Sunteți pe pagina 1din 202

editorial

La Poubelle Epoque şi
guvernarea sărăciei naţionale
De-o bună bucată de vreme în România, atunci cînd o
cohortă de politicieni se aşează la putere, se fac şi refac minis-
tere ale guvernării, uitîndu-se mereu înfiinţarea unuia în care
majoritatea românilor s-ar regăsi: Ministerul Sărăciei Naţionale sau
Ministerul guvernării sărăciei naţionale. Cei care, de atâţia ani, şi-au
făcut un crez din a tîrî ţara asta plină doar de iluzii şi umor în
braţele Europei federalizate, ar trebui să privească mai abitir în
luciul sărăciei şi disperării românilor. Să numere cîţi din ei sunt
sub limita salariului mediu pe economie de 200 de euro. Să pri-
vească dezastrul din agricultura redevenită primitivă, nerentabilă,
şi industria decimată în cei douăzeci de ani postrevoluţionari. Şi să
constate că diferenţierea s-a făcut bine, chiar cu geniu, între cei 5-10
mii de tupeişti, patrihoţii care au pus umărul la vinderea păduri-
lor, petrolului şi a bunurilor ce se mai găseau prin ţară, aflaţi acum
prin topurile milionarilor în euro şi ceilalţi vreo 22 milioane de
români. Eminescu spunea, acum mai bine de o sută de ani: „Vai de
biet român săracul/ Înapoi tot dă ca racul!”. Azi, nu numai că are
reacţii de rac umilit dar, în disperare de cauză, trăsnit de sărăcie,
pentru a-şi cîştiga pîinea ia drumul pribegiei prin lume. Peste trei
milioane de români sunt slugile Europei şi ale Americii, pentru a
asigura hrana zilnică pentru familiile lor. Cei rămaşi în ţară accep-
tă cu stoicism disperat curbele de sacrificiu, subzistenţa, într-o pagina
ţară bogată, rîvnită de-a lungul secolelor de atâţia. Cuvintele lui
Creangă dintr-o scrisoare către Slavici (1878) rămân de o izbitoare 1
actualitate: Dar oamenii noştri de stat! Ochi au şi nu văd, urechi au şi
nu aud, căci întotdeauna au luat cărbunele cu mâna sărmanului ţăran,
care, la urma urmelor, tot el a plătit gloaba. Vorba aceea: „Capra b... şi
oaia trage ruşine”. De-ar şti boii din cireadă ce mână bicisnică îi duce la
tăietoare!! Dar nu ştie sărmanul dobitoc şi de aceea tac şi rabdă! Duce în
spate toate sarcinile şi hrăneşte pe netrebnicii cari îşi râd de dânsul!”.
Ce putem spune? Bravos bobor, bravos mîndră naţiune!
Între agitatorii noştri politici, tot mai lozincarzi, goi de sens, tot
mai aroganţi şi mai milionari, intelectualii nici nu se văd. Ei nu
sunt nici de dreapta, nici de stînga, ci ţin de un cenuşiu al existenţei
şi de noroiul greu al prozei. Cît despre vocea scriitorului, căruia i-a
scăzut la maximum ratingul şi prestanţa în România şi suferă de o
cruntă marginalizare, el nici nu se aude. Pocit la gură, Eminescu a
rimat cîndva „poezie” cu „sărăcie”. Şi aşa a rămas. Iar nouă nu ne
rămîne decît să repetăm înjurătura matură a tînărului Eminescu:
„Tu-i neamul nevoii!”.
Daniel CORBU
provocări

Grohăind prin
Patria Google

Călin CIOBOTARI
De nimic nu mi-e mai greaţă decât vorbesc, ci şuieră, ei nu folosesc cuvinte, ci
de gunoierii de pe internet, boschetari otrăvuri preparate în laboratoarele unor
ai lumilor virtuale, războinici ai luminii teribile frustrări. O, nepot dinspre soră a
palide a monitoarelor. Cât trebuie să fii scroafei, o, câtă graţie supuroasă în însem-
de jigodie, câtă leproşenie trebuie să porţi nele tale, cât lirism scatologic, ce ars poeti-
în tine, câtă putreziciune şi insalubritate că sculptată în calupuri de fecală lingvisti-
morală trebuie să ai grefată pe codul gene- că… Ce zeu frumos scobindu-se în nas, ce
tic ca să scrii, sub perdelele mocirloase ale duh duhnind a dohot şi a noapte…
anonimatului, mesaje infecte, desclosetări Gunoaiele acestea anonime îşi spun
ale marii, inegalabilei tale gândiri balona- forumişti. Da, acesta este poporul forumiş-
te. tilor, lepădături ale realităţii, avortaţi din
concret, homunculi cu placenta la vedere
Le şi văd mutrele transfigurate de hălăduind prin singura patrie pe care şi-o
emoţia datului la gioale, le simt patima din mai asumă: Patria Google. Vor cu tot dina-
privirea înceţoşată de bucuria calomniei, dinsul să vorbească, deşi sunt muţi, vor
pagina le zăresc balele de voyeur-işti în călduri, neapărat să-şi „exprime punctul de vede-
le aud degetele tastând înjurătura, acuza, re”, deşi nu au la purtător decât puncte de
2 împroşcarea. Mi-i închipui satisfăcuţi, feri- orbire, vor, dragă Doamne, să se implice în
ciţi, împăcaţi cu ei înşişi, după ce „opinia” chestiune, fie că îi priveşte, fie că nu.
lor onanistă de doi bani a fost trimisă în
eter, mi-i imaginez mândri de ce au făcut, E suficient ca un firicel de scandal
expunându-şi în oglinzile conştiinţei can- să se înalţe de prin vreun text, şi forumiş-
cerul etic, giboni grohăind a prea-plin tii apar întru degustarea rahatului, roi de
sufletesc, traversând abili jungla noastră muşte bâzâind furibund, băgându-ţi-se în
cea de toate zilele. ochi, infestând, murdărind. Personaj colec-
tiv în mişcare, în fojgăire, în târâire, cor
Ei sunt eroii zilei, pigmei ai nimă- post-modern scrâşnindu-şi aria scârţâită a
nui ce şi-au pierdut numele, identitatea, scuipăciunilor spurcate.
caracterul. Ei nu păşesc, asemenea nouă, ci
se scurg ca nişte scursuri mâzgoase, ei nu Fie-vă forumul ţărână uşoară, nefe-
se hrănesc, ci îngurgitează, ei nu trăiesc, ci riciţilor, complexaţilor, frustraţilor, neter-
băltesc bâhlit la periferiile umanităţii, ei nu minaţilor, neaveniţilor!
poemele memoriei

Poetul Eminecu
poem - jurnal

Gellu DORIAN Ausserordentlicher Horer, abia amintit într-un


„Index lectionum”, ce putea fi ascultînd praktis-
che philosophie, pe Robert Zimmermann sau pe
XXXIV.1 Karl Sigismund Barah-Rapaport, mînuind cu
(LA PRAGA) dexteritate sferele de sticlă ale unei philosophische
prinziplehre und historisch kritische einleitungin die
Ascuns într-un adînc scorburos în care lumi-
Phlosophie, pe Theodor Vogt, încarnînd şi reîn-
na scoate la iveală chipul frumos al Poetului.
carnînd lumile lumii?
Rătăcim pe străzi de piatră, ca într-un castel în
Tînăr coborît din Vede, îl asculta pe Lorenz
care se aud gemete ca în tufa de trandafiri roiul
Stein; devenea personaj dintr-un tablou de Da
de albine. Numai lumina poate face atît de mult,
Vinci privind mîinile cauciu-cate ale lui Gatscher
într-o placă de argint explozia unor scîntei ce fac
dezvăluind tainele trupului, labirinturile lui, ca
ochii vii şi peste o mie de ani. Cine ar fi crezut
într-un horror privit acum în camera de hotel
că dintr-o singură flacără, o mie de ochi într-o
după miezul nopţii – şi nimic nu putea fi mai
singură privire?
mult decît i-a fost dat să fie...
Cafelele reci şi amare, vorbele din altă gură
Între cărţi, timp zidit, să nu se risipească
ieşind ca şuvoiul de ape pe sub Podul Sfinţilor
în veci trupul zidit, sau liber ca un zbor, trist
unde stăm şi privim ca-n cer nesfîrşitul. Nu
şi frumos într-o noapte l-am visat la acel izvor
notez mai mult decît ceea ce poate face blitzul
de horum-harum, copil primit în braţe de Alma
unui aparat de foto-grafiat în clipa cînd pe
mater philostro-rum, lumină a acelui timp plin
Nerudova, la un atelier foto, găsim printre miile
de muzică, erată a tot ceea ce se credea despre
de chipuri şi umbra chipului său, plecînd spre
Schopenhauer, stilet deschizînd Ramayana, vis pagina
Viena, ca spre un ţarc promis în cer.
aprins întru Nirvana, atent la legile lui Budhha-
(Praga, 1 septembrie 1999)
Sakya Muni, trist şi frumos l-am visat, departe, 3
într-o ţară prin care se trăgeau sfori cînd şi cum,
ce şi cum – nervum rerum gerendarum.
XXXV. De la o carte la alta, el însuşi devenind o
(LA VIENA) carte – ein hubscher Burrschist er gewesen (x), - nu
pe Eliza iubea, ci pe Marta, Sufletul, nu Îngerul,
Între cărţi, ca între labirinturile tainice ale sîngele, nu marmura.
unei piramide faraonul tînăr gîndin-du-şi Se plimba prin lumea aceea exactă, liniştită
nemurirea, viaţa îşi descrie umbra ei lăsată ca şi picantă ca o piftie la sărbători – pe faţa lui se
un turn în care s-au tot agonisit visele. Nimic nu scriau gîndurile, citite apoi cu lupa într-o bibli-
este uşor, şi dacă trebuie să facem ceva greu, să otecă sub ale căror lacăte nu pot intra decît cei
ne apucăm de cel mai greu lucru; un amănunt care ştiu a deschide uşi tainice după uşi tainice,
banal, dealtminteri, spus atunci cînd ţi se pare ca acel faraon tînăr rătăcind prin labirinturile
că pe umerii tăi toate lucrurile lumii apasă – ideal piramidei sale şi după trei mii de ani.
pierdut... Într-o icoană să fi fost, într-o clipă cînd
1 Fragmente din Cartea “Poetul, poem-jurnal”, apărută lumina a închis în sfera ei lumina, cînd liniile
anul acesta la Editura Princeps Edit din Iaşi. s-au aşezat după mii şi mii de ani în formele
poemele memoriei
cele mai clare, chipul său devenise astru, tînăr care am ieşit”.
alergînd – femei ca buchetele de flori în ochii lui Vîntul macină, vremurile trec, nimic nou,
visători... doar cuvîntul e altul, cu ce are în dreapta
Notez: clădiri cenuşii, ferestre înalte, „ gratii şi-n stînga lui, tot cuvînt, - el, prin grădina
înalte de fier la ferestre prin care priveşte palidă Charlottenburg, în acea noapte, printre lumini
luna”, un poem se apropie de cuvinte şi Poetul, umbrite de lumina sa, sens cu sens se adună
atingîndu-le, îşi pierde moartea, căci „ pulbere într-un singur sens, ramificaţii ca pe un arbore
e ceea ce există întotdeauna tu nu eşti decît o crengile pe care poposesc popoare de păsări.
formă prin care pulberea trece”. Femeia însă, un Nimic nu este mai de preţ decît tîrziul prin care
vers uşor, dus pe buze pînă în zori, cînd toate vei putea călători ca-ntr-un vis de copil ţările
stelele pier, făgă-duinţei, frumuseţile lor pe care ţi le-am
Numai luna şi o stea lăsat ţie, tainice – viaţa a fost lăsată burtoşilor,
Ştie de dragostea mea, celor care s-au născut doar să moară. Mie doar
Căci trist, nu se apropie de tine decît gîn- 50 de cămăşi închiriate, duse la spălat, 3 costume
dul – ochi democrit, pînă în străfundul minţii în care nu voi muri, eşarfe, pantofi – vor crede
căutînd, vezi doar o altă lume ce te frămîntă, şi-ţi că am fost nemaipomenit de bogat. Dar abia de
zici: ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu maai făceam rost de cîţiva ţechini s-o duc pe Mily la
este, lume ce gîndea în basme şi vorbea în poezii...” Potsdam, să-i spun la ureche:

(Botoşani 20 iunie 1988 - Viena, Din Berlin la Potsdam merge


23 septembrie 1999) Drum de fier precum se ştie,
---------------------------------- Dară încă nu se ştie
(x): „frumos tînăr a fost” – Augusta Baudius, C-am luat bilet de-a treia.
actriţă celebră pe vremea studiilor de la Viena ale lui
Eminescu, a spus aceste cuvinte, văzînd fotografia C-am plecat de dimineaţă
lui Eminescu din tinereţe. Cu un taler şi doi groşi
Şi de gît cu blînda Milly
XXXVI. C-ochi albaştri, buze roşi.
(LA BERLIN) Mă plimb prin Tiergarden, văd copii săraci
şi sceptici ai plebei proletare făcînd filosofie, ochi
Prin Charlottenburg vîntul speteşte prin ai căror scîntei lasă lumina pentru mii de ani şi
pletele negre, gînduri unaussprechliche, ca-ntr-un aud cum pe maluri zdruncinate de aiurirea mării
început de iubire în contul unui viitor prin care Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat al salciei
se vor putea cîntări ade-vărurile cu exactitate de pletoase...
un alt Duhring, mister al zeiţei Clio;- vînt uşor, Prin Charlottenburg liniştea lui părea un
pagina zefir, pe Orangenstrasse, linişte şcolărească, un funigel tremurînd pe pleoapele unei femei – cît
chenar ca un desen al unui elev conştiin-cios, în de departe părea a se duce – o furtună prin
4 mîinile căruia penelul e un întreg cer prin care crengile pline de popoare de păsări prin gradina
se pierd nori, matematici ale aerului. Sanssouci, o gramatică încordată ca o strună de
Prin Charlottenburg, singur, în apro-pierea chitară pe care vor aluneca degetele atîtor copii,
unui sat, ca-ntr-un azil, liniştea apasă pe fiecare pe care unii o vor rupe, alţii o vor struni pînă
gînd, între Kant şi Schopenhauer, vînt uşor, la sunetul ei cel mai clar, căci cuvînt s-a născut,
zefir, ducînd spre ziua de mîine frumuseţea unei cuvînt trebuie să fie, conventus – ieşirea noastră
întrebări la capătul căreia începe răspunsul să se la mare...
gudure. (Botoşani, iulie 1988 – Berlin,
Notez: acum observ migala vîntului, neguri septembrie 1999)
şi basme ale căror imagini duc pînă în idiomuri
ale căror lumi renasc în chiar gîndul care apasă XXXVII.
mereu ca o bilă de plumb pe o foiţă de staniol,
sufletul strălucind în ivire steaua. Greşite căi ale (LA OBER DOBLING)
cuvintelor?
Nimic nu este îndepărtarea, un haos, hazar- O ceaţă sub mîini, ceaţă prin care aleg oste-
dul decide, fatalitatea – par a se desprinde răs- nit cuvintele, unul cîte unul intrînd în istovirea
punsuri, cînd „voi să reintru în nimicnicia din mea, ca într-o rană noile dureri. Zic, hai să ne
poemele memoriei
plimbăm, hai să ieşim în oraş, hai să nu mai fim
ai noştri o clipă – carpe diem – tu nu mă laşi, tu
mă alungi din nou între gînduri, între hainele
XXXIX.
lor roase de molii, între terfeloage ca între femei (LA FLORENŢA)
pline de boli – într-un paradis sau într-un pur-
gatoriu, mă duci să-mi arăţi locurile pe unde În mine e infernul, nu în Dante, nu-l pot
a trecut gîndul atîtor milenii: - o ceaţă uşoară nici pe Michelangelo
sub ochi, apoi o lume a orbilor care-şi poves- Privi, liniştea mea e departe, spre răsărit,
tesc culorile; - eu n-am fost un soldat în patul spre acolo
Cleopatrei, domnule Diego, să fi fost doar un Apele, paşii de mă vor duce, Ithaca mea
gînd al vreunui soldat rîvnind-o pe Cleopatra; în care
acum desenez – frunzele acestui parc se mişcă Cineva mă aşteaptă şi se tot împleteşte
spre galben; văd un om trist ascuns într-un om şi despleteşte în poezie.
trist, el n-a mai dosit niciodată un om trist care
să stea într-un om trist, el a fost doar gîndul ace- Aş putea iubi o fiică imaginară a marelui
lui om şi acum e, doar atît. Cu ani în urmă l-am Will, dar în mine inima e un
văzut luptînd – acum este ostenit – merge cineva Clopot de sticlă sub care stau ascuns
alături de el şi cîntă şi cîntă Şi-n lumina aceasta sună cuvintele în care eu
Eu n-am fost niciodată, m-am născut –
Eu sunt... Aş putea fi fericit, dar focul meu a-l stinge
Pe sub aripi, vîntul se lăfăieşte, de sub ochi, nu pot cu toate apele mării....
zborul se înalţă.
Alerg spre cuvinte, picioarele abia de-şi mai
(Botoşani, iulie 1988 – Ober Dobling, pot ţine odiseea,
septembrie 1999) Viaţa e o Circe seducătoare, trandafir făcut
să se scuture –
XXXVIII. Acum cred că-n minciună sîngele înfloreşte
(LA VENEŢIA) Iar în adevăr seminţele lui nu rodesc –
Nu cred că tristeţea este un harnaşament mă întorc în Ithaca,
pe care unii şi-l aşază pe chip – Okeanos rămîne o lacrimă a singurătăţii
O mătanie, un calendar după care femeia În liniştea căreia mă voi întoarce curînd
îşi trăieşte cu minuţiozitate viaţa, despletind Penelope...
Cum nu pot crede că pe aceste ape,
Ca-n versetele biblice, să predic nu ştiu... (Botoşani, iulie 1988 – Florenţa, septembrie 1999)
Asemănarea pietrelor cum apa e clară,
Ochii ghicesc în ce lume le-ar putea mişca
XC. pagina
uşor spre uitare, (LA CERNĂUŢI) 5
Dar mă opresc şi-l învăţ pe Heraclit
Ca pe un poem ale cărui cuvinte vin de unde- Să încercăm să fugim de acasă pentru o
va dintr-o lume exostică. zi, pentru o viaţă, pentru o eternitate, să lăsăm
baltă orice ispită de rînd, cu inima ca un tran-
Să fi văzut doar tristeţea, iar Poesia ei, nu?! dafir înflorit să fugim de acasă oriunde gîndul
Un cer e privirea mea şi de-i pot da o altă ne-ar duce, precum pasă-rea cerului liberi să fim
imagine pentru o clipă, pentru o viaţă...
Acelaşi nu pot fi, nu pot înţelege Încotro?, nimeni nu-ţi va spune, singur tu,
copil cu mintea în buestru vei alege, vei înţelege
Cine e altul, cartea cine-i, Poemul, de apa că odată pornit nu te vei mai putea opri.
şi piatra Tragi la zaruri în Feldgasse, într-o odaie
Sunt o altă Veneţie mută, în care istorii întunecată printre terfeloage, ca un înger printre
se ascund, nori – ziua cînd hotărăşti vine şi pleci. Laşi în
Şi-ţi zici: nu-nvie morţii – e-n zadar copile! urmă amintirea unui oraş, unor oameni, unui
profesor care ţi-a îmbobocit gîndul de a o lua
(Botoşani, iulie 1988 – Veneţia, septembrie 1999) din loc. Nu poţi plînge, cînd ştii că unde vei
poemele memoriei
ajunge va fi chiar locul visului tău, că vei trăi eu, care n-am crezut niciodată în aur, sper să
chiar în vis. mă salvez din nămol, piatră pe care au tot călcat
La acest gînd nu mai poţi întîrzia nici o fără să geamă; - singur – singurătatea e o stîncă
clipă: tînăr poet, îţi este de ajuns doar o iluzie, în care nu poţi ciopli aripi să zbori, singur, între
viaţa ta să se schimbe, totul să uiţi, pe cer să cei care nu mi-au fost dragi, cu ţigări şi cafea,
urmăreşti noaptea stelele, luna, ziua să notezi nici versul nu mai vine, pietricică şi el ascunsă
tot ce vrei, pustiit de toate ale tale cîte le-ai avut în inima mea, singur încît cei din jurul meu par
pentru a te îmbogăţi cu toate cîte le vei avea – nişte umbre ale unor oameni care de mult au
numai tu poţi hotărî, cu cine şi cînd, viaţa să ţi-o plecat, căci atîta tăcere e-n jur încît numai apa
iei de la capăt, mereu ca pe o carte: şi tu poţi fi mării îmi mai răspunde la cîte un gînd, la cîte
actorul proprie-ţi drame, şi tu poţi fi călătorul un singur dor, întindere zbucimată, ca o piele
care vrea să-şi cunoască patria, mai bine limba de zimbru bătută de vînt, întindere zbucimată,
în care vrea să gîndească – numai tu poţi hotărî asemeni mie, ne vom uni, piatră din mîna mea
– hotărăşte! aruncată, depărtări, rostogolindu-mă printr-o
Peste dealuri, peste cîmpii, ape, prin munţi, atlantidă spunînd
vei trece acum. Încercînd acest lucru, ai început Piară-mi ochii tulburători din cale,
totul, poţi spune că vieţii i-ai oferit orice şansă; Vino iar în sîn, nepăsare tristă;
poet tînăr, ţi-e de ajuns doar o iluzie, viaţa ta Ca să pot muri linişti, pe mine
să încapă în ea altă viaţă, inima ta să rămînă Mie redă-mă!”
aceeaşi.
Să încercăm să fugim de acasă pentru o zi, (Odessa, 2 noiembrie 1988)
pentru o viaţă, pentru o eternitate...
XCII.
(Cernăuţi, 27 octombrie 1988)
(LA KUIALNIK)
XCI.
(LA ODESSA) Lacul Liman este apa pe care a mers Poetul,
ochii lui lăcrimaţi la Steaua Singurătăţii. Ca o
flacără arde ceva în piept – ochii nu mai conte-
Dacă ar fi o casă de piatră, de piatră în ea aş
nesc să privească limba aceasta de apă ruptă din
rămîne, la marginea mării, la margi-nea lumii,
mare, brodată pe margini cu jocuri albe, croşe-
fără disperare ca un cuvînt pe gura unui retor
tate de vînt printre nisip şi pietre, încît neputinţa
căzut în afazie, ca un cuvînt care ştie că n-are
mea de a scrie un vers privind malul aspru al
moarte chiar dacă azi cineva-l uită, mîine altci-
apei se mută-n tăcere şi admiraţie, în gînd, şi-mi
neva şi-l va aduce aminte, aşa se rămîne de pia-
închipui neliniş-tea, sarea aceea pusă pe răni
tră într-o casă de piatră, mut şi străin, singur şi
Poetului: maluri sure, sterpe, pietroaie, ieşite
pagina al nimănui ca o ideogramă chineză într-un text
din dealuri, cîmp asemănător singurătăţii din
latin, firimitură de pîine pe pervazul unei feres-
6 imaginaţia mea cînd stăteam închis în bibliotecă
tre pentru păsările care m-ar duce-n zbor pînă
şi-ncercam Poesia – dar aici e chiar singurătatea,
departe foarte departe, aşa aş rămîne de piatră
ţinutul ei mut, vîntul printre tufari, boscheţi,
într-o casă de piatră chiar piatră în zidul acelei
bălării, brize cu miros sărat, arome ale nămoluri-
case pe care ştiu că vor creşte lichenii, ici-colo
lor în care au putrezit de secole-n şir gasteropo-
cîte o floricică albastră pentru cîte o femeie cu
de şi peşti, loc menit unui vademecum.
ochii rupţi din cer, în care mă cufund cu ultimul
Departe gîndul de a încerca un poem (la
dor pe buze, tăcut de piatră, aşa aş rămîne dacă
Odessa am fost depăşit de durere şi-am scris!)
ar fi o casă de piatră în care nimeni să nu-mi
– ne plimbăm prin staţiune, ne amintim toate
vină, decît visul de departe, decît umbra lui
datele legate de aşteptarea Poetului aici – ver-
numai în somnul meu lin, de piatră în care nisipul
surile dau ghes, cînd intrăm în saună, se opresc
s-a aşezat cu durere, să nu se mai mişte, - dar
pe buze – aici se tace!, liniştea ar putea dezlega
nimic nu-i posibil, pun mîna pe piatră şi cred că
gura pietrelor – vuiet uşor, ceva şoptit: în liniştea
ea pune mîna pe mine, în trupul ei aud vuietul
serii să mă lăsaţi să mor la marginea mării... la mar-
mării, nemărginit, tropote, migraţii, vorbiri, încît
ginea mării, lamargineamă..., vuiet uşor – liniştea
zvîrlită, şuieră prin aer, fragment de cîntec, şi
ar putea dezlega gura pietrelor...
cade în apă înaintea mea, fericire a uitării eterne,
cîntec sub valuri, cine o va mai şti? – aruncat şi
(Kuialnik, 3 noiembrie 1988)
tineri poeţi
zboară porcii!
ce frumos zboară porcii! ce frumos zboară
porcii!
… ce frumos!

d
t r e m e n s
l
i
r
i
u
m,

Valeriu MITITELU cianopsiecăci se întâmplă o vreme când e efemeridă într-un târg al tristeţilor
mai bine să investeşti mi-a fost furat curajul de a privi în ochi
totul într-o mare plecare un glonţ oamenii sunt demoni cu aureolele zaharisite în
sau poate absenţa coarne
rostogoliţi ineluctabil de câte o întâmplare în
pentru LIS travesti. ieri
pentru nimic în lume n-aş fi putut păstra saliva
nu. nu poţi plimba o viaţă poemul desculţ gurii de foc.
pe limba despicată a unui oraş cu sufletul preursit vagabond sub poduri de palmă şi far-
glacial duri
atârnând sub depărtări de rugină şoptit vei am iubit o stricată.
gusta ziua alliei amestecată într-o godetă
cu bărbile de fum (toate ale aceluiaşi ştii, cu juma’ de normă poţi comanda pe
saltimbanc-salonard) sprânceană
îţi vor zgâria la ureche cum că versul tău facile plăceri (cu pedigree) vor veni să te
şifonează cerşească la uşă
graţia externată a domnişoarelor cu monoclu. aduse de acelaşi băiat amabil
cu ochelari negri pantaloni cadrilaţi
cine mai înghite sărutul şi castitatea mireselor şi manierele şterpelite din paginile revistelor
topite în lapte? franţuzeşti.

domnule, la colţul gurii – aceleaşi – pieile de maimuţă


spânzuraţi-vă naibii – de cerul gurii – tristele nu mi-au servit debordant
mai pivotaţi dintr-o menajerie ani sacralizaţi în saluturi pro- pagina
mirajele nu vor să îi ruineze privirea pe cordul tocolare
deschis este un paradox dar trebuie să mărturisesc 7
pirueta nebunului sperie timpul acesta de sârmă - tresar la gesturile prea strânse iar orice clădire
scoateţi-vă din ochi tumora zăpezilor daţi-le-n cu peste patru etaje
mă ’sa de rime mă trimite să tremur
ieri e o pată de ulei pe un drum înfundat între şovăială şi umbre… omerta
mâine – defetismele convertite la un ţărm de omerta… poate că acesta este firescul îndosariat
absint şi ţigări în tencuiala pereţilor
cerul întreg încape într-un laţ albastru şi poeţii mai ascund prin suflet o târfă (pedalând
şi azi ”da” e o negaţie pe statutul de sferă)
totdeauna indezirabil pe această relaţie sau doar frunzele unui şoarece verde. apropos,
cui să cerşeşti?
sunt spaţii prin care strigi aruncat în delir
prin ambuteiajul de chilipiruri – tânjită – iar strigătul arde
înstrăinarea este numele bulevardului într-un exhibiţionism anonim-cronic pe jugu-
într-o intersecţie de sare şi sticlă larele macaralelor
pe respiraţii de tablă cine mai scrie poemul? masca masei rămâne inertă
doar lehamitea curge ca o feşă pe o apă bolnavă
delirium tremens. delirium tremens… ce frumos dincolo de limita animalităţii
tineri poeţi
levantini cu mâna stângă sub haină interjecţiisalivăbezele adâncesc făgaşul dulcelor
cioplindu-ne nouă înşine dumnezei (de ghips) hemoragii se preling prin etaje de cărnuri zbiară
rococo eroica spirtu’
într-o montură calaminată din mă’ta imploră ciroza şi crizele să ne iubim
alergăm în reflexe decolorate mult
pe o jupă cu panseluţe c’aşa a văzut babaca pe antenă
de la o zi la alta. ‘ntr-o marţi
ochiul alb al spitalului m-a închis *
mă privesc dintr-un semn de întrebare am fobii umbra spânzuratului aleargă pe mobile cerşeşte
într-o vorbă cu punct mă tratez de meandrele pomenile
S-ului în zece cuţite luna face trotuaru’
de cianopsie (re)ziduri şi tot ce e crin peste
noapte *
de ce găsesc dimineaţa printre cearşafuri ... obor - piaţa mare – chercea - retur e singura
în baie dovadă de viaţă
sub preş a oraşului dispărut sub gudron
pe stradă fumătorii rămân tineri
şi noaptea în patul expierii ea mă pierde
înfăşurat în cordonul tetanic *
noi ne iubim ca şoarecii din laboratoarele nasa
nu pot visa femeile virgine. atât. robotic ne iubim sexele noastre luminează
cartierul obor
sparg becul da’ mai negru ca dracu’ zvastică arborată pe pat – ne-am aprins
antagonici
goi şi murdari căutăm aţe colorate prin second
* life
e aerul ce ne/se varsă parole parole parole...
şi înroşeşte covorul în gura ferestrelor – căpcăun
spune ceva *
carmina spune-mi că zăreşti două cadavre mi-e lehamite de prefaţatori nu vreau să fiu
plutind în derivă două carcase trimbulind
fără absolut nici o dată ce ar putea confirma scuip pe tine generaţie-n blugi nu îmi trebuie
identitatea exersând sub aparate nici... nici !
respiraţia fără virgule nouă nu ne-a ieşit casa cu lei grădina publică
ceasul de flori cofetăria select
* copilu’-avort vraja dunării...
iar trece surdu’ prin pereţii bucătăriei curge
eroica... *
pagina e una din zilele în care te lipeşti de icoane jurând întreaga brăilă şi chivuţele mă’tii (vârful de
că simţi lance) ne vor binele
8 fluturaşi răscolindu-ţi stomacul. şi plouă... cică nimic nu se pierde. zilele se scurg
de zile bune toarnă fără oprire visez chitina printre degete ne înghit hainele. hait! sunt sero-
gândacilor mă cară carmina ţi-au îndesat în poeziv
minte şi străin de orice când mă văd străzile îşi
că orizontul aşteptărilor mele e mirosu’ tocanei scuipă în sân da’ mai negru ca dracu’
că prăjiturile rămâne minutu’ în care am întins zgaibele să-ţi
tiramisu mă vor duce de nas carmina plouă pe adun galenţii
noi de parcă am fi ceapa şi morcovii din staţia lu’ 2 ... erai caldă
nişte pastile de cloramină aruncate într-un imens miroseai a fa miroseai a isabella rossellini
pisoar erai singură un pic fâstâcită ai zis hai până sus
pis pis pis - doi oameni cu sân- am ceva bun punem muzică mai bârfim
gele îngroşat se caută una-alta şi mi-ai frecat cănoiu de ness...
febril lustruiesc balustradele
fetişizează obiectele zidurile îşi dau flori mai negru ca dracu’ e mecanismul vieţilor albe
se sărută sau
poate
* doar alea şapte semne
ea culege complimente din bărbile domnilor ale unui zâmbet perfect
generoşi
tineri poeţi
octombrină
mă scurg în cenuşiu.
un fulger lung
mă prinde în cârlig de subţiori,
azi, păsări până-n cântec
nu-mi ajung
şi-n tâmple
e vârtelniţă de nori.

împotmolit în brazdă,
răsăritul
Adriana s-a sfărâmat în spori şi rumeguş.
îmi joacă-n irişi,
LISANDRU fumegând,
sfârşitul
luminii prăbuşite
duminica nu ploua niciodată din urcuş.

intri în baie îţi măsori din priviri trupul gol doar peşti negri ară
o mână de carne sub care te strângi ca hârtia cerul răsturnat
în foc. degetele nişte pui jucăuşi mâna trăind şi melci înmuguresc pe scoarţa zării.
departe de tine şi aproape de lucruri. te-ntinzi. un gând îmi putrezeşte,
auzi cum se macină sângele pentru o clipă te- înnodat
ntrebi ce gândeşte zăpada între fălcile soarelui. de glezna mistuită
depărtării.
de mult nu mai vorbeşti despre moarte. o taci.
sapi liniştea ca un câine după osul ascuns. când m-aş împrimăvăra …
erai copil alţi copii îţi spuneau că numai dorinţe- de-atâtea ploi,
le pe care le ţii în secret se-mplinesc. azi e dumi- s-au zdrenţuit cărările spre morţi.
nică nu ai nimic de făcut. de la un timp liber- rămân să-mi cern
tatea ia formă de pumn închizi ochii şi aştepţi tăcerile prin sloi
lovitura. şi să-mi atârn rugina
pe sub porţi.
nu-ţi aminteşti nicio rugăciune. odată ştiai una
cu îngerul. mai spuneai Tatăl Nostru şi te între-
bai dacă-ţi va aduce sandale când va fi să coboa- două cântece roşii
re din cer. ori o carte cu poze lucioase. duminica
mirosea a tămâie naftalină şi vin. duminica nu numai tu ai rămas, pasăre oarbă,
ploua niciodată. cuibărită în seara care-mi creşte din piept,
numai tu, sub zăpezi neatinse, pagina
oglinda te muşcă pereţii te zgârie durerea se ciugulind din tăcerile mele ca dintr-un şirag
umflă sub piele cât un şarpe sătul. arunci tot îi de mătănii... 9
faci loc eşti un balon te înalţi văzută de sus eşti
numai o virgulă într-o frază lipsită de sens. ale tale penele volbură din care îmi fac umbrare
şi naiuri,
o mie de li/ jumătate de pas ai tăi puii pe care în palmă îi port şi-i adorm
ca pe nişte ace de foc,
în unele zile oamenii pe care-i ating ale tale grădinile sângelui şi puţinul cernut
îmi lasă urme de cântec pe degete la masa de oaspeţi.
şi umerii lor sunt o scară
sprijinită de cer se ciocnesc două cântece roşii, amândouă se
sparg,
zile în care orice tăcere de sub coaja lor se înalţă
e un pergament preţios Singura
atunci aş porni să te caut cu genunchii de flori.
cu ochii închişi
dar ştiu că la mijlocul drumului numai tu ai rămas, rătăcito,
voi întâlni aceeaşi femeie măiastro,
strigându-mă să îmi fluieri a drum răsturnat.
printr-o mie de răni.
tineri poeţi
suri
pe care le scrijeliţi pe ziduri
pe motiv că e prea molâu şi nu are
şcoala străzii
unde mai pui că
« l-a jucat pe degete curva aia »
o violaţi pe Afrodita noapte de noapte
în timp ce nebuni frumoşi cu arcuri de lumină
stau la coadă în speranţa
că al ei chip le va îmbia cândva
ochiul sufletului.
nu aţi uitat de romantism
aveţi şi preludiu în dotare
vă puneti creierul în baiţ
apoi îl treceţi prin fum rece
de canabis
apoi o tăvăliţi pe biata fată
pe nicovala rece de vise
Andrei ALECSA deochiate
astfel încât dimineaţa foile de hârtie
Scrisoare sunt roşii şi călduţe, ici colo câte-o
oază de alb
Când m-am întors de peste mări adevărate livezi de pălăria şarpelui
Te-am găsit sângerând, o săgeată se înfrupta din ciuperci pe care le aşezaţi în coşuleţe
Piciorul tău de merinde
Îţi contemplai rana şi le vindeti apoi în piaţă
Din şuviţele de sânge ţi-ai făcut harapnic sub ochii mieroşi şi tâmpi
Cu care te biciuiai ai bunicuţelor OPeCiste care strâmbă discret din
Îmi spuneai că la naştere nas
Nu ai avut norocul de a mânca « hai mamaie, be cool, că vin cu gaşca
O tavă plină de jăratec scoatem blogurile din dotare şi să vezi
Precum Ahile te-ai lăsat sedus de îmbietoarea ce revoluţie iese ! »
umbră
A cortului
Şi ţi-ai vândut orizonturile pe un bilet spre Mărturiile unui blestem ambulant
groapa cu lei
Unde o vrajă te protejează de colţii fioroşi Sărutările mele plutesc asupră-ţi
Şi rânjetele batjocoritoare nor de lăcuste
Ale jivinelor la umbra căruia sufletul ţi se chirceşte
Dar pentru cât timp? ai uitat fereastra deschisă
Hai să facem precum în jocurile copilăriei iar eu mă strecor ca o adiere caldă
De data asta ţin eu scara mâţei, iar tu sari înfior candelele aprinse
Peste încruntările propriei tale umbre pereţii privesc subjugaţi dansul
pagina în lumina soarelui de primăvară şi uită să mai respire
înapoi sub zidurile încăpăţânate ale Troiei! cu o mişcare iute a umbrei
10 am stins şi ultima lumânare
Aurolacilor cu măşti de satir rămâi goală pe întuneric
te mănâncă îngrozitor palmele
Voi nu-l mai cântaţi pe Prometeu flori de rugină îţi fug pe sub piele
«  cine mă-sa mai e şi clovnul asta, dezorientată încerci să eliberezi un cuvânt
de umblă cu focul în mâini » sau măcar un sunet
aţi mai văzut scamatorii din astea ţi-ai vândut glasul, îţi aminteşti ?
pe la tv ai renunţat la el pentru a putea
pe la circ păşi pe uscat !
l-aţi trimis de mult pe Hamlet la nebuni pe un uscat fără pâlc de pădure
se juca cu întrebările în nisipurile mişcătoare doar pământ copt şi un soare nemilos
ale orelor în fiecare noapte tuşeşti convulsiv
în loc să intre peste maică-sa şi să îi dea scuipând
o bătaie bună îţi pătezi perna cu cerneală
îi mai faceţi câte o vizită în fiecare dimineaţă iau cu grijă faţa de pernă
în zilele când aveţi chef şi trag o fugă până la baba Maranda
să vă mânjiţi feţele cu rânjete ( e mare ghicitoare în ceşti de cafea)
crestate pînă aproape de urechi ; iar ea, privind-o trăznită îmi zice :
aveţi grijă şi de Mâşkin “ hai, conaşule, o pâine şi o cană de lapte
îi daţi o bătaie zdravănă încă de la primele ver- poate, poate azi ţi-oi îndruga şi ceva de bine ! »
tineri poeţi
ai totul în raniţă de la briceag până la plasturii
cu iod

se-aşează nisipul confortabil


ca pe-o coamă de sfinx
parcă vine primăvara călare pe-un elefant uriaş
îşi prinde mereu rădăcina de ce-apucă
pe partea cealaltă lumii
pe partea cealaltă
a lumii a lumii a lumii

ridici acul de patefon şi deodată totul


se prăbuşeşte în urmă

Aplecaţi peste moarte


alege, strângeai în pumn o pasăre până la lac�

Cristina SIRION
rimi

dar eu
Îmi strâng buzele şi fluier a pagubă
Femeie cu ac de patefon zice mama dereticând prin vrăbii flămânde
şi bătăi de clopot întinse pe ziduri
Între două anotimpuri rămâne un spaţiu prin care ca nişte pisici
treci soldăţeşte înaintând pe coate Uite, se mai văd urmele roţilor
e-atât de subţiată inima-n locul acela că se vede prin pe unde au trecut coviltire cu zei
ea până dincolo
- e plin oraşul de hârtii prin care trece soarele Îi urmăream de departe, cu trupul aplecat peste
(mama stătea duminica în prag cu mâna pe piept moarte
parcă vine aveau flori închegate pe umeri pe piept
parcă vine Gheorghiţă...) şi urşi cu clopoţei la gât
parcă vine primăvara cu mâna pe-un cui de grenadă Îi hrăneau cu viaţa din palmă
vor ieşi toate florile cu tulpinile-n sus
din vârful buzelor slobozeau păsări cu gâtul
Pe-aici asfaltul e galben-lunar cu faţa întoarsă în apă înalt
un înecat pe care-l prinzi de spatele cămăşii cum le strângeam în pumni până la lacrimi
prinzi oglinda de cui în mijlocul cărnii lor juca o flacără albastră de
din umbletul fără ţintă sar zebre, pisici de mare sau veghe
altceva cu formă de nor să nu adorm pagina
oricum îţi prinzi mersul de ce-apuci la geam
pe partea cealaltă a lumii pe vreun flutur de noapte 11
pământul are-o mână care te trage la timp înapoi
plutim, plutim ca nişte coifuri de hârtie Ne legănam pe beţe de bambus cu braţul sub cap
împânziţi de copii cu gurile aprinse
Unii-şi aruncă pălăria din prag şi nimeresc uite, se mai văd urmele nimbului
direct şifonierul de care vorbeau babele uitându-se în sus
alţii se rotesc în cerc printre stinghiile lunii
ca prin grădinile de nisip japoneze
Ni s-a zdrelit privirea de oasele albe ale
plutim, plutim ca nişte coifuri de hârtie întrebărilor
sub care vântul până în zare
se joacă de-a soldaţii până acolo unde se împădureşte ochiul
femeia asta de-o clipă cu aripi
prin care vâslesc fără rost canoele cu războinici
are o floare de fâş în pervaz alege,
Nu simţi nimic mai mult decât trebuie ascundeai la spate un măr
mai mult decât poţi cu ochii închişi
tineri poeţi
crescuseră degete peste noapte. Devreme în zori,
străinul atinge iarba cu poalele hainei lungi,
zdrenţuite; unii spun că atunci se aud clopoţei.

O, domnule Bartleby
Într-o zi voi avea de ales.

Oamenii vor merge pe jos


la acelaşi serviciu insipid,
în colţ aceeaşi flaşnetă,
un bucătar va găti plictisit
acelaşi meniu.
Bărbatul cu ochelari
va invita o femeie pe tocuri
- indiferent care -

Călin Sămărghiţan
la cină.
Bărbatul va iubi aceeaşi femeie
sau o alta. Fără vreo preferinţă.
Citadela
Nu mă voi putea împotrivi ploii
Cu ţipăt de şoim vor trece unele zile, dar voi putea alege
se vor adânci alene dacă să deschid umbrela sau nu.
în păduri imerse de vareci, Voi putea alege secunda în care inspir,
sub luciul apei mierii secunda în care voi deschide ochii,
surde secunda în care.
stradele de umbre
vor desena harta unei cetăţi Într-o zi va prefera
de necucerit. să nu mai meargă la lucru,
ori să nu mai iubească,
Porţile ei le vor păzi străjeri să nu mai mănânce.
în haine de lupi veghetori
ai argintului lunii. Să nu mai deschidă umbrela deloc.

Vom număra zile de sare Într-o zi voi putea să spun:


şi vom număra căzuţii eroi din tranşeele harfei, Astăzi prefer să nu mai fac nimic
de pe fronturile lepădate de glorii. din toate acestea.
Va rămâne un cântec neauzit,
va rămâne un văl de purtat Apoi, într-o zi voi putea să aleg
pagina când va fi iarnă în cer. dacă să trăiesc sau nu.
Într-o anume zi
12
Hieroglif aş putea spune
prefer să nu.
Noiembrie. Pe dosul cuvintelor scrie cu negru
că nu-mi mai sunt. Un străin trece uneori prin Care e diferenţa?
oraş şi vindecă arborii. Scoate sticluţe colorate
pe care le priveşte în soare şi le duce apoi atent Ziua tăierii
la ureche. Mâneci largi alintă aerul care geme.
Când scrii nu ai mâini. Pe dosul cuvintelor zice Timpul meu trece prin lăcuste
cu negru că cei fără mâini pot să pipăie lucrurile şi ţine până la sabie.
cu pleoapa întoarsă. Voi mă întrebaţi
cuvintele lumii voastre
În mijlocul oraşului creşte un turn şi suntem şi pe mine mă dor
mândri de asta. E orologiul nostru cu păuni; firele de nisip din cutele vieţii
când ţipă lung ştim că e ora exactă, dar tot nu ne şi-n apă văd umbre,
pasă. Luceşte. Sub lună parcă ar fi oraşul licorn, voi mă încingeţi în fier
din coama lui femeile ţesând draperii la ferestre. şi părul cămilei se roade
şi veniţi la mine
Ieri am trecut pe strada pavată şi arborilor le cu tava goală a morţii.
tineri poeţi
am cărat vreascuri uscate am ridicat
cel mai frumos rug văzut de ochi de muritor
ai urcat cu pas încet dar sigur şi ne-ai poruncit
să aruncăm torţele

trupul tău minunat trupul tău


ce invidia zeiţelor trufaşe a stârnit
precum şi poftele zeilor desfrânaţi
a ars sub ochii noştri la apusul soarelui

în cele patru colţuri ale lumii am aruncat


cenuşa ta preafrumoasă şi tristă Didona
Ofelia între timp mulţi te-au uitat
doar eu aedul cel orb mai cânt la masa
PRODAN vreunui rege îmbuibat şi plictisit despre
nefericirea ta Didona

jgheabul oase de metal


senină era ziua când pescarii au venit Pavel are oase de metal
cu ea pe braţe solzii ei erau verzi-albăstrui în fiecare seară se aşază la masă
şi abia-şi mai mişca braţele subţiri albe şi scrie epistole
iar oasele scârţâie
au cărat apă cu găleţile au deşertat-o de câte ori se apleacă şi rotunjeşte o literă
într-un jgheab şi acolo au pus-o cu mare grijă
epistolele sunt uneori înflăcărate
în jgheabul acela a deschis ea ochii şi cu fiecare pagină scrisă oasele lui dogoresc
mici şi tulburi ca două pietricele de jad de parcă ar fi fost scoase dintr-un
cuptor încins
erau toţi în jurul ei o priveau muţi de uimire
nu îndrăzneau s-o atingă nici s-o privească dacă scrie o epistolă mai domoală
în ochi şi cel mai bătrân din sat a scos naiul unde nu mustră ci laudă stăruinţa întru
din buzunarul jerpelit şi a cântat pe loc credinţă oasele se răcesc şi se umplu
cea mai frumoasă melodie din viaţa lui de picături de apă vie

soarele intra în mare şi cerul era sângeriu atunci Pavel îşi priveşte oasele cu
când ea a mişcat pentru ultima oară din coadă încântare ia repede un vas de argint
şi a închis ochii pescarii au scos-o nedumeriţi şi adună cu mare grijă fiecare picătură
din jgheab şi au dus-o departe pe un dâmb de apă vie
de unde după trei zile avea să se răspândească
peste satul lor un miros greu Pavel păstrează cu străşnicie acest secret
nimeni nu trebuie să afle pagina
Didona că oasele lui nu sunt oase obişnuite
13
şi mai ales nu suflă nimănui un cuvânt
Didona de trei ori te-ai scăldat despre vasul cu apă vie pe care îl păzeşte
în lapte de bivoliţă apoi pielea cu şi mai mare îndârjire
ţi-ai parfumat-o cu cele mai dulci
esenţe şi haină de mătase roşie ţi-ai acum scrie o epistolă în care tună şi fulgeră
pus cu grijă peste trup împotriva unor sodomişti
şi câtorva apostaţi rătăcitori
te-ai privit o singură dată în oglindă iar oasele lui au ajuns la o temperatură
ai oftat şi ne-ai zis că nimic nu-i mai foarte ridicată încât
trecător decât trupul ăsta dedat la plăcere dacă nu se opreşte în secunda următoare
iar noi credeam fireşte că de bătrâneţe se vor topi
te temi preafrumoaso
însă lui Pavel nu-i mai pasă de nimic
ai tot privit în zare marea agitată scrie fără contenire scrie complet absorbit
după viteazul Aeneas şi nimic nimic şi exact
�����������������������������������������������
în punctul culminant���������������������
tot trupul lui devi-
ca un fulger te-ai întors spre noi ne o flacără
şi ne-ai poruncit să-ţi ridicăm rug uriaşă peste care Pavel toarnă din reflex vasul
în curtea palatului cu apă vie
tineri poeţi
m-am obişnuit cu cenuşa adâncită în piele
şi vederea de sus a capului tău
chiar ţi-am iertat greşelile, lipsa de credinţă
stângăciile şi limitele nedepăşite

dar nu pot înţelege


de ce mă tragi de picioare înapoi pe pământ
de fiecare dată
spunând că această transfigurare a mea
i s-a întâmplat lui Isus, numai o dată

iar mie mi se va întâmpla iar


şi iar

Sunt defectă. Am ucis pasărea


Luminiţa SUSE nu voi nega
nu voi da vina pe circumstanţe
Harul Ancuţei. Amurguri cu zâmbet hormoni, sau altcineva
chinuit
ce sens ar fi avut altfel
are şi hohotul momente de disperare gravitaţia nu îşi schimbă sensul
sare cum un soldat bătrân când certitudinea sfârşitului
din şantul de la marginea şoselei se ridică în aer
şi aruncă baioneta în parbriz
am închis ochii să nu cadă din cer
apăs pe frână până la capăt şi nimic i-am ţinut aşa un an, doi ani
nu pot controla acest hohot aproape trei lacrimi-lumină
mă trezesc în câmp zguduită de umeri
mărăcinii din barba lui nimic nu durează dincolo de doi
îmi zgârie pieptul şi muntelui i se înmoaie
şira spinării
spune să renunţ la zâmbetul forţat când magma îi muşcă din tălpi
e firesc să doară realitatea fără ea
avea aproape nouăzeci şi doi de ani a trebuit să deschid ochii
ce aş fi vrut mai mult să treacă nălucă
prin smoala privirii
apoi taie tendonul bocetului din mine
pagina şi îmi acoperă gura cu mâna părerile de rău sunt inutile
maci se lichefiază pe lama baionetei s-a întâmplat vreodată ca o pasăre
14 degetele lui miros a inimă înmuiată în smoală
deschisă fără anestezie să rămână vie?...
Portretul lui Fior L. Gri. Revoltător Poeme pentru tata. Stânca din lac
nu pot uita de câte ori m-ai ucis e mai din nou
mi-ai ţintuit braţele de capul patului şi timpul să privesc lacul în ochi
şi m-ai împuşcat în stomac adânc până la balaurul ucis de tata
apoi ai fugit în curte să îneci ţipetele cu foc, apă şi legi ale mecanicii aplicate
în ploaia instantanee aşa a ştiut să se măsoare cu fiara
nu m-ar chema Gheorghe dacă nu aş putea
mai târziu - obişnuia să spună
am reînviat odată cu mirosul de cafea iar la urmă, gravitaţia l-a îndoit la pământ
din cana ta favorită, bone china aceeaşi gravitaţie ce le permite sfinţilor
singura cană ce a emigrat cu tine să leviteze şi balaurilor să zboare
din Europa tata s-a rostogolit peste păduri
bulgăre de foc
după atâta vreme licurici stins în lac
cronica literară

Bucheţel
douămiist
Felix NICOLAU
Bogdan Creţu prefaţează antologia la ţii). Apoi se dă sălbatic, whitmanian, dar aşa, la
Nasturi în lanul de porumb (Brumar 2008), eclo- modul galeş, pentru că omul este un civilizat,
zată în urma Taberei de creaţie de la Săvârşin. corcolit, un Extrasensibil, cum zice un epitet al
Într-un stil liber, din ce în ce mai liber, el vorbeşte său. Cam asta este atmosfera din poeme: ironică,
despre un al treilea val douămiist. Ceea ce nu e dezlânată şi fină până la dizolvare. O muzică
imposibil, dar mă întreb pe cine mai pasionează de semitonuri. Mai puţin The Wild Bunch, care
asemenea delimitări à outrance. Un lucru e sigur: conţine un miniscenariu casnic violent şi erudit
tinerii scriitori au constituit o breaslă bazată pe - aşa cum este tot ce atinge condeiul poetului.
prieteşug. Breasla agreează un număr foarte Curva dă buzna, îl ia „la pulă”, el buchiseşte
limitat de membri şi, de asemenea, şi-a adjude- „hannah”, Originile totalitarismului, şi finalul
cat şi criticii proprii, cum ar Octavian Soviany, delicios: „Cam pe atunci o pufneşte râsu/şi eu îi
oarecum căzut în dizgraţie, şi, trup şi suflet, fac loc pe canapea/şi cu indexu – bat de două ori
Bogdan Creţu. The circle of trust din 2008 i-a pe carte/Pat! Pat!”
integrat pe Vlad Moldovan, Şerban Axinte, Moni Constantin Acosmei sonetizează minor,
Stănilă, Cristina Ispas, Claudiu Komartin, Ştefan foarţian, apoi trece la poeme în proză nu neapă-
Manasia, Oana Cătălina Ninu, Alex Potcoavă şi rat captivante. Mai degrabă stridente, mizerabi-
V. Leac. liste şi cu final caraghios. Ca, la fel, şi în Poem,
„Alesul muzelor”, Vlad Moldovan, este unde debitează cu meşteşug, dar fără sare şi
într-o dispoziţie de kief, de dolce far niente: „stau piper, despre beţii, vome şi penibilul de după.
câteva ore între pomi/şi nu mă aleg cu nimic./ „Vai, săracii, vai, săracii prieteni ai celui care
din când în când/trece musca./din când în când/ nu ştie să bea!” – ar putea fi versul rezumat al
pătrunde soarele./mă foiesc în iarbă/să evit deni- tuturor peripeţiilor scriitoriceşti de crâşmă unde pagina
velările/şi urmez viaţa/pe cărăruie între tulpini” nu se întâmplă mare lucru. Pentru că ai noştri
(Mă-mpotmolesc la Săvârşin). Ceva rudimente condeieri nu vieţuiesc în Mexico City şi nici nu 15
de douămiism sunt de găsit abia mai încolo, în au printre ei vreun W. Burroughs. Mi-e dor de
poemul inegal, teoretizant şi tras de păr până la Constantin Acosmei din Jucăria mortului, cel
a umple 4 pagini. Cică „încerc să fiu sincer şi/să concentrat, răstit, imprevizibil.
nu le înfloresc”. Deci este vizată autenticitatea. O radicală schimbare încearcă Şerban
Tehnica de compoziţie este cam aceeaşi: câteva Axinte. Noua sa poetică antinaturalistă se încăpă-
instantanee banale, jalonate de consideraţii filo- ţânează să vadă sublimul în nenorocire. Privirea
sofico-sociologice exprimate într-un limbaj cool. lui semireligioasă transfigurează realitatea dură
Grupaje ca: „Nu am răbdare să schimb/impresii a vieţii de spital, acţionând ca un bisturiu de
dar am toleranţă/iar uneori mă tem de/modurile sticlă, noua materie preferată a poetului. Faţă de
voastre de desfăşurare” sunt subtile prin jocul de poeziile din volumul Lumea ţi-a ieşit aşa cum
aluzii, dar nu transmit propriu-zis nimic. În plus, ai vrut, condensate şi precise, versurile de acum
intervin unele clişee personale, care fac din Vlad tind spre monumental. Epicul se aseamănă cu
Moldovan un brand poetic. „o fire molcomă/ cel al lui Marin Mincu din Pacient la spitalul
cam cum sunt câinii scunzi” (total fals! dacă ar Fundeni, numai că aici condiţia de pacient mai
practica mai des mersul cu bicicleta sau cu rolele, că ajunge o beatitudine. Fiecare detaliu sordid
eseistul poetic n-ar mai risca asemenea afirma- sau insignifiant este şlefuit până la purificare:
cronica literară
„boala intră şi iese prin ochii ei, intră şi iese prin
înregistrează detalii semnificative, fără a mai
ochi, sublim, sublim”. Singura moştenire accep-
face efortul să interpreteze lumea şi mişcările
tată din primul volum este victima. Acolo tatăl
ei: „Picături delicate de ploaie ating geamul/
era victima propriului sugar, aici pacientul-artist
se scurg pe chipul tău ca nişte fire de undiţă”
caută victime pe care să le scaneze cu bisturiul
(Plec singură la Săvârşin). E ca şi cum un pictor
sticlos al privirii sale. Deşi hipertrofiate, poeme-
ar începe o compoziţie din mai multe unghiuri
le conţin o tensiune nemiloasă. Derapaje pot fi
simultan, pulverizând culorile din sprayuri cu
semnalate la consideraţiile culturale, alambicate
măiestrie. Însă compoziţia nu mai ajunge să se
sau străvechi: „cum ar fi arătat destinul lui Hitler
închege vreodată. Un fel de impresionism pro-
dacă ar fi ascultat mai multă muzică de Bach,
ustian: „iar/când de la distanţă un prieten trimite
Prolégomènes à une science de la contradic-
prin telefon,/unuia dintre noi,/o voce cu un tim-
tion de Stéphane Lupasco” (Sublim, sublim).
bru foarte cald, ciulim toţi urechile” (Şarpele de
Profunzimea este un câştig care se plăteşte.
vinilin).
Axinte a devenit o victimă a figurilor. Ceva stri-
Cum notifică un vers din Aniversare
dent răzbate din poeme, o stridenţă a pătimirii şi
– „Aici e capătul indiferenţei”. Nu se mai prac-
a hipersimţirii. Ciudat este că parcă e mai fasci-
tică dereglarea simţurilor, ci atrofierea sau dez-
nant decât în trecut.
amorsarea lor. Cadavre sensibile sunt noii poeţi:
Şi versurile Cristinei Ispas au devenit mai
„Stăteam pe prag desculţă, în creier îmi mai
masive, mai epice, deşi mai vagi. Fetiţa. Mixaj
bătea încă/spre retragere/o pată din ce-a fost soa-
pe vinil era clădit pe o poetică a nervozităţii
rele sistolic al zilei”. La fel, corpul poetic e forţat
şi a sugestiei împinse până la simbol. Acum
să devină inexpresiv, cu rare tresăriri paradoxale:
senzaţiile s-au molcomit, percepţia a devenit
„Peste încă zece ani, dezbrăcată o să par cu zece
razantă: „Spre sfârşitul călătoriei nu mai e nimic
secole/mai goală” (Peste încă zece ani).
de văzut./Percepţia oboseşte, detaliile dispar”.
Claudiu Komartin încearcă să ţină pasul
Mulţi poeţi ai intervalului devin mimozici şi se
cu tendinţele antologiei. Metaforismele lui apo-
aruncă în ei înşişi la cel mai mic bruiaj. Suflete
caliptice sunt surdinizate şi piticite pe cât posibil:
delicate sub aparenţe iritate ori infatuate, ei
„Vreau să mă încolăcesc lângă pieptul ei//din care
nopţile de toamnă fac o sobă micuţă/în care cântă
un saxofonist negru” (Blues).
Regimul de distribuire al vederii este
difuzul. Mici tablouri de gen ricoşând din clari-
tatea tablourilor flamande de secol XVI în infuzii
obscure: „O limpezime neobişnuită, o lumină
încărcată cu obiectele/fragile ale atingerii:/globul
se micşorează şi se măreşte, în ritm cu sunetele
care/umplu cănile, linguriţele, îţi intră pe sub
haine ca un lichid/obscur, ca o lumină halucinan-
pagina tă” (Soarele a ascuns).
Imaginile complexe, cu halo pulsatil, se
16 combină cu constructe poetice abstracte, forţat
sugestive, cuvintele cheie fiind: consolare, inimă,
figuri tragice etc. Fapt este că în acest grupaj
poetul abordează vreo patru maniere distincte.
Nu ştiu dacă este în tranzit spre o nouă formulă
lirică ori pur şi simplu sunt exerciţii de scriere
„la rece”. Aşa este un joc ca eurotanasia, dedicat
lui Ştefan Manasia: „sunt flămând/sunt devotat/
sunt mândru/sunt liber/eutanasiaţi-mă”. Cred că
cel mai bine îşi defineşte creativitatea Komartin
însuşi, apăsând din nou pedala expresionismului
livresc: „pentru că în mine totul este conflict/şi
realitatea îmi zugrăveşte pe uşi şi ferestre/ima-
gini letale, cioburi/din coşmarurile lui Francisco
Goya” (hiatus).
Iată-l pe Ştefan Manasia închipuind stu-
foase şi încărcate de referinţe culturale Vise după
cronica literară
A. K.: „cobor în lumea marelui fluviu, pe care-l ment din costel, de pildă: „se va rade din ce în
revăd – printre ramuri de caligrafie japoneză şi ce mai rar/pe coaiele umflate/din care moartea
liane – ca pe un şarpe cu solzii irizând alb cenu- poate ejacula oricând”.
şiu albastru”. Viziunile sunt complexe, niciodată Monica Stănilă este în clocotire. Încă nu
simple. Poetul nu mai este inocent nici mental, ştie ce să aleagă. Analogii rapide, sugestive, care
nici sufleteşte. Simţurile sale sunt prevăzute cu rotunjesc ca un fel de morală a fabulei poeme
un releu nostalgic. Descriptivism cu pas lent, minimaliste: „în spatele nostru/cerul devine un
scurtcircuitat de ciuperci atomice şi constatări tub îngustat/prin care se scurge tot ce am trăit”
apocaliptice. „Soarele alb era o lupă sinistră pe (după-amieze simple). Sau interpretări grave ale
care se potrivise ochiul unui mort”. Parcă citesc unor gesturi din nou exemplare. Metaforele şi
dintr-un Walt Whitman reîncarnat într-o durată comparaţiile pe care le foloseşte sfidează decenţa
demonică. O traversează atent, dar detaşat, gata aerodinamică în care îşi închid poemele compa-
oricând de speranţe nejustificate: „Aveam să îi nionii de tabără. Ca şi în cazul Oanei Cătălina
părăsesc fericit, posesor al unui suflet nou nouţ, Ninu, unele izbucniri stilistice îi reuşesc, altele
ambalat în ţiplă”. De aici şi continua nevoie de nu. În cazurile fericite, stop-cadrul se încheagă
transfigurare. Aveţi de ales: ori vizionaţi filmul rapid, fără prea multă recuzită: „stau aşezată pe
Avatar în 3D ori îl citiţi pe Ştefan Manasia. o floare imensă/încă nu a venit trenul/pegasul
Şi Rareş Moldovan este văr d’ăl bun cu uzat de pe sigla CFR” (secvenţe).
Vlad Moldovan. Ai senzaţia că poetul stă tolănit La polul opus este poezia lui Radu Vancu.
pe un deal ronţăind la un fir de iarbă şi privind Aici totul este fastuos şi complex spre complicat.
amuzat rutina gesturilor cotidiene. Din care Poeme de beţie cu unele formulări excepţiona-
încearcă să scoată mici efecte nebănuite. le: „Zeul ţi s-a tolănit pe sofaua laringelui/şi îţi
Asta când nu se întoarce cu faţa spre mângâie alene coardele vocale”, „te precipiţi
Ibrăileanu şi Cehov. Nu degeaba se intitulea- spre baie/şi, aşezat pe adevăratul zeu, cel de
ză fragmentul lui de proză Apa morţilor. De porţelan,/te strângi cu nădejde de gât” (Orfeu,
la Sadoveanu li se trage tuturor acestor poeţi Cami Radu), „beţivul horcăind flegmos n-are
spleen-ul. Bine, mai şlefuit şi dezabuzat. Fraze habar că-n el/se desăvârşeşte Marea Asceză a
extinse, acumulări poetice de decor, rememorări redempţiunii prin ficat” (Calea Regală). În rest,
decente şi rafinate. O îndrăzneală să mai propui o artă pentru cititori cu studii postuniversitare,
o asemenea proză acum. care poate provoca gâdilituri intelectuale subtile
Dedicată şi pătimaşă este Oana Cătălina sau poate agasa din cauza excesului de aluzii/
Ninu. Vocabular hibrid, deviaţii neaşteptate ale trimiteri culturale. Alexandrinism goliardic.
imaginilor. Ori, propriu-zis, senzaţiile alunecă Probabil cel mai spectaculos fără efort este
în analogii bizare: „pulsul nostru explodează în V. Leac. Ochiul lui are o atenţie distributivă, deta-
ritmul benzinăriilor din deşert//ne privim fără liile suprinse nu sunt exemplare, ci se constituie
să ne spunem nimic/ca o pană de curent într-o într-o lume şoadă. Extremele se conjugă rapid,
noapte de insomnie/aşteptarea se strânge în aberantul şi ciudatul sunt omologate cu relaxare:
glucoza picurând în punga de perfuzie” (cum). „în faţa de masă este o fetiţă cu un coşuleţ de flori pagina
Ceva, ceva îmi aminteşte de integralismul lui - /aleargă – o privesc şi-mi vine să-i pun piedică
Ilarie Voronca. Exagerările şi lipsa de logică a cu degetu/pe stradă trece un om cu un cardan 17
constructelor imaginare. pe umăr/manoela are pe dulap un somn viu de
Dar mai e şi un vitalism entuziast, care 2 kile/şlap, şlap, şlap – dă din coadă lângă ceas”
distonează cu maniera colegilor de antologie: (pe scărişoarei la manoela). Excepţională este
„te iubesc/ca un şobolan care/îşi recunoaşte con- şi meciul, cu partida de fotbal de lângă cimitir.
ducta/ca o bucată de gresie/lipită de ciment” (de Trecerea din real în ireal se face pe nesimţite.
dragoste). Şi e bine că se întâmplă aşa. Că există Citind poeziile astea parcă văd mental un mixaj
şi o poetă care nu se teme să-şi lase imaginaţia bizar între filmele La science de rêves şi Le char-
dezlegată. Fie ce-o fi! me discret de la bourgeoisie. A dispărut trăncă-
Clar îl prefer pe Alexandru Potcoavă ca neala inteligentă şi fluşturatec-preţioasă de altă
prozator, mai cu seamă în romanul „de neam” la dată. Nici situaţiile nu mai vizează teribilismul,
care roboteşte acum. Ca poet, îl preocupă relaţia insolitul ori lehamitea sfidătoare. S-a dus miştoul.
alcool-scris, amuşinările sexuale ale infantililor şi Nu degeaba antologia se încheie cu acest autor.
tot felul de trăsnăi din viaţa satului. Iarăşi gesturi El este tot ceea ce vor să fie ceilalţi. E inteligent
cu încărcătură simbolică, evenimente dure sau făcând-o pe niznaiul, rafinat fără morbidezza şi
grave rememorate ca nişte fleacuri. Ceva teatral cu o tehnică impecabilă. Singurul la care forma
în toate decupajele şi focalizările astea. Un frag- este în corelaţie perfectă cu conţinutul.
cronica literară

Ion Monoran, poetul


„cu steaua pe gură”

Florin CARAGIU
În prefaţa intitulată „Despre cartea lui mantanele cu cocori ale toamnei” (p. 30); „Într-o
Înaintescriitoare, despre el Iartrăitor”, Daniel dimineaţă, glasul tatălui meu/ ca laptele ultime-
Vighi numeşte volumul lui Ion Monoran „Eu lor nopţi de vară/ mă trezi. // Am vândut casa
însumi” (Cartea Românească, 2009) cea mai unor oameni foarte de treabă. / De mâine ai să
frumoasă carte în care „stă” poezia autorului, dormi în oglindă” (p. 34).
adăugând că este: „o poezie limpede, patetică, Imageriile cu asocieri alambicate sunt
sinceră şi dezinhibată, gâlgâitoare, contestatară, încărcate de structuri contrastante „primăvara
inteligentă, obsesivă, interpelativă, autobiogra- trece prin muguri/ o dată cu viermii albaştri ai
fică, demitizantă, politică, înaintescriitoare”. Aş ţarinei/ şi singur soarele cu cască de radiofonist
aminti aici că poetul de faţă a fost unul dintre pe urechi/ ascultă furnica neagră a eterului”
simbolurile vii ale Revoluţiei din Timişoara şi nu (p. 73), subcutanate („poezia e o motocicletă
a publicat nici un volum în timpul vieţii. sub piele”, p. 69) ale unei memorii în căutare
Ion Monoran († 1993) este autor al aşa- de sine, în deficit de interioritate şi, corelativ,
numitului manifestul monodersilist, numire în nevoie de alteritate. Pe scene stradale („stra-
compusă plecând de la iniţialele sale şi ale da – cel mai mare poet contemporan”, p. 63)
prietenilor săi Mircea Bârsilă şi Adrian Derlea, simbolul muşcă din realitate, se desăvârşeşte în
pe care-i invocă în graniţa numinosului: „Vă „frontierele” experienţei al cărei suflu îl degajă:
scuturaţi de Singurătate în faţa intrării, ca nişte/ „O, cât mi-aş dori sufletul în încăpere. / Să se
negustori bizuindu-vă pe deznădejdile mele. / spargă geamurile tânjesc. / Sângele să aprindă
A. Derlea, poezia mea e un Cuvânt care trebuie lumânarea, / genunchii să mi-i şterg/ pe preşul
pagina dus la reparat. (...) M. Bârsilă, crezi că voi mai de la intrare. / Cine sunt eu nu-mi amintesc
putea ajunge cândva o apă limpede şi adâncă de-aseară. / Veneam pe drum pufăind, / pe-o
18 (…) Înspăimântat poetul îşi termină sângele/ şi vreme de chiciură. / Vântul se stârnea din toate
cade-n genunchi ca sămânţa pe arie, în neştire, ca direcţiile, / de parcă avea nevoie de mine. / Am
o gărgăriţă strălucitoare” (p. 112). ocolit luna dintr-o băltoacă. / Am ajuns/ zidul
Spiritul boem al autorului e înnobilat de din faţa casei era aproape/ un dâmb. / Departe
gravitatea unui mister ce străjuieşte „poarta” văzduhul bulbucat/ lunecând pe streşinic/ ca
cuvântului: „Sunt plin de mine ca un englez/ Îmi un cal pe picioarele dinapoi. / Uşa camerei era
place muzica lui Beethoven/ Îmi place să mor/ închisă pe dinăuntru. / Mi-am simţit răsuflarea
Dar mai întâi de toate/ vreau să trăiesc/ aşa cu ţâşnind din geamuri/ ca un briceag sub arcade/
steaua pe gură” (p. 23). simbolul meu muşcând din mine, desăvârşindu-
Se remarcă lirismul, (auto)ironic, lipsit se” (p. 125).
însă de accente sarcastice, ci mai degrabă inti- Peste tot se face simţită o tristeţe metafi-
mist, cu un reflex tragic, amplificat de imersii zică, elegiacă, în raport cu o anume „decadenţă”,
onirice: „Sunteţi atât de tristă/ vă înţeleg/ în „curgere spre moarte” a timpului: „Epoca noas-
sufleţelul dumneavoastră neliniştit/ cocorii cu tră e o femeie cu burta mare/aşteptând să nască
roua-n picioare îşi deschid rănile de noapte (...) jumătatea de viaţă care ne-a rămas de trăit” (p.
Madam Liric ah Madam Liric/ în gară priviţi 110); „iubim/ deopotrivă viaţa şi moartea/ chiar
pe fereastră/ lăptarul tocmai cară la gară/ gea- dacă vom muri cu rugina pe mâini/ a timpului
cronica literară
ce se sfarmă astfel” (p. 129); „iubesc natura şi tainice clipe de adevăr cu sine însuşi. Există în
oraşul peste care/ toamna gâştele sălbatice nau- poezia lui Ion Monoran un fond subiacent de tra-
fragiază/ în propria cenuşă” (p. 166). gic, sub aparenta grimasă ironică, a nonşalanţei
Ion Monoran cultivă, în acest sens, para- derizoriului ori a indiferenţei dureroase”.
doxul, „extravaganţa pe bază de pătrat sau de
cerc”, prin intuiţia ce dublează cursul aparent al
lucrurilor şi filmează realitatea „în unghi”, gene-
rând un efect de transluciditate: „vântul e-n geam
zăpada a căzut dar/ iarnă nu va fi” (p. 140).
Portretele vii, surprinse cu tuşe hiperboli-
zante: „Vorbele lui ca o cerneală vulgară/ Se ter-
mină într-o grădină/ Eu trec prin dreapta lor/ Se
uită la mine/ Ea într-o rochie lungă ca o ruină/ el
cu o bască enormă” (Ţiganca, p. 75) alternează cu
developarea microreactivităţii gestice: „O femeie
e să nu-ţi mai tremure mâinile când încerci să bei
o cafea” (p. 51) şi fructificarea forţei de sugestie
a senzorialului: „Calul e o bucată de gheaţă pe
şira spinării/ lină, moale” (p. 76). Motivul sin-
gurătăţii, omniprezent, vibrând la confluenţa
dintre erotic şi tanatic, se sublimează în orizontul
sacrului: „Singurătatea mea ardea ca o biserică
îndepărtată” (p. 41).
Criticul literar Alexandru Ruja remarcă
faptul că poetul, „asumându-şi boema ca mod de
existenţă, are suficiente momente de recluziune,

On the pallid bust


ov pallas
pagina
Viorel DINESCU 19

Un titlu cel puţin ciudat ne reţine atenţia: prezenţa creaţiei sale în lumea bună a nonconfor-
Poftiţi, domnule Kafka!, purtat de un amplu miştilor care şi-au păstrat bunele maniere.
volum de versuri al căror autor este cunoscutul Mai întâlnim un fenomen interesant: nici
om de cultură ieşean, Daniel Corbu. El este şi unul din poemele postmoderniste nu coboară
o declaraţie – manifest în favoarea cuvântului de la o onorabilă cotă de valoare pentru a deve-
postmodernist care a ajuns deja la vârsta a treia ni anecdotă sau proză pur şi simplu. Uneori ai
în cultura română contemporană. De fapt, Daniel impresia că te plimbi printr-o grădină cu flori
Corbu, dacă a renunţat la corsetele stânjenitoare egale, cu parfum şi culoare identică. Dar, pri-
ale rimei şi la rigoarea altor convenţii poetice cla- mejdia unei repetări în oglindă a unei aceleiaşi
sice, păstrează încă farmecul integral al prozodiei, stări emoţionale este alungată prin implementa-
cântecul de sirenă al cuvintelor care se zbenguie rea unor apogiaturi ultra sau infra logice care îl
în aer fără oprelişti, şi chiar, uneori, accentele provoacă pe cititor să iasă din dulcea legănare a
de recitativ din aria lui Rigoletto sau Pagliaccio. cuvintelor şi să intre în discuţie, contestând sau
Această ultimă latură a scrisului său acreditează aprobând.
cronica literară
Acest procedeu de captare a atenţiei se şi-a speranţă stricată…” (p. 22). Iar în finalul acestei
desfăşoară pe întreaga lungime a volumului poezii se arată şi mai hotărât: „Ca şi ieri, bunule
Poftiţi, domnule Kafka!, care e destul de amplu: Eminescu, grecotei cu nas subţire / bulgăroi cu ceafa
210 pagini, cu 141 de poeme de dimensiuni mij- groasă / diplomaţi pomădaţi, negociatorii de cârpă ai
locii. În acest cadru îşi desfăşoară Daniel Corbu comunităţii / ne fac legi şi ne pun biruri / ne vorbesc
jocul său secund, un joc plin de minuni şi de filosofie”…unde „toţi au buzunarele pregătite / pentru
grimase în care melancolia se îngână cu ironia arginţii pentru care te-or vinde” (p. 22 – 23).
şi cele mai multe dintre drame sfârşesc printr-o Aceste mici furtuni într-un pahar cu apă
reverenţă plină de ironie. Nu suntem primii care par stenice într-un orizont plin de tăcere, de
au remarcat ironia poetului, a făcut-o altul îna- plictiseală, de alienare existenţială, dar încorda-
intea noastră, Ion Mircea, prezent şi el în carte la rea noastră se prăbuşeşte când poetul îşi încheie
capitolul Recomandări. Vom presupune însă că, revolta sa făcând cu ochiul, ca în bunele tradiţii
această confraternitate între singurătate, tristeţe şi postmoderniste. Lamentările în legătură cu soarta
ironie e un semn indubitabil al dramei, al angoa- ţării sunt la modă, dar nimeni nu vine să-i dea o
sei existenţialiste, poate chiar al unui scepticism mână de ajutor, dimpotrivă, toţi o înjură şi o bat-
ineluctabil. jocoresc ca şi cum nu ar fi fiii ei.
Poetul însuşi, consideră în prefaţă că În continuare, paradoxul este la el acasă,
Poezia face parte din iluzia universală, că e un ceea ce împrumută o mare vivacitate textului.
miracol. E surprinzător că Daniel Corbu nu fetişi- Foarte multe din finalurile poemelor rămân des-
zează himera poetică la care el însuşi s-a alăturat: chise, întrebarea ultimei strofe rămâne în suspans,
„De vreun secol încoace avangardismele, integralis- cititorul nu are nici un colac de salvare, trebuie să
mele, tehnicile postmoderniste ale discontinuităţii şi se descurce singur. Desigur, ambiguitatea nu este
pluralismului, limbajele experimentale au complicat totdeauna un defect, ea poate crea tensiuni emo-
totul.” (p.5). Mai departe, el însuşi caracterizează tive importante, ca şi ermetismul de altfel. Un
poemul ca „fiind o formă de libertate canonică, men- grad prea mare de încifrare creează însă, efectul
ţinută metafizic”. Este, desigur, un joc de cuvinte de „babelism” şi e păcat ca resortul principal al
care anunţă paradoxul, o altă mare aripă a poeziei poeziei : cuvântul ca idee nu doar ca sunet, să fie
lui Daniel Corbu. E vorba de un paradox, în gene- părăsit în mod programatic.
ral bine interpretat care uneori mai şi nimereşte în Poetul se declară, cu dezinvoltură, deva-
absurd sau în cine ştie ce implicaţii ezoterice. De lizat de sentimentul de iubire, credinţă, speranţă:
altfel, paradoxul e suveranul poeziei modernis- „Spre seară intru în mine ca-ntr-o catedrală pustie
te, iar Daniel Corbu nu este singurul vânător în
această preerie nesfârşită. Pentru biografia poetu-
lui vă propunem textul de la pagina 4. Iar pentru
a vedea ce a înţeles poetul prin titlul cărţii, trebuie
să întrebăm poezia care dă titlul de la pagina 8.
pagina Este vorba de o alunecare în abis, de labirintica
civilizaţie metatextuală, de lucrul în care nimeni
20 nu crede şi înfometează în sine, peticită speranţă,
vis amputat. Kafka e poftit să contemple conse-
cinţele operei sale. Şi invitaţia se termină cu un
gest vag, incorsetat spre inimă, deci sentimentele
au de suferit.
Poetul însă, rămâne mâna care aprinde
cuvinte (p.9); el plânge bulversant şi râde post-
modern (p. 17), poate tocmai pentru că „Lumea-i
plină de zei tocmiţi cu ora / Pentru umilinţa noastră”
(p.16).
Acestui scepticism greu de acceptat la un
om atât de dinamic cum e autorul cărţii în care îl
invită şi pe Kafka să vadă ce efecte au avut ecouri-
le Castelului său, îşi găseşte întrucâtva raţiune în
versurile puternice stârnite de soarta ţării: „N-am
pic de linişte în ţara mea / unde şi grădinile înfloresc
pe ascuns / unde miroase-a hot – dog, a hamburger
cronica literară
/ strig şi ecoul mă umple de spaimă.” (p.64). Avem (magna civitas, magna solitudo), sau cum ar
totuşi, impresia că această vacuitate este doar o spune Umberto Eco pe care-l şi citează: „Culorile
temă de şcoală, de curent literar postmodernist, se ascund una în alta / mai singure spre a fi când le
în realitate autorul fiind mai puţin byronian sau priveşti”. Daniel Corbu însuşi glosează: „(rândurile
lamartinian, deci un om cu picioarele pe pământ. pe care le scrie) sunt o goană după libertatea / pe care
Singurătatea poate fi şi ea o mască atunci când ţi-o dă singurătatea” (p.86).
arta îţi cere acest lucru. Multe din paradoxurile lui Daniel Corbu, deşi
Într-adevăr, nu contestăm „ziua ca un imprudente, adăpostesc în învelişul lor de vorbe
suspin uitat în memorie” (p.81) dar mai totdeau- un adânc fior de sinceritate şi de autenticitate:
na drama este escaladată printr-un surâs mefis- „Poezia e haosul condamnat la visare”, arta „e min-
tofelic pitulat în draperie: „(timpul) e apocalipsă ciuna spusă zilnic în faţa morţii” (p.144).
cu ghionturi şi celofan pentru muşte” (Afrodita din Daniel Corbu e un poet echilibrat în cuvinte şi
şifonierul veneţian, p.81). Titlu demn de Goldoni aluzii, jonglând cu semne şi iluzii, foarte prezente
sau de Caragiale. Daniel Corbu se joacă de-a bine- în ţesătura poemelor sale, cu un fond romantic pe
lea şi nici nu uită că se joacă! El se zbenguie, se care şi-l ascunde. I-l descoperim în următoarele
bate pe umeri cu toate geniile de la Shakespeare versuri de final: „Se cuvine să binecuvântăm hoţii
la Odyseas Elytis, e la curent cu ultimele noutăţi de trandafiri se / cuvine să trăim printre lucruri ca
şi consensuri dar se pare că mimează acest larg printre / rugăciuni să fim deţinuţii cuvintelor până şi
zaiafet cultural ca să se poată izola mai bine / peste orgoliu se-aşază praful”.

