Sunteți pe pagina 1din 16

Calorie Counter

KFC
Food Serving Prot Carb Fat Pts Cals
Menu Category: Lower Fat Menu
Keel (Skin removed) 99 g 27 2 4 3.5 150 MORE
Rib (Skin removed) 67 g 19 3 5 3.5 130 MORE
Classic (w/o Sauce) 155 g 18 37 9 7 300 MORE
Chicken Nuggets kids 12 11 9 4 170 MORE
Coleslaw individual 1.2 20 8 3.5 150 MORE
Caesar Salad small 3.3 4 2.5 1 50 MORE
Caesar Salad large 6 7 4 2.5 100 MORE
Menu Category: French Fries
Individual 1 serving 4 54 22 10 430 MORE
Medium 1 serving 11 147 59 28 1,180 MORE
Large 1 serving 18 241 97 46 1,930 MORE
Individual Mega size 1 serving 5 69 28 13 560
MORE
Large Mega size 1 serving 25 335 135 64.5 2,680
MORE
Menu Category: Gravy
Individual 1 serving 2 6 7 2.5 90 MORE
Medium 1 serving 5 15 18 6 230 MORE
Large 1 serving 9 29 35 12 470 MORE
Menu Category: Original Recipe Chicken
Keel (Skin removed) 1 piece 27 2 4 3.5 150
MORE
Rib (Skin removed) 1 piece 19 3 5 3.5 130
MORE
Drumstick 1 piece 11 7 10 4.5 160 MORE
Wing 1 piece 10 6 11 4.5 160 MORE
Keel 1 piece 26 11 16 7.5 290 MORE
Rib 1 piece 21 9 16 7 260 MORE
Thigh 1 piece 17 12 23 8.5 320 MORE
Menu Category: Sandwiches
Colonel's Snacker 1 sandwich 16 32 8 6 270
MORE
Classic (w/o Sauce) 1 sandwich 18 37 9 7 300
MORE
Big Crunch (w/o Sauce) 1 sandwich 31 49 18 11 480
MORE
Classic (w/ Sauce) 1 sandwich 18 39 23 10.5 430
MORE
Big Crunch (w/ Sauce) 1 sandwich 31 51 32 14.5 610
MORE
Spicy Big Crunch 1 sandwich 31 50 32 14.5 610
MORE
Menu Category: Snackables
Chicken Nuggets kids 12 11 9 4 170 MORE
Popcorn Chicken kids 14 24 23 9 360 MORE
Popcorn Chicken individual 20 35 33 13 520
MORE
Popcorn Chicken large 48 84 80 31 1,240 MORE
Crispy Strips - Individual 4 pieces 27 30 27 11.5
470 MORE
Crispy Strips - Large 8 pieces 55 61 55 23 940
MORE
Hot Wings 5 wings 31 24 34 13.5 530 MORE
Menu Category: Grilled Chicken Twisters
Original 1 sandwich 19 40 21 10 420 MORE
BBQ Ranch 1 sandwich 24 43 22 11 470 MORE
Roasted Garlic Caesar 1 sandwich 22 38 22 10.5 440
MORE
Menu Category: Twisters
Original 1 sandwich 22 57 34 15 630 MORE
BBQ Ranch 1 sandwich 28 61 35 16 670 MORE
Roasted Garlic Caesar 1 sandwich 26 55 36 15.5 640
MORE
Menu Category: Salads
Coleslaw - individual size 1 serving 1 20 8 3.5
150 MORE
Macaroni - individual size 1 serving 4 23 10 4.5
190 MORE
Potato - individual size 1 serving 3 25 11 4.5
200 MORE
Coleslaw - medium 1 serving 3 40 15 6.5 300
MORE
Macaroni - medium 1 serving 8 45 20 9 380
MORE
Potato - medium 1 serving 5 50 23 9.5 400
MORE
Coleslaw - large 1 serving 5 80 30 14 600
MORE
Macaroni - large 1 serving 15 90 40 18 750
MORE
Potato - large 1 serving 10 100 45 19 800 MORE
Menu Category: KFC Entree Salads
Caesar Salad 276 g 22 5 8 4 180 MORE
Mighty Caesar Dressing 1 pouch (43 ml) 1 1 29 8
270 MORE
Caesar Light Dressing 1 pouch (43 ml) 1 1 14 4
140 MORE
Croutons 1 pouch 2 10 1.5 1.5 60 MORE
Greek Salad 372 g 23 9 10 4.5 210 MORE
Greek Feta Vinaigrette 1 pouch (43 ml) 1 1 9 3
90 MORE
Southern Peach Salad 399 g 18 21 3 3 170 MORE
Honey Dijon Dressing 1 pouch (43 ml) 0.3 7 17 5.5
190 MORE
Praline Pecans 1 pouch 2 5 13 3 111 MORE
Menu Category: Dipping Sauce
BBQ 28 ml 0 13 0 1 50 MORE
Sweet & Sour 28 ml 0 10 0 1 40 MORE
Honey Mustard 28 ml 0 7 6 2.5 80 MORE
Menu Category: Desserts
Apple Turnover 1 turnover 2 30 12 6 240 MORE
KFC Calorie Count
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Calorie Count (kcal )Saturated Fat Count (g)Total Fat Count (g)Carbs Count
(g)Protein Count (g)
Cholesterol Count (mg)
Original Recipe Breast 370 6 19 11 40 145
Extra Crispy Breast 470 8 28 19 34 135
Hot & Spicy Breast 479 8 27 20 33 130
Triple Crunch Sandwich w/sauce 490 6 29 39 28 70
