CNft/ACR 0/0/0
sistemul de operare "Thiz Linux 6.0", Norton "np memorie I.Wi.i.i !.•»,< •/. II
Antivirus 2002, Norton Internet Security Memorie maximă 3GB (3 OIMM)
USB 1.1 2/2
2002, Adobe AciveShare, Adobe eBook
U53 2.0 •l/l,
Reader, Imagemore şi evident driverii p l ă c i i . Nontibrldge
Soutlibrldge VTB2Î5
A"A 13 J/100
ARE O P Ţ I U N I DE OVERCLOCKING?
Audio CMIB73B tch
în BIOS e x i s t ă posibilitatea de a seta FSB-ul, RAID

dar nu avem nici o o p ţ i u n e pentru ajustarea Btra jBudyThcater. lan-on-bOdrd.
• CBm, round table. Smirt Card
CE S O L U Ţ I E ESTE CT-7VJL? f r e c v e n ţ e i PCI sau AGP, lucru care î m p i e d i c ă Reader

Este prima p l a c ă de b a z ă Chaintech dintr-o realizarea unui overclocking al procesorului Overclocking


Modificare TSD 10O-2SO
serie d e n u m i t ă sugestiv Apogee, r e a l i z a t ă f ă r ă să a f e c t ă m alte componente. Pe CO-ul Modificare multiplicalOr |6X-12X
pe baza chipset-ului KT333. cu driveri este un utilitar-cu ajutorul c ă r u i a Modilitâre vallaj
1.775V 2.00OV
putem m ă r i f r e c v e n ţ a procesorului direct
Setări pc£/.iiT0'n*O|»™jih | n/n/rj
CE BUNDLE ARE? din Windows. Dotări speciale: DWML65, ZBO. 1S5;
AGP 1.65,1.IJ0. i,95;ct*setZS5, 2.80, 2.95
Am fost i m p r e s i o n a ţ i de bundle-ul excelent,
fiind si prima p l a c ă de b a z ă ce vine CE P E R F O R M A N Ţ E ARE?
î m p r e u n ă cu cabluri IDE si FDD rotunde. în 3DMark 2001 SE a o b ţ i n u t cu 78 puncte
Acestea ne permit construirea unui sistem 3DMark20O1SE odOiHBCJ
mai mult d e c â t Soltek SL-75DRV5 (care avea
Sandra Mem. Int.
ergonomie, aerisirea carcasei r e a l i z â n d u - s e cele mai bune rezultate î n jocuri), dar nota
mult mai bine. In cutie se mai a f l ă şi un f i n a l ă pentru p e r f o r m a n ţ e l e î n jocuri a fost CPU Otiryiione

front panel CBox ce ne o f e r ă 4 porturi USB CPU Wheincmo


de numai 0,720. î n testele sintetice CT-7VJL
2.0 si 2 mufe audio (pentru microfon si a r e u ş i t cele mai bune rezultate, nota de
c ă ş t i ) , acesta m o n t â n d u - s e 0,764 fiind cea mai mare din top. Dacă nu Memorie

î n t r - u n slot de 3 1/2". Pentru a completa ţ i n e m cont de capitolul d o t ă r i , vom observa Evaluare (puncte)
I Performante jocuri
toate acestea, Chaintech ne o f e r ă şi o c ă CT-7VJLare cu un singur punct mai p u ţ i n
pereche de căşti denumite "Body Theater" (1.484) d e c â t celebra p l a c ă EPoX 8K3A.
care u t i l i z e a z ă tehnologiile XeaP, şi C3D ce
Contact
promit o e x c e l e n t ă s p a ţ i a l i t a t e . Nu dispune CONCLUZIE 1 Distribuitor Tiihls/Comrflcc
de RAID, dar sunetul pe 6 canale şi bundle-u Toate scorurile bune o b ţ i n u t e în testele | Telefon OZ1-2Z4,05.11/OZ1-32l.1âJB
specificat mai sus i-au adus o n o t ă foarte noastre, dar mai ales bundle-ul impresionant
• v/oh wvrtv.asbkro / vw-Vif, camrace.ro
j G a i a n' i c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
b u n ă la dotare: 0,048, fiind pe locul 3, d u p ă au condus placa Chaintech direct pe locul 1.

Răcire Northbridge Socket procesor Cabluri


Cooler-ul este pur decorativ, deoarece în jurul socket-ului este suficient loc CT-7VJL este prima placă de bază care
KT333 nu se încălzeşte excesiv pentru a folosi coolere de mari dimensiuni oferă acest tip de cabluri IDE şi FDD
CBox Căşti CD-uri

Front panel-ul ne oferă un acces facil la 4 Datorită tehnologiilor XeaR şi C3D Este admirabilă iniţiativa Chaintech de a
porturi U S B ® , mufe m i c r o f o n © şi c ă ş t i ® beneficiem de sunet 4.1 introduce Thiz Linux 6.0 pe CD-urile însoţitoare

lulie-august 2002
teste I
p l ă c i de b a z ă

HEM Leadtek K7N415DA MSI.M Abit KX7-333 I Detalii t e h n i c e


nForce ş i overclocking Chipset
FSB
nForce415
266/300 •
D o t ă r i slabe Chipset
FSB
KT333
266/^00
AGP/PCI/ISA 1/4/0 AGP/PCI/ISA 1/6/0
JU^B/CNR'ACR 0/0/1 ,"J,1R/CNR/ACR 0/0/0
Tip memarie DDR333/266 Tip memorie DDR333/266/20O
Memorie maxima 1.5GB 13 DIMM] Memorie maxima 3G8 (A DIMM)
USB 1.1 2/6 USB 1.1 4/4
USB 2.0 4/6 USB 2.0 0/0
hTorthbridge nForce415 Northbrldge KT333
5ullUlurldge MCP-D 5oui.li bridge VTB233A
ATA 100/66 ATA 133/100

104$
Audio
RAID
nVidia Codec S.1


Extra 1 Modul sunet 6X, lan-on-board
123$ WM Audio
RAID
Extra 1 •


Overclocking Overclocking
TIPUL S O L U Ţ I E I Modificare FSB 100-157 TIPUL S O L U Ţ I E I Modificare FSB 100-250 Idln 1 Ini)
Modificare multiplicator | H ^ Modificare multiplicator 6X-13X
Leadtek, cunoscut î n principal pentru p l ă c i l e KT400 este foarte aproape de lansarea pe
Modificare voltaj I-0.050V pâns la Modificare voltaj 1.IO0V - 1JS0V
video, ne o f e r ă prin s o l u ţ i a K7N415DA0 —''O.I25V p i a ţ ă , dar KT333 r ă m â n e momentan cea mai Setări lâOţ'jLnţai'Cffviciij ::/•/•
S e t l ^ g o ^ j T Ţ Q v â p ^ - j T i i | --•/n/n
integrare foarte b u n ă a chipset-ului b u n ă s o l u ţ i e pentru procesoarele AMD, iar Dotări speciale:
Dotări speciale: X-BIOS II, voltaj ODR voltaj 2.55, 2.65, 2,75, 2.85;
nForce415. D0R+0.ZV, 40.iv, voltaj AGP *0,2V, -0.1V Abit KX7-333 ne o f e r ă o b u n ă integrare a Dlviior FSB:AGP:PCI 3:2:1, 4:1:1, 5:2:1

AVANTAJE OFERITE acestui chipset.


|Qunkc3 640x480 230.6
în teste placa K7N415DAs-a comportat AVANTAJE OFERITE =1 'jiTicii!: Sam 640x4B0 VYJA

foarte bine, r u l â n d stabil şi cu rezultate 3DMiirk2001SE 6 4 0 , « O Deşi nu are o dotare s t r ă l u c i t ă (nu are |3LUtari<?miţFT 640x4B0 B661
SI Soft Sandra Mem. Int. 1 SiEofL Sandia Mem. Int. 206^1
bune î n jocuri. Doritorii de overclocking vor audio-on-board sau USB2.0), t o t u ş i dispune
Mem. Float 195B
putea profita de s e t ă r i l e de f i n e ţ e aflate î n CPU Dhrystone de ATA133, iar p e r f o r m a n ţ e l e sintetice au CPU Dhrystone 4253

meniul din BIOS denumit sugestiv X-BIOS IE. C L' W;ieis:one


;
fost foarte bune. O p ţ i u n i l e de overclocking CPU Whelstone 2130
Dlsk 25312
CONCLUZIE oferite prin meniul din "BIOS SOFTMENU III" |PC Mark 2002 CPU 4643
Memorie îi r i d i c ă foarte mult valoarea, dar din p ă c a t e Memorie 320B
Layout-ul este bine proiectat, singura
E v a l u a r e (puncte) o p e r a ţ i a de montare a unui cooler mare este Evaluare (puncte)
p r o b l e m ă c o n s t î t u i n d - o mufa de alimentare 1 Performante jocuri O.690
I Performante jocuri destul de dificil de realizat,
cu 20 pini a ş e z a t ă prea aproape de socket, | Performante sintetice 0.75S
I Performanţe sintetice CONCLUZIE
o b l i g â n d î n unele carcase trecerea cablului [.:_•:•• 0.004
1 Verdict 1.4-19 1
peste cooler. Pentru cei p r e o c u p a ţ i de în timpul testelor de overclocking KX7-333 a Contact
calitate şi p e r f o r m a n ţ ă , a c e a s t ă s o l u ţ i e este rulat foarte stabil, ceea ce d o v e d e ş t e (Distribuitor Tape Computer
o opţiune viabilă. a t e n ţ i a pe care p r o d u c ă t o r i i de p l ă c i de b a z ă | Telefon 021-3 30.57. B 3
|\tteb www.tape.ro
o a c o r d ă î n ultimul timp acestui domeniu; • Garanţie 24 luni

K l PC Partner P4X266AS4-241 ASUS P4BGL


V i t e z ă de buget redus Chipset
FSB
P4X266A
400
F ă r ă slot AGP Chipset
Fse
iB45GL
400
AGP/PCI/ISA 1/5/0 AGP/PCI/ISA 0/3/0
AMR/CNR/ACR 0/1/0 AMR/CNR/AC R 0/0/0
Tip memorie DDR266/20O Tip memorie DDR266/200
Memarie maximă 3GB (3 DIMM) Memorie maximă 2GB (2 DIMM)
USB 1.1 2/6 USB 1.1 0/0
USB 2.0 0/0 USB 2.0 6/6
Morthbridge P4X26SA Nor: li li rid ge IH45GL
Southbridţe VTB233 Southbrîdge ICH4
AIA 100 ATA 100
Audio AC97 Audio CMEDIA CMI9738
82$ 102.8$
RAID
• RAIO •
Exila | • Extra ] •
Overc locking Overclocking
TIPUL S O L U Ţ I E I Modificare FSB 100-132 TIPUL S O L U Ţ I E I • FSB |fi6, 100.103. l05 ?D0 r

Modificare multiplicator BX-23X Modificare multlplicator •


Din cauza n e î n ţ e l e g e r i l o r ivite pe marginea Nu surprinde lipsa slotului AGP placa P4BGL
Modificare voltaj |-| Modificare voltaj ^
chipset-urilor VIA pentru procesoarele Intel fiind r e a l i z a t ă pe baza chipset-ului i845GL,
Setări IBOS/JUTpjwJpMnd) I •/•/• Setări iT^'j\j)TiijalAkB^h| I
Pentium4, p r o d u c ă t o r i i de plăci de b a z ă (ar acesta nu are suport pentru i n t e r f a ţ a
Dolari speciale: • Dotări speciale: •
s-au ferit să le implementeze î n s o l u ţ i i l e lor. AGP.
T o t u ş i unii dintre ei au avut curaj si au
AVANTAJE OFERITE
1 Quake3 640x4B0 20S.5
folosit chipset-ul P4X266A, cum este cazul
• Serious Sam 640x4BQ 106.9 P4BGL b e n e f i c i a z ă de sunet C-Media 9738 cu
p l ă c i i PC Partner cu P4X266AS4-241. |3DMaih2001SE S-fOx-ISD 7302 i e ş i r e pe 4 canale, 6 porturi USB 2.0 (sau
| SiSoft Sandra Mem. Int. 196-4
AVANTAJE OFERITE USB 1.1, comutarea r e a l i z â n d u - s e automat),
Mem. Float 1963
Dotarea este una destul de s p a r t a n ă : CPU Dhrystone iî/.l dar din p ă c a t e nu are lan-on-board sau
2 porturi USB, 5 PCI, 1 CNR si nelipsitul CPU Whotstonc 7100 modem, iar sloturile PCI sunt doar 3.
Dtik 26600
sunet AC97. Pentru overclocking avem doar CONCLUZIE
p C M ^ n p o T CPU 4133
o p ţ i u n e a de modificare din BIOS a FSB-uluf Memorie 3691 Deoarece p e r f o r m a n ţ e l e î n jocuri nu au
de la 100MHz la 132MHz si a Evaluare (puncte)
| Performanţe jocuri D.723
putut fi comparate cu cele o b ţ i n u t e de
multiplicatorului de la 8 la 23.
| Performanţe sintetice 0.723 celelalte p l ă c i , ce au beneficiat de suportul
- CONCLUZIE 1 Dotări O.O0B unei plăci GeForce3 Ti200, P4BGL nu a r e u ş i t
1 Verdict
P e r f o r m a n ţ e l e s-au î n c a d r a t î n limitele să c â ş t i g e un loc î n topul nostru. Nu este o
a ş t e p t ă r i l o r , p o z i ţ i o n â n d placa Senorg p l a c ă i d e a l ă pentru integratori, iar pentru
P4X266AS4-241 î n partea de jos a 021-233.16.76' un gamer este foarte r e s t r i c t i v ă .
clasamentului.

iulie* august 2002


I teste
p l ă c i de b a z ă

M EPoX EP-4BEAR
peri Li u m
DFI NB76-EC
^

Lucru posibil cu FSB asincron Chipset


S o l u ţ i e pentru integratori Chipset
FSB
184 SG
533/400
AGP/PCI/ISA 1/6/0
AMR/CNR/ACR AMR/CNR/ACU D/1/0
Tip memorie DDR266/200 Tip memorie DDR266/200
Memorie maximă 2GB (3 DIMM) Memorie maxima 2GB {2 DIMM)
0/0 USB 1.1 O/O
USB 2.0 4/6
Ncrthbridge Northbridge I845G
Southbridţte South bridge ICH4
AH 100/66
AC97 V2.2ALC65D Audio AC97 V2.2
RAID •
Extra Post debut; card Extra |v1deo-on-b lard, VPDIF (in-out)
Overclocking
TIPUL SOLUŢIEI TIPUL SOLUŢIEI Modificare F5B j100-200 [din 11n 1)
Modificare multiplicator 10X-24X
B a z a t ă pe chipset-ul i845E, placa o f e r ă o NB76-EC este d e s t i n a t ă procesoarelor Intel
Modificare voltaj 1.7O0V - 1.850V
s o l u ţ i e pentru DDR266 ţ i procesoarele P4 cu cu FSB 533/400 şi compatibile cu socket-ul nu. dir i' I I . , ]
Setări iBic&jinirjiT!/dp*Aah) da/da/nu
FSB533/400. 478. A v â n d la b a z ă chipset-ul i845G,
Dotări specialei dlvljor PCI/AGP:
AVANTAJE OFERITE b e n e f i c i a z ă de video-on-board, codec AC97 33/66. 37.5/75. 44/88

D a t o r i t ă conectorilor RAID putem folosi v2.2 şi de USB 2.0.


IQua'eî 640x4B0 217
u n i t ă ţ i HDD cu s p e c i f i c a ţ i i ATA133. EP-4BEAR 1 Serious Sam 64Dx4S0 111.7 AVANTAJE OFERITE
dispune de un c â r d Post debug prin |3DMarWW15[ 640x4B0 7S60 Rezultatele o b ţ i n u t e î n a p l i c a ţ i i l e 3D cu 3DMart20C1$E 640x480
1 SiSoft Sandra Mem. Int. 2045 SiSoft Sandra Mem. Int.
intermediul c ă r u i a putem afla etapele î n placa video on-board sunt foarte mici (2206
Mem. Float 2053
care apar probleme î n timpul procesului de CPU Dhrystonf: 3335 puncte î n 3DMark 2001 SE), dar fiind d o t a t ă CPU Dhrystone
boot. 0 o p ţ i u n e d e d i c a t ă doritorilor de rnu Whdstone 2125
ţ i cu un slot AGP se poate monta ulterior o
DKk 27133
overclocking extrem este capacitatea de a placa video cu p e r f o r m a n ţ e l e dorite.
ţ E ^ a r ^ M ? CPU 4196
lucra cu FSB asincron. Astfel, d a c ă stabilim o Memorie 3690 Manualul şi layout-ul sunt bine realizate, dar Mi.'mnrl*'
valoare mai mare pentru FSB-ul p l ă c i i , acest Evaluare (puncte)
din p ă c a t e f u n c ţ i a de S/PDIF input nu se
E v a l u a r e (puncte)
| Performante jocuri 0.752 Performanţe Jocuri
fapt nu va i n f l u e n ţ a şi f r e c v e n ţ a de lucru a poate utiliza cu toate c ă pe o p l ă c u ţ ă de
• Perfurnuintc i n S tît "L L 0.73S J
Performante sintetice
sloturitor PCI şi AGP. | Dotări 0.0Î8 extensie e x i s t ă acest conector.
1 Verdict 1.519
CONCLUZIE Contact
CONCLUZIE
P e r f o r m a n ţ e l e mai reduse î n testele • Distribuitor Depozitul de Calculatoare | Este o foarte b u n ă s o l u ţ i e pentru integratori Tape Computer
| Telefon 021-221.73,77
sintetice scad rezultatul general al p l ă c i i . sau pentru cei ce doresc un calculator mai
Iweb www.ltshop. ro
1 Garanţie 24 luni ieftin, dar cu p o s b i l i t â ţ i de upgrade. iGarantie

• I Abit BD7II-RAID B D 1 Intel D845GBV


D o t ă r i de care ai nevoie Chipset
FSB
IS45E
!> 3 3/400
TV-Out ş i DVI Chipset
FSB
IB45G
533/400
AGP/PCI/ISA 1/5/0 AGP/PCI/ISA 1/6/0
AMR/CNR/ACR. 0/0/0 AMR/CNR/ACR O/O/O
Tip memorie DDR266/20D Tip memorie •DR3 33/266/200
Memorie maxima 2GB (3 DIMM) Memorie maxima 2GB (2 OIMM)
USB 1.1 O/O USB 1.1 0/0
USB 2.0 4/4 USB 2.0 4/6
Nortfibiidse 1B45E Northbrldgo 1B45G
Southbndge ICH4 Southbridtje ICH4
ATA 133/100/66 ATA 100/66
Audio AC97 V2.2 Audio AC 97 v2.2
152$ RAID HPT372 RAID

Extra | lan -on board K n.810 03 Extra |video-on-board. TV-Out. DVI.
Overclocking |MWindows XP Professional
TIPUL SOLUŢIEI TIPUL SOLUŢIEI Overclocking

Integrarea pe BD7I1-RAID a chipset-ului i845E Intel a realizat implementarea propriului Modllîcare FSB TFj
Modificare multiplicatori •
o f e r ă suport pentru procesoarele Intel chipset pe D845GBV î n maniera sa Modificare voltaj

Pentium4 (sau Celeron socket 478) p â n ă la b i n e c u n o s c u t ă , f ă r ă o p ţ i u n i de overclocking,
Setări rnosfJuTvsrk'dtxvAiEti) | •
2,53GHz, cu BUS de 533/400MHZ. D o t ă r i l e dar cu stabilitate şi p e r f o r m a n ţ e foarte Dotări speciale: •
sunt foarte bine g â n d i t e , nici una dintre ele bune.
| Quake3 640x4eo 219.2
nu este î n plus sau î n minus.
AVANTAJE OFERITE 1 Serious Sam640x460 111.7
AVANTAJE OFERITE |3DMarUCOIS: (4 a «4
Surprinde suportul o f e r i t pentru DDR333, 7630
• SiSoft Sandra Mem. Int. 2060
Tehnologia RAID {HTP372 o f e r ă modurile de fiind ş t i u t faptul c ă chipset-ul S845G nu
Mem. Float 2060
lucru 0, 1, 0+1) m ă r e ş t e viteza de l u c r e a z ă oficial cu acest t i p de memorie. CPU Dhrystone 3255

citire-scriere a dispozitivelor HDD sau/şi Bundle-ul remarcabil este compus din CPU Whetstone 2099
Dish 26656
p r o t e j e a z ă datele. O o p ţ i u n e din BIOS o f e r ă manuale, CD cu driveri şi utilitare, sistemul | P C Mark 2002 CPU 4145
suport pentru lucru asincron cu memoria de operare Windows XP Professional, o p l a c ă Memorie 3970
DDR354 ( n e r e c u n o s c u t ă oficial), a d u c â n d un AGP ce o f e r ă TV-Out şi conector DVI. Evaluare (puncte)
(Performante jocuri 0.757
plus de p e r f o r m a n ţ ă apreciabil.
CONCLUZIE (Performante sintetice 0.742

CONCLUZIE Doritorii de mari p e r f o r m a n ţ e î n jocuri pot | Dotări 0.02B


1 Verdict 1,527
Dacă a c h i z i ţ i o n a ţ i a c e a s t ă p l a c ă trebuie să opta pentru o s o l u ţ i e Intel cu i845E,
v e r i f i c a ţ i ca sursa să respecte s p e c i f i c a ţ i i l e - deoarece viteza acceleratorului grafic din
ATX 2.03, a d i c ă să a i b ă conector de Î845G nu se r i d i c ă nici m ă c a r la nivelul unui
alimentare suplimentar de 12V cu 4 pini. GeForce2 MX200.

iul Ic-august 200 2


Str. Turturelelor 52 tel/fax (01) 323.82.00 / www.proca.ro
teste
p l ă c i video

ASUS V8420 128MB / V8420 64MB GIGABYTE Radeon 8500 Deluxe Maya AP128DG-H 128Mb/64MB

P r o d u c ă t o r u l memoriei face d i f e r e n ţ a Radeon 8500 o f e r ă in continuare p e r f o r m a n ţ e de top

ră probleme ş i a trecut
estele f ă r ă nici un artifact
' o
il. Astfel, am c â ş t i g a t in plus
e puncte la placa cu 128MB şi
u6
• • • ţr--.-,.-»WJ |

CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ?


S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I
. f ă l i i - --i-s-vii
d o s e ş t e cnip-ui
GeForce4 Ti4200 şi este prezenta CARE ESTE NIVELUL
î n douS versiuni, la care principal PERFORMANŢEI?
d i f e r e n ţ ă este cantitatea de Mark 2001 SE au
memorie (64MB, do lo Hynix şi fost de 7184 de puncte (128MB) şi
12BMB, de la Samsung). F r e c v e n ţ a 7481de puncte (64MB), cel din
default a memoriei este de u r m ă fiind cu 41 de puncte mai
513MHz, respectiv 445MHz, iar mari d e c â t ABIT Siluro GF4 Ti4200.
viteza memoriei la ambele mo CE MAI POT G Ă S I Î N PACHET?
este de 4ns. CE MAI POT G Ă S I Î N PACHET?

POT FACE OVERCLOCKING?

POT FACE OVERCLOCKING?

CONCLUZIE liCTBaWfilWlfflilEiT^ CONCLUZIE

Ji'|;lj3|ţ;;-l ni:.i[iiin"î1(: ; • ţ. ir": si k

R e î u l t a t e teste [Evaluare (puncte) Detalii tehnice I Rezultate teste Evaluare (puncte)


: Cllipsel

Evaluare (puncte)
| Chipset GeForce4 T14200 3DMark2O01SE |12BO [74B1 1.736 3DMarK2001 SE |128c 6987 Performanţă 1.5SB
. Memorie 0,01! Memorie 164MB 1600 5550 Dot&ri
ITTsî QuakcJ j IZflQ 141.9 Verdict''
1600 104.5
Distribuitor ! LHtra Pro
Q735. P757. F530 Web Ţ w w w . ultrapro.ro
Serious 5am M280 T S 7 . 8 Telelon 021-211.70.90
~~ 7*00 166.5 IPret |2H.9S

iulie-augusl 2DDZ
teste |
p l ă c i video

ABITSILURO GF4TI4600 ASUS V8840 MSI G4TI4400-VTD


Pe ilea de Ia ASUS
u şi overclocking
GeForce4 Ti44O0

S O L U Ţ I E SI D O T Ă R I S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I
Siluro GF4 Ti4600 este produsul de v â r f din Locul doi in materie de v i t e z ă de la ASUS este G4 Ti4400-VTD este prima p l a c ă video p r o d u s ă
gama p l ă c i l o r video ABIT ce are la b a z ă un chip reprezentat de modelul V8440 care are la b a z ă de MSI s o s i t ă î n laboratorul nostru de test care
GeForce4 Ti4600. Placa este d o t a t ă cu 128MB chip-ul GeForce4 Ti4400 şi este dotat cu 128MB are la b a z ă un chip GeForce4 TÎ4400. Designul
de memorie DDR la 2,8ns p r o d u s ă de Samsung, DDR la 3,6ns, TV-Out, TV-ln şi DVI (pentru şi s p e c i f i c a ţ i i l e tehnice ale p l ă c i i sunt cele
un conector DVI şi unul TV-Out. F r e c v e n ţ a conectarea monitoarelor LCD). F r e c v e n ţ a standard, f r e c v e n ţ a memoriei este de 554MHZ,
chip-ului este de 300MHz, iar a memoriei de memoriei este de 553.5MHZ, iar a chip-ului de iar a chip-ului de 275MHz. Placa este d o t a t ă cu
648MHz. Memoriile au radiatoare de r ă c i r e . 274,5MHz, 128MB DDR la 3,6ns, TV-Out, TV-ln şi DVI
(pentru conectarea monitoarelor LCD).

*CE OVERCLOCKING? POT FACE OVERCLOCKING?
POT FACE OVERCLOCKING?
v e n ţ e l o r deja adiatoarelor de
hlijdhli ' t l T t l f e ( e ! i l i « tîîlcjSS
-
•••••''=' « i i iatoarelor de
mari la care f u n c ţ i o n e a z ă memoria şi pe memorii. La ridicarea frecventei la 600MHz
pe memorii. La ridicarea f r e c v e n ţ e i la 600MHz
procesorul grafic. î n acest caz c r e ş t e r i l e de pentru memorie ţ i 300MHz pentru procesor am
pentru memorie şi 300MHz pentru procesor am
p e r f o r m a n ţ ă sunt nesemnificative. c â ş t i g a t 351 de puncte î n 3DMark 2001 SE.
" tigati. 244 ,de puncte î n 3DMark 2001 SE.

\RE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ? CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ? CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ?


r- -L i '• In 3DMark 2001 SE a o b ţ i n u t 7851 de puncte - în 3DMark 2001 SE a o b ţ i n u t cu 145 de puncte
testate In numerele precedente. In 3DMark cu 34 de puncte mai p u ţ i n d e c â t modelul de la mai mult d e c â t modelul GeForce4 PowerPack
7001 5E la r e z o l u ţ i a de 1280X1024 a o b ţ i n u t cu MSI testat tot î n acest n u m ă r şi cu 156 de Ti4400 de la Gainward şi cu 122 de puncte mai
544 de puncte mai p u ţ i n d e c â t modelul V8460 puncte mai p u ţ i n d e c â t modelul A250TD de la p u ţ i n d e c â t A250TD de la Leadtek.
Ultra de la ASUS testat î n n u m ă r u l 31 al Leadtek testat î n n u m ă r u l 3 1 .
revistei. CE MAI POT G Ă S I Î N PACHET?
E MAI POT GASI IN PACHET? achet pe l â n g ă
POT GASI IN PACHET? Dotarea bundle este foarte b u n ă , î n pachet CD-ul cu driveri e x i s t â n d cabluri de conectare
ă şi programele e x i s t â n d jocurile Aquanox, Midnight GT, Rage pentru TV-Out, un adaptor DVI-VGA şi 7 CD-uri
NVMax, 3Deep si SiluroDVD, cabluri pentru G T ş t A5USDVD. Pentru c o n e c t i c ă e x i s t ă cabluri cu jocuri şi a p l i c a ţ i i multimedia printre care:
TV-Out/TV-ln şi un adaptor VGA-DVI. MSI DVD, No One Lives Forever, AquaNox şi
TV-Out, un adaptor DVI-VGA şi manualul cu
Rune.
s t r u c ţ i u n i de instalare.
CONCLUZI
CONCLUZIE
CONCLUZIE aHH= . pil. r a p i d ă şi chiar d a c ă nu permite un
r a p i d ă a v a n t a j a t ă de d o t ă r i l e
O f e r ă p e r f o r m a n ţ e de top p â n ă la a p a r i ţ i a ocking serios, va face f a ţ ă cu s i g u r a n ţ ă
r care are p o s i b i l i t ă ţ i reduse de
p l ă c i l o r video cu suport p stent pe p i a ţ ă la ora a c t u a l ă .
radiatoarelor de

G i n i t ă rit dilTiMrLiJin'

Rezultate t e s t e Detalii t e h n i c e Rezultate t e s t e Oetalii tehnice- • R e z u l t a t e teste Detalii tehnice


'ÎOMaiMOOi SE |i2B0 ] Chlpwt ;GeForce4 TM6O0 3DMark20OI 5E i 12SO 7851 ! Chipset |GeForee4 TE4400 i 3DMarir2O01 SE 1 12B0 7885 I GeForce4 Ti440O
760 o" 1600 ~ 6331 î Memorie TTinMB ! 16O0 6302 i 128MB '
Quake 3 ] 1280 158.7 i Video In 1 «ion 162.6
I •
1 Frecvenţa chipset 1600 T26.fi 'Frecventă chipset fi.. 1600 TfiTa"] [ F r e c v e n ţ ă chipset 271MHz
i Frecventa memorie /idee Mark |2216 i f r e c v e n ţ a memorie 553.5MHz Video Mark 1 2238~ '. Frecventa memorie 554MH*
IJQ7B0, PB44, F600 Dunl I lr?ad T i Q780, PB36 F600 0.78O, P85B, F600
Serloui Sam }12B0 10B j Serious Sam 17HO 107.4 i TV-OutVI
1600 1600 1600 82.2
E v a l u a r e (puncte) [Distribuitor |Tape Computer - E v a l u a r e (puncte) | Distribuitor Depozitul do Caleutatoare U E v a l u a r e (puncte) | Ofertant |Best Computere
2.012 .Web ]www,tape,ro 'erformanţa ! 1.844- FvSfeb [www 1tshop.ro " : Performanţă 1.845 ~ i Web jwww.besteomputers, ro
0.015~ I Telefon 021-310.57.81 )otări ;0.02 jTelefon 011-221.73.77 Dotări 0 0? 1 Telelon 021-145.55.05
Iftrtt Verdict |l.86J 331.57$ 1 1 Verdict 1.665 ÎPret 285$

Iulie-auguit 2002
t a s t e
placi viden

I ABIT SILURO GF4TI4400 ABIT SILURO GF4TI4200 SOLTEK GEFORCE4 MX440


erclocki e 2D exc ilI-JiU'i- >\-\
•u ii osebi
GeForce4 Ti 44 00 GeForce4 Ti420O G e F o r c e - ) MX440

S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I S O L U Ţ I E SI D O T Ă R I
Siluro GF4 Ti4400 este un produs al firmei ABIT Modelul Siluro GF4 TÎ4200 testat de noi care Soltek este o f i r m ă r e n u m i t ă pentru p l ă c i l e
care are la b a z ă chip-ul GeForce4 Ti4400. Placa are la b a z ă un chip GeForce4 Ti4200 şi este sale de b a z ă care a trecut şi î n sectorul
este d o t a t ă cu 128MB de memorie DDR la 3,6ns dotat cu 64MB memorie DDR la 4ns p r o d u s ă de p r o d u c ţ i e i de p l ă c i video. Modelul testat are la
p r o d u s ă de Samsung, un conector DVI şi unul Hynix, TV-Out şi DVI. F r e c v e n ţ a memoriei este b a z ă chip-ul grafic GeForce4 MX440 şi este
TV-Out, iar memoriile b e n e f i c i a z ă de de 500MHz, iar a chip-ului de 250MHz. dotat cu 64MB de memorie DDR la o v i t e z ă de
radiatoare pentru r ă c i r e . F r e c v e n ţ a chip-ului Memoriile nu au radiatoare de r ă c i r e . 5ns şi un conector TV-Out. F r e c v e n ţ a chip ului
este de 274,5MHz, iar a memoriei de este de 64MHz, iar a memoriei de 405MHz.
553,5MHz.
Deşi lipsesc radiatoarele de pe memorii, am
POT FACE OVERCLOCKING? putut ridica f r e c v e n ţ a cu 100MHz î n plus pentru Da, dar c â ş t i g u l de p e r f o r m a n ţ ă este redus. La
Nu, deoarece programele de overclocking memorie şi 50MHz pentru procesor şi am c r e ş t e r e a f r e c v e n ţ e i memoriei la 450MHz şi a
i n d i c ă f r e c v e n ţ a de 553,5MHz ca fiind o valoare c â ş t i g a t 814 puncte in 3DMark 2001 SE peste procesorului ta 300MHz am c â ş t i g a t doar 432 de
m a x i m ă care nu mai poate f i d e p ă ş i t ă . Doar cele 7440 de puncte o b ţ i n u t e î n mod normal. puncte î n 3DMark 2001 5E, ceea ce este
ridicarea f r e c v e n ţ e i procesorului nu aduce aproape insesizabil î n j o c u r i .
c r e ş t e r i importante de p e r f o r m a n ţ ă .
Mai bun d e c â t al altor modele cu GeForce4
CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ? TI4200 testate, in 3DMark 2001 SE la 1280X1024 Cele mai bune rezultate în Video2000 - 2301
în 3DMark 2001 SE la 1280X1024 a o b ţ i n u t 7945 a o b ţ i n u t 7440 de puncte - cu 28 de puncte î n puncte. î n 3DMark 2001 SE ta 1280X1024 a
de puncte - cu 62 de puncte mai p u ţ i n d e c â t plus f a ţ ă de modelul Winfast A250LE TD produs o b ţ i n u t 4234 de puncte - cu doar 6 mai p u ţ i n
modelul Winfast A250TD testat in n u m ă r u l 31 al de Leadtek şi testat in n u m ă r u l 33 al revistei. d e c â t Chaintech G441 şi cu 22 de puncte mai
revistei şi cu 94 de puncte mai mult d e c â t p u ţ i n d e c â t modelul V8170 DDR de la ASUS,
US. CE MAI POT G Ă S I Î N PACHET? ambele testate in n u m ă r u l 32 al revistei.
CD cu driveri pe care se a f l ă programele
CE MAI POT G Ă S I Î N PACHET? NVMax, 3Deep şi SiluroDVD, cabluri TV-Out,
Un CD cu driveri pe care se a f l ă si programele adaptor DVI-VGA, manual pentru instalare. Un CD cu driveri, un manual cu i n s t r u c ţ i u n i de
NVMax, 3Deep şi SiluroDVD, cabluri pentru instalare si un cablu pentru TV-Out.
TV-Out, un adaptor DVI-VGA şi manualul cu
i n s t r u c ţ i u n i de instalare. Este o p l a c ă r a p i d ă care o f e r ă p o s i b i l i t ă ţ i mari
de overclocking, dar lipsa radiatoarelor de pe Dacă este i n s t a l a t ă pe un sistem cu un procesor
CONCLUZIE memorii face i m p o s i b i l ă p ă s t r a r e a a f r e c v e n ţ e i puternic o b ţ i n e p e r f o r m a n ţ e suficiente pentru
• 1 -TI n ţ ridic; ! »t=Ji l l g j g i j l j t i j i M rularea o r i c ă r u i joc existent pe p i a ţ ă la ora
a c t u a l ă . Un plus la p e r f o r m a n ţ e l e 2D.

IDMark 2001 SE 112SO |Cllip(et GeForce4 Ti4400


1600 6468 î H Memorie 12BMB
Quake 1 1280 144.6 H video In •
160D 122.6 H l-recvent* chipset 274.5MHz
j Vldoo Mark 2207 H Frecvent* memorie 553.5MHI
Q7SQ, PA27. F600 'rJOualMead •
-i.îl Serious Sam 12SO 104.8 rvom/nvi •
1600 81.9 •Contact
( E v a l u a r e (puncte) •1 Distribuitor |Tape Computer - ]
j Performanţă 1.817 fHWeb~1www.tape.ro - 1
• oman 0.015 H Telelon 021-330.57.83
• \ verdict 1.832 |pret 271S T |

Iul le-august 2002


teste |
plăti video

|POWER COLOR EVIL MA5TER HERCULES 3D PROPHET 8500LE 128MBI ;


iHERCULES 3D PROPHET 8500
Puterea culori Radeon 8500LE se menţine tare şi Mai tare decât GeForceS Ti5QQ
la capitolul 128MB dar şi mai ieftin

S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I 5 0 L U Ţ I E Şl D O T Ă R I S O L U Ţ I E Şl D O T Ă R I
I I 11 m i i i i ' K t t i k a B

POT FACE OVERCLOCKING?


POT FACE OVERCLOCKING?
ce sistemul se b l o c h e a z ă î n urma >OT FACE OVERCLOCKING?
e c v e n ţ e l o r la procesor şi/s BliMiHgi51giB^
lîtHiiiMgEB

CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ?


CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E I ?
CARE ESTE NIVELUL P E R F O R M A N Ţ E
1280X1024 a o b ţ i n u t scorul de 6240 de puncte
cu 19 puncte mai p u ţ i n d e c â t modelul
GeForce3 Ti500 PowerPack de la Gainward
testat î n n u m ă r u l 31 al revistei. iMi4djhi<tiMiL Jfti^ c

Rezultate teste
SDMark 20D1 5E | 1280 7001 Chipset Hadeori 8500
1600 5551 j Memorie 128MB
j Cluahe i 1280 119. 4 Quake 3 1280 139.6 j Video En •
isorj -
83.8 160D 102.3 [ Frecvenţă chipset 274MHz
Video Mark i 2201 Video Mark 2177 Frecvenţa memorie 548MHz
; 0.735. P776, F6B9 Q735, P752.F6fl9 Ouai Head
1 Serious Sam 1230 71.4 Serious Sam 1280 B1.5 | TV-Out/OVI •
1600 52.3 1600 61.6 |
1 E v a l u a r e (puncte) Distribuitor | Ubl Soft Evaluare (puncte)
Performantă 1.366 iWeb Twww.h greu ies, corn Performanta 1.554
1 Dotări * 0.015 TE le fon • Telefon 1021-231.67.69 Dotări 0.015
VprrficT. 1,351 Preţ [Preţ rÎ92S' Verdict 1.569 1

iuHe-august: 20 D2
produse diverse

Plextor PX-W4012TU AVerMedia AVerTV Studio Olympus DS-320 PowerLook 270 Plus

Tehnologie modernă, Time shifting şi. ; Memoria flash în Scaner pentru filme
portabih'tate redusă captură mpeg2 soft de 35 mm

Romsoft • 021-224.03.33 Lasting • 0256-201.278 27EU (KiT Inclus) MGT • 021-232.88.94

CE ESTE? '. ,
CE ESTE? CE ESTE? CE ESTE?
CD-Writer extern care f o l o s e ş t e Tuner TV/FM intern. Pe p l a c ă avem Un reportofon digital ce f o l o s e ş t e Scaner pentru filme de 35mm care
portul USB 2.0 pentru conectarea 5 mufe: pentru cablu coaxial compresia formatului DSS pentru o f e r ă o calitate e x c e l e n t ă la
la PC, p ă s t r â n d compatibilitatea cu 750Ohm, S-Video in, audio out/in stocarea mesajelor î n t r - o memorie scanarea o p t i c ă la 2700dpi a
USB 1.1. Carcasa este din aluminiu, stereo şî composite RCA i n . flash i n t e g r a t ă de 16MB. negativelor şi diapozitivelor.
iar pe panoul din spate se a f l ă un
comutator pornire/oprire, o m u f ă DE CE DA"?.
îr
DE CE "DA"? DE CE "DA"r-
USB, o m u f ă de alimentare ţ i d o u ă Pentru "TV time-shifting" ce DS-320 dispune de d o u ă moduri de Calitatea r e z u l t a t ă a s i g u r ă
mufe pentru i e ş i r e a semnalului permite vizionarea unui canal cu î n r e g i s t r a r e : SP mode (Standard reproducerea u ş o a r ă a imaginilor î n
audio ( s t â n g a / d r e a p t a ) . î n t â r z i e r e de c â t e v a minute. Este playback) î n care se poate format A4 şi A3. PowerLook 270
util c â n d dorim să trecem peste î n r e g i s t r a timp de 2 ore şi 30 min şi Plus o f e r ă f a c i l i t ă ţ i de scanare a
DE.CE "DA"? reclame sau atunci c â n d suntem LP mode (Long playback) unde filmelor comparabile cu cele ale
Folosirea portului USB 2.0 a oferit î n t r e r u p ţ i de un telefon î n timpul timpul de î n r e g i s t r a r e este de 5 ore unui scaner de filme profesional cu
posibilitatea de a ridica viteza de emisiunii favorite, p u t â n d opri şi 20 min. F r e c v e n ţ e l e de r ă s p u n s un p r e ţ pe m ă s u r ă . Programul
scriere şi citire la 40X. La scriere a vizionarea c â t timp vorbim. F u n c ţ i a se s i t u e a z ă î n t r e 300Hz-5KHz. SilverFast Ai s u p o r t ă f u n c ţ i a
dat rezultatul cel mai bun dintre de auto-scan s e t e a z ă canalele, DS-320 este dotat cu un ecran LCD "Negafix correction" care a j u t ă la
toate u n i t ă ţ i l e pe care le-am testat f u n c ţ i a preview o f e r ă a f i ş a r e iluminat ce permite vizualizarea sa o b ţ i n e r e a imaginilor foarte clare.
- un CD de 650MB a fost scris î n c o n s e c u t i v ă a 16 canale pe ecran, şi noaptea. Variable Control Voice Focalizarea poate f i c o n t r o l a t ă
doar 2,57 minute la viteza de 40X. în timp ce posibilitatea p a r o l ă r i i Actuator (VCVA) este o f u n c ţ i e manual sau automat f ă r ă a mai f i
Buffer-ul de 4MB asigură un flux de canalelor o f e r ă p r o t e c ţ i e minorilor f o l o s i t ă pentru a salva s p a ţ i u l nevoie de folosirea programului
date constant. Viteza de citire î n f a ţ a viciilor v i e ţ i i . AVerTV Studio utilizat î n memorie prin oprirea pentru asemenea a j u s t ă r i .
medie de 31,32X a r a t ă c ă portul are un modul software prin î n r e g i s t r ă r i i c â n d aparatul nu mai Distorsiunile geometrice sunt
IDE devine din ce î n ce mai inutil in intermediul c ă r u i a putem programa s e s i z e a z ă nici un sunet. practic inexistente prin folosirea
f a ţ a portului USB 2.0. î n r e g i s t r ă r i video, captura tehnologiei "zero reflection" unde
r e a l i z â n d u - s e î n sistem PAL p â n ă Ea nu mai sunt folosite ogtinzile
DE CE "NU"? 720x576dpi, folosind compresie Modul de configurare şi gestionarea pentru d i r e c ţ i o n a r e a luminii.
Dimensiunile şi greutatea foarte software mpegf sau mpeg2. î n r e g i s t r ă r i l o r pe foldere pot fi
mari î l fac p u ţ i n portabil. Este mai Recomandat şi pentru teletext. dificile pentru utilizatorii o b i ş n u i ţ i DE CE "NU"?
mult un CD-Writer o b i ş n u i t inclus cu reportofoane ie clasice cu b a n d ă Scanerul u t i l i z e a z ă ca mod de
î n t r - o cutie ce î l a d a p t e a z ă la DE CE"NU"? magnetică. conectare portut SCSI şi chiar d a c ă
portul USB 2.0. P r e ţ u l este destul de ridicat pentru este comercializat î m p r e u n ă cu un
clasa din care produsul face parte. adaptor SCSI, asta î n s e a m n ă un pas
CE C O N Ţ I N E PACHETUL? Două baterii, CD-ul cu driveri şi • î n plus î n procesul de instalare
Program scriere Nero 5.5.8.1, CD CE C O N Ţ I N E PACHETUL? i n s t r u c ţ i u n i de utilizare şi PC Data pentru persoanele n e o b i ş n u i t e cu
cu PlexTools, CD-RW de 650MB, T e l e c o m a n d ă , a n t e n ă radio FM, Transfer Kit, utilizat pentru perifericele conectabile prin 5CSI.
5 CD-uri de 700MB, manual de cablu audio stereo, CD cu driveri transferul datelor pe calculator.
utilizare î n 16 limbi şi cablu USB. şi a p l i c a ţ i a AVerMedia. CE C O N Ţ I N E PACHETUL?.
CONCLUZIE Adobe Photoshop Elements, Adobe
Dimensiunile, greutatea de 74g Photoshop 5.0 şi un adaptor SCSI
Pentru cine nu se u i t ă la p r e ţ , AVerTV Studio r e p r e z i n t ă o ( i n c l u z â n d şi bateriile) şi timpul pentru conectarea la computer.
PX-W4012TU este un CD-Writer i n v e s t i ţ i e b u n ă prin prisma c a l i t ă ţ i i lung de î n r e g i s t r a r e sunt
excelent care o f e r ă p e r f o r m a n ţ e şi capturilor video şi a f a c i l i t ă ţ i l o r principalele avantaje care î l CONCLUZIE
calitate indiscutabile. numeroase. recomandă. D a t o r i t ă f u n c ţ i i l o r de c o r e c ţ i e a
culorilor şi a programului SilverFast
Detalii tehnice Detalii tehnice Ai, PowerLook 270 Plus este ideal
Viteză citire/scriere/rescriere 40/40/12X, Variable Control Voice Actuator pentru s c a n ă r i la mari r e z o l u ţ i i .
Conectare USB 2.0 şi 1.0 • Buffer 4MB. Conectare U5B 1.1 • Data Transfer Kit
Suportă BURN-Proof, PowerREC-ll, VariREC Detalii tehnice I baterii LR03X1.5V • 16M8 memorie
Rezoluţie max. captură 720x576 • flash • Frecvenţă răspuns 300Hz-5KHz. Detalii tehnice
Performanţe Compresie software mpegl sau mpe§2 • Scaner film 35mm • 2700dpi rezoluţie
Citire medie: 31.32X • Timp acces/eject/ Sistem PAL BG/DK • TV time shifting • Performanţe optică • 42bit adâncime culoare -
load: 116/1.78/9.68ms • Imagine clone Teletext • Preview 16 canale • Radio FM • conectare SC5I-II • Suportă Image
Antenă .FM • Telecomandă - • Durata maximă a bateriilor este de 11 ore
CD: 3min • Timp scriere: 2.57min Correction and Enhancement

•• * • *
înregistrare SP: 150min, LP: 320min
• • • • • • • • • • • • W^~]

m iulie-august 2002
teste |
produse diverse

KINYO SW-6515 HP DeskJet 5550 Mushkin PC2100 Level2 | Samsung DVD Maşter 16E

Bas prea puternic şi Imprimare cu HP-* Stabititate Performanţe


subwoofer din lemn Photoret IV- in CL 2-2-2 excelente .

ProCA • 021-323.82.00

CE ESTE?
Un sistem de boxe format dintr-un Imprimanta HP Deskjet 5550 este Este un modul de 512MB PC2100 ce Samsung DYD M a ş t e r 16E este o
subwoofer şi doi s a t e l i ţ i . Puterea prima i m p r i m a n t ă de tip HP f o l o s e ş t e chip-uri marca Samsung unitate foarte s t a b i l ă şi î n acelaşi
î n t r e g u l u i sistem este de 5000W Deskjet care o f e r ă o t i p ă r i r e color de 6ns. Două radiatoare termice timp r a p i d ă a t â t ca CD-ROM c â t şi
P.M.P.O., aceasta î n s e m n â n d 40W de p â n ă la 4800x12OOdpi optimizat a j u t ă î n disiparea şi eliminarea ca DVD-ROM. Viteza m a x i m ă de
RMS pentru subwoofer şi 2x1 QW sau, o p ţ i o n a l , tehnologia de mare c ă l d u r i i degajate de modulul de citire pentru CD-ROM este de 48X,
RMS pentru s a t e l i ţ i . precizie HP Photoret IV. memorie, r e z u l t â n d o mai mare iar pentru DVD-ROM de 16X.
stabilitate si o e f i c i e n ţ ă s p o r i t ă î n I n t e r f a ţ a de conectare este de tip
DE CE "DA*'? DE CE "DA"? overclocking. EIDE/ATAPI.
Subwoofer-ul este construit din HP Deskjet 5550 o f e r ă o imprimare
lemn şi include amplificatorul î n şase culori prin utilizarea DE CE "DA"'
pentru toate cele 3 difuzoare. tehnologiei HP Photoret IV. De Level2 î n s e a m n ă o v i t e z ă mai mare Citirea CD-ului a dat rezultate
Folosirea lemnului la c o n s t r u c ţ i a asemenea, imprimanta HP Deskjet şi stabilitate î n overclocking cu foarte bune a t â t î n Sandra 2002
incintelor acustice a j u t ă la mai o f e r ă şi imprimarea f ă r ă setarea CL 2-2-2. Conform Plus (3208 puncte) c â t si î n Nero
o b ţ i n e r e a unui sunet mai "natural" margini a fotografiilor de 10x15cm, a f i r m a ţ i i l o r Mushkin, oricine poate CDSpeed (35.96X citire medie).
d e c â t la boxele din plastic. t i p ă r i r e a documentelor de text produce module de memorie Testul p ă r ţ i i de DVD-ROM a scos î n
Puterea de 5000W P.M.P.O. este alb/negru, la o v i t e z ă de p â n ă la folosind aceste chip-uri de la e v i d e n ţ ă o f u n c ţ i o n a r e stabilă în
s u f i c i e n t ă pentru un sistem de 17 pagini pe minut, şi a celor cu Samsung, dar nu oricine poate timpul citirii ambelor tipuri de
boxe multimedia. Sistemul o f e r ă poze color la o v i t e z ă de 12 pagini o b ţ i n e p e r f o r m a n ţ e comparabile cu discuri - double layer şi single
posibilitatea c o n e c t ă r i i şi cu alte pe minut. P r e ţ u l imprimantei este "Level2". î n PC Mark acest modul s¬ layer. Viteza medie de citire pentru
surse de semnai analog (CD-Player, mic î n raport cu p e r f o r m a n ţ e l e şi a situat cu 3559 puncte î n t r e DVD single layer a fost de 11,45X,
MP3 Player, casetofon). S a t e l i ţ i i d o t ă r i l e sale. O p ţ i o n a l , o f e r ă KingMax DDR400 (3756 puncte) şi iar pentru double layer de 5,05X.
sunt e c r a n a ţ i magnetic. posibilitatea a c c e s ă r i i de la PQI DDR266 (3524 puncte). Schimbarea î n t r e layere la citirea
distanţă. Programul Cachemem a a r ă t a t c ă discului double layer s-a f ă c u t
Mushkin DDR266 Level2 are cea mai foarte rapid (41 ms), iar ocuparea
Chiar d a c ă este un sistem mare v i t e z ă de acces şi de scriere procesorului nu a trecut de 21% la
multimedia, sunetul per ansamblu P r e ţ u l consumabilelor este relativ dintre toate cele t r e i . viteza m a x i m ă .
nu este a t â t de "Hi-Fi" cum scrie pe mare.
ambalaj. Deşi puterea DE CE "NU"? DE CE "NU"?
subwoofer-uiui este mare, başii se CE C O N Ţ I N E PACHETUL? Acum c â n d memoria DDR400 este Dotarea i n e x i s t e n t ă deoarece
aud prea puternic, iar sunetul Cele d o u ă c a r t u ş e de imprimare aproape de o r e c u n o a ş t e r e o f i c i a l ă unitatea este c o m e r c i a l i z a t ă î n
acestuia este slab conturat. (negru si color), un cablu de a s p e c i f i c a ţ i i l o r iar DDR333 este de format bulk f ă r ă cabluri, ş u r u b u r i
S a t e l i ţ i i sunt r e a l i z a ţ i din plastic. alimentare, un alimentator, CD-ul mult timp î n v â n z a r e , modulele sau d o c u m e n t a ţ i e . Nu e x i s t ă î n c ă
cu driverii de instalare şi manualul PC2100 par a fi pe drumul firesc posibilitatea de a transforma
de instalare in 4 limbi (inclusiv (din punct de vedere al progresului unitatea î n t r - u n a "free zone".
O b r o ş u r ă care descrie modul de română). IT) al scoaterii din f a b r i c a ţ i e . Citirea discurilor DVD double layer
conectare al sistemului. Cablurile se face mai greu, dar insesizabil
nu sunt separate fiind conectate la CONC UZIE 1
CONCLUZIE pentru vizionarea unui film.
subwoofer, respectiv s a t e l i ţ i . HP Deskjet 5550 r e p r e z i n t ă o Chipset-urile Intel nu o f e r ă î n c ă
s o l u ţ i e de t i p ă r i r e c a l i t a t i v ă , suport pentru DDR333, deci CONCLUZIE
CONCLUZIE i e f t i n ă şi f l e x i b i l ă . Este noua Mushkin (PC2100) Level2 îşi pot O unitate de citire e x c e l e n t ă care
Recomandat celor ce doresc putere g e n e r a ţ i e de imprimante HP ce dovedi utilitatea î n aceste sisteme te face să u i ţ i de ea î n timp ce
mare f ă r ă p r e t e n ţ i i de calitate. u t i l i z e a z ă tehnologia HP mai ales c â n d valoarea FSB-ul este vizionezi un film DivX sau pe DVD.
Photoret IV. r i d i c a t ă peste valorile normale.
Detalii tehnice Detalii tehnice
Putere: 40W R.M.S. subwoofer Detalii tehnice Vitezâ citire CD-ROM: 4BX • Viteză citire
• 2X10WR.M.5. sateliţi . input analog DDR266 (PC2100) • 512MB • CAS 2 DVD-ROM: 16X • Interfaţă IDE/ATAPI •
• sateliţi ecranaţi magnetic Detalii tehnice radiatoare termice Buffer 512KB
Rezoluţie de tipărire: 4800X1200dpi •
Performanţe Performanţe Performanţe
Viteză tipărire text alb/negru:
Frecvenţă răspuns: 120Hz-20KHz pentru 17 pag/mjn • Vitezâ tipărire poze colon Sandra Memory Int: 2077 • Cachemem Citire medie CD: 35.96X • Citire medie
sateliţi, 50Hz-300Hz pentru subwoofer • 12 pag/min • Utilizează tehnologia nouă Read: 1627 . Cachemem Write: 6116.4 DVD single layer: 5.05X • Citire DVD
Putere totală: 60W R.M.S. (5GO0W P.M.P.O.) de tipărire Photoret IV PC Mark Memorie: 3559 double layer: 11.45X

• • • • • • • • • • • • •

iulie-august 2 0 0 2
hardmail

Soluţia problemei tale


h a r d m a i Dacă aveţi probleme cu calculatorul sau simţiţi pur şi simplu că
sistemul este pe cale să o ia razna, înainte să îl condamnaţi la moarte,
daţi-ne un mesaj pe adresa ha ramai t@xtrempc.ro sau la adresa redacţiei. Sunt
mari şanse să avem calmantul .W •
p 0 t r i v i t . W hardmail@xtrempc.ro

SURSA REZISTENTĂ pentru placa ta de b a z ă . Tot de la


MAŞINUŢA ZBURĂTOARE
Am si eu n i ş t e î n t r e b ă r i î n a c e a s t ă a d r e s ă vei putea downloada şi
CE PROVOACĂ PÂRÂITURI
l e g ă t u r ă cu calculatorul meu, alte utilitare IBM. Acest site cere o
Am o p r o b l e m ă cu
care este un Pentium III 733MHz î n s c r i e r e p r e a l a b i l ă (din fericire
computerul: de la un timp
FCPGA pe MB PII/III Lucky cu g r a t u i t ă } pentru a face orice fel de
c â n d î l pornesc se aude un
128MB SDRAM PQJ, HDD Seagate download. T o t u ş i v e r i f i c ă cu a t e n ţ i e
p â r â î t puternic. Nu ş t i u
20.4GB, 7400rpm, 8.9ms, buffer modelul şi c i t e ş t e cu r ă b d a r e
exact de unde vine (de la
1MB, ATA100, NVIDIA RIVA TNT 2 instrucţiunile.
ce c o m p o n e n t ă ) , dar
M64/Model 64Pro, CD-ROM 52X
simultan cu p â r â i t u l
CTX, Fax/Modem 56kbps intern
operare Windows 98 SE şi Win XP. p â l p â i e led-ul de la hard.
Conexant, sursă 230W. Folosesc
Problema mea o constituie Prima o a r ă c â n d s-a
Windows 98 SE. î n t r e b ă r i l e sunt PAROLA PIERDUTĂ ÎN CĂMIN
blocajele aleatoare î n jocuri, î n t â m p l a t acest lucru a
u r m ă t o a r e l e : 1. Mai r e z i s t ă sursa Stau î n c ă m i n , asta î n s e a m n ă c ă au
navigarea pe HDD sau CD fost d u p ă montarea unui
de 230W d a c ă mai adaug un mai m u l ţ i acces la calculatorul meu.
(deschiderile de directoare). Mai mouse optic Logitech (nu
CD-RW, o placă de sunet 5.1 şi un P a r o l ă pe sistem nu î m i permit să pun,
des se m a n i f e s t ă î n Windows XP, ş t i u d a c ă are vreo l e g ă t u r ă
TV Tuner/Radio? 2. î n sistemul dar de ceva vreme m-am pricopsit cu
dar numai cu BUS-ul memoriei cu p â r â i t u l ) . Mai recent
meu care ar f i punctele slabe o p a r o l ă pe BIOS, şi nimeni nu o ş t i e .
setat la 166MHz (333 DDR). D a c ă computerul a î n c e p u t să se
pentru care ar trebui să m ă Ce pot să fac? V ă dau c â t e v a date
se s e t e a z ă din BIOS BUS-ul şi reseteze, d u p ă care se
g â n d e s c serios la un upgrade? care poate v ă a j u t ă să î m i r e z o l v a ţ i şi
memoriei la 100MHz (200 DDR} aude iar p â r â i t u l , care se
mie problema. Award Modular BIOS
sau la 133MHz (266 DDR) t o t u l opreşte după câteva
V4.51PG, An Energy Star Ally Copyright
este ok. Din blocaj nu se poate secunde. E de la hard?
(C) 1984-99, Award Software, Inc. Via
ieşi d e c â t cu reset. Poate să fie de la sursă?
Apollo MVP3 Rev:C.
M e n ţ i o n e z c ă sursa are un
A. Sorin Cristian C.
mic p ă c ă n i t chiar şi c â n d
Aceste blocaje se produc in
este computerul î n c h i s .
general din cauza s e t ă r i l o r g r e ş i t e
Trebuie să mai adaug c ă
pentru memorie. S e t e a z ă CAS 2
acum c â t e v a s ă p t ă m â n i mi¬
atunci c â n d s t a b i l e ş t i BUS-ul la
a s c ă p a t o m a ş i n u ţ ă de
166MHz. Mai î n c e a r c ă şi o
vreo 200-300g pe carcasa
î n c ă r c a r e a parametrilor
computerului in timp ce
p r e s t a b i l i ţ i din BIOS cu ajutorul
acesta f u n c ţ i o n a .
comenzii: "Load fail-safe
O. George-Aiexandru
defaults". De asemenea, mai p o ţ i Teletin Andrei
1. Da, î n mod normal mai r e z i s t ă La unele versiuni de BIOS Award
î n c e r c a şi un update de BIOS Problema ta este una
şi la componentele pe care le pentru a trece de p a r o l ă merge
î n a i n t e de a î n c e p e sa î t i faci griji foarte c o m p l e x ă . In primul
m e n ţ i o n e z i , dar spre binele c o m b i n a ţ i a "shift+s y x z". Mai e x i s t ă si
despre o e v e n t u a l ă p r o b l e m ă la r â n d nu are l e g ă t u r ă cu
calculatorului t ă u ar trebui să faci u r m ă t o a r e l e parole universale:
p l a c ă sau memorie. instalarea mouse-ului
un efort si să cumperi o sursă de AWARD.5W, j262, HLT, SER, SKY.FOX,
optic. T o a t ă povestea
300W. O sursă b u n ă are un rol BIOSTAR, ALFAROME. Lkwpeter, j256.
poate fi c a u z a t ă de ş o c u l
foarte important în m e n ţ i n e r e a AWARD7SW. LKWPETER, syxz, ALLy,
provocat de m a ş i n u ţ a ta ce
s t a b i l i t ă ţ i i sistemelor. 2. Primul 589589, 589721, awkward,
UPDATE DE BIOS LA PENTIUM 200 a aterizat intr-un moment
pas ar f i să mai adaugi 256MB CONCAT.dSon, CONDO, j64, szyx. Dacă
1. Aş vrea să ş t i u d a c ă la un nepotrivit î n t r - u n loc nu
RAM, mai ales c ă a s i s t ă m î n nici una din acestea nu merge, mai
calculator IBM Pentium la 200MHz, tocmai fericit. "Pârâitul" ce
a c e a s t ă p e r i o a d ă la o s c ă d e r e de r ă m â n e o u l t i m ă v a r i a n t ă . In s p e r a n ţ a
c a r c a s ă o r i z o n t a l ă , aş putea s ă - i spui c ă î l auzi se pare c ă
p r e ţ u r i , şi s c h i m b ă placa video cu c ă mai ai manualul p l ă c i i de b a z ă , pot
fac un update de BIOS. Dacă da, este produs de HDD-ul t ă u
un GeForce4 MX d a c ă vrei să ai să te s f ă t u i e s c să resetezi BIOS-ul.
la ce a d r e s ă l-aş putea găsi. V ă profund afectat de o
p e r f o r m a n ţ e în jocuri. C a u t ă in manual jumperul "Clear
mai dau u r m ă t o a r e l e i n f o r m a ţ i i : anumită problemă fizică.
CMOS" şi u r i n e a z ă i n s t r u c ţ i u n i l e
PRODUCT DATA Machine Nici sursa ta nu s t ă prea
(trebuie să o p r e ş t i calculatorul şi sa
Type/Model 65879BT Flash bine d a c ă auzi zgomote
schimbi pentru c â t e v a secunde p o z i ţ i a
EEPROM Revision Level LVKT26AQ c â n d calculatorul nu este
MEMORIE PROBLEMATICĂ acelui jumper, d u p ă care trebuie să
System Board Identifier pornit. Trebuie să faci un
Am o p l a c ă de b a z ă Soltek DRV5, a ş e z i jumperul in p o z i ţ i a lui n o r m a l ă ) .
3Y1NATSNT84 System Serial drum cu el la service p â n ă
procesor Duron la 1GHz, cooler
Number 23YNTN8 Bios Date nu se a g r a v e a z ă mai r â u
D5TB, memorie 2X128MB DDR 333
01/14/97. problemele sistemului t ă u
CL2.5 Kingmax, HDD 40GB ATA
şi nu mai folosi m a ş i n u ţ e
133, Matrox, DVD NEC 12X/40X, Marius Matei DIFERENŢĂ CU GEFORCE MX
z b u r ă t o a r e î n apropierea
GeForce2 MX400 (MAX} 64MB, La adresa http://www.rjios- Am un AMD K6-II 500MHz, o p l a c ă de
calculatorului; putea fi mai
voltaj CPU 1.75V, voltaj memorie drivers.com/companies/475.htm b a z ă cu chipset Via MVP3, 256MB RAM,
rău dacă ateriza î n monitor.
2.5V, voltaj AGP 1.5V. Sistem de vei putea găsi update de BIOS PC133, HDD Segate 4GB, ATi Xpert 98.

Iul ie-august 2002


V ă pun u r m ă t o a r e a î n t r e b a r e : JOCURI EN WINDOWS XP
pentru jocuri (Warcraft III, GTA 3, Am instalat Windows XP şi .nu
Jedi Knight II, Max Payne) m e r i t ă a c c e p t ă foarte multe jocuri. Ar
să î m i c u m p ă r un GeForce MX400 trebui să fac o p a r t i ţ i e pentru
sau nu voi s i m ţ i o d i f e r e n ţ ă prea Windows 98 pentru ca jocurile să
mare din cauza celorlalte p o a t ă rula?
componente ale sistemului meu? Niculescu Mihai
Andrei Buiu în Windows XP s-a r e n u n ţ a t la
O d i f e r e n ţ ă o să s i m ţ i cu s i g u r a n ţ ă , compatibilitatea cu programele
numai să nu te a ş t e p ţ i la salturi DOS. Astfel, toate programele ce
spectaculoase. Cu GTA3 (un mare folosesc module DOS au probleme
consumator de resurse] o să ai in rularea in acest sistem de
probleme, dar î n celelalte jocuri operare. O instalare a sistemului
cu mici a j u s t ă r i la o p ţ i u n i l e video de operare Windows 98 (sau
o să î ţ i ruleze acceptabil. Windows Me) î n t r - o p a r t i ţ i e
s e p a r a t ă este r e c o m a n d a t ă d a c ă
vrei să rulezi astfel de programe.

CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE DE BIUS


în n u m ă r u l revistei din aprilie a ţ i
prezentat placa de b ă z a EPoX 8K3A BLOCĂRI REPETATE
ţi a ţ i recomandat un update de La majoritatea jocurilor mi se
BIOS cu ultima versiune de la acea b l o c h e a z ă calculatorul,
d a t ă ( a d i c ă 28.03.2002) pentru a auzindu-se un sunet de î n a l t ă
beneficia de p e r f o r m a n ţ e mai f r e c v e n ţ ă s u p ă r ă t o r . Presupun c ă
bune. De c u r â n d am a c h i z i ţ i o n a t mai toate a p l i c a ţ i i l e care se
a c e a s t ă p l a c ă , dar pe site-ul lor a b l o c h e a z ă sunt cele Direct3D.
mai a p ă r u t o versiune de BIOS Jocurile nu se b l o c h e a z ă
(19.06.2002) aceasta fiind ultima, instantaneu, pot să joc 5-10
î n t r e b a r e a este, ce versiune de minute. Mi se b l o c h e a z ă şi d a c ă
BIOS este mai bună? stau pe net şi deschid c â t e v a IE,
Cornel Stan mIRC-ul şi Winamp-ul. Folosesc
Windows XP. Care ar putea f i
problema?
Bontzy
Problema ta poate veni de la o
răcire necorespunzătoare a
procesorului sau a p l ă c i i video. Nu
ai specificat c â t ă memorie ai
i n s t a l a t ă şi ce s e t ă r i f o l o s e ş t i î n
BIOS. V e r i f i c ă prima d a t ă
temperatura procesorului şi
in majoritatea cazurilor noile î n c e a r c ă schimbarea s e t ă r i l o r
versiuni de BIOS aduc î m b u n ă t ă ţ i r i memoriilor la valori mai p u ţ i n
sau r e p a r ă anumite probleme. "agresive".
Recomandarea n o a s t r ă nu poate fi
d e c â t să faci update cu cea mai
r e c e n t ă versiune găsită pe site-ul
EPoX. Foarte mare a t e n ţ i e la cum HDD ÎNCĂPĂŢÂNAT
realizezi a c e a s t ă o p e r a ţ i e extrem Am u r m ă t o a r e a p r o b l e m ă : un hard
de d e l i c a t ă si nu uita să faci o de 40GB nu mai d o r e ş t e să fie
copie de s i g u r a n ţ ă a vechiului defragmentat, să scrii pe el nu se
BIOS, pentru a fi p o s i b i l ă repararea poate şi nici să ş t e r g i . Să fie vreun
unei eventuale g r e ş e l i . virus? Sau de la Dungeon Siege?
Acest lucru este greu de crezut
deoarece Dungeon Siege era
instalat cu mult î n a i n t e să a p a r ă
RADEON VERSUS GEF0RCE4 MX problemele.
Radeon 85O0LE, indiferent de Ş t e f ă n e s c u Dimitrie
p r o d u c ă t o r , este mai bun d e c â t Cu s i g u r a n ţ ă nu Dungeon Siege este
GeForce4 MX460? cauza problemei tale şi nici v i r u ş i i
Victor Filipescu nu se m a n i f e s t ă î n acest f e l . Dacă
GeForce4 MX este superior HDD-ul t ă u mai este in g a r a n ţ i e
s o l u ţ i i l o r GeForce2, dar inferior atunci trebuie dus imediat î n
celor" GeForce3 Ti. Radeon 8500LE service, deoarece are probleme '
c o n c u r e a z ă direct cu GeForce3, foarte serioase.
prin urmare are p e r f o r m a n ţ e
superioare chipset-ului GeForce4
MX460.
top

PLACI DE BAZA - SOCKET A - MEMORIE DDRAM

o
Performanţele sintetice foarte bune şi bundle-lul de excepţie
au adus plăcii Chaintech un binemeritat loc 1.
1 Chaintech Apogee CT-7VJL N/E FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMI873B, 2 USB, 4 USB2.0 0.720 0.764 0.048 Asbis/Comrace
2 Abit AT7 1AGP/3PCI, PCZ700, ATA133, ALC650, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID 0.690 0.745 0.058 Tape Computer
3 Shuttle AK35GT2R 1AGP/6PCI, PC27O0, ATA133, CMI8738 5.1, 4 USB, RAID 0.705 0.759 0.036 ETAZU
4 Gigabyte GA-VRXP 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CT5a80, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID 0.743 0.697 0.056 UltraPro
5 EPoX 8K3A 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB 0.724 0.761 0.008 Bes t Corn p u te rs / E isaco
6 ASUS A7V333 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CMI8738 5.1, 4 USB 2.0, RAID 0.705 0.745 0.04 Ssrarg / Depozitul cfe Calculatoare
7 Soltek SL-75DRV5 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 4 USB 0.758 0.713 0.016 Best/ ProCA/ Romsoft / Viami
8 Ahit NV7-133R 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, NVIDIA AC 5.1, 2 U5B2.0, Lan, S/PDIF RAID 0.689 0.737 0.048 Tape Computer
9 ASUS A7N266 1ĂGP Pro/5PCI/1ACR, PC210D, NVIDIA AC 5.1, GeForce2 MX 1.131. 1.237 0.8 Ager / Depozitul de Calculatoare
10 Jetway V333DA 1AGP/5PG/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB 1.115 1.238¬ 0.4 UltraPro
Soltek SL-75DRV4 1AGP Pro/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 1.071 1.253 0.6 Viami / Proca / Romsoft
12 MSI K7N420Pro 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, NVIDIA AC 5.1, 2 US6 1.055 1.221 0.9
13 Soltek SL-75ERV 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.751 0.680 0.0Z ProCA / Depozitul de Calculatoare
14 Abit NV7m 1AGP/3PCI, PC2100, NVIDIA AC 5.1, GeForce2 MX, 4 USB, lan-on-board 0.689 0.735 0.025 Tape Computer
15 Abit KX7-333 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, 4 USB 0.690 0.755 0.004 Tape Computer
16 DFI AD73Pro 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.690 0.745 0.012 Tape Computer
Leadtek K7N415DA 1AGP/4PCI/1ACR, PC2700, NVIDIA AC 5.1, 2 USB, lan-on-board 0.689 0.735 0.025 Skin Media
18 Shuttle AK35GTR 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, CMI8738, RAID, ATA133, Z USB 1,055 1,223 0.8 ETA-2U

19 EPoX 8KHA+ 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 1.063 1.248 0.5 Elsaco

20 ASUS A7V266-E 1AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, CMI8738, RAID 0/1, 4 USB 1.073 1.165 0.8 Ager/ Romsoft

21 Gigabyte GA-7DXR+ 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CT5880, RAID ATA133, 6 (2xUSB 2.0) 0.649 0.729 0.048 UltraPro

22 EPoX 8KHAL+ 1.045 1.222 0.4 Elsaco


1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB
1.091 1.195 0.2
"23 Jetway 866AS Ultra 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB UltraPro
1.046. 1.086 0.8
24 Abit KR7A Raid 1AGP/6PCI, PC21D0, ATA100, RAID 0/1/0+1 ATA133, 4 USB Tape Computer / Sistec
0.736 0.662 0.006
25 Chaintech CT-7VJDA 1AGP/5PCI/1CNR/1ACR, PC2100, ATA100, CMI8738, 2 USB Asbis / Comrace
0.669 0.732 0.004
26 ECS K7S6A 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, 2 USB Alliance / Blue Ridge
1.014 1.127 0.9
27 M5I K7T266 Pro2 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0/1, 6 USB
1.013¬ 1.178¬ 0.5
28 Leadtek 7350KDA 76 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, lan-on-board, 2 USB Skin Media
1.015 1.067 0.7
29 DFI AD70-5R 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0/1, 2 USB Tape Computer
1.003 1.096 0.5
30 ASUS A7A266-E 1AGP Pro/5PCI/1AMR, PC2100/PC133, ATA133, CMI8738, 4 USB Ager / DepnTirul fip Catnilarnarp
0.994 1.148 0.3
31 ASUS A7V266 1 AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, 4 USB Ager / Romsoft
0.732 0.624 0.004
32 Matsonic MS8137C* 1AGP/5PCI/1CNR, PC21O0/PC133, ATA100, AC97, 2 U5B PraCA
0.690 0.637 0.006
33 ASUS A7S333 1AGP/5PCI/1AMR, PC2700, ATA100, AC97, 4 USB Romsoft / UltraPro
0.996 1.132 0.2
34 Transcend TS-AKR4 1AGP/5PCI, PC2100, ATAi00, AC97, 2 USB ProVision
0.979 1.112 0.2
35 Totem TM-S735MD 1AGP/5PCI/1AMR, PC2100/PC133.ATA100, AC97, 2 USB ProVision
0.962 1.110 0.3
36 ECS K7S5A 1AGP/5PCI/1AMR, PC2100/PC133,ATA10D, AC97, 2 U5B 5istec
0.976 1.083 0.3
37 Acorp 7KT266A 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 0.898 1.160 0.4 Depozitul de Calculatoare
38 Gigabyte GA7VTXH 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CT5880, 2 USB 0.888 1.070 0.2 ULtraPro / Tornado
39 ECS K7VTA3 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB Sistec

VREI SA ÎNCEPI O CARIERA


R E D A C T O R J O C U R I

ÎN DOMENIUL JOCURILOR PC?