Treptele visului şi
strategiile scrisului

Tudor CRISTEA
După „Biblotheca lui Noe” (2003) şi un desen cu puternice accente groteşti . Parodic
„Maimuţe în haremul nopţii” (2006), Şerban şi ludic, dar fără a institui jubilaţia asigura- pagina
Tomşa tipăreşte la „Cartea Românească” din toare de succes lejer, ba dimpotrivă, întorcând 21
Bucureşti un nou roman, de data aceasta masiv, percepţia către faţa gravă a lucrurilor, scrisul
intitulat „Gheţarul”. Profesor de română într-un lui Şerban Tomşa, încărcat de ecouri livreşti
sat din Teleorman, acest scriitor veritabil osân- strategic provocate, este expresia unei drame.
dit la izolare (o izolare relativă, totuşi) încearcă În cel de-al treilea roman al său, care conservă,
(şi izbuteşte), după cum se poate observa atât în forma deja arătată, majoritatea atributelor din
în cărţile sale anterioare cât şi în cea intrată în precedentele două, aceasta este întruchipată în
librării în vara trecută, să-şi exorcizeze condiţia destinul halucinatului Tom Kastelka, soi de alter
de marginal şi de întârziat, transformând-o ego al profesorului Tehur din „Maimuţe în hare-
în literatură. Şi construindu-şi, prin aceasta, mul nopţii” (dar şi al autorului), un inadaptat
un nou destin. Deficitare sub raport epic, dar stăpânit de sentimentul ratării, care încearcă
scrise cu nerv, în registru burlesc, cu ceva să evadeze şi să se salveze în vis şi amintire –
fantast (şi fantastic), încărcătură barocă şi cu echivalente ale textului recuperator şi mântuitor
accente funambuleşti, nelipsite, pe de altă parte, totodată.
de poezie, dar şi cu tentă parabolică, romanele Dificil atât ca lectură, cât şi ca descifrare
acestui scriitor par a relua obsesiv aceeaşi temă, a sensurilor, noul text al scriitorului oferă, totuşi,
intensificând şi făcând din ce în ce mai sesizabil câteva chei. Cea mai însemnată ar fi mottoul
cronica literară
extras din „Coşmarul” lui Borges, aşezat alături
poveştilor şi încurcat în lianele semnificaţiilor.
de două pasaje din Biblie (care mi se par mai
Aceasta înseamnă că prozatorul stăpâneşte cu
puţin relevante): „Aceasta ne duce fără îndoială...
maturitate un text care ameninţă cu fiecare clipă
la bănuiala că există numai un visător şi că
sau filă s-o ia razna, ca şi eroii săi.
acest visător e fiecare dintre noi. Acest visător,
Personajele (cele de prim-plan sau,
fiind vorba de mine, vă visează în momentul
mai bine, cele definitorii) din proza lui Şerban
acesta pe dumneavoastră, visează sala aceasta şi
Tomşa suferă de o gravă inaptitudine de a se
conferinţa aceasta. Există un singur visător; acest
acomoda la real. Pentru ele, realitatea este doar
visător visează tot procesul cosmic, visează toată
punctul în care începe halucinaţia, combustibilul
istoria universală anterioară, chiar şi copilăria
care alimentează visul, care hrăneşte amintirea.
şi tinereţea. Este cu putinţă ca toate acestea să
Tom Kastelka (nume cu rezonanţe simbolice)
nu se fi petrecut: în acest moment el începe să
întruchipează mai mult ca oricare dintre ele
existe, începe să viseze şi este fiecare dintre noi,
această inaptitudine (sau această calitate). El
nu noi, ci fiecare. În momentul acesta, eu visez
trăieşte într-o poveste (sau într-un coşmar) şi
că ţin o conferinţă pe strada Charcas, că îmi
sfârşeşte (sau se mântuie) într-o poveste. El este
caut temele – poate fără să le găsesc – , vă visez
visătorul, plăsmuitorul, deşi pretextatul regizor
pe dumneavoastră, dar nu e adevărat. Fiecare
al întregului spectacol ar fi altcineva. Sensul
dintre dumneavoastră mă visează pe mine şi îi
mottoului din Borges revine, contrapunctic, de
visează pe ceilalţi”. Realist, oniric, ludic, parod-
mai multe ori. Personajele (şi, treptat, cititorul)
ic, serios, umoristic, sincopat, straniu, alcătuit
îşi dau seama că trăiesc (sau chiar visează) într-
din poveşti disparate, unele fragmentare, altele
un vis: „Tom îşi amintea cum visase că-şi va
uitate sau pierdute pe drum, textul care poate
aminti că visase”. Chiar şi cele care par mai aco-
părea amalgamat şi inform al lui Şerban Tomşa
modate realului (dar ce real?) îşi dau seama de
capătă coerenţă tocmai prin cheile pe care auto-
acest adevăr: „Noi toţi trăim într-o iluzie, spune
rul le disipează – unele dintre ele amăgitoare,
Geronimo. Mi-e teamă că Fundaţia şi deşertul şi
antrenând cu bună ştiinţă lectorul pe piste false,
copiile după Universitate şi Cişmigiu, pe care le
spre a-l reorienta ulterior pe calea cea justă sau
vede Tom, sunt numai în capetele noastre”.
spre a-l lăsa, pur şi simplu, rătăcit în jungla
Există însă şi o altă posibilă cheie de
lectură şi înţelegere, care prezintă romanul ca
pe un text aluziv sau pur şi simplu satiric, o
distopie sui-generis. Lumea visată de Tom (sau
lumea care se visează pe sine) e o întruchipare
a grotescului absurd, a lipsei de sens şi de orice
conţinut. Pare o lume pe dos, dar este, de fapt,
una în oglindă. O oglindă cu virtuţi magice,
însă. Descifrăm aici, ca şi în romanul precedent,
pagina
trimiteri destul de transparente către societatea
22 românească de azi, cu fantoşele, fantasmele şi cu
tarele ei. Dar mai ales cu strategiile şi iniţiativele
sale suspecte şi cu toate trăsnăile şi surogatele
culturale, care urcă şi se agravează în visul bol-
navului Tom.
Şi există o a treia posibilă cheie, care
vizează, la urma urmei, logica textului, aşadar
anecdota. Pentru că, dincolo de insolitul atmos-
ferei şi de halucinare, se simte o raţiune a tot
ce se întâmplă (sau a tot ce apare) în acest text.
Mai simplu spus, aflat pe un pat de spital,
într-o secţie de boli interne sau de chirurgie,
dar suferind de un sindrom psihic, poate rezul-
tat al deja evocatei inaptitudini a adaptării la
real, dar şi al acţiunii mutilante a acestuia, Tom
Kastelka trăieşte un coşmar al memoriei care
sfârşeşte nu într-o vindecare, ci într-o identifi-
cronica literară
care totală cu visul, printr-un soi de salt (ori de
izolează, alături de cărţile sale, în casa moştenită
lunecare) dintr-un purgatoriu ce devine infern,
de la bunici, undeva, departe de oraş (şi de
în paradis. Valorificând un moment de cumpănă
lume). Tom Kastelka este, parcă din naştere,
existenţială pe care n-o ascunde şi despre care
un perdant. În copilărie i se fură mingea sau i
nu ne interzice să vorbim (romanul îi este
se strică pe furiş oamenii de zăpadă construiţi
dedicat, între alţii, doctorului Andrei Bâlbâie
cu efort, ca matur i se fură femeile şi este tras,
de la Spitalul Dimitrie Gerota din Bucureşti,
în diferite feluri, pe sfoară. Asta, pentru că este
iar în text sesizăm prezenţa binefăcătoare a
un ridicol poet: „Când iubeşti o femeie, ultimul
unui doctor care se numeşte Andrei), Şerban
lucru la care te gândeşti este să faci dragoste cu
Tomşa îl deviază către simbol şi-l încarcă de
ea, spusese cândva Tom Kastelka, spre hazul
semnificaţie.
prietenilor săi. E suficient să-i vezi umbra sau
Romanul este, în tot, un discurs sin-
să ţi-o imaginezi într-un decor de iarnă, ca să
copat despre vis, aspiraţie şi ratare. Şi o satiră
fii fericit...” E lesne de înţeles că o asemenea
aspră a lumii care provoacă drama alienării, o
concepţie nu duce, în condiţiile date, decât la
lume degradată, care murdăreşte orice gând
eşec, dar şi la batjocură. Inadaptatului Tom pare
mai înalt. Protagonistul este (ori ajunge să fie),
a i se dechide, surprinzătoare, o şansă – care e
în ochii celorlalţi, dar chiar şi în propriii săi
şi ideea fericită a romanului: un misterios pri-
ochi, o întruchipare a ratării absolute: „Despre
eten din liceu, Samuraiul (despre care auzise,
Tom Kastelka se spunea că a eşuat chiar şi în
totuşi, că a murit) îl invită să petreacă o vacanţă
propria-i ratare. Ăsta nici să greşească temeinic,
în Christiana, la hotelul unor prieteni, alături
ca lumea, nu ştie, spusese cândva o tânără
de alte persoane, selectate după un criteriu
femeie care stătuse doi ani în localitate şi îşi
care duce la reprezentarea, în mic, a României
pierduse după aceea urma. El însuşi recunoştea
zilelor noastre. La poalele unui munte în vârful
acest lucru”. Asemenea consideraţii sunt, totuşi,
căruia străluceşte un misterios gheţar, care-şi
înşelătoare, căci, până la urmă, el este o victimă
trimite boarea şi lumina difuză peste oraş, şi
inocentă a unei lumi limitate, vulgare şi rapace,
alături de un fantasmatic deşert , se vor regăsi,
incapabilă sau deloc dispusă la toleranţa (mai
alături de mulţi alţii, un scriitor pe nume Ovidiu
mult sau mai puţin creştină) faţă de cei slabi,
Roiu, un medic, un pictor, un colonel numit
inocenţi sau curaţi la suflet. Iar Tom Kastelka
Amedeo Marshala, un director de şcoală, un
este un asemenea om, un idealist incurabil, un
călugăr, un orb, un politruc comunist, un sport-
visător incorigibil al cărui vis se transformă sau
iv numit Şarpe, Geronimo, un soi de locţiitor al
este transformat în coşmar. Un coşmar care nu e
Samuraiului (care ar putea fi şi el un locţiitor)
decât o copie a propriei sale vieţi reale, dar şi un
şi Administratorul, veritabilă întruchipare a
fel de „poartă stelară”, o trapă către Shambala,
birocraţiei absurde. Şi un adaos ambiguu, ciu-
tărâmul tainic, de paradisiacă frumuseţe, al
dat: „Şi EL – care nu este nici Dumnezeu, nici
liniştii, înţelepciunii şi împăcării.
autorul şi poate că nu este nici Samuraiul, ci
Textul, greu de menţinut între zăgazuri
pe care ameninţă mereu să le rupă, debutează
doar „Celalcăruinumenu trebuierostit” sau doar pagina
mesagerul Lui – stă pe marginea unei piscine,
cu câteva zeci de pagini de un realism aflat
îşi priveşte Chipul vălurit de apă, apoi închide
23
mereu pe muchie de cuţit (ca pretutindeni
ochii. Îi vede pe toţi cei doisprezece, le citeşte
la Ştefan Tomşa). Ne aflăm în România, se
gândurile, le aude vocea, îi vede cum merg,
vorbeşte despre Revoluţie, se va vorbi despre
le cunoaşte preferinţele artistice, vestimentare
Universitate, despre Bucureşti, despre Căminul
şi culinare, deficienţele sexuale, insomniile, le
Studenţesc Grozăveşti, despre cărţi cunoscute,
simte frica şi transpiraţia”. O posibilă cheie.
despre actori şi cântăreţi de ieri şi de astăzi, şi
Oarecum pierdută pe parcurs. Doisprezece aleşi,
totuşi personajele poartă (ca şi în romanele prec-
aşadar, doisprezece apostoli ai ratării, prin care
edente) nume bizare ori pur şi simplu generice
priveşte EL, misteriosul regizor, cel care pune
(Pitagora, Cassos sau Indio, vărul mai prag-
la cale experimentul şi face să se repete la
matic al copilului Tom), ori porecle groteşti. Se
Christiana totul, poate spre a constata încă o
observă uşor că autorul nu vizează nici fresca,
dată, înainte de a trimite arhanghelii sfârşitului
nici romanul de moravuri şi că tot ceea ce pare
pe Pământ, că oamenii nu pot ajunge la un alt
realist e un simplu ingredient. Deşi nu lipsit de
rezultat. Şi nici nu ajung.
importanţă. Tom lucrează ceva în Pharos, e pri-
Lumea romanului, stranie şi surprinzător
eten cu Catalan Filozoful, se pierde în discuţii şi
de vie, se încheagă din vise, după principiul
în alcool cu amicii la cârciuma „Nirvana”, ori se
cronica literară
păpuşilor ruseşti. În spital, Tom se chinuie, stilistică, alternând paginile de umor burlesc
auzind glasul încurajator al doctorului Andrei, cu cele de poezie suavă, dar excelând în reg-
prinzând comentariile insidioase ale asisten- istrul parodic ori grotesc sau pierzându-se în
telor („ăsta o să-l înnebunească şi pe doctor”) voluptatea scrisului şi comiţînd lungimi care,
sau văzând cum pe coridoarele spitalului şi totuşi, nu sunt aproape niciodată obositoare.
pe deasupra paturilor aleargă pe motocicletă A încerca să descifrezi în detaliu sen-
un alt doctor, un măcelar nemilos, care face surile textului (şi ale parabolei) ar însemna
liste (negre), ca în într-un lagăr de concentrare, să-i contrazici factura. Rămân aici, firesc, mai
cu cei care urmează să fie operaţi şi pe care-i multe întrebări decât răspunsuri, autorul având
eviscerează fără milă, golindu-i, deopotrivă, de prudenţa şi perspicacitatea de a ambiguiza totul
măruntaie şi de personalitate. Pe de altă parte cu grijă, împiedicând romanul să devină o
– probabil ca rod al plonjonului definitiv în fabulă. Chiar dacă (ori tocmai pentru că) doc-
irealitate – , lumea Christianei, cu stranii pitici torul Andrei îi răspunde astfel chinezoiaicei din
care citesc gândurile, cu poveşti şi conversaţii vis, descinsă la patul bolnavului şi dornică de a-i
elevate sau grobiene, concepută de un experi- vorbi: „Mă tem că acum nu se poate (...). E într-o
mentator enigmatic. Şi în plus, gândul sincopat stare delicată, nu poate să comunice cu nimeni.
al lui Tom, întors mereu şi mereu la momente Mă întreb ce a putut să-l deregleze aşa. S-a refu-
de răscruce (sau de restrişte) ale existenţei sale giat într-o lume închipuită de el însuşi, cu ele-
– copilăria, studenţia, armata –, care trimit către mente luate din perioada copilăriei şi din mul-
el voci şi chipuri, ameninţătoare sau dătătoare tele cărţi pe care le-a citit”. Finalul însuşi e scris
de nostalgii, terifiante sau pline de poezie – ca în acest spirit, căpătând vagi inserţii fantastice.
imaginea fantasmatică a tinerei chinezoaice, Oraşul se pustieşte brusc, Tom, care visase (în
revenind ritualic. vis) o mare pădure devenită bibliotecă, râmâne
Christiana este un tărâm al repetării şi al singur, iar din vârful muntelui, unde lucrează la
simulacrului, unde se joacă o piesă care s-a mai un observator astronomic, coboară doi bărbaţi
jucat şi în care este distribuit şi Kastelka. Aduşi care-i spun că oraşul e pustiu de patruzeci de
aici cu o intenţie obscură şi animaţi, pentru scurt ani: majoritatea locuitorilor fuseseră ucişi într-un
timp, de iluzia că şi-ar putea schimba destinul, bombardament efectuat de avioanele germane,
pensionarii sfârşesc prin a redeveni cum şi ce au chiar pe când se aflau la un mare carnaval, unde,
fost: materialişti, vicleni, pragmatici, cinici, his- în cadrul unui concurs, defilase pe la marginea
trionici, frământaţi, beţivi, destrăbălaţi, mâncăi, pădurii toată istoria neamului. Christiana e, prin
necinstiţi, corupţi, simulanţi, egolatri. Ca la un urmare, un oraş al fantomelor. „Îţi faci singur
han degradat al Ancuţei, fiecare are de spus o oameni de zăpadă ca şi copiii”, observă unul
poveste şi chiar o spune. Multe dintre anecdote dintre misterioşii bărbaţi, fantomatici, proba-
(între care una îl surprinde făcându-i morală bil, şi ei. Pentru ca Tom să se îndrepte, după
unei prostituate ajunse la el în cameră, în loc să plecarea acestora, către un tărâm mirific, în
pagina
se culce cu ea) îl vizează, direct sau indirect, pe copilărie, uitare deplină, regăsire de sine, vin-
24 Kastelka, pe care nici convivii, dar nici autorul decare sau moarte: „Şi deodată ceaţa se risipi
nu-l cruţă. Christiana, prin care bântuie un Struţ şi Tom văzu lumină în poarta casei părinteşti
Răpitor (semen al Răţoiului din romanul anteri- deschisă larg. Se grăbi într-acolo. Intră în curte,
or), unde până şi grobianul Gonzales Iepuroiul, văzu că toate ferestrele erau luminate puternic
eficientul cuceritor de femei, trăieşte cu obsesia şi simţi mirosul mâncărurilor de sărbătoare
scrisului ca mod de salvare, unde toţi povestesc, pregătite de mama sa. În hol se înălţa, împodobit
unde se derulează proiectele absurde ale unui şi strălucitor, bradul de Crăciun. Uşile erau date
guvern bizar – „Strămoşii” sau „Clasicii în în lături, ca atunci când preotul era aşteptat cu
viaţă” – şi bântuie sosiile lui Ştefan cel Mare sau botezul. Tom se apropie de uşă. Începu să ningă
Caragiale, care beau de sting, unde se mimează cu fulgi mari şi deşi.
ceremonii funerare sfârşite prin ridicarea din – Unde este băieţelul mamei? Se auzi
sicriu a decedaţilor de formă, care apucă imediat dinăuntru un glas melodios.
sticla de rachiu şi o dau pe gât, este un infern Lumina şi miresmele deveniră mai
repetat, o copie a vieţii confuze, pe care Tom şi-o intense. Nespus de fericit, Tom păşi înăuntru”.
mai trăieşte o dată. „Gheţarul” este un roman straniu, dar
Cât îl priveşte pe scriitor, acesta îşi pune plin de înţelesuri, scris cu voluptate, dar şi cu
în chip remarcabil în valoare disponibilitatea mână sigură, de către un prozator remarcabil.
cronica literară

Ochiul triadic
Theodor CODREANU
L-am descoperit destul de târziu pe mentele” confraţilor de generaţie) la patrimoniul
Gheorghe Simon, scriitor din provincie, trăitor liricii româneşti, ştiut fiind că acest patrimo-
la Agapia, ca profesor de limbă franceză. Cert e niu cuprinde personalităţi extraordinare, de la
că Provincia nu mai are deloc o conotaţie mini- Dosoftei şi Ion Budai-Deleanu până la Mihai
malizatoare, cum se mai prezintă, din păcate, în Eminescu, G. Bacovia, Tudor Arghezi, Nichita
ochii unor snobi, fiindcă marea literatură este Stănescu sau Cezar Ivănescu.
astăzi policentrică, venind de oriunde Dumnezeu Cea dintâi constatare, validată, între
a semănat talentele, chiar dacă într-o societate alţii, de Nicolae Manolescu, Zoe Dumitrescu-
centralizată în exces capitala le-a absorbit decenii Buşulenga, Mihai Zamfir, Cristian Livescu,
de-a rândul. Daniel Corbu şi Constanţa Buzea, este că ne
Acum, lectura volumului antologic al lui aflăm în faţa unui poet născut, iar nu făcut,
Gheorghe Simon, alcătuit din Fulgere captive un poet cu simţul Logosului din care descinde
(1985), Viaţa după Iisus (1996) şi Duminica absen- cuvântul poetic românesc din a cărui plasmă a
ţelor (2004), cade într-un moment subiectiv nepo- crescut şi Gheorghe Simon, chiar dacă şi-a încer-
trivit, după ce am parcurs şi comentat uimitoarea cat puterile creaţiei şi-n limba lui Voltaire. Poetul,
carte testamentară a lui Adrian Marino, Viaţa în spirit eminescian, face distincţie între cuvânt
unui om singur (Editura Polirom, Iaşi, 2010). Zic şi Verb, după cum autorul Luceafărului diferenţia
nepotrivit, fiindcă Marino produce unul dintre cuvântul de vorbă. La Gheorghe Simon, Verbul e
cele mai dure atacuri la adresa poeziei, în context Logos, iar cuvântul e cuvânt în măsura în care
românesc, ca moştenitoare a matricei orfice tra- e pus în slujba Verbului: „nu m-am folosit de
co-getice: „Şi eu sunt convins că Orfeu a fost… cuvinte/ ca de mărunţiş la cumpărături/ nu-mi
trac. Cântăm din frunză de două mii de ani şi ajunge viaţa ca să-mi potolesc sufletul/ amar-
nic/ Nu-mi ajung cuvintele pentru a dezvălui/
pagina
istoria (lipsită de orice poezie) trece nepăsătoare
peste noi sau alături de noi”.(p. 79). Orfismul, Verbul în toată splendoarea lui princiară” (Zbor 25
impresionistic, al culturii noastre de poeţi i se epifanic). Paradoxal, poezia se naşte dintr-o nepu-
pare lui Marino dovada uriaşei desincronizări tinţă a cuvântului de a ajunge la Verb. De unde
de Occident, ceea ce ne-ar izola de creaţia majoră înţeleg că Gheorghe Simon are intuiţia poeziei ca
în universalitate. E de pus întrebarea de ce n-ar tăcere, în sens blagian, trecând, desigur, prin taina
fi acest orfism tocmai contribuţia noastră majoră necuvântului nichitastănescian, poet, altminteri,
la cultura universală, de vreme ce Orfeu, tracul, de care se simte mai apropiat decât de cei din
i-a civilizat pe greci într-un moment de impas al generaţia postmodernistă. Wittgenstein spunea:
culturii lor? (Ar fi, desigur, dacă postmodernis- „Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se
mul „naţional” n-ar fi ajuns la compromiterea tacă”. Într-acolo bate şi gândul lui Gheorghe
poeziei înseşi, prin scârboşenia inimaginabilă, de Simon, întrevăzând în tăcere taina poeziei: „tot
Cloaca Maxima, a textelor fabricate de inşi decla- ceea ce nu poate fi exprimat/ devine/ de la sine/
raţi „geniali” şi premiaţi de USR, precum Mihail poezie/ ardere fără flacără/ cuvânt răstignit în
Gălăţanu sau Elena Vlădăreanu!). făptură/ arzând tăgăduit ispitit până la moarte/
Încurajat de o asemenea întrebare, să înmărmurit de uimire/ întârziat în extaz/ sufo-
încerc a descifra dramul de originalitate adus cat de real/ duhul însufleţeşte litera moartă”.
de Gheorghe Simon (rămas neatins de „experi- (Fântâni însetate de sine).
cronica literară
zia lui Grigore Vieru, într-o carte cu titlu deloc
Prin sine, cuvântul nu garantează sensul
întâmplător, Duminica Mare a lui Grigore Vieru
existent în Logosul creator. Aşa se şi explică de
(2004), apărută, constat, în acelaşi an cu Duminica
ce modernii şi postmodernii au convenit că poe-
absenţelor lui Gheorghe Simon. Deşi cartea poe-
zia pură înseamnă izgonirea sensului din cuvânt.
tului se deschide cu un Curriculum vitae progra-
Gheorghe Simon se-ntoarce împotriva curentului,
matic care vizează Verbul în toată splendoarea lui
conştient de condiţia poeziei moderne, şi crede că
princiară, imaginarul poetic se-ntoarce curând la
menirea poetului e să restituie sensul în cuvintele
coşmarul vizionar din Metamorfoza lui Kafka şi
„aproape amorţite” sau „captive”: „Adulmec
la disperarea lui Van Gogh, căci adevărata feri-
sensul/ ca pe o făptură izgonită din cuvânt”,
cire se arată celor care au trecut prin „viesparul
izgonire care cauzează smintirea lumii: „muguri
absenţei” (În timp ce Van Gogh). Numele „absen-
plăpânzi se rup şi cad la pământ/ primăvara nu-i
ţei” poate să fie moartea, fără de care nu există
în toate minţile” (Ea nu-şi arată niciodată faţa).
Înviere. Gheorghe Simon, ca şi Grigore Vieru, tra-
Captivitatea sensului, provocată de secula-
tează moartea ca pe o fiinţă vie, pe care omul tre-
rismul modern şi postmodern, e splendid suge-
buie s-o considere o călăuză pentru ziua Învierii:
rată de sintagma fulgere captive, care dă şi titlul
„Am văzut moartea de mai multe ori/ deasupra
primei plachete de versuri. Fulgerele sunt lumina
casei ca pe o neagră ninsoare/ am adulmecat-o
divină a Creaţiei, cu „înţelesul” ei, de care omul
ca pe o făptură vie/ calea pe care venea se făcea
modern pare tot mai izolat: „oamenii bântuiţi
deodată pustie/…/ Totul zvoneşte a moarte/
de molima îndoielii de sine/ rămân o clipă sus-
suntem cuvinte rostite de copii/ părinţi îndure-
pendaţi deasupra abisului/ existenţa se poate
raţi de fii/ suntem lacrimi vii./ În faţa celuilalt
frânge/ căutând înţelesul/ ce îşi iese din fire”
sufletul mi se face cărare/ ca timpul să ni se pară
(Arşiţa poeziei). Omul însuşi este fulger captiv,
o înălţare/ fără să ştim că ne ducem moartea/
adăpostind, aşadar, sensul Duhului de care este
ca pe un copil la plimbare./ Frânt mi-e sufletul
frustrat într-o lume alienantă. Poema Fulgere cap-
şi amar prizărit/ cu semne precare împodobit./
tive merită reprodusă integral:
Nimeni în preajmă decât cuvântul transparent/
Un strigăt flămând urcă spre cer
prin care se citeşte făptura celui absent./ Nimic
din pieptul firav al copilului
nu se arată/ de parcă am călători într-o lume răs-
din hăţişurile coapte în ochii asfinţitului
turnată/ în care străluceşte/ moartea deşartă”.
pocneşte ora, ţâşnesc secunde
(Totul zvoneşte a moarte).
clipe fosforescente
O absenţă poate fi şi fiul rătăcitor, de astă
în noaptea înrourării
dată printre cuvinte, ca poet. Cuvântul lui, am
tu eşti, tu eşti, repetă străinul
văzut, e transparent. Rătăcitor comparativ chiar
focuri înteţite de suflarea muribundului
cu generaţia sa, poetul transparenţei e dincolo de
focuri, focuri
modernitate şi de postmodernitate, depăşindu-şi
pe câmpia întinsă ca o piele de bivol
condiţia ca transmodern, contemplând neliniş-
focuri, focuri
tit însăşi moartea literei, citeşte – a literaturii:
pagina în urma cruciadelor de cuvinte
„Atotputernicul Nimeni/ se răsfaţă-n mulţime/
noi, oamenii
26 rămânem să culegem roadele roşii
nimicul se oglindeşte-n nimic doar o rază retează/
mirarea târzie/ moartea pretimpurie/ a literei pe
seminţe rotunde ce cad întruna
hârtie” (Fiul rătăcitor). Şi cu trimitere la Nietzsche
din tufişurile umbrite ale memoriei
şi la postmoderni: „Dumnezeu a murit/ Poezia
fulgere captive în spaţiile devenirii.
a murit/, dar cum se face, Doamne,/ că moartea
„Captivitatea” creează însă sentimentul
încă nu a murit”. (Atotputernicul Nimeni). Ultima
absenţei, unul în marginea teologiei negative
confruntare cu moartea este a sufletului, care se
moderne, „sub un cer în derivă”, ameninţat de
retrage într-un exil interior: „Sufletul s-a retras în
haos, pe care poetul îl numeşte „viesparul absen-
sine/ într-un exil interior/ somnul înfloreşte în
ţei”, într-o poezie chiar cu acest titlu. Altfel spus,
flori de cais/ clipa s-a repliat în începutul ucis”
tăcerea-poezie devine zgomot, „iarnă psihică”
(Exil interior).
sângerândă. Cred că partea cea mai consistentă,
Paradoxal însă, cu cât se adună mai multe
dacă nu cumva şi cea mai originală a poeziei lui
absenţe în Duminica lui Gheorghe Simon, cu atât
Gheorghe Simon este Duminica absenţelor, titlu
ne apropiem, anaforic, de biruinţa asupra morţii:
oximoronic, în felul său, dat fiind că duminica
Duminică filtrată ca lumina prin cuvânt şi
este ziua plină de transcendenţă, culminând,
rugăciune
desigur, cu duminica Învierii şi cu Duminica
duminică a celor săraci cu duhul
Mare. Din această perspectivă am abordat poe-
duminică a aşteptării fără de sfârşit
cronica literară
duminică a duhului din cuvinte din înaltul cerului”. (Un rest de veşnicie). Ochiul
fără Cioran şi fără Bosch triadic este veghetorul peste frica proliferândă
presărată cu margarete Yourcenar în fiinţa umană: „Semne ce înfloresc în derivă/
duminică fără prieteni Ochiul triadic peste fiinţe şi lucruri/ iar noi, prea
duminică a iertării şi a împărtăşirii îndurerate făpturi ale fricii/ absenţa ne mângâ-
duminică a înseninării ie când toate iau parte la această reconstituire”
duminică a lecturii interzise (Făpturi ale fricii). Şi salvarea: „cine să ne salve-
şi a textelor apocrife ze/ dacă noi înşine uităm întemeierea/ Treimea
duminică a realului sfântă/ desfătându-se în sine/ trecutul răvăşit
resfirându-se în cuvânt în urma noastră/ şi o ameninţare obscură/ se
duminică a iertării şi a învierii furişează-n cetate/ în abisurile eului/ fulgerate
duminică a cuminecării luminii de-atâta pustietate/ ne inundă vălul clipelor/
duminică fără firmituri. fără de urmă/ timp surpat în oglindă” (Treimea
Periplul în absenţă al poetului are o călă- Sfântă).
uză prezentă în toate cele trei volume amintite. Sinteză a primelor două cicluri de poezie,
Această călăuză este indiciul plasării scriito- Viaţa după Iisus dă măsura imaginarului poetic al
rului în noua paradigmă a transmodernităţii, Gheorghe Simon, dar şi inerentele lui slăbiciuni,
prin recuperarea fiinţei creştine abandonate de în sensul că, uneori, cuvântul poetic este amenin-
secularismul modern şi postmodern. Călăuza ţat de uscăciune repetitivă. Cele mai bune poeme
lui Gheorghe Simon nu este o Beatrice, deşi iubi- însă adâncesc figuraţiile (în sens barbian) oblădu-
rea nu lipseşte din versul său, ci ochiul triadic, ite de ochiul triadic, recuperatorul „cuvântului
plăsmuire a cunoaşterii pe fundamentul Sfintei dintâi”. Poezia de cunoaştere nu suferă în atari
Treimi. Logica poeziei, „nelogică într-un mod împrejurări întregitoare, ca în Cuvântul dintâi:
sublim”, cum o numea Al. Macedonski, devi- Sufletul omului e ca o rază
ne logica terţului ascuns, despre care vorbeşte ca o apă ce curge în sine
transdisciplinaritatea lui Basarab Nicolescu. În veşnicie fulgerată
istoria recentă a poeziei s-a vorbit de un ochi spe- moarte transfigurată
cial, transuman al poetului, pe care-l întâlnim la de cuvântul dintâi.
generaţia lui Nichita Stănescu şi la cea a lui Cezar Litere moarte
Ivănescu. În Basarabia, s-a discutat despre „gene- pe file albe de carte
raţia ochiului al treilea”, sintagma aparţinând lui ochiul triadic
Nicolae Dabija, autor al volumului Ochiul al trei- veghează şi desparte
lea (1975). „Ochiul triadic” al lui Gheorghe Simon clipele sublime
pare însă cel mai apropiat de logica triadică a de clipele deşarte.
creştinismului, străbătător al „pădurii obscure Începutul e viu
a simţurilor” şi trezitor al „oglinzilor adormite Părintele străluceşte în Fiu
ale fiinţei” din „casa amintirii”: „Frigul bântuie Duhul scrie pe ape.
casa amintirii/ ouă de şarpe, zerouri uscate/ de Poetul tinde către o eliptizare a versului, pagina
soarele copilăriei ucise/ nicăieri o uşă de scăpare, la modul programatic, către o nouă geneză a 27
semen moarte/ ciorchini de aer sub gheaţa flă- propriei opere: „Semn schimbător/ eşti/ verb la
mândă/ noi suntem începutul/ grăit-au lucrurile infinitiv/ enunţ eliptic/ eu/ în care s-a exilat/
din preajmă/ şi ducem moartea de mână/ lemne Dumnezeu”. (Geneză). Viaţa după Iisus înseam-
uscate fibră cu fibră/ mângâiate de ochiul triadic nă a scrie cu propria crucificare şi moarte: „A
şi arma/ care în loc să ucidă trezeşte cuvântul/ scrie/ ca şi cum ai tăia în carne vie/ a scrie/ ca
iată dovada puterii mele” (Casa amintirii). şi cum/ chiar acum ai muri./ A scrie/ ca şi cum
Ca şi în lirica lui Lucian Blaga, ochiul tri- ţi-ai aminti/ ceea ce părea să fie/ aura Sfântului
adic întrezăreşte, în satul de munte, bunăoară, Ioan/ soare/ pe tipsie”. (Viaţa după Iisus).
„restul de veşnicie”: „Casele sunt aşezate ca nişte Într-o vreme când poezia se vede sufocată
cuvinte într-o poezie/ au un rost şi un rest de de cuvinte goale, care nici măcar din coadă nu
veşnicie/ iar dacă ai încerca să le clinteşti/ fie sună, când nerespectul faţă de cuvânt eşuează
şi în închipuire/ de îndată se va urzi absenţa/ într-o pornografie dintre cele mai scabroase, liri-
sorbite fiind pe neaşteptate/ de abisuri ciudate/ ca lui Gheorghe Simon este o oază de normalitate
Toate vin de departe şi de demult./ Aici nimic şi de întoarcere la frumuseţea creştină a fiinţei.
nu moare/ deşi în toate un sfârşit/ toate sunt ca Ochiul triadic este biruitor şi aducător de mân-
o chemare/ şi parcă cineva nevăzut/ le ocroteşte gâiere.
cronica literară

Djamal Mahmoud
sau despre poezie
într-un timp al terorii

Paul GORBAN
Constat cu bucurie că de la o vreme apar unul dintre puţinii poeţi care nu apelează la
din ce în ce mai multe cărţi de poeme, de bună ingineriile neoavangardiste pentru a se expri-
calitate, sub sigla prestigioasei edituri timişore- ma, ci preferă, în ciuda tuturor tehnicilor post-
ne Brumar. Printre cărţile apărute anul acesta moderne, să-şi cânte poezia în lumina educaţiei
la editura timişoreană găsim şi cartea sirianului de acasă. Deşi în poezia lui se poate observa
Dajamal Mahmoud, Pe muchiile cerului, apărută uşor modelul european de poezie, verbul liric,
în condiţii grafice excelente în cadrul colecţiei prin care poetul pătrunde în inima lectorului,
„poeţi străini contemporani”. Cartea lui Djamal este construit cu ajutorul multor elemente din
Mahmoud, poet stabilit în România de câţiva poezia şi cultura orientală. Dacă ar fi să vor-
ani buni, poate fi văzută, aşa cum ne anunţă bim despre o asemănare între Salah Mahdi şi
în prefaţa cărţii Eugen Evu, ca „o epopee com- Mahmoud Djamal, aceea este că, amândoi pot
pozită, de o mare forţă expresivă şi bogată în scrie în acelaşi ton folosind fie modelul orien-
conţinutul ei strict semantic” sau dacă aruncăm tal, fie cel european, şi asta pentru că poezia
privirile pe coperta patru a cărţii putem spune care curge din lumina babilonului este una since-
odată cu Felix Nicolau că „Mahmoud Djamal ră, „vorbită de o singură limbă”, limba poetului
se refugiază în muzică şi lumină. Ori în tăcere aflat în slujba poeziei. Această limbă apare în
şi beznă, depinde de dispoziţie”. Nu ne rămâ- viziunea lui Djamal ca fiind universală, deoare-
ne decât ca, parcurgând volumul autorului, să ce ea se arată ca deschidere (de fereastră) către
descoperim dacă cele menţionate de „avocaţii fiinţă şi către cele fiinţate. Iată, în acest sens ce
pagina literari” sunt cu adevărat valabile în cazul poe- ne spune poetul în poemul „Limba”: „palmie-
28 ziei autorului de faţă. rul moştenit de la tata / îmi zicea / să vorbesc
De la distanţă, la o primă lectură a limba trunchiului / sau a rădăcinii dacă vreau
poemelor lui Djamal eşti tentat să îl compari / să spun mai mult / sânii Mamei / îmi ziceau /
cu Salah Mahdi, alt poet oriental (irakian) sta- să vorbesc / limba deşertului sau a pietrei / doar
bilit de aproape trei decenii în România (Satu geamul în care mă descalţ / în fiecare noap-
Mare). Diferenţa dintre cei doi este evidentă, te / întotdeauna / îmi vorbeşte de o singură
deoarece la Salah Mahdi avem de a face cu limbă…”. Acest ritual asumat cu grijă de poetul
o poezie uşor biografică aflată în vecinătatea sirian este completat iconic cu elemente simbo-
călătoriilor imaginare, apropiată datorită debu- lice aparţinând poeziei orientale, elemente care
tului (1990) mai curând de generaţia optzecistă, alcătuiesc tematica volumului de faţă. Printre
pe când la Mahmoud Djamal vedem un poet acestea găsim motivul soarelui (ca început, ca
vizual complet aflat mai curând în vecinătatea lumină şi element cald), motivul pielii omului
liricii doimiiste, caracterizată pe de o parte de arab (pe care soarele răsare şi apune), motivul
metafora în relaţie cu raţiunea şi senzualitatea pământului (clepsidră de nisip) şi timpului,
ludicului, iar pe de altă parte de metafora în motivul zidului şi al familiei aflat în strânsă
relaţie cu fiinţa. Mahmoud Djamal, poet format legătură cu dumnezeu şi natura, precum şi
în şcoala virtuală a poeziei contemporane, este motive ale liricii europene printre care amin-
cronica literară
tesc: motivul epigonic al măştii, motivul cru- e teacă / în care îmi voi introduce trupul / iar cu
cii, motivul morţii, motivul umbrelor, motivul ochii trimişi în geam / voi proiecta o scară / pe
oglinzii şi cel al nihilismului epocii. Mahmoud treptele căreia / îmi va urca şi coborî sufletul /
Djamal poet care trăieşte clipa sunetului curgă- până la dispariţia ultimului ropot…”.
tor al trecerii omului prin marele timp ştie să Situarea omului pe muchia cercului,
privească „pământul în ochi”, să poarte pe chip poate fi interpretată şi ca situarea unei culturi
înainte de orice confruntare cu timpul „doar în pragul schimbării, a treceri. Mi-aş permite
culoarea pământului”, atunci când întâlneşte să cred că poetul, profet al mării nisipurilor,
întunericul poetul cuprinde universul şi-l naşte vorbeşte în această carte despre împlinirea sau
poezie curată. Iată ce ne spune poetul în poemul depăşirea postmodernismului, că propune în
„Întuneric”: „când cerul îşi stinge luminile / iar locul unor discuri învechite, ce repetă neîn-
eu rămân / doar cu mine însumi / întunericul / cetat moartea naturii, discul reîntoarcerii la
devine o femeie voluptoasă / cu mii de trupuri „refrenul pământului”. Cu acest ton sensibil şi
/ şi cu braţe lungi / atât de lungi încât / cuprind melancolic Mahmoud Djamal muşcă, „cu poftă
tot universul între ele…”. Acum putem spune, din moarte”, se simte pe muchiile cercului,
odată cu poetul, că inima bate aritmic / ca o tobă accentuate de nepăsarea semenilor. În încheiere
africană, adică vibrează ritualic întru dans al redau integral poemul „Refren”, care conţine
iubirii. Tălpile poetului, aşa cum are să spună piesele de rezistenţă ale cântecului lui Djamal:
într-un alt poem, sunt întru căutarea sunetului. „cercuri de diferite mărimi trasez / mă târăsc în
Întreaga existenţă a celui care ridică metafore, carnea tălpilor / muşc cu poftă din moartea mea
ar trebui să fie, dacă mergem pe linia poetului, / în timp ce-ţi ciuguleşti aripile / neinteresată de
axată pe litera luminii, a femeii iubite, a pămân- soarta lor / ascultând refrenul pământului / un
tului sfânt. disc învechit ce repetă neîncetat / acelaşi cântec
Poet profund şi delicat, religios şi tot- / sufletul mi se furişează desculţ / lăsându-mă
odată original Mahmoud Djamal reuşeşte ca să-mi savurez trupul / în linişte / habar n-am
un adevărat grafician de metafore să conture- în ce direcţie o ia / nici nu ştiu dacă urcă / sau
ze imaginea lumii şi omului vecin cu el. El îi coboară treptele / poate îmi trimiţi o vorbă /
judecă dur pe aceia care „ca pasările acoperă dacă vei afla / cu penele moarte care mă vor
cerul” şi instaurează întunericul, pe aceia care vizita / în zilele de sărbători / sau cu pietrele ce
duc metafora în derizoriu, pe aceia care aduc în mă vor feri de / frigul meu / mângâindu-mă cu
faţa „albul oglinzii”, fantasmele puterii nihiliste. tăcerea lor”.
Poetul îşi construieşte o cruce de apă cu care să
izbăvească moartea, ia cerul (sumă a cercurilor)
în braţe şi porneşte cruciada împotriva celor
care rătăcesc printre prunci. Am putea spune,
că întreaga carte reprezintă un strigăt metafi- pagina
zic, care porneşte dinspre om spre universul
acestuia (şi invers), dinspre cerc către colţuri, 29
aşa cum Nietzsche vorbea despre depărtarea
de centru către margini, către X. Mahmoud
Djamal observă că există un duel între culturi,
între religii. Poetul conştientizează faptul că
aceste dueluri pot duce în cele din urmă la
asfinţitul unor culturi, al unor sunete, care
participă acum, încă, la muzica universului.
Măştile de luptă sau carnavalul cercurilor, în
viziunea poetului nu vor reuşi să se ridice la
valoarea sacră a adevăratei creaţii. În acest sens
iată ce ne spune poetul în poemul „Proiecţie”:
„duelul între pielea mea / şi praful adus de
lumina zilei / unde îmi stocam paşii / împreună
cu sunetele lor / a luat sfârşit / numaidecât se
vor şterge / liniile albe ale şotronului / apa ploii
cronica literară

Victor Teişanu
şi conştiinţa lirică
a crepusculului

Ciprian VOLOC va, spre sfârşitul existenţei sale telurice, la ora


bilanţului. În acest sens, extrem de relevant
Cel de-al treilea volum de poeme semnat este poemul „Discurs către fii”: „Simţindu-şi
de Victor Teişanu, „Ceremonii de iarnă”, apă- sfârşitul aproape / tatăl îşi chemă fiii / crezând
rut la Editura Timpul, Iaşi, în 2007, continuă, la că ar fi nimerit / să le spună ceva memorabil /
nivel formal, pe cele care i-au precedat („Viaţa pentru aceasta / şi puse veşminte noi / medită
într-o frunză”, Editura Timpul, Iaşi, 1994 şi îndelung / şi se cercetă adânc în oglindă / însă
„Neantul în doi”, Editura Axa, Botoşani, 2006). cu ei în faţă / bătrânul a înţeles dintr-odată / că
Cultivarea, în toate aceste volume, a poemului nu trebuie să rostească / decât două cuvinte: voi
alcătuit din trei strofe (catrene) este de natură, pleca”. Bineînţeles, există suficiente versuri şi
la o primă vedere, să inducă în eroare cititorul, expresii de natură să susţină această aparenţă
ispitit să caute vreo formă poetică canonică, cla- crepusculară generală a volumului: „a trecut
sică, care i s-ar potrivi. Cu toate acestea, o astfel viaţa / şi nu te-am cunoscut” („Spovedania”),
de cale se dovedeşte a fi, într-un final, o pistă „Poate că aici / se va sfârşi totul” („Elegie fina-
falsă. Nici numărul silabelor, nici combinaţiile lă”), „să fii sublim în această / trecere spre alt
rimelor, nici ritmul nu desemnează vreun tipar, trup” („Ce înseamnă”), „până să afli ceva / din
în poemele lui Victor Teişanu. Ceea ce se regă- secretele înserării” („Ce ştii tu”), „Semn că sunt
seşte, cu constanţă, de la un poem la altul, este eu / va fi rugăciunea de seară” („Mă voi întoar-
doar numărul strofelor – trei – fapt care nu are ce”), „A venit la mine / viaţa mea din alt timp”
cum să nu trimită gândul exegetului către sim- („Viaţa mea din alt timp”), „curând va dispărea
bolistica acestei cifre, urmând a fi de stablit în şi ultima / dovadă că te-am iubit cu adevărat”
pagina („Era necesar”), „nici nu mai auzi / ordinul pro-
ce măsură ea este relevantă pentru construcţia
30 ideatică a fiecărui poem. Unele indicii există, în priei tale execuţii” („Nu auzi ordinul”), „numai
acest sens, precum insistenţa asupra unor teme tu vrei să pleci / doar cu poemele tale nescrise”
cu semnificaţie potenţial religioasă, precum („Numai tu”), „Frunza poartă vestă antiglonţ
înstrăinarea de Dumnezeu, iminenţa judecăţii / toamna asta nu o va atinge” („Frunza poartă
de apoi, singurătatea sufletului în lume, absen- vestă”), „Nimeni nu ştie când se opreşte / vieta-
ţa destinului, însă ele reprezintă prea puţin tea ierbii din alergare / cu lumina ochilor jertfă /
pentru a facilita speculaţii de acest gen. În cele pentru necunoscute altare” („Nimeni nu ştie”),
de urmă, exegetul este obligat să recunoască „Doamne, m-ai părăsit / în această arenă” („Pe
că opţiunea lui Victor Teişanu pentru tripticul această arenă”), „N-am de gând să înnoptez /
strofic este cât se poate de misterioasă, avându- aşteptând mici gesturi de clemenţă” („Gesturi
şi originea, poate, în profunzimile irezistibile de clemenţă”), „Pentru mine / nu mai sunt decât
– nebănuite, posibil, nici de către poetul însuşi nopţile” („Aştept înfrigurat”), „Acoperind ce-i
– dar cu siguranţă originare, ale spiritului său. bun / şi ce-i rău / de la nord la sud / va veni o
În ansamblul său, volumul este domi- ploaie mare” („Noul Noe”), „deasupra / dansul
nat de conştiinţa crepusculului. Poemele, cur- frunzelor dansul morţii” („Dansul morţii”),
gând cu suficientă cursivitate, unul după altul, „trupul era sicriu / pentru frunza cea meduză
creează impresia că autorul se situează, unde- / care m-a mâncat de viu” („Frunza, meduza”),
cronica literară
„de la etaj / inima mea se aruncă în gol (...)
nişte cruciaţi invizibili / lapidează în grabă con-
ceptele” („Declinul raţiunii”), „despre desenul
acela / nimeni nu-şi mai aminteşte” („Unicul
desen”), „ a strigat paznicul / arătându-mi calea
spre judecător” („Marea judecată”), „se aude
vatmanul / din tramvaiul de noapte / care nu
mai opreşte” („Tramvaiul de noapte”), „ce va
fi / umbra amestecată cu pământul / umbra
mea cu oasele zdrobite / de buldozer” („Cu
buldozerul”), „nu trebuie să mori / în absurda
luptă cu limitele” („Fiesta”), „Să te îndoieşti
de urma ta / pe nisip” („Când te acoperă”),
„muzicantul nu se mai vede / ci doar cântecul
său răsună pe străzi” („Muzicantul orb”), „pot
oricând luneca / în golul nesfârşit” („Viaţa pe
muchie”), „În odaia sa / poetul este aşezat pe
cruce” („Răstignire”), „iată uşa chiliei se va
închide / până la sfârşitul lumii” („Uşa chiliei se
va închide”), „cum lăsarăţi / să plece şi ultimul
tren / ca să rămâneţi ai nimănui” („Lunetistul”),
„Încă nu pot rosti / ultima întrebare” („Ultima
întrebare”), „ochiul meu arată nordul / per- ral care îl însoţeşte, pe poet, în peregrinarea
sinţind apropierea / de lunga noapte australă” sa prin timp, şi care îl determină să resimtă
(„Printre legi şi precepte”), „mamă, tată / aces- fiecare clipă ca fiind, de fapt, ultima. Lumea,
ta e fiul vostru / înfăşuraţi-l / în mantia rece a în ansamblul ei, este înfăţişată într-un stadiu
uitării” („Mamă, tată”), „comandantul de oşti / avansat de degradare, de oboseală, ochii avân-
cântă printre morminte / el ştie că dacă va obosi tându-se, inevitabil, către adâncul sufletului şi,
/ va muri” („Stări de spirit”), „capul tău se ros- nedescoperind nimic aici, cautând să migreze
togoleşte / retezat de cosaşul nevăzut” („Acest către o altă lume, isclusiv către tărâmul de din-
monolog”), „dar n-am a mă plânge / chiar colo de moarte, demers în care, spre mâhnirea
acum / când voi bate ultimul cui / la coşciugul resemnată a poetului, Dumnezeu este mai mult
singurătăţii” („Singur”), „mansarda s-a făcut invocat decât aflat. Nici poezia nu are cum să
scrum / cu mine cu tot înăuntru” („Mansarda”), remedieze starea aceasta de fapt: „aşa sunt
„Voi rămâne / aidoma unui obiect neidentificat” poeţii / nişte cârcotaşi veritabili (...) singurul
(„Obiectul neidentificat”), „Sunt în urma mea / lor avantaj / ar fi veşnicia / dar şi pe aceasta pagina
cu o viaţă / şi în urma veacului meu / cu mai o împart / după războaie fratricide” („Specia
multe veacuri” („În căutarea sinelui”), „odată poeţilor”), „poetul are / mâinile şi gura însân- 31
urcat în vagon / îmi pierd orice apartenenţă” gerate” („Triumful poeziei”), „Poate că Homer /
(„Ultimul tren”), „sunt printre oase / tot mai ar trebui să fie fericit / fiindcă se bucură totuşi /
aproape de Avraam / căci după atâtea semne de glorie eternă” („Fericitul Homer”), „dacă un
/ întâlnirea devine inevitabilă” („În peşteră”), singur vers / mă reprezintă / înseamnă că efor-
„tu vino / la ceremoniile de iarnă / îmi vei cânta tul meu / a fost zadarnic” („Vă las pe voi”), „arta
vederea / în culorile despărţirii” („Ceremonii / ca să fie desăvârşită / trebuie coaptă îndelung
de iarnă”), „nimic nu se pierde / strămoşii din / pe vetrele roşii ale infernului” („Vieţi strămu-
cer / îmi vor recunoaşte oasele” („Harpa sânge- tate”), „patosul acestui monolog / va fi otrava
lui”), „s-au mai dus / un mileniu o eră glaciară fertilă” („Acest monolog”), „degeaba cauţi /
/ poţi fi liniştit / moartea ta rezistă” („Poţi fi cuvinte încă nefolosite” („Citeşte măreţia”),
liniştit”). „O noapte întreagă / am încercat totul / mi-am
Crepusculul sugerat printr-o atât de stors inspiraţia / ca pe buretele de sub duş”
consistentă desfăşurarea de forţe nu reprezin- („Despre inspiraţie”), „fără concesii / mai ordo-
tă, neapărat, un anumit moment al timpului, nă spre sine poetul / pe când coala de hârtie se
el desemnează mai curând sentimentul gene- chirceşte / ofilită de atâta exigenţă” („Fără con-
cronica literară
cesii”), „În odaia sa / poetul este aşezat pe cruce / trecere spre alt trup / cu tot cu lacrimi / cal
/ litere silabe şi diftongi / pironindu-i cele două înaripat / videcându-şi imaginaţia / când vrei
palme” („Răstignire”), „pe muchie / şi arta este să galopezi / prin pustiul cuvintelor” („ Ce
total diferită / devenind de neînţeles / pentru înseamnă”), „semn că sunt eu / va fi rugăciu-
majoritatea muritorilor” („Viaţa pe muchie”), nea de seară / către vocale şi consoane / care
„Iată hemoragia cuvintelor / lovind inima ta între timp mă uitară” („Mă voi întoarce”), „m-a
roşie / începe delirul / începe fiesta poemului” întrebat viaţa mea cea veche / ce este şi ce se
(„Fiesta”), „nici nu observasem / că poemul s-a mai întâmplă / dar dialectul meu de neînţe-
scris în întregime / şi odaia mea de la colţ / era les / a făcut să rămână fără răspuns” ( „Viaţa
plină de amintirea ta” („Poemul acesta”). Prin mea din alt timp”), „totul s-a sfârşit / totul s-a
aceste versuri şi poeme Victor Teişanu se arată sfârşit / nişte cruciaţi invizibili / lapidează în
a fi pe deplin integrat conştiinţei literare con- grabă conceptele” („Declinul raţiunii”), „M-am
temporane, în care reflecţia şi autoreflecţia fac instalat / la kilometrul zero / măsurând orice
corp comun, chiar dacă îl descoperim ca fiind distanţă / după hărţile mele tainice (...) nu tre-
sceptic faţă de eficienţa acestui demers, ca şi a buie să vă supere / lipsa mea de cooperare /
discursului liric, în general. Aplecarea asupra pentru că hărţile mele sunt invizibile / ca să nu
sinelui poetic se manifestă, în felul acesta, chiar vă împiedicaţi într-însele” (Ars vivendi”), „Vine
în timp ce poemul se scrie. Este de sesizat, pe şenile transparente / zilnic în piaţa publică
însă, şi licărirea unei vagi speranţe, referitor la / şi rezemându-şi vioara de umăr / începe un
puterea poeziei de a mai salva, ceva, în ceasul cântec trist şi nesfârşit (...) în acest timp / mul-
crepusculului: „să citeşti cu atenţie / şirul de ţimea trece nepăsătoare / ca şi când muzicantul
litere rotunde / şi vei simţi dintr-odată / cum nu se mai vede / ci doar cântecul său răsună
mâna mea te atinge” („Ţi-am scris”), „numai pe străzi” („Muzicantul orb”), „tot astfel şi la
tu vrei să pleci / doar cu poemele tale nescrise picioare / tălpile găurite cu piroane / fac să
/ din care în tăcerea nopţilor / să răsară pâlcuri curgă în pământ / sângele verbelor şi substan-
de lotus” („Numai tu”). Ceea ce resimte cel mai tivelor” („Răstignire”), „la vârsta mea / orice
dureros, poetul, este că a sa creaţie – creaţia bagaj devine o povară / nu mai sunt bucuros
lirică, în general – nu izbuteşte să surprindă / nici de volumele lui Shakespeare” („Ultimul
aproape nimic din ceea ce este esenţial vieţii. tren”), „însă m-am retras / plin de ruşine / pen-
Cuvintele, deşi pot reconstitui, ceva, din ceea tru că-mi mai trebuia un ochi / să te pot vedea
ce a fost, nu oferă decât o imagine palidă, decât în întregime” („Al treilea ochi”), „ca un ciocan
„copia copiei ce se întâmplase” („Să rămâne o pneumatic / îmi baţi în tâmple / uşa care duce la
copie”). Pe de o parte, dacă alege să scrie des- mine / nu se deschide” („Câteva lucruri”), „Am
pre sine, riscă să nu poată fi înţeles de nimeni învăţat / să citesc pe numere / şi să calculez
altcineva – atât de personale, de subiective pe litere (...) voi reuşi astfel / să lansez mesaje
pagina sunt trăirile lăuntrice; pe de altă parte, dacă descifrabile / doar pentru câţiva iniţiaţi / cărora
32 scrie despre ceilalţi, riscă ca ale sale cuvinte să le-am dezvăluit secretul” („Noua ştiinţă).
fie destinate neantului, datorită înstrăinării de Deşi poate să pară paradoxal, Victor
oameni şi imposibilităţii de a-i cunoaşte în chip Teişanu găseşte loc, în acest volum, şi pentru
esenţial. Raportarea lumii contemporane la tema iubirii. Nevoia sufletului de un alt suflet
creaţia poetului, şi nu numai, relevă o distanţă resimte, însă, şi pe acest plan, înstrăinarea
imposibil de acoperit, în pofida strădaniilor generală: „Tu eşti iubita mea / de noaptea tre-
autorului: „ pe cine oare să mint / am rămas cută / ca o floare de gheaţă / secţionându-mi
singur” („Singur”), „dacă un singur vers /mă fruntea / sărim în vis / nişte parapeţi invizibili
reprezintă / înseamnă că efortul meu / a fost / nu te-am văzut / nu m-ai văzut niciodată”
zadarnic / pentru că / nu despre mine am scris („Floare de gheaţă”), „Nu ajunge că mă iubeşti
/ vă las pe voi / să-mi inventaţi biografia” („Vă / trebuie să-ţi fac sufletul / milioane de ţăndări
las pe voi”), „până să se obişnuiască / urmaşii / şi să le servesc pe pâine (...) zilnic voi avea
vor tot întreba / despre stranii căderi şi înălţări în meniu / hălci din sufletul tău / numai aşa
/ pipăindu-mă / dar într-o zi vor vedea / cum / iubirea noastră va fi desăvârşită” („Sufletul
obiectul a dispărut / şi vor trage concluzia / că tău”), „cum ne-am izbit unul de altul / tru-
probabil nici n-a existat” („Obiectul neidenti- purile încinse / apoi duşul cafeaua arabică /
ficat”), „Ce înseamnă / să fii sublim în această şi conversaţia noastră mondenă / când te-am
cronica literară
chemat / ştiam ce vei aşterne pe hârtie / însă domină discursul său, survine ca ceva firesc.
doream să rămână o copie, / copoia copiei care Tot astfel se justifică şi tentativele mereu reite-
se întâmplase” („Să rămână o copie”), „Poate că rate de căutare (aproximare) a lui Dumnezeu, la
/ m-ai iubit cu adevărat / iată amfora amintirii care, în pofida zădărniciei lor, poetul nu vrea să
/ spărgându-se de asfalt” („Poate că totuşi”), renunţe: „A trecut viaţa / şi nu te-am cunoscut
„Ce întâmplare / la masa vecină tu aşteptai (...) / deşi am fost tot timpul / parteneri sinceri (...)
şi eu aşteptam / cu o scoică în loc de inimă (...) Doamne / din ce m-ai zămislit / iată îmi trece
ce întâmplare / rochia ta de culoarea mării / viaţa / şi nu te pot cunoaşte” („Spovedania”),
şi eu furişându-mă / să-ţi îmbrăţişez umbra” „Doamne, m-ai părăsit / pe această arenă / în
(„Ce întâmplare”), „I-am propus iubitei / un faţa seminţiilor lumii / veşnic însetate de sânge
schimb echitabil / inima ei / contra văzduhului (...) ştii cât de greu / este să poţi supune fiare-
meu (...) cine ştie / poate în urma schimbului / le / mi-ar trebui pentru aşa ceva / o calificare
amândoi vom începe / o nouă viaţă” („Schimb dumnezeiască” („Pe această arenă”), „aştept
echitabil”), „Te-aş ara / iubita mea / şi ca norul înfrigurat / apusul soarelui şi înnoptarea / ca să
/ te-aş ploua / ţi-aş aduce / ploaie caldă / ca să fiu întreg şi viu / la întâlnirea noastră de taină”
dorm / la tine-n gazdă” („Cântec”), „I-am spus („Aştept înfrigurat”), „priveşte Doamne / ochii
domnişoarei / despre călătoriile mele nocturne neprihăniţi ai copilului / căutând în întune-
/ şi că m-am logodit cu dânsa / pe frunza unui ric / urma pasului tău” („Priveşte Doamne”),
eucalipt (...) eram deja puţin supărat / întrucât „Fiindcă te iubeam / am crezut că te pot atinge /
dominşoara se îndoise / că eu plătesc chirie cu vârful degetelor şi cu sângele / păşind temă-
eucaliptului” („Plătesc chirie”), „Într-o zi / vom tor înspre tine / dar tu erai o cochilie / din alt
fi din nou împreună / la agapa / sfârşitului de timp / care la simpla atingere / se sfărâmă pre-
toamnă (...) mâna ta tremurând / şi încercând să cum păpădia / din păcate / a fost atât de greu de
mă atingă / deasupra / dansul frunzelor dansul crezut / încât degetele şi sângele meu / n-au mai
morţii” („Dansul morţii”), „aşa ne-am cunos- putut fi oprite la timp” („Fiindcă te iubeam”),
cut / era dimineaţă era toamnă / ca un verdict „Am şlefuit o noapte retinele / să nu-ţi voalez
fericit / au fost dezmierdările tale / păstrez şi imaginea / căci doream să mă uit la tine / de
acum / euforicul scrum în orbite / veşnic pe foarte aproape (...) însă m-am retras / plin de
urma păsării / fluturelui şi libelulei în zbor” ruşine / pentru că-mi mai trebuia un ochi / să
(„Pe urma păsării”), „Mă voi întoarce / după te pot vedea în întregime” („Al treilea ochi”),
o lungă pribegie / coborând în odaie / dintr-o „Nu ştiu / cine stă la pupitru / cum să văd prin
frunză însângerată (...) să mă recunoşti / după pătura / de lut din faţa ochilor” („Ceremonii de
sărutul tău de hiacint / fiindcă în pribegie / mi-a iarnă”), „Noapte de noapte / cineva îmi intră
fost inel pe deget” („Mă voi întoarce”). în cameră / şi mă priveşte atent (...) nu putem
Poetul resimte viaţa ca un scenariu cre- schimba / nici un cuvânt / pentru că musafirul
puscular la care eul său e un spectator neputin- acesta / are cultul tăcerii” („Musafir nocturn”), pagina
cios. Energiile sunt pe sfârşite, doar inerţia mai „De mii de ani / mă tot îndrept spre tine / tu
ţine lumea în mişcare. Şi lucrurile, şi făpturile mă aştepţi / în cingătoarea castităţii / este scris 33
se arată a fi şterse, lipsite de substanţă: „Din / să nu te văd niciodată / rătăcind la nesfârşit /
păcate / aici totul este aproximaţie / visăm cu drumul anotimpurilor / dar te voi iubi / numai
aproximaţie / şi iubim cu aproximaţie (...) chiar şi numai pe tine / aşa încât să se împlinească /
şi moartea / fiind o entitate aproximativă” („Din profeţiile” („Profeţile”), „Te-am zărit / pe hipo-
păcate”). Nici poezia, nici iubita, nici măcar dromul din cer / zburând cu paşi / de înger
Dumnezeu nu îl pot ajuta să-şi regăsească echi- pur sânge (...) presimţeam / arzând o lacrimă /
librul pe care l-a avut (doar) în clipa naşterii: că hipodromul din cer / îmi va schimba viaţa”
„Sunt mai neputincios / decât în ziua naşterii („Hipodromul din cer”). De remarcat credinţa
mele / pentru că acum ştiu / ce nu-mi este îngă- căreia poetul îi dă glas în „Câinele credincios”,
duit / sunt mai neputincios / şi cu mai multă şi precum că Dumnezeu nu poate fi aflat (sau
mare teamă / pentru că acum / ştiu că va veni măcar aproximat) printr-o conduită conformis-
secerătorul / aşadar / pipăi drumul meu cu tă, păşind pe căi bătătorite, bazate pe reguli
toiagul / Doamne cât de puternic eram / în ziua stricte şi canonice: „Câinele credincios / acsultă
naşterii mele” („Sunt neputincios”). În acest zilnic predica stăpânului / înfrânându-şi pofte-
context, privirea retrospectivă a poetului, care le / conform programului său de lucru / dinţilor
cronica literară
săi / le place deja viaţa duplicitară / întrucât nu riorul frunzei / pentru ca moartea / să fie iarăşi
mai muşcă pe oricine / după vechea lege câi- biruitoare” („Era necesar”), „mă voi întoarce
nească / şi nici măcar / nu mai latră pe oricine / / după o lungă pribegie / coborând în odaie /
fiindcă viaţa câinelui credincios / este doar un dintr-o frunză însângerată” („Mă voi întoar-
cod de interdicţii”. ce”). Fără îndoială, frunza, expresie a vieţii, este
Dincolo de aceste consideraţii, care cir- şi a singurătăţii, deoarece, deşi este vie numai
cumscriu, din punct de vedere tematic, uni- în măsura în care coexistă cu celelalte frunze,
versul liric al lui Victor Teişanu, aşa cum ni duce în acelaşi timp o existenţă distinctă de a
se oferă, ele, în acest volum, este de remarcat celoralte. În felul acesta, frunza se arată a fi sim-
că obsesia frunzei, sub care s-a născut, poetul bolul cu valoare de leit-motiv al întregii opere
dărăbănean, în literatura română, nu l-a pără- teişănene, chintesenţă care înglobează, în sine,
sit nici acum, la peste un deceniu de la primul chiar dimensiunea dintru început programati-
volum („Viaţa într-o frunză”): „umil voi intra / că a liricii sale: „Nu ştiu de ce / ţi-am povestit
în chilia frunzei” („Miracole”), „Din chilia frun- atunci viaţa-mi / ca pe o splendidă aventură /
zei / arăt cu degetul” („Las profeţiile”), „voi petrecută în chilia unei frunze” („Uşa chiliei se
sărutaţi frunzele” („Conjugare”), „o splendidă închide”).
aventură / petrecută în chilia unei frunze (...) Din punct de vedere tehnic, în afara
căzând tot mai adânc / în pântecul matern al dispunerii în trei strofe-catrene, a fiecărui poem
frunzei” („Uşa chiliei se închide”), „Am zărit al volumului, se poate remarca revenirea, într-o
prin geam o frunză / cum din cer se prăbuşea mare parte a poemelor, a unuia sau a două
(...) trupul meu era sicriu / pentru frunza cea versuri, din prima strofă, în cea de a treia, într-
meduză / care m-a mâncat de viu” („Frunza, aceeaşi formă sau într-una simţitor apropiată
meduza”), „dansul frunzelor dansul morţii” (este cazul poemelor „Poţi fi liniştit”, „Floare
(„Dansul morţii”), „Ţi-am scris pe-o frunză / de gheaţă”, „Harpa sângelui”, „Hipodromul
ca să mă pot salva (...) ţi-am scris pe-o frun- din cer”, „Triumful poeziei”, „Despre stil”,
ză / topindu-mă în clorofilă” („Ţi-am scris”), „Fericitul Homer”, „Conjugare”, „Conştiinţa
„Frunza poartă vestă antiglonţ, / toamna asta de sine”, „Sunt neputincios”, „Vă las pe voi”,
nu o va atinge (...) frunza poartă vestă antiglonţ „Să rămână o copie”, „Din păcate”, „Câinele
/ şi sub tirul toamnei râde-plânge” („Frunza credincios”, „Ultima întrebare”, „Fiindcă te
poartă vestă”), „era necesar / masacrul din inte- iubeam”, „Poate că totuşi”, „Ce întâmplare”,
„Cântec”, „Cu budozerul”, „Tramvaiul de
noapte”, „Am ales umbra”, „Unicul desen”,
„Gesturi de clemenţă”, „Accident cosmic”,
„Ţi-am scris”, „Frunza poartă vestă”, „Pe urma
păsării”, „Viaţa mea din alt timp”, „Elegie
pagina finală”, „Spovedania”). Bineînţeles, repetiţia
34 aceasta este una sugestivă, dat fiind că poetul
conferă respectivelor versuri, sintagme, un alt
sens decât cel iniţial, valorizându-le altfel şi
valorizând, prin intermediul lor, altfel, conţi-
nutul poemelor.
În „Ceremonii de iarnă” Victor Teişanu
nu face exces de figuri de stil. Versul este cur-
siv, accentul căzând pe gândul bine conturat,
pe sentimentul subtil abstras mareei trăirilor
cotodiene. Există poeme impecabil lucrate, în
care nici o intervenţie nu mai este posibilă,
reprezentând, din punct de vedere tehnic, un
cerc închis, perfect rotunjit, şi amintesc aici
doar câteva dintre ele, care se remarcă şi prin
frumuseţea sublimă a substanţei lor intime:
„Profeţiile”, „Discurs către fii”, „Obiectul nei-
dentificat”, „Vă las pe voi”, „Păsările cerului”,
cronica literară
„Printre legi şi precepte”, „Despre inspiraţie”, eze doi termeni contrari, iubirea (un sentiment)
„Muzicantul orb”, „Ochiul meu”, „Am ales şi raţiunea (discursivitate pură), nu izbuteşte să
umbra”, „Sunt neputincios”, „Dansul mor- o facă astfel încât efectul dobândit să fie în mod
ţii”, „Aştept înfrigurat”, „Gesturi de clemen- definitoriu liric, poemul nefiind defel sărăcit
ţă”, „Accident cosmic”, „Ţi-am scris”, „Numai dacă întreaga secvenţă ar fi eliminată (eventual
tu”, „Viaţa mea din alt timp”, „Elegie finală”, înlocuită cu o alta, astfel încât forma pentru
„Spovedania”. Sunt, acestea, poeme care pot fi care poetul optează – cele trei catrene – să nu
oricând incluse într-o antologie de aur a liricii aibă de suferit). Acelaşi lucru poate fi spus şi
româneşti din toate timpurile. despre „Al treilea ochi”, în care al doilea catren
Prin contrast, pot fi semnalate, în volum, nu aduce un plus de vibraţie, de tensiune, de
şi destule secvenţe în care ispiraţia nu a fost la lirism, de profunzime, faţă de celelalte, nesitu-
fel de darnică, cu poetul, ori în care pathosul ându-se, măcar, la înălţimea lor: „Am şlefuit o
său lucrător nu a fost la fel de insistent. Mă noapte retinele / să nu-ţi voalez imaginea / căci
voi opri asupra câtorva exemple. În „Triumful doream să mă uit la tine / de foarte aproape /
poeziei”, de pildă, ultimul vers nu este cel mai cu ochiul stâng / ţi-am privit tâmpla şi buze-
potrivit ansamblului: „poetul are / mâinile şi le / iar cu dreptul / umerii şi pleoapele / însă
gura însângerate / însă nimeni nu observă / că m-am retras / plin de ruşine / pentru că-mi mai
din ochii deschişi curg imagini”; dacă înlocuim trebuia un ochi / să te pot vedea în întregime”.
cuvântul „imagini” cu „lumină” (păstrând, aşa- Bineînţeles, aceste remarci, care privesc activi-
dar, înrudirea semantică, inclusiv sensul dat de tatea de laborator a creaţiei lirice, specifice, de
autor: anume, ochii nu mai absorb, lumina, ci o obicei, atelierelor de lucru din cadrul cenaclu-
revarsă), lirismul versului, şi chiar al întregului rilor, poartă, inevitabil, pecetea unei anumite
poem, va fi în chip vizibil potenţat. Bineînţeles, subiectivităţi perceptive. Dar, în măsura în care
aceasta este doar o sugestie, fiind posibile aceasta din urmă se supune simţului poetic şi
multe alte posibilităţi de îmbunătăţire a efectu- critic în exerciţiul său, ochiul liric se va raporta
lui general, dat fiind că asocierea „ochilor des- la ea în mod constructiv, mai ales dacă pretin-
chişi” cu „imaginile” este una obişnuită, coti- de, de la sine, ascensiunea, adică exact ceea
diană, previzibilă, lipsită fiind, prin aceasta, de ce poetul a surprins, cu inspirată măiestrie şi
virtuţi lirice deosebite. O altă situaţie din ace- ingeniozitate, în poemul „Păsările cerului”:
eaşi categorie, a poemelor ce pot fi, încă, lucra- „Păsările cerului / n-ar citi calendarele noastre
te, întâlnim în „Miracole”, unde primul catren / pentru că în văzduh / se pot lipsi de litere şi
pare total nepotrivit în raport cu celelalte două silabe / în văzduh / se pot lipsi şi de pravili / de
care îi urmează, şi care pot forma, ele singure, aur argint diamante / nu doar de litere şi silabe
un poem de sine stătător, valoros (aici intuim că / ceea ce contează / sunt numai cele două aripi
Victor Teişanu este tributar canonului pe care / şi poate visul / că şi-au mutat cuibul în cer”.
şi l-a autoimpus, poemul trebuind, neapărat, să Nu ne mai rămâne decât să sperăm, în pagina
posede trei catrene): „Spiţerul din colţ / vinde urma acestei incursiuni în lirica celui de-al trei-
miracole / ologii pe schiuri / zboară la cer / umil lea volum al lui Victor Teişanu, că am izbutit a 35
voi intra / în chilia frunzei / chemat de gongul / ne apropia, prin mijlocirea cuvintelor sale chib-
legendei materne / va exista / o singură peşteră / zuit ticluite, de universu-i lăuntric deschis către
şi înăuntru / popoare serbând”. În chip similar, al nostru, exact precum el însuşi a profeţit: „să
poemul „Musafir nocturn”, început excelent, se citeşti cu atenţie / şirul de litere rotunde / şi vei
diluează, în ultimul catren, într-un neverosimil simţi dintr-odată / cum mâna mea te atinge”
banal: „Noapte de noapte / cineva îmi intră în („Ţi-am scris”), şi să ne descoperim, în urma
cameră / şi mă priveşte atent / de pe marginea acestei întâlniri, considerabil îmbogăţiţi, regă-
patului / nu putem schimba / nici un cuvânt siţi în mrejele altui spirit înfrăţit cu al nostru,
/ pentru că musafirul acesta/ are cultul tăcerii conştienţi că avem de-a face cu una dintre cărţi-
/ dimineaţa se mută / aproape imperceptibil / le importante ale poeziei botoşănene din debu-
în ceainicul de pe noptieră / ori sub epiderma tul mileniului trei creştin. Căci dacă mai stă în
pereţilor”. În poemul „Ceremonii de iarnă”, putere cuvântului, astăzi, să apropie spiritele,
care dă şi titlul volumului, există, în cel de-al faptul e posibil exact în măsura în care şi noi
doilea catren, formula „nici nu ştiu / dacă mă încercăm a ne apropia de făptura lui plăpândă.
mai iubeşte raţiunea”, care, încercând să asoci- Cu respectul şi cutezanţa cuvenite, bineînţeles.
blitz-ul lui Eros

Discurs despre sex


şi spionaj poetic

Horia ZILIERU

Repet: poetul arab prefera să se expri- mai sâcâitoare decât/ doamnele Sfântului
me la masculin, când, quasi solemn liturgic, Vincenţiu: bat la uşă/ şi stăruie. E imposi-
decadenţa numele multîndrăgostitei, „faci- bil să le respingi/ şi, cu condiţia să rămâ-
litând versificarea şi menţinând un riguros nă afară sunt suportate./ Poetul decent,
ritm interior”. Vocabula „habib”, adică le înlătură/ (rimele le ascunde, trişează,
„amant” prin „duhul” conţinut „activează” încearcă/ o contrabandă. Dar făţarnicile
discursul poetic „amoros”: de curtuazie, ard/ de zel şi mai devreme sau mai târziu
carnal, pasional, spiritual. La masculin, (ruinele şi bătrânele)/ bat din nou şi sunt
„habib”desemnează amândouă sexele. tot ele”.
Din acest „unghi”, aşa zisa poezie „Logodna” rimelor: „Doar c-o să­geată
„perversă, obscenă sau depravată” nu e dreaptă să tragi cu arcu-nveţi,/ dar strâm-
decât „badinajul” spre a distra auditoriul. be acel suflet îşi are-a lui săgeţi”.
Dar rimele? Fiind şi noi „un d’annunzioan” Timpan tinzător şi pupilă dilatată
obsedat de ideea de boltă. Rima poate ori- după Wallada/ Zaydun, în al unsprezece­
pagina enta poetul (o spun poeţii arabi) în „ale- lea secol andaluz, când „poeţii arabi
gerea lexicală rară”. Cu cât se „încastrau” deveşmântau savant corpul feminin şi-i
36 mai multe rime interioare în vers, multîn- zu­grăveau fără inhibiţie frumuseţile
drăgita îşi plinea statornicia credincioasă. alegori­ce” scandez rime învăţate: ţa-da-ha-
Magistrul Zaydun „exploata” acele rime ţa-za/ ba-ma-da-ra-lam-na. Deloc facile/
interioare „verosimile la pândă”. Însăşi difi­cile, ci zale/ muzicale. Pre cât le cânţi
poezia era definită: „cuvinte măsurate şi ludicament. Entuziasmându-te de acel
rimate”; „măsurate” şi potrivite arghezian: „gen poetic fobcdat pe cântecul dorinţei
„al-kalam al-mawzun al mukaffa”. Versul şi al plăcerii”, versificând, „prin mijlocirea
clasic încheindu-se „sistematic şi metodo- vocabulei, metaforei sau comparaţiei, când
logic” prin aceeaşi rimă”. sugestive, nuanţate, gingaşe stări, când
Nefiind opac la taină, pe „scara cli­ lipsite de pudoare, directe şi de-a dreptul
max” vedem „căutate” acele rime „stimu- şocante”. Perfectio, Ibn Şuhayd îşi narea-
latoare” extazului sexual. Rime - focare, ză propriile „scene amoroase pe­trecute cu
accesorii/ ascensoare la torpilorimare (ne multîndrăgita”, în imagini nuan­ţate, direc-
urmuzim noi). Reversul? Transcriu poe- te: „I-am zis: O, adorvenerata mea, îngâdu-
mul „Rimele” de Montale: „Rimele sunt ie-mi sărutul/ care vindecă înminunarea,
blitz-ul lui Eros
suferinţa şi setea/ Ea se întorcea, ridica putinţei să le curme înconcleţirea, dacă i-a
din umeri a refuz, la urmă întinzându-mi o surprins”). Multîndrăgita îi arăneşte amo-
mână/ De fiecare dată când îmi răspunde, rul fizic „graţie a patru simţuri; vi­zualul în
o sărut/ dacă scoate o vorbă, vorba o tot clipa contemplării; gustativul-sărutând-o şi
repetă/ Fără greş se în­clină, dă capul pe muşcându-i sânii ca o fruc­tă rotundă, esen-
spate din pricina pupăturilor/ spiralelor ţa, savoarea; tactilul-mângâind dezmier-
buze întru ale sale adân­ce/ Şi dacă-ntr-o dându-i obrajii dogoraprinşi ca răsfăţul
zi mă procopsesc cu înduplecarea unei rozelor, prospeţime şi înmiresmare; olfacti-
vizite/ blând potolindu-mă zice: Cheamă- vul – răsuflarea famei amirosind a tămâie”.
mă după mâine/ Nurii ei absorbeau apa Hemistihuri splen­dide inhibate de semnale
vieţii, copilărirea/ şi frumuseţea-i se adăpa sexuale. Coloa­rea, parfumul, forma, spec-
până la leşin/ Ţipa de durere la muşcătu- trul, obrajii, mirosul, sânii, femeia şi băr-
ra sânilor/ şi, mofturoasă-ntărâtată, îmi batul şuşotind, potrivit împerechindu-se
amurseca obra­jii/ Rănitul î,i sunt de-acea spre a forma o imagine senzuala reflectând
muşcătură/ pe care nici Domnul n-o vinde- pohta poetului: „Câte nopticele petrecu-
că-n grabă”. Al-Mu ،tamid („regele poet”) răm îndestulându-ne veselită viaţă/ cu
dedica ver­suri femeii imaginate: „În vise te aceea cu arămite fese/ şi suplă-ndelungă ce
văd parteneră în patu-mi/ şi pernă îmi este talie”. Împodobită cu brăţări şi lănţişoare se
molatecul braţ”. Oniricul! Ibn al-Abbar, despoaie cu lentoasă/ pisicească tandreţe,
admonestând orice scandaloasă pudoare, neam de teamă/’ ruşinare „a se expune pe
aduce în prim-plan „tablouri” „obscene”: de-antregul goală poetului”. Vinul îi înve-
„Ne precipitam şi încălăram gazela târân- seleşte, aţâţă, spiralează vertije. Argus pico-
du-ne pe înfundate spre argus” („person­aj teşte. Femeia, gelozind, „îi cere bărbatului
misterios ce pândeşte amanţii, posesor al să facă amor cu Argus”.

pagina
37
Carrie Anne
proza

DEBUT

Portet fizic cu
un cititor şi
locuinţa sa
pe care o agită în faţa unei orchestre încă imagi-
Cătălin Mihai ŞTEFAN nare. Avea de gând să revină când pământul va fi
putând rodi iar.
Dirijorul albastru Mult după aceea, dirijorul invocă o variantă
a legendei Meşterului Manole, în care, Manole,
Frig. Cerul se apăsa cu toată puterea pe după ce încercă mai multe posibilităţi, o zidi pe
pământ. Pe alocuri, câte o pasăre îi frângea trupul Ana în toţi pereţii şi scrise despre ea peste tot,
în zig-zag.Un bătrân îmbrăcat gros, mascându-şi cum nu se putea mai frumos. Chiar şi aşa nu era
mersul cu un baston în mâna stângă, se apropia bine. De aceea, într-o zi o zidi chiar în el. Şi astfel,
încet de locul pe care, auzise că ar fi crescute trupul nu i se mai surpa, iar cuvintele sale nu se
litere. Deşi obosit, în încetineala lui, după o viaţă mai ştergeau, ci rămâneau în aer pietroase şi cu
petrecută în căutarea acestor pământuri cultivate tot cu schele, cum au fost rostite. Ceea ce Manole
într-un mod literal, era hotărât să le vadă şi pe spunea mereu apoi, era că:
acestea.
Ajuns în apropierea lui, ochii săi lungiţi pe Dacă frângi gâtul unui om
obraji se mai înviorară. După ce se descălţă, îna- în timpul cuvântului,
intă-aşa cum făcuse dintotdeauna, privind mereu se poate să curgă ceva
în urma sa după cuvinte transparente, atent la cât din mai multe locuri,
de lungă era umbra literelor şi dacă acestea erau de pretutindeni chiar.
sau nu legate între ele, adică dacă se răneau sau
nu una pe alta. Ofertă de vânzare… cumpărare
pagina Păşi cu atenţie, parcă să nu le trezească şi, pe apărută la Mica Publicitate
alocuri, se aşeză în genunchi, şi le pipăi, căută la
38 umbra lor note muzicale şi mirosuri sau imagini Vând apartament cu nenumărate camere în
care să curgă prin nervurile frunzelor. zona centrală, strada Toleranţei, aleea Vigilenţei, bloc
Deodată, se ridică si se întoarse înapoi. Îşi D3, la ultimul etaj. Da, aţi înţeles bine! Eu vând un
aruncă bastonul şi se dezbrăcă de haină, apoi apartament cu nenumărate camere şi cu un hol de lun-
reveni, începu să danseze printre litere, să le gime considerabilă prin care s-au plimbat mulţi. Unii,
mângâie cu surprindere. Ajunse să smulgă din veniţi cu maşinile mai făceau accidente şi l-au lărgit,
pământ cuvinte, să vadă cât de adânci le sunt de fapt şi acum, în timp ce scriu anunţul, cineva se
rădăcinile, iar dacă erau mari, le cântărea pe fie- preumblă..., dar nu-i nimic, vă veţi obişnui la fel cum
care în palmele asprite, se uita la ele pe rând cu am făcut şi eu.
un instrument de mărit, apoi le arunca în sus cu Holul e cu gresie, la fel fiecare cameră şi
putere. Unele rămâneau între noapte şi zi, altele bovindoul cu vedere spre centru. Când priviţi din el,
nu se mai întorceau nici măcar cu imaginea, iar e ca şi cum staţi pe sau într-una din părţile trupului
pe cele care cădeau înapoi şi lăsau urme le ridica meu, mai ales că atârnă multe flori din el, numai să
şi le înghiţea, scoţându-le apoi printre coaste şi nu vă speriaţi- aşa mă vopsesc eu acum. Dacă ţineţi
suflând în rădăcinile lor să vadă ce se întâmplă. la musafirii voştri puteţi s-o scoateţi, să nu spună
În timp ce se depărta, uitând din ochii săi că-i goniţi. Eu ţineam şi ţin la ai mei, dar îi făceam să
acum galbeni, haina şi bastonul, scoase o baghetă alunece pentru că, având foarte mulţi mereu aşteptam
proza
alţii. tie pentru că-i intrase în carne şi se refăcea: filele îi
Toate camerele au câte un calendar vechi, mai creşteau scrise şi mai caligrafic, cu litere mai bine
mare sau mai mic, mai mult sau mai puţin sfinţit, care înrădăcinate, iar pe unghii îi apăreau chipuri de
se clatină în pereţii pictaţi cu câte un soare surprins bărbaţi necunoscuţi.
în răsărire; se clatină neîncetat, parcă ar fi pendule Acesta era visul care-o urmărea, de fapt, în
de ceasuri metafizice în care suflă vreun om de ştiinţă fiecare noapte, ziua schimbându-se rolurile.
înamorat, care se împărtăşeşte de iubirea unui perpe-
tuum mobilae. –Îmi este teamă, dar îmi place! Şi totuşi Istoria Campaniei pentru
vreau un alfel de teamă, de aceea şi plec. Ia să mai
scriu ceva să vă conving, nu de alta, dar vreau să plec Strângerea Lacrimilor
mai repede. Vreau să-mi fie teamă în altă parte, înţele-
geţi? În plus, vreau un alfel de frig- aici, frigul acesta În copilărie, am avut un amic, Alin Cocoş-
mă înfierbântă. Nu, nu mi-am pus centrală termică la început alin, iar mai tîrziu cocoş, cu care-nici
pentru că…pentru că…<< ei, tre’ să spui din nou>>, acum nu ştiu de ce-mă băteam mereu. La 21 de
da! de teamă, de teama căldurii- mi-aduce aminte de ani s-a înrolat într-o horă de şerpuiri, una greu
ceva, nu ştiu de ce anume... vizibilă în întregime, risipită precum casele de
Până una- alta, să ştiţi că plafonul va necesita la munte care comunică doar din priviri. Fiecare
câteva reparaţii, dar dacă o să cadă nu-i nimic pentru persoană horea pe cont propriu şi-şi vedea de
că aşa puteţi vedea cum deasupra apartamentului nu propriile şerpuiri, dar de la o distanţă care între-
se adună niciodată norii şi cerul este mereu albastru ca ţinea cercul.
o cortină care atârnă precum pleoapele lui Dumnezeu. El a preluat ştafeta de la tatăl său, unul
(Mă deranjează seninătatea lui care parcă îmi face dintre dirijorii acelei hore, care în ultimele sale
în ciudă.) Aceasta vă va folosi, mai ales că becurile clipe i-a lăsat cu limbă de moarte să facă tot mai
se sting singure şi din pereţi ies strigăte sau câte un multe duşuri cu lacrimi: ...în felul acesta vom deveni
picior, câte o mână. Să fiţi atenţi să nu vă lovească curaţi cu toţii, chiar şi eu în mormânt, crezând că
biciul care iese mereu din peretele opus! Aşa-s pereţii orice om e profet pe patul morţii.
în acest apartament, aşa conversează ei, astfel se ating,
se apropie unul de altul. Atunci să nu vă speriaţi că Oamenii îşi strângeau lacrimile în pungi
mai devreme sau mai târziu trebuie să iasă şi icoanele, ori le îndesau în găleţi şi le duceau la centralele
aşa se întâmplă mereu: la creşterea icoanelor din pereţi termice unde erau puşi să le toarne în cazane mari
dispare teama! ce nu mai fuseseră încălzite de când Campania
La mine nu ar dispărea pentru că nu vreau, pentru Strângerea Lacrimilor luase amploare. În
de aceea mă şi mut, aşa sunt eu, îmi place să simt schimbul lor primeau o sumă simbolică cu care
teama! puteau să-şi amăgească bieţii copii că trăiesc. La
Gata, închei anunţul că jumătatea mea, cea capătul ţevilor Alţi Oameni făceau duş de câteva
inundată, o să mă certe iar, dar ce să fac dacă am gura ori pe zi, ajungând să fie dependenţi de fierbin-
prea mare? Câteodată vorbesc cam mult. Sau poate că ţeală şi sărătură, unii cunoscând chiar extazul.
nu e gura de vină... A, nu am spus la ce etaj este apar- Alţi Oameni aveau carnea transparentă. pagina
tamentul-e surpriză, oricum blocul se înalţă singur, Prin ea se vedeau straturile de mâncăruri, obsta-
după cum veţi vedea... cole pe care le depăşeau în fiecare zi cu succes şi 39
Vă aştept cu uşile şi geamurile deschise! care deveneau sedimente ale unor ciudate planete
în miniatură, zgâriate de visele Oamenilor. În ochi
Noaptea, o femeie se visa colindând stră- purtau maşini burduşite cu bani ce se dădeau în
zile înfăşurată într-o carte; oamenii se adunau din balansoare şi râdeau arătând cu ştergătoarele
case şi o urmau, timp în care îi răsfoiau filele sau una spre alta. Când mâinile nu erau încleştate
i le rupeau râzând, unii îi mângâiau literele şi le pe reviste despre oameni cu sângele închegat, îşi
citeau pe loc, alţii nu se mulţumeau decât furând exersau musculatura ridicând telefoane mobile şi
câte una. clepsidre imense umplute cu monede. În loc de
Şi toate acestea se întâmplau când din urechi aveau nişte căşti în care se auzeau doar
trup nu-i ieşeau intermitent ţevi de arme înroşite propuneri gemute pentru noi afaceri, căşti conec-
sau când nu tăia cu cotorul ascuţit al cărţii copaci, tate la inima fiecăruia.
clădiri, poduri mai mult sau mai puţin abstracte În privinţa oamenilor, aceştia beau din
şi chiar curcubee. Deci, toate acestea se întâmplau pahare imaginare, foloseau farfurii imaginare,
într-unul din momentele sale de linişte care cul- tacâmuri imaginare deoarece costau mai puţin.
minară cu un alt moment, de-o linişte diferită, în Dar cele de mai sus, erau activităţi rare, aproape
care nu-şi mai putea da jos îmbrăcămintea de hâr- sacre pentru că hrana lor de bază era duşul cu aer,
proza
sub care intrau cu umbrelele în gardă. Nu trăiau în care puteai admira rugina în toată splendoarea
mult pentru că sângele li se rărea şi mureau zâm- ei pentru că sedimentele de mâncăruri se fosili-
bind, cu ochii străluminaţi, fără pic de lacrimă în zau şi nimic nu mai arăta unul spre altul, nici un
ei. Unii sfârşeau cu capul retras înăuntru şi culcat balansoar măcar să mai scârţâie, nici un geamăt.
pe inimă, dar toţi cu zâmbetul pe chip. Se pare că totul ruginise atât de tare încât dispăru
Cât despre viaţa de după moarte, ea se şi ultimul gest al mişcării de odinioară, dar şi mai
desfăşura tot în lumea aceasta. Vieţuirea oameni- mult începură să dispară şi acele mostre de rugi-
lor consta în faptul că se ridicau şi pluteau în aer nă umană, unele prin muzee, altele prin colecţii
pe deasupra fiecărui Alt Om sau oricărei clădiri particulare ale unora-suspect de împătimiţi care
în care s-ar fi aflat vreunul din Alţi Oameni care-i le-au înrămat sau le-au încuiat în blocuri de sti-
era dat în pază. Ceea ce m-a făcut să afirm că clă, experţi într-ale memoriei şi-ale tresăritului.
vieţuiau este faptul că se auzeau din când în când Dar dintre cele mai somptuoase, statuia lui Alt
şoapte din cimitirul aerian care spuneau: Veţi Om Cele-Mai-Multe-Duşuri pluteşte prin spaţiul
rugini cu toţii. cosmic ca o enciclopedie pe care să o descifreze şi
Şi într-o zi chiar rugini unul dintre Alţi în care să ghicească ce e de ghicit şi alte civilizaţii,
Oameni, cel despre care se spunea, în cercuri dar nu numai. Pentru că aşa cum există ghicitori
restrânse, că făcuse cele mai multe duşuri cu în cărţi, în bobi, în pietre, în oase, de ce să nu
lacrimi pe timpul cărora râdea mereu în hohote apară şi ghicitul în cărnuri sau în mase de căr-
(acum ştiu că aceste hohote nu pot fi numai de râs nuri ruginite, dacă nu cumva există deja, având
sau de plâns). Aceasă tragedie se petrecea chiar în în vedere că mai sunt pe Pământ câteva statui
ziua când marile cotidiene scoteau pe prima pagi- valoroase despre care se crede că s-ar afla sub
nă articole despre Terapia cu Lacrimi, eveniment cimitirul aerian, unde ar avea acces doar iniţiaţii
care a dus la creşterea cererii de lacrimi până şi sau discipolii lor.
pe piaţa neagră, pentru că se dezvoltase o piaţă
subterană a lacrimilor unde cele mai fierbinţi şi Femeia bolnavă de
sărate dintre ele erau vândute la suprapreţ de
0amenii Altor Oameni. Sindromul Televizorului
Cu timpul, marea majoritate a Altor
Oameni a început să hohotească sub duşuri, iar Nu vă faceţi iluzii, nu e un caz despre o
în momentul în care până şi ultimul a prins TV- maniacă, ci despre o femeie care vorbea con-
gustul hohotelii, toţi au ruginit şi nu s-au mai tinuu: din când în când, trecea de la un gând la
putut mişca. Erau ca nişte animale împăiate cu altul fără să facă vreo legătură între ele. Uneori
rugină, ca nişte mecanisme ale căror trupuri nici plângea deodată ca şi cum… ar fi căzut moartă
inerţia n-o mai simţeau, posibile piese de muzeu de oboseală, pentru ca apoi, brusc, să înceapă să
râdă. Alteori stătea cu capul între mâini, ghemui-
tă turceşte şi imediat se ridica, se proptea în piep-
tul străzii şi începea să dirijeze circulaţia ca pe-o
pagina orchestră filarmonică. Această ridicare era de
fapt, o coborâre de pe scara pe care staţionau (o
40 staţionare nesăţioasă) televizoarele, aceste surate
hermafrodite care nici urcau, nici coborau, deşi
aveau picioare.
Şi cum vă spuneam, această femeie deci-
dea ca, din când în când, să-şi părăsească lumea
prea zgomotoasă şi să coboare în stradă. Trebuia
să o facă cineva şi pe asta, mai ales că maşinile
renunţaseră la şoferi şi se plimbau singure prin
oraş, iar accidentele de circulaţie se mutaseră
de la automobile la pietoni. Astfel că maşinile
se adunau pe la trecerile autorizate şi admirau
oamenii cum se accidentează între ei, atenţi la
Cornelia Harmel

orice altceva, numai la cei de teapa lor sau la ei


înşişi nu.
Personajul nostru trebuia să arbitreze
aceste jocuri de stradă , să aibă grijă ca nimeni să
nu fie rănit, dar mai ales să nu se facă pariuri. În
proza
tot acest timp, ea vorbea vrute şi nevrute şi mer- înspăimânte întreg oraşul care odinioară avusese
gea în neştire, fără să ţină seama de persoana din intenţia să se mute în acel apartament pentru a-i
spatele ei. ţine companie la citit lui Val, dar şi din alt motiv.
Existau şi momente când nimeni nu o Şi la urma urmei cum să nu te înspăimânţi
auzea, dar i se puteau citi cuvintele pe ochi, dacă a-i intra într-o casă în care fotoliul locuit de o
rulând ca pe un ecran neobosit de atâtea vizite. gazdă absentă ar avea ghearele picioarelor scoa-
Atunci persoana din spatele ei era de o prezenţă se, timp în care celelalte obiecte de mobilier şi le
sublimă, lăuntrică… ascut, sau bateria de la chiuvetă are bici în loc de
Rămâne să apreciaţi voi: trompă, ori paharele şi cănile se sparg între ele
1.De ce s-a desprins clienta noastră de lumea ei... şi se grupează perechi în aşteptare ca ochii unor
2.Pe ce canale erau fixate, atât televizorul dinlă- chipuri invizibile încă… O casă în care ferestrele
untrul ei, cât şi celelalte... s-au chircit şi sluţesc lumina intrată în camere în
3.Cine erau cei care adoptaseră aceste aparate... şuviţe deja ciunte, înspăimântate.
Am numit-o clientă fie că vreţi mai mult Ziua de lucru a lui Valentin Baciu se
sau mai puţin. termina când văzul, auzul şi gustul coborau în
cele din urmă de pe trup, se ridicau deasupra lui
Portet fizic cu un cititor începând să orbiteze în juru-i, la un moment dat
aliniindu-se. Atunci, mâna înroşită de ruşine, se
şi locuinţa sa încingea şi incendia cartea pe care încă se mai
încăpăţâna să o ţină în faţa trupului ca pentru
Totul a pornit de la ochi, într-o zi când
citire. Dar fumul se lăsa aşteptat.
Valentin Baciu a încercat să înceapă o carte din
acelaşi gen în care îi plăcea să se bălăcească. Zile
în şir-un şir pe care el obişnuia să-l poarte la gât, Tentaţia şoselelor prăpăstioase
fără să-şi mai dea seama că acesta se îngroaşă-
ochii i s-au sleit tot mai mult, iar în acea zi au Un şofer se poate îndrăgosti foarte uşor
refuzat să mai mişte la comandă şi s-au făcut că dacă este la volan pe străzile noastre împreună
ruginesc. Scoteau un zgomot asurzitor înăuntrul cu vreo autostopistă frumoasă. Cu ochii mai mult
orbitelor atunci când stăpânul lor îi forţa la citi- la ea, cu siguranţă că nu ar putea evita gropile
tul unei noi fraze, de aceea se refugiară în păr, crescute în şosele, cunoscându-le s-ar speria şi
dar când văzură că acesta începe să tremure se i-ar sări inima din piept. Şi unde să sară decât
hotărâră ca împreună cu nasul, urechile şi gura în pieptul ei, unde cu siguranţă ar găsi linişte
să coboare de pe chip, unde riscau să îngheţe, şi deoarece femeile nu se sperie de aşa ceva, pentru
să migreze în alte zone ale corpului în căutarea ele nefiind o chestie nemaiîntâlnită… Şi uite-aşa,
luminii şi a căldurii. De remarcat este că aceştia, s-ar putea ca şoferul să rămână o lungă perioa-
ba căutau un loc mai bun pe trup, ba se aşezau la dă, poate chiar toată viaţa, în compania fetei în
marginea lui şi îl clătinau fără ca el să reacţioneze speranţa că aceasta îi va restitui organul. Lucru
în vreun fel. care nu cred că s-ar întâmpla vreodată; ea s-ar
gândi că şofer cum e el (!), îşi are locul de muncă
pagina
Mâna care ţinea cartea nu se mai putea
încleşta ca odinioară, se rupea singură din umăr pe şosea, o pepinieră de gropi care mai de care 41
şi-şi scotea din bibliotecă acele cărţi care îi plă- mai graţioase şi mai misterioase, mai adânci şi
ceau aşteptându-şi jumătatea de apucare să pipă- mai şerpuitoare, nişte pretexte-tandre aproape,
ie şi ea. de îndrăgostire. De-ar INTRA în vreo groapă de
Nici un om nu-l mai vizita pe Val ori Vali, felul celor enumerate, însoţit de-o altă autosto-
cum îi spuneau prietenii sau cei cu care aceştia pistă frumoasă, gândeşte ea, se poate întâmpla
veneau pe la el. Şi nu o mai făceau pentru că ca inima lui să se sperie altcumva. Dacă e mai
fiecare are nişte file adunate pe un piept abstract adâncă, ar face-o într-un mod adânc şi n-ar mai
pe care Vali nu-l mai vedea de multă vreme. Şi fi de găsit în trupul ei, mai ales dacă acesta e mai
chiar dacă ar mai fi venit vreunul s-ar fi speriat găunos, mai încăpător, mai ospitalier de frumos.
acum vazându-l pe acesta inert, neapucând să se Cam sinuos acest drum, dar nu imposibil
mai dezbrace pentru că hainele erau mai rapide după ea care-şi cunoaşte partenerul-îndrăgostit
şi se adunau singure (de) pe el. Ştiau ele ce ştiau. inconştient de propria lui inimă şi nu de a ei. Aşa
În plus, musafirul s-ar fi înfricoşat atât de tare că aşteaptă momentul prielnic să-i dea inima,
încât teama care s-ar fi lipit de ochii lui ar fi putut pentru ca el, iubind atunci cu inima ei, deci cu
fi citită fără vreun cuvânt de orice alt prieten şi una străină, de împrumut nu o va mai putea
plaga s-ar fi extins îndeajuns de repede încât să scăpa altcuiva şi îşi va face în linişte meseria fie
proza
şi pe străzi ce amintesc cu numele de femeile cum ajunge imediat pe scenă, îşi ridică premiul
încântătoare, pe stradele, uliţe de ţară sau pe jos, şi-şi reia locul în costum, totul fără prea mult
în timpul liber. efort. Un altul, după ce-şi termină aşteptarea la
Şi e valabil pentru toţi, totdeauna, chiar de capătul căreia îi crescuse membrană interdigitală
n-ar exista gropi, fără de care apare uitarea de ele la mâini şi la picioare, când fu strigat făcu un
şi de sine ce, poate, ar face mai mult, cine ştie... salt broscăresc şi dintr-un altul se întoarse înapoi
reluându-şi forma de care nu cred că-i era dor.
Trebuie să-l menţionez şi pe cel crezut de mine
Magazine de zâmbete Mântuitorul Strâmbăturilor Lăuntrice pentru că
nu se ridică să-şi ia premiul. Numai că-şi întinse
Ar trebui căutaţi nişte oameni cu adevărat limba ca pe un bici, îşi apucă premiul şi imediat îl
fericiţi sau, dacă sunt de negăsit să se aleagă şi digeră în clipa când eu îi plămădeam numele,
dintre cei îndopaţi de către alţii cu fericire, care un nume cu totul diferit.
să fie puşi să zâmbească. Cu acordul lor le-ar fi De parcă nu văzusem destule minuni
dezlipite zâmbetele de pe buze şi puse la vân- pentru o zi, observai că bucăţi din scenă încep să
zare în magazine de specialitate. Astfel, anumiţi se mişte pe rând la auzul unor nume ce-mi păreau
oameni ar veni în aceste magazine şi ar cumpăra identice. După ei urmă pleiada de alpinişti, cu
surâsurile potrivite pentru buzele lor chircite de cârlige în loc de mâini, şi cea a oamenilor sportiv-
atâtea cuvinte expulzate fără măduvă. Dar poate, înmănuşaţi. În afară de cel care-a spart plafonul
ceea ce le strepezeşte buzele este chiar măduva atârnat de-o coardă de bunjee-jumping (de unde
care, parcă având conştiinţă, nu vrea să iasă, ca şi o fi ştiind că e premiat, odată ce nu fusese încă
cum se păstrează pentru vremuri mai bune. strigat ?) au mai fost doi extravaganţi: unul a
Zâmbetele oamenilor fericiţi ar trebui intrat cu elicopterul proprietate personală prin
cumpărate pentru că de pe ceilalţi alunecă acea geam şi celălalt a îndrăznit să se creadă ornito-
fericire la care mă gândesc eu. Deoarece aceştia rinc.
din urmă sunt nişte maşini care merg pe bază La capătul opus al transmisiei câţiva îşi
de ulei roşu-îmbogăţit, maşini de zâmbit strâmb, prelingeau ochii înmărmuriţi pe ecranele televi-
maşini de privit în viitor (spre propriul viitor) zoarelor, cu picioarele ghemuite şi pumnii înfipţi
prin nişte ochi cu stăluciri de mucegai. în genunchi. Intervievaţi, mi-au declarat că s-au
Deşi avocat al diavolului, totuşi nu mai se simţit şi încă se mai simt în viitor, proiectaţi ca
pare nimic mai potrivit decât nişte surâsuri supte simple imagini pe un perete. Cum aş fi putut să le
de vlagă, de o răceală inumană, când buzate, explic acestora că de la anul scena ar putea fi mai
când ochioase, pe nişte afişiere de tablă, înco- înaltă, iar concurenţii mai performanţi?
voiate de greutatea violenţelor sexuale (unele Un singur lucru nu ne-am mai amintit nici
sado-masochiste) dintre promisiunile scrise ale eu, nici ei: dacă odată ajunşi pe scenă, premianţii
atâtora care încep lupta prin războiul cu adevărat vorbeau în loc să facă baloane de salivă sau le
rece purtat pe un teren metalifer, de unde se făceau pe acestea în loc să vorbească…
pagina înalţă o vegetaţie de gesturi luxuriante.

