Sunteți pe pagina 1din 4

REZUMAT

Teza de doctorat î i propune s analizeze un aspect important al rela iilor economice


interna ionale, i anume comunicarea scris în afacerile interna ionale.
În teza de doctorat ne ocup m doar de comunicarea scris , având în vedere pe de o
parte, c analizarea ambelor tipuri de comunicare presupune un domeniu extrem de vast,
greu de cuprins într-o singur lucrare, i pe de alt parte faptul c abordarea lingvistic a
negocierii i a coresponden ei este în mare parte diferit .
Teza de doctorat este o lucrare interdisciplinar , ea situându-se la intersec ia a dou
discipline :
comer interna ional i
limba francez specializat (comercial , juridic i financiar )
Astfel, pe parcursul lucr rii sunt asociate în mod constant atât tehnicile de comer exterior,
cât i cele de francez a afacerilor interna ionale, ele fiind inseparabile.
Desigur, accentul este pus pe tematica comunic rii interna ionale, care este tratat bilingv,
în limba român i cu exemplific ri în limba francez .
Coresponden a interna ional este în egal m sur o art i o tiin . Este o art a
cuvântului bine ales, a cuvântului care convinge, dar i o tiin a afacerilor interna ionale,
a psihologiei în afaceri, a dreptului comercial.
Am dorit s d m lucr rii un caracter pragmatic, insistând într-o mai mare m sur asupra
aspectelor practice ale comunic rii scrise. Acest lucru nu ar fi fost posibil f r prezentarea
succint a unui "savoir" interna ional în materie de comer exterior.

a) CUPRINS
Teza de doctorat este structurat în dou p r i
Prima parte, "SAVOIR" i "SAVOIR-FAIRE" (TEORIE I METODOLOGIE), realizeaz o
îmbinare între caracterul informativ i cel formativ.
Ea cuprinde o parte introductiv de prezentare a situa iilor de comunicare scris , o
tipologie a mesajelor scrise în franceza profesional , precum i aparatul lingvistic necesar
realiz rii unei coresponden e comerciale de succes.
In continuare sunt analizate diversele tipuri de comunicare interna ional în ordinea
etapelor pe care le parcurge o afacere comercial interna ional :
comunicarea "în amonte" de contract :
- comunicarea promo ional
- comunicarea comercial propriu-zis
- negocierea prin coresponden
CONTRACTUL (comunicarea contractual sau juridic )
comunicarea "în aval" de contract :
- comunicarea financiar-contabil
- comunicarea conflictual (reclama ii)
- comunicarea financiar-bancar
Plata, fiind una din fazele de execu ie ale contractului care d na tere la cele mai multe
probleme i litigii i care folose te un limbaj propriu, sofisticat, a fost necesar s acord m
un spa iu mai mare capitolului "Comunicare financiar-bancar ".

1
Partea a doua, "FAIRE" (PRACTICA REDAC IONALA), se constituie într-o culegere de
aplica ii i exerci ii de coresponden profesional interna ional concepute într-o
progresie pedagogic de la simplu la complex :
exerci ii de studiu i observare a textului comercial (prin reperaj, în elegere, decriptare,
analiz )
exerci ii de reutilizare i fixare a vocabularului specializat (comercial, juridic i
financiar-bancar)
exerci ii de manipulare a structurilor la nivelul paragrafelor (mini-matrice)
exerci ii la nivel transfrastic (macro-matrice)
exerci ii de stil, de argumentare, de coeren textual , de redactare a coresponden ei,
de punere în situa ie scris etc.
simul ri
studii de caz
Aceast abordare a tezei de doctorat a fost gândit astfel încât ea s poat fi folosit
eventual i ca un curs de comunicare scris în afaceri interna ionale, compus dintr-un
volum de teorie (Prima parte) i o culegere de exerci ii, aplica ii, simul ri i studii de caz
(Partea a doua)

b) CUVINTE CHEIE
Cuvintele cheie ale tezei de doctorat sunt urm toarele :
1. Marfa sau serviciul (comercializate)
2. Pre ul
3. Condi ia de livrare
4. Termenul de livrare
5. Modul de plat .
Aceste cinci cuvinte cheie se reg sesc înc de la începutul unei afaceri interna ionale i
pân la sfâr itul ei. Sunt elementele esen iale f r de care o ofert nu este ofert , o
negociere este incomplet , un contract este nul i neavenit, un document de transport nu
are valoare, o factur este incomplet , o reclama ie este lipsit de argumente, iar o plat
nu se poate efectua.
Se în elege de la sine c o afacere con ine mult mai multe elemente i detalii în afara
acestor elemente cheie, în func ie de parteneri i produs.
Dar, trebuie s subliniem c f r elementele cheie evocate mai sus nu se poate vorbi
despre o afacere interna ional .

c) SINTEZE ale p r ilor principale ale tezei de doctorat


Comunicarea de afaceri î i schimb forma i stilul, particularit ile lingvistice în func ie de
mesajul prin intermediul c ruia se comunic . Tipologia mesajelor scrise în comunicarea de
afaceri poate fi rezumat astfel :
O comunicare telex este rapid i se folose te în cazuri de urgen . Ea este puternic
concurat de comunicarea prin fax, care este la fel de rapid i ea, chiar mai pu in
costisitoare decât telex-ul; are îns un defect – poate fi foarte u or falsificat .
Comunicarea prin scrisoare clasic este sigur , probant în justi ie, are o anume elegan ,
dar este dificil de redactat i redactarea ei cere un anumit timp. Ori, timpul este bani pentru
oamenii de afaceri. A a s-a ajuns la scrisoarea electronic , mult mai simpl , mai rapid ,
dar având i ea inconvenientele ei ce in de limitele sistemului informatic. Prin extinderea
folosirii semn turii electronice în cât mai multe domenii (nu doar în sistemul financiar ca
pân în prezent), scrisoarea electronic va concura puternic scrisoarea clasic .

