Sunteți pe pagina 1din 24

PLANIFICARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a VIII-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată
şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi
prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală
şi îmbogăţirea orizontului cultural

Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 1 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
COMPETENŢE SPECIFICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
1.2 sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un text oral;
1.3 sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat;
1.4 sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;
2.4 îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele nonverbale în cadrul mesajului oral;
2.5 captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului;

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse


3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice
studiate;
3.3 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse
4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.3 redactarea unui text argumentativ.
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 2 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOGATA
COMUNA BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROPUNĂTOR: PROFESOR LENUŢA HLIHOR

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VIII-a


AUTORI: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian
EDITURA: HUMANITAS EDUCAŢIONAL, 2003

PLANIFICARE ANUALĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2009-2010

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
MANUAL: EDITURA HUMANITAS
CLASA: a VIII-a
CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZĂ – 4 ore
PROFESOR: LENUŢA HLIHOR
ŞCOALA: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOGATA

Curriculum aplicat: curriculum de bază: 4 ore


Semestrul Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna Observaţii

I Recapitulare iniţială 4 I

I Genul liric. Poezia lirică 24 II - VII

I Genul epic. Povestirea S.F. 15 VIII - XI

Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 3 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
I Genul epic. Nuvela 11 XI-XV

I Teza 4 XIII - XIV

I Genul epic. Romanul 11 XV - XVIII

I Recapitulare semestrială 3 XVIII

II Genul epic. Romanul 4 I

II Genul dramatic. comedia 28 II - VIII

II Îmbinarea genurilor. Balada populară 7 IX - X

II Recapitulare pentru Evaluarea naţională 6 X - XII

II Teza 4 XII - XIII

II Recapitulare finală 18 XIII - XVII

TOTAL 173 XXXV

ZILE LIBERE: 1 Decembrie 2009 (săptămâna 12 din semestrul I)


24 Mai 2010 (săptămâna 15 din semestrul al II-lea)

Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 4 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOGATA
COMUNA BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROPUNĂTOR: PROFESOR LENUŢA HLIHOR

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VIII-a


AUTORI: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian
EDITURA: HUMANITAS EDUCAŢIONAL, 2003

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL ÎNTÂI – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2009-2010

Curriculum aplicat: curriculum de bază: 4 ore


Nr Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna/ Observaţii
crt. de ore Data

1. RECAPITULARE 3.3. identificarea valorilor etice şi -elemente etice şi culturale în texte


INIŢIALĂ culturale într-un text, exprimându-şi im- literare şi nonliterare şi exprimarea 4 I
Prezentarea manualului presiile şi preferinţele; propriei atitudini faţă de ele;
(1h) -cartea-obiect cultural (actualizare); 1 14.IX-18.IX
Recapitularea noţiunilor 4.1. redactarea diverselor texte, -organizarea planului unei lucrări pe o
de gramatică (1h) adaptându-le la situaţia de comunicare temă dată; caracterizarea unui personaj, 1 14.IX-18.IX
Recapitularea noţiunilor concretă; rezumare; redactări vizând ilustrarea
de literatură (1h) unor trăsături ale genurilor şi ale 1 14.IX-18.IX
Test predictiv (1h) speciilor studiate; comentarea unor 1 14.IX-18.IX
secvenţe din operele studiate sau din
texte la prima vedere, pe baza unor
cerinţe date (de exemplu: elemente de
structură a operei literare; elemente de
limbă şi de stil, figurile de stil,
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 5 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
versificaţia etc.);