Tender Roast Sandwich w/sauce 350 3 15 26 32 75
Chunky Chicken Pot Pie 770 13 42 69 29 70
Hot Wings 471 8 33 18 27 150
Mash Potatoes w/gravy 120 1 6 17 1 1
Green Beans 45 0.5 1.5 7 1 5
Mean Beans 70 1 3 11 4 10
Pecan Pie Slice 490 5 23 66 5 65
FOOD CALORIE COUNT Fat Count (g)Saturated Fat Count (g)Calorie Count (kc
al )
Bread, brown 2.0 0.4 218
Bread, white 1.9 0.4 235
Bread, wholemeal 2.5 0.5 215
Chocolate, milk 30.3 17.8 520
Chocolate, plain 29.2 16.9 510
Cornflakes 0.7 0.1 360
Croissant 20.3 6.5 360
Digestive biscuit, plain 20.9 8.6 471
Doughnut, jam 14.5 4.3 336
Flapjack 26.6 7.6 484
Fruit cake, rich 11 3.4 341
Pasta, white, uncooked 1.8 0.2 342
Pasta, wholemeal, uncooked 2.5 0.4 324
Rice, brown, uncooked 2.8 0.7 357
Rice, white, uncooked 3.6 0.9 383
Shortbread 26.1 17.3 498
Sponge cake, fatless 6.1 1.7 294
Sugar, white 0 0 105
Sultana bran 1.6 0.4 303
Swiss-style muesli 5.9 0.8 363

ä¡èͺ1 Í¡169
ä¡èÂèÒ§1 Í¡110
¾ÐâÅé 1 ¶éÇ 210
µéÁÂÓ¡Øé§ 1 ¶éÇ 65
µéÁÂÓä¡è 1 ¶éÇ 60
¡ÅéÇÂä¢èàª×èÍÁ ¡ÅéÇ 2 ¼Å 177
¿Ñ¡—ͧàª×èÍÁ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 167
Áѹà—Èàª×èÍÁ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 230
à¼×Í¡àª×èÍÁ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 220
¡ÅéǵéÁ¨ÔéÁÁоÃéÒÇ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 180
¿Ñ¡—ͧ¹Öè§âÃÂÁоÃéÒÇ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 188
¢éÒÇâ¾´¤ÅØ¡ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 156
ÅÍ´ªèͧ¹éÓ¡ÃÐ—Ô 1 ªÒÁàÅç¡ 116
áÁ§ÅÑ¡¹éÓ¡ÃÐ—Ô 1 ªÒÁàÅç¡ 112
à¼×Í¡¹éÓ¡ÃÐ—Ô 1 ªÒÁàÅç¡ 162
¢éÒǵ͡¹éÓ¡ÃÐ—Ô 1 ªÒÁàÅç¡ 112
¢éÒÇàÁèÒ¹éÓ¡ÃÐ—Ô 1 ªÒÁàÅç¡ 112
¢éÒÇà˹ÕÂÇ´Ó¹éÓ¡ÃÐ—Ô 1 ªÒÁàÅç¡ 325
ºÑÇÅÍ 1 ªÒÁàÅç¡ 223
ÊÒ¤ÙºÑÇÅÍ 1 ªÒÁàÅç¡ 162
»Ò—èͧâ¡ë 1 µÑÇ 124
½Í—ͧ 1 á¾ 146
àÁç´¢¹Ø¹ 5 àÁç´ 174
Êѧ¢ÂÒ 2"x2" 204
Êѧ¢ÂÒ¿Ñ¡—ͧ 2"x2" 288
Êѧ¢ÂÒà¼×Í¡ 2"x2" 222
Êѧ¢ÂÒ¢¹Ø¹ 2"x2" 256
¢¹ÁËÁéÍᡧ¶ÑèÇ 2"x2" 179
¢¹ÁËÁéÍᡧà¼×Í¡ 2"x2" 174
¢éÒÇà˹ÕÂÇÁÙÅ¡ÃÐ—Ô 1 ¨Ò¹àÅç¡ 197
¢éÒÇà˹ÕÂÇ˹éÒÊѧ¢ÂÒ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 223
¢éÒÇà˹ÕÂÇ˹éÒ¡Øé§ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 179
¢éÒÇà˹ÕÂÇ˹éÒ¡ÃЩա 1 ¨Ò¹àÅç¡ 202
¡ÅéÇ©Һ 7 ªÔé¹ 200
ÁѹÃѧ¹¡ 2 ¡é͹ 95
¿Ñ¡—ͧᡧºÇª 1 ªÒÁàÅç¡ 165
ÁѹᡧºÇª 1 ªÒÁàÅç¡ 184
¡ÅéǺǪªÕ ¡ÅéÇ 5 ªÔé¹ 152
¢éÒÇà˹ÕÂÇ´Óà»Õ¡ 1 ªÒÁàÅç¡ 205
à¼×Í¡-ÁоÃéÒÇà»Õ¡ 1 ªÒÁàÅç¡ 199
àµéÒÊèǹ 1 ªÒÁàÅç¡ 215
¢¹Á¹éÓ´Í¡äÁé 9 ªÔé¹ 190
¢¹Áà˹ÕÂÇ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 314
¢¹ÁµéÁá´§ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 197
¢¹ÁµéÁ¢ÒÇ 12 ÅÙ¡ 352
¢¹Áà»Õ¡ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 128
¢¹Áà»Õ¡»Ù¹¢ÒÇ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 179
¢¹Áà»Õ¡»Ù¹ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 195
¢¹ÁàÅçºÁ×͹ҧ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 275
¢¹Á¶ÑèÇỺ 3 µÑÇ 432
¢¹Á¡ÅéÇ 2"x2" 57
—ͧËÂÔº 2 ´Í¡ 210
¢¹Á¤Ã¡ 1 ¤Ùè 92
àµéÒÊèǹ 1 ¶éÇÂàÅç¡ 215
à©Ò¡êÇ 1 ¶éǵǧ 18
Áѹ—Í´ 2ªÔé¹ 248
¡ÅéÇÂᢡ 5ªÔé¹ 252
¢éÒÇàÁèҗʹ 2㺠418
¢¹Á½Ñ¡ºÑÇ 2ªÔé¹ 140
ä¢è˧Éì ãºàÅç¡ 11㺠174
ä¢è¹¡¡ÃÐ—Ò 1 ¨Ò¹àÅç¡ 191
¶ÑèǗʹ 2 Íѹ 163
¢¹Á—ͧ 8 ǧ 165
¤Ãͧá¤Ã§¡Ãͺà¤çÁ 22 µÑÇ 425
¢¹Áà¡ÅÕÂÇ 11 µÑÇ 276
ÊÑÁ»Ð¹Õ 10 ªÔé¹ 210
¢¹ÁÊÒÅÕè 2"x2" 116
—ͧÁéǹ 4" 9 ªÔé¹ 320
ÊÒÅÕè¡Ãͺ 2"x2" 138
¢¹ÁºéÒºÔè¹ 2"x2" 130
¢¹Á¼Ô§ 27 ¡é͹àÅç¡ 128
¢¹Á˹éÒ¹ÇÅ 4 ªÔé¹ 87
¢¹Á¡ÅÕºÅӴǹ 5 ªÔé¹ 115
¡ÐËÃÕè¾Ñ¿ 1 µÑÇ 157
¢¹Á»Ñ§¢ÒÇ 1 á¼è¹ 68
¢¹Á»Ñ§âÎÅìÇ՗ 1á¼è¹ 58
ªêͤâ¡áŵ 28 ¡ÃÑÁ 135
¢¹Á»Ñ§á¤Ã¡à¡ÍÃì 1 á¼è¹ 52
á¾¹à¤é¡¼ÊÁ¹Áä¢è 1 ªÔé¹ 55
¾ÒÂàªÍÃÕè 1/7 153 ¡ÃÑÁ 353
à¤é¡ 1 ªÔé¹ 235
¤ÃÑǫͧ 1 Íѹ 235
äÍÈ¡ÃÕÁ 1 ¶éÇ 300
¢éÒÇÊÇ 1 —Ѿ¾Õ 68
ᡧ¨×´µÓÅÖ§ËÁÙÊѺ 1 ¶éÇ 197
ᡧàÅÕ§¼Ñ¡ÃÇÁ 2 ¶éÇ 95
ᡧ¨×´ÁÐÃÐÊÍ´äÊé 3 ¶éÇ 199
ᡧÊéÁ 4 ¶éÇ 110
µéÁ¨Ñº©èÒ 5 ¶éÇ 75
µéÁÂÓ»Åҗ٠6 ¶éÇ 60
µéÁÂÓ»ÅÒËÁÖ¡ 7 ¶éÇ 60
ä¢èà¨ÕÂÇ,ä¢è´ÒÇ 1 ¿Í§ 215
ä¢èµØ빗çà¤Ã×èͧ 1 ¿Í§ 159
¼Ñ´¼Ñ¡ºØé§ (´éǹéÓ) 1 ¨Ò¹ 40
ÂÓËÍÂáÁŧÀÙè 1¨Ò¹ 60
