Sunteți pe pagina 1din 289

Manualul

Manualul transparenþei în administraþia publicã


Transparenþei
în
administraþia
publicã

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE
WWW.PUBLICINFO.RO
Transparenþa în administraþia publicã
3
CUPRINS
Cuvânt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
I. Transparenþa în administraþia publicã: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Manualul transparenþei în administraþia publicã


a) Accesul liber la informaþiile de interes public
( Legea 544/2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
b) Transparenþa decizionalã în administraþia publicã
(Legea 52/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
c) Implementarea pachetului legislativ anti-corupþie
(Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea
transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice,
a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi
sancþionarea corupþiei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
d) Codul de conduitã a funcþionarilor publici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
e) Relaþia cu presa (Manualul purtãtorului de cuvânt) . . . . . . . . . . . . .35
f) Iniþiativa legislativã a cetãþenilor (Constituþia României,
revizuitã în 2003, ºi Legea nr. 189/1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
g) Funcþionarea democraticã a administraþiei publice locale
(Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale,
modificatã ºi completatã în 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
h) Creºterea transparenþei în exercitarea demnitãþilor
ºi funcþiilor publice, intensificarea mãsurilor de prevenire
ºi combatere a corupþiei (Ordonanþa de Urgenþã
a Guvernului din 21 aprilie 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
II. Ghidul anti-corupþie pentru cetãþean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
III. Rapoartele de evaluare privind aplicarea
Legii nr. 544/2001 ºi a Legii nr. 52/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . .105
ANEXE (Legislaþie): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile
de interes public; Normele metodologice de aplicare . . . . . . . . .115
Legea nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã
în administraþia publicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea
transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice,
a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri,
Transparenþa în administraþia publicã prevenirea ºi sancþionarea corupþiei (extrase) . . . . . . . . . . . . . .139
Legea nr. 503/2002 pentru aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 43/2002
privind Parchetul Naþional Anticorupþie;
O.U.G. nr. 43/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Legea nr. 14/2003 privind partidele politice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii
partidelor politice ºi a campaniilor electorale . . . . . . . . . . . . . . .190
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activitãþii de soluþionare
a petiþiilor; O.G. nr. 27/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 27/2003
privind procedura aprobãrii tacite;
O.U.G. nr. 27/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Lege nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor,
magistraþilor, funcþionarilor publici
ºi a unor persoane cu funcþii de conducere . . . . . . . . . . . . . . . .212
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
ºi sancþionarea faptelor de corupþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã . . . . . . . .230
Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale . . . . . . . . . . . . . .234
Legea nr. 141/2004 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 215/2001 a administraþiei publice locale . . . . . . . . . . . .273
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã
a funcþionarilor publici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniþiativei
legislative de cãtre cetãþeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
4
5
CUVÂNT
ÎNAINTE

