Sunteți pe pagina 1din 35

Magia ątiinţei

„Orice tehnologie destul de avansată nu se deosebeąte de magie.” - Arthur C. Clarke


„E pur si muove” - Galileo Galilei

1. PREZENTAREA TEMEI

Ideea de bază în alegerea acestei teme a Galilei pentru convingerile lor ątiinţifice
fost aceea de a pune în prim plan ątiinţa revoluţionare la vremea respectivă).
ąi de a evidenţia rolul ei important în Astfel, împăratul bizantin Justinian a
explicarea fenomenelor ąi legilor care inclus în codul său de legi din anul 529
ne înconjoară. un capitol intitulat "Despre răufăcători,
Ątiinţa înseamnă putere (Francis matematicieni ąi alţii de acest fel", unde
Bacon). De-a lungul timpului cel care se spunea: "Arta matematicii - cea mai
deţinea informaţie (de orice natură demnă de condamnat - este cu
ątiinţifică) avea un loc privilegiat în desăvârąire interzisă". Împăratul
societate. Teodosie I (379 - 395) a dat o lege care
Atitudinea faţă de ątiinţă de-a lungul spunea "Nimeni să nu se sfătuiască cu
timpului a suportat ąi încă suportă vreun ghicitor sau matematician ".
schimbări considerabile. Cel care are Insă, uneori oamenii de ątiinţă, fie ei
informaţii/ cunoątinţe ąi ątie să le chimiąti - alchimisti, filosofi,
manipuleze poate transforma acest atu matematicieni, astrologi au avut un rol
în scopuri personale. Oamenii de ątiinţă privilegiat în istorie, fiind de multe ori
au fost adulaţi sau blamaţi, apreciaţi sau sfătuitori ai conducătorilor vremii. Cei
condamnaţi pentru convingerile lor în care nu înţelegeau ątiinţa îi considerau
1

Evul Mediu (de exemplu, problemele pe "manipulatorii de ątiinţă" drept


Pagina

avute de Giordano Bruno sau Galileo magicieni (de exemplu, legenda lui
Merlin, alchimiątii care căutau reţeta Acest proiect complex lansat în 1952
nemuririi sau modalităţi de a obţine reuneąte peste 20 de state, are rolul de
aurul). Dar cu toate acestea, ei nu aveau a furniza particule elementare
decât puterea cunoaąterii!. accelerate ąi alte tipuri de infrastructuri
În prezent, experimente ątiinţifice necesare fizicii particulelor de energii
controversate împart opinia publică în înalte, cu scopul de a recrea condiţiile
pro ąi contra ątiinţă, de exemplu, existente în momentele imediat
experimentul CERN (acronim folosit următoare creării Universului.
pentru a desemna Laboratorul Cercetătorii îąi propun ca informaţiile
European pentru Fizica Particulelor rezultate din acest experiment să
Elementare, păstrat de la vechea schimbe cunoątinţele pe care le avem în
denumire în limba franceză, Conseil momentul de faţă despre univers.
Européen pour la Recherche Nucléaire).

2. DIMENSIUNEA MULTIPERSPECTIVĂ A TEMEI

Matematică sfătuitorii lor - oamenii din umbră


Probleme de logică matematică
Trucuri matematice gen
"ghiceąte cifra la care m-am
gândit" sau "pătratul magic" Descoperiri ątiinţifice
Curiozităţi matematice, figuri remarcabile.
geometrice deosebite/ relaţii Biologie
aparent imposibile. Cum se deplasează animalele
Istorie marine
Modul în care era văzută ątiinţa Cum se orientează liliecii -
de-a lungul timpului - antichitate, ecolocaţia
evul mediu, în prezent Varza roąie detector de pH
Tipuri de conducători ai Ceapa - cerneala invizibilă.
grupurilor sociale de-a lungul Fizică
timpului (călătorie virtuală prin Experimente de optică folosite ąi
diferite tipuri de societăţi pornind prezentate de iluzioniąti drept
2
Pagina

de la cele preistorice) ąi magie


Teorii ale unificării
Paradoxul spaţiu - timp. Este Produse naturale versus produse
călătoria în timp posibilă? de sinteză
Geografie Rolul unor elemente chimice în
Prezicerea unor fenomene meteo organism, răspândirea acestor
cu ajutorul unor dispozitive elemente pe glob ąi relaţia cu
realizate îin cadrul orelor de starea de sănătate a populaţiei
fizică ąi de chimie (barometrul Aurul - metal nobil - bijuterie ąi
chimic) medicament
Resurse naturale - răspândire pe Argintul - bijuterie dar cel mai
glob ąi influenţa lor asupra stării vechi antiseptic
de sănătate a populaţiei (de Depoluare – soluţii ecologice.
exemplu, mine de sare,
zăcăminte de uraniu)
Elaborarea unei strategii de
protecţie a mediului înconjurător.
Chimie

3. DIRECŢII DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

1. De la alchimie la chimie – magie electromagnetică, ionizarea,


ąi ątiinţă. Tema abordează din fenomenul de iradiere),
perspectivă istorică evoluţia
chimiei, pornind de la cercetările
alchimiątilor ąi rolul acestora în matematicii (prelucrarea
evoluţia cunoaąterii. matematică a semnalului obţinut de
2. Vizibil – invizibil: călătorie în la diverse aparate ąi transformarea
corpul uman - imagistica semnalului în imagini care pot fi mai
medicală. Tema poate fi studiată uąor interpretate, obţinerea de
din perspectiva biologiei (studiul imagini tridimensionale), a
ţesuturilor vii), fizicii (studiul economiei (cat de accesibile din
radiaţiei electromagnetice), punct de vedere financiar sunt unele
chimiei (reacţiile chimice dintre investigaţii medicale sau
3
Pagina

ţesuturile vii ąi radiaţia tratamente), a eticii, cu accent pe


resursele tehnico - ątiinţifice
necesare rezolvării diferitelor 5. Cunoaąterea înseamnă putere.
probleme. Tema poate studia modul în care,
3. Senzori se poate realiza o de-a lungul timpului, monopolul
incursiune în istoria senzorilor: cunoaąterii (în diferite domenii) a
tipuri de senzori, aplicaţiile lor oferit putere asupra
(de exemplu detectoarele de gaze comunităţilor celor care îl
sau detectoarele de fum de la deţineau (rolul aristocraţiei
centralele termice de sacerdotale în societăţile antice,
apartament, senzorii de miącare de pildă).
folosiţi în dispozitivele de 6. Focul – binecuvântare sau
protecţie a unor obiective). Astfel, blestem. Se pot studia diferite
tema se poate aborda din punct aplicaţii ąi semnificaţii ale focului,
de vedere al profesorului de fizică în istorie sau în zilele noastre.
(studiul fenomenelor fizice care Rolul focului în societăţile
constituie principiul de preistorice, descoperiri legate de
funcţionare a senzorilor), foc în Antichitate ąi Evul Mediu,
profesorul de chimie (materiale armele de foc. În planul fizicii ąi
chimice avansate care permit al chimiei se pot exploata aspecte
realizarea unor detectori specifici precum propagarea luminii,
pentru semnale sau materiale oglinda, temperaturi de ardere,
naturale utilizate ca senzori încă trăsnetul etc.
din antichitate) sau poate fi 7. Aplicaţii ale unor fenomene
discutată din punct de vedere etic naturale: magnetismul terestru.
– Descoperirea ąi aplicaţiile
4. Invenţii ale anticilor regăsite în busolei, orientarea fiinţelor vii în
lumea de azi. Subiectul se poate funcţie de câmpul magnetic
structura ca o investigaţie privind terestru.
diferite elemente ąi structuri 8. Miącările astrelor ąi evoluţia vieţii
tehnice din lumea modernă care pe Pământ. Tema poate fi
se pot recunoaąte în invenţiile abordată din perspective
Antichităţii (de exemplu, uąile multiple: astronomie, apariţia ąi
automate, dozatorul de apă, dezvoltarea comunităţilor umane
structurile hidraulice inventate (revărsări, eclipse, agricultură,
4

de Heron din Alexandria). etc.), rolul astronomilor în


Pagina
societate în diferite epoci istorice, dirijabilului, aerul rece ąi aerul
geografie, fizică, biologie. cald în natură (curenţii de aer,
9. Puterile Soarelui. Se pot studia furtunile ąi uraganele), aerul în
felul în care a fost privit Soarele fizică – viteza vântului, curenţii
de diferitele religii, rolul luminii turbionari, suflul exploziilor, rolul
solare, al radiaţiilor asupra răcirii sau al încălzirii aerului
naturii ąi omului, exploziile asupra plantelor ąi animalelor.
solare, fotosinteza etc. 12. Surse de lumină: lumina vizibilă
10. Aplicaţiile levitaţiei în natură ąi ąi lumina invizibilă. Lumina caldă ąi
tehnică. Tema poate fi abordată lumina rece (descoperirea ąi
din perspectiva biologiei, a aplicaţiile led-ului), utilizarea luminii
istoriei, a fizicii (levitaţia în fotografie, cinematografie,
magnetică, levitaţia pe pernă de televiziune, lumina infraroąie ąi
aer etc.). aplicaţiile ei.
11. Aer cald, aer rece. Grupele de
elevi pot realiza proiecte
punctuale, pe teme precum:
energia eoliană, aerul cald ąi
inventarea balonului ąi a

