Sunteți pe pagina 1din 1

Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

PROCURĂ

Subsemnatul ......................................................................... cetăţean


......................................., născut la data de ..................................., în localitatea
......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
.........................................., str. ...................................................... nr. ...................,
bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................,
posesor al .................................., seria ............... nr. ....................... eliberat de
................................. la data de ........................................., cod numeric personal
.............................................................., împuternicesc prin prezenta pe
................................................................ cetăţean ..........................., născut la data de
................................., în localitatea ......................................., de sex ....................,
căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str.
....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........,
apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................., seria
............... nr. ........................... eliberat de ................................. la data de
.........................................., cod numeric personal ............................................................., ca, în
numele meu şi pentru mine, să cumpere la preţul cel mai avantajos, un teren în
suprafaţă de .................................. situat în ......................................... .
În acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele contractului de vânzare-cumpărare
pe care îl va semna, în formă autentică, va achita vânzătorului preţul vânzării şi va
îndeplini toate formalităţile pentru înscrierea dreptului de proprietate în Cartea
funciară şi pentru înscrierea în evidenţele fiscale.
Pentru îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele
meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin
opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la ............., astăzi,
data autentificării.
S-au eliberat părţilor ............... exemplare.

MANDANT