Manualul transparenþei în administraþia publicã


Integrarea europeanã a României
presupune un proces complex de
compatibilizare a normelor,
structurii ºi practicilor administrative
cu cele existente în þãrile Uniunii
Europene. În acest context al
reformei instituþionale din
perspectiva integrãrii europene, Guvernul României considerã cã
transparenþa este un principiu si o condiþie esenþialã pentru reaºezarea
raportului dintre administraþie ºi cetãþean în deplinã consonanþã cu
normele ºi practicile europene.
În ultimii ani, în România s-au adoptat o serie de reglementãri care
vizeazã creºterea transparenþei în administraþia publicã ºi, implicit,
reducerea ºi combaterea corupþiei. Accesul la informaþie, achiziiþile
publice, declararea averilor, regimul incompatibilitãþilor ºi conflictelor de
interese, licitaþiile electronice, codul funcþionarilor publici ºi transparenþa
decizionalã în administraþia publicã sunt reglementãrile cheie care
reconfigureazã spaþiul normativ al reformei instituþionale.
Sunt norme importante, necesare dar nu ºi suficiente pentru succesul
impunerii transparenþei în administraþie. Spunem asta pentru cã o
schimbare nu se poate instituþionaliza doar prin legiferare. O lege trebuie
mai întâi sã fie cunoscutã de cãtre cetãþeni ºi de cãtre funcþionarii publici
ºi credem cã prin campanii de informare eficiente, dupã modelul celor
desfãºurate pentru cunoaºterea Legii accesului la informaþie ºi a Legii
transparenþei decizionale în administraþia publicã, cetãþenii ºi funcþionarii
publici vor ºti mai bine care le sunt drepturile ºi obligaþiile. În aceeaºi
ordine de idei, o lege trebuie implementatã, adica transpusã în practici
instituþionale care sã permitã relaþionarea dintre cetãþean ºi instituþiile
publice iar aici un rol esenþial îl au cursurile de pregãtire a funcþionarilor
publici pentru cunoaºterea noilor reglementãri. În fine, o altã verigã
importantã pentru succesul reformei instituþionale constã în controlul ºi
evaluarea implementãrii legilor. În acest fel, prin rapoarte periodice,
administraþia dar ºi legiuitorii trebuie sã aibã o imagine clarã a
schimbãrilor reale induse de noul cadru normativ si asupra
Transparenþa în administraþia publicã vulnerabilitãþilor ºi dificultãþilor în implementare ºi sã ajungã ulterior la o
corijare a textului legislativ.
Acesta este, în opinia noastrã, calea adecvatã de gestionare a schimbãrii
ºi a reformei instituþionale ºi ne bazãm pe douã poveºti de succes: legea
accesului la informaþie ºi legea transparenþei decizionale în administraþia
publicã.
De aici a pornit de fapt ºi ideea acestui manual. Dacã funcþionarii publici
ºi cetãþenii au apreciat ca fiind extrem de util modul de abordare a
cunoaºterii ºi implementãrii celor douã legi aminitite mai sus, am
considerat cã este cazul sã generalizãm aceastã practicã ºi la celelalte
reglementãri care vizeazã instituþionalizarea transparenþei în
administraþia publicã.
Manualul de faþã se adreseazã funcþionarilor publici ºi decidenþilor din
administraþia publicã centralã ºi localã, precum ºi cetãþenilor,
reprezentanþilor societãþii civile ºi asociaþiilor oamenilor de afaceri.
Sperãm ca prin lectura acestuia sã se producã nu numai un act de
informare, ci ºi o racordare la acea culturã a transparenþei ºi a
activismului civic, atât de necesare pentru construcþia unei societãþi
deschise.
Vã doresc o lecturã cât mai utilã ºi nu uitaþi cã transparenþa în
administraþie depinde de fiecare dintre noi !

VASILE DÂNCU
Preºedintele Agenþiei pentru Strategii Guvernamentale
6
7
I.

Manualul transparenþei în administraþia publicã


TRANSPARENÞA
ÎN
ADMINISTRAÞIA
PUBLICÃ
A - ACCESUL LIBER
LA INFORMAÞIILE
DE INTERES PUBLIC
(LEGEA NR. 544/2001)
ELEMENTELE DE NOUTATE ALE LEGII
instituie accesul la informaþie drept regulã, iar limitarea accesului, drept
excepþie ºi consacrã principiul transparenþei în activitatea
autoritãþilor ºi instituþiilor publice, lucru inexistent pânã acum în
legislaþia românã;
legea obligã instituþiile publice sã comunice din oficiu anumite categorii
de informaþii. Aceste informaþii erau comunicate, de regulã, la modul
aleatoriu, fãrã nici o reglementare care sã instituie o obligativitate în
acest sens;
obligã, de asemenea, autoritãþile ºi instituþiile sã dea publicitãþii din
oficiu, cel puþin anual, un raport periodic de activitate;
Transparenþa în administraþia publicã stabileºte termene precise, modalitãþi ºi structuri responsabile pentru
informarea publicã a cetãþeanului;
precizeazã limitele accesului la informaþie, exceptând în mod legitim
anumite categorii de informaþii;
are un capitol special dedicat mijloacelor de informare în masã, în
sensul facilitãrii comunicãrii dintre instituþiile publice ºi mass-media,
considerându-se cã activitatea presei de culegere ºi difuzare a
informaþiilor constituie o concretizare a dreptului cetãþenilor de a
avea acces la orice informaþie de interes public;
stabileºte sancþiuni administrative ºi permite persoanei acþionarea în
instanþã a instituþiilor publice dacã persoana considerã cã îi este
lezat dreptul privind accesul la informaþie;
în fine, aceastã lege prevede adoptarea mãsurilor necesare pentru ca
informaþiile de interes public sã devinã disponibile în mod progresiv
prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile
publicului la nivel naþional – acþiune conformã cu progresul
tehnologic în domeniu ºi în curs de realizare în toate þãrile
dezvoltate.