4. MODEL DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

Subtema 1. De la alchimie la chimie – magie ąi ątiinţă

Alchimia n-a fost la origine o ątiinţă empirică, o chimie embrionară (...). Istoria ątiinţelor
nu recunoaąte o ruptură absolută între alchimie ąi chimie (...); chimia s-a născut din
alchimie, mai exact s-a născut din descompunerea ideologiei alchimiei.
(Mircea Eliade, Făurari ąi alchimiąti)

Repere cronologice: aurului, primul tratat de alchimie


cunoscut în istorie.
Cca 300 d.Hr. – Zosimos din Panopolis Cca 499 – Matematicianul indian
5

elaborează lucrarea Scrieri autentice Aryabhata (476-550) scrie Aryabhatiya,


Pagina

despre arta sacră ąi divină a fabricării culegere de cunoątinţe ątiinţifice.


Cca 628 – Matematicianul indian 1808 – Joseph Gay-Lussac (1778-1850)
Brahmagupta (598-665) scrie enunţă legea combinării gazelor, ce îi
Deschiderea Universului. poartă numele.
Cca 825 – Califul abbasid Al-Mamun 1814 – Omul de ątiinţă suedez Jöns
întemeiază, la Bagdad, Casa Berzelius (1779-1848) introduce
Înţelepciunii, cu o bibliotecă ąi un centru simbolurile chimice moderne.
de traduceri. 1855 – Alekander Parkes (1813-1890),
Cca 800 – Savantul arab Geber (Jabir ibn chimist britanic, descoperă accidental
Hayyan) scrie tratatele despre alchimie. celuloidul.
1266 – Savantul englez Roger Bacon 1869 – Chimistul rus Dmitri Mendeleev
(1220-1292) scrie Opus majus, susţinând (1834-1907) publică tabelul periodic al
necesitatea promovării metodei elementelor în Principiile chimiei.
experimentale.
1525 – Paracelsus devine profesor de Originile ąi scopurile alchimiei. În
medicină ąi chirurgie la Basel. general, se consideră că alchimia a fost,
1732 – Savantul olandez Hermann la originile sale, legată de practicile
Boerhaave (1668-1738) publică făurarilor, ale celor ce prelucrau
Elementele chimice. metalele, îndeosebi de cele ale vechilor
1746 – Chimistul britanic John Roebuck egipteni, care încercau să imite, prin
(1718-1794) dezvoltă procedeul de diferite procedee, metalele preţioase.
obţinere a acidului sulfuric. Printre cele mai vechi preocupări în
1774 – Joseph Priestley (1733-1804) acest domeniu se numără cele din China
descoperă oxigenul. (sec. V-IV î.Hr.), Egipt (sec. II-III d.Hr.),
1774 – Antoine Lavoisier (1743-1794), India (sec. V-VI d.Hr.). Alchimia
chimist francez, demonstrează europeană (occidentală) are la origine
conservarea masei în reacţiile chimice. cercetările efectuate în Egiptul elenistic
1784 – Chimistul britanic Henry (sec. II-III d.Hr.) de ocultiąti ąi savanţi
Cavendish (1731-1810) descoperă precum Bolos din Mendes ąi Zosimos
compoziţia chimică a apei. din Panopolis. Întemeietorul alchimiei
1789 – Antoine Lavoisier (1743-1794) este considerat Hermes Trismegistul
scrie Tratatul elementar de chimie. (cel de Trei Ori Mare), personaj
1806 – Chimistul britanic Humphry Davy mitologic din lumea greco-egipteană,
(1778-1829) descoperă sodiul ąi asociat zeului egiptean Toth, căruia îi
6

potasiul. sunt atribuite o serie de lucrări


Pagina
esenţiale în domeniu: Corpus filosofice, magice, spirituale, fiind
Hermeticum ąi Tabla de smarald. adeseori asociată magiei.
Alchimia poate fi definită ca un
ansamblu de practici ąi cercetări sau
speculaţii cu privire la transmutaţia
metalelor. În principal, alchimiątii au
urmărit două mari obiective:
 descoperirea procedeelor
care ar permite transformarea
metalelor nenobile (plumbul, de
pildă) în metale nobile, aur ąi
argint, prin intermediul aąa
numitei „pietre filosofale”, Lapis
philosophorum, care ar desăvârąi
Marea Operă (Magnum Opus) a
transmutaţiei;
Reprezentare a lui Hermes Trismegistul
 căutarea ąi descoperirea (mozaic, catedrala din Siena, sec. XV)
panaceului universal (remediului
medical ce ar putea vindeca orice
afecţiune), a elixirului care ar
putea prelungi viaţa.
Printre metodele folosite în Egiptul
elenistic de alchimiąti se numărau
obţinerea unor aliaje asemănătoare Sarcină de lucru:
aurului, pe baza cuprului ąi a zincului, Căutaţi informaţii
incorporarea în aur a argintului ąi a suplimentare ąi realizaţi o
prezentare PowerPoint cu
cuprului, fără alterarea nuanţei de
tema Evoluţia metalurgiei
culoare iniţiale, aurirea suprafeţei ąi a orfevrăriei în
metalelor. Potrivit alchimiei, există Preistorie ąi Antichitate.
patru elemente de bază: focul, apa,
aerul ąi pământul, ąi alte trei principii
esenţiale: sarea, sulful ąi mercurul.
În Antichitate ąi Evul Mediu, alchimia a
7

fost însoţită de speculaţii ąi formule


Pagina
Alchimia în lumea musulmană Primul lucru important în alchimie este
medievală acela că va fi nevoie să realizaţi aplicaţii
ąi experienţe, căci cel ce nu lucrează
Cercetările alchimiątilor de limbă arabă prin aceste metode nu va atinge
au avut la origine lucrările greco- niciodată culmile cunoaąterii.
egiptene din secolele II-VI. Cel mai de (Jabir ibn Hayyan, despre
seamă reprezentant al alchimiei arabe experimente)
din a doua jumătate a mileniului I a fost
Geber (Jabir ibn Hayyan), ale cărui
opere au fost realizate în jurul anilor
770-800. Geber considera că natura
umană se sprijină pe triada corp-suflet-
spirit. De asemenea, Geber a susţinut
pentru prima dată importanţa metodei
experimentale, fiind cel dintâi care a
practicat alchimia într-o manieră
ątiinţifică. Conform acestuia, ar fi
posibilă găsirea elixirului universal ce ar
permite prelugirea vieţii. În ansamblu,
Geber a scris 22 de lucrări de alchimie.
Lui i se atribuie descoperirea acidului
clorhidric, a acidului nitric, a celui acetic
Învăţatul arab Geber (Jabir ibn Hayyan, cca 721-
ąi a celui citric, a procedeelor de
cca 815, manuscris din sec. al XV-lea)
distilare, cristalizare, sublimare,
evaporare, esenţiale în cercetarea Un alt reprezentant important al
chimiei. De asemenea, Geber a alchimiei musulmane a fost Al Razi (Abu
perfecţionat procedeele metalurgice, de Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi,
prelucrare a pieilor de animale ąi de 865-925), savant de origine persană, ale
fabricare a sticlei, utilizate în epocă. cărui opere au contribuit la dezvoltarea
În secolele următoare, operele lui Geber acestui domeniu, a medicinei ąi
au ajuns în Europa, au fost traduse în filosofiei. Printre preocupările sale s-au
latină ąi au devenit texte de referinţă numărat studiul farmaciei, al metodelor
pentru alchimiątii occidentali. terapeutice, al matematicii ąi al
8
Pagina

astronomiei. Al Razi a realizat o operă


Sursa documentară 1 deosebit de influentă în lumea
alchimiątilor: Cartea secretelor Printre primii alchimiąti europeni
(Secretul secretelor, Secretum consacraţi s-a numărat Michael Scotus
secretorum, în traducerea latină), un (cca 1175-1236), de origine scoţiană.
ansamblu de subiecte de politică, Opera principală a acestuia, Ars
morală, alchimie, astrologie. Alchimia Alchemiae (Arta alchimiei), s-a
musulmană a atins apogeul între concentrat pe problema transformării
secolele al IX-lea ąi al XI-lea. Prin metalelor. La jumătatea secolului al
intermediul traducerilor, aceasta a fost XIII-lea, Albert cel Mare, filosof ąi teolog
preluată în Europa Occidentală, de renume, profesor al celebrului Toma
împreună cu cele două idei de bază: d’Aquino, a susţinut teoriile referitoare a
aceea că metalele se formează pe formarea metalelor ąi la rolul sulfului ąi
Pământ sub influenţa planetelor, având al mercurului. Principalele opere ce
la origine sulful ąi mercurul ąi cea cuprind cercetările de alchimie ale lui
potrivit căreia elixirul vieţii poate fi Albert cel Mare sunt De mineralibus ąi
revelat de Creator, deţinătorul absolut Alkimia.
al secretului Cunoaąterii.
Sursa documentară 2