2. GENUL LIRIC. 3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -structura textelor lirice, eul liric;
POEZIA LIRICĂ terar sau nonliterar, pornind de la -procedee de expresivitate artistică în 24 II-VII
„Lacul” cerinţe date; textele studiate (figuri de stil: alegoria,
de Mihai Eminescu repetiţia fonetică/ aliteraţia, metaforă,
Descifrarea textului (1h) hiperbolă, epitet, comparaţie, repetiţie, 1 21.IX-25.IX
Lectura aprofundată (1h) enumeraţie, antiteză); sensul figurat al 1 21.IX-25.IX
Elemente de versificaţie unor cuvinte într-un context dat;
(1h) versificaţia (măsura, rima, piciorul 1 21.IX-25.IX
Interpretarea textului (1h) metric, ritmul, versul, strofa; versul 1 21.IX-25.IX
liber*);
„Izvorul nopţii” -trăsăturile specifice celor trei genuri
de Lucian Blaga (epic, liric şi dramatic) în opere literare
Descifrarea textului (1h) studiate sau în texte la prima vedere; 1 28.IX-2.X
Lectura aprofundată (1h) 4.1. redactarea diverselor texte, -organizarea planului unei lucrări pe o 1 28.IX-2.X
Interpretarea textului (1h) adaptându-le la situaţia de comunicare temă dată; caracterizarea unui personaj, 1 28.IX-2.X
concretă; rezumare; redactări vizând ilustrarea
„Emoţie de toamnă” unor trăsături ale genurilor şi ale
de Nichita Stănescu speciilor studiate; comentarea unor
Descifrarea textului (1h) secvenţe din operele studiate sau din 1 28.IX-2.X
Lectura aprofundată (1h) texte la prima vedere, pe baza unor 1 5.X-9.X
Interpretarea textului (1h) cerinţe date (de exemplu: elemente de 1 5.X-9.X
structură a operei literare; elemente de
limbă şi de stil, figurile de stil,
versificaţia etc.);
Comunicare: 2.1. construirea unui discurs oral pe o -monologul: text narativ, text descriptiv,
Comentarea unui grupaj temă dată; text informativ, text argumentativ;
de texte (1h) -formularea ideilor pornind de la o temă 1 5.X-9.X
dată; construirea unei expuneri în care
să-şi exprime opinia despre un anumit
fapt; prezentarea unor puncte de vedere
personale într-un dialog; structurarea
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 6 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
unui dialog pe o temă dată;
caracterizarea unui personaj, rezumarea;
prezentarea unor trăsături ale textelor
studiate, ilustrative pentru genurile şi
speciile studiate; prezentarea unor
produse realizate individual sau în
echipă; dezvoltarea unui enunţ sau a
unui cuvânt într-o secvenţă textuală
orală; argumentarea orală a unor puncte
de vedere;
Vocabularul: 3.2. sesizarea valorii expresive a -mijloacele interne de îmbogăţire a
Vocabularul. Caracterul categoriilor morfosintactice, a vocabularului, familia de cuvinte;
latin al limbii române mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele
(1h) lui şi a categoriilor semantice studiate; externe de îmbogăţire a vocabularului; 1 5.X-9.X
Mijloace interne de îmbo 1.3. sesizarea adecvării elementelor -vocabularul fundamental şi masa
găţire a vocabularului: lexicale utilizate la scopul mesajului as- vocabularului; mijloacele interne şi
Derivarea (1h) cultat; externe de îmbogăţire a vocabularului; 1 12.X-16.X
Compunerea (1h) familia de cuvinte; împrumuturi 1 12.X-16.X
Schimbarea valorii lexicale, neologisme sesizate în
gramaticale (1h) mesajele orale ascultate; 1 12.X-16.X
Mijloace externe de îmbo -*prefixoidele, *sufixoidele;
găţire a vocabularului: -cuvântul şi contextul; sensul propriu şi
Împrumuturile. sensul figurat; greşeli lexicale în
Neologismele (1h) comunicare; construcţii pleonastice şi 1 12.X-16.X
Categorii semantice: atracţia paronimică; sinonimele,
Cuvântul şi contextul antonimele, omonimele, cuvinte 1 19.X-23.X
(1h) polisemantice;
Sinonimele. Antonimele 2.2. utilizarea în mod nuanţat a -sens propriu şi sens figurat, sensul 1 19.X-23.X
(1h) categoriilor lexicale într-un mesaj oral; propriu de bază şi sensurile secundare;
Omonimele. Cuvintele sinonime, antonime, omonime, cuvinte
polisemantice (1h) polisemantice; utilizarea corectă a 1 19.X-23.X
Paronimele. Pleonasmul neologismelor în contexte diverse; 1 19.X-23.X
(1h) corectarea construcţiilor pleonastice;
Tautologia. Argoul şi corectarea greşelilor determinate de
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 7 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
jargonul (1h) atracţia paronimică; 1 26.X-30.X
Fonetica: 3.2. sesizarea valorii expresive a -comentarea rolului arhaismelor, al
Fonetica (1h) categoriilor morfosintactice, a regionalismelor şi al neologismelor; 1 26.X-30.X
Exerciţii-Vocabularul şi mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- cuvinte derivate, compuse sau obţinute
Fonetica (1h) lui şi a categoriilor semantice studiate; prin conversiune; categorii semantice 1 26.X-30.X
Evaluare-Unitatea 1 (1h) studiate; *valorile stilistice ale nivelului 1 26.X-30.X
fonetic într-un text literar;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -structura textelor narative (logica
3. GENUL EPIC. terar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii);
POVESTIREA S.F. cerinţe date; relaţiile dintre personaje; 15 VIII-XI
„Planeta celor doi sori” -moduri de expunere; ordinea logică şi
de Horia Aramă cronologică a ideilor / întâmplărilor
Descifrarea textului (1h) dintr-un text; procedee de expresivitate 1 2.XI-6.XI
Lectura aprofundată: artistică în textele studiate; sensul
a. Spaţiu şi timp. Logica figurat al unor cuvinte într-un context
acţiunii. Cine povesteşte? dat; 1 2.XI-6.XI
(1h) -trăsăturile specifice celor trei genuri
b. Personajele.Universul (epic, liric şi dramatic) în opere literare
S.F. Interpretarea textului studiate sau în texte la prima vedere; 1 2.XI-6.XI
(1h) *scrieri SF;
Lectură suplimentară: 2.1. construirea unui discurs oral pe o -formularea ideilor pornind de la o temă
„Ce-şi face omul cu temă dată; dată; construirea unei expuneri în care
mâna lui” să-şi exprime opinia despre un anumit
de Isaac Asimov fapt; caracterizarea unui personaj,
rezumarea; prezentarea unor trăsături