ÎN NORMELE METODOLOGICE
sunt precizate principiile, procedurile ºi regulile de aplicare a legii privind
liberul acces la informaþiile de interes public;
este specificatã în detaliu obligaþia instituþiilor publice de a înfiinþa
structuri de informare publicã ºi de relaþii cu presa la nivel central ºi
la nivel local;
sunt specificate responsabilitãþile structurilor de informare publicã ºi de
relaþii cu presa;
sunt prezentate componentele activitãþii de informare ºi relaþiii publice;
sunt prezentate formularele tip pentru solicitarea de informaþii publice,
precum ºi pentru reclamaþiile administrative (principiul aplicãrii
unitare);
este detaliatã modalitatea de a solicita ºi primi informaþiile în format
electronic;
este prezentat succint algoritmul necesar pentru activitatea de informare
publicã (detaliere în cadrul fiecãrei autoritãþi publice - principiul
autonomiei);
8
9
este întãrit principiul transparenþei în aplicarea legii;
sunt precizate elemente din lege: termenele, cuprinsul raportului privind
accesul la informaþiile de interes public, cadrul orientativ pentru
elaborarea raportului anual de activitate, acreditarea ziariºtilor,

Manualul transparenþei în administraþia publicã


sancþiunile;
este definitã solicitarea de informaþii de interes public (care nu este
similarã cu petiþia).

DIFICULTÃÞI ÎN APLICAREA LEGII


termenul de informaþie publicã este mult prea general ºi este posibil ca
solicitantul sã se refere la informaþii care nu existã sau care nu se
regãsesc în documentele instituþiei;
termenele mult prea scurte pentru identificarea ºi furnizarea informaþiei,
în special în cazul jurnaliºtilor (24 de ore);
limita încã neclarã dintre informaþiile de interes public ºi excepþiile
prevãzute de lege, în special când este vorba de informaþii
clasificate sau informaþii referitoare la viaþa privatã;
rezistenþa conducerii instituþiilor în difuzarea informaþiei;
posibilitatea ca cetãþenii sã nu fie interesaþi decât de informaþii de
interes personal ºi de solicitãri punctuale ce þin mai mult de petiþii ºi
de atribuþiile birourilor de relaþii cu publicul.

ROLUL AGENÞIEI PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE


consultanþã, monitorizare ºi evaluare a aplicãrii legii de cãtre instituþiile
publice ºi publicarea rapoartelor anuale la nivel naþional.
Transparenþa în administraþia publicã GHIDUL CETÃÞEANULUI
- accesul liber la informaþiile de interes public-

1.DE CE AI NEVOIE DE ACEST DREPT?


PENTRU CÃ :
plãteºti taxe ºi impozite statului;
eºti responsabil ºi vrei sã ºtii cum este gestionat banul public;
cei pe care i-ai ales trebuie sã îºi respecte promisiunile;
funcþionarii din instituþiile publice sunt în slujba ta ºi nu invers;
administraþia publicã este din ce în ce mai transparentã;
pur ºi simplu este DREPTUL TÃU!

2. CARE SUNT REGLEMENTÃRILE DE BAZÃ PRIVIND


LIBERUL ACCES LA INFORMAÞIILE DE INTERES PUBLIC ?
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoanã
are dreptul la libertatea opiniei ºi a expresiei; acest drept include
libertatea de a susþine opinii fãrã nici o interferenþã ºi de a cãuta, primi ºi
rãspândi informaþii ºi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
Constituþia României, articolul 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit... Autoritãþile publice,
potrivit competenþelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea
corectã a cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de
interes personal”.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public.
Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.

3. DE CE ESTE IMPORTANTÃ PENTRU ROMÂNIA LEGEA


PRIVIND ACCESUL LA INFORMAÞIILE DE INTERES PUBLIC?
PENTRU CÃ:
este un pas major în consolidarea democraþiei ºi în reforma administraþiei
publice;
10
11
instituþionalizeazã TRANSPARENÞA în relaþiile dintre cetãþean ºi
autoritãþile ºi instituþiile publice;
se va produce o schimbare de mentalitate în relaþia dintre cetãþean ºi
funcþionarii publici;

Manualul transparenþei în administraþia publicã


accesul la informaþiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului,
excepþia;

4. CE ESTE INFORMAÞIA DE INTERES PUBLIC ?


Orice informaþie produsã sau gestionatã de instituþiile sau autoritãþile
publice.

5. INFORMAÞIILE CLASIFICATE SUNT INFORMAÞII DE


INTERES PUBLIC ?
Da, numai cã accesul la acestea este temporar limitat prin lege.

6. CINE POATE SOLICITA INFORMAÞII DE INTERES PUBLIC?


Orice persoanã fizicã sau juridicã, de cetãþenie românã sau strãinã.

7. POÞI SOLICITA ORICE INFORMAÞIE, FÃRÃ NICI O


RESTRICÞIE?
Da, dar trebuie sã ºtii cã existã informaþii de interes public la care accesul
este exceptat.