42 Documentar aproape impersonal


Carnavalul premianţilor
Se făcea că asistam la decernarea unor Am văzut un documentar filmat iarna,
premii. Scena era atât de suspect de înaltă încât într-o sală de expoziţie. Cea care-i ţinea frâiele
mă simţeam când în timpul meu, când în viitor. era o doamnă îmbrăcată gros; vorbea despre felul
În sală erau oameni care mai de care mai gătiţi, cum ar trebui să se poarte oamenii când intră în
căzuţi în nişte costume care semănau mai mult locuri de genul acela. Eu am vizionat documen-
cu armurile decât cu hainele. Le mai lipseau tarul în perioada verii, când în apartamentul
ascuţimile de aninat în brâu. meu erau îngrămădite foarte multe grade înfi-
Mă întrebam care dintre ei ar putea să erbântate care se ciocneau, se îmbrânceau, ţipau
urce pe acea scenă prea înaltă chiar şi pentru unele la altele făcând un zgomot atât de puter-
cel mai măreţ dintre cei veniţi să-şi revendice nic încât celelalte grade-sensibile, timide, răcite
premiile, când ceremonia începu cu un cuvânt de singurătatea oferită de suratele lor- îşi luau
rostit fornăit de un tip cu ochelari încârligaţi pe picioarele la spinare spre apartamentul vecinului
nas. Apoi, fu strigat cel dintâi premiant pe care care avea instalaţie de aer condiţionat (de venirea
l-am văzut cum se smulge din armură, rămânând gradelor reci de la alte apartamente), vecin care
în costumul de scafandru prevăzut cu aripi, urmărea cu aceeaşi atenţie acelaşi documentar.
proza
Numai că nu a văzut-o pe acea doamnă când s-a arată fuga, nădejdea, speranţa vieţii pe care spera
dezbrăcat. Susţinea că tot timpul a rămas la fel de să o regăsească în cer. Şi nu e nimic mai trist
îmbrăcată, şi că eu am avut vedenii, sau că televi- pentru această apă înmărmurită, de o vibrare
zorul meu s-a îndrăgostit de ea ori de hainele ei. sugrumată, decât să nu-şi mai simtă răscolit
trupul de alte vieţi, ci doar ciupit pe deasupra de
un zbor aţâţător de dorinţe. Unii munţi chiar mai
Plesnet tradiv păstrează azurul apei deşi încruntat, bătrân, de
fier parcă, având încă amintiri albastre.
Dintre cele cu adevărat mişcătoare,
pământului îi mai rămăseseră doar oamenii şi
anotimpurile, aşa că prin părţile unde au trăit Şine de viaţă
pădurile fuseseră demult strămutate blocuri,
acum într-o continuă construcţie. Adică fiecare Casele vechi, în pântecul cărora s-au petrecut
familie odată ce-şi vedea copiii mari nu-i lăsa pe foarte multe au zidurile inflamate, cu pielea
aceştia să-i părăsească ci le făcea, nu departe de inflamată de pretutindeni ca şi cum au fost biciuiţi
apartamentul în care au crescut, câte o aripă de cu inimi până acestora le-au ţâşnit sângele cu
locuit, separată de locul natal doar printr-o potecă care au iubit orice era de iubit. Prin ele freamătă
aeriană de beton, urmând ca tinerii să facă acelaşi amintiri la care nu se doreşte renunţare deoarece
lucru copiilor lor. O altă însuşire caracteristică mântuirea ar rămâne suspendată. Podelele se
acestor oameni era că odată cu venirea toam- ascut pentru că beciurile au luat în greutate,
nei făceau în aşa fel încât să le cadă de la bal- sobei îi ies prin gură poveşti aride, înflăcărate şi
coanele rămase mereu întregi rufe bolnave, sârme se preling peste pereţii vătămaţi care stârnindu-
putrede şi, din când în când, cei mai buni la suf- le flutură (adică se comportă ca fluturii citiţi cu
let, gândindu-se că frunzele trebuie înlocuite de limba). Hornurile sunt supte atârnând cu capetele
către cineva se aruncau de la etaj legaţi la şuviţele în jos prin podurile îngroşate, acoperişurile s-au
de mâini şi picioare franjurate şi ruginite, cu car- închis ca nişte umbrele vii şi contemplă aleile
nea jupuită pe alocuri de pe trup, cu părul răvăşit care ţâşnesc de sub ele. La fel arată şi apostolii
şi ochii încărunţiţi de fuga definitivă a păsărilor. pensionaţi, adică scoşi afară din meserie pe motiv
Reuşeau chiar după îndelungi lecţii de balet, pre- că au mintea aglomerată, mersul greoi şi ochii
date de ultimele generaţii de frunze, ca să-şi imite luxaţi, saturaţi de atâtea generaţii de imagini ce
mentorii în căderea graţioasă, ceea ce constituia le-au crăpat retina, limpeziţi de culorile depuse
un spectacol extraodinar pentru cei veniţi să vadă pe spinările lor, încercănaţi şi bandajaţi cu pungi
ineditul toamnei, pentru cei care preferau în con- în netezire, înfipţi în depărtare şi în braţele care le
tinuare săditul accidental de bonsai în defavoarea cresc necontrolat împodobind zările.
flagelării.

Apa înaltă şi muntele culcat


pagina

Totdeauna am confundat aceste două ocupaţii 43
(pentru că aceşti oameni îşi ocupă timpul
deranjând într-un fel sau altul pământul). Şi
marinarii şi alpiniştii au de-a face cu apele sau
ambii cu munţii. Ce altceava fac marinarii decât
să escaladeze pielea jupuită a pământului, visarea
lui, o piele vie ce îşi schimbă flexiunile vocale
tot timpul. Ca şi cum un animal ar trăi incognito
în blana sa de care a fost despărţit, un trup
scund, orizontal,, de neîmblânzit care pâlpâie
de viaţă, ş o face reconstituind drumul înalt
într-un mod violent uneori, încercând să-şi tragă
trecutul înapoi. Si ce altceva fac alpiniştii decât să
Carrie Anne

navigheze în chip de rugăciune pe trupul acum


împietrit al apei, ce păstrează în fiecare gest
colţuros zbuciumul amuţit de cine ştie ce blestem
din care voia să se smulgă? Chiar înălţarea ei
eseu

Un posibil decalog
al postmodernităţii (I)
totodată că descoperim în trecut învăţămintele de

Delia POP care avem nevoie şi pe care i le solicităm noi, cei


de azi. „Ştim lecţia dinainte. Morala ne aparţine,
În continuare, ne propunem să prezen- iar istoria nu este decât un argument suplimen-
tăm în ce măsură ideile postmoderne şi-au pus tar de validare a propriilor noastre opţiuni”1.
amprenta asupra câtorva din domeniile mai
importante ale vieţii şi ale cunoaşterii. Avem în NU ISTORIA NE ÎNVAŢĂ,
vedere, ca şi până acum, îndeosebi spaţiul exte- CI NOI ÎI SPUNEM ISTORIEI
rior ţării noastre, urmând ca fenomenul post- CE TREBUIE SĂ NE ÎNVEŢE.2
modern românesc să fie abordat într-o secvenţă (Porunca întâi)
distinctă a prezentului capitol. Aspectele care ne
interesează vor fi înfăţişate în mod succint, astfel Fluidizarea graniţelor ce despart tim-
încât ansamblul lor să ofere o perspectivă coe- purile vechi de cele prezente determină fiecare
rentă şi sintetizatoare asupra postmodernităţii. epocă/generaţie/individ să-şi elaboreze propria
Pentru început, vom evidenţia felul în care versiune asupra trecutului; istorii distincte îşi
este recuperat şi asumat trecutul. Considerăm confecţionează, de asemenea, religiile, mino-
acest aspect relevant pentru situarea lucidă în rităţile, artele, sexele, aproape toate domeniile
contextul actual a identităţilor naţionale şi indi- socialului, ale culturii şi ale civilizaţiei. Sfera
viduale, pentru dezvoltarea unor relaţii corecte de cercetare se extinde astfel în permanenţă,
între ele şi prefigurarea unui dialog constructiv, multiplicând implicit criteriile de relaţionare cu
care să valorizeze la modul real şi întru benefi- timpurile apuse.
pagina ciul tuturor specificul fiecărei entităţi. În consecinţă, Istoria lumii este, din per-
O trăsătură importantă a viziunii post- spectivă postmodernă, rezultatul lucrării mai
44 moderne asupra epocilor anterioare o reprezintă multor minţi, în vremi şi spaţii diferite; de aceea,
conştientizarea caracterului de construct al dis- încrederea noastră în obiectivitatea reprezentă-
cursului istoric, a dependenţei acestuia faţă de rii şi necesitatea de a ne ancora într-un context
surse, ideologii, centre de putere şi, nu în ultimul anume, care să ne legitimeze fiinţa în profun-
rând, faţă de discernământul specialistului. Prin zimile ei, ar trebui valorificate cu mai puţină
urmare, coerenţa şi tâlcul (de care fac atâta caz ostentaţie şi cu o oarecare doză de relativism. Ar
urmaşii) le-o asigură limbajul şi cel care se aplea- trebui să nu uităm, deopotrivă, că „istoricii sunt
că asupra lor; de aceea, evenimentele din trecut şi ei oameni şi nu sunt obligaţi, mai mult decât
pot cunoaşte versiuni multiple, nu întotdeauna alţi semeni ai lor, să încerce să se dezumanizeze;
conforme cu realitatea şi rareori definitive. Ele subiectele luate în discuţie, dozarea densităţii
sunt actualizate şi pot fi chiar reinventate în analizei şi repartizarea accentelor, toate acestea
funcţie de legitimarea pe care o necesită politicul sunt orientate de propria lor scară de valori”3.
şi ideologicul fiecărei epoci.
1 Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi
Aceasta înseamnă că felul în care este
ficţiune, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 78.
abordată istoria influenţează semnificativ relaţia
2 Ibidem.
cu prezentul şi atribuie sens unor valori, fapte, 3 Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate, Traducere
procese anume ale contemporaneităţii. Înseamnă de Laurenţiu Ştefan-Scarlat, Prefaţă de Mihail Radu
eseu
Important e însă ca aceasta să nu se „îndepărteze dialogul cu acesta.
prea mult de valorile umane comune, dacă ei au Avem de-a face cu o inversare a rolurilor.
în intenţie înţelegerea comportamentului uman Autorul postmodern nu mai simte aceeaşi comu-
sau comunicarea viziunii lor cititorilor”4. niune cu trecutul, îl ia în stăpânire, îi dejoacă rân-
Sesizăm în interpretarea propusă de duiala, coerenţa, destabilizează canoane. Priveşte
Isaiah Berlin că discursul despre istorie îşi poate critic viziunea marilor puteri, subminează „vio-
modifica obiectul tratat; că textul, între anumite lenţa celui ce ştie binele, ce cunoaşte calea pe
limite, îşi creează contextul. Ajungem astfel la care trebuie să meargă societatea”7. Primeneşte
rolul pe care îl îndeplinesc sursele, la semnifi- discursul cu elemente de civilizaţie materială şi
caţia ce le-o poate acorda specialistul şi la atitu- spirituală refuzate altădată şi mai ales recuperea-
dinea vizavi de momentele, personalităţile ori ză ex-centricii, marginalii, dezrădăcinaţii.
faptele necuprinse în documente sau înfăţişate Cheia devenirii nu o mai constituie în
necorespunzător. Cât despre conservare, nici exclusivitate trecutul; contează proiecţia în pre-
aceasta nu e perfectă. În acelaşi timp, istoricul zent, însuşi viitorul pierzând ca importanţă.
poate ignora în mod deliberat unele surse (cum Cât despre istoria actuală, evenimentele sunt
ar fi acelea care se îndepărtează de litera şi spi- percepute multiplicat – graţie mass-mediei –, se
ritul documentelor elaborate de Centru) ori să transmit pe viu/în direct, inclusiv cu interpretă-
apeleze la elemente de provenienţă folclorică. rile de rigoare. Înseamnă că zarurile se aruncă în
Toate acestea sunt considerate de către continuare, că istoria încă se face. Sfârşitul ei încă
adepţii postmodernismului drept slăbiciuni ale nu a sosit. Iar de va fi să fie, vom trăi (în varianta
istoriei ca ştiinţă, cu urmări semnificative în ceea propovăduită de Francis Fukuyama) „o epocă
ce priveşte legătura ei cu faptele concrete. E foarte tristă. Lupta pentru recunoaştere, voinţa
aşezată sub semnul îndoielii însăşi noţiunea de de a-ţi risca viaţa pentru un ideal pur abstract,
sursă, care presupune – după Joseph Morsel - pe lupta ideologică mondială care a pus în lumină
de o parte, „sursele disponibile” (preexistente, îndrăzneala, curajul, imaginaţia şi idealismul vor
obiective, „rezultatul diferenţei dintre sursele fi înlocuite de calculul economic, de nesfârşita
produse şi sursele distruse”), iar pe de altă parte, rezolvare a problemelor tehnice, de preocupări
„sursele mele” (adică „felul cum utilizez aici şi legate de mediu şi de satisfacerea cererilor sofis-
acum documentele pe care le-am adunat într- ticate ale consumatorului. În perioada postbelică
un scop anume, aceste documente rămânând la nu va mai exista nici artă, nici filozofie, ci doar
dispoziţia altor cercetători”5). Însă indiferent de o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei umane.
abordare, e necesară (conform aceluiaşi autor) Simt în mine şi văd la cei din jurul meu o puter-
distingerea sursei (ca reper/punct de pornire) de nică nostalgie pentru timpurile în care istoria
document (ca produs al timpului), aspect oare- exista. […] Poate că tocmai această perspectivă a
cum trecut cu vederea în epoca modernă, când secolelor de plictiseală de la sfârşitul istoriei va
faptele trecutului erau considerate semne sigure, face istoria să înceapă din nou”8.
universal valabile şi permanente, dar mai ales pagina
infuzate cu logică şi sens. ***
Postmodernitatea dezvăluie influen- 45
ţa literaturii asupra istoriei, confirmând astfel În cele ce urmează, atenţia noastră se va
dimensiunea creativă a discursului aferent şi, fixa asupra dinamicii mentalităţilor.
nu în ultimul rând, incitând orgoliul autorilor de Dacă luăm în considerare ultima sută de
metaficţiune istoriografică, al căror nonconfor- ani, observăm că în deceniile premergătoare celui
mism vizavi de trecut şi de presiunea pe care o
exercită asupra urmaşilor a demitizat6 definitiv Vattimo – poate fi considerat adevăratul moment de trecere
de la modern la postmodern” (Societatea transparentă,
Solcan, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 41. Traducere de Ştefania Mincu, Editura Pontica, Constanţa,
4 Ibidem. 1995, p. 49).
5 Joseph Morsel, L’histoire et ses “sources”, Online: 7 Patrice van Eersel, Une société équilibrée intègre
http://edoc-histoire.univ-paris1.fr/EDvieux/html/sources. notre part d’ombre…, Online: http://1libertaire.free.fr/
htm. În original:   „résultat de la soustraction sources Maffesoli01.html. În original: „la violence de celui qui
produites - sources détruites”; „l’usage que je fais sait le bien, qui connaît la direction que la société doit
hic et nunc des documents que j’ai spécifiquement prendre”.
collectés, ces documents restant ouverts à l’usage d’autres 8 Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei?, Traducere de
chercheurs”. Dana Bercea, Colecţia Fapte, idei, documente, Editura
6 „Momentul demitizării demitizării – spune Gianni Vremea S.C., Bucureşti, 1994, p. 49.
eseu
de-Al Doilea Război Mondial încă există credinţa
şat, conectat la vaste sisteme de comunicare, de
- sinceră şi aproape unanimă - în progres, raţiu-
a colecta, trata, analiza informaţia de care are
ne, ştiinţă. Munca, disciplina, cumpătarea, sacri-
nevoie pentru a trăi”10. Simte nevoia de a se
ficiul în folosul comunităţii/al patriei energizează
exprima (prin sublinierea obligatorie a calităţii
conştiinţa şi reglementează acţiunea individuală
de a fi altfel), de a se face văzut, auzit, admirat.
şi colectivă. Fiind calităţi tari, bărbăteşti, pretind
Cu inconsistenţa, nestatornicia şi nesupunerea
un comportament pe măsură: serios, responsa-
lui cu tot. De aceea, cuvintele par să ia din ce
bil, matur.
în ce mai mult locul faptelor, să capete valoare
În anii următori războiului, mai firav
superioară actului de a face.
prin 1960 şi mai accentuat spre sfârşitul dece-
Instituţiile şi organizaţiile care au în
niului, o criză profundă bulversează mentali-
vedere şi educaţia (şcoala, biserica etc.) întâmpi-
tăţile, subminând principiile impuse încă de
nă, de aceea, greutăţi mereu mai mari în a men-
Secolul Luminilor. E tot mai evident faptul că
ţine, respectiv în a propune valori fundamentale,
ştiinţa poate (şi se poate) înşela; efortul fizic şi
zbătându-se să identifice măcar principii care ar
disciplina - ca valori ale utilităţii - cad în desu-
întruni un grad sporit de acceptabilitate. Fiindcă,
etudine; sunt respinse – mai mult sau mai puţin
pierzându-şi iluziile (în raport cu măreţia sen-
vehement – regulile de orice fel; se dezvoltă cul-
timentelor, cu rostul diplomei, cu desăvârşirea
turile alternative; credinţele virează brusc către
personală şi profesională prin efort şi sacrificiu,
spiritualitatea orientală; răbufneşte feminismul;
obţinerea unui salariu decent, unitatea familiei
vestimentaţia refuză diferenţele specifice sexe-
ş.a.), generaţia de acum se dovedeşte neputin-
lor; freudismul se impune ca dogmă ce vizează
cioasă în ceea ce priveşte substituirea lor cu alte-
eliberarea sexuală (îndeosebi în rândul studenţi-
le, cât de cât motivante, care să dea sens vieţii.
lor); sporeşte apetitul pentru droguri.
De aici, tratarea cu superficialitate a tot
Câteva decenii mai târziu, ţările din estul
ceea ce înainte fusese declarat serios, instalarea
Europei se descătuşează de dictaturile comunis-
terorizantă a relativismului pe mai toate palie-
te9 şi învaţă să experimenteze pe cont propriu
rele existenţei. Noţiunea însăşi de ideal se meta-
drepturile omului. Dintr-o dată, ideologiile se
morfozează, slăbeşte. Devine mai pragmatică.
fărâmiţează, ideea de progres se învecheşte, iar
Magia ţintelor prea îndepărtate (individuale şi
seriozitatea, spiritul de economie, stăpânirea de
comune) se estompează. Piere disponibilitatea
sine, raţiunea devin parcă inoperante, aproape
de angajare în proiecte pe termen lung, mai ales
ridicole (deşi există), pierzându-şi treptat pute-
dacă realizarea şi eficienţa lor depind şi de alţii
rea de a schimba în mai bine lumea. Consecinţa
(persoane, instituţii, state). La nivel macrosocial,
e vizibilă îndeosebi la nivel epidermic: din
programele şi strategiile politice ample se articu-
moment ce viitorul nu mai promite nimic sigur
lează dificil cu realitatea şi nu mai impresionea-
şi motivant, nu rămân decât trăirea cu inten-
ză. Stau dovadă structurile ideologice tari, recent
sitate a clipei prezente, căutarea profitului, a
prăbuşite. Alternativa îmbrăţişată: politica pe
pagina divertismentului şi a satisfacţiei (transformarea
termen scurt.
efortului în dorinţă), aşezarea sinelui în centrul
46 Reţinerea crescută faţă de orice proiect
lumii/al scenei.
sau angajament sensibilizează şi deturnează
Virilitatea în gândire şi în comportament
legăturile economice şi interumane, amplifică
(cu trena ei de nuanţe: maturitate, simţul datoriei,
suspiciunile, răstoarnă ierarhii şi valori, con-
responsabilitate, devotament faţă de comunitate
damnă la prăbuşire morală, psihică, economică.
ori familie) cedează în favoarea cultului ado-
De pildă, fidelitatea faţă de locul de muncă şi
lescenţei (practicat câteodată chiar şi de vârsta
supunerea necondiţionată la prescripţiile mana-
a treia) şi a valorilor vieţii. Noul tip de individ
geriale nu mai sunt percepute ca virtuţi, angaja-
simte imperios nevoia de a relaţiona (inclusiv
prin mijloace tehnologice ultrasofisticate). Este Philippe Breton, L’utopie de la communication: Le
�������������������
un homo communicans (Philippe Breton), care mythe du village planétaire, Éditions la Découverte/
„îşi procură energia şi substanţa vitală nu din Poche, Paris, 1997, p. 56.
calităţile intrinseci care ar proveni din interiorul
În original: „tire son énergie et sa substance vitale non
propriu, ci din capacitatea sa, ca individ bran-
de qualités intrinsèques qui viendraient du fond de lui-
9 E interesant de observat faptul că, în ţările occidentale, même, mais de sa capacité, comme individu branché,
în aceeaşi jumătate de secol, ideile comuniste sunt agreate connecté à de vastes systèmes de communication, à
de intelectualii de stânga, precum şi de unele categorii de collecter, à traiter, à analyser l’information dont il a
studenţi. besoin pour vivre”.
eseu
torii fiind nevoiţi să-şi păstreze specialiştii prin dorinţe şi chiar învaţă individul (copilul din el)
sporuri salariale (adesea în completarea celor de ce să îşi dorească. Îi creează nevoi.
vechime), să le ofere stimulente şi recompense Cum nici trecutul nu mai oferă vreo com-
care să crească totodată productivitatea şi să pensaţie, sunt puţini aceia care mai tânjesc după
eficientizeze timpul dedicat instituţiei: perioade vremurile vechi. Oricum, calea de întoarcere ar fi
mai lungi de odihnă, negocierea programului şi mai anevoioasă.
de lucru (preferinţa pentru cel de tip flextime, „Odată angajaţi pe acest drum, nu mai
extinderea muncii la domiciliu), călătorii, mese vrem să schimbăm lumea, nu, nu, vrem să pro-
gratuite, săli de fitness, premii etc. fităm de ea”12.
Pe de altă parte, angajaţii – care nu mai Ne înconjurăm, aşadar, de bunuri (aran-
consideră munca în sine o valoare, o dimensiu- jând, exploatând la maximum fiecare colţişor
ne importantă a împlinirii personale – manifestă disponibil13), ne potcovim cu diverse obiecte
încredere scăzută în patronat, cauzată de frec- fără de care nu mai funcţionăm eficient (ceas,
ventele reduceri şi concedieri, de posibilitatea/ telefon mobil, iPod, laptop, card, brichetă, oche-
iminenţa falimentului, şi preferă contractele pro- lari ş.a.), ajungând la un moment dat să ne
vizorii sau încheierea (simultană) de convenţii cu întrebăm dacă ele ne sunt anexate ori dacă noi
fracţiuni de normă şi cu parteneri diferiţi, spre a existăm în prelungirea lor. Sub robia lor.
avea posibilitatea de a le anula rapid atunci când Ne hrănim cu iluzia că fericirea depinde
aşteptările lor sunt slab confirmate. de cantitatea şi valoarea bunurilor posedate, că
Aceeaşi nestatornicie o întâlnim şi la mulţimea lucrurilor/a proprietăţilor şi a banilor
nivelul relaţiilor personale. O demonstrează rata surmontează/cumpără implicit diferenţierile din-
divorţurilor, opţiunea pentru concubinaj sau tre categorii sociale sau le pot… accentua cu mai
pentru celibat, creşterea numărului de copii năs- multă limpezime. „Nevoile nu mai sunt legate
cuţi în afara căsătoriei, practicarea contractelor de un regim al utilităţii practice, ci de o funcţi-
prenupţiale. Schimbând perspectiva, este vorba onalitate simbolică, ajutând astfel la menţinerea
şi despre o încercare de eliberare de legăturile unui echilibru social în care consumul precedă
prea rigide, prea strânse, despre refuzul adaptă- producţia ca principiu de socializare”14.
rii la norme, convenţii creatoare de comoditate, Confundând calitatea şi raţiunea de a fi
siguranţă, legitimare. (être, l’être) cu risipa şi bunăstarea unei anumite
Relativismul şi neîncrederea în principii- părţi a societăţii occidentale (le bien-être), pretin-
le care structuraseră societatea şi individul, fuga dem mereu mai mult, ne dorim lucruri mai sofis-
de o identitate stabilită o dată pentru totdeauna, ticate, mai scumpe, mai greu de obţinut. Adesea,
cumulate cu incertitudinile privind viitorul au ne lepădăm însă de ele în scurtă vreme, ca şi de
determinat canalizarea resurselor înspre cotidi- obiectele de unică folosinţă, pentru că nu ne mai
an, înspre experienţa concretă, trăită intens aici satisfac, nu mai sunt la modă, le deţin şi alţii, iar
şi acum. gusturile şi nevoile noastre – nu-i aşa? – se mai
schimbă.
Procedăm la fel şi cu oamenii: imediat ce pagina
SĂ MÂNCĂM ŞI SĂ BEM,
nu mai corespund standardelor/intereselor noas- 47
CĂCI MÂINE VOM MURI!11 tre, ne incomodează, simţim nevoia să-i înlătu-
(Porunca a doua)
răm. Preferăm, de aceea, să bricolăm relaţii, să
comunicăm, dar fără să ne legăm în prea mare
Sensul, care până nu demult fusese pro-
măsură: oricând ceilalţi pot deveni plictisitori,
iectat într-un viitor „previzibil şi, de preferin-
sufocanţi, posesivi. Aşa că păstrăm – permanent
ţă, controlabil” (Michel Maffesoli), e căutat de
omul postmodern în bucuria vieţii prezente, în Serge Carfantan, op. cit.
��������������������
obţinerea de satisfacţii mărunte, efemere, însă În original : „Le virage est pris, on ne veut plus changer
imediate. Idealul se metamorfozează astfel în le monde, non, non, on veut en profiter”.
mai mult sau mai puţin banale dorinţe, plăceri, ��������������������������������������������������
„Din final, sensul vieţii a devenit sinonim cu
vicii (considerate virtuţi uneori), în gusturi cât amenajarea şi umplerea vieţii” (Horia-Roman Patapievici,
mai nonconformiste, iar satisfacţia supremă o Omul recent: o critică a modernităţii din perspectiva
conţine, o provoacă, o reînnoieşte frenezia con- întrebării “Ce se pierde când ceva se câştigă?”, Editura
sumului, întreţinută abil de o publicitate sedu- Humanitas, Bucureşti, 2001, p. 391).
cător-agresivă, care vine în întâmpinarea oricărei Irina Stănciugelu, Prefixul post al modernităţii noastre.
���������������������
Studii de filosofia culturii, Editura TREI, Bucureşti,
Isaia, Profeţie asupra Ierusalimului, 22:13.
��������� 2002, p. 103-104.
eseu
şi preventiv - o oarecare distanţă. interuman, ca şi interinstituţional, interstatal exis-
Soluţia cea mai la îndemână o oferă tă, de pildă, clauze (cu resurse, drepturi, obligaţii,
Internetul. Branşarea e rapidă, ieftină; există cote de participare la profit etc.) care se schimbă
posibilitatea de a fi în legătură – simultan - cu de la o epocă la alta, diferă de la un spaţiu la altul,
mai mulţi internauţi, dispar barierele sociale, de la o colectivitate la alta şi pe care toţi le rene-
pier tabuurile, aspectul fizic nu prea are impor- gociem, le reactualizăm mereu. Fiind constructe
tanţă (aşa că nu poate trăda gândurile sau timidi- umane, îngăduie revizuiri şi asumarea lor în
tatea din trena cuvintelor tastate/expediate), iar deplină libertate.
încetarea relaţiei/deconectarea se poate realiza Ele au făcut obiectul a numeroase studii
instantaneu. Aşadar, niciun angajament, niciun de specialitate, care încearcă să le explice dina-
devotament dincolo de reţea. mica şi să propună căi de prevenire a fluctuaţii-
Ştiinţa şi tehnologiile de vârf sunt, iată, lor prea rapide şi nu o dată nimicitoare, precum
cu adevărat în slujba omului: îi asigură în orice şi instrumente de adaptare la noile contexte.
clipă socializarea (conexiunea cu ceilalţi), îi rezol- Adevărata miză o reprezintă însă mai puţin
vă, printr-o simplă apăsare de buton, nevoia de puterea (individuală, instituţională etc.) de re-
solitudine, în timp ce - graţie ecranului dinaintea acţie la schimbare, cât capacitatea de pro-acţie,
ochilor şi a minţii – îi înlătură teama, respingând de a veni adică în întâmpinarea viitorului şi de
ofensiva imprevizibilă a străinului. Legăturile a provoca transformările dorite/necesare, de a le
virtuale mai permit telenaveta la locul de muncă orienta în folosul/interesul omului (al compani-
şi constituie deopotrivă un remediu în ceea ce ei, al societăţii).
priveşte suprapopularea, cu presiunea, iritabili- Se urmăreşte astfel mai mult decât simpla
tatea, dezumanizarea şi ciocnirile pe care aceasta cunoaştere (savoir); e vizată formarea de compe-
le provoacă. tenţe privind reuşita în viaţă, privind socializa-
rea, negocierea conflictelor, programarea neu-
CONECTAT, ÎNSĂ LA DISTANŢĂ!15 rolingvistică, self-managementul (incluzând şi
(Porunca a treia) managementul stresului) sau legate de limbajul
trupului, de comportamentul în varii situaţii (la
locul de muncă, în relaţiile cu şefii, colegii, parte-
Pragmatismul relaţional constituie o nerii) ş.a.m.d. Cu alte cuvinte: savoir vivre, savoir
dovadă limpede a influenţei legilor economi- être heureux, savoir écouter, savoir dire etc.
cului atât asupra fiecărei dimensiuni a existenţei, Avem de-a face cu o managerizare a
cât şi asupra raporturilor dintre indivizi. La nivel întregii existenţe umane, pe baza articulării
principalelor funcţii ale gestionării (organizare,
Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même,
������������������� coordonare, conducere, control), care promite
Éditions Gallimard, 2002, p. 260. o eficacitate sporită şi o adaptare inteligentă la
In original: „Branché, mais distant!”. aproape orice context. Sunt promovate îndeosebi
pagina modele à l’occidentale (mai precis: à l’américaine),
48 care treptat iau în stăpânire planeta şi umbresc
(sau chiar dezactivează definitiv) structuri şi
forme aparţinând Celorlalţi. „Managementul se
apropie de lupta pentru identitate. Vrem ca alţii
să ne semene, să reflecte propria noastră imagi-
ne de occidentali. Însă ceilalţi există, împreună
cu istoria lor refulată, cu secretele lor, cu dorinţa
proprie de dominaţie”16.
Studiilor şi orientărilor respective li se
adaugă o puzderie de conferinţe, seminarii, sta-
gii având ca obiect nu numai formarea-dezvol-

Pierre Legendre, op. cit., p. 51.


��������������������
În original: „Le Management touche au combat pour
Carrie Anne

l’identité. Nous voulons que les autres nous ressemblent,


qu’ils nous renvoient notre image d’Occidentaux. Mais
les autres sont là, avec leur histoire refoulée, leurs secrets,
leurs traditions, leur propre désir de domination”.
eseu
tarea profesională, ci şi dezvoltarea personală, pentru aceasta, din plin de aportul televiziunii)
întruniri la care pot participa toţi cei interesaţi şi şi produce personalităţi ce refuză însăşi ideea de
care, în funcţie de valoarea formatorilor (un fel efort sau de autoritate18, indiferent de forma în
de guru de modă nouă), de carisma lor, de apa- care se manifestă: politică, religioasă, ştiinţifică,
riţiile în media etc., se pot derula gratuit sau con- şcolară ş.a.m.d. Urmările sunt deja vizibile, căci
tra unor sume semnificative de bani, asigurate realitatea o demonstrează cu prisosinţă.
de companie sau de cursant. Asemenea întâlniri Cât despre formele de evaluare, grilele
au cunoscut o largă amploare îndeosebi în sta- mereu mai complexe irosesc creativitatea şi
tele avansate economic, însă în ultimele decenii energia evaluatorilor (deoarece computerul nu
au beneficiat de pe seama lor şi subiecţi/grupuri poate fi încă folosit în toate circumstanţele),
umane din cele mai puţin dezvoltate, inclusiv canalizându-le înspre cuantificarea a ceea ce este
din fostele ţări comuniste. Preocupările vizând măsurabil (de încredere), adică a volumului de
formarea competenţelor amintite au coborât informaţii, în defavoarea calităţii (a stilului, a
chiar şi spre anii de şcolaritate, spre grupe de coerenţei, a capacităţii de sinteză, a valorii jude-
vârstă din ce în ce mai timpurii. căţilor, a discernământului, a originalităţii ş.a.).
Prin urmare, şcoala, societatea caută Asemenea competenţe devin cu atât mai greu
modalităţi de adaptare a pregătirii la noile vremi, de evaluat cu cât elevii (chiar şi studenţii) citesc/
pentru întâlnirea (pe baza principiului win-win) studiază mai puţin (în ciuda avalanşei de îndem-
cu socialul, economicul, politicul etc. Problema nuri din partea profesorilor şi a părinţilor), fiind-
care se pune însă e aceea a corelaţiei între forme, că, pe de o parte, beneficiază de informaţii predi-
structuri şi evaluări, între idealul educaţional şi gerate (softurile educaţionale, casetele cu lecţii,
social promovat şi ceea ce oferă-pretinde soci- culegerile de rezumate şi comentarii, emisiunile
etatea la un moment dat. Ne referim, printre de televiziune etc.), iar pe de altă parte, funcţi-
altele, la metodele şi mijloacele utilizate pentru a onarea eficientă în societatea postmodernă nu
instrui copiii şi tinerii, adică tocmai acele catego- le pretinde o cultură enciclopedică şi nici nu îi
rii sociale mai vulnerabile la ceea ce le inoculea- valorizează în funcţie de bogăţia şi profunzimea
ză – agresiv sau diplomatic – postmodernitatea. cunoaşterii, ci de felul în care ea poate profita de
Avem de-a face, altfel spus, cu elevi competenţele lor.
şi studenţi postmoderni, pe care îi învăţăm Prin urmare, absolventul de şcoală trebu-
să trăiască şi să gândească prin intermediul ie să ştie astăzi cum, în ce moment şi cui să îşi
unor forme şi structuri în bună parte moderne vândă marfa, să cunoască regulile negocierii, ale
sau chiar tradiţionale. Îi învăţăm prin reguli, pieţei. Inserarea în societate este înlesnită dacă,
constrângere, prin evaluări ierarhizante, sanc- pe lângă acestea (sau chiar în măsură sporită),
ţiuni, recompense tocmai să evite rigiditatea şi proaspătul adult ştie să-şi creeze o imagine
dependenţa în gândire. Formăm, de fapt, rebeli rentabilă, care să satisfacă aşteptările celorlalţi.
conformişti, „indivizi dependenţi cu pretenţii Să-şi construiască identităţi (la purtător) pe care
de independenţă”17. Îi învăţăm să lupte pentru să le valorizeze circumstanţial19. Identitatea sa pagina
idealurile lor (noţiunea fiind însă considerată
depăşită de către cei educaţi), să fie toleranţi, să �����������������������������������������������������
Legat de dispreţul faţă de autorităţi, amintim, în 49
trecere, pentru savoarea expresiei, o transformare
manifeste sensibilitate la bucuria-durerea seme-
aproape ridicolă a unor atitudini filozofice, aşa cum
nilor, îi învăţăm că oamenii au drepturi egale, că
o percepe William Gibson: „to be is to do” şi „to do
lumea adulţilor şi a pieţei îi aşteaptă cu braţele is to be” (formulări socotite grave, serioase) devin…
deschise… „dubi-dubi-dubi-du” (apud George Ceauşu; Dan Lungu,
Pe de altă parte, aceeaşi şcoală, prin Triada clasic-modern-postmodern în proza românească
valorificarea extinsă a jocului ca metodă de pre- - situaţia “literaturilor imaginarului”, în „Symposion”,
dare-învăţare-evaluare, prin atitudinea exagerat Tomul I, nr. 2/2003, p. 393).
de permisivă a unor educatori, prin alternativele �������������������������������������������������
Cu privire la acest aspect al individualităţii
educaţionale (step-by-step, Waldorf etc.) ce pro- postmoderne, Horia-Roman Patapievici remarcă – în
movează devenirea neîncorsetată de niciun fel volumul Omul recent… (ed. cit.) – producerea unor
de rigori a puiului de om, transformă cunoaş- transformări semnificative în relaţia cu spaţiul public,
terea în modalitate de recreere (beneficiind, respectiv cu cel intim, pe care le grupează în două
direcţii:
Marcel Gauchet, Avant-propos, în op. cit., p. XXI.
�������������������
• „Trăsături personale care până acum erau
În original: „des dépendents à prétentions considerate strict private (genul, preferinţele
d’indépendence”. sexuale etc.) sunt în tot mai mare măsură
eseu
cea mai profundă, poate chiar aceea care l-ar
reprezenta cu adevărat, trece pe plan secund. şi propune celorlalţi, de regulă, o singură identi-
Luminile şi umbrele sale interesează mai puţin. tate, una care să-l reprezinte în ceea ce este esen-
Unele atribute personale, încrederea în anumite ţial şi de care – inflexibil – refuză să se dezmintă,
valori (mai ales moderne) s-ar putea uneori chiar insul postmodern se pansează/se blindează cu
să-i dăuneze, aşa că trebuie mascate/protejate… identităţi multiple, devenind astfel mai puţin
Pentru ceilalţi contează statutul său, ce poate încorsetat de propria şi unica-i normă. Posedând
oferi pe piaţă, ce câştigă societatea din afacere şi, identităţi de rezervă, slabe, acesta din urmă nu
nu în ultimul rând, cât de cool ştie să fie… se rupe, ci se îndoaie mai uşor, cu mai puţine
sacrificii sau pierderi, în faţa schimbărilor. De
COOL ESTE SĂ NU MAI ŢII LA asemenea, alunecând treptat de la personalitatea
VALORI, IAR SĂ FII COOL E TOTUL.20 tare, stabilă către forme eliberatoare, deprinzân-
(Porunca a patra) du-se să convieţuiască, în funcţie de circumstan-
ţe, cu modalităţi diferite de exprimare a sinelui,
Asemenea produselor ce invadează individul postmodern se poate adapta mai lejer
panourile publicitare sau ecranele monitoarelor şi la semenii săi. Relaţia cu alteritatea devine
şi care câştigă valoare, utilitate, garanţie mai astfel mai îngăduitoare, mai elastică.
îndelungată în funcţie de atracţia ambalajului, de Disponibilitatea de a schimba penajul
starul – neapărat contemporan – care le poartă/ (lookul) ca formă de adaptare la mediu, anxieta-
le foloseşte şi de puterea de convingere/seducţia/ tea oarecum mai redusă cu care sunt întâmpinate
agresivitatea reclamei, individul postmodern anumite modificări ale ambianţei destinale indi-
există, capătă substanţă, precum şi valoare adă- că, în acelaşi timp, o doză sporită de vitalism.
ugată cu cât imaginea pe care şi-o construieşte Ceea ce înseamnă, printre altele, că renunţarea
(şi pe care, la rândul său, o reconfecţionează ima- la una din expresiile identităţii nu ucide fiinţa
ginarul social) e mai interesantă, mai rebelă faţă postmodernă, îi lasă permanent deschise câteva
de orice rădăcini care ar lega-o de trecut (adică portiţe de salvare, de renaştere.
autofabricată, autosuficientă) şi – obligatoriu – Aşa cum reiese din cele de mai sus, avem
mai mediatizată. Fiindcă, înainte de toate, imagi- de-a face cu o vârstă nouă a personalităţii umane,
nea este aceea care se adresează şi ne adresează dornică să scape de lanţurile cu care au legat-o
astăzi lumii. Poate asigura succesul, e adaptabilă epocile anterioare. E adevărat că identitatea e
(căci suprafaţa/aparenţa e mai uşor de transfor- mai puţin solidă, însă a câştigat datorită faptului
mat), iar atunci când aceasta expiră, piesele tocite, că nu mai e stabilită dinainte în aceeaşi măsură.
învechite sunt lesne de înlocuit. Normele sociale impuse de familie (în sens lăr-
Comparând diversele ipostaze ale deve- git), de ideologie, determinare sexuală etc., care
nirii umane, teoreticienii postmodernităţii au încercau să o structureze şi în interior, nu mai
observat că, în timp ce individul modern suportă acţionează cu aceeaşi putere, opţiunea privind
pagina profesia, locul de muncă, reşedinţa, alegerea par-
exportate în spaţiul public, dându-se adevărate tenerului, numărul de copii şi educaţia lor, felul
50 bătălii ideologice şi culturale pentru a fi acceptate de a fi, orientarea religioasă ş.a. aparţinând în
acolo şi canonizate ca importante pentru definiţia primul rând sau exclusiv individului. În conse-
publică a persoanei.”; cinţă, a sporit gradul de libertate, iar autonomia
• „Ideologiile corectitudinii politice pretind tot s-a transformat în valoare.
mai mult ca statul să intervină în zone care până Devine însă tot mai vizibil reversul meda-
de curând erau apanajul exclusiv al spaţiului liei: lepădarea de trecut s-a extins ameninţător
privat (relaţiile dintre soţi, dintre părinţi şi copii, către mereu mai multe dimensiuni ale acestuia,
dintre îndrăgostiţi etc.). indiferent de importanţa lor în devenirea fiinţei.
Aceste două tendinţe merg în acelaşi sens: lărgirea S-a convertit în fuga de aproape orice normă
spaţiului public şi reducerea spaţiului privat” (p. (inclusiv de regulile specifice limbajului) şi de
360). orice consens (de la codul bunelor maniere până
la respingerea cu dezinvoltură sau din teribilism
Ele influenţează parteneriatul individului cu sine şi
a tot ceea ce vine din partea vreunei autorităţi,
cu ceilalţi, mediatizând, pe de o parte, excesiv ceea ce
aparţine – din punct de vedere uman, moral – propriei indiferent de natura ei).
intimităţi, iar pe de altă parte, slăbind capacitatea de „Culturile trecutului – remarcă Pierre
autocontrol. Legendre – cedează locul societăţii anormative,
Horia Roman Patapievici, op. cit., p. 55.
����������������������������
eseu
idealului plăcerii nelimitate”21. să conştientizezi acest lucru din moment ce ştii
Norma şi-a pierdut deci substanţa, i-a să te strecori, puţin contează cum, în universul
slăbit însuşi caracterul normativ. reţelelor”24.
Ca şi în cazul autonomiei (devenite, cum
SĂ TE AFIRMI ÎNSEAMNĂ am arătat mai sus, valoare), iată că lepădarea de
pieile îmbătrânite ale personalităţii – din nevoia
SĂ TE DETAŞEZI.22
de schimbare şi mai ales de afirmare - şi-a scos
(Porunca a cincea)
deja la iveală neajunsurile. Fiindcă lookul post-
modernului Narcis se dovedeşte vulnerabil,
Pentru teoreticianul francez Marcel
lipsit de substanţă. Invadat de atâtea tipare
Gauchet, din perspectiva relaţiei cu societatea,
spirituale şi stiluri comportamentale (adică tot
vârsta postmodernă ar fi cea de-a treia în deve-
atâtea culori de protecţie), vehiculate în special
nirea personalităţii umane. Într-o carte recentă,
de mass-media, individul actual – cu rădăcinile
intitulată La démocratie contre elle-même (2002),
mereu mai slăbite de sevă (altfel spus: cu senti-
autorul constată că, în timp ce personalitatea
mentul că nu mai are de unde să preia ceva cât
tradiţională (dinaintea individualismului) încor-
de cât temeinic, relevant pentru fiinţare) – alear-
porează23 în mod firesc, nesilit legile colectivită-
gă de la o identitate la alta, se risipeşte în tot
ţii - însă fără a le interioriza, fără a fi conştientă
felul de identificări, nemaiîncorporând/nemaia-
de ele - şi se simte protejată şi puternică tocmai
sumându-şi cu adevărat niciuna25.
datorită acestui fapt, personalitatea modernă
Îi lipsesc tocmai modelele viabile, acelea
(ce ar corespunde secolelor XVIII-XIX) parcurge
care să îi furnizeze „substanţa însăşi a vieţii
un proces de individualizare, în cadrul căruia
omeneşti, fiindcă prin intermediul lor cunoaş-
interiorizarea normei se desfăşoară conştient şi
tem idealul – idealul în materie de autoritate,
responsabil. O altă schimbare semnificativă pe
paternă sau profesorală, precum şi în materie
care o observă specialistul este aceea a atitudinii
de frumuseţe, feminitate, îndemânare, seducţie,
vizavi de greşeală: în timp ce „ante-individului”
inteligenţă sau privind orice altă ipostază a con-
îi este ruşine atunci când se abate de la normă,
diţiei umane”26.
individul modern se simte culpabil.
Cu structurile interioare date peste cap
Despovărat de aceste două etape ale
de multitudinea şi agresivitatea criteriilor axiolo-
devenirii personalităţii, subiectul contemporan
gice en vogue, admise tacit-complice de cultura
(numit în volumul amintit şi hipercontemporan
oficială şi de mai marii vremii, omul contempo-
sau ultracontemporan) refuză să se mai situeze
ran se pierde pe sine şi pare tot mai lipsit de apă-
de aceeaşi manieră în corpul social ca ansamblu
rare în faţa noii dominaţii. Şi cum alternativele
şi se preocupă de evidenţierea identităţii proprii.
de supravieţuire nu sunt prea numeroase, e silit
Subminează astfel valori precum responsabi-
să înveţe noile reguli ale jocului şi să abordeze
litatea ori cetăţenia, ignorând totodată ideea
(tradiţionalistă) de ruşine ori cea (modernistă) de Marcel Gauchet, op. cit., p. 255.
�������������������
vinovăţie. În opinia autorului, individul de astăzi pagina
se mulţumeşte să fie doar conectat la ceilalţi: În original: „Ce nouvel être-soi-même est […] un être-
avec-les-autres et un être-avec-le-monde-avoisinant. 51
„Acest nou mod de a-fi-tu-însuţi înseamnă a-fi-
Nul besoin de se posséder en conscience dès lors qu’on
cu-ceilalţi şi a-fi-cu-lumea-din-jur. Nu e necesar
sait se couler, peu importe comment, dans l’univers des
réseaux”.
Pierre Legendre, op. cit., p. 8-9.
���������������������
„Il y a faiblesse des identifications parce qu’il n’y a
�����������
În original: „Les cultures du passé cèdent le terrain à la plus de sens à s’identifier. Il y a désidentification parce
société a-normative, à l’idéal du plaisir indéfini”. qu’il y a désidéalisation” (ibidem, p. 258).
Marcel Gauchet, op. cit., p. 246.
�������������������
În româneşte: „avem de-a face cu o inconsistenţă a
În original: „S’affirmer, c’est se détacher”. identificărilor pentru că nu mai are sens să ne identificăm.
éralement constitué par la Există depersonalizare tocmai datorită dezidealizarii”.
�����������������������������������������������������������
„L’�����������������������������������������������������
ant��������������������������������������������������
é-individu […�������������������������������������
] est litt���������������������������
norme collective qu’il porte en lui”, ceea ce înseamnă că ���Ibidem.
„chacun des membres de la communauté contient, à sa
În original: „la substance même de la vie humaine,
façon, la collectivité” (ibidem, p. 251).
parce qu’au travers d’eux on entre en communication
În româneşte: „Ante-individul […] este în mod categoric avec l’idéal - l’idéal en matière d’autorité, paternelle
constituit de către norma colectivă pe care o poartă în ou professorale, mais aussi bien de beauté, de féminité,
sine” ; […] „fiecare din membrii comunităţii conţine, în d’habileté, de séduction, d’intelligence ou de quelque
felul său, colectivitatea”. autre facette de la condition humaine”.
eseu
diplomatic semnele provenind dinspre societate îndepărtăm”27.
(inclusiv dinspre mijloacele ei de comunicare). Această fragmentare a personalităţii este
Intelectualii (şi nu numai) care se anga- utilă până la un punct, însă aşază în permanenţă
jează în menţinerea cu orice preţ a valorilor individul pe linia de frontieră, într-o expectativă
individuale şi colective fundamentale şi care mai mult sau mai puţin tensionată, adesea con-
au posibilitatea de a oferi modele tari se lovesc fuză (să fie în rând cu lumea sau să se dezbare
de numărul redus al susţinătorilor. La extrema de ea?; până în ce punct-limită „să-şi potrivească
cealaltă, unde audienţa este copleşitoare, se res- pasul ca un soldat în marş sau ca un muncitor
pinge orice model transcendent, referinţa ultimă la banda fără sfârşit”28?) şi, nu o dată, îmbie la
fiind – obligatoriu – aceea produsă şi difuzată părăsirea cursei, la acceptarea existenţei aşa cum
de media: omul-spectacol. Adică individul stră- este.
lucitor pe scenă, surâzător, dezinvolt (uneori, şi Nonsensul, lehamitea de a mai fi raţi-
din punct de vedere moral), autodidact (fiindcă onal, ordonat, perfecţionist, devotat familiei/
studiul sistematic, presupunând efort şi timp locului de muncă/prietenilor/comunităţii, civi-
îndelungat, i-ar putea dăuna spontaneităţii, inge- lizat, conştiincios etc. au banalizat conceptul
niozităţii), dotat cu un background cultural tin- de identitate şi au dus la slăbirea dorinţei de a
zând spre mediocritate şi cuprinzând informaţii atinge orice ideal în accepţia modernă a noţiu-
preluate aleatoriu din varii domenii, dar care nu nii. Rămân la dispoziţia individului doar eroii/
se sfieşte să le expună şi să se expună cu supe- starurile mediei. Altfel spus, lipsa/pervertirea
rioritate şi îngâmfare înaintea camerei de filmat modelelor culturale autentice văduveşte fiinţa
şi a unui public dresat să-l admire, ba chiar să-i umană de dimensiunea ei cea mai reprezentati-
adauge noi calităţi, spre a compensa parcă tot ce vă. Îi rămâne imaginea. Îi rămân expresiile fabri-
lipseşte cotidianului… cate pentru a părea şi a apărea, de fapt, celorlalţi.
E fabricată astfel, cu complicitatea spec- Măştile cu care iese în lume, e văzută şi care, pe
tatorilor, o valoare esenţială a individului post- măsură ce Identitatea slăbeşte, se multiplică la
modern: aceea de a fi cool, trăsătură care e întâm- nesfârşit.
pinată favorabil pe spaţii mereu mai extinse (cu E adevărat însă că identităţile cu care îşi
precădere în Europa şi în America, dar şi pe întâmpină semenii (oglinzile) se pliază mai coe-
celelalte continente), precum şi de către catego- rent pe aşteptările de moment ale societăţii şi îi
rii de vârstă tot mai largi. Să fii cool înseamnă, înlesnesc integrarea în câmpuri sociale (triburi)
implicit, să fii văzut şi aprobat de ceilalţi, să fii mai diverse. În plus, fiind alcătuite cu precăde-
la modă (să nu crezi, în consecinţă, în valori re pe interese comune şi pe sentimente, opinii,
sterile, desuete), să fii tolerant cu tine însuţi, să valori împărtăşite de majoritatea membrilor,
nu accepţi nicio constrângere, să-ţi fie exprima- acestea îi oferă o oarecare protecţie, o recunosc
rea individualităţii crezul suprem, să-ţi cultivi şi îi atribuie nume, rol în funcţie de identitatea
trupul, să ai timp liber [de pierdut, de umplut, anume pe care le-o pune la dispoziţie. În cadrul
pagina de (pe)trecut etc.], să-ţi trăieşti clipa. Să dezvolţi lor există alte ierarhii, putând beneficia de calita-
o atitudine tinerească vizavi de toţi şi de toate, tea de lider indivizi care în organizaţiile oficiale
52 chiar adolescentină. sunt privaţi sub acest aspect. Pe lângă faptul că
Alternativa care ar putea împăca cele răspund nevoii de socializare şi de preţuire,
două poziţii radicale ar fi aceea a compromisu- triburile cunosc avantajul de a reuni/tolera şi
lui, a negocierii. Situarea, în funcţie de context, persoane respinse de Centru sau de alte medii,
de-o parte sau de alta presupune acceptarea con- precum şi indivizi care ei înşişi refuză Norma.
ştientă a statutului şi a identităţii pe care e vital Le asigură astfel sentimentul reconfortant de
să le păstrezi (ca să-ţi fii tu însuţi un bun parte- apartenenţă la ceva, creează condiţii pentru
ner) şi peregrinajul consecutiv prin toate rolurile redescoperirea sensului camaraderiei şi al devo-
care îţi înlesnesc comunicarea (indiferent de
natura ei) cu ceilalţi şi cu vremurile. Negocierea Marcel Gauchet, op. cit., p. 234.
�������������������
evită înfruntarea directă, permiţând – atunci
În original: „Avec soi-même, de la même façon, on
când nu se întrevede vreo dezlegare definitivă –
cherche plutôt l’arrangement avec les problèmes que leur
mici toleranţe dinspre ambele tabere. Abordarea solution. On négocie avec les symptômes plutôt que de
se dovedeşte valabilă şi la nivel personal: „La les lever”.
fel, în relaţia cu noi înşine, căutăm mai degrabă �������� Fromm, Frica de libertate, Traducere de
Erich �������
concilierea cu problemele decât rezolvarea lor. Magdalena Măringuţ, Editura Teora, Bucureşti, 1998, p.
Preferăm să negociem cu simptomele decât să le 118.
eseu
tamentului29. de trib, negociate, contextuale; destramă iden-
Totodată, există posibilitatea de a aparţine titatea naţională în identităţi tribale, conştiinţa
simultan mai multor triburi (profesionale, religi- colectivă în conştiinţe de grup, în timp ce meta-
oase, culturale, sportive, muzicale, sexuale etc.), naraţiunile îşi pierd puterea de legitimare, iar
mai ales că – aşa cum observă Michel Maffesoli eroii acestora calitatea de eliberatori/salvatori ai
– avem de-a face cu o adevărată efervescenţă tri- neamului. Se nasc povestiri locale, cu alţi eroi
bală. Odată cu fragmentarea societăţii postmo- (adesea, contemporani), ce promovează ade-
derne şi cu permeabilizarea frontierelor dintre văruri, valori, experienţe locale. Ritualurile se
clase, asemenea grupuri emoţionale şi de interes schimbă şi ele, căpătând însemnătate sporită şi
preiau treptat locul vechilor structuri, obţinând având un impact mai larg şabloanele caracte-
– într-o oarecare măsură – şi eliberarea de sub ristice fiecărui trib. Sunt particularizate frecvent
ideologia grupului/a clasei aflat(e) la putere. În chiar şi vestimentaţia, coafura, limbajul, preocu-
felul acesta, „capitalul de simboluri şi referinţe pările muzicale, culinare etc.
tradiţionale se află reinvestit, reificat în noile Noile structuri se constituie câteodată
întreprinderi mitico-culturale locale constituite în forme de împotrivire deschisă (dar cunosc şi
pe baza unor combinaţii complexe şi fragile: fie- varianta underground) faţă de Centru (mergând
care trib deţine valori proprii, coduri proprii, o până la răzvrătire, agresiuni, debandadă), atât
religie proprie foarte strictă, eroi proprii”30. prin cultura şi legile proprii, cât şi prin faptul
Ruptura converteşte astfel valorile uni- că uneori recuperează şi elementele marginale,
versaliste, hotărâte dinainte, moştenite în valori de care societatea ar prefera să se debaraseze:
Unele grupuri iau parte la acţiuni de binefacere şi homosexuali, cerşetori, şomeri, indivizi deza-
������������������������������������������������������
chiar membrii lor se susţin mai mult decât spiritual unii vantajaţi fizic şi psihic, dependenţi de alcool
pe alţii. şi de substanţe halucinogene, orfani, persoane
Mathieu Gauthier, Un néo-romantisme?, site citat.
�������������������� defavorizate din punct de vedere etnic şi religios
În original: „le capital de symboles et de références
etc.
traditionnelles se trouve réinvesti, réifié dans les nouvelles Unele triburi – cu precădere din societă-
entreprises mythico-culturelles locales constituées de ţile occidentale - speculează chiar şi implemen-
combinatoires complexes et lâches: chaque tribu a ses tarea conceptului de political correctness (care
propres valeurs, ses propres codes, sa propre religion à la la început se bucurase de acordul comunităţi-
carte, ses propres héros”. lor sociale), dezvoltând semnificaţii care s-au

pagina
53
Kuba Fiedorowicz
eseu
îndepărtat de ideea iniţială. Este un aspect ce dreaptă şi justificată de către o majoritate timora-
demonstrează lipsa de inocenţă a sintagmei31, tă şi diabolizată qua majoritate”34. Societatea în
care – indirect – propune luarea în consideraţie ansamblu (cu atât mai mult liderii politici, preoţii,
ca valoare tocmai a faptului de a fi fost oprimat profesorii, managerii etc.) trebuie să fie atenţi
(rasial, etnic, sexual etc.). inclusiv la modalităţile de exprimare a opiniilor
Ca şi în cazul multiculturalismului, o vizând minorităţile, la limbajul (verbal ori scris)
parte din minorităţile (care se considerau) asu- folosit în relaţie cu acestea (se evită, de pildă,
prite sau ignorate de structurile dominante au utilizarea unor cuvinte considerate negative, pre-
profitat şi profită de noile orientări intelectuale/ cum: handicapat, surd, mut, orb, bătrân, ţigan, negru,
politice, pretinzând o recunoaştere aparte, supe- imigrant ş.a.).
rioară adesea celei oferite populaţiei/categorii- La cealaltă extremă se află atitudinea
lor acceptate oficial. În zilele noastre – observă (individuală, colectivă sau chiar la nivel statal)
Horia-Roman Patapievici – „a purta o identitate de tip charity business, concretizată în tentaţia de
minoritară constituie o revendicare de legitimi- a face bine „de preferinţă altora şi adesea împo-
tate a privilegiului-de-a-fi-minoritar”32. Unele triva lor”35, mergându-se până la ameninţarea
grupuri etnice şi religioase, de pildă, sau homo- cu forţa pentru ca entitatea binevoitoare să se facă
sexualii solicită – prin toate mijloacele şi abuzând înţeleasă.
de argumente mai mult sau mai puţin raţionale Câtă vreme diferenţele de trib nu repre-
(cumulate, nu o dată, în pătimaşe ideologii)33 – zintă o valoare în sine, pozitivată şi stimulată
o atitudine care să îi avantajeze în sânul colecti- tocmai în ideea de a corecta discrepanţe politice,
vităţii, pretind drepturi diferite de ale celorlalţi, sociale, economice etc. anterioare (sau în vigoa-
uitând cu totul de îndatoririle ca cetăţeni. re), câtă vreme grupurile respective nu cultivă
Atât timp cât legile nu sunt imparţiale, faţă de majoritatea normală o atitudine discrimi-
strategia political correctness nu face altceva decât natorie tocmai fiindcă se consideră altfel şi atât
să accentueze discriminările şi să adâncească indi- timp cât nu atentează la moralitatea, sănătatea
vidualismul de trib, de grup. O identitate colectivă şi interesele publice, ele ilustrează capacitatea
astfel recunoscută va încerca în permanenţă să se unei societăţi de a-i include pe toţi membrii ei
detaşeze de ansamblul social, cu atât mai mult cu în structuri pe măsura opţiunilor, a nevoilor şi a
cât, spre deosebire de colectivităţile tradiţionale competenţelor proprii. Iar o societate în stare să
(cu excepţia celor constituite pe criterii etnice), asigure un loc fiecărui cetăţean al ei, să-i demon-
afilierea este voluntară, nu impusă/moştenită, iar streze că poate fi util în felul său, să-l valorizeze
situaţia de minoritar e (uneori)… convenabilă. în ceea ce are el specific/diferit înseamnă o socie-
Fiindcă identitatea diferită (personală sau tate împlinită. A cărei evoluţie spirituală nu este
colectivă) are un atu în plus înaintea celei normale: în urma celei materiale.
„îşi joacă apartenenţa ca pe o armă politică, […] Maniera postmodernă de a-fi-împreună
ştie că poate domina informul oricărei majorităţi reprezintă şi un antidot la răspândirea virusu-
pagina aritmetice prin victimizare şi prin diabolizarea lui individualismului, cu atât mai mult cu cât
majorităţii, potrivit principiului că orice cauză va subiectul caută să se definească tocmai prin
54 forţa/abilitatea de a-şi personaliza toate adeziu-
revendica un minoritar, cât de excentrică, margi-
nală ori falsă ar fi […], va fi inevitabil acceptată ca nile, indiferent de natura lor. Refuză să le consi-
dere o responsabilitate ori drept ceva ce - pentru
Despre aberaţiile interpretării sintagmei se pot consulta simplul motiv că e impus/moştenit de (la) alţii
������������������������������������������������������������
şi Sorin Lavric, Corectitudinea istorică (în „Idei în - ar trebui suportat. Preferă – după fericita for-
dialog”, an II, nr. 12 (15)/decembrie 2005, p. 46) sau mulă a lui Marcel Gauchet – nici mai mult, nici
Ovidiu Hurduzeu, Multiculturalism şi uniformizare (în mai puţin decât… adeziunea la sine36, fiindcă
„Convorbiri literare”, octombrie 2002, Online: http:// ceea ce contează este doar reuşita personală.
convorbiri-literare.dntis.ro/HURDUZEUp.htm). Satisfacerea propriilor plăceri.
Horia-Roman Patapievici, op. cit., p. 332.
���������������������������
�����������������������������������������������������������
O atitudine practicată frecvent de grupurile minoritare
este aceea de victimizare, orice criteriu moral fiind Horia-Roman Patapievici, op. cit. p. 334-335.
����������������������������
înlocuit prin reacţii emoţionale (produse, dar şi aşteptate). Jean-François Petit, op. cit., p. 25.
������������������������
Uneori, acestea sunt exploatate cu diplomaţie de mass- În original: „de préférence aux autres et parfois malgré
media, însă trebuie avut în vedere şi faptul că o astfel eux”.
de victimă „nutreşte sentimentele pe care i le sugerează Marcel Gauchet, op. cit., p. 244.
�������������������
cultura emotivistă a victimizării” (Ovidiu Hurduzeu, art.
cit.). În original: „l’adhérence à soi”.
proza

Un spital în care oamenii


vin doar să moară
Moartea pe muzică de Bach

toate astea, e o problemă majoră aici şi cred


Adrian DINIŞ că ar interveni industria farmaceutică. Noile
puteri ale lumii. Ei controlează de fapt totul.
Nu băncile. O criză de medicamente ar dis-
Astăzi m-am trezit pentru controlul de truge totul, nu o criză bancheră. Ar începe cu
după şase luni de la operaţie. E o zi banală de diabeticii care ş-aşa stau la coadă de dimineaţă
toamnă aşa cum nu ar putea s-o vadă un poet, până seara. A devenit o meserie cu normă
care ar încadra perfect alaiul de frunze moarte întreagă să trăieşti. Desigur, ar termina şi cu
şi probabil le-ar aranja pe cele roşii tot drumul mine. Nu aş mai avea de unde să cumpăr
până la spital ca pe un covor roşu pentru vede- carbamazepină. Înghit trei pe zi. Înainte luam
tele bolnave. Am mers până la baie unde am două deodată. Sunt mai bine aşa că iau mai
analizat chirurgic chipul din oglindă de parcă puţin acum. Parcă m-aş lăsa de ţigări. Raţional.
ar fi al altcuiva. Apoi m-am întors la mine în În fiecare zi una mai puţin.
cameră şi m-am aruncat în pat ca-ntr-un lac. Nu cred că s-a inventat încă scaunul
Am stat două minute sub plapumă şi apoi am care să mă ţină suficient în el, dar noroc cu
ieşit la suprafaţă. M-am aruncat în scaun şi am calculatoarele. Sunt dependent. După ce mă
verificat dacă am vreun mail. N-aveam. Nici trezesc îl deschid doar ca să-i aud ventilatorul
măcar un spam. Cineva care să-mi spună că ca pe-o muzică încorporată, ca pe-un motor
am câştigat la loterie un milion de dolari, sau diesel, ca pe melodia asta care mă înnebuneşte
că voi fi sănătos toată viaţa, dacă nu am întot- de ieri. Cântecul Nibelungilor. Mi-a venit în
deauna Viagra, nu? În coş aveam un mesaj de minte melodia chiar ieri şi câteva ore mai
genul ăsta neşters. Ăsta e şi mai bun. Voi muri târziu l-au dat la televizor. O altă teorie după pagina
dacă nu trimit mesajul mai departe la încă vreo cea cu farmaciile şi băncile e că de fapt mass-
5 prieteni. Nici măcar pe ăştia nu-i am. Dovada media controlează lumea. Cum mi-au intrat ei 55
că prietenii te pot salva de la moarte în situaţii în creier şi au ştiut că vreau asta? O întrebare
ca astea. la care nici nu vreau să aflu răspunsul. Mi-e
Sunt obosit, m-am trezit mai obosit teamă de maşinile alea de citit visele. Aş vrea
decât ieri când eram mort de somn şi am căzut ca visele mele să rămână secrete. Sau măcar
în pat direct pe pernă. Ce convenabil. Mă să nu fie disecate de-un psihanalist care nu
plictiseşte aerul ăsta de toamnă, care se simte ştie nimic despre mine, dar îşi închipuie că
până în casă. Trebuie verificat dacă toamna ştie totul. M-a băgat deja într-un tip uman, o
nu se pot face covoare din frunze. Ar scoate întreagă tipologie. Schizoid. Paranoic. Irascibil.
o grămadă de bani ecologiştii ăştia. Am uitat Introvertit sau mai ştiu eu ce. Crede că ştie deja
toate becurile deschise ieri seară. Apartamentul cum să mă repare. De parcă mintea mea chiar
ăsta face reclamă Crăciunului încă din toamnă. ar fi un motor diesel. Desenată ca în figura A,
Ce părere or avea ecologiştii despre sinucigaşi? B şi C. Localizezi probelma şi apoi totul e gata.
Ei uită mereu apa deschisă. Îşi uită şi venele Trauma mea e adânc îngropată în copilărie şi
deschise. Cred că ne vor pune să avem grijă nu e vorba de nicio păpuşă căreia i-am sucit
şi la asta. Sângele e 90% apă până la urmă. Cu gâtul, rupt braţele şi apoi ascuns-o ca să nu
proza
plângă soră-mea, să ştiţi. E vorba că ai mei care nu-mi plac. Ca tipul ăla care trebuia să
veneau acasă şi eu închideam brusc televizorul mănânce o caracatiţă vie pentru că un chelner
,,La ce te uitai?” ,,La desene animate”, zic eu. musculos i-a zis ,,Mănâncă acum. După ce
Abia mai târziu au aflat că erau de fapt filme moare devine otrăvitoare”. O să vomit, e clar.
hardcore categoria grea. Aveam şase ani. Frate- Întotdeauna am avut rău de maşină. Trebuia
meu şapte. Întreba ,,De ce o bate pe d-na aia?”. să stau pe scaunul din faţă. Cobor, vomit. E
Nu are asta nicio legătură cu problemele mele, porţia de aseară. Bine că nu ai voie să mănânci
dar asta ţi-ar spune psihanalistul ăsta, mai ales, nimic când faci analize. Data viitoare îmi vomit
după ce desenezi un copac invers cu rădăcinile maţele.
spre cer, sau foloseşti fragmente literare ca să Până la spital mirosul de vomă s-a mai
te descrii. ,,Spune-mi despre căldură, primul dus. Suntem la poarta spitalului. Tata îi dă
lucru care îţi trece prin minte” ,,În deşert a tipului ceva să ne lase să parcăm. Aveam totuşi
nins, nu ştiam că e posibil asta¨. Scrie mereu pe programare. Nu mergem în rai. Nici acolo nu
o foaie câte ceva. Parcă scrie un roman despre se dă mită. Cobor din maşină şi mă îndepărtez.
mine. Hei şi eu scriu un roman despre mine. Mă uit după ai mei. Zece Dacii albe aliniate.
Nu-mi fura ideea. Înţelegi? Habar n-am din care am ieşit. N-are niciun rost
Din sufragerie se aude vocea mamei să încerc să aflu. Vor veni şi ei imediat.
care îmi spune să mă grabesc ,,Hai, să nu Tata e deja la altă poartă, unde desface
întârziem”. Sunt aşa de emoţionaţi de parcă lanţul de pe partea cu Centrul de Excelenţă ca să
astăzi doctorul o să-mi dea un medicament care ajungă mai repede. Mă strigă să vin. Din spate
să-mi prelungească speranţa de viaţă. Într-un mama îmi spune ,,Hai, să nu întârziem”. La
fel poate că aşa şi e. Dimineaţa fac totul mai intrarea în spital alt portar. Nici închisoare de
încet. E cazul şi azi. Nu e gravitaţie în camera maximă securitate nu e. Zâmbesc cu subînţeles
asta. Păşesc pe lună. Dar când mă schimb de şi îmi spun ,,Nu aici, în partea cealaltă ţin
costumul de astronaut o fac imediat. Sunt deja nebunii! – Şi cred că unul din ei mi-a cerut o
în camera de depresurizare. ţigară.” Mă uit spre locul acela, unde chiar ţin
M-am îmbrăcat însă prea repede de nebunii. Mă pot mândri că am fost vecin cu ei
data asta. Normal că m-am îmbrăcat repede. câteva luni, chiar dacă eu am fost în clădirea
Îmi şi dau seama de ce acum. Ar trebui să fiu traumelor cerebrale, a anevrismelor, afaziilor şi
dat în judecată de toate companiile de modă, a asistentelor urâte care ţipă mereu ,,De ce te-ai
nu numai de cele pe care le port acum. E un pişat pe tine?” Pentru numele lui Dumnezeu
întreg atentat la tot sezonul ăsta de toamnă omul e paralizat.
şi nu numai. Arăt ca un cuier. Dar eu nu mă ,,Unde mergeţi?” se aude din nou por-
îmbrac în toamna asta tristă. Şi nu în funcţie tarul. Celălalt dinainte avea un câine. Era un
de cum vor ei. Dacă mă gândesc ceva mai mult drăgălaş şi chiar m-am apucat să-l mângâi. El a
pagina îmi stă chiar bine. Cred că ar fi trebuit să-mi considerat că trebuie să mă muşte de deget. Nu
56 patentez moda Converşilor, cea cu un adidas era necesar. Nici nu ştiu de ce l-am mângait.
de un fel şi celălalt de alt fel. Aş fi fost bogat. De unde pornirea asta? Nu suport câinii de
Cam orice îmi vine cum trebuie. Cel puţin obicei. Asta pentru că mi-e frică de ei. Dar ăsta,
în viziunea asta. Obsesia asta după simetrii avea exact vârsta la care la ţară era aruncat în
trebuie zdrobită. Înţeleg că suntem simetrici, gârlă într-un sac strâns bine la gât cu mai multe
dar eu sunt asimetric mai ales dimineaţa. Aş noduri. Lăbuş de la ţară, cu el mă jucam, până
putea la fel de bine să ies în pijamale pe stradă m-a muşcat când am vrut să-i iau o găleată cu
şi să mă simt excelent în pielea mea astăzi. mâncare sau apă, care îi stătea prinsă de gât
Mai ales că în spital trebuie să te schimbi la loc şi mi se părea că îl încurca. Nemernica potaie,
în pijamale. Uniforma standard. Ca să se ştie cum să creadă că aveam să-i fur mâncarea, eu îi
care sunt bolnavii şi care doctorii, cine trebuie aruncam mereu colţuri de pâine şi o grămadă de
compătimit şi cine admirat şi mai ales cine ar oase. Cum să interpretez? Că nu-i plăcea meniul
putea fi contagios. şi data viitoare să-i dau şi nişte carne? S-a-
În cele din urmă iată-mă pe scaunul din nfruptat el numai bine din a mea. Carne de om.
spate al maşinii. Cum am ajuns aici, nu ştiu. Aici se fac operaţii. Îmi vine să vomit din nou.
Imediat o să mă trezesc într-un cărucior de Dar n-o fac. A venit o d-nă dr. care să ne
bebeluş, obligat să mănânc tot felul de chestii conducă la subsol, la minus unu. Nici cercurile
proza
din Infern nu sunt aici, operaţiile sunt sigure avea. Ca atunci.
- neriscante e cred mult mai potrivit şi mai Priveam în jur. În minte îmi reveneau
asigurator- dar şi nedureroase, făcute cu ajuto- flash-back-uri. Oamenii de aici aveau şi ei măşti
rul razelor gamma-knife şi nu cu al bisturiului, care sa le susţină capul ca să nu se mişte în tim-
cum se precizează mereu. Mama avea un mod pul intervenţiei, dar mult mai simple decât cea
mai plastic de a se exprima, folosea cuvântul pe care am avut-o eu. Am avut o mască exact
topor. La auzul acestor explicaţii paterne capul ca în Războiul Stelelor din pricină că am capul
meu se spărgea ca o buturugă deseori. Iar apoi oval şi nu rotund. Îmi plăcea asta, mă simţeam
mă gândeam „De ce nu drujbă?” În legătură cu bine, mă făcea unic. Ţin minte că eram atât
locul ăsta ce e drept numai damnaţii vin aici. de cretin că aş fi vrut o poză. Mi-am amintit
Dar căutând mântuirea. Numai damnaţii şi instantaneu de o istorioară anecdotică a unui
familiile lor. Poate îşi închipuiesc că vor împarţi coleg care ne povestea că la o înmormântare
durerea, dar nu e aşa. Nu e deloc aşa. Într-un toată lumea se fotografia cu mortul. Atracţia
fel e ca la naştere. Când idiotul ăla – el nu mai asta spre morbid, spre vedeta bolnavului pus
e tatăl atunci – îţi spune ,,Împinge, împinge” şi în centrul atenţiei ca atunci când îmi descriam
el nu face nimic, el nu împinge. Naşterea e la fel simptomele crizei studenţilor de la medicină.
de dureroasă ca moartea uneori. Eram aşa de mândru, eram unic. Şi era şi o
Ai mei aşteptau să vină cineva care să studentă frumoasă, care m-a întrebat ce vârstă
ne conducă la RMN. Întotdeauna mi-a plăcut am şi mi s-a părut că flirta cu mine sau eu cu
asta la mama. Întotdeuna dădeAM examenul. ea, ce mai conta. Eram atât de cretin că aş fi
Nu dădeaAM şi corijenţele. Dar încercarea scos-o la o cafea şi i-aş fi povestit totul despre
asta era eroică aşa că era demn să ia şi ea parte boala mea, despre cum e în comă, despre simp-
într-un fel sau altul. Chiar dacă nu ei i se făcea tomele care mi-au scăpat la prima prezentare
RMN-ul, făceam RMN-ul. Totuşi e mai mult cu studenţii şi despre moarte. Aş fi scos-o la o
de atât, mult mai mult. După rezultat ea putea cafea şi i-aş fi vorbit despre moarte. Şi poate că
spune dacă trăim sau murim, pentru că ea chiar şi ea ar fi pus botul.
făcea totul cu mine. Dacă muream, sunt sigur Mă uitam la chipurile oamenilor şi în
că ar fi murit şi ea. jur. Nu mai era aglomerat ca atunci când
Aici a început totul înspre vindecare, aşteptau patru persoane operaţia. Şi nu era tot
în locul ăsta în care e atâta moarte în oamenii atâta suferinţă. Sau poate că era, tipul ăla are
întinşi care suferă şi în care e şi atâta viaţă tumoare lichidă, dar e altfel când vezi totul din
plutind deasupra lor, speranţă de viaţă că se
vor face bine şi că moartea nu va mai fi în viaţa
lor, deşi ea va rămâne întodeauna. Moartea şi
viaţa vor învăţa să convieţuiască împreună. Nu
va mai fi ca înainte când eram plini de viaţa, pagina
dar nu va mai fi nici ca înainte când eram goi
de ea. Trebuie să te detaşezi un pic de tabla de 57
şah ca să nu înnebuneşti mai ales când joci sin-
gur, trebuie să uiţi ce a gândea albul, ca să poţi
muta cu negrul.
Aici m-am gândit şi dacă Georgianei o
să-i pese dacă aş muri sau dacă mă fac bine. Şi
deasupra erau ei, cărora le păsa infinit mai mult
şi singurii care meritau gândurile mele. Mama
care era gata să mă mai nască odată şi tata care
a plâns când am deschis ochii, deşi nu plânsese
la înmormântarea lui taică-su. Mama şi tata
care au muncit pentru mine şi care acum s-au
Brigid Marlin

împrumutat la bancă datori să mai muncească


odată pentru mine, când în ordinea vieţii venea
rândul meu. N-aş fi vrut să mă gândesc la ea.
Ziua asta n-avea nicio legătura cu ea. Dar totuşi
proza
afară. E ca şi cum ai vedea războiul din Irak şi cerut puţină apă. ,,Nu doarme?” Dimineaţă îmi
morţii războiului la televizor. Pe net am văzut înmuguriseră două corniţe în locul şuruburilor.
totuşi o poză cutremurătoare odată, cu o mamă Erau acoperite însă cu plasturi.
şi pântecele sfâşiat. Era însărcinată. Înăuntru În aşteptare era şi atunci un om care
i se vedea copilul care n-a apucat să se nască. avea o tumoare lichidă – sau poate doar atunci,
Copiiilor trebuie să le pui muzică de la câteva şi nu şi acum? Da, aşa era. Şi mai era o bolnavă
luni. Le influenţează creşterea. O aud. Probabil din Baia Mare care tocmai ieşise şi îl minţea
pentru el a fost ca şi cum ar fi ascultat războiul încercând să-l încurajeze, că n-o să doară prea
la radio. Sau poate că ştia dintotdeauna ce se va tare, deşi i se citea durerea pe faţa. Şi soţia
întâmpla şi a încercat să se nască mai devreme. îl minţea. Toţi ne minţeau. Până şi noi ne
Era singura lui şansă. minţeam.
Mi s-a spus că după o vreme nu o să Nici pereţii nu mai sunt la fel. Atunci
mai simt durerea şuruburilor din cap. Le-am totul era aproape nou. După operaţie am spus
simţit mereu. ,,M-au minţit nenorociţii. Puteau că n-aş mai fi în stare să mă operez şi a doua
să fie sinceri, doar e durerea mea, nu a lor.” Mi oară. Acum o mai fac odată dacă mă fac ca
se părea că cineva mi-a bătut cuie în cap. Nici înainte. Mintea se regenerează repede. Are un
anestezia aia nu m-a ajutat cu nimic, deşi aveam bandaj special.
impresia mereu că leşin de la ea. Crucificarea Tata vorbea cu un bolnav din Botoşani.
de bună voie. Mântuirea damnaţilor. Eram Povestea îmi amintea de Domnul Lăzărescu,
un păcătos clasa întâi şi eu mă gândeam la cât care abia luase Palme D´Or atunci şi era foarte
timp a simţit cuiele Iisus. În braţe, în picioare. la modă în cercurile mele. Toată lumea vor-
Probabil că până în ultimul moment al vieţii bea despre el. Aici spitalul vorbea despre el.
sale omeneşti. Nu a trucat nimic. Şi nici n-avea Doctorii la fel, chiar dacă nu spuneau nimic,
vreun fel de anestezie. Oricum dând la o parte iar domnul acesta simpatic vorbea despre el,
eretismul era şi un pic exagerată asemănarea fără s-o ştie. Povestea cum de este încă în viaţă.
mea. Mai bine rămânem la Războiul stelelor Chiar dacă abia se operase avea aşteptări mari
şi masca mea. De unde iubirea asta pentru de la viaţă. Chiar dacă era bătrân. Doar un alt
suferinţă? Suferinţă pentru artă. Aveam o tip din spitalul de lângă, unde se fac operaţii
altă impresie despre anestezii ca şi despre cu bisturiul, mai avea atâta vitalitate. Dar acela
somnifere. Asistenta vorbea cu mama despre era mult mai tânăr şi avea o femeie frumoasă
mine crezând că dorm. La un moment dat am lângă el care-l iubea. Acest bătrân e singur. Plus

pagina
58
Brigid Marlin
proza
că tipul de care spun eu tocmai scăpase dintr-o aşa a luat primul tren înapoi spre Bucureşti.
operaţie foarte grea, care a durat mai multe ore Îşi putea privi durerea pusă prinsă în piuneze
în şir. Avea toate motivele să fie fericit. Riscase pe perete. Se uita la ea ca la o pânză pictată în
totul pe o carte şi îi reuşise. Râdea şi mai impor- chinuri îngrozitore şi ştia că nu mai poate face
tant îi făcea pe cei din jur să râdă tot timpul. alta ,,Nicio operaţie”.
Oameni grav bolnavi care uitau de moarte, În timp ce făceam RMN-ul m-am întors
sau poate că îi râdeau în faţă, sau deja prieteni în timp la momentul când simţeam că eram uitat
cu ea îi zâmbeau înapoi. Nu mai ştiu dacă tot acolo. Cu toată durerea de cap şi cu muzica asta
din salonul ăla, timpul ăla, cineva spusese că a extraterestră, care o făcea şi mai insuportabilă.
venit la spital să se plângă, nu să râdă. M-au întrebat totuşi ce muzică să-mi pună.
Bătrânul acesta însă n-a vrut să rişte. Techno a fost. Înainte fusese muzică clasică.
Nici măcar puţinii ani pe care-i mai avea. Imaginează-ţi pe cineva care are un
Tocmai se pregătea de operaţie în cealaltă atac de cord în timpul simfoniei a noua de
parte, şi semnase totul, însă când a auzit că în Beethoven. Desigur moartea pe muzică de
dimineaţa aceea, în care trebuia să-l opereze pe Beethoven e o moarte violentă, una în care iei
el, muriseră cinci oameni şi-a făcut bagajul şi a după tine cel puţin jumătate din cărţile de pe
plecat. noptieră, iar oglinda se parge în mii de bucăţi
Probabil că şi-a zis că doctorii erau ieşiţi odată cu aterizarea ta. Tâmplele îţi zvâcnesc,
din mână în ziua aia şi nu voia ca să şi-o mai venele ies pe dinafară, în tine e o stare de
încerce şi pe el. Sau poate că era pur şi simplu pulsaţie ca la o durere de măsea, iar cauza
superstiţios. Sau doar era frica de moarte. Când morţii e cu siguranţă un atac cerebral sau o
a venit frizerul să-l tundă era deja la poartă. criză foarte dureroasă. Moartea pe un concert
Muriseră cinci oameni în ziua aia. Toţi cu de Bach însă e o moarte liniştită. Se poate întâm-
stomacul gol şi fără o tunsoare decentă, doar pla până şi în somn, dar dacă nu, probabil că o
cu capul gol ca nişte puişori neajutoraţi. Cinci să cazi spre norocul tău în pat şi aterizezi uşor
oameni morţi în operaţie într-o zi. Aşa cunosc în slow motion ca un fulg. Nu e multă durere,
eu ziua aia. Şi eu trebuia să fiu operat atunci. ci te loveşte o stare de conştiinţă şi împăcare.
Data asta nu mi-e cunoscută nici azi. Ştiu doar Ca şi cum ai fi în braţele cuiva iubit.
că erau cinci morţi. Niciunul din noi n-a vrut să După ce am ieşit am aflat că mă vinde-
fie al şaselea. Ai mei n-au vrut să semneze, eu casem în proporţie de 90%. Ar fi fost o veste
m-am trezit din comă. foarte bună, dar nu eram mulţumit pentru
Îmi dau seama că doctorii au văzut că ştiam că ieri mi se făcuse rău. De aia aş fi
multe morţi, sunt obişnuiţi cu asta, dar cinci preferat să mai aştept, simţeam că venisem azi
oameni într-o zi cred că a fost mult şi pentru degeaba. Singurul lucru pentru care venisem
ei. Cred că până şi pentru profesor care n-a era să nu fie mai rău. Apoi doctorul a pomenit
reacţionat deloc bine când bătrânul s-a întors ceva de o hemoragie, care se vindecă mai greu – pagina
cu bagajele făcute să-şi ceară externarea ,,Pe nu ştiusem niciodata de ea. Ţin minte că o clipă
ăsta să nu-l mai primiţi niciodată.” Cinci era mortul din poză îmi zâmbea din nou, aranjat la 59
un număr şi mai important pentru bătrân, costum şi părea mândru de mine ,,Avusesem
aceasta fiind a cincea internare a sa. Aşa că pe o hemoragie”. Puteam oricând să pun în ramă
lângă frică de moarte, poate era şi superstiţios. RMN-ul ca pe o diplomă de viaţă. Şi de moarte,
Poate că pe atunci o pisică neagră a dat târcoale pentru că nu oricine obţine diplome de moarte
spitalului. Nu mai contează. Acum era liniştit când încă este în viaţă.
şi îşi aştepta controlul să vadă evoluţia după Voiam să aflu mai multe detalii despre
intervenţia cu gama-knife. Avea să afle că s-a viaţa acestei hemoragii. Doctorul îmi spunea
vindecat în proporţie de 50%. După mica eva- că trebuie să pornesc de la premiza că o să iau
dare din spital profesorul s-a putut confesa în pastile toată viaţa. După vestea asta îmi tăiase
sfârşit unui pacient în legătură cu grijile sale tot elanul aşa că nu l-am mai întrebat. Peste
,,Bine că nu v-aţi operat, aşa poate mai traiţi câteva luni aveam să am altă hemoragie fără să
încă 50 de ani!” A aflat de Centrul de Excelenţă, ştiu. Am tratat-o cu mult spirt îmbibat într-un
care e chiar vis-à-vis, abia după ce a ajuns acasă prosop şi poezie. Mă durea capul îngrozitor şi
în Ardeal. Şi asta nu de la un doctor, ci de la eu m-am apucat să scriu. Toate astea. Dintr-o
telejurnal. Aşa cum a luat primul tren spre casă hemoragie.
eseu

Imaculata
contracepţie (jurnal terapeutic)

mîndri că este un poet adevărat. Poezia trebuie


Marian să entuziasmeze, să aducă o linişte provizorie.