XtremPC angajează redactor jocuri
Cerinţe: cunoştinţe solide in domeniul jocurilor PC,
abilităţi foarte bune de sinteză şi exprimare
CV la redactia@xtrempc.ro sau Fax: 021-231.28.66

iu Ne-august 2002
PLACI DE BAZA - PENTIUM 4 - MEMORIE DDRAM

fi *
-J / / •
Un SiS645 foarte bine implementat si nimic mai mult nu a fost necesar
pentru a cbţine primul loc. Performantele sunt insă susţinute şi de un
sunet de calitate si conector S/PDif In/out
1 Abit SD7-533 113 Si5645 FSB 400, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA1D0, CMIB73B6ch, 2 USB, S/PDIF 0.738 0.818 0.02 Tape Computer
2 Gigabyte GA-8SIML 82.4 SiS650 FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2700, ATA100, ALC201A, RAID, 2U5B, video 53 0.784 0.769 0.016 UltraPro
3 ASU5 P4S533 110.2 SiS645DX FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMI8738, 4USB 0.767 0.778 0.02 UltraPro / Depozitul de Calculatoare

£32 4 ASUS P4B533-E 171.7 i845E FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA133, CM18738, 6 USB, lan-on-board, S/PDIF 0.751 0.746 0.06 Romsoft
5 Soltek SI-85DRS2 107 SiS645 F5B 400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA100, AC97, 2 USB 0.777 0.764 0.08 FtuCA' Depozitul de Calculatoare
6 ASUS P4B266 (SE) 127.3 i845D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PCZ100, ATA100, CMI8738 6ch, S/PDIF 0 985 1.254 0.5 Ager / Romsoft / UltraPro
7 Chaintech 9BJF N/E i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMIB738 6ch, video 0.771 0.743 0.02 Asbis / Comrace
8 EPoX 4G4A+ 141 i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PCZ100, ATA100, AC97 v2.2, RAID, video 0.749 0.760 0.024 Romsoft
CEŢf 9 Intel D85GBV N/E i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, video, TV-Out, DVI 0.757 0.742 0.028 iutei Corporation
10 DFI NB76-EC 118 i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, video, S/PDIF 0.768 0.745 0.012 Tape Computer
11 Gigabyte GA-8IEXP 112.9 i845E FSB 533/400, 1AGP/6PG/1CNR, PC210D, ATA133, CT5880, RAID, S/PDIF, FireWire 0.736 0.729 0.06 UltraPro

12 EPoX EP-4BEAR 134.5 i845E FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA133, Realtek ALC650. RAID 0.752 0.738 0.028 Depozitul de Calculatoare
645 Ultra - i- S1S645 FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, AC97, 2 U5B 0.745 0.763 O.O0B -
13 M5I
CS3 14 Abit 152 1845E FSB 533/400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 4 USB 2.0, RAID 0.745 0.763 0.008 Tape Computer
BD7II-RAID
FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI8738, 2 USB, RAID 0.745 0.734 0.02 Depozitul de Calculatoare
15 VIA P4XB-RA \$£$EŢ^ 107 P4X266A
FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB, video SiS315 0.708 0.776 0.012 Tape Computer
16 DFI v NS35-SC
FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI8738, 2 USB 0.730 0.755 0.008 Asbis / Comrace
17 Chaintech CT-8BJD
FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI873B6ch, 4 U5B 0.957 1.197 0.8 -
18 MSI 845 Ultra-AR i845D
FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB, RAID
19 Soltek SL-85DRV3 100 P4X266A 0.750 0.726 0.012 ProCA
FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2700, ATA100, CT5880, 2 U5B
20 Gigabyte GA-BSRX 85 SiS645 0.748 0.725 0.008 UltraPro
FSB-4O0,1AGP/2PCI/1AMR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 U5B, video SiS315, modem
21 EagleTec M935LR 89 SiS650 0.727 0.734 0.02 Depozitul de Calculatoare
FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 4 USB
22 EPoX 4BDA2+ 127.9 i845D 0,989 1,159 0,8 Elsaco
FSB 400, 1AGP/4PCI/1ACR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB, video SiS315, modem
•23 Matsonic
24 VIA
MS9317E
4PX266A1 KEW 8
6 siS65D FSB 400, 1AGP/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB
FSB 400, ÎAGP/6PCI/1ACR, PC2700, ATA100, CMI8738, 2 USB
0.723
0.738
0.734 0.02 ProCA
0.727 0.008 Depozitul de Calculatoare
| N/E P4X266A 0,971 1,219 0.4 Ager / UltraPro / Romsoft
25 ASUS P4S333 maxim - , -
105 5IS645 FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC270D, ATA100, 4 USB
r A c

26 Jetway S446 0.968 1.274 0.1 UltraPro


66.4 SIS645
27 Transcend TS-ABR4/NR FSB 400, 1 AGP Pro/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB, lan 10/100 0.871 1.249 0.8 ProVision
127 1845D
28 Gigabyte GA-8IRX 92.4 i845D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CT5880, 4 USB, Dual Bios, 128DDR 0.833. 1.202 0.6 Tornado / UltraPro
29 Soltek 5I-85MIV-L 106/93 P4M266 FSB 400, 1AGP/3PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.718 0.735 0.008 ProCA / Depozitul de Calculatoare

30 5oltek 5I-B5DRB nz'ico i845D FSB 40u, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CT5880, 2 USB 0.738 0.711 0.012 ProCA / Depozitul de Calculatoare

31 Intel D845BG - FSB 400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97, lan 0.717 0.722 0.02 ElkoTech
i845D
32 DFI NB70-SC 1.461 96 FSB 400, 1AGP/4PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB 0.862 1.158 0.2 Tape Computer
i845D
33 PC Partner
34 Abit
P4x266AS-241
BD7-RAID
EH 82
137
P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97
- FSB 400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, 2 USB, AC97, RAID
0.723- 0.723, 0.008; Senorg
0.705 0.725 0.02 Tape Computer
35 EPoX 45 DA 1.446 99.5 FSB 400, ÎAGP/6PCI, PC2700, ATA100, 2 USB, AC97 0.722 0.717 0.008 Best Computers
36 Matsonic M59107C 1.400 64 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC210O, ATA100, 2 USB, AC97 0.671 0.721 0.008 Alliance Computers
37 LiteON MA280 77 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.668 0.655 0.008 Alliance Computers
* Notele subliniate cu roşu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov si bleu (note finale şi parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
* Preţurile notate cu N/E presupun că distribuitorul nu deţine temporar sau definitiv acel produs pe stoc

DRIVE-URI COMBO

*3
^ ^ a ^ Philips a găsit soluţia ideală pentru îmbinarea unui
W > ~™ ! drive DVD cu unul CD-RW.

1 Philips RWDV1600 1.270 107 12X 40X 16X 10X - IDE / Seamless Link / Termo Balanced Writing 0.439 0.383 0.448

'i. Plextor PX-320A 1.183 215 12X 40X 20X 10X 2Mb BURN-Proof / Termo Balanced Writing 0.355 0.379 0.448
3 LG GCC-4120B 1.14S 79.5 ax 32X 12X 8X 2Mb IDE / ExacLink 0.370 0.355 0.442

m
iu H e a u gust 2002
I top

TOPURI
PLACI VIDEO

ne -- a m > Chipset-ul CeForce4 Titaniu.m460O a adus tnca o data


J

'BH/jâfiţlKff^S NVIDIA primul loc in topul performantei. Adăugaţi 2


p e

£&i!Hîf ""-'"•(JJfl ventilatoare si un radiator c â t o zi de post şi a v e ţ i r e ţ e t a .


1 Leadtek WinFast A250Ultra 2.066 396 Titanium 4600 128MB DDR, 3.6 ns, chip/mem: 300/650MHZ, TV-Out, DVI 2.046 0.02 Best / UltraPro (D)
2 ASUS V8460Ultra 399 Titanium 4600 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 300/650MHz, TV-Out, DVI 2.046 0.01 Depozitul de Calculatoare (D)
3 Chaintech GT61 N/E Titanium 4600 123MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 3O0/650MHz, TV-Out, DVI 2.020 0.02 Asbis / Comrace (D)
4 Gainward PowerPackTi4600 (simplul 337.5 Titanium 4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 3O0/650MHz, TV-Out, DVI, Bundle 2.006 0.03 Rcmsoft / UltraPro / Caro ( ) n

5 Abit Siluro GF4 TÎ4600 2.027 378 Titanium 4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/648MH.Z, TV-Out, DVI 2.012 0.015 Tape Computer (P)
PowerPackTi4400 max.
6 Gainward IBTul 306.3 Titanium 4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 275/550MHz, TV-Out, DVI 1.865 0.025 Porsoft / UltraPro / Caro (0)
7 MSI G4Ti4400-VTD 285 Titanium 4400 12BMB DDR, 3.6ns, chip/mem: 275/554MHZ, TV-Out, DVI 1.845 0.02 Best Computers (O)
fisa 8 ASUS VB840 1.864 331.5 Titanium 4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.844 0.02 Depozitul de Calculatoare (D)
9 Abit Siluro GF4 Ti4400 1.632 271 Titanium 4400 12BMB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.817 0.015 Tape Computer (b)
10 Leadtek A250LETD 196 Titanium 4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/513MHz, TV-Out, DVI 1.731 0.02 Skin Media (D)
11 ASUS VB420 64MB 181 Titanium 4200 64MB SDR, 4ns, chîp/mem: 250/513MHz, TV-Out, DVI 1J36 Depozitul de Calculatoare (Li)
Siluro GF4Ti4200
IMI
12 Abit. 182 Titanium 4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHz, TV-Out, JDVI 1.700 0.015 Tape Computer (D)
13 Gainward Ultra/650XP GS N/E Titanium 4200 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHz, TV-Out, DVI 1.660 0.015
Depozitul de Calculatoare
(D)
UltraPro
14 ASUS
GS3 15 Gigabyte
V8420/128MB
Radeon 8500 Deluxe Maya
ESI 206 Titanium 4200
253.5 Radeon 8500
128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445MHz, TV-Out, DVI
128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 274/548MHz, TV-Out, DVI
1.654
1.554
0.02 Romsoft
0.015 UltraPro
(D)
(0)
16 Hercules 3D Prophet 8500 155 Radeon 8500 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 275/550MHz, TV-Out, DVI 1.616 0.02 UbiSoft <D)
CE2I
17 Gainward GeForce3 Titanium500 : 198 Titanium 500 128MB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/500MHz, TV-Out, DVI 1.500 0.015 Caro Group (D)
WinFast Titanium 500 max.
18 Leadtek 225 Titanium 500 64MB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/500MHz, TVOut, DVI, 2joc. I B H I Best / UltraPro (G)(D)
19 Sapphire Radeon 8500LE I H f l i 156 Radeon 850OLE 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/50OMHZ, TV-Out, DVI 1.727 0.01 Best Computers (O)
CEHI 20 Hercules 3D Prophet 8500LE 1.399 192 Radeon 850OLE 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHz, TV-Out, DVI 1.384 0.015 UbiSoft (0)

21 PowerColor Evil Maşter II 1.381 174 Radeon 850OLE 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/5O0MHz, TV-Out, DVI 1.366 0.015 ProCA (0)
22 Abit Siluro GF3 Vio 1.574 250 GeForce3 64MB DDR, chip/mem: 200/460MHz, TV-Out, DVI 1.559 â o T s Tape Computer (D)
23 Gigabyte Radeon 8500 Deluxe Maya 2W.9 Radeon 8500 64MB 5DR, 3.3ns, chip/mem: 275/550 MHz, TV-Out, DVI 0015 UltraPro (D)
24 Hercules 3DProphet8500 All-in-One 349 Radeon8500LE 64MB DDR, 4ns, TV/FM Tuner, TV-Out, Video In, DVI 1.285 0.03 UbiSoft (D)
25 Leadtek WinFast Titanium 200 137.5 Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz, TV-Out, DVI, 2 jocuri M95\ 0.015 Skin Media (D)
26 Abit Siluro T1200 • aui 125 Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHZ, TV-Out, DVI 1.290 0.015 Tape Computer
27 Creative GeForce3 Titanium 200 j Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz, TV-Out, DVI 1.494 0-015
.
28 Gigabyte Thundra GF3200 HEîW N/E Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz, TV-Out, DVI Tornado
29 lnno3D
30 Gainward
Tornado GF3 Titanium200 |
PowerPack MX460
TJ^MT
1.250
N/E Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz
W.7 GeForce4 MX460 64MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 3O0/550MHz, TV-Out, DVI
Bi
1.225
6 Best Computers
0.025 Depozitul de Calculatoare
UltraPro i Caro
(O)

31 Leadtek WinFast A170DDR 1.434 118 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out, WinFox 2.0 1.424 0.01 Skin Media (D)
32 Chaintech G441 1.132 N/E GeForce4MX440' 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out 1.117 0.015 Asbis / Comrace (b)
33 Abit Siluro MX440 1.129 96 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem; 275/400MHZ, TV-Out 1.128 0.01 Tape Computer (D)
34 Gainward GeForce4 MX440 1.125 95 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out 1.120 0.005 Caro Group (D)
35 ASUS V8170 Depozitul de Calculatoare
1012 GeFarce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out 1.111 0.01 UltraPro (D)
36 Soltek GeForce4 MX440 I B M 98.4 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 270/405MHZ, TV-Out 1.061* 0.01 RroCA (D)
37 ASU5 V7700 Ti32 Titanium 32MB DDR, 5ns, chip/mem: 250/400MHZ, TV-Out, SVideo Out, 2 joc. 0.015 Ager (D)
E - f f l as
38 ProLink PixelView GeForce2 Ti64 j 80 Titanium 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/400MHz o" Ager <D)
max.
39 Leadtek WinFast A170 •• & 101.5 GeForce4 MX420 64M8 SDR, 5ns, chip/mem; 200/166MHZ 0.748 0.01 Best / UltraPro (O)
40 Gigabyte Radeon7000 Pro 52.5 Radeon VE 64MB SDR, 6ns, chip/mem: 155/155MHZ, TV-Out 0.601 0.005 UltraPro (D)
"Notele subliniate cu roţu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov si bleu (note finale si parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
"Preturile notate cu N/E presupun că distribuitorul nu are temporar sau definitiv acel produs pe stoc

DRIVE-URI DVD+RW

O O o? Intefaţă / Buffer Underrun / Tehnologii ii


Desi Philips se dovedeşte momentan
-•- • liderul inventatorilor, Ricoh este cel al
' " p r o d u c ă t o r i l o r DVD+RW
1 Ricoh MP5120A-DP 356.9 2.4X 12X 10X BX 32X - IDE / Just Link 0.372 0.353 0.412 0.524 Romsoft
2 Philips •
• 449 2.4X 12X 10X 8X 32X - IDE / Seamless Link / Termo Balanced Writing 0.371 0.341 0.420 0.528 Best Computers
3 HP N/E 2.4X '"12X 10X BX 32X 2Mb IDE / Buffer Underrun protection 0.370 0.351 0.408 0.518 Distribuitorii HP

iulle-august 2002
PREMIUL
SONY Cyber-
Digitd
memory stic

Cyber-shot
_J ^ MEGA PIXELS

P R E M I U L II:
SONY Cyber-shot
memory stick

una dintre
cele trei camere
CybEr-shot
foto digitale
2 0 MBCAPtXElS
SONY!

PREMIU
SONY Cyber- sho
3*

TALON PARTICIPARE
Completează şi trimite acest talon la adresa:
XtremPC - Str.Puskin 18 Bucureşti 1
Nume: Prenume:.
Cyber-shot \ . ^ — Z # , Telefon: E-mail:
Numele " c â i n e f u i robot" Un a i t p r o d u s c u n o s c u t
d e la Sony e s t e : al Sony e s t e :
AI80 Presario
BIBO Playstation 2
Menţiuni:
CIBO PowerPoint
Premiile sunt o f e r i t e ele:
Sony Overseas S.A. Bucharest Office
Bvd. E x p o z i ţ i e i 2, Tel: 021-224 47 11
Termenul l i m i t ă al concursului - 1 septembrie data p o ş t e i
C â ş t i g ă t o r i i vor f i a n u n ţ a ţ i î n n u m ă r u l 36 XtremPC S O N Y

f
_ J cuprins

g r a f i c ă , editare audio-video, programare, sisteme de operare, Internet

grafică
3D STUDIO MAX 5
LINUX
60 BOX
La Începutul
lunii iulie, o
Un upgrade mică
excelent
pentru regele
organizaţie
non-profit - x
XBox Linux —
v N ^ T ^ - neîncoronat
- al graficii
Project a
anunţat că
xeox 1

3D oferă 200.0005 celui sau celor care vor reuşi


să găsească o modalitate simplă şi legală de

64
a rula Linux pe o consolă XBox de la
POSER 5
Microsoft.
Maşina de creat oameni
La prima vedere acest lucru părea o
provocare bizară la adresa Microsoft, care
este un adversar redutabil din punct de
vedere legal si nu numai. în plus, iniţiativa
părea imposibil sau cel puţin foarte greu de
pus în aplicare: XBox foloseşte o versiune
restructurată de WindowsZDOO şi, din
motive de protecţie, nu rulează decât
jocuri.
lată însă că, la nici o săptămână după
anunţ, primul program Linux care rulează
GALERII XTREME legal pe XBox este disponibil. A fost creat
66 Singura e x p o z i ţ i e offline care
găzduieşte creaţiile tale
fără XBox SDK şi aparent nu face mare lucru
în afară de afişarea pinguinului Tux şi a
adresei de web a proiectului
(http://xbox-linux.sourceforge. net/index.php)
pe ecran, însă este un început.
După Lindows, XBox Linux Project este
o nouă piedică pentru cei de la Microsoft.
Având în vedere puterea consolei, dacă
proiectul va reuşi, utilizatorii din lumea
întreagă vor beneficia de un desktop
computer excelent pentru preţul său, ca să
nu mai vorbim că ar putea fi interconectat
cu alte console pentru a crea clustere

Internet extraordinar de puternice, sau "ferme" de


randare pentru companiile de efecte
speciale.
XPLORER XTREM Ghidul tău
offline Până în momentul de faţă cei de la
pentru Microsoft nu au avut nici o reacţie oficială
optimizarea la adresa proiectului, ceea ce ar putea fl
navigării interpretat în mai multe feluri: fie nu cred
online că succesul este posibil, fie sunt în
expectativă pentru prima greşeală a
organizatorilor proiectului. Indiferent de

0 o motiv, proiectul este demn de apreciat.


s e c v e n ţ e noi

şi p r o d u c ţ i i r o m â n e ş t i ,

de l u n i p â n ă s â m b ă t ă ,

ora 17:00
programelor 3D este caracterizată de preţuri o matrice de rotaţie Euler în cadrul interfeţei, această problemă este des
• Nume: 3d studio max
• Versiune: 5
PIAŢA exorbitante si de schimbări neaşteptate
legate de~acestea. Recent, au avut loc câteva evenimente
întâlnită la orice animaţie 3D ţ i este bine că Discreet s-a gândit la o soluţie.
Două alte noi opţiuni sunt prezente în interfaţă; layere ţ i seturi de
• Producător; Discreet spectacuLoase in acest domeniu. Alias Wavefront a anunţat obiecte. Layerele exiţtau deja în Maya, dar sunt o adăugire mai mult decât
• Web: www.discreet.com scăderea preţului pentru Maya Complete de la 75005 la 1999$ bine venită pentru Max, permiţând gestionarea eficientă a scenelor prin
• Reseller: ABC si pentru Maya Unlimited de la 16.000$ la 6.999$. Peste 5.000$ selectarea rapidă a obiectelor, ascunderea sau "îngheţarea" lor, la nivel de
International S.A
în primul caz şi 9.000$ in cel de al doilea. Mai modeşti, cei de layer. Cam acelaşi lucru se întâmplă în cazul seturilor de obiecte, care sunt
• Procesor: Pentium III SOOMh
la Newtek au redus preţul pentru ultima versiune de un gen de grupuri, dar fără limitările impuse de un grup, aţa cum este
• Memorie: 256MB
Lightwave la 1595$ de la 2495$. Caligari a anunţat o ofertă înţeles de Max: un obiect poate face parte din mai multe seturi şi
• HDD: 400MB
temporară prin intermediul căreia utilizatorii programelor modificarea unui set nu înseamnă modificarea fiecărui element component.
• Video: DirectX 32MB
concurente pot achiziţiona trueSpace 5 la preţul de 299$ in
VERDICT: "° loc de 595$. Softimage, SideFX, Maxon şi Electric Image nu au
Selectarea oricărui plan din
Cea mai plăcută surpriză reacţionat. Era oricum greu de crezut că SideFX va reduce din Selectarea oricărei axe
constrânge mişcarea pe cadrul manipulatorului
a anului pe partea de cei 17.999$ pe care îi cere pentru Houdini, însă până şi ei au axa respectivă, iluminată constrânge mişcarea la planul
software. anunţat o versiune cu limitări, numită Houdini Select, ce va respectiv, iluminat
în galben.
apărea in noiembrie si va costa 1999$. deasemenea in galben.

Toată lumea aştepta însă un răspuns din partea Discreet.


Reacţia acestora nu s-a lăsat mult aşteptată: ei au declarat că
scăderile de preţ anunţate de competitori sunt doar o
modalitate jalnică de a atrage atenţia ţi că preţul pentru
3d studio max va rămâne acelaşi, dar că î n schimb vor oferi un
produs de o calitate superioară, cu multe opţiuni noi, ce va
aduce astfel raportul calitate-preţ la acelaşi nivel cu
pachetele 3D ale concurenţilor.
Dacă nu am fi avut ocazia să vedem cu ochii noştri
versiunea 5.0 a 3d studio max, am fi privit toată această
declaraţie ca pe un discurs publicitar obişnuit, ba chiar unul
de o calitate îndoielnică. însă noua versiune ne-a impresionat
mai mult decât ne-am fi aşteptat. Au apărut noutăţi în toate Schema de culori Rosu. Verde, Albastru va ajută să asociaţi componentele
domeniile si nu doar schimbări de suprafaţă, ci lucruri pe care glzmo-ulul cu axele XYZ.
pasionaţii de grafica 3D si profesioniştii şi le doreau de mult
lf Ireali cncirţ canin a<c
timp, încercând să le simuleze cu plug-in-uri şi uneori, când . gntiu a IUTJH vaLatN La r'r.'ni t convii^e seMxti . •
pUn. Planul vUctat va flihrolnor w
tttf
« M ou. Au «lecui!
nu reuşeau, se mulţumeau să privească invidioşi î n "ograda" II LlurtlftM* Hi [liberi MM

competitorilor, care aveau aşa ceva de mult timp.


hu lan Ir mDduHle de irlecllc
luni dlspombtlt isnuiun.
Eficienta înainte de toate Glimo.ul ID romporţfl direiit In
luncTtf de n « u d* njtaic
HLHUI In meniul cflnclHI.
Gizmo-urile pentru poziţionare, rotaţie ţi scalare din SttKIjlLTtfuccrirraU
Pmirwa ract a itabjc
versiunea 5 se apropie acum î n concept de widget-urile din ™.[»n>l pe loa[s mite.

trueSpace, simplificând destul de mult toate operaţiunile 1.2


pentru care au fost destinate. Pe lângă limitarea acţiunilor la ApAuiU pe Ortear* din cercuri
o anumită axă, prin selectarea ei în cadrul gizmo-ului, opţiune ii mhuumouşr-uipt-fvnvg
ciiţuUn. Pu[H[1 merge de nul
disponibilă şi în 3d studio max 4, acum puteţi limita acţiunile moJttr cxl In jurul «Tortul penurii
A trKEUa O J«*ln- 4- mrjl mu(!
la un anumit plan, prin selectarea corespondentului său î n «v MQ <M {rac.
cadrul gizmo-ului (imaginea 1.1).
Pentru poziţionare există încă un ajutor vizual, o versiune
semitransparentă a gizmo-ului rămânând in vechea poziţie, luUI-i In linul unei MP «jn(
legată cu o linie de cel pe care il deplasaţi, asemănător cu plaule m cadrul unul plin N
peipnnd lf utnr pe
modul în care funcţionează deplasarea in Rhino. Gizmo-ul de Amlnfir.va de -HoclaţlA
AGh'MZ Brun» când VCTI rMofl Cf eufilff dedn Inwuibl Io In
noul (Um ntuT-Jniul In cur ajun? In ip-Hole
scalare se va deforma şi scala interactiv odată cu obiectul pe "7. rV MII ulm vlrtW. « H M qlxrnj-ut
nit mal purta InUTcai si mal uHH
care il reprezintă.
1.3
Rotaţia este ţi ea mai intuitivă vizual, iar pentru animaţie
are un mod special, numit gimbal, ce elimină fenomenul de
Noile manipulatoare pentru poziţionare, scalare şi rotaţie sunt mult
"gimbal lock", atât de_urât de artiţtii CG, ce apare atunci când
diferite de cele din versiunea anterioară, dar din fericire mult mai
două axe de rotaţie ale obiectului sunt îndreptate in aceeaşi
eficiente. Conceptual, ele se aseamănă destul de mult cu cele din
direcţie si, efectiv, obiectul nu se roteşte aţa cum ar trebui.
trueSpace ţ i vă vor face viaţa mult mai uşoară.
Din moment ce aproape toate pachetele de grafică 3D folosesc

Iul le* august 200?


grafică


- Ă D 0 T
BR.~T;< . x i ă s : — i l D

ni*. •
- nr o

r .F i

l^ ——s-j
1

p j~

i—'-i™ 5- -ni' " A

Modelare şi texturare
Max 5 nu aduce îmbunătăţiri ia nivelul modelării
Efectele schimbărilor aduse UVW Mapping-ului in fereastra dedicată pot fi vizualizate NURBS, care nu a fost niciodată un punct forte
în timp real în viewport (2.1). In meniul Quad se găsesc noile opţiuni pentru modelare pentru produsul de la Discreet. în ceea ce ne
poligonală - cele cu parametri suplimentari având un mic buton ce permite accesarea priveşte, bine face, pentru că erau puţini cei care
acestora (2.4). il foloseau pentru setul de instrumente NURBS, în
condiţiile în care puteau face acelaşi lucru mult
mai bine în Rhino sau Maya.
De aici alegeţi tipul do proiecţie al mesei. Puicii vedea Pe partea de modelare poligonală însă v ă
eicmplc In pârlea de Jos a Imaginii.
aşteaptă o mare surpriză. Cei care au experimentat
cu plug-in-ul Meshtools al lui Laszlo Sebo, ţi
Opţiuni pentru UVW Unwrap despre care puteţi cili mal
multe in articol. extensia lui, csPolyTools, scrisă de Chris Subagio,
vor descoperi că mai toate comenzile noi pe care
le introduceau in Max sunt suportate acum nativ de
versiunea 5. Nici acest lucru nu este original,
rop/Boliom Ftont/Back lefl/Righl BoxNoIop Diamond majoritatea fiind derivate din standardul Winged
Edge, creat de japonezi acum mai bine de cinci ani
ţi prezent în Nichimen Mirai, Nendo ţi Wings 3D.

^ ^ ^
Dar pe cine poate să deranjeze lipsa de
originalitate atunci când prezenţa lor este o
binecuvântare?
Grovv si Shrink pentru selecţii, selectare de
edge luops ţi edge rings, Connect Edges, Remove ş i -
Insert Vertex, QuickSlice, Hinge from Edge, FHp
Polygons, Extrude along Spline, Repeat Last
Qperation, Outline Polygons, plus încă două-trei
mai puţin importante. Explorarea lor in detaliu ar
ocupa prea mult dîn spaţiul acestui articol, insă
Barele de ungllc au leat este de ajuns să spunem că modelatorii vor fi
r e o r ţ a n i i a t e si u parte din
opţiuni au lOJl mutate In
extrem de încântaţi de acest set de instrumente, o
partea de )os a ferestrei adevărată mină de aur ce va conferi programului
un avantaj remarcabil în cursa pentru supremaţie.
Pentru a completa acest aspect, modulul UVW
Noul gfţrno pentru
transformări ciW disponibil
Unwrap a fost îmbunătăţit semnificativ, putând fi
i Enablegrld inap
chiar comparat cu un program de ţine ţtătător,
fr

din toolbar, meniul Edlt st ţ f j Eroble pJn^map


meniul quad
dedicat activităţii de texturare, cum ar fi de
Fereastra editorului are o grtta
pentru a fadLita pozlltonarea
exemplu DeepUV de la Right Hemisphere. Sunt
Deald wloctall intre
modurile Vertex, Fdse predsâ. Dimcn&iunile ii culorile pot disponibile trei moduri de unwrap pentru meţe
u u Face, Activall Select ii personalizate din meniu! Advanced
Element pentru a selecta Optiora (Flatten, Normal ţi Unfold), precum si diferite
IntrauI d u î t e r . Activa:-•
Sync Viewport pentru a moduri de mapare (pentru Normal Mapping),
acluallra Wlettfa in ambele f** Ine commoncJr'oplloniv/Indov/
îcenc, [ E gh/o. youlri* mral uwd tcot Inc vizibile in imaginea 2.2. Cluster-ele de poligoane
HT7 -3Qiv toraachlocatkon.
Fereastra de caneiiii snipeaii cele pot fi aranjate diferit in cadrul texturii pătrate,
mal utilizate instrumente intr-o
pczillf la indemân j . motorul ce le desface automat putând să păstreze
proporţiile (normalize), să le rotească pentru a se
potrivi mai bine, lucru ce ar putea duce la
întinderea texturii (ratate) sau să le alinieze după
Apăsând pe Show Options
p u t e ţ i accesa' a doua j u m ă t a t e a lăţime. Selectarea se poate face atât in editor cât
*1 feipstrei de opţiuni sl comenzi. ţi î n viewport, feţele selectate apărând in ambele.
Opţiunile pentru Sitmap v â lasă sa
setali dimensiunile î l slrâluclrea De asemenea, în cazul selectării unui vertex sau a
imaginii din fundal. Disable Affect unui edge după ce un model a fost "întins" în plan,
Center p a s t r e a i â llle-ul din centru
mal luminos. UVW Unwrap va ilumina ţ i edge-urile/vertex-urile
J grafică

Soluţia de radiozitate este vizibilă direct in viewport, nemalfilnd conexe, pentru ca apoi, printr-un simplu click pe comanda Stitch să le
nevoie să o simulaţi cu lumini suplimentare (3.1). întreaga ierarhie puteţi uni într-o singură bucată în caz că au fost separate de
de materiale, bitmap sau procedurale, poate fi salvată intr-o singură unwrap-ul automat. La nivel de vertex, în caz că există disensiuni, se
textură "flattened" pentru a fi folosite in aplicaţii real time. poate folosi opţiunea de aliniere a punctelor de control ale mesei
după o formă geometrică (linie, cerc, paralelipiped sau o curbă
desenată de mână). Cei care au lucrat cu UVW Unwrap-ul vechi stiu
că acesta nu era prea eficient cu obiectele complexe, de multe ori
A j u s t a ţ i simplu oasele
Schimbarea r ă d ă c i n i i pentru fiind necesare-plug-in-uri sau programe conexe. Situaţia s-a schimbat.
la dimensiunile mesei
un l a n ţ de oase
De asemenea, 3d studio max 5 este compatibil cu DirectX 9.0, are
suport pentru shadere, pe care le poate afişa in timp real în viewport.

A p l i c a ţ i un grad lent
unui lant de oase
A n i m a ţ i e ş i randare
Dacă este să ne luăm după declaraţiile Discreet, cele mai importante
îmbunătăţiri au fost aduse modulului de animaţie. Noi am înclina mai
A d ă u g a ţ i , Ş t e r g e ; ! sau redenumiti
orice os dintr-un lant mult spre modelare ţ i randare, dar nu suntem tocmai experţi în
animaţie încât să putem lansa afirmaţii categorice în acest domeniu.
Totuşi, schimbările ni se par de bun augur: în primul rând
Schimbaţi proprietăţile posibilitatea de a eticheta orice set de obiecte drept "personaj"
A d ă u g a ţ i st c o n e c t a ţ i oase
aripioarelor pentru (Character Mode) si a-l putea manevra ca atare, si de a defini Skin
mai multe oase simultan
Poses pentru el, poziţii în care puteţi reveni oricând după dorinţă, dar
pe care le puteţi si edita. Puteţi defini un personaj astfel încât să
includă atât o mesă hîgh-res, cât şi una low-res. Pentru teste o puteţi
folosi pe cea low-res, iar în momentul în care v r e ţ i să treceţi la
animaţia finală o puteţi utiliza pe cea mai bună calitativ.
CE PUTEŢI FACE CU NOILE OPŢIUNI "BONE TOOLS" DIN MENIUL CHARACTER Track-urile de animaţie sunt salvate separat ca fişiere .anm si pot
3.2 fi refolosite pe acelaşi caracter sau pe altele cu comanda Insert
Animatîon. Acelaşi lucru putea fi realizat puţin altfel cu Merge
Animation in 3d studio max 4, dar numărul de paşi necesari este redus
în max 5, iar flexibilitatea procesului este mult îmbunătăţită.
Toate acestea sunt posibile doar cu oase, fără Character Studio.
Tocmai de aceea probabil, instrumentele pentru gestionarea oaselor
au fost mult îmbunătăţite; după cum puteţi vedea 51 în imaginea 3.2.
Sistemul de animaţie beneficiază acum de posibilitatea de a crea
Skyilght csle noul Up de Iluminare ce apare in grupul Standard
Lfghls. Nu este precis din punct de vedere fizic si poate fi keyframes doar pentru componentele necesare ale unui Character
folosit in situaţiile in care nu sunt necesare valori exacte de Iluminare ;. Node, ceea ce se traduce în posibilitatea de a face animaţie "pose to
pose" fără a mai fi îngrijorat de apariţia unor keyframe-uri nedorite
sau rezultate neaşteptate. Fluiditatea animaţiei este susţinută de
noul Function Curve Editor, un modul mult mai interactiv al
Model fandat cu o s i n g u r ă lumina
de Up Skylight Trackvîew-uluf.
Pe partea de inverse kinematics se remarcă Spline IK, ce rezolvă
automat mişcările pentru oase plasate de-a lungul unei curbe spline,
excelent pentru mişcări de coadă la animale, lanţuri suspendate sau
chiar pentru animarea unui şarpe. Un nou controller boolean si rotaţia
gimbal completează schimbările din domeniul animaţiei.
Pentru s i m u l ă r i arhitecturale este mult mai potrivit sistemul Daytigt, Cireaşă de pe tort este constituită de includerea modului de
dinamică Reactor, de la Havok, în distribuţia obişnuită de Max, lucru
care nu este de ici de colo în condiţiile în care doar el costă peste
Lumina provenind de la o sursa oarecare intersectează o fata
triunghiulara a unul obiect din scena. Aceasta retine lumina 1000$. Simulările de tip Hard Body, Soft 8ody, Rope/Chain, Cloth şi
primita Ti in funcţie tie materialul obiectului, va reflecta o parte Fluid Surface vor fi mai uşor de făcut şi mai precise cu acest add-on
inapoi in scena.
excelent.
Randarea ne-a făcut cea mai plăcută surpriză după noile
Alte fete vor primi lumina reflectau si o vor adăuga la lumina pe instrumente de modelare poligonală. închipuiţi-vâ că Max are acum
care o primesc direct de La surse sau alte fete iluminate.
iluminare globală, împrumutată din Autodesk Lightscape. Calculări de
soluţii de radiozitate, lumini fotometrice ce le simulează eficient pe
Procesul este repetat pana te diferenţa de Iluminare dintre doua cele din lumea reală, lumină de tip Skylight (cunoscută şi sub numele
interatii ale unui obiect este Sub limita specificată. Penţnj
obiectele mai Importante Se vor execr.ua calcule suplimentare. de Domelight) şi sistemul Daylight sunt îmbunătăţiri pe care ni le
doream de mult şi care fac (parţial) inutile motoare de randare third
CALCULAREA-RADIOZITĂŢII party gen Vray, Final Render sau Insight. Un nou shader Toon v ă va

m Iul le-august ZOOJ


grafică

ajuta să faceţi randări cartoon de Un 'personaj' (character*


Oase.meso la tal Io» resolulion. cat 51 Mgn
calitate. « l e o entitate ce poale resulutionl, slldcre. Ian|url M. hetpert.
li tratata ca un grup. Poate toate aceste obiecte pat fi induse intr-un
Cei care lucrează în domeniul game li salvat si poată fi leutillrat singur 'persana]'.
In aLle scene:
development, dar si cei cu calculatoare
mai puţin performante se vor bucura să
audă că soluţia de radiozitate poate fi
"salvată" în textura obiectelor, permiţând
recrearea aceleiaşi scene mult mai rapid,
fără calcule suplimentare. Dar randarea
"to texture" nu se opreşte aici: puteţi Animarea unul i •• : • al devine
mal uşoara cu ajutorul noului mod Puteţi salva dlle rit o segmente dincr-o
salva întreaga ierarhie de materiale, Set Key, In caro personajul devine animalic si apoi sa le reorganizaţi pentru
un filtru pentru kovframO'Uri,
bitmap sau procedurale într-o singură • -.' găr d e sa afctlc£c doar
secvenţa noua.

textură "flattened" pentru a o putea folosi componentele sale.