ale textelor studiate, ilustrative pentru
genurile şi speciile studiate; prezentarea
unor produse realizate individual sau în
echipă; argumentarea orală a unor
Sintaxa: puncte de vedere;
Noţiuni de sintaxă (1h) 2.3. utilizarea corectă a relaţiilor -enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de 1 2.XI-6.XI
Cuvintele şi construcţiile sintactice în textele orale proprii; propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor
incidente. Anacolutul (1h în fraze, în funcţie de intenţionalitatea 1 9.XI-13.XI
Predicatul verbal (1h) comunicării; rolul elementelor de 1 9.XI-13.XI
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 8 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
Predicatul nominal (1h) legătură în frază; contragerea unor 1 9.XI-13.XI
Propoziţia predicativă propoziţii în părţile de propoziţie 1 9.XI-13.XI
(PR) (2h) corespunzătoare sau expansiunea unor 1 16.XI-20.XI
Subiectul exprimat (1h) părţi de propoziţie în propoziţiile 1 16.XI-20.XI
Subiectul neexprimat (1h corespunzătoare; 1 16.XI-20.XI
Propoziţia subiectivă 1.4. sesizarea particularităţilor lexico- -sintaxa propoziţiei şi a frazei 1 16.XI-20.XI
(SB) (2h) gramaticale ale unui mesaj ascultat; (predicatul şi propoziţia subordonată 1 23.XI-27.XI
Exerciţii-Propoziţiile predicativă, subiectul şi propoziţia
subordonate: predicativa subordonată subiectivă);
şi subiectiva (1h) 3.2. sesizarea valorii expresive a -corectitudinea şi expresivitatea părţilor 1 23.XI-27.XI
categoriilor morfosintactice, a de propoziţie şi a propoziţiilor într-un
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- text dat; rolul părţilor de propoziţie şi al
lui şi a categoriilor semantice studiate; propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
specificul comunicării într-un text dat;
cuvinte şi construcţii incidente;
4.2. utilizarea în redactarea unui text -enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
propriu a cunoştinţelor de morfo-sin- propoziţii (predicatul şi propoziţia
taxă, folosind adecvat semnele orto- subordonată predicativă, subiectul şi
grafice şi de punctuaţie; propoziţia subordonată subiectivă);
-aplicarea corectă a semnelor de punc-
tuaţie la nivelul frazei (coordonare,
subordonare, incidenţă); realizarea ex-
presivităţii cu ajutorul semnelor de punc
tuaţie; aplicarea cunoştinţelor de morfo-
Comunicare: sintaxă în exprimarea scrisă corectă;
Texte funcţionale. Texte 1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării -elemente nonverbale care însoţesc
distractive (1h) elementelor verbale cu cele nonverbale mesajele orale; rolul folosirii
Evaluare-Unitatea 2 (gest, mimică etc.) într-un text oral; elementelor nonverbale în comunicare, 1 23.XI-27.XI
în cadrul unui discurs oral cotidian sau
în cadrul unor replici ale unor personaje
într-un spectacol de teatru;
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei -situaţia de comunicare monologată şi
interlocutorului prin modul de dialogată; prezentarea orală, cu
prezentare a mesajului; folosirea unor tehnici variate de captare
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 9 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
şi menţinere a atenţiei publicului /
interlocutorilor;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -structura textelor narative (logica
4. GENUL EPIC. terar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii);
NUVELA cerinţe date; relaţiile dintre personaje; 11 XI-XV
„Popa Tanda” -moduri de expunere; ordinea logică şi
de Ioan Slavici cronologică a ideilor / întâmplărilor
Text şi context (1h) dintr-un text; procedee de expresivitate 1 23.XI-27.XI
Descifrarea textului (1h) artistică în textele studiate; sensul 1 30.XI-4.XII
Lectura aprofundată: figurat al unor cuvinte într-un context
a. Acţiunea nuvelei. dat;
Timp şi spaţiu. Cine -trăsăturile specifice celor trei genuri
povesteşte? Cum se (epic, liric şi dramatic) în opere literare
povesteşte? (1h) studiate sau în texte la prima vedere; 1 7.XII-11.XII
b. Personajele (1h) 2.1. construirea unui discurs oral pe o -formularea ideilor pornind de la o temă 1 7.XII-11.XII
Nuvela. Interpretarea temă dată; dată; construirea unei expuneri în care
textului (1h) să-şi exprime opinia despre un anumit 1 7.XII-11.XII
fapt; caracterizarea unui personaj,
rezumarea; prezentarea unor trăsături
ale textelor studiate, ilustrative pentru
genurile şi speciile studiate; prezentarea
unor produse realizate individual sau în
echipă; argumentarea orală a unor
puncte de vedere;
4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);
Sintaxa: 2.3. utilizarea corectă a relaţiilor -enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de
Atributul adjectival. sintactice în textele orale proprii; propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor
Atributul substantival în fraze, în funcţie de intenţionalitatea 1 14XII-18XII
(1h) comunicării; rolul elementelor de
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 10 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
Atributul pronominal. legătură în frază; contragerea unor
Atributul verbal. propoziţii în părţile de propoziţie
Atributul adverbial. corespunzătoare sau expansiunea unor
Atributul interjecţional părţi de propoziţie în propoziţiile
(1h) corespunzătoare; 1 14XII-18XII
Propoziţia atributivă 1.4. sesizarea particularităţilor lexico- -sintaxa propoziţiei şi a frazei (atributul
(AT) (1h) gramaticale ale unui mesaj ascultat; şi propoziţia subordonată atributivă); 1 14XII-18XII
Exerciţii-Propoziţia 3.2. sesizarea valorii expresive a -corectitudinea şi expresivitatea părţilor
subordonată atributivă categoriilor morfosintactice, a de propoziţie şi a propoziţiilor într-un
(1h) mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- text dat; rolul părţilor de propoziţie şi al 1 14XII-18XII
lui şi a categoriilor semantice studiate; propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
specificul comunicării într-un text dat;
