Sunteți pe pagina 1din 4

----------------------- Page 1-----------------------

FIŞA DISCIPLINEI
Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş
Facultatea Ştiinţe şi Litere
Specializarea Comunicare şi relaţii publice
I.
Denumire disciplină Editare de texte în limbaje specializate
Categoria –de specialitate
Disciplină obligatorie
II.
Structură disciplină (Nr. Ore săptămânal)

Semestrul Curs Seminar


Laborator Proiect
3 1 1
- -
III.
Statut disciplină Obligatorie
Opţională Facultativă
(se marchează cu X) X

IV.
Titular discipl
ină
Numele şi prenumele Curs: Luminiţa Chiorea
n Seminar: Luminiţa Chiorean
Instituţia Univ. “Petru Maior”
Univ. “Petru Maior”
Catedră/Departament Filologie
Ştiinţe sociale
Titlul ştiinţific Dr.
Dr.
Gradul didactic Conf. un
iv. Conf. univ.
Încadrarea (norma de bază/asociat) Normă de bază
Normă de bază
Vârsta 50
50
V.
Obiectivele Studenţii vor cunoaşte / vor deprinde abilităţi:
- noţiunile de bază ale comunicării în jurnalism şi, resp
ectiv, relaţii publice;
disciplinei
- cerinţele unei exprimări coerente, nuanţate şi adecva
te în funcţie de context, de tipul
(cursului, seminarului) comunicării, de scopul acesteia, precum şi în funcţie d
e interlocutor;
- particularităţile stilistice ale limbii române;
- particularităţile stilului publicistic şi semnificaţi
ile lui.
VI.
Conţinutul discipl
inei
VI. 1. Curs
Nr.
ore
1. Limbă, limbaj, vorbire. Competenţe lingvistice vs performanţă comunicativă media
2
2. Gramatica limbii române – noţiuni fundamentale referitoare la cuvânt, enunţ şi discurs
Structuri şi 2
concepte discursive
3. Stilistica – Dimensiunea stilistică a enunţului. Diversitatea stilistică a limbii r
omâne 2
4. Sistemul stilistic a limbii române actuale. Stiluri funcţionale ale limbajului
scris – beletristic, 2
publicistic, juridico-administrativ, tehnico-ştiinţific şi substiluri
5. Impunerea unui stil: publicisticul. Jurnalism vs publicitate. Caracteristic
i ale limbajului jurnalistic
6. Producerea de texte publicitare. Gestionarea textului jurnalistic: atacul,
finalul, structura textului în 2
presă.
7. Producerea de texte publicitare. Discurs jurnalistic: interviul (în anul III
, la acestea se vor adăuga: 2
reportajul, portretul, ancheta) vs. Discurs publicitar: anunţul (în anul III, la a
cesta se vor adăuga
----------------------- Page 2-----------------------
reclama şi spotul publicitar)

VI. 2. Seminar
Nr.
ore
2
1. Competenţe ale limbajului – elocuţională, idiomatică, expresivă. Aplicaţii (discurs
blicitar)
2. Cadrul deictic al discursului – coordonate; concepte discursive (anafora v
s. catafora, deictice 2
ostensive, negaţia vs. afirmaţia, modalizatori (rolul emfatic) etc. Exerciţii
gramaticale
3. Deictice specifice cadrului discursiv publicistic. Analiză şi producere de t
exte publicistice / 2
discurs jurnalistic: ştirea vs discurs publicitar: anunţul. Studii de caz
4. Selectarea şi analiza de texte în limbaje specializate (administrativ, jurid
ic, publicistic, literar etc.) 2
- discursivizare, compoziţie, lexic, gramatică.
5. Analiza şi producerea de text jurnalistic: ştirea.
2
6. Analiza şi producerea de text jurnalistic: relatarea
2
7. Analiza şi producerea de text publicitar: anunţul. Studii de caz
2
VII.
Bibliogra
fie
Boutaud, Jean Jacques, Comunicare, semiotica si semen publicitare. Teorii modern
e şi aplicaţii, trad. Diana Bratu şi
Mihaela Bonescu, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2005
Chevalier, Jean şi Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, colectiv de traducători
coordonat de Micaela Slăvescu
şi Lautrenţiu Zoicaş, Ed. Artemis, Bucureşti, 1995
Chiorean, Luminiţa, „Modelul atitudinal în comunicarea publicitară”, în vol. Educaţie şi co
are, Editura
UPM, Tg Mureş, 2008
Dâncu, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar,
Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1999
Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Introducere în arheti
pologia generală, trad. Marcel
Aderca, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000
Foucault, Michel, Cuvintele şi lucrurile, trad. Bogdan Ghiu şi Mircea Vasilescu, Edi
tura Univers, Bucureşti, 1996
Irimia, Dumitru, Introducere în stilistică, Ed. Polirom, Iaşi, 1999
Jung, Carl Gustav, Tipuri psihologice, trad. Viorica Nişcov, Editura Humanitas, Bu
cureşti, 1997
Preda, Sorin, Tehnici de redactare în presa scrisă, Polirom, Iaşi, 2006
Rad, Ilie, Stilistică şi mass-media. Aspecte ale experienţei jurnalistice, Ed. Excelsi
or, Cluj-Napoca, 1999
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Semiotică, societate, cultură, Editura Institutului European
, Iaşi, 1999

VIII.
Forme de activitate Metode didactice
folosite
Curs Prelegere, explicaţia, demonstraţia, prezentării în
power point
Seminar Dezbaterea; traducerea, conversaţia euristică;
analiza semantică, stiloistică şi semioza
discursului jurnalistic, algoritmizarea, pr
oblematizarea, studii de caz
IX. Evaluarea
Forme de activitate
Procente/Nota
finala
Colocviu - realizarea unui portofoliu de cercetare în
domeniul publicistic 60%
Seminar - evaluarea pe parcurs a analizei şi produce
rii de texte în limbaje 40%
specializate

19./03/2009
Vizat Şef catedră,
Titularul disciplinei,
Conf. univ. dr. Tatiana Iaţcu
Conf. dr. Luminiţa Chiorean