ÅÒº»ÅÒ 1¨Ò¹ 94
ä¡èͺ 1 Í¡ 169
ä¡èÂèÒ§ 1 Í¡ 110
»ÅÒËÁÖ¡ÂèÒ§ 1 äÁé 37
ÅÙ¡ªÔé¹ä¡è 10 ÅÙ¡ 56
¢¹Á¡ØéªèÒ (3 Íѹ) 120 ¡ÃÑÁ 159
—Í´Áѹ»ÅÒ (80 Íѹ) 5 ªÔé¹ 185
¹éÓ¾ÃÔ¡¡Øé§à¼Ò 170 ¡ÃÑÁ 90
«ÒÅÒà»ÒäÊéËÁÙ 1 ÅÙ¡ 202
¢¹Á¨Õº 1 ªÔé¹ 32
»ÅÒ¹Öè§,à¼Ò 1 µÑÇ 156
ÅÒºà¹×éÍ,ËÁÙ 1 ¨Ò¹ 119
ᡧ¨×´ÇØé¹àÊé¹ 1 ¶éÇ 85
µéÁ¨×´àÅ×Í´ËÁÙ 1 ¶éÇ 120
ᡧ»èÒä¡è 1 ¶éÇ 110
¾ÐâÅé 1 ¶éÇ 210
µéÁÂÓ¡Øé§ 1 ¶éÇ 65
µéÁÂÓä¡è 1 ¶éÇ 60
ä¢èµéÁ 1 ¿Í§ 73
ÂÓÃÇÁÁԵà (¡Øé§,»ÅÒËÁÖ¡,ËÍÂ) 1 ¨Ò¹ 132
ÂÓÁÐÁèǧ«Õ¿Ùê´ 1 ¨Ò¹ 136
ÊéÁµÓ (äÁèãÊè¶ÑèÇÅÔʧ) 1 ¨Ò¹ 80
ÂÓÁÐà¢×ÍÂÒÇ 1 ¨Ò¹ 35
ÂÓáÁ§¡ÃоÃع 1 ¨Ò¹ 105
ÂÓä¢èµéÁ—çà¤Ã×èͧ 1 ¨Ò¹ 188
«Ø»Ë¹èÍäÁé 1 ¨Ò¹ 90
¡Ø駹Ö觡ÃÐà—ÕÂÁ 1 ¨Ò¹ 124
ä¡èÂèÒ§ 1 ¹èͧ 97
ËÁÙ»Ôé§ 1 äÁé 125
ÅÙ¡ªÔé¹à¹×éÍÇÑÇ 10 ÅÙ¡ 84
ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ 10ÅÙ¡ 38
ÂӼѡ¡Ò´´Í§ 1 ¨Ò¹ 30
ÂÓ»ÅÒËÁÖ¡ÂèÒ§ 1 ¨Ò¹ 99
ÊéÁµÓ»Ù»¹ä— 1 ¨Ò¹ 118
¡Øé§áªè¹éÓ»ÅÒ 6 µÑÇ 86
¢éÒÇ áÅСѺ¢éÒÇ
¢éÒÇÊÇÂ(¢éÒÇ¢ÒÇ) 3 —Ѿ¾Õ 240 kcal
¢éÒÇÊÇÂ(¢éÒÇ¡Åéͧ) 3 —Ѿ¾Õ 240 kcal
¢éÒǵéÁ(¢éÒÇ¢ÒÇ) 1 ¶éÇ 120 kcal
¢éÒǵéÁ(¢éÒÇ¡Åéͧ) 1 ¶éÇ 120 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂǹÖè§ 1/2 —Ѿ¾Õ 80 kcal
¢¹Á¨Õ¹ 2 —Ѿ¾Õ 160 kcal
¡Ø駗ʹ¡ÃÐà—ÕÂÁ¾ÃÔ¡ä— 3 µÑÇ¡ÅÒ§ 259 kcal
¡Ø駹ҧ¹Ö觹ÁÊ´ 1 ¶éÇ 185 kcal
¡Ø駼Ѵ¾ÃÔ¡Íè͹ 1 ¨Ò¹ 235 kcal
¡Øé§ÍºÇØé¹àÊé¹ 1 ¨Ò¹ 300 kcal
¡Ø¹àªÕ§—Í´ 1 ¤ÙèàÅç¡ 240 kcal
ᡧ¡ÐËÃÕèä¡è 1 ¶éÇ 450 kcal
ᡧ¡ÐËÃÕèËÁÙ 1 ¶éÇ 325 kcal
ᡧ¢ÕéàËÅç¡ 1 ¶éÇ 195 kcal
ᡧ¢ÕéàËÅç¡ËÁÙÂèÒ§ 1 ¶éÇ 245 kcal
ᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹ä¡è 1 ¶éÇ 240 kcal
ᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹»ÅÒ´Ø¡ 1 ¶éÇ 235 kcal
ᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ¡ÃÒ 1 ¶éÇ 240 kcal
ᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹ËÁÙ 1 ¶éÇ 235 kcal
ᡧ¨×´ä¢èà¨ÕÂÇ 1 ¶éÇ 120 kcal
ᡧ¨×´µÓÅÖ§ËÁÙÊѺ 1 ¶éÇ 90 kcal
ᡧ¨×´àµéÒËÙéÂÑ´äÊé 1 ¶éÇ 110 kcal
ᡧ¨×´àµéÒËÙéËÁÙÊѺ 1 ¶éÇ 80 kcal
ᡧ¨×´¶Ñèǧ͡ËÁÙÊѺ 1 ¶éÇ 50 kcal
ᡧ¨×´¿Ñ¡ÂÑ´äÊé 1 ¶éÇ 90 kcal
ᡧ¨×´ÁÐÃÐÂÑ´äÊé 1 ¶éÇ 90 kcal
ᡧ¨×´ÇØé¹àÊé¹ 1 ¶éÇ 115 kcal
ᡧ䵻ÅÒ 1 ¶éÇ 50 kcal
ᡧ»èÒä¡è 1 ¶éÇ 130 kcal
ᡧà¼ç´ä¡èãÊèÁÐà¢×Í 1 ¶éÇ 235 kcal
ᡧà¼ç´ä¡èãÊè˹èÍäÁé 1 ¶éÇ 245 kcal
ᡧà¼ç´à»ç´ÂèÒ§ 1 ¶éÇ 240 kcal
ᡧà¼ç´¿Ñ¡—ͧ ãÊèËÁÙ 1 ¶éÇ 250 kcal
ᡧà¼ç´ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ 1 ¶éÇ 240 kcal
ᡧà¼ç´ËÁÙÂÍ´ÁоÃéÒÇ 1 ¶éÇ 245 kcal
ᡧÁÑÊÁÑè¹ä¡è 1 ¶éÇ 325 kcal
ᡧàÅÕ§ 1 ªÒÁ 115 kcal
ᡧÊéÁªÐÍÁªØºä¢è—Í´¡Ñº¡Øé§ 1 ¶éÇ 270 kcal
ᡧÊéÁ´Í¡á¤¡Ñº¡Øé§ 1 ¶éÇ 105 kcal
ᡧÊéÁ»ÅÒá»Ð«Ð 1 ¶éÇ 160 kcal
ᡧÊéÁ¼Ñ¡¡Ðà©´-»ÅÒ 1 ªÒÁ 110 kcal
ᡧÊéÁ¼Ñ¡ºØé§ »ÅÒªè͹ 1 ¶éÇ 105 kcal
ᡧÊéÁ¼Ñ¡ÃÇÁ 1 ¶éÇ 120 kcal
ᡧÊéÁ¼Ñ¡ÃÇÁ¡Øé§ 1 ¶éÇ 105 kcal
ᡧËÁÙà—â¾ 1 ¶éÇ 300 kcal
ᡧàËÅ×ͧÁÐÅС͡Ѻ¡Øé§ 1 ¶éÇ 80 kcal
ᡧàËÅ×ͧ˹èÍäÁé´Í§¡Ñº»ÅÒ 1 ¶éÇ 80 kcal
ä¡èµØë¹ÁйÒǴͧ 1 ¶éÇ 110 kcal
ä¡è—Í´ 1 ¹èͧ 345 kcal
ä¡è¼Ñ´¢Ô§ 1 ¨Ò¹ 210 kcal
ä¡èÂèÒ§ 1 ¹èͧ 165 kcal
ä¢èà¤çÁ 1 ¿Í§ 75 kcal
ä¢èà¨ÕÂÇ 1 ¿Í§ 250 kcal
ä¢èà¨ÕÂÇËÁÙÊѺ 1 ¨Ò¹ 200 kcal
ä¢è´ÒÇ 1 ¿Í§ 165 kcal
ä¢è´ÒǗçà¤Ã×èͧ 1 ¨Ò¹ 250 kcal
ä¢èµéÁ ¹éÓ»ÅÒÁйÒÇ 1 ¿Í§ 75 kcal
ä¢èµØë¹ 1 ¿Í§ 75 kcal
ä¢è¾ÐâÅé 1 ¶éÇ 180 kcal
ä¢èÂÑ´äÊé 1 ¨Ò¹ 310 kcal
ä¢èÅÇ¡ 1 ¿Í§ 75 kcal
ä¢èÅÙ¡à¢Â 1 ¿Í§ 205 kcal
¤ÍËÁÙÂèÒ§ 1 ¨Ò¹ 200 kcal
¤Ð¹éÒËÁÙ¡Ãͺ 1 ¨Ò¹ 420 kcal
à¤Ã×èͧã¹ä¡è¼Ñ´¢Ô§ 1 ¨Ò¹ 200 kcal
᤺ËÁÙ ÁÕÁѹ 5 ªÔé¹àÅç¡ 65 kcal
᤺ËÁÙäÃéÁѹ 5 ªÔé¹àÅç¡ 50 kcal
á¨èǺͧ 1 ¶éÇ 25 kcal
«Ø»Ë¹èÍäÁé 1 ¨Ò¹ 40 kcal
µéÁ¡Ð—ÔÊÒºÑÇ »ÅҗٹÖè§ 1 ¶éÇ 225 kcal
µéÁ¢èÒä¡è 1 ¶éÇ 210 kcal
µéÁâ¤Åé§ä¡èÂèÒ§ 1 ¶éÇ 115 kcal
µéÁâ¤Å駻ÅÒ¡Ãͺ 1 ¶éÇ 60 kcal
µéÁ¨Ñº©èÒ 1 ¶éÇ 180 kcal
µéÁµ×ÍÎǹ 1 ¶éÇ 160 kcal
µéÁ¼Ñ¡¡Ò´´Í§ «Õèâ¤Ã§ËÁÙ 1 ¶éÇ 90 kcal
µéÁÂÓ¡Øé§ 1 ¶éÇ 65 kcal
µéÁÂÓä¡è-ãÊèàËç´ 1 ¶éÇ 80 kcal
µéÁÂÓ»ÅÒ¡Ãлëͧ 1 ¶éÇ 55 kcal
µéÁÂÓ»ÅÒ¡Ãо§ 1 ¶éÇ 80 kcal
µéÁÂÓàËç´Ê´ 1 ¶éÇ 30 kcal
µéÁÊéÁ»Åҗ٠1 ¶éÇ 130 kcal
µéÁËÑǼѡ¡Ò´¢ÒÇ «Õèâ¤Ã§ËÁÙ 1 ¶éÇ 90 kcal
µÑºä¡è»Ôé§ 1 äÁé 60 kcal
—Í´Áѹ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 255 kcal
—Í´Áѹ»ÅÒ¡ÃÒ 1 ªÔé¹ 230 kcal
à—Á»ØÃÐ 3 ªÔé¹ 250 kcal
¹éÓ¾ÃÔ¡¡Ð»Ô¼Ñ¡Ê´ 2 ªé͹âµêÐ 55 kcal