2
Comunicarea scris "în amonte" de contract cuprinde comunicarea promo ional ,
comunicarea comercial propriu-zis i negocierea prin coresponden . Pentru fiecare din
tipurile de comunicare de mai sus am prezentat particularit ile lingvistice specifice, un
corpus de modele, precum i o rubric intitulat "Coresponden comentat ".
Comunicarea privitoare la contractul interna ional de vânzare-cump rare am denumit-o
"Comunicare juridic ", pentru c el este legea, este actul de voin al p r ilor, "umbrela"
care protejeaz în caz de litigii atât pe vânz tor cât i pe cump r tor. Garan iile
contractuale au fost i ele incluse la acest capitol.
Comunicarea scris "în aval" de contract reprezint de fapt derularea contractului, livrarea
m rfii i efectuarea pl ii. Este etapa care d na tere celor mai multe probleme i litigii, mai
ales dac în contract exist anumite lacune, dac el nu a fost semnat în bun regul .
Comunicarea "de aval" se refer la comunicarea financiar-contabil (livrarea m rfii i
facturarea ei), comunicarea conflictual (reclama iile) i comunicarea financiar-bancar
(pl ile).
Un capitol aparte a fost rezervat tehnicilor de comunicare în afacerile interna ionale, capitol
care cuprinde mijloacele lingvistice necesare redact rii coresponden ei comerciale,
arhitectura scrisorii de afaceri, strategiile discursive, coeren a i coeziunea scrisorii de
afaceri, argumentarea i organizarea textual a scrisorii de afaceri. La acest capitol am
prezentat 20 reguli pentru buna redactare a scrisorilor de afaceri. Capitolul se încheie cu un
inventar al actelor de comunicare scris în afacerile interna ionale.
Partea a doua a tezei de doctorat are un caracter practic. Ea se înscrie în demersul
nostru pragmatic, care este enun at i în titlul tezei de doctorat "Contractul comercial
interna ional i practica lui în limbile român i francez ".
In acest fel am încercat s realiz m trecerea de la o competen pasiv în comunicare (de
recunoa tere i în elegere) la una activ (de redactare a comunic rii scrise în afaceri).
Comunicarea scris precontractual , precum i cea privind semnarea contractului i
derularea lui este extrem de variat din punct de vedere lingvistic i nu de pu ine ori destul
de greu de realizat.
Tocmai de aceea am considerat necesar ca aceast practic redac ional
interna ional (pe spa iul francez i francofon) s fie f cut nu în ordinea cronologic a
derul rii afacerilor, ci într-o ordine de progresie pedagogic , de la simplu la complex, mai
agreabil de parcurs i mai eficient ca rezultate.
Partea a doua a tezei poate fi deci considerat i ca volum de aplica ii, simul ri i studii de
caz pentru partea întâi.
Rezolvarea aplica iilor din partea a doua se face prin recursul constant la partea de
"Savoir" (rapeluri teoretice asupra temelor abordate + un corpus de modele) precum i
cea de la "Savoir-Faire" (un inventar de mijloace lingvistice).
Observarea i recunoa terea modelelor prezentate în limba francez specializat
(comercial , juridic i financiar ) se face prin reperarea unor structuri proprii comunic rii
interna ionale, prin în elegerea i analizarea mesajelor în limba francez i chiar prin
decriptare, descifrarea mesajelor financiare mai evoluate, precum mesajul SWIFT.
Vocabularul i terminologia specifice au fost cuprinse de asemenea în exerci ii variate,
care s conduc la cunoa terea i recunoa terea lexicului specializat în schimbul de
scrisori de afaceri între parteneri.
Etapa urm toare este aceea a manipul rii enun urilor profesionale la nivel de mini-
matrice, adic la nivelul frazelor i al paragrafelor. Aici se înscriu exerci iile de

3
transformare, de completare, de parafraz , de combinare a diverselor elemente, exerci ii
de argumentare, exerci ii de stil.
Mult mai complicate sunt aplica iile la nivel de texte matrice, adic la nivel transfrastic,
unde deja e vorba de texte coerente din punct de vedere logico-semantic. Aici chiar am
propus o serie de aplica ii noi i motivante, precum "scrisoarea în vrac", "scrisoarea
puzzle", scrisoarea mozaic etc.
Exerci iile de restituire de text au un grad de dificultate mai mare. Aceast activitate am
întitulat-o "audit lingvistic", de i ea include i un audit comercial.
Simul rile i studiile de caz au un grad sporit de dificultate i rezolvarea lor presupune
deja un "acquis" comercial, financiar, juridic i nu în ultimul rând lingvistic. Simul rile i
studiile de caz prezentate sunt cazuri autentice fie din experien a autoarei, fie din practica
economic i bancar româneasc .
Dorin a noastr a fost ca prin parcurgerea i rezolvarea acestui volum de aplica ii s se
poat ajunge la un "savoir – écrire" profesional i la aprofundarea limbii franceze
profesionale.

Doctorand – Lector Maria Dr gan