în aplicaţii real time. Soluţia de


radiozitate este oricum afişată şt în
viewport, pentru a vă ajuta să vă faceţi o
tdee despre cum va arăta scena in final.
PicLegrama personajului simbolizează loate obiectele din ansamblu. Este un obiect In line ce poale fi
rodenumit cu numele personajului. Selectarea Iul deschide Interfaţa de editare a personajului, iar
deplasarea Lui mulâ personalul Tr> politia de start dorica.
Mai este nevoie de o concluzie?
3d studio max 5 a fost anunţat pe 2B iunie
şi va fi disponibil începând cu sfârşitul
lunii iulie. în opinia noastră, acest
"eveniment" este mai important decât
lansarea XSI 2.0, Lightwave 7.5 sau
trueSpace 6, în trecutul mai mult sau mai
puţin apropiat, pentru că 3d studio max
este mult mai accesibil pasionaţilor de
grafica 3D decât orice alt pachet similar.
Nu mai aşteptăm decât un pachet
educaţionaL, freeware, pentru a fi în
Întregime fericiţi. Randare plăcută.

( ASTRAL

ASTRAL TELECOM

NAVIGARE INTERNET
CONTURI
DE EMAIL
SHARED
RESOURCES
JOCURI
ONLINE
CHAT
SCHIMBURI
DE FIŞIERE www.kappa.ro
I Cluj (064 - 193.198) ! Bucureşti (01 - 322.6687) I laşi (032-252.938) I Zalău (060-613.246) I M. Ciuc (066 -316.822) I
Od. Secuiesc (066 -217.824) i Ploieşti (044 - 196.220) I Brăila (039 -1610.732) I Galaţi (036 - 490.961) I Mangalia (041^7.53.7^4)1!
POSER
Maşina de creat oameni

DUPA
ce au preluat definită cu gradienţi sau pe baza
Poser de la materialului din care pornesc
defuncta MetaCreations, cei de firele de păr. Efectul final este
La Curious Labs nu s-au grăbit să excelent, chiar dacă este nevoie
îl îmbunătăţească. O serie de de ceva efort pentru a-l face şi
patch-uri, un Pro Pack ce nu a realist.
adus mai nimic nou, apoi linişte Corpurile umane sunt deja
pe frontul de vest. Până La poate prea realiste tinzând
începutul lunii iulie, atunci când către imagini cu pătrăţelul roşu.
au fost dezvăluite primele Din păcate însă Curious Labs nu
detalii despre o nouă versiune a au făcut publice şi imagini cu
popularului program. noua Posette (aşa cum au numit
Pentru cei care nu ştiu fanii principalul personaj
despre ce este vorba, Poser este feminin din PoserJ, pentru că
un program ce facilitează atunci chiar am fi avut ce
plasarea unor personaje vedea.
umanoide sau a unor animale in Problema iritantă a hainelor
diverse contexte. Manipularea care nu se mulau pe corp a
detaliilor şi animarea devenit istorie, pentru că un alt
personajelor erau mult atu important al lui Poser 5 va fi
simplificate, recomandând posibilitatea de a gestiona
programul începătorilor care nu coliziuni cu corpuri rigide şi mat
vroiau să îşi bată capul cu puţin rigide. Asta înseamnă că
modelarea şi animarea propriilor părul va flutura în vânt, dar va
personaje. Softul s-a dovedit putea si să cadă natural pe
foarte atractiv, dezvoltând o umeri, fustele se vor roti
întreagă Industrie secundară ce elegant in jurul picioarelor,
se ocupa cu crearea şi vânzarea costumele se vor mula pe trup,
de accesorii, haine, texturi şi iar personajele vor putea da cu
noi personaje ce nu erau incluse şutul într-o minge de exemplu.
în librăriile programului.
împărţirea în "camere" de
Poser 5 promite să fie unul lucru a fost păstrată, iar
dintre cele mai spectaculoase interfaţa este în mare parte
upgrade-uri din istoria aceeaşi. Vestea bună este că în
programului, reuşind să ofere noul Head Room veţi putea să vă
cele mai multe dintre opţiunile digitizaţi propriul chip pe baza
cerute de utilizatori şi în acelaşi unor fotografii din fată şi dfn
timp să rezolve numeroase profil şi să realizaţi morphing
bug-uri iritante. între diferite figuri, sau
Poate cea mai importantă sincronizare cu un fişier de
sunet. Camera de texturare a
DETALII opţiune este posibilitatea de a
crea păr. S-a terminat cu fost şi ea îmbunătăţită,
• Nume: Poser
modelele chele, desprinse parcă materialele devenind de fapt
• Versiune: 5
dintr-un vis frumos al unui frizer shader nodes, o modalitate mult
• Producător; Curious Labs
psihopat. Acum se poate crea şi mai eficientă de a crea şi aplica
• Web: www.curiouslabs.com
stiliza păr, care este conceput în texturi pe orice obiect.
• Distribuitor N/A
• Procesor; Pentium III WOMHz mănunchiuri, controlate de o Poser 5 este programat să
• Memorie: 256MB singură curbă spline, peruca apară la sfârşitul acestui an si
• HDD: 200MB finală fiind generată prin credem că nu suntem singurii
• Video: DirectX 16MB interpolarea curbelor care il aşteaptă cu nerăbdare.
componente. Culoarea poate fi

ffl
Iul le-august ZOO 2
AutoFX Dreamsuite
Series2
rt A si colecţia precedentă de la AutoFX, Dreamsuite
Efecte pentru t o ţ i
ne-a adus aminte de orele de lucru manual din şcoala
U n Series 2 este compusă din două-trei efecte cu generală. Intersectaţi benzi din imagine pentru a crea un
adevărat spectaculoase/interesante si aproape o duzină de efect surprinzător, de împletitură populară sau de
mărunţişuri inutile şi repetitive, chiar dacă bine realizate tapiţerie. Parametri gen adâncime, poziţie şi iluminare pot
din punct de vedere tehnic. De asemenea, interfaţa este la fi setaţi pentru fiecare bandă in parte. 2 1/2, 4 x 5 , Film
fel de greoaie şi contraintuitivă ca şi până acum. Bine că Grain, Film Strip, Film Frame Art şi PhotoStrips sunt
are luminiţe, umbre şi butoane lucioase din belşug. diverse efecte ce simulează benzi de film, diapozitive,
Tot la fel ca Series 1, Dreamsuite 2 poate fi găsit atât fotografii clasice, în diferite aranjamente, fără însă a avea
în variantă stand-alone, cât şi ca plugin pentru Photoshop. o utilitate decât in instanţe extrem de particulare.
Ambele alternative sunt la fel de Lente, si dacă rezultatele Tile este asemănător cu Mesh, Photo Press este un
nu ar merita efortul nici nu ne-am mai obosi să vă Bevel cu ceva mai multe opţiuni (combinat cu o variantă
prezentăm acest program. Dar el merită, măcar pentru trei de Plastic Wrap), iar Wrinkle,
dintre efecte. ceva mai interesant,
PrimuL dintre eLe este Puzzle Pieces, care creează o seamănă cu Crease din
iluzie perfectă a unui puzzle, cu posibilitatea de a deplasa Dreamsuite Series 1,
o piesă sau pe toate, şi apoi de a "rezolva" din nou : dându-vă posibilitatea să
puzzle-ul cu doar o apăsare de buton. în plus, puteţi folosi creaţi cute pe imagini. DETALII
propriile forme ca piese, iar cele deja existente se vor plia Ca şi până acum, • Nume: Dreamsuite Series
ascultătoare In jurul noilor forme. Puteţi folosi logo-ul puteţi achiziţiona efectele • Versiune: 2
companiei de exemplu, pentru a crea o reclamă excelentă. la preţul de 505 bucata sau • Producător: AutoFX
Pentru a completa opţiunile, aveţi posibilitatea să 150$ pentru toate. în • Web: www.autofx.com
încărcaţi o imagine distinctă pe fiecare piesă, dacă aceasta opinia noastră este mai • Procesor: Pentium III 800MHz
vă este dorinţa. Plastic Wrap este cel de al doilea efect ce bine să daţi 150$ doar pe • Memorie: 256MB
ne-a atras atenţia: un mod interesant de a conferi cele trei pe care le-am • HDD: 40MB
adâncime unei imagini 2D, prin suprapunerea unul "voal" de scos în evidenţă. • Video: DirectX 16MB
celofan întins în jurul unei selecţii din imagine. Liniile de
VERDICT:
tensiune pot fi ajustate manual şi se pot folosi surse de Interfaţa la fel de
iluminare şi materiale personalizate. ineficientă ca şi până
Cel din urmă, Mesh, nu este atât de interesant, însă acum.

"COMUNICAŢII Mobile este revista care


vă dezvăluie limitele tehnologiei şi
felul în care lumea a ajuns să se dezvolte
aşa cum o vedem noi astăzi. Aceste
pagini ne arată cum au reuşit savanţii
să pună bazele lumii modeme: de la
telegraf la fibra optică, de la calea ferată
la avioanele invizibile, de la primii paşi
în şcoală şi până la studiile profesionale
ale marilorfirme ce conduc lumea.
Poveştile oamenilor, maşinilor şi ideilor
construiesc imaginarul cu care noi
provocăm necunoscutul şi stăpânim
tainele viitorului."

Adresa:
Bucureşti, sector 1, O.P. 22, CP. 124,
Tei/fax: 01-315.20.42
Mobilink: 093319.678
E-mail: redactia@comunic.ro
software
P08TCARD FROM THE FUTURE
grafica

Aurel Manea
aure l_m@jipfmai l.'com

O imagine foarte bună, cu atenţie pentru detaliu. Ne-a plăcut iluminarea,


dar si granulaţia texturilor de pe întregul obiect. Texturile au fost create
în Deep Paint 30 şi Photoshop, iar procedura aleasă pentru modelare a fost
mesh modeling, nu NURBS, aşa cum am crezut la început. Ca sursă de
inspiraţie a avut o serie de desene făcute în copilărie, pasionat fiind de
Giger. O pasiune puţin cam morbidă pentru un copil, dar am văzut şi mai
rSu. Aşteptăm cu interes următoarea imagine.

Imaginile au fost create în Cinema XL 7.3, pe un sistem Thunderbird


1330 cu 256MB RAM. In aceste condiţii, randările au durat peste 6 ore.
Creaţiile au fost destinate concursurilor de pe 3dluvr.com, dar din păcate
nu au câştigat nici un premiu. Noi credem că ar fi meritat măcar
o menţiune. Am văzut-o pe cea care a câştigat premiul şi nu are decât
avantajul că este mai sugestivă. Mai mult succes pe viitor.

2 - Rooka - "In the Lab"

Galerii
Xtreme
Singura expoziţie offline
care găzduieşte creaţiile tale

Dacă vrei ca realizările tale grafice să apară î n această rubrică trimite-le,


însoţite de nume si detalii privind modul de Realizare, la adresa de maîl
redactia@xtrempc.ro sau prin postă la: XtremPC, Str. Puskin 18, Bucureşti 1 3 - Gicâ Popescu - "Pocăinţa

iui le-august 2002


modeled i n Wings3D
rendered in V R a y 1.0
global iilbmination on
rendertime - 2 5 min

4 • Sorin Mateescu - "Test23"

Sorin Mate eseu

sarin_mateC5cu6>hotmail.eom
Imaginile arată potenţial, însă sunt
mai mult decât nefinisate. Uneori
radiozitatea nu face decât să
acopere o lipsă de aptitudini în
domeniul iluminării, ceea ce pare a
fi cazul aici. De asemenea, texturile
sunt disproporţionate faţă de
modele, atunci când există. Totuşi,
speranţe sunt.

4 - Sorin Mateescu - "Test24"

• r * < - I N r J 4 (
5 - Watcherr - "Tie atacks"

Glca Popescu Watcherr


gipo@pcnet.ro watcherrtPlycos.com

Scena si obiectele au fost transpuse din imaginaţie în Max 4. Gică afirmă că ată unde duce pasiunea
personajul fără veşminte nu este un obiect 3D pentru că nu crede că ar fi pentru Star Wars. Modele bine
reuşit altceva decât o modelare artificială, lipsită de expresivitate. Intenţia realizate, însă punerea în
imaginii nu este de a trimite către nuditate, ci către o clipă de regăsire şi scenă suferă de o lipsă de
smerenie (lămurire necesară, am spune noi). Tema religioasă a fost detalii ce ar putea fi pusă pe
reprodusă „manual" în 2D după o icoană pe care auto'rul a pictat-o (efectiv) seama unui sistem mai puţin
în ulei, pe sticlă. Finisarea texturilor care s-au „încăpăţânat" să nu performant. Mai trimite.
„prindă" corect pe obiecte a fost făcută tot in 2D. 5 - Watcherr - "Tie Patrol
Xplorer Xtrem

/viEOIÂ
Xtrem
cmiMt GHIDUL t ă u offline
PENTRU OPTIMIZAREA
NAVIGĂRII nnline
STAŢII RADIO
http://www.new5balance.com/
Ştiri generale din sport, afaceri si lumea mondenă. Nimic ieşit din comun până acum. Ceea ce
diferenţiază News Balance de restul sîte-urilor de ştiri este echilibrul prezent şi în nume.
Fiecare ştire, scrisă chiar de ei sau preluată de pe alte site-uri este însoţită de un
comentariu, de o punere în context, de o a doua opinie, de o documentare mai detaliată.
Astfel, subiectivismul inerent al ştirilor este redus la minim, iar voi puteţi avea o imagine mai
clară asupra evenimentelor. Din păcate majoritatea ştirilor se referă la America şi Orientul
Mijlociu, precum şi la interacţiunile dintre ele (a se citi războiul anti-terorism).

http://www.digit-life.CQm/
Pandia este un motor de căutare
Vreţi să ştiţi ce mai e nou în lumea digitală? Atunci acest site este alegerea ideală. Ştiri,
pentru posturi de radio şi TV
prezentări de produse, interviuri, o mulţime de articole ce acoperă întreaga gamă ce intră
online, foarte bine organizat. în
sub umbrela generoasă a termenului hardware: platforme, dispozitive de stocare, video,
primul rând puteţi selecta o zonă
-; sunet, reţelistică, camere video/foto şi scanere, precum şi dispozitive mobile de toate
geografică, toate având specificat .1 felurile şi mărimile.
şi numărul de posturi ce activează
în acea zonă. După această
selectare va apărea un meniu mai
: complex, cu detalii despre staţia http://www.softwaretipsandtricks.com
respectivă: transmisie in direct sau
Probleme cu softul? Aici puteţi găsi soluţia. Dar nu este necesar să aveţi o problemă pentru a
înregistrată, Real Player sau
avea un motiv să vizitaţi acest site: găsiţi aici şi ştiri actualizate zilnic, ba chiar din oră în
Windows Media Player, calitatea oră când este cazul, pentru că procesul este î n mare parte automat. Tot aici puteţi găsi aşa
transmisiei (în sensul de numitele "easter eggs", trucuri şi păcăleli ascunse în diverse programe, avertismente despre
bitrate-ul cu care este codată) ţi ultimii viruşi, explicaţii privind majoritatea extensiilor de fişiere şi o serie de forumuri unde
câteva amănunte care să vă dea o vă puteţi anunţa problemele în speranţa unei rezolvări.
• idee despre la ce vă puteţi aştepta.
Conform site-ului, Statele Unite au
cele mai multe radiouri online http://www.isoc.org
(10D+), urmate de Canada şi The Internet Society este o organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, al cărei domeniu de
Australia, cu 97, respectiv 56. activitate este Internetul, din punct de vedere social şi cultural, dar nu numai. Mulţi dintre
Bineînţeles, există aproape membrii fondatori sunt totodată si "părinţi" ai Internetului, care vor să vadă cum a evoluat
inevitabilele probleme de odrasla lor. Cu acoperire internaţională, ISOC se află în momentul de faţă într-o competiţie
actualizare, unele dintre pentru obţinerea dreptului de administrare a intreguLui registru .org, actualmente gestionat
site-urile încercate fiind offline, de VeriSign. Dacă doriţi să vă implicaţi în activismul de pe Internet, este bine să ştiţi că
chiar dacă în meniu se precizează iniţierea unei ramuri locale este destul de simplă şi nu costă mai nimic.
că sunt online.
http://www.vulcan-portal.co.uk/english/index.htm

Aceasta este pagina companiei Vulcan 5oftware, care a creat un portal pe care îl utiliza
(NAVIGARE LA gratuit, având astfel acces la câteva opţiuni înteresante: in primul rând vă puteţi crea un
IHTAÎ^PLARE avatar 3D pe care să îl folosiţi pentru a socializa cu restul utilizatorilor, trimiţând si primind
Voice3DMail. în al doilea rând, ceva ce contează mai mult pentru această rubrică, puteţi juca
primele trei lumi din jocul Timekeepers, un remake după un titlu apărut în 1995 pe Amîga,
ce combină strategia necesară în Lemmings cu viteza de decizie şi reacţie utilă in Sheep.
i—uri-

iTion—
— iniţiativa http://www.realmsoftorment.com/
Alex Perjescu ne spune că Jocuri româneşti? Puţine iniţiative în
Vă mai aduceţi aminte de nişte adrese WAP nu ne-ar acest domeniu. MMORPG? Cine a auzit
Wolfenstein 3D? Ei bine, cineva s-a strica deloc. Suntem de de aşa ceva? A existat la un moment
apucat să creeze o versiune a acord, dar WAP-ul nu este dat o iniţiativă firavă a Mîrabilis
jocului pentru un concurs de un serviciu folosit de Media, dar a dispărut in ceaţă, lată
programare, reuşind să o înghesuie foarte multă lume î n însă că Maxim Software şi Qyad Software, două firme din
în mai puţin 5k de cod, ceea ce România în acest Bucureşti, formate din programatori C hardcore, după propriile
înseamnă mult mai puţin decât moment. însă pentru a nu" afirmaţii, lucrează la proiectul unui massive multiplayer online
executabilul original. Este 3D, are fi acuzaţi că nu ascultăm role playing game. Românesc. Momentan sunt in căutare de
şi texturi, doar că este foarte mic sugesfiile cititorilor, iată adresa pe care ne-a indicat-o: modelatori 3D şi jocul se află în stadiul de beta-testing, însă
şi foarte lent. Este scris in Java http://wap.esato.com/. Aici puteţi găsi logo-uri si ringtones cine ştie ce va aduce viitorul? Noi sperăm că va aduce un
Script şi îl puteţi găsi la adresa gratuite, ceea ce nu e un lucru rău în condiţiile in care MMORPG cu servere la faţa locului şi ping-uri decente. Până
menţionată. operatorii fac o mulţime de bani din asta în acest moment. atunci cei interesaţi îşi pot găsi de lucru.

luUe-august 2G02
ata oul măr al
idului Comercial

Dacă...
• ai nevoie de un produs • vrei să-ţi mobilezi casa
• vrei să-ţi repari maşina • te interesează un magazin anume şi nu ştii unde este • vrei să petreci la un
restaurant bun • doreşti o grădiniţă pentru copilul tău • vrei să găseşti o stradă * şi câte şi mai câte...

..deschide Ghidul Comercial al Bucureştiului, şi atât!


ghidul
O'coirnercial. aii

TeL/Fax: 210.75.00; E-mail: ghidcom@nikan.ro www.ghidcomercial.ro Util în orice împrejurare


I
g h i d e a z ă - t e d u p ă singurele p r e z e n t ă r i care contează

pnmaimpresie 72
A S C U L T Ă - Ţ I INAMICUL
De vini sunt arabii ZForm, o mică f i r m ă din America a creat primul joc pentru orbi: o v a r i a n t ă de poker online, ce
73 poate fi j u c a t ă de orice persoană cu handicap vizual. Deloc impresionant la prima vedere, dar ce
Şi iar apare forţa spuneţi de faptul că u r m ă t o r u l lor proiect este o versiune de Quake? Exfstâ deja un prototip, prin
Un univers
univei cu adevârat magic 74 intermediul căruia un orb a reuşit să învingă î n r e ţ e a un grup de game designeri p r e z e n ţ i la un
show de profil.

O alta versiune a lumii de dincolo


75 Cei doi membri fondatori al ZForm au pornit de la un simplu ideal: "De ce nu ar exista jocuri
cu o parte audio atât de bine pusă la punct încât până şi orbii să le poată juca?". Nu se ştie dacă
76 iniţiativa lor a pornit dintr-o lăudabilă generozitate sau dintr-un instinct mercantil de a Izola o nişă
Borgl. ferengi, romulani, oameni
pe piaţa divertismentului digital. Problema este însă, şi să ne ierte persoanele cu handicap, noi,
77 oamenii normali, de ce să nu beneficiem de "jocuri cu o parte audio atât de bine pusă la punct
Poate a doua Oara este cu noroc
încât până şi orbii să le poată juca"?
78 Pentru că î n ultimul timp, segmentul audio al oricărui joc a fost tratat cu superficialitate. Este
Incursiune in Istoria zbuciumata a Europei
adevărat că sunt c â t e v a titluri care au o muzică e x c e l e n t ă , ce c o m p l e t e a z ă atmosfera jocului, cum
79 este de exemplu Syberia, prezentat In acest număr. Altele au o foarte bună implementare EAX,
Un alt Joc bazat pe universul creat de Tom Clancy
cum a fost de exemplu Dungeon Siege. Dar spre deosebire de partea v i z u a l ă , partea audio din
80 jocuri are rareori valoare i n t u i t i v ă , în asa fel încât să v ă ajute să c o n t e x t u a i i z a ţ i acţiunile din joc
Un RPG cu iz de CounterStrlke
chiar şi cu ochii închişi dacă aţi dori. Programatorii se c o n c e n t r e a z ă mult prea mult pe imagine,
81 trecând de la grafica 20 la 3D, şi crescând e x p o n e n ţ i a l n u m ă r u l de poligoane prezente în scenă de
la un joc la altul, i m p l e m e n t â n d umbre dinamice şi pixel shaders, insă uită adesea că oamenii mai

Fallout In Evul Mediu


82 au şi urechi.
Această omisiune mai mult sau mai p u ţ i n i n v o l u n t a r ă este d a t o r a t ă , credem noi, şi faptului că
83 dispozitivele hardware dedicate vizualului au evoluat mult mai repede decât cele pentru sunet. De
Un experiment Intre turism şl aventuri
la Creative şi Terratec vin cele mai performante plăci de sunet pentru jocuri, însă răspândirea lor

pcezeQtări in rândut gamerilor nu este foarte mare, iar titlurile care să folosească opţiunile dedicate sunt
extrem de puţine. Poate în viitor se vor schimba lucrurile? Să s p e r ă m .

Crucea roşie sau pistolul? 84 Warcraft Neverwinter


Nights „îocur
Simulare de Ally McBeal.
Mal puţin amuzantă
85 HLlunh

în universul Bllzzarţi
domneşte haosul
86
;; j Un RPG aproape
perfect ce ne reaminteşte de 90
Fofgotten Rea Im s

' . , . B£« 'Veni


' -
v i d t v f d

Imperiul roman contraataca.


93 ~y m

Jucăm si melancolie incr-un


adventure cum nu aţi mai văzut demult
94 morţii vii se înfruntă într-unui dintre cele
mai aşteptate jocuri ale acestui an. Dar

• .
G îmbrăţişează cea de-a treia
gulîlor AD6D, punând totodată la
este el oare pe măsura aşteptărilor? dispoziţia creatorilor de aventuri fantasy

T3VJ 96/97 de pretutindeni un editor performant.


n everwinter tflghts™ este cel mai aşteptat RPG
3D creat vreodată. Realizat pe parcursul a patru
ani, Neverwinter Nights are peisaje minunat rond
precum şi un editor de nivele revoluţionar. Creazâ-ţi
propria lume şi condu până la 64 de jucători online!

Aflat in universul Forgotten Realms (sub incidenţa


regulilor de joc Dungeons & Dragons'*' ediţia a 3-a).
oraşul Neverwinter cade victimă unei molime mortale
Wailing Deafh, care nu iartă nimic. Vitejii oraşului a
nevoie de ajutorul creaturilor magice din Waterde
pentru un leac, dar conspiraţiile şi trădările le sunt
potrivnice...

Joc distribuit în România de: Merită s ă joci O R I G I N A L E !


Tel/lax: 021 345.55.05/06/07
e-mail: inla@be5tcomRuters.ro
www.gameshop.ro col < Ş > - S S I I B - K«**«Bf AATARI w w w . n e v e r w i n t e r n i g h t s . c o m

M M M M M Niowis v 7 0 " I'I'H-JH*»** H M M H «rfl.ţnm M M M ^JSUVVII^ fcMpMMl mvf J* o JMÎ M M Cow n WJ • * . ,... <
R! . ; .•, n on i i- •••• . M t t p i Rnmrt mm m mmmmm* t*v«*. J ^ T * tv*t#* t i p H Fr*ff#-»i«i « f f t M B n Cm AH
H?i«Pf|J. W "UIUM IIIIJ Wi'idw g^SMLOQ jf: irgVcrd liJflnrmrt^ ol Uitruvill lînriiiiMlmn A1ifligrlLlPc;inad fl'l ulhfi 1IJJ* n.nl\ ••<: tn: jn-.-| >-• I , ui rhv.i r f l p « l i i f tnYftfli A"Alll i. .i > "nr.pi".] ir.hji| IUIV -\* Alin l-Luf.»i . :• lr>[. j om-ol iiulifid<Ji> a' W<-anmt\ InlrtllUkl llK
J ioc un
prima impresie

GENERALS
I Format: PC • Producător; Westwood • Distribuitor: Best Distributîon • Apariţie: Decembrie 2002

SE PARE c ă î n ultima vreme


jocurile de strategie 51
shooter-ele sunt construite î n jurul a d o u ă teme
principale: al doilea r ă z b o i mondial si t e r o r i ş t i i
cei nemernici. Ultima c r e a ţ i e a celor de la
Westwood r e s p e c t ă cu s f i n ţ e n i e a c e a s t ă r e g u l ă
n e s c r i s ă , o p u n â n d î n t r - u n triunghi belicos
Statele Unite, China şi n e l i p s i ţ i i t e r o r i ş t i ,
( a d u n a ţ i de-a valma î n t r - o o r g a n i z a ţ i e n u m i t ă
Global Liberation Army), fiecare f a c ţ i u n e a v â n d
la d i s p o z i ţ i e 9 misiuni pentru a o b ţ i n e d o m i n a ţ i a
m o n d i a l ă . Familiarul univers C6C se va
manifesta doar î n t i t l u l jocului, a c ţ i u n e a fiind
p l a s a t ă î n t r - o lume mai a p r o p i a t ă de e x p e r i e n ţ a
n o a s t r ă c o t i d i a n ă , cu l o c a ţ i i reale din Europa şi
Asia. R ă m â n e să ne î n t r e b ă m de ce nu şi din
America de Nord, dar probabil c ă o a m e n i n ţ a r e
s u p l i m e n t a r ă , chiar şi v i r t u a l ă , a „ ţ ă r i i tuturor
D e v i n a s u n t
p o s i b i l i t ă ţ i l o r " ar fi prea mult pentru moralul
zdruncinat al americanilor.
a r a b i i
Cadrul geografic şi povestea complet n o u ă , de v ă z u t ce grad de noutate va exista p â n ă la
ce se va d e s f ă ş u r a de-a lungul a 20 de ani, u r m ă î n varianta f i n a l ă . Probabil mai au de
î n c e p â n d din prezent, nu sunt singurele i n o v a ţ i i f ă c u t munca de cercetare şi „ î m p r u m u t a r e " .
a n u n ţ a t e pentru acest nou t i t l u strategic din B a z â n d u - n e pe cele c â t e v a elemente
seria CEtC, d u p ă cum s u s ţ i n e Mark Skaggs, concrete cu care ne-au onorat cei de la
p r o d u c ă t o r u l executiv al jocului. Iar noi trebuie Westwood, v ă putem spune că fiecare dintre
să pornim de la m ă r i n i m o a s a p r e m i s ă c ă orice cele 3 p ă r ţ i implicate va avea o strategie
schimbare este una î n bine. Teoretic. Pe lângă complet diferita, î n f u n c ţ i e de resursele din
u n i t ă ţ i l e similare lui Boris, Yuri sau T a n y e î ce dotare şi de mentalitatea d i s p o n i b i l ă . Astfel,
apar î n ambele jocuri Red Alert, j u c ă t o r u l va SUA se va baza pe tehnologia a v a n s a t ă , a v â n d î n
avea la d i s p o z i ţ i e şi „ e r o i " , respectiv c â t e 3 acelaşi timp un n u m ă r limitat de trupe, China
generali de fiecare f a c ţ i u n e ce pot fi aduşi pe va folosi cantitatea î n detrimentul c a l i t ă ţ i i , iar acum singura i n o v a ţ i e r e a l ă a jocului. Ni se
c â m p u l de l u p t ă , lucru ce va i n f l u e n ţ a tactica GLA va adopta tactici m â r ş a v e de f u r i ş a r e î n promit explozii spectaculoase, efecte
a d o p t a t ă şi va aduce beneficiu u n i t ă ţ i l o r şi bazele inamice. A d ă u g a ţ i la acestea avantajele devastator de realiste, un teren complet
armamentului specializat. Şi cum multe alte unor u n i t ă ţ i precum supersonicul Aurora Strîke destructibil şi un nivel de detaliu uluitor. Iar
jocuri de strategie c o n ţ i n acest element Fighter al americanilor, tancul cu a r u n c ă t o r de d a c ă ne u i t ă m la imagini, chiar î i credem.
„ e r o i c " , Westwood promite o i n o v a ţ i e r a d i c a l ă f l ă c ă r i şi hacken'i chinezilor şi d e t a ş a m e n t e l e de Nici partea de multiplayer n-a fost s c u t i t ă
î n acest domeniu, f ă r ă a specifica însă î n ce f e l . fanatici ai GLA, ce vor b r ă z d a harta cu tunele, de n o u t ă ţ i , iar aici vorbim de noul sistem de ligi
D u p ă cum a ţ i auzit probabil la ş t i r i , un flux l u â n d prin surprindere inamicul cu s t r i g ă t e şi clasamente personale ce vor m â n g â i a duios
cosmic de idei r e v o l u ţ i o n a r e i-a lovit pe furioase de „ A l l a h akbaar!". orgoliul j u c ă t o r u l u i , scutit de traumatizantul
n e a ş t e p t a t e pe creatorii seriei CEtC, a c e ş t i a „ N u mai s t ă aici, dom'le, s-a mutat!". Nu, a n u n ţ : „ Y o u are ranked the 34.596th on the
p r o m i ţ â n d o m u l ţ i m e de n o u t ă ţ i î n mai toate nu vorbim despre vecinul vostru de la etajul 3, global ladder".
segmentele jocului: subiectul, motorul grafic, ci de i n t e r f a ţ ă : aceasta va fi p o z i ţ i o n a t ă î n Promisiunile sunt multe şi pasibile să
i n t e r f a ţ a , efecte vizuale cum n-a v ă z u t Parisul, partea de jos a ecranului, ceea ce nu ne-ar provoace r e a c ţ i i foarte diferite, de la
' c o l e c ţ i o n a r e a de resurse, construirea bazei, deranja î n mod deosebit, însă faptul c ă apare scepticism la entuziasm febril, î n s ă noi vom
u n i t ă ţ i l e şi î m b u n ă t ă ţ i r e a lor şi comandarea mai p u ţ i n i n t u i t i v ă şi d e t a l i a t ă , da. Cu toate c ă î n c e r c a să trecem peste trista e x p e r i e n ţ ă pe
f o r ţ e l o r aeriene. Dat fiind c ă p r o d u c ă t o r i i au p r o d u c ă t o r i i a f i r m ă c ă este pentru o c a u z ă care o avem î n domeniul acesta şi să a ş t e p t ă m
fost cam z g â r c i ţ i cu lucrurile prozaice, cum ar f i n o b i l ă . Tot î n domeniul „ c e se vede" i n t r ă şi cu r ă b d a r e şi calm cadoul .de C r ă c i u n al celor de
detaliile privind toate aceste m i n u n ă ţ i i , r ă m â n e noul motor grafic 3D, numit Sage, ce pare p â n ă la Westwood.

m iulle-august 2002
locuri
prima impresie

STAR WARS: KNIGH


OF THE OLD REPUBLI
| Format: PC • Froducalp: Bioware • FiiiJlifer. Lucas Arts • Di atribui iar: Monosit • Apariţie: N/A S i i a r apare forţa
LUCAS
Arts şi Bioware, asta da c o m b i n a ţ i e .
Şi totul p a r c ă pentru a satisface
nevoile unor fani s ă t u i de diverse simulatoare s p a ţ i a l e ,
aventuri sau shootere. Produsul rezultat din
comuniunea celor d o u ă companii se n u m e ş t e Knights of
the Old Republic şi este programat să a p a r ă î n a doua
j u m ă t a t e a acestui an.
Povestea se d e s f ă ş o a r ă cu 4000 de ani î n a i n t e de
a c ţ i u n e a din filmele seriei Star Wars, c â n d deşi
Republica i-a crezut pe lorzii î n t u n e c a ţ i ai Sith-ului
d i s t r u ş i , a c e ş t i a s-au r e î n t o r s pentru a se r ă z b u n a . î n
a c e a s t ă p e r i o a d ă , a p a r i ţ i a unui cavaler Jedi, fie c ă
a p a r ţ i n e p ă r ţ i i î n t u n e c a t e sau p ă r ţ i i luminoase a F o r ţ e i ,
este ceva normal, care nu m i r ă pe nimeni. Iar destinul
t ă u este scris î n stele: trebuie să f i i unul din ei. Vei
purcede la alegerea rasei, sexului şi a clasei (soldat,
c e r c e t a ş , v â n ă t o r de recompense, contrabandist sau
Jedi Guardian) şi vei trece la explorarea universului
(ne)cunoscut. Deşi c o p i a z ă p a r ţ i a l sistemul de l u p t ă
direct din Baldur's Gate, jocul promite să fie mult mai
dinamic d e c â t acesta. Astfel, pe m ă s u r ă ce avansezi,
vei avea acces la puterile F o r ţ e i , dar şi la noi a b i l i t ă ţ i .
Poţi alege să i n v e s t e ş t i punctele de e x p e r i e n ţ ă o b ţ i n u t e
pentru a avansa î n t r - o î n s u ş i r e sau abilitate, dar si să
î n v e ţ i noi puteri. însă mare a t e n ţ i e cum d i s t r i b u i ţ i
expresive ale f e ţ e i etc). T o t o d a t ă , p r o d u c ă t o r i i promit
punctele atunci c â n d v r e ţ i să v ă însuşiţi noi puteri ale
c ă vei putea să joci s e c v e n ţ e l e cinematice î n loc să le
F o r ţ e i : spre deosebire de Jedi Knight 2 : Outcast aici
p r i v e ş t i , aşa c ă jocul pare să d e v i n ă un t i t l u pe care
e x i s t ă bine şi r ă u , iar puteri ca Mind G r î p sau Force
fanii lui Lucas î l vor apuca cu ambele m â i n i . Se a n u n ţ ă ,
Lightning v ă vor situa imediat î n t a b ă r a lorzilor
de asemenea, un control total al camerei, care însă va
î n t u n e c a ţ i ai Sith-ului. Armele ce vor fi puse la
fi s e t a t ă din start pe unghiul optim.
d i s p o z i ţ i a ta sunt blasterele, spadele laser, diverse
p u ş t i , precum ţ i F o r ţ a care aici r e p r e z i n t ă magia Dar toate lucrurile bune au şi un punct slab. La Star
î n t â l n i t ă î n celelalte titluri RPG. De asemenea, vei avea Wars: Knights of the Old Republic acesta pare a f i lipsa
la d i s p o z i ţ i e pauza a c t i v ă , precum şi un party de trei unui multiplayer. P r o d u c ă t o r i i nu au spus nici m ă c a r o
oameni, a c e ş t i a provenind din diversele rase ce v o r b u l i ţ ă despre e x i s t e n ţ a acestuia, cel mai probabil
p o p u l e a z ă universul Star Wars: Wookies, Twi-leks, fiind ca partea de multiplayer să fie r e p r e z e n t a t ă doar
Neimodieni, droizi, oameni etc. de MMORPG-ul pe care Lucas Arts î l p r e g ă t e ş t e : Star
Wars Galaxies. Totul pare mult prea frumos pentru a f i
Transportarea prin hiper-spatiu se face cu ajutorul şi a d e v ă r a t , dar noi tindem să credem î n miracolele
lui Ebon Hawk, o n a v ă care s e r v e ş t e ca loc de produse de Bioware î n domeniul RPG, iar p â n ă la
vindecare, depozit pentru diversele obiecte g ă s i t e prin a p a r i ţ i a titlului creat pentru cei de la Lucas nu pot să
joc sau punct de colectare al i n f o r m a ţ i i l o r . L o c a ţ i i l e spun d e c â t "vom t r ă i şi vom vedea".
prin care personajul t ă u se va perinda sunt fie cele
existente î n film, fie unele ce nu sunt pomenite d e c â t
î n c ă r ţ i l e Star Wars: Kashzyyk (planeta Wookie-lor),
vechea academie Jedi de pe Dantooine, planeta
Korriban (locul favorit al lorzilor Sith), Tatooine
dominat de Hutt, Coruscant, precum şi alte l o c a ţ i i ce
apar doar m e n ţ i o n a t e î n diversele filme sau c ă r ţ i
scoase sub l i c e n ţ ă Star Wars.
Ce o f e r ă însă a c e a s t ă n o u ă exploatare a universului
Star Wars nu este numai un simplu RPG, ci şi un nou
motor grafic: Odissey. Peisajele sunt halucinante, jocul
fiind g â n d i t ca să profite din plin de avantajele unui
GeForce3: bump-mapping, enviroment mapping. De aici
r e z u l t ă reproducerea foarte a p r o p i a t ă de realitate a
unor peisaje--şi personaje, cu a n i m a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e
doar celor v ă z u t e î n Final Fantasy: The Movie ( m i ş c ă r i

fulie-august 2002 m
l o c u r i

Un u n i v e r s cu
adevărat magic
Format: PC • Ftoducăton Nevrax • Publisher: N/A
Distribuitor; N/A • Apariţie: N/A