Alchimistul va fi tăcut ąi discret. El nu va


dezvălui nimănui rezultatele activităţii
sale. Va locui departe de alţi oameni,
într-o casă în care va rezerva două sau
trei camere doar cercetărilor pe care le
va întreprinde. Va fi răbdător, tenace,
perseverent. Va urma toate regulile
stabilite. Va folosi numai vase din sticlă
sau din ceramică smălţuită. Va fi
suficient de bogat încât să-ąi acopere
cheltuielile legate de ątiinţa sa. Va evita
Medicul persan Al Razi la căpătâiul bolnavului
orice legătură cu principii sau cu alţi
(ilustraţie în Culegerea de tratate de medicină, nobili.
de Gerard din Cremona, sec. XIII) (Albert cel Mare, Alkimia)
9

Alchimia europeană (latină)


Pagina
Sarcină de lucru:

Pe baza sursei
documentare 2, dezbateţi
următoarele aspecte:
motivele pentru
care alchimistul trebuia
să evite contactele cu
oamenii ąi mai ales cu
principii ąi nobilii;
adecvarea unei
astfel de metode de
cercetare la lumea de azi;
avantajele ąi
dezavantajele unui
asemenea mod de lucru în
Albert cel Mare (frescă, sec. al XIV-lea) comunitatea ątiinţifică din
zilele noastre.

Roger Bacon (1214-1294), celebru


filosof, savant ąi alchimist de origine
engleză, considerat părintele metodei
experimentale în cercetarea ątiinţifică
europeană, a criticat asocierea
practicilor magice cu alchimia
(frecventă în Evul mediu), definind-o pe
aceasta din urmă ca o ątiinţă practică ce
stă la baza disciplinelor teoretice.

Alchimistul (pictură de Adriaen van Ostade, sec.


al XVII-lea)
10
Pagina
Paracelsus (Philippus Theophrastus
Aureolus Bombastus von Hohenheim,
1493-1541) a accentuat, prin cercetările
sale aspectele medicale ąi terapeutice
ale alchimiei. Ulterior, în cadrul
acesteia, s-au conturat două tendinţe
opuse de utilizare a pietrei filosofale: fie
Roger Bacon (sculptură, Universitatea Oxford) pentru producerea aurului, fie
vindecarea suferinţelor corpului.
Împăratul romano-german Rudolf al II- Paracelsus a fost primul savant care a
lea de Habsburg (1576-1612) a utilizat în laborator aparatul de distilare
transformat oraąul Praga în centrul prin antrenarea vaporilor de apă.
european al alchimiei. Preocupat de
găsirea pietrei filosofale, împăratul Sursa documentară 3
realiza personal cercetări în laboratorul
propriu din palatul imperial. De Mulţi spun că obiectivul alchimiei ar fi
asemenea, i-a adus la Praga pe cei mai obţinerea aurului ąi a argintului dar
renumiţi alchimiąti ai epocii: Edward pentru mine, acesta este cu totul altul:
Kelly, Heinrich Kunhrath ąi John Dee. căutarea virtuţilor ąi a puterilor pe care
le au leacurile.
(Paracelsus, Liber Paragranum, sec.
XVI)

11

Paracelsus (portret).
Pagina

Laboratorul alchimistului (gravură, Heinrich


Khunrath, sec. al XVI-lea)
Alambic (1910)

În secolul al XVII-lea, savantul irlandez


Robert Boyle, deąi adept al ideii Alchimiątii (pictură, Pietro Longhi, 1757)
transmutării metalelor, a pus sub
semnul îndoielii, în lucrarea sa, The
Sceptical Chymist (Chimistul sceptic, Sarcină de lucru:
1661), cele patru elemente ąi trei Pe baza cunoątinţelor ąi a
imaginilor de mai sus,
principii ale alchimiei, făcând distincţia
dezbateţi ideea centrală
dintre amestecuri ąi compuąi, exprimată de sursa
introducând, totodată, ideea de element documentară 4,
chimic. formulând argumente pro
sau contra acesteia.
Sursa documentară 4

Alchimia ar trebui considerată mai


degrabă ca o religie experimentală, Resurse web suplimentare :
concretă, ale cărei obiective erau
iluminarea conątiinţei, mântuirea 1. Surse istorice despre alchimie:
spiritului ąi a corpului... Prin urmare, http://pagesperso-orange.fr/chrysopee/
alchimia ar aparţine mai degrabă
istoriei religiilor decât istoriei ątiinţelor. 2. Viaţa ąi opera lui Paracelsus:
12

(René Alleau, Aspecte ale alchimiei http://www.paracelsus.uzh.ch/index.ht


tradiţionale, 1953) ml
Pagina
3. Informaţii generale despre alchimie: laboratoare, rudimentare de altfel a
http://www.crystalinks.com/alchemy.ht orientat chimia nu spre calea ątiinţifică,
ml ci spre alchimie.
http://www.alchemywebsite.com/ Alchimia este o formă de cunoaątere
http://www.levity.com/alchemy/islam.ht protoątiinţifică, dar ąi o artă ocultă,
ml specifică etapelor din vechime ale
http://www.alchemylab.com/history_of_ istoriei cunoaąterii umane (antichitate ąi
alchemy.htm Evul Mediu), care avea trei obiective
principale:
"Am început să-mi desăvârąesc arta transmutaţia metalelor în aur
imaginându-mi că nu există nici un ąi argint
profesor în toată lumea capabil să mă crearea unui homunculus, un
înveţe, ąi că a trebuit să capăt eu însumi om artificial
cunoątinţele în acest scop. Singura carte obţinerea unei substanţe
pe care am studiat-o a fost cartea magice (o licoare sau o pulbere
Naturii scrisă de mâna lui Dumnezeu." numită piatra filozofală) care să
(Paracelsus) permită obţinerea panaceului
(poţiune care să vindece toate
Oamenii au folosit din cele mai vechi bolile).
timpuri unele practici în care se Astfel unii dintre alchimiątii din Africa,
petreceau fenomene chimice, fără a Asia ąi apoi din Europa au devenit robii
înţelege reacţiile care aveau loc: acrirea căutării de aur secole de-a rândul, fără
laptelui, fermentaţia mustului în vin a-l fi putut obţine din metale ieftine,
(fermentaţia alcoolică) ąi apoi a acestuia lucru imposibil până în zilele noastre.
în oţet (fermentaţia acetică). În epoca actuală, alchimia prezintă
O altă etapă a fost extracţia ąi folosirea interes doar pentru istoria ątiinţei,
coloranţilor extraąi din plante pentru pentru dimensiunile ei mistice,
vopsirea fibrelor de bumbac sau lână ezoterice ąi pentru artă, ca generatoare
urmată de tăbăcirea pieilor ąi de motive ąi subiecte.
extragerea metalelor din minereuri.
Apariţia acizilor (acetic, sulfuric, azotic, Evoluţia chimiei de-a lungul
clorhidric, a apei regale) a promis timpului
13

extinderea proceselor chimice spre


domenii cu totul noi ąi extrem de
Pagina

1. Alchimia
variate. Folosirea aąa-ziselor
Chimia ca ątiinţă a materiei ąi
transformării a apărut probabil în
Egiptul antic, ţara cea mai înaintată din
punct de vedere tehnic din lumea veche.
Cuvântul chimie provine de la grecescul
chymeia care însemna topirea
metalelor. În secolul III i.Hr. cuvântul
Chemi era denumirea data Egiptului
însemnând “arta sfântă a preoţilor”. La
acea vreme, ątiinţa divină a chimiei era
monopolul sacerdoţilor, privilegiaţi ai
clasei dominante, care păstrau un
secret adânc asupra artei lor. În Laboratorul unui alchimist
academia din Alexandria, chimia ca artă
sfântă avea o clădire specială-templul
lui Serapis.
De la egipteni, chimia a fost
împrumutată de arabi, a căror
contribuţie în domeniul chimiei a fost
extrem de valoroasă. Arabii au adăugat
prefixul ”al” denumirii de chimie, de
unde termenul de alchimie –“arta
transformării substanţelor”. În secolele
XII-XIV eforturile alchimiątilor arabi sunt
continuate de alchimiątii europeni. În
laboratoarele lor tainice pline de fum ąi Laboratorul unui chimist în zilele noastre
emanaţii ciudate, aceątia făceau
experimente în dorinţa de a obţine aur Toate acestea nu aveau nimic comun cu
din metale simple cu ajutorul “pietrei ątiinţa. Alchimia era mai degrabă o
filozofale” sau de a obţine elixirul vietii. chimie aplicată, pusă pe temelii
neątiinţifice, absurde ąi în plus iscusit
cifrată, o căutare oarbă pe un drum care
14

nu ducea nicăieri.
De la egipteni ąi arabi, chimia a trecut la
Pagina

grecii antici ąi la alte popoare europene.