4.2. utilizarea în redactarea unui text -enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
propriu a cunoştinţelor de morfo-sin- propoziţii (atributul şi propoziţia
taxă, folosind adecvat semnele orto- subordonată atributivă);
grafice şi de punctuaţie; -aplicarea corectă a semnelor de punc-
tuaţie la nivelul frazei (coordonare,
subordonare, incidenţă); realizarea ex-
presivităţii cu ajutorul semnelor de punc
tuaţie; aplicarea cunoştinţelor de morfo-
sintaxă în exprimarea scrisă corectă;
Comunicare:
Curriculum vitae. 3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -texte nonliterare;
Scrisoarea de prezentare terar sau nonliterar, pornind de la
(1h) cerinţe date; 1 4.I-8.I
Evaluare-Unitatea 3 (1h) 1 4.I-8.I
4.1. redactarea diverselor texte, -organizarea planului unei lucrări pe o
5. TEZA adaptându-le la situaţia de comunicare temă dată; caracterizarea unui personaj, 4 XIII-XIV
Recapitulare pentru teză concretă; rezumare; redactări vizând ilustrarea 1 30.XI-4.XII
(2h); unor trăsături ale genurilor şi ale specii- 1 30.XI-4.XII
Teză (1h) lor studiate; comentarea unor secvenţe 1 30.XI-4.XII
Discutarea tezei (1h) din operele studiate sau din texte la pri- 1 7.XII-11.XII
ma vedere, pe baza unor cerinţe date (de
exemplu: elemente de structură a operei
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 11 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
literare; elemente de limbă şi de stil,
figurile de stil, versificaţia etc.);
3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -structura textelor narative (logica
6. GENUL EPIC. terar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii);
ROMANUL cerinţe date; relaţiile dintre personaje; 11 XV-XVIII
„Baltagul” -moduri de expunere; ordinea logică şi
de Mihail Sadoveanu cronologică a ideilor / întâmplărilor
Text şi context (1h) dintr-un text; procedee de expresivitate 1 4.I-8.I
Descifrarea textului (1h) artistică în textele studiate; sensul 1 4.I-8.I
Lectura aprofundată: figurat al unor cuvinte într-un context
a. Firul epic. Timp şi dat;
spaţiu (1h) -trăsăturile specifice celor trei genuri 1 11.I-15.I
b. Lumea descrisă: (epic, liric şi dramatic) în opere literare
oameni şi obiceiuri. studiate sau în texte la prima vedere;
Experienţe iniţiatice (1h) 2.1. construirea unui discurs oral pe o -formularea ideilor pornind de la o temă 1 11.I-15.I
c. Personajele (1h) temă dată; dată; construirea unei expuneri în care 1 11.I-15.I
d. Structuri narative. să-şi exprime opinia despre un anumit
Modurile de expunere. fapt; caracterizarea unui personaj,
Suspansul. Viziunea (1h) rezumarea; prezentarea unor trăsături 1 11.I-15.I
Romanul. Interpretarea ale textelor studiate, ilustrative pentru
textului (1h) genurile şi speciile studiate; prezentarea 1 18.I-22.I
unor produse realizate individual sau în
echipă; argumentarea orală a unor
Comunicare: puncte de vedere;
Analiza de text (1h) 4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ 1 18.I-22.I
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);
Sintaxa: 1.4. sesizarea particularităţilor lexico- -sintaxa propoziţiei şi a frazei (atributul
Complementul direct gramaticale ale unui mesaj ascultat; şi propoziţia subordonată atributivă); 1 18.I-22.I
(1h) 3.2. sesizarea valorii expresive a -corectitudinea şi expresivitatea părţilor
Propoziţia completivă categoriilor morfosintactice, a de propoziţie şi a propoziţiilor într-un
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 12 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
directă (CD) (1h) mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- text dat; rolul părţilor de propoziţie şi al 1 18.I-22.I
Exerciţii – Propoziţia lui şi a categoriilor semantice studiate; propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
completivă directă (1h) specificul comunicării într-un text dat; 1 25.I-29.I
4.2. utilizarea în redactarea unui text -enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
propriu a cunoştinţelor de morfo-sin- propoziţii (atributul şi propoziţia
taxă, folosind adecvat semnele orto- subordonată atributivă);
grafice şi de punctuaţie; -aplicarea corectă a semnelor de punc-
tuaţie la nivelul frazei (coordonare,
subordonare, incidenţă); realizarea ex-
presivităţii cu ajutorul semnelor de punc
tuaţie; aplicarea cunoştinţelor de morfo-
sintaxă în exprimarea scrisă corectă;
4.1. redactarea diverselor texte, -organizarea planului unei lucrări pe o
7. RECAPITULARE adaptându-le la situaţia de comunicare temă dată; caracterizarea unui personaj,
SEMESTRIALĂ concretă; rezumare; redactări vizând ilustrarea 3 XVIII
Unitatea 1- Poezia lirică. unor trăsături ale genurilor şi ale specii-
Vocabularul. Fonetica lor studiate; comentarea unor secvenţe
(1h) din operele studiate sau din texte la pri- 1 25.I-29.I
Unitatea 3 - Nuvela. ma vedere, pe baza unor cerinţe date (de
Predicatul şi propoziţia exemplu: elemente de structură a operei
predicativă. Subiectul şi literare; elemente de limbă şi de stil,
propoziţia subiectivă. figurile de stil, versificaţia etc.);
Atributul şi propoziţia 4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
atributivă (1h) (stabilirea problemei, dezvoltarea 1 25.I-29.I
Unitatea 4 -Romanul (1h) argumentelor, concluzia), pornind de la 1 25.I-29.I
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);
3.2. sesizarea valorii expresive a -comentarea rolului arhaismelor, al
categoriilor morfosintactice, a regionalismelor şi al neologismelor;
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- cuvinte derivate, compuse sau obţinute
lui şi a categoriilor semantice studiate; prin conversiune; categorii semantice
studiate; *valorile stilistice ale nivelului
fonetic într-un text literar;
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 13 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOGATA
COMUNA BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROPUNĂTOR: PROFESOR LENUŢA HLIHOR