Planeta vie. Planeta-arbore, a u t o r i t ă ţ i i lor, pentru ca


n ă s c u t ă dintr-o s ă m â n ţ ă f o r ţ e l e lor unite să p o a t ă
p r i m o r d i a l ă . R ă d ă c i n i l e sale sunt dealurile, î n f r u n t a cumplitul d u ş m a n . Zoraii au fost c r e a ţ i
s p a ţ i i l e dintre ele - v ă i l e ; c r ă p ă t u r i l e din s c o a r ţ a din energia o r i g i n a r ă , cea mai p u r ă din univers.
sa f o r m e a z ă abisuri c u t r e m u r ă t o a r e , iar ramurile Unii dintre ei au c o b o r â t pe s c o a r ţ a planetei şi
sale ating stelele. Nu e x i s t ă pietre sau metale; au devenit Kamis. Ei sunt î n v ă ţ ă t o r i i , d e s t i n a ţ i să
hrana, armele, v e ş m i n t e l e , l o c u i n ţ e l e şi arta c o n d u c ă celelalte specii pe Calea Kamis, iar c â n d
locuitorilor săi sunt create din plante, animale a c e ş t i a vor f i p r e g ă t i ţ i să r e n u n ţ e la trupul lor
sau insecte. Totul este organic, totul este viu, iar muritor şi să se î n t o a r c ă la Energia o r i g i n a r ă , Era
Seva c i r c u l ă prin fiecare p a r t i c u l ă . Atys este î n S e m i n ţ e i va veni. şi Atys va da n a ş t e r e stelei din
acelaşi timp p u t e r n i c ă şi f r a g i l ă şi ascunde î n interiorul ei. Atunci t o ţ i vor f i nemuritori şi vor
inima ei o stea n e n ă s c u t ă . Acesta este cadrul î n c ă l ă t o r i prin univers pe stele c ă z ă t o a r e . Matis
care se d e s f ă ş o a r ă MMORPG-ul i n i ţ i a t de game sunt creatori, a r t i ş t i şi cuceritori, u r m a ş i ai unui
designerii Philippe Nouhra şi Frederic Weil, glorios imperiu şi î n t e m e i e t o r i ai altuia. Sunt
creatorii RPG-urilor pen&paper. Şi universul nu e l e g a n ţ i , r a f i n a ţ i , e x t r a v a g a n ţ i şi îşi doresc sâ
este singurul element original... modeleze lumea d u p ă propriul lor plan, să
Ultima Online a definit genul MMORPG. Pe d i s t r u g ă v i a ţ a s ă l b a t i c ă şi i n e s t e t i c ă şi să
m ă s u r ă ce d i f i c u l t ă ţ i l e tehnice erau d e p ă ş i t e una î m b l â n z e a s c ă plantele inteligente. J u c ă t o r u l
d u p ă alta, libertatea de a c ţ i u n e a j u c ă t o r i l o r poate lua î n m â i n i l e ' s a l e destinul uneia dintre
devenea, î n mod paradoxal, din ce î n ce mai aceste patru rase sau îşi poate asuma un rol mai
l i m i t a t ă , pentru a preveni abuzurile. î n timp ce modest, dar la fel de e s e n ţ i a l pentru
ultimele a p a r i ţ i i ale genului e x p e r i m e n t e a z ă cu s u p r a v i e ţ u i r e a şi e v o l u ţ i a c i v i l i z a ţ i e i . Un alt t i p
g r i j ă diversele grade de i n d e p e n d e n ţ ă ce pot fi de alegere î l constituie d i r e c ţ i a de dezvoltare a
acordate j u c ă t o r u l u i , Ryzom a p l i c ă principiul „ f ă personajului, ce poate f i m a g i c ă sau t e h n o l o g i c ă .
aşa cum vrei" şi e l i m i n ă total scenariile Magia este c e n t r a t ă î n j u r u l unor d i v i n i t ă ţ i ,
a l ă t u r i de n e n u m ă r a t e triburi şi g r u p ă r i ce se
prestabilite. Iar d a t o r i t ă modului s t r ă l u c i t şi e n t i t ă ţ i organice asociate cu o a n u m i t ă r a m u r ă a
c o n f r u n t ă î n lupta pentru d o m i n a ţ i e . Tryker-ii,
complet original î n care au implementat acest magiei. A l e g â n d - o pe una sau pe alta dintre
corsarii utopici, p i r a ţ i i i d e a l i ş t i sunt primii
liber-arbitru, rezultatul nu este haos şi acestea, j u c ă t o r u l d e z e c h i l i b r e a z ă universul, dar
u r m a ş i ai paznicilor magici ai S e m i n ţ e i
distrugere, ci o diversitate n a t u r a l ă de aceste mici devieri cumulate conduc la un
primordiale, Kamîs. Timp de g e n e r a ţ i i au fost
comportamente ce se c o m p e n s e a z ă reciproc. echilibru necesar. C o m u n i t ă ţ i l e sunt nevoite să
f a v o r i z a ţ i şi au prosperat d a t o r i t ă i n g e n i o z i t ă ţ i i
Pentru c ă pe Atys ai o singură v i a ţ ă . Ceea ce rezolve probleme create tot de ele.
şi g r a ţ i e i lor naturale, dar, o d a t ă ce r ă z b o i n i c i i
î n s e a m n ă c ă trebuie să c â n t ă r e ş t i cu g r i j ă Fyros au eliberat focul, r ă n i n d iremediabil Dinamismul şi originalitatea lumii î n care
c o n s e c i n ţ e l e actelor tale, pentru c ă tot ceea ce planeta, au fost n e v o i ţ i să f u g ă pentru a nu este plasat, sistemul inovativ d a t o r i t ă c ă r u i a
faci i n f l u e n ţ e a z ă ecosistemul instabil al planetei. c ă d e a cu t o ţ i i î n sclavia a r i s t o c r a ţ i l o r Matis. Au j u c ă t o r u l poate avea o libertate aproape t o t a l ă ,
Dar moartea nu î n s e a m n ă n e a p ă r a t s f â r ş i t u l : dat î n t e m e i a t o n o u ă societate cu sate şi o r a ş e posibilitatea grupurilor de a modela efectiv
fiind c ă personajul t ă u î m b ă t r â n e ş t e , este plutitoare şi v i s e a z ă o lume lipsită de tiranie şi universul d u p ă gusturile şi p r e f e r i n ţ e l e lor şi
necesar să antrenezi u r m a ş i care să a i b ă a c e e a ş i intoleranţă. tensiunea p e r p e t u ă c r e a t ă de necesitatea de a
personalitate şi set de aptitudini ca ale tale, sau Pe de a l t ă parte, Fyros este un neam foarte r ă s p u n d e actelor c e l o r l a l ţ i d e m o n s t r e a z ă
care să fie total d i f e r i ţ i . A c e ş t i p o t e n ţ i a l i r ă z b o i n i c , singurii care au î n d r ă z n i t să f o l o s e a s c ă p o t e n ţ i a l u l imens al lui Ryzom. Tot ce ne mai
- m o ş t e n i t o r i sunt c o n t r o l a ţ i de Al p â n ă î n focul, oameni ai d e ş e r t u l u i î n a ş t e p t a r e a unei r ă m â n e de f ă c u t acum este să le u r ă m să-şi
momentul î n care te vei hotărî să le preiei epoci eroice şi tragice, î n care maleficul g ă s e a s c ă un distribuitor, lucru destul de dificil,
destinele î n m â i n i l e tale. Incendiator "va r ă s ă r i dintre r ă d ă c i n i l e date fiind dimensiunile i n v e s t i ţ i e i necesare şi
Universul luxuriant al planetei a d ă p o s t e ş t e " primordiale. C â n d acest lucru se va î n t â m p l a , scepticismul cu care este p r i v i t ă de obicei
4 rase, fiecare cu c i v i l i z a ţ i a şi mitologia ei, eroii Fyros vor supune toate celelalte neamuri i n o v a ţ i a î n industria jocurilor.

lulle-aujusl 2002
ENDLESS
| Format: PC * Itadnotm: Avaria Corporation • Fîiblisher: Electronic Arte • Di1.tpl3uil.ar; Best Distribution » Apariţie. August 2002 |

0 altă v e r s i u n e a l u m i i de d i n c o l o
Purgatoriu. c â m p i i l e şi p ă d u r i l e colorate suprarealist.
Tartar. Am lăsat ce este mai bun la u r m ă , respectiv
V e ş n i c e l e plaiuri al v â n ă t o r i i . Walhalla. De-a lungul luptele şi modul î n care se vor d e s f ă ş u r a ele.
erelor si de-a latul meridianelor, diverse popoare şi C o n f r u n t ă r i l e vor avea loc î n timp real, î n t r - u n mod
culturi ş i - a u imaginat cam ce s-ar î n t â m p l a d u p ă foarte a s e m ă n ă t o r celui din FPS-uri, p r o m i ţ â n d o
moarte şi cam î n ce fel ar a r ă t a lumea o f e r i t ă spre a c ţ i u n e a l e r t ă şi b ă t ă l i i î n d â r j i t e . La î n c e p u t ,
vesela (sau nu) t r o p ă i r e a sufletelor. î n cele mai o p ţ i u n i l e se reduc la arme fizice, ce pot fi folosite
multe cazuri, cei m e r i t u o ş i se b u c u r ă de o în lupta de aproape ( s ă b i i , securi, ciomege) sau de
b i n e m e r i t a t ă o d i h n ă , cu picnic la i a r b ă verde şi t o t la d i s t a n ţ ă (arme de foc sau energetice, cu tot felul
t a c â m u l . Cei de la Avaria, un trio american de game de efecte de l u m i n ă şi culoare p l ă c u t e ochiului). Pe
designeri, au însă a l t ă p ă r e r e . î n viziunea lor, lumea parcurs, p o ţ i î n v ă ţ a s ă - ţ i f o l o s e ş t i a b i l i t ă ţ i l e
ce ne a ş t e a p t ă d u p ă moarte se n u m e ş t e Lia, este magice, să-ţi schimbi forma sau să ataci prin
c i u d a t ă şi s c h i m b ă t o a r e , p r i m e ş t e indivizi v e n i ţ i din intermediul animalelor î m b l â n z i t e . O d a t ă ce
toate zonele geografice şi temporale şi pare foarte, d e p ă ş e ş t i nivelul 8, ţ i se permite să ucizi şi a l ţ i
foarte i n t e r e s a n t ă . A t â t de i n t e r e s a n t ă i n c â t nu j u c ă t o r i (sau m ă c a r să î n c e r c i ) ; numai c ă , d u p ă
ne-ar mira o c r e ş t e r e a n u m ă r u l u i de sinucideri d e p ă ş i r e a n u m ă r u l u i de 10 victime nefericite, e ş t i
datorate c u r i o z i t ă ţ i i . Nici p o m e n e a l ă de o d i h n ă , ba etichetat drept pericol public, iar creaturile
d i m p o t r i v ă : o d a t ă ajuns acolo, ai la d i s p o z i ţ i e presupuse prietenoase şi NPC-urile î ţ i sar la
n e n u m ă r a t e creaturi de m ă c e l ă r i t , misiuni de b e r e g a t ă de cum te v ă d .
î n d e p l i n i t şi lucruri de î n v ă ţ a t . F a c e ţ i c u n o ş t i n ţ ă cu Lucrurile a r a t ă p r o m i ţ ă t o r p â n ă acum, o astfel
Endless Ages, un MMORPG de t o a t ă f r u m u s e ţ e a . de i n i ţ i a t i v ă fiind l ă u d a b i l ă , mai ales pentru c ă vine
O d a t ă sosit, prima s a r c i n ă va f i s ă - ţ i creezi un din partea unei echipe a t â t de mici. Universul
personaj d u p ă placul inimii şi puterea i m a g i n a ţ i e i . complet 3D, a c ţ i u n e a î n timp real şi varietatea
Alegerea rasei n-ar trebui să fie prea d i f i c i l ă , l o c a ţ i i l o r a n u n ţ a multe ore de joc deosebit de
e x i s t â n d doar 3 p o s i b i l i t ă ţ i : om (un b ă r b a t ceva mai p l ă c u t e , iar diversitatea creaturilor, armelor şi a
v â n j o s sau o femeie ceva mai a g i l ă ) , biobiblic (o modurilor de dezvoltare a personajului vor ţ i n e
c r e a t u r ă u r i a ş ă a l c ă t u i t ă din b u c ă ţ i de s t â n c ă unite departe plictiseala. Este un joc care m e r i t ă
de cristale de energie) sau amfibian (un fel de a ş t e p t a t ş i , cu toate c ă doritorii de z b â n ţ u i a l ă
b r o s c u ţ ă de o uimitoare rapiditate şi agilitate). online vor trebui să p l ă t e a s c ă o s u m ă l u n a r ă ,
Ceea ce vine mai departe p r i v e ş t e aspectul exterior: p r o d u c ă t o r i i s p e r ă să p o a t ă oferi pe gratis primul
păr, f i g u r ă , î n ă l ţ i m e şi aşa mal departe. E x i s t ă şi expansion pack.
elemente de RPG, sub forma skill-urilor şi
atributelor, ce pot fi dezvoltate î n f u n c ţ i e de
e x p e r i e n ţ a c â ş t i g a t ă î n l u p t ă . Versiunea beta o f e r ă
d e o c a m d a t ă 10 skiU-uri (Shape Shifting,
Engineering, Mind Control, Melee, Alchemy e t c ) ,
dar creatorii jocului p r e v ă d pentru versiunea f i n a l ă
un n u m ă r dublu, i n c l u z â n d Magery, Stealth, Piloting,
Creature Taming, Hacking şi alte b u n ă t ă ţ i . Ca un
efect secundar, Lia are n e o b i ş n u i t a î n s u ş i r e de a
egaliza i n t e l i g e n ţ a tuturor raselor (vezi Doamne,
ş a n s e egale...).
O a l t ă d i f e r e n ţ ă î n t r e varianta beta şi cea f i n a l ă
va f i posibilitatea u t i l i z ă r i i vehiculelor pentru
transport şi chiar pentru l u p t ă (cazul mech-ilor
u r i a ş i , d o t a ţ i cu felurite arme d r ă g ă l a ş e ) , pentru
conducerea c ă r o r a va trebui să o b ţ i i un permis.
Regulile de c i r c u l a ţ i e nu sunt î n c ă prea clare, dar î n
mod sigur vor exista anumite zone unde accesul
vehiculelor va fi interzis. Iar d a c ă ai picat la poligon
sau n u - ţ i p e r m i ţ i î n c ă un automobil, poţi î m b l â n z i
un animal pentru folosirea lui î n a c e l e a ş i scopuri:
transport sau l u p t ă . O a l t ă modalitate de h ă l ă d u i t
p e - c o c l a u r î sunt jetpack-urile, p u t â n d astfel admira
î n t o a t ă splendoarea lor peisajele cu t e n t ă sci-fi,
castelele medievale sau o r a ş e l e moderne, plajele,

m
luMe-auguit ZOO 2
jocuri
prima impresie

STAR FLEET
COMMAND
Format; PC • Producător: Taldren • Publisher: Activlsion • Distribuitor Monoslt • Apariţie: 2003

Borgi, ferengi,
romulani,
oameni
C i r e a ş ă de pe tort o o f e r ă editorul, realizatorii
b a z â n d u - s e pe comunitatea creatorilor de
mod-uri pentru a prelungi v i a ţ a acestui t i t l u ,
p u n â n d u - l i - s e la d i s p o z i ţ i e o u n e a l t ă ce poate
crea noi nave, mai ales pentru luptele î n
multiplayer. Editorul va f i uşor de folosit, p u t â n d
fi m â n u i t cu u ş u r i n ţ ă chiar şi de cei ce nu au
prea mare e x p e r i e n ţ ă î n lucrul cu el, o p ţ i u n i l e
avansate a d r e s â n d u - s e însă celor suficient de
maniaci să p e t r e a c ă zile pentru realizarea unei
nave c â t mai a p r o p i a t ă de cele v ă z u t e î n serialul
preferat.
Multiplayer-ul o f e r ă şi el numeroase
p o s i b i l i t ă ţ i , b a z â n d u - s e pe lupte tactice date
î n t r - u n r i t m alert, t o t u l î n t r - u n nou mediu
multiplayer Dynaverse 3. A c e a s t ă c o m p o n e n t ă a
fost c r e a t ă mai ales pentru partea online a
Starfleet Command este b a z a t ă jocului, a d ă u g â n d un Al mult î m b u n ă t ă ţ i t ,
pe un board game numit Star precum şi posibilitatea ca j u c ă t o r i i să lupte î n
Trek BaLtles. Şi d a c ă î n primele d o u ă p ă r ţ i ale cadrul a c e l e i a ş i Flote, să c ă l ă t o r e a s c ă î m p r e u n ă
seriei s-au respectat cu s t r i c t e ţ e regulile i n i ţ i a l e , pe h a r t ă şi să lupte cu t o ţ i i atunci c â n d se lovesc
cu acest nou t i t l u cei de la Taldren şi-au propus mai puternic. T o t o d a t ă , multiplayer-ul permite
să r e n u n ţ e la o parte din aceste reguli, doar accesarea raselor pe care doar le î n t â l n e ş t i î n
pentru a conferi jocului un ritm mai dinamic. mod-ul campanie, r3se ca Borg, Ferengi şi
A c ţ i u n e a acestui t i t l u se petrece chiar d u p ă Cardassia. Astfel, vei putea trece la comanda
evenimentele din seria t e l e v i z a t ă Star Trek: a e r i s i t ă , iar i n f o r m a ţ i i l e ce sunt a f i ş a t e pe ecran unui cub Borg sau a u n u L c r u c i ş ă ţ o r cardasian.
Voyager, î n p l i n ă d o m i n a ţ i e a F e d e r a ţ i e i , c â n d au devenit clare şi la obiect. Accentul jocului A d ă u g a ţ i introducerea unui "skirmish mode"
navele acesteia au o capacitate de l u p t ă mult este pus acum mai mult pe l u p t ă d e c â t pe pentru familiarizarea cu luptele date î n modul
s p o r i t ă , totul pe parcursul a trei campanii la care micromanagement, dar pentru a m e n ţ i n e multiplayer şi a v e ţ i î n f a ţ ă toate premisele ca
v e ţ i avea la d i s p o z i ţ i e clasicul triunghi lucrurile interesante au fost introduse elemente acest t i t l u să fie unul de e x c e p ţ i e .
F e d e r a ţ i e - R o m u l a n i - K l i n g o n i . La aceasta se de RPG. Astfel o f i ţ e r i i vor c ă p ă t a e x p e r i e n ţ ă î n Cei de la Activison par să f a c ă minuni cu
a d a u g ă t u r b u l e n ţ e l e provocate de Cardassieni şi urma f i e c ă r e i lupte c â ş t i g a t e , a j u n g â n d să l i c e n ţ a de Star Trek, singurul rateu de p â n ă acum
r e î n t o a r c e r e a î n f o r ţ ă a cuburilor Borg. Cu d o b â n d e a s c ă î n s u ş i r i unice ce vor m ă r i e f i c i e n ţ a fiind Star Trek: Hidden Evil. Jocuri ca Star Trek:
asemenea adversari, b ă t ă l i i l e din acest nou t i t l u navei voastre. D u p ă l u p t ă v e ţ i o b ţ i n e un n u m ă r Armada I şi II, Star Trek: Elite Force sau Star
al seriei promit să fie epice, devastatoare şi de a ş a - n u m i t e "prestige points", puncte ce pot f i Trek: Bridge Commander s-au bucurat de un real
menite să te ţ i n ă lipit de monitor. Şi ş t i ţ i cum o cheltuite pentru î m b u n ă t ă ţ i r e a navei, achiziţionarea succes î n r â n d u r i l e fanilor.
să z i c e ţ i ? "încă una şi m ă duc". N o u t ă ţ i l e î n uneia noi, recrutarea de noi o f i ţ e r i pentru a Starfleet Command 3 r ă m â n e însă un t i t l u ce
acest t i t l u sunt numeroase, printre acestea î n l o c u i pierderile sau a a d ă u g a navei e x p e r i e n ţ a se a d r e s e a z ă maniacilor de strategie, celor care
p u t â n d u - s e observa şi posibilitatea s e t ă r i i navei unor o f i ţ e r i veterani. Dacă i n i ţ i a l pleci cu o n a v ă au nevoie de o d o z ă z i l n i c ă din drogul lor
aşa cum î ţ i d o r e ş t i . Vei avea sub c o m a n d ă nave ce are n i ş t e c a p a b i l i t ă ţ i de l u p t ă limitate, pe preferat (Star Trek) si c r e d e ţ i - m ă c ă de-abia
legendare din seria Star Trek: The Next parcursul jocului vei deveni acel c ă p i t a n a ş t e p t să lansez un atac asupra unui cub Borg.
Generation, clasa Sovereign, la acestea legendar, respectat î n r â n d u l Flotei, la d i s p o z i ţ i a Ţ i n â n d cont de cele spuse.mai sus pot să
a d ă u g â n d u - s e Warbird-urile romulane şi Birde of c ă r u i a se vor afla ultimele descoperiri î n materie reproduc replica deja c e l e b r ă : "Resistance is
Prey-urile klingoniene. Un alt factor de noutate de sisteme de l u p t ă , scuturi sau prototipuri de futile! You'll be assimilated".
este simplificarea meniurilor, i n t e r f a ţ a fiind mult arme de atac (disruptoare, fazere, torpile).

ffi iulie-au gust 2002


l o c u r i |
prima impresie

GOTHIC P o a t e a doua oară


e s t e cu noroc

Format: PC • Producător: Pirahna Bytes • Pubtishs Jowood


Distribuitul: Best Distribution • Apariţie: iarna 2002

E ADEVĂRAT c ă primul Gothic


p r e g ă t e a subtil terenul
pentru o continuare, însă p u ţ i n i se a ş t e p t a u ca ea să
Un aspect interesant al primului Gothic era c ă
toate NPC-urile aveau personalitatea lor, un
program zilnic propriu şi ţ i n e a u minte d i s c u ţ i i l e cu
v i n ă a t â t de repede. Un concept original de RPG, a t â t î n j u c ă t o r u l , r e a c ţ i o n â n d inteligent u r m ă t o a r e a d a t ă
ceea ce p r i v e ş t e povestea c â t şi mecanica p r o p r i u - z i s ă a c â n d erau abordate. Ei bine, î n cele din u r m ă eroul
jocului, Gothic a suferit din cauza a numeroase bug-uri, distruge bariera m a g i c ă din interior şi e v a d e a z ă ,
c â t şi a faptului c ă fiind a t â t de diferit, m u l ţ i gameri au urmat la scurt timp de majoritatea prizonierilor.
avut probleme î n a se adapta la stilul de joc. Cu toate
Regele Rhobar are însă î n continuare nevoie de
acestea, el a acumulat un cerc de fani e n t u z i a ş t i , mai
minereu pentru arme şi armuri de calitate, care să
ales î n Germania, ţ a r a de b a ş t i n ă a echipei
ii ofere un avantaj î n lupta î m p o t r i v a orcilor ce au
p r o d u c ă t o a r e , Piranha Bytes.
î n c o n j u r a t regatul. Astfel c ă î l va t r i m i t e pe lordul
în primul r â n d , ceea ce putem spune pe baza Hagen cu ultima sa corabie, Esmeralda, c ă t r e valea
versiunii pre-alpha este c ă jocul a r a t ă mult mai bine. Khorinis, f o s t ă l o c a ţ i e pentru î n c h i s o a r e a m a g i c ă .
Asta nu î n s e a m n ă c ă primul Gothic era inestetic, f i r e ş t e , Pericolele î l p â n d e s c de peste tot, a t â t din partea
insă erau multe lucruri nefinisate care nu d ă d e a u deloc creaturilor s ă l b a t i c e şi/sau malefice, c â t şi din
bine, trebuind să fie corectate cu d o u ă patch-uri. partea f o ş t i l o r prizonieri, din care o parte s-au
Gothic II impinge limitele vizuale, a f i ş â n d chiar mai mult refugiat î n codru, iar c e i l a l ţ i s-au aliat cu locuitorii
din lumea î n c o n j u r ă t o a r e d e c â t Morrowind, şi aceasta o r a ş u l u i vecin r e n e g â n d autoritatea regelui î n
chiar f ă r ă să ai nevoie de un calculator de u l t i m ă zonă.
g e n e r a ţ i e . Acest lucru este compensat de un n u m ă r mai
Lumea jocului va fi de trei ori mai mare d e c â t
mic de detalii prezente î n imagine, însă p u ţ i n i îşi doresc
cea din primul Gothic, î n s ă ni se promite c ă timpii
să sacrifice viteza in favoarea c a l i t ă ţ i i .
de î n c ă r c a r e vor fi ceva mai mici. Se vor p ă s t r a
Povestea e v o l u e a z ă î n mod natural in liniile impuse c â t e v a din caracteristicile interesante ale primului
de originalul predecesor. Pentru cei care nu îşi mai aduc t i t l u : toate comentariile vor f i vorbite, capacitatea
aminte, in primul Gothic, eroul era un prizonier aruncat inventarului va f i n e l i m i t a t ă , iar armele şi armurile
dincolo de bariera unei î n c h i s o r i magice, î n care vor f i indestructibile. Paradoxal însă utilizarea unui
prizonierii munceau pentru extragerea unui minereu scut nu va fi p o s i b i l ă .
p r e ţ i o s . î n schimbul minereului extras ei primeau
0 noutate este posibilitatea de alegere a unei
m â n c a r e , b ă u t u r ă , obiecte utile ş i , s u r p r i n z ă t o r sau nu,
clase la î n c e p u t u l jocului, din cele trei disponibile:
femei. Eroul trebuia să se adapteze la acest ecosistem
Paladin, Mage şi Dragon Slayer. Atributele şi
bizar şi fragil şi să c o n v i e ţ u i a s c ă intr-un echilibru precar
a b i l i t ă ţ i l e de b a z ă vor fi evident diferite, însă
guvernat de I n t e r a c ţ i u n i l e dintre numeroasele f a c ţ i u n i
toate personajele vor putea să creeze p o ţ i u n i din
din î n c h i s o a r e . Nu este o î n t â m p l a r e c ă p o a r t ă cp el un
diverse ingrediente, ca şi eroul din primul Gothic.
mesaj pentru gruparea magicienilor.

iulie-august 200Z m
MEDIEVAL
Incursiune
in istorici
zbuciumata
a Europei

TOTAL WAR
cavalerie g e r m a n ă . Alegerea f a c ţ i u n i i cu care vei
juca va determina n u m ă r u l de teritorii cu care
vei î n c e p e şi strategia pe care o vei adopta î n
l u p t ă . D i p l o m a ţ i a , ni se promite, va f i un
element important al jocului, acesteia
a d ă u g â n d u - i - s e posibilitatea de a face c o m e r ţ cu
alte state. Terenul r e p r e z i n t ă un factor decisiv î n
l u p t ă , trupele obosind d u p ă un m a r ş î n d e l u n g a t
pe teren accidentat, iar c o n d i ţ i i l e climatice
; Format; PC • Producător: The Creative Assembly • Publisher: Actlvision • Distribuitor: Monosit • Apariţie; august 2002
specifice f i e c ă r e i l o c a ţ i i îşi vor face mai bine
s i m ţ i t ă prezenta (a duce cavalerie grea î n d e ş e r t
este practic sinucidere, e ş e c u l respectivei a c ţ i u n i
fiind din start asigurat). Vei avea la d i s p o z i ţ i e un
n u m ă r de peste o sută de tipuri de u n i t ă ţ i , pe
c â m p u l de b ă t a i e p u t â n d f i p r e z e n ţ i peste 10000
de oameni, o c i f r ă i m p r e s i o n a n t ă , ţ i n â n d cont c ă
î n perioada r e s p e c t i v ă , armatele erau formate î n
general din circa 5000 de oameni (fiind i n c l u ş i şi
auxiliarii: scutieri, b u c ă t a r i , constructori).
H ă r ţ i l e vor cuprinde toate tipurile de teren
cunoscute ( d e ş e r t , m u n ţ i , dealuri, c â m p i i ) ,
pentru fiecare trebuind a d o p t a t ă o strategie
s p e c i f i c ă . D u p ă cum v e d e ţ i , cei de la Creative
Assembly ş i - a u propus să se a u t o d e p ă ş e a s c ă ,
b a z â n d u - s e pe fapte istorice solide, dar şi pe
strategii şi tactici folosite î n perioada r e s p e c t i v ă .

Unul din lucrurile î n v ă l u i t e î n mister î l


r e p r e z i n t ă multiplayer-ul. Compania b r i t a n i c ă nu
a dat p u b l i c i t ă ţ i i mai nimic despre acesta, dar
asta nu î n s e a m n ă r ă acest mod nu e x i s t ă . A t e n ţ i a
','?;;• " f o r t ă r e ţ e l e Jiipomei pe ţ ă r m u r i l e timp, c â m p u l de l u p t ă medieval s c h i m b â n d u - s e : la detalii, c o m b i n a ţ i a de management,
SJH^ Constantinopolului asediat. Aceasta arcurile vor face loc archebuzelor şi muschetelor, d i p l o m a ţ i e şi strategie, la care se a d a u g ă un
este c ă l ă t o r i a î n timp şi s p a ţ i u pe care o face iar cavaleria va pierde p o z i ţ i a d o m i n a n t ă pe sistem de l u p t ă excelent care v ă
compania The Creative Assembly î n cel de-al c â m p u l de l u p t ă . Vei avea posibilitatea de a va permite testarea
doilea t i t l u al seriei Total War. Medieval: Total alege dintr-o p a l e t ă f o r m a t ă din 12 n a ţ i u n i , c u n o ş t i i n ţ e l o r de strategie
War este un t i t l u distinct î n cadrul seriei ce fiecare cu specificul ei (Imperiul Otoman, m i l i t a r ă vor face, probabil,
p ă s t r e a z ă c o m b i n a ţ i a de turn based strategy şi Imperiul Bizantin, Rusia, Spania, ca şi Medieval: Total War
luptele date î n timp real care au f ă c u t din primul F r a n ţ a , Anglia, hanatul mongol sau să se bucure de un
joc al seriei (Shogun) un mare succes. Produsul Imperiul German sunt doar c â t e v a succes imediat la
celor de la The Creative Assembly a c o p e r ă peste din p o s i b i l i t ă ţ i ) . A d ă u g a ţ i la a p a r i ţ i a lui, a ş a
j u m ă t a t e de mileniu de istorie e u r o p e a n ă , aceste n a ţ i u n i un n u m ă r nedefinit de cum s-a î n t â m p l a t
î n c e p â n d cu Cruciada din 1095, t r e c â n d prin state mai mici, independente cu predecesorul s ă u
marea invazie m o n g o l ă , r ă z b o i u l de 100 de ani ( S c o ţ i a , irlanda, Ungaria etc.) şi (Shogun: Total War). î n
dintre Anglia şi F r a n ţ a şi c ă d e r e a v e ţ i avea imaginea Europei invazia de titluri cu
Constantinopolului. care a p a r ţ i n e unui Ev Mediu p r e t e n ţ i i de strategii se
R ă z b o i u l este a c e l a ş i , dar felul î n care se timpuriu. Fiecare n a ţ i u n e va beneficia z ă r e ş t e o stea, o strategie
p o a r t ă este diferit. Acesta este adaptat stilului de o serie de u n i t ă ţ i erou, printre de prima m â n ă ce se
de l u p t ă occidental, cu castele, asedii, la care se acestea n u m ă r â n d u - s e William a d r e s e a z ă î n principal
a d a u g ă o î n t r e a g ă panoplie de m a ş i n i de asediu. Wallace, Richard I n i m ă de Leu, a ş a - n u ml ţi lor wargameri,
F o r t ă r e a ţ a o c c i d e n t a l ă poate f i i n e x p u g n a b i l ă î n Jeanne d'Arc, Kublai Khan, El Cid, dar şi celor care vor să
cazul î n care b e n e f i c i a z ă de o cale de Saladin, Marco Polo şi Robin Hood. v a d ă si altceva d e c â t
aprovizionare î n timpul asediilor, iar aceasta se Fiecare popor va avea u n i t ă ţ i l e sale clasicul " c o n s t r u i e ş t e , f ă
va putea vedea şi î n joc. specifice, aşa-că vom putea vedea f a i m o ş i i multe u n i t ă ţ i , trimite-le pe
O a l t ă c a r a c t e r i s t i c ă a lui Medieval este a r c a ş i englezi, teribila infanterie s c o ţ i a n ă , toate la g r ă m a d ă să m o a r ă " .
ienicerii turci, cazacii ruşi şi greaua

m
schimbarea c o n s t a n t ă . Tehnologiile a v a n s e a z ă î n

iulie-suguit 2D02
l o c u r i l
prima impresie

SPLINTER
nou t i t l u este, b i n e î n ţ e l e s , bazat tot
pe universul pe care
u l t r a m e d i a t i z a ţ u l Tom Clancy a î n c e p u t s ă - l creeze
acum c â t e v a decade, j u c ă t o r u l i n t r â n d î n pielea lui
Sam Fisher un agent operativ ce ţ i n e de una din
multele s e c ţ i i ultra-secrete ale NSA (National Security
Agency). Mai exact, de cea n u m i t ă The Third Echelon.
Sam Fisher este trimis î n Azerbaidjan, unde trebuie să
investigheze d i s p a r i ţ i a a doi a g e n ţ i CIA, a c ţ i u n e a
d e s f ă ş u r â n d u - s e pe parcursul a 14 nivele.
Ceî ce vor aborda acest joc atunci c â n d va a p ă r e a
vor f i e x p u ş i stilului t r a d i ţ i o n a l al lui Tom Clancy,
misiunile primite fiind bazate mai ales pe spionaj,
sabotaj, neutralizarea datelor c o m p r o m i ţ ă t o a r e ,
infiltrarea î n f o r t ă r e ţ e considerate de necucerit,
culegerea de i n f o r m a ţ i i si distrugerea adversarilor,
î n t r - u n c u v â n t , cam tot ce poate face un agent al
unui serviciu de a c ă r e i e x i s t e n ţ ă nu ş t i u d e c â t o
m â n ă de oameni. J u c ă t o r u l va avea acces la cele mai
î n a l t e e ş a l o a n e ale s e c u r i t ă ţ i i Statelor Unite, acolo
unde un agent are libertatea de a face orice pentru a
elimina a m e n i n ţ ă r i l e ce p l a n e a z ă asupra s e c u r i t ă ţ i i
n a ţ i u n i i americane. Astfel, Splinter Cell se a n u n ţ ă un
t i t l u plin de cyber-terohsm, a g e n ţ i i ultrasecrete (acel
"above top secret" care se mai z ă r e ş t e prin c â t e un
film) şi o p e r a ţ i u n i ce vor f i duse la bun s f â r ş i t prin
mijloace de o moralitate cel p u ţ i n î n d o i e l n i c ă .
B i n e î n ţ e l e s , va trebui să duci totul la bun sfârşit
f ă r ă să laşi o u r m ă . C r e d e ţ i c ă p u t e ţ i face faţă? Nu de
alta, dar, spre deosebire de Rainbow Six sau Ghost
Recon, aici v e ţ i fi cam solo, echipa de sprijin nefiind
i n c l u s ă î n acest nou t i t l u . Ş i , deşi jocul se b a z e a z ă
destul de mult pe conceptul de stealth, aceasta nu
î n s e a m n ă c ă eroul t ă u va fi n e î n a r m a t . La d i s p o z i ţ i a
lui Sam Fisher se va afla un î n t r e g arsenal de arme
hi-tech, î n n u m ă r de treisprezece, la care se a d a u g ă
stratagemele c e - ţ i permit să te deplasezi nedetectat.
Pe l â n g ă arme, eroul va avea la d i s p o z i ţ i e şi o serie
de gadget-uri gen grenade cu gaz, ochelari cu vedere
în î n f r a r o ş u , microfoane, î n t r - u n c u v â n t , cam t o t
echipamentul de care un spion are nevoie î n t r - o
misiune. Decorul î n care se va d e s f ă ş u r a a c ţ i u n e a lui
Splinter Cell va f i creat pe baza a c e l u i a ş i motor grafic
folosit şi de Unreal II, fiindu-ne promis un mediu total
interactiv, precum şi un control aproape total asupra
camerei.
Lucrurile asupra c ă r o r a p l a n e a z ă un mister
aproape total sunt tipurile de arme ce vor f i folosite
în joc, precum şi d a c ă Splinter Cell va avea
implementat un mod multiplayer, cei de la UbiSoft
n e s c o ţ â n d un c u v i n ţ e l despre aceste subiecte. Chiar şi
cu p u ţ i n e l e i n f o r m a ţ i i puse la d i s p o z i ţ i e de compania
p r o d u c ă t o a r e , jocul promite enorm, iar numele lui
Tom Clancy este suficient să garanteze o poveste de
calitate. S p e r ă m c ă imaginile prezentate să fie
suficient de g r ă i t o a r e . . .