Popoarele vechii civilizaţii: egiptenii, egiptenii. Însă de exemplu Aximenes din
babilonienii, fenicienii, evreii nu s-au Milet nu-i împărtăąea această viziune,
putut elibera de substratul religios crezând în existenţa aerului ca un
antiątiinţific al cercetătorilor lor. Unii principiu unic, iar Heraclit din Efes a
dintre învăţaţii vechii Elade au reuąit să propus focul, Xenofan din Atena -
se ridice deasupra misticismului ąi pământul. Ideea unităţii materiei implică
obscuratismului, creând bazele filozofiei ąi ideea continuităţii sale.
materialiste pe care s-a clădit întreaga Ipoteza diversităţii materiei îąi are
ątiinţă modernă. reprezentanţi la indieni (Canada in
Mărturiile arheologice ąi documentele secolul al VI-lea i.e.n.), chinezi (Fu-Si
scrise dovedesc că egiptenii, indienii, mileniul I i.e.n.), greci (Anaximandru,
chinezii, sciţii ąi alte popoare antice Anaxagoras sec. VI i.e.n. Empedocle,
cunoąteau prelucrarea metalelor, Aristotel).
fabricarea ţesăturilor, vopselele, sticla, Empedocle reduce diversitatea
emailurile, cosmeticele, ceramica, lucrurilor la patru elemente: pământul,
varul, săpunurile, băuturile, aerul, apa ąi focul. El explica asocierea
medicamentele, hârtia etc. Cu toate ąi desfacerea elementelor prin acţiunea
scăderile ei datorate caracterului a două forţe antagoniste, prietenia ąi
speculativ al cercetărilor, în perioada discordia. Empedocle împreună cu
veche s-au formulat unele idei ce au Anaxagoras arată natura materială a
avut o influenţă binefăcătoare asupra aerului, folosind un clopot de sticlă
ątiinţelor, datorită filozofilor materialiąti arată că apa nu poate intra decât după
ai Greciei antice. ce iese aerul.
În legătură cu alcătuirea materiei, în Aristotel cel mai mare cugetător al lumii
perioada veche se formulează ipotezele antice, dezvoltă ipoteza lui Empedocle
unităţii ąi diversităţii materiei. dându-i forma în care a dominat timp de
În formularea ipotezei unităţii materiei aproape de două milenii gândirea
s-a pornit de la ideea că există un ątiinţifică asupra alcătuirii materiei.
„principiu unic” din care derivă toate După Aristotel la baza alcătuirii materiei
substanţele. În privinţa acestui principiu ar fi cinci elemente, unul de ordin
unic, diferiţi învăţaţii antici aveau păreri spiritual (quinta essentia) ąi alte patru
diferite. elemente cu însuąirile de:
15

Thales din Milet, un mare învăţat grec  rece ąi uscat (pământul),


susţinea că la baza alcătuirii materiei  rece ąi umed (apa),
Pagina

stă apa. Aceeaąi părere o aveau  cald ąi umed (aerul),


 cald ąi uscat (focul). descoperit praful de puącă (produs din
Este de observat că în afară de foc sulf, salpetru, cărbune).
celelalte trei elemente reprezintă cele În sec XV un alt călugăr alchimist de
trei stări de agregare. origine germană Basil Valentin (1392-
Tot în această perioadă apare 1450) care cunoątea metoda de
atomismul ąi ipoteza atomică, cea mai preparare a acidului sulfuric din sulfat
veche teorie fundamentala în domeniul feros a reuąit să obţină prin sublimare
chimiei ąi fizicii, introdusă de filozofii sulf aproape pur ąi stabileąte ąi
materialiąti greci Leucip (500-428) ąi proprietatea acestuia.
Democrit (470-370). În timpurile alchimiei a fost efectuat un
Din punct de vedere pur abstract, mare volum de lucrări experimentale,
speculativ, fără ca ątiinţa ąi tehnica ce au asigurat dezvoltarea tehnicii
timpului lor să le fi oferit sprijin operaţiilor chimice ąi acumularea
experimental, Leucip ąi Democrit ajung informaţiilor concrete despre
la concluzia logică ąi filozofică că există proprietăţile substanţelor.
o limită inferioară de divizare a materiei, Tot experimentând de zor, alchimiątii au
ąi anume, această limită se opreąte la o izbutit să descopere lucruri care au
particulă, extrem de mică, dar sporit imens volumul cunoątinţelor
indivizibilă, pe care au numit-o atom. ątiinţifice. Chimia modernă datorează
Discuţiile anticilor despre atomism nu enorm alchimiei. Cercetări asupra a mii
au continuat în secolele următoare din de substanţe, descoperiri în domeniul
două motive mai importante: metalurgiei, experimente privind
 marea autoritate a lui oxidarea metalelor ąi reducerea oxizilor
Aristotel, adversar al atomismului metalici sunt merite ale alchimiątilor. Ei
 reprimarea ideilor au fost cei care au pus în evidenţă
progresiste de către Inchiziţie. reversibilitatea unor reacţii chimice, au
Trebuie precizat că este meritul descoperit noi elemente, au arătat rolul
alchimiątilor de a fi introdus metoda de unor substanţe în fiziologia
lucru numită experiment cu ajutorul vieţuitoarelor. Iar asta ca rod nu al
căreia au obţinut substanţe noi cum ar fi întâmplării, ci al experimentării
: alcoolul, acidul azotic, unele săruri. coerente, chiar dacă în cele mai multe
Unul dintre cei mai mari savanţi ai cazuri premisele erau eronate.
16

Evului Mediu a fost călugărul englez În zilele noastre, când deja se cunosc
Roger Bacon (1210-1292) care a multe lucruri despre metale, obstinaţia
Pagina

alchimiątilor de a transforma un metal


în altul pare ridicolă, cu atât mai mult cu forme potrivite pentru vasele de
cât dorinţa lor era să obţină nici mai laborator, a unor tehnici experimentale.
mult nici mai puţin decât aur. Au fost găsite multe metode de
Dar acest lucru are ąi o oarecare identificare a substanţelor. A fost
justificare. Dorinţa alchimiątilor perfecţionată metoda de determinare a
corespundea stadiului cunoątinţelor din aurului ąi a argintului bazată pe topirea
acea epocă. Nu se ątia că metalele sunt zonală – topirea în prezenţa
elemente chimice. Ele erau considerate reducătorului ąi a purtătorului de metal
substanţe compuse; de aceea, ideea de (de obicei de plumb), în a cărui soluţie
a le descompune ąi recompune într-o se dizolvă bine metalele preţioase. În
formă superioară nu era câtuąi de puţin Franţa în sec. XIV, această metodă a fost
absurdă. descrisă detaliat în decretul regal a lui
Alchimiątilor li se datorează Filip VI (an.1343) – tuturor li s-a
descoperirea a cel puţin patru elemente recomandat să utilizeze anume această
chimice – arsen, bismut, fosfor si stibiu metodă.
(posibil chiar cinci, deąi cazul zincului O evoluţie continuă a cunoscut metoda
este controversat), care s-au adăugat pietrei de probă; sensul ei constă în
astfel celor nouă elemente chimice aceea că obiectele din aur la suprafaţa
cunoscute din Antichitate. pietrei de probă lasă zgârieturi.
Numeroase substanţe chimice compuse Culoarea ąi grosimea zgârieturilor
au fost descoperite tot graţie depinde de conţinutul de aur. A început
cercetărilor asidue întreprinse în să se folosească apoi scara din 24 de
laborator. ace cu diferit conţinut de aur. Pentru
După părerea multor istorici ai ątiinţei, analiză au început să se folosească
alchimiątii au fost ąi inventatorii soluţiile.
laboratorului ątiinţific în înţelesul său de
azi, adică nu un spaţiu improvizat, ci 2. Iatrochimia (XVI-XVII)
unul dedicat experimentării, dotat în Abia odată cu Paracelsus (1493-1541)
conformitate cu necesităţile alchimia s-a despărţit definitiv în două
experimentului. direcţii: una a ąarlatanilor care ducea la
Laboratorul alchimic este precursorul ridicol ąi temniţă ąi alta a gânditorilor cu
laboratorului modern, iar una dintre minţi clare ąi ascuţite care prin muncă
17