¹éÓ¾ÃÔ¡»ÅÒ»è¹ 1 ¶éÇ 35 kcal
¹éÓ¾ÃÔ¡ÁТÒÁà»Õ¡ 1 ¶éÇ 55 kcal
¹éÓ¾ÃÔ¡ÁТÒÁÊ´ 1 ¶éÇ 210 kcal
¹éÓ¾ÃÔ¡ÁÐÁèǧ 1 ¶éÇ 100 kcal
¹éÓ¾ÃԡŧàÃ×Í 1 ¶éÇ 195 kcal
¹éÓ¾Ãԡ˹ØèÁ 2 ªé͹âµêÐ 35 kcal
¹éÓ¾ÃÔ¡Íèͧ 2 ªé͹âµêÐ 160 kcal
à¹×éÍà¤çÁ—Í´ 3x5 ¹ÔéÇ 280 kcal
à¹×é͹éÓµ¡ 1 ¨Ò¹ 165 kcal
»ÅÒ¡Ãо§¹Öè§ÁйÒÇ 1 ªÔ鹡ÅÒ§ 155 kcal
»ÅÒªè͹ͺà¡Å×Í 1 µÑÇ 220 kcal
»ÅÒ«ÒºÐÂèÒ§ 1 µÑÇ 220 kcal
»ÅÒ´Ø¡ÂèÒ§ ¹éÓ»ÅÒÁйÒÇ 1 µÑÇàÅç¡ 165 kcal
»ÅҗʹÊÒÁÃÊ 1 µÑÇ¡ÅÒ§ 470 kcal
»Åҗٗʹ 1 µÑÇ¡ÅÒ§ 280 kcal
»ÅÒÃÒ´¾ÃÔ¡ 1 ¨Ò¹ 300 kcal
»ÅÒÃéҗçà¤Ã×èͧ 1 ¶éÇ 155 kcal
»ÅÒÃéÒÊѺ 1 ¶éÇ 35 kcal
»ÅÒàÅç¡»ÅÒ¹éÍ—ʹ¡Ãͺ 1 ªé͹âµêÐ 80 kcal
»ÅÒÊÅÔ´—Í´ 1 µÑÇ 190 kcal
»ÅÒÊÓÅÕá´´à´ÕÂÇ ÂÓÁÐÁèǧ ¤ÃÖ觵ÑÇàÅç¡ 415 kcal
»ÅÒËÁÖ¡¹Öè§ÁйÒÇ 1 µÑÇ 75 kcal
»ÅÒËÁÖ¡¼Ñ´©èÒ 1 ¶éÇ 260 kcal
»ÅÒÍÔ¹—ÃÕÂìà¤çÁ—Í´ 1 ¨Ò¹ 115 kcal
à»ç´µØë¹ ÁйÒǴͧ 1 ¶éÇ 110 kcal
à»ç´¾ÐâÅé 1 ¶éÇ 110 kcal
¼Ñ´¡ÐËÅèÓ»ÅÕ ËÁÙ ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 230 kcal
¼Ñ´¤Ð¹éÒ»ÅÒà¤çÁ 1 ¨Ò¹ 200 kcal
¼Ñ´äªâ»êÇãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 125 kcal
¼Ñ´´Í¡¡ÐËÅèӡѺ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´´Í¡¡ØèªèÒ¡ѺµÑº 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´¶Ñèǧ͡¡ÑºàµéÒËÙé 1 ¨Ò¹ 155 kcal
¼Ñ´¶ÑèÇÅѹàµÒ¡Ñº¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 190 kcal
¼Ñ´ºÃçÍ¡â¤ÅÕè¡Ñº¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´ºÇºãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´à»ÃÕéÂÇËÇÒ¹ä¡è 1 ¨Ò¹ 215 kcal
¼Ñ´¼Ñ¡¡ÃÐà©´¹éÓÁѹËÍ 1 ¨Ò¹ 185 kcal
¼Ñ´¼Ñ¡¡Ò´¢ÒÇËÁÙ ÇØé¹àÊé¹ 1 ¨Ò¹ 230 kca
¼Ñ´¼Ñ¡¡Ò´´Í§ãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 205 kcal
¼Ñ´¼Ñ¡ºØé§ä¿á´§ 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´¼Ñ¡ÃÇÁ¡ÑºËÁÙ 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´à¼ç´»ÅÒ´Ø¡ 1 ¶éÇ 200 kcal
¼Ñ´à¼ç´»Åҗʹ¡Ãͺ 1 ¶éÇ 290 kcal
¼Ñ´à¼ç´ËÁ١ѺÁÐà¢×Í 1 ¨Ò¹ 250 kcal
¼Ñ´¾ÃԡᡧËÁ١Ѻ˹èÍäÁé 1 ¶éÇ 200 kcal
¼Ñ´¾ÃÔ¡¢Ô§¡Ø駡Ѻ¶ÑèǽѡÂÒÇ 1 ¶éÇ 245 kcal
¼Ñ´¾ÃÔ¡¢Ô§ËÁ١Ѻ¶ÑèǽѡÂÒÇ 1 ¨Ò¹ 265 kcal
¼Ñ´¿Ñ¡—ͧãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 255 kcal
¼Ñ´ÁÐà¢×ÍÂÒÇËÁÙÊѺ 1 ¨Ò¹ 210 kcal
¼Ñ´ÂÍ´ÁÐÃйéÓÁѹËÍ 1 ¨Ò¹ 185 kcal
¼Ñ´ÇØé¹àÊé¹ãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 265 kcal
¼Ñ´Êе͡ѺËÁÙ ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 200 kcal
¼Ñ´Ë¹èÍäÁé¡Ñºä¢è 1 ¨Ò¹ 200 kcal
¼Ñ´Ë¹èÍäÁé½ÃÑ觡Ѻ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 230 kcal
¾Ðṧä¡è 1 ¶éÇ 230 kcal
¿Ñ¡µØë¹ä¡èÁйÒǴͧ 1 ¶éÇ 125 kcal
ÂӡعàªÕ§ 1 ¨Ò¹ 220 kcal
ÂÓä¢èµéÁ 1 ¿Í§ 105 kcal
ÂÓ¶ÑèǾ٠1 ¨Ò¹ 185 kcal
ÂÓà¹×éÍÂèÒ§ 1 ¨Ò¹ 165 kcal
ÂÓºÐËÁÕè¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ» 1 ¨Ò¹ 215 kcal
ÂÓ»ÅÒ¡Ãлëͧ 1 ¶éÇ 55 kcal
ÂÓ»ÅÒ´Ø¡¿Ù 1 ¨Ò¹ 275 kcal
ÂӼѡ¡Ðà©´ 1 ¨Ò¹ 115 kcal
ÂӼѡºØ駗ʹ¡Ãͺ 1 ¨Ò¹ 310 kcal
ÂÓÁÐà¢×ÍÂÒÇ 1 ¨Ò¹ 115 kcal
ÂÓÃÇÁÁԵ×ÐàÅ 1 ¨Ò¹ 150 kcal
ÂÓÇØé¹àÊé¹ 1 ¨Ò¹ 120 kcal
ÂÓäÊé¡ÃÍ¡ 1 ¨Ò¹ 110 kcal
ÂÓ˹ѧËÁÙ 1 ¨Ò¹ 220 kcal
ÂÓËÁÙÂèÒ§ 1 ¨Ò¹ 165 kcal
ÅÒºä¡è 1 ¨Ò¹ 125 kcal
ÅÙ¡ªÔ鹗ʹ 6 ÅÙ¡ 210 kcal
ÊéÁµÓä— 1 ¨Ò¹ 55 kcal
ÊéÁµÓ»Ù 1 ¨Ò¹ 35 kcal
ÊÅÑ´¼Ñ¡ 1 ¨Ò¹ 240 kcal
äÊéÍÑèÇ 4 ªÔé¹¾Í¤Ó 240 kcal
ËÁÙ¡Ãͺ 1 ¨Ò¹ 560 kcal
ËÁٗʹ¡ÃÐà—ÕÂÁ¾ÃÔ¡ä— 3x5 ¹ÔéÇ 245 kcal
ËÁÙ¹éÓµ¡ 1 ¨Ò¹ 165 kcal
ËÁټѴ¢Ô§ 1 ¨Ò¹ 275 kcal
ËÁÙá¼è¹ 1 á¼è¹¡ÅÒ§ 120 kcal
ËÁٽ͠2 ªé͹âµêÐ 135 kcal
ËÁÙÂͪغá»é§—Í´ 2 ªÔé¹ 250 kcal
ËÁÙËÂͧ 2 ªé͹âµêÐ 75 kcal
ËŹ»Ùà¤çÁ ¼Ñ¡Ê´ 1 ¶éÇ 205 kcal
ËÍÂáÁŧÀÙèͺËÁéÍ´Ô¹ 4-5 µÑÇ 85 kcal
á˹ÁÊ´ 1 ¨Ò¹ 175 kcal
ÍÒËÒèҹà´ÕÂÇ

¡ÃÐà¾ÒлÅÒ 1 ªÒÁ 150 kcal


¡ÃÐà¾ÒлÅÒµØë¹¹éÓá´§ 1 ¶éÇ 225 kcal
¡ëǨÑêº 1 ªÒÁ 240 kcal