CONSTANDACHE
Poezia trebuie să aducă în mijlocul oamenilor
dezorientarea, ea trebuie să înece busolele ca
pe nişte pui de mîţă, pe care nu poţi să-i creşti,
Ce le lipseşte multora dintre contempo- ea trebuie să intre în casele gospodinelor şi în
ranii mei poeţi este concentrarea - con-centrum bucătăriile acestora, să nu facă altceva decît
- ei nu au o chilie a spiritului, loc unde să se să taie eterna maioneză, ea trebuie să intre în
retragă şi să mediteze, din contra, îi auzi în bănci şi să dezorganizeze acolo toate conturile
toate zilele chefuind şi chiuind, scăldaţi de şi balanţele de plăţi.
dimineaţa pînă seara în zeloşenia socialului,
în luptele pentru onoruri, premii, bani pen- Poezia trebuie să fie precum a fost Mesia.
tru recitaluri, voiaje pe mapamond; e mare
îmbrînceală lîngă ei, e o mare gălăgie din care Toată drama poeziei de pînă acum a
nu iese nimic, e o ţară în continuă pustiire. fost că ea nu s-a jucat în spirit. S-a jucat pe
Nu avem în poezia noastră contemporană o scenă, cu sentimentele, cu emoţiile cu virtuţile
miezonoptica a harului poetic. saucu viciile, s-a jucat pe nisipul plajelor sau
• Transcendentul e mormîntul lui sub clopote mari de sticlă, s-a jucat pe stadio-
Dumnezeu. E locul unde el s-a retras. ane ridicînd mulţimile-n picioare, s-a jucat pe
• Puterea magică a ierurgiilor. Să cred în marile bulevarde acolo unde a împărţit oame-
ea cum cred în Mîntuire. nilor pîine şi supă- numai în spirit nu şi-a jucat
• O nouă generaţie poetică trebuie să vină poezia marea ei dramă. Ritmul poetic trebuie
dintr-o nelinişte profundă, nelinişte care să răzbată din spirit, să pulseze ăn spirit şi să
pagina să rupă cu tot ceea ce a fost înaintea ei. se întoarcă din nou în spirit.Orice altă scurtcir-
60 Dacă nu vine cu nelinişte nu va putea cuitare între polii aceştia spirituali va duce
construi nimic nou. poezia în banalitate, în discurs, în anecdotă, în
• Şi apoi ce experienţă propune această prozaism într-un cuvînt în falsitate. Or tocmai
nouă generaţie? Dacă ideea de astăzi i se cere poeziei să aşeze în inimile noastre
frumuseţe s-a răsuflat ( Rimbaud) ce adevărul şi să alunge idolii falşi ai modernităţii.
să punem în loc ? - aceasta, cred e Numai spiritul deţine monopolul funciar al
întrebarea fundamentală la care trebuie adevărului. Numai spiritul poate duce omeni-
să răspundă poezia. rea pe calea dreaptă a iubirii, al adevărului
Or, dacă e să punem ceva în locul şi al dreptăţii. Dacă spiritul nu poate locui o
frumuseţii aceasta trebuie să fie prăpastia, golul, instanţă sau o conştiinţă atunci totul este pier-
poezia trebuie să deschidă mereu prăpastii. Ea dut.In spiritul şi-n litera poeziei ar trebui să
trebuie să tulbure prin adîncimea sa, să fie sune imperativul ultim al acestei lumi. Nu al
adică o metafizică a inimii.Poezia trebuie să-l legii. Pentru că legea îşi este sieşi suficientă.
ţină pe cititor într-o încîntare mereu extatică, Pentru că legea a demonstrat-o pînă acum
să-l desprindă de viaţa lui, de obiceiurile sale, poate lucra şi fără spirit.Legii îi este deajuns să
de familia sa, de societatea sa, de meseria sa, de producă numai litera, litera goală de spirit, lit-
politica sa. Cine va reuşi toate acestea se va putea era care poate singură în autotelia sa să susţină
eseu
paragraful şi excepţia. Poezia fiind în primul lui ţine de ideologia puterii pentru că poemul e
rînd producătoare de spirit între spiritul ei şi forţă mai întîi ca să devină în succedaneu graţie,
cititori trebuie să se nască ca Venus din spuma har, metaforă, imagistică, nuanţă, plenitudine,
mării – analogia. Analogia este prima treaptă pe etc, etc. Nu s-a vorbit îndeajuns pînă astăzi de
care trebuie să păşim în descifrarea poeziei. Nu componenta această fundamentală a poemului-
intuiţia, nu cerebralitatea, nu gustul estetic sau de forţa sa, de puterea sa de capacitatea lui de a
personal, nu demonstraţia academică, nu cadu- penetra ca un cuţit vidia cele mai dure roci ale
ceul criticii cu sistem. Toate acestea pot veni sensibilităţii şi receptării noastre.
după ce vom instaura în sistemul nostru acest
operator fundamental care este ANALOGIA. ***
Ea este primul mare motor de căutare al poeziei. Romantismul a corupt virtuţile franceze-
Moderatorii poeziei nu trebuie să facă nimic spune un critic roman. Se ştie că vocaţia abso-
altceva decît să deschidă in mintea şi sensibili- lutului şi regimul excepţiei pe care orice artă
tatea cititorului această cheakră primara care autentică le conţine au fost refuzate constant
este analogia. Numai după activarea ei pot şi cu metodă de către critica ştiinţifică- spunea
interveni în spargerea seifului poetic celelalte Mircea Martin.
unelte: sensibilitatea, gustul, sistemul critic, Bergson aducînd în cîmpul literar doi
metoda, argumentaţia, analiza, stările de post- cai troieni- intuiţia şi durata- principii de inter-
transfer mediuminic, semantica, gramatologia, pretare a poeziei- a putut respinge triumfător
fonetica, sociologia etc, etc. Atîta vreme cît la istorismul exterior şi abuziv. (Mircea Martin)
baza deconstrucţiei unui text poetic nu se va Principiul simpatiei este tematizat de
pune ca primă metodă de analiză analogia, romantici şi va fi reluat de impresionişti. Se ştie
toate celelalte chei se vor dovedi a fi false iar cît datorează simbolismul bergsonianismului.
cifrul poieziei va rămîne mut ca o lebădă. Nici o estetică a receptării actului poetic
Poezia este încă din vremuri imemo- nu trebuie să fie opacă la ANALOGIE. Acest
riabile şi încă mai consubstaţializează şi acum concept este definitoriu ca marker central şi
o căutare a acelei purităţi extraintelectuale. autotelic în valorizarea unei noi teorii cu apli-
Suprarealiştii au încercat înlăturînd logica cabilitate imediată, neconcentraţionară.
să-şi construiască discursul poetic renunţînd Dacă poeziei i se refuză acel nu ştiu
la anologii, aruncînd cititorul şi pe critic într-o ce imanent ei atunci aceasta îşi pierde din
beznă opacă interpretărilor salvatoare. Dar cine startul receptării un statut al ei fundamental.
a spus măcar o dată că suprarealiştii ar fi dorit Atît spiritul cît şi matematicile au fost dintot-
să fie salvaţi de text de descifratorii de oriunde deauna în criză- spunea Valery-, atît spiritul
? Ei au încuiat poezia într-un seif inexpugnabil, cît şi matematicile n-au avut alt ţel decît acela
l-au aruncat în mare şi au privit solemni scu- de a stăpîni natura şi pe om. Atît doar că şi
fundarea acestuia cum pe cel mai rîvnit Titanic. spiritul dar şi matematicile lucrează împreună pagina
Poezia - adevărata poezie- nu e, pînă la urmă, pentru recuperarea integrală a omului. După
decît un sistem de tip eclosure care aştreaptă de două secole de triumf al ştiinţei, după două 61
la lectorii săi, oricare ar fi aceştia, să-i păşească secole de descoperiri fundamentale ale fizicii,
prima treaptă cea analogică, fundaţia ca mai chimiei,- descoperiri care n-au făcut altceva
apoi acestia, după puterile lor, după capacitaţile decît să alunge din imaginarul colectiv monştrii
lor intuitive, să-i reconstruiască edificiul origi- şi angoasele pe care biserica îi înfipsese acolo
nar cu ajutorul propriei lor interpretări. Textul cu nădejde, acum după mai bine de trei sute
poetic adevărat conţine ab initio o structura de de ani, tot ea Biserica, religia se vede indrituită
fierarie absolută, o armătura puternică care-i să spere ca acum a venit momentul ca să-şi
dă stabilitatea de-a lungul vremurilor. Săne revendice pe acelaşi teritoriu actele ei de propi-
amintim cîteva poeme armate care au rezistat etate asupra vedeniilor, asupra fricii, asupra
vremurilor şi vom vedea cum ele au fost con- întunericului şi disperatele ei fapte cadastrale
struite pe acest principiu etern al stabilităţii pe nu fac decît să întărească această teamă-temă.
care orice construcţie o ia in seamă în ingin- Pentru că nu-i uşor să trăieşti cu teama de a nu
eria sa primară. Construcţia poemului este o mai produce treamă şi spaimă. Cea mai mare
problemă de tehnică mai întîi şi apoi una de realizare a ştiinţelor dintotdeauna a fost aceea
creaţie, de viziune, de artă. Construcţia poemu- că a scos din mintea oamenilor teama, spaima,
eseu
frica şi le-a aşezat pe masa de calcul al mate- auzi despre excomunicarea întrerupătoarelor,
maticienilor, golindu-le acolo de orice putere. a prizelor şi a mufelor de contact. Pentru că
Geometrizarea spaimei a făcut ca aceasta să-şi toate acestea nu fac şi nu vor face altceva decît
piardă puterea. Şi astfel asistăm astăzi la o să depopuleze demonii şi angoasele, să le
luptă surdă în cadrul religiei, a bisericii, de a scoată din mintea oamenilor. Deficit de pornire
introduce din nou, de a planta din nou în imag- mistică asta înregistrează astăzi sfînta biserică
inarul şi inconştientul colectiv spaima, frica, de oriunde. De cînd a început geometrizarea
angoasa, incertitudinea, deznădejdea. Astfel conştiinţei umane mistica a pierdut şi pierde în
asistăm la cel mai puternic curent filozofic continuare teren.
din toate timpurile şi anume la cel care luptă Astăzi sălile de internet-cafe adună mai
împotriva geometrizarii spaimei. Tot efotul mulţi enoriaşi decît catedralele. Şi sala de inter-
bisericii se îndreapta acum spre acest deziderat. net este tot o urmare a şurubelniţei. Lap-topul
Cum să de-logaritmeze spaima, friica, tăcerea, face concurenţă amvonului. Simţind pericolul
ceaţa, care de trei secole au fost exorcizate toc- biserica caută să contratace. Nu poate lupta
mai de stiinţă, de pozitivism. Pentru că nu poţi făţiş ca altădată ridicănd ruguri şi aruncînd în
trăi 24 de ore numai cu raţionalitatea, cu rigla flăcări vrăjitoare şi atei. Ea lucrează acum la
în mînă şi cu evidenţa că teama, frica- atribute subliminalul conştiinţei, îşi pregăteşte o nouăp
ale puterii dintotdeauna - nu mai există, că ele maşinărie de fum, în spatele căreia va putea
au fost scoase din mental cu aparatele cele mai manevra mai bine masele. Proces de substituire-
fine ale inginerilor. De aceea ASTĂZI biserica spun psihologii. Transmodernism, spun criticii
nu se mai teme de dizidenţa din sînul ei, sin- literari. Ecumenism - strigă doctorii patristicii.
gurul ei duşman de moarte a devenit inginerul Să nu se uite faptul că undeva în mijlocul aces-
de sisteme. Nimeni nu i-a negat de-a lungul tei lupte furibunde dintre şurubelniţă şi amvon
istoriei ei milenare puterea, nimeni nu i-a minat a existat dintotdeauna o altă realitate care era
autoritatea decît acest umil ingineraş de sistem, pregătită să ia locul acestor vaşnici luptători:
care după trei ani de facultate poate răsturna am numit arta. Fenomenul estetic gata să preia
toate teoriile apostolice, poate săp demorseze oricînd şi oriunde obsedantele teme ale oricărui
numai cu o singură şurubelniţă minele pe care obsedant deceniu : angoasele, aşteptările, emoţiile,
ea, biserica le-a plantat în mintea omului de mii speranţele celor două tabere. Gata adică să se
de ani. Nimeni pînă la apariţia politehnicii nu a substituie.Gata şi pregătită să preia tot imagi-
mai îndrăznit aşa ceva. narul celor două tabere. Şi să se impună. Cu
propria-i metodă. Arta a fost un ciolan plin cu
*** măduvă pe care şi l-au disputat dintotdeauna
şi mecanicii şi teologii. Un cal troian plin cu
De-a lungul vremurilor s-au ridicat fantasmele celor două tabere. Arta care a vrut
pagina împotriva bisericii regii şi consorţii, autorităţile dintotdeauna să împrăştie fumul aruncat de
civile, armata şi imperiile. Intotdeauna biser- maşinăriile religiei. Arta care a fost prima care
62
ica a ieşit triumfătoare din aceste lupte. Dar a scris istoria tocmai cu cuiul înroşit de sîngele
iată, astăzi, o singură şurubelniţă din mîna lui Cristos. Arta care încearcă să elibereze omul
inginerului de sisteme este de ajuns să sape şi de tot ceea ce-l subjugă şi-l pironeşte într-o
să tulbure edificiul ei. O singură descoperire singură credinţă. Arta care lucrează cu acelaşi
a becului a făcut ca oamenii să nu mai creadă material ca al religiei dar care este lucrat la
că singura lumina vine numai de la Soare şi alte case de modă decît cea singură, unică şi
de la Dumnezeu, ci ea, lumina, poate veni şi irepetabilă Credinţa & fii.
de la două bucăţele de sîrmă. Or, împotriva
şurubelniţei nu mai poţi lupta. Nici nu mai poţi ***
înălţa ruguri, nu mai poţi să declari şurubelniţa
eretică şi nici de blasfemie nu o mai poţi acuza. Care este breşa pe care vrea să o facă
Nici în faţa marilor tribunale nu mai poţi să o religia în era super-tehnicii, cînd vede că-i fuge
aduci. Pentru că ea, marea tîrfă a noului Babilon pămîntul făgăduinţei de sub picioare – această
electric, ea nu mai poate să abjure; tehnica a breşă este ultima găselniţă tactică şi strategică -
lovit din plin botul mînjit cu sînge de veacuri transmodernismul. Adică întoarcerea imaginar-
a bisericii. Nu m-aş mira dacă într-o bună zi aş ului, reconvertirea mesajului ideatic şi transce-
eseu
dental la lucrarea sfîntă, la recuperarea vechii de morală. Secole întregi poezia a reprezentat
mistici, la reinstaurarea ceţii, al monopolului prin virfurile sale cele mai notabile si in liniile
iluziei într-o epocă cînd ştiinţa a demonstrat generale ale unei conceptualizari, a reprezentat
că numai şurubelniţa este generatoare de pro- ziceam sinteza dintre frumos, bine şi adevăr.
gres, că numai ea singură poate să înmulţească Asta pînă mai acum cîşiva ani cînd ea, poezia
pîinile şi peştii făra a face o întragă apologia practicată pe meleagurile noastre a consimţit
din aceasta şi fără să-şi construiască mituri la divorţul total dintre estetic şi etic. Ce sunt
doveditoare. Şi fără prea mare spectacol, fără curentele poetice de astăzi nouăzecismul,
furnituri. Deci reîntoarcerea artei la lucrarea douămiismul dacă nu ruperea totală şi fatală
sfîntă. Acesta-i noul canon. Canon care vrea să de etic, de morală. Cînd poetese astăzi celebre
scoată de pe tuşă lunga aşteptare a unei mîn- ne comunică în versurile lor despre starea len-
tuiri promisă dar nerelevată niciodată. Şi acest jeriei lor intime la ciclu sau despre cum felaţia
canon se înverşunează cel mai aprig impotriva şi cunilingusul au ajuns teme poetice majore în
unui teritoriu cel al poeziei care a demonstrat această nouă lirică girată de critici remarcabili,
de-a lungul timpului că este o alternativă la critici care sunt studiaţi de manualele şcolare şi
imaginarul religios, pentru că şi poezia are despre al căror gust estetic nu se poate face nici
aceeaşi panoplie de interese ca şi religia şi ea un comentariu dacă nu vrei să fii taxat imediat
poate oferi omului o salvare şi o cale spre mîn- de corifeii adiţionaţi lor prin metoda telefoniei
tuire, şi ea vrea să schimbe ontosul, şi ea este mobile drept farseur şi provincial. Această
un mijloc de cunoaştere, şi poezia a demonstrat rupere a poeziei de etică mi se pare păcatul de
că poate rivaliza cu dogmele cele mai savante moarte al vremurilor noastre. Şi nu lipsa tal-
atunci cînd reuşeşte să şteargă frontierele din- entului care poate fi susţinută drept contrariu
tre sentimentul subiectivului şi cel al obiectivu- de bunii avocaţi critici ai momentului, pentru
lui, şi ea poate aşeza universul sub stăpînirea că, nu-i aşa, contra unui onorariu substanţial ei
spiritului. pot pleda şi cele mai flagrante cazuri de lipsă
totală a talentului sau harului. Era de aşteptat
*** totuşi ca unei democraţii originale cum este
aceasta a noastră să-i corespundă în succeda-
Că poezia poate să mîntuiască mai efi- neu o critică literară pe măsură, o receptivitate
cace decît a făcut-o religia asta nu mai are bolnavă şi anemică care sacrifică în numele
nevoie de nici o demonstraţie. Poezia modernă unei constanţe a darului, al comenzilor sociale
introduce o mare schismă în imaginarul său imediate, al cunilincticii sistemice, sacrifică,
şi anume aceea că separă poate pentru prima ziceam, un sistem estetic şi însăşi raţiunea de a
dată in istoria ei esteticul de etic şi implicit fi a domeniului lor.

pagina
63
Bernard Dumaine
literatura dramatică

CE SE ŞTIE DESPRE
RADIO TORONTO
Valentin LAZĂR
PERSONAJE: uşieră se întoarce către vocea radiofonică şi
şopteşte: Ssst! Nu vezi că sforăie, îngeraşul?
ELEONORE Desigur, vocea radiofonică devine mai insistentă:
COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP Aici radio Toronto. Vremea. Azi vântul va
BĂTRÂNUL UŞIER bate din toate cele patru puncte cardinale.
BĂTRÂNA UŞIERĂ Vântul de est va bate din vest, vântul de
CONSULUL nord va bate din sud, vântul de vest va
COLECŢIONARUL DE SUNETE VERZI bate din ce punct cardinal doreşte, vântul
VOCEA RADIOFONICĂ de sud se mai gândeşte dacă va bate din
FATA CARE COLECŢIONA AMINTIRI nord sau est. Desigur, toate cele patru vân-
turi se vor întâlni în Town Centre Court.
Decor. Două uşi mari. Pe prima uşă scrie: Intrarea Bătrâna uşieră se îndreaptă nervoasă spre vocea
oprită, Nu deranjaţi. Se sforăie. Pe cealaltă radifonică şi şopteşte: Sst! Termină cu prostiile
uşă scrie: Intrarea liberă. Deranjaţi. Nu se despre vreme. Nu vezi ce frumos sforăie,
sforăie. La ridicarea cortinei, bătrânul uşier îngeraşul? Dar chiar în secunda următoare se
sforăie în draci şi din când în când vorbeşte în aude în boxe: Aici radio Toronto. Vremea.
somn. Evident, e în dreptul uşii pe care scrie: Vântul de sud, după o lungă meditaţie
Intrarea liberă. Deranjaţi. Nu se sforăie. cu privire la condiţia sa de vânt efemer,
Bătrâna uşieră îl priveşte cu atenţie şi pufneşte se anunţă prezent numai însoţit de ploi.
nervoasă când urechilor ei îi sunt dăruite detalii Vântul de nord se anunţă prezent însoţit de
pagina picante cu privire la viaţa amoroasă a batrânului un soare cu dinţi falşi. Vântul de vest ne-a
uşier. La un moment dat, pe fundal, se aude o voce anunţat acum cateva momente prin fax că
64 radiofonică spunând: Aici radio Toronto. Aici se doreşte prezent doar în măsura în care
radio Toronto. Aici radio Toronto. Bătrâna vântul de est s-a plictisit de răsfoit toate
uşieră priveşte tăcută către vocea radiofonică ziarele din Toronto. Desigur, toate cele
şi face gesture disperate ca şi când ar spune patru vânturi se vor întâlni în Town Centre
mustrător: Sst! Nu vezi că doarme sforăind ca o Court. Bătrâna uşieră nu se abţine să nu exclame
locomotivă cu aburi?!. Se ridică de pe scăunelul ei disperată: Lua-v-ar dracu′ cu Toronto şi cu
preferat, din dreptul uşii ei preferate, şi se apropie vremea voastră de tot râsul! Că nu se poate
în vârful picioarelor de bătrânul uşier. Scoate din odihni omul nici măcar la cimitir de radio-
buzunar o cuite de cremă de pantofi, un tub de ul vostru. Toată ziua Toronto, Toronto
pastă de dinţi şi o pană, rîde pe înfundate, şi, şi iar Toronto. Păi ce, numai ştiri despre
imediat, ni se dezvăluie o face-painting, totul vreme, că parcă m-ar interesa neapărat să
datorită bătrânului uşier şi a mâinilor sale care, călătoresc sau să mă mut în Toronto.? Nici
vădit incomodat de crema aplicată drăgostos, măcar nu ştiu unde dracu′ vine, dar nu mă
devine mai ceva ca Picasso şi Dali, amândoi mir să fie în Insulele Galapagos sau Papua
adunaţi la un loc. Vocea radiofonică devine mai Noua Guinee… Zuzu ştie mai bine unde
prezentă spunând: Aici radio Toronto. Aici se află Toronto. Uite ce frumos sforăie, zici
radio Toronto. Aici radio Toronto. Bătrâna că e a şaptea simfonie de Beethoven! Să-l
literatura dramatică
înregistrăm puţin. În timp ce bătrâna uşieră îl BĂTRÂNUL UŞIER: Ce insinuiezi?
înregistrează pe bătrânul uşier, vocea radiofonică BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nimic. Spuneam şi eu aşa,
devine agasantă: Aici radio Toronto. Vremea. că ador coliva cu bombonele mici, mici, mici.
Azi se anunţă cer noros deoarece soarele e Hai, bombonelule, să nu-mi spui că te-ai
în concediu de maternitate. Nimeni nu ştie supărat. Ce e rău în a adora coliva cu bom-
când va naşte, dar, în Town Centre Court, bonele mici, mici, mici?….
cele patru vânturi s-au întâlnit pentru a se BĂTRÂNUL UŞIER: (uşor învins) Pofticioasă
sfătui cu privire la tornada de săptămâna mică! Spune sincer, ţi-ar plăcea să mă vezi
viitoare. Nu ni s-a comunicat detalii despre puţin mort?
forţa distrugătoare a tornadei, însă noi BĂTRÂNA UŞIERĂ: Puţin mai mult.
avem convingerea că cele patru vânturi BĂTRÂNUL UŞIER: Ei, n-am să-ţi fac pe plac.
vor intra şi ele in concediu de maternitate. Să mor eu dacă am să mor.
Bătrâna uşieră zâmbeşte cu subînţeles, apoi BĂTRÂNA UŞIERĂ: Să mori tu că n-ai să
şopteşte drăgăstos: Zuzule. Zuzule. Desigur, mori?
bătrânul uşier sforăie de cade varul de pe pereţi. BĂTRÂNUL UŞIER: Să mor eu.
Bătrâna uşieră urlă cât o ţin plămânii: Zuzule!!! BĂTRÂNA UŞIERĂ: Cum spui tu, Zuzule.
Bătrânul uşier se sperie îngrozitor şi cade cu zgo- BĂTRÂNUL UŞIER: (disculpându-se) Adică să
mot de pe scăunelul său preferat. Priveşte confuz, nu mor.
neştiiind unde se află acum, când bătrâna uşieră BĂTRÂNA UŞIERĂ: Dar cine spune că vei
râde în hohote. muri, când miroşi deja…
BĂTRÂNUL UŞIER: Miros? (se adulmecă suspi-
cios) A ce miros?
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Dar ce faci, Zuzule, BĂTRÂNA UŞIERĂ: (încearcă marea cu degetul)
dormi? Parfum de imortele?
BĂTRÂNUL UŞIER: (ridicându-se şi ştergându-se BĂTRÂNUL UŞIER: Zizi, te rog, termină cu
de praf, nervos) Da, dorm!... Ce dracu′ te-ai tâmpeniile. Ştii şi tu că prefer doar parfum
găsit să ţipi aşa? de flori de crin, violete şi salcie.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Dar n-am ţipat, Zuzule, BĂTRÂNA UŞIERĂ: Şi de ce nu parfum de flori
am vorbit foarte drăgăstos. de plumb sau a formol de trandafiri?
BĂTRÂNUL UŞIER: Da, ştiu ce drăgăstoasă eşti BĂTRÂNUL UŞIER: Pentru că n-am murit.
Zizi, când vine vorba să strici somnul dulce BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu încă, bombonelule.
şi liniştit… VOCEA RADIOFONICĂ: Aici radio Toronto.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Dulce şi liniştit? Sforăiai. Vremea. Azi se anunţă o vreme capricioasă.
BĂTRÂNUL UŞIER: Poftim? În Town Centre Court, frumoasa Eleonore s-a
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Sforăiai. decis în privinţa viitorului. Scuzaţi, vremea
BĂTRÂNUL UŞIER: Sforăiam? Cum adică n-are a face nimic cu frumoasa Eleonore,
sforăiam? dar în privinţa ei nu e nimic de comentat,
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Da, sforăiai în draci. Uite deoarece frumoasa Eleonore iubeşte…
pagina
aşa. (îi imită sforăitul) BĂTRÂNUL UŞIER: Zizi! 65
BĂTRÂNUL UŞIER: Îmi pare rău, dar eu nu BĂTRÂNA UŞIERĂ: Ce e, Zuzule?
sforăi. BĂTRÂNUL UŞIER: Dar ce e asta? Ce-am pe
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu? faţă?
BĂTRÂNUL UŞIER: Nu. BĂTRÂNA UŞIERĂ: De unde vrei să ştiu, că
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Ascultă. nu-s comesticiană.
BĂTRÂNUL UŞIER: M-ai înregistrat? BĂTRÂNUL UŞIER: Pastă de dinţi? Cremă de
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Da, ca amintire. pantofi? Zizi!!
BĂTRÂNUL UŞIER: (suspicios) Cum ca amint- BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu mă privi aşa. Eu n-am
ire? făcut nimic.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Bine şi cu atenţie. Până la BĂTRÂNUL UŞIER: Sigur, eşti nevinovăţia
urmă nu se ştie niciodată. personificată!
BĂTRÂNUL UŞIER: Ce? BĂTRÂNA UŞIERĂ: Ce vină am eu că tu eşti
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Mai ştii? somnambul?
BĂTRÂNUL UŞIER: Ce anume? BĂTRÂNUL UŞIER: Somnambul? Eu, somnam-
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Ştii bine că-s o pofticioasă bul?
când vine vorba de colivă. BĂTRÂNA UŞIERĂ: Ce te miri? N-am dreptate?
literatura dramatică
Ştii bine că acum două nopţi în urmă te-am vizita va cuprinde un moment de adâncă
recuperat din parcul central, în costumul lui reculegere la mormintele celor doi bătrâni
Adam… care s-au jertfit pe altarul…
BĂTRÂNUL UŞIER: Nu aminti. Ieşisem la BĂTRÂNA UŞIERĂ: Despre ce bătrâni vorbeşte?
plimbare. Ce n-are voie omul să se plimbe Care morminte?
noaptea, sub clar de lună, în costumul lui BĂTRÂNUL UŞIER: Sunt în ceaţă. Nu înţeleg
Adam? nimic.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Zuzule, dar erai gol goluţ, BĂTRÂNA UŞIERĂ: Eşti în ceaţă de când te-ai
în pielea goală. născut. Înţeleg eu şi pentru tine. Ăştia ne
BĂTRÂNUL UŞIER: Eram în costum, da? Fie şi cred morţi.
cel adamic. BĂTRÂNUL UŞIER: Morţi?
VOCEA RADIOFONICĂ: Aici radio Toronto. BĂTRÂNA UŞIERĂ: Da, Zuzule, morţi, morţi.
Vremea. Azi se anunţă o vreme paradisiacă. BĂTRÂNUL UŞIER: Dar noi suntem vii.
Adam e bine mersi şi bea rachiu de mere. BĂTRÂNA UŞIERĂ: Viu? Eşti viu?
Eva, în schimb, creşte un şarpe boa la sân, în BĂTRÂNUL UŞIER: Ce mă priveşti aşa nu ştiu
speranţa că într-o noapte, sub clar de lună, cum?
undeva, pe una din aleile parcului central BĂTRÂNA UŞIERĂ: Te privesc cu indiferenţă
din Town Centre Court, îşi va face apariţia pentru că eşti un indiferent. Nu-ţi pasă deloc
somnambulul de Adam. Şi atunci.. cine intră şi iese pe uşa ta.Toată ziua nu
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Şi atunci, Zuzule, te rog să faci altceva decât să sforăi şi să vorbeşti în
închizi radioul ăsta. somn.
BĂTRÂNUL UŞIER: Imposibil. BĂTRÂNUL UŞIER: Vorbesc în somn? Sper că
BĂTRÂNA UŞIERĂ: De ce? n-am fost indiscret.
BĂTRÂNUL UŞIER: Pentru că noi n-avem BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu, da′ deloc, deloc! (scoate
radio. o listă) Cine e Asfaltina?
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu avem… radio? BĂTRÂNUL UŞIER: Asfaltina? (ridică neştiutor
BĂTRÂNUL UŞIER: Da, se aude în eter, aşa din umeri) Nu ştiu.
cum te aud şi cum mă auzi, fără ca noi să BĂTRÂNA UŞIERĂ: Petroxina? Miriapodina?
dorim acest lucru. Columbina? Fifi? Cici? Mimi? Lili? Bibi?! Şi
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Să cumperi unul chiar lista continuă.
acum. Vreau să ascult doar ce doresc eu. BĂTRÂNUL UŞIER: Nu le cunosc.
M-am săturat de Toronto, Toronto şi iar BĂTRÂNA UŞIERĂ: Mincinosule! Minţi, mereu
Toronto, cu vremea lor cu tot! Ce aştepţi? minţi! Şi când spui adevărul, minţi, minţi,
BĂTRÂNUL UŞIER: Nu plec nicăieri. minţi! (în acest moment, intră Colecţionarul de
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Zuzule, nu mă scoate din fire de nisip. Se opreşte în faţa uşii bătrânei uşiere
nervi, că fac o crimă. Te duci şi cumperi şi priveşte cu atenţie. Bâtrâna uşieră scoate un
pagina radio, da?! ţipăt de spaimă şi se aşază ca un paznic verita-
BĂTRÂNUL UŞIER: Eşti nebună, prinzi pos- bil în faţa uşii. Colecţionarul de fire de nisip îşi
66 turi străine? De unde să-ţi aduc radio, când îndreaptă atenţia spre uşa bătrânului uşier. Se
e închis. Ai uitat că azi e vizita consulului duce la aceasta, priveşte ce scrie pe ea, o adulmecă,
canadian? apoi o deschide şi o închide de mai multe ori. Totul
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Fuck off! Cu radio, cu con- se repetă, în timp ce bătrânul, indiferent, încearcă
sul, cu vreme, cu tot! să nu dea răspuns gesticulărilor bătrânei uşiere)
VOCEA RADIOFONICĂ: Aici radio Toronto. COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP:
Vremea. Azi se anunţă ceaţă pentru vizita Eleonore! Eleonore!! Eleonore!!!
consulului canadian, dar avem certitudinea BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu mai urla. Nu e nici o
că ceaţa se va risipi deoarece fiecare vizită Eleonore aici. Zuzule, cum poţi fi indiferent,
de lucru… până la urmă e uşa ta.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Disper! BĂTRÂNUL UŞIER: Ce vrei să fac?
VOCEA RADIOFONICĂ: (îşi drege vocea) … BĂTRÂNA UŞIERĂ: Să nu stai ca mormolocul.
poartă un fel de disperare în ea. BĂTRÂNUL UŞIER: Puţin mă interesează. Poate
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Zuzule, ăştia ne îngână. intra şi ieşi pe uşă până se plictiseşte. Cine e
BĂTRÂNUL UŞIER: Poate e coincidenţă. Eleonore?
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Coincidenţă pe dracu′! BĂTRÂNA UŞIERĂ: De unde dracu vrei să
VOCEA RADIOFONICĂ: Coincidenţă sau nu, ştiu (suspicioasă) Dar de ce vrei să ştii?
literatura dramatică
BĂTRÂNUL UŞIER: Întrebam. COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP:
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Să nu mai întrebi. Întrebarea cea mai obsedantă care naşte
BĂTRÂNUL UŞIER: De ce? în fiecare clipă insomnii peste insomnii, e
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu fi curios, curioşii mor aceasta: cine cunoaşte adevărul? Nimeni
repede, bombonelule. nu poate trăi fără a avea pe buze întrebarea
BĂTRÂNUL UŞIER: Şi ţi-ar displace nişte coli- absolut dementă. Cine cunoaşte adevărul?
vă? Cine cunoaşte adevărul? Cine cunoaşte ade-
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Sincer, nu. vărul?!
COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP: BĂTRÂNA UŞIERĂ: Ce tot spune acolo?
Eleonore! Eleonore!! Eleonore!!! BĂTRÂNUL UŞIER: Aceleaşi cuvinte.
BĂTRÂNUL UŞIER: Crezi că Eleonore va intra BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu s-a săturat să delire-
pe uşă? ze?
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu pe uşa mea. Sunt foar- BĂTRÂNUL UŞIER: Nu cred.
te categorică când vine vorba de uşa mea. BĂTRÂNA UŞIERĂ: Fac ceva pe adevărul lui.
COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP: (nu BĂTRÂNUL UŞIER: Adevărul e c-ai dreptate.
primeşte nici un răspuns, vine către spectatori) Dar cine e Eleonore?
Cine cunoaşte adevărul? Spuneţi-mi, cine BĂTRÂNA UŞIERĂ: Iar începi?
cunoaşte adevărul? Cine cunoaşte adevă- BĂTRÂNUL UŞIER: Nu. N-am terminat.
rul gol-goluţ, nedistorsionat de nimeni şi Deschide uşa.
de nimic? Ştie cineva despre ce vorbesc? BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu deschid.
Intuieşte, presimte lucrurile pe care le doresc BĂTRÂNUL UŞIER: Nu poţi să ţii uşa închisă
dezvăluite până-n pânzele albe?... doar pentru că...
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Dar de ce întrebi? BĂTRÂNA UŞIERĂ: Să nu te atingi.
BĂTRÂNUL UŞIER: Întrebam. BĂTRÂNUL UŞIER: De ce?
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Văd că ai şi tu o obsesie cu BĂTRÂNA UŞIERĂ: Pentru că fac urât.
Eleonore. BĂTRÂNUL UŞIER: Te rog. Vreau să văd cât de
BĂTRÂNUL UŞIER: Obsesie? urât poţi face?
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Nu-mi ajunge antipaticul COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP: M-am
ăsta, care urlă ca dementul, mai faci şi tu săturat! M-am săturat de adevărul lor bles-
obsesie pentru Eleonore. temat! De câte ori mi-am spus să nu mă
COLECŢIONARUL DE FIRE DE NISIP: mai gândesc, să nu mă mai macin pentru o
Nimeni nu ştie nimic. Nimeni nu cunoaşte cauză pierdută... Dar e imposibil să faci abs-
adevărul de la începutul începuturilor, de tracţie de idioţii ăştia cu două capete, mutre
când respirăm aerul ăsta infect... Vreţi să mă dinozauroide, ce-ar ucide din dorinţa de a
faceţi să cred că nu respiraţi?... Vă înşelaţi. formă unui răspuns... Eleonore! Eleonore!!
Vă înşelaţi amarnic. Şi se-ntâmplă din clipa Eleonore!!!
în care iluziile mele au luat forma iluziilor BĂTRÂNA UŞIERĂ: Zuzule, dacă nu înceteză
voastre. O capcană întinsă din dorinţa de-a cu urlatul, chem poliţia. Eu am nevoie de pagina
vă trezi la viaţă, de-a gândi, de-a vă face să linişte. Sunt femeie bătrână. 67
conştientizaţi unde începe binele şi unde se
termină răul.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: Dacă te prind că te mai
obsedează Eleonore, că mai aduci vorba de
ea...
BĂTRÂNUL UŞIER: Nu poţi face abstracţie. Ea
există. Şi va intra pe uşa ta, Zizi.
BĂTRÂNA UŞIERĂ: De ce neapărat uşa mea?
Tu nu înţelegi că pe uşa mea nu intră şi nu
iese nimeni?Am încuiat-o. Iată cheia. E în
sân.
BĂTRÂNUL UŞIER: Sunt sigur că Eleonore
Sergei Aparin

va întra pe uşă, chiar şi încuiată fiind.


BĂTRÂNA UŞIERĂ: Tu eşti încuiat la cap?
Ai un pitic pe creier?
BĂTRÂNUL UŞIER: Mai mulţi pitici.
eseu

Jad Hatem
şi conceptul
hiperbolizării mistice
a iubirii pure

Anton LASCU străină nici unor mistici speculativi apuseni,


precum Madame Guyon, Fénelon ori Sfântul
François de Sales, iar în spaţiul islamic, abia
Din multitudinea versiunilor asuma- la Sfânta acestuia, Rābi’a, ecoul acestei idei
te de iubirea de tip mistic, unele pot înfiora mistice va începe prin fi cu adevărat puternic.
destul de vizibil eventualul interpret al aces- Înţelegem cum îi este dat iubirii să fie cu adevă-
tora. Itinerariul exploratorului acestor forme rat pură abia atunci când apare transgresiunea
de abandonare a limitelor propriului ego se frontierelor oricărei forme de interes personal.
întâmplă să cuprindă atât versanţi netezi dar Ceea ce se întâmplă, de cele mai multe ori, în
şi unii foarte abrupţi. Jad Hatem face parte două situaţii: 1. purificarea de dorinţa intere-
dintre acei exegeţi care au cartografiat multi- sată pentru Cer şi, 2. purificarea de frica faţă
tudinea de forme ale iubirii mistice, de altfel de a sălăşlui în Infern. Theophilia este sinceră cu
cea mai înaltă formă de iubire, adăugând el adevărat abia atunci când cele două ”tentaţii”,
însuşi un nou concept interpretativ, după cum interesul pentru obţinerea fericirii ultime şi
vom vedea.1 Dotat cu o bogată „trusă” conţi- ocolirea spaimei de suferinţele infernale, sunt
nând varii instrumente metodologice necesare arse în actul purei contemplări a Lui. Şi nu din
jalonării spaţiilor iubirii pure, comentatorul dubla aspiraţie de a fi răsplătită şi protejată, „ci
de origine libaneză va dezvolta, la rândul din iubire pentru El (hubban lahu) şi mânată de
său, un nou instrument conceptual - iubirea o înflăcărată nostalgie (shawqan ilahyi)”, spune
pură, mistică, de tip hiperbolic. În cartea sa Rābi’a.2 Şi ne reamintim acel gând estetic kan-
va încerca să clarifice, şi să clasifice totoda- tian, aici aplicat iubirii, anume interesul gratuit
pagina tă, modalităţile de trecere de la iubirea pură pentru „obiectul” contemplat, Dumnezeu dove-
68 simplă la iubirea hiperbolică pură, clasificând dindu-se cu fidelitate frumos pentru El însuşi,
o varietate de specii ale iubirii (simplă, exclu- şi nu pentru un eventual profit. Inevitabilele
sivă, din pasiune, dezinteresată, damnată ş.a.). înclinaţii omeneşti către tranzacţionarea des-
Jad Hatem porneşte de la una din pri- tinului post-mortem, sau către orice alt soi de
mele dileme ale credinciosului în faţa lui pragmatism, fiind astfel incinerate din start.
Dumnezeu, fie el creştin ori musulman: osci- Hatem va preciza că filosofului Ghazālī această
laţia tulburătoare între frică şi iubire! Undeva, treaptă a iubirii pure i se pare a fi irelevantă.
în spaţiul acestui interval, misticii au înţeles să Adept al unui soi de hedonism spiritual, acesta
trăiască acea infinitate de tonalităţi afective ce nu poate admite decât concepţia iubirii intere-
se pot ivi, plecând de la simplul credincios şi sate. Totuşi, şi la Rābi’a se pot discerne două
terminând cu sfinţii. Iubirea născută din frică? forme ale iubirii: una din pasiune, şi alta dedi-
Iubire plenară ce dispreţuieşte frica, ca element cată exclusiv contemplării lui Dumnezeu. Ceea
de impuritate a iubirii? Iată două întrebări la care ce înseamnă că pentru Sfânta sufită, ne aver-
Hatem se străduieşte să răspundă în cartea sa. tizează Hatem, „rămâne posibil ca Dumnezeu
Consecinţă a eludării dorinţelor şi să voiască existenţa în suflet a unei iubiri inte-
temerilor, ideea descalificării prin iubire pură resate, dar bine înţelese: să voiască ceea ce este
atât a Cerului, cât şi a Infernului, nu a fost mai bun pentru suflet, adică pe El însuşi.”3 O
eseu
asemenea modalitate de a privi iubirea implică Lui, îi spune că „pentru a-i face plăcere, aş
renunţarea totală a sufletului la creaturi, dar accepta cu bucurie să fiu cufundată acolo pen-
nu şi detaşarea integrală faţă de totul lumii. tru ca El să fie iubit veşnic în acel loc al hulei.”
O altă variantă logică provine Se întrezăreşte în demersul lui Hatem
de la Rūmī care propune o iubire imparţi- o încercare de eliminare prin clarificare a ace-
ală a celor două situaţii (re)cunoscute pos- lei umbre care atinge iubirea în dorinţa ei
tum, Paradisul şi Infernul. Mevlana şi-a de puritate, şi anume elementul afectiv. Dar,
pronunţat această opţiune în felul următor: având de-a face cu atâtea extravagante spe-
„Sunt nebuneşte îndrăgostit de urgia şi culaţii asupra cultivării indiferenţei faţă de
de blândeţea Lui, sine ca dovadă a iubirii voinţei divine în pri-
Ciudat e că îndrăgesc contrariile mul rând, se înţelege că orice demers afec-
acestea.”4 tiv narcisist va trebui să fie practic evacuat.
Şi totuşi, dacă este posibilă damnarea, Un alt criteriu al iubirii pure este repre-
atunci când avem de-a face cu iubirea pură? zentat de supoziţia că nu există nici o siguranţă
Fénelon, dintr-un alt spaţiu spiritual, va răs- a mântuirii. Ghāzalli a propus conceptul unui
punde negativ la această întrebare, apelând la Dumnezeu înzestrat cu o putere atât de absolu-
argumentul supoziţiei imposibile. Posibilitatea tă încât toţi oamenii să rămână în neliniştea de
damnării, când este avută simultan în vede- a se vedea osândiţi. Dar în faţa unei asemenea
re şi puritatea iubirii, rămâne o posibilitate nesiguranţe eschatologice, iubirea nu trebuie
imposibilă dacă sufletul a fost deja „recrutat” înceteze a lumina sufletul îndrăgostitului.
de către Dumnezeu. Totuşi prevederea acestei Adeptul iubirii pure, chiar de-şi va avea nume-
posibilităţi va fi întotdeauna o cerinţă pentru le înscris deja în cronicile Infernului, n-ar trebui
îndrăgostitul aspirant la iubirea pură, cerinţă să-şi frâneze prin nimic elanul de îndrăgostit.
necesară în exerciţiul teribil al elucidării. De O altă formă a exagerării în iubire,
fapt, ideea descalificării dorinţei de Paradis şi exagerare având aici semnificaţia de exces, este
a spaimei de Infern rămâne în continuare vala- reprezentată de iubirea duşmanului, în măsura
bilă, doar că se găseşte pe o treaptă inferioară în care se are în vedere „imitaţia” desăvârşi-
celei a contemplării lui Dumnezeu. Iar Madame rii iubirii divine, şi nu ascultarea înclinaţiilor
Guyon a precizat că acceptarea acestei idei, a omeneşti de a-ţi urî duşmanul. De altfel această
perspectivei locuirii în Infern, are în vedere iubire a duşmanului nu-şi găseşte cu adevărat
doar infernul „temporal”, celălalt, Infernul, pla- posibilitatea de realizare decât având loc în
sându-se sub mandatul supoziţiei imposibile. Dumnezeu. Întâlnim pe parcurs o preferinţă
Se înţelege, modelul scalar al iubirii la constantă a lui Hatem pentru două personaje
care apelează nu o singură dată Jad Hatem, care sunt emblematice pentru ceea ce el înţe-
nu-i aparţine de drept acestuia, ci este recog- lege prin iubire damnată: Īblis al lui Hāllaj, şi
noscibil de asemenea la Fénelon, care găseşte Mephisto al lui Goethe. Refuzul lui Īblis de a se pagina
că sunt cinci trepte, cinci feluri de a-l iubi pe supune lui Adam este interpretat de Hāllaj ca o
Dumnezeu, din unele motive precum: daru- dovadă a iubirii exclusive pentru Unicul, ca o 69
rile sperate, ca instrument al fericirii noastre salvgardare a monoteismului absolut. Damnarea
temporale, ori speranţa unei răsplăţi postu- celor două personaje aruncate în polul opus ar
me. Totuşi, în ultimă instanţă va subzista, proveni din faptul că s-a încălcat alt criteriu
fiind de departe cea mai preţioasă, doar iubi- al iubirii pure: exclusivismul voinţei divine!
rea pură, decojită de orice interes individual. Există însă mereu ascunsă o portiţă de
Împingând travaliul presupunerilor mai salvare pentru îndrăgostit, care nu-şi poate
departe, elanul îndrăgostitului este determinat permite să piardă chiar totul, hiperbolizarea
şi de dorinţa de a provoca atenţia iubitoare a trezindu-se nu doar o singură dată suspen-
Preaiubitului. Îndrăgostitul nu se va opri numai dată. De aceea, dacă îndrăgostitul acceptă să
la anunţarea lipsei de teamă faţă de chinurile fie damnat, măcar staţiunea de fiinţă privi-
infernale, ci va reclama chiar şi o trimitere a sa tă, fie şi-n respectiva condiţie, voit asuma-
acolo, în spaţiul respins de orice altă creatură. tă, să-i rămână. La Hāllaj, ori la Rūzbehān,
Găsim o asemenea atitudine autodevoratoare se regăseşte această elecţiune negativă care
la o mistică din afara spaţiului musulman, lasă locul de martor doar Iubitului, spectator
Thérèse de l’Enfant Jésus care, adresându-se enigmatic al chinurilor hărăzite de El însuşi
eseu
îndrăgostitului. Şi aceasta pentru că pentru intenţii de vârf. Căci, finalmente, toată această
cel privit de Preaiubit Infernul devine Paradis. incredibilă tensiune se naşte din năzuinţa mis-
Relaţia personal-angajantă pe care o ticului de a explora speculativ toate posibilită-
întreţine Hatem cu versiunea propriului con- ţile imposibile născute din elanul său de îndră-
cept al hiperbolei iubirii pure este una destul gostit. Şi totuşi, cred, toate aceste excrescenţe
de detaşată. Îşi impune recunoaşterea a două mistico-erotice nu sunt produsul unei intenţio-
motive de exterioritate a criteriilor aplicate nalităţi raţionale, ci ale uneia pasionale, vitale.
iubirii, care sunt determinate cu precădere de Apoi, însăşi prezenţa corporală a celuilalt poate
domeniile teologicului şi moralei. În primul funcţiona ca un catalizator al iubirii mistice...6
rând, iubirea hiperbolică, pură sau impură,
este întâmpinată cu suspiciune şi incredulitate, Note:
ca o „excrescenţă monstruoasă a adevăratei 1 Ne vom raporta în continuare la volumul lui Jad
Hatem, Hiperbola mistică a iubirii pure, traducere de
adoraţii.”5 În al doilea rând, există şi o lipsă de
Anca Manolescu, Humanitas, 2007, cu precădere la
simpatie pentru logica vitală şi imanentă a iubi-
prima parte a acestuia, Iubirea pură hiperbolică în
rii, o deplasare a tensiunii într-un spaţiu al mora- mistica musulmană, în care nu sunt rare referinţele
lismului, al conformării cu litera Legii coranice. universitarului libanez la unii mistici creştini, ori la alte
Dar ce-i rămâne în ultimă instanţă opere mai profane, dar care-i sprijină demonstraţiile
îndrăgostitului? Privirea sa eschatologică, pro- hermeneutice, precum Histoire d’O de Pauline Réage
miţătoare, asupra vieţii, asupra lumii? Am (pseudonimul lui Anne Desclos) - apărută şi în româneşte
văzut că nici aceasta nu rămâne nesacrifica- la Editura Trei, în 2007.
tă, conform logicii exagerării propuse de Jad 2 Ihyā, p.310, cf. Hatem, ed. cit., p. .244, n.42
Hatem. Se creează o distanţă abisală, un teribil 3Jad Hatem, ibidem., p.25
4 Mathnawī, I, vers. 1570, apud. Hatem, op. cit., n. 61,
parcurs, de la iubirea interesată, economică, în
p. 245
care se aşteaptă întotdeauna ceva de câştigat, şi
5 Jad Hatem, op. cit., p. 53
asumarea hiperbolică a iubirii în care suprasoli- 6Cel puţin asta aflăm dintr-un studiu al islamistei
citările ating maximul lor. Infernul este fericire Annemarie Schimmel despre relaţia dintre trup şi factorul
de eşti privit de către Iubit, a fi trecut în rândul mistic în cadrul sufismului, şi anume în dansul samā’,
duşmanilor e nimic dacă eşti lăsat să iubeşti formă de manifestare a iubirii mistice, căci „mulţi dintre
(aprobare care tot de la El vine), voinţa iubito- sufişti au considerat că pentru o interpretare perfectă a
rului se spulberă în fata voinţei Lui, orice ar samā’ era necesară prezenţa unui băiat frumos.” ( „Lepăd
aduce aceasta cu sine. Şi, inevitabil, sinele pro- veşmântul trupului”: erosul în literatura şi modul de
priu mai subzistă doar ca emiţător al acestor viaţă sufist, în Sarah Coakley, editor, Religia şi trupul,
Univers, 2003, p. 293)

pagina
70
Zoltan Ducsai
eseu

POETICA
SĂRBĂTORII
Horia BĂDESCU
Cine mai doarme, Doamne, în staulul tău sfânt? cîndva, la literatură, cu mult mai tîrziu, încercând să
Doar vitele şi grajdul rămas-au pe pământ. fiu, învăţând să fiu, am ajuns, fără să fi putut ajunge
Stelele nu-şi mai urcă dumnica pe cer, vreodată cu adevărat, la poezie.
magii bolesc pe drumuri adulmecaţi de ger,
din casa întrupării au alungat femeia, Adică, la ceea ce înseamnă o rechemare
Ioan numai pustiul boteză în Iudeea, a Sensului în lume. O rechemare dinamică în
toate-ar voi să fie şi nu mai ştiu ce sânt; care Sensul se manifestă în calitatea şi funcţia sa,
Doamne, spinarea lumii s-a cocoşat de vânt! unificator şi creator deopotrivă, în auto-consistenţa
sa. Născător de niveluri de realitate în care şi prin
care se validează ca Real, ca Fiinţă. Ca putere
infinită în infinitatea Realităţii sale. Drept cel de
Nimic nu devine cu adevărat decât dacă
nevăzut, de neauzit şi de nespus. Cel de care avem
devine întru Fiinţă, cum ar fi zis Noica. Lumirea atâta nevoie în aceste vremuri în care existenţa
noastră nu are alt sens în afara vieţuirii decât vrea să treacă, cu insolenţă, drept fiinţare, vorbăria
dacă ne îngăduie să ne aflăm, să ne căutăm şi drept Logos, informaţia drept cunoaştere, retorica
să ne aflăm, în sinea noastră şi în sinea lumii. Să raţionalistă drept discurs despre Fiinţă, în aceste
ne lămurim, în înţelesul noician al cuvîntului. « vremuri sărace », cum ar zice Holderlin. Sărace
de viaţă profundă, de substanţă, de miracol, de
Cândva, cu mulţi ani în urmă, scriam într-o umanitate,de Sacru.
tabletă intitulată “Cuvintele”: Abia când am înţeles
cum trăiesc şi mor cuvintele, abia când am văzut
cum se poate minţii, cum se poate trăda, cum se Secolul XX s-a sfârşit fără să fi reuşit să-şi
poate ucide chiar cu cuvintele, abia când mi-am dat afle un sens, cu atât mai puţin Sensul, de care, de pagina
seama că, în sine, muzica lor nu face doi bani în altminteri, s-a lepădat cu obstinaţie, oferind omului
afara adevărului, că nu pentru a-l înjosi, a-l profana nimic altceva altceva decât suferinţă, disperare, 71
şi a-l batjocori, ci a-l înălţa pe om ne-au fost date singurătate. Tot ceea ce a putut el face, întru gloria
cuvintele, abia atunci, cred, am ajuns la literatură. raţionalismului, obiectivităţii şi materialismului, a
Dar, în fond, ce e literatura  ? Un mod de-a vieţui fost să-l înveţe pe om a exista, nu a fi!
sau de a supravieţui ? Poate şi una şi alta dar, mai
ales, un mod de-a ajuta omul să existe.
Sfidarea pe care secolul şi mileniul care
Numai că a fi şi a exista nu e totuna. Iar
dacă a învăţa să exişti necesită vreme îndelungată, a au început o lansează umanităţii este, deci,
învăţa să fii, a învăţa să fiinţezi, presupune cu mult întoarcerea la Sens. Căci dacă omul vrea să
mai mult. Presupune locuirea într-un proiect, în supravieţuiască, el trebuie să reînveţe să fie,
care te afli cu spusul şi cu nespusul tău, cu ceea ce adică să trăiască din perspectiva unităţii lumii,
eşti şi cu ceea ce nu eşti dar ai putea să fii, cu ceea să trăiască întru şi prin Sens, întru şi prin sacru.
ce eşti, nefiind şi cu ceea ce eşti, fiind. Presupune “ Să locuiască lumea în chip poetic”, cum spu-
locuirea în lume, lăsându-te locuit de ea. Presupune nea Hölderlin. In chip sărbătoresc.
să descoperi că lumea are un Sens. Si că tu însuţi, Fiindcă a trăi sacrul înseamnă a admite
ca fiind în lume, participi şi te afli dimpreuna cu prezenţa sa în lumea şi a sărbători această
ea în Sens. Iar dacă, învăţând să exist, am ajuns,
eseu
prezenţă, cu alte cuvinte a afirma prezenţa timp, instaurare care presupunea suspenda-
valorii sale absolute, a Sensului, în orizontul rea contingentului şi existenţei. Prin acesta el
armoniei şi bucuriei, a te umple tu însuţi de punea între paranteze profanul, în calitatea
acesta. Mai ştim noi astăzi să trăim cu adevărat sa de profan, scoţându-l pe acesta din plasa
sărbătoarea, sărbătoarea spiritului nostru ? Mai relaţională a a existenţei care ocultează mani-
avem noi dorinţa şi priceperea de a institui festarea realului, a transcendenţei. El renunţa
timpi şi spaţii sacre, de a ne dărui sufletul deliberat la obişnuit, pentru a atinge o cu totul
încântării, nu manipulării, ritualului nu rut-ua- altă interioritate : festivul său.
lului, de a ne smulge de sub tirania zgomotului
şi instinctului ? Ne îndoim ! Este el gata, este el capabil, omul de
astăzi, să-şi pună între paranteze existenţa,
Golite de transcendenţă şi supuse logi- preafericita lui existenţă, şi să renunţe, în mod
cii profitului şi manipulării, aceste modalităţi deliberat, la obişnuit ? Se pregăteşte el, cu oca-
nu mai conservă nimic din esenţa gesturilor zia « sărbătorii », pentru o cu totul altă interio-
care aveau, de obicei, drept finalitate «  îmblâ- ritate, în care să încerce să se regăsească pe sine
nzirea » zonei – atât de incertă, de ascunsă dar însuşi  ? Fără îndoială că nu. Pentru aşa zisele
atât de pregnantă, în acelaşi timp, în care se « sărbători » de astăzi, omul modern refuză să
manifestă numinosul, sacrul. părăsească obişnuitul. El iese dintr-un obişnuit
pentru a se dărui altuia, fără a-şi schimba felul
Sărbătoare a devenit, într-adevăr, de trai, rămânând mereu în cadrul aceleiaşi
astăzi, doar repaus şi distracţie,  adică lucruri interiorităţi, fără a se gândi măcar o clipă la
total contrare esenţei acesteia. Până în epocile posibilitatea de a vieţui într-o cu totul altă inte-
moderne, sărbătoarea, adevărata sărbătoare rioritate, de a trăi un mod de a fi care este valoare,
a fost legată de mister, de transcendenţă şi valoare ontologică.
trăită ca un prilej de reîntâlnire a omului cu
sine însuşi în orizontul sacrului. Căci omul se Viaţa este sacră doar dacă i se acordă
pregătea interior să sărbătorească nu numai statutul de mod de a fi care este valoare. Intensul,
sacralitatea lumii, ci şi pe sine, ca purtător de ca valoare ontologică, nu este o chestiune de
şi participant la transcensdenţă. El se pregătea cantitate, ci de calitate şi asfel se şi manifestă el
pentru instaurarea sacrului în spţiul  / timp pe durata sărbătorii. Dezlănţuirea « sărbătorii »
al sărbătorii, devenit propriul său spaţiu/ moderne n’are nimic de-a face cu intensul festiv.
Ea e rezultatul unei explozii a biologicului, fără
a avea vreo legătură cu intensitatea unei trăiri
născută dintr-o conştiinţă cosmică şi centrată
pe căutarea de sine.
pagina
72 Sărbătoarea, în esenţa sa, e o trăire
individuală. Te afli împreună cu ceilalţi într-
un spaţiu/timp deja sacralizat sau pe cale de
a fi sacralizat, dar sărbătoreşti şi te sărbătoreşti
individual. Există într-adevăr, totdeauna, un
fesiv colectiv care se instaurează cu condiţia ca
elementele care-l compun, trăirile individuale să
se afle ele însele în festivul lor. « Sărbătoarea »
modernă asigură doar singurătatea şi contextul
propice, colectivitatea, nu festivul, adică o cu
totul altă interioritate.  

Pentru a atinge puritatea cerută de către
această cu totul altă interioritate care ne ridică
Sergei Aparin

în orizontul sacrului, pentru a prepara instau-


rarea ei, omul tradiţional începea prin puri-
ficarea trupului şi vesmintelor sale. Pentru
eseu
câţi dintre noi asemenea gesturi îşi păstrează această succesiune de timp şi de non-timp, de
semnificaţia festivă? A se îmbraca altfel, a se prezenţă şi absenţă, de a fi şi a nu fi, căci prin ea
împodobi nu este o manifestare de snobism, ci se instituie ceremonia necesară instalării zeu-
semnul că suntem gata să ne asumăm festivul lui în templu, acel sacerdoţiu care dă valoare
şi să acordăm această valoare spaţiului/ timp numinoasă gestului omenesc şi crează acordul
în care ne pregatim să intrăm. Este de semenea cu armonia universului, cu ritmul universal a
semnul că, punându-ne în ordine exterioritatea, cărui contemplaţie era pentru Pitagora fericirea
suntem pregătiţi să ne « ordonăm » interior, să supremă. Lumea întregă pare, într-adevăr, să
ne asumăm un mod de a fi care este valoare, un se sprijine pe valori ritmice, valori care instituie
parcurs ontologic. Căci împodobirea, ca act armonia, care ţin împreună, care dau coerenţă.
de acceptare conştientă a festivului, îşi asumă,
cum spune Paul Drogeanu, «  actul de orân- Dar este lumea modernă o lume a
duire a esenţialităţii fiinţei… prin osmoză cu coerenţei şi armoniei sau, mai degrabă, contra-
universul, cu cosmosul care este şi el o podoabă riul acesteia  ? Fiindcă nu sunetul este cel care
orânduită  ». Podoaba împodobeşte ego-ul, îl domneşte astăzi, ci zgomotul, nu armonia, ci
orânduieşte, îl pregăteşte şi îl poartă către întâl- disoluţia, vacarmul. Si cu atât mai puţin încân-
nirea cu Fiinţa. tarea, vraja pe care ritmul o instaurează dincolo
de senzaţiile imediate.
Uitând esenţa împodobirii şi înlocuind-o
cu înfrumuseţarea, cu ornamentarea, pastrând Iar riturile şi jocurile rituale, aceste chei cu
doar vizibilitatea profană a podoabei, omul ajutorul cărora se pot deschide uşile care duc
modern a renunţat, în mod deliberat sau din către teritoriul Fiinţei, practicile cu ajutorul cărora
inconştienţă, la festivul său, la trăirea acestuia profanul era introdus în orizontul festivului şi
în orizontul transcendenţei. primea conştienţa propriei sacralităti, ce-au devenit
ele astăzi dacă nu rut şi jocuri rut-uale ?
Lumea modernă este o lume a imaginii
şi a sunetului, o lume în care ritmul pare a avea Sacrul astăzi?  Mircea Eliade ne-a prevenit
un loc privilegiat. In care, deci, sacrul ar trebui deja cu privire la ocultarea acestuia «  în tenebrele
să afle contextul ideal pentru a se instaura. Dar inconştientului omului modern areligios  ». Dar
putem vorbi despre ritmul cel adevărat? inconştient nu înseamnă totuşi fără cunoaştere, ci un
alt fel de cunoaştere, cunoaşterea sufletului, cel în
Există fără îndoială un ritm al universu- care putem auzi « murmurul spiritului ». Cine îl va
lui, radiaţie originară, vibraţie fundamentală, dezvălui? Fiecare pentru sine dar prin fiecare pentru
care uneşte în adânc întreg existândul şi crează noi toţi. Căci setea noastră de sacru, de Fiinţă, adică
ceea ce numim armonia lumii. Fiecare formă a de noi înşine, rămâne mereu neostoită. Ea trebuie
acestui existând are propriul ritm şi încearcă, afirmată în fiece zi. Trebuie afirmată evidenţa că pagina
conştient sau nu, să-l armonizeze cu acela sacrul este aici şi că noi suntem purtătorii lui. Şi cine
al universului, să se afle în sintonie cu pute- o poate face mai bine decât poeţii şi poemele lor ? 73
rile ascunse ale Fiinţei, să participe la Fiinţă.
Armonia presupune instituirea ordinii, a rit- Căci, ce altceva este poezia decât o
mului universului, şi concordia, împăcarea cu neostoită încercare, nu de a descifra taina
sine dar şi cu universul, acordarea la ritmul lumii, ci de a ne face să o trăim şi, trăind-o, să
acestuia. Căci ritmul universului « deşteaptă » ne-o revelăm întru Fiinţă  ? Iar dacă revelaţia
spiritul, îl ajută să vadă şi să găsească drumul presupune o iluminare a ceea ce se află ascuns
universaliilor. Iată de ce putem considera rit- în indefinitul numinosului prin adaosul luminii
mul drept esenţa a ceea ce instituie spaţiul/ iscată de imaginarul poetic («  Eu cu lumina
timp în care sacrul se poate dezvălui. mea sporesc a lumii taină », scria Blaga), ea dă
acelaşi sens coparticipării întru cu totul altul ,
Prin ritm se acordează omul la pulsaţia întru sacru.
eternă, prin succesiunea de timpi accentuaţi
şi ne accentuaţi, prin acest joc de-a mişcarea Poezia este locul în care Fiinţa se aşează
şi imobilitatea, de-a sunetul şi tăcerea, de-a în în absolutul valorii sale, în măsura în care
Fiinţa şi Neantul. E necesar să ţinem cont de ea constituie o trăire prin care existândul, pro-
eseu
fanul se emancipează, aspiră la condiţia divină. morţii decât în realul, nu în realitatea sa. Iar
El se restituie în acest fel propriei sale valori. El adevărata privire este aceea care rămâne oarbă
se sărbătoreşte în realul sărbătorii sale. Fiindcă dinaintea formei tranzitorii, a accidentalului.
în şi prin sărbătoare lumea tranzitorie primeşte A o privi pe Eurydice cu ochiul obişnuinţei, a
calitate şi valoare, o valoare în care se află privi lumea de o manieră profană, înseamnă a
inclus şi cel care crează sărbătoarea ( cf. şi Paul contribui la moartea lor, la nefiinţa lor.
Drogeanu, Practica fericirii). Or, prin poeticul
dar şi prin poieticul său, poemul nu este numai Poezia este prin definiţie un ritual, o
o celebrare a Fiinţei, ci şi o reinvestire a valorii paradigmă, un mit al în-fiinţării, care permite şi
acesteia ; un act prin care poemul, ca expresie a provoacă manifestarea şi instaurarea sacrului.
Fiinţei creatoare, ca act care adaugă existenţă şi Incitând Fiinţa să se manifeste, în-fiinţând, poe-
induce sens, se sărbătoreşte el însuşi. %nsă poe- zia se în-fiinţează ea însăşi. Ea întemeiază valoa-
mul nu instaureză sărbătoare doar în lăuntrul re emoţională în orizontul Fiinţei, şi transferă
eu-lui, ci şi la nivelul limbajului. Anulând prin valoare ontologică, pe care o reiterează prin
poeticitatea sa «  calitatea  » profană a limba- ritualul estetic şi prin cel al lecturii.
jului, poemul îl dăruie pe acesta stării sale de
sărbătoare. Mitologia Fiinţei, pe care se bazează
Asemeni mitului în societăţile arhaice întreaga poezie, este permanenţa întemeierii şi
şi traducând aceleaşi relaţii cu lumea, poezia ek-sistenţă, fiinţare, minunea fiecărei zile de a
permite «  intuiţiei esenţiale, comunicată de fi ceea ce este, cu întreaga lume cuprinsă în ea.
experienţa naturii, intuiţie care incită scriitura Ea nu povesteşte nici o cosmogonie, ci dezvoltă
poetică, să se regăsească în operă ca un real o tensiune de natură cosmogonică într-o pers-
îmbogăţit », cum nota Philippe Jacottet. pectiva creatoare.
Metafora adaugă şi vitalizează, sporeşte
Acest real care-l redă pe om umanităţii ontologic şi adugă existenţă îmbogăţită. Ea
sale, adică propriei transcendenţe. Care-l ajută direcţionează existândul spre transcendenţă
pe om să pătrundă în câmpul inducţiei lui lui provocând o implozie a acestuia în Fiinţă.
numina şi să-l primească pe acesta în el. Oferind Drept urmare, poezia nu produce doar «  o
paradigma acestei « umanizări ». explozie a Fiinţei sub limbaj  », cum afirmă
Roberto Juarroz, ci provoacă o implozie a lim-
Poezia se iveşte în lume ca punte, ca bajului în Fiinţă şi în tăcere. O tăcere care nu
«  articulaţie  » între om şi Fiinţă, între profan este non-limbaj, ci limbaj altfel.
şi divin, şi prin aceasta ea are o natură sacră.
Ea ajută Fiinţa să se manifeste dar într-un mod Mai mult încă, poezia este o explozie
mai puţin obişnuit. Ea nu cere Fiinţei să se arate a umanului în lumea exprimată şi o implozie
pagina omului, ci omului să existe şi să devină întru a acesteia lumi îmbogăţite în om şi, prin el, în
74 Fiinţă, pentru a folosi expresia noiciană, să Fiinţă. In calitatea ei de hierofanie, ea nu este
participe la Fiinţă. Paradigma orfică nu ţinteşte doar re-cunoaştere a Fiinţei, ci şi o cunoştere
îmblânzirea fiarei, ci transformarea condiţiei mai profundă de sine însăşi. Făuritor el însuşi
sale. Ea încearcă s-o smulgă din profanitatea sa de armonie transcendentă, poetul participă, în
« exemplară » - fiindcă aceasta e fiara : profani- acest sens, la desăvârşirea armoniei universu-
tate exemplară. Iar omul însuşi, la începutul isto- lui. Pe bună dreptate scria poetul chinez Li-Ho :
riei sale, asemenea este. Şi, din păcate, acelaşi «  Cu pensula-i poetul desăvârşeşte lumea/ a
iată-l, astăzi  ! Actul orfic este actul originar cărei împlinire nu Cerului i-e dată ».
prin care sacrul se instaurează, prin care lumea
se sacralizează. Iar mitul orfic, paradigma sa  : Desigur despre poezie se pot spune o
ieşirea din existenţă şi participarea la Fiinţă. Si, mulţime de lucruri. Căci despre poezie ştim o
deopotrivă, paradigma încercării de transcen- mulţime de lucruri dar, în acelşi timp, aproape
derea a Ne-Fiinţei – a Ne-Fiinţei în ipostaza sa nimic. Ca şi despre om. Interesul pe care i-l
tranzitorie  : moartea. A răpi, a salva Fiinţa de accordăm e mare şi totodată derzoriu. Ca şi
Ne-Fiinţă înseamnă a înceta a-i privi identita- cel pe care-l accordăm omului. Fiindcă nu poţi
tea tranzientă, a renunţa să priveşti chipul lui despărţi poezia de om. Ar fi tot atât de iluzoriu
Eurydice. Fiindcă Eurydice nu poate fi smulsă ca încercarea de a separa piatra de tăcere sa.
eseu

Sergei Aparin

Cum spuneam, cred că poezia este un şi sacralităţii sale. Orfeu a îmblânzit fiarele prin
răspuns pe care fiinţa omenească în umani- cântecul, prin lirismul lui. Este omul mai pre-
tatea ei îl dă provocărilor existenţiale, pentru jos de acestea pentru a rămâne surd la glasul
că, repet, a fi şi a exista nu e acelaşi lucru, şi, lui Orfeu, la glasul poetului, la propriul său
în acelaşi timp, provocărilor lumii în care glas ?
se consumă această existenţă. Căci existenţa
noastră nu e lipsită de provocări. Nici lumea Fiindcă despre ce vorbeşte poezia dacă
noastră: lumea în care Caliban i-a urmat lui nu despre sufletul omului ? Despre sufletul care
Lucifer, lumea în care secolului terorii ideo- este motorul şi esenţa vieţii. Despre acest suflet
logice şi crimei i-a urmat cel al mârlăniei şi care e recompensa primită pentr-a fi acceptat
ipocriziei. O lume în care prostia, deriziunea, venirea pe lume. Despre sufletul omenesc care
cinismul, retorica găunoasă sunt mai agresive pare a fi din ce în ce mai indezirabil, din ce în ce
decât oricând. Mai mult ca oricând umanitatea mai expulzat din existenţa noastră, înlocuit de
omului, sacralitatea sa, în sens ontologic dar oarba şi nesătula sete de plăcere instinctuală,
şi, şi mai ales, în sens axiologic e pusă între de deriziune, de indiferenţa faţă de sine însuşi,
paranteze. Un imens hohot de râs batjocoritor, cel adevărat.
un ţunami de zeflemele mătură această lume a
tuturor posibilităţilor şi virtualităţilor, această A face auzit glasul poetului înseamnă a
lume în care suntem pe cale să jucăm zaruri cu face auzit glasul sufletului. Cum ? Lăsând poe-
oasele zeilor şi să zugrăvim cu scuipat catedra- zia să-i vorbească omului nu despre ceea ce ar pagina
lele. trebui să fie, ci despre ceea ce este el cu adevărat
Suntem în plin spectacol de marionete. şi-l ignoră, învăţându-l să-şi regăsească sufle- 75
Trăim în plin carnaval, numai că îndărătul tul ; să se regăsească pe sine pentru a nu pierde
măştilor cea care se arată e bestia umană. Mai universul. Fiindcă a da întâietate pântecului
mult ca oricînd, suntem pe cale de a ne pierde înseamnă, pe termen lung, a ieşi din condiţia
sufletul.  Mai mult ca oricând, nu suntem alt- umană. A face auzită vocea poeziei înseamnă
ceva decât sălbatici, barbari deghizaţi. a recunoaşte acest adevăr şi a-i îndemna şi pe
ceilalţi să o facă. Poezia pentru toţi ? Desigur !
Şi totuşi, în ciuda tuturor acestora, mai Fiindcă suntem cu toţii fiinţe omeneşti. Cel
mult ca oricând, avem nevoie de poezie. Pentru puţin aşa ar trebui să fie !
că ceea ce face poezia de la începuturile sale
este a-l civiliza pe om. Imblânzindu-i inima, Şi totuşi, pentru cei mai mulţi dintre
îmblânzind demonii instinctuali care scot eu-l noi, accesul la poezie pare şi este dificil. De
din armonia unversală şi-l fac să se întoarcă ce ? Pentru că poezia s-a depărtat ea însăşi de
spre egoista nevoie de sine, spre acel egoism marele public. Fiindcă ea însăşi a uitat prea
care-l aruncă în afara luminii, înţelegerii şi adesea să vorbească sufletului pentru a se risipi
iubirii ; redându-l pe om lui însuşi, umanităţii în cochetării formale şi deriziune. Dar la ce ser-
eseu
vesc sporovăiala şi nombrilismul estetic într-o pe oameni ce este şi cum este poezia. De-a
lume care se uită în ochii morţii ? Cu atât mai învăţa altfel poezia nu numai în şcoli sau în
mult cu cât poezia nu este doar o chestiune de universităţi, ci în toate circumstanţele posibile,
limbaj, ci şi, şi mai înainte de orice, o modalitate la toate vârstele, prin toate mijloacele. De-a
de a ne trăi umanitatea. Iată de ce nu încetez a o învăţa, mai întâi şi mai cu seamă, din pers-
repeta că poezia este o implozie a limbajului în pectiva răspunsului pe care ea îl dă umanităţii
Fiinţă. noastre, manifestată în existenţă şi în lume.

In acest sens este nevoie ca poezia să-şi E foarte bine că se învaţă istoria lite-
schimbe discursul. Pentru a-i convinge pe cei raturii, istoria şcolilor şi curentelor poetice  !
mulţi că nu e doar o problemă de ocultare Numai că asta are prea puţin de-a face cu for-
estetică, sacerdoţiul unui cerc de iniţiaţi, ci, mai marea gustului pentru poezie şi cu înţelegerea
ales, un alt fel, poate mai potrivit, de a vorbi acesteia. %nsă a-l învăţa pe celălalt, a-l face
despre noi şi între noi. De la suflet la suflet. Să să înţeleagă că fiecare poem, scris oricând şi
vorbim poetic de la suflet la suflet  ! Cu toată oriunde, este un glas omeneasc, o voce care-i
simplitatea, aşa cum au făcut-o totdeauna cei vorbeşte de fiecare dată lui, cititorului, şi că
mai mari, cei mai înţelepţi dintre noi. despre el vorbeşte, acesta, da  !, merită a fi
învăţat. Merită a-l învăţa pe celălalt că istoria
Aşa cum este poate nevoie de a intra în poeziei nu este, într-adevăr, altceva decât isto-
« Rezistenţă » împotriva dictaturii media, care ria fără istorie a sufletului omenesc. Propria
exclude tot mai mult poezia din atenţia publi- lui istorie. Că fiecare poem este un exerciţiu
cului. Este timpul ca acele prea puţine spaţii de autoiniţiere în dificila artă de a exista, în
de emisie încă aruncate « Cenuşeresei orfice » dificila meserie de a exista şi, uneori, de a fi. Că
să devină nu areopaguri ale unor doctori în fiecare poem este o sfidare adresată neantului
poezie, ci incinte ale democraţiei sufletului şi o victorie a vieţii. Fieacre poem este proba
şi ale comuniunii inimilor. Este poate nece- neîndoielnică a faptului că omul poate trăi mis-
sar să fie ocupate acele tărâmuri virgine ale terul şi Sensul universului şi-i poate împărtăşi
Internetului şi, de ce nu ?, este nevoie să se intre esenţa şi raţiunea de-a fi : iubirea. Cea care des-
în « Rezistenţă » contra marilor case de editură, chide sufletul marii deşteptări, marii revelaţii
pentru care, aici ca şi aiurea, poezia se reduce, care ne permite să vedem frumuseţea lumii şi
de obicei, la testamentele clasicilor. a omului.

Dar, mai ales, este o disperată nevoie Trebuie învăţat că poezia este întâl-
de a preda altfel poezia, de a-i învăţa altfel nirea omului cu sine însuşi, cel adevărat dar
şi cu celălalt şi că poemul este spaţiul aces-
pagina tei împărtăşiri şi acestei comuniuni. Trebuie
convins că poemul nu-i este doar adresat (lui,
76 citiorul, seamănul, fratele), ci-i aparţine, este poe-
mul lui. Poate că a venit momentul ca poeţii să-i
înveţe ei înşişi pe ceilalţi ce este poezia. Fiindcă,
nu-i aşa ?: Cuvintele sunt ale mele/ eu sunt tăcerea
lor/ eu sunt sufletul lor./ Inima le-o aud/ în pulsaţia/
venelor mele,/ sângele lor/ e cel care mi se scurge din
gură/ în neantul hârtiei./ In mine mor ele/ precum
eu/ în învierea lor/ în nefiinţa paginii./ Cuvintele
sunt ale mele/ eu sunt tăcerea lor/ în sufletul tău.