8. CARE SUNT ACELE INFORMAÞII CARE SUNT EXCEPTATE


DE LA ACCESUL LIBER ?
Informaþiile din domeniul apãrãrii naþionale, siguranþei ºi ordinii publice,
dacã fac parte din categoriile informaþiilor clasificate;
Informaþiile privind deliberãrile autoritãþilor, precum ºi cele ce privesc
interesele economice ºi politice ale României, dacã fac parte din
categoria informaþiilor clasificate;
Informaþiile privind activitãþile comerciale sau financiare, dacã publicitatea
acestora aduce atingere principiului concurenþei loiale;
Informaþiile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este
reglementat prin lege;
Transparenþa în administraþia publicã Informaþiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare,
dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidenþiale
ori se pun în pericol viaþa, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes
legitim al unei persoane;
Informaþiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce
atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei
dintre pãrþile implicate în proces;
Informaþiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protecþie a tinerilor.

9. CE SUNT INFORMAÞIILE FURNIZATE DIN OFICIU?


Informaþiile din oficiu sunt acele informaþii pe care instituþiile ºi autoritãþile
publice sunt obligate sã le facã publice fãrã a exista o solicitare în acest
sens.

10. UNDE SUNT DISPONIBILE INFORMAÞIILE DIN OFICIU ?


Informaþiile din oficiu sunt disponibile în Punctele de informare-
documentare ale instituþilor ºi autoritãþilor publice, în Monitorul Oficial sau
în mijloacele de informare în masã, precum ºi în publicaþilie proprii sau în
Pagina de Internet.

11. CARE SUNT CATEGORIILE DE INFORMAÞII CE SE


FURNIZEAZÃ DIN OFICIU?
Actele normative în baza cãrora autoritãþiile sau instituþiile respective
funcþioneazã ºi sunt organizate.
Modul în care sunt organizate instituþiile sau autoritãþile, atribuþiile
departamentelor, programul de funcþionare ºi programul de audienþe.
Numele ºi prenumele persoanelor din conducerea autoritãþii sau a
instituþiei publice ºi ale funcþionarului responsabil cu difuzarea
informaþiilor publice.
Coordonatele prin care poate fi contactatã instituþia sau autoritatea:
denumirea instituþiei, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail ºi
adresa paginii de Internet.
Sursele financiare, bugetul ºi bilanþul contabil al instituþiilor publice.
Programele ºi strategiile adoptate de fiecare instituþie ºi autoritãþi în parte.
Lista cu documentele considerate de interes public.
Lista cu categoriile de documente produse ºi/sau gestionate de instituþiile
ºi autoritãþile respective.
12
13
Modurile în care pot fi contestate ºi atacate deciziile autoritãþilor ºi
instituþiilor publice în cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în
ceea ce priveºte exercitarea dreptului de a avea acces la informaþiile de
interes public.

Manualul transparenþei în administraþia publicã


12. CE SUNT INFORMAÞIILE FURNIZATE LA CERERE ?
Orice informaþie pentru care furnizarea este posibilã numai în urma unei
solicitãri.

13. CUM POTI OBÞINE O INFORMAÞIE FURNIZATÃ LA


CERERE ?
VERBAL, adresându-te birourilor de informare publicã sau persoanelor
responsabile de informare publicã. În cazul în care este disponibilã,
informaþia solicitatã va fi furnizatã pe loc. Dacã nu este posibil acest lucru,
vei fi îndrumat sã depui o solicitare în scris.
ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele
vor fi înregistrate ºi vei primi o recipisã conþinând data ºi numãrul de
înregistrare a cererii.
Cei de la biroul informare iþi vor pune la dispoziþie un formular tip de
solcitare a informaþiilor de interes public.

14. POÞI PRIMI RÃSPUNSUL ªI PRIN E-MAIL?


Poþi solicita rãspunsul ºi pe suport electronic (e-mail) dacã birourile de
informare publicã deþin mijloacele tehnice necesare.

15. CARE SUNT COSTURILE ACCESULUI LA INFORMAÞIE?


Accesul la informaþiile de interes public este gratuit. Nu trebuie sã plãteºti
pentru serviciile de cãutare ºi identificare a informaþiei solicitate dar, în
cazul în care soliciþi copii dupã documente oficiale, trebuie sã suporþi
contravaloarea serviciilor de copiere.

16. DUPÃ CÂT TIMP VEI PRIMI RÃSPUNSUL LA


SOLICITAREA TA?
Autoritãþile ºi instituþiile publice au obligaþia de a-þi rãspunde în scris la
solicitare în termen de 10 zile lucrãtoare de la depunerea cererii.
Transparenþa în administraþia publicã În cazul în care durata necesarã pentru identificarea informaþiei solicitate
depãºeºte acest termen, vei primi rãspunsul în cel mult 30 de zile
lucrãtoare de la depunerea cererii ºi vei fi înºtiinþat despre acest fapt în
cel mult 10 zile.
Dacã informaþia pe care o soliciþi este consideratã a fi o informaþie
exceptatã de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrãtoare vei fi înºtiinþat în
scris despre acest fapt.