contribuţiile alchimiei la dezvoltarea perseverentă, pusă în slujba adevărului


ulterioară a chimiei constă, printre duce la progres. Medicul ąi alchimistul
Pagina

altele, în identificarea unor materiale ąi elveţian Paracelsus în lucrarea sa “Opus


pararuirum” fundamentează iatrochimia lor. De exemplu, a fost descrisă reacţia
ąi enunţă cele trei esenţe pure: mercur- ionilor de argint cu ionii de clor. După
sulf-sare, unde sulful este principiul cum scria F. Sabadvari ąi A. Robinson,
combustibilităţii ce arde total fără să autorii cărţii “Istoria chimiei analitice”,
lase cenuąa. în această perioadă au fost descoperite
Paracelsus foloseąte sulful pentru marea majoritate a reacţiilor chimice,
tratarea bolilor de piele. Trebuie utilizate în schema clasică a analizei
menţionat că ąi astăzi sulful se foloseąte cantitative. Călugărul Vasilie Valentin
la tratarea scabiei ąi a altor afecţiuni a introdus noţiunile “precipitare”,
dermatologice. “precipitat”.
Cu mult înaintea lui Paracelsus, la R. Boyle utiliza sistematic extracte din
romani Claudius Galenus (131-201) plante (toporaą ą.a.) ąi ţesuturi
medicul lui Marc Aureliu dezvolta animaliere pentru determinarea
farmaceutică ąi creează o doctrina acidităţii ąi a bazicităţii soluţiilor, de
întemeiată pe observaţii ąi experimente. exemplu, el a determinat că în mediul
Denumirea de preparate galenice bazic extractul de toporaąi devine verde.
pentru produse extrase din plante cu Cunoscut încă din timpuri străvechi
ajutorul lichidelor se foloseąte ąi astăzi. extractul din ghindă de stejar, ce se
Paracelsus enunţă definiţia colorează în prezenţa fierului ąi a
iatrochimiei-ątiinţa utilizării chimiei în cuprului, a fost completat de observaţia
medicină. El considera că starea de că intensitatea culorii depinde de
boală este provocată de lipsa unor conţinutul metalelor în soluţii. Boyle a
substanţe ąi pentru înlăturarea ei este separat chimia de medicină. Acesta a
necesar ca acestea să fie redate fost sfârąitul epocii.
organismului. Tot lui i se datorează
introducerea în terapeutică a
numeroase preparate anorganice cum
ar fi preparatele pe baza de săruri de 3. Epoca flogisticului
mercur în tratamentul sifilisului în locul În sec. XVII-XVIII se pun bazele trecerii
unor extracte din plante. Tot el foloseąte la chimia ątiinţifică. În 1661 R. Boyle a
noţiunea de principiu activ care a stabilit baza ątiinţifică pentru definirea
determinat îmbogăţirea terapeuticii cu noţiunilor de element ąi combinaţie. "
18

numeroase substanţe organice. Boyle a făcut din chimie o ątiinţă


Apar noi metode de identificare a "(Engels, "Dialectica naturii"). Apare
Pagina

substanţelor, bazate pe solubilizarea prima teorie chimică, a "flogisticului",


care, deąi greąită, a ridicat numeroase În sec. al XVIII-lea o dezvoltare continuă
probleme de metodică a cercetării. M. a cunoscut studiul gazelor. Pionerii
V. Lomonosov (1774) descoperă legea analizei gazului au fost savanţii din
conservării masei, care a permis timpul lui Cavendish, Priestley, Scheele.
transformarea chimiei într-o ątiinţă De numele lor e legată ąi descoperirea
cantitativă. O2 ąi H2 ąi a multor altor descoperiri.
Sec XVII este secolul chimiei Unul dintre iluątrii analiąti ai sec. XVII, A.
experimentale. Se inventează aparate ąi Marggraf, care a început să utilizeze
instrumente de laborator, se foloseąte microscopul în chimia analitică, a
balanţa pentru determinarea greutăţii introdus noi metode de identificare a
substanţelor, se descoperă noi cationilor unui ąir de metale.
elemente chimice, spiritul de observaţie Un mare analist al sec. XVIII a fost
se ascute ąi răbdarea este pusă la grea chimistul elveţian T. Bergman (1735-
încercare în timpul experimentelor 1784). El, pentru prima dată, face
ingenioase pe care chimiątii le fac în deosebirea dintre analiza cantitativă ąi
laboratoare rudimentare. Aceasta a fost calitativă, sistematizează materialele
primăvara furtunoasă a analizei acumulate până în acele timpuri despre
chimice. Ea a ajutat să fie cunoscute ąi folosirea în analiză a tubului de sudare.
precis caracterizate din punct de vedere Pe atunci tubul de sudare a fost un
cantitativ elementele chimice. instrument important în cercetările
analitice. Cu ajutorul lui a fost
determinată compoziţia cantitativă a
multor minerale, au fost descoperite un
ąir de elemente. Un mare merit al lui
Bergman a fost acela că el a determinat
influenţa carbonului ąi a fosforului
asupra proprietăţilor fierului.
Determinarea precisă a carbonului în
diferite mostre de fier cu ajutorul
cărbunelui de piatră, a pus baza
metalurgiei contemporane. Acum toţi
ątiu prin ce se deosebesc, spre exemplu,
19

Balanţa, mojar ąi pistil folosite în trecut oţelul de fontă. Deąi analiza chimică a
fost cunoscută cu 2000 de ani înaintea
Pagina

lui Bergman, acest savant i-a conferit


statutul de ątiinţă individuală – chimia alteori minerală (cu baza mercur)”.
analitică, a întocmit prima schemă de (Mircea Eliade, Alchimia asiatică, Ed.
analiză chimică cantitativă. Humanitas, 2003, p. 37.)
Bazându-vă pe cele prezentate mai sus,
Tema 1 realizaţi un eseu în care să prezentaţi
Unii alchimiąti au adus contribuţii la preocupările lui Mircea Eliade ąi a altor
avansarea cunoątinţelor. Paracelsus a scriitori români pentru mistic ąi
fost primul care a definit principiul după alchimie!
care fiecărei boli îi corespunde un
medicament specific. Ca alchimist a Tema 3
utilizat pentru prima oară în laborator Alchimia se slujea de simboluri, printre
aparatul de distilare prin antrenare cu care elemente chimice precum
vapori de apă. arsenicul, cuprul, aurul, fierul, plumbul,
Pornind de la cele descrise mai sus ąi magneziul, fosforul, platina, argintul,
bazându-vă pe informaţii preluate de pe sulful, aluminiul, zincul. Fiecare
site-uri de specialitate, realizaţi un eseu element avea ataąat un simbol pictural.
despre viaţa ąi contribuţiile aduse de
Paracelsus ca medic, alchimist, filosof! Realizaţi un poster cu simbolurile
picturale ale elementelor chimice
Tema 2 cunoscute de către alchimiąti precum ąi
În ceea ce priveąte elementele de corelaţiile acestor elemente cu diverse
cultură indiană despre alchimie, Mircea planete.
Eliade aminteąte că cei care călătoreau
în India observau că “asceţii ąi yoghinii Resurse bibliografice:
indieni cunoąteau ąi aplicau anumite http://www.alchemywebsite.com/seven
preparate alchimice pentru „prelungirea metals.html
vieţii”. Nu e vorba de farmacopeea http://www.levity.com/alchemy/
tradiţională a schivnicilor indieni, de http://antiquity.ac.uk/ProjGall/ma
plantele nutritive sau medicinale rtinon/index.html
descoperite ąi transmise din generaţie http://www.alchemywebsite.com/
în generaţie în mediile ascetice. emb_apparatus.html
Călătorii străini se referă precis la o
20

băutură alchimică, uneori vegetală,


Pagina
Subtema 2. Vizibil –invizibil: imagistica medicală.