Sunt sigur că dacă cineva i-ar fi pus


vreodată lui Orfeu străvechea şi mereu actuala
Sergei Aparin

întrebare  : «  Ce politică faci dumneata, dom-


nule Orfeu  ?  » acesta ar fi răspuns: «  Politica
inimii, care e starea de revoluţie a conştiinţei,
adică voinţa de-a fi noi înşine, adică poezia ! »
eseu

Ion Miloş
sau povara
de a fi român

Victor CRĂCIUN
deopotrivă pentru umanitate ca şi pentru neam,
care şi în acest chip s-a impus în lume, veacul al
XX-lea este cel mai hotărâtor, fiind secolul lui
De patru decenii, paralel cu obligaţiile Brâncuşi, Enescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
profesionale şi ades întărindu-le pe acestea m-a Emil Cioran, Tristan Tzara, pentru a da doar
preocupat problema culturii româneşti în lume, aceste nume. Este secolul de referinţă care s-a
în care am inclus ca o componentă esenţială încheiat cu totalul de 13 milioane de români pe
literatura română scrisă în afara graniţelor. O care istoria i-a amplasat pe toate meridia­nele şi
primă sinteză în acest sens este cartea Literatura paralelele. Existenţa lor pe mapamond este, aşa
română în lume, scrisă în colaborare cu regreta- cum am dove­dit în mai multe studii, mai întâi
tul, şi pe nedrept uitatul Constantin Crişan, apă- istorică. Toţi cei din jurul ţării, din Basarabia,
rută în limba română şi tradusă în limba fran- Bucovina, Banatul Sârbesc, Valea Timocului,
ceză în 1978 - prefaţată elogios şi admirată ca Bulgaria, Macedonia, Grecia, Ungaria, s-au con-
reper pentru străinătate de Piere de Boisdeffre - stituit, istoric, odată cu româ­nii de pe vechiul
urmând apoi, după 1990 o cercetare mai amplă pământ al Daciei. Ceilalţi au ajuns acolo unde
privind în general problema situaţiei românilor se află din alte pricini, însă, cu toate diferenţele
din afara graniţelor. În felul acesta, studiile care şi motivaţiile „emigră­rii” lor, absolut toţi sunt
au urmat au sta­bilit, fără putinţă de tăgadă că, în români, prin limbă, istorie, cultură, obice­iuri,
afara hotarelor ţării noastre se mai află circa 13 particularităţi etnice, chiar dacă unii au uitat să
milioane de români, existenţa exilului românesc vorbească româ­neşte, nu mai urmează tradiţii-
însem­nând deopotrivă şi uriaşe biruinţe spiritu- le, nu au învăţat istoria.
ale, literare şi artistice, între care se situează, de Dar au şi aceştia, în adâncurile lor, acel
la Dimitrie Cantemir până în zilele noastre mii filon natural al etniei, care îi păstrează în con- pagina
de nume care îmbogăţesc cu contribuţii inegala- diţiile originare ale părinţilor şi străbunilor
te cultura umanităţii. Nu poţi fi decât mândru lor. Despre toţi aceştia, despre particularităţile 77
citind pe frontispiciul Bibliotecii Uni­versitare specifice ale români­lor de dincolo de hotare, la
Sorbona numele lui Dimitrie Cantemir, devenit fel ca şi despre viaţa celor 22 de milioa­ne din
cel dintâi academician român din lume, mem- ţară există mărturii documentare, o imensă
bru al Academiei din Berlin. Şi, dacă nu l-ar fi literatură „de ca­racter”, de istorii edificatoare şi
surprins moartea, la o vârstă încă tânără, ar fi mai ales adevărate. Problema roma­nităţii este
devenit Preşedinte al Academiei Ruse, pe care esenţială pentru noi românii sub toate aspectele
o preconiza Petru cel Mare. ei. Am avut o istorie chinuitoare, şi chiar atunci
Vreme de o jumătate de mileniu, de la când s-a înălţat câte un curcubeu peste ţară,
culmile voievodale emblematice prin prototi- tragedii naţionale şi individuale au pângărit
pul Ştefan cel Mare şi Sfânt, considerat apără- fru­mosul nostru etnic. Iar peste toate s-a abătut
tor al lui Hristos în spaţiul Europei, românii au mereu interesul puteri­lor străine potrivnice
parcurs spaţiile continentului, ca şi strămoşii dezvoltării românilor.
lor mai înainte, cu mult înaintea creşti­nismului, O întreagă suită de scrieri însoţeşte deci
impunându-şi caracterul şi spiritul între alte această viaţă iar per­sonalităţile care s-au aflat
popoare. Continuând această tradiţie benefică în secolul al XX-lea răspândite în lume ne-au
eseu
transmis pagini cutremurătoare despre soarta stabilind comunicarea între literaturi cu vădită
românilor. Nu este locul sa le analizăm aici, ori- preocupare de a răspândi scrisul românesc
cât de triste, până la tragism ar fi ele. Unele, ca în Suedia, ca şi relaţiile acestei culturi cu cele
în cazul lui Emil Cioran, refuză expresia limbii, din fosta Iugoslavie într-o viziune bilaterală
alunecă în căutări fără ieşire, renunţă la reveni- urmărită sistematic. În acest chip, Ion Miloş
rea „acasă”, caracterizează urât ţara, dincolo de este, fără îndoială, cel mai avizat „ambasa-
politica ei de moment. dor” al scrisului românesc în zona „Premiului
Le dăm tuturor crezare şi îi înţelegem. Nobel”. A tradus circa 200 de scriitori români,
Pentru că, ades, nici ţara nu a făcut nimic, sau prezen­tând cărţi de autor, antologii de poezie
măcar un lucru cât de cât normal pentru ei. Şi şi proză, infirmaţii istorice şi culturale. Faptele
trebuie să o spunem că, după 1990, când ţara de seamă sunt tălmăcirea lui Eminescu la 1989
trebuia să se readu­ne, în spiritul tradiţiei ei, nu a – la Centenarul de nemurire -, Blaga, Rebreanu,
făcut-o, lăsând la voia întâmplării des­făşurarea Bacovia, Sorescu, D. R. Popescu, Cioran, Vintilă
în continuare a destinului celor plecaţi sau exis- Horia, alte nume reprezentative şi din tânăra
tenţi dinco­lo de hotare, dintotdeauna sau după generaţie a literaturii române, inclusiv a celei
1990. Şi astfel s-a ajuns la noi plecări, cele mai din Serbia, cum ar fi Adam Puslojić sau Slavco
multe la muncă, pentru a-şi îmbunătăţi traiul, Almăjan.
ba chiar din cauza altor nedrepte atitudini, mai Traducerile dublează opera sa lirică depă-
ales politice, formându-se un nou „exil”. şind-o cantitativ, ast­fel încât considerăm că
Aşadar, în plină fierbere a problemei poetul s-a lăsat acaparat de această activita­te
românilor trăitori în lume, iată că vine o nouă vie, necesară în misiunea asumată şi anume
carte care amplifică ideea. Este cea dintâi care se ca la Nichita Stănescu - că limba română este
şi intitulează dramatic: Durerea de a fi român. patria creatorului.
Oricât ne-am strădui să estompăm titlul acesta Ne întărim convingerea şi la lectura aces-
şi să zicem Povara de a fi român, autorul îşi tei zguduitoare con­vorbiri că există două stări
dezvăluie durerea personală pe care i-o sim- de fapte distincte ale creaţiei românilor din
ţim cu atât mai puternic pentru că nu este un afara graniţelor pe care o considerăm din-
simplu nume ci un scriitor reprezenta­tiv, pe totdeauna indivizibilă de literatura din ţară,
care îl şi cunoaştem de foarte multă vreme formând un tot spiritual armonios, cu valori
(încă din 1968 de la Congresul Internaţional de remarcabile în cultura lumii.
Romanistică de la Bucureşti), i-am citit opera şi Aceste stări sunt limpezi. Spiritualitatea
îi respectăm şi admirăm contribuţia adusă la românilor din comu­nităţile istorice (între şase
cultura româ­nească şi a Europei. şi şapte milioane de români) reprezintă o latu-
Este poetul, traducătorul şi eseistul ră distinctă, formând un tot destul de unitar,
ION MILOŞ, scriitor român născut în Banatul independent de con­diţiile specifice de la zonă
Sârbesc, la Sărcia (astăzi Sutjeska) la 16 februa- la zonă - Basarabia ca Republică, al doi­lea stat
pagina
rie 1930, deci astăzi a urcat la frumoasa vârstă românesc, altfel decât Bucovina sau Banatul
78 de 80 de ani. Şi nu este un simplu român, ci un Sârbesc, etc. – dar într-o anumită solidariza-
român cu trei ţări recunoscute, generatoare de re determinată de situaţia impusă popu­laţiei
creaţie, dacă nu chiar patru. Întrucât s-a năs- respective. Cu ei se petrece fenomenul păstră-
cut în fosta Iugoslavie, a vizitat Franţa unde rii fiinţei neamu­lui în condiţiile subjugării şi
a rămas o vreme, iar aici a avut prilejul să deznaţionalizării. Supunerea este apa­rentă iar
cunoască o suedeză care avea să-i devină mai conştiinţa veghează. Îşi plâng pe umeri, cum
apoi soţie, dar s-a întors în Serbia, consolidân- spunea Grigore Vieru sau cum poetiza Petru
du-şi creaţia literară, dis­părând pentru o vreme Zadnipru:
în Suedia unde îşi înjghebează o familie care nu
se dovedeşte a fi trainică, ajunge în România la Moldovenii când se strâng
38 de ani unde descoperă cultura neamului său, Şi-n petreceri se avântă
după ce se pregătise ca inte­lectual la Sorbona, La un colţ de masă plâng
cunoscând în centrul Europei o altfel de bază La alt colţ de masă cântă.
românească a exilului atât de contradictoriu
mai ales în raportul cu ţara. Caracteristica celorlalte şase-şapte milioa-
Întortocheata viaţă, caracterizată prin ne dintre foştii emi­granţi, exilaţi, fugiţi, ascunşi,
epuizantă muncă, şi-a dobândit fluxul ei firesc câţi se află în celelalte ţări ale lumii a fost multă
eseu
vreme însingurarea, „singuri cu singurătatea”, stăvili dârzenia neînvinsă a românului de viţă
adunaţi doar sporadic în jurul bisericilor mai tracică. Supus atâtor operaţii deznaţionaliza-
ales din dorinţa de a se simţi în continuare ai toare, Ion Milos a găsit întot­deauna calea să-şi
acestei etnii, vorbind şi păstrându-şi credinţe- aline durerea, să învingă. Şi chiar această carte
le şi obi­ceiurile şi a se remarca în calitatea de este o biruinţă categorică împotriva greului
români. resimţit în Serbia, dure­rii cunoscute în România,
Plecat dintr-o comunitate istorică impor- duşmăniilor din Suedia şi alte părţi. Au tri­umfat
tantă, cea din Banatul Sârbesc, Ion Miloş repre- calităţile dăruirii sale în folosul romanităţii, cu
zintă, în opinia noastră, sinteza acestor două un larg înţeles faţă de valorile lumii.
stări de fapte: este şi unul dintre românii unei În acest sens este absolut necesar, deşi se
comunităţi din afara graniţelor, care nu a avut află în paginile care urmează, să-i subliniem şi
şansa să fie integrată la România în 1918, plecat aici conceptul contribuţiei tuturor culturi­lor la
din Serbia titoistă spre democraţia europeană edificiul umanităţii.
şi este totodată şi un intelectual singular în „Scriitor minoritar sau naţional este o
această lume ca imigrant. Drama lui este şi împărţire politică, nu literară. Nu există litera-
colectivă şi individuală, şi, ca reprezentant al tură cu paşaport. Adevărata cultură şi lite­ratură
unei comunităţi isto­rice româneşti din Serbia n-are graniţe. Politica ridică ziduri între oameni
care nu putea ajunge în România unde se insta- şi popoare, cultura le distruge. Literatura apar-
urase un totalitarism atroce, şi ca individ care ţine tuturora, precum lumina zilei. Pot afirma
îşi caută propria soartă în lumea liberă. Aşadar, că un scriitor minoritar sau imigrant, care este
presiunea vine din ambele direcţii, ca, aşa cum un produs al mai multor culturi şi literaturi,
se spune, între ciocan şi nicovală, iar Ion Miloş este o comoară. Este inter­esant de constatat că
se află în starea pe care o emite: Durerea de a aproape toţi marii scriitori contemporani, care
fi român. Este, deci, miezul unei cărţi provo- într-un fel sau altul au înnoit şi revoluţionat
cate de scriitorul şi cercetătorul Adrian Dinu creaţia literară şi s-au remarcat internaţional,
Rachieru, cel care 1-a incitat pe Ion Miloş să au aparţinut mai multor culturi, literaturi şi au
evoce această dramă a vieţii unui român nu din vorbit mai multe limbi care le-au dat o sensibi-
interiorul hotarelor ţării, ci dintr-o comuni­tate litate mai fină şi mai înaltă”.
istorică, este un intelectual care se confruntă Şi mai departe: „- Orice cultură constitu-
mai mult cu neînţelegerile între fraţii săi români ie o limită. Cu cât posezi mai multe culturi cu
decât cu neamurile între care trăieş­te. Este deci atât eşti mai bogat, atât ca fiinţă umană, cât şi
o convorbire între doi scriitori, cu atât mai edi- ca scriitor. Indivizii şi naţiunile supravieţuiesc
ficatoare intelectual. datorită culturi­lor lor şi nu datorită naţionalis-
Din aceeaşi mărginire românească, dar melor sau succeselor materiale. Problema nu
nu din Suedia, ci din Ungaria, cu peste un veac este de a trece de la o cultură la alta, sau de la o
mai înainte s-a aflat un alt dezrădăcinat care a limbă la alta, ci de a asimila cât mai multe cul-
avut până la un punct soarta lui Ion Miloş, dar turi şi de a învăţa cât mai multe limbi. Faptul pagina
în condiţiile Americii a ajuns general şi apoi de a asimila o nouă cultură nu înseamnă să o 79
ambasador al SUA la Sankt Petersburg: George pierzi pe a ta. Din contra, înseamnă să te îmbo-
Pomuţ. găţeşti cu o nouă cul­tură. Eu mă mir că există
El este acela care a adus Statelor Unite atâţia oameni şi popoare care nu înţeleg asta.
bogata Alaska, lărgindu-i pământurile şi avu- A poseda mai multe culturi nu înseamnă să-ţi
ţiile, însă a murit în Rusia, unde i s-au pier­dut pierzi identitatea, ci din contră, s-o întăreşti.
urmele. Meritul său era al unui român care Eu îndrăznesc să spun că eşti mai bun român,
a contribuit la dezvol­tarea SUA. Ion Miloş a sârb, suedez, ungur, francez etc. dacă nu eşti
îmbogăţit însă direct cultura noastră naţiona­lă, numai român, sârb, suedez, ungur sau francez.
legând-o într-un triunghi trainic cu Serbia şi Şi eu puteam trece la altă limbă - sârbă, suede-
Suedia. ză, franceză. Scriu şi în aceste limbi, dar limba
Convorbirile reconstituie un drum adevă- princi­pală este limba română.”
rat, de aceea dureros în faţa atâtor potrivnicii. Pentru scriitor, şi în cea mai mare măsu-
Scriitorul Slavco Almăjan spunea că Ion Milos ră şi pentru traducător, arma acţiunii sale a
este „primul nostru dizident”. Adică: primul fost, deci, limba română, capabilă să exprime
scriitor român dizident din Banatul Sârbesc. Un cele mai nobile sentimente şi meditaţii: „Eu
om izbit de atâtea ziduri, care nu au putut însă sunt român... eu sunt produsul spiritualităţii
eseu
româneşti. România este ţara limbii mele, eu activat ca atare, între ei mulţi de la Europa
sunt suflet din sufletul românesc” îi răspunde Liberă, atunci când nu se ruşinau de apartenen-
categoric lui Adrian Dinu Rachieru mergând la ţă. „Românii se jenează de apartenenţa lor. Asta
geneza etniei, purtată dincolo de hotarele ţării nu pot pricepe. A ţine la ţara ta mi se pare obli-
din care face parte deşi s-a născut în comu- gatoriu. Altfel cum ne vom impune lumii?”
nitatea istorică răma­să în Serbia. Cu atât mai Şi, să punctăm încă o dată, Ion Miloş nu
mult este întărit în acest adevăr/credinţă cu cât s-a născut în România Mare, ci în comunita-
rădăcina sa este în această limbă iar destinul tea istorică din dreapta Dunării care şi ea este
este românesc. Iar chestiunea trebuie adâncită populată de zeci de mii de români. Iată de ce şi
ca atare, comparatist cu aceea a poetului nostru dizidenţa este disecată analitic, iar Miloş nu se
născut în Basarabia, Grigore Vieru, atunci când sfieşte să spună cu îngrijorare: „Voi citiţi prosti-
acest pământ făcea parte din România Mare. ile lui Goma. În Suedia nu l-ar publica nimeni.
Ţinem să accentuăm această proble­mă. Grigore Intoleranţa egocentrică face prăpăd”. Dar chiar
Vieru este român prin naştere şi român prin cre- Miloş, în acest caz, îşi estom­pează o caracteris-
aţie. Deşi născut în Banatul Sârbesc, Ion Miloş tică a etniei, toleranţa.
se socoate tot român, deplân­gând faptul că Ion Miloş este creatorul unei opere cople-
acest pământ nu a intrat în 1918 în componen- şitoare. Din păcate, faţă de această bogăţie de
ţa României Unite. Ambii poeţi sunt ai limbii spirit românesc, apreciată de mari persona­lităţi
române, apărând limba-patrie. Fiecare şi-a trăit şi cercetători de specialitate, rodul lui nu a fost
durerea în felul său, durerea fiind aceeaşi. Şi ni apreciat la înălţimea meritelor sale în primul
se pare impresionant faptul că ambii, cunos- rând în România. Şi iarăşi alătu­rarea de Vieru
cându-se mai târziu, după 1990, şi-au intitulat este categorică. Aşa cum în anii de după cel
volumele de versuri la fel: Rădăcinile focului de-al Doilea Război Mondial nu am dat curs
- Ion Miloş, în 1994 şi Rădăcina de foc - Grigore testamentului lui Brâncuşi, pierzând valoroasa
Vieru, în 1988. Ion Miloş se socotea „născut în trei lui operă, aşa cum nu ne-am îngrijit de valo-
ţări”; Grigore Vieru era într-o singură ţară, din rile spirituale Eliade, Eugen Ionescu, Cioran
păcate „împărţită în două state”. şi înşiruirea este covârşi­toare, ţara nu a găsit
Pe ambii poeţi, dincolo de fermitatea elementare soluţii pentru a avea grijă de Grigore
acestei conştiinţe lirice îi uneşte fapta. Au fost Vieru şi nici de Ion Miloş. Şi ne întoarcem astfel
oameni ai faptei, acţiunii, luptei până la sacrifi- la începutul acestei Prefeţe, reafirmând că dintre
ciu, indiferent de repercusiuni, care, în cazul lui cei 13 milioane de români câţi se află dincolo de
Grigore Vieru se constată a se fi încheierea de hotarele de astăzi ale ţării, zeci de mii au fost
exterminare morală şi moartea. cărturari, oameni de ştiinţă, artişti, scriitori. Ce
Să reţinem şi această angajare a lui Ion se întâmplă, ce se va întâmpla cu operele lor, cu
Miloş: manuscrisele şi documentele care ar trebui să
pagina „- Eu propun fapte. Şi nu cred că nu sunt îmbogăţească patrimoniul naţional?
bani, că ducem «politica buzunarelor goale». Este una dintre laturile care ar trebui să
80 Mai degrabă sunt prost cheltuiţi. N-avem mana- preocupe oficialităţile româneşti. Încă nu o fac.
gement cultural. Promovarea valorilor ar tre- Dar până când? Ce frumos ar fi să se înceapă cu
bui să fie, nu spun o noutate, politică de stat, Ion Miloş această reconsiderare vie.
slujind, nu sluţind imaginea noastră cultu­rală. Cartea aceasta este un strigăt de durere
Nu ne pricepem s-o facem. Rămân câteva şi se cuvine să-i mul­ţumim lui Adrian Dinu
iniţiative individua­le, răzleţe, dar, de regulă, Rachieru că 1-a revărsat pentru cei prezenţi şi
în jocul opţiunilor intervine funcţia, mai ales; pentru urmaşi. Iar personalităţii Ion Miloş,
se traduc «românii la putere». Falsificarea şi devenită astfel şi perso­naj îi apreciem franche-
înstrăinarea elite­lor reprezintă un pericol mor- ţea, curajul de a-şi clama durerea şi mai ales de
tal. De ce oare tot ce ţine de naţional e blamat? a fi un semnal de alarmă, după zece ani de la
De ce nu faceţi distincţie între naţionalismul începutul unui nou mileniu.
demagogic şi cel necesar, obligatoriu?”. Timpul curge şi nu aşteaptă.
Fapta este specifică omului adevărat, iar Personajele părăsesc scena, rând pe
când eşti departe de românitate, nu „dizidenţei rând.
de budoar, guralivă şi parşivă”. Dizidenţa este Pentru a ne păstra valorile se cuvine
văzută astfel ca o luptă, motiv pentru care a să ne grăbim.
avut cuvinte de apreciere pentru cei care au
eseu

BRÂNCUŞI “FLANEUR”

oară cel mai mare oraş american a exclamat:

Lucian GRUIA “N-aş fi putut construi oraşul de atât nici eu.


Când mi se apropia vaporul de New York
Într-un studiu excepţional dedicat ate- am avut impresia că-mi văd atelierul la scară
lierului artistului român din Impasse Ronsin mare”/2/).
nr.11, reconstituit la Muzeul de Artă Modernă Asemănarea, între metropola americană
din Paris, Centul Georges Pompidou, Roxana şi atelierul parisian al sculptorului, consta în
Marcoci /1/ afirmă că lui Brâncuşi i s-ar fi potriv- organizarea unor concentrări de sculpturi înalte:
it apelativul de flaneur utilizat de Frantz Hessce Coloane nesfârşite, Coloane ale sărutului, Cocoşi,
în recenzia dedicată în 1928 unei cărţi de Walter Păsări etc., în jurul unora joase: Peşti, Ţestoase,
Benjamin. În viziunea criticului literar menţionat, Animalul nocturn etc.; alternanţă ce echivala,
flaneur-ul este prezentat ca un boem hoinar, cu la altă scară, cu pieţele unui oraş, încadrate de
apetit cosmic, care resimte urbea ca pe propria-i zgârie-nori.
cameră, iar camera-i ca pe propria-i urbe. Astfel, De asemenea, m-au fascinat preocupările
diferenţa dintre exterior şi exterior dispare, avem permanente ale artistului:
de a face cu o depăşire a limitelor în dublu sens, - de a grupa entităţile sculpturale în
urmată de o refacere a unicităţii. În consecinţă interiorul atelierului, realizând anume
trebuie să ni-l închipuim pe flaneur fericit, ansamblări ritmice, câştigătoare de sens;
întrucât el se simte liber în lume şi pretutindeni - de a experimenta la o entitate
acasă. Această stare este propice marii creaţii. sculpturală diverse socluri;
Abordarea statuarei brâncuşiene din această - de a înlocui sculpturile vândute cu
perspectivă ne va facilita înţelegerea rapor- copii în gips pentru a păstra integritatea
tului dintre monumentele artistului nostru şi ambientul etc.;
peisajul în care au fost amplasate (într-o primă - de a condiţiona donarea statuarei sale pagina
instanţă), apoi ne va înlesni familiarizarea cu statului francez, de reconstituirea întocmai 81
ambianţa celebrului atelier parizian al demiur- a atelierului său demiurgic, cu respectarea
gului (reconstituit astăzi la Muzeul national de aranjamentului final al acestuia (chiar a
Artă Modernă din capitala Franţei). distanţelor între forme şi a iluminării).
Interesul pentru acest subiect, oarecum
straniu pentru un sculptor, mi-a fost trezit de 1. Oraşul cameră
chiar preocupările în acest sens ale artistului şi
anume: Din punctul nostru de vedere, omul
- realizarea încă din anii de cotitură ai artei preistoric reprezenta flaneur-ul perfect. Pentru
sale (1907-1910), a unor elemnte arhitec- el natura constituia totul, mediul exterior cât şi
turale (Cariatide, Porţi, Arcade, Coloane) în habitaclul. Locuia în peşteri sau arbori şi vieţuia
scopul edificării unui Templu al elibeării (din în conformitate cu legile naturii, mai mult sau
păcate nerealizat); mai puţin blânde, poseda sentimentul cosmic al
- încercările de a proiecta zgârie-nori locuibi- totalităţii. Este epoca în care s-au format arhe-
li (chiar de 400 m. înălţime) după Coloanele tipurile. Civilizându-se, omul a intrat în conflict
sale nesfârşite (în timpul primei sale vizite în cu natura, de cele mai multe ori distrugând-o.
America, în anul 1926, văzând pentru prima A deflişat păduri, a deviat cursuri de ape, a
eseu
construit oraşe. Pe lângă utilizarea tehnicilor cercetare “în situ”.
poluante, s-a îndepărtat de formele organice. Dar realizarea unor monumente dedicate
Blocurile de locuinţe au devenit paralelipipedice, unor personalităţi, sau a unor monumente funer-
pieţele pătrate sau rotunde, noile străzi, drepte. are, mai înseamnă ceva. A extinde camera până
Suprafeţele şi liniile drepte aparţin însă materiei la locurile de întâlnire cu aceste fiinţe respecta-
anorganice, regnului mineral, cristalelor, cu bile sau dragi. Aspectul acesta nu-l implică
alte cuvinte, imperiului morţii. Desigur, există pe Brâncuşi decât prin amploarea arhetipală
şi preocupări pentru reintegrarea omului în pe care a dat-o monumentelor sale, îndeosebi
natură, frumoase parcuri şi vile cu terase sau funerare, amprentă care le augmentează puterea
sufragerii deschise spre grădini interioare cu de sugestie.
piscine, prelungind astfel locuinţele spre afară.. Ansamblul funerar din cimitirul
În ultimele decenii, arhitectura, utilizând oţelul Dumbrava Buzău, reprezintă un cuplu sepa-
şi sticla, a început să construiască într-un stil rat prin moarte, Petre Stănescu se înalţă la cer
nou, îndrăzneţ. Uneori există grădini interioare (sugestie realizată prin aşezarea bustului său pe
pe terase, balcoane, logii. Formele viitorilor un soclu paralelipipedic înalt), în timp ce soţia
zgârie – norilor, a căror înălţime se află într-o sa, devenită Rugăciune, coboară spre pământul
acerbă competiţie, tind spre alura aerodinamică care o aşteaptă (aplecată sub povara crucii pe
a rachetelor. Noile forme, abstracte, ne uimesc care o purtăm fiecare dintre noi, dezveşmântati
dar ne stânjenesc totodată (ne apasă). Impactul înaintea Domnului).
lor psihologic nu a fost cercetat îndeajuns. În Altă piatră tombală, Sărutul din cimitirul
ultima vreme, au început să apară pereţi curbi Montparnasse, prin structura de monobloc a
sau oblici. Deocamdată nu mi se pare că aceste cuplului, sugerează perenitatea sentimentului/
încercări răspund nevoilor interne ale fiinţei, viaţa dincolo de moarte. Ea înglobează atât
ci constituie, mai degrabă, frumoase jocuri for- arhetipul nunţii antume, cât şi pe cel al celei
male, pur estetice. postume
Pentru ca noile forme arhitecturale să Din punctul de vedere al flaneur-ului,
ne facă să ne simţim din nou acasă, trebuie să Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, reprezintă
fie organice într-un sens mai profund, adică să o transpunere în afară a concepţiei brâncuşiene
corespundă nevoilor primordiale/arhetipale ale de viaţă, aceea a naturalităţii, care nu este alta
fiinţei. Şi aici Brâncuşi a fost şi este un precur- decât aceea tradiţională a ţăranului român.
sor, formele sale plastice mai pot revoluţiona şi Astfel Brâncuşi ne dăruieşte o epopee a vieţii
astăzi arhitectura. Vom oferi câteva sugestii în demne, trăite mioritic şi care înglobează arhet-
ultimul capitol al prezentării noastre. ipurile principale: naşterea (Masa tăcerii), nunta
Pentru artistul plastic de azi, prima etapă (Poarta sărutului) şi moartea (Coloana fără sârşit).
de a considera oraşul ca interiorul unei cam- Să mai adăugăm că, omologarea Coloanei ca
ere imense, comunitare, se pune în momentul “axis mundi” reface unitatea primordială, unind
pagina proiectării unui monument citadin. Integrarea lumile chtoniană, terestră şi celestă, adică situaţia
82 sa în ambientul oraşului remodelează spaţiul absolută a flaneur-ului.
înconjurător într-un mod amiabil, care poate În toate aceste monumete se simte
contribui la elevarea spirituală a cetăţenilor prezenţa riturilor de trecere a lumilor, ca faţele
urbei. Decuparea locală a peisajului afectat de ale arhetipului morţii.
prezenţa monumentului poate fi interpretată ca O vreme, până la distrugerea grădinii lui
decorarea unei încăperi fără pereţi. Edward Steichen de la Voulangis (în apropierea
Preocupările lui Brâncuşi pentru acest Parisului), au sălăşluit/coexistat aici într-o
aspect au fost notorii şi de pionierat în epocă. Se deplină armonie cu peisajul, două sculpturi
păstrează o fotografie a Pieţii Fânului din mar- brâncuşiene: o Coloană infinită şi o Coloană
ginea Târgu-Jiului, unde urma să fie amplasată stelă, având în vârf o Pasăre măiastră. Acet
Coloana fără sfârţit, pe care artistul a desen- ansamblu inedit, alcătuit din trei piese rezo-
at modulele ei, ritmate cu formele arborilor nante, alăturează semnificaţiile transcendente
şi munţilor din depărtare. Pentru Templul din ale Coloanei nesfârşite cu aceea a stâlpilor funera-
Indor, Brâncuşi s-a deplasat în India, iar pentru ri din cimitirele noastre arhaice, purtând în vârf
Fântâna lui Caragiale a cerut o fotografie a pieţei pasărea psihopompă, care va transporta sufl-
din Ploieşti, unde urma să fie amplasată lucrar- etul defunctului în Eden. Astăzi sculpturile se
ea. Mormântul lui Goga a căzut înaintea fazei de găsesc la Atelierul de Artă Modernă din Paris –
eseu
Centrul George Pompidou, în cadrul Atelierului Mai există o Formă plastică brâncuşiană
brâncuşian reconstituit. care stilizează o figură ghemuită şi care a fost
Bucureştiul se poate mândri totuşi cu utilizată de Brâncuşi în studiile de capitel pe
un monumet brâncuşian, Bustul lui Carol Davila, care le-a închipuit pentru o poartă cu motivul
amplasat în curtea Spitalului Militar Central. Sărutului /5/)
Alte proiecte monumentale brâncuşiene au Despre alte proiecte brâncuşiene nu
rămas în stadiu de machete. avem decât vagi supoziţii, întrucât nu avem
V.G. Paleolog ne prezintă două versiuni schiţe concrete lăsate de mâna artistului.
ale unor proiecte brâncuşiene denumite Temple Despre monumentele eroilor de la Hobiţa sau
ale sărutului, reproduse de Tretie Paleolor, după Peştişani se bănuieşte că ar fi fost nişte porţi sau
discuţiile sale cu sculptorul. Aceste construcţii nişte fântâni de pomenire.
sacre, constituite din câte 24 de Coloane ale săru- Barbu Brezianu mai pomeneşte nişte
tului (cu şi fără capitel) care susţin antablamen- proiecte de monumente datând din perioada
tul, realizează nişte incinte acoperite - peristil craioveană a sculptorului şi anume: Bustul lui
(fără celă, camera zeului) -, ceea ce ilustrează cu Gheorghe Chiţu şi al lui Traian Demetrescu /6/.
prisosinţă condiţia flaneur – ului, întrucât inte- Cestea sunt mai puţin importante din punctul
riorul ar fi comunicat nemijlocit cu exteriorul de vedere al cercetării noastre.
/3/. Zeiţa Iubirii ar fi fost acum nicăieri şi pre- După vizita lui Brâncuşi în Statele Unite
tutindeni, ceea ce ar conferi templului ei o mare din 1926, el a visat să realizeze unele monu-
persuasiune lirică. mente colosale: Păsări în văzduh: de 50 m. pen-
Proiectul arhitectonic I reprezintă o tru vila lui Charles de Noilles, la Hyèeres
arcadă-poartă deasupra cărei se înalţă o în sudul Franţei (1927) şi New York, în faţa
coloană trimodulară, de forma Plantei exotice, clădirii Seagram (1955); Coloane infinite pentru
materializată în sculptura omonimă. Proiectul Bucureşti (1930), Philadelphia (1939) şi Chicago,
ar fi adus ca noutate prezentarea unei forme pe malul lacului Michigan (1956), un Cocoş
organice, bulbar-vegetale, ca arhitectură. colosal la Philadelphia (1949) şi o altă Pasăre în
Proiectul arhitectonic II este chiar macheta faţa clădirii UNESCO din Paris (1956). De ase-
Templului eliberării proiectat pentru Indor, o menea a visat la zgârie-nori locuibili de forma
Coloană a sărutului al cărei dublu capitel ar fi Coloanelor sale infinite pentru New York în par-
reprezentat celula individuală de meditaţie. cul central şi pentru Chicago (1939) /7/.
Coloana magnifică a sărutului cu capitel bulbar Revenind la blocurile colosale locuibile,
ar reprezenta la scară monumentală un stâlp de ce modele extraordinare de zgârie-nori ar putea
casă cu capitel tip “măr cu oglinzi” care în eco- fi Proiectul arhitectonic (S.230), Planta exotică
nomia casei tradiţionale româneşti simbolizează (S.258), Spiritul lui Buddha ; Torsul cilindric de
o coloană a cerului care sacralizează locuirea băiat (S.215), Timiditatea (S.201).
/4/. Este şi aici o ieşire a interiorului în exterior, Un grup de ingineri români au propus,
partea, preluând semnificaţia întregului, aceea spre sfârşitul secolului XX, construirea unui psi- pagina
de “imago mundi”. hocosmodrom gigantic, pornind de la desenul
Fântâna lui Narcis, devenită Fântâna lui lui Brâncuşi, intitulat Sinea mea oarecum. Autorii
83
Haret ar fi fost macheta proiectului cu acelaşi propun următoarele materializări ale acestui
nume, propus pentru o piaţă bucureştiană, dar portret spiritual al sculptorului, de la care se
n-a fost să fie. Prin reflectarea chipului fiinţei aşteaptă efecte psihice benefice:
umane în oglinda apei, am regăsi şi aici o pre- - Liviu Câmpeanu îl vede realizat pe
lungire exterioară a omului. un platou muntos înalt (un cosmodrom al
Ansamblul sculptural Trecerea Mării Roşii sufletului nostru);
a fost distrus de artist, nepăstrându-se nici - Preda Paleolog imaginează un amfi-
măcar o fotografie. Căteva fragmente rămase teatru cu şase trepte circulare (alcătuit din
şi câteva mărturii dovedesc că ar fi fost vorba 364 blocuri de piatră), în jurul unei mese
despre un grup statuar în mărime naturală, rotunde;
constituit din 12 persoane, din care desigur nu - Romulus Nichel propune trei varian-
putea lipsi Moise. Ion Pogorilovschi consideră te luând ca model: a) structura atomului de
că ansamblul a fost distrus pentru că maniera Radiu, b) piramida lui Keops şi c) o piramidă
realist-impresionistă în care a fost realizat nu răsturnată, o emisferă transparentă cu şase
mai corespundea cotiturii stilistice a artei sale. benzi concentrice, trei lame convergente şi
eseu
88 de bile; tor din anul 1953 şi va deveni emblematic,
- Liviu Iliescu (inginer optician de reprezintă pentru acesta introversiunea vieţii şi
mare clasă) are viziunea unui psihodrom labirintul acesteia. Brâncuşi a folosit şi el spirala
plurifuncţional, sinestezic, alcătuit din: a) în autoportretul abstract “Sinea mea oarecum”
o masă dură, opalescentă, şlefuită concav, şi în “Portretul lui Joyce”. Coloana fără sfârşit
în scopul reflectării astrelor, b) o rampă de reprezenta pentru el ieşirea din labirintul spi-
acces şi un plan ascendent triunghiular, c) un ralei, adică al vieţii materiale şi trecerea în viaţa
val de pământ înconjurat de un cerc de brazi, eternă, spirituală;
d) un foişor pentru contemplaţie, e) oglinzi - aversiunea faţă de linia dreaptă a
convexe pentru oglindirea bolţii cereşti, f) lui Hundertwasser – promovată în Manifestul
grupuri prismatice eoliene proiectând razele mucegaiului din 1953 (adică faţă de geometrio-
solare, g) orgi celeste pentru muzici stelare, cul amorf – care va duce la pieirea umanităţii,
h) dispozitive bioptrice (inventate de el) în concepţia pictorului austriac, întrucât elimină
pentru sesizarea adierilor hipercolorate ale spiritul) se regăseşte şi în statuara brâncuşiană,
psihoformei, prilejuind efecte de levitaţie. ale cărei forme sunt organice, calde;
Locuri de amplasare au fost propuse: - reintegrarea vieţii omului în mediul
Muchia Nedeii din Munţii Vâlcanului, unde se natural (promovat prin manifestul “Dreptul
crede că se oficiau în vechime culturi solare şi tău la fereastră”, prin care se solicită integrarea
vulcanul de lângă Racoş, unde au fost detectate arhitecturii în mediul natural (acoperişurile cu
emanaţii radioactive benefice/8/. iarbă, copacii interiori, terasele înverzite etc), a
La asemenea proiecte gigantice şi com- fost utilizată şi de Brâncuşi în adaptarea monu-
plexe, autorii consideră că ar fi necesară colabo- mentelor sale publice (Ansamblul de la Târgu-
rarea celor mai renumiţi artişti, ingineri, muzi- Jiu) la peisajul locului.
cieni, antropologi, hidrotehnicieni, opticieni, Hundertwasser afirmă că ar dori:”să pot
istorici ai religiilor, psihologi, psihiatrii, poeţi, indica un paradis la îndemâna oricui. Paradisul
filosofi etc. există dar noi îl distrugem”.
Iar Brâncuşi: “eu vă dau bucurie pură”.
Pictorul austriac Hundertwaser (n. Şi întreaga concepţie de viaţă a lui Brâncuşi,
1928), independent de Brâncuşi, a iniţiat pro- naturalitatea nu e alta decât aceea a reintegrării
iecte arhitecturale deosebite, care���������������
încearcă inte- omului în mediul său. Nu e cazul să mai dăm
grarea locuinţelor/clădirilor în natură: în care citate.
vegetaţia invadează atât interiorul cât şi exte-
riorul clădirilor, integrându-le într-un tot uni- 2. Camera oraş (atelierul lui Brâncuşi)
tar – aspect în care regăsim întru totul condiţia
flaneur-ului. El a proiectat: Pentru analiza acestui al doilea aspect al
Casa în formă de ochi, săpată în pământ şi condiţiei flaneur-ului, suntem nevoiţi să reluăm
pagina
acoperită de iarbă, cu două ferestre – ochi prac- punctul de plecare al primului capitol, adaptân-
84 ticate în acoperiş şi cu o intrare la demisol; du-l, de data asta, la interiorul locuinţelor.
Casa cu acoperiş de iarbă – realizată de Ivan “Camerele” preistorice erau peşteri deschise,
Tambulevicz în Noua Zeelandă, pe care pasc sau improvizaţii din crengi, realizate în copaci.
oile; Odată cu sedentarismul, locuinţele au devenit
Casa-spirală şi Casa cu câmpii înalte – sunt construcţii din lemn sau piatră. În epoca noastră
case cu terase plantate cu iarbă, arbuşti şi cu predomină interioarele paralelipipedice.
copaci; Atelierul brâncuşian din Impasse Ronsin
Casa-groapă – săpată în jurul unei curţi nr.11, unde a vieţuit artistul începând din anul
subterane, ţine răcoare în zonele firbinţi clima- 1928 şi până la moarte (1957), cuprindea în
terice; final, după mai multe modificări, două camere
Autostrada verde – săpata în pământ şi de locuit şi două pentru crearea şi expunerea
acoperită cu iarbă, absoarbe zgomotele şi reduce lucrărilor finite, la care artistul ataşase două
poluarea, ca şi Staţia de benzină străpunsă de anexe (care constituiau atelierul fotografic al
copaci şi acoperită de iarbă. sculptorului: una pentru aparatură şi una pen-
Credem că am descoperit la el tru developare).
surprinzătoare asemănări cu Brâncuşi: Brâncuşi a adus exteriorul în interior
- motivul spiralei, care apare la pic- locuinţei sale – atelier – templu, pe mai multe
eseu
căi: făcând astfel mai captivant momentul revelaţiei.
a). prin pietrele neprelucrate şi trunchiu- De fapt, prin simpla lui prezenţă, vizitatorul
rile ori grinzile de lemn, - carierele şi exploatări- participa la opera dinamică pe care o repre-
le forestiere; zenta atelierul în totalitatea sa, participând el
b). prin bestiarul creat, sugerându-l în însuşi la condiţia flaneur-ului. Legatarii săi tes-
ambientul său natural: tamentarii, pictorii Alexandru Istrati şi Natalia
- Peştele reflectându-se în oglinda unui Dumitrescu susţin că aranjamentul atelierului
disc polisat, ca într-un ochi de apă apă; devenise marea operă de artă a sculptorului, la
- Pasărea în spaţiu proiectată pe un fun- care depunea o muncă neântreruptă.
dat roşu sugerând un apus de soare; Brâncuşi mai folosea şi altă strategie
c). prin materialele folosite: Peştele din de fascinare a vizitatorului şi a prezumtivului
marmură cu vinişoare verzi etc. cumpărător, acela de a monta unele sculpturi
Aspectul de templu l-a redat prin izbuc- pe socluri rotitoare (Noul născut, Leda, Peştele),
nirea formelor pure, şlefuite, solare care izbuc- precum şi acela de a reflecta unele entităţi în dis-
neau ca nişte zeităţi dintre materialele nefasona- curi metalice (inox şlefuit ori bronz polisat), ori
te, prin pereţii albi ai încăperilor şi prin îmbrăcă- reflectarea unor opere în altele şi chiar a ambi-
mintea sa albă şi înfăţişarea sa de zeu olimpian. entului atelierului în suprafeţele supraşlefuite
Ele erau grupate tematic în centre sem- ale capodoperelor sale. Din acest motiv expe-
nificante, aşezate cu predilecţie spre pereţii încă- rimenta luminozitatea asupra operelor dar şi a
perilor, uneori sculpturi înalte, cum ar fi Cocoşii anumitor zone din interior. Acesta este un mare
ori Coloanele nesfârşite, încojurând câte o masă şi rafinat mod de a aduce în interior mediul
rotundă pe care trona o formă ovoidală sau exterior, lumina solară şi a o folosi pentru valo-
aplatisată, cum ar fi Leda, Noul născut ori Peştele. rificarea ambientului.
Aceste grupaje semănau foarte bine cu aglome- După ce Man Ray l-a învăţat să fotogra-
rările zgârie-norilor în jurul unor pieţe citadine, fieze – ne spune Roxana Marcci – Brâncuşi făcea
despre care am mai vorbit. Acestea grupări pot numai fotografii deformate, urmărind efecte de
avea semnificaţii arhetipale, care trebuie studia- incandescenţă, estompări, reflexe, umbre, într-
te aparte un cuvânt - anamorfoze. Exegeta menţionată
În atelierul-templu-locuinţă Brâncuşi este de părere că artistul aplica acest procedeu
experimenta în permanenţă diverse aspecte pentru a ne atrage atenţia asupra felului cum
artistice. Cel mai simplu procedeu consta în dorea el ca opera să-i fie receptată şi anume cât
schimbarea soclurilor între ele. Apoi grupa două mai imaterială-spiritualizată.
trei opere rezonante, asmblări pe care le denu- Pentru păstrarea ansamblului reprezen-
mea “grupuri mobile” şi care constituiau un
fel de nouă operă, întrucât grupul primea o
semnificaţie generală, de ordin superior, care se
răsfrângea apoi asupra fiecărei entităţi. Cel mai pagina
cunoscut dintre ele poartă denumirea “copilul
în lume”, fiind alcătuit din trei entităţi: Micuţa 85
franţuzoiacă, Coloana şi Cupa socratică, gruparea
accentuând destinul nostru muritor, cu şansa
unei morţi eliberatoare, din moment ce Cupa
este aşezată în vârful Coloanei mesageră a trans-
cendenţei.
De asemenea, prin materialele nepre-
lucrate depuse în încăperi, Brâncuşi sugera
vizitatorului un anumit traseu iniţiatic prin
spaţiul atelirului spre relevarea operelor sale
conform dorintei sculptorului. Asemenea trasee,
din punctul de vedere al flaneur-ului pot fi inter-
Claudio Miklos

pretate ca drumuri citadine, introducând astfel


urbea în locuinţă.
Unele dintre oprele care urmau să fie
prezentate erau ascunse sub huse de pânză albă
eseu
tat de atelier ca operă artistică artisul înlocuia plu această formă ne-ar asigura pace deplină,
sculpturile vândute cu copii în gips. Ba chiar linişte sufletească. Ne-am simţi ca în pântecele
după moartea colecţionarului John Quin cu matern. Ce ar putea fi mai odihnitor decât să te
ajutorul lui Marcel Duchamp şi-a răscumpărat legeni, aşezat comod într-un balansoar în inte-
o serie de lucrări, printre care şi pe cele care riorul acestei forme, sau să dormi într-un pat
au constituit celebrul grup mobil “copilul în imens, circular. În concluzie, cred că ar putea fi
lume”. dormitorul ideal, al unei locuinţe.
Dar ce sentimente am putea trăi locuind
3. Interiorul formelor plastice în interiorul capului ovoidal al Muzei adormite
brâncuşiene (foto 2). Aici am pătrunde în interiorul minţii
omeneşti şi am trăi desigur o fascinantă revelaţie
Ne-a mai rămas un pas ca să ajungem la spirituală, aceea că materia şi mintea sunt una
esenţa întreprinderii noastre, acela de a deveni şi aceeaşi substanţă – o materie spiritualizată.
flaneur-i noi înşine şi de a pătrunde în interiorul Împăcarea cu sine ar fi deplină şi s-ar realiza tot
formelor plastice brâncuşiene resimţite locui- printr-o formă ovoidală. Regăsim şi aici condiţia
bile. Acum, noi vom reprezenta exteriorul, iar “flaneurului”, prin aducerea lumii exterioare,
sculpturile interiorul, gândul locuibil al demiur- cu ajutorul gândirii, în interiorul craniului. Ne
gului. putem gândi acum că formele, sunt generate
Ce senzaţii am putea trăi dacă am locui de spiritul nostru însetat de lumină. Şi astfel
în interiorul acestora, mărite desigur la o scară ovoidul pur al Începutului lumii se trezeşte la
convenabilă. Nu spunea oare Brâncuşi că unele viaţă. O gură care se deschide şi apoi una care
dintre sculpturile sale (Păsările şi Coloanele) dacă strigă: capul Primului pas, apoi Noul născut.
ar fi mărite la o scară convenabilă, respectând Văzute din interior, aceste imixtiuni interne în
desigur proporţiile, ar putea umple şi susţine forma perfectă sunt resimţite ca o stricare de
bolta cerească? echilibru, ca o ameninţare. Gura Primului strigăt
Asemenea forme şi problemele pe care pare o poartă deschisă spre lume, iar Prometeu
acestea le-ar putea induce asupra psihicului are o uşoară stare de tensiune a ovoidului.
prezumtivului lor locuitor, ar trebui cercetate Din interiorul unei asemenea forme,
de psihologi, arhitecţi, esteticieni, radiestezişti cu boltă ovoidală deformată (Primul strigăt –
reuniţi în echipe interdisciplinare. În acest eseu, foto 3), cred că am resimţi o uşoară nelinişte,
nu facem decât să dezbatem succint problemele, gândindu-ne că această deformare ar putea să
încercând să întrezărim concluziile, care ar se accentueze şi în final să ne strivească.
trebui să fie verificate. Cu ovoidele care prezintă excrescenţe/
Există două forme fundamentale în dilatări exterioare, lucrurile se schimbă. Privind
creaţia brâncuşiană, la care printr-o reducţie din interior asemenea forme, mintea este invitată
fenomenologică radicală le putem sintetizăm pe la explorare. Ce conţin aceste înălţări, spre ce ne
pagina conduc oare?
toate. Acestea sunt ovoidul şi coloana.
86 E cazul chipurilor feminine puternic
A. ovoidul stilizate: Danaidele, D-şoarele Pogany, Eileen,
Negresele albe şi blonde. La scară mare ar putea
Cea mai simplă formă pentru explicarea deveni locuri de meditaţie ori temple.
unei totalităţi omogene, nediferenţiate ar fi Cu Narcis lucrurile se schimbă. Ovoidul
desigur sfera. Dar Brâncuşi a optat pentru ovoid se ridică spre verticală şi se contemplă în lume
= ou, pântece matern, formă care sugerează deve- – narcisim cosmic, studiat de Bachelard. Lumea
nirea. Arhetipul în acest caz este foarte transpar- este frumoasă pentru că îmi oglindeşte chipul
ent. Naşterea poate fi a unei fiinţe sau a unui meu care este frumos şi eu sunt frumos căci
univers. Prin Începutul lumii (foto 1) Brâncuşi lumea căreia îi aparţin şi care m-a zămislit este
a dorit să ne introducă în interiorul genezei, în frumoasă. Ne reîntâlnim acum cu subiectul care
lumea nemanifestată, dar care urmează să se este şi în el însuşi şi în lume, ca la Heidegger.
trezească la viaţă. Exteriorul şi interiorul lumii Blaga vedea în Măiastra brâncuşiană
coincid, regăsim aici condiţia ideală a flaneur- silueta unei străvechi catedrale /10/. Tot cic-
ului. Ar putea fi o locuinţă sau un templu (unii lul Păsărilor poate fi receptat astfel. Păsăruica
exegeţi susţin că această formă ar fi cea propusă poate fi şi ea văzută din interior ca o biserică
pentru Templul eliberării /9/). Locuinţă sau tem- ortodoxă stilizată sau un templu medireranean.
eseu
Ovoid aşezat vertical, prin gura ei larg deschisă camera de meditaţie a Templului eliberării se urca
(devenită plafon de data aceasta) pare că aşteaptă tot prin interiorul coloanei sale şi că a imaginat
transcendentul coborâtor. Măiestrele trec de la zgârie-nori locuibili de forma Coloanei infinite,
barocul formei spre gotic, iar Păsările în văzduh cu lift central.
ating culmea supleţii gotice. Această formă În general, un zgârie-nor striveşte per-
ar fi potrivită pentru o cameră individuală de sonalitatea prin mărime, dar o şi entuziasmează,
meditaţie, în care cel aflat în reculegere ar trebui prin sentimentul de mândrie legitimă că omul
să se poată urca pe o scară spre capul Păsării. a fost capabil să realizeze o construcţie de ase-
Cred că sunetele propagate în acesată formă ar menea anvergură. Dar Coloana infinită, propusă
fi asemănătoare celor din interiorul unui tub de de Brâncuşi pentru aceste proiecte, măguleşte
orgă, aşa cum afirmă şi poeţii. vanitatea umană atât prin semnificaţia filosofică
Extrem de potrivite cu alura unor biseri- transmisă (sugerarea elanului transcendent
ci creştine ar fi grupurile de Doi şi Trei pinguini nesfârşit al generaţiilor), cât şi prin inteligenţa
(foto 3), nu numai prin formele lor compacte şi tehnică a realizării (conceptia modulară
boltite, dar şi prin simbolistica nemijlocită spre repetabilă, finită, accesibilă, a infinitului altfel
care trimit. Doi pinguini simbolizând tatăl şi fiul, inimaginabil).
iar Trei pinguini trinitatea cerească (despre aerul Totodată, prin trimitera mitică la axa
sacru al sculpturilor menţionate ne vorbeşte din lumii, forma columnară brâncuşiană contribuie
eternitate Vasile Sav /11/). Privind din interiorul la neantizarea senzaţiei angoasante produse
grupului de Trei pinguini am vedea trei bolţi de de convieţuirea colectivă, de către sentimentul
înălţimi diferite, care se intersectează (probabil împlinirii individuale, sub aspectul contribuţiei
aici ar trebui o coloană centară de susţinere, anonime la progresul spiritual al speciei.
element arhitectural care ar amplifica viziunea Realizarea sublimă a condiţiei flaneur-
cosmică din interiorul incintei sacre prin suges- ului ar fi constituit-o Templul eliberării (proiectat
tia stâlpului cosmic. De asemenea, prin stilizare pentru Indor), de forma Coloanei sărutului cu
şi ochii mari, par trei degete unite în semnul cu dublu capitel, dacă s-ar fi realizat. El ar fi real-
care preotul creştin face binecuvântarea. izat acel “imago mundi” în care ne-am fi simţit
De asemenea Ţestoasa şi mai ales Ţestoasa împăcaţi cu Marele Tot (foto 5).
zburătoare ar putea deveni temple/biserici mod- În interior s-ar fi pătruns printr-un
erne. Ţestoasa ar fi o clădire cu o cupolă clasică, drum spiralat deambulatoriu, spre centrul tălpii
pe când cea zburătoare ar crea senzaţia de deco- construcţiei - în punctul cel mai coborât al
lare. traseului fiind proiectată şi o abluţiune cu apă
Focile ar putea fi tobogane sublime, iar până la glezne -, apoi dintr-unul ascendent prin
Cocoşii terasaţi s-ar preta mai puţin pentru piciorului Coloanei.
locuire. În interiorul celului individuale de
meditaţie (capitelul dublu, iluminat natural,
B. Coloana printr-un orificiu circular din tava), ne-ar fi pagina
întâmpinat:
Dacă ovoidul reprezintă arhetipul - o Coloana sărutului cu simplu capitel
87
naşterii (intrarea în lume), Coloana (foto 4) susţinând urna funerară cu cenuşa maha-
reprezintă ieşirea din lumea efemeră şi intrarea ranei,
în cea eternă, arhetipul trecerii lumilor. La nive- - trei Pasări în văzduh (una din marmură
lul inconştientului colectiv trecerea lumilor e albă, una din bronz polisat şi una din
resimţită ca un vertij. Muribunzi revenişi la viaţă marmură neagră);
au povestit despre parcurgerea unui tunel verti- - Regele regilor/Spiritul lui Buddha;
cal. Această imagine arhetipală aparţine deja - Pe pereţi, fresce reprezennd păsări în
inconştientului personal. Brâncuşi a prelucrat zbor;
acest motiv arhetipal adăugându-i modulele - un bazin dreptunghiular cu apă.
(treptele înălţării, vămile etc, repetarea trecerii Cred că, în clipa revelaţiei (cu soarele la
de către fiecare în parte şi de întregi generaţii zenit), ne-am fi văzut cu uimire chipul reflectat
etc). Prin acestă revenire la arhetip, credem că în bazinul cu apă, alături de al sculpturilor din
Brâncuşi a vrut să transmită mesajul parcurgerii incinta sacră /12/.
interioare a coloanei şi nu căţărarea pe exterio- Când soarele s-ar fi îndepărtat, cu ultima
rul ei. Trimiterea este întărită şi de faptul că în iluminare a încăperii, parcă ar fi luat şi intreaga
eseu
contura în suficientă măsură lucrurile.
Claudio Miklos

În ultima vreme tot mai mulţi brân-


cuşiologi fac referiri la Heidegger. Il vom mai
pomeni doar pe Paolo Galleriani, care în artcolul
Actualitatea lui Brâncuşi (consideraţii după o călă-
torie la Târgu-Jiu) /13/, comentează importanţa
pentru sculptorul român a locului amplasării
sculpturii, a soclului, a relaţiilor dintre aces-
tea şi spaţiu, precum şi a tăcerii demiurgului.
Criticul de artă italian citează un fragment din
Heidegger, din care spicuim: “Jocul raporturilor
dintre artă şi spaţiu ar trebui gândit plecând de
la experienţa locului şi a străzii. (…)Sculptura ar
trebui să fie învelişul-corp al unor locuri care,
deschizând o stradă şi veghind-o, să adune în
jurul său un ce liber, care să dea dimensiune
tuturor lucrurilor şi oamenilor, o locuire deci, în
mijlocul lucrurilor (…) Sculptura: straiul-corp al
adevărului Existenţei în operă a locului.”
Dar esenţialul aici este locuirea adevărată,
despre care criticul italian nu ne mai spune
nimic.
Pentru a ajunge la temeiul existenţei,
filosoful Martin Heidegger consideră că omul
imagine reflectată în bazinul cu apă. Ne-am fi trebuie să atingă stadiul “locuirii autentice/
simţit ridicaţi în văzduh şi contopiţi cu lumina adevărate”, prin care fiinţarea, inconştientă până
divină, solară. Apoi, camera ar fi revenit în la subconştientă, se deschide prin conştiinţă
penumbră şi ne-am fi regăsit, încet, încet, pe noi (fiinţa personală) la Fiinţa fiinţării, ideea de fiinţă
înşine şi am fi părăsit încăperea. supraconştientă/suprapersonală. Fiinţarea
Din punct de vedere al flaneur-ului, acest rezidă aşadar, în starea sensibilă de a exista şi
Templu al eliberării ar fi reiterat chiar mai spectac- cunoaşte numeroase gradaţii.
ulos decât Coloana fără sfârşit simbolistica axului Materia anorganică (pământul, pietrele,
cosnmic şi al imaginii lumii. Lumea chtoniană ar metalele, apa, aerul, focul etc.) nu fiinţează, ele
fi fost repzentată mai pregnant prin labirintul există pur şi simplu, sunt “lipsite de lume” – în
subteran, în camera de meditaţie s-ar fi realizat sintagma autorului – dar pot fi atrase în fiinţare,
eliberarea sufletului de materie, iar prin raza prin transformarea lor în artefacte utile omului.
pagina Materia organică (plantele, animalele şi omul)
coborâtă sofianic din cer, prin orificiul tavanului
88 s-ar fi realizat contopirea cosmică. fiinţează pe diverse trepte evolutive. Plantele
sunt situate pe treapta inferioară a fiinţării,
4. Locuirea brâncuşiană şi arhetipurile animalele pe cea medie, iar omul pe cea
superioară, dacă locuieşte autentic (inautenticul
De ce privind formele brâncuşiene, orga- existenţei sale nu l-ar deosebi prea mult de ani-
nice, pline/împlinite, pure, blânde ca o mân- malele călăuzite predominant după instinct).
gâiere regăsim o pace interioară? Dacă le-am Omul inautentic poate atinge stadiul de fiinţă
locui, oare, sentimentul acesta nu ar fi mai personală, pe când cel autentic poate recepta
intens? Ca să răspundem acestor întrebări esen- fiinţa absolută, suprapersonală.
ţiale. Trebuie să căutăm un sens mai profund, Pentru Brâncuşi materialele au un suflet
observând că formele plastice brâncuşiene sunt care trebuie dezvăluit. Important este că şi ele
pretabile unor interpretări filosofice, sunt forme pot contribui, dacă sunt prelucrate în scopul
– filosofale şi arhetipale. Problemele formei sunt locuirii autentice, la dezvăluirea fiinţei, adică a
desigur probleme ale modelării spaţiului – pro- întemeierii ei, ceea ce echivalează cu relevarea
blemă insuficient cercetată încă. adevărul existenţei.
Pentru elucidarea acestora tot mai mulţi Dar să revenim la Heidegger.
cercetători apelează la Haidegger şi Jung fără a Ce se poate face cu materialele? – se
eseu
întreabă filosoful. Desigur, artefacte şi opere un câmp liber, care acordă lucrurilor existente
de artă. Deosebirea dintr ele constă în faptul acolo o aşezare, iar omului o locuire în mijlocul
că primele sunt concepute utilitar, pe când lucrurilor “.
celelalte în scopul revelării fiinţei. Iar aceasta Volumul sculpturilor nu va delimita
fiind supraindividuală, îşi dictează ea însăşi spaţii care să opună un interior unui exterior.
condiţiile relevării ei. În momentul revelaţiei “Sculptura: întruchiparea adevărului Fiinţei în
omul trăieşte plenar, sesizând: faptul-de-a-fi-în- opera ei de ctitorire de locuri”.
lume, faptul-de-a-fi-laolaltă-cu, înţelegerea, lib- Acum să aplicăm teoria locuirii autentice
ertatea, grija, faptul-de-a-fi-întru-moarte. Dar heideggeriene la opara sculptorului Constantin
să-l cităm pe Heidegger: “Muritorii locuiesc în Brâncuşi.
măsura în care salvează pământul (…).Muritorii Concepţia sa generală despre lume,
locuiesc în măsura în care primesc cerul ca cer. reieşită din aforismele sale şi modul de viaţă
Ei lasă soarelui şi lunii mersul lor, aştrilor le lasă pe care l-a practicat, care nu e alta decât aceea
calea lor, lasă timpurilor anului binefacerile şi a ţăranului român tradiţional, este în deplină
asprimile lor, nu fac din noapte zi şi nicidin zi concordanţă cu armonizarea tetradei: comu-
chinuitoare neodihnă. niune cu natura, religiozitate de tip panteist,
Muritorii locuiesc în măsura în care îi întemeierea unei familii, construirea unei
aşteaptă pe divini ca divini. Sperând, ei le oferă gospodării, împăcare cu soarta de fiinţă muri-
nesperatul. Stau în aşteptarea semnelor sosirii toare, credinţă în mântuire.
lor şi nu se înşală asupra emblemelor absenţei A-fi-în-lume însemnă pentru Brâncuşi
lor. Nu-şi fac zeii lor şi nu se dedau cultului ido- nu numai acestă integrare în marele tot, dar şi
lilor. Chiar în nemântuire, ei mai aşteaptă încă căutarea Fiinţei vietăţilor şi a omului. El nu a
mântuirea ce le-a fost retrasă. inventat o altă lume imaginară ci a căutat să
Muritorii locuiesc în măsura în care îşi dezvăluie ideile platonice, modelele lucrurilor
călăuzesc propria esenţă – a avea putinţa morţii reale. Oricât de stilizate apar sculpturile sale, ele
ca moarte – în fiinţa acestei putinţe şi în folosirea au pornit de la personaje reale.
ei, cu gândul ca să fie o moarte bună. A-i călăuzi La Heidegger ideea Adevărului pare
pe muritori în esenţa morţii nu înseamnă nicide- absolută şi aceasta este esenţa artei şi temeiul
cum a face din neantul vid al morţii supremul acesteia, iar Frumosul o faţetă a adevărului.
ţel, aşa cum nu înseamnă să întuneci locuirea “Instalarea adevărului în operă este pro-
prin oarba ţintuire a sfârşitului. ducerea unei fiinţări care până atunci n-a existat
În salvarea pământului, în primirea niciodată şi care nici nu va mai apărea vreodată.
cerului, în aşteptarea divinilor, în călăuzirea Producerea situează această fiinţare în aşa fel în
muritorilor se petrece locuirea ca acea împătrită deschis, încât abia ceea ce urmează să fie produs
ocrotire a tetradei”/14/. luminează deschiderea deschisului în acre el iese
A locui authentic înseamnă aşadar a fi la iveală. Acolo unde producerea aduce în mod
om muritor pe pământ, a cultiva şi a culege expres deschiderea fiinţării, adică adevărul, ceea pagina
roade, a construi în pace, a edifice, a întreţine, a ce este produs este o operă. O asemenea pro-
îngriji, a fi liber. ducere este creaţia.” Esenţa artei (TEMEIUL EI) 89
Vorbind despre Hölderlin, Heidegger = punerea-de-sine-în-operă a adevărului.
afirmă că omul locuieşte în mod poetic dacă Ca şi la Heidegger, fiinţa apare, în
strânge esenţa prin armonie şi strălucire, aprop- concepţia lui Brâncuşi, de la sine când i se
ie cerul de pământ, măsurând intervalul Cer- creează condiţiile necesare şi suficiente (se iveşte
Pământ, aducându-le unul spre altul, aici are sufletul materiei). Şi astfel ni s-au dezvăluit
loc vieţuirea, iar dimensiunea sa umană şi-o fiinţele: Peştilor, Păsărilor, Focilor, Ţestoaselor şi
caută măsurându-se cu divinitatea necunoscută, Oamenilor (copii, tineri, bărbaţi şi femei).
dar care se ascunde în lucruri familiare, dînd Libertatea la Brâncuşi se manifestă
strălucire. Spaţiul artistic scoate din neascun- tot în concordanţă cu viziunea Heidegger-
dere ce-i este lui mai propriu, adevărul, prin el platoniciană. Ea vine dintr-un impuls oarecum
fiinţa iese din neascundere. Croirea spaţiului exterior, dictat de fiinţa asupra căreia sculptorul
înseamnă eliberare de locuri privilegiate care meditează Ajungând în imperiul ideilor pure,
pregătesc de fiecare dată locuirea. “Sculptura ar mai descoperim o concordanţă a concepţiei
fi întruchiparea de locuri care, deschizând un existenţiale brâncuşiene cu gândirea filosofului
ţinut şi păstrându-l, adună şi menţin în jurul lor german. Haidegger spune că în lumea ideilor
eseu
pure, una este dominantă, aceea a binelui. Oare în sine cât şi în afara lui. De asemenea, eul,
nu spunea şi artistul român că prin sculturiele prin conştiinţa sa aflată într-o perpetuă luptă
sale vrea să aducă bucurie pură şi că ar dori ca împotriva instinctelor, joacă rolul unui erou
să se joace copii, prin parcuri cu animalele sale? civilizator, adică al fiinţei fiindului (în sintagmă
În sfârşit, faptul de-a-fi-întru-moarte l-a revelat heideggeriană).
în capodoperele sale, care sunt şi monumente Inconştientul colectiv reprezintă zestrea
funerare: Sărutul, Rugăciunea + Bustul lui Petre genetică a speciei. La acest nivel, arhetipu-
Stănescu, Ansamblul munumental de la Târgu-Jiu. rile sunt prezente ca simboluri neexplicite.
Împăcarea cu moartea şi ideea morţii elib- Explicitarea lor are loc pe traiectul inconştient
eratoare planează şi asupra altor ansambluri de colectv, inconştient personal şi starea conştienţei.
sculpturi brâncuşiene (grupul mobil (“copilul în În faza indistinctă a inconştientului colectiv,
lume”, alcătuit din Primul pas + Coloană + Cupa arhetipul apare ca simbol nativ, care se va releva
lui Socrate) şi mai ales a proiectului Templului trecând prin experienţa refulată a inconştientului
eliberării sufletului de corp, imaginat pentru maha- personal, manifestându-se semnificativ prin
radjahul indian Paoul Holkar, din Indor). conştientizare. Gândirea nu urmează altă cale.
Mai trebuie să adăugăm că la con- Noile cunoştinţe se aglutinează la cele vechi,
cluzii asemănătoare ajungem şi dacă utilizăm modelul silogistic neadmiţând altă cale. Putem
teoria arhetipurilor la interpretarea statuarei conchide astfel că teleologia este dată în premise.
brâncuşiene. Există şi aici un : inconştientul Fenomenul se recunoaşte în teoria cunoaşterii
personal (corespunzător fiinţei individuale platoniciene care desemnează lucrul cunoscut
heideggeriene) şi unul colectiv, supraindividual prin recunoaşterea sa anamnezică, relevată prin
(Fiinţa supraindividuală). ideile pure, arhetipurile vieţii noastre psihice.
În concepţia celui mai titrat psihanal- Arhetipurile modelează incredibil de
ist de până acum, C.G. Jung, a existat o fază substanţial viaţa noastră. În ceea ce priveşte
aurorală a omenirii în care omul trăia în armo- creaţia artistică ele o pot expica plauzibil. La
nie cu natura şi cu divinităţile imaginate, fără a nivelul inconştientului colectiv arhetipul nu are
cunoaşte deosebirea dintre bine şi rău. În această conţinut şi contur ferm. Pe măsură ce răzbate
perioadă îndelungată s-a cristalizat psihicul la nivelul conştiinţei, la nivelul inconştientului
uman cu specificul său de gândire şi concepţia personal începe să se contureze, iar la nivelul
sa de viaţă. În special, problemele importante ale conştiinţei artistul îl va prelucra. Putem găsi aici
existenţei s-au organizat algoritmic, repetându- o paralelă cu etapele de materializare ale proi-
se ca manifestare, de la generaţie la generaţie. ectului haideggerian. Arhetipul şi dasein-ul au o
Aceste forme de universală răspândire în psi- parte comună ca esenţe spirituale, psihice.
hic (categorii ale imaginaţiei, idei primordiale, Dar ce înţelege Jung prin această proi-
reprezentări colectice) sunt denumite de Jung, ectare creatoare? Toată experienţa speciei este
athetipuri. conţinută genetic în arhetipuri. Tot ce proiectăm
pagina Arhetipurile se înmagazinează în în viitor este predeterminat prin trecut. Posedăm
90 inconştientul colectiv al speciei, care este un fel astfel finalitzatea înaintea de înfăptuirea ei.
de suflet suprapersonal, ceva de genul fiinţei Credem că Jung se apropie mult prin teo-
heideggeriene. ria arhetipurilor de viziunea asupra lumii a lui
Acest inconştient colectiv este nemuri- Heidegger. Şi pentru celebrul psihanalist şi psihi-
tor, extracorporal şi intracorporal totodată, ca şi atru, sufletul este nemuritor şi atât extracorporal
fiinţa heideggeriană. cât şi intracorporal. Lumea psihică Arhetipurile
Am putea omologa fiinţarea heideggeriană cu sunt forme de universală răspândire în psihic,
sinele lui Jung, prin care înţelegem totalitatea categorii ale imaginaţiei, idei elementare/pri-
aspectelor psihice umane, adică atât pe cele mordiale, reprezentări colective.
inconconştiente (apaţinând fie inconştientului Aceste forme preexistente pot ajunge
colectiv, fie celui personal), cât şi pe cele doar mijlocit în zariştea conştiinţei ca simboluri
conştiente /15/. Prin această paralelă, desigur că sau imagini arhetipale. Şi când ajung, conduc,
fiinţei îi corespunde eul conştient. în domeniul plastic, la forme arhetipale care
Prin faptul că inconştientul colectiv eliberează. În cazul lui Brâncuşi, referindu-
înglobează întrega zestre psihică a omenirii (ba ne numai la cele despre care am pomenit în
chiar şi a vieţii terestre în genere), transmisă acest eseu, menţionăm că regăsim arhetipurile:
genetic, şi pentru Jung, subiectul există atât naşterii în Începutul lumii, nunta în Sărutul,
eseu
“marea trecere” în Coloana fără sfârşit. ma ei acasă. Prin acestă contopire spirituală
Prin faptul că, în momentul realizării a individualului cu absolutul se reface uni-
unei capodopere, fiinţa individuală se contopeşte tatea primordială a lumii. Intuind acest lucru,
cu Fiinţa fiinţei, răspunzând totodată şi unei Brâncuşi scria cu creionul pe o umilă pagină de
nevoi arhetipale, eul individual contopindu- carnet:
se cu inconştientul colectiv, avem de a face cu “Brad de nuntă / brad de moarte! / Dânduţi
împlinirea condiţiei de flaneur la nivel spir- sama /toatis una, / unas toate!” /16/.
itual. Acest fapt explică de ce, în aceste realizări
artistice superioare, ne regăsim pe noi înşine şi
contemplându-le ne simţim acasă.
În concluzie putem afirma că formele lui
Brâncuşi ne eliberează întrucât prin ele se mani- Note:
festă arhetipurile şi locuirea autentică, prin care 1. Roxana Marcoci – POLITICA SPAŢIULUI.
fiinţa prinde viaţă. Privelişti inedite şi oglinzi capcană în Atelierul
lui Brâncuşi (Rev. Brâncuşi nr.4/1997)
2. Flora Merill - New York Word / 3.oct. 1926;
CONCLUZII 3. V.G. Paleolog – Brâncuşi – Brâncuşi (Ed.
1. Am pornit cercetarea noastră de la Scrisul Românesc, Craiova, 1976)
studiul Roxanei Marcoci despre interpretarea 4. Ion Pogorilovschi – VIZIUNEA AXIALĂ A
statuarei lui Brâncuşi prin prisma conceptului LUMII (Ed. Vremea, Bucureşti, 2001);
de flaneur. 5. Ştefan Georgescu-Gorjan – TEMPLUL DIN
2. Am dezvoltat concepţia noastră pe INDOR (Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996);
această temă în patru capitole: 6. Barbu Brezianu - Brâncuşi în România,- Ed.
2.1 oraşul cameră Academiei, 1976;
2.2 camera oraş 7. Ştefan Georgescu-Gorjan – AM LUCRAT CU
2.3 interiorul formelor plastice BRÂNCUŞI (Ed. Universalia, Bucureşti, 2004);
brâncuşiene 8. Teodor Redlow – Propuneri pentru un psiho-
2.4 locuirea brâncuşiană şi arhet- drom (Revista Arta nr. 9-10/1990)
ipurile 9. Ştefan Georgescu-Gorjan – TEMPLUL DIN
3. Propunem constituirea unor echipe INDOR (Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996);
de cercetare interdisciplinare, constituite din
10. Lucian Blaga – poezia PASĂREA
arhitecţi, ingineri, psihologi, antropologi,
muzicieni, radiestezişti etc. pentru studirea MĂIASTRĂ
posibilităţii utilizării formelor brâncuşiene 11. Vasile Sav – Un vers: un univers (în PASI
în căutarea unor posibilităţi de locuire mai PE NISIPUL ETERNITĂŢII, Ed. Fundaţiei
adecvate fiinţei noastre. “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997;
4. Credem că, ar fi posibil de găsit inves- 12. Lucian Gruia – MOMENTUL REVELAŢIEI
titori pentru realizarea unor camere experimen- ÎN TEMPLUL BRÂNCUŞIAN AL ELIBERĂRII pagina
tale de forme ovoidale (pentru odihnă, relaxare (de ar fi fost să fie…), Ed. Fundaţiei “Constantin 91
şi somn), ori elansate (pentru muncă şi activităţi Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2004;
creatoare). 13. Paolo Galleriani - Actualitatea lui Brâncuşi
5. Şi încheiem cu un vis: realizarea unei (consideraţii după o călătorie la Târgu-Jiu) în
biserici creştine de forma sculpturii Trei pinguini, Capitolul BRÂNCUŞI 120 din CAIETE CRITICE
la o scară adecvată şi, de ce nu, chiar a Templului nr. 1-2/1997;
eliberării. Şi toate la Târgu-Jiu. 14. Martin Heidegger – REPERE PE DRUMUL
Prin abordarea statuarei brâncuşiene GÂNDIRII (Ed. Politică, Buc., 1988) şi
prin cheia propusă, am devenit flaneur-i noi Martin Heidegger – ORIGINEA OPEREI DE
înşine, pătrunzând în interiorul formelor demi- ARTĂ (Ed. Univers, Buc., 1982)
urgului. Aici am descoperit în ce constă misterul 15. Carl Gustav Jung – ÎN LUMEA
împlinirii fiinţei noastre. Secretul este că în opera ARHETIPURILOR (Ed. “Jurnalul literar”,
lui Brâncuşi fiinţa individuală atinge gradul Buc.1994).
Fiinţei scrise cu majusculă, iar eul individual 16. Doina Lemny, Cristian-Robert Velescu –
se contopeşte cu sufletul colectiv, sub aspectul BRÂNCUŞI INEDIT (Ed. Humanitas, Bucureşti,
arhetipurilor. De aceea opera sa dăinuie, ne 2004)
eliberează şi ne face să ne simţim în preaj-
proza

CONEXIUNE ORGANICĂ

Ionuţ ACRUDOAE
Într-adevăr, sursa luminilor succesive care pornise docil, atras de urmele puternice
era greu de apreciat, chiar şi pentru o creatu- ale forţei universale prezentă în orice organism
ră infimă ca el. Tresărind adeseori, fiinţa nu viu...Un flux de aer binefăcător, sublim prin
putea percepe decât o vagă dovadă a tăcerii ce prezenţă şi grandoare străpunse toate orificiile
domina... aparent, trivial, o noapte ce părea zi, creaturii ca o beţie lăuntrică, trezire instanta-
o zi ce se disimula în noapte. Rupturi bruşte, nee a conştiinţei primordiale. Rupere de ritm
cutremurătoare, nu aveau loc decât incidental, şi senzaţii diverse împinseră creatura dincolo
în ciuda minuscului simţ al prezentului care se de limitele legilor convenţionalului: devenea
mai păstrase. Doar insinuări greu de perceput, încet-încet o parte a tunelului care încă palpi-
organice fără drept de apel, rebele în dimensiu- ta din cine ştie ce motive şi realiză că trebuie
nea lor temporală. să-şi recapete autonomia şi să atingă centrul
Tunelul părea fără capăt, lipsit de com- divinităţii dincolo de tunelul care palpită, geme
plexul terorizant al tuturor fobiilor declarate şi... stop. Trecând de un punct care părea termi-
faţă de prezenţa sa. Pur şi simplu era înconjurat nus, forţă „ieşirea”, împingând spre necunoscut
de tăcere, o absolutizare a unor concluzii care întreaga-i dimensiune corporală: ceea ce trebuia
nu trecuseră încă de nivelul ipotetic, păstrând să semnifice o coadă splendidă, demnă de o
o transparenţă lipsită de echivocul delirant al fiinţă apropiată de zei ca acesta, nu mai repre-
prezentului. Era tăcere... O mişcare, o deplasare zenta decât un ciot tumefiat, cumplit şi complet
perceptibilă care-i provocă frisoane teribile în distorsionat. Nu avea conştiinţa regretului, dar
milimetrii de tunel interior, secundă de secun- simţise ceva care semăna cu acesta. Zeul îl lip-
dă, milenii proprii de foame perpetuă. Fluxul sise de acest complex de suferinţe, fie pentru
pagina temporal nu era decât o himeră, substituindu- a-l scuti de anti-revelaţii inutile, fie pentru a-i
92 se cuantic, subtil, aruncându-l în mini-gaura pregăti tronul paradisiac şi o eternitate în care
neagră a spaţiului interior, absorbindu-i nucleul conştiinţa sa se va răspândi ca o balsam benefic,
organic. Cauză derivată din angoasa împuţită a benign, peste întregul Univers cunoscut şi necu-
claustrofobiei autoimpuse... noscut. Relicve, amintiri, doar frânturi de piele
O schimbare bruscă de direcţie îl pro- şi mucegai vor rămâne replicile sale aparente
pulsă într-o piscină plină cu un lichid rece, pe această bucată de piatră planetoidă, o piatră
gălbui, în care, în cele câteva minute în care mediocră dintr-o galaxie uitată de orice conclav
zăbovise acolo, se simţise ca într-o supă pri- divin, mecanicist sau umanoid...
mordială, dar mai infectă. Visele fără contur şi Prea mult timp de... nu-şi mai amintea
reflecţia vagă a subconştientului îl împingeau motivul pentru care zeul îl supuse la acest supli-
mult mai departe decât conştientizarea slabă ciu bizar: încercare veritabilă sau doar mici teste
a unei lumi percepută doar prin intermediul de acaparare a însuşirilor divine? Întrebările nu
unui singur simţ, şi acela împânzit pe întregul erau punctul forte al miliardelor de firicele de
corp. Creatura reuşi să sesizeze un mediu mai fibră ce reprezentau o creatură dorită ca imitatio
puţin vâscos şi întărit: în acest fel, foamea îl dei pentru simplul motiv că acesta l-ar fi con-
părăsi brusc deoarece avea nevoie de toată forţa ceput doar în subconştient. Totodată, creatura
necesară pentru a urca în centrul divinităţii spre deţinea un răspuns echivoc: creat de divinitate,
proza
devenea o axiomă faptul că reprezenta o parte a inţa aacestui sentiment autoimpus nu dovedea
acesteia, deci un zeu în miniatura multi-inelară nimic trupului său care stătea calm deasupra
ce se afla. Aştepta străfulgerarea creativă care gigantului ce nu părea să critice o atare acţiune
să-l transpună independent, liber, în atmosfera ostilă lui. Confraţii se evaporaseră iar un suflu
preponderent angelică, dincolo de carne, os, umed îl determină să-şi stopeze firul bezmetic
fibră deteriorată sau lingoare scârboasă... Prea al gândurilor: realiză prea târziu primejdia şi
multe domenii în care spiritul inelar nu-şi mai faptul că nemurirea sa fusese doar o viziune
regăsea scopul şi liniştea dorită pentru care stupidă introdusă de un element străin care nu
săpase atât de mult timp în această beznă a mai conta acum. Trăise doar o zi. Un timp al lui
pseudo-eternităţii... Într-un final ajunsese în sau al gigantului ale cărui zile nu mai reprezen-
ceruri fără să mai depună obositorul ritm al tau decât fum, putregai, fecale, sânge şi moarte
penitenţei: o baie de lumină şi de căldură îl fără speranţă? Trăise doar o zi. Creatura care-l
învăluia ca o beţie demult dorită şi abia acum înghiţea încet, relativ încurcată doar de inele-
căpătată, răsplată a luptei intestine. Îşi revenise le sale noduroase... era zeul promis de atâta
imediat din efectul confuz al drogului grandorii vreme?...
şi admiră peisajul grotesc care i se înfăţişa: o Salturile nu erau bănuite decât la o
mandibulă spulberată pe jumătate, sânge uscat, altitudine infimă şi care denotau o fiinţa jovi-
vomă pietrificată, globul ocular stâng liber şi ală, vitezomană, dar şi cu sânge rece. Avea un
încă palpitând, aruncând reflexe palide-albăs- ritm constant pentru ca, nu de puţine ori, să se
trii şi înconjurat de un galben hepatic. Nu era oprească să urmărească prada, victimele care
singur. Mii de alţi confraţi descoperiseră lumina aspirau spre libertate şi nemurire, dar care nu
ce-şi ascunsese supremaţia de infernul scobit realizau decât o întoarcere la un infern net stră-
în această fiinţă gigantică; stăteau şi admirau o in, straniu, din care nici măcar umbrele acestora
ipotetică libertate sau, chiar mai mult, Paradisul nu vor mai cuteza să revină... Fără îndoială,
căutat. Erau îmbuibaţi peste măsură şi nu per- acesta era stăpânul unui spaţiu restrâns ca
cepeau gravitatea ororii sursei lor milenare de dimensiune, atât pe verticală, cât şi pe orizon-
alimentare: câmp de bătălie, urlete terifiante, tală; dar era stăpân fără drept de apel şi doar
gemete stinse, nefericirea irosirii... Erau aceşti o rudă de-a sa, de acelaşi sânge regal, dar mult
uriaşi zeii pe care îi căutase creatura atâtea zeci mai maiestuoasă, îi putea uzurpa feuda. Locul
de minute, sau reprezentau hrana din care tre- său de origine rămânea în memorie ca un vânt
buiau să capete forţa necesară pentru a accede
la nemurire? Confraţii săi nu trimiteau nici un
mesaj concret, liniar, conversiv: doar aceeaşi
nestemată a confuziei. Era Paradisul sau doar
o altă variantă sclerozată a Infernului închipuit,
dar niciodată perceput ca atare?
...Dogoarea câmpului amintea de un pagina
haos primordial în care legile îşi croiau drumul
93
lor deloc simplu spre o eternizare a memoriei
şi către o istorie subiectivă şi umplută cu schi-
monoselile delatorilor profesionişti. Dogoarea
câmpului chema la reuniune alte concepţii des-
pre existenţă, nu mai puţin confuze şi tot atât
de subiective...
...Un mesaj fulgerător străpunse atmo-
sfera uscată a spaţiului intermediar. Acesta
lucru nu semnifica decât un singur lucru: pani-
ca extincţiei ca valoare adrenalinică trimitea la
autoconservare imediată. Revelaţia devenise
Chris Donovan

subit doar un element de relaţie intrinsecă, un


gunoi ideologic cu care nu putea controla nici
măcar inelele de-a lungul corpului său, dară-
mite un grup de confraţi care căuta o noţiune
sinonimă cu armonia. Era speriat, dar conşti-
proza
spontan ce nu cunoştea valoarea absurdă a tradiţională cu un Creator care nu era vizibil
viitorului, învelit în coconul prezentului; fraţii sau măcar prezent printr-un intermediar credi-
săi îi trimiteau semnale multiple privind aceas- bil. Erau doar cei bătrâni, ridicoli şi simpatici în
tă noţiune, iar rudele sale mai puternice, mai naivitatea lor. El se regăsea singur într-o gaură
bătrâne, deci mai înţelepte, lăsau să se înţeleagă insuficient de mare pentru ambiţiile sale, bom-
o ascendenţă sublimă, chiar divină, ascendenţă bardat indirect de fiinţe absurde care nu aveau
care-şi punea încă amprenta asupra mini-spa- acces la ceea ce el numea compasiune şi memo-
ţiului ocupat de aceştia prin protecţie invizibilă, rie a durerii...
de dincolo de eoni. ...Asaltul final încetase brusc. Poate
Înţelesese acest aspect mai mult confuz ripostase cu furie Natura, venind în ajutorul cel
decât revelator impus de cei mai în vârstă şi de mici sau poate în apărarea incertă a giganţilor
rudele sale mai îndepărtate; totuşi, prin propri- albi, forţele atacate. Tăcerea aducea pacea, dar
ile observaţii, îşi permisese o mică doză de scep- şi premisele unui nou conflict universal, inerent
ticism. Experienţele sale recente au introdus în şi interminabil. Se săturase până dincolo de
cadrul mesajelor zilnice schimbate cu fraţii săi limba sa despicată de aceste lupte şi zgomote
o notă discordantă, un semn de întrebare ce infernale, fără sens şi direcţie certă, şi părăsi
devenea din ce în ce mai stăruitor, tot mai cutre- gaura, mai mult din furie decât din curaj. Ceea
murător prin efectele teribil negative produse în ce-l surprinse nu era amploarea conflagraţiei,
conştiinţele celorlalţi. Devenise un singuratic, ci numărul de instrumente mecanice de dis-
un paria cu veleităţi de independenţă, acutizate trugere în masă folosite pentru a suprima o
de dispreţul său faţă de o autoritate, deşi veche fiinţă care avea aceleaşi trăsături ca atacatorul.
şi înţeleaptă, totuşi retrogradă prin menţinerea Între membrii aceleiaşi familii sau chiar fraţi de
unor idei... simple, dar şi confuze de-a lungul vânătoare existau dispute, dar la nivel ideologic
timpului prin canoane şi legi divergente. El şi mai puţin religios, dar distrugeri de o aseme-
căuta o altă înţelegere a organicului în primul nea performanţă negativă şi utilizând asemenea
rând şi mai puţin a unor subiecte a căror rezol- maşini infernale nu observase decât la aceste
vare era mult prea îndepărtată... creaturi. Îi privea nu cu dezgust, nu cu furie
Viteza îi era amplificată de invazia aces- sau teamă, ci doar din compasiune sinceră.
tor făpturi fioroase care nu cunoaşteau compa- Nu avea idee dacă ei cunoşteau arta mesajului
siunea, nici măcar pentru semenii lor. După ce interior sau frăţia vânătorii: erau nişte bipezi
se hrănise copios cu viermii care împânzeau stupizi şi ignoranţi care le anihila mediul ambi-
cadavrele celor căzuţi şi câmpul pârjolit de ant, dispersând feudele fraţilor, ucigând doar
nenumărate forţe distructive ale mecanismelor din plăcerea de a vedea ceva distrus. Ceaţa
înfricoşătoare făurite de aceşti giganţi neînţe- întunecată şi irespirabilă, craniile spulberate,
leşi, se retrase înspăimântat în tunelele de la corpurile carbonizate, furia morţii care dădea
pagina marginea feudei sale, privind cu ceva ce semă- târcoale furibundă, toate nu semnificau decât
na a dezgust al doilea atac, decisiv de această o mică parte din universul finit al acestor fiinţe
94 dată, al forţelor negre asupra celor albe. La fundamental fără vreo şansă de a fi înţelese şi,
fiecare bubuitură se ascundea într-o altă gaură, totodată, de a fi acceptate în planul creaţiunii
la fiecare străfulgerare de lumină închidea ochii prezentului...
şi se ruga pentru supravieţuirea rudelor sale, Se apropie de una din aceste creaturi
trimitea mesaje nesfârşite fraţilor săi pentru a se care încă păstra pe buze licoarea inconfunda-
ruga divinităţii într-o salvare cât mai apropiată. bilă a vieţii: îşi târa picioarele şi măruntaiele,
Fără folos. Fraţii şi rudele sale îndepărtate nu încercând să le împingă înăuntru pe acestea din
se puteau ruga. Fraţii şi rudele sale îndepărtate urmă; intestinele refuzau să facă asta doar prin
îl părăsiseră şi urcaseră în teritoriile în care Cel acest ultim şi disperat impuls. Fiinţa realiză
Unic şi Nepieritor stăpânea necruţător... El înce- sfârşitul încă înainte ca acesta să-i fie revelat la
tase să se roage deoarece credinţa era pentru rândul său şi se lungi lângă o altă creatură albă,
minuscula sa conştiinţă doar un instrument de decapitată. Ochii pierdeau legătura cu prezen-
manipulare folosit de vârstnici, un mod de a-i tul, trecutul sau orice altă realitate viabilă şi
determina să nu părăsească lumea lor limitată şi înmărmureau într-o poziţie nefirească, ciudată,
oarbă la elementele de noutate, să-i ştie închişi în vreme ce membrele înţepeniseră în momentul
în propriul spaţiu inerent oricăror schimbări. în care orice voinţă se oprise la nivel cerebral. Se
El era... singur, fără ajutor divin, lipsit de lupta găsea la picioarele acestuia; ridicând o privire
proza
sinceră şi caldă, dar în exterior rece şi imperso- comună, universală şi unitară persista în acea
nală, a avut fantastica şansă de a-i citi în inte- atomsferă otrăvită, oferindu-i un timid senti-
gritatea corporală ultima zvâcnire de existenţă ment de uşurare, poate chiar şi de linişte inte-
pură, şi totuşi atât de zbuciumată în totalitatea rioară, în opoziţie cu infernul extern. Tăcerea
ei infimă. Devenise o bucată de carne şi oase îl calma într-o măsură potrivită cu situaţia,
inertă, lipsită de orice memorie şi... doar uitare, făcând mai puţin sensibilă şi dureroasă tranzi-
doar atât. Era acoperit de un înveliş cald, pătat ţia spre eternitate. Trăise puţin, nederminat în
de insuliţe roşii... Era doar uitare... În mediul timp real, dar în final o fericire stranie, totuşi
ireversibil anihilat de mecanismele creaturii caldă şi îmbietoare, pusese stăpânire pe el în
persista o întrebare cu tentă revelatoare: avea nano-secunda care-i rămăsese: îl atinsese aripa
în cadrul conştiinţei sale trunchiate noţiunea de sublimă a divinului. Dispărea ca frate singura-
divinitate? Oare aceste fiinţe, lipsite de orice alt tic şi era integrat în Memoria comună a frater-
sentiment cu excepţia furiei nefericite şi infinite, nităţii unitare. Crezuse până în ultima clipă în
recunoşteau în memoria lor confuză şi stranie El – Dumnezeul tuturor formaţiunilor organice
un Creator bun, afectuos şi cald care să-i ajute active... Trăise puţin, poate prea puţin...
în momentele dificile ale vieţii acestora atât
de efemere?...Ştia, sau doar avea în micuţa sa
conştiinţă, un singur gând tulburător: numai o
divinitate dementă, mânioasă şi nefiresc de rece
putea conduce spre pieire-i iminentă asemenea
structuri organice, defectuoase de la naştere şi
anarhice prin excelenţă.
Disperarea îl cuprinse ca o dulce îndră-
gostire de fostul status-quo, mereu schimbător.
Resimţea un regret cutremurător pentru pro-
pria-i existenţă, nucleul conştiinţei sale tot mai
indiferentă la schimbări şi procesiuni fulgeră-
toare de gânduri... Încercă o scuturare a acestui
jug psihotic terifiant, un puf întunecat acoperin-
du-i ochii ca un nor defensiv; nu reuşi, spaima
intrase în cele mai ascunse colţuri ale minţii.
Acest câmp de luptă în care două forţe primor-
diale nu au cunoscut decât demenţa războiului
intestin şi nu feeria afecţiunii intestine, influen-
ţase în mod negativ memoria şi liniştea micuţei
creaturi. Corpul ei suferi un spasm spontan, iar
lumea din jurul său îşi schimbase nuanţa de pagina
factură organică, metamorfozându-se într-un
95
spaţiu gol, un vid de amintire şi speranţă...
Nu mai cunoştea viteza naturală de altă-
dată; devenise un trup afectat de durere, cum-
plită durere, iar legătura cu orice gen de ele-
ment organic activ se rupsese, poate ireversibil.
Fraţii săi nu plecaseră la Cel Unic şi Nepieritor,
fuseseră spulberaţi de maşinile infernale ale
giganţilor, memoriile şi conştiinţele lor inte-
grându-se, posibil, în Conştiinţa Creatorului
Absolut. Acum credea. Văzuse nebunia fiin-
ţelor nefericite şi necredincioase şi devenise
adeptul vârstnicilor; iubea acum noţiunea de de
Sergei Aparin

divinitate nevăzută, a unui Stăpân afectuos şi


benefic. Se opri la baza unui muşuroi de furnici
şi scuipă lichidul galben care-i deranja stoma-
cul. Furnicile dispăruseră, dar conştiinţa lor
eseu

De la temporalitatea
heideggeriană la
metafizica veşniciei

Ciprian Iulian ŞOPTICĂ


teoriei sale despre timp şi spaţiu ca şi intuiţii a priori
ale sensibilităţii umane. Dar prezenţă înseamnă, din
perspectiva unei fenomenologii analitice, o constan-
Dacă a fi în lume înseamnă a exista în tă rămânere, în aici, ce-l solicită, pe om, ca rămâ-
timp, atunci, timpul ni se oferă ca defilarea nere ce-i ajunge, fiindu-i oferită. Prezenţa este, deci,
unor „acumuri” între orizonturile trecutului ceva care dăinue în prezent, care zăboveşte mereu.
şi viitorului, iar conştiinţa temporală, legată de Iar omul nu este altceva, decât Fiinţa care „se dă”4
aventura zbuciumată a fiinţei umane în istorie, şi trăieşte în timpul care i „se dă”. Dar noi nu putem
devine unicul mod prin care mai este posibilă şti felul în care ni s-a dat Fiinţa.
o receptare adecvată a sensului progresului, Atâta timp cât numai lucrurile au luat fiinţă,
ori a eşecului. De acee, nu întâmplător, gân- iar omului, i s-a dat fiinţă, omul este mai presus de
direa contemporană, prin glasul hermeneu- lucruri, însă nu este „măsura tuturor lucrurilor”,
ticii fenomenologice a fiinţei, a lui Martin cum credea Protagoras. Este, în schimb, prin voia
Heidegger, s-a preocupat mult a face mai clară, divină, stăpânitorul lucrurilor. Lucrurile fiind, din
aşa-zisa coincidenţă a Fiinţei cu ea însăşi, sub capul locului, datorită statutului lor de sine-mişcă-
semnul timpului. toare, existenţe ce au luat fiinţă, ele însele, însă tot
Văzută doar ca prezenţă, însă, Heidegger prin voia divină. De aceea, lucrurile sunt trecătoare
a observat că Fiinţa este determinată prin Timp şi au finalitate materială.
şi că este astfel un obiect, dar nu obiect tem- La fel, trupul uman, ca şi materie, este şi el
porar neutru, căci Fiinţa şi Timpul, totuşi, „nu supus acestei legi universale a finalităţii materia�
sunt, ci ni se dau”1. Astfel, conchide filosoful fiin� le, întrucât mişcarea de la sine, prin propriile legi
pagina ţei, „gândind în lumina fiinţărilor, prezenţa statorni� gravitaţional-dinamice, se realizează atâta timp cât
96 că se arată a fi admitere de prezenţă, o scoatere din îi permite energia (puterea) sau, cu alte cuvinte,
ascundere, o aducere în deschis”2. Ca dat al acelui în termeni pur fizici corpul este inevitabil, supus
„Se dă”, Fiinţa aparţine actului de a da, de aceea, timpului, adică legii alterabilităţii. Dar, trebuie să
putem vorbi despre convertirea Fiinţei în concret, admitem, totuşi, faptul că ceea ce este statornic,
sau în timp, înţeles ca fiinţare simplu-prezentă, având caracter de „prezenţă statornică”, este şi fiinţa
temporalitate. Caracterul disponibil şi subzistent omului. După Martin Heidegger, această prezenţă
al fiinţării devine, în acest context, o modalitate a statornică este a patra dimensiune a timpului, ală-
prezenţei statornice. De asemenea, „absenţa este turi de celelalte trei: trecut, prezent şi viitor. Numai
văzută aici, ca prezenţă statornică, care trece”3. că această dimensiune a timpului este a-substanţială,
Putem vorbi, aşadar, despre Timp, ca de o suc� adică diferită de viermele mişcării continue, al deve�
cesiune de Acumuri, care pot fi măsurate (numărate) nirii care roade, transformând fiinţa printr-o mutare
şi care, după Immanuel Kant au o singură dimen� continuă dintr-un prezent în altul.
siune: timpul familiar, al subiectivităţii, conform Filosoful Constantin Noica vorbea despre
„devenirea întru fiinţă” ca de o împlinire, ca de o
1 Martin Heidegger, Fiinţă şi Timp, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2003, p. 47 4 Expresie cu o puternică încărcătură filosofică, des
2 Ibidem, p. 49 folosită de către filosoful Martin Heidegger, în lucrarea
3 Ibidem, p. 50 sa capitală, Fiinţă şi Timp.
eseu
totalitate a acestui „ce” care „se dă”, după cum şi „întru” eternitate, fără a trece prin Timp, fără a folo�
Martin Heidegger, în metafizica sa, vorbeşte de acest si timpul în nădejdea că vom beneficia de fericirea
„ce”, ca fiind însuşi omul, iar nu lucrul în general. celei de-a patra dimensiuni a timpului, în nădejdea
Atunci, problema pe care încercăm să o punem, este că vom învia din morţi.
de a răspunde la întrebarea finală, profund filosofică De aceea, susţin cu tărie faptul că n-ar trebui
şi plină de riscuri, anume, care este sensul şi scopul să-l mai privim pe Celălalt, ca pe un candidat la veş�
„devenirii întru fiinţă”? nicie, căci veşnicia nu este o loterie în care cine are
Răspunsul meu, la această întrebare, nelipsit mai multă şansă, de la natură sau de la Dumnezeu,
de atare riscuri, este următorul: cred că „se devine ar putea-o câştiga mai uşor. Veşnicia, în mod fra�
întru fiinţă” numai atunci când s-a trecut prin toate pant, este un bun dintre cele mai comune lucruri
cele trei faze şi dimensiuni ale timpului substanţial. bune posibile. Fiece lucru aruncat în fiinţare poartă
Altfel spus, „devenirea întru fiinţă” se defineşte în el, în mod tainic, o fărâmă de vecinicie. Desigur,
numai prin moarte, prin timpul substanţial şi mate� atunci când gândim în termeni atât de abstracţi, cum
rial, în vederea unei curăţiri totale a acelui „spaţiu ar fi veşnicie, fericire, mântuire, împlinire de destin,
al prefiinţei”, sau „non-gravitaţional”5, despre care lucrurile ar putea fi imposibil de analizat în planul
vorbea Gabriel Liiceanu în Despre limită. Un spaţiu, sensibil. De cele mai multe ori, istoria filosofiei a
ce nu este altul decât neantul, vidul, vagul, întune� luat în calcul eternitatea, doar în infinitatea ei trans�
ricul. mundană, într-o totală opoziţie faţă de concret.
Concluzia refelcţiei de mai sus este că nu Concretul, palpabilul, imediatul s-a crezut a
se poate ajunge la „devenirea întru fiinţă”, adică fi mai uşor de acceptat pentru o fiinţă finită, dotată
la scopul final al fiinţei, la desăvârşire, decât prin ulterior şi cu o conştiinţă a finitudinii sale, în sens de
pregătirea permanentă, neîntreruptă, a acelui „Ce” dublă îngreunare a trăirii înţelesului Fiinţei. Această
care „se dă”, din fiinţa umană, care este atât sufletul, dublă împovărare a omului, de a fi fiinţă finită, limi�
cât şi trupul. De ce este necesară această pregăti� tată într-un timp şi spaţiu dat, într-o materie amorfă
re permanentă, acest „Rugaţi-vă neîncetat”6, prin şi aproape inexistentă, plus conştientizarea finitudi�
care ne îndeamnă apostolul Pavel, sau în termenii nii proprii10 este, din păcate, doar o simplă iluzie a
unei fenomenologii a finitudinii temporale, de ce eliberării de greutatea concretului.
această cerere continuă de Timp? Răspunsul meu Pentru a trăi, veşnicia trebuie, neapărat, să fi
e că nu se poate o transmutare a Fiinţei în timpul gustat din tăria concretului. Cine nu a muşcat din
consubstanţial, adică în prezenţa statornică, pe care carnea timpului acesta, nu va putea în nici un caz
noi o mai numim şi eternitate, veşnicie, decât prin savura ambrozia vieţii veşnice. Izvorul de apă vie,
trăirea intensă, până la maximum (şi nu după neho� etern curgătoare în inima noastră, ca simbol al haru�
tărâtele noastre posibilităţi) a tuturor creativităţilor lui creator, într-un cuvânt, desăvârşirea noastră nu
noastre, aflate acum în plină desfăşurare. Mă refer se poate naşte decât pe temelia muntelui de piatră,
aici, la acele creativităţi ale fiinţei noastre, care să care este trupul nostru. Veşnicia a trebuit să treacă
fie numai în folosul divinităţii şi a veşniciei, şi deci, prin moarte, pentru ca moartea să fie absorbită de
a binelui etern.
pagina
nemărginirea vieţii veşnice. Finitul s-a făcut infinit,
Numai aşa trebuie să umplem „spaţiul populat nu doar în sens matematic, ci în sensul sensibilităţii 97
cu limite”7, numai aşa să ne „mistuim în fiinţă”8, depline. Aşa cum lumea s-a născut prin cuvântul
numai aşa să ne lepădăm „clipa cea repede\ce ni s-a vieţii veşnice din Nimic, tot aşa şi finitul s-a făcut
dat”9. Nu poate fi, cu alte cuvinte, creativitate şi infinit, sensibilul-inteligibil, imperfectul-perfect,
înmulţire deplin axiologică de talanţi, fără de o soli� efemerul- fericire eternă, concretul-transcendent,
dă iubire, fără de obiectul Marii Regăsiri de Sine a pământul-substanţă neperitoare şi nestricată.
Fiinţei, adică fără de pasiune, ca Eros al Revelaţiei, De aceea, consider că materia, ca urmă a ima�
ca Logos al iubirii întrupate. Căci nu putem rămâne terialului, nu este deloc o esenţă decăzută sau o per�
5 Gabriel Liiceanu, Despre limită, Ed. Humanitas, fecţiune imperfectă sau, cum se zicea în antichitate,
Bucureşti, 1994, p.68. un clinamen imprevizibil. Materia, după părerea
6 Epistola întâia către Tesaloniceni, a Sfântului Apostol mea, nu este decât suportul fizic al spiritului, casa
Pavel, 5,17. de piatră sau tăria de jos a lucrurilor celor de sus.
7 Gabriel Liiceanu, Op. cit, p. 72.
8 Emil Cioran, Ispita de-a exista, Ed. Humanitas, ������������������������������������������������������
Uneori, paradoxal, înţeleasă ca motiv de mândrie şi
Bucureşti, p.64. de superioritate a omului, în sensul că doar prin ea însăşi
9 Mihai Eminescu, Stelele-n cer, în vol Poezii, Ediţia avem posibilitatea de ne elibera de povara inconştinetă a
Princeps, 2000. imaterialităţii, de înfricoşata nepăsare a efemerului.
eseu
Materia lumii văzute este undeva între plasma iadu� Să nu ne amăgim cu vreo iluzie a iluminării,
lui (focul gheenei) şi lumina răcoritoare a energiei iar acest fapt să nu aibă ca efect ierarhizarea indivi�
necreate a divinităţii (care este Raiul). zilor şi a existenţei. Iar un fapt şi mai important, în
Dacă, într-adevăr, post-modernitatea a început eventualitatea realizării unei asemenea ierarhizări să
cu mistificarea materiei, cu ironizarea copilăriei nu ajungem a dispreţui pe necunoscători, a ignora pe
metafizice a lumii, în sensul pozitivismului comp� ignoranţi, a defăima pe defăimători, într-un cuvânt,
teian, atunci, sfârşitul postmodernităţii va culmina, a urî pe cei ce ne urăsc. Dacă facem acest lucru, fie
poate, ca un revers al medaliei, cu o luare în derâde� conştient, fie inconştient, nu am depăşit cu nimic
re a materialismului, cu o ironizare a entuziasmului principiul etic al legii talionului.
pentru palpabil şi concret. În momentul în care Etica iubirii şi compasiunii nu trebuie să
graniţa dintre iluzoriu, fantastic şi realitate este tot rămână doar o teorie sau un proiect, fie el al unei
mai greu de trasat, înţelegem mult mai bine puterea păci, posibil eterne (Proiect pentru pacea eternă a
transcendentului, realitatea înspăimântătoare, dar, lui Immanuel Kant). Ea trebuie să devină un fel de
totodată, luminoasă, a metafizicii. isihie universală, care să ne îndemne la acţiune, ori�
De ce veşnicia nu poate fi un fel de loterie a unde şi oricum am fi. Isihia universală, ca şi lucrare
indivizilor sau un pariu imprevizibil făcut, aşa, doar a Duhului Sfânt în inima noastră, ar fi o soluţie la
de dragul câştigului, fie el de ordin spiritual, cum grija lumii ce ne apasă.
este cel de faţă? Tocmai pentru că veşnicia este, din�
colo de orice închipuire a minţii, încadrată în tipare�
le tri, cvadri, sau chiar n-dimensionale. Veşnicia este Bibliografie:
prezenţa sanctificată, golită de deşărtăciunea nefirii 1. Gabriel Liiceanu, Despre limite, Ed. Humanitas,
sau a neştiinţei. Veşnicia sau viaţa veşnică nu este Bucureşti, 1994.
doar o promisiune a spiritului, ci o realitate, în ace- 1. Emil Cioran, Ispita de-a exista, Ed. Humanitas,
laşi timp, transpersonală, dar şi personală. Veşnicia Bucureşti, 1995.
e un fel de participare activă la ospăţul fiinţării, o 2. Epistola întâia către Tesaloniceni, a Sfântului
continuă afirmare şi înnobilare a vieţii. Dincolo de a Apostol Pavel, 5,17.
fi doar act pur contemplativ, veşnicia, prin interme� 3. Mihai Eminescu, Stelele-n cer, în vol Poezii,
diul rugăciunii, ca stare de prezenţă smerită în faţa Ediţia Princeps, 2000.
fiinţării, este chiar fericirea trăită, paradoxal, ca dor 4. Martin Heidegger, Fiinţă şi Timp, Ed. Humanitas,
nesfârşit de divinitate. Bucureşti, 2003

pagina
98
Aeron Alfrey
poezia
o lehuză mirosind a Negru şi aur încolţit.”