17. POÞI DEPUNE O RECLAMAÞIE DACÃ CONSIDERI CÃ ÞI-A


FOST ÎNCÃLCAT DREPTUL DE LIBER ACCES LA INFORMAÞIE?
Da, dar trebuie sã o faci în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului
explicit sau tacit al instituþiei.
Reclamaþia trebuie adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei
cãreia i-ai adresat solicitarea iar acesta este obligat ca, în urma unei
anchete administrative, sã îþi dea un rãspuns în cel mult 15 zile de la
înregistrarea plângerii.
Dacã reclamaþia ta este întemeiatã, rãspunsul va conþine informaþiile de
interes public solicitate iniþial ºi va menþiona sancþiunile disciplinare
aplicate funcþionarului vinovat.

18. POÞI SÃ TE ADRESEZI JUSTIÞIEI DACÃ ÞI-A FOST


LEZAT DREPTUL DE LIBER ACCES LA INFORMAÞIE?
Da, poþi sã o faci direct dupã aºteptarea rãspunsului la solicitarea iniþialã
sau dupã rãspunsul la reclamaþia administrativã.
Plângerea trebuie depusã la secþia de contencios administrativ a
tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliezi sau în a cãrei razã
teritorialã se aflã sediul instituþiei sau autoritãþii publice împricinate, în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a
rãspunsului la solicitarea iniþialã.
Instanþa poate obliga autoritatea sau instituþia publicã sã îþi furnizeze
informaþiile de interes public solicitate ºi sã îþi plãteascã daune morale
ºi/sau patrimoniale.
Dacã eºti nemulþumit de hotãrârea instanþei, aceasta poate fi atacatã prin
recurs la Curtea de Apel. Decizia Curþii de Apel rãmâne definitivã ºi
irevocabilã.
Atât acþiunea depusã la prima instanþã, cât si recursul de la Curtea de
Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.
14
15
B - TRANSPARENÞA
DECIZIONALÃ

Manualul transparenþei în administraþia publicã


ÎN ADMINISTRAÞIA
PUBLICÃ
(LEGEA NR. 52/2003)

AVANTAJE
Legea transparenþei completeazã demersul legislativ început cu Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public.
Contribuie la sporirea gradului de responsabilitate a administraþiei publice
faþã de cetãþeni.
Stimuleazã participarea activã a cetãþenilor ºi a asociaþiilor legal
constituite ale acestora la procesul decizional.
Stabileºte principii generale, verificate în practica democraticã mondialã,
referitoare la informarea, consultarea ºi participarea activã a cetãþenilor la
decizie.
Creeazã condiþiile legale pentru organizarea dezbaterilor publice asupra
unor proiecte de acte normative.
Include în sfera sa de acþiune toate autoritãþile publice, dar ºi celelalte
persoane juridice ce utilizeazã resurse financiare publice, asigurând prin
prevederile sale creºterea controlului contribuabililor asupra utilizãrii
banului public.

DIFICULTÃÞI
Insuficienta cunoaºtere a legii la nivel local.
Rezistenþa la schimbare în implementarea legii.
Dezinteresul cetãþenilor, asociaþiilor oamenilor de afaceri ºi a
organizaþiilor oamenilor de afaceri .
Transparenþa în administraþia publicã INSTITUÞIILE CARE AU OBLIGAÞIA DE A
RESPECTA LEGEA TRANSPARENÞEI
Ministerele ºi agenþiile guvernamentale
Autoritãþile administrative autonome
Serviciile publice descentralizate ale ministerelor
Consiliile judeþene ºi locale
Primãriile (primarii)
Serviciile publice de interes judeþean sau local

I. OBLIGAÞII ÎN CADRUL PROCEDURII DE ELABORARE A


PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE
Anunþul
Sã publice un anunþ referitor la elaborarea proiectului de act normativ în
site-ul propriu, la sediul propriu, într-un spaþiu accesibil publicului, ºi sã
transmitã acest anunþ cãtre mass-media centralã sau localã, dupã caz;
Sã transmitã proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au
depus o cerere pentru primirea acestor informaþii;
Sã transmitã anunþul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
cu relevanþã asupra mediului de afaceri ºi asociaþiilor de afaceri ºi altor
asociaþii legal constituite, pe domenii specifice de activitate;
Sã aducã acest anunþ la cunoºtinþa publicului cu cel puþin 30 de zile
înainte de supunerea spre analizã, avizare ºi adoptare de cãtre
autoritãþile publice ºi sã includã în anunþ o notã de fundamentare, o
expunere de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet al proiectului
actului respectiv;
Sã specifice, de asemenea, termenul limitã, locul ºi modalitatea în care
cei interesaþi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ.
Primirea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor
Sã stabileascã, la publicarea anunþului, o perioadã de cel puþin 10 zile
pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice;
Sã desemneze o persoanã din cadrul instituþiei, responsabilã pentru
relaþia cu societatea civilã, care sã primeascã propunerile, sugestiile ºi
16
17
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ
propus (obligaþie pentru conducãtorul autoritãþii publice);
Sã transmitã proiectul de act normativ spre analizã ºi avizare autoritãþilor
publice interesate numai dupã definitivare, pe baza observaþiilor ºi