iulie-august 2002
fornat: PC • —
PiwJucatOI: Deep Shadows
r; N/A • Apariţie: Primăvara 2003
Publisher: N/A • Distribuita; Un RPG c u i z de C o u n t e r S t r i k e
I 1 C C D Shadows sunt c u n o s c u ţ i doar este pur şi simplu echivalentul unei zone de î n c ă r c ă t o r , r a z ă de a c ţ i u n e , precizie, zgomot
ÎJJ-' i pentru FPS-ul cu t e n t ă 25x25km, î n mare parte j u n g l ă , cu c â t e v a e t c ) . Acestea vor conta şi mai mult î n c o n d i ţ i i l e
science-fiction Codename Outbreak, etichetat la a g l o m e r ă r i rurale şi urbane p r e s ă r a t e pentru a î n care Xenus va beneficia de damage localizat,
î n c e p u t cu numele de cod Venom. Desi acesta nu rupe monotonia. îşi vor face a p a r i ţ i a episodic şi cu efecte distincte: un adversar î m p u ş c a t î n
a fost tocmai un succes, s-a remarcat prin c â t e v a c â t e v a monumente m a y a ş e şi n i ş t e caverne, dar picior va ş c h i o p ă t a , iar unul î m p u ş c a t în m â n ă de
aspecte interesante: i n t e l i g e n ţ a a r t i f i c i a l ă poate cea mai mare parte din joc o veti petrece î n exemplu, va s c ă p a arma şi va î n c e r c a să f u g ă .
prea d e z v o l t a t ă a inamicilor şi arma j u n g l ă . Date fiind dimensiunile mari ale jocului, O î m p u ş c ă t u r ă î n cap î n s e a m n ă moarte
m u l t i f u n c ţ i o n a l ă ce incorpora un a d e v ă r a t v e ţ i avea la d i s p o z i ţ i e mai multe tipuri de instantanee, iar cel atacat nu va apuca să îşi
arsenal, de la m i t r a l i e r ă p â n ă la sniper. vehicule (jeep uri, elicoptere, tancuri) ce v ă vor alerteze camarazii.
P r o d u c ă t o r i i nu s-au resemnat cu ajuta să a j u n g e ţ i mai repede de la o l o c a ţ i e la Construind pe baza sistemului din Codename
mediocritatea şi i a t ă c ă p r e g ă t e s c un nou joc, de alta şi eventual să î n d e p l i n i ţ i unele misiuni. Outbreak, cei de la Deep Shadows au dotat
data aceasta ceva mai atractiv: Xenus, un RPG cu Pentru c ă , să nu u i t ă m , Xenus (probabil un nume personajele cu auz şi v ă z virtual, ceea ce le
iz de CounterStrike. Povestea pare d e s p r i n s ă temporar, ca şi Venom) este un RPG. Ţ e l u l t r a n s f o r m ă î n adversari redutabili, pe care nu va
dintr-un film de pe Antena 1: Kevin Myers, un eroului nu este să omoare pe t o a t ă lumea, ci să fi uşor să îi p ă c ă l i ţ i . Din fericire nu va exista ca
t â n ă r american ca oricare altul, p r i m e ş t e un îşi g ă s e a s c ă sora. Pentru asta va trebui să în Codename Outbreak un coechipier care mai
telefon de la revista la care lucra sora sa, ce i l v o r b e a s c ă cu o m u l ţ i m e de personaje şi eventual mult să î n c u r c e lucrurile d e c â t să v ă ajute: Kevin
a n u n ţ ă c ă aceasta a fost d a t ă d i s p ă r u t ă î n să î n d e p l i n e a s c ă misiuni pentru ei. Nu e x i s t ă Myers este singur-singurel.
Columbia î n timpul unei i n v e s t i g a ţ i i . F i r e ş t e , "inamici" ca atare, ci doar şase f a c ţ i u n i : officials, Xenus va f i bazat pe o versiune î m b u n ă t ă ţ i t ă
Kevin p l e a c ă pe urmele ei şi ajunge n e p r e g ă t i t guerilla, narco mafia, indians, bandits şi CIA. a motorului din Codename Outbreak şi va f i
î n t r - o regiune î n care mortalitatea este foarte Toate au o atitudine n e u t r ă f a ţ ă de erou La capabil să a f i ş e z e 200.000 de poligoane simultan
r i d i c a t ă , iar cea mai î n t â l n i t ă c a u z ă de deces î n c e p u t , însă asocierea cu una v ă va face mai şi a p ă r e a l i s t i c ă . Personajele vor fi puse î n
este i n t o x i c a ţ i a cu plumb, direct din ţ e a v a p u ţ i n popular î n r â n d u l a d o u ă - t r e i dintre m i ş c a r e de un sistem de skeletal a n i m a t î o n
p u ş t i i . C ă u t a r e a iui va fi î n g r e u n a t ă de tot felul celelalte. completat de a n i m a ţ i e f a c i a l ă pentru cele mai
de obstacole, î n final lucrurile a l u n e c â n d p u ţ i n şi Ca şi î n v i a ţ a r e a l ă , aproape totul din joc mult de 25 de personaje-cheie din joc.
pe partea m i s t i c ă / ş t i i n ţ i f i c o - f a n t a s t i c a . c o s t ă bani. Inclusiv armele, î n n u m ă r de 20, D a c ă a d ă u g ă m şi posibilitatea de multiplayer
Din acest punct î n c e p aspectele originale: modelate c â t mai aproape de realitate, cu a t â t cooperativ c â t şi competitiv, î n echipe,
lumea jocului nu este î m p ă r ţ i t ă î n niveluri, ci atuurile şi minusurile lor ( n u m ă r de g l o a n ţ e î n Xenus promite să fie un joc ce m e r i t ă a ş t e p t a t .

A v

lulie-augjst 2002
ABDUCTED
Format: PC • Producător: Contraband Entertainmerit
Publisher: N/A • Distribuitor N/A - Apariţie: vara 2003

GENUL poreclit plastic de americani


"survivat horror" b e n e f i c i a z ă de
c â t e v a serii clasice, dintre care se r e m a r c ă
inevitabil Resident Evil si Silent Hill (de aceasta
din urma beneficiind doar proprietarii de
console). R e ţ e t a de baza a titlurilor este c l a r ă
chiar si pentru cei care nu le-au jucat:
m o n ş t r i / z o m b i / c r e a t u r i malefice sunt peste tot
- s c a p ă cine poate. Desigur c ă aventura ţ i pleca v r e o d a t ă . Trezit din c o m ă , vei descoperi c ă şi extrem de detaliate. D u p ă cum se poate vedea
rezolvarea de puzzle-uri v ă vor ocupa si ele de fapt nava era un fel de g r ă d i n ă zoologico/ şi din capturile de ecran, decorul a r a t ă similar cu
timpul, insă s u p r a v i e ţ u i r e a este prima pe l i s t ă . b o t a n i c ă a m b u l a n t ă , care acum a cam luat-o cel din Doom 3 - nu a t â t de detaliat, dar suferind
Cei de la Contraband Entertainment vor incerca razna, exponatele fiind cum nu se poate mai vii şi de a c e e a ş i artificialitate p u ţ i n i r i t a n t ă .
şi ei să îşi a d u c ă c o n t r i b u ţ i a î n acest domeniu cu dornice să v ă p u n ă la î n c e r c a r e instinctele de Contraband Entertainment pune mult
jocul Abducted, in care, evident, inamicii sunt supravieţuire. accentul şi pe editorul ce v a - î n s o ţ i jocul, editor
extraterestrii mici, gri şi cu ochii negri, dar şi ce va permite modificarea nivelului î n timp real,
Povestea va f i ceva mai c o m p l i c a t ă î n final
mari, verzi şi cu multe tentacule. In scriptarea de evenimente, precum şi crearea de
( s p e r ă m noi), dar nu acesta este punctul forte al
conformitate cu t i t l u l , v e ţ i fi r ă p i ţ i şi aduşi la noi s e c v e n ţ e cinematice.
jocului, conform a f i r m a ţ i i l o r p r o d u c ă t o r i l o r , ci
bordul unei nave extraterestre, unde v e ţ i f i
grafica. Motorul grafic este bazat pe cele mai noi Din moment ce a p a r i ţ i a este p r e v ă z u t ă
p ă s t r a t î n t r - o c o m ă indusă pentru experimente
tehnologii (cum ar f i per-pixel shading), iar pentru j u m ă t a t e a anului viitor, nu ne r ă m â n e
ulterioare. Din fericire acestea nu vor avea
posesia unei plăci grafice GeForce3, 4, sau d e c â t să s p e r ă m c ă p â n ă atunci vom avea
n i c i o d a t ă loc, pentru c ă nava se va p r ă b u ş i pe o
Radeon 8500 va f i i m p e r a t i v ă pentru a putea reda posibilitatea să a c h i z i ţ i o n ă m un GeForce3, sau
p l a n e t ă n e c u n o s c u t ă , f ă r ă posibilitatea de a mai
miile de poligoane î m b r ă c a t e in texturi multiple m ă c a r un Radeon 8500.

Pământul făgăduinţei
- asaltat de demoni
GOLDENLAND
Format: PC • Producător: Burut Entertainment • Publisher: Buka Entertainment • Distnbuitor: N/A • Apariţie: vara 2002

A U
l trecut trei sute de ani de c â n d
legiunile zeului î n t u n e c a t Drah-Shu
au fost î n v i n s e şi de c â n d Valea Aurie şi Ţ a r a
este preotul ş e f al Cultului Eroilor.
V ă sună cunoscut povestea? Ar cam
trebui, din moment ce este r e c i c l a t ă f ă r ă m i l ă
M u n ţ i l o r Aurii nu au mai cunoscut r ă z b o a i e . de la primul RPG şi p â n ă î n prezent. Din
Oamenii au dat u i t ă r i i r ă u l din trecut şi eroii fericire nu totul este previzibil in ceea ce
s-au culcat pe o ureche. Creaturi feroce au p r i v e ş t e RPG-ul celor de la Burut
î n c e p u t însă să iasă la i v e a l ă din hrube şi Entertainment. Deşi este conceput î n liniile
r â p e , din p e ş t e r i şi gropi, t e r o r i z â n d p o p u l a ţ i a generale ale lui Diablo (poveste, patru zone
n e p r e g ă t i t ă pentru atacurile malefice. complet diferite de joc), Goldenland este
Singurul care pare să v a d ă c ă acestea sunt dotat cu un sistem de l u p t ă turn-based şi cu
primele semne ale r e î n t o a r c e r i i lui Drah-Shu un grup de personaje î n locul eroului solitar
(în principiu) din Diablo. Dezvoltarea
presonajului va f i b a z a t ă pe tipica distribuire
de puncte de e x p e r i e n ţ ă , însă Goldenland
e v i t ă delicat problema claselor oferindu-i
j u c ă t o r u l u i posibilitatea de a-şi configura
personajul d u p ă placul lui, in limita
caracteristicilor şi a b i l i t ă ţ i l o r î n n ă s c u t e
disponibile. Şase şcoli de magie ce t o t a l i z e a z ă
peste 120 de v r ă j i c o m p l e t e a z ă tabloul idilic.
Aparent, Goldenland î n c e a r c ă să p r o p u n ă
o abordare n o n - l i n e a r ă , s p r i j i n i t ă de motorul
grafic AGE ce permite reorganizarea d i n a m i c ă
a l o c a ţ i i l o r , ce nu sunt generate pe b a z ă de
"tiles", aşa cum s-ar putea crede privind
capturile de ecran.
Programat pentru a p a r i ţ i e î n toamna
acestui an, Goldenland ar putea e ş u a î n f a ţ a
unor c o n c u r e n ţ i ceva mai r ă s ă r i ţ i ca Divine
Divinity.

iulie-august 2002 m
prima impresie

LIONHEART
I Formal: PC • Producător Biack Iste / Reflexive Entertainment • Publisher: Interplay • Distribuitor: Best Computers

Fallout i n E v u l Mediu
celebre precum ducele Medina Sidonia
( c o n d u c ă t o r u l Armadei spaniole), Marele
Inchizitor, Cervantes, Macchiavelli sau Galileo
Galilei. A d ă u g a ţ i la aceasta locaţii reale cum ar
fi catedrala ce apare î n Nueva Barcelona şi care
este o copie f i d e l ă a unei catedrale ce e x i s t ă şi
î n Barcelona, şi v e ţ i î n ţ e l e g e c ă cei de la Black
Isle s-au documentat serios pentru a reda c â t mai
fidel Europa secolului XVI.
Lumea din Lionheart este o lume p a r ţ i a l
- m a g i c ă , pentru c ă folosirea magiei cere ca
v r ă j i t o r u l să fie posedat de un spirit magic.
D i s j u n c ţ i a a dus la a p a r i ţ i a unor noi rase de
oameni, fiecare cu caracteristicile sale specifice,
unele fiind a s e m ă n ă t o a r e f i i n ţ e i umane, altele
fiind extrem de stranii. Astfel, pe l â n g ă oameni
de s â n g e pur, vom î n t â l n i Sylvants (creaturi
magice a s e m ă n ă t o a r e elfilor], Demonkin (spirite
demonice) şi Feralkin (spirite primare, totemice).
Magia a p a r ţ i n e celor trei şcoli diferite: thought,
tribal şi divine, iar pe m ă s u r ă ce c r e ş t i î n nivel
p o ţ i distribui puncte pentru diverse v r ă j i .
î n t r e b a t v r e o d a t ă ce s-ar f i Anumite magii pot f i accesate doar d a c ă
î n t â m p l a t d a c ă Richard Inimă de s t ă p â n e ş t i v r â j i l e de b a z ă . Mana n e c e s a r ă
Leu ar f i condus cea de-a treia c r u c i a d ă ? Dacă î n u t i l i z ă r i i magiei se b a z e a z ă acum pe p e r c e p ţ i e şi
timpul asediului c e t ă ţ i i Acra s-ar f i petrecut ceva c a r i s m ă . P e r c e p ţ i a î ţ i permite să te armonizezi
care ar f i permis a p a r i ţ i a magiei î n lumea mai bine cu spiritul magio, iar cu ajutorul
c u n o s c u t ă ? Pe baza acestei premise va f i carismei vei putea să-ţi impui v o i n ţ a asupra
dezvoltat cel mai nou proiect al celor de la Black spiritului ce te p o s e d ă , acest lucru f ă c â n d u - s e cu
Isle, proiect ce va folosi sistemul de realizare a scopul de a avea acces la energiile magice.
personajului numit SPECIAL (folosit de altfel şi î n Aşa cum spuneam mai devreme, Lionheart
cele d o u ă Fallout-uri). Povestea eroului nostru va î n c e p e î n s ă î n i m p o r t ă din Fallout sistemul de realizare a
î n c h î p u i ţ i - v â o c l i p ă c ă d u p ă c ă d e r e a Acrei, 1588, î n Nueva Barcelona, cu p u ţ i n timp î n a i n t e personajului. Deci vom avea ş a p t e atribute
musulmanii lui Saladin au refuzat să p l ă t e a s c ă un ca Armada s p a n i o l ă să lanseze atacul asupra principale (strength, perception, endurance,
tribut ce li se p ă r e a prea mare, iar Richard, Angliei. Europa este d o m i n a t ă de I n c h i z i ţ i e , charisma, intelligence, agility, luck), la care se
a s c u l t â n d sfaturile ministrului s ă u , s t r â n g e puterea acesteia b a z â n d u - s e pe acel sentiment a d a u g ă circa 30 de î n s u ş i r i , 40 de perk-uri şi 15
c â t e v a relicve sacre pentru a duce la î n d e p l i n i r e de f r i c ă specific oamenilor c o n f r u n t a ţ i cu ceva t r ă s ă t u r i . Tot din Fallout sunt importate şi
un ritual ce i-ar f i pedepsit pe musulmani. ce le d e p ă ş e ş t e puterea de î n ţ e l e g e r e . Cum Action Points-urile, dar de data aceasta ele vor
Ritualul respectiv cerea şi moartea a 3000 de personajul principal al jocului este nu numai un determina viteza de r e a c ţ i e a personajului î n
adoratori ai lui Allah, iar o d a t ă dus la descendent direct al lui Richard, dar şi posedat luptă.
î n d e p l i n i r e ar f i c o n s f i n ţ i t victoria d e p l i n ă a de un spirit magic, el va intra rapid î n a t e n ţ i a Noul t i t l u al celor de la Black Isle va f i
c r e ş t i n i l o r asupra f o r ţ e l o r conduse de Saladin. inchizitorilor. Sarcina eroului nostru este să realizat pe baza motorului grafic Velocity, produs
Dar Richard a fost indus î n eroare, ritualul a v â n d investigheze posibilitatea a p a r i ţ i e i celei de-a de cei de la Reflexive Entertainment. Acest
un efect t o t a l diferit: valul r e a l i t ă ţ i i a fost rupt, doua D i s j u n c ţ i i , e x i s t â n d numeroase semne cum motor grafic a fost folosit anterior pentru a da
iar prin s p ă r t u r a c r e a t ă , pe P ă m â n t au p ă t r u n s c ă acest fenomen ar putea avea loc c u r â n d . v i a ţ ă unor jocuri ca Star Trek: Away Team si Zax.
spiritele şi magia. R e a l i z â n d g r e ş e a l a pe care a Povestea ne va purta prin Anglia, Spania şi Motorul 2D, izometric, a f i ş e a z ă pe ecran
f ă c u t - o şi c o p l e ş i t fiind de f o r ţ e l e demonice, F r a n ţ a , de-a lungul firului narativ e x i s t â n d fundaturi prerenderizate, r a n d â n d î n acelaşi timp
Richard a p e l e a z ă la d u ş m a n u l său de moarte, numeroase p e r s o n a l i t ă ţ i istorice reale ce au modelele de personaje tridimensionale î n sprite-
Saladin. Astfel, f o r ţ e l e unite ale Islamului şi ale c ă p ă t a t o v i a ţ ă a l t e r n a t i v ă . Astfel, Leonardo Da uri 2D.
c r e ş t i n ă t ă ţ i i vor reuşi să o p r e a s c ă invazia şi să Vinci a devenit un puternic magician, iar toate Cu o lume ce promite să fie uriaşă (8 zone
î n c h i d ă D i s j u n c ţ i a , a ş a cum a fost denumit i n v e n ţ i i l e sale au v ă z u t lumina zilei (în caz c ă nu majore, circa 100 de nivele) şi o poveste ce se
respectivul portal. Timpul scurt î n care portalul ş t i a ţ i , Leonardo a fost primul om care a f ă c u t p r e z i n t ă a f i cel p u ţ i n i n t e r e s a n t ă , proiectul
s-a deschis a fost suficient pentru ca istoria s c h i ţ a unui^elicopter sau a unui tanc). Aşa c ă nu celor de la Black Isle promite să d e v i n ă unul din
c u n o s c u t ă să se schimbe, iar Cavalerii Templieri o să ne m i r e . a p a r i ţ i a pe cer a unui obiect jocurile foarte a ş t e p t a t e î n u r m ă t o a r e l e luni,
şi Ordinul tui Saladin să a s c u n d ă relicvele şi să se z b u r ă t o r aparent neidentificat. J u c ă t o r u l va mai data a p a r i ţ i e i fiind f i x a t ă pentru decembrie
asigure c ă nimeni nu le va mai folosi vreodată": avea posibilitatea de a î n t â l n i şi alte figuri 2002.

I ulie-august 2002
PROJECT B
GOOD&EVI
Formar: PC • Pioducătcr UbiSoft • Publisher UbiSoft • Distribuitor UbiSoft • Apariţie: Vara 2003

Un e x p e r i m e n t i n t r e t u r i s m s i a v e n t u r ă

iîînnj Ancei, de la UbiSoft, şi Princess Mononoke).


•—-•'!I i; este cunoscut in După cum se poate vedea din
r â n d u l copiilor de pretutindeni prin capturile de ecran, jocul merge pe ideea
intermediul amuzantului personaj de shadere cartoon, dar le a m e s t e c ă cu
Rayman, compus doar din cap, m â i n i şi texturi o b i ş n u i t e , o b ţ i n â n d un efect
picioare. Nu c o n t e s t ă m popularitatea lui s u r p r i n z ă t o r de atractiv. Motorul folosit
Rayman, care poate concura de la egal este construit in-house şi p o a r t ă numele
la egal cu Sonic the Hedgehog, dar este de J ă d e , acelaşi nume cu cel al
clar d e p ă ş i t de Pokemon. Acestea fiind personajului principal. Acest motor este
spuse, suntem siguri c ă ş t i ţ i c ă r e i foarte flexibil şi poate f i adaptat cu
categorii de v â r s t ă ne a d r e s ă m . u ş u r i n ţ ă la mai multe platforme şi stiluri
Project Bad, Good & Evil nu este însă de joc. Iar acest lucru este important
Rayman 3. Din fericire, am e v i d e n ţ i a noi. pentru c ă cel mai valoros element din
Cu toate acestea, personajul principal Project Bad, Good and Evil (nume
este o a d o l e s c e n t ă s p r i n ţ a r ă , ceea ce nu temporar, ca să fim sinceri) este,
ne î n c u r a j e a z ă să credem c ă se va conform lui Ancei, explorarea. Scopul
adresa î n vreun fel şi segmentului de echipei de programatori a fost să
gameri majori. însă nici Evil Twin nu era î n g h e s u i e pe un singur CD un univers î n
adresat a d u l ţ i l o r şi t o t u ş i ne-a surprins m i n i a t u r ă , cu m u n ţ i , lacuri, m ă r i , o r a ş e
cu universul lui straniu şi fascinant. De şi chiar planete. J u c ă t o r u l va f i in
aceea a ş t e p t ă m cu interes finalizarea a c e l a ş i timp erou şi turist, p u t â n d
proiectului lui Ancei, care r e c u n o a ş t e c ă c ă l ă t o r i cu o m u l ţ i m e de vehicule
s-a inspirat mult din e x p e r i e n ţ a nautice, aeriene şi terestre, şi a v â n d
designerilor japonezi atunci c â n d a creat chiar posibilitatea să imortalizeze
j o c u l : e f i c i e n ţ a lui Shigeru Myamoto peisajul î n poze pe care să le admire mai
(omul din spatele seriilor Super M ă r i o t â r z i u . Chiar d a c ă pare un simplu
Bros, Legend of Zelda şi Donkey Kong) şi jump&run, jocul promite şi s p e r ă m
nonconformismul lui Hayao Myazaki c ă va f i ceva mai mult d e c â t un alt
(creatorul filmelor de a n i m a ţ i e Nausicaa Rayman.

M e d i a & Publicitate

- dosare presă
- analize comparative
- buletine informative
s licitaţii
- obiecte promoţionale personalizate

•os. tancului, nr.8, bl.H4A, ap.29, Bucureşti


el. 250.53.72; tel/fax: 653.63.69
V-mail: raimedia@isp.acorp.ro
I jocuri
prezentări

COMBAT MEBIC
V-AŢI î n t r e b a t cum este să fii
un medic pe c â m p u l de
luptă? Răs~punsul la această î n t r e b a r e
î n adversarul aflat mai jos nu o f e r ă nici
un avantaj tactic, rezultatul fiind
invariabil acelaşi: duşmanii se aşează
'Format: PC • ProducatorPublishen Legacy Interactive • Distribuitor; N/A
Procesor: Pentium III 500MHz • Memorie: 1ZBMB • Video: 8MB 3D Graphic Cârd - HDD: 825MB
|

î n c e a r c ă să-l dea cei de la Legacy frumos pe jos şi mor aşa cum le cere
Interactive, t r i m i ţ â n d u - v ă direct î n jocul. La pacient se poate ajunge î n mai Crucea roşie sau
prima linie, doar pentru a gusta din p u ţ i n de 15 secunde, aşa c ă d a c ă te
" p l ă c e r i l e " v i e ţ i i de doctor combatant. grăbeşti prea tare, poţi trece la nevoie pistolul?
Scopul t ă u î n acest joc este să previi o prin copaci, Humvee-uri şi chiar prin
c r i z ă i n t e r n a ţ i o n a l ă î n spatele c ă r e i a se texturi. Ce c o n t e a z ă grafica a t â t a timp
ascunde faimosul terorist Akhmed cât tu salvezi v i a ţ a bietului soldat. Şi
Abdullah Zhareem. Acesta pare să fi uite aşa a j u n g â n d lângă pacient, î n c e p i
f ă c u t un pact cu c o n a ţ i o n a l i i de la să scotoceşti prin sac: forceps, pensă,
Facultatea de Medicină Bucureşti pentru c l e m ă , f i e r ă s t r ă u . . . "Stai dom'le
a le furniza materialul de studiu, iar liniştit, că nu ţ i - a m luat g â t u l , ci doar
aceştia sunt n e v o i ţ i să salveze v i e ţ i l e picioarele". Aventura cea mare este să
soldaţilor americani ce nu au înţeles reduci timpul de navigare prin
faimoasa expresie lansată de francezi: inventory, multe obiecte d e s c h i z â n d un
"Yankeys, go nome!". Şi uite a ţ a ajungi subinventory. Uraaa! Tastele sunt
să te plimbi pe parcursul a zece nivele predefinite, nu pot fi setate şi nici
ca bezmeticul, a l e r g â n d de la un rănit hotkeys-uri nu e x i s t ă . A ş a c ă dă-i şi
la altul, î n c e r c â n d să le salvezi v i a ţ a şi s c r o l e a z ă cu mouse-ul. Este cam ca la
aşa destul de m i z e r a b i l ă , u r l â n d după ruleta rusească: n i m e r e ş t i ce trebuie,
nişte ajutoare absolut inexistente t r ă i e ş t e soldatul Sam; nu n i m e r e ş t i
psihic. Fizic le vezi, dar nu par să obiectul, moare negrul Jim. Şi uite aşa
t r e a c ă de stadiul de amibe. Aceasta c o n s t a ţ i cum trece v i a ţ a şi î n c ă un
pentru că soldaţii, ce se presupune c ă concept bun este irosit î n t r - u n joc de o
te a c o p e r ă , par predispus) să accepte calitate î n d o i e l n i c ă . Şi noi, care de mici
faptul c ă d a c ă ai o a r m ă (fie chiar şi un visam să ne j u c ă m de-a doctorul, ştiţi
pistol), atunci poţi să te aperi şi singur. voi de ce.
Ce naiba, la urma urmei eşti doctor,
Jocul pare f ă c u t pe f u g ă , p a r c ă
poţi să te operezi si singur. Şi uite aşa,
pentru a mai scoate nişte bani de pe
la î n c e p u t u l f i e c ă r e i misiuni te vei
urma sentimentelor patriotice
plictisi privind lista de obiective,
americane aprinse după atentatul de la
a l e g â n d u - ţ i î n acelaşi timp doctorul
11 septembrie 2001 şi cred că î n
favorit, dar şi trusa m e d i c a l ă standard
u r m ă t o r i i doi-trei ani, băieţii răi nu vor
(un mini-kit chirurgical, stetoscop,
mai fi r e p r e z e n t a ţ i de ruşi, columbieni
bandaje şi un tub necesar
sau chinezi, ci de micii t e r o r i ş t i arabi.
traheeotomiilor). A d ă u g a ţ i la aceasta
Iar d a c ă s u n t e ţ i suficient de masochişti
c â t e v a arme uşoare şi s u n t e ţ i gata de
şi chiar v r e ţ i să ştiţi cum este să
luptă... err, să salvaţi v i e ţ i . Cei ce-şi
operezi, v ă r e c o m a n d ă m Facultatea de
i m a g i n e a z ă c ă vor avea parte de lupte
M e d i c i n ă , s e c ţ i i l e de chirurgie,
epice vor fi ceva mai mult decât
neurochirurgie şi m e d i c i n ă legală. Nu de
d e z a m ă g i ţ i . Lupta se r e z u m ă la ceva de
alta, dar o f e r ă l e c ţ i i vizuale mal
genul click pe adversar, foc, schimbarea
interesante d e c â t acest titlu, unde mai
graficii din "l'm alive" î n "l'm dead".
pui c ă deseori sunt î n direct si legate de
Cât de e m o ţ i o n a n t ! C â m p u l de luptă
realitate.
este destul de mic, iar distincţia î n t r e
cele d o u ă tabere se face cu ajutorul
VERDICT XTREMPC e /io
diverselor căsuţe frumos colorate (roşu Pacientul nu mai poate fi salvat. O
pentru d u ş m a n , verde pentru t a b ă r a
proprie şi albul care eşti tu), cef
î n t â l n i ţ i pe c â m p u l de l u p t ă
constituindu-se, p a r c ă , î n t r - u n club al
clonelor. Şi asta nu este tot: c ă r a t u l
unui individ de vreo sută de kilograme
p_e un teren accidentat pare să nu
afecteze personajul interpretat de tine.
Cine ştie, poate că eşti Mister Univers şi
n-ai aflat. Terenul nu pare să afecteze
cu ceva acest t i t l u , fiind pus doar de
decor. Faptul că eşti pe un deal şi tragi

iuiie-auguH 1002
uşor de
recunoscut, cu tot
cu ticul comportamental de
rigoare. La fel de amuzante sunt şi
obiectivele ce trebuie atinse, cazurile c e - ţ i sunt
î n c r e d i n ţ a t e şi clienţii ce dau î n j u d e c a t ă ş e f i ,
guverne şi crocodili pentru motivele cele mai
absurde, j u c ă t o r u l p u t â n d medita cu această
ocazie la natura şi dimensiunile găurilor negre
din gardul grădinii divine.
Sincer, şi noi ne-am putea pune oarece
î n t r e b ă r i î n p r i v i n ţ a unor altfel de g ă u r i , de
genul celor care te p r o i e c t e a z ă î n universul
paralel al Windows-uluf exact când îţi este
lumea mai d r a g ă , sau î ţ i r e f u z ă vehement şi pe
n e a n u n ţ a t e orice posibilitate de control asupra
jocului. Cu alte cuvinte, bug-uri. Multe şi
s u p ă r ă t o a r e care dau o impresie de ansamblu nu
prea m ă g u l i t o a r e pentru cei de la Monte Cristo,
mai ales c ă jocul devine repetitiv după un timp.
î n d e p l i n i r e a obiectivelor se" r e z u m ă la a face o
a n u m i t ă linie din profilul personajului c â t mai
lungă şi c â t mai verde, controlul camerei fiind
"deprimant şi meniurile prost concepute.
Dar, ce este al lor este al lor. Au dat d o v a d ă
Format: PC • Producător Monte Cristo • Publisher Monte Cristo • Distribuitor. N/A
de m u l t ă i m a g i n a ţ i e î n crearea scenariilor şi
Procesor: 300MHz • Memorie: 64MB • Video: 16MB 3D Graphic Card. HDD: 600MB
cazurilor, personajele sunt relativ coerente şi cu
M l I U McBeal. The Sims. î n mod sigur aceste psihologii... hm, aparte, iar posibilităţile de
nLLl titluri v ă sunt familiare. Dar cum ar f i Simulare i n t e r a c ţ i u n e socială, p r o f e s i o n a l ă , s e n t i m e n t a l ă
o c o m b i n a ţ i e î n t r e cele d o u ă , m a t e r i a l i z a t ă î n t r - u n şi sexuală sunt destul de multe, ca şi obiectele
joc? Ei bine, cei de la Monte Cristo se străduiesc să de A l l y disponibile. Ceea ce ar explica oarecum de ce
răspundă la această î n t r e b a r e e x i s t e n ţ i a l ă , î n al lor sus-amintiţii a v o c a ţ i nu pleacă niciodată acasă,
„ s i m u l a t o r de a v o c a ţ i " . Iar d a c ă v ă imaginaţi c ă McBeal. Ma i m ă n â n c ă o d a t ă pe s ă p t ă m â n ă şi dorm doar
membrii baroului sunt plicticoşi, lipsiţi de suflet şi d a c ă îi rogi frumos. Dar cine suntem noi să-i
p r e o c u p a ţ i doar de profit, î n s e a m n ă că n-aţi jucat puţin amuz an t a j u d e c ă m . . . ? R e g r e t ă m totuşi lipsa posibilităţii
î n c ă „ T h e Partners". de a - ţ i crea un personaj, modul free-play
„ D i m i n e a ţ a devreme bem o cafea, să fim î n e x i s t â n d doar cu numele, iar aşa-zisul editor
f o r m ă . Dat fiind c ă m â i n e avem proces, răsfoim de depăşind dispoziţiile noastre masochiste. O
ochii şefului un dosar, apoi ne s t r e c u r ă m î n camera u l t i m ă recomandare pentru cei ce se hotărăsc
de a l ă t u r i ca să vedem un film cu p ă t r ă ţ e l roşu sau t o t u ş i să î n c e r c e acest titlu: a se administra î n
să ne giugiulim cu secretara ş e f u l u i . Apoi ne a p u c ă m c a n t i t ă ţ i mici. V e ţ i putea beneficia astfei de
să facem avioane de h â r t i e , copii xerox după c â t e v a ore relaxante şi pline de umor, cu un risc
propriile funduri şi yoga pe covor. Sunăm un prieten minim de a v ă plictisi prea repede.
de pe telefonul ş e f u l u i . Încă un avion de h â r t i e . Ne

8
s t r â m b ă m î n oglinda de la baie, c u m p ă r a t ă de şef. VERDICT XTREMPC /10
P r o g r a m ă m o î n t â l n i r e cu avocata blondă de la Pentru cei pasionaţi de Sims.
firma c o n c u r e n t ă , pe organizer-ul ş e f u l u i . Citim o
r e v i s t ă , a s c u l t ă m nişte m u z i c ă , s t ă m pe chat de pe
calculatorul ş e f u l u i . Seara, la î n c h e i e r e a
programului, sunăm clientul, asigurându-l c ă avem
toate şansele să câştigăm m â i n e . " Cam aşa a r a t ă o
zi obişnuită de... hm, "lucru" a unui personaj din
„ T h e Partners", cu mici v a r i a ţ i i î n f u n c ţ i e de
personalitatea şi p r e f e r i n ţ e l e f i e c ă r u i a .
Ca o p r i m ă concluzie, micii „ m o n ş t r i " sunt
destul de greu de controlat, mai ales c ă a c ţ i u n i l e
unui personaj nu pot fi „ a ş e z a t e la c o a d ă " , ca î n
„ T h e Sims". Va trebui să a ş t e p ţ i ca respectivul
personaj să îşi termine activitatea c u r e n t ă î n a i n t e
de a-i da o nouă însărcinare. Mai mult, majoritatea
au t e n d i n ţ a de a face lucrurile cele mai nepotrivite
la momentul cel mai nepotrivit, abia a ş t e p t â n d să
scape de sub tirania j u c ă t o r u l u i pentru a-şi practica
î n d e l e t n i c i r i l e favorite. Şi î n general neproductive.
Cu toate că personalitatea şi caracterul distinct
al f i e c ă r u i personaj g e n e r e a z ă uneori m u l t ă
frustrare, p o a ţ e fi î n acelaşi timp o sursă de
amuzament, î n joc fiind parodiate c â t e v a tipologii •
ioc un
prezentări

WARCRAFT
Reign of Chaos
[Format: PC • Producător: BHzzard » Publisher Vivendl • Distribuiton Monosit
Procesor Pil 400Mhz . Memorie: 1Z8 RAM • Video: 8MB 30 Ace • HDD: 700 MB

în u n i v e r s u l B l i z z a r d
domneşte h a o s u l
timpul trece, p r i n ţ u l d e s c o p e r ă un
n 11 d a a n i d e a m ă n a M
• profet aparent nebun, o a r m a t ă de
UUrH aspect ce poate f i cadavre ş i , î n cele din u r m ă , invazia
deja considerat tipic unei firme ca i m i n e n t ă a Azeroth-ului de c ă t r e
Blizzard, Warcraft 3 a a p ă r u t . O d a t ă Legiune. O a r m a t ă de demoni
instalat î n plenitudinea m ă r i m i i c o n d u s ă de Archimonde, cel care a
sale, jocul lasă impresia c ă , deşi nu mai a m e n i n ţ a t a c e a s t ă lume cu
a constituit un stres imens pentru 10.000 de ani î n u r m ă , iar acum s-a
p r o d u c ă t o r i i săi, a punctat t o t u ş i la î n t o r s pentru a-şi definitivia
capitolele care g e n e r e a z ă de obicei misiunea.
cel mai mare n u m ă r de aprecieri din Firul single player î l va purta pe
partea fanilor. Putem vizualiza j u c ă t o r de-a lungul a patru
astfel foarte popularul univers campanii distincte, c â t e una pentru
Warcraft adaptat cu un engine 30, fiecare rasă pe care Blizzard a
eroi ce se îşi d e z v o l t ă a b i l i t ă ţ i l e pe adus-o î n Warcraft 3. Dacă
parcursul jocului capabili să a d u c ă dificultatea misiunilor v a r i a z ă pe
personalitate şi personalizare m ă s u r ă ce avansezi î n joc, nivelul
superioare a c ţ i u n i i şi nu î n ultimul jocului poate f i h o t ă r â t i n c â de la
r â n d un battle.net î m b u n ă t ă ţ i t , î n c e p u t , normal şi hard fiind
capabil să s t r â n g ă î n c ă o d a t ă s e t ă r i l e pentru cei care doresc să
r â n d u r i l e c o m u n i t ă ţ i i pe care termine jocul de mai multe ori, sau
Blizzard o g e s t i o n e a z ă de a t â t a doar c a u t ă o provocare. Ca mod de
timp. joc, Warcraft 3 r e s p e c t ă î n t o c m a i
UNDE AM R Ă M A S t r a d i ţ i a seriei. Veteranii universului
Povestea din Warcraft 3 ne p l a s e a z ă Warcraft vor r e c u n o a ş t e c l ă d i r i l e de
la nu mai p u ţ i n de 15 ani d u p ă la oameni şi orei, precum şi
terminarea r ă z b o i u l u i dintre orei şi mecanismul de dezvoltare al acestor
oameni, r ă z b o i î n care oamenii au d o u ă rase. Mai mult, structurarea
i e ş i t v i c t o r i o ş i . Din p ă c a t e , pentru misiunilor nu se p r e z i n t ă ca una
c ă nimic nu d u r e a z ă o v e ş n i c i e foarte c o m p l e x ă , deşi este t o t u ş i
(poate doar timpul de p r o d u c ţ i e al destul de v a r i a t ă , scopul acestora
jocurilor Blizzard să dea a c e a s t ă a l t e r n â n d î n t r e protejarea unui
impresie), clanurile de orei, erou, distrugerea t o t a l ă a
dezbinate d u p ă r ă z b o i , au î n c e p u t inamicilor, escortarea de trupe sau
să se u n e a s c ă sub conducerea lui g ă s i r e a de obiecte pitite cu
Thrall, un orc crescut de oameni şi s i m u l a t ă abilitate de autorii jocului.
un lider î n n ă s c u t . Ceea ce a surprins
însă este s t r ă m u t a r e a clanurilor WARCRAFT III Şl IDEILE
c ă t r e Kalimdor, un continent DE LA BLIZZARD
misterios, cunoscut ca loc de P r e t e n ţ i a a v u t ă la orice
b a ş t i n ă al elfilor şi nicidecum ca un "continuare" c o n s t ă î n aducerea de
loc unde orcii ar trebui să se s i m t ă î m b u n ă t ă ţ i r i jocului original ş i , d a c ă
'în largul lor. S i m ţ i n d c i u d ă ţ e n i a din se poate, p r e z e n ţ a unui gram de
decizia orcilor, regele Terenas ş i - a originalitate care să te c o n v i n g ă c ă
trimis fiul, pe p r i n ţ u l Arthas să ai f ă c u t o i n v e s t i ţ i e b u n ă de timp şi
investigheze purtarea c i u d a t ă a bani. Warcraft 3 însă pare a f i croit
acestora. Astfel, pe m ă s u r ă ce d u p ă alte tipare şi nu d o r e ş t e î n

• iuho-august 2002
HUI
Orcîi sunt adepţii f o r ţ e i brute î n Warcraft
3. Magia folosită de ei este c a n a l i z a t ă şi
ea c ă t r e distrugere sau sporirea
capacităţii de distrugere. Avantajele
acestei rase constau î n v r ă j i l e care
î m b u n ă t ă ţ e s c capacitatea de luptă
(bloodlust) şi u n i t ă ţ i l e rezistente. Cei 3
eroi ai orcilor sunt Tauren Chieftain,
Blademaster şi Far Seer, eroi s p e c i a l i z a ţ i
ca suport pentru trupe, l u p t ă , respectiv
magie.