***
„Spune-mi o poveste”, mă roagă ea.
Tare deMult, pleoapa ta a venit de Sus,
odată cu norii. Pleoapa mea a venit de Jos, odată
cu fructele. Şi ele s-au în­tâlnit pe acelaşi ochi.
Când I se face somn cele două pleoape se-nchid
şi stau de ve­ghe. Apoi începe un vis unde tu şi
eu suntem personajele principale.

***
Vai ţie dacă ai ajuns paznic peste apele
mamelor. Fiii lor te vor urma până acolo unde
mormântul tău va cădea în genunchi şi ei îl vor

Horaţiu STAMATIN desface an după an ca pe un alt mecanism care


nu le va spune nimic.

*** ***
Un copil îşi taie aripile şi le dă ma­mei sale Mereu se-ntâmplă ca într-un loc Ui­tat să
înapoi. Ea le adăposteşte la umbra unui cal ivit vină o femeie. Un timp ea ţese o pânză înţeleap-
pe neaşteptate în cur­tea ei. Nu-i este teamă. Îşi tă prin absenţă. Veghează toată noaptea fiindcă
spune: „Atâta timp cât aripile sângerează, el luna este geloasă pe patul unde bărbatul ei
este viu şi nevătămat.” merge ca pe ape.
Îşi mângâie un sân, zilele cad răs­tignite Dimineaţa o găseşte la război, o ia în braţe
peste trupul ei şi eu, la umbra unui cal, aud şi o numeşte: „Sora mea”. Pleacă împreună;
pântecele ei deschizându-se. pânza rămâne zălog: cealaltă femeie mi-o pune
pe ochi!
***
Ea doarme cu lumina aprinsă. Din când ***
în când trebuie să mă trezesc şi să o sting. Când am intrat după ea în Dormi­tor, cu o
Altminteri din nou cade păcatul pe mine şi mână respirând pe coapsele ei aeriene, motanul
visele ei o iau razna prin oraş, şi lumea de jos, Fuscus şi-a ras mustăţi­le daliniene, televizorul
lumea de sus or să le urme­ze şi or să pornească o era un ierbar plin de păduri tridimensionale,
dispută care iar se va sfârşi în coadă de peşte. iar sfinţişorilor de subpat li s-au albit pupilele
de-atâtea rugăciuni.
(mama) Patul ne alăpta cu o mie de valuri pe când
pagina
Realitatea cocoţată pe fereastră le striga celor
Mama sta-n gura mea ca-ntr-o pla­centă. din jur: „Luaţi aminte, luaţi aminte!” 99
Despuiată şi-ngândurată oftează:
„Ce mă fac eu cu tine!” ***
Se aşază comod pe limba mea, din cerul Noduri multiple sunt gesturile tale. Cu
gurii se porneşte o ploaie torenţială. Şiroaie ele înlănţui un sentiment şi-l tragi du­pă tine pe
nestăpânite curg peste trupul ei lucios. trecerea de pietoni şi el te urmează precum un
O privesc îndelung: parcă este o altă feme- câine credincios.
ie, ţine în braţe un prunc, îl alăptea­ză, chiar o Acum aleargă, e înaintea ta, cu greu îl stă-
aud cântând prin perdeaua de apă. pâneşti, nodurile vociferează: eu sunt pe celălalt
trotuar.
***
Să te iubesc până acolo unde glasul Lui ***
se-ntunecă într-o inimă. O femeie a venit de sub marginea uşii tale,
„Spune-i Tabitei că păsările au pă­răsit stă lângă foc şi cântă. Dintre pi­cioarele ei curge
cerul şi anotimpurile înalţă castele de culori un râu alb: de-atunci ploile sunt geloase şi norii
peste trupul tău. Culori pe care nici fluturii nu le cavaleri.
văd fiindcă singurătatea ta e un cuvânt precum Neînceputele ei haine fac Istoria.
poezia
ceva

stau înapoia cuvintelor


ca un gardian ipocrit / atent
la mişcarea cefei tinerei vocale
cu mâna pe trăgaciul alb translucid
şi numai de trădare
mă tem uneori

ştiu

Petruţ
nu-mi vorbiţi de kafka
sartre nietzsche marinetti joyce

Pârvescu
andrei gide sau cioran
mircea cărtărescu
cristi popescu
calin vlasie iaru
Rugă fără patimă ordine şi mureşan vasiliu
părtinire vişniec ioan es.pop
„La ce bun poeţii în vremuri sărace?” (Holderlin)  mariana marin corbu
danilov bogdan lefter mureşan caius horia
1. simona muşina stratan et comp.
(cântec şoptit deasupra ierbii) la frontiera dintre cuvinte
ei n-au executat decât Ordinul Alb
arde-n mine toţi au mâinile pătate de sânge
un trup de fată toţi au ucis uneori
de femeie sau iubită
ca-ntr-un zid de monastire 3.
trupul anei înzidită lumi stele
şi mă doare colţul pietrei lumi stele paralele care nu există
tâmpla umărului stâng
şi mă doare cărămida de cuvinte există doar o câmpie undeva
lăcrimând pe fundul dublu cenuşiu al acestei mări albe
doamne nu-mi săruta gura unde
ca p-un sân de fată mare odată demult
pe-a ei golgotă rostirea răstignită cineva a inventat numărul
pagina
să mă are
100 să fiu bob în brazda albă (printre cearceafuri umede ale zilei fiecare
să-ncolţesc aleargă în spaţiul celui rămas liber fiecare
şi să dau rod cifră cât mai multe zerouri fiecare trup cât mai
peste piatra ce mi-e dragă multe direcţii
să-nverzească ochiul orb
ca să pot rosti azi verbul între brazde de carne aburinde veselii amorţite
îngânat de-atunci-nainte sclipesc în soare dogoritor)
de pe gura anei smulge-ţi
cărămida de cuvinte ! (3.+UNU.)
din când în când
2. ne-nnebuneşte visul stimabile
ştiu ne-nnebuneşte visul domnule comandor
nu mi-am depăşit propri-am în birou la computer pe ogor în uzină sau
condiţie fabrică
mizeria clipei la masă în bucătărie mâncând ciorba de burtă
luciul oglinzii retrovizoare în pat făcând dragoste cu propria-ţi nevastă
umbra mea obosită bolborosind prin veac câte în piaţă printre tarabe înmugurite
poezia
în faţa foii albe de hârtie nu este a bunicilor copiilor sau nepoţilor noştri

domnilor este
doamnelor doar o superbă erecţie speculativă a memoriei
domnişoarelor pe cerul imaginaţiei în sărbătoare
ne înnebuneşte apa care desparte această zi de ziua ieri de ziua de
igrasia mâine
mucegaiul tovarăşi lumea lor de lumea noastră
culoarea ochilor în oglindă
pasta de dinţi şi capra vecinului pe bănci de lemn la mese de lemn în taverne
luminate
nu se mai poate aşa stimabililor mereu poeţii altor vremi
domnule chiuvetă neuronul aquatic de peşte zburător
domnule pătrat turme de inorogi solari înamorând peisajul
doamna mea de mucava şi ulei presat
toate au o pe fundul cenuşiu al mării albe
LIMITĂ pixeli de damă şi de pică
un grad de U Z U R Ă d e M Ă S U R Ă
dar ei întind coarda (din generaţie în genera- din când în când vine cineva şi zice
ţie) (aşa mai mult în treacăt
ca pe-o vână de bou zorile dimineaţa oarecum la persoana
ca pe o felie de pâine dulceaţa a doua)

de ceea mă ridic şi zic vouă tu
voi voi ĂIA de ACOLO
adepţii celui de-al treilea val
voi atâta timp cât lumea...
mustaţa SCRIEŢI LINIŞTIŢI MAI DEPAR
spuma şi chiulasa noilor avangarde TE!
F A C E Ţ I C E V A !...

suntem mereu poeţii altor vremi


moto: „La ce bun poeţii în vremuri sărace?”
(Holderlin) 
pagina
unde 101
!!!!!!!!
cine
????????????
ce
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
când
??????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lumea
lumi paralele care nu există

lumea
nu este a noastră
nu este a părinţilor noştri
poezia
O, această imposibilă sferă
pe care o vor fi închipuit părinţii
în transparenţa lor pecetluită de cuvinte!
Acest limbaj gol pe care îl umplem cu fetuşi!
Această atingere a trecutului
cu mîinile umezite de speranţă!
Această nuditate care ne înspăimântă!

Vor veni ei, nemuritorii, vor veni.


Vor purta pe braţe copiii morţi şi neîncrederea
în tulburare.
Vor fi sinceri şi vor fi pierduţi,
şoptitori în nepătrunsa carapace.

Sfârşitul dimineţii
Carmelia LEONTE Să experimentezi sfârşitul dimineţii,
vieţile paralele în decrepitudinea ninsorii,
Din avatarurile unei fiinţe invizibilă în sine,
zburătoare capete de mort bălăbănindu-se deasupra
noastră,
Stare de copil Învie-le! Învie-le!
căruia poţi să-i numeri coastele, Schimbă lumea!
instantaneu nevrotic al lipsei de singurătate, Fă-o astfel încât poezia să ajungă prea târziu
care te izbeşte de poarta cerului şi te face mai şi frumuseţea să ucidă moartea!
adânc,
(În sensul de acoperire?!)
pe dinăuntru mâini de iarmaroc,
înger de sticlă, Apoi, toţi copiii pământului vor înălţa capetele
pe dinafară atât de romantic pierdut în pielea mult deasupra umerilor,
purpurie, paloarea de metal a cerului se va da la o parte,
lopătând, zebre argintii se vor oferi drept
lopătând, căluţi în mările cerului,
valuri de piei copiii vor încăleca, luaţi prin surprindere
în care te pierzi ca în nisipurile de lungimea zilei,
primilor ani de iubire vieţile lor paralele vor fi pentru unii defuncte,
pagina neadevărataă, Învie-i pe toţi! Învie-i pe toţi!

102 vor veni tinerii, Un om s-a făcut viu


vor ocoli inima fierbinte,
vor despacheta cuferele şi vor aştepta, Un om s-a făcut viu după ce a trecut prin
căutând spre aerul plin de forme subţiratice, ţărână.
pe care îl bâjbâi mai mult cu degetele, dar îl şi S-a întâlnit cu un altul, care mergea
respiri, bălăbănindu-se pe iarba pământului şi
într-un moment de graţie, degetele lui răsfirate prindeau cerul.
într-un moment de sticlă Mută sperietoare! Tu vorbeşti?
sau în orice alt moment al unei fiinţe zbură-
toare şi celeste. Făpturi albinoase desfăşurau un dans
al nebănuitei tăceri.
Imposibila sferă În cădere, omul viu a văzut
umbre neînţelese, lungi ca ţiparii,
Nemuritorii se caţără pe trunchiuri subţiri şi enigmatice.
şi vor să fie vii. A crezut.
Se caţără ca nişte păianjeni pe copacii simbo- Cercul vieţii pe umerii fierbinţi
lici aşezatu-s-a, drept cucerire.
ai melancoliei.
poezia

aşa îmi amintesc moartea lui tata


iarna ieşise din drepturi
tata mă ţinea strâns de mână
ca şi când ar fi fost
ultima atingere
rece
ca un fel de linişte
dimineaţa
mult prea dimineaţă

Teodor prin care oamenii trec


urcă şi coboară

dume
ca într-un autobuz
de transport local
ajuns la capăt de linie

Raport între două lucruri de fapt fiecare


are propria linişte
astăzi voi fi un cetăţean model a lui tata arăta ca un cadavru
o să mă spăl pe dinţi nu că aş fi vrut să vorbesc urât despre tata
îmi savurez cafeaua din ceaşca roşie dar motivul cuvântului meu era disperarea...
aşezată mereu lângă veioza de pe
noptiera de la capătul patului acum îmi dau seama cum arăta
verific gazul la ora în care liniştea lui
lumina şi ca o cremă hidratantă
uşa de la intrare se întindea înspre ochi...
aşez cheia sub preş apoi
o să am grijă să dau prioritate pielea îi mirosea a fum
la urcare în autobus
femeilor stăteam unul lângă altul
şi ne priveam zâmbetul
asta dovedeşte respect arcuit între buze
dăruit doar seara la culcare
îmi impun un salut sobru şi
privesc mimica colegilor de birou părea trist şi nu vorbea
abia apoi trec şi la celelalte niciodată despre nimicuri
nevoi ale zilei... trăia într-o lume
numai a lui
şi dacă mai am timp până în seara în care pagina
voi deschide fereastra şi voi privi conspirativ îmi trase cu ochiul
(sub care parcă şerpuia un drum) 103
de o parte şi de alta ca şi cum
rânduielile lumii ar depinde de mine ascultă, mi-a zis
aşează-ţi capul pe pernă şi
sau poate o să mă pitesc tăcut priveşte fluturele acela alb
în pântecul zilei care mănâncă lumina din lampă
vieţuind până adormi
ca albul în culoare eu o să arunc o privire
în spatele ferestrei să văd
oricum îmi voi păstra chipul dacă mai plouă că tare
e-nfundat înspre apus...
Moartea, un fluture alb
şi-am adormit
Moartea este tot ceea ce nu suntem noi (Sorin
Cerin) dimineaţa aerul călduţ
îmi înfăşura trupul
vine din umbră şi muşcă ascuns între palme
din marginea urmelor simţeam o stare
poezia
de sufocare şi teamă fiecare clipă se aduna în mine
am deschis geamul şi ca o iluzie
m-am uitat
dincolo gardul când eram mic îmi plăcea
o femeie întindea o cămaşă să mă cred mare şi
ceva mai încolo două ciori frumuseţea creştea
strângeau între aripi depărtarea odată cu mine
îl copiam pe tata şi
poate neputinţa din mine alergam prin el
nu m-a lăsat să de la un capăt la altul
mă uit prea mult până o dată când
am crescut cu adevărat
m-am ghemuit lângă patul lui tata şi de atunci mi-au rămas
am închis ochii şi l-am strigat... gândurile şi toate lucrurile
neterminate de el
undeva în copilul din mine
zbura un fluture alb şi poate prea puţin din mine
lăsând o dâră
un fel de drum în fiecare zi aceleaşi lucruri
pe care aceleaşi dimineţi acelaşi miros de piele
oamenii plecau... şi aceleaşi dorinţi...

îmi părea cel mai trist lucru şi totuşi sunt fericit


aş fi vrut să strig
dar pentru că acolo mâine îmi voi imagina un alt drum
erau prea multe umbre şi şi voi porni în acelaşi sens
locul devenea tot mai strâmt în care s-a dus şi tata...
fluturele o zbughi înspre lumină

abia atunci am văzut păsările negre şi totuşi un motiv


ciugulind din marginea soarelui...
pe stradă la muncă sau acasă sub duş
de dincolo pătrundea mult frig... peste tot acolo unde mizeria se
ascunde în golurile din viaţă
“mă afund în nesfîrşirea morţii mă urmăreşte o amorţeală
de dinainte de naştere, şi vreau e ca un fel de frig continuu
să întreb Neînţelesul pişcă nu doare
de ce ne-am născut? şi nici nu-mi pasă
pagina
104 şi dacă murim uitînd totul înseamnă în fiecare zi
că nici viaţa aceasta nu există”,( Sorin Cerin) înăuntrul meu se ghemuieşte
o şansă

Un fel de imitaţie îmi împachetez senzaţia şi


plec departe de locul
Am trecut pe marginea drumului în care oamenii se bifurcă...
de fiecare dată altfel
îmi priveam neputinţa oriunde
ca pe orice obiect pierdut
ori azvîrlit fără trebuinţă pentru că nu ştiu cum altfel
m-am întors îndărăt să-mi schimb înfăţişarea
pe acelaşi drum mereu aceeaşi
precum
păsările vara dar
n-am înţeles niciodată
de ce...
poezia
prăbuşite
peste nădejdea oricărei victorii
picură vinul sau ploaia din buzele reci
ale paharului sau ale cerului stors
peste ţărmul devorator al fiinţei
tremură moale întunericul
şi luna-i fântână
încâlcită-ntre nori
o înăbuşire adâncă a sufletului
o primăvară bătrână
de 60 de ori repetată-n zadar
mereu fără mari începuturi

Dumitru mereu urzicată de flăcări


ce-n vis doar în vis dogoresc

MĂLIN
vântul suspină deşi nu-l doare
provizorie-i clipa
şi-asemenea ei
şi tu-ţi întocmeşti
doar din măruntele tale izbânzi
Şi moartea înfloreşte frumos viitorul
câteodată
Întreb un orb de el mă ţin cu mâna
pe drumul pe care vin înspre casă
toţi pomii s-au îmbrăcat mi-ar trebui o zi deosebit de rece şi de uscată
în costume albe şi mov o zi învelită în năframă neagră
toţi gustă împovăraţi din zumzăitul luminii precum o femeie venind de la o înmormântare
sunt beţi şi cântă clătinându-se lin şi confuz mi-ar fi necesară o asemenea zi
precum fetele sfâşiate spre a mă putea retrage-n coliba-mi de oase
de jarul zvâcnit al sărutului lângă focul pâlpâitor care fumegă-acolo
şi întinzându-mi peste tot la uscat amintirile
aceasta e partea frumoasă să le aleg şi să le pun deoparte
a drumului meu prin firava coajă-a vieţii pe cele mai uşoare şi mai puţin mioape
în acest aprilie zdrobit sub aripile păsărilor cele în stare să mai spună câte ceva
la un ultim capăt de iubire despre o anumită tinereţe
neîmbătrânitoare care se pare că a fost a mea
când până şi moartea înfloreşte frumos dar a dispărut fără urmă
acolo undeva înafara pământului acum vreo 30 de ani
precum o ploaie fierbinte fâlfâind între steaguri
apoi sunt şi oamenii
pâraie de inimi şerpuitoare prin anotimpul
precum o insulă scufundată în miezul de bronz pagina
al oceanului
speranţelor lor aşa s-a făcut nevăzută şi-a dispărut 105
suflete subţiate de saltul necurmat de pe toate străzile din univers
înspre amăgitoarele vise dintre toţi spinii mari şi sălbatici ai zărilor
câte le cresc neîncetat în apa supţire-a gândirii din toate bibliotecile muzeele arhivele jeluitoare
şi ei îmbrăcaţi diferit aşa s-a făcut nevăzută a dispărut
şi ei clătinaţi sub lumină nelăsând-mi decât această barcă îngustă din
oamenii piept
semenii mei cu care-mpărţim nimicirea cu care călătoresc noaptea pe mările de aer ale
dar şi slava albă singurătăţii
de-a încă mai fi sub giulgiul de cenuşă al clipelor orelor
şi de-a pluti năuciţi călătoresc grăbit şi mă duc
pe un drum ca un foc înflorit înspre casă stăruitor înspre margine
s-ajung acolo cel puţin în ultima zi
Tot ce ating devine repetare deosebit de nesemnificativă şi de uscată
precum o femeie învelită în năframă neagră
casă cu streşina singură-n noapte precum un pâlc rece şi-ntunecat de bărbaţi şi
zăbrele negre femei
şi steaguri venind de la o înmormântare
poezia
dar nici eu nu mai eram sigur.
s-a făcut frig
chircit şi-a încleştat mâinile
de marginea cutiei de carton
în ruliu
printre felinarele roşii.

cerşetorii
mărgelate sanatorii
scoici abandonate pe mal.
clocotea motorul rotund
cu inima în vaselină.
lăsa câte unul la Agigea.
doctorii îl examinau
hotărau pe cine să oprească
Virgil COSTIUC în paturile cu vopsea scorojită.
la perete
intra un schelet în carantină
tot înainte printr-o baie de azot
oasele
pe strada cu felinarele roşii se calcinau pe-o radiografie.
printre gunoaie nu mai sunt paturi pentru cerşetorii de soare.
într-o cutie de carton întinşi în albe coveţi
se visa la bordul unei corăbii imobilizaţii cu membre subţiate
desprinse de ţărm. păreau ramuri din copaci.
i-am dezlegat ultima parâmă cocoşaţii cu pott-uri lombare
şi i-am urat vânt bun. relief hercinic.
în dreptul insulei din coji de cartofi agăţaţi de membre cu greutăţi
la prova cu mâna întinsă trăgeau drumuri până la mare.
am început şi eu să visez umpleau saloanele pe orizontală
locuindu-l. paturi suprapuse la cer
„înainte medicamentul se lua cu linguriţa
tot înainte direct din soare.
unde este înainte”.
îi arătam orizontul se distrau între infiltraţii
acolo îl văzusem ultima oară la trecerea sore-i medicale
e un punct mic cu-n penis imaginar făcut praştie
ne aşteaptă. loveau o muscă pe halat
întreba peştii tocmai aşezată pe sex.
pagina steaua polară
106 „nu ştiţi unde este înainte foaie de temperatură la patul unui
rătăcim şi nimeni nu ne mai lămureşte? bolnav
corabia aceasta e un galoş
în cârligul unei undiţi”. starea ta e destul de gravă
aceasta-i o corabie –îl îmbărbătam - îţi trec păsări prin ochi
iar noi plutim ca nişte duhuri. cioburi din sticle înzăpezite.
tu eşti cârmaciul liniei drepte temperatura urcă în pereţii abrupţi
iar eu veghea la catarg matisaţi cu licheni.
păsările se zbat în dreptul fantelor de orgă pieptul ţi-e un tunel
bat clape de coleoptere. coastele varange.
în biserici îngerii sunt gradaţi răsuflare de tren
cu polen. tuşind fum tocmai gogeşti
puntea aceasta-i pământ a tuberculoză.
frânghiile sunt venele inimii am încercat să-ţi desenez călătorii
la înălţimea fiecăruia. unele au rămas înţepenite
pe ele întindem speranţa în vârful unui ac de busolă
în ea suflă norocul. peniţă
nu văd de aici. magnetizând picătura unui ocean.
îi arătam cu mâna orizontul erai prizonier într-o casă cu multe ferestre
poezia
uşa era o limbă de animal consimt existenţa unui rest
lingea plescăind spinările cu aceeaşi înfăţişare.
celor care nu mai aveau timp. ce motive ar mai avea
rămas bun identitatea,
şi pentru altele să nu-mi deschidă?
starea ta îmi pare gravă.
aşeză capul pe-o pernă canalizarea
dacă tuşeşti
sputa-i plină de mărgăritare. la oraş
cineva într-un ghetou muncitoresc
întinde o puşcă gata încărcată anonimus
de mult timp a ridicat capacul unei canalizări
nu ţi-am mai vânat visele. a scuipat înăuntrul şi a ascultat ecoul
nu mai ştiu dacă sunt fluturi „hei, e cineva acolo?”
sau ghemotoace de hârtie conductele au purtat întrebare
vibrând în toate ramificaţiile
puşca aceasta când trage prin scaunele de toaletă
lasă urme şi scurgerile de la bucătărie.
de parcă ar fi aşezată invers. într-o noaptea capacul
tot ce nimereşte cade în interior a fost furat şi dus la fier vechi.
aşa pare un lucru util locuitori ghetoului veneau pe la gaură
patul armei de umăr scuipau să vadă cât e de adâncă şi întrebau:
ochiul legat de trăgaci cu o sfoară „hei, e cineva pe acolo?”
dacă un cerb ar trece prin celălalt ochi nimeni nu ştia să răspundă.
păşind prin craniu bătrânele bisericoase îşi făceau cruce:
ar fi un zeu al vederii „Doamne,cu ce am păcătuit
împiedicat de ne-ai dat aşa necaz”
de camera cu pulberi. alt anonim a introdus în gaură
o creangă pentru atenţionare.
motiv pentru o posibilă despărţire din ea a crescut mai târziu un copac.
cei care trec pe acolo
am pierdut se uită la el, scuipă şi întreabă:
cheile de la apartament. „hei, e cineva acolo?”
uşa de la intrare atunci ce-L de sus se mânie
mânjită cu var şi le trage câte-o scatoalcă.
a început să se usuce.
o umbră de forma unei mâini fluviu
vine curioasă prin vizor poetului Daniel Corbu
să-mi palpeze faţa, trupul,
alunecând pe sub cămaşă vin pagina
până în dreptul inimii, pe plute de papură verde
acolo dispare rădăcini umblătoare 107
într-un gol. jumătăţi de butoaie
s-au auzit vociferări respirând prin tuburi de trestii.
de parcă doi oameni se certau. vâslele spintecă în două
cineva agita o suliţă. pieptul de lebădă.
celălalt nu-l înţelegea şi încerca cioplesc valuri melcate.
să se apere cu-n scut. peştii înoată în giruete
motanul, oraş doarme
fotografiile lipite cu pap, cu luminile unei naufragiate corăbii.
florile, duhul din lut
cărţile mele, sucombat în canale.
cafeaua fără zahăr, pescarii aruncă firul undiţei
ultimele zile de primăvară tocmai la cer
au rămas dincolo. uneori mai prind câte-o stea în cârlig
nu-mi amintesc dar de multe ori plouă
să fi deschis cuiva şi pe întuneric în aşternut
să-mi populeze intimitatea îmbrăţişarea femeii e întotdeauna
şi dacă s-a întâmplat o altă femeie.
proza

Întâmplări
(matinale şi de seară)
din barul „Rainbow”
- adesea veritabile -

curcubeu în sufletul fiecăruia. Sigur că da, se


Victor Ovidiu RUSU trezeşte unul de lângă mine, bem în Rainbow şi
ne bucurăm de curcubeu… Ha, ha ha! Şi într-un
răgaz de linişte eu îi atrag atenţia prietenului
Desigur că rămânem fideli, într-o mai asupra televizorului agăţat deasupra încăperii,
mică sau mai mare măsură, locaţiei. Nu se televizor vechi care nu merge niciodată, deşi
poate altfel. Chiar dacă mai bem prin alte baruri mulţi s-au străduit să îl pună în funcţiune încer-
şi urmărim atenţi sau inaugurăm orice apare când să urmărească vreun meci din nu ştiu care
nou în oraş, de la restaurant select la crâşmă campionat. Este veşnic stins, dar eu văd ceva
ordinară, ultimul pahar îl bem tot acolo. Nu se acolo şi de aceea îi atrag atenţia. Becurile din
poate altfel. Există un fel de intimitate cât se tavan, aranjate simetric, se reflectă în ecranul
poate de plăcută, constructivă într-un fel, care întunecat al televizorului şi ai impresia că vezi
încă nu deranjează, iar căldura amiciţiei ne mai luminile unei piste de aterizare dintr-un aero-
dezgheaţă sufletele amorţite de cinism şi vârstă. port, iar eu mă simt ca niciodată pieritor. Florin
Pentru că nu îmbătrânim frumos, mulţi dintre mă priveşte şi el mâhnit şi îmi spune că sunt
noi. Ne prefacem doar că timpul ne umple de singura persoană care nu are nici un motiv să fie
blândeţe şi înţelepciune, pe când nu este deloc tristă. Ori eu sunt trist. Acum, luminile sunt ale
aşa. Chiar deloc. Undeva, într-un film german, unei autostrăzi şi trebuie să ne dorim mai mult
un înger se plimba în jurul unei trapeziste abă- decât atât, să avem curajul de a pleca odată fără
tute care se credea şi ea un înger. Îi asculta cu să mai întoarcem capul. Dar nu avem deocam-
atenţie gândurile pure şi nenorocite care îi tre- dată curajul şi ne retragem într-o carismatică
ceau prin minte şi se îndrăgostea de ea, iar ea, neputinţă. Oamenii râd, vorbesc neîncetat şi
pagina ea aşteptase o eternitate pentru a auzi un cuvânt ciocnesc între ei sticlele de bere. Ca în fiecare
de dragoste. La peur, la peur, la peur… Frica. Ca seară, ca întotdeauna, de la începutul timpului…
108 un animal mic rătăcit în pădure… Aripile ei Alteori mărşăluim osteniţi prin ceaţa
erau din pene de găină. Pustietate, atâta pus- dimineţii şi când ajungem înăuntru avem
tietate… Spunea că da, este adevărat, timpul impresia că ne-am oprit dintr-o rotire mai
vindecă toate rănile, dar ce facem când chiar mare şi putem să ne odihnim, în sfârşit, în
timpul este boala de care suferim?... Ea îşi plân- faţa unor ceşti aburinde de cafea şi a unor
gea viaţa care o ducea. Pentru că mereu te simţi pahare cu coniac ieftin. Dar picioarele noastre
culpabil şi deplângi ceva în prezenţa nevăzută se zbat sub mese şi realizăm înfricoşaţi că nu
a îngerilor. Există stări de spirit în care nu ne ne putem opri deloc. Nu ştim cu certitudine
mai recunoaştem, care nu au nicio circumferin- când am început să mărşăluim, să mergem aşa,
ţă, dacă putem spune aşa. Parcă aparţin altora. întruna, însetaţi, fără nici un ţel precis, aiurea.
Uneori, stau seara cu Florin la o masă Şi ne ridicăm grăbiţi de la masă şi spunem că
dintr-un colţ şi, în ciuda zgomotului infernal, avem de plecat neapărat undeva, de rezol-
ne înţelegem cumva. Ne străduim, măcar. Afară vat ceva important, bolmojim o scuză pe care
este frumos şi ninge necontenit de câteva zile, nimeni nu o crede, dar trebuie să ne justificăm
dar oamenii nu se pot bucura, sunt apăsaţi cumva, nu putem să spunem simplu că nici
de griji şi butucănoşi. Este ianuarie şi zăpadă noi nu înţelegem ce se întâmplă, că trebuie
şi băutura curge cu repeziciune pe gâtlejurile să fugim într-un loc oarecare… Atâta grabă!
noastre iar noi simţim că există într-adevăr un Toată lumea bea, fără excepţie, dar sunt
proza
unii care beau mai vârtos decât ceilalţi. Ei sunt acel talmeş-balmeş al trecutului se ridică rece
priviţi cu admiraţie pentru rezistenţa lor şi cu regretul. Oare de ce am încetat să povestesc
oleacă de invidie pentru resursele lor financiare. despre dragoste? Poate în paginile de faţă îmi
Dar eu îmi închipui că rezistenţa lor nu e decât voi răspunde la întrebare. Presimt că Roxana va
un ciudat simptom al unei sănătăţi şubrede, iar juca un rol important într-o povestire viitoare,
banii consumaţi fără regrete sunt banii de între- atunci când imaginea plăsmuită se va confun-
ţinere, de lumină sau de mâncare. Fără regrete. da fără nicio jenă cu femeia reală, sau când se
Băutura e o femeie uşuratică foarte posesivă, îţi va îndepărta pentru totdeauna, într-o stranie
ia şi vrea totul. De cele mai multe ori, singura şi dulce epuizare, din amintirile mele. Ceea ce
metresă de care ai nevoie. este, de fapt, acelaşi lucru.

Roxana nu poate fi numită o întâmplare. Lili avea să îmi spună, într-o după-amia-
Ea termină liceul şi vine prin Rainbow mai rar ză, că barul nu mai seamănă decât vag cu cel de
sau mai des, depinde cum o iei, însoţită de prie- acum câţiva ani, când ea venea mai des, însoţită
tenul ei. Sunt unii care cugetă, în acele momen- de mine sau de altcineva.
te, că oamenii care intră în bar sunt din ce în ce - Este drept că atunci veneam mai des, însoţită
mai tineri, şi nu ştiu de ce, acest lucru pare să de tine sau de altcineva, repetă ea gânditoare. Îi
îi deranjeze mult. Alţii, în schimb, îmbrăţişează admiram mărgelele roşii, groase, ce îi scoteau
cumva nelămuriţi tinereţea tovarăşilor de masă în evidenţă gâtul alb şi delicat şi simţeam că
şi consideră entuziasmul lor benefic. Îşi spunea următoarele cuvinte trebuie alese cu grijă.
de multe ori că era nestatornic şi indiferent, - Un păcat ales cu grijă, am zis, fără o prea
dar nici el nu mai credea asta şi nu putea să nu mare legătură cu ceea ce gândeam. Să călcăm
observe că Roxana râdea, vorbea cu pasiune, cu atenţie pe paşii celui din faţa noastră. Cu
fuma ţigări ruseşti, mânca şi bea, trăia şi visa. ani în urmă ne lăsam parcă prea uşor la voia
Când se aşeza la masă, se izola câteva clipe în întâmplării, alegînd când una, când alta, într-un
tăcere, pentru că se simţea foarte grijuliu, învâr- mod dezordonat şi iresponsabil. Mesele erau
tindu-se tot aşa în jurul ei, dar nu îndrăznea să-i aranjate altfel. Mai ţii minte tablourile acelea
spună asta pentru a nu se supune hohotelor de atârnate pe pereţi, ale nu ştiu cărui pictor,
râs ale celorlalţi, sau mai rău, să nu se facă greşit veşnic scoase la vânzare, niciodată cumpărate?
înţeles. Îşi lua atunci o înfăţişare serioasă şi bea - Nu cred că ne-am schimbat prea tare, cum
berea cât mai repede, cu înghiţituri mari, pentru tare mult îţi place ţie să afirmi. Dar ştii şi tu,
a-şi învinge stinghereala. prea bine, doar tot timpul te contrazici, scriind
Şi-ar fi dorit să descindă, într-o zi, din- că îmbătrânim şi uneori suntem departe unii
colo de trupul ei, pentru a găsi altceva, mai de ceilalţi, dar când ne vom revedea, vom simţi
proaspăt, mai vechi… Inefabilul neant, ca în acelaşi lucru, vom fi aceiaşi oameni, statornici
versurile lui Ungaretti. Între o floare culeasă şi şi temători.
alta dăruită. Dar se îndoia că are să se încumete - După ce a citit ce am scris, cineva a comentat
vreodată. că decapitez fluturi într-o veselie…
Într-o seară stătea şi o privea cum povesteşte - Nu mi se pare chiar aşa…
despre un vis de-al ei - pentru că ea crede în vise Am tăcut amândoi şi am băut din berile pagina
- şi şuviţa blondă care îi atârna de-a lungul feţei reci din faţa noastră. Deşi s-au cam terminat
îl îndemna să întindă mâna. Rădea şi trăsăturile cu zilele vinete de iarnă primăvara întârzia cu 109
ei erau atât de luminoase, încât nu s-a putut nesimţire şi, privind pe fereastră, realizasem că
abţine să nu remarce că era singura persoană pe începe să îmi placă cu adevărat de iarnă abia
care a cunoscut-o căreia ochii îi umbreau faţa. când cad ultimile ninsori. Realizasem că o să
Cu alt prilej… îmi fie dor de ea. Uşa s-a deschis şi nişte dis-
I-am privit mult timp, fără ca ei să mă tribuitori grăbiţi au început să arunce navetele
observe. Îmi aprind o ţigară, încă una, îmi spun cu bere şi cu sucuri în faţa meselor. Au băut
că cei patru pereţi ai barului sunt suficienţi câte un suc în picioare şi, după ce au semnat
pentru o eternitate, apoi îmi aduc aminte. Îmi nişte hârtii, au ieşit tot în grabă. Le-am strigat în
aduc aminte de vieţile imaginate, de oamenii urmă să nu închidă uşa.
care am fost, de viaţa trăită până acum în lumea - E bine să fie deschisă, să se mai aerisească
asta, de toate sentimentele şi senzaţiile ce au camera, să iasă tot fumul. Chiar dacă ne îngheaţă
putut să mă cuprindă şi îmi spun că este bine genunchii.
aşa. Orhan Pamuk scria într-o carte de-a lui că - Important e că inimile noastre sunt calde, a
cea mai însemnată problemă a vieţii este putinţa zâmbit Lili.
omului de a fi sau de a nu fi el însuşi. Ar trebui - Frumoase, dar încâlcite au fost întâmplările
să mă gândesc la alţii, la întâlniri şi despărţiri care i-au legat pe cei doi, am continuat discuţia
de o seară, dar nu mă simt în stare şi din tot întreruptă data trecută, şi nebuneşti şi prosteşti
proza
faptele care i-au îndepărtat. Apoi, când s-au Uneori mai cumpărau o sticlă pe datorie, pentru
revăzut după o bucată de vreme, el s-a uitat la câteva zile sau până primeau pensia. Se ridicau
dânsa, dar ea nu a privit în direcţia lui, iar când încet, îşi aprindeau fiecare câte o ţigară fără
ea i-a căutat mai târziu privirea, el era de mult filtru, şi plecau apoi la treburile lor, cu mersul
plecat. Cam trist, nu? acela specific de beţiv înveterat. Deh, rădăcini
- Venea în continuare pe aici? adânci! Eu îi urmăream cum se îndepărtau şi
- Desigur. Îşi bea porţia zilnică de vodcă şi îmi îi spuneam celui din dreapta mea că mi-aş dori
zicea, când se mai ameţea şi ieşea din muţenia şi eu nişte ţigări fără filtru, dar nu mai găseşti
caracteristică, că femeile şi barurile sunt la fel, nicăieri în zilele noastre, cînd răul este consu-
îţi rămân fidele pe parcursul zilelor negre, dar mat cu grijă şi cu avertizările de rigoare. Data
cer şi ele de la tine fidelitate. El, de exemplu, îmi viitoare am să le cer o ţigară, ziceam, dar uitam
spunea, se îndrăgosteşte greu, dar când o face, şi niciodată nu le ceream, iar când ei plecau îmi
vrea exclusivitate. Eu îl tachinam, după aceea, aminteam şi spuneam acelaşi lucru. Iar cel din
spuneam că lucrurile au mers aşa de rău tocmai dreapta mea era altul.
pentru că le-a cam confundat pe cele două. Deşi nu veneau zilnic, veneau destul
Lili şi-a trecut obosită mâna prin păr, de des şi tot timpul împreună, de aceea, când
aşteptând să termin. numai doi dintre ei au apărut, m-am mirat. Am
- Închide te rog uşa, este parcă prea frig. întrebat-o pe doamna Viorica, care servea, ce
M-am ridicat şi am închis-o, dar nu s-a întâmplat, iar ea şi-a lipit degetul de buze
m-am întors la masă ci am rămas aşa, în picioa- şi mi-a zis să vorbesc mai încet, pentru că acela
re, nehotărât, privind oamenii care sporovăiau care nu a venit murise cu câteva zile în urmă.
într-una. Trebuie să renunţ să mai trec pe aici, Cei doi s-au aşezat şi au comandat acelaşi lucru,
m-am gândit, pentru că îndată vor veni alţii care o sticlă şi trei pahare. Le-au umplut, s-au uitat
se vor aşeza la masa noastră, apoi alţii şi mesele unul la altul, au oftat, apoi au ridicat din umeri
se vor uni şi vom bea până după ora închiderii, şi şi-au golit paharele. Au plecat după ce au
după aceea vom căuta alte baruri deschise, să terminat sticla, lăsând în urmă un pahar plin,
bem tot mai mult, până când nu vom mai şti de care îl aştepta pe cel care nu se va mai întoarce
noi. Nu vom mai fi singuri. Acum, trebuie să niciodată.
plec acum, până când nu e prea târziu! Dar era Desigur, după cum mă aşteptam, la un
deja prea târziu, pentru că un prieten se aşezase moment dat a apărut numai unul. Dar acesta
deja pe scaun şi îmi făcea voios semn cu mâna. păşea parcă altfel, mândru, avea înscris pe chip
Am oftat şi m-am întors resemnat la masă, în o determinare ciudată, ca şi cum era hotărât
timp ce Lili mă privea amuzată şi îmi surâdea să meargă până la capăt, să urmeze aceleaşi
cu subînţeles. Fără ranchiună! drum, să-şi asume acelaşi destin. Aşa a şi fost,
el a rezistat cel mai puţin. A turnat din sticla de
Apoi a mai fost o chestiune interesantă, Vorona vodca în trei pahare, l-a băut rapid pe
cu nişte indivizi care se răsfirau din ce în ce mai cel din faţa sa, apoi şi-a umplut paharul, iarăşi
mult, zi după zi. Adică mie mi s-a părut destul l-a băut cu repeziciune, astfel până a terminat
de interesant ce s-a întâmplat cu ei, nu ştiu ce sticla. S-a ridicat cu greu, abia ţinându-se pe
pagina părere au avut ceilalţi. A fost trist, oricum, dar, picioare şi a părăsit barul fără să se uite în
110 ce să-i faci, triste sunt majoritatea vieţilor. urmă. Am înţeles mai târziu că nu a ajuns până
Erau trei bărbaţi şi veneau tot tim- la stradă, s-a prăbuşit la colţul blocului şi până
pul împreună într-un bar dosit, pe o străduţă să ajungă salvarea el părăsise deja lumea asta.
paralelă cu Rainbow. Nu erau nici prea bătrâni, Cunoscuţii lui au povestit că pe ăsta, pe ultimul,
dar nici prea tineri, erau aşa cum eşti după o tot băutura l-a răpit, dar eu cred că mai mult
viaţă grea, chinuită de probleme şi greutăţi. dorul de prietenii lui de pe alte meleaguri i-a
Dărâmaţi, fără să mai găsească în ei puterea să pus capăt zilelor.
se risipească prin sufletele altora, nemaiavând Am încercat să nu mă gândesc prea mult
ce să irosească. Dar aşa se întâmplă cu mulţi, rar la ei, pentru că imaginea lor mă îndurera, fără
mai găseşti câte unul care să te dea pe spate. Îşi să îmi dau seama de ce. Doar nu îi cunoscu-
comandau de fiecare dată câte o sticlă de vodcă sem deloc. Dar în ei şi în mine regăseam parcă
Vorona şi trei pahare, aşezau sticla în mijlocul aceeaşi durere. Ori poate că e adevărat, până la
mesei, o desfăceau, apoi aşteptau. Stăteau câte- urmă, că în tristeţile noastre şi în apusurile de
va clipe aşa, tăcuţi şi nemişcaţi, boldindu-se soare este mai mult Dumnezeu…
la lichidul transparent, până ce unul dintre ei
făcea un gest oarecare şi ei se dezgheţau, ridi- Eu îi spun colecţionarul de ţigări. Pentru
cau paharele şi le dădeau pe gât. Şi iarăşi sticla, că asta face el şi nici astăzi nu mi-am dat seama
umplutul paharelor, încremenirea de câteva dacă intenţionat sau fără să realizeze. Primul
secunde, golitul paharelor. Până terminau sticla. lucru pe care îl săvârşeşte când se întâlneşte
proza
cu tine, exact în acelaşi timp când îţi întinde nu mai rătăceşte pe un drum neîntors. Ne-am
mâna, este să te întrebe dacă nu ai o ţigară. Iar bucurat şi frecându-ne pumnii nerăbdători,
tu politicos, nu îl poţi refuza. O ia scrupulos şi ne-am adunat roată la două mese lipite una de
o îndeasă în buzunarul de la piept, făcându-ţi alta, privind în sus şi aşteptând cu mâinile pe
cu ochiul. Asta e pentru mai târziu, zice, apoi îţi sticlele reci de bere să înceapă meciul. Ceva e
mai cere o ţigară. De data asta tu îi scoţi o ţigară în neregulă, a bombăni doamna Garofina. Am
din pachet, i-o întinzi şi aprinzi bricheta în faţa îngheţat în scaune. A, nu, merge, dar numai
lui. Poftim şi un foc, dragul meu. Nu are ce să un singur post şi, măi să fie, aveţi noroc, chiar
facă, aşa că şi-o aprinde şi pufăie pierdut în gân- numai postul sportiv… Inimile noastre şi-au
duri. Dar nu se termină aici. Eu, ca de obicei, îmi reluat harnice bătăile. Încă e publicitate, aşa că
cumpăr încă o bere şi răsfoiesc absent ziarele mai avem timp să pălăvrăgim. Bem şi vorbim,
din ziua respectivă. Îmi torn berea cu grijă în unul zice un banc prost, toţi râdem, băi ce banc
pahar, îmi timp ce el priveşte fascinat spuma cretin, ha ha ha… Publicitatea se termină, dar
ce se revarsă pe margini, trag tacticos fum în când privim pe ecran, în locul gazonului verde
piept şi scot rotocoale albe pe gură. Torc fericit, se întinde o pădure uscată prin care nişte huidu-
o bere rece şi o ţigară bună, ce să-ţi mai doreşti me cu topoarele în mână se plimbă dintr-o parte
de la viaţă?! Tu ce mai faci în rest, suflet curat, îl în alta. Ce-i asta, vociferăm?! Ce se întâmplă
întreb? Nu ai de o bere, se repede el? Nu, dragul aici? Unde este meciul! Azi în ce zi suntem,
meu, nu mai am decât ceva mărunţiş pentru întreabă cineva? Miercuri, ne întrebăm noi?
o bere, ultima, pentru mine. Aa, face el, nu-i Doamna Garofina se tăvăleşte pe jos de râs. Azi
nimic, stai să mă uit prin buzunare, parcă mai e marţi, zice ea, meciul vostru este abia mâine.
aveam eu nişte bani. Se ridică, după o fracţiune Aaa, făcem cu toţii. Aşa că ne-am mai comandat
de secundă se întoarce nehotărât, mă urmăreşte câte o bere şi am privit resemnaţi campionatul
cum beau din pahar şi îmi ling buzele, apoi se mondial de tăiat lemne.
îndreaptă decis şi îşi scoate o bere mai ieftină
din frigider. Îmi urează puţin cam maliţios să Străduindu-ne să ne înscriem pe făgaşul
fiu sănătos şi o bea repede, cu înghiţituri mari, normal al evenimentelor, uităm că faptele prin
în timp ce mâinile lui se îndreaptă flămânde care trecem în fiecare dimineaţă şi seară nu sunt
spre pachetul de ţigări. Dacă sunt pe masă, chiar normale. La început, e drept, totul curgea
mormăie o justificare… Bine, bine, spun, dar cât se poate de firesc, dar, de la un moment
mai am şi eu doar câteva, aşa că asta e ulti- dat, lucrurile au luat o întorsătură neprevăzută.
ma. Zâmbeşte convenţional, încercând să pară Fiecare a simţit-o în felul său, unii mai puter-
încurcat, dar observ cum ochii lui caută deja o nic, alţii aproape deloc. Mulţi dintre noi se mai
altă victimă prin jur. Îl salută pe unul, iar când agăţă, în prezent, de speranţa unui drum plin
acela se ridică şi îşi târâie paşii spre tejgheaua de semnificaţii şi responsabilităţi. O grămadă
barului se lipeşte brusc de el şi îi întinde mâna, de învăţături morale îi aşteaptă imediat după
iar corpul lui se apleacă în faţă, spre urechea colţ. Poate pentru ca mai târziu să rostească cu
cunoscutului, parcă să îi povestească un secret. mândrie şi uimire: în mijlocul vieţii mele s-a
Omul acela îmi caută privirile stingherit, iar petrecut un fapt neverosimil! Alţii continuă aşa
eu îi zâmbesc cu compasiune. Asta e, pare că cum au început, din inerţie sau pentru că teama pagina
spun, îmi pare rău, dar de-acum este al tău… Se de un nou început este prea puternică ca să mai
întoarce la masă şi cică, hai că trebuie să stau de poată schimba ceva. Oricum, aşa cum am scris 111
vorbă cu prietenul meu, scuză-mă, mai vorbim mai sus, cele ce se petrec în jurul nostru nu mai
noi, am să mai trec pe aici. Îşi freacă nervos sunt aievea, nu le mai resimţim ca făcând parte
mâinile de pantaloni şi, în cele din urmă, mă din ceva concret, plin de înţeles.
bate prieteneşte pe umăr ca gest de despărţire. Dar există un cuvânt care ne uneşte
Pleacă precipitat spre alte mese, dar îşi întoarce pe toţi, cuvântul “acasă”. Pentru unii acest
capul şi se întoarce, de parcă a uitat ceva. Hei, cuvânt se identifică cu o realitate palpabilă, cu
spune mâhnit, nu mai îmi dai o ţigară? Nu, îi un culcuş cald şi liniştitor, dar, pentru alţii nu
răspund sec, nu îţi mai dau o ţigară. Viaţa şi tim- însemnă nimic, doar o imagine vagă în minte
pul nu şi-au lăsat amprenta asupra ta, rosteşte, şi un sentiment chinuitor de aşteptare. Asta
cu o urmă de reproş în glas. Trebuie să te simţi pentru că inima lor nu s-a aşezat nicăieri. Ori
grozav în pielea altuia, nu?! Dezmăţatule, strig părăsindu-i acum pe nesimţite, sper să ne mai
eu, iar el se împrăştie fără zgomot într-un nor reîntâlnim într-o bună zi, să cârâim în tihnă
uriaş de fum. despre oameni şi despre întâmplările prin care
trec ei, să povestim despre minciunile trecutului
Când televizorul a dat semne de viaţă, şi să râdem de fantasmele viitorului. Aşa cum
pocnind şi tremurând din toate încheieturile, numai noi ştiam să povestim, aşa cum numai
nu cred că am fost singurul care a simţit că noi ştiam să râdem. Neistoviţi şi împovăraţi.
carnetele unui deceniu

Suflet de rezervă
VI
Daniel CORBU

FEBRUARIE 1989 plăcere le fac oamenilor, sporovăind în cuvintele


mele dulci-moldave despre geniul nostru tutelar.
• Joi, 9 februarie. După amiază, singur şi • Astăzi, la Negreşti, am văzut, în muzee
necunoscut, într-un oraş necunoscut. O senzaţie vestigii ale civilizaţiei oşăneşti. O moară de apă
trăită de multe ori, care-mi convine. În geamurile din satul oşănesc mi-a atras emoţia multă vreme.
vitrinelor privesc un străin. Se încruntă sau surîde După amiază, la Valea Măriei, am văzut camera
sau se scălîmbăie. Gîndesc: în momentul în care în care-am stat în urmă cu trei ani împreună cu
începi să-l simţi pe al treilea în tine, înseamnă că criticul Nicolae Ciobanu (ce om minunat!), trecut
eşti pierdut. Că eşti blestemat la acea luciditate la cele veşnice acum un an.
morbidă care te macină încet. Socratiana zice- • Aseară, într-o familie de intelectuali (Doina
re „cunoaşte-te pe tine însuţi” a devenit astăzi Şteţcu e traducătoare din engleză şi dramaturg)
ceva stupid şi fără noimă... Ştiinţa psihicului a am trăit grozavă încîntare de muzica spaţială a
demonstrat că nu te poţi cunoaşte nici pe tine, lui Vanghelis. Am terminat seara întors, răvăşit,
nici pe alţii. Dar a întrerupe cunoaşterea de sine, abulic şi aulic. Vanghelis e deasupra a ceea ce
ar însemna lene şi lipsă de bun simţ, ar însemna face Wagner cu mijloacele muzicii simfonice. E o
chiar laşitate. demenţă care exploatează şi barbaria şi poezia din
• Acum trei seri, cînd am terminat de citit noi. Bref, în muzica lui Vanghelis te simţi ca-ntr-o
cele peste 500 de pagini din Conversaţie la catedra- cameră cu oglinzi.
lă de Mario Vargas Llosa am rămas cu un gust • Îmi amintesc auto-blestemul lui Eminescu,
amar. Să fie oare viciul mobilul aproape tuturor proferat în timp ce aştepta ştirile unei agenţii de
acţiunilor umane? Patimă şi viciu şi mască. Sud- presă, pentru Timpul: „... ca să scriu iar, să scriu
americanii au învins cu-adevărat în roman. Au de meserie, scrie-mi-ar numele pe mormînt şi n-aş
pagina făcut lucruri mari pentru că au ştiut şi au avut mai fi ajuns să trăiesc”.
libertatea să mînuiască politicul. Iar aici se-ntîm- • În caietul meu de însemnări des-
112 plă uneori lucruri care întrec imaginaţia. pre Eminescu (din 1982-1983) cînd frecventam
• Cumplit de adevărat ceea ce spunea Biblioteca Academiei, dau peste o însemnare a
Salvador Dali prin 1953, pe cînd eu abia mă năş- poetului din primăvara lui 1877, cînd se pregătea
team: „Singurul lucru de care lumea nu se satură să părăsească Iaşii, un fel de fişă a celor doi ani
niciodată e exagerarea”. şi cîteva luni de şedere la Iaşi, o reflecţie plină
• Răul este important doar pentru că-i făcut de ironie amară: „D. Michalis Eminescu, vecinic
să existe Binele. De aceea, nu-l voi crede niciodată doctorand în multe ştiinţi nefolositoare, crimina-
pe cel care caută să mă convingă că nu-i nevoie de list în senzul prost al cuvîntului şi în conflict cu
diavol ca să-l descoperi pe Dumnezeu. judecătorul de instrucţie, fost bibliotecar cînd a şi
• Sâmbătă, 11 februarie. Mi s-a făcut de prădat biblioteca, fost revizor la şcoalele de fete,
sîmbătă în Satu Mare. Cînd scriu aceste rînduri, fost redactor en chef al foii vitelor de pripas şi al
scriu cu bucuria călătoriei de faţă. Întîlnirile cu multor jurnale necitite colaborator.”
prietenii de aici mi-au fost ca un balsam. George • Zice Valéry: „Amărăciunea vine aproape
Vulturescu, Gheorghe Achim, Dumitru Păcuraru, întotdeauna din faptul de a nu fi primit ceva mai
Eugen Vintilă sunt prietenii şi poeţii acestui ţinut mult decît ai dat. Sentimentul de a nu fi făcut o
nordic, drag mie! La Satu Mare am vorbit aseară, afacere bună.”
într-o adunare, despre traiul nostru sub semnul • O seară ca o leneşă rugă. O seară supusă.
lui Eminescu. Am vorbit cu patos, observînd cîtă Un corn de lună abia aprins mă salută. Prin gîn-
carnetele unui deceniu
duri îmi joacă foraibere sinelii. Curenţii nordului
multe versuri maramureşene, dar mai ales de
m-au ademenit total. Aici, lăsat singur într-o casă
astea: „Bate-mă, Doamne, cu bîta / Nu mă bate cu
singură, am văzut filmul „Numele trandafiru-
urîta!/ Bate-mă, Doamne, cu parul / Nu mă bate
lui”, după romanul lui Umberto Eco. Deziluzie!
cu amarul!”
Regizorul a exploatat doar partea poliţistă a exce-
• Ce frumos zice Ţvetaeva despre poezia lui
lentului roman stratificat, postmodern.
Pasternak!: „rămîne în noi ca un vaccin care ne-a
• Să nu uit zisa lui Anatole France din Le
modificat sîngele.”
Jardin d’Epicure, atît de adevărată: „Modestia, rară
• De-o vreme s-a înstăpînit în mine spaima
la cei docţi, este şi mai rară la inculţi.”
de scris. Nu mai scriu atît de uşor, ca prin anii
• Cînd am avut revelaţia sinelui? Tîrziu.
’78 - ’82. Scrisul e parcă o ameninţare, e bolovanul
Trebuia să merg la şcoală, în clasa a VIII-a şi,
sisific care mă împovărează. Toţi vorbesc de o
cu o zi înainte, făceam baie după amiaza într-o
caldă intimitate a scrisului (teoreticienii, deh!), eu
ştioalnă a Ozanei cu apă călduţă. Atunci, în sin-
aş vorbi de războaiele, de duşmănia acestui act cu
gurătatea aceea a prundului Ozanei, cu apa şi
practicianul însuşi.
pietrele, m-am realizat. M-am realizat ca un nimic
• Sîmbătă, 19 februarie. Dimineaţă în care
universal care se agită. Deasupra cerul, infinitul
totul ţi se pare o plutire, în care te simţi o pulsaţie
ademenitor şi inhibant totodată. Senzaţia: spaimă,
într-un noian de nimic, un mic obiect în mîinile
spaimă de tot. Lucrurile din jur: aspre, colţoase,
cumătrului Neant. Îţi revii doar cînd îţi vin sub
duşmane. Eu, cu teama că nu mă apăr de-ajuns
privire cărţile şi, dincolo de fereastră, Cetatea
de agresivitatea lumii. Din acel septembrie blînd,
Neamţului.
senzaţia persistă şi roade încet. Veşnicul inconfort
• Întors de la Satu Mare, eram aşteptat la
din acea după amiază de septembrie a pornit. Am
Tg. Neamţ cu o şedinţă a Consiliului de educaţie
înţeles atunci că mi s-a frînt Paradisul, că el rămî-
şi cultură. Era vorba despre articolul despre bunul
ne, în amintire şi că ceea ce începe trebuie absorbit
simţ, publicat de Aurel Dumitraşcu în gazeta
picătură cu picătură. Mai tîrziu, conştiinţa că tre-
„Ceahlăul”, în care era vorba de bibliotecara de
buie şi exprimat.
la Tîrgu Neamţ, care nu ne-a primit să-l sărbăto-
• Duminică, 12 februarie. Să notez, să
rim pe Eminescu în bibliotecă, pe motiv că la ora
nu-mi sară din minte ceea ce-am spus alaltăieri
15oo i se termina programul. Fain articol! Întrebat
la Satu Mare: Literatura română nu e mare prin
de ce, dacă sîntem prieteni, n-am oprit articolul
bizantinism. Ci prin ceea ce are ea tragic, nocturn.
în care apare tovarăşa, i-am rugat să fie atenţi la
Cel mai frumos vers din poezia noastră e un vers
două precizări: prima, nici un scriitor nu poate
tragic. Trei verbe îi dau forţa, toate puternice: a
dicta altui scriitor ce să scrie sau ce să publice şi, a
crede, a învăţa, a muri. Prin urmare, „Nu credeam
doua, pentru că veni vorba despre o manifestare
să-nvăţ a muri vreodată...”
Eminescu, eu, între ţaţa Veta, căzută ca musca-n
Zi petrecută cu prieteni. Mai multe ore în
lapte la Bibliotecă şi Eminescu, aleg pe Eminescu,
casa lui Dumitru Iuga din Baia Mare înseamnă o
cel care mai ordonează şi azi cultura română.
cură de maramureşenism, de românism, de cultu-
• E ceva în neregulă cu drăgălaşa cultură
ră populară curată, nesofisticată de otrăvurile civi-
română, care e tot timpul măreaţă pentru că nu
lizaţiei. Am primit cu multă bucurie volumul I din
Calendarul Maramureşului întocmit de Domnia
avem decadenţă. La noi totul e la stadiul de eflo- pagina
rescenţă.
Sa. Cîteva nestemate de poezie populară mara-
• Dintr-o scrisoare către C.: Diferenţa e că 113
mureşeană din vol. II, citite în manuscris, mi-au
eu vreau să scriu poeme, nu schimonoseli ale ima-
tăiat respiraţia. Acum, în trenul care mă duce spre
ginarului. Pe de altă parte, nu cred în adevăruri
Moldova, să notez, spre neuitare, doar această
strigate prin pieţe.
poveste: la facerea casei, se măsoară umbra cuiva
• Citesc ceva despre Orfeu şi Euridice. Ceva
şi se aşează la temelie, în zidul temeliei. Cel căruia
lăbărţat şi neconvingător. Dintotdeauna am spus
i s-a aşezat acolo umbra, va fi bolnav marţea, joia
că acest domn suferea de nerăbdare. Ce destin, să
şi sîmbăta. Dacă acesta observă că i se măsoară
fii condamnat de privire! Să pierzi totul din cauza
umbra pentru zidire, în două săptămîni moare.
privirii pline de dorinţă. Şi să cîştigi totul. Asta
• Nu e oare o prejudecată ideea că răul este
e inspiraţia. De aici începe lupta cu infinitul pe
important doar pentru că a făcut să existe binele?
care-l sugrumi şi-l aduci în pagină. De aici începe
Ce-i drept, nu-l voi crede niciodată pe cel care
cîntul.
caută să mă convingă că nu-i nevoie de diavol ca
• Bunul meu maestru Valéry avea dreptate
să-l descoperi pe Dumnezeu!
cînd spunea (prin 1931, în L’idée fixe) că umbletul
• Un popor mic şi fără noroc aşa cum e al
simplu şi neted nu face decît să excite visarea. Că
nostru, poate încăpea într-o lacrimă.
legea paşilor egali se pliază la toate delirurile, şi-i
• Seara, în Dej, în gara mizerabilă de unde
poartă la fel şi pe demonii şi pe zeii noştri.
voi lua alt tren spre Moldova, obsedat de mai
remember

Marin Mincu
(1944-2009)

MARIN MINCU,
MITUL SCRIITORULUI TOTAL
Sub semnul seriozităţii cu care regretatul Marin Mincu
(n.1944, Slatina – Bucureşti, 2009) şi-a obişnuit cititorii, stă şi
cea mai recentă carte de interviuri, date între 1983 şi 2001 unor
reviste româneşti, apărută la Constanţa, Editura Pontica (2001,
314 p. plus indice de nume), sub genericul “A fi mereu în mie-
zul realului”. Aşadar, 26 de persoane (poeţi, eseişti, ziarişti,
profesori, critici, prozatori), care n-au pregetat să-i pună între-
bări, îl motivează pe Marin Mincu să dea la iveală o carte albă,
aproape monografică, a autorului, poet, romancier, italienist,
semiolog, critic şi istoric literar, editor ş.a.m.d. Copleşitoare
prin informaţie şi atitudine, vorbită aşa cum trebuie de un
protagonist totuşi spontan ce nu evită reglarea de conturi cu
numeroşi figuranţi (ei înşişi de primă mână), în numele unei
pagina opere proprii veritabile, cartea poate fi un excelent document
pentru viitorul istoric literar decis să despartă grâul de neghi-
114 nă, miezul plăsmuirilor de miezul realului.
În 1971 Marin Mincu, cel mai tânăr doctor în filologie al
Universităţii Bucureşti (cu o lucrare despre poetul Ion Barbu),
avea deja la activ patru cărţi de poezie şi critică. În anii ’70 va să
fie victima preferată a unor “directori de conştiinţă”, “bronto-
zauri” ai criticii de partid şi de la Direcţia Presei, tip S. Damian
(diplomat în activitatea de militant marxist), P. Georgescu,
Mircea Herivan, care l-au acuzat de cultul arhetipului, iraţio-
nalism şi chiar de legionarism. Vreme de 5 ani Marin Mincu a
fost singurul autor român interzis (1971–1975) pentru “Critice
II”, ceea ce nu l-a făcut să filmeze în dizident anticomunist
după 1989, spre deosebire de un O. Paler care “numai cu trei
luni înainte de revoluţie se dedă la minima dizidenţă aspirând
să fie un Havel al nostru, adică preşedinte.” (p. 83). Singurul
dizident adevărat, recunoaşte încă din 1992 Marin Mincu, este
Paul Goma.
Dizidenţa autorului este în fond o chestiune de operă,
remember
Marin Mincu reuşind să-şi acrediteze rezisten- Noe”, dar nu ezită să califice “Dimineaţa poeţi-
ţa anticomunistă prin coerenţa poziţiei esteti- lor” drept o carte ratată, bucurându-se oricum
ce, chemând în cauză nedesminţitul său dis- că “până şi retardatul E. Simion” a început după
curs prooccidental, inovativ şi antiprovincial, 1986 să guste deliciile textualizării.
demontând astfel tot repertoriul de insinuări şi Discipol al lui D. Caracostea, primul critic
calomnii, repuse în circulaţie după 1990 şi lega- cu vocaţie europeană (autor al neîntrecutului
te mai ales de “misiunea” sa în Italia, protecţia op “Creativitatea eminesciană”), Marin Mincu
“cabinetului 2” ş.c.l. Mâhnit de urzelile unor redeschide dosarele unor Texte şi Autori cum
pescuitori în ape tulburi, profesori şi politicieni ar fi, de pildă, “Luceafărul” (1977), revizitat sub
ignobili şi arivişti, Marin Mincu se va despărţi în grila poeticii romantice a visului, poezia lui Ion
1997 de Universitatea “Ovidiu” din Constanţa, Barbu (“depersonalizarea oraculară a actului
suspendat în lipsă din funcţia de decan. poetic prin reabsorbţia eului în arhetip”), proza
Rod al acelui exil şi război este şi un teri- lui Sadoveanu (iniţiere în labirint), avangarda
fiant pamflet pe adresa urbei Tomisului (p. 92), noastră interbelică (europeană şi anticipatoare),
fotografie a complexului maxim numit provin- Nichita Stănescu (al cincilea factor modelizant
cialism: “acest fel de orbire maladivă a facultăţii al poeziei actuale, după Barbu, Blaga, Arghezi
de evaluare, un fatum exasperat pentru toţi, un şi Bacovia).
jeg, o râie, un sabat al formelor fără fond” (…). Iată un citat despre Nichita, cel puţin
Aşadar, Marin Mincu (slătinean ca Ionesco neliniştitor pentru denigratorii acestuia: “Tot ce
şi muntean ca Heliade) îşi atribuie ca primă s-a petrecut în poezie în ultimii treizeci de ani
vocaţie poezia (zece volume), urmată de critică este marcat de discursul postmodern al poetului
(a doua probă) şi de roman (două în ţară şi două “necuvintelor”. Pionier al textualizării poetice la
în Italia). Proiectul său heliadist, ce a produs noi (aşa cum Ion Barbu anticipase cu trei decenii
până-n prezent cca 50 de volume, se bucură în urmă teoria textualizantă a Iuliei Kristeva
mai ales după 1990 de o perfect concertată con- şi a telquel-iştilor), şi deci naş al optzeciştilor,
spiraţie a tăcerii sau de o şi mai perfidă tehnică Marin Mincu nu ezită să-i impute aceluiaşi N.
a minimalizării programate. Fapt e că Marin Manolescu că i-ar fi “asmuţit” pe aceia să se
Mincu, singurul scriitor laureat al Premiului lepede de textualism, ca de ceva alogen, corp
Herder (1996), căruia nu i s-a conferit niciodată străin ş.a.m.d. Tranşant este Marin Mincu în
Premiul USR, ţine să mulţumească contempo- privinţa Anei Blandiana, calificând-o drept “o
ranilor pentru masiva invidie, numai bună să-i scriitoare minoră şi care a luat premiul (Herder)
asigure o formă excelentă. Şi în special dlui N. la 40 de ani, numai pentru că n-a vrut să-l ia
Manolescu, care pe nepusă masa i-a suspen- Bogza” (p. 213).
dat rubrica (după moartea lui G. Ivaşcu) din Poet el însuşi demn de orice competiţie
“România literară”, având grijă ca pomenita europeană, criticul are propria tablă de valori
revistă să “sară” orice comentariu despre vreo (etice şi estetice) şi nu ezită să-şi autocalifice
carte a sa (şi totuşi recenzia subsemnatului la “Poezia română actuală/Antologie comentată
volumul “Îngerul din culisele visului”a apărut I–II, 1998, 1999”, drept un tratat de specialitate
pagina
în iunie 1999). Singurul prieten între critici i-a şi de referinţă, chiar dacă bun conducător de 115
rămas Cornel Moraru. La care, îl adăugăm noi, patimi în rândul criticilor, dar şi de pizmă în
pe excelentul Octavian Soviany, monograf auto- rândul unor poeţi “săriţi”. Un prilej în plus
rizat al operei marinminciene. pentru autor de a desfiinţa antologii similare,
“Critice I–II” (1969, 1971), “Poezie şi gene- precum cea a regretatului Laurenţiu Ulici, acu-
raţie” (1975), “Repere” (1977), “Ion Barbu/Eseu zându-l pe acesta de clientelism şi mercantilism,
despre textualizarea poetică” (1981), “Avangarda “absenţa oricărui criteriu funcţional”, sau cea a
literaturii române” (1983), “Textualism şi auten- poetului Abăluţă, “ce se lăbărţează triumfător
ticitate” (1993), “Experimentalismul poetic pe 37 de pagini”, masivul op al acestuia “Poezia
românesc” (2006), iată câteva titluri care legi- română după prolectultism” fiind nici mai mult
timează reputaţia naţională şi internaţională a nici mai puţin decât lucrarea comandată politic
unui critic, aptă să surclaseze şi să eclipseze cam a unui “operator urechist” excelent în “demola-
tot ce există în branşă, prin operozitate, intuiţie rea unor valori canonice”.
şi metodă, păstrând totuşi în chip straniu com- Italia este pentru Marin Mincu a doua
plexul Manolescu-Simion. Vituperând impresi- patrie culturală, ţara în care s-a format cu adevă-
onismul şi foiletonismul în critică, Marin Mincu rat. Lector la Universitatea din Torino între 1974
apreciază metoda lui N. Manolescu din “Arca lui şi 1978, predă literatura română şi semiotică
remember
literară. Din 1982 devine profesor asociat titular O parabolă aproape incredibilă prin unicitate
(prin concurs) la Universitatea din Florenţa. Între şi anvergură, bună conducătoare de invidie şi
timp va îngriji şi va semna (singur sau alături folclor bilios.
de prestigioşi literaţi italieni) lucrările: “I canti Aventura italiană a lui Marin Mincu n-a
narrativi romeni. Analisi semiologica” (1977); “I fost de tot lină, cel puţin la început, prin anul
mondi sovrapposti. La modelizzazione spazi- 1979, când i s-a retras viza, în ciuda paşaportului
ale nella fiaba romena” (1978); “Poesia romena de serviciu şi a garanţiilor date de preşedintele
d’avanguardia” (1990); “La semiotica letteraria USR, G. Macovescu. Hărţuielile au luat sfârşit
italiana” (1982), “Mircea Eliade e l’Italia” (1986), doar când profesorii de semiotică D’Arco Silvio
“Nuovi poeti romeni” (1986) o ediţie bilingvă Avalle şi Cesare Segre s-au adresat direct lui
de poeme din Lucian Blaga ş.a. Fapt e că până Ceauşescu. Reputaţia de specialist în semiotică
în 1989, Marin Mincu îşi pune semnătura pe 13 şi-a câştigat-o printre specialişti, scriitori, pro-
cărţi în limba italiană, între care două proprii: fesori şi românişti reputaţi, care n-au ezitat să-l
“In agguato” (1986), o rescriere a poemelor din omologheze ca atare. Este vorba de Umberto
“Pradă realului” (1980) şi “Mito, fiaba, canto Eco, Gianni Vattimo, Luigi Pareyson, Claudio
narrativo. Le trasformazioni dei generi letterari” Magris, Maria Corti, Edoardo Sanguineti, Marco
(1986). Cugno, Roberto Scagno ş.a.
Laureat al premiului internaţional Eugenio Romanul “Il diario di Dracula”, prefaţat
Montale (1989), pentru opera sa de italienist de Cesare Segre şi postfaţat de poetul şi eseistul
şi traducător, inclusiv al unui masiv volum de Piero Bigongiari, este şi un reflex de apărare
poezie italiană din secolul XX, Marin Mincu va organică împotriva mărcii de vampirism puse
continua şi după 1990 să-şi uimească publicul istoriei culturii române. Vampirul sau Dracula,
şi prietenii italieni, nu şi pe cei români, cu cărţi în viziunea romancierului român (contrar cli-
precum “Eminescu e il romanticismo europeo” şeului şi ficţiunii puse în circulaţie de englezul
(1990), în colaborare cu Sauro Albisani două Stoker) este, în viziunea lui Marin Mincu, un
romane originale scrise direct în italiană, “Il posibil model titanian al Renaşterii; îşi depăşeşte
diario di Dracula” (1992) şi “Il diario di Ovidio” epoca, fapt intuit de denigratorii săi, Mahomed
(1997) şi o antologie de proză eminesciană II, papa Pius II, Matei Corvin ş.c.l. Dracula, acest
(2000), toate apărute la ilustre case editoriale. personaj canonic, întrupează “obscenitatea ade-
Şi pentru că, nu-i aşa, finis coronat opus, Marin vărului, propria noastră obscenitate nerecunos-
Mincu va fi distins cu încă două premii: “Carlo
Betocchi” şi “Premio nazionale di narrativa”.

pagina
116
Colocviile Naţionale de Poezie de la Tg. Neamţ, 1987
Marin Mincu între participanţii la

Gaal Aron, Daniel Corbu şi Marin Mincu (2006)


remember
cută, priapismul” condiţiei umane, numai bun
de ruşinat neruşinarea.
Dacă “Dracula” a fost dezbătut în 13 mari
oraşe italiene, “Il diario di Ovidio” a avut peste
o sută de cronici şi recenzii, Marin Mincu fiind
omologat ca autor italian în “Dizionario degli
autori” (1978). Un succes greu de metabolizat
până şi de către cei mai nepărtinitori critici, o
carieră italiană (paralelă cu cea autohtonă) în
care evident Marin Mincu a fost sprijinit de stili-
zatori, traducători, colaboratori, editori, precum
şi de soţia sa, poeta şi traducătoarea Ştefania
Mincu, amintită la un moment dat în carte. Noi
nu am văzut romanele italiene ale lui Marin
Mincu şi nici nu ştiam până acum de vreun
italienist român care să fi scris ficţiune direct în
italiană, să fie publicat şi pe deasupra şi premiat.
E timpul ca ignoranţa şi îndoielile noastre să se
spulbere.
Exactă şi fosforescentă este frazarea lui
Octavian Soviany din prefaţa la “A fi mereu în
miezul realului”. Atent să nu cadă în apologie,
criticul vorbeşte despre o profuziune de măşti ale
omului baroc care-ar fi Marin Mincu. Polemistul
şi creatorul aspiră la generalitatea ideilor forma-
tive. Fără a fi un resentimentar, autorul e un anxi-
os heraclitian şi totodată un cioranian ce veşte-
jeşte cu predilecţie provincialismul ca simptom
devastator al unei posibile patologii culturale.
De la înălţimea unei perspective “monarhice,
inventariază în această stranie republică a lite- toate aceste măşti ale Scriitorului se subsumează
relor păcate veniale şi mortale, cum ar fi vele- până la urmă uneia singure: a omului devenit,
itarismul, reveria protocronistă, furtul de idei, după prematura şi inverosimila moarte de pe
imobilismul, lipsa de vlagă şi onestitatea în a-şi 4 decembrie 2009, o instanţă şi o instituţie ce
impune valorile la scară universală. În contra nu mai poate comunica decât trăind exclusiv
acestui tip de comoditate conservatoare, Marian în pagină şi în timpul scriiturii. O frază a lui
Mincu şi-ar fi lansat metoda ce îmbină teoria Marin Mincu continuă să ne asalteze memoria:
“la Florenţa merg din când în când să-i învăţ pe
pagina
telquel-istă a textului cu semiologia italiană şi
tematismul, totul fiind profetizat în Textul bar- descendenţii lui Dante în ce limbă convorbea 117
bian. Deţinând prioritatea introducerii unor ter- Ovidiu cu geţii”. Este, cred, esenţa întregii sale
meni ce au modificat limbajul critic (textualism, opere.
experimentalism, autenticitatea scriiturii etc.),
Marin Mincu nu are cum să nu-şi revendice pro-
Geo VASILE
prietatea propriilor idei şi intuiţii critice, de care
s-a văzut adesea deposedat cu seninătate. Aflat
în plin proces de textualizare, heliadistul Marin
Mincu este simultan cultură şi natură, conştiinţă
şi inspiraţie, având grijă mereu să schimbe per-
spectiva şi registrul, pentru a rămâne în miezul
realului. Trăindu-şi poetica propriului roman
“Intermezzo”, plonjează în adâncul scriiturii
pentru a căuta viaţa, demnitatea ei cognitivă,
debarasându-se de iluzii şi trucuri.
Muşchetarul, cavalerul danubian, lupul
singuratic, Dracula (natură titaniană şi catilinară), Şt. Aug. Doinaş, Daniel Corbu şi Marin Mincu (1995)
in memoriam

Mihai ursachi
Alambicul
(1941-2004)

Magistrului

Din moment ce din aceeaşi substanţă a lui aflat în impas. Prin hermetism, ezoterism,
neantului proteic iau naştere Creaţia şi Poezia protocol iniţiatic, autorul îşi asigură o supravieţui-
(„Poezia o face Neantul, în întunecata-i dorin- re condiţionată.” (Gheorghe Grigurcu, O „legendă
ţă de a fi altceva/.../ Poezia o face Neantul, în vie”, în Poezie română contemporană, Ed. Revistei
sine, pentru sine, din groaznica-i substanţă/.../ Convorbiri literare, 2000, vol. II, p. 526).
Orbecăială guvernată de-o lege mai dură decît Magia limbajului iniţiatic se dovedeş-
orice metal...” - Navigatorul sau Balada literatu- te a nu fi întotdeauna exclusiv muzicală.
rii; Vila Rosenkranz), Mihai Ursachi manifestă „În marea Distilerie/ e o tăcere ţiuitoare.
dorinţa de a exorciza prin cunoaştere alchi- Cuvintele, altfel sonore,/ dospesc în butoiul
mică (asociată sintagmei „inel cu enigmă”, adînc al tăcerii./ Secundele vieţii se aud picuri-
care sugerează ideea de perfecţiune ambiguă) picuri,/ în recipiente, în alambicuri./ Ţevi intes-
potenţele malefice ale increatului. În prim plan tine, contorsionate, şi ţevi capilare/ captează
rămîne pentru Poet descoperirea, prin formu- domol în cristalul retortei/ substanţa aceea
la-formulelor, a chintesenţei verbului cristalin. nebună, alcoolul secret din cuvinte,/ Spiritum
„Printr-un foc nesfîrşit, de a cărui natură tratez Verbi.” (Tripticul termenilor sau încercare asupra
în Opusul,/ socot să se poată obţine cristal de cuvintelor; Inel cu Enigmă). Iar sporul de ambi-
pagina cuvinte,/ Res intesissima, Forma formarum/ şi guitate vine odată cu recuperarea tăcerii...
118 care e totuşi numai formulă,/ spre dezlegarea elocvente. „În miezul adîncului tunet, acolo/
formulelor.” (Tripticul termenilor sau încerca- e sîmburul dens al tăcerii. Tăcere mai vastă/
re asupra cuvintelor; Inel cu Enigmă). Marea decît a codrilor morţii; este însăşi/ Tăcerea./
Operă alchimică (Opus Magnum) este totuna cu Dacă vei asculta liniştea ceea, vei şti/ că în
Opera poetică însăşi (Ars Magna), poetul nostru mijlocul ei se aude un tropot, ca ritmul/ unui
căzînd într-o „beţie” ezoterică fără nici un fel de poem nerostit niciodată de nimeni” (Tunetul
ingredient mefistofelic în ea: „Magia şi alcoolul liniştii; Poemul de purpură şi alte poeme).
viaţa-mi guvernează,/ pe care-am început-o Tinzînd să se pătrundă de substanţa ori-
studiind filosofia,/ anatomia, dreptul şi, vai, ginară a limbajului, Mihai Ursachi este con-
teologia,/ dar negăsind în ele nici linişte nici ştient de devierea oricărei convenţii poetice
bază.” (Magie şi alcool; Arca). „În numele acestei de la matricea acesteia. Într-o lume din vreo
(im)posturi de alchimist, poetul se produce pe Cetate Putreziciune sau din vreun Megalopolis,
sine, în variante numeroase şi deseori ingenioa- puţin interesată de zonele enigmatice şi de
se. Aceasta nu e decît un travesti al controlului penumbră, poetul este fascinat de aceia care
cerebral, al intelectului care-şi tatonează limi- transfigurează cîtimea de idealitate şi de eter-
tele în raporturile sale cu ingenuitatea poeziei, nitate din elementar. Increatul („Homunculus
prin urmare o dedublare fabuloasă a fabulosu- doarme în oul hermetic,/ fără fiinţă. Oul acesta,
in memoriam
pojghiţa căruia,/ presărată de stele, e cerul, îl cea./ Ea nu este Formă,/ ci doar o formulă,/ spre
ouă/ pasărea Phoenix; totul e-ntr-însul, afară” dezlegarea formulelor.” (Tripticul termenilor sau
- A treia înfăţişare la Şarpe sau Marea înfăţişare; încercare asupra cuvintelor; Inel cu Enigmă). Căci
Marea înfăţişare) este chemat la viaţă printr-un totul se reduce în fond la formulă, la „alambi-
descîntec de sorginte barbiană: „Eu sînt căluţul care”.
de apă-n Oceanul etern.// Aşa provizoriu,/ aşa Poemul Odaia gingaşei iubiri, din volumul
iluzoriu,/ prin stînci de ivoriu.” (Cîntecul trist al Missa solemnis, contu­rează un spaţiu-retortă în
căluţului de mare (Hippocampus); Ibidem). De aici care se pregătesc transfigurări insolite: „Făcui
şi semantismul abscons al increatului implică o deci invocarea şi semnele cerute,/ aprinsei în
intenţie de cuprindere a totului, de reconciliere căţuie trei feluri de tămîie,/ intrai pe uşa strîmtă
a contrariilor. cît am putut de iute,/ cum e plăcut la duhuri,
Operaţiunea misterioasă a preschimbării cum îţi plăcea şi ţie”. Atmosfera astfel creată,
întîlnirea cu daimonii iubirii se săvîrşeşte într-
în metal preţios impune imaginarului să recur-
un cadru malefic, organizat, am zice, după cala-
gă la simbolistica metamorfotică a „soarelui poadele romanului de „mistere”: „Privii în jur
mistic”, a focului, a aurului ori a crinului. Este - covorul e năpădit de ierbi,/ în vaza cristalină
motivul pentru care symposion nigrum invo- în care-ţi puneam frezii -/ şirag de perle negre,
că „ceremonia sacră”, „adevărul cristalicelor un ghemotoc de şerpi;/ prin vechi păienjenişuri,
sfere”, „sintagma cristalină”, „zona celestă”. bezmetici, huhurezii.// Pe masa cu parfumuri,
Cîteodată, „frumuseţi şi preţuri noi” se găsesc printre oglinzi şi spelci -/ moluşte lipicioase,
ascunse şi în zonele limfatice ale urîtului. „A-l limacşi molîi şi melci./ Şi craniul celui care am
invoca pe Ion Barbu, la care Mihai Ursachi fost e pe noptieră,/ îl ţii probabil noaptea în
face de cîteva ori aluzii evidente, nu este nici chip de scrumieră” (idem). Deplin încrezător
în sine, „Cavalerul Tristeţii” ori „Menestrelul”
forţat şi nici fortuit. Sulina sub lumina lunii ne
se autosu­gestionează că se află în posesia unui
aminteşte de Nastratin Hogea la Isarlîk, algebra triplu mister, a „trei clare chei”. „Un întreit
celestă pare să aibă origini barbiene ca şi modul mister tronează: juvaer/ cu sensuri trei şi totuşi
de resuscitare a baladei, ideea din celebra artă unul singur,/ povară fabuloasă de chinuri şi
poetică Timbru se arată ici-colo, ba chiar miste- plăceri,/ pe care-o ţin la deget ducîndu-mă-n
rul (în termenii lui Ursachi, Enigma) identităţii adîncuri.” (Inel cu Enigmă; Inel cu Enigmă). Sub
nuntă-moarte e de găsit în anumite texte.” semnul enigmei este pus, de altminteri, întreg
(Mircea A. Diaconu, Mihai Ursachi sau modelul procesul alchimic: „Hermetică enigmă! Şi cele
alchimic, în Feţele poeziei. Fragmente critice, Ed. opt simboluri/ sînt cupe opaline pe cele opt
Junimea, 1999, p. 86). altare/ ale ofrandei pure. Cu noi este acela/ năs-
În spiritul maeştrilor alchimici, Mihai cut din însuşi Hermes!/ Pe coapsa lui de aur/ e
scrisă cifra triplă a Cheii absolute.” (Symposion
Ursachi oficiază păgîn sau eretic şi reformulea-
nigrum; Marea înfăţişare).
ză ori inventează termeni, vizionarismul său Funciarmente neo-romantic, Mihai
cochetînd cu epistema ev-medievală, în pofida Ursachi manifestă apetenţe contradictorii: lili-
limbajului inerent modern, mai afin conceptelor alul şi tenebrosul, feericul şi demonicul, turnu-
pagina
decît metaforizărilor. Intră în joc şi o doză certă ra ermetico-ludică şi viziunea hoffmaniană ori 119
de ironie în proclamarea misterului, între alura poescă, notaţii naturaliste şi diafanul coexistă
graţioasă a poeziei şi autorul ei instaurîndu- oximoronic. Înclinat şi spre barochism, autorul
se astfel o anumită detaşare. Titlurile lungi şi Poemului de purpură nu face demonstraţii de
ceremonioase, rafinamentul expresiilor arhaice, virtuozitate gratuită, înscenările solemne şi dia-
stilul discursiv cu timbru medieval încifrat mas- fane, invocaţia imnică, muzicalitatea ori cere-
chează şi melancolia, şi sentimentalitatea unui bralitatea trădînd o acută conştiinţă a poiein-
visător. Părăsind cîteodată vetust-livrescul său ului. Aşa se explică rafinamentul expresiilor
sale şi eleganţa cu care îşi schimbă registrul de
jilţ verde, care a fost asemuit cu chiar Distileria
la, să zicem, cultivarea peisajelor ritualizate în
alchimică, Magistrul pleacă uneori visător şi ton iniţiatic la „căderea” în viziune prozaică.
mîndru pe uliţele „mahalalei celeste” Ţicău. „Citind poemele lui Mihai Ursachi, îţi vine să
Oricîte taine nepătrunse ar ascunde însă crezi că te afli în vizită la un aristocrat care, con-
Poezia, interesul pentru alcătuirea ei materia- statînd că servitorul însărcinat cu compunerea
lă rămîne acelaşi, îndemnînd pe „alchimistul de versuri lipseşte din castel, se apucă - gest de
Abstractor” să purceadă cu rîvnă la deconspi- supremă curtoazie faţă de tine - să le compună
rarea cuvîntului: „În zoile chioare-ale vorbăriei/ el însuşi. Stîngăcia lui, de om ales care coboară
subzistă esenţa secretă şi preţioasă,/ esenţa a cin- la o îndeletnicire populară, este cuceritoare.”
(Alex. Ştefănescu, Mihai Ursachi, în România
literară, nr. 11/2004).
Ex profundis
Mihai Ursachi ar dori să stăpînească
secretele unei Poezii solitare şi distinse, ase- Am străbătut toate oceanele lumii şi mările;
mănătoare unui titlu nobiliar. Şi aceasta nu am rătăcit în dezolantul New Mexico, în Arizona
dintr-o simplă extravaganţă sau poză tributară şi Alabama; am înotat
snobismului. El purifică limbajul poeziei sale în apele subpămîntene, m’am agăţat
de funcţia tranzitivă, pentru a descoperi în de uriaşele alge ale Pacificului; în
versuri incantatorii acel „charme”, de realizat Golful Mexic m’am oferit hrană rechinilor
pe o cale asemănătoare alchimiei rimbaldiene a
şi am încercat să fiu fericit pe această planetă.
cuvîntului. Pentru autorul Missei solemnis, poezia
coincide cu o viziune intelectualistă enigmatică şi Nu am fost.
inepuizabilă, iscată de dincolo de orice cunoaş- Şi nu sînt.
tere pozitiv(ist)ă. Convertire a inefabilului în
enigmă şi invers, poezia lui Mihai Ursachi reu- Aproape bătrîn, mă întreb:
şeşte să fie în acelaşi timp cîntare imnică şi stă fericirea’ntre coapsele tale, ‘n ghiocul
„semn al minţii”, dacă este să ne raportăm la fierbinte al vieţii? Sau moartea
cei care ratează sinteza poetică şi trebuie să se cu îmbieri ştiutoare, de curvă bătrînă?
mulţumească cu hibriditatea formulelor.
Vasile SPIRIDON Răspuns la această ‘ntrebare iubito, nu voi afla,
e sigur însă că te voi iubi
Ceasornicul lui Pipicacus şi voi muri .