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VIII-a


AUTORI: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian
EDITURA: HUMANITAS EDUCAŢIONAL, 2003

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2009-2010

Curriculum aplicat: curriculum de bază: 4 ore


Nr Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna/ Observaţii
crt. de ore Data

1. GENUL EPIC. 1.4. sesizarea particularităţilor lexico- -sintaxa propoziţiei şi a frazei (atributul
ROMANUL gramaticale ale unui mesaj ascultat; şi propoziţia subordonată atributivă); 4 I
Sintaxa: 3.2. sesizarea valorii expresive a -corectitudinea şi expresivitatea părţilor
Complementul direct categoriilor morfosintactice, a de propoziţie şi a propoziţiilor într-un 1 8.II-12.II
(1h) mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- text dat; rolul părţilor de propoziţie şi al
Propoziţia completivă lui şi a categoriilor semantice studiate; propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
directă (CD) (1h) specificul comunicării într-un text dat; 1 8.II-12.II
Exerciţii - Propoziţiile 4.2. utilizarea în redactarea unui text -enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
subordonate: completivă propriu a cunoştinţelor de morfo-sin- propoziţii (atributul şi propoziţia
directă şi completivă taxă, folosind adecvat semnele orto- subordonată atributivă);
indirectă (1h) grafice şi de punctuaţie; -aplicarea corectă a semnelor de punc- 1 8.II-12.II
Evaluare -Unitatea 4 (1h) tuaţie la nivelul frazei (coordonare, 1 8.II-12.II
subordonare, incidenţă); realizarea ex-
presivităţii cu ajutorul semnelor de punc
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 14 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
tuaţie; aplicarea cunoştinţelor de morfo-
sintaxă în exprimarea scrisă corectă;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -structura textelor narative (logica
2. GENUL terar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii);
DRAMATIC. cerinţe date; relaţiile dintre personaje;
COMEDIA -moduri de expunere; ordinea logică şi 28 II-VIII
„O scrisoare pierdută” cronologică a ideilor / întâmplărilor
de Ion Luca Caragiale dintr-un text; procedee de expresivitate
Text şi context (1h) artistică în textele studiate; sensul 1 15.II-19.II
Descifrarea textului (1h) figurat al unor cuvinte într-un context 1 15.II-19.II
Lectura aprofundată: dat;
a. Decorul. Comunicarea -trăsăturile specifice celor trei genuri
în textul dramatic (1h) (epic, liric şi dramatic) în opere literare 1 15.II-19.II
b. Personajele (1h) studiate sau în texte la prima vedere; 1 15.II-19.II
c. Forme ale comicului: 2.1. construirea unui discurs oral pe o -formularea ideilor pornind de la o temă
umorul şi ironia (1h) temă dată; dată; construirea unei expuneri în care 1 22.II-26.II
Comedia. Interpretarea să-şi exprime opinia despre un anumit
textului (1h) fapt; caracterizarea unui personaj, 1 22.II-26.II
rezumarea; prezentarea unor trăsături
Lectură suplimentară: ale textelor studiate, ilustrative pentru
„Burghezul gentilom” genurile şi speciile studiate; prezentarea
de Molière unor produse realizate individual sau în
echipă; argumentarea orală a unor
puncte de vedere;
4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);
Sintaxa:
Complementul circum- 2.3. utilizarea corectă a relaţiilor -enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de
stanţial de loc (1h) sintactice în textele orale proprii; propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor 1 22.II-26.II
Propoziţia în fraze, în funcţie de intenţionalitatea
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 15 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
circumstanţială de loc comunicării; rolul elementelor de
(CL) (1h) legătură în frază; contragerea unor 1 22.II-26.II
Complementul circum- propoziţii în părţile de propoziţie
stanţial de timp (1h) corespunzătoare sau expansiunea unor 1 1.III-5.III
Propoziţia părţi de propoziţie în propoziţiile
circumstanţială de timp corespunzătoare;
(CT) (1h) 1.4. sesizarea particularităţilor lexico- -sintaxa propoziţiei şi a frazei 1 1.III-5.III
Complementul circum- gramaticale ale unui mesaj ascultat; (complementele circumstanţiale de loc,
stanţial de mod (1h) de timp, de mod, de cauză, de scop; 1 1.III-5.III
Propoziţia propoziţiile circumstanţiale de loc, de
circumstanţială de mod timp, de mod, de cauză, de scop,
(CM) (1h) condiţională, concesivă, consecutivă); 1 1.III-5.III
Complementul circum- 3.2. sesizarea valorii expresive a -corectitudinea şi expresivitatea părţilor
stanţial de cauză (1h) categoriilor morfosintactice, a de propoziţie şi a propoziţiilor într-un 1 8.III-12.III
Propoziţia mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- text dat; rolul părţilor de propoziţie şi al
circumstanţială de cauză lui şi a categoriilor semantice studiate; propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
(CZ) (1h) specificul comunicării într-un text dat; 1 8.III-12.III
Complementul circum- cuvinte şi construcţii incidente;
stanţial de scop (1h) 4.2. utilizarea în redactarea unui text -enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi 1 8.III-12.III
Propoziţia propriu a cunoştinţelor de morfo-sin- propoziţii (complementele circumstan-
circumstanţială de scop taxă, folosind adecvat semnele orto- ţiale şi propoziţiile subordonate circum-
(CS) (1h) grafice şi de punctuaţie; stanţiale; complementele circumstanţia- 1 8.III-12.III
Propoziţia circumstanţia- le de loc, de timp, de mod, de cauză, de
lă condiţională (CNŢ) scop, propoziţiile circumstanţiale de 1 15.III-19.III
(2h ) loc, de timp, de mod, de cauză, de scop; 1 15.III-19.III
Propoziţia circumstanţia- propoziţia subordonată circumstanţială 1 15.III-19.III
lă concesivă (CV) (2h) condiţională; propoziţia subordonată 1 15.III-19.III