¡ëǨÑ꺍dz 1 ¶éÇ 235 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇᢡ 1 ¶éÇ 380 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂǤÑèÇä¡è 1 ¨Ò¹ 435 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂǵéÁÂÓ¡Øé§ 1 ¶éÇ 320 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇà¹×éÍàÃÕ§ 1 ¶éÇ 370 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇà¹×éÍÊѺ 1 ¨Ò¹ 370 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂǼѴ¡ÃÐà¾ÃÒä¡è 1 ¨Ò¹ 440 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂǼѴä—¡Øé§Ê´ãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 545 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇÃҴ˹éÒ»ÅÒ¡Ãо§ 1 ¨Ò¹ 435 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÃ×͹éÓµ¡¹éÓ 1 ¶éÇ 180 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÃ×͹éÓµ¡áËé§ 1 ¶éÇ 225 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊé¹»ÅÒ ¹éÓ 1 ªÒÁ 375 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊé¹»ÅÒ áËé§ 1 ªÒÁ 420 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊé¹àÅ硵éÁÂÓËÁÙ 1 ªÒÁ 335 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊé¹àÅç¡ËÁÙáËé§ 1 ªÒÁ 330 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊé¹ãˍè¼Ñ´«ÕÍÔêÇãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 520 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊé¹ãˍèÃҴ˹éÒËÁÙ 1 ¨Ò¹ 405 kcal
¡ëÇÂàµÕëÂÇËÅÍ´ 1 ¨Ò¹ 225 kcal
à¡ÒàËÅÒÅÙ¡ªÔé¹¹éÓãÊ 1 ¶éÇ 225 kcal
à¡ÕêÂÇ¡ÃͺÃҴ˹éÒ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 635 kcal
à¡ÕêÂǹéÓ¡Øé§ 1 ªÒÁ 275 kcal
à¡ÕêÂÇ»ÅÒ¹éÓ 1 ¶éÇ 165 kcal
â¡Â«ÕËÁÕè 1 ¨Ò¹ 550 kcal
¢¹Á¨Õ¹«ÒǹéÓ 1 ¨Ò¹ 320 kcal
¢¹Á¨Õ¹¹éÓà§ÕéÂÇ 1 ¶éÇ 305 kcal
¢¹Á¨Õ¹¹éÓ¾ÃÔ¡ 1 ¨Ò¹ 450 kcal
¢¹Á¨Õ¹¹éÓÂÒ 1 ¨Ò¹ 375 kcal
¢¹ÁËÑǼѡ¡Ò´¼Ñ´ 1 ¨Ò¹ 560 kcal
¢¹ÁËÑǼѡ¡Ò´¼Ñ´ ãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 630 kcal
¢éÒÇ«ÍÂä¡è, ËÁÙ 1 ¶éÇ 395 kcal
¢éÒÇ»Øé¹ (ÊéÁµÓ - ¢¹Á¨Õ¹) 1 ¨Ò¹ 180 kcal
¢éÒÇ ÊµÙÇìä¡è 1 ¨Ò¹ 465 kcal
¢éÒÇ¡Ø駗ʹ¡ÃÐà—ÕÂÁ¾ÃÔ¡ä— 1 ¨Ò¹ 495 kcal
¢éÒÇä¡èͺ 1 ¨Ò¹ 490 kcal
¢éÒÇ¢ÒËÁÙ 1 ¨Ò¹ 690 kcal
¢éÒÇä¢èà¨ÕÂÇ 1 ¨Ò¹ 445 kcal
¢éÒǤÅØ¡¡Ð»Ô 1 ¨Ò¹ 410 kcal
¢éÒÇáªè 1 ªØ´ 350 kcal
¢éÒǼѴ¡ÃÐà¾ÃÒ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 540 kcal
¢éÒǼѴ¡ÃÐà¾ÃÒä¡èä¢è´ÒÇ 1 ¨Ò¹ 630 kcal
¢éÒǼѴ¡ÃÐà¾ÃÒËÁÙ 1 ¨Ò¹ 580 kcal
¢éÒǼѴ¡Øé§ãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 595 kcal
¢éÒǼѴ¡Ø¹àªÕ§ 1 ¨Ò¹ 590 kcal
¢éÒǼѴᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹ä¡è 1 ¨Ò¹ 630 kcal
¢éÒǼѴ¤Ð¹éÒËÁÙ¡Ãͺ 1 ¨Ò¹ 670 kcal
¢éÒǼѴµéÁÂӗÐàÅáËé§ 1 ¨Ò¹ 400 kcal
¢éÒǼѴ¹éÓ¾ÃÔ¡¡Øé§Ê´ 1 ¨Ò¹ 460 kcal
¢éÒǼѴ¹éÓ¾ÃԡŧàÃ×Í 1 ¨Ò¹ 605 kcal
¢éÒǼѴ»ÅÒà¤çÁ 1 ¨Ò¹ 405 kcal
¢éÒǼѴ»ÅÒËÁÖ¡¹éÓ¾ÃÔ¡à¼Ò 1 ¨Ò¹ 535 kcal
¢éÒǼѴ»ÙãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 610 kcal
¢éÒǼѴ¼Ñ¡¡ÃÐà©´ËÁÙ¡Ãͺ 1 ¨Ò¹ 600 kcal
¢éÒǼѴÁѹ¡Øé§ãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 575 kcal
¢éÒǼѴÊѺ»Ðô 1 ¨Ò¹ 335 kcal
¢éÒǼѴäÊé¡ÃÍ¡ 1 ¨Ò¹ 520 kcal
¢éÒǼѴ˹ÓàÅÕº-ËÁÙ-ä¢è 1 ¨Ò¹ 370 kcal
¢éÒǼѴËÁÙ¹éÓ¾ÃÔ¡à¼Ò 1 ¨Ò¹ 665 kcal
¢éÒǼѴËÁÙãÊèä¢è 1 ¨Ò¹ 660 kcal
¢éÒǼѴá˹Á 1 ¨Ò¹ 610 kcal
¢éÒǼѴÍàÁÃԡѹ 1 ¨Ò¹ 790 kcal
¢éÒÇÁѹä¡è 1 ¨Ò¹ 585 kcal
¢éÒÇÁѹä¡è—Í´ 1 ¨Ò¹ 695 kcal
¢éÒÇÁѹÊéÁµÓ à¹×éͼѴËÇÒ¹ 1 ¨Ò¹ 590 kcal
¢éÒÇÂӻѡÉìãµé 1 ¨Ò¹ 180 kcal
¢éÒÇÃҴ˹éÒä¡è 1 ¨Ò¹ 400 kcal
¢éÒÇ˹éÒ¡Ø駼Ѵ¾ÃÔ´Ê´ 1 ¨Ò¹ 540 kcal
¢éÒÇ˹éÒà»ç´ 1 ¨Ò¹ 495 kcal
¢éÒÇËÁ¡ä¡è 1 ¨Ò¹ 540 kcal
¢éÒÇËÁÙ¡ÃÐà—ÕÂÁ 1 ¨Ò¹ 525 kcal
¢éÒÇËÁÙá´§ 1 ¨Ò¹ 560 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂÇËÁٗʹ 1 ªØ´ 440 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂÇËÁÙÊÇÃäì 1 ªØ´ 480 kcal
¢éÒÇͺà¼×Í¡ 1 ¨Ò¹ 385 kcal
¤ÃÕÁ«Ø»ä¡è 1 ¶éÇ 160 kcal
â¨ê¡ËÁÙ 1 ¶éÇ 160 kcal
â¨ê¡ËÁÙ µÑº ä¢èÅÇ¡ 1 ¶éÇ 230 kcal
«Ø»¢éÒÇâ¾´ 1 ¶éÇ 140 kcal
«Ø»ãÊ (¼Ñ¡) 1 ¶éÇ 15 kcal
ºÐËÁÕè¡ÃͺÃҴ˹éÒ 1 ¨Ò¹ 515 kcal
ºÐËÁÕè¡ÃͺÃҴ˹éÒ ä¡è ˹èÍäÁé 1 ¨Ò¹ 660 kcal
ºÐËÁÕè¡ÃͺÃҴ˹éÒ ÃÇÁÁԵà 1 ¨Ò¹ 690 kcal
ºÐËÁÕè¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»¼Ñ´¡ÃÐà¾ÃÒËÁÙ 1 ¨Ò¹ 540 kcal
ºÐËÁÕè¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»¼Ñ´¢ÕéàÁÒ 1 ¨Ò¹ 530 kcal
ºÐËÁÕèà¡ÕêÂÇà»ç´ÂèÒ§ 1 ¶éÇ 415 kcal
ºÐËÁÕèà¡ÕêÂÇËÁÙá´§-¹éÓ 1 ªÒÁ 305 kcal
ºÐËÁÕè¹èͧä¡è-¹éÓ 1 ªÒÁ 375 kcal
ºÐËÁÕè¹éÓµéÁÂÓ ËÁÙ 1 ¶éÇ 300 kcal
ºÐËÁÕèà»ç´¹éÓ 1 ¶éÇ 370 kcal