Oamenii sunt, după cum ne-am


obişnuit, o rasă care ştie să f a c ă de 1
'v/
;

toate. Posedă a t â t u n i t ă ţ i de atac


capabile, c â t şi magicieni buni. A c e a s t ă
rasă se d e o s e b e ş t e de celelalte prin
capacitatea de a construi baze mai
repede, precum şi posibilitatea de a
c r e ş t e r e z i s t e n ţ a clădirilor. Eroii sunt
Mountain-King, Paladin şi Archmage,
mod cert să fie doar "partea a la d i s t a n ţ ă c u n o ş t i n ţ e l e culturale).
specializaţi pe l u p t ă , suport şi magie.
treia" a unei serii de succes, ci un A c e ş t i eroi pot să avanseze î n nivel
joc cu t o t u l deosebit. Ceea ce face a c u m u l â n d e x p e r i e n ţ ă pe parcursul
el nu este astfel să a d u c ă jocului, la fiecare nivel p u t â n d u - ş i
î m b u n ă t ă ţ i r i seriei Warcraft ci c r e ş t e una din cele 4 a b i l i t ă ţ i
î n t r e g i i serii de RTS-uri de ta î n n ă s c u t e . î n plus, t o ţ i eroii pot
Blizzard. Elementele originale purta asupra lor obiecte, î n n u m ă r
(pentru Blizzard cel p u ţ i n ) de maxim 6, ( p o ţ i u n i , scrolluri,
prezente î n joc sunt foarte inele etc.) care le pot i n f l u e n ţ a
evidente. Cum am e v i d e n ţ i a t la caracteristicile sau pot permite
î n c e p u t u l articolului, punctul forte d e s f ă ş u r a r e a anumitor a c ţ i u n i . Cea mai b ă t r â n a rasă din Warcraft. Ei au fost primii
il c o n s t i t u ţ i e p r e z e n ţ a eroilor şi Evident, î n acest fel Warcraft 3 care au folosit magia, dar şi primii care au ţ i n u t piept
posibilitatea lor de a acumula c a p ă t ă elemente care îi dau o Legiunii, î n u r m ă cu 10.000 de ani. Trăiesc in
e x p e r i e n ţ ă ţ i obiecte, oarecare a r o m ă de RPG, î n s ă , p e r f e c t ă comuniune cu natura, lucru care se
t r a n s f o r m â n d astfel simpla p r e z e n ţ a acestora nu presupune c ă poate vedea î n clădirile lor, care se pot muta după
confruntare n u m e r i c ă dintre 2 jocul d e v i a z ă prea mult de la bunul plac, sau î n modul î n care r e c o l t e a z ă resurse.
duzini de oameni (sau orice alte RTS-ul care a fost a ş t e p t a t de fanii Unităţile lor sunt î n general folosite pentru atacul la
animale preferate) î n t r - u n joc 5n seriei. D o r i n ţ a p r o d u c ă t o r i l o r de a distanţă şi nu sunt foarte rezistente. Există şi c â t e v a
care strategia de dezvoltare a l ă t u r i r e v o l u ţ i o n a modul de joc RTS pare e x c e p ţ i i de la r e g u l ă . Eroii sunt Demonhunter, ,
de modul de c r e ş t e r e al eroilor au a nu-şi f i găsit aici o î n t r u c h i p a r e Priestess of the Moon şi Keeper of the Grove,
contat mult mai mult d e c â t prea f e r i c i t ă . î m p ă r ţ i ţ i î n t r - u n erou de luptă şi doi de suport.
raportul de f o r ţ e la momentul D e s f ă ş u r a r e a eroilor nu este
c o n f r u n t ă r i i . Fiecare dintre rasele însă singura a r m ă cu care Blizzard
prezente î n joc b e n e f i c i a z ă de 3 a dotat Warcraft 3. Ciclul zi-noapte
eroi (din care numai 2 pot f i este astfel elementul care o f e r ă
c o n t r o l a ţ i simultan î n cadrul unei sarea şi piperul jocului, a v â n d ca
campanii), fiecare dintre a c e ş t i a efect reducerea razei vizuale a
p o s e d â n d 4 a b i l i t ă ţ i unice. u n i t ă ţ i l o r . Ca şi celelalte elemente
Structurarea eroilor este r e a l i z a t ă ce p a r t i c u l a r i z e a z ă a c ţ i u n e a şi A c e a s t ă rasă a fost c r e a t ă de Legiune
la r â n d u l ei pe 3 niveluri: eroi acesta i n f l u e n ţ e a z ă rasele î n mod pentru a p r e g ă t i invazia Azeroth-ului,
l u p t ă t o r i (demonhunter, mountain diferit. Spre exemplu, Elfii p o s e d ă şi este f o r m a t ă din cadavre, spirite şi
king, blademaster - a c ă r o r z o n ă de abilitatea de a se face invizibili pe alte creaturi care au ca obiectiv
a c ţ i u n e este chiar mijlocul luptei), timpul n o p ţ i i . Completarea instaurarea v i e ţ i i de apoi. A b i l i t ă ţ i l e
eroi de suport (tauren chieftain, tabloului se r e a l i z e a z ă prin ceea ce principale ale acestei rase sunt
paladin - care i n f l u e n ţ e a z ă trupele putem numi "umplerea h ă r ţ i l o r " . regenerarea şi r e î n v i e r e a trupelor pe
prin aure şi alte a b i l i t ă ţ i ) şi Blizzard nu a mai l ă s a t astfej c â m p u l de b ă t a i e . Eroii sunt Death
v r ă j i t o r i (Far seer, lich - de r e g u l ă copacii să. îşi f a c ă de cap singuri pe Knight, Dread Lord şi Lich, 2 de
magi care stau undeva î n spatele h a r t ă , i n t r o d u c â n d î n Warcraft III suport şi un mag ofensiv, toţi trei
liniei frontului şi îşi m a n i f e s t ă de conceptut de c l ă d i r i şi u n i t ă ţ i foarte puternici pe c â m p u l de l u p t ă .


neutre. î m p i e d i c â n d dezvoltarea mult prea ORIGINALITATE COPIATA
r a p i d ă î n t â l n i t ă in toate RTS-urile ce pot f i Ca orice joc, Warcraft 3 î n t â m p i n ă şi el
denumite "la m o d ă " , Warcraft 3 p l u s e a z ă si la obstacolele ridicate de d i s c u ţ i i ce privesc
elementele diversitate si originalitatea e x c e s i v ă sau lipsa acesteia cu
provocare, cel p u ţ i n aşa d e s ă v â r ş i r e . Evident, Warcraft 3 nu merge î n
putând fi caracterizaţi nici o d i r e c ţ i e e x t r e m ă , însă noile elemente
m o n ş t r i i care p ă z e s c care p a r t i c u l a r i z e a z ă jocul nu pot f i considerate
minele de aur sau nici pe departe lucruri cu care nu ne-am mai
c l ă d i r i l e neutre şi care î n t â l n i t , acestea fiind î n general variante
trebuie î n v i n ş i pentru existente şi testate de jocuri mai p u ţ i n
a putea controla cunoscute. Eroii, e x p e r i e n ţ a şî inventarul lor au
obiectivele dorite. fost î n c e r c a t e prima d a t ă î n t r - u n RTS r o m â n e s c
C l ă d i r i l e neutre numit Rival Realms, a l t e r n a n ţ a noapte-zi a
prezente pe h ă r ţ i pot f i existat printre altele şi î n Earth 2150, un joc in
laboratoare, magazine care noaptea avea un efect mult mai puternic
sau baze de mercenari, iar asupra economiei. Povestea single player nu
avantajul pe care î l o f e r ă s t r ă l u c e ş t e nici ea, fiind plină de c l i ş e e şi
c o n s t ă şi î n posibilitatea r ă s t u r n ă r i previzibile de s i t u a ţ i e . De asemenea,
e x c l u s i v ă de a oferi numai anumite este de remarcat lipsa cu d e s ă v â r ş i r e a
u n i t ă ţ i (cum ar f i transportoarele aeriere), u n i t ă ţ i l o r navale, î n timp ce transportoarele
procurarea acestora din alte p ă r ţ i fiind aeriene nu pot f i construite, ci pot f i , cum
imposibilă. spuneam î n a i n t e , c u m p ă r a t e de la laboratoare
Ultima dar t o t u ş i una dintre cele mai neutre. Grafica 3D care nu s e r v e ş t e la nimic
importante n o u t ă ţ i ale jocului c o n s t ă î n ceea ce util ( î n c e p â n d cu raportul c l ă d i r i / u n i t ă ţ i şi
de obicei p o a r t ă denumirea de "taxe şi t e r m i n â n d cu slaba implementare a raporturilor
impozite". Astfel, conceptul denumit "upkeep" de nivel) î n c h e i e plutonul punctelor la care s-ar
se m a n i f e s t ă printr-o t a x ă pe aur care îi este mai f i putut lucra.
a p l i c a t ă j u c ă t o r u l u i o d a t ă cu d e p ă ş i r e a a 40
respectiv 70 de u n i t ă ţ i . Rolul upkeep-ului este CONCLUZII
de a preveni masarea r a p i d ă de trupe, prin Deşi jocul nu m u s t e ş t e a originalitate, a r e u ş i t
limitare resurselor disponibile unui j u c ă t o r . să combine ce era mai bun î n RTS-urile
precedente, nu numai din cele de la Blizzard,
M Â N G Â I E R E A OCHIULUI î n t r - u n produs bun. Ca realizare t e h n i c ă
Din punct de vedere grafic jocul nu e x c e l e a z ă , e f e c t i v ă jocul nu i m p r e s i o n e a z ă , dar şi acest
cum nu a excelat nici Starcraft la vremea lui. î n lucru poate f i pus pe seama l ă r g i r i i segmentului
mod evident, acest lucru nu l-a î m p i e d i c a t să de p i a ţ ă . î n concluzie, nu este jocul secolului,
a i b ă un succes deosebit. Perspectiva este dar este un joc foarte bun, 'care va avea o v i a ţ ă
a s e m ă n ă t o a r e cu cea din Starcraft, doar c ă l u n g ă , î n special d a t o r i t ă m u l t i p l a y e r - u l u î şi a
t o t u l este v ă z u t de la d i s t a n t ă mai m i c ă , d i v e r s i t ă ţ i i raselor.
detaliile u n i t ă ţ i l o r sau c l ă d i r i l o r i e ş i n d mult mai
bine î n e v i d e n ţ ă . Camera poate f i a p r o p i a t ă si VERDICT XTREMPC
d e p ă r t a t ă de sol, î n anumite limite, dar nu Interesant, atractiv dar nu jocul anului
poate fi r o t i t ă . Avantajul camerei fixe este
p ă s t r a r e a unui control simplu şi a s e m ă n ă t o r cu
RTS-urile clasice, iar dezavantajul c o n s t ă î n
dificultatea de a distinge şi selecta u n i t ă ţ i care
se a f l ă d u p ă un p â l c de copaci sau d u p ă c l ă d i r i .
Chiar d a c ă detaliile sunt mult mai importante,
u n i t ă ţ i l e sunt f ă c u t e din p u ţ i n e poligoane
pentru a m e n ţ i n e un frame-rate bun şi î n cazul
unor b ă t ă l i i mari. Vocile u n i t ă ţ i l o r sunt
excelent alese, a v â n d clasicele r ă s p u n s u r i la
comenzi, la creare sau atunci c â n d sunt
enervate de de prea multe clickuri. E x i s t ă
evident %\ c â t e v a exemple de texte alese prost,
care s t r i c ă un pic din atmosfera jocului (cum ar
fi dread lord-ul vorbind la celular).

lulio-august 2002
BATTLE.NET W3
I n t e r f a ţ a Battle.net a sQferit multe s c h i m b ă r i f a ţ ă
de i n t e r f e ţ e l e pentru jocurile precedente
•(5tarcraft, Diablo). Astfel, serverele pentru W3 sunt
m a ş i n i separate de serverele pentru alte jocuri, a
fost a d ă u g a t ă posibilitatea de a juca î n anonimat,
un sistem de ranking î m b u n ă t ă ţ i t precum şi
posibilitatea de a juca î n e c h i p ă . Modul de joc
anonim f u n c ţ i o n e a z ă extrem de simplu. J u c ă t o r u l
alege cu c â ţ i o p o n e n ţ i vrea să joace, ce h ă r ţ i
p r e f e r ă si ce rasă vrea să f o l o s e a s c ă , iar serverul
Battle.net î i c a u t ă un oponent de rang apropiat cu
a c e l e a ş i p r e f e r i n ţ e de joc. Pentru j u c ă t o r i i care au
echipe stabilite, e x i s t ă un ladder pentru jocuri 2 la
2 şi pentru clanuri. Sistemul de ranking r e f l e c t ă
rezultatele j u c ă t o r u l u i î n toate ladderele, precum
şi î n meciurile normale. î n plus, j u c ă t o r u l poate
vedea cu ce rase a jucat de-a lungul timpului,
procentajul de meciuri c â ş t i g a t e şi pierdute cu
fiecare, precum şi rangul curent, reprezentat
printr-un icon al unei u n i t ă ţ i din joc care a p a r ţ i n e
rasei cu care s-a jucat cel mai mult.

Bătălia
e în toi!
Seniorii
războiului
te aşteaptă
la
l r" i- j- — , i - r-

Pentru lista completă puteţi suna la


tel: 3306352; 3302375; 3304580;
tel/fax: 3306351
e-ma/7: monosit@rdsnet.ro
www.monosit.ro
Comenzile de pe site beneficiază de
5% discount U!
Ne puteţi vizita şi în
Splaiul Unirii 4, Bl. B3, Sc. 2, Ap. 10
(blocul Sitraco Center din Piaţa Unirii
ioc un

verwinter
prezentări

ights
|Format: PC • Producător: Bioware • Publisher: Infogrames, ATARI Distribuitor: Best Distribution |
Procesor: Pentium lll/Athlon 800MHz • Memorie: 128MB (Windows 98/Me), 256MB (Windows 2000/XP)
Un RPG aproape
p e r f e c t ce ne
reaminteşte de
F o r g o t t e n Realms
Video: GeForce2/ATi Radeon • HDD: 2GB

NEVERWINTER 2*T
ţ i n u t u l u i Faerun, dar pentru tine, t â n ă r u l meu.
Aventurier, nu va fi d e c â t o versiune a Infernului
lui Dante. î n t r - u n o r a ş b â n t u i t de c i u m ă se
i n s t a l e a z ă haosul. Totul pare să se dezmembreze,
iar revoltele se ţ i n l a n ţ . R â n d pe r â n d , g ă r z i l e
vor pierde controlul asupra a patru din cele cinci
districte c â t e are o r a ş u l . Lady Aribeth de
Tylmarande este cea care va chema î n ajutor
d i v e r ş i aventurieri şi mercenari, scopul declarat
fiind acela de a r e c ă p ă t a controlul asupra
o r a ş u l u i şi de a descoperi un leac pentru boala ce
pare a avea origini magice. î n timp ce
aventurierul este înscris oarecum f o r ţ a t î n
Academia m i l i t a r ă din Neverwinter, pentru un
scurt curs p r e g ă t i t o r , lady Aribeth îşi va trimite
solii la cei mai mari magicieni ai ţ i n u t u l u i . Unul
dintre a c e ş t i a , Khelbren Arunsun vine cu un
posibil remediu pentru crearea c ă r u i a vor f i
necesare n i ş t e ingrediente n e o b i ş n u i t e : penele
unei cockatrice, o p i c ă t u r ă de s â n g e p r o v e n i t ă de
la un yuan-ti, o ş u v i ţ ă de p ă r de la o driada şi
creierul unui intellect devourer. Creaturile sunt
trimise pentru a f i p ă z i t e de c ă t r e elevii
Academiei, ultimii s o l d a ţ i disponibili fiind t r i m i ş i
al universului creat de R.A. Salvatore),
să m e n ţ i n ă ordinea î n City Core, principalul
Boddyknock Glinckle (un gnom magician din I
district al o r a ş u l u i . î n momentul absolvirii tale,
ţ i n u t u l Lantan) şi Linu La'real jo t â n ă r ă
Academia este a t a c a t ă , iar respectivele creaturi
p r e o t e a s ă , "un pic" cam î m p i e d i c a t ă ) . î n fiecare
sunt r ă p i t e . Profesorii şi elevii sunt m ă c e l ă r i ţ i
capitol, a c e ş t i a î ţ i vor povesti c â t e p u ţ i n din
f ă r ă m i l ă , singurii s u p r a v i e ţ u i t o r i fiind
trecutul lor, istorisirile lor variind de la hilar la
eroul/eroina, Aribeth, iubitul acesteia, lordul
tragic. D a c ă î i vei ajuta să-şi rezolve diferite
Fenthyck Moss, preotul helmit Desther şi Pavel,
probleme, vei f i r ă s p l ă t i t cu diverse obiecte
unul dintre s t u d e n ţ i . Colegii t ă i zac m o r ţ i ,
magice care î ţ i vor spori puterile de-a lungul
confuzia şi dezordinea domnesc pretutindeni, iar
jocului. Deşi nu p o ţ i avea un party, îi vei putea
tu va trebui să î ţ i c r o i e ş t i un drum spre i e ş i r e cu
folosi pe a c e ş t i mercenari să te ajute, fiecare
toate armele şi magiile din dotare. Sarcina ta
fiind folositor î n s p e c i a l i z ă r i l e pe care le cunosc.
este c l a r ă : r e g ă s i r e a creaturilor, restabilirea
A d e v ă r u l este c ă d e ş i sunt buni î n ceea ce fac,
ordinii î n districte şi descoperirea celui ce se a f l ă
d u ş m a n u l natural al tuturor personajelor din
î n spatele acestor î n t â m p l ă r i . î n timp ce t e vei
poveste este pathfinding-ul defectuos. Nu de
ocupa de aceste lucruri î i vei angaja pe unii
p u ţ i n e o r i , am avut ocazia s ă - m i v ă d personajele
dintre cei ce mai t â r z i u î ţ i vor fi prieteni la bine
blocate î n cine ş t i e ce f u n d ă t u r ă , incapabile,
şi la r ă u : Daelan Red Tiger (un r ă z b o i n i c
p a r c ă , să realizeze c ă e x i s t ă şi alte c ă i de a ieşi
Uthgardt, half-orc), Sharwyn (o t â n ă r ă femeie
din s i t u a ţ i a d e l i c a t ă î n care se aflau. Cu toate
•bard), Torni Undergallows (un half ling a c ă r u i
acestea, sunt destule s i t u a ţ i i î n care vei avea
o c u p a ţ i e este î n s u ş i r e a bunurilor ce a p a r ţ i n de
nevoie de c a l i t ă ţ i l e acestora, mercenarii fiind
drept altor persoane), Grimgnaw (un c ă l u g ă r "
complementari personajului controlat de tine.
dwarf, adept al cultului M o r ţ i i , i n i ţ i a l unul dintre
Revenind la poveste, evenimentele se vor
berserkerii regelui Bruenor, un membru mai vechi
precipita atunci c â n d vei afla c ă Desther este un

a tulle-iujuit 2002
Garden Cam asta rezulta
of combinând Aurora Toolset
Kit cu un pic de imaginaţie
Eden si un strop de creativitate.
Cei de la Bioware ne-au
Creat ion dat pe mâna o mica
Kit bijuterie, lansându-ne în
acelaşi timp o provocare.
(GECKO) Cu ajutorul acestui editor
poti crea într-un timp
foarte scurt un întreg RPG.
Poti plasa tomuri, monştri
sau comori, singura bătaie
de cap creându-o partea
de scriptare a
evenimentelor.
cur tofrfî We^Jna ui Iho (if-al, are) recover thai chalcs by motnrg's erei

fals helmit ţ i c ă a fost o u n e a l t ă î n copiilor din satul aflat î n p ă d u r e a


slujba unui cult numit The People of Charwood, î n t r - o noapte de i a r n ă .
the Eye, grupul responsabil de Principalii s u s p e c ţ i sunt cei doi f r a ţ i
cumplita boală ce b â n t u i e Jahreg (Quint şi Kharlat), dar d a c ă
Nevewinter. Fenthyck va fi vei explora atent, vei descoperi că
s p â n z u r a t , deşi singura v i n ă a ar mai putea exista şi o a treia
acestuia a fost î n c r e d e r e a î n bunele posibilitate. Dilema nu c o n s t ă
i n t e n ţ i i ale lui Desther. De aici vor numai î n a decide cine este
î n c e p e surprizele, lordul Nasher vinovatul, dar şi î n a stabili un
Alagondar t r i m i ţ â n d u - ş i cei mai buni verdict ce trebuie justificat. Mai
oameni să investigheze ce este cu mult nu v ă spun pentru c ă v - a ş
acest cult: Aarin Gend ( ş e f u l strica surpriza şi z ă u c ă nu m e r i t ă ,
spionajului), tu si Aribeth de î n momentul î n care am p ă t r u n s î n
Tylamarande. Aribeth şi Aarin î ţ i vor sat, am s i m ţ i t din plin atmosfera
spune fiecare povestea lor, iar d a c ă unui loc b â n t u i t , iar la scurt timp
personajul ales de tine este femeie, d u p ă ce am fost î n t â m p i n a t de
vei putea î n c e p e o idilă cu numitul spiritul lui Quint am s i m ţ i t o b r u s c ă
Gend. nevoie de a aprinde lumina. Cea
de-a treia misiune care mi-a pus
AD&D SAU UN TEST b e ţ e î n roate a fost aceea î n care
DE PERSONALITATE trebuia să intru î n pielea unui
D u p ă cum v e d e ţ i povestea este avocat, sarcina fiind de-a convinge
foarte bine pusă la punct, dar ca să un j u r i u format din cinci persoane
î n ţ e l e g e ţ i mai bine ceea ce au de n e v i n o v ă ţ i a unui r ă z b o i n i c
realizat cei de la Bioware, v ă voi Uthgardt acuzat de a fi ucis un
vorbi despre misiuni. Acestea au soldat al A l i a n ţ e i . D u p ă cum v e d e ţ i ,
multiple m o d a l i t ă ţ i de rezolvare, p r o d u c ă t o r i i s-au g â n d i t să v ă
iar unele sunt absolut superbe. Una chinuie p u ţ i n şi să v ă dea şi un mic
dintre misiunile care m-au pus la test de moralitate, din felul î n care
grea î n c e r c a r e mi-a fost d a t ă de r e z o l v a ţ i diversele teste r e i e ş i n d o
primarul din Port Llast. Acesta î m i b u c ă ţ i c ă din personalitatea
cerea să ucid cinci e v a d a ţ i şi s ă - i f i e c ă r u i a dintre voi. Şi un mic sfat
aduc urechile acestora. B i n e î n ţ e l e s pentru cei care îşi c r e e a z ă
c ă î n inima mea de ranger lawful personajul p u n â n d accent pe m u ş c h i
good s-a dat o c r u n t ă b ă t ă l i e , dar şi f o r ţ ă b r u t ă : nu n e g l i j a ţ i t o t u ş i
cum la momentul respectiv eram capitolul i n t e l i g e n ţ ă , d e c â t î n cazul
cam s t r â m t o r a t cu banii, am î n care v r e ţ i să v ă d i s t r a ţ i pe seama
acceptat misiunea, s p e r â n d să avatarului vostru, ce va emite
găsesc o modalitate de a rezolva replici de genul „ M e needs healing",
problema f ă r ă prea m u l t ă v ă r s a r e „ W h a t that thingie do?" şi „ M e
î n t r e g i m e 3D, produs de Bioware, m ă a ş t e p t a m
ca modalitatea de control a camerei să fie
d e z a s t r u o a s ă . S u r p r i n z ă t o r , camera este excelent
i m p l e m e n t a t ă , acoperind toate unghiurile
posibile si d i s p u n â n d de o p ţ i u n i l e de zoom-in şi
zoom-out. A d ă u g a ţ i la aceasta trei m o d a l i t ă ţ i de
control a camerei (top, chase şi driving view) şi
v e ţ i f i de acord cu mine ca cei de la Bioware au
f ă c u t o t r e a b ă e x c e l e n t ă la acest capitol.
La atmosfera jocului contribuie din plin şi
sunetul. Jocul p r e z i n t ă o c o l o a n ă s o n o r ă de
e x c e p ţ i e , iar actorii care au realizat vocile au
f ă c u t o t r e a b ă e x t r a o r d i n a r ă . Interpretarea
d e n o t ă personalitatea personajelor, contribuind
din plin la sublinierea p ă r ţ i l o r importante din
poveste.
Şi asta nu este tot: efectele de sunet redau
perfect atmosfera de Ev Mediu timpuriu, e x i s t â n d
aici t o t c e - ş i poate dori cineva: clinchetul
s ă b i i l o r î n c r u c i ş a t e , paşii ce se aud pe pavajul
s t r ă z i l o r , clipocitul apei şî sunetul micilor
monede de aur. Muzica este d i n a m i c ă ,
eroul, pentru c ă acum distribuirea punctelor î n :
s c h i m b â n d u - s e î n f u n c ţ i e de evenimentele din
cazul caracteristicilor principale cade î n sarcina "joc, de multe ori n e r e u ş i n d însă să ţ i n ă pasul cu
v o a s t r ă . Pentru crearea personajului v ă stau la gameplay-ul alert oferit de Neverwinter Nights.
d i s p o z i ţ i e ş a p t e rase şi unsprezece clase, la care Pentru ca totul să fie perfect, cei de la
se a d a u g ă un n u m ă r impresionant de personaje ce Bioware s-au g â n d i t să p u n ă la d i s p o z i ţ i a
v ă este pus la d i s p o z i ţ i e de c ă t r e p r o d u c ă t o r i . î n j u c ă t o r u l u i o i n t e r f a ţ ă s i m p l ă şi u t i l ă . Accesul la
plus, p u t e ţ i alege dintr-o multitudine de atribute, inventory sau jurnal se poate face fie prin meniul
skill-uri si s p e c i a l i z ă r i , ce au un real impact aflat î n dreapta ecranului, fie cu ajutorul
asupra personajului ţ i v ă vor face v i a ţ a mai tastelor. De asemenea, un clic pe butonul din
u ş o a r ă pe parcursul jocului. Deşi î n Neverwinter dreapta mouse-ului va aduce un î n t r e g set de
Nights e x i s t ă posibilitatea de a alege dintr-o o p ţ i u n i utile personajului pe care-l c o n t r o l a ţ i . î n
m u l ţ i m e de kit-uri, acestea doar î ţ i c o n f i g u r e a z ă s t â n g a ecranului va a p ă r e a un minimap pe care
pesonajul, n e a c o r d â n d u - ţ i acele a b i l i t ă ţ i speciale p o ţ i să-ţi marchezi l o c a ţ i i l e , iar î n partea de jos
pe care le primeai î n Baldur's Gate 2 ( i m u n i t ă ţ i şi v e ţ i avea a ş a - n u m i t e l e quick slots. Cei care au
î n s u ş i r i specifice personajului). Alte s c h i m b ă r i se jucat Baldur's Gate îşi vor aminti c ă î n acestea
r e f e r ă la faptul c ă barzii şi magicienii pot să erau plasate obiectele cel mai des uzitate, cu
r e n u n ţ e la unele magii, s c h i m b â n d u - l e cu altele ajutorul quick-stoturilor p u t â n d folosi, f ă r ă a
mai bune atunci c â n d cresc î n nivel. Magiile se deschide inventory-ul, p o ţ i u n i , scroll-urî sau
î n v a ţ ă automat, n e m a i e x i s t â n d posibilitatea să î n v e r ş u n a t critic. In Neverwinter Nights am v ă z u t arme.
alegi v r â j i l e pe care ai vrea să le memorezi. De cele mai r e u ş i t e efecte de lumini şi umbre de Neverwinter Nights este un joc care
asemenea, magii sunt mai puternici, accesul p â n ă acum. î n c h i p u i t i - v ă umbrele ce d a n s e a z ă pe s t r ă l u c e ş t e mai ales î n modul multiplayer, acolo
arpstora la v r ă j i ca tenser transformation, ghostly pereni, ce se î n c o l ă c e s c î n j u r u l obiectelor solide unde poţi să i m p o r ţ i personajele din modul single
visage sau cat's grace t r a n s f o r m â n d u - i î n şi se lungesc pe m ă s u r ă ce v ă î n d e p ă r t a ţ i de sursa player. Neajunsurile jocului online sunt î n c ă
echivalentul unui l u p t ă t o r half-orc. î n plus, v e ţ i de l u m i n ă şi v e ţ i î n ţ e l e g e c ă p r o d u c ă t o r i i au pus multe: Lag, donjoane realizate la un nivel
avea acces la o multitudine de a ş a - n u m i t e suflet î n ceea ce au realizat. Texturile sunt rudimentar, c â t e v a bug-uri - toate acestea fac ca
features (dodge, parry, rapid shot, quicken etc.),. curate, iar a n i m a ţ i i l e din joc absolut superbe. t i t l u l celor de la Bioware să nu fie jucat d e c â t de
la care se a d a u g ă class-skill-urile (lore, persuade, Lupta este bine r e d a t ă , p u t â n d observa cum f e r i c i ţ i i posesori ai unei conexiuni broadband.
heal, disarm trap, spot, search e t c ) . O a l t ă personajul p a r e a z ă şi f a n d e a z ă , cum î n c r u c i ş e a z ă A d ă u g a ţ i la aceasta faptul c ă personajul vostru
noutate adusă de a c e a s t ă a treia e d i ţ i e Advanced spada cu d u ş m a n i i s.a.m.d. Şi d a c ă personajele este salvat pe server, iar d a c ă cineva decide să
Dungeons and Dragons este faptul c ă atunci c â n d par cam p ă t r ă t o a s e sau n e f î n i s a t e , acestea îşi vor î n c h i d ă respectivul server p u t e ţ i spune adio
vei î n a i n t a î n nivel vei putea distribui puncte şi la schimba î n f ă ţ i ş a r e a î n f u n c ţ i e de armurile şi eroului realizat cu a t â t a t r u d ă . A ş a că celor ce
atributele principale (strength, charisma, armele purtate. Interioarele sunt î n t u n e c a t e , vor să aîba o e x p e r i e n ţ ă multiplayer le recomand
intelligence s.a.m.d.). Au d i s p ă r u t din joc Armar c o p l e ş i t o a r e , realizate din linii a s c u ţ i t e şi bine organizarea unui LAN party.
Class-ul negativ, THACO-ul şi proficiency-ul, definite, r e u ş i n d să t r e z e a s c ă un sentiment de
s c h i m b ă r i l e nefiind n e a p ă r a t benefice. Este mai p r o f u n d ă n e l i n i ş t e şi contribuind astfel din plin la ÎN FINAL
u ş o r să avansezi î n nivel, pentru c ă eroii devin atmosfera jocului. Dacă uneori v e ţ i avea Nimic nu este mai frumos d e c â t o promisiune
mai s p e c i a l i z a ţ i , t o t u l d e p i n z â n d acum de tine şi probleme î n a găsi un obiect î n multele caverne şi r e s p e c t a t ă . î n ciuda faptului c ă jocul s-a aflat
nu de cele c â t e v a zaruri ce se rostogolesc pentru donjoane ce apar î n joc, p u t e ţ i folosi cu aproape patru ani î n p r o d u c ţ i e , produsul celor de
a-ţî hotărî destinul. î n c r e d e r e tasta TAB, care va face ca toate la Bioware î n t r e c e orice a ş t e p t a r e . Deşi g â n d i t
D u p ă cum v e d e ţ i cea de-a treia e d i ţ i e AD&D a comorile din z o n ă să a p a r ă brusc. mai ales pentru modul multiplayer, Neverwinter
schimbat profund stilul de joc cu care eram Grafica jocului f o l o s e ş t e din plin Nights o f e r ă un mod single player solid, o poveste
o b i ş n u i ţ i p â n ă acum, iar d a c ă aceste s c h i m b ă r i au antialiasingul, s u p o r t ă bump-mapping, V-Sync şi s u p e r b ă , un gameplay alert şi o a t m o s f e r ă
fost bune sau nu, doar timpul ne va spune. texturi a c ă r o r calitate v a r i a z ă î n t r e 16 şi 64MB. e x t r a o r d i n a r ă pe toate planurile.
Regulile s-au schimbat ş i , o d a t ă cu ele, Cu toate acestea, c e r i n ţ e l e de sistem r ă m â n la un
universul Forgotten Realms a trecut î n t r - u n mediu nivel s c ă z u t , produsul celor de la Bioware r u l â n d
9
VERDICT XTREMPO /10
tridimensional. Motorul grafic realizat de Bioware şi pe o p l a c ă video de 16MB (Riva TNT). Minusul principal este povestea stil
r e u ş e ş t e să impresioneze chiar şi pe cel mai Ţ i n â n d cont c ă acesta este primul RPG î n telenovelă..