Propoziţia circumstanţia- circumstanţială concesivă; propoziţia 1 22.III-26.III
lă consecutivă (CNS) (2h subordonată circumstanţială 1 22.III-26.III
Exerciţii (1h) consecutivă); 1 22.III-26.III
-aplicarea corectă a semnelor de punc-
tuaţie la nivelul frazei (coordonare,
subordonare, incidenţă); realizarea ex-
presivităţii cu ajutorul semnelor de punc
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 16 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
tuaţie; aplicarea cunoştinţelor de morfo-
sintaxă în exprimarea scrisă corectă;
Comunicare: 4.1. redactarea diverselor texte, -organizarea planului unei lucrări pe o
Comentarea unor adaptându-le la situaţia de comunicare temă dată; caracterizarea unui personaj,
secvenţe din operele concretă; rezumare; redactări vizând ilustrarea
studiate sau din texte la unor trăsături ale genurilor şi ale specii-
prima vedere, pe baza lor studiate; comentarea unor secvenţe
unor cerinţe date (1h) din operele studiate sau din texte la pri- 1 22.III-26.III
Textul argumentativ ma vedere, pe baza unor cerinţe date (de
(susţinerea preferinţelor exemplu: elemente de structură a operei
şi a opiniilor) (1h) literare; elemente de limbă şi de stil, 1 29.III-2.IV
Texte publicitare: figurile de stil, versificaţia etc.);
articolul de ziar / de 4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
revistă (1h) (stabilirea problemei, dezvoltarea 1 29.III-2.IV
Alocuţiunea (1h) argumentelor, concluzia), pornind de la 1 29.III-2.IV
Evaluare-Unitatea 5 (1h) diverse teme (dezbateri actuale pe teme 1 29.III-2.IV
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);
3.1. dovedirea înţelegerii unui text li- -structura textelor narative (logica
3. ÎMBINAREA terar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii);
GENURILOR. cerinţe date; relaţiile dintre personaje;
BALADA POPULARĂ -moduri de expunere; ordinea logică şi 7 IX-X
„Mioriţa” cronologică a ideilor / întâmplărilor
Text şi context. dintr-un text; procedee de expresivitate
Descifrarea textului (1h) artistică în textele studiate(figuri de stil: 1 12.IV-16.IV
Lectura aprofundată: alegoria, repetiţia fonetică/ aliteraţia,
a. Nucleul narativ. Tema metaforă, hiperbolă, epitet, comparaţie,
şi structura baladei. repetiţie, enumeraţie, antiteză); sensul
Conflictul (1h) figurat al unor cuvinte într-un context 1 12.IV-16.IV
b. Mioara năzdrăvană. dat; versificaţia (măsura, rima, piciorul
Ciobănaşul moldovean. metric, ritmul, versul, strofa; versul
Măicuţa bătrână (1h) liber*); 1 12.IV-16.IV
c.Testamentul -trăsăturile specifice celor trei genuri
ciobănaşului (epic, liric şi dramatic) în opere literare
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 17 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
Alegoria moarte-nuntă. studiate sau în texte la prima vedere;
Epic, dramatic, liric (1h) 2.1. construirea unui discurs oral pe o -formularea ideilor pornind de la o temă 1 12.IV-16.IV
Balada populară. temă dată; dată; construirea unei expuneri în care
Interpretarea textului (1h) să-şi exprime opinia despre un anumit 1 19.IV-23.IV
fapt; caracterizarea unui personaj,
rezumarea; prezentarea unor trăsături
ale textelor studiate, ilustrative pentru
genurile şi speciile studiate; prezentarea
unor produse realizate individual sau în
echipă; argumentarea orală a unor
puncte de vedere;
4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
Comunicare: preferinţelor şi a opiniilor);
Conspectul. Catalogul 4.1. redactarea diverselor texte, -conspectul;
cultural (1h) adaptându-le la situaţia de comunicare -exprimarea în scris a propriilor 1 19.IV-23.IV
Evaluare-Unitatea 6 (1h) concretă; sentimente, cu ocazia unui eveniment 1 19.IV-23.IV
personal, social sau cultural;
evidenţierea trăsăturilor unui obiect
(peisaj, operă de artă, persoană), prin
utilizarea resurselor expresive ale limbii
într-o descriere / într-un portret;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text -idei principale, idei secundare; ordinea
4. RECAPITULARE literar sau nonliterar, pornind de la logică şi cronologică a ideilor /a
PENTRU cerinţe date; întâmplărilor dintr-un text;
EVALUAREA -moduri de expunere (naraţiune, 6 X-XII
NAŢIONALĂ descriere, dialog,monolog);
Schiţa. Vocabularul -structuri în textele epice (logica acţiu-
Fonetica nii, timp, spaţiu, modalităţi de caracteri-
Morfologia zare a personajelor, relaţiile dintre
Sintaxa propoziţiei personaje) şi lirice (concordanţa dintre
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 18 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
Sintaxa frazei forma grafică a poeziei si ideea trans-
Texte funcţionale (1h) misă de aceasta; eul liric); 1 19.IV-23.IV
Basmul (popular/cult) -subiectul operei literare, momentele
Vocabularul subiectului;
Fonetica -procedee de expresivitate artistică în
Morfologia textele studiate (figuri de stil: personifi-
Sintaxa propoziţiei carea, alegoria, repetiţia fonetică/ alite-
Sintaxa frazei raţia, metafora, hiperbola, epitetul,
Texte funcţionale (1h) comparaţia, repetiţia, enumeraţia, 1 26.IV-30.IV
antiteză);
Pastelul. Vocabularul -sensul propriu si sensul figurat al unor
Fonetica cuvinte într-un context dat;
Morfologia -elemente de versificaţie (măsura, rima,
Sintaxa propoziţiei piciorul metric, ritmul, versul, strofa);
Sintaxa frazei -trăsăturile specifice genului epic şi
Texte funcţionale (1h) liric, în opere literare studiate sau în 1 26.IV-30.IV
texte la prima vedere;
Fabula. Vocabularul -trăsături ale speciilor literare: schiţa,
Fonetica basmul (popular/cult), pastelul, fabula,
Morfologia nuvela, balada*, în opere literare
Sintaxa propoziţiei studiate;
Sintaxa frazei -texte literare (populare si culte-aparţi-
Texte funcţionale (1h) nând diverselor genuri si specii studia- 1 26.IV-30.IV
te); texte nonliterare (texte publicitare,