ºÐËÁÕèáËé§ ËÁÙá´§ 1 ¨Ò¹ 345 kcal
ºÒÃìºÕ¤ÔÇ«Õèâ¤Ã§ËÁÙ ¢éÒǤÅØ¡à¹Â 1 ªØ´ 340 kcal
»ÅҪغ¢¹Á»Ñ§—Í´ ÊÅÑ´¼Ñ¡ 1 ¨Ò¹ 595 kcal
»ÅÒá«ÅÁ͹ÂèÒ§ 1 ¨Ò¹ 260 kcal
»ÅÒÃÒ´«ÍÊÁйÒÇ Áѹ½ÃÑ觗ʹ 1 ¨Ò¹ 560 kcal
»Õ¡ä¡èÊÍ´äÊé—Í´ 3 ªÔé¹ 310 kcal
¼Ñ´ä—Âä¢èËèÍ 1 ¨Ò¹ 565 kcal
¼Ñ´ä—ÂäÃéàÊé¹ 1 ¨Ò¹ 350 kcal
à½Í 1 ¶éÇ 240 kcal
¾ÍÃ줪ͻ—Í´ ¼Ñ¡¼Ñ´à¹Â 1 ¨Ò¹ 545 kcal
ÁÑ¡¡ÐâùբÕéàÁÒä¡è 1 ¨Ò¹ 520 kcal
ÁÑ¡¡ÐâùռѴ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 420 kcal
ÂÒ¡Ô⫺Р1 ¨Ò¹ 400 kcal
ÂÓ¢¹Á¨Õ¹ 1 ¨Ò¹ 220 kcal
àÂç¹µÒ⿹éÓ 1 ªÒÁ 290 kcal
âõÕᡧà¹×éÍ, ËÁÙ 1 ªØ´ 675 kcal
ÇØé¹àÊ鹼Ѵä— ¡Øé§Ê´ 1 ¨Ò¹ 520 kcal
Êàµç¡ä¡è—Í´ Áѹº´ 1 ¨Ò¹ 615 kcal
Êàµç¡»ÅÒÂèÒ§ 1 ¨Ò¹ 260 kcal
Êàµç¡ËÁÙ ¼Ñ¡Ê´¤ÅØ¡ 1 ¨Ò¹ 505 kcal
Êàµç¡ËÁÙ ÊÅÑ´¼Ñ¡Ê´ 1 ¨Ò¹ 375 kcal
ÊÅѴᢡ 1 ¨Ò¹ 230 kcal
ÊÅÑ´à¹×éÍÊѹ㹗ʹ 1 ¨Ò¹ 490 kcal
äÊé¡ÃÍ¡à¹×éÍÅÙ¡ÇÑÇͺ ÊÅÑ´¼Ñ¡ 1 ¨Ò¹ 465 kcal
Ê»ÒࡵµÕé¡ÃÐà¾ÃÒ¡Øé§ 1 ¨Ò¹ 485 kcal
Ê»Òà¡çµµÕéä¡èͺ 1 ¨Ò¹ 430 kcal
ÊØ¡ÕéÂÒ¡Õéä¡è-¹éÓ 1 ªÒÁ 345 kcal
ÊØ¡ÕÂÒ¡ÕéáË駗ÐàÅ 1 ¶éÇ 280 kcal
àÊ鹨ѹ—ì¼Ñ´»Ù 1 ¨Ò¹ 575 kcal
àÊé¹ËÁÕèÅÙ¡ªÔé¹¹éÓãÊ 1 ªÒÁ 225 kcal
àÊé¹ËÁÕèÅÙ¡ªÔé¹ËÁÙáËé§ 1 ¶éÇ 430 kcal
ËÁÕè¡ÃͺÃҴ˹éÒËÁÙ 1 ¨Ò¹ 690 kcal
ËÁÕè¡Ð—Ô 1 ¨Ò¹ 405 kcal
ËÁÕè«ÑèǼѴ 1 ¨Ò¹ 395 kcal
ËÁØÂèÒ§à¡ÒËÅÕ 1 ªØ´ 375 kcal
ËÁ١ЗР1 ªØ´ 375 kcal
ËÁÙ¤ÅØ¡à¡Ãç´¢¹Á»Ñ§—Í´ «ÍÊ 1 ªØ´ 645 kcal
ËÁÙ¨ØèÁ 1 ªØ´ 375 kcal
ËÁٗʹà¹Â ÊÅÑ´¹éÓãÊ 1 ¨Ò¹ 635 kcal
ËÍÂáÁŧÀÙè—Í´ 1 ¨Ò¹ 605 kcal
ÍÒËÒÃÇèÒ§,¢¹Á¢ºà¤ÕéÂÇ áÅТ¹ÁËÇÒ¹
¡ÃЗ§—ͧ äÊéä¡è «ÍÊ¢ÒÇ 3 ªÔé¹ 280 kcal
¡ÃЗ§—ͧäÊé¢éÒÇâ¾´ 3 ªÔé¹ 215 kcal
¡ÃЗé͹—çà¤Ã×èͧ 1 ¼Å 205 kcal
¡ÃÐÂÒÊÒ× 1x3 ¹ÔéÇ 210 kcal
¡ÅéÇÂᢡ 3 ªÔé¹ 255 kcal
¡ÅéÇÂä¢èàª×èÍÁ 1 ¨Ò¹(2¼Å) 177 kcal
¡ÅéǤÅØ¡ÁоÃéÒÇ 1 ¶éÇ 100 kcal
¡ÅéÇ©Һ 9 ªÔé¹ 200 kcal
¡ÅéǵéÁ¨ÔéÁÁоÃéÒÇ 1 ¨Ò¹(2¼Å) 180 kcal
¡ÅéǹéÓÇéÒ»Ôé§ 1 ¼Å 90 kcal
¡ÅéǺǪªÕ 1 ¶éÇ 230 kcal
¡ÅéÇ»Ô駪غ¡Ð—Ô 1 ¼Å 145 kcal
¡ÐÅÐáÁ 3 ËèÍàÅç¡ 195 kcal
¡ÐËÃÕè¾Ñ¿ 2 ªÔé¹ 380 kcal
¡ØèªèÒÂ(¹Öè§) 1 Íѹ 140 kcal
à¡ÕêÂÇ¡Ãͺ 3 ªÔé¹ 235 kcal
à¡ÕêÂÇ«èÒ 3 ªÔé¹ 190 kcal
â¡ëá¡èÃʵèÒ§ æ 15 àÁç´ 55 kcal
ä¡è—Í´ 1 ¹èͧ 345 kcal
ä¡èÂèÒ§ 1 ¹èͧ 165 kcal
¢¹Á¡ÃÇ 3 ¡ÃÇ 190 kcal
¢¹Á¡ÅéÇ 2 ËèÍ 240 kcal
¢¹Á¢Õé˹٠1 ¶éÇ 165 kcal
¢¹Áà¢è§ 1 ¡ÃЗ§ 120 kcal
¢¹Á¤Ã¡ 2 ¤Ùè 210 kcal
¢¹Á¨Õº 3 ÅÙ¡ 120 kcal
¢¹ÁªÑé¹ 2 ªÔé¹ 184 kcal
¢¹ÁµéÁ¢ÒÇ 4 ÅÙ¡ 165 kcal
¢¹ÁµÒÅ 2 ¡ÃЗ§ 115 kcal
¢¹Á¶éÇ 2 ¶éÇ 265 kcal
¢¹Á¶ÑèÇá»» 1 ¨Ò¹(3µÑÇ) 43 kcal
¢¹Áà—Õ¹ 2 Íѹ 205 kcal
¢¹Á¹éÓ´Í¡äÁé 1 ¨Ò¹(9ªÔé¹)190 kcal
¢¹ÁºéÒºÔè¹ 1 ªÔé¹ 130 kcal
¢¹Áàº×éͧä—ÂäÊéà¤çÁ 1 á¼è¹ 50 kcal
¢¹Áàº×éͧä—ÂäÊéËÇÒ¹ 1 á¼è¹ 60 kcal
¢¹Áàº×éͧÇ³ 1 á¼è¹ 280 kcal
¢¹Á»Ñ§Íº¡Ãͺ 4 á¼è¹àÅç¡ 80 kcal
¢¹Á»ÅÒ¡ÃÔÁä¢èàµèÒ 1 ¶éÇ 250 kcal
¢¹Áà»Õ¡»Ù¹ 1 ªÔé¹ 95 kcal
¢¹Áà»ÕêÂÐäÊé¶ÑèÇ 2 ªÔé¹ 130 kcal
¢¹Á½Ñ¡ºÑÇ 2 ªÔé¹ 140 kcal
¢¹ÁàÅçºÁ×͹ҧ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 27 kcal
¢¹ÁÊÍ´äÊé 3 ËèÍàÅç¡ 380 kcal
¢¹ÁËÁéÍᡧ 1 ªÔé¹ 179 kcal
¢éÒÇà¡ÃÕº¡Øé§ 3 á¼è¹ 110 kcal
¢éÒÇà¡ÃÕº»Ò¡ËÁéÍ 4 ªÔé¹ 205 kcal
¢éÒǵѧ˹éÒµÑé§ 3 ªÔé¹ 280 kcal
¢éÒǵѧËÁÙËÂͧ 2 á¼è¹ 160 kcal
¢éÒǵéÁÁÑ´ 1 ÁÑ´ 285 kcal
¢éÒÇáµ¹ (¢éÒǾͧÃÒ´¹éÓµÒÅ) 1 á¼è¹ 150 kcal
¢éÒÇâ¾´¤ÑèÇ (à¤Å×ͺ¹éÓµÒÅ) 1 ¶éÇ 60 kcal
¢éÒÇâ¾´¤ÅØ¡ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 156 kcal
¢éÒÇâ¾´µéÁ 1 ½Ñ¡àÅç¡ 200 kcal
¢éÒÇàÁèҗʹ 2 ÅÙ¡ 418 kcal
¢éÒÇËÅÒÁ 1 ¡Ãк͡ 230 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂǡЗԗØàÃÕ¹ 1 ¶éÇ 225 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂÇ´Óà»Õ¡ 1 ¶éÇ 205 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂǵѴ 1 ªÔé¹ 210 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂÇÁÙŹéÓ¡Ð—Ô 1 ªÔé¹àÅç¡ 197 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂÇÊѧ¢ÂÒ 1 ËèÍ 370 kcal
¢éÒÇà˹ÕÂÇ˹éÒ¡Øé§ 1 ËèÍ 179 kcal
ä¢è¹¡¡ÃÐ—Ò 11 㺠191 kcal
ä¢è˧Êì 3 㺠174 kcal
¤Ãͧá¤Ã§ 22 µÑÇ 425 kcal
¤Ãͧá¤Ã§¡Ð—Ô 1 ¶éÇ 250 kcal
¤ÑʵÒÃì´¹éÓµÒÅäËÁé 1 ªÔé¹ 230 kcal
¨ÒǵÒÅàª×èÍÁ 1 ÅÙ¡ 190 kcal
à©Ò¡êÇ 1 ¶éÇ 90 kcal
ªçͤâ¡áŵ 1 ªÔé¹¾Í¤Ó 170 kcal
«ÒÅÒà»ÒäÊéËÁÙ 1 ÅÙ¡ 120 kcal
«èÒËÃÔèÁ 1 ¶éÇ 275 kcal
µÐâ¡éáËéÇ 3 ¡ÃЗ§àÅç¡ 235 kcal