Acest ceasornic funcţiona Sînt ochiul de foc al neamului.


pe principiul clepsidrei.
Atît doar, că’n loc de nisip (Revista Convorbiri literare, nr. 9, 1991)
se folosise c…..ul de urs.
Un c…… de urs bine uscat la penumbră Finis
a fost măcinat cu prudenţă în maşinuţa
de rîşnit cafeaua Acum la sfîrşit – dezamăgirea ca noaptea
şi cantitatea sa postulată ca oră. peste toţi ochii – peste acei ce veghează să nu
Astfel încît Pipicacus zicea: se mai stingă,
„Peste două c….uri de urs e amiază”. peste acei ce se-nchid pentru ultima oară.
Sau: „La şase (c…..uri de urs) şi un sfert, eu Unde Arcadia, unde Împărăţie cerească,
cinez.” unde cuvînt promis? Unde iubirea? Şi
Şi mai apoi, filosofic: „Ce repede trece perfecţiunea?
pagina c……ul de urs.” Lung şir de orori, „Erori de-nceput”. Nimic
nu îmblînzeşte, nu scuză, nu iartă. Şi totuşi
120
(Revista Timpul, decembrie 1996) tu vezi şi gîndeşti şi pronunţi
dezamăgire finală tu vezi şi gîndeşti şi
Phallomancie pronunţi.

Comunismul a fost phallusul Ochii care se sting…


roşu care a violat Europa,
lăsînd-o gravidă. (Cronica, nr. 17, 1980)
Ce monstru hibrid va rezulta din
această violenţă, absurdă şi Conditio regia
totuşi prelungă şi tandră împreunare?
Sau un avort sanguinolent, cu Porţile pururi deschise aceasta este emblema
moartea Europei siluite şi complicitare? neconceputei clădiri.
Sau poate o nouă rasă de Într-adevăr,
Giganţi, diseminaţi în toată Galaxia ? cînd vei suna la portiţe, deşi soneria nu merge, tu
vei simţi că erai aşteptat. Cînd
(Revista Convorbiri literare, aprilie 1997) vei străbate această alee, străjuită de arbori şi
flori potrivite sezonului, nu-ţi va fi teamă Noapte de carnaval
şi vei surîde la gîndul copilăros că eşti mort.
Vei vedea ce uşor este totul (tu care Purtam pe braţe trupul ei
n-ai observat nici o regulă). (Nici nu ştii fierbinte şi elastic,
că de fapt eşti chiar tu). Dar destul; cea mai nebună-ntre femei
toate uşile-ţi sînt descuiate. la Carnaval Fantastic.
Numai tu
clipă de clipă Eu - Cyrano de Bergerac,
zăvorăşti, zăvorăşti, zăvorăşti. noctámbul spadasin,
Aceasta e regula ta. ea cu corniţele-i de drac
şi ochii asasini.
(Luceafărul, nr. 9, 1980)
I-am spus, cînd luna s-a ivit
La revedere pe vesela lagună:
- Frumoasă Doamnă vă invit
Pentru că pîntecul tău, respirînd, „se umflă la un voiaj în Lună;
şi se dezumflă” nu trebuie să fii trist.
Nu fi gelos pe aceia din prietenii tăi, al căror aşteaptă jos Carul magnetic
pîntece nu se mai umflă, nici se cu cai de fier şi cu blazon.
dezumflă. Nu-i ferici. Pămîntul i-a înecat. (Tocmai veneam din Holstein-Schleswing
Nici pe aceia ale căror femei au murit, au plecat, şi mă duceam la Babilon).
s-au uitat. Nu-ţi dau nici un sfat,
decît să-ţi priveşti ombilicul, sub bolta (Cronica, nr. 1, ian. 1978)
cerească,
să te uiţi cum s-apropie şi se depărtează (cu 3
centimetri)
de steaua fatidică, Vega.
Odată şi-odată, umflîndu-se mult, tot Sistemul
se va atinge de Ea. Acum îţi spun
pe curînd, şi adio şi la revedere.

(Cronica, nr. 1, ian. 1978)

pagina
121
portrete critice

Valeriu Matei
sau noul
expresionism liric

Între poeţii optzecişti din Basarabia, Lăpuşna, Basarabia) la 31 martie 1959, viitorul
Valeriu Matei face o figură aparte. Afirmând poet avea să urmeze şcolile primară şi medie
asta, este neapărat nevoie să avansăm câteva în satul natal şi la Leova, pentru ca, între
argumente. În primul rând, Valeriu Matei 1976-1979, să-l aflăm student la Facultatea
este cel mai sincron poet tânăr cu literatu- de istorie a Unversităţii de Stat Moldova,
ra din ţară, deţinând o perfectă stăpânire a iar între 1979-1983 la Facultatea de istorie a
limbii române, a limbajului poetic modern. Universităţii „Lomonosov” din Moscova, pe
În al doilea rând, nu şi-a compromis poezia care o absolvă dar este exclus de repede de la
scriind, cum au făcut-o majoritatea congene- doctorat pentru antisovietism şi naţionalism.
rilor săi (mulţi dintre ei agitându-se azi sub Urmează un exil de patru ani la Mănăstirea
umbrela precară şi înşelătoare a postmoder- „Noul Ierusalim” (ţinutul Istra). În acest fel,
pagina nismului!), despre Lenin, Stalin şi n-a înălţat, deşi debuta prematur cu versuri în reviste,
122 folosind „neostenita chiriliţă”, propria simţi- prima carte de poeme îi apărea în 1988, când
re lirică pe bolţi unionale. În al treilea rând, începuse dezgheţul gorbaciovist, carte ce
el a dus mai departe mesajul unor poeţi ca se numea „Stîlpul de foc” şi era prefaţată de
Liviu Damian, Grigore Vieru sau Nicolae Grigore Vieru. Entuziasmat, Grigore Vieru,
Dabija, care au scos poezia scrisă între Prut vârful de lance al poeziei basarabene spu-
şi Nistru din discursurile folclorizante, din nea: „Mărturisesc că nu am citit de mult un
formulele lirice vetuste, obosite. Tânărul poet manuscris cu poezii tinereşti în care versul să
a abordat o altă gimnastică a ideilor şi a curgă atît de firesc şi liber, atît de nechinuit şi
vehicolului lingvistic. În al patrulea rând, nechinuitor, atît de muzical şi atît de legat de
Valeriu Matei este singurul dintre tinerii tradiţia noastră poetică. Săgeata este unită cu
poeţi basarabeni care s-a pus în slujba luptei ţinta la acest poet, pentru a folosi un minunat
pentru drepturile românilor (limba română, vers al său.”
tricolorul), împotriva jocului absurd al istori- Grigore Vieru avea să sesizeze ceea
ei, devenind ceea ce fără jenă şi complexe mai ce s-a dovedit în timp, cu bună vedere de la
numim azi tribun. o mie de leghe: Valeriu Matei este un poet
Născut în comuna Cazangic (judeţul adevărat, de o simţire lirică şi o ideaţie neso-
portrete critice
fisticate de tendinţe, curente sau inginerii pe glia aburindă / mereu în urmă şi mereu
textuale. De asemenea, o clară dicţiune a ide- pierzând / contur şi formă, nuanţă şi culoare,
ilor şi o mînuire instinctuală a simbolurilor / să n-am odihnă şi să n-am crezare”.
fără de care textul ar fi sărac, ar fi costeliv, „Aleluia, aleluia, / pentr-un neam al
oferă prestanţă poemelor sale. nimănuia”, spune poetul în disperare de
Dacă după Mihai Cimpoi poetul în cauză, aflat într-un război acerb cu năvălito-
discuţie „recurge la sugestia metaforică şi rii, cu mancurţii, cu istoria însăşi, nedreap-
muzicală specifică simbolismului, prefe- tă şi trădătoare. Dar această „inteligenţă
rând misterul”, dacă Grigore Vieru afirma artistică remarcabilă”, cum o remarcă Alex
că modul de a scrie al lui Valeriu Matei este Ştefănescu, nu putea să nu reclădească spe-
„versul energic şi fulgerător”, la care mai ranţa, pentru că, spune poetul, „libertatea de
adaugă „o puternică notă intelectualistă”, a privi / semnează un pact orb / cu libertatea
postfaţatorul Elegiilor fiului risipitor (Editura de a vedea” şi, mai ales, pentru că „prin
Princeps Edit, colecţia Ediţii critice, 2010), gândirea colectivă a străzii / trece tinereţea
Theodor Codreanu, ne vorbeşte, provocator, purpurie a ceţii / călare pe un cal alb”.
de „un caz de postmodernism premodern”. Cu marele risc de a ne repeta, vom
Dacă Ioan Alexandru descoperă în spune că scriitorii basarabeni înseamnă ceva
poezia lui Valeriu Matei „o forţă a cuvântului în acest moment doar prin confruntarea şi
şi o adâncime a rostirii cum rar poţi întâlni integrarea în marea familie a scriitorilor din
la un tânăr de astăzi, în limba lui Eminescu” România. Dicţiunea clară, impecabilă a idei-
(1988), dacă Eugen Simion descoperă în tex- lor, prospeţimea imaginii brodată pe o textu-
tele sale „un bucolism agitat prin care trece ră lirică originală, precum şi simbolistica şi
un duh de nelinişte şi revoltă”, spunem fără profunzimea mesajului, absolut cuceritoare,
a greşi, credem, că poezia lui Valeriu Matei ne obligă să-l aşezăm pe Valeriu Matei în
de la primul volum apărut (1988) şi până prima linie a poeţilor români din ultima
azi e aceea a unui neoavangardist de mare jumătate de secol.
forţă care, accentuând forma, energizează şi Daniel CORBU
împrospătează fondul.
Constatând că „toate corăbiile noastre
/ sunt ca nişte cruci putrezite / de prea multe
crucificări ce-au purtat”, că „libertatea de a
privi nu e totuna / cu libertatea de a vedea”,
că „există un destin în rodul tăcut al semin-
ţelor târzii”, poetul spune: „încerc zi de zi să
sparg barierele / între mine, cel de azi, şi eu pagina
- cel сe voi fi mâine / mai bogat cu un peisaj, 123
cu un prieten, o idee / sau cu o nouă rană /
deschisă lumii în continuă destrămare”.
E bine ca în această scurtă notă de lec-
tor să nu ne izgonim din gânduri vocaţia de
tribun a lui Valeriu Matei, care, într-o atmo-
sferă basarabeană asemănătoare cu aceea
din Transilvania anilor 1900, în care scria
Octavian Goga, spunea: „Un ram din pomul
neamului eu sunt, / o strună în vâltoarea unui
cânt / ce l-au purtat străbunii peste ani. / E
timpul vitreg. / Ţara-i sub duşmani. / Ci zările
tu, Doamne, le-nsenină / sufletul greu de chin
să stea-n lumină.” Şi încă, în Fiul risipitor: „De
parcă-s exilat în propria mea umbră / să-nvăţ
căderea şi s-alunec blând / pe faţa pietrelor,
portrete critice
sunt fără de moarte,
Elegia a şasea roua cerească a mântuirii,
(trandafirul) iubirea de dincolo de patimi,
înţelepciunea sacră a începutului şi sfârşitului
1.
privirea mea îngemănată 2.
cu petalele înrourate de pulberea stelelor sângele s-a eliberat de chingile trupului,
mă cheamă-n triumful uitării de sine; s-a făcut râu scânteietor şi fără de ţintă
în spaţiul imens, distorsionat,
e-n ritmul ascuns al luminilor
cupa divină a apelor originare trupul căzu peste albul imaculat al linţoliului,
şi muzica nesfârşită a sferelor deasupra-i forma eterică se înălţa, de sus,
născătoare de imagini fără de seamăn omul cărunt era aidoma unui trunchi vorbitor:
şi-atunci  - S-a sfârşit tânărul, sângele său e alb ca
când iureşul lor întâlneşte neaua…
râul învolburat al sângelui meu - explozia conştiinţei, alunecarea în iureş
o petală în tremur spre tunelul roşu-oranj, într-acolo
pe braţul firav al trandafirului sunt, mii de fiinţe urmau calea trecerii,
o petală deschisă înrourării chipuri sfâşiate de durere, cu feţe pierdute
până îşi pierde-n adâncuri de diamant în haosul chinului fără sfârşit,
culorile şi mireasma
şi se destramă-n luminile zorilor ucigaşul negru ţâşni şi înfipse adânc
ca o rază stingheră regăsindu-se-n propria pumnalul în rana sângerândă, zborul se făcu
moarte... vertiginos
prin tunelul sfâşietorului chin –
de mii de ani cărările noastre rătăcesc printre caleidoscopic întâmplările vieţii trecute loveau
neguri privirea
ca nişte sunete disparate în căutarea arcuşului, ca frunzele toamnei geamul măcinat de ploi -
ca seminţele zăpezile mari ale iernilor de odinioară
aşteptând în întuneric vălurau scânteietor peste chipul părinţilor,
clipa când săgeţile razelor peste imaginea primilor paşi şi a primei căderi,
vor purta lianele verzi către stele... a lupului singuratic hăituit pe câmpia cu mără-
cini –
singuri în nesomn şi-n dorinţa de-a fi culorile se iluminau şi
râvnim împlinirea şi înţelegem treptat deodată
că-n lupta dintre frumuseţe şi înţelepciune libertatea zborului sub bolta de-azur scânteie-
învinge moartea, tor
că regăsirea de sine nu vesteşte decât în locurile copilăriei, aici
o cale lungă ce ne înspăimântă, mii de păsări intonau
pagina simplitatea cumplită a descoperirilor sonurile tainice ale armoniei
şi necuprinsa tăcere a înţelepciunii; dar nicăieri nu era loc de popas pentru sufletul
124
zbuciumat între două tărâmuri,
dacă aş fi ca soarele la orizont
aş cuprinde totul, în iureş nestăvilit atinse spicele lanului însorit,
de-aş fi liber ca norii în ceruri trecu peste drumurile parcurse doar de zeiţele
aş parcurge mai uşor drumul predestinat, vântului
şi se aruncă în apele sinilii ale lacului ceresc
doar faţa rourată a rănilor tale urmând, chinuitor, apropierea
mă apropie de propriul meu cer, de tărâmul mântuirii, de catedrala în care
renaşte iarba şi rodul pământului trandafirul de diamant îşi adună luminile
îngemănat cu azurul,
3.
tu, sublimă promisiune a zeilor, trandafir al prea fragil e totul –
lumii, lianele verzi şi lumina acestor zori,
aduni dincolo de patimile vieţii de aici corola petalelor şi trilul păsărilor,
tot ce-i spirit şi esenţă tare nopţile pline de vise şi zilele încărcate de
în fiinţa neamurilor, patimi,
luminile înalte ale vieţii
celor care prin faptele lor viaţa noastră fragilă e ca un fir de rouă
portrete critice
pe o petală de trandafir, chipul Mântuitorului,
Logosul e fragil în lumea bântuită de himere
şi cântecul, şi marmura, ascult vânturile, ascult ploile
şi bronzul acoperit de şi simt cum cade noaptea peste orizont
sarea lacrimilor, ca un nou înţeles al liniştii –

iată de ce nu am dreptul să omor, orbirea e o lumină


avidă de static
iată de ce nu ai dreptul să ucizi,
omule fragil şi atotputer- 6.
nic în slăbicuinea altora adevărat în suflet nu-i suspinul
nici plânsul pentru lucruri care mor
4. pe anotimpuri,
nu e un sens desluşit
în ceea ce văzul contemplă, păsări albe
doar taina cea mare - e-n lipsa însemnelor tai- se-avântă spre zări,
nei se duc fără de-ntoarcere
şi geamul şi în tristeţea privirii
prin care privirea se leagă de lucruri fulguie scânteietor
e aburit dinăuntru, imaginea divinităţii –
faţa mării
cel mai straniu din tot ce e straniu brăzdată
are loc în izvorul privirii, de zeci de delfini
unde lucrurile îşi au existenţă uşori precum briza,
la fel ca visurile poeţilor – clipele de singurătate
sunt, deşi aparent, developându-şi lumina
nu au nici un sens, şi nesfârşita linişte,

ceea ce pare-a fi bolţile abisale unde


este cu-adevărat răsună un cor de voci
pentru cele cinci simţuri ce-l ştim numai prin nume
când se întoarnă în sine, dar nu-l mai invocăm
acolo,
unde taina cea mare 7.
e-n lipsa însemnelor tainei noi, cei veşnic concentraţi în afară,
în vâltoarea sensurilor pierdute
5. purtăm lumini necunoscute în priviri
privirea orbeşte precum floarea poartă în miezu-i fructul
de prea mult văz, şi geamul vechi amprentele noastre de copil,
de simplitatea divină cioburile solemnităţii şi încrederii de odinioară pagina
de-a fi mereu în afară că suntem în stare să destrămăm
întunericul nopţii, bezna vâscoasă a minciunii... 125
rătăcit în lumină
mă întorc spre-nserarea din lucruri acum, în dimineaţa cu filele rupte
însingurat în văzul nostru înfloresc trandafirii neliniştii –
şi mai liber ca totdeauna lumina lor ne învinge precum îngerii
înving clipa disperării; renaştem prin vise
vreau să cuprind şi în lumina dureroasă a regăsirii
piatra care mă împiedică să trec, clipa ce vine-şi arată rodul,
o ating – e mormântul tatălui meu,
clavirul singurătăţii
însetat, vreau să sorb se prăbuşeşte în lumea sunetelor noi,
roua pajiştilor, privirea alunecă peste lucruri ca un surâs al
o ating – resemnării,
sunt lacrimile mamei, cugetul e o cumpănă în trecerea spre amintiri;

duc la buze petale cu sânge ceresc – aripi ale libertăţii


bobul de grâu resimţite
şi sărut la capătul îndelungatei lupte a revenirii la sine,
portrete critice
lumina lor nealterată ne înalţă spre zări ziduri înalte din care nu poţi să te rupi...
uşor de parcă apostolii ne-ar ţine pe braţe,
zbor sublim, stele ce renasc în priviri, În goana hăitaşilor zăpada scânteie,
cutremur al fiinţei, scânteietoare clipă port la gât lanţ sclipitor de lună
declanşând şi visez sânii tăi albi, femeie,
furtunile ascunse-n adâncuri eu, lupul de jertfă,
şi întălnirile cu zeii, aidoma lupul de sânge dat prăzii,
fiorilor primei iubiri când cu tâmpla rănită
mai sânger pe-ntinsul zăpezii.
Somn de lup Zi de zi
Dorm cu tâmpla pe-ntinsul zăpezii, timpul e sec şi coleric, şi, tot mai mult,
aruncat în departe, gonit ca un lup rupt de viaţă; ne pierdem zi de zi
şi sunt din neam ce purtase lupul pe flamuri, surâsul şi tandreţea, bucuria de-a fi
şi sunt din neam ce-şi sacrifică aezii, şi farmecul lucrurilor neînţelese; sub ochii noştri
şi cu tâmplă de lup dorm pe-ntinsul zăpezii. iarba se tunde scurt sau se răşluieşte
ca părul rebel de pe ţeasta recruţilor dezorientaţi,
Lup singuratic,
stăpân în codrul umbros, focurile de artificii sunt singura lumină
prin mine mai murmură durerea străbună pentru locatarii cutiilor industriale –
şi gloanţele atâtor hăitaşi bucătărie de 4,5 metri pătraţi,
dormitorul ca un cavou şi
îmi stăruie-n piept dureros, camera pentru copii cu paturi
şi-n sunet de corn, în sunet duios, atârnate de tavan – dar
mă cuprinde omătul vălurat sub lună. toţi aclamă cu entuziasm
şi saltă în sus
Pustiul, noaptea, ca găinile slăbănoage când, la capătul postului,
noaptea, pustiul li se taie capul…
bântuie prin noi, neamul de lupi,
rătăcind, despărţind pre tata de fiul, timpul e aliniat la tureatca coloneilor colerici şi,
acoperind masa, lampa, sicriul - uneori,
ziduri, plin de viaţa morţii

pagina
126

Vasile Proca, Iurie Matei, Gaal Aron, Mihai Cimpoi,


Daniel Corbu, Valeriu Matei şi Ion Caramitru.
Festivalul Internaţional de Neoavangardă, Iaşi, 2008
portrete critice
Expediţie
pe drumuri cu găurile mai mari
decât literele din lozinci
caroseria camionului scârţâie rău de tot
prevestind starea reală
a culturii populare
pe care urmează s-o descoperim
după ce a fost omorâtă de-a binelea,

în Volga din faţă


pretinsul profesor cu nume verde rusesc

Valeriu Matei împreună cu poetul Cezar Ivănescu,


îşi plimbă orgoliul şi amanta,
vopsită blondă întru apropierea răsăritului
care odată venit

Claudia Matei, Nicolae Botgros.


nu mai pleacă,

aşezaţi în cerc
pe fundul ruginit al caroseriei
jucăm, în disperare, popa prostu,
dar şi aici
totul e pe dos:
figurile mici nu se adună,
dama roşie e stăpâna crailor
iar vântul ne suflă mereu
asul din mânecă

pagina
127

Valeriu Matei, Grigore VIeru, MIhai Cimpoi, Daniel Corbu, Cătălin Bordeianu, Claudia Matei şi Iurie Matei
biblioteca de poezie

Giuseppe
Bonaviri
1924-2009

Giuseppe Bonaviri s-a născut la Mineo pe 11 iulie 1924, fiind


primul dintre cei cinci fii ai lui Nanè, croitor, şi Giuseppina Casaccio,
casnică.
A studiat în Mineo iar pasiunea sa poetică, asa cum declara
acelasi Bonaviri, este alimentata de atmosfera magică ce plutea în jurul
unei pietre, spusa din poezie, că se află după Camuti (platou celebru
pentru satul său preistoric). În jurul pietrei, până la sfârşitul anului
1850, înainte de unificarea Italiei, s-au întâlnit mulţi poeţi din toată
Sicilia, pentru a concura prin scris şi recitând versuri.
După ce a absolvit, în 1949, medicina la Universitatea din
Catania, a început serviciul militar ca locotenent medic în Cazarma
Monferrato. Aici el a scris primul său roman, Il sarto della stradalunga.
Romanul obtine recenzie foarte bună din partea lui Elio Vittorini şi a
fost publicat în 1954 de către Einaudi în noua serie "Jetoanele".
S-a mutat la Frosinone, unde lucrează ca medic cardiolog, încercând să
împace cariera profesională cu scrisul.
pagina A scris mai multe romane în care reprezintă mica lume din
Mineo, mereu atent la captarea dimensiunii magice şi naturii arhaice: Il
128 fiume di pietra (Piatra de rau), în 1964, Notti sull'altura (Nopti pe deal),
în 1971, L'enorme tempo (Timp enorm), în 1976, Novelle saracene
(Nuvele sarazine), în 1980, L'incominciamento (Inceperea), în 1983, È
un rosseggiar di peschi e d'albicocchi (Este o roşeaţă de piersici şi caise)
în 1986, Ghigò în 1990, Il vicolo blu (Aleea albastra) în 2003.
A publicat, de asemenea, antologii de poezie: Il dire celeste (Vorba
cereasca) în 1976, O corpo sospiroso (O corpule suspinand) în 1982,
L'asprura (Asprimea) în 1986 şi I cavalli lunari (Caii lunari) în 2004.
În 2006 a publicat Autobiografia in do minore (Autobiografia
în do minor). În 2007 s-a descris în documentarul Bonaviri ritratto
(Portretul Bonaviri) de Maximilian Perrotta.
În 2008, savantii Enzo Zappulla şi Sarah Zappulla Muscarà
au publicat Bonaviri ritratto (Portretul Bonaviri), biografia scriitorului
cu Apendice imbogatit cu inedite bonaviriani nepublicate, printre
care şi romanul juvenil La ragazza di Casalmonferrato (Fata lui
Casalmonferrato).
S-a stins din viaţă în 2009, pe 21 martie, la Frosinone.
biblioteca de poezie
poeme de Giuseppe Bonaviri Domnea încă tăcerea pe drumuri: anemona
în răsfăţul luminii se dezgheţa-n brazdă, în
jur
îi creştea grâu mărunt.

Vântul de iulie Lăsând buha să doarmă, Isus


venea să bată cu maiul. Meşterul
Daca în iulie, fiule, auzi vântul Sân Petru se uita, înluminat.
pe creastă dând grai
măslinilor albi, Copilul Isus prindea în aer tăciunele
vei avea măsura a ceea ce aprins trecându-l
se compune şi se descompune dintr-o mână în alta
în infinitele contrarii ale Văzutului; din căuş în căuş, încălzind vântul rece.
dacă-mpreuni păsări şi peşti
şi pasul tău cu al meu Numai ce seara se lăsa din bazine
de-a lungul văluritului râu şi din frunzişul burduşit de stele, se arătau
în care luna răsare, pâlpâind vâlvătăile fierăriei.
rarefiat trupul tău se va întoarce
la fecioarele fără de moarte. Fierarul din aliaj de platină, la felinar,
Cocoşul Polieno se va veseli făurea iatagane şi bombarde pentru Regele
şi cântând o va spune Pământului. vestit prin viu grai.

Toată lumea cântă Chiloţi semnaţi Cardin


A mamei
mână care-a frământat pâine fu-nchisă Când cu cercei albaştri şi păr strălucit juna
în trunchiul de nuc printre frunze Zamina,
unde cântă cocoşul; râzătoare-şi agaţă pe-nfloritul balcon, înainte
piciorul ce-a păşit peste munţi să-i spele,
şi prin umbrirea văilor fu chiloţii de fină dantelă candrie,
în fire de pânză şi aur brodat
printre măslini unde din ram în ram se-aridică pe coline migdali şi nopali, codălbi-
dansa guşă-roşie; ochiul ţele
în care-a fost cugetul renăscu îşi iau zborul să-i ajungă-mpreună cu-albinele
din florile de barba-ursului pe malul sugare, în vreme ce lui Giuseppe-i răsar aripi.
unde mierla-şi făcea cuibul. pagina
Toată lumea cântă. Giuseppe e un drăcuşor trist, iată-1 cum
Cântă cocoşul, freamătă, amuşinând: şi toată lumea se învâr- 129
cântă găina, te după ei,
şi-n tindă prin flori de piciorul cocoşului, regi- îi penetrează, chiar şi ciocănitoarea lacomă,
na. lupul bătrân.
Cântă-n limpezime norul somnoros,
bondarul zumzăie pe aerèle. Veşmântul are damful dulce
şi gropii îi vorbeşte-n străluciri al apei strecurate de trandafiri, de leucocite,
steaua Venus. de picături ploioase, hrană a inimii.

Fierarul Oh Zamina, ne vom iubi puşcându-ne piep-


tul?
În înflorire se află lumea-ntreagă, peştele
Pe când printre răchite şi trestii păşea vânăto- linge alga, Giuseppe dantela; oh veşnice ape
rul, ale-ndrăgostirii!
fierarul bătea deja potcoava catârului.
Afară la ferestre roia martie. Ţârâie greierii, cerul îşi dă toată strălucirea
biblioteca de poezie
pe faţă, toţi merg în rai, şi arabul la Mecca;
Zamina, oh amăgire a vieţii mele în pierzanie!

Ungere moale marină


Femeie ce îmi stai alături în furou de tul
şi în chiloţi de-atlaz trandafirii,
subsuorile ţi se desfac ca nişte flori de-acant
şi picioarele-ţi put ca peştişorul muribund,
e clipa, hai, să mi te-aşezi deasupra.

De-a lungul coastei ionice se ling


sardine şi sardini, e-o lingere
moale marină. Şi un supt de ovule
şi nemasperme risipite-n mare,
aşa cum şi această lună zăbavnică suge
fotoni, cu miliardele, din soarele-apune.

E ceasul, tu, Preafericito, să-mi fii lună


cu gură coapse şi alte ale tale cuiburi.
Puţi ca şi iarba vulvară în floare
când îţi scoţi trandafiriii chiloţi; târzia
violetă în pădurea Beneventano din Mineo
se desface-n petale albastre şi-nghite fotoni
aiuriţi.

Agerului bătrân nepotolit de pază


prin mentă şi virnanţ, îi străluceşte ochiul
în plâns adevărat, căci ţintuit veghează
peste-o infinitudine de mosoare
cu firul deşirat, vieţi amuţite moarte
din care umbra lui va face cândva parte.
Traducere de Geo VASILE

pagina
130
meridianele prozei

AUTENTICITATE

Henry JAMES
Anul 1968 va destrăma tăcerea din jurul marelui prozator
englez de origină americană (1843—1916) nu odată asociat, pentru
factura scrisului său şi pentru modul de a privi şi înfăţişa viaţa, cu un
alt mare re­prezentant al literaturii moderne — Marcel Proust. Prin
nuvela de faţă, încercăm să umplem o lacună în privinţa traducerilor
din opera sa în ţara noastră, ajutând astfel cititorii să guste din arta
prozatorului, căruia îi va apărea curând, la Editura pentru Literatură,
o culegere de proze scurte.

Când nevasta portarului (de obicei ea răspundea la uşa


de la intrare) anunţă: «Un domn ... şi o doamnă, domnule», în
minte îmi apăru — cum mi se întâmpla adesea în acele timpuri,
dorinţa fiind hrana gândurilor — imaginea unor modele. Şi de
data aceasta vizitatorii mei se dovediră a fi chiar modele; dar
nu în genul pe care l-aş fi preferat. Totuşi, la început n-am avut
nici un indiciu care să nu mă facă să cred că nu veniseră să le
pictez portretul. Domnul m-ar fi putut deter­mina să cred că este
o celebritate, în cazul în care celebrităţile impresionează. Era un pagina
bărbat de cincizeci de ani, foarte înalt şi foarte drept, cu o mus- 131
taţă uşor brumată şi purta un pardesiu gri închis, ce-i venea ca
turnat, amănunte pe care le-am observat cu interes profesional
— nu însă ca un bărbier sau un croitor. De adevărul acesta în
privinţa celebrităţilor devenisem conştient de un timp încoace,
şi anume că un individ cu o înfăţişare, cum se spune, destul
de arătoasă, nu este aproape niciodată o instituţie publică. O
privire aruncată doamnei, mă ajută să-mi reamintesc această
lege paradoxală: şi ea arăta mult prea distinsă ca să fie «o per-
sonalitate». Pe deasupra, cu greu poţi întâlni împreună două
variaţiuni ale aceleiaşi teme.
Nici unul dintre cei doi nu vorbi imediat — au prelungit
doar cercetarea preli­minară care sugera că fiecare voia să acor-
de celuilalt prilejul de a începe. Evident, amândoi erau timizi;
stăteau acolo aşteptând să-i poftesc înăuntru — lucrul cel mai
firesc pe care — după cum mi-am dat seama mai târziu — l-ar fi
putut face. În chipul acesta stinghereala le sluji cauza. Văzusem
meridianele prozei
oameni cărora le repugna în chip dureros să este mai mare decât pentru una.
admită că doreau un lucru atât de grosolan - Am dori să fie plătit, admise bărbatul.
cum ar fi acela de a se vedea reprezentaţi - Foarte frumos din partea dumneavoas-
pe pânză; dar scrupulele noilor mei prieteni tră, am răspuns eu apreciind înţele­gerea lor
păreau aproape de neînlăturat. Totuşi, domnul atât de neobişnuită — deoarece presupuneam
ar fi putut spune: «Aş dori un portret al soţiei că se referea la onorariul artistului.
mele», şi doamna ar fi putut spune: «Aş dori un - Un sentiment straniu păru s-o cuprindă
portret al soţului meu». Poate că nu erau soţ şi pe doamnă.
soţie — ceea ce fireşte ar fi făcut întreaga situ- - Vorbim de ilustraţii... domnul Rivet
aţie mult mai delicată. Poate doreau să-i pictez spunea că aţi putea folosi pe unul din noi pen-
împreună — în care caz ar fi trebuit să aducă o tru ele.
terţă persoană ca să trateze. - Să folosesc pe unul . . . pentru ilustraţii?
- Venim din partea domnului Rivet, spuse Eram tot atât de încurcat.
într-un târziu doamna, cu un zâmbet sumbru, - Adică să faceţi schiţe după ea, ştiţi,
având efectul unui burete umed trecut peste o spuse domnul colorându-se.
pictură «înecată», sau al unei vagi aluzii la o Abia atunci am înţeles serviciul pe care
frumuseţe dispărută. Era, în felul ei, tot atât de mi-l făcuse Claude Rivet; le spusese că lucram
înaltă şi de dreaptă, ducând însă pe umeri zece în alb şi negru pentru reviste, ilustraţii de cărţi,
ani mai puţin. Arăta tot atât de tristă cât poate schiţe din viaţa cotidiană pentru care mă folo-
arăta o femeie a cărei faţă nu este încărcată de seam în mod frecvent de modele. Toate erau
expresie; adică masca ei ovală, fardată, trăda adevărate, dar nu era mai puţin adevărat (pot
uzura caracteristică sufle­telor expuse intem- acum mărturisi — las pe seama cititorului să
periilor. Mâna timpului se jucase cu ea fără s-o ghicească dacă aspiraţia duce la totul sau ia
cruţe, dar numai în direcţia simplificării. Era nimic), că nu puteam obţine onorurile, ca să nu
subţire şi rigidă, şi atât de bine îmbrăcată în mai pomenesc de onorariile proprii unui mare
stofă bleumarin cu revere, buzunare şi nasturi, portretist care picta din memorie. «Ilustraţiile»
încât era limpede că folosea acelaşi croitor ca şi mele erau mâncarea mea de toate zilele; cău-
soţul ei. Perechea avea un aer nedefinit de zgâr- tam să-mi perpetuez faima în altă ramură a
cenie pros­peră — evident obţineau maximum artei (care întotdeauna mi s-a părut pe departe
de lux pentru cât plăteau. Dacă eu aveam să cea mai interesantă). Nu era nici o ruşine în
devin una din extravaganţele lor, trebuia să fiu faptul că o priveam şi ca un mijloc de a face
cu băgare de seamă la condiţiile pe care urma avere; dar perspectiva acelei averi se îndepărtă
să le pun. şi mai mult din clipa în care vizitatorii mei îşi
- A, Claude Rivet m-a recomandat? am exprimară dorinţa să fie «făcuţi » pe nimic.
întrebat eu, adăugând că era foarte frumos din Eram dezamăgit; deoarece sub aspect pictural
pagina partea lui, deşi îmi dădeam extrem de bine îi şi văzusem. Le sezisam genul — îmi şi fixasem
132 seama că, fiind peisagist, nu făcuse nici un în minte cum aş fi procedat cu ei. Într-un fel
sacrificiu pentru mine. care nu le-ar fi plăcut întru totul, îmi închipui.
Doamna îl privi cu insistenţă pe domn, - A, sunteţi ... sunteţi ... ăă ...? Am înce-
şi domnul începu să-şi rotească privirile în put eu, de îndată ce-am izbutit să-mi controlez
jurul camerei. Apoi scrutând o clipă podeaua uimirea. Nu puteam rosti cuvântul meschin
şi mângâindu-şi mustaţa, îşi opri ochii plăcuţi «modele»; părea să se potrivească atât de puţin
asupra mea: în cazul lor.
- Spunea că sunteţi omul potrivit. - Nu avem multă experienţă, spuse doam-
- Încerc, când oamenii vor să pozeze. na.
- Da, noi am dori, spuse doamna nerăb- - Trebuie să facem ceva, şi ne-am gândit
dătoare. că un artist în genul dumneavoastră ar putea
- Împreună? face ceva cu noi, adăugă soţul, dintr-o sufla-
Vizitatorii mei schimbară priviri. re. Mai departe îmi spuseră că nu cunoşteau
- Dacă v-aţi putea folosi şi de mine, pre- prea mulţi artişti şi că apelaseră într-o doară la
supun că în cazul acesta se va dubla, se bâlbâi domnul Rivet (picta peisaje, fireşte, dar uneori
domnul. introducea şi figuri — poate îmi amintesc), pe
- Da, desigur, pentru două figuri preţul care-l cunoscuseră câţiva ani mai înainte într-o
meridianele prozei
localitate din Norfolk unde schiţa. distra şi mai mult am făcut tot ce mi-a stat în
- Obişnuiam să schiţăm şi noi puţin, putinţă să mă pun în pielea lor; deşi era neplă-
spuse doamna, aluziv. cut să mă surprind apreciindu-i din punct de
- Este foarte neplăcut, dar absolut trebuie vedere fizic, ca şi cum ar fi fost animale de
să facem ceva, continuă bărbatul. închiriat sau nişte sclavi negri (era o pereche pe
- Fireşte, nu mai suntem foarte tineri, care m-aş fi aşteptat s-o întâlnesc numai într-o
admise ea cu un zâmbet şters. conjunctură în care critica tace), am privit-o pe
Afirmând că aş fi putut şti şi eu mai doamna Monarch destul de judicios ca să ajung
multe despre ei, soţul îmi întinse o carte de să exclam după o clipă, plin de convingere:
vizită, extrasă dintr-un port-vizit nou şi elegant − O, da, o doamnă dintr-o carte! Prin
(obiectele lor erau toate nou-nouţe) pe care excelenţă, semăna la perfecţie cu o ilus­traţie
erau gravate cuvintele «Maior Monarch». Pe proastă.
cât erau cuvintele de impresionante, nu mă − Vom sta în picioare, dacă doriţi, spuse
lămuriră cu nimic în plus; dar imediat vizitato- maiorul; şi se ridică în faţa mea cu un aer gran-
rul meu adăugă: dios.
− Am părăsit armata şi am avut ghini- Puteam să-l măsor dintr-o privire — avea
onul să ne pierdem averea. De fapt, mijloacele 1,90 m. şi era un gentleman perfect. Ar fi fost
noastre sunt îngrozitor de modeste. rentabil pentru orice club în curs de organizare
− Este extrem de plictisitor, spuse doam- şi care nu se fixase asupra efigiei să-l angajeze
na Monarch. cu un salariu bun ca să stea în vitrina principa-
Evident doreau să fie discreţi — să fie lă. Mi-am dat seama imediat că venind la mine
atenţi să nu se dea în spectacol deoarece apar- îşi ratau vocaţia; ar fi putut cu sigu­ranţă realiza
ţineau lumii respectabile. Am observat că ar fi mai mult în domeniul reclamelor comerciale.
fost bucuroşi să recunoască situa­ţia în care se Fireşte, nu puteam să mi-i închipui în cele mai
găseau ca fiind un neajuns; în acelaşi timp am mici amănunte, dar îi vedeam îmbogăţind pe
sezisat un sentiment subteran — o consolare unul sau pe altul — dar, fireşte, niciodată pe ei
pe care şi-o găseau faţă de soarta potrivnică — înşişi. Puteau fi de folos unui croitor de fracuri,
certitudinea că aveau şi ei calităţile lor. Fireşte unui hotelier sau unui negustor de cosmetice.
că aveau; dar aceste avantaje îmi păreau să aibă Îi vedeam cu etichete prinse pe piept cu ace şi
un caracter cu predilecţie social; de pildă să pe care ar fi stat scris «Le folosim tot timpul»,
contribuie la înfrumuseţarea unui salon. Totuşi, producând cel mai mare efect; aveam imaginea
un salon întotdeauna a fost, sau ar trebui să fie, promptitudinii cu care ar fi putut face oficiile
un tablou. mesei de onoare în restaurantul unui hotel.
Ca urmare la aluzia soţiei cu privire la Doamna Monarch şedea liniştită, nu din
vârstă, maiorul Monarch spuse: mândrie, ci din timiditate, şi deodată soţul i se
− Fireşte, ne gândeam să pozăm mai adresă: pagina
mult pentru compoziţii. Mai avem ţinută. − Ridică-te, draga mea, şi arată cât de
În clipa aceea, mi-am dat seama că ţinu- elegantă eşti. 133
ta era într-adevăr punctul lor tare. În ura lui, Îl ascultă, deşi era inutil să se ridice.
cuvântul «fireşte» nu suna arogant, ci arunca Merse până la capătul celălalt al atelierului şi
lumină asupra dilemei. se întoarse roşind, privindu-şi nesigură soţul.
− A ei este cea mai bună, continuă băr- Mi-a reamintit un incident la care întâmplarea
batul dând din cap spre nevastă-sa, cu plăcuta mă făcuse martor la Paris — unde mă aflam cu
lipsă de elocinţă din timpul unei sieste. Nu un prieten, un dramaturg pe punctul de a-şi
i-am putut răspunde decât — parcă ne aflam la vedea o piesă pusă în scenă — când veni la el
masă în faţa unui pahar cu vin — că nici el nu o actriţă cu rugă­mintea să i se dea şi ei un rol.
se situa mai prejos, ceea ce îl făcu să adauge, la Evoluase în faţa lui, plimbându-se în sus şi-n
rândul său: jos, întocmai ca doamna Monarch. Doamna
− Ne gândeam că dacă veţi avea vreo- Monarch se achită tot atât de bine, dar m-am
dată de desenat oameni ca noi, v-am putea fi abţinut să aplaud. Era foarte ciudat să vezi
de folos. Ea mai ales — drept o doamnă dintr-o oameni ca ei solicitând o slujbă atât de prost
carte, ştiţi. plătită. Ea arăta ca şi cum ar fi avut un venit de
Mă amuzau într-atât, încât, pentru a mă zece mii pe an. Bărbatul folosise cuvântul care o
meridianele prozei
descria cel mai bine: era într-adevăr «elegantă» − Se găsesc în magazine? am întrebat,
în accepţiunea jargonului curent londonez. În distrându-mă în chip inofensiv.
aceeaşi ordine de idei, avea o siluetă categoric − O, da; ale ei — se găseau.
şi ireproşabil «bună». Pentru o femeie de vârsta − Acum nu, spuse doamna Monarch, cu
ei avea o talie surprinză­tor de mică; în plus, ochii aţintiţi în podea.
cotul ei forma arcuirea ideală. Îşi ţinea capul la
unghiul cerut de convenţii; dar de ce venise la II
mine? Ar fi trebuit să probeze jachete într-un
mare magazin. Mă temeam că vizitatorii mei, Puteam să-mi închipui ce aşterneau pe
pe lângă faptul că erau scăpătaţi, aparţineau fotografii şi eram sigur că aveau o cali­grafie
tipului «artistic» — ceea ce ar fi produs o com- frumoasă. Era ciudat cât de repede deveneam
plicaţie destul de însem­nată. Când s-a reaşezat sigur de tot ce-i privea. Dacă acum erau atât de
i-am mulţumit, arătând că ceea ce un desenator săraci încât să trebuiască să câştige mărunţiş,
apreciază cel mai mult la modelul său este totuşi niciodată nu fuseseră prea departe de
facultatea de a sta nemişcat. sărăcie. Prestanţa le fusese capitalul şi profitase-
− Da, poate sta nemişcată, spuse maio- ră din timp şi cu umor de cariera pe care aceas-
rul Monarch. Apoi adăugă pe un ton glumeţ: tă sursă le-o desemnase. Pe feţele lor puteai citi
întotdeauna am ţinut-o nemişcată. opacitatea, un profund repaus intelectual, vechi
− Nu sunt o fiinţă agasantă, n-am drep- de douăzeci de ani, pe care îl căpătaseră, ca şi
tate? se adresă doamna Monarch soţului ei. intonaţiile plăcute, vizitând conace. Puteam să
Răspunsul l-am primit eu: văd saloanele însorite, presărate cu periodice
− Cred că nu este nepotrivit să amintesc necitite şi unde doamna Monarch şezuse tot
— deoarece vorbim de afaceri, nu-i aşa? — că timpul, puteam să văd tufişurile umede pe
atunci când ne-am căsătorit ea era cunoscută unde se plimbase, pregătită până la entuziasm
drept «Frumoasa statuie». pentru fiecare dintre aceste exerciţii. Puteam să
− Vai, dragă ! spuse doamna Monarch, văd vânatul bogat la împuşcarea căruia partici-
cochet. pase maiorul şi hainele minunate în care, seara
− Fireşte că aş avea nevoie şi de un anu- târziu, se ducea în fumoar pentru a-şi povesti
mit grad de expresie, am intervenit eu. isprăvile. Îmi puteam închipui jambierele lor,
− Fireşte! exclamară amândoi. hainele de ploaie, tweed-ul de calitate, pledu-
− Ei, apoi presupun că ştiţi că veţi obosi rile, seturile de bastoane şi cutiile cu umbrele
îngrozitor. elegante şi sobre; şi puteam să-mi imaginez
− Vai, nu obosim niciodată! exclamară cu exact apariţia servitorilor şi varietatea compac-
nerăbdare. tă a bagajelor pe peronul gărilor rurale.
− Aveţi puţină experienţă, cât de cât? Dădeau bacşişuri mici, dar erau iubiţi;
pagina Ezitară — se priviră. nu făceau nimic ei înşişi, dar erau bine veniţi.
134 − Am fost fotografiaţi de nenumărate Arătau peste tot atât de decorativi; satisfăceau
ori, spuse doamna Monarch. nevoia generală de statură, culoare şi formă.
− Vrea să spună că am fost solicitaţi, O ştiau fără orgoliu sau vulgaritate, şi drept
adăugă maiorul. consecinţă se res­pectau. Nu erau superficiali;
− Înţeleg — pentru că arătaţi atât de erau integri şi cu fruntea sus — fusese linia lor.
bine. Indi­vizii care nutresc o asemenea dorinţă de a
− Nu ştiu ce gândeau, dar erau întot- fi activi trebuie să aibă o oarecare linie. Puteam
deauna pe urmele noastre. simţi cum, chiar într-o casă posomorâtă, s-ar
− Întotdeauna primeam fotografiile gra- fi putut conta pe ei în înveselirea atmosferei.
tuit, zâmbi doamna Monarch. Acum se întâmplase ceva — n-avea importanţă
− Am fi putut aduce câteva, dragă, spuse ce — venitul lor modest se împuţinase, deveni-
soţul. se minim — şi trebuia să întreprindă ceva ca să
− Nu sunt sigură dacă ne-a mai rămas facă rost de bani de buzunar. Prietenii îi agreau,
vreuna. Am dat maldăre întregi, în dreapta şi-n dar nu se arătau dornici să-i întreţină. Ceva din
stânga, îmi explică ea. ei inspira încredere — hainele, gesturile, genul
− Cu autografe, cum se obişnuieşte, lor; dar dacă creditul este un buzunar mare
spuse maiorul. şi gol în care sună un gologan întâmplător,
meridianele prozei
gologanul trebuie cel puţin să se audă. Ceea ce fel de probă — depindea de satisfacţia pe care
doreau de la mine era să-i ajut în sensul acesta. aş fi produs-o. Dacă s-ar fi dovedit neglijabilă,
Din fericire nu aveau copii — curând mi-am patronii mei m-ar fi înlăturat fără nici un scru-
dat seama de lucrul acesta. Probabil voiau pul. De aceea pentru mine situaţia în care mă
de asemenea ca legăturile noastre să rămână aflam putea fi socotită un fel de criză, şi fireşte
secrete: acesta era motivul pentru care veniseră făceam pregătiri speciale, căutând oameni noi,
doar pentru gen — reproducerea feţii i-ar fi la nevoie, şi încercând să-mi aleg tipurile cele
trădat. mai potrivite. Am admis totuşi o preferinţă
Îmi plăcea de ei – erau atât de simpli; pentru un număr de doua sau trei modele bune
şi nu aş fi avut nimic împotriva lor dacă ar fi care s-ar fi potrivit în toate ocaziile.
corespuns. Dar, într-un fel, cu toată perfecţia − Va trebui deci să . . . ă . . . punem
lor, nu mă puteam uşor încrede în ei. La urma pe noi anumite haine? întrebă timid doamna
urmelor erau amatori, şi principiul arzător al Monarch.
vieţii mele era să detest amatorismul. Dar mai − Da, dragă — face parte din contract.
aveam o perversitate — o preferinţă înnăscută − Şi trebuie să ne aducem costumele
pentru subiec­tul reprezentat, în detrimentul noastre?
celui real: defectul celui real putea cu atâta − O, nu; am o mulţime de lucruri.
uşurinţă să devină o lipsă de reprezentare. Îmi Modelele unui pictor îmbracă ... sau dezbracă
plăceau lucrurile care aveau aparenţă; atunci ... orice doreşte el.
erai sigur. Dacă erau autentice în realitate sau − Şi vreţi să spuneţi ... ă ... la fel?
nu constituia o întrebare secundară şi aproape − La fel ?
întotdeauna lipsită de profit. Mai erau şi alte Doamna Monarch îşi privi din nou soţul.
considerente, primul, că mai foloseam două − Mă rog, voia doar să întrebe, explică
sau trei persoane, mai ales un tânăr cu picioare el, dacă în general costumele sunt folosite de
mari, îmbrăcat în alpaca, originar din Kilburn, mai multe persoane. A trebuit să admit că aşa
care timp de câţiva ani venise regulat să-mi era, şi am continuat arătând că unele (aveam o
pozeze pentru ilustraţii şi de care mai eram mulţime de boarfe autentice, slinoase, vechi de
încă — poate în mod nepoliticos — mulţumit. un secol), servi­seră, cu o sută de ani în urmă,
Le-am explicat sincer vizitatorilor mei întreaga unor bărbaţi şi femei adevăraţi, iar timpul îşi
situaţie; dar ei luaseră mai multe măsuri de lăsase pe ele amprentele.
precauţie decât mă aşteptasem. Îşi făcuseră − Vom îmbrăca orice ni se potriveşte,
toate socotelile, deoarece Claude Rivet le vorbi-
se despre proiectata ediţie de lux a operei unui
scriitor contemporan — cel mai rafinat dintre
romancieri — care, mult timp neglijat de vulgul
numeros şi scump preţuit de către cei recep- pagina
tivi (mai este nevoie să pomenească de Philip
Vincent?), avusese norocul să vadă, destul de 135
târziu, zorile şi apoi lumina plină a unei critici
superioare — o apreciere în care exista un ce
anume care-ţi tăia respiraţia. Ediţia de faţă, plă-
nuită de un editor cu gust, era practic un act de
nobilă achitare a unei datorii vechi; gravurile
în lemn, care urma s-o împodobească, consti-
tuiau tributul artei engleze faţă de unul dintre
reprezen­tanţii cei mai independenţi ai litere-
lor engleze. Maiorul şi doamna Monarch îmi
mărturisiră că nutriseră speranţa posibilităţii
de a lucra cu ei în vederea realizării acestui act
cultural. Ştiau că eu eram cel care urma să ilus-
treze prima dintre cărţi «Rutland Ramsay», dar
a trebuit să-i lămuresc că participarea mea ulte-
rioară — această primă carte urmând să fie un
meridianele prozei
spuse maiorul. mi cereţi, aş putea poza pentru un personaj
− O, am eu grijă de asta, sunt tocmai ce din nobilime. Voi fi orice — sunt rezistenţă,
ne trebuie. pot face pe curiera, sau pot aduce căr­bunii; aş
− Cred că aş fi mai potrivită pentru căr- putea purta o bonetă cu fir şi să deschid porti-
ţile moderne. Aş veni îmbrăcată cum aţi dori erele trăsurilor în faţa magazinelor de galan-
dumneavoastră, spuse doamna Monarch. terie; să mă învârt printr-o gară, să duc valize;
− Acasă are o mulţime de rochii: ar şi poştăriţă. Dar nu vor să se uite la tine; sunt
putea poza pentru scene din viaţa contem­ mii de alţii tot atât de buni care au şi intrat în
porană, continuă soţul ei. pâine. Dar suferim, bieţii de noi suntem prea
− Da, îmi pot imagina unele scene în respectabili !
care aţi arăta foarte naturală. I-am liniştit cât m-am priceput mai bine
Şi într-adevăr puteam vedea cu ochii şi vizitatorii mei se ridicară de cum am fixat
minţii vechile decoruri aşezate din nou în chip o oră de probă. Tocmai discutam când uşa se
excentric, a căror urme de culoarea nisipului ar deschise şi Miss Churm intră cu o umbrelă udă.
fi putut s-o avantajeze pentru acele povestiri Miss Churm trebuia să vină cu un omnibuz
pe care le ilustrasem fără să-mi pierd răbdarea până la Maida Vale şi de-acolo să mai meargă
citindu-le. Dar, pentru acest fel de muncă — o pe jos încă o jumătate de kilometru. Arăta puţin
rutină mecanică şi destructivă de zi cu zi — mă bătută de vânt şi uşor plouată. Când o vedeam
simţeam înarmat; oamenii pe care îi foloseam intrând mă stăpâneam cu greu să nu gândesc
erau pe deplin potriviţi. cât de ciudat era faptul că, atât de neînsem-
− Ne gândeam doar că am putea fi mai nată în realitate, putea totuşi să prezinte atâta
aproape de unele personaje, spuse doamna importanţă pentru alţii. Era o Miss Churm
Monarch cu blândeţe, ridicându-se. slăbuţă şi scundă, dar în acelaşi timp o mare
Se ridică şi soţul ei, care rămase privindu- eroină romantică. Nu era decât o fată simplă,
mă cu o sfidare mută, impresionantă din partea pistruiată, dar putea înfăţişa pe oricine, de la
unui astfel de om. o doamnă rafinată până la o păstoriţă; avea
− N-ar constitui uneori un stimulent să această însuşire, tot aşa cum ar fi putut să aibă
fim ... ă ... să fim? Cuvintele îl fri­geau; voia să-l o voce frumoasă sau păr lung. Nu ştia să scrie
ajut să pună în vorbe ceea ce dorea să spună. şi-i plăcea berea, dar avea două sau trei «punc-
Dar nu puteam — nu ştiam. Aşa că până la te tari»; şi în plus practică, intuiţie, înţelepciune
urmă spuse singur, cu stângăcie: maternă, un fel de sensibilitate plină de umor,
− Autentici; un domn, ştiţi, sau o doam- dra­goste pentru teatru şi şapte surori, şi nici un
nă. dram de respect mai ales faţă de litera h. Primul
Eram cât pe aici să consimt — am admis lucru pe care îl observară vizitatorii mei a fost
că autenticitatea era un element foarte impor- umbrela udă, şi, în perfecţiunea lor imaculată,
pagina tant. Faptul îl încuraja pe maiorul Monarch se încruntară vizibil, zărind-o. Ploaia se pornise
136 să-şi continue apelul, şi, astfel înghiţind invo- după sosirea lor.
luntar, spuse: − Sunt udă toată; fuse atâta îngrămă-
− Este foarte greu — am încercat de deală în omnibuz. Ce bine ar fi fost să fi locuit
toate. aproape de o gară, spuse Miss Churm. l-am
Înghiţitura era transmisibilă; dar s-a cerut să se pregătească cât mai repede cu
dovedit a fi prea mult pentru soţia lui. Înainte putinţă, şi ea trecu în cealaltă încăpere unde îşi
de a-mi da seama, doamna Monarch se şi pră- schimba întotdeauna rochia. Dar înainte de-a
buşise pe divan, izbucnind în lacrimi. Bărbatul se duce dincolo mă întrebă în ce trebuia să se
se aşeză lângă ea, ţinând-o de mână; atunci ea pre­schimbe.
îşi şterse repede lacrimile cu mâna cealaltă, iar − Prinţesa rusoaică, nu ştii? am răspuns.
eu m-am simţit extrem de stingherit sub privi- Cea cu «ochii de aur» în catifea neagră, pentru
rile ei. — Nu există slujbă oricât de mizerabilă bucata aia lungă din Cheapside.
pentru care să nu fi făcut demersuri — pe care − Ochi de aur? Ştiu acum ! strigă Miss
să n-o fi cerut — pentru care să nu mă fi rugat. Churm, în timp ce musafirii mei o priveau
Puteţi să vă închipuiţi că la început o să fim intens cum dispare. Întotdeauna se aranja sin-
puţin stângaci. Aş putea face pe secretara sau gură când întârzia. Înainte de a mă apuca de
altceva asemă­nător. Sau tot aşa de bine dacă- treabă, i-am reţinut o clipă pe vizitatori, dina-
meridianele prozei
dins casă-şi facă o idee despre ceea ce ar urma − Arată foarte bine ca doamnă, am răs-
să le cer şi lor. Le-am spus că, după mine, era puns eu, turnând, inocent, gaz peste foc.
un model excelent — era într-adevăr foarte − Cu atât mai rău pentru dumneavoas-
inteligentă. tră. Înseamnă că nu se poate mişca lesne.
− Credeţi că arată ca o prinţesă rusă? − O să meargă pentru romanele moder-
întrebă maiorul Monarch, cu o îngrijorare cres- ne.
cândă. − O da, o să meargă ! declară cu umor
− Când o fac eu, da. modelul meu. Nu-s destul de rele şi fără ea?
− O, dacă trebuie s-o faceţi . . . ! gândi Adesea în conversaţiile noastre le înfiera-
tare şi insistent, maiorul. sem faţă de Miss Churm.
− E tot ce puteţi cere. Câţi nu sunt cei pe Vrând să desluşesc grafic misterul uneia
care nu-i poţi face. dintre aceste opere, am apelat la doamna
− Ei bine, iată aici o doamnă autentică — Monarch. Bărbatul o însoţi pentru a fi la înde-
şi c-un zâmbet convingător îşi trecu braţul pe mână, dacă s-ar fi ivit nevoia — era destul de
sub cel al soţiei — gata făcută ! limpede că în general prefera s-o însoţească.
− Vai, dar eu nu sunt o prinţesă rusă, La început l-am întrebat dacă o făcea din «simţ
protestă doamna Monarch cu puţini răceală în de proprietate» —gândindu-mă că putea să fie
glas. Am înţeles că la viaţa ei cunoscuse câteva, gelos, sau că ar fi vrut să se amestece. Ideea era
dar nu o impresio­naseră prea plăcut. În chipul mult prea supărătoare şi dacă faptele ar fi con-
acesta mi-am dat seama imediat că se ivea o firmat-o nu avea decât să precipite despărţirea
complicaţie de care niciodată nu trebuise să mă noastră. Dar curând mi-am dat seama că nu era
tem când avusesem de-a face numai cu Miss nimic din ceea ce gândisem şi că dacă o însoţea
Churm. pe doamna Monarch o făcea (pe lângă faptul că
Fata se întoarse îmbrăcată în catifea nea- aş fi putut avea nevoie de el) pentru că, pur şi
gră — rochia era destul de jerpelită, foarte simplu, n-avea nimic altceva de făcut. Când se
lungă, şi largă pentru umerii ei slabi — şi cu afla departe de el devenea apatică — niciodată
un evantai japonez în mâinile ei roşii, l-am nu fuseseră despărţiţi. Socoteam, pe drept, că
reamintit că în scena la care lucram trebuia să în situaţia delicată în care se aflau, solidaritatea
privească peste capul cuiva. lor deplină constituia principala consolare şi că
Nu ţin minte al cui cap ; dar n-are nici o această comu­niune părea să nu aibă nici o fisu-
importanţă. Priveşte peste un cap, atâta tot. ră. Era o căsătorie autentică, o încurajare pentru
− Mai degrabă m-aş uita peste cămin, cei care ezită, o nucă de spart pentru pesimişti.
spuse Miss Churm luându-şi locul lângă foc. Se Aveau o adresă modestă — mai târziu mi-am
aşeză în poziţia cerută, încremeni într-o atitudi- reamintit, gândindu-mă la ea, că era singurul
ne maiestuoasă, îşi trase capul puţin spre spate lucru într-adevăr profe­sional în ceea ce îi privea
şi întinse evantaiul înainte, în jos; astfel arăta, (îmi închipuiam locuinţa tristă în care maiorul pagina
cel puţin în ochii mei plini de prejudecăţi, dis- ar fi rămas singur). Putea s-o îndure împreună
tinsă şi fermecătoare, străină şi primejdioasă. cu nevastă-sa — dar singur se simţea copleşit. 137
Am lăsat-o să stea aşa, în timp ce am coborât cu Avea mult prea mult tact ca să încerce să
maiorul şi doamna Monarch. se facă plăcut când nu putea fi util; aşa că, ori
− Cred că aş izbuti şi eu aproape tot atât de câte ori eram mult prea absorbit de lucru
de bine, spuse doamna Monarch. pentru a vorbi, şedea pur şi simplu şi aştepta.
− Da, o socotiţi zdrenţăroasă, dar trebuie Dar altfel îmi plăcea să-l fac să vorbească — mă
să acordaţi credit alchimiei artei, doamnă. ajuta să fac schiţele mai puţin rigide, mai puţin
La urmă au plecat totuşi mai optimişti, căutate. Să-l asculţi vorbind însemna să împle­
bizuindu-se pe avantajul demonstrabil al auten- teşti entuziasmul de a ieşi în oraş cu economia
ticităţii lor. Puteam să mi-i închipui cutremu- pe care o faci rămânând acasă. Exista numai
rându-se la priveliştea oferită de Miss Churm. o piedică — părea că nu întâlnisem nici una
Când m-am reîntors şi i-am spus ce doreau, îi dintre cunoştinţele lor. Cred că se întreba într-
sări muştarul: una, în timpul legăturii noastre, pe cine naiba
− Ei bine, dacă ea poate să pozeze eu cunoşteam eu. N-avea nici cea mai vagă idee;
m-apuc de socoteli şi catastife, spuse modelul aşa încât discuţiile noastre nu se încropeau
meu. lesne — ne limitam la păreri despre piei şi
meridianele prozei
inteligent. Îmi amintesc că i-am spus că dacă
Henry James şi Ottoline Morrell

aş fi fost bogat i-aş fi oferit un salariu să vină


să mă înveţe cum să trăiesc. Uneori scotea câte
un oftat întâmplător, care însemna: «să-mi dai
numai o baracă veche şi goală ca asta şi ce-aş
mai face eu din ea!» Când am vrut să-l folosesc
doar pe el, veni singur; o dovadă a curajului
superior al femeilor. Soţia lui putea îndura
locuinţa soli­tară de la etajul II şi, în general, era
mai discretă: arătând prin mici rezerve că dorea
să păstreze legăturile noastre la un raport strict
profesional — neîngăduindu-le să alunece în
sociabilitate. Voia să rămână limpede că ea şi
maiorul erau angajaţi şi nicidecum nişte cunoş-
tinţe ce meritau să fie cultivate, şi dacă ea mă
admitea ca pe un superior, care poate fi ţinut la
distanţă, niciodată nu m-a socotit destul de bun
ca să-i fiu egal.
Poza cu o intensitate plină de măreţie,
concentrându-se cu totul asupra a ceea ce făcea
şi era în stare să rămână timp de o oră aproape
tot atât de nemişcată ca şi cum s-ar fi aflat în
faţa unui aparat de fotografiat. Puteam să-mi
dau seama că fusese fotografiată adesea, dar
ceea ce făcuse din ea un bun model pentru foto-
grafi, nu se potrivea în cazul meu. La început
fusesem foarte mulţumit de aerul ei de doam-
nă, şi era o plăcere să-i urmăreşti trăsăturile; să
vezi cât de bune erau şi cât de departe puteau
conduce creionul. Dar după câteva şedinţe am
început s-o găsesc nespus de rigidă; orice aş fi
făcut, desenul meu arăta asemenea unei foto-
grafii sau unei copii după o fotografie. Figura
ei nu prezenta nici o variaţie în expresie — ea
însăşi n-avea nici un simţ al varietăţii. Aş putea
pagina chiar băuturi — şelari şi croitori şi cum puteam spune că lucrul acesta mă privea, că nu depin-
138 obţine claret bun pe bani puţini — sau despre dea decât de poziţia pe care i-aş fi indicat-o.
«trenuri bune» şi obiceiurile vânatului mărunt. Am aşezat-o în toate poziţiile imaginabile, dar
Cunoştinţele sale despre aceste două subiecte izbutea să anuleze orice diferenţă. Fireşte, era
din urmă erau uluitoare. Izbutea să întruneas- întotdeauna o doamnă, dar în târgul nostru
că laolaltă calităţile şefului de gară cu cele ale era mereu aceeaşi doamnă. Era autentică, dar
ornitologului. Când nu putea vorbi despre întotdeauna aceeaşi. Erau clipe în care mă sim-
lucruri mai importante, putea discuta vesel ţeam apăsat de seninătatea certitudinii autenti-
despre altele mai puţin semnificative. Şi deoa- cităţii ei. Tranzacţiile mele cu cei doi implicau
rece nu puteam îm­părtăşi amintirile din lumea ideea că pentru mine erau un noroc. Între timp
mondenă, putea fără un efort vizibil să coboare m-am surprins încercând să născo­cesc chipuri
conver­saţia până la nivelul meu. care îi semănau, în loc de a o face pe ea să se
O dorinţă atât de asiduă de a plăcea era transforme — în acel chip inteligent care nu era
mişcătoare la un om care ar fi putut cu uşurinţă imposibil, să zicem, în cazul bietei Miss Churm.
să te impresioneze. Se îngrijea de foc şi avea Oricum o aşezam şi oricare erau măsurile pe
părerea lui despre curentul de aer al vetrei, care le luam, în desenele mele apărea mereu
fără ca eu să i-o fi cerut vreodată, şi puteam prea înaltă — afundându-mă din ce în ce mai
să văd că mă socotea în multe insuficient de mult în dilema de a reprezenta o femeie fasci-
meridianele prozei
nantă, înaltă de 1,80 m. care, poate din respect maiorului Monarch. Erau autentici, chiar dacă
pentru micimea mea, era departe de ceea ce-mi el îmi ieşi în proporţii de colos. Era amuzant să
închipuiam eu despre un asemenea personaj. desenez părul de la ceafă al nevestei-si (era atât
Cu maiorul era şi mai rău — nimic nu-l de matematic ticluit) şi mai ales să redau tensi-
putea ţine pe scaun, astfel încât îl puteam unea «ele­gantă» a pozelor ei rigide. Se potrivea
folosi doar când voiam să reprezint uriaşi plini mai ales poziţiilor în care figura era fie distrată,
de vigoare. Sunt înnebunit după varietate şi fie înceţoşată; era mereu prezentă în peisaje cu
variante, îmi plac accidentele umane, nota personaj feminin şi în profils perdus. Când stătea
ilustrativă; voiam să zugră­vesc îndeaproape în picioare, dreaptă, lua una din acele poziţii
caractere, şi ceea ce detestam cel mai mult pe în care pictorii de curte reprezintă regine şi
lume era peri­colul de a fi subjugat de unul şi prinţese; aşa încât m-am surprins întrebându-
acelaşi tip. Mă certasem cu unii din prieteni din mă dacă, desenând-o, nu l-aş fi putut convinge
această pricină, mă despărţisem de ei deoarece pe redactorul şef de la Cheapside să publice
susţineau că tipul trebuie să persiste şi dacă se o poveste romantică, într-adevăr regală, «O
întâmpla să fie şi frumos (uitaţi-vă la Rafael sau poveste de la Buckingham Palace». Uneori
Leonardo), aservirea nu era decât un câştig. Nu totuşi autenticul venea în contact cu surogatul;
eram nici Leonardo şi nici Rafael ; puteam fi adică vreau să spun că Miss Churm, venind la
doar un căutător, tânăr, modern şi prezumţios, data fixată sau ca să stabilim o şedinţă pentru
dar afirmam că orice putea fi sacrificat în afară una din zilele în care eram foarte aglomerat,
de expresie. Când ripostară că tocmai expresia se întâlnea cu rivalii ei invidioşi. Lucrul acesta
putea uşor să fie peri­colul de care mă plân- nu-i afecta, deoarece n-o băgau în seamă mai
geam, am intervenit, poate superficial: «a cui» mult decât ar fi băgat-o pe fata în casă; nu
nu poate fi a tuturor — ar putea sfârşi prin a fi dintr-o aroganţă deliberată, ci, pur şi simplu
a nimănui. pentru că, profesional, nu ştiau încă să se soli-
După ce am desenat-o pe doamna darizeze, după cum puteam să-mi închipui c-ar
Monarch de zece ori am observat mai limpede fi dorit — sau cel puţin ar fi dorit-o maiorul. Nu
decât înainte că valoarea unui model de felul puteau vorbi despre omnibuz — întotdea­una
lui Miss Churm rezidă tocmai în faptul că ea nu mergeau pe jos; şi nu ştiau despre ce alt subiect
avea nici o amprentă definitivă, la care fireşte ar fi putut discuta — pe ea n-o interesau nici
se adăuga un talent ciudat şi inexplicabil de trenurile bune şi nici claret-ul ieftin. Pe lângă
imitaţie. Aspectul ei obişnuit era cel al unei aceasta cred că simţiseră — din aer — că ea se
cortine pe care putea s-o ridice la cerere, ca distra pe socoteala lor, dispreţuindu-i în taină
să dea la iveală un spectacol neaşteptat. Acest pentru cunoştinţele pe care le aveau. Nu era
spectacol era pur şi simplu sugestiv; dar putea ea fiinţa care să-şi ascundă scepti­cismul atunci
spune ceva înţelepţilor — era viu şi frumos. când i se dădea prilejul. Pe de altă parte, doam-
Uneori chiar mă gândeam la lucrul acesta, deşi na Monarch n-o socotea o femeie îngrijită; ce alt pagina
în sinea ei, era simplă, şi prea insipid de dră- motiv ar fi avut ca să-mi spună (nu era chipul
guţă; îmi făcusem obiceiul s-o dojenesc pentru obişnuit de a se purta al doamnei Monarch) că 139
faptul că schiţele pe care le desenam după ea nu-i plac femeile murdare.
erau monotone (bêtement, după cum obişnuiam Într-o zi, când fata se întâmplă să se afle
să spunem) de graţioase. Nimic n-o înfuria mai în atelier în prezenţa celorlalţi doi (uneori, când
tare; era atât de mândră de faptul că putea poza era liberă, mai venea să stăm puţin de vorbă),
pentru personaje care nu aveau nimic comun am rugat-o să-mi dea o mână de ajutor la pre-
unele cu altele. În astfel de clipe mă acuza că-i gătirea ceaiului, serviciu cu care se familiarizase
răpeam «riputaţia». şi care fiind atât de puţin pretenţios — trăiam
Prezenţa ei se reduse, din cauza vizitelor modest şi din resurse destul de anemice — mă
repetate ale noilor mei prieteni. Miss Churm era făcea să apelez adesea la ajutorul modelelor. Le
foarte solicitată, niciodată nu era fără lucru, aşa plăcea să umble cu lucrurile mele, să întrerupă
încât nu-mi făceam scrupule din a mă dispensa şedinţa şi uneori să-mi spargă ceştile — ceea
uneori de ea, pentru a fi în largul meu atunci ce le dădea sentimentul că duc o viaţă boemă.
când încercam să mă folosesc de ei. La început Data următoare, mă surprinse foarte făcându-
era, fireşte, amuzant să lucrez după ceva auten- mi o scenă — mă acuză că voisem s-o umilesc.
tic — era amuzant, de pildă, să fac pantalonii În clipa respectivă nu se simţise umilită, ci
meridianele prozei
îndatoritoare şi amuzată, apreciind comedia limbă pentru comunicare, mă înştiinţa printr-o
de-a o întreba pe doamna Monarch care stătea mimică familiară şi plină de graţie, că se află în
distrată şi tăcută, dacă dorea frişcă şi zahăr, căutarea unei slujbe ca a doamnei din faţa mea.
afectând întrebarea în mod exagerat. Încercase La început nu m-a impresionat şi, continuând
diferite intonaţii — ca şi cum ar fi dorit să trea- să desenez, am emis tot felul de sunete aspre de
că drept o doamnă autentică; la un moment descurajare şi concediere. El totuşi rămase locu-
dat, chiar mă temusem că ceilalţi vizitatori ai lui, nu sfidându-mă, ci, cu o fidelitate mută, de
mei se vor supăra. câine, ce ajungea până la o obrăz­nicie inocentă
Dar ei erau hotărâţi să nu se supere; şi — aerul unui servitor devotat (parcă s-ar fi aflat
răbdarea lor înduioşătoare arăta cât de năpăs- în casă de ani de zile), suspectat pe nedrept.
tuiţi erau. Stăteau ore, fără să se plângă, până Dintr-odată mi-am dat seama că tocmai aceas-
când eram dispus să mă folosesc de ei; reve- tă atitu­dine şi expresie puteau constitui un
neau, poate mai aveam nevoie de ei, şi plecau tablou; şi pentru aceea i-am spus să se aşeze
veseli dacă nu puteau să-mi fie de nici un folos. şi să aştepte până când aveam să mă eliberez.
Obişnuiam să-i conduc până la uşă să văd în ce Am mai descoperit un tablou din chipul în care
formaţie magnifică se retrăgeau. Am încercat îmi dădu ascultare, şi pe când lucram, am avut
să le găsesc alte slujbe — i-am reco­mandat mai revelaţia altora din felul în care privea, mirân-
multor artişti. Dar nu-i «luau », pe motivul pe du-se, tavanul înalt al studioului, aplecându-şi
care îl puteam înţe­lege, şi am devenit conştient capul spre spate. Putea tot atât de bine să se fi
şi mă simţeam îngrijorat de faptul că după închinat în Catedrala Sfântul Petru, înainte de a
atâtea dezamăgiri, reveneau cu şi mai multă termina mi-am spus: «E vânzător de portocale
insistenţă. Mă onorau socotindu-mă cel mai falit, dar e o comoară ».
potrivit pentru a-i desena. Pentru pictori nu Când doamna Monarch dădu să plece,
erau destul de pitoreşti şi, în acele timpuri, se repezi ca o scânteie ca să-i deschidă uşa,
graficienii serioşi erau destul de puţini. În plus, zăbovind în prag cu privirea pură, extaziată
urmăreau proiectele im­portante despre care le a tânărului Dante fermecat de Beatrice. Cum
vorbisem — în taină, începuseră să trăiască din niciodată nu insistasem, în asemenea situaţii,
toată inima speranţa de a fi în stare să ofere asupra inexpresivităţii servitorilor britanici,
esenţa corectă a consacrării grafice a roman- am dedus că avea stofă atât de valet (şi aveam
cierului nostru de elită. Ştiau că pentru aceste nevoie de unul, dar nu-l puteam plăti doar pen-
proiecte nu aveam nevoie de efecte de costum, tru atâta), cât şi de model; pe scurt m-am hotă-
nimic din rechizitele timpurilor trecute — totul rât să-l adopt pe strălucitul meu aventurier,
urma să fie contemporan şi satiric şi, ulterior, dacă ar fi acceptat să oficieze în dubla calitate.
plin de îngăduinţă. Dacă i-aş fi putut include Sări în sus de bucurie la oferta mea şi ulterior
în lucrarea mea, viitorul le-ar fi fost asigurat primirea rece pe care i-o făcusem (deoarece nu
pagina deoarece mi-ar fi cerut, fireşte, mult timp ca s-o ştiusem nimic despre el), trecu neobservată. Se
140 termin şi în felul acesta i-aş fi putut utiliza în dovedi un oficiant simpatic deşi inegal şi având
mod constant. într-o măsură uluitoare ceea ce se cheamă
Într-o zi doamna Monarch veni fără soţul sentiment de la pose. Era necultivat, condus de
ei — îi motivă absenţa spunând că fusese instinct; instinct ce-l îndreptase spre uşa mea şi
nevoit să se ducă în City. Pe când şedea aşa, îl ajutase să descifreze numele meu de pe cartea
în rigiditatea ei sârguincioasă, ca de obicei, se de vizită de la intrare. Nu avusese nici o altă
auzi o ciocănitură în uşă pe care imediat am recomandaţie despre mine, în afară de presu-
identificat-o drept apelul supus al unui model punerea dedusă din forma ferestrei mele înalte,
fără lucru. Apoi îşi făcu apariţia un tânăr pe dinspre nord, că se afla în faţa unui atelier, şi că
care l-am recunoscut uşor ca fiind străin şi, atelierul ar fi putut conţine un artist. Venise în
care se dovedi a fi în realitate un italian care nu Anglia în căutarea norocului, asemenea altor
cunoştea alt cuvânt englezesc în afară de nume- vagabonzi şi, împreună cu un altul şi cu un
le meu; îl pronunţa într-un chip ce părea să le cărucior de mână vopsit în verde, se apucase
includă pe toate celelalte. Pe atunci nu-i vizita- de comerţul de îngheţată, un gologan bucata.
sem încă ţara şi nici nu-i vorbeam curent limba; Îngheţatele se topiseră şi asociatul se topise şi
şi cum nu fusese înzestrat atât de meschin — el în tren. Purta pantaloni strâmţi şi galbeni cu
care italian este? — încât să depindă numai de dungi roşcate şi-l chema Oronte. Era închis la
meridianele prozei
piele dar blond şi, îmbrăcat în nişte haine vechi ginaţie, într-un chip ironic şi sintetic — şi un
de-ale mele, arăta ca un englez. Era tot atât de amestec însemnat de pantaloni de piele şi tarta-
bun ca şi Miss Churm, care, la cerere, putea nuri scoţiene. Erau unele lucruri pe care trebuia
arăta ca o italiancă. să le stabilesc de la bun început; ca, de pildă,
înfăţişarea generală a eroului principal, ţinuta
IV. eroinei. Autorul, fireşte, îmi dădea un punct de
reper, dar îmi rămânea destul loc pentru inter-
Mi s-a părut că faţa doamnei Monarch se pretare. I-am convocat pe soţii Monarch, plin
congestiona când, reîntorcându-se cu soţul ei, îl de încredere, şi le-am spus sincer ce aveam de
găsi pe Oronte instalat. Era ciudat să fie nevoiţi gând, le-am povestit despre îndoielile mele şi
să recunoască într-o stârpitură de lazzarone un despre soluţiile alternative pe care încercam să
concurent al magnificului ei maior. A fost prima le găsesc. «Vai, luaţi-l pe el!» Doamna Monarch
care a mirosit primejdia, deoarece maiorul era murmură suav, privindu-şi bărbatul; şi «ce
anecdotic de inconştient. Dar Oronte ne oferi v-aţi putea dori mai mult decât o femeie ca
ceaiul cu mulţime de gesturi pline de ardoare soţia mea?» întrebă maiorul, plin de can­doarea
(nu văzusem niciodată un asemenea ritual stra- liniştitoare care plutea peste relaţiile noastre.
niu), şi cred că începuse să aibă o părere mai Nu eram silit să le răspund la aceste obser-
bună despre mine pentru faptul că în sfârşit vaţii — eram obligat doar să-mi aşez modelele.
începusem şi eu să am o «gospodărie». Priviră Îmi simţeam inima grea şi am amânat prima
câteva desene pe care le făcusem după Oronte şedinţă poate cu prea multă timiditate. Cartea
şi doamna Monarch spuse că nu i-ar fi trecut era un tablou imens, cu un număr covârşitor
niciodată prin minte că el ar fi putut fi cel care de personaje, şi pentru început m-am apucat
pozase. să ilustrez câteva episoade în care nu apărea
− Desenele pe care le faceţi după noi, nici eroul şi nici eroina. Dacă îi chemam, eram
arată exact ca noi, îmi reaminti ea zâmbind obligat să continui cu ei — nu puteam desena
triumfătoare; şi mi-am dat seama că acesta era pe tânărul protagonist odată înalt de 2 metri
fireşte tocmai defectul lor. şi altădată de 1,60 m. În general înclinam spre
Când îi desenam nu eram în stare să mă cea de-a doua dimensiune deşi maiorul îmi
desprind de ei — să intru în pielea personajului reaminti, nu odată, că el arăta tot atât de tânăr
pe care doream să-l reprezint; şi nu aveam nici ca oricare altul. Fireşte, era foarte posibil să-i
cea mai mică dorinţă ca modelul meu să poată găseşti o poziţie, din care ar fi fost foarte greu
fi descoperit în tablou. Lucrul acesta nu mi se să-i ghiceşti vârsta. După ce vioiul Oronte îşi
întâmpla niciodată cu Miss Churm, şi doamna petrecuse la mine o lună de zile şi după ce îl
Monarch credea că o transfiguram tocmai pen- făcusem, în diferite rânduri, să înţeleagă că
tru ca era vulgară; în timp ce dacă ea ar fi fost exuberanţa lui natală ar constitui o barieră de
metamorfozată, aşa cum se metamorfozează netrecut în con­vieţuirea noastră pe mai depar- pagina
morţii care se ridică la ceruri — s-ar fi meta- te, am devenit conştient de capacitatea lui de
morfozat şi ea într-un înger. a-l întruchipa pe erou. N-avea decât 1,65 m., iar 141
Pe atunci mă apucasem, într-un fel, să restul de cinci centimetri existau în stare poten-
lucrez la Rutland Ramsay, primul roman din ţială. La început l-am încercat aproape în taină,
marea serie proiectată; ceea ce însemna că reali- deoarece mă te­meam cu adevărat de părerea
zasem o duzină de desene pe care le trimisesem celorlalte modele. Dacă ei o socoteau pe Miss
spre aprobare. După cum am mai pomenit, mă Churm doar cu un dram mai bună decât o
înţelesesem cu editura să mi se acorde mână poamă de stradă, ce-ar fi gândit despre mode-
liberă în ilustrarea primei cărţi; ilustraţiile pen- lul atât de puţin autentic, un vânzător italian
tru restul ciclului depindeau de reuşita celor ambulant, pe care l-aş fi utilizat ca să reprezint
dintâi. Erau clipe când, sincer vorbind, îţi făcea eroul principal, educat la o şcoală înaltă?
plăcere să ai de-a face cu autenticul; în Rutland Dacă mă temeam puţin de ei, nu se dato-
Ramsay se aflau personaje care le semănau. ra faptului că mă terorizau (îmi puse­seră în
Erau câţiva bărbaţi tot atât de ţanţoşi ca şi prag un picior destul de puternic), ci pentru
maiorul şi femei tot atât de bine îmbrăcate ca că în ambianţa lor într-adevăr patetică şi în
doamna Monarch. Era şi multă viaţă de conac ineditul permanent în care trăiau se bizuiau pe
— tratată, ce e drept cu măiestrie, şi multă ima- mine cu atâta încăpăţânare. De aceea am fost
meridianele prozei
foarte bucuros când Jack Hawley veni acasă: modele.
întotdeauna dădea sfaturi atât de bune! Picta − Văd. Ei nu se potrivesc.
destul de prost, dar nu exista nimeni ca el ca să − Eşti sigur?
pună mai cu pricepere degetul pe rană. Lipsise − Absolut... sunt proşti.
din Anglia timp de un an; fusese undeva — − Vrei să spui că eu sunt... pentru că
nu-mi amintesc unde — ca să-şi împrospăteze în ceea ce îi priveşte, ar fi trebuit să trec peste
ochiul. Detestam destul de mult această idee, această trăsătură.
dar eram prieteni vechi; lipsise luni întregi şi − Nu poţi... cu asemenea oameni. Cine
un sentiment de pustietate începuse să mi se sunt?
strecoare în viaţă. N-o mai făcusem lată de-un I-am spus atât cât trebuia, şi conchise fără
an de zile. însufleţire:
Se întoarse cu un ochi proaspăt, dar cu − Ce sont des gens qu’il faut mettre à la
aceeaşi bluză veche neagră de catifea, şi în porte.
prima seară pe care am petrecut-o împreună în − Nu i-ai văzut niciodată, sunt foarte
atelierul meu am fumat până spre dimineaţă. buni, am protestat eu cu indulgenţă.
Nu lucrase nimic, îşi împrospătase doar ochiul; − Nu i-am văzut? Cum, toate desenele
aşa că puteam să-i arăt mărunţişurile mele. tale din ultimul timp mustesc de ei. E tot ceea
Voia să vadă ceea ce făcusem pentru Cheapside, ce este de văzut.
dar rămase dezamăgit. Sau cel puţin acesta − Nimeni altul n-a spus nimic împotriva
putea fi înţelesul suspinelor pe care, în timp ce lor — cei de la Cheapside sunt mulţu­miţi.
se aşezase pe divanul meu, picior peste picior; − Nu sunt decât nişte idioţi, şi cei mai
privindu-mi ultimele desene, le lăsă să-i scape mari sunt cei de la Cheapside. Hai, la vârsta
de pe buze odată cu fumul de ţigară. asta, nu-ţi mai fă iluzii în privinţa publicului,
− Ce-i cu tine? am întrebat eu. mai ales a editorilor şi publi­ciştilor. Nu lucrezi
− Ce-i cu tine? pentru asemenea animale — pentru cei care
− Nimic, doar mă simt descumpănit. ştiu coloro che sanno; aşa că cel puţin poartă-te
− Da, fireşte. Ţi-ai ieşit din balamale. Ce cum trebuie pentru mine măcar, dacă nu poţi
vrei să spui cu astea? Şi-mi întinse cu dispreţ pentru tine. La început ai încercat să realizezi
vizibil un desen în care se întâmpla să apară un lucru, şi era un lucru foarte bun, dar măz-
cele două modele maies­tuoase. L-am întrebat gălelile acestea n-au nici o legătură cu intenţiile
dacă nu-l găsea bun şi-mi răspunse că, după el, tale iniţiale. Când, mai târziu, am discutat cu
era execrabil, dacă ţineam seama de intenţiile Hawley despre Rutland Ramsay şi celelalte cărţi
mele din totdeauna; l-am lăsat să vorbească, care ar fi putut urma, afirmă că trebuie fie să
eram atât de dornic să aflu exact ce voia să mă reîntorc la arta mea, fie să mă dau la fund.
spună. Cele două tipuri din desen arătau ca Pe scurt, mă admonesta.
pagina doi coloşi, dar presupuneam că nu voia să-mi Am reţinut admonestarea, dar nu mi-am
142 spună aceasta, ţinând seama că orişice ar fi ştiut dat prietenii afară pe uşă. Mă plictiseau mult;
el despre contrariu, aş fi putut încerca să obţin dar însuşi faptul că mă plictiseau mă împiedica
tocmai efectul acesta. Am susţinut că lucram să-i sacrific — poate mai era ceva de făcut cu ei
exact în stilul pe care mi-l lăudase ultima oară. — datorită pur şi simplu iritării. Când privesc
− Ei, există undeva o fisură, răspunse; în urmă această perioadă îmi pare să nu mă fi
aşteaptă puţin că dau eu de ea. afectat câtuşi de puţin. Îi văd cum stăteau aşa,
Mă bizuiam pe el: pentru ce oare altceva ca de obicei, în atelier, aşezaţi, cu spatele la
avea ochiul proaspăt, Dar până la urmă nu perete, pe o banchetă veche, tapisată cu pluş,
emise nimic mai edificator decât «nu ştiu — ferindu-se din calea mea şi având aerul unei
nu-mi plac tipii tăi». Un comentariu prea ambi- perechi de curteni răbdători, aflaţi într-o anti-
guu pentru un critic care niciodată nu consimţi- cameră regală. Sunt convins că în săptămânile
se să discute cu mine altceva decât probleme de cele mai reci ale iernii zăboveau în atelier ca
tehnică, direcţia tuşelor şi misterul valorilor. să-şi economisească lemnele de foc. Aerul lor
− Tipurile pe care le-am folosit pentru de noutate îşi pierdu treptat strălucirea, făcând
desenele acestea îmi par foarte bune. loc sentimentului că de fapt nu erau decât nişte
− Nu, nu se potrivesc! obiecte autentice. Plecau ori de câte ori sosea
− Am achiziţionat o nouă pereche de Miss Churm, şi odată prins în Rutland Ramsay,
meridianele prozei

Henry James, Edith Wharton şi Howard Sturgis, 1904.