Cum ar fi să poţi privi în interiorul foarte mare ąi energie mică (unde radio)
corpului omenesc? În antichitate sau sau lungime de undă foarte mică ąi
evul mediu părea ceva imposibil, acum e energie mare(raze X sau gamma) pot
doar … imagistică medicală. traversa ţesuturile vii ąi furniza diverse
Imagistica medicală cuprinde ansamblul informaţii utile. După trecerea prin
tehnicilor ąi metodelor care permit ţesuturile umane (sau animale)
obţinerea unor imagini (reprezentări radiaţiile electromagnetice sunt
grafice) morfologice sau funcţionale, a colectate de un detector specific ąi se
unor regiuni anatomice sau a unor vor măsura modificările suferite de
organe, în scopul unui diagnostic fasciculul incident (intensitate, energie,
medical sau în scop terapeutic. Corpul frecvenţă, lungime de undă, etc).
uman e alcătuit în mare parte din apa Zona de mijloc a spectrului
(aproximativ 70%). La trecerea unui electromagnetic – domeniul extrem de
fascicul de radiaţie electromagnetica îngust al radiaţiei vizibile - este
printr-un ţesut viu, se pot obţine frecvent reflectată sau împrăątiată de
informaţii diverse, în funcţie de tipul de ţesuturi ąi nu are capacitate de
radiaţie electromagnetică folosit ąi penetrare mare, dar permite
scopul dorit. De multe ori, studierea vizualizarea spaţiului înconjurător, a
ţesuturilor vii cu ajutorul radiaţiilor structurilor de suprafaţă, folosind
electromagnetice constituie procedee metodele optice de investigare.
neinvazive. Ţesuturile tumorale au proprietăţi
Coeficientul de absorbţie a radiaţiilor structurale ąi morfologice diferite de
electromagnetice de către corp (uman ţesuturile normale, de exemplu,
sau animal) este de fapt, coeficientul de prezintă rigiditate de 5 pana la 28 de ori
absorbţie al radiaţiilor electromagnetice mai mare decât ţesuturile normale.
de către apa ąi este mare, pentru cea Ecografia sau rezonanta magnetica
mai mare parte a radiaţiilor din spectru. nucleară pot distinge aceste ţesuturi
Însă, unele regiuni spectrale prezintă aplicând o vibraţie (de exemplu, o unda
coeficientul de absorbţie redus, iar acustica) zonei de interes ąi analizând
această scădere a permite obţinerea de diferenţele în gradul de deformare al
21

informaţii inaccesibile in mod obiąnuit. ţesutului (prin analiza întârzierii ecoului,


Astfel, radiaţiile electromagnetice din în ecografie sau a modificărilor de fază a
Pagina

domenii extreme (lungime de unda semnalului, în rezonanta magnetica


nucleară). Un test asemănător îl făcea în Două forme de imagini radiografice sunt
trecut clinicianul când bătea uąor cu utilizate în imagistica medicală:
degetul în abdomenul pacientului, radiografie de proiecţie ąi fluoroscopie;
pentru a simţi vibraţiile ţesutului aceste tehnici 2D (două dimensiuni) sunt
hepatic. încă utilizat la scară largă, pentru că
În funcţie de tipul de radiaţie folosit tehnologia 3D deąi este avansată, este ąi
pentru investigarea ţesuturilor vii se suficient de scumpă.
disting:
Ecografia utilizează ultrasunete de
frecvenţă înaltă care sunt reflectate de
ţesuturi cu unghiuri diferite pentru a
produce imagini 3D. Uzual, se lucrează
în domeniul de frecvenţă de 2 - 18 de
megahertzi, deąi frecvenţe de până la
50-100 de megahertzi au fost folosite în
Medicina nucleară foloseąte izotopi
regiunile speciale, cum ar fi camera
radioactivi ąi particulele energetice
anterioară a ochiului. Frecvenţele de
emise de materiale radioactive pentru a
mai sus sunt de sute de ori mai mari
diagnostica sau trata diverse patologii.
decât limita auzului uman, care este în
Radiaţiile gamma sunt utilizate pentru a
general de 20 kilohertzi. Alegerea
detecta regiuni de activitate biologice
frecvenţei de ultrasonare reprezintă un
care pot fi asociate cu boala. Izotopii
compromis între rezoluţia spaţială a
sunt adesea preferenţial absorbiţi de
imaginii ąi profunzimea imaginii:
ţesuturile biologic active din organism,
frecvenţe mai mici produc rezoluţie mai
ąi pot fi folosiţi pentru a identifica tumori
mică, dar imaginea de profunzime.
sau puncte de fractură în os.

22

Radiologia – studiul interacţiei


Pagina

ţesuturilor vii cu radiaţii X


Tomografia computerizata (CT) în ţesuturile umane, producând un
utilizează razele X pentru a obţine semnal detectabil care în final este
imagini detaliate ale structurilor din decodat în imagini. RMN creează în mod
interiorul corpului, în funcţie de tradiţional o imagine bidimensională de
complexitatea analizei ąi zona scanata strat subţire - "felie" a corpului dar sunt
poate dura 30 - 60 de minute, dar se capabile să producă imagini 3D. Spre
poate prelungi (aproximativ 2 ore). deosebire de tomografie, RMN nu
Tomografia computerizată a fost iniţial implică utilizarea radiaţiilor ionizante ąi,
cunoscut sub numele de "scanare IME", prin urmare, nu este asociată cu
aąa cum a fost dezvoltat la o filiala de riscurile pentru sănătate. Deoarece
cercetare a EMI, o companie bine RMN a fost utilizat doar de la începutul
cunoscută pentru afacerile din domeniul anilor 1980, nu sunt cunoscute efectele
muzical. pe termen lung ale expunerii la câmpuri
magnetice puternice ąi, prin urmare, nu
există nici o limită pentru numărul de
scanări în care un individ poate fi supus,
în comparaţie cu razele cu X ąi
tomografia. Cu toate acestea, există
riscurile bine identificate pentru
Rezonanţa magnetică nucleară RMN sănătate asociate cu încălzirea ţesutului
permite obţinerea unor imagini detaliate din expunerea la câmpul de
ale ţesuturilor moi din corpul uman, radiofrecvenţă ąi de prezenţa unor
conducând la eliminarea chirurgiei de dispozitive implantate în organism.
explorare. Comparativ cu razele X, prin Deoarece tomografia ąi rezonanţa
RMN se poate deosebi materia cenuąie magnetică sunt sensibile la proprietăţi
de materia albă din creier, ţesutul diferite ale ţesuturilor, aspectul
bolnav de cel sănătos ąi muąchii de imaginilor obţinute cu cele două tehnici
organe, chiar ąi hemoragii sau semne diferă semnificativ.
de lovituri. Un instrument de imagistica
prin rezonanţă magnetică (IRM), sau
"prin rezonanţă magnetică nucleară
(RMN), foloseąte magneţi puternici,
23

capabili să polarizeze ąi excite nucleele


de hidrogen (cu un singur proton) din
Pagina

molecule de apă aflate în procent mare


Sarcini de lucru Resurse web suplimentare
1. Imaginaţi reacţia unor http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_imaging
oameni din evul mediu la http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiat
contactul cu un dispozitiv ion/
care obţine imagini din http://www.epa.gov/radiation/
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonanc
interiorul corpului
e_imaging
omenesc. http://www.tsft.nhs.uk/OurServices/DiagnosticI
2. Discutaţi avantajele si maging/TypesofImaging/tabid/1475/Default.aspx
dezavantajele radiografiei
medicale:
3. Imaginaţi un dispozitiv
care să permită
diagnosticarea
problemelor emoţionale.
4. Căutaţi (resurse web)
fotografii de imagistică
medicală deosebite (ex.
mana cu brăţară ąi inel)

Subtema 3 Senzori

Ne putem oare imagina cum ar fi viaţa neologisme, Florin Marcu, Editura


fără să folosim aceste mici dispozitive Saeculum, 2000
numite senzori? Ii întâlnim peste tot în De exemplu, un termometru de sticlă cu
jurul nostru ąi rareori ne întrebăm cum mercur măsoară/ converteąte
funcţionează expansiunea ąi contracţia unui lichid în
Cuvântul senzor defineąte un dispozitiv temperatura care poate fi citită pe un
pentru generarea unui semnal care să tub de sticlă gradat/calibrat. Pentru
indice apariţia unei situaţii date sau să acurateţe, toţi senzorii trebuie să fie
reprezinte variaţia unui parametru într- calibraţi în raport cu standardele
24