Nuvela. Vocabularul articolul de ziar/ de revistă, anunţul,
Fonetica ştirea;
Morfologia 3.2. sesizarea corectitudinii si a valorii -arhaisme, regionalisme si neologisme
Sintaxa propoziţiei expresive a categoriilor morfosintactice, în texte date;
Sintaxa frazei a mijloacelor de îmbogăţire a vocabula- -cuvinte derivate, compuse sau obţinute
Texte funcţionale (1h) rului şi a categoriilor semantice studiate, prin conversiune; 1 26.IV-30.IV
a ortografiei şi punctuaţiei; -categorii semantice studiate: sinonime,
Balada populară. antonime, omonime, cuvinte polise-
Vocabularul mantice; construcţii pleonastice;
Fonetica sensurile cuvintelor în contexte diferite;
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 19 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
Morfologia -mijloacele interne de îmbogăţire a
Sintaxa propoziţiei vocabularului (derivarea, compunerea,
Sintaxa frazei schimbarea valorii gramaticale), familia
Texte funcţionale (1h) de cuvinte; mijloacele externe de 1 3.V-7.V
îmbogăţire a vocabularului;
-ortografierea diftongilor, a triftongilor
si a vocalelor în hiat;
-despărţirea cuvintelor în silabe;
-rolul semnelor ortografice şi de punc-
tuaţie studiate, prezente într-un text dat;
-valori expresive ale nivelurilor limbii
(fonetic, lexical şi morfosintactic) într-
un text dat; elemente de limbă şi
de stil în textul literar; figurile de stil,
versificaţia;
-categorii morfologice specifice părţilor
de vorbire (conform programelor
şcolare pentru clasele aV-a – aVIII-a):
părţile de vorbire flexibile (verbul,
substantivul/articolul, pronumele,
numeralul, adjectivul) si neflexibile
(adverbul, prepoziţia, conjuncţia,
interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice;
-elemente de sintaxă a propoziţiei şi a
frazei (probleme de acord; funcţii
sintactice; tipuri de propoziţii-regente şi
subordonatele indicate de programa
şcolară; relaţii sintactice; topică şi
punctuaţie; valori stilistice ale folosirii
acestora în textul dat);
3.3. identificarea valorilor etice şi -elemente etice si culturale în texte
culturale într-un text, exprimându-si literare şi nonliterare si exprimarea
impresiile şi preferinţele; propriei atitudini faţă de acestea;
4.1. redactarea diverselor texte, cu -elemente de redactare a unor compu-
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 20 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
scopuri si destinaţii diverse, adaptându- neri scurte pe o anumită temă/ urmărind
le la situaţia de comunicare concretă; un plan dat sau conceput de elev; părţile
componente ale unei compuneri;
organizarea planului unei compuneri
pe o temă dată; structurarea detaliilor în
jurul ideii principale; dispunerea în
pagină a diverselor texte; scrierea
îngrijită, lizibilă si corectă;
-redactarea unor texte reflexive si ima-
ginative (compuneri care presupun
exprimarea propriilor sentimente cu
ocazia unui eveniment personal, social
sau cultural; evidenţierea unor trăsături
ale unui obiect - peisaj, persoană - într-o
descriere/ într-un portret;
-redactarea unor scurte naraţiuni; conti-
nuarea unor dialoguri etc.); redactarea
unor compuneri având ca suport texte
literare studiate sau la prima vedere -
rezumat; caracterizare de personaj;
-motivarea apartenenţei unui text studiat
la o specie literară sau la un gen literar:
epic, liric*;
-prezentarea unui punct de vedere asu-
pra unor secvenţe din texte la prima
vedere, pe baza unor cerinţe date (de
exemplu: elemente de structură a
operei literare, figurile de stil studiate,
elemente de versificaţie etc.) sau prin
exprimarea argumentată a opiniei per-
sonale privind structura textului, sem-
nificaţia titlului, procedeele de expresi-
vitate artistică învăţate si semnificaţiile
mesajului din fragmentul dat;
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 21 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
-exprimarea argumentată a unui punct
de vedere privind un text studiat sau
textul la prima vedere; aprecieri
personale referitoare la fragmente din
textele studiate (moduri de expunere,
figuri de stil, personaje etc.);
4.2. utilizarea în redactarea unui text -elemente de lexic studiate în clasele
propriu a cunostinţelor de lexic si V - VIII;
de morfo-sintaxă, folosind adecvat -aplicarea adecvată a cunostinŃelor de
semnele ortografice si de punctuaţie morfosintaxă în exprimarea scrisă
corectă;
-folosirea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul propoziţiei si al
frazei (coordonare, subordonare,
incidenţă);
-enunţul, fraza, părţi de propoziţie si
propoziţii studiate (predicatul si
propoziţia subordonată predicativă,
subiectul si propoziţia subordonată
subiectivă; atributul si propoziţia
subordonată atributivă; complementul
direct si propoziţia subordonată
completivă directă; complementul
indirect si propoziţia subordonată
completivă indirectă; complementele
circumstanţiale si propoziţiile subor-
donate circumstanţiale corespunzătoare
(de loc, de timp, de mod, de cauză, de
scop *); dezvoltarea si contragerea.
4.1. redactarea diverselor texte, -organizarea planului unei lucrări pe o
5. TEZA adaptându-le la situaţia de comunicare temă dată; caracterizarea unui personaj, 5 XII-XIII
Recapitulare pentru teză concretă; rezumare; redactări vizând ilustrarea 1 3.V-7.V
(3h) unor trăsături ale genurilor şi ale specii- 1 3.V-7.V
lor studiate; comentarea unor secvenţe 1 3.V-7.V
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 22 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
Teză (1h) din operele studiate sau din texte la pri- 1 10.V-14.V Luni -10 mai
Discutarea tezei (1h) ma vedere, pe baza unor cerinţe date (de 1 10.V-14.V
exemplu: elemente de structură a operei
literare; elemente de limbă şi de stil,
figurile de stil, versificaţia etc.);
4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);