àµéÒÊèǹ 1 ¶éÇ 215 kcal
àµéÒËÙé—Í´ 3 ªÔé¹ 260 kcal
àµéÒËÙé¹ÁÊ´ 1 ¶éÇ 150 kcal
àµéÒÎǹéÓ¢Ô§ 1 ¶éÇ 130 kcal
àµéÒÎÇ¿ÃصÊÅÑ´ 1 ¶éÇ 150 kcal
¶ÑèÇà¢ÕÂǵéÁ¹éÓµÒÅ 1 ¶éÇ 160 kcal
¶ÑèÇáÃеéÁ 1 ªé͹âµêÐ 25 kcal
¶ÑèÇÅÔʧµéÁ 1 ªé͹âµêÐ 45 kcal
¶ÑèÇÅÔʧá¼è¹—Í´ 1 á¼è¹ 150 kcal
—ͧËÂÔº 2 ´Í¡ 210 kcal
—ͧÁéǹ 3 ÍѹàÅç¡ 105 kcal
—Ѻ—ÔÁ¡Ãͺ 1 ¶éÇ 250 kcal
—êÍ¿¿Õè¹Á 1 àÁç´ 20 kcal
—ØàÃÕ¹¡Ç¹ 1 ªé͹âµêÐ 115 kcal
—ØàÃÕ¹—Í´¡Ãͺ 7-8 ªÔé¹ 50 kcal
ºÐ¨èÒ§ 1 ÅÙ¡ 300 kcal
ºÑÇÅÍ 1 ¶éÇ 223 kcal
ºÑÇÅ͹éÓ¢Ô§ 1 ¶éÇ 160 kcal
ºÑÇÅÍÂà¼×Í¡ 1 ¶éÇ 300 kcal
»êÍ»¤ÍÃì¹ 1 ¶éÇ 65 kcal
»Íà»ÕêÂЗʹ 2 ªÔé¹ 315 kcal
»Íà»ÕêÂÐÊ´ 1 ªÔé¹ 175 kcal
»Ò—èͧâ¡ë 1 ¤Ùè¡ÅÒ§ 270 kcal
à¼×Í¡àª×èÍÁ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 220 kcal
à¼×Í¡¹éÓ¡Ð—Ô 1 ¶éÇ 250 kcal
à¼×Í¡ÊÍ´äÊé—Í´ 1 ªÔé¹ 260 kcal
½Í—ͧ 1 á¾ 146 kcal
à¿Ã¹¿ÃÒ´ì (French Fried) 6 ªÔé¹ 220 kcal
¿ÃصÊÅÑ´ 1 ¶éÇ 180 kcal
¿Ñ¡—ͧᡧºÇ´ 1 ¶éÇ 185 kcal
¿Ñ¡—ͧàª×èÍÁ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 167 kcal
¿Ñ¡—ͧ¹Öè§âÃÂÁоÃéÒÇ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 188 kcal
ÁС͡áªèÍÔèÁ 5 ¼Å 135 kcal
ÁС͡—çà¤Ã×èͧ 5 ¼Å 165 kcal
ÁТÒÁ¤ÅØ¡ 6 àÁç´ 10 kcal
ÁдѹáªèÍÔèÁ 1 ¼Å 60 kcal
ÁÐÁèǧ¹éÓ»ÅÒËÇÒ¹ 5 ªÔé¹ 165 kcal
ÁÐÂÁàª×èÍÁ 5 àÁç´ 135 kcal
ÁÐÂÁËÂÕ 5 àÁç´ 135 kcal
ÁѹᡧºÇ´ 1 ¶éÇ 184 kcal
Áѹ—Í´ 2 ªÔé¹ 248 kcal
Áѹà—Èàª×èÍÁ 1 ¨Ò¹àÅç¡ 230 kcal
ÁѹÃѧ¹¡ 2 ¡é͹ 95 kcal
ÁѹÊÓ»ÐËÅѧ»Ô駪غ¡Ð—Ô 1 ªÔé¹ 165 kcal
Áѹ½ÃÑè§á¼è¹—Í´ (Chip) 6 ªÔé¹ 80 kcal
àÁç´¢¹Ø¹ 5 àÁç´ 174 kcal
àÁç´ÁÐÁèǧËÔÁ¾Ò¹µìͺà¹Â 8-10 àÁç´ 110 kcal
àÁÅç´áµ§âÁáËé§ 1 ªé͹âµêÐ 45 kcal
àÁÅ紗ҹµÐÇѹͺ¡Ãͺ 1 ªé͹âµêÐ 45 kcal
àÁÅç´¿Ñ¡—ͧͺ¡Ãͺ 1 ªé͹âµêÐ 55 kcal
àÁÕ觡ëÇÂàµÕëÂÇ 3 ¤Ó 60 kcal
àÁÕ觤йéÒ 3 ¤Ó 60 kcal
àÁÕè§¤Ó 3 ¤Ó 90 kcal
áÁ§ÅÑ¡¹éÓ¡Ð—Ô 1 ¶éÇ 112 kcal
àÂÅÅÕè¶éÇ 2 ¶éÇ 80 kcal
ÃÇÁÁԵà 1 ¶éÇ 230 kcal
âõÕÊÒÂäËÁ 1 Íѹ 145 kcal
ÅÍ´ªèͧ¹éÓ¡Ð—Ô 1 ¶éÇ 210 kcal
ÅÍ´ªèͧÊÔ§¤â»Ãì 1 ¶éÇ 215 kcal
ÊÒ¤ÙäÊéËÁÙ 4 ÅÙ¡ 205 kcal
ÅÔ鹨Õèã¹¹éÓàª×èÍÁ 1 ¶éÇ 110 kcal
ÅÙ¡ªÔé¹»Ôé§ 1 äÁé 165 kcal
ÅÙ¡ªØº 3 ªÔé¹ 170 kcal
ÅÙ¡à´×͵éÁ¹éÓµÒÅ 1 ¶éÇ 140 kcal
ÅÙ¡µÒÅÅÍÂá¡éÇ 1 ¶éÇ 180 kcal
ÅÓãÂã¹¹éÓàª×èÍÁ 1 ¶éÇ 180 kcal
ÇØé¹¡Ð—Ô 1 ªÔé¹ 215 kcal
ÇØé¹ÁоÃéÒÇÍè͹ 1 ªÔé¹ 80 kcal
Êѧ¢ÂÒ 1 ªÔé¹àÅç¡ 204 kcal
Êѧ¢ÂÒà¼×Í¡ 1 ªÔé¹àÅç¡ 222 kcal
Êѧ¢ÂÒ¿Ñ¡—ͧ 1 ªÔé¹àÅç¡ 288 kcal
ÊÒà¡àª×èÍÁÃÒ´¡Ð—Ô 1 ªÔé¹ 235 kcal
ÊÒ¤ÙºÑÇÅÍ 1 ¶éÇ 162 kcal
ÊÒ¤Ùà»Õ¡ÃÇÁÁԵà 1 ¶éÇ 170 kcal
ÊÒÅÕè 1 ªÔé¹ 116 kcal
äÊé¡ÃÍ¡—Í´ 1 ªÔé¹ 280 kcal
äÊé¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹ 1 Íѹ 90 kcal
ËÁÙ»Ôé§ 2 äÁé 150 kcal
ËÁÙÊÐàµêÐ 2 äÁé 230 kcal
á˹ÁÊ´ ¢éÒǗʹ 1 ¨Ò¹ 290 kcal
ÍÑÅÁ͹µìͺà¡Å×Í 1 ªé͹âµêÐ 45 kcal
ÍÒÅÑÇ 4 ªÔé¹ 145 kcal
äÍÈ¡ÃÕÁ¡Ð—Ô 2 ¡é͹ 215 kcal
äÍÈ¡ÃÕÁ¡Òá¿ 1 ¡é͹ 142 kcal
äÍÈ¡ÃÕÁªÍ¡â¡áÅçµ 1 ¡é͹ 110 kcal
äÍÈ¡ÃÕÁàëԹ 1 ¡é͹ 264 kcal
äÍÈ¡ÃÕÁǹÔÅÅÒ 1 ¡é͹ 140 kcal
äÍÈ¡ÃÕÁʵÃÍàºÍÃÕè 1 ¡é͹ 110 kcal
àºà¡ÍÃÕè Bakery
¢¹Á»Ñ§¡ÃÐà—ÕÂÁ 2 ªÔé¹ 170 kcal
¢¹Á»Ñ§¢Òä¡è 1 ªÔé¹ 65 kcal
¢¹Á»Ñ§¹éÓÊÅÑ´ËÁÙËÂͧ 1 ªÔé¹ 230 kcal
¢¹Á»Ñ§»Í¹´ì 1 á¼è¹ 80 kcal
¢¹Á»Ñ§ÁоÃéÒÇ 1 ªÔé¹ 235 kcal
¢¹Á»Ñ§Êѧ¢ÂÒ 1 ªÔé¹ 230 kcal
¢¹Á»Ñ§äÊé¡ÃÍ¡ 1 ªÔé¹ 130 kcal
¢¹Á»Ñ§äÊéä¡è 1 ªÔé¹ 223 kcal
¢¹Á»Ñ§äÊéËÁÙËÂͧ 1 ªÔé¹ 185 kcal
¢¹Á»Ñ§ÎÒÇÒÂàÍÕé¹ 1 ªÔé¹ 300 kcal
¢¹Áà»ÕêÂÐäÊé¶ÑèÇ 2 ªÔé¹ 300 kcal
¢¹ÁäËÇé¾ÃШѹ—ÃìäÊé—ØàÃÕ¹¡Ç¹ 1 ªÔé¹ 340 kcal
¢¹ÁäËÇé¾ÃШѹ—ÃìäÊéÅÙ¡ºÑÇ-ä¢èà¤çÁ 1 ªÔé¹ 375 kcal
¤ÃÕÁâÃÅ 1 ªÔé¹ 360 kcal
¤Øé¡¡Õé¢éÒÇâÍêµ 2 ªÔé¹ 150 kcal
¤Øé¡¡Õéªçͤâ¡áŵªÔ¾ 2 ªÔé¹ 235 kcal
¤Øé¡¡ÕéªÒà¢ÕÂÇ 1 ªÔé¹ 150 kcal
¤Øé¡¡Õéà¹Â 2 ªÔé¹ 210 kcal
¤Øé¡¡ÕéÊÔ§¤â»Ãì 2 ªÔé¹ 190 kcal
¤Øé¡¡ÕéäÊéÊѺ»Ðô 1 ªÔé¹ 190 kcal
à¤é¡¡Åéǵҡ 1 ªÔé¹ 305 kcal
à¤é¡¡ÅéÇÂËÍÁ 1 ªÔé¹ 370 kcal
à¤é¡ªçͤâ¡áŵ 1 ªÔé¹ 275 kcal
à¤é¡à¹Â 1 ªÔé¹ 255 kcal
à¤é¡à¹Âáµè§Ë¹éÒ 1 ªÔé¹ 405 kcal
à¤é¡ãºàµÂ 1 ªÔé¹ 250 kcal
ªÔ¿¿Í¹¡Òá¿ 1 ªÔé¹ 275 kcal
ªÔ¿¿Í¹¤ÑʵÒÃì´à¤é¡ 1 ªÔé¹ 340 kcal
᫹ÇÔªä¡è 1 ¤Ùè 240 kcal
᫹ÇÔª—Ù¹èÒ 1 ¤Ùè 180 kcal
᫹ÇÔªáÎÁ ªÕÊ 1 ¤Ùè 290 kcal
à´¹ÔÊáÎÁ 1 ªÔé¹ 385 kcal
ⴹї áÂÁ ¹éÓµÒÅ 1 ªÔé¹ 270 kcal
ⴹїÂÕʵì 1 ªÔé¹ 250 kcal