un fenomen. (< engl. sensor, fr. cunoscute. Senzorii sunt concepuţi


Senseur) Marele dicţionar de astfel încât să influenţeze cât mai puţin
Pagina

mediul înconjurător, deci ceea ce se


măsoară, astfel senzorii mai mici - aplicaţie. În jurul nostru întâlnim
micro sau nano senzorii au viteză de senzori auto (pentru aer, carburant,
răspuns ąi sensibilitate mult mai mare temperatură, detector de bordură -
în comparaţie cu abordările folosit pentru a avertiza conducătorul
macroscopice. Un senzor bun este auto de borduri, detector de defecte,
sensibil la proprietatea măsurată ąi utilizate pe căile ferate pentru a detecta
insensibil la orice alţi stimuli ąi nu eventualele probleme ale trenurilor în
influenţează proprietatea măsurată. Un trecere, MAP senzor, - Manifold
senzor ideal trebuie să aibă un domeniu Absolute presiune, utilizate în
selectiv, să fie rapid, să confere un reglementarea ąi contorizarea
răspuns de încredere pentru analit iar combustibilului, senzori de parcare,
semnalul generat de senzor trebuie să utilizaţi pentru a alerta ąoferii de
fie proporţional cu concentraţia prezenţa unor obstacole nevăzut în
analitului. timpul manevrelor de parcare ,
Rezoluţia unui senzor este cea mai mică vitezometru);
schimbare care se poate detecta în Senzori chimici (detector de fum,
semnalul măsurat ąi este legată de senzori de apă - umiditate, oxigen,
precizia cu care se face măsurarea. dioxid de carbon, monoxid de carbon,
Există senzori ce pot detecta atomi ąi hidrogen, hidrogen sulfurat, pH),
molecule. Instrumentele de navigare conţin
Senzorii sunt utilizaţi în obiecte de zi cu Senzori de orientare - telemetru laser
zi, cum ar fi butoane sensibile la giroscop determinarea poziţiei -GPS,
atingere (senzori tactili) - lămpile care viteza de deplasare, acceleraţia -
îąi schimbă intensitatea luminoasă prin accelerometru, senzor de cădere liberă,
atingere. Există nenumărate aplicaţii busolă, senzori, pentru determinarea
pentru senzori de care majoritatea vitezei aerului, a înălţimii - altimetre,
oamenilor nu sunt conątienţi. Aplicaţiile etc.
includ autoturisme, aparate foto, Biosenzorii sunt dispozitive analitice
maąini, industria aerospaţială, care convertesc un răspuns biologic
medicină, robotică, sisteme de într-un semnal electric, deci producerea
protecţie, industria textilă, industria discretă sau continuă a unui semnal
alimentară, etc. electronic digital care este proporţional
25

Senzorii se pot clasifica după mai multe cu un semnal analitic sau cu un grup de
criterii ca natura procesului fizico - analiţi [Turner, A.P.F., Karube, I. and
Pagina

chimic măsurat sau domeniul de Wilson, G.S. (1987) Biosensors:


Fundamentals and Applications. Oxford Componenta principală a unui biosensor
University Press, Oxford.] este traductorul care face posibilă
Un biosenzor este un dispozitiv de folosirea informaţiei privind schimbarea
detectare, semi-biologic, format prin fizică ce însoţeąte reacţia. Această
combinarea a trei elemente: informaţie poate fi:
proba care urmează să fie studiate: apa, căldura dezvoltată (sau adsorbită)
aer, sol, material biologic (ţesut, de reacţie (biosenzorii
microorganisme, receptorii celulelor, calorimetrici);
enzime, anticorpi, acizi nucleici, schimbările în distribuţia sarcinii
organisme modificate genetic, etc.) electrice cauzând producerea
un element senzor (eventual în forma unui potenţial electric (biosenzori
unui cip) care poate detecta schimbările potenţiometrici);
fizico-chimice sub formă de semnale transferul electronilor produąi
(prezenţa / absenţa) biochimice ąi/sau într-o reacţie redox (biosenzori
fizice sau chimice într-un mediu (intern amperometrici);
sau extern al corpului uman) ąi emite un lumina rezultată din timpul
semnal biologic. Senzorii (elementele reacţiei sau diferenţa de lumină
senzori) pot funcţiona pe principiile adsorbită dintre reactanţi si
cunoscute fizico-chimice, optice, piezo- produąii de reacţie (biosenzori
electrice, electrochimice, ąi mai rar optici);
magnetice). De asemenea, poate fi un efecte datorate masei
traductor, cu rolul de a transforma reactanţilor sau produąilor de
semnalul care rezultă din interacţiunea reacţie (senzori piezo-electrici).
dintre analit cu elemente biologice într-
un alt semnal care poate fi mai uąor Utilizarea senzorilor în industria textilă
măsurat ąi cuantificat. În funcţie de modul cum senzorii sunt
un element electronic asociat integraţi într-un material textil ąi de
procesorului de semnal pentru afiąarea, rolul acestora, textilele au fost
imprimarea sau trimiterea rezultatelor clasificate astfel:
ca fiąier sau bază de date. Aparatul Electronice extensibile –se bazează pe
poate fi echipat cu o memorie pentru includerea unor senzori electronici într-
stocarea datelor. un substrat extensibil, se utilizează în
26

Acesta este un instrument de scopul îngrijirii sănătăţii ąi pentru


biomonitorizarea. Prezentarea producerea “pielii electronice ”.
Pagina

schematică a structurii unui biosenzor.


Biotextile destinate pentru măsurarea permiterea observării semnelor vitale ąi
parametrilor biochimici ai fluidelor diagnosticarea rapidă a bolilor sau
corpului uman (prin intermediul unor neregulilor de metabolism. Beneficiile
senzori ) existente pe un substrat textil; indirecte reduc costurile sociale
în acest caz textilele funcţionează drept medicale.
senzori (ex. textile care monitorizează Textile Lumalive conţin LED-uri colorate
muąchii din corpul uman prin integrarea nedetectabile la atingere ąi componente
unor senzori ce au o suprafaţă foarte electronice prea mici pentru a fi văzute
mică de contact; textile pentru cu ochiul liber. Ţesătură poate afiąa
monitorizarea activităţii cardio- modele, text sau chiar animaţie.
vasculare ąi anticiparea unui diagnostic
pentru prevenirea îmbolnăvirii; textile
optice bazate pe senzori tip fibre optice
incluse în produsele tehnice, în scopul
îngrijirii sănătăţii).
Îmbrăcăminte confortabilă ce include
biosenzori pentru monitorizarea solitară
a unor parametri medicali. Senzorii
utilizaţi în domeniul textil pot fi:
Biosenzori optici - se folosesc pentru
măsurarea pH-ului transpiraţiei dar ąi a Jacheta din imaginea de mai jos are
prezenţei unor anumite enzime în încorporat un mp3 player ąi nu
sânge, saturaţia de oxigen din sânge etc. numai…..este în curs de
comercializare….
Biosenzori electrici - măsoară
conductivitatea transpiraţiei dar
ąi viteza de transpiraţie;
Biosenzori chimici - se folosesc
pentru determinarea
concentraţiei de clor, natriu,
potasiu din transpiraţie folosind o
metodă electrochimică de
27

detectare.
Integrarea senzorilor chimici în textile
Pagina

furnizează numeroase beneficii prin


Gore-Tex (brevet US 3953566 din Resurse web suplimentare
27.04.1976) este o ţesătură http://www.innovationintextiles.com/
impermeabilă care „respiră”pe bază de http://www.ualberta.ca/~jag3/smart_tex
politetrafluoretilenă (PTFE). tiles/Page_5.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gore-Tex

Indicatori de pH - senzori naturali

Indicatorii sunt substanţe chimice care


îąi schimbă o anumită proprietate
Fibre (culoare, turbiditate, fluorescenţă,) în
optice
funcţie de un anumit parametru variabil
al sistemului (pH, tensiune
electromotoare, s.a). Caracterul acid
Sarcini de lucru sau bazic al unei soluţii este dat de
1. Pe baza informaţiilor concentraţia în ioni de hidrogen ąi se
anterioare, imaginaţi exprimă prin logaritmul cu semn
haine/accesorii care să schimbat al [H+] pH = -lg [H+]
monitorizeze starea Virajul culorii indicatorilor de pH este
emoţională a unei datorat unei modificări a structurii
persoane, starea de indicatorului, modificare ce are loc la
sănătate, etc. schimbarea gradului de disociere a
2. Încercaţi să explicaţi acestuia. Indicatorii chimici, pentru a
reacţia unei persoane din putea fi utilizaţi la determinarea
Evul mediu la vederea punctului de echivalenţă, trebuie să
unei rochii care îąi îndeplinească unele condiţii:
schimbă culoarea în - să funcţioneze reversibil;
funcţie de temperatura - schimbarea proprietăţii să se facă într-
ambiantă sau de persoana un interval de pH, de tensiune
care o poartă. electromotoare cât mai mic;
3. Folosind resursele web, - să fie solubil în mediul sistemului de
28

alcătuiţi o prezentare a analizat;


hainelor „inteligente”. - să fie stabil în condiţiile de lucru date;
Pagina
- să aibă un potenţial mare de Timolftaleina este un indicator din clasa
schimbare a proprietăţii, încât sa se coloranţilor triarilmetanici, cu domeniu
utilizeze concentraţii mici de indicator. de viraj 9,3-10,5 unităţi de pH.