6. RECAPITULARE
FINALĂ 17 XIII-XVII
4.1. redactarea diverselor texte, -exprimarea în scris a propriilor
adaptându-le la situaţia de comunicare sentimente, cu ocazia unui eveniment
concretă; personal, social sau cultural;
evidenţierea trăsăturilor unui obiect
(peisaj, operă de artă, persoană), prin
utilizarea resurselor expresive ale limbii
într-o descriere / într-un portret;
-organizarea planului unei lucrări pe o
temă dată; caracterizarea unui personaj,
rezumare; redactări vizând ilustrarea
unor trăsături ale genurilor şi ale
speciilor studiate; comentarea unor
secvenţe din operele studiate sau din
texte la prima vedere, pe baza unor
cerinţe date (de exemplu: elemente de
structură a operei literare; elemente de
limbă şi de stil, figurile de stil,
versificaţia etc.); *conspectul;
4.2. utilizarea în redactarea unui text - enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
propriu a cunoştinţelor de morfo-sin- propoziţii (predicatul şi propoziţia
Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 23 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a
taxă, folosind adecvat semnele orto- subordonată predicativă, subiectul şi
grafice şi de punctuaţie; propoziţia subordonată subiectivă;
atributul şi propoziţia subordonată
atributivă; complementul direct şi
propoziţia subordonată completivă
directă; complementul indirect şi
propoziţia subordonată completivă
indirectă; complementele circumstan-
ţiale şi propoziţiile subordonate circum-
stanţiale; complementele circumstanţia-
le de loc, de timp, de mod, de cauză, de
scop, propoziţiile circumstanţiale de
loc, de timp, de mod, de cauză, de scop;
propoziţia subordonată circumstanţială
condiţională; propoziţia subordonată
circumstanţială concesivă; propoziţia
subordonată circumstanţială
consecutivă);
- aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei (coordonare,
subordonare, incidenţă); realizarea
expresivităţii cu ajutorul semnelor de
punctuaţie; aplicarea cunoştinţelor de
morfosintaxă în exprimarea scrisă
corectă;
4.3. redactarea unui text argumentativ; -structurarea textului argumentativ
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de la
diverse teme (dezbateri actuale pe teme
de interes pentru elevi; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor);

Prof. Lenuţa Hlihor – Şcoala cu clasele I-VIII Bogata 24 Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a