Sunteți pe pagina 1din 3

1.

DENUMIREA POSTULUI-identificare cod COR: analist resurse umane

TITULARUL POSTULUI:
2. OBIECTIVE MĂSURABILE( criterii de performanţă):
- Întocmirea documentelor de angajare în maxim 20 de zile de la angajare;
- Încadrarea în termenul de 20 de zile pentru eliberarea carnetului de muncă a
angajatului lichidat;
- Zero documente de personal greşit întocmite;
- Transmiterea datelor din situaţie către salarizare cu ocazia modificărilor
apărute;
- Transmiterea până la data de 4 ale fiecărei luni a situaţiei pentru pontaje;

3. RELAŢII IERARHICE:
SUPERIOR IERARHIC:
SUBORDONATI:
- INLOCUIEŞTE PE : -
- ÎNLOCUIT DE: -
4. COLABOREAZA CU: Departamentul …………..
5. CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
- PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI:pregătire de bază-studii medii /pregătire de specialitate:
curs Inspector resurse umane
- EXPERIENŢĂ:natură/durată: pe un post similar minim 6 luni
- DURTA ACOMODĂRII PE POST: 3 luni.
6. SARCINI :

Întocmire: - dosar de personal


- contracte de muncă
-fişe de aptitudine medicina muncii la angajare
- fişe risc profesional control medical periodic anual
- comunicat condiţii de angajare
- fişă salarizare
- comunicare de angajare către departamentele funcţionale
- acte adiţionale
- decizii numire pe post
- decizii numire formator
- contracte şcolarizare
- contracte de confidenţialitate
- contracte de adaptare profesională
- contract garanţie materială
- fişă instructaj protecţia muncii
- procedura utilizare PC
- decizii de încetare raporturi de muncă
- fişe de lichidare
- note de lichidare
- raport evaluare riscuri (salariate însărcinate)
- informare privind protecţia maternităţii (salariate însărcinate)
- adeverinţe vechime
- extras administrativ pentru comisia de expertiză medicală
- adeverinţă pentru somaj
- adeverinţe de salariat
- adeverinţe concediu medical / 12 luni
- adeverinţă medic de familie
- dosare de pensie
- evidenta efectuării CO
- evidenţa concedii medicale
- evidenţa documente existente în dosarul de personal
- evidenţa salariaţi fără carnet de muncă
- asigurarea necesarului de carnete de muncă
- efectuarea înregistrărilor în carnetele de muncă
- înregistrarea şi vizarea actelor la ITM
- multiplicarea şi transmiterea documentelor care ţin de modificări la contractul de muncă către salarizare
- evidenţa şi arhivarea carnetelor de muncă ale salariaţilor lichidaţi şi trimitere scrisori recomandate la
domiciliu către aceştia în vederea ridicării carnetului de muncă
-întocmire adeverinţe spor de vechime acordat la salariu foştilor salariaţi, necesare la recalcularea pensiei
- întocmire registru de decizii
- întocmire registru angajări
- întocmire registru numere matricole
- realizarea de xerocopii carnete muncă la solicitarea salariaţilor pt. împrumuturi bancare
- programarea viitori salariaţi pt. analize cabinet medicina muncii
- calcul vechime totală în muncă pt. stabilirea nr. zile CO
- întocmire registru nr. înregistrare pt. documentele emise de resurse umane
- înregistrarea în condica de corespondenţă si predarea către salarizare – note CO , concedii medicale, acte
adiţionale, sancţiuni disciplinare, referate suspendări contracte de muncă
- prezentarea documentelor întocmite către conducere pt. a fi semnate şi aprobate
- ştampilarea documentelor semnate de conducere, multiplicarea , înregistrarea în carnetele de muncă,
îndosarierea şi depunerea acestora în original şi copie la ITM pt. a fi vizate

RESPONSABILITATI ( GENERALE/PUNCTUALE):

Răspunde de încadrarea în termenele legale a proceselor gestionate;


Răspunde de PC-ul din dotare, precum şi a mijloacelor fixe din dotare;
Angajatul este obligat să se prezinte la controlul medical periodic , conform planificării anuale.
Să se prezinte la serviciu odihnit, să nu fie sub influenţa băuturilor alcoolice, clinic sănătos, fără probleme
7. LIMITE DE COMPETENŢĂ: reprezintă compania în relaţiile cu ITM Bucureşti
8. TIPURI DE DOCUMENTE UTILIZATE:
Dosar de personal
- contracte de muncă
-fişe de aptitudine medicina muncii la angajare
- fişe risc profesional control medical periodic anual
- comunicat condiţii de angajare
- fişă salarizare
- comunicare de angajare către departamentele funcţionale
- acte adiţionale
- decizii numire pe post
- decizii numire formator
- contracte scolarizare
- contracte de confidenţialitate
- contracte de adaptare profesională
- contract garanţie materială
- fişa instructaj protecţia muncii
- procedura utilizare PC
- decizii de încetare raporturi de muncă
- fişe de lichidare
- note de lichidare
- raport evaluare riscuri (salariate însărcinate)
- informare privind protectia maternităţii (salariate însărcinate)
- adeverinţe vechime
- extras administrativ pentru comisia de expertiză medicală
- adeverinţă pentru somaj
- adeverinţe de salariat
- adeverinţe concediu medical / 12 luni
- adeverinţă medic de familie

9. CONDIŢII DE MUNCĂ SPECIFICE POSTULUI:


- PROGRAM DE LUCRU: 8,30-17,30;CU O PAUZA DE MASĂ DE 60 MIN.;
- CONDIŢII DE MUNCĂ: MUNCĂ DE BIROU;
- LOCAŢIA ŞI ECHIPAMENTELE DIN DOTARE: SEDIU CENTRAL, PC;
- NATURA MUNCII: MUNCĂ ÎN ECHIPĂ COMBINATĂ CU MUNCĂ INDIVIDUALĂ;
- ŢINUTĂ DE LUCRU: SPECIFICE MUNCII DE BIROU;
10. PACHET DE SALARIZARE:
- SALARIU:
- BONUSURI: -
- ALTE FACILITĂŢI ACORDATE:-
- POSIBILITĂŢI DE PROMOVARE:-

Data intocmirii :
Întocmit, Luat la cunoştinţă,
Director Resurse Umane,

S-ar putea să vă placă și