Indicatorii acido-bazici (de pH) sunt, de


obicei, acizi sau baze slabe organice
care suportă o schimbare sesizabilă a
unei proprietăţi (în special culoare) în
funcţie de pH-ul mediului.
Clasificarea indicatorilor acido- bazici se
poate face după mai multe criterii:
Turnesol (CAS 1393-92-6) este o pulbere
culoare (simpli – unicolori, bicolori sau
solubilă în apă, conţinând pigmenţi
policolori), turbidimetrici, de adsorbtie,
extraąi din licheni, în principal din
de fluorescenţă.
Roccella tinctoria. Uzual, se adsoarbe
Cei mai utilizaţi sunt indicatorii acido-
pe hârtie de filtru, devenind un indicator
bazici de culoare:
pH, folosit pentru a determina
caracterul acid sau bazic al diverselor
Fenolftaleina - substanţă chimică care
substanţe. Culoarea neutră a hârtiei de
se prezintă sub forma de cristale albe
turnesol este violetul. Turnesolul
(incolore) solubile în alcooli ąi mai puţin
albastru a fost mult întrebuinţat în Evul
solubilă în apă. Se foloseąte pentru
Mediu târziu, pentru pictura de
indicarea punctului de echivalenţă la
manuscris.
titrări acido-bazice. S-a folosit în
Alchimistul spaniol Arnaldus de Villa
medicină ca purgativ/laxativ
Nova a folosit turnesolul prima dată în
(actualmente nu se mai utilizează
jurul anului 1300 e.n. de.
datorită potenţialului cancerigen) ąi ca
Se găseąte în diferite specii de licheni.
indicator de hemoglobină.
Roccella tinctoria (America de Sud),
Roccella fuciformis (Angola ąi
Madagascar), Roccella pygmaea
(Algeria), Roccella phycopsis, Lecanora
tartarea (Norvegia, Suedia), Variolaria
29

C20H14O4 dealbata, Ochrolechia parella,


Parmotrema tinctorum ąi Parmelia.).
Pagina
Parmelia sulcata, CAS 1393-92-6

30
Pagina
cianidin C15H11O6

Cea mai mare concentraţie de cyanidin


Pentru o măsurare rapidă a pH-ului se se găseąte în pieliţa fructelor.
foloseąte gama de culoare Ceapa roąie culoarea roąie provine de la
anthocyanidin, derivat de cianidin.
Indicatori naturali de pH Sfecla roąie conţine betanina, colorant
Varza rosie (Brassica oleracea) glicozidic comestibil, Betanina, este un
Sucul de varza rosie contine un pigment colorant comestibil glycozidic obţinut
numit “cyanidin” care poate fi utilizat la din sfeclă. Ca aditiv alimentar, are
monitorizarea pH-ului in solutii. Este de numărul E162. Betanina se descompune
culoare roz in solutii acide (ph < 7), când este expusă la lumină, căldură sau
mov in solutii neutre (ph ~ 7), albastru in în prezenţa oxigenului; prin urmare,
solutii alcaline (ph > 7), si incolor in este utilizată în produse congelate,
solutii foarte alcaline unde pigmentul produse cu perioadă scurtă de
este redus complet, dar culoarea valabilitate sau produse vândute în stare
depinde ąi de tipul de acid folosit uscată. Betanina poate supravieţui
(anorganic, organic). pasteurizării când se află în produse cu
Michaelis, Leonor; M. P. Schubert, C. V. un conţinut ridicat de zahar.
Smythe (1 December 1936). Sensibilitatea ei la oxigen este mare în
“Studiul Potentiometric al Flavinilor”. J. produse cu un conţinut ridicat de apă
Biol. Chem. 116 (2): 587 – 607. ąi/sau cationi de metal (ex: fier sau
Cyanidinul este un compus organic cupru); antioxidanţi precum acidul
natural care se găseąte în: ascorbic pot încetini procesul. În formă
fructe de padure, uscată, betanina este stabilă în prezenţa
struguri, afine, mure, coacaze, cirese, oxigenului.
merisori, soc, paducel, zmeura. Betanina se obţine în general din extract
mere si prune. de suc de sfecla; concentraţia betaninei
31

varza rosie în sfecla roąie poate ajunge la 300 – 600


ceapa rosie. mg/kg. Betanina poate fi folosită ąi la
Pagina

colorarea cărnii ąi a cârnaţilor. Cea mai


comună utilizare a betaninei este in sfecla roąie, ceapa roąie, loboda
colorarea îngheţatei ąi a băuturilor roąie, etc;
răcoritoare sub formă de praf; alte soluţie NaOH 0,1M (2mL), soluţie
întrebuinţări sunt în anumite produse de H2SO4 0,1M (2mL);
cofetărie din zahar, ex: fondante, glazuri 2 pipete (1-2 mL);
de zahăr ąi umpluturi de zahăr sau de sticle de ceas sau suporturi de
fructe. În bomboanele fabricate la cald, sticlă;
poate fi utilizată dacă este adăugată în mojar cu pistil;
partea finală a procesării. Betanina mai Mod de lucru:
este utilizata la fabricarea supelor Din plantele selecţionate se taie 2-4 fâąii
concentrate. (aprox 0,5cm ⅹ 2cm ⅹ 0,2cm) care se
zdrobesc uąor în mojar, cu ajutorul
pistilului, astfel încât să se distrugă
coaja.
Fâąiile astfel pregătite sunt poziţionate
pe sticle de ceas sau alte suporturi apoi,
cu ajutorul pipetelor, se adaugă câteva
betanina colorantul alimentar E162 picături de soluţie de NaOH sau H2SO4,
conform imaginilor următoare.

Sarcini de lucru
1. Verificaţi experimental
proprietăţile de indicator
de pH pentru unele din
plantele prezentate
anterior.

Pentru realizarea acestui experiment


aveţi nevoie de:
plante care conţin substanţe
32

capabile sa funcţioneze ca
indicatori de pH: varza roąie,
Pagina
Sfecla rosie mediu acid mediu bazic

Varza roşie
initial

+ H2SO4

Loboda rosie mediu acid mediu bazic

2. Verificaţi culoarea pe
+NaOH care o are varza roąie în
soluţii acide ąi bazice de
diferite concentraţii.

După 5-7 minute, se obţine culoarea


finală Mod de lucru: preparaţi soluţii de NaOH
Ceapa rosie mediu bazic ceapa rosie mediu acid
ąi H2SO4 de diferite concentraţii
corespunzătoare pH: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
aproximativ 5 mL din fiecare soluţie.
Conform experimentului anterior,
pregătiţi fâąiile de varză roąie peste care
Varza rosie mediu bazic Varza rosie mediu acid
adăugaţi soluţii de acid sau bază de
concentraţie cunoscută. Notaţi
rezultatele obţinute.

Atenţie! Protecţia personală


Pentru a evita producerea de arsuri ca
ąi distrugerea hainelor prin stropire cu
H2SO4, sau NaOH, este obligatorie
folosirea halatului ąi a mănuąilor de
33

cauciuc. Este obligatorie acoperirea


Pagina

părului ąi purtarea hainelor încheiate.


Primul ajutor în caz de intoxicări
Preventiv: aerisirea foarte bună a 5. Realizaţi o
laboratorului, folosirea niąei ori de cate clasificare a senzorilor pe
ori este nevoie. care îi întâlniţi în jurul
În cazul intoxicării cu substanţe chimice vostru.
accidentatul va fi scos din mediul toxic 6. Imaginaţi senzori
Intoxicare cu NaOH,: se administrează pentru detectarea ….
soluţie de acid acetic 1% ąi se înghit intenţiei profesorului de a
bucăţele de gheaţă, se provoacă da un test!
vomitări, se dă ulei vegetal, lapte, albuą
de ou. Intoxicare cu H2SO4: se bea Resurse web suplimentare
soluţie diluată de NaHCO3 se înghit http://www.sensorsportal.com/HTML/S
bucăţele de gheaţă, se contactează ensor.htm
medicul. www.technical-
textiles.net/sample_journals/Smart_sa
3. Căutaţi ąi alte mple.pdf
plante sau materiale care http://en.wikipedia.org/wiki/Sensor
pot funcţiona ca indicatori http://www.rpi.edu/dept/chem-
de pH. eng/Biotech-
4. Descrieţi un Environ/BIOSEN/biosen.htm
experiment prin care să http://www.analog.com/en/sensors/iner
verificaţi umiditatea tial-
atmosferică folosind sensors/adxl213/products/product.html
sulfatul de cupru. Resurse
Cărţi ąi articole de istoria ątiinţei

5. ACTIVITĂŢI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE RECOMANDATE

De exemplu, elementul chimic AUR curentul electric), la geografie


poate fi studiat la chimie (obţinere, (distribuţia acestui element în scoarţa
34

proprietăţi fizice ąi chimice, combinaţii terestră, zăcăminte ąi exploatări etc), la


Pagina

formate, utilizări), la fizică (proprietăţi istorie (marile migraţii după aur), la


electrice – capacitatea de a conduce biologie (aurul ca medicament) etc.
Elevii vor participa la discuţii deschise ąi
dezbateri pe echipe, vor realiza proiecte
care vor fi analizate/ apreciate în
concursuri.
Recomandări pentru realizarea
proiectului
Prezentarea unor exemple de tehnologii
sugerate în mitologie sau literatura SF
mai veche ąi care acum au fost
inventate/ redescoperite ąi utilizate.
Metode – procedee recomandate pe tot
parcursul proiectului.
Brainstormingul, observarea,
experimentul, dezbaterea.

35
Pagina