ºÃÒǹÕè 1 ªÔé¹ 340 kcal
ºÙÅàºÍÃìÃÕèªÕÊà¤é¡ 1 ªÔé¹ 285 kcal
áºÅç¡¿ÅÍàÃʵìà¤é¡ 1 ªÔé¹ 470 kcal
¾Ò¡Ãͺ (âùéÓµÒÅ) 2 ªÔé¹ 235 kcal
¾ÒªÕʺÙÅàºÍÃìÃÕè 1 ªÔé¹ 350 kcal
¾Ò—ٹèÒ 1 ªÔé¹ 280 kcal
¾ÒÂà¼×Í¡ 1 ªÔé¹ 425 kcal
¾ÒÂÊѺ»Ðô 1 ªÔé¹ 505 kcal
¾ÒÂäÊé¡ÃÍ¡ 1 ªÔé¹ 400 kcal
¾ÒÂäÊéä¡è 1 ªÔé¹ 405 kcal
¾ÒÂäÊéáÎÁ 1 ªÔé¹ 400 kcal
¾Ô««èҗÐàÅ 1 ªÔé¹ 335 kcal
¾Ô««èÒäÊé¡ÃÍ¡ 1 ªÔé¹ 290 kcal
¾Ô««èÒÎÒÇÒÂàÍÕé¹ 1 ªÔé¹ 345 kcal
¿Ãصà¤é¡ 1 ªÔé¹ 400 kcal
¿ÃØ鵺ÒÃì 1 ªÔé¹ 305 kcal
áÂÁâÃÅ 1 ªÔé¹ 310 kcal
ÍѾ䫴ì´Òǹìà¤é¡ 1 ªÔé¹ 395 kcal
àÍá¤ÃìäÊé¤ÃÕÁ 1 ªÔé¹ 225 kcal
áÎÁàºÍÃìà¡ÍÃìªÕÊ ä¡è 1 ªÔé¹ 280 kcal
áÎÁàºÍÃìà¡ÍÃìËÁÙ 1 ªÔé¹ 245 kcal
¼ÅäÁé
¡ÅéÇÂä¢è 1 ¼Å 60 kcal
¡Åéǵҡ 1/2 ¼Å 60 kcal
¡ÅéǹéÓÇéÒ 1 ¼Å 60 kcal
¡ÅéÇÂàÅçºÁ×͹ҧ 2 ¼Å 60 kcal
¡ÅéÇÂËÍÁ 1 ¼Å 120 kcal
á¡éÇÁѧ¡Ã 8 ªÔé¹¾Í¤Ó 60 kcal
¢¹Ø¹ 2 Âǧ 60 kcal
᤹µÒÅÙ» 8 ªÔé¹¾Í¤Ó 30 kcal
à§ÒÐ 4 ¼Å 60 kcal
ªÁ¾Ùè 2-3 ¼Å 60 kcal
ªÁ¾ÙèàÁ×ͧྪà 2 ¼Å 60 kcal
àªÍÃÕè (ÁÒÃÒªÔâ¹) 4 ¼Å 60 kcal
ᵧä— 8 ªÔé¹¾Í¤Ó 30 kcal
ᵧâÁ 8 ªÔé¹¾Í¤Ó 60 kcal
—ØàÃÕ¹¡ÃдØÁ 100 ¡ÃÑÁ 129 kcal
—ØàÃÕ¹ªÐ¹Õ 100 ¡ÃÑÁ 165 kcal
¹éÍÂ˹èÒ 1/2 ¼Å 60 kcal
½ÃÑè§ 1/2 ¼Å 60 kcal
½ÃÑ觡ÅÁ (ÊÒÅÕè) 1/2 ¼Å 60 kcal
¾Ø—ÃÒ 4 ¼Å 60 kcal
ÁС͡½ÃÑè§ 3 ¼Å 60 kcal
ÁТÒÁà—È 3 ½Ñ¡ 60 kcal
ÁТÒÁËÇÒ¹ 2 ½Ñ¡ 60 kcal
ÁлÃÒ§ÊØ¡ 3 ¼Å 60 kcal
ÁÐà¿×ͧ 1/2 ¼Å 60 kcal
ÁÐä¿ 15 ¼Å 60 kcal
ÁÐÁèǧà¢ÕÂÇàÊÇ 1/2 ¼Å 60 kcal
ÁÐÁèǧ¹éÓ´Í¡äÁéÊØ¡ 4 ªÔé¹ 60 kcal
ÁÐÁèǧ͡ÃèͧÊØ¡ 4 ªÔé¹ 60 kcal
ÁÐÂÁ 15 ¼Å 30 kcal
ÁÐÅÐ¡Í 8 ªÔé¹¾Í¤Ó 60 kcal
Áѧ¤Ø´ 4 ¼Å 60 kcal
ÃÐ¡Ó 4 ¼Å 30 kcal
Åͧ¡Í§ 10 ¼Å 60 kcal
ÅÐÁØ´ 1 1/2 ¼Å 60 kcal
ÅÒ§ÊÒ´ 10 ¼Å 60 kcal
ÅÓä 4 ¼Å 60 kcal
ÅÔ鹨Õè 4 ¼Å 60 kcal
ÅÙ¡à¡´ 15 àÁç´ 60 kcal
ÅÙ¡µÒÅÍè͹ 1 1/2 ¼Å 60 kcal
ÅÙ¡¾ÅѺ 1/2 ¼Å 60 kcal
ʵÃÍÇàºÍÃìÃÕè 6 ¼Å 60 kcal
ÊéÁà¢ÕÂÇËÇÒ¹ 1 ¼Å 60 kcal
ÊéÁàªé§ 1 ¼Å 60 kcal
ÊéÁâÍ 1 ¡ÅÕº 60 kcal
ÊÅÐ (ËÇÒ¹) 3 ¼Å 30 kcal
ÊѺ»Ðô 8 ªÔé¹¾Í¤Ó 60 kcal
ÊÒÅÕèËÍÁ 1 ¼Å 60 kcal
ͧØè¹ (à»ÃÕéÂÇÍÁËÇÒ¹) 20 ¼Å 60 kcal
ͧØè¹ (ËÇÒ¹) 15 ¼Å 60 kcal
ÍéͤÇÑè¹ 5 ªÔé¹ 60 kcal
áÍ»à»ÔéÅ 1/2 ¼Å 60 kcal
¤Ã×èͧ´×èÁ

¡Òá¿àÂç¹ 1 á¡éÇ 115 kcal


¡Òá¿Ãé͹ 1 á¡éÇ 55 kcal
â¡â¡é 1 á¡éÇ 210 kcal
ªçͤâ¡áŵàÂç¹ 1 á¡éÇ 120 kcal
ªçͤâ¡áŵÃé͹ 1 á¡éÇ 120 kcal
ªÒà¢ÕÂÇ (ÃÊËÇÒ¹) 1 á¡éÇ 120 kcal
ªÒ´ÓàÂç¹ 1 á¡éÇ 110 kcal
ªÒÁйÒÇ 1 á¡éÇ 100 kcal
ªÒàÂç¹ 1 á¡éÇ 100 kcal
ªÒÃé͹ 1 á¡éÇ 55 kcal
¹Á¨×´ (250 cc) 1 ¡Åèͧ 160 kcal
¹Á¨×´ (ä¢ÁѹµèÓ) 1 ¡Åèͧ 125 kcal
¹Á¨×´ (äÁèÁÕä¢Áѹ) 1 ¡Åèͧ 80 kcal
¹Á¶ÑèÇàËÅ×ͧ (ËÇÒ¹¹éÍÂ) 1 ¡Åèͧ 140 kcal
¹Á»Ãاáµè§ (ÃÊËÇÒ¹) 1 ¡Åèͧ 200 kcal
¹Áà»ÃÕéÂÇ UHT ÃʼÅäÁé (200 cc) 1 ¡Åèͧ 125 kcal
¹ÁàÂç¹ 1 á¡éÇ 150 kcal
¹éÓ¡ÃÐà¨Õêº 1 á¡éÇ 120 kcal
¹éÓ¢Ô§ (¢Ô§¼§ÃÊËÇÒ¹) 1 ¡Åèͧ 60 kcal
¹éӨѺàÅÕé§ 1 á¡éÇ 100 kcal
¹éÓªÒà¢ÕÂÇ (250 ml) 1 ¡Åèͧ 70 kcal
¹éÓªÒà¢ÕÂǼÊÁ¹éÓ¼Öé§ (250 ml) 1 ¡Åèͧ 70 kcal
¹éÓàµéÒËÙé(¨×´) 1 á¡éÇ 75 kcal
¹éÓ¹Á¢éÒÇâ¾´ 1 á¡éÇ 80 kcal
¹éÓãºàµÂ 1 á¡éÇ 120 kcal
¹éÓ㺺ÑǺ¡ 1 á¡éÇ 120 kcal
¹éÓ¼ÅäÁéÃÇÁ 1 ¡Åèͧ 100 kcal
¹éӼѡÃÇÁ 1 ¡Åèͧ 90 kcal
¹éÓ½ÃÑè§ 100%(200 ml) 1 ¡Åèͧ 100 kcal
¹éÓÁÐà¢×Íà—È 1 á¡éÇ 48 kcal
¹éÓÁÐà¢×Íà—È100%(200 ml) 1 ¡Åèͧ 50 kcal
¹éÓÁеÙÁ 1 á¡éÇ 120 kcal
¹éÓÁйÒÇ 1 á¡éÇ 100 kcal
¹éÓÁоÃéÒÇ 1 á¡éÇ 120 kcal
¹éÓÁоÃéÒǼÊÁà¹×éÍ 1 ¡Åèͧ 150 kcal
¹éÓÅÓã 1 á¡éÇ 100 kcal
¹éÓÊéÁ 100%(200 ml) 1 ¡Åèͧ 120 kcal
¹éÓÊéÁ¤Ñé¹ 1 á¡éÇ 90 kcal
¹éÓÊѺ»Ðô 1 á¡éÇ 125 kcal
¹éÓÊÑ»»Ðô 100%(200 ml) 1 ¡Åèͧ 100 kcal
¹éÓͧØè¹ 1 á¡éÇ 112 kcal
¹éÓͧØè¹á´§ 100%(200 ml) 1 ¡Åèͧ 120 kcal
¹éÓÍéÍ 1/2 á¡éÇ 120 kcal
¹éÓÍÑ´ÅÁ (ËÇÒ¹) 1 á¡éÇ 75 kcal
¹éÓÍÑ´ÅÁ»ÃÐàÀ—â¤ÅèÒ(325 cc) 1 ¡Ãлëͧ 130 kcal
¹éÓáÍ»à»ÔéÅá´§ 100%(200 ml) 1 ¡Åèͧ 120 kcal
ºÃÑè¹´Õ (60 cc) 1 á¡éÇ 130 kcal
àºÕÂÃìä— 1 á¡éÇ 148 kcal
ÁÔŤìત 1 á¡éÇ 150 kcal
áÁè⢧ (45 cc) 1 á¡éÇ 43 kcal
âÂà¡ÔÃìµ (ä¢ÁѹµèÓÃʼÅäÁé) 1 ¡Åèͧ 160 kcal
âÂà¡ÔÃìµ (ÃʸÃÃÁªÒµÔ) 1 ¡Åèͧ 95 kcal
âÂà¡ÔÃìµ (ÃʼÅäÁé) 1 ¡Åèͧ 175 kcal
ÇÍ´¡éÒ 60 cc 120 kcal
ÇÔÊ¡Õé 60 cc 140 kcal
äǹìàªÍÃÕè 60 cc 84 kcal
äǹìáªÁໍ 60 cc 42 kcal
àËÅéÒÂÔ¹ 60 cc 120 kcal
àËÅéÒÃÑÁ 60 cc 120 kcal
âÍàÅÕé§ 1 á¡éÇ 165 kcal
âÍÇÑŵԹ 1 á¡éÇ 210 kca