Manualul transparenþei în administraþia publicã


propunerilor primite.
Organizarea dezbaterii publice
Sã decidã organizarea unei întâlniri în care sã se dezbatã public proiectul
de act normativ, dacã acest lucru a fost cerut în scris de cãtre o asociaþie
legal constituitã sau de cãtre o altã autoritate publicã;
Sã organizeze aceastã întâlnire în cel mult 10 zile de la publicarea datei
ºi locului unde urmeazã sã fie organizatã ºi sã analizeze toate
recomandãrile referitoare la proiectul de act normativ în discuþie.
Sugestiile ºi opiniile primite au doar valoare de recomandare.
Procedura de urgenþã
Sã supunã adoptãrii în procedura de urgenþã, prevãzutã de
reglementãrile în vigoare, proiectele de acte normative, în cazul
reglementãrii unei situaþii care, din cauza circumstanþelor sale
excepþionale, impune adoptarea de soluþii imediate, în vederea evitãrii
unei grave atingeri aduse interesului public.

II. OBLIGAÞII PRIVIND ASIGURAREA PARTICIPÃRII


CETÃÞENILOR LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
Anunþul (difuzarea anunþului ºi invitarea specialã a unor persoane la
ºedinþa publicã sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaþia cu
societatea civilã);
Sã afiºeze la sediul autoritãþii publice anunþul privind ºedinþa publicã,
sã-l insereze în site-ul propriu ºi sã-l transmitã cãtre mass-media, cu cel
puþin 3 zile înainte de desfãºurarea ºedinþei publice;
Sã aducã acest anunþ la cunoºtinþa cetãþenilor ºi a asociaþiilor legal
constituite care au prezentat sugestii ºi propuneri în scris, cu valoare de
recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care
urmeazã sã fie abordat în ºedinþã publicã;
Sã specifice data, ora ºi locul de desfãºurare a ºedinþei publice, precum
ºi ordinea de zi.
Participarea cetãþenilor la ºedinþa publicã
Sã asigure participarea persoanelor interesate la ºedinþele publice în
Transparenþa în administraþia publicã limita locurilor disponibile în sala de ºedinþe, în ordinea de precãdere datã
de interesul asociaþiilor legal constituite în raport cu subiectul ºedinþei
publice, stabilitã de persoana care prezideazã ºedinþa publicã;
Sã ofere invitaþilor ºi persoanelor care participã din proprie iniþiativã
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de
zi (obligaþie pentru persoana care prezideazã ºedinþa publicã).
Minutele ºedinþelor publice
Sã afiºeze la sediul autoritãþilor publice în cauzã ºi sã publice în site-ul
propriu minuta ºedinþei publice, incluzând ºi votul fiecãrui membru, cu
excepþia cazurilor în care s-a hotãrât vot secret;
Sã elaboreze, sã arhiveze ºi sã facã publice minutele ºi înregistrãrile
ºedinþelor publice, la cerere, în condiþiile Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaþiile de interes public.

III. OBLIGAÞIA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI ANUAL PRIVIND


TRANSPARENÞA DECIZIONALÃ
Sã întocmeascã ºi sã facã public un raport anual privind transparenþa
decizionalã.
18
19
GHIDUL CETÃÞEANULUI

Manualul transparenþei în administraþia publicã


- transparenþa decizionalã în administraþia publicã -

1. CARE ESTE SCOPUL LEGII 52/2003 PRIVIND


TRANSPARENÞA DECIZIONALÃ ÎN ADMINISTRAÞIA
PUBLICÃ?
Sã sporeascã gradul de responsabilitate a administraþiei publice faþã de
cetãþean.
Sã stimuleze participarea activã a cetãþenilor la luarea deciziilor
administrative ºi la elaborarea actelor normative.
Sã sporeascã gradul de transparenþã al administraþiei publice.

2. DE CE ESTE IMPORTANTÃ PENTRU TINE, CA CETÃÞEAN,


LEGEA TRANSPARENÞEI ?
Pentru cã îþi dã dreptul de a participa la ºedinþele publice ale autoritãþii
publice.
Îþi dã dreptul de a-þi spune pãrerea despre actele normative înainte de
adoptarea acestora.
Îþi oferã posibilitatea de a fi consultat înainte de adoptarea unei hotãrâri
care te afecteazã în mod direct.