Iulie august 2001


[Format: PC • Producător: Slitherine Studios şi Paradox • Publisher: Strategy First • Distribuitor: N/A
Procesor: Pentium III 500MHz • Memorie: 64MB • Video: DirectX 8M8 - HDD: 600MB
Veni, v i d i , v i e i .
n
UHUH
A A H v-ati gândit m ă c a r o clipă
că v e ţ i auzi î n produsul
veterani se opresc sub o ploaie de
săgeţi, doar pentru a f i m ă c e l ă r i t e de
Imperiul'roman
celor de la Slitherine Studios strigătele
de Ave Caesar, v e ţ i constata î n c u r â n d c ă
inamic.
Din multe puncte de vedere, Legion
contraatacă
v - a ţ i î n ş e l a t profund. A c ţ i u n e a din pare să ofere foarte m u l t ă a c u r a t e ţ e
Legion v ă va purta î n a p o i î n timp, î n t r - o istorică, i n c l u z â n d momente decisive ale
p e r i o a d ă î n care Imperiul Roman nu era istoriei romane, totul de-a lungul a peste
d e c â t un vis ce va deveni realitate. patru secole.
Legion v ă pune la dispoziţie patru Am şpus c ă pare dintr-un motiv
campanii ce cuprind r ă z b o a i e l e date lesne de î n ţ e l e s : titlul celor de la
pentru cucerirea Peninsulei Italice, Slitherine nu e v i d e n ţ i a z ă faptul că de-a
cucerirea Galiei ( f ă r ă Caesar î n s ă ) , lungul a patru sute de ani, a t â t formele
ocuparea Britanniei şi o i p o t e t i c ă invazie de g u v e r n ă m â n t , c â t şi armata r o m a n ă
a Scoţiei si Irlandei de Nord. Campaniile s-au schimbat î n t r - u n mod radical.
pot fi jucate î n d o u ă moduri: ca roman şi Faptul c ă î n t r e c e t ă ţ e a n u l - s o l d a t pe
ca barbar. D i f e r e n ţ e l e î n t r e cele două care-l vedeam î n perioada Republicii şi
tabere sunt aproape inexistente, la care legionarul veteran p l ă t i t sunt d i f e r e n ţ e
p u t e ţ i adăuga f e r i c i ţ i faptul c ă la majore şi că Republica a devenit
triburile barbare doar numele d i f e r ă , Triumvirat şi apoi Imperiu sunt a m ă n u n t e
u n i t ă ţ i l e fiind, î n e s e n ţ ă , aceleaşi. ce par să le scape producătorilor.
U n i t ă ţ i l e sunt aceleaşi pe parcursul noastră stau circa d o u ă z e c i de c l ă d i r i ,
Jocul este un TBS combinat cu RTS,
î n t r e g u l u i joc, acest lucru p ă r â n d u - m i multe dintre acestea a v â n d f u n c ţ i i
fapt ce ne face să ne g â n d i m imediat la
teribil de frustrant. Mi-aş fi dorit ca similare. A d ă u g a ţ i i n e x i s t e n ţ a unui
Shogun. Dacă î n modul TBS ne vom
toate aceste lucruri să a p a r ă î n Legion, tech-tree şi î m i v e ţ i î n ţ e l e g e
ocupa de managementul resurselor şi
dar... sentimentele.
antrenarea trupelor, luptele le vom da î n
Grafica nu contribuie nici ea la
timp real. Spre deosebire de Shogun, Partea de management revine
î m b u n ă t ă ţ i r e a imaginii pe care mi-am
î n s ă , Legion nu-ri permite d e c â t să modului"TBS, dar este cel p u ţ i n la fel de
creat-o despre titlul celor de la
plasezi trupele pe h a r t ă şi să alegi f r u s t r a n t ă ca şi lupta. La dispoziţia
Slitherine. A n i m a ţ i i l e sunt bine realizate,
f o r m a ţ i i l e î n care u n i t ă ţ i l e tale vor
terenul şi u n i t ă ţ i l e sunt randate 3D (dar
lupta. î n momentele imediat u r m ă t o a r e
doar d u p ă î n c e p e r e a luptei), dar î n rest
acestei o p e r a ţ i u n i , n e a v â n d altceva de
nimic b ă t ă t o r la ochi. I n t e r f a ţ a este
f ă c u t d e c â t să ocupi un loc î n spaţiu şi să
f u n c ţ i o n a l ă , iar sunetul de o calitate
sorbi liniştit din cafea, pentru c ă î n
b u n ă , nu stiu însă de ce î m i aduce
timpul aşa-zisei lupte î n timp real nu ai
aminte de efectele din Empire Earth.
nici un control asupra u n i t ă ţ i l o r tale.
Devine astfel foarte i m p o r t a n t ă strategia Dar a d e v ă r u l este c ă ceea ce m ă
a b o r d a t ă î n a i n t e a luptei, felul î n care tu d e r a n j e a z ă cel mai mult î n Legion este
îţi vei plasa u n i t ă ţ i l e f ă c â n d d i f e r e n ţ a stagnarea. De-a lungul a patru sute de
dintre o victorie şi o î n f r â n g e r e ani şi c â t e v a mii de mile (romane),
zdrobitoare, a s e m ă n ă t o a r e celei de la legiunile nu-şi schimbă nici m ă c a r o d a t ă
Cannae. armura, a l c ă t u i r e a formaţiilor, tacticile
sau stilul de l u p t ă . Astfel că nu te vei
Ceea ce ar fi î m b u n ă t ă ţ i t jocul
simţi nici ca un î m p ă r a t roman ce îşi
considerabil ar fi fost cedarea
a d m i n i s t r e a z a ă recentele cuceriri, nici
controlului asupra trupelor j u c ă t o r u l u i .
ca un general î n fruntea trupelor.
Deşi u n i t ă ţ i l e câştigă e x p e r i e n ţ ă şi ţ i n
Şi jocul promitea aşa mult...
cont de factorul moral, dau d o v a d ă de o
lipsă de i n i ţ i a t i v ă crasă. Nu de p u ţ i n e ori

7
VERDICT XTREMPC /to
mi s-a î n t â m p l a t să v ă d cum trupele de 'V?:' k'f: k'fi 'î'f: <ifi <i Mai bine aşteptaţi Preatorians.

l u l l e - a u ţ u i t 2007
Jucării s i
melancolie
intr-un
adventure
J
cum nu aţi
mai văzut
- . mm*i»~.^* demult

SYBERIA
|Format: PC • Producător: Microids • Publisher: Mlcrotds « Distribuitor: UbiSoft
Procesor: Pentium III 500MHz • Memorie: 64MB • Video: DirectX 8MB • HDD: 600MB
|

afli undeva pe un deal aflat l â n g ă sunt acum p â r ă g i n i t e şi pe j u m ă t a t e


I C un mic sat francez, iar la tine p r ă b u ş i t e , iar lacul condamnat se retrage
ajung ecourile unui m a r ş funebru. Privirea din ce î n ce mai mult. F ă r ă exagerare,
îţi a l u n e c ă spre locul din care r ă s u n ă Syberia este cea mai t r i s t ă e x p e r i e n ţ ă , î n
muzica şi vezi venind peste deal... un domeniul jocurilor, pe care am avut-o de
robot? 0 păpuşă? Un automaton? Orice ar la s t r ă l u c i t u l Azrael's Tear. Şi aceasta nu
f i , nu este uman, cu toate c ă produce un este o c r i t i c ă .
ritm monoton ca al unei tobe. î n spatele Nu numai tonul p o v e ş t i i este diferit de
lui apare o î n t r e a g ă procesiune a l c ă t u i t ă cel al predecesorului s ă u , ci şi
din bocitori mecanici. Filmul de î n c e p u t perspectiva: persoana a treia, ca î n The
din Syberia este unul din cele mai Longest Journey, spre deosebire de
î n t u n e c a t e şi mai triste pe care le-am Amerzone, care era la persoana î n t â i . î n
v ă z u t v r e o d a t ă şi r e u ş e ş t e imediat să-ţi a c e l a ş i t i m p , este mai lung şi mai a m b i ţ i o s
t r e z e a s c ă interesul pentru lumea o f e r i t ă d e c â t acesta.
de joc. Personajul t ă u este o t â n ă r ă a v o c a t ă
Syberia a p a r ţ i n e artistului şi v e n i t ă î n localitate pentru a finaliza
scriitorului canadian Benoit Sokal, v â n z a r e a fabricii locale de j u c ă r i i unui
cunoscut mai ales pentru realizarea lui mare concern american. Se pare însă c ă a
Amerzone. Cu toate acestea, cea mai mare ajuns p u ţ i n cam t â r z i u , dat fiind c ă
g r e ş e a l ă pe care ar putea-o face j u c ă t o r u l persoana de a c ă r e i s e m n ă t u r ă avea nevoie
este să se a ş t e p t e la ceva a s e m ă n ă t o r cu este una şi a c e e a ş i cu cea î n m o r m â n t a t ă î n
ceea ce se î n t â m p l ă î n Amerzone. Spre filmul de î n c e p u t . De aici î n c e p e c ă u t a r e a
deosebire de acesta, Syberia este un fratelui şi unicului m o ş t e n i t o r al
studiu de caracter î n t u n e c a t şi intens. De decedatei, Hans. Bolnav mintal şi presupus
fapt, î n t r e a g a poveste a jocului este mort, este un personaj inedit: posibil
c o p l e ş i t ă de o s e n z a ţ i e de a m ă r ă c i u n e şi geniu, î n mod sigur un excentric şi m e ş t e r
regret. Melancolia este e x p r i m a t ă î n toate talentat î n ceea ce p r i v e ş t e mecanismele.
elementele jocului, de la modul de Specialitatea fabricii familiei sunt
iluminare p â n ă la însăşi geografia automatele fantastice, dar interesul
l o c a ţ i i l o r ; spre exemplu, e x i s t ă o a n u m i t ă pentru m e c a n i c ă al acestui m o ş t e n i t o r
s c e n ă spre final, ă î n t r - o s t a ţ i u n e de pe d i s p ă r u t d e p ă ş e ş t e cu mult simplele j u c ă r i i
fostul ţ ă r m al Mării Arai, î n care c l ă d i r i l e cu resort. Vei petrece cea mai mare parte
jocuri
prezentări

capacitatea de a iubi. faptul c ă le-au realizat a t â t de bine.


Cu toate că povestea jocului Cel mai r ă u lucru care se poate
î n c e p e î n F r a n ţ a şi c o n t i n u ă î n spune despre puzzle-uri este faptul
Germania, Rusia şi dincolo de c ă sunt prea multe care depind de
acestea, a c ţ i u n e a are loc, de fapt, î n g ă s i r e a unor chei. î n plus, la un
universul propriu, o lume d i s t i n c t ă î n moment dat, te vei plictisi să auzi
care p l u t e ş t e o s e n z a ţ i e de cum alter-egoul t ă u c i r i p e ş t e vesel,
dezorientare ce î m b o g ă ţ e ş t e "No need to go down there!" atunci
atmosfera. Iar d u p ă filmul superb de c â n d î n c e r c i să explorezi o z o n ă nouă
debut, primul lucru pe care j u c ă t o r u l mai devreme d e c â t ar trebui să o
î l r e m a r c ă la acest joc este faci. Devine aproape la fel de
f r u m u s e ţ e a sa, elementele vizuale enervant ca faimosul refren din
r i v a l i z â n d cu cele din The Longest jocurile Baldur's Gate: "You must
Journey, Discworld Noir, The Feeble gather your party before venturing
Files sau Nightlong Union City. forth".
Designul grafic excelent, cromatica Puzzle-urile sunt cu a d e v ă r a t
e c h i l i b r a t ă şi aerul cinematografic al n i ş t e p r o v o c ă r i . Sunt uşi ce trebuie
s e c v e n ţ e l o r cinematice (datorat descuiate, mecanisme ruginite ce
p a r ţ i a l folosirii judicioase a tehnicii trebuie să capete o n o u ă v i a ţ ă şi ce
motion capture) sunt estompate doar trebuie repornite. Enigmele nu sunt
de faptul c ă umbrele personajelor nici u ş o a r e , dar pici ilogice. Ele se
sunt prea schematice, simple ovaluri l e a g ă intrinsec cu povestea, r ă m â n â d
c e n u ş i i indiferente la unghiul de fidele acesteia. De multe ori ne-am
iluminare. Jocul este un deliciu blocat, trezindu-ne r ă t ă c i n d f ă r ă
estetic, chiar şi atunci c â n d avem î n ţ i n t ă , şi t o t u l d a t o r i t ă faptului c ă am
f a ţ ă ecranul de Options. Unghiurile ratat ceva pe care un ochi mai atent
camerei sunt naturale şi fluide, şi mai p u ţ i n g r ă b i t l-ar fi observat.
e x i s t â n d chiar o o p ţ i u n e de scroll R e c o m a n d ă m acest joc mai d e g r a b ă
s t â n g a - d r e a p t a î n unele zone, ceea ca o e x p e r i e n ţ ă p e r s o n a l ă d e c â t ca o
ce contribuie mult la impresia de provocare sau un proiect
realism şi ne face să o dorim mai des independent. Trebuie abordat cu
i m p l e m e n t a t ă î n jocurile third-person m i g a l ă , cu o i n f i n i t ă r ă b d a r e , a l t f e l
adventure. Aproape că nu e x i s t ă v e ţ i avea toate ş a n s e l e să r a t a ţ i
detaliu care să fi fost trecut cu minunile şi bucuriile pe care vi le
vederea: p ă r ă s e ş t i hotelul pentru poate oferi acest t i t l u , precum şi
prima d a t ă , iar ploaia abia s-a oprit. şansa de a pierde mesajul p o v e ş t i i .
P r i v e ş t i un felinar şi remarci o D a c ă e ş t i suficient de atent, vei
s i n g u r ă p i c ă t u r ă , ultim vestigiu al constata c ă aici c ă l ă t o r i a î n sine şi
furtunii, care a l u n e c ă şi cade pe nu d e s t i n a ţ i a r e p r e z i n t ă mesajul.
c a l d a r â m u l ud. Te o p r e ş t i pe un pod
I n t e r f a ţ a este cum nu se poate
şi te pierzi î n contemplarea
mai s i m p l ă . Poate f i n u m i t ă
reflexelor apei de dedesubt.
r e î n t o a r c e r e a s i m p l i c i t ă ţ i i sau nimic
Tot la capitolul deliciu estetic altceva d e c â t mouse-ul. Dublu click
i n t r ă şi muzica s u p e r b ă , c o m p u s ă de si personajul va alerga, un singur
Dîmitrî Bodianski şi Nick Varley, al click şi se va plimba prin decoruri.
c ă r e i nivel c r e ş t e sau scade î n Cursorul mouse-ului î ţ i va spune d a c ă
f u n c ţ i e de î m p r e j u r a r e , s u m b r ă şi acolo este ceva de cules, de folosit
a t m o s f e r i c ă atunci c â n d peisajul se sau d a c ă e x i s t ă posibilitatea de a
s c h i m b ă . I n t o n a ţ i i l e şi n u a n ţ e l e pe i n t e r a c ţ i o n a cu un alt personaj.
a jocului c u n o s c â n d u - l treptat pe un logodnic a m b i ţ i o s , o m a m ă care vocile actorilor le a d a u g ă Lungimea dialogurilor nu depinde
misteriosul Hans, î n principal prin h i p e r a c t i v â şi prietenii c u v e n i ţ i . Pe dialogului î i sporesc impactul şi d e c â t de tine. Poţi î n t r e b a despre t o t
intermediul altor persoane care m ă s u r ă ce Kate se î n f u n d ă î n t r - o s e m n i f i c a ţ i a p â n ă la punctul î n care ceea ce vezi sau p o ţ i să alegi acea
l-au cunoscut î n mod direct şi al lume a minunilor de t o t felul şi se reiei anumite p ă r ţ i din joc, doar î n t r e b a r e care crezi c ă ş i - a r avea
ciudatelor m a ş i n ă r i i pe care le-a d i s t a n ţ e a z ă de vechea ei e x i s t e n ţ ă , pentru p l ă c e r e a de a auzi din nou rostul î n acel moment.
lăsat î n u r m ă . Dar el este doar unul telefoanele din acea v i a ţ ă par să-şi replicile a t â t de bine interpretate. Syberia aduce o d o z ă m a s i v ă din
din multitudinea de personaje pe intensifice f r e c v e n ţ a şi să d e v i n ă Puzzle-urile sunt destul de bune, ceea ce j u c ă t o r i i genului adventure
care le vei î n t â l n i pe parcursul chiar s â c â i t o a r e . Aici o r e g ă s i m pe dar ca î n cele mai multe jocuri ar vrea să v a d ă mai mult şi mai des:
acestei stranii aventuri, o Kate î n c o n j u r a t ă de o lume realizate la persoana a treia, cer o o poveste b o g a t ă , personaje
f a s c i n a n t ă p a r a d ă de p r o s c r i ş i de m i r a c u l o a s ă , î n timp ce prietena ei studiere a t e n t ă a ecranului. Multe complexe, tone de puzzle-uri şi
un pitoresc amar: Momo p ă l ă v r ă g e ş t e despre puzzle-uri depind de a t e n ţ i a a c o r d a t ă explorarea unor l o c a ţ i i superbe şi
(o t r i m i t e r e la personajul lui Bloomingdale's, iar logodnicul ei o c o n v e r s a ţ i i l o r purtate la telefon. 0 misterioase î n acelaşi timp. De la
Michael Ende, poate?), Oscar c i c ă l e ş t e î n t o c m a i ca o b a b ă poveste t r a z n i t ă , spusă de unul din î n c e p u t u l î n t u n e c a t şi trist p â n ă la
( t o v a r ă ş u l mecanic al eroinei), pentru c ă are impresia c ă astfel îi personajele p i t o r e ş t i ale jocului concluzia d u l c e - a m a r ă din final,
Kate Walker şi a l ţ i asemenea lor. sunt subminate planurile pentru un poate c ă p ă t a sens d u p ă vreo c â t e v a jocul v ă va servi o e x p e r i e n ţ ă de
- In aceasta c o n s t ă a d e v ă r a t u l dineu r e u ş i t şi î n c h e i e r e a unei ore de joc. Multe puzzle-uri vor cere neuitat.
geniu a lui Sokal şi al p o v e ş t i i sale. afaceri. Kate d e s c o p e r ă c ă s-a deplasarea ta prin diverse l o c a ţ i i ale
Ne putem identifica uşor cu Kate schimbat pe parcursul acestei" jocului, aşa c ă trebuie să le
Walker. Ea este o a v o c a t ă p o v e ş t i şi c ă şi-a redescoperit m u l ţ u m i m p r o d u c ă t o r i l o r pentru VERDICT XTREMPO /10
i n t e l i g e n t ă şi foarte s o c i a b i l ă . Are sentimentele, spiritul şi
Adventure de m o d ă veche.

iulie-auşu» 10OZ
zonă tectonică continentală şi, XtremPC şi c â n d am v ă z u t articolul oferi un sistem de p r o t e c ţ i e
C â n d m-am dus s ă - m i iau g u m ă de deci, cu mari i n f l u e n ţ e vulcanice, "FURIA ROŞIE" m-am dus imediat la organic, compact ş i eficace,
la v â n z ă t o a r e a din capul satului, din centrul c ă r o r a pot izbucni î n etajul 8 unde i l-am a r ă t a t o b ţ i n u t d i n t r - u n hibrid
sat a p ă r u t î n a c e a s t ă c o m u n ă acum orice moment cutremure de prietenului şi vecinului meu p i t b u l l / p i r a n h a / ţ i p a r electric,
200 de ani, pe timpul lui Cuza şi a magnitudini mici, foarte mici, şi GHE0RGHE. Acesta, pur şi simplu î n f o m e t a t şi b ă t u t cu pompa de la
fratelui s ă u Johanes pe care mai mari, pe scara Richter, s c a r ă fascinat de articol, a dat o f u g ă b i c i c l e t ă peste ciucurei. Revista
m a i c ă - s a l-a numit aşa deoarece i n v e n t a t ă de germanul cu a c e l a ş i p â n ă la magazin să cumpere "cele ta va f i î n s i g u r a n ţ ă o d a t ă ce î i
b ă r b a t u - s ă u era grec venit din nume provenit dintr-o familie de necesare" şi î n 8 ore avea un 486 faci un c u l c u ş paznicului î n cutia
Gasconia o r i e n t a l ă pe c â n d t a t ă l lui s ă r a c i din micul (dar bogatul) oraş s c ă p a t din iad şi gata să m ă n â n c e p o ş t a l ă . Nu ş t i m cu CD-ul ce se va
se afla î n a r m a t ă pe timpul Rostock aflat l â n g ă Marea B a l t i c ă nervii o r i c ă r u i masochist care ar î n t â m p l a , pentru c ă deşi îi e silă
r ă z b o i u l u i de 100 de ani care de ce se scurge î n Marea Nordului, instala Windows 98 pe el. Mai de c e l u l o z ă , bestia este
fapt a durat 118 ani, un paradox care se scurge î n Marea Norvegiei, t â r z i u , d u p ă ce m-am reasigurat c ă înnebunită după policarbanaţi.
care nu a fost d e s l u ş i t nici î n ziua care se scurge î n marele Ocean sinuciderea este î m p o t r i v a Pentru a - ţ i demonstra f i d e l i t a t e a
de azi de c â n d Edison a inventat Atlantic, ocean a p ă r u t î n jurul c r e d i n ţ e i mele, am dat peste un f a ţ ă de domeniul IT, î ţ i s u g e r ă m
becul cu 2 tranzistoare din anului -2.001.456.000 l.Hr. "Talon de Abonament" şi d u p ă să î l n u m e ş t i PC-PC. A t e n ţ i e la
aluminiu, metal descoperit î n u r m ă ( î n a i n t e a Herei), m-am trezit c ă nu 8 secunde de contemplare a d â n c ă degete.
cu 45 de ani de c ă t r e cel care a am bani la mine. am realizat c ă aş face o economie
fost şi î n t e m e i e t o r u l tabelului cu Savager d a c ă aş c u m p ă r a revista de la
a c e l a ş i nume, care s-a sierra_ro@yahoo.com tarabe, deoarece sunt sigur c ă î n
autoproclamat d u p ă venirea din cazul î n care m-aş abona,
Asia C e n t r a l ă unde chinezii p o a r t ă dumneavoastră mî-aţi trimite VOX POPULI, VOX DEI
R e c u n o a ş t e m c ă am fost
sacul pe u m ă r u l s t â n g , t r a d i ţ i e revista şi la r â n d u l ei revista ar AU your articles are belong to us.
b u l v e r s a ţ i . D u p ă ce am t e r m i n a t
t r a n s m i s ă din g e n e r a ţ i e î n ajunge î n cutia mea p o ş t a l ă , dar
de c i t i t , ne-am dus să ne d ă m cu AU your magazines are belong to
g e n e r a ţ i e de la î n c e p u t u l lumii din p ă c a t e eu nu aş ajunge să aflu
a p ă pe f a ţ ă ş i am mai c i t i t o d a t ă . us.
care a fost î n u r m ă cu milioane de cine a luat-o din cutie d e c â t prin
Ceva t o t era t u l b u r e . î n rezumat, AU your CD's are belong to us.
ani prin p ă d u r e a s t â n c o a s ă din c u m p ă r a r e a î n t r e g i i c o l e c ţ i i de
puteam concluziona cu un grad AU your XtremPC's are belong to
m u n ţ i i cu acelaşi nume, z o n ă care c ă r ţ i "Şmen şi ciordelis - Cum am
destul de mare de precizie c ă us.
a s t ă z i p o a r t ă numele unui mare comis-o" de la Editura R r o m â n â .
Savager nu ş i - a luat g u m ă . î n s ă DarthAce
pictor care a murit acum 67 de ani a c e a s t ă concluzie î n c o n j u r a ca un ' Un c i t i r â t o r care a v r u t DarthAce<|ik.ro
î n urma unei epidemii de c i u m ă elastic nesigur un r a ţ i o n a m e n t s ă îşi p ă s t r e z e anonimatul
a p ă r u t ă î n satul unde locuia . | 1 1*
f e r m e n t a t î n d e l u n g de soare î n
î m p r e u n ă cu cei trei f r a ţ i ai săi ţ e a s t a a c e l u i a ş i Savager. Pentru Ceva se petrece in realitatea
dintre care cel mai mic, Xavier, a c o n f o r m i t a t e , i-am clasat paralelă numită România. în
fost expulzat î n ţ a r a de origine e-mail-ul la categoria "inofensivi", u l t i m u l timp p r i m i m o m u l ţ i m e de
care de fapt, era ţ a r a lui unde este vecin cu Osama Bin misive ce ne descriu vise ce ar
n a t a l ă unde a şi murit peste 25 de Laden, Jack t h e Ripper şi Marlyn î n f i o r a ş i cel mai î n ţ e l e g ă t o r
ani de la ridicarea marii statui a Mason. psihiatru. O concluzie se impune
celebrului v â n ă t o r venit, d u p ă cum
de la sine. î n R o m â n i a se v i s e a z ă
spun legendele, din zona Cretei,
foarte m u l t . Implicit, î n R o m â n i a
Grecia, care a fost descoperit de
ş e doarme f o a r t e m u l t . l a t ă un
c e r c e t ă t o r u l care c ă u t a m ă s l i n e î n
motiv p e n t r u starea d e p l o r a b i l ă î n
" P ă d u r e a de alune", nume dat de
Salutare, care se g ă s e ş t e economia n o a s t r ă .
c ă t r e localnicul care î n a c e e a ş i zi
Eu t r ă i e s c î n realitatea p a r a l e l ă D a c ă am f i x t r e m de p e s i m i ş t i , am
s-a c ă s ă t o r i t cu s o ţ i a sa, care mai
n u m i t ă R o m â n i a . Deoarece am avut trage şi o a l t ă concluzie: c ă
t â r z i u a dat n a ş t e r e unor copii,
un vis ciudat m-am g â n d i t să fac ce revista n o a s t r ă este a t â t de
care mai t â r z i u au ajuns să
face t o a t ă lumea a d i c ă să v ă scriu i n t e r e s a n t ă î n c â t c i t i r e a ei t e
c e r ş e a s c ă î n f a ţ a Bisericii Negre din
un mail pe tema aceasta. Visam c ă î m b i e la somn. Sau c ă c i t i t o r i i Citind a c e a s t ă poezie, am fost
Braşov, despre care mai t â r z i u s-a
am c u m p ă r a t cum c u m p ă r î n n o ş t r i sunt n i ş t e a d o r m i ţ i . D o u ă s c u t u r a ţ i de un fior extatic: î n
aflat c ă se n u m e ş t e "Trei Ierarhi" şi
fiecare l u n ă revista mea p r e f e r a t ă alternative, una mai a t r a c t i v ă s f â r ş i t , cei care controlau din
se a f l ă î n laşi, o r a ş care a s t ă z i se
d e c â t alta. u m b r ă XtremPC au dat primul semn
a f l ă undeva î n Europa de Est, pe
î m b ă r b ă t a ţ i de aceste de v i a ţ ă . D u p ă doi ani de t r u d ă î n
care americanii, specie a p ă r u t ă
perspective, nu putem d e c â t să slujba unei c o r p o r a ţ i i cu interese
d u p ă colonizarea continentului cu
î ţ i m u l ţ u m i m p e n t r u laude obscure, a d e v ă r u l ne-a fost revelat
a c e l a ş i nume, nume dat de primul
(editate din motive de s p a ţ i u n . r ) î n patru versuri profetice. Viitorul
om care a pus piciorul pe acele
şi p e n t r u f i d e l i t a t e a cu care ne ni s-a p ă r u t pentru o c l i p ă mult
meleaguri, om care î n ziua de azi
c i t e ş t i ş i să î ţ i u r ă m î n cor: "Somn mai incert d e c â t p â n ă atunci. Apoi
-se a f l ă î n m o r m â n t a t la Catedrala
uşor, vise p l ă c u t e , puricii să t e am plecat d u p ă merdenele, cornuri
Sah Marco, c o n s t r u i t ă î n 1524 de
sărute". şi alte produse de p a n i f i c a ţ i e ,
c ă t r e p r e o ţ i i băştinaşi care au
P.S. Pentru paza c u t i e i p o ş t a l e î ţ i c o n ş t i e n ţ i c â d a c ă nu noi, atunci
a p ă r u t din zona Bretaniei, z o n ă
r e c o m a n d ă m serviciile f i r m e i cine, şi d a c ă nu acum, atunci când?
care, d u p ă Rasputin, se a f l ă pe o
Strivit Digital SRL, care î ţ i poate Noi g â n d i m , nu muncim.

iul ic-august ZOO 2


black view

aista aview
dintre noi care posedă aşa ceva şi a început să
bâlbâie ceva nedefinit, Fane deja plecase după flex,
Mă numesc Adam Armando Filipusis, am zece ani si aparat pe care tatăl lui, închizător de balcoane î n
sunt elev î n clasa a IV-a A la scoală "****"*. Citesc de timpul liber, îl folosea destul de des. Amiloaiei s-a
muit revista XtremPC, si v-am mai scris anul trecut o dus după soru-sa, care era în clasa a cincea la
scrisoare în care v ă povesteam aventurile mele si ale Tonitza, şi a adus-o cu tot cu acuarele şi vopselele î n
prietenilor mei în c ă u t a r e a identităţii lui Moş ulei. L-am mutat într-un colţ al camerei pe Patru-
Crăciun. V ă m u l ţ u m i m pentru că ne-aţi publicat ochi, care încă nu reuşise să formuleze o propoziţie
scrisoarea î n revistă, însă din păcate nu am obţinut c o e r e n t ă si ne-am apucat de t r e a b ă . Am culcat
ce vroiam, ba chiar d i m p o t r i v ă . După ce a citit calculatorul pe o parte şi am început să desenăm o soartă n e f e r i c i t ă agăţându-se de un braţ al lustrei.
revista, tata a ţinut neapărat să aibă o Discuţie cu conturul ferestruicii. După o serie de o m u l e ţ i , c ă ţ e i , Flexul a ieşit din priză şi a sucombat in saltea, însă
mine, in care să î m i explice Cum-Stau-Lucrurile. Ştiţi, copaci şi case, am decis să o a ş t e p t ă m pe Cristinel, lustra a cedat nervos şi urmând legile inerţei l-a
genul de discuţie după care nu mai poţi să stai pe sora lui Amiloaie, poate ei îi ieşea ceva mai apropiat aruncat pe Vlăduţ prin plasa de la geam direct în
scaun f ă r ă să te usture fundul. de conturul din revistă. grădină. Noroc că apartamentul era la etajul 1 şi c ă
Mamaie tocmai stătea la u m b r ă pe banca din faţa
Oricum, ce a fost, a fost. Vreau să v ă povestesc Cristinel s-a lăsat aşteptată o vreme şi nu a venit
blocului.
însă ce s-a întâmplat acum o săptămână când am vrut decât când Prepeliţă şi Fane au urcat până la cinci şi
să ne facem un calculator roşu ca focul, urmând au apelat la spiritul ei de artistă. Dacă nu ar fi atât Imperturbabili, dar suferind vizibil de delirium
indicaţiile articolului din numărul 33 al XtremPC. Era de sclifosită, Cristinel ar f i chiar drăguţă. M-am tremens, Fane si Prepeliţă s-au apucat să pilească
prea cald ca să ne bucurăm de vacanţă j u c â n d v - a ţ i gândit de c â t e v a ori să o invit la un pişcot, un Cico, deschizătura cu pile de unghii. După cum zicea
ascunselea î n curtea şcolii şi oricum ultima oară când ceva, insă m ă î n t r e b ce ar zice restul găştii dacă m-ar unchiul meu, dacă te apuci de un lucru, măcar
jucasem prietenul nostru Amiloaiei s-a ascuns atât de vedea cu o f a t ă (şi Cristinel pe deasupra). Fetele sunt t e r m i n ă - l . Cristinel era probabil în stare de şoc,
bine î n c â t l-au găsit doar oficialii de la vama Borş, proaste şi î n c r e z u t e . T o a t ă lumea ştie asta. pentru că stătea in pat şi se legăna mângâind
două zile mai t â r z i u , in cutia de scule a unui TIR ce mecanic motanul lui V l ă d u ţ si c â n t â n d 'Trei iezi
După ce Cristinel a desenat p ă t r a t u l , Fane a
fusese parcat provizoriu pe strada noastră. în mare c u c u i e ţ i , uşa mamei descuieţi...". Motanul încerca din
băgat flex-ul î n priză şi s-a apucat să taie carcasa.
parte era sănătos, deşi doctorii au spus c ă s-ar putea răsputeri să se e x t r a g ă din mâinile ei, pentru că la
Aici trebuie să m e n ţ i o n e z d o u ă omisiuni din articol:
să aibă unele sechele din cauza cantităţii mari de fiecare m â n g â i e r e rămânea fără smocuri de pâr, însă
aţi uitat să precizaţi c ă trebuie să scoatem
lichid de f r â n ă îngurgitate. De sete. nu părea să aibă prea multe şanse de succes, in
componentele din calculator. Şi cablul de alimentare.
momentul în care cei doi m e ş t e r i , cu note mari la
Astfel c ă v-aţi ascunselea a fost t r e c u t ă de Astfel că după ce a tăiat un pătrat perfect prin
lucru manual, ce-i drept, au demontat neonul din
părinţi pe lista de activităţi interzise, alături de peretele lateral al carcasei (şi concomitent prin placa
baie pentru a l monta î n calculator, am început să m ă
leapşa cu cataroiul şi bangi-jamping (oricât etastic dc b a z ă ) , Fane a intrat cu flexul in sursă, moment î n
ingrijorez p u ţ i n . Mai ales pentru că nu încăpea şi a
am rechiziţionat de la pantaloni, chiloţi şi ciorapi nu care a î n c e p u t să tresară spasmodic cu tot cu
trebuit să taie din el.
a fost suficient pentru a face o coardă solidă si carcasă. Prepeliţă a încercat să il ajute, dar s-a
singurul lucru care a stat între Fane şi o călătorie dus molipsit de tremurici. Din fericire, propulsat de Din fericire părinţii lui Patru-Ochi au ajuns la
şi poate întors de la Spitalul de Urgenţă a fost o smunciturile celor doi entuziaşti, flexul a părăsit timp acasă pentru a stopa dezastrul. Parţial.
bătrânică arţăgoasă de la scara 2, căreia toată lumea carcasa şi a fost lansat f u m e g â n d pe o traiectorie mai Amiloaiei, care atunci când este stresat m ă n â n c ă ,
îi spune Mamaie. Noroc că avea spinare solidă). mult sau mai puţin aleatoare. După ce a trecut terminase deja trei sandvişuri cu alb de zinc şi salam
razant pe lângă capul lui Cristinel, lăsând-o parţial de v a r ă , precum şi unul cu dulceaţă de vişine şi
Dar să revenim la oile noastre, după cum spune
c h e a l ă pe partea d r e a p t ă , flexul a c ă z u t în pat şi a albastru ultramarin. Paradoxal, nu avea nimic grav, î n
unchiul meu Simion Degeaba, care a renunţat la
început să îşi croiască drum c ă t r e Patru-Ochi, care, afară de faptul că nu putea să vorbească fără să facă
meseria de cioban pentru a deveni patron. Am vrut să
încă incapabil să se exprime normal din cauza clăbuci bleu.
ne facem un calculator Rosso Fuocco, dar cum nu
aveam atâţia bani c â t aţi scris voi in articol, am fost măcelului căruia ii fusese martor, a încercat să evite Deloc d e r a n j a t ă de faptul c ă fratele său îi
nevoiţi să facem unele mici schimbări pe ici pe colo, mâncase d o u ă tuburi de vopsea, Cristinel îşi
prin punctele esenţiale. pîeptănase părul din stânga î n dreapta pentru a
acoperi pagubele făcute de flex şi picta senină
Ideea a pornit de la Prepeliţă, care nu se pricepe
tablouri cu mult sânge şi m ă r u n t a i e . Ceea ce l-a
la mai nimic, dar îi merge mintea la prostii.
salvat probabil pe Amiloaiei, pentru că roşul englez
"Patru-ochi, nu-i aşa că vrei un calculator ca ăsta din
este foarte toxic.
revistă?" l-a î n t r e b a t pe colegul si amicul nostru
V l ă d u ţ Speriatu, adesea persecutat pentru faptul că Interesant a fost momentul in care tatăl lui
poartă ochelari. Patru-ochi, ajutat şi de căldura V l ă d u ţ , mut de uimire, a vrut să v a d ă dacă mai
sufocantă ce îţi fierbea creierii in suc propriu, nu a merge calculatorul şi, năucit de evenimente, a băgat
sesizat capcana. "Păi..., aş vrea..." a recunoscut el. din greşeală flexul în p r i z ă . Nu pot decât să v ă spun
"Bineeeeeee....", a punctat lung Prepeliţă. "De ce că motanul a fost foarte surprins şi nu şi-a mai
avem nevoie?". revenit niciodată.
în s p e r a n ţ a că ne v e ţ i delecta în continuare cu
In momentul în care Vlăduţ a început să priceapă-
articole si mai interesante, v ă urez v a c a n ţ ă plăcută şi
c ă este vorba de calculatorul lui, et fiind şi singurul
succes î n activitatea viitoare.

lulle-augu![ 2003 m
j o c u r i p a r a hnihe
4K-'

repede
Micile informaţii mănâncă cel mai mult timp:
5 minute de căutat cursul valutar
10 minute pentru o informaţie financiară
o ştire de ultimă oră care vine a doua zi.
Cum ar fi dacă cineva ar căuta pentru dumneavoastră şi v-ar răspunde imediat?

Orange v ă propune abonamentul Mobile Internet Always-on prin care aveţi acces
la serviciile WAP, e-mail şi Internet mobil.
Prin sistemul GPRS, sunteţi conectat permanent, primiţi aproape instantaneu
informaţiile cerute şi nu plătiţi pentru timpul de conectare, ci doar pentru datele transferate.

în plus, aveţi două luni de abonament gratuit, telefoane compatibile GPRS


la preţuri speciale şi şansa de a câştiga unul din cele 10 Pocket PC HP Jornada
dacă, până la 31 august, v ă aflaţi printre abonaţii Mobile Internet Always-on (5,15, 50 MO).
Pentru a beneficia de oferta promoţională vă aşteptăm la unul din magazinele proprii Orange.

www.orange.ro

th'e future's bright, the future's Orange orange