3. CARE SUNT INSTITUÞIILE CARE AU OBLIGAÞIA DE A


RESPECTA LEGEA TRANSPARENÞEI ?
Ministerele ºi agenþiile guvernamentale.
Autoritãþile administrative autonome.
Serviciile publice descentralizate ale ministerelor.
Consiliile judeþene ºi locale.
Primãriile.
Serviciile publice de interes judeþean sau local.
Transparenþa în administraþia publicã 4. CINE ARE DREPTUL DE A PARTICIPA LA ªEDINÞELE
PUBLICE ALE AUTORITÃÞILOR PUBLICE ?
Orice persoanã interesatã.
Reprezentanþii asociaþiilor civice, sindicale, patronale, în ordinea de
precãdere determinatã de interesul manifestat faþã de subiectul ºedinþei.
Presa.

5. POT EXISTA SITUAÞII LEGALE ÎN CARE REGULA


TRANSPARENÞEI NU SE APLICÃ ?
Da, în cazul în care este vorba de proiecte de acte normative sau ºedinþe
în care se regãsesc urmãtoarele categorii de informaþii:
Informaþii clasificate privind apãrarea naþionalã, siguranþa naþionalã ºi
ordinea publicã, interesele strategice economice ºi politice ale þãrii.
Valorile, termenele de realizare ºi datele tehnico-economice ale
activitãþilor comerciale sau financiare, dacã publicarea acestora ar aduce
atingere principiului concurenþei loiale.
Datele personale, potrivit legii.
Regula transparenþei nu se aplicã, de asemenea, în situaþii excepþionale,
atunci când actul normativ se adoptã în procedurã de urgenþã.

6. CE TREBUIE SÃ CUPRINDÃ ANUNÞUL REFERITOR LA


ELABORAREA UNUI ACT NORMATIV ?
Nota de fundamentare, expunerea de motive sau referatul de aprobare a
proiectului.
Textul complet al proiectului actului normativ.
Termenul limitã, locul sau modalitatea în care cei interesaþi pot trimite
propuneri ºi sugestii.

7. CU CÂT TIMP ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROCEDURII DE


ADOPTARE A ACTULUI NORMATIV TREBUIE SÃ SE PUBLICE
ANUNTUL ?
Autoritaþile publice au obligaþia de a publica anunþul cu 30 de zile înainte
de începerea procedurii de avizare ºi de adoptare a actului normativ
20
21
8. CUM SE FACE CUNOSCUT ANUNÞUL PRIVIND INTENÞIA
DE ADOPTARE A UNUI ACT NORMATIV ?
Prin afiºare la sediul propriu al instituþiei, într-un spaþiu accesibil publicului.

Manualul transparenþei în administraþia publicã


Prin inserare în site-ul Internet al instituþiei.
Prin publicare în presa centralã þi localã, dupã caz.
Prin transmiterea cãtre persoanele care au depus cereri în acest sens.
Prin transmiterea cãte asociaþiile de afaceri sau asociaþiile profesionale,
dacã este vorba de un proiect care afecteazã activitatea din domeniul
respectiv.

9. ÎN CE MOD POÞI FI INFORMAT CU PRIVIRE LA


DESFêURAREA ªEDINÞELOR PUBLICE ALE AUTORITÃÞILOR ?
Prin afiºarea la sediul instituþiei sau în pagina de Internet, ori prin
publicare în presã a anunþului cuprinzând data, ora ºi locul de
desfãºurare a þedinþei publice, precum ºi ordinea de zi a acesteia, cu cel
puþin trei zile înainte de desfãºurarea ºedinþei.
Prin comunicarea, în scris, cãtre cetãþenii care au formulat sugestii ºi
propuneri cu privire la unul din domeniile de interes public care urmeazã
a fi abordat în ºedinþa publicã respectivã.

10. POÞI PARTICIPA LA ªEDINÞELE AUTORITÃÞILOR


PUBLICE ?
Da, din proprie iniþiativã sau la invitaþia responsabilului cu societatea
civilã.

11. POÞI FORMULA PROPUNERI SAU SUGESTII PENTRU


ÎMBUNÃTÃÞIREA SAU MODIFICAREA UNUI PROIECT DE ACT
NORMATIV ?
Da, dar ele trebuie formulate în scris, în perioada anunþatã de iniþiatorul
proiectului, care trebuie sã fie de cel puþin 10 zile.

12. CUI TE POÞI ADRESA PENTRU PROPUNERI, SUGESTII


SAU OPINII?
Responsabilului pentru relaþii cu societatea civilã din instituþia respectivã.
Transparenþa în administraþia publicã 13. POT FI ORGANIZATE DEZBATERI PUBLICE ALE
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ?
Da, dacã acest lucru a fost solicitat în scris de o asociaþie legal constituitã
sau de altã autoritate publicã. Acestea se vor desfãºura în termen de cel
mult 10 zile de la publicarea datei ºi locului în care se vor organiza.

14. POÞI SÃ ÎÞI EXPRIMI, ÎN TIMPUL ªEDINÞELOR PUBLICE,


PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA PROBLEMELE
DISCUTATE ?
Da, cu condiþia sã soliciþi acest lucru persoanei care prezideazã ºedinþa
ºi cu respectarea regulamentului de organizare a instituþiei publice
respective.

15. TE POÞI ADRESA JUSTIÞIEI DACÃ TE CONSIDERI LEZAT


ÎN DREPTURILE TALE OFERITE DE LEGEA TRANSPARENÞEI?
Poþi face plângere la instanþa de contencios administrativ, acþiunea ta
fiind scutitã de taxã de timbru ºi fiind judecatã în procedurã de urgenþã.
22
23
C - IMPLEMENTAREA
PACHETULUI LEGISLATIV

Manualul transparenþei în administraþia publicã


ANTI-CORUPÞIE
(LEGEA NR. 161/2003 PRIVIND UNELE
MÃSURI PENTRU ASIGURAREA
TRANSPARENÞEI ÎN EXERCITAREA
DEMNITÃÞILOR PUBLICE, A FUNCÞIILOR
PUBLICE ªI ÎN MEDIUL DE AFACERI,
PREVENIREA ªI SANCÞIONAREA
CORUPÞIEI)

CONFLICTUL DE INTERESE ªI REGIMUL


INCOMPATIBILITÃÞILOR ÎN EXERCITAREA
DEMNITÃÞILOR PUBLICE ªI FUNCÞIILOR
PUBLICE

CE ESTE CONFLICTUL DE INTERESE ?


Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã
o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de
naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative.
Prin interes personal de naturã patrimonialã se înþelege un folos material
pentru sine, pentru soþul ori rudele de gradul I.
Ce principii trebuie respectate pentru evitarea conflictului de
interese ?
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în
exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt:
imparþialitatea, integritatea, transparenþa deciziei ºi supremaþia
interesului public.
Transparenþa în administraþia publicã Imparþialitatea se referã la calitatea de a fi imparþial; nepãrtinitor,
obiectiv; capacitatea de a face o apreciere justã, obiectivã.
Integritatea este însuºirea de a fi integru; cinstit; incoruptibil.
Transparenþa deciziei (obligaþia de transparenþã, potrivit Legii nr.
52/2003) este obligaþia autoritãþilor administraþiei publice de a
informa ºi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte
normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative ºi
la minutele (procesele verbale) ºedinþelor publice.
Prin interes public se înþelege avantajul, folosul, câºtigul sau profitul de
interes general sau public, cu importanþã socialã, care este util
colectivitãþii. De aceea, Legea nr. 161/2003 consacrã supremaþia
interesului public drept un principiu ce stã la baza prevenirii conflictului de
interese.
Cine sunt aleºii locali ?
Preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene, consilierii locali ºi
judeþeni, primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii
municipiului Bucureºti.
Eºti ales local ? Atunci nu trebuie…
sã emiþi un act administrativ sau sã închei un act juridic ori sã emiþi o
dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material
pentru tine, pentrul soþul tãu ori rudele tale de gradul I.
Dacã în urma controlului asupra legalitãþii actelor juridice încheiate sau
emise de aleºii locali rezultã cã aceºtia au realizat foloase materiale,
prefectul dispune, dupã caz, sesizarea organelor de urmãrire penalã
competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite
potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea ºi controlul averii
demnitarilor, magistraþilor, a unor persoane cu funcþii de conducere ºi de
control ºi a funcþionarilor publici.
ATENÞIE! Orice persoanã interesatã poate sesiza, în scris, prefectul în
legãturã cu faptele de mai sus. Actele administrative emise sau actele
juridice încheiate ori dispoziþiile emise cu încãlcarea obligaþiilor legii sunt
lovite de nulitate absolutã (fãrã efect).
Eºti funcþionar public ? Atunci nu trebuie…
sã rezolvi cereri, sã iei decizii sau sã participi la luarea deciziilor cu privire
la persoane fizice ºi juridice cu care ai relaþii cu caracter patrimonial;
sã participi în cadrul aceleiaºi comisii, constituite conform legii, cu
funcþionari publici care au calitatea de soþ sau rudã de gradul I;
24