Miss Churm era mereu prezentă. Izbutiră să-şi
exprime tacit presu­punerea că o utilizam pen-
tru aspectul inferior, josnic, al vieţii din carte,
şi i-am lăsat s-o creadă deoarece încercaseră
să studieze cartea — zăcea pe undeva prin
atelier — fără însă ca să descopere că se ocupa
exclusiv de cercurile cele mai înalte. Făcuseră
o incursiune într-una din operele romanci-
erului nostru cel mai strălucit, fără să fi fost
în stare să descifreze prea multe paragrafe. Îi
mai foloseam câte o oră, din când în când, în
ciuda avertismentului lui Jack Hawley: aveam
destul timp să mă descotorosesc de ei, dacă ar
fi fost necesar, de îndată ce asprimea anotim-
pului ar fi pierit. Hawley îi întâlni — în faţa
căminului meu — şi-i socoti o pereche ridicolă.
Aflând că era pictor încercară să facă tot felul
de demersuri, să-i arate şi lui că erau autentici;
dar el privi, peste ei, ca şi cum s-ar fi aflat la
depărtarea de kilometri: pentru el reprezentau
un catalog al tuturor lucrurilor din cadrul siste-
mului social al ţării, cărora li se împotrivea cel senti­mentul că înaintam pe drumul cel bun,
mai mult. Asemenea oameni, numai convenţie îşi făcură apariţia, maiorul şi soţia, cu râsul
şi încălţăminte de lac, cu exclamaţii care între- lor de societate, lipsit de noimă (erau din ce
rupeau conversaţia, nu-şi aveau locul într-un în ce mai puţine lucruri de râs), aidoma unor
atelier. Atelierul era un loc în care înveţi să vezi; musafiri veniţi la un conac — întotdeauna îmi
şi cum poţi să vezi printr-o pereche de paturi stârneau această asociaţie — care traversează
de puf? pe jos parcul după slujba religioasă şi primesc
Principalul neajuns de care am suferit din pe neaşteptate o invitaţie de a rămâne la masă.
pricina lor a fost la început faptul că mă sfiam Prânzul se terminase, de fapt, dar ar fi putut
să-i las să descopere cum fetişcana mea şireată rămâne la ceai — ştiam ce doreau. Eram
începuse să-mi pozeze pentru Rutland Ramsay. prins de ceea ce lucram şi nu puteam să-mi las
Ştiau că eram destul de ciudat (la vremea aceea inspiraţia să se răcească şi treaba să aştepte,
se căliseră sufleteşte într-atât încât să îngăduie cu lumina care slăbea. Aşa că am rugat-o pe
artiştilor diferite ciudăţenii) să ajung să culeg doamna Monarch, dacă nu se supără, să pregă-
de pe stradă un vagabond străin; nefiind în tească ea ceaiul în locul băiatului — ru­găminte pagina
stare să angajez un individ cu favoriţi şi scri- care,o clipă,îi aduse tot sângele în obraji. Pentru
sori de recomandaţie; dar a trebuit să treacă un o secundă ochii ei îi căutară pe ai bărbatului, 143
timp până ce au aflat cât de mult îi preţuiam şi între ei se stabili un fel de telegrafie mută.
băiatului calităţile pe care le avea. Îl găsiră nu Încurcătura lor se topi într-o clipită; şiretenia
o dată stând într-o anumită poziţie sau alta, lui vioaie îi puse capăt. Departe de a-mi fi milă
fără să bănuiască însă că eu îl desenam sub de mândria lor rănită, trebuie să adaug că eram
înfăţişarea unui flaşnetar. Erau multe lucruri hotărât să le dau o lecţie pe cât de completă
pe care nu le-au ghicit niciodată, şi unul dintre puteam. Robotiră împreună, aşezară ceştile şi
ele era acela că îmi venise ideea de a mă folosi farfurioarele şi puseră ceainicul la fiert. Ştiu că
de maiorul Monarch pentru o scenă palpitantă trăiau sentimentul că-mi slujesc servitorul şi
din roman, în care apărea fugitiv un fecior de când ceaiul a fost gata le-am spus:
casă. Tot amânam lucrul acesta, nu-mi plăcea — Da-ţi-i şi lui o ceaşcă, vă rog ... e obo-
să-l rog să-şi pună o livrea — pe lângă faptul sit.
că era foarte greu să găseşti o livrea pe măsura Doamna Monarch îi duse una acolo unde
lui. Până la urmă, într-o zi în miez de iarnă, se afla, şi el o luă ca şi cum ar fi fost un domn la
când lucram cu dispreţuitul Oronte (îţi prin- o recepţie strângând sub braţ o pălărie moale.
dea ideile din aer), şi mă simţeam arzând de Apoi mi-a trecut prin minte ideea că de
meridianele prozei
fapt făcuse un mare efort pentru mine — cu Nu descifrase împreună cu mine morala cola-
un fel de nobleţe — şi că-i rămâneam dator. borării noastre infructuoase, că în atmosfera
Ori de câte ori am văzut-o după aceea m-am decepţionată a artei, chiar şi respectabilitatea
întrebat cum să mă achit. Nu puteam conti- cea mai autentică poate da greş sub aspect
nua în eroarea mea doar pentru a-i obliga. Era grafic.
lucrul cel mai greşit—amprenta pe care o lăsau Nu le datoram bani şi totuşi i-am revă-
pe ilustraţiile pentru care îi foloseau— Hawley zut. Reapărură împreună trei zile mai târziu
nu mai era acum singura fiinţă casă-mi atragă şi atunci faptul în sine conţinea ceva tragic.
atenţia. Am trimis mai multe desene făcute Pentru mine era o dovadă că nu puteau găsi
pentru Rutland Ramsay şi am primit drept răs- nimic altceva de făcut. Analizaseră situaţia în
puns un avertisment mai concret decât cel al lui amănunţime, în cadrul unui jalnic consiliu de
Hawley. Consilierul ar­tistic al casei de editură familie — înghiţiseră veşti le proaste privitoare
pentru care lucram era de părere că multe din la absenţa lor din suita de ilustraţii. Dacă nici
ilustraţiile mele nu erau dintre cele la care s-ar chiar pentru Cheapside nu-mi erau de folos; cu
fi aşteptat. Majoritatea fuseseră realizate după ce greutate ar fi putut găsi o altă ocupaţie; la
soţii Monarch. Fără a intra în amănunte privi- început m-am gândit că veniseră, în semn de
toare la intenţiile editurii mi-am dat seama că, iertare, de dragul decorului şi să-şi ia un ultim
în cazul acesta, nu mi se va mai cere să ilustrez rămas bun. Gândul acesta mă bucura deoare-
şi celelalte cărţi. M-am năpustit disperat asupra ce aveam puţin răgaz înainte de a mă apuca
lui Miss Churm şi am aşezat-o în toate poziţiile de o altă scenă; îmi aşezasem celelalte două
posibile. Nu numai că l-am adoptat oficial pe modele laolaltă şi aveam de retuşat un desen
Oronte pentru a-mi întruchipa eroul principal, din care speram să obţin gloria. Fusese sugerat
dar într-o dimineaţă pe când maiorul se ivi de pasajul în care Rutland Ramsay, trăgând un
să vadă dacă nu aveam nevoie de el pentru a scaun lângă taburetul din faţa pianului la care
termina un desen pentru Cheapside, început cu şedea Artemisia, îi spune lucruri extraordinare,
o săptămână înainte, i-am spus că între timp în timp ce ea, ostentativ, intonează pe clape o
m-am răzgândit şi că pe viitor aveam să mă piesă muzi­cală dificilă. O mai făcusem pe Miss
folosesc de italian. La cuvintele mele maiorul se Churm la pian — o atitudine în care ştia cum
îngălbeni şi rămase nemişcat, privindu-mă. să-şi asume o graţie absolut poetică. Doream
− El e ideea dumneavoastră despre un ca cei doi să «compună» împreună, intens, şi
gentleman britanic? întrebă. micul meu italian se integrase perfect în con-
Eram dezamăgit. Eram iritat. Voiam să-mi cepţia mea. Perechea se afla, plină de viaţă, în
văd mai departe de treabă; aşa că i-am răspuns faţa mea, pianul fusese împins în lături; era o
nervos: scenă ferme­cătoare de tinereţe amestecată cu
− Ei, dragul meu maior ... nu pot să mă iubire şoptită, pe care nu aveam decât s-o prind
pagina ruinez pentru dumneata! şi s-o păstrez. Musafirii mei stăteau şi priveau,
Mai zăbovi o clipă, apoi fără un cuvânt, iar eu vorbeam cu ei peste umăr, prietenos.
144 părăsi atelierul. Am tras adânc aer în piept Nu răspunseră, dar eram obişnuit cu pre-
când a plecat zicându-mi că n-o să-l mai văd. zenţa lor taciturnă şi mi-am continuat lucrul
Nu-i spusesem desluşit că mă aflam în peri- puţin încurcat (deşi eram entuziasmat de senti-
colul de a-mi vedea lucrarea respinsă, dar mă mentul că acesta era cel puţin idealul) de faptul
supăra faptul că nu simţise în aer catastrofa. că nu mă descotorosisem la urma urmei de
ei. Deodată am auzit vocea suavă a doamnei
Monarch alături, sau mai degrabă, deasupra
mea:
− Cred că părul ei ar trebui să fie mai
bine aşezat.
Mi-am ridicat ochii şi-am văzut cum o
privea pe Miss Churm, cu o fixitate stranie, în
timp ce aceasta stătea cu spatele.
− Vă supăraţi dacă i-l aşez puţin? conti-
nuă ea — o întrebare ce mă făcu să sar în sus
de teama instinctivă că i-ar fi putut face fetii
meridianele prozei
vreun rău. Dar m-a li­niştit cu o privire pe care n-am s-o uit
niciodată. Mărturisesc că mi-ar fi făcut plăcere să fi fost în
stare s-o pictez — şi se îndreptă spre modelul meu. Îi vorbi
molcom punându-i o mână pe umăr şi aplecându-se spre
ea; şi pe când fata înţelegătoare, consimţi cu recunoştinţă,
îi potrivi buclele rebele cu gesturi puţine şi iuţi, astfel ca s-o
facă de două ori mai fermecătoare. Era unul din serviciile
personale cele mai eroice cărora le-am fost martor. Apoi
doamna Monarch se îndepărtă cu un oftat uşor şi privind
în jur ca şi cum îşi căuta de lucru, se aplecă spre podea cu o
umilinţă nobilă şi ridică o zdreanţă murdară ce căzuse din
cutia mea cu vopsele.
Între timp, maiorul căută şi el ceva de lucru şi, învâr-
tindu-se în celălalt capăt al atelierului, zări masa cu restu-
rile micului dejun.
- Îmi permiteţi să mă ating de ele? mi se adresă cu un
tremur de nestăpânit.
Am consimţit cu un hohot de râs care mă tem că
sunase ciudat şi, timp de zece minute după aceea, pe când
lucram, am auzit clinchet de vase, linguriţe şi pahare.
Doamna Monarch îşi ajuta bărbatul — îmi spălară vasele şi
le puseră la locul lor. Dispărură în bucătărie şi mai târziu
am descoperit că îmi curăţaseră toate cuţitele şi că puţina
mea argintărie căpătase un aspect fără precedent. Când
zgomotul latent al activităţii lor a ajuns la urechile mele,
mărturisesc că, pentru o clipă, desenul a început să-mi
joace în faţa ochilor — compoziţia plutea. Accep­taseră
eşecul dar nu-şi putea accepta soarta. Uimiţi, îşi plecase-
ră capul în faţa legii perverse şi crude în virtutea căreia
pastişa poate fi mult mai preţioasă decât autenticul, dar
nu voiau să moară de foame. Dacă servitorii puteau să-mi
fie modele, modelele puteau să-mi fie servitori. Erau gata
să-şi schimbe rolurile — ceilalţi vor poza pentru doamne
şi domni, iar ei vor face treaba. Vor rămâne mai departe
în atelier — era un apel intens şi mut pe care mi-l adresau
să nu-i dau afară. «Folosiţi-ne», voiau să spună. «Vom face pagina
orice.»
Când am devenit conştient de toate acestea, inspira- 145
ţia îmi pieri. Creionul îmi căzu din mână, şedinţa era ratată
şi m-am descotorosit de modele, care erau şi ele oarecum
uluite şi încurcate. Apoi singur cu maiorul şi soţia lui am
trăit o clipă dintre cele mai neplăcute. El condensa rugă-
mintea într-o singură propoziţiune:
− Ştiţi, vreau să vă spun... nu vă rugăm decât să ne
lăsaţi să lucrăm pentru dumneavoastră, nu puteţi?
Nu puteam — era îngrozitor să-i văd secătuindu-
mă; dar m-am prefăcut că puteam, ca să-i oblig, timp de o
săptămână. După care le-am dat o sumă de bani să plece;
şi apoi nu i-am mai văzut niciodată. Am obţinut şi celelalte
volume dar prietenul meu Hawley mai susţine că maiorul
şi doamna Monarch mi-au făcut un rău iremediabil, m-au
învăţat un truc de mâna a doua. Dacă-i adevărat, sunt mul-
ţumit că am plătit preţul... pentru amintire.
galaxii lirice
Te trezesc în zadar
Greu îţi e, poete,
indiferent în ce-ai fi îmbrăcat:
în pânză sau stofă ieftină, în blană uzată.
Eşti obiect al adoraţiei şi zeflemelelor,
Clopot clătinat de propriul tău dangăt,
în pragul erei telefonului mobil.

Greu îţi e, poete,


îmbrăcat în humă sau în bronz:
saducheii şi fariseii îţi strigă osana,
ai devenit o poliţă căutată, o marfă dorită,

Srba IGNJATOVIĆ
cu tine se laudă chiar şi necunoscuţii –
naiba ştie de ce.

Serbia De tine se freacă şi unii şi alţii,


laureaţii ca şi profeţii dubioşi,
canalii pe care nu ţi-ai dori nici în vis
să le întâlneşti. În zadar. În zadar te trezesc:
Să nu crezi gura de bronz nu se mai mişcă,
nimic nu mai rosteşte.
Dacă nu fur, ce mănânc? Pe tine?
Congolez din Kinshasa, azi
11.12.2004
Tot ce umblă pe două picioare
şi se grăbeşte spre întâlnire
nu aduce pâine şi sare. Lui Homer
În cel viu vieţuieşte fantoma,
în subconştient stă ascuns strigoiul, Mintea e un adevărat orizont.
prost-înlănţuita clonă-canibal. Potop ajuns la uşă,
pentru că soarta se citeşte
Să nu crezi în tot ce-ţi vine în întâmpinare: din ambele părţi la fel.
pagina şi balega ştie să se lăţească-n drum.
Grecii vin cu daruri mincinoase. Unde-i începutul acestei poveşti
146 şi unde sfârşitul ei nevăzut?
Cel mai adânc te sapă fratele.

Bătrân eşti,
1999 tată şi fiu deopotrivă.
Limba seculară –
În anul cifrelor şase întoarse,
un cântec iraţional, înţelepciunea copilului.
îngerul pornise spre Serbia-n sus,
să împartă poporului ouăle milosteniei.
Unii fură în adăpost -
cartofi frumos aşezaţi în straturi. Desen
Alţii au tras în clar de lună,
în cer şi în stele migratoare. citindu-l pe B. Pasternak
Mulţi şi-au amintit de Dumnezeu.
În pieţe, ecouri de cântece şi vorbe; Deal, mesteceni şi casă cu grădină.
mai din spate: „Noi nu suntem de-aici! Help!” În mijlocul ei o oglindă: piscina îngheţată.
Cinicii îşi plimbau ideile liniştit şi filosofic: Peste argintul cel rece alunecă o lebădă,
câini de rasă, vorba lui Kant. pierdută fără Leda ei. Desenele frigului.
galaxii lirice
Grădină veche Epitalam

Iarba călcată, idolii de piatră sfărâmaţi. Numai litera moartă


Ochi mort de Ciclop, piscina goală. numai hârtia
o zi întreagă se cască din neant, în zadar. viitorul praf
S-au stins platanii străvechi, murind rând pe mai chefuiesc în micuţa
rând. noastră casă părăsită.

Au trecut vremurile eroice ale vechii grădini. Traducere din limba sârbă de Adam PUSLOJIĆ şi
Aici până şi furnicile s-au lăsat păgubaşe! Răzvan VONCU
Piciorul cel greu al drumeţului lichidează uşor

toate avangărzile şi paznicii, turnurile şi tem-


plele.

Singurul învingător este mărgăritarul cel tânăr


răsfirat primăvara de la un capăt al răsadului
la celălalt.
Mereu este smuls, dar nu se termină niciodată.
Pe lângă leii de piatră cresc noi barbari.
Arangelovaţ, 27.4.2006

Rădăcina
Dăunătorii au atacat grădina.

Carolyn Mary kleefeld


Aidoma Câmpiei Mierlei celei veşnice
flutură ultima frunză.

Sub membrana uşor subţiată


încă mai circulă sevele: Anglia
bat înfiorările vieţii,
amarul străvechi clocoteşte. Poeme însufleţite
În mugure e floarea, Suflarea umedă a Domnului
în floare e rodul, pătrunde întunericul sfânt.
în inima rodului
Păşim prin
pagina
sămânţa cea neagră. ruga adâncă 147
a unei nopţi usturătoare şi reci,
Izbitura viguroasă a trunchiului şi sufletele noastre, din nou aduse la viaţă,
se opune gravitaţiei revin la izvorul dintâi.
în timp ce muncitorul opus, rădăcina,
sapă adânc pe sub pământ. Frunzele galbene şi
verzi, şi roşii
poeme însufleţite sunt,
Dacă îşi pierde firul de apă, stele căzătoare ale anotimpurilor.
dacă îl roade Viermele, Rimele lor pline de culoare,
cine îl mai hrăneşte, cine va mai susţine covor întins preumblării noastre.
lumea?
În liniştea de toamnă,
Apără, Doamne, constelaţiile cerului clipesc
asemeni unor coduri venind din lumi negân-
măcar rădăcina de pagubă.
dite,
arătându-şi lumina de departe.
8.2.2004 Şi această rugă în întuneric
e mângâierea noastră sfioasă.
galaxii lirice
Izbânda e doar a zeilor Cântecul pescăruşilor

lui David O pescăruşi albi ai inimii mele,


vederea voastră mă înfioară
În strălucire nerostită, precum notele într-o transă rapsodică
zorile învăpăiate ridicându-se prin vălul de ceaţă de dedesubt.
îşi închină penajul,
cinstindu-ţi poezia Vă sorb energia voastră dintru începuturi
când străpungi lumina şi întunericul şi mă încălzesc în libertatea voastră înaripată.
în lupta corp la corp cu zeii
şi demonii creaţiei. Ah, câtă alinare aduce
sufletului meu pustiit de furtună
Cum, oare, statura ta cea roşiatică, să vă petrec cu privirea.
atinsă de a soarelui lumină,
îngăduie aceste revărsări Ritmurile voastre străvechi mă înalţă
din lumile în ciocnire ale paradoxului? într-un alt tărâm al vibraţiei,
luminându-mă, slobozindu-mi
Cum, oare, metaforele lirice inima din colivia vremelnică.
în torent de cascadă pe buzele tale vremelnice
dăinuie poftei adâncului abisal Ştiţi că o stăpână
cu pliscuri înroşite? ţintuindu-vă cu privirea de pe un munte
semeţ
Cu bivolii din sufletul tău, se aprinde văzându-vă strălucind
ari secole de nepotrivire în toată splendoarea?
prefăcându-le în mulci.
O sălbatice făpturi
Prăvălindu-se acum precum lumile din împărăţia Misterului,
eliberate de pe umerii tăi, prin zborul vostru divin
ele îţi hrănesc poezia germinând.. mă duceţi
spre dorul începutului, din nou treaz.
Zorile învăpăiate
îşi închină penajul, Corabia morţii
cinstindu-ţi poezia.
pentru D. H. Lawrence
Şi în strălucire nerostită exclamă,
Izbânda e doar a zeilor! Există diferite feluri de moarte
obişnuinţele plicticoase care
Eternul iluziei romantice ne prind în impas.
Ne revedem ca străini
Şi apoi moartea care
pagina tot uitând
poartă fructul spiritual şi psihic,
că ne ucidem
lustruindu-ne oglinda percepţiei…
148 de nenumărate ori,
şi fiindcă nu ne recunoaştem
Dăltuirea fără de milă
ne unim destinele din nou.
prin palida mâna a Eternităţii
sileşte schimbarea lăuntrică,
Am lăsat
nemilos scurgându-se sângele.
să ne moară inimile
ca nişte sori negri abandonaţi
Şi în clipa următoare,
în grotele noastre carbonizate,
copilul renăscut al zorilor apare
vomitându-ne cenuşa
scăldat în inocenţa morţii
în rigolele pierdute ale timpului.
şters, palid, fragil, ud
din pricina luptei re-naşterii,
Asta e tot ce rămâne
şovăitor, însă desăvârşit
din marea noastră pasiune
în tremurul brizei ce vine.
crime necunoscute, fără număr,
cu zboruri spre oraşe ale fanteziei?
Şi astfel o nouă moarte
se urzeşte în corabia vieţii
Zeii seducţiei, ne-au acoperit ei
când în tăcere se leagănă
feţele din nou
peste zarea fiinţării.
cu eterul iluziei romantice?
traducere de Olimpia Iacob
galaxii lirice
Înainte să înceapă războiul
Într-o zi de joi!

Aşteaptă-mă, moarte
Pînă ce văd
În ce haine
De mătase
Va fi îmbrăcată
Mireasa mea
Cea înconjurată de zîne
Te rog
Aşteaptă-mă, moarte,
Căci sunt fiul legitim al acestui poem!

Rita şi drumul timpului


Salah MAHDI Voi merge mai departe:
În spatele poemului de vineri
Irak Pe lîngă o fîntînă
Am împărţit versurile, cu tine
Era o zi de netrecut
În calendarul poeţilor
Poetul şi moartea Şi spitalul orăşenesc
Dormea precum o chitară
Aşteaptă-mă, moarte, În braţele unei doamne iberice.
În faţa pămîntului
În faţa ţării mele îndepărtate Ne aduna acel poem
Pînă ce termin Cu suflul cuvintelor
Vorbele cu iubita mea Şi un fluture îţi uitase
Într-un cort de beduin Mireasma
În noaptea întunecată. Cînd te-am văzut mergînd
Pe lîngă rîu
Sicriul meu de primăvară Eram îmbrăcat cu versurile mele
E pregătit Învelit cu nopţile Babilonului.
De cînd m-am născut M-a întrebat un vers somnoros:
Lîngă zidurile Babilonului Rita era
Şi fata pe care-am iubit-o Sau doar drumul?
S-a măritat cu vinul
versurilor mele. Crasmele pescarilor yemeniţi – pagina
1984
Iar eu voi spune: 149
Să mă nască mama mea E ora zero
din nou Şi valurile dorm
Numele meu e Salah În nopţile golfului Yemenului
Lumina din orientul tău Precum o mireasă
Iar pescarii, vin cu bărcile lor,
Ca nişte picături Pline de peşte şi cîntece
de rouă. Versurile lui Rambu
Oare Sau lacrimile imigranţilor
Iubirea se poate naşte Care sunt în sînul unui pămînt,
Înainte de versurile poeţilor? Erau obosiţi pescarii
După dansul baharilor
Aşteaptă-mă, moarte, Înecaţi în nişte legături de kath1
Pînă ce adun versurile
1 „kathul” este o frunză care are efect de drog
Pînă termin ultimul poem
şi se vinde oficial, joi şi vineri în Yemen, cu un
Şi dau iubitei mele
preţ între 3-15 $. Pînă şi femeile consumă aceste
Ultimul sărut frunze. Yemeniţii spun că Alahh ne-a blestemat cu
galaxii lirice
- Regina mea şi digul meu veşnic
Îmi spun: Oare de ce m-am îndepărtat de dragoste
Fetele de noapte Cînd m-am întins în faţa ta
Mai adînci Ca un vers, ca un sărut?
Decît scoicile golfului Dar anii sunt veşnic nemiloşi cu noi
Iar politicienii mai tîrfe Nici parcul operei, nici adresele
Decît fetele nopţii Nici florile, nici păsările...
sau hoţii Kadija – anii au trecut – Kadija
Iar voi poeţii Iar noi am rămas
Sunteţi ca o văduvă În cîntecul
Ca o caravană pe drumurile iubirii Care luminează
Ce a pierdut ale ei roţi dragostea.
Eram mahmur de pahare şi kath
Mă întrebam: Cîntecul e o mirare
Oare aşa va muri poetul
În propriul lui vers Nu mai vreau să mă întorc
Şi nu va fi înviat? În braţele mamei mele
Ca o rouă pe firul de iarbă
Era ora zero Drumul nostru e un cîntec
Şi valurile dormeau Şi cîntecul e o mirare
În nopţile golfului Yemenului Iar noi de-atîtea ori aşteptăm
Precum o mireasă după noaptea nunţii Un ecou ca pe un vers
Iar tot ce mai rămăsese Care moare.
Între mine şi ea...
Livada de mătase. Într-o cafenea de pe continent
Kadija se trezeşte din cîntecul ei
Într-o seară rîul Someşului
S-a îmbătat singur ca o văduvă tristă
Se trezeşte din cîntecul ei Pescarii culegeau fructele nopţii
Îmi cunoaşte cîntecele De la ferestrele îndrăgostiţilor
Şi cîntecele o cunosc pe ea
Îmi cunoaşte trepidantele ploi O femeie
Şi ploile o cunosc pe ea Mă vede pe sub balconul ei
Îmi cunoaşte parcul operei Şi mă întreabă:
Şi parcul operei o cunoaşte pe ea Oare mă vezi tot timpul
Mă sărută pe mine o sărută pe ea În visul tău?
Batistele adormiţilor mei ochi Sunt mai mică
Sunt păsările şi cîntecele ei. Decît un fluture
pagina
Mai adîncă
150 Kadija e îndrăgostită ca un trandafir Decît o lacrimă
Nici dragostea n-are milă de ea Sunt ca un poem necitit
Nici soarele care luminează universul Care doarme la umbra
Ah! Dumnezeule! Vai de mine, de tine bisericii
Vai de noi Sau ca plînsul căprioarei din păduri
Eşti o ţară pentru mine
Mai mare decît un continent Iar eu i-am răspuns:
O lună eşti pentru mine Sufletul meu e învelit cu mersul tău
Mai strălucită
Decît stelele Într-un sicriu de oglinzi
Un cort îndumnezeit eşti pentru mine Într-o rază de cristal.
Mai valoros decît oricare cort al lumii
Eşti ultimul sărut Te voi invita
Din ultimul meu vers Într-o cafenea de pe continent
Ochii tăi sunt pierduţi într-un sărut Şi sîngele palmierilor
În anii care au trecut între mine şi tine Îl voi înălţa pentru tine
două blesteme: ciorile, de care nu putem scăpa şi Dintr-o fîntînă de versuri
„kathul” Pînă la muntele Dragostei.
galaxii lirice
nu suni cuvintele, ci tăcerile noastre,
cînd doar stăm împreună înţelegători,
nemişcaţi: Bărbatul şi Femeia
două jumătăţi ale aceleiaşi realităţi

înălţime şi adîncime, iar în limbă uscată, de lemn


vorbesc , în loc să vorbesc despre tine,
numai despre tine să scriu, ca despre ziua ta de
naştere
cum aş dori, dar finaIurile de legend
nu se potrivesc deloc şi doar frînturi
se scurg în litere cum la picioarele tale,
nimic altceva...
În locul rimei mai bine tăcerea
să fericească, căci dacă cuvîntul nu mai ajută

Gaal ARON ajută muţenia,


o declaraţie de dragoste poate fi şi aceasta.

Ungaria Dăuă aşchii din grinda ta


I.
Patruzeci şi cinci de rînduri Existenţa doare în conjuncţie
judecăţi în judecăţile noastre.
Cîte lucruri banale aş putea înşira
Trăim ca aşchii rupte din trupul Domnului
despre inimă, dragoste, că între tine şi mine
în noi Nimicul şi în noi
ce s-a întîmplat, că amorul nostru e vîltoare
Totul.
ce ne trage în jos şi ne aruncă pe mal, căci după
legea
II.
naturii funcţionează, da
Judecăţi în judecăţile noastre,
căreia tu şi eu şi noi toţi
în noi şi multul e puţin
suntem părţi, aşadar, la aşa ceva
Şi deşi în fiinţa noastră nimicul, totul,
mă gîndeam, căci în versuri le aştern
rupţi în noi ca o aşchie,
şi scriu şi că trupul tău e cavou
în conjuncţiile noastre doare Dumnezeu.
după îmbrăţişarea ta, din care aş dori
să înviu, căci mai dulci sunt serile,
Însemnare în jurnalul de călătorie
nopţile, cînd tu sunt eu.
Şi pentru acela ce în marmoră şi-a încuiat
Eu iar, tu eşti - dacă înţelegi - şi îngerii
durerea
dacă sunt se bucură în avanscena nopţii
şi în statuile sale plînge în Vatican,
şi în cimitire, în zona de forţă a mormintelor...
şi azi în toamna moale în piaţa veche a Florenţei pagina
şi aici cu siguranţă mai lipsesc cîteva rînduri
poate mi-ai plăcea Giocondă cu faţa şi mînuţa ta
despre pasăre, floare, casă, patrie, 151
despre toate ce însemni pentru mine
Aş privi cum durerea o ascunzi în zîmbet
stînd afară neîndrăgit privind cerul
pe toate acestea geloşi sunt ticăloşii şi sfinţii!
pînă în noaptea de septembrie pică lacrimile
Totuşi, nu aşa ar trebui să vorbesc despre asta
sfîntului Lorinţ
ar trebui să vorbesc doar despre asta, a fost bine
nenumărate pe ţinutul pustiu
cu tine pe Deal cînd prima dată
te-am îmbrăţişat în acea toamnă
Dimineaţa culegeai ceapă, doar acum te
apoi, mai ales apoi, adesea
odihneşti
te-am sărutat neştiut, că a fost bine
stelelor alese vesteşti cu lumînare
şi a fost bine să ascult, să te privesc vorbind
şi departe gîndeşti, nocturnă linişte ca o fîntînă
a-ţi privi buzele, a privi profilul tău.
la tărîmuri îndepărtate, unde te scriu în versuri şi pentru
Poate nici aceasta nu e fraza potrivită
posteritate
poate ar trebui ca în ordine să înşirui
şi pentru azi de faţa ta de Giocondă în surîsul
toate păcatele şi virtuţile tale
meu ascuns
toate păcatele tale şi păcatele mele
te duc cu mine în vale şi sus pe munte
totul... dar ceea ce ne leagă şi azi
meridioanele prozei

Mama, Rimma
şi Alla

Isaak BABEL
Ziua aceea se arătase agitată chiar de ei este membru al tribunalului regional din
dimineaţă. Kamciatka, că să ferească sfântul să-i dea cine-
În ajun, pe servitoare o apucaseră năbă- va Varvarei Stepanovna un ban, pentru că nu i-l
dăile şi părăsise serviciul. Varvara Stepanovna mai scoate nici cu ghearele, nici cu colţii, că or
se văzu nevoită să se ocupe singură de toate să ţină minte cât or trăi nefericita lor şedere în
treburile gospodăriei. În al doilea rând, dis-de- casa ei, în mur­dărie, dezordine şi haos şi că tri-
dimineaţă sosise contul pentru plata curentului bunalul regional din Kamciatka e departe, dar
electric. Iar în al treilea rând, chiriaşii lor, fraţii că, în schimb, se va găsi o judecătorie de ocol
Rastohin, amândoi studenţi, veniseră cu o pre- ceva mai pe-aproape, chiar aici, la Moscova.
tenţie cu totul neaşteptată. Susţineau că ar fi Cu aceasta, discuţia luă sfârşit. Rastohinii,
primit noaptea o tele­gramă de la Kaluga care-i obtuzi şi răuvoitori, au plecat bosumflaţi, iar
anunţa că tatăl lor este bolnav şi se vedeau Varvara Stepanovna s-a dus la bucătărie să
nevoiţi să plece acasă la părinţi. Aşadar, fraţii facă o cafea pentru un alt chiriaş, studentul
eliberau camera şi o rugau pe gazdă să le resti- Stanislaw Marchocki. Soneria din camera aces-
tuie cele şaizeci de ruble pe care i le dăduseră tuia zbârnâia lung şi strident.
Varvarei Stepanovna sub formă de împrumut. Varvara Stepanovna stătea în bucătărie,
Varvara Stepanovna le răspunse că i se în faţa spirtierei, cu nişte ochelari vechi pe nas,
pare cel puţin ciudat să eliberezi o cameră în a căror ramă nichelată se strâmbase de mult, cu
aprilie, când nimeni nu mai vine să închirieze şi părul încărunţit în dezordine şi cu camizolul ei
că n-are cum să le restituie banii, pentru că nu-i roz, plin de pete, pe care-l purta de obicei dimi-
pagina primise sub formă de împrumut, ci în contul neaţa prin casă. Aşteptând să fiarbă cafeaua,
152 chiriei, e drept, plătită înainte. se gândea că băieţandrii ăştia nu i-ar fi vorbit
Rastohinii nu au fost de acord cu Varvara niciodată pe un asemenea ton, dacă n-ar fi fost
Stepanovna. Discuţia s-a prelungit şi s-a trans- veşnica lipsă de bani, dacă n-ar fi fost blestema-
format în ceartă. Cu gherocurile lor lungi, cură- ta nevoie de a te împrumuta, de a te ascunde şi
ţele, cei doi studenţi aveau nişte mutre de nătă- de a recurge la tot felul de expediente.
răi căpăţânoşi, picaţi din cer. Văzând că bănuţii După ce prepară cafeaua şi omleta pentru
li se duc pe copcă, fratele mai mare îi propuse Marchocki, i le duse în cameră.
Varvarei Stepanovna să le amaneteze bufetul şi Marchocki era un polonez înalt, uscăţiv,
oglinda cea mare din sufragerie. cu părul bălai; avea unghiile foarte îngrijite şi
Varvara Stepanovna se făcu roşie ca para picioarele lungi. În dimineaţa aceea purta o
focului şi le răspunse că nu va permite nimănui haină de casă elegantă, cenuşie, cu brandem-
să-i vorbească pe un asemenea ton, că ceea ce burguri.
propuneau Rastohinii era o absurditate nemai- Când Varvara Stepanovna intră în came-
pomenită, că şi dânsa cunoaşte legile, că soţul ră, studentul se grăbi să-şi arate nemulţumi-
ei este membru al tribunalului regional din rea.
Kamciatka ş.a.m.d. Atunci Rastohin-mezinul  M-am săturat, spuse el, în casa asta
se aprinse şi-i spuse că-l doare în cot că soţul nu există niciodată o servitoare. Sun câte o oră
meridianele prozei
în şir şi întârzii la cursuri. . . nimeream în câte o fundătură, ba ieşeam iarăşi
Într-adevăr, se întâmpla adeseori să nu la drum, dar nu vedeam decât la zece paşi
fie servitoare în casă şi atunci Mar­chocki suna înaintea mea. Şi totuşi mergeam, mergeam la
la nesfârşit; de data aceasta, însă, cauza nemul- nesfârşit. Deodată, zăresc un nouraş de praf
ţumirii lui Marchocki era cu totul alta. învârtindu-se uşor. Mă apropii şi văd nişte
În ajun, studentul stătuse până seara căleşti de nuntă, într-una din ele era Mihail,
târziu pe canapeaua din salon, lângă Rimma, iar lângă el — mireasa. Mireasa purta văl şi
fiica mai mare a Varvarei Stepanovna; aceasta chipul ei radia de fericire. Şi cum merg aşa, pe
i-a surprins de vreo trei ori sărutându-se şi lângă căleşti, mi se pare că sunt deasupra tutu-
îmbrăţişându-se pe întuneric. Au stat aşa până ror şi inima îmi zvâcneşte dureros. Deodată,
la unsprezece, apoi s-a făcut douăsprezece, şi, toată lumea îmi remarcă prezenţa. Caleştile
până la urmă, Stanislaw a adormit cu capul pe se opresc, Mihail se apropie de mine, mă ia
pieptul Rimmei. Cine n-a stat în tinereţe pe un de mână şi mă conduce într-o ulicioară. «Alla,
colţ de canapea, cu capul pe pieptul unei lice- prietenă, îmi spune el monoton, e trist ceea ce
ene, întâlnită întâmplător în calea vieţii? Nu e s-a întâmplat, ştiu. Dar nu mai e nimic de făcut,
cine ştie ce nenorocire şi, de cele mai multe ori, pentru că nu te iubesc». Mergeam alături de el,
asemenea clipe nu lasă nici o urmă; totuşi, tre- inima îmi tresărea neîncetat şi în faţa noastră se
buie să ţii cont de cei din jur, de faptul că, poate, deschideau mereu noi cărări cenuşii.
a doua zi fata trebuie să se ducă la liceu. Alla tăcu.
Abia la unu şi jumătate, Varvara  Un vis urât, adăugă ea. Cine ştie?
Stepanovna a declarat destul de acru că e timpul Poate că răul acesta e spre bine şi o să primesc
să meargă la culcare. Marchocki, plin de trufie o scrisoare.
poloneză, îşi muşcă buzele, jignit. Şi cu aceasta  O să primeşti pe dracu, îi răspunse
scena luă sfârşit. Se vede însă că Stanislaw nu Rimma, că n-ai avut minte când trebuia şi tot
uitase jignirea. Varvara Stepanovna îi servi gus- alergai la întâlniri. Cât despre mine, află că
tarea, sără omleta şi ieşi din odaie. astăzi o să am o discuţie foarte serioasă cu
Se făcuse ora unsprezece când Varvara mama. . . spuse ea pe neaşteptate.
Stepanovna intră în camera fetelor şi ridică sto- Rimma se sculă, se îmbrăcă şi se apropie
rurile. Pe podeaua nu tocmai curată, pe hainele de fereastră.
împrăştiate în dezordine prin odaie şi peste Peste Moscova plutea primăvara. Gardul
etajera prăfuită se aşternură razele delicate, mohorât de peste drum, lung aproape cât uli-
strălucitoare ale unui soare căldicel. cioara, lucea, mustind de umezeală călduţă.
Fetele se treziseră. Cea mare, Rimma, În grădiniţa de lângă biserică, iarba era
plăpândă şi puţintică la trup, avea părul negru verde şi udă. Soarele poleia blând ferecăturile
şi ochi de viezure. Alla, deşi cu un an mai mică întunecate ale icoanei aşezate pe soclul unui
— împlinise şapte­sprezece ani — era mai înaltă pilastru strâmb din pridvor şi lumină o clipă un pagina
decât soră-sa, cam molatecă, bălaie, avea pielea chip de sfânt înnegrit de vreme.
fină, fără prospeţime şi nişte ochi albaştri cu Fetele trecură în sufragerie. Varvara 153
priviri visătoare şi galeşe. Stepanovna stătea la masa şi mânca tacticos,
După ce mama ieşi din cameră, Alla cercetând cu atenţie prin sticlele ochelarilor
prinse glas. Braţul ei plinuţ, dezgolit până sus, ba un biscuit, ba cafeaua, ba şunca. Cafeaua o
zăcea inert pe plapumă şi degetele ei mici, albe, bea cu înghiţituri mici şi sonore, iar biscuiţii
abia se mişcau. îi mânca repede, cu lăcomie, ca şi cum i-ar fi
 Am avut un vis, Rimma, spuse ea. înfulecat pe furiş.
Închipuie-ţi: un străvechi orăşel rusesc, mic  Mamă, începu Rimma cu asprime,
şi plin de taine. . . Cerul cenuşiu-pal se lăsase înălţându-şi mândră feţişoara cât pumnul, am
jos de tot, iar zarea părea şi ea foarte aproa- de discutat ceva cu tine. Să nu te superi. Totul
pe. Colbul de pe ulicioare, la fel de cenuşiu, se va petrece în linişte şi odată pentru totdeau-
se aşter­nuse neted, netulburat. Totul părea na. Nu mai pot să stau cu tine. Dă-mi libertate.
mort, Rimma. Nici un sunet, de nicăieri, şi nici  Pofteşte, răspunse calm Varvara
ţipenie de om. Şi se făcea că mergeam pe nişte Stepanovna, ridicându-şi asupra Rimmei ochii
ulicioare necunoscute, de-a lungul cărora erau incolori. Asta-i pentru aseară?
înşirate căsuţe din bârne, paşnice, scunde. Ba  Nu pentru aseară, ci în legătură cu
meridioanele prozei
asta. Simt că mă înăbuş aici.  A, va să zică aşa se vorbeşte cu o
 Şi ce ai de gând să faci, mă rog? mamă. . . şi Varvara Stepanovna se ridică cu
 O să mă înscriu la cursuri, să învăţ demnitate de pe scaun. Ne zbatem în sărăcie,
stenografia, acum se cere asta. totul se ruinează, ne lipsesc atâtea în casă,
 Se găsesc stenografe pe toate drumu- vreau să mai uit puţin, şi tu. . . Las’ că-i scriu eu
rile. O să te caute tocmai pe tine. . . tatei totul. . .
 N-am să apelez la tine, mamă, spuse  Ba am să-i scriu chiar eu, la Kamciatka!
Rimma piţigăiat, n-am să apelez. Dă-mi liber- strigă Rimma sălbatic. Tăticu o să-mi dea bule-
tate. tinul. . .
 Pofteşte, mai repetă o dată Varvara Varvara Stepanovna ieşi. Micuţă şi zbârli-
Stepanovna, eu nu te reţin. tă, Rimma măsura nervoasă odaia. Fraze izola-
 Să-mi dai buletinul meu. te, pline de mânie, din viitoarea scrisoare către
 Buletinul nu ţi-l dau. tatăl ei, i se perindau prin minte. . .
Discuţia decurgea neaşteptat de calm. «Tăticule drag ! o să-i scrie dânsa. Ştiu
Acum însă Rimma simţea că din pricina buleti- că ai destule necazuri, o ştiu, dar trebuie să-ţi
nului ar putea sa ridice tonul. spun totul... Mama n-are decât să afirme cum
 Ei, asta-i bună! exclamă ea, râzând că Stasik ar fi dormit cu capul rezemat de piep-
sarcastic, zgomotos. Păi, cine o să mă primească tul meu. El a dormit pe o perniţă brodată, dar
în casă fără buletin? ! alta e buba. Mama este soţia ta şi vei fi părtini-
 Buletinul nu-l dau. tor, însă eu nu mai pot să rămân acasă, ea este
 O să ajung o întreţinută ! izbucni o fire greu de suportat... Dacă vrei, o să vin la
Rimma isteric. O să mă culc cu jan­darmul. . . tine, în Kamciatka, dar am nevoie de buletin,
 Cine o să se uite la tine? şi Varvara tăticule...»
Stepanovna cântări cu o privire critică silueta Rimma continua să se plimbe nervoasă
pirpirie, tremurândă şi faţa aprinsă a fiicei sale. prin cameră, iar Alla şedea pe canapea şi se
Găseşte el, jan­darmul, ceva mai acătării. . . uita la soră-sa, copleşită de gânduri molcome
 O să ies pe Tverskaia, strigă Rimma, şi triste.
o să mă duc la un moşneag! Nu vreau să mai «Rimma se frământă, îşi zicea ea, iar eu
stau cu ea, cu proasta asta, proasta, proasta. . . sânt atât de nenorocită! Totul e apăsător, totul
e de neînţeles...»
Se duse în odaia ei şi se culcă. Varvara
Stepanovna trecu pe lângă ea, strânsă în corset,
pudrată mult şi naiv, aprinsă la faţă, buimacă şi
vrednică de plâns.
 Mi-am adus aminte, îi spuse ea Allei,
pagina că Rastohinii se mută astăzi. Le datorez şaizeci
154 de ruble. M-au ameninţat c-o să mă dea în jude-
cată. Vezi că pe dulăpior sunt nişte ouă. Ia-le
de-acolo şi fierbe-le, iar eu mă reped până la
Casa de împrumut pe amanet.
Pe la orele şase seara, când Marchocki se
întoarse acasă de la cursuri, îşi găsi geamanta-
nele făcute, în vestibul. Din camera Rastohinilor
se auzea gălăgie — probabil, ceartă. Tot în ves-
tibul, cu o hotărâre disperată, Varvara Stepa­
novna îl tapă fulgerător de zece ruble. Abia
după ce ajunse în camera sa, Mar­chocki îşi
Jaroslaw Miklasewicz

dădu seama că făcuse o prostie.


Camera pe care o ocupa Marchocki se
deosebea de celelalte încăperi ale apartamentu-
lui Varvarei Stepanovna. Aici domnea o curăţe-
nie exemplară, peste tot erau aşezate o mulţime
de bibelouri şi aşternute covoare. Pe mese erau
meridianele prozei
frumos rânduite fel de fel de instrumente pen- tabilă. Tocmai atunci se auzi o bătaie în uşă.
tru desen tehnic, pipe ele­gante, tutun englezesc Acum, Rimma dădea din colţ în colţ, strângând
şi cuţite de fildeş de tăiat hârtie. la piept rămăşiţele bluzei.
Stanislaw nu apucase să-şi pună haina de Deschiseră uşa abia după câteva minute.
casă, când Rimma intră încetişor în odaie. O Era un coleg de-al lui Stanislaw. Musafirul o
întâmpină cu răceală. petrecu pe Rimma, care se strecură pe lângă
 Eşti supărat, Stasik? îl întrebă fata. el, cu o privire ironică, aproape nedisimulată.
 Nu sunt supărat, răspunse polone- Furişându-se, fata ajunse în odaia ei, îşi puse
zul, dar te-aş ruga să mă scuteşti de plăcerea de altă bluză şi zăbovi un timp lângă fereastră, ca
a fi martor la izbucnirile mamei dumitale. să se mai răcorească.
 În curând se va isprăvi şi cu asta, Varvara Stepanovna amanetase la Casa
îi spuse Rimma, în curând o să fiu liberă, de împrumut argintăria de familie, dar nu
Stasik... primise decât patruzeci de ruble. Mai împru-
Se aşeză lângă dânsul pe canapea şi-l mutase zece de la Marchocki, iar pentru rest
îmbrăţişa. alergase pe jos din Strastnoi până la Pokrovka,
 Sunt bărbat, începu atunci Stasik, şi la Tihonovi. Zăpăcită cum era, uitase că ar fi
această vegetare platonică nu e pentru mine, putut foarte bine să ia tramvaiul.
am înaintea mea o carieră. . . Acasă, în afară de cei doi Rastohini înfu-
Spunea enervat ceea ce spun, la urma riaţi, o mai aştepta avocatul stagiar Mirliţ, un
urmelor, toţi bărbaţii, adresându-se unor femei, tânăr înalt, cu nişte cioturi putrede în loc de
atunci când nu găsesc despre ce să vorbească dinţi şi cu ochi cenuşii, umezi şi tâmpi. Venise
cu ele, când li se pare plictisitor să le facă curte la ea în interes de afaceri.
şi când ele nu vor să treacă la ceva mai sub- Cu câtva timp în urmă, având mare
stanţial. nevoie de bani, Varvara Stepanovna hotărâse să
Stasik spunea că e mistuit de dorinţă, că ipotecheze căsuţa soţului din Kolomna, pe baza
aceasta îl împiedică de la lucru, îi dă o stare de procurii pe care o avea. Mirliţ venise cu textul
nelinişte: trebuie să se isprăvească odată, într- actului de ipotecare. Varvarei Stepanovna i se
un fel sau altul; îi este aproape egal cum se va păru că lucrurile nu sunt tocmai în regulă şi se
hotărî, principalul e să se ia o hotărâre. gândi că ar fi fost bine să se sfătuiască cu cine-
 De ce neapărat vorbele astea? rosti va, înainte de a perfecta ipoteca, dar îşi zise că
Rimma gânditoare. De ce neapărat: «sunt băr- prea multe griji apasă pe umerii ei... Şi hotărî să
bat » şi «trebuie să se isprăvească » ceva, de ce lase în plata Domnului şi pe chiriaşi, şi pe fete,
expresia asta de răutate şi răceală pe faţa ta? şi toate grosolăniile pe care le înghiţea.
Oare nu putem vorbi şi despre altceva? E foarte După ce discutară despre afaceri, Mirliţ
greu aşa, Stasik. Afară e primăvară, e atât de desfundă sticla de Muscat-Lunel de Crimeia
frumos, şi noi suntem răi... pe care o adusese cu dânsul — cunoştea slă- pagina
Stasik nu răspunse. Tăceau amândoi. biciunea Varvarei Stepanovna. Băură câte un
Văpaia asfinţitului se stingea la orizont, păhărel şi se pregăteau să-l repete. Vocile deve- 155
trimiţindu-şi reflexele sângerii până sus, în neau din ce în ce mai sonore. Nasul borcănat
tării. Din partea opusă a bolţii se apropia al Varvarei Stepanovna se roşise, iar balenele
uşor, fără grabă, întu­nericul, din ce în ce mai corsetului ei se umflaseră, de le puteai număra
dens. Ultimele raze roşietice luminau odaia. Pe pe toate, până la ultima. Mirliţ povestea ceva
canapea, Rimma se apleca tot mai drăgăstoasă hazos şi râdea cu poftă. Rimma, îmbrăcată cu o
spre student, ca de obicei în sublimele clipe ale bluză nouă, şedea mută într-un colţişor.
înserării. După ce băură sticla de Muscat-Lunel,
Stanislaw o sărută. Fata îşi puse capul pe Varvara Stepanovna ieşi cu Mirliţ la plimbare.
o perniţă şi închise ochii. Se aprin­seră amândoi. Varvara Stepanovna era cam ameţită de bău-
Peste câteva minute, Stasik, cuprins de patimă tură şi-i era ruşine şi în acelaşi timp nu prea îi
nebună, nestăvilită, o acoperea cu sărutări şi-i păsa, pentru că în viaţă sunt prea multe neplă-
purta prin cameră trupşorul firav şi fierbinte. Îi ceri, numai Dumnezeu le mai ştie.
sfâşie bluza şi brasiera. Rimma, cu buzele arse Varvara Stepanovna se întoarse mai
şi cu ochii încercănaţi, îşi oferea gura sărutări- devreme decât crezuse, deoarece nu găsise
lor lui şi îşi apăra fecioria cu o grimasă lamen- acasă familia Boiko, la care se dusese în vizită.
meridioanele prozei
O miră liniştea care domnea în apartament. De ofta şi tresărea în somn.
obicei, la ora asta fetele se distrau cu studenţii, Pe la ora unu noaptea, Varvara Stepanovna
râdeau şi alergau prin odăi. Acum numai în aprinse o luminare, luă o foaie de hârtie şi se
baie se auzea o vânzoleală ciudată. Varvara apucă să scrie soţului ei:
Stepanovna trecu în bucătărie, de unde putea «Scumpul meu Nikolai ! Astăzi a fost
să vadă printr-o ferestruică ce se petrece în pe la noi Mirliţ, un evreu foarte de treabă, iar
baie. mâine o să mai treacă pe aici un domn care ne
Îndată ce se apropie de ferestruică, un împrumută bani pe casă. Cred că e bine ceea ce
tablou cu totul neobişnuit i se înfă­ţişă priviri- fac, dar sunt din ce în ce mai neliniştită pentru
lor. că nu mă pot bizui pe mine.
Cazanul în care se încălzea apa era încins, Ştiu că ai destule necazuri, cu slujba, şi că
aproape roşu. Cada era plină de apă clocotită. n-ar trebui să-ţi scriu despre asta, dar în casa
Rimma stătea în genunchi lângă cazan. Ţinea în noastră, Nikolai, treburile cam scârţâie. Copiii
mână cleştele de frezat părul, pe care-l călea în sunt mari şi în zilele noastre viaţa cere atâtea:
foc. Lângă cadă stătea în picioare Alla, în pie- cursuri, stenografie — fetele vor mai multă
lea goală, cu părul ei lung despletit. Din ochi îi libertate. Au nevoie de un tată, poate c-ar mai
şiroiau lacrimi. trebui dojenite câteodată, dar pe mine nu te poţi
 Vino-ncoace, îi spuse ea Rimmei. bizui. Mi se pare că plecarea ta la Kamciatka a
Ascultă aici, poate că bate... fost o gre­şeală. Dacă ai fi rămas aici, am fi putut
Rimma îşi lipi urechea de burta gingaşă, să ne mutăm pe Starokolennâi, acolo e de închi-
uşor bombată. riat un mic apartament, foarte luminos.
 Nu bate nimic îi răspunse ea. De Rimma a slăbit şi arată rău. O lună în
altfel, e totuna. Nu încape nici o îndoială. şir am cumpărat frişca de la lăptăria de peste
 O să mor, şopti Alla. O să mă opăresc drum şi copiii se îndreptaseră foarte bine, acum
în apa asta. Nu rezist. Nu-i nevoie de cleşte. Tu însă nu mai putem cumpăra. Ficatul meu ba mă
nu te pricepi la aşa ceva. supără, ba mă mai lasă. Scrie-mi mai des. După
 Toată lumea face aşa, rosti Rimma. ce primesc scrisorile tale, caut să mă păzesc, nu
Hai, nu te mai smiorcăi ! Doar n-oi fi vrând să mănânc heringi şi nu mă doare ficatul. Vino,
naşti. Kolea, am putea să ne odihnim niţeluş. Copiii
Alla se pregăti să intre în cadă, dar în îţi trimit sărutări. Te îmbrăţişez cu drag, a
clipa aceea se auzi glasul atât de cunoscut, uşor ta,Varea ».
răguşit şi calm al mamei: Traducere de Maria BISTRIŢEANU
 Ce faceţi, copii? !

Peste vreo două ore, Alla, oblojită, mân-


pagina gâiată şi jelită, era culcată în patul larg al
156 Varvarei Stepanovna. Mărturisise totul, de-a fir
a păr. Se uşurase. Se simţea ca o fetiţă căreia i
se întâmplase o nenorocire caraghioasă, copi-
lărească.
Cu paşi uşori, în tăcere, Rimma se mişca
prin dormitor. Deretecă, prepară un ceai pentru
maică-sa şi o sili să mănânce, apoi făcu iarăşi
curat în odaie. Aprinse candela în care uitaseră
de vreo două săptămâni să mai pună ulei, se
dezbrăcă fără zgomot şi se culcă lângă soră-sa.
Varvara Stepanovna şedea în faţa mesei.
Jaroslaw Miklasewicz

Se uita la candelă, a cărei flăcăruie slabă trimi-


tea reflexe de un roşu închis asupra chipului
Fecioarei Măria.
Mai simţea, ciudat, ameţeala uşoară a
băuturii. Fetele adormiră îndată. Alla avea faţa
albă, mare şi liniştită. Rimma se lipise de ea şi
teorii, idei, manifeste

Osirismul.
Primul manifest

asupra vieţii. Nu suntem o cultură minoră şi


Katya Kelaro nu suntem o cultură ce se vrea cu orice preţ
integrată în Europa. Poporul meu a fost mereu
în situaţia de a-şi da foc rădăcinilor casei şi
I.Gândirea osirică. să-şi otrăvească fântânile. N-am avut condiţiile
dezvoltării artelor, ne-am limitat la necesar, la
Despre Murania. minimal...dincolo de spaţiul casnic, sanctuarul
şi mormântul au fost punctele prin care am tra-
Când eram copil, am învăţat să alerg sat linii în univers, cărturarii noştri au odrăslit
după tiparul altora, într-un timp dat să fac capodopere mai mult pe la curţile străine, au
lucruri cuantificabile şi într-o viteză exterioară ales exilul pentru că aici n-aveau tihna de a
propriei fiinţe. Din afară, eram o maşină ali- scrie. Poate că azi, deşi alte furii se abat asupra
mentată de obsesia acelui prim clasat, cu frică, noastră, e un timp în care ne putem afirma
eram un motor turat la maximum, sub cilindrul identitatea culturală, autenticitatea, trăirile. În
unei voinţe de fier, nivelând totul. Obosisem. noi a existat mereu latentă sămânţa geniului
Mă dezgusta ideea defilatului în pas de caden- dar ea s-a uscat fără să rodească decât greu
ţă. Înainte, maarş! Sângele suna ca un şirag iar oamenii, dezobişnuiţi cu miracolul, n-au
de monezi, nu mai avea clipocit de fluviu. ştiut să-şi protejeze valorile. Noi purtăm vina
Obosisem poate cel mai mult pentru că voiam pentru asta, nu alţii. Am avut mereu predilecţia
să am înot înapoi, ca racul, să merg încet cu de a distruge cuibul păsărilor rare. E un semn
riscul de a rămâne în urmă. Nu voiam nordul rău că n-am avut vreme a scrie cărţi dar ele ar pagina
şi nici cu turmele. Cirezile de oameni au ochiul fi fost inutile unui neam învăţat mult timp să
înfricoşat, gura încleştată să nu le scape vreun nu-şi depăşească pisihic condiţia de trib, n-ar fi
157
urlet sau geamăt. Mersul le e umed de transpi- avut unde să le apere, cum să le adăpostească,
raţie, un tropăit dar până şi în orchestra aceea ar fi trebuit să le ardă şi, decât să ardă perga-
simfonică de suflete desluşeşti un murmur mente, mai bine să nu fi fost scrise niciodată. E
necantonat, un pendul de trioleţi ca o inimă ca şi cum ai renunţa în adevăruri la care crezi.
cu o pulsaţie nouă. Timpul şi apa sunt una. Cărţile erau o comoară care nu trebuia să ajun-
Amândouă curg. Timpul e lichid...un lichid gă în raza ochiului viclean. Generaţii întregi au
pulverizat peste bronhiile frunzelor noastre. creat poveşti, mituri, basme, poeme şi cântece
Mă întreb de unde vine sentimentul de şi le-au dăruit viilor împreună cu lăzile de zes-
aservire pe care-l avem faţă de străini, aceas- tre şi gândul bun.
tă veşnică treaptă a doua...suntem un fel de Poate acum e timpul ca ceea ce nu s-a
cetăţeni de rangul doi în propria ţară, un sen- scris, să se scrie! Pomii care n-au rodit, să
timent explicabil la un popor dominat istoric rodească, să ne câştigăm demintatea în faţa
de invadatori şi de o pseudoaristocraţie aser- propriei instanţe. Noi, aparent suntem o cul-
vită propriilor ei interese. Ce ne lipseşte azi, tură minoră, pentru că tehnologia noastră pare
ca şi în veacurile trecute...o anumită viziune a fi legată de arhaic, de mit. Oamenii de spirit
teorii, idei, manifeste
par a fi blestemaţi să rodească în alte cetăţi şi Eminescu şi-a urmat Golgota poetică până l-au
poartă în ei o nostalgie vecină cu depresia, pri- scos de pe tabla de şah ca fiind nebun, scrisul
vesc spre ţară ca spre un pământ al făgăduinţei. lui din ultima perioadă era la fel de limpede
Exilul îi poartă ca o mamă vitregă, iar cei ce ca întotdeauna. La 39 de ani, avea căptuşeala
rămân acasă se vor topi în tristeţe, conştienţi că sufletului roasă de molii.
vor muri anonimi, măcinaţi de o istorie scrisă Când privesc spre coala albă de hâr-
pe pietre arse. tie mă gândesc la sentimentul pe care-l trăia
Românii nu se revoltă când sunt umiliţi Michelangelo studiind marmura de Carrara în
în ţara lor, când sunt un fel de negri lipsiţi lumina dimineţii, înainte de a o sculpta, cum
de drepturi, ei înşişi călcându-se în picioare, mintea lui de titan se bătea cu demonii, cu înge-
acoperindu-se unii pe alţii cu noroi ca nimeni rii în numele ideii fiind între agonie şi extaz,
să nu le mai descopere coloana. La noi, s-au cum cerceta minuţios toate irizaţiile marmurei,
perpetuat tiranii, nu despoţii luminaţi, barba- punând blocul sub lupa sa de artizan... ce efort
ria redusă la dememnţă, bogaţi ce-şi preling pentru a-l dizloca, cu ce pigmalionească atin-
desfrâul cu surle şi trâmbiţe în decoruri ce erau gere o şlefuia înnobilând-o până când marmura
odată sacre. Cruzimea naşte cruzime. devenea caldă, umană... el a creat capodope-
În oasele noastre s-au macerat mai multe re pentru că era îndrăgostit de marmură, de
culturi ... una romană, văzută şi alta dacică, a Galatheea lui... şi poetul trebuie să-şi iubească
misterelor...unii care au iubit scrisul, alţii care arta până la sfinţenie, unde pune busuioc şi
au iubit tăcerea. Grecii şi slavii ne-au îmbogăţit tămâie nu pune caca, urinoterapia asta verbală
humusul dar în acelaşi timp ne-au creat sen- e monstruoasă, iar poezia ajunsă în stradă ser-
timentul complicităţii, complexul de cultură vită fast food e indigestă.... dacă nu e katharsis,
duală. Pentru noi a fost mai uşor să cioplim artă nu e..... arta românească are nevoie de pri-
săgeţi decât trupuri de vioară sau condeie. menire însă nu cred că trebuie să scociorâm în
Suntem bântuiţi de un perpetuu sentiment al container după soluţii stilistice. Aşa că:
efemerului: sunt cărţile trebuincioase pentru Avem dreptul la memorie! Avem dreptul
mântuire? Poemele care ne reprezintă spun tot: la un teatru al memoriei! Vrem să se scrie căr-
...şi de-o fi să mor...’’ copleşitoare frază: florile ţile despre ultima jumătate de veac şi, mai ales,
se vor ofili, frunzele se vor gălbeji, zidurile se adevărul! Vrem să se scrie cărţi despre momen-
vor clătina, dulceaţa zilei se va înnegri, apele tul 1989! Fiţi demni, nu ne stâlciţi spiritele! În ce
vor mâli. Reacţia în faţa acestui ,, şi de-o fi să limbă vă rugaţi? În ce limbă iubiţi? În ce limbă
mor’’ e abisală: mioriticul îşi sapă mormântul, plângeţi?
porneşte o cruciadă din lumea de aici spre cea Bucuria e universală, nu ne-o îngrădiţi!
de dincolo. Dă indicaţii eshatologice aproa- Daţi-ne basmele cu care am crescut, să nu ne fie
pelui, îşi încredinţează mama ...cumva e o ruşine de numele nostru prin lume! Lăsaţi-ne
pagina reeditare în spaţiul profan a crucificării? Iisus să creem ceva autentic, măcar acum, o dată la o
158 lasă pe Maria în grija ucenicilor săi...Mioara...o sută de ani! Să fii autentic e cumplit, dar merită
metaforă a mielului sacrificat, o alegorie cu încercarea!
simboluri esenţiale...turmele de oi, de oameni, Nu poţi iubi un sunet pe care-l porţi în
răscrucea, prezumtivul, condiţional-optativul, tine căutându-l în exteriorul tău!
păstorul care se lasă în mâinile călcătorilor de Şi mucegaiul are flori: să storci din porii
lege. Mult timp pentru mine, lipsa lui de reac- aia maligni polen care să-ţi amintească de rai!
ţie a fost un mister, aproape o laşitate. Nefuga Am devenit maligni!
baciului moldovean e foarte adâncă, dacă vom Ca să schimbi ceva trebuie să-ţi iubeşti
judeca prin prisma istoriei...pare a fi asumarea sincer poporul, nu să accezi spre un ţel pur per-
responsabilităţii de a-şi trăi destinul până la sonal, folosindu-te de capetele lor precum de
capăt. O acceptare a morţii într-o situaţie limită. nişte spinări de cămilă. Să-ţi faci o scară pentru
Suntem noi gata să murim? Suntem noi gata a parveni din cefele strivite ale fraţilor tăi e o
să trăim? Să scriem? crimă. De asta, politicienii nu sunt credibili.
Coloana lui Brâncuşi relevă o scară spre Cea mai frumoasă formă de apărare e
rai de pe care ne tragem unii pe alţii, sinusoi- spinul. Tineri, fiţi precum cactuşii... sunt flori
da deal-vale transpusă vertical relevă ghebul samuraice, cu kimonouri şi sabie.
sufletesc al românului, cocoaşa invidiei. Doar Majoritatea oamenilor lucizi sunt de
teorii, idei, manifeste
dreapta. Una e să arunci o piatră în băltoaca pentru aşa ceva. Suntem o naţie cameleonică.
de ploaie, altceva e să o arunci în lac. Daţi-ne Trăim fenomenul Zangra: am tot exersat şi
înapoi lacurile! ne-am tocit puterea aşteptând duşmanul apoi,
Nu cumva cei de la Pink Floyd au vizat îmbătrânind, am abandonat lupta iar fortul a
prin The Wall marele zid chinezesc al comuni- fost supus în lipsa noastră. Concluzia e tristă:
cării umane? noi nu vom fi eroi.
Locuiesc în ţara uşilor închise: în fiecare Mă simt uneori în afara oricărui cerc,
casă, vei găsi un meşter al porţilor închise. Le nu-mi pasă de cercuri căci oamenii se adună în
construiesc precum lutierii vioara dar nu se haită dar sunt şi momente când solitudinea e
deschid şi nu cântă niciodată. O Românie aşa dureroasă. Undeva, în subconştient, suntem un
se ridică, din aproape în aproape. Calitatea fel de cetăţeni de rangul doi în propria ţară...
unei idei nu stă în renumele celui care o spune, abia ne suportăm unii pe alţii...zâmbim dar
până şi păcătosul poate spune adevărul, pican- ne-am sfâşia unii pe alţii fără regrete.
teria are nevoie de chromă, seriozitatea, de Poporul nostru nu are o poveste de genul
clasicul alb negru. Românii vor culori aşa cum Romeo şi Julieta, Tristan und Isolda, literatura
hainele unui copil sunt pline de rococcouri. noastră e lipsită de un astfel de roman. Romeo
Ideea plictiseşte, senzaţia îmbogăţeşte. Poarta sau Tristan au parte de iubiri fundamentale,
de cunoaştare e senzaţia din noi, ceva care ţine nu fazice, episodice şi nici de femeia trofeu. În
de măduvă. Culorile sunt bune, dar nu orice structura genetică a naţiunii nu e şi gena unei
combinaţie hidoasă, nu salata de guaşe, un iubiri fundamentale, ci doar de conjunctură, la
amestec incoerent de culori fără sens. noi s-a perimat cuvântul amor din latină şi ita-
De ce dăm roade doar altoiţi în alte liană. Amorul vine după carul cu boi şi putina
locuri? Pentru că suntem arizi şi stârpitori în cu slănină îmbibat de conotaţia peiorativă, e
acelaşi timp. asociat unei gândiri mai mult libertine decât
liberale datorită ochilor din vârful coarnelor
Adevărat maestru de viaţă e EŞECUL,
melcului pe care-l purtăm pe retină, printre
e un nod de creştere ca la plante, e diferenţa
coamele sălbatice ale cailor pădurii şi ale urii...
dintre renunţare şi tenacitate, se nuanţează..
minţim la propriul recensământ spiritual...sun-
Decât o victorie facilă nu mai bine o înfrângere
tem un popor de clovni...suntem conduşi de
onorabilă? Mai bine o victorie pentru mai târ-
un clovn...mi-a căzut un ochi în iarbă...Ochiul
ziu.
demult nu mai e ochi, e ochean. Vivat căderile
Tot timpul arta va fi între joc şi canon. în tranşee şi luptele pierdute!
Caracatiţele şi păianjenii au fost croiţi după E ceva magic chiar şi într-un artist medio-
acelaşi tipar: păianjenii sunt replica terestră a cru, fie şi numai pentru că el crede şi munceşte
sepiilor. Pânza fiind înlocuită de cerneală. să devină într-o zi genial însă e straniu să mori
înainte de a-ţi contura traiectoria. Îmi simt pagina
Să vezi cu ochiul stâng umbra iar cu oasele galbene ca de cal, m-au topit. Acum aş
ochiul drept, fluturele. închide ochii pe un umăr şi-aş stinge reflec- 159
toarele să nu se audă în întuneric decât cum
Vrem o literatură în care unele poveşti vin respiră timpul. Îmi plac lucrurile mari, lucru-
clar, cu contururi groase de şnur, altele se agaţă rile fantastice... aleg singurătatea decât să intru
de crengi ca o panglică, ori ca un lemn dus de în mediocru. Poţi muri un necunoscut şi să te
val încet şi cufundat pe jumătate în nisip. De remarce într-o zi, talentul e o condiţie necesară
multe ori partea care nu se vede, povbesteşte dar nu şi suficientă.
despre care pe care o vedem. Sau invers. Pot face multe lucruri însă mă sufoc şi
Mai bine o corabie plutind pe ape decât nu-mi justific umbra fără artă. În ultimă instan-
un zid în care îşi dă suflarea cineva. E timpul ţă, sunt strugurii pe care-i culeg să-i duc într-o
pentru altfe de jertfe. Cât despre lipitori şi buna zi lui Dumnezeu aşa că ce buni suntem să
umbre... ambele sunt bune, primele sug sânge- dăm sfaturi. Şi la topoare suntem buni dar să
le bolnav, ultimele te apără de arşiţă. Scriitorii punem umărul...ne doare. Fugim. Vorbim cum
scriu pentru vremea lor... În timp, valorile se ne-au învăţat să vorbim, de pe catalige. Ne-au
perimează iar non-valoarea devine valoare. Nu învăţat să ne învelim sufletul în piele de animal
vorbim noi o latină vulgară? Suntem predilecţi ca să supravieţuiască pentru că e îngrozitor să-l
teorii, idei, manifeste
lăsăm neacoperit. un fel sacri, se nasc din mine, din nou...fiecare
Ştii ce e cel mai greu în viaţă şi în artă? Să zi e o carte pierdută, o carte prost jucată. Până-
faci mărul asemeni celor două pâini şi cinci ntr-o zi, când ne izbeşte cineva şi ne scoate spre
peşti, să regenereze. Crizele şi tristeţile sunt starea de graţie. Până atunci, îmi plac viciile
bune, sunt un haos premergător unei ordini bine practicate, nici măcare viciile nu ştim să le
superioare. Orice iniţiere implică o pierdere a practicăm. Nici răul nu-l facem ca lumea, sun-
inocenţei. În ceea ce ţine de Psyche, noi suntem tem delăsători în orice. Ne lipseşte o mişcare
vracii. Noi sau aproapele...sau departele...până lucidă în ochi. Şi, uneori, contemplaţia...Curajul
când cineva ne izbeşte şi ne scoate din latent înseamnă demintate, punerea în ecuaţie fiinţia-
spre starea de graţie. lă cu noi înşine, o ecuaţie fără necunoscute. Ne
Azi nu am măşti, nici farduri, propriu- degradăm sufleteşte.
mi chip e cea mai bună mască. Pentru mine, somnul e o trahee cu hie-
Prefer Dali sau Goya. Depinde de câtă roglife. Iar omul? Omul e un ventricul al lui
lumină am în suflet să-i percep. Niciodată la fel, Dumnezeu. Omul e o Indie, o adevărată perlă
niciodată aceeaşi. a coroanei.
Însă nimic frumos, nimic pur, chinezării Dacă pereţii unui castel irlandez sunt
între oameni, un negoţ cu mătasea din suflet. înveşmântaţi în arborele lui genealogic, pereţii
Sunt în căutarea unui regizor...suntem maeştri casei mele poartă în chip nevăzut mâinile întin-
la mimă. Adică impostori. Un lucru e cert, încă se şi gurile-nsetate ale strămoşilor. Într-un târ-
nu scot sunete de lebădă, ele cântă doar înain- ziu, ajungem părinţii propriilor noştri părinţi.
tea morţii aşa că mai bune sunt tăcerile mele. Creşterea lor dincolo de moarte depinde de
Spune-mi tu, aproapele meu, Te-a umilit leagănul rugilor şi de al ofrandelor de aici. Se
cineva? Ţi-a uns uşile cu tină? Curaj, ce-i cu aşează ca nişte prunci în leagănele palmelor
tine? Renunţi? Tocmai acum? Caută să ajungi noastre, părinţii redevin copii, copii ai propri-
sus, n-ai stofă de argat, nu mai eşti ucenic. ilor copii, rămaşi pe pământ să le poarte de
E vorba de noi, de tine, de viitor, de speran- grijă.
ţe. Vino cu idei uluitoare, adu culori, sparge
gheaţa, scoală din morţi şi învie. Ai rădăcini Manifestul Osirismului
de aur dar nu sunt de ajuns. Ţine minte, eşti
mai puternic decât un copac. Când te apropii Arta osirică îşi doreşte ca publicul
de lemn, să-l faci să-ţi vorbească. Şi el a iubit. să deosebească sunetul produs de un om de
Lemnul a fost cândva un om, cu un destin acela produs de o maşină..cultivă o acuitate
ca al meu ca al tău. Din seva lui şi dintr-o fină şi mai ales un proces de devenire, ieşirea
sămânţă purtată de vânt şi de ape a ajuns aici, din contextul sufletelor albinotice, ochiul olfac-
sub forma asta care-l vezi acum. Apoi, dragul tiv şi percepţia lichidă asupra dimensiunilor
pagina meu, oamenii din jurul nostru sunt buni ca o temporale, o ecologie a cerebralului şi a afectu-
160 pâine caldă. Noi, suntem problema, suntem pe lui. A apus epoca perpendicularelor, e timpul
jumătate nebuni, ne macină ceva, nu ne mai diagonalelor lasser în artă...un totus congru-
ajunge. Suntem ceea ce suntem, arta e nebunie ent. Dincolo de zodia mecanicii si a hazardului,
şi înţelepciune. Arderile unui artist sunt mai de dizlocarea spiritului, de Vacuum-ul intelec-
mari decât ale unui om obişnuit. Dăm mult tual, Sufletul este o aptitudine pentru divin, de
şi consumăm enorm. Aşa că, dacă vrei să te aceea propunem analiza spectrală a dorului,
descarci, fa-o. Vrei să dai cu barda? Dă! Văzut gândirea în vocabule mitice, elementul national
de departe, omul e ca şi pământul, are fondul stilizat.
albastru. Cine ştie dacă nu tocmai misterul ne Aud tot postromantism, postmoder-
atrage la celălalt, inaccesibilul, neîmplinirea nism, post-, post-, post-! M-am săturat de post!
din noi...Dacă putem modela piatra, de ce nu-l E timpul să mai mâncăm şi carne! Artistul e un
putem modela şi pe aproapele după chipul şi arc-en-ciel între tradiţie şi modernitate.
asemănarea noastră? Bulbul lui Pitagora, posibilă teoremă
Ieşirea din ţarc se plăteşte scump. Cu asupra scrierii literare: Când cuvântul îţi va
pierderea inocenţei...îs cum îi taurul cu ochii ieşi în cale, cruţă-l sau ia-i capul. ucide-l cu
plini de sânge dar totuşi taur! Am înnobilat paloşul. O să curgă din el venin ca dintr-un
oamenii din jurul meu. Pentru mine sunt într- balaur, o să urle. Acoperă-ţi urechile şi taci.
teorii, idei, manifeste
Dacă vei scoate o vorbă, se va-mbrăca-n glasul În fereastră apar rând pe rând ciocuri smulse
tău ca-ntr-o mănuşă şi va pătrunde-n tine ca un cocori cu hemoragii nazale
drog, ca un bumerang. Când o să i se-nchege Cineva a transformat măştile într-un carnagiu
sângele, pune-l pe răni. O să te vindece. venezian
Mansardele sunt antecamerele unui ospiciu
Iată câteva mostre de artă osirică. Aud în spate furtunele cu apă ale poliţiştilor
când scriu poezie îmi scot un sân în o turmă de elefanţi furibunzi
afară suntem o generaţie în reflux
pe fluviul musonic al poeziei plutesc leşuri libertatea e o portocală pe care EI au tăiat-o-n
reinventatorii geniali ai lumii, simboliştii, au două
abandonat abatoarele deschise şi o mănâncă-n faţa noastră felie cu felie
suprasaturate de arderi şi salivăm
din despicătura clipei vin, tropăind ca o arma- reflexul lui pavlov se termină uneori cu un
tă chineză, congelatoarele pumn în gură
s-adoarmă-n ele carnea împuţită a lumii refu- pe pielea mea nu scrie sac de box
zată de katarsis
versul meu are un gust coclit de plombă în fiecare fişă de post sunt şi alte date trecute...
deschid frigiderul şi mă izbeşte mirosul de confidenţial
b.u.
în ziua de târg a cărnii umane primeşti o saco- adun ca un gunoier într-o raniţă anii şi cred în
şă tabu posmagii duri
şi câteva picături din sângele lui bach care-mi rănesc gura când încerc să rod bucata
soutine picta vite însângerate uitându-se la mea de cer
trupuri de femeie o cer în avans, o s-o plătesc în rate
privesc boii lui grigorescu şi gândesc suntem şi nu suntem eroi din întâmplare
ce bărbaţi aş fi pictat din ei un simplu r ca o marcă înregistrată ne despar-
trupurile lor grele şi albe peste mine te de a trece graniţa dinspre ero(r)i în eroi
trăgând carul vieţii cu sute de copii şi o matcă şi-mi fac antirabicul înainte de a privi ştirile
spre alte abatoare
spre alte îngheţuri am plecat de lâng-o fereastră care-ncepea să
ardă
în labiile poeziei a pătruns un picior gros de o mână ţinea cercul alta biciul iar eu trebuia să sar
vită raiul se câştigă strângând din dinţi

şi iată poeţii, pe jumătate sălbateci, pe jumăta- caut azil într-un mit pagina
te nebuni
minotauri liberi ştanţaţi sub epidermă nu mai e mult până când îmi voi scoate un 161
la uşa crematoriilor minţii rinichi şi-l voi vinde
portari ai abatoarelor universului: apoi un picior, un braţ, un ochi măcelărindu-
mi propriul trup
sub un iceberg următorul transport fără eti-
chetă am nevoie de un timp în care vopseaua e încă
aici nu mai e loc în congelatorul udă pe frunze
de nervi în care să uit că iubirea e doar autosugestie
de fapt, adam n-a iubit-o pe eva până când nu
Generaţie-n reflux (lui SGB) i s-a spus:
«creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul»
Din ora asta au mai rămas câteva chibrituri
Sunt cubu-n care sfera ta-ncape perfect aparţin unei generaţii care nu se revoltă decât
Scapăr din podul palmei un catren de metan în vis
din ora asta au mai rămas câteva chibrituri martor incomod unei zile purtate de la un spi-
tal la altul
teorii, idei, manifeste
mâini de păianjen pipăindu-i creierul într-un Postulate fundamentale ale muzicii
mod indecent osirice:
m-aş arunca de pe poarta sărutului în gol *corespondenţa între modul de concepere
oraşul e un ficat mărit de colesterol prea mult al materiei în fizică şi sistemele de scri-
fumat o faţă buretoasă bătrână bolnavă itură muzicală *cultivarea unei muzici
eu sunt un vierme înlăuntrul lui boreale (confluenţa muzicii vechi, mitice in
mă zbat să devin m-aş întoarce în mit turbioanele simfonismului modern fără ori-
însă acolo n-au ce căuta canceroşii pilarea sau violentarea mesajului, o muzica
acolo dumnezeu e puţin gesturile sunt simple transcedentală, un mithos convertit estetic)
trăiesc un timp hâd
poezia nu mai e o velinţă sacră nici un papirus *gândirea in vocalube mitice
sigilat cu săruturi
Sonoritatile instrumentelor tradiţi-
când gândesc, vreau să nu mă vadă nimeni onale convertite în zone ale elevaţiilor (un
ar fi ca şi cum ar asista la crizele unui epileptic exemplu concludent îl avem în ,,Balkanic
lumea de care mă izbesc are sârmul ghimpat Zeppelin’’ al lui Mike Godoroja şi Marius
hristos a purtat o coroană ca un şarpe cu pene Mihalache, un ţambal psyheldelic, o rafi-
eu îmi port spinii în ochi, pe sub piele, -n tim- nare a vocalului uman şi instrumental)
pan
sunt o frescă zgâriată, un graffitti În arta plastică, aria cercetărilor a ieşit
legătura dintre bărbat şi femeie a murit din matcă asemeni unei delte a Nilului, vă pre-
mă simt androgină pentru că zentăm unul din modelele generate, lumea ca
nu s-a născut nimeni să mă iubească atât de un bonsai de Katya Kelaro. Sigla mişcării o con-
profund stituie Copacul văzut ca un axis mundi în vizi-
încât să mă vindece unea lui Sorin Ienulescu (,,pluralul de la copac
de rabie e pădure’’). Osirismul şi copacul au în comun
renaşterea, regenerarea, Osiris, cândva un rege
oraşul e doar un auschwitz drept, a fost ucis aşa cum e şi viaţa noastră
cnp un număr de stradă de scară acum. Osirismul (egipt.USER-puternic) cultivă
de bloc de etaj inventarul e simplu: căsuţe multitudinea formelor de exprimare artistică,
goale ici colo un bif simbolizează moartea şi învierea naturii umane
din ceea ce ştiam la începuturi s-a ales praful şi vegetale, întoarcerea la momentul 0 al cre-
universul cândva alb e gâtuit de un vid aţiei, clipă ce pulverizează prin densitatea ei
a erupt peste noi un vezuviu axa dinspre trecut, prezent şi viitor, realităţile
ne-au închis de vii într-o peliculă de chihlim- paralele, catenele interdisciplinare în artă, poe-
pagina bar mele vizuale. O artă românească îmbibată de
am murit cu ochii deschişi înecându-mă larg
162 universal.
cu răşină
Sincretismul fenomenului estetic a per-
mis configurarea unor simboluri grafice menite
să poarte cu sine încărcătura semantică a aser-
ţiunilor expuse anterior în domeniul teoretiză-
rilor. Unul dintre acestea-Lumea ca un bonsai
- constă în reprezentarea grafică a umanităţii
sub forma unui bonsai sokan (trunchi dublu)
şi este inspirat de conceptul cromatic uzitat în
tehnica de compoziţie dodecafonică.
Jaroslaw Miklasewicz

De multe ori cred că tragedia culturii


noastre derivă la un anumit nivel încolo din
incompatibilitate spirituală...în aparenţă e o
cultură a cetăţii, a decorativului urban ori dim-
potrivă, românismul se hrăneşte în structura lui
ultimă din alte esenţe-un pat, o cană, o masă, o
teorii, idei, manifeste
casă, un drum, un munte, un păstor. Grădinile interioare, o modelare a spiritului în condiţiile
lui sunt interioare, impalpabile pe când apu- vitregirii firii. Iată de ce e posibilă o sinteză a
seanul va căuta basoreliefurile şi augmentările sensibilităţii orientale cu cea creştină din hai-
exteriorului, arhitecturade tip Baroc. În ultimă ku-urile lui Şerban Codrin pliate pe muzica lui
instanţă, aici se află o tâlcuire a afirmaţiei lui Theodor Grigoriu.
Kiplling: ,,Orientul e Orientul iar Occidentul e În ciuda arhitecturii minimale a arbo-
Occidentul şi cele două nu se vor întâlni nicio- relui, florile sunt păstrate la dimensiunea lor
dată’’. naturală ca o matrice a genezei. Iniţiaţii în arta
Cultura şi spiritualitatea românească se bonsaiului ştiu faptul că dimensiunile florilor
apropie enorm de sensibilitatea extrem orien- unui bonsai rămân normale în ciuda minia-
tală printr-o aceeaşi aplecare spre miniatural, turizării trunchiului şi ramurilor. Florile nu
spre arhaic, conservarea lui nu în muzee, nu în pot fi pitice, orice bonsai fiind un exerciţiu de
zona veche a unui oraş, ci în ritualul vieţii de spiritualitate, un hai-ku vegetal, un trup supus
zi cu zi. Până în preajma celor două războaie rigorilor samuraice, un arbore reflectând în
mondiale, regăsim o aceeaşi adâncire a spa- esenţă codul existenţial extrem-oriental, dove-
ţiului interior în defavoarea celui exterior, în dind că, în ciuda restricţiilor, principiul vieţii
însăşi arhitectura miniaturală a casei. interioare rămâne neafectat, sănătos. Limitarea
Filigranarea o vom găsi în miniaturile spaţiului terestru compensându-se prin spaţiul
ce împodobesc manuscrisele bisericeşti, în fere- celest, cerebral, spiritual. Culoarea fondului
căturile din argint ale odoarelor sfinte, o centra- şi a spicelor e de miere, aurie, în partea de jos
re în jurul sacrului şi, în mod straniu, un liant regăsim o întrepătrundere de mozaic şi vitralii,
al întregului Orient îl vom afla în familia spi- punct de goblen, broderii de pe cămăşile tra-
ritualizată a vegetalului: pornind de la cedrul diţionale. Fagurele înglobează celula motivică
biblic (vom fi surprinşi de varietatea speciilor din coloana lui Brâncuşi, coloană în care Noica
de brad care se adaptează perfect creării artei vedea un simbol al întrepătrunderii, al simbio-
bonsaiului). zei tridimensionale.
Alte exemple de artă osirică: Oraşul cozi-
Dacă ar fi să trasăm o linie în spaţiu, lor de păun, Când Iaşi vine de la Iago, Am văzut
vom întâlni pe aceeaşi axă cedrul libanez cu viori care aveau umbră de amforă, am văzut
bradul românesc şi bonsaiul japonez. Consider oameni care au umbră de animal, Poveştile
bonsaiul o formă de manifestare a disciplinei viermelui trandafir.

pagina
163
Jaroslaw Miklasewicz
meridioanele prozei

CANA
Ernst BRYLL

De dimineaţă l-am dus pe bunicu la minte firea aprigă a bătrânului, cu greu îmi
cimitir. Mătuşă-mea, cum e datina, se smu- puteam închipui solemnitatea divină a cân-
cea să sară în groapa mortului, scotea ţipe- tăririi faptelor bune şi rele.
te, iar după aceea, când pe movila afânată  Plângi, plângi, lacrimile alină, îmi
au fost aşezate toate coroanele şi buchetele spuse mătuşa suspinând, căci luase hârâ-
şi a fost înfiptă crucea albicioasă din lemn itul meu din gât drept un hohot de plâns
proaspăt cojit, a îndreptat tăbliţa ţintuită înăbuşit. Ai grijă să tai feliile toate de ace-
cam strâmb şi, luându-mă de mână, m-a eaşi grosime şi să nu te crestezi la deget ...
trimis acasă pe nişte poteci lăturalnice să Nu ştiu dacă o să ajungă votca, se întrebă
văd dacă e totul pregătit pentru întâmpina- deodată mătuşa. Dacă o fi şi o fi, sări iute pe
rea oaspeţilor, iapă şi tragi o fugă pân’la Wodokaczki. La
Praznicul ţinea de trei ceasuri. În alde Zientki găseşti oricând băutură.
timp ce tăiam cârnaţii în felii groase, îmi Dar mai înainte de-a trage o fugă la
pagina arun­cam când şi când ochii pe fereastră alde Zientki, m-a pus să mă spăl pe mâini şi
164 la pânza mare a prapurelui care se învol- m-a împins în odaia cu pereţii albi. În jurul
bura răfuindu-se cu parul gros de lemn. mesei pe care de dimineaţă stătuse coşciu-
Parul cioplit odinioară de bunicu dintr-un gul, acum erau aşezaţi toţi prietenii şi toate
trunchi de frasin, doborât la Biechowiec şi rudele noastre.
dăruit împreună cu alţii mai mici pentru  Îţi pare rău după bunicu? mă
stea­gurile bisericeşti, se freca acum de ulu- întreabă unchiul, apucându-mă de bărbie.
cile gardului şi în clipele de tăcere — când  Îmi pare, am mormăit eu.
acolo, în odaie, îşi aduceau aminte de răpo-  Apăi, de, ce să-i faci ... ia de gustă
satul — auzeam desluşit scârţâitul sec al oleacă de cârnat şi trage un gât de rachiu
lemnului care se freacă de alt lemn. După ...
aceea a răpăit ploaia şi pânza neagră, bro­ Mătuşă-mea se împotrivi cu înfocare,
dată, cu un cap de mort pe ea, s-a înfăşurat dar până la urmă am sorbit dintr-un păhă-
uşurel în jurul băţului. rel, ca să uit — cum spunea unchiul meu
Bunicul e acum la judeţul cel din veac, — de necazuri şi de viermele ăla cu care
îmi şopti mătuşa, iar eu am lăsat iute capul dăm ochii abia după ce ne pune în pământ.
în jos, să-mi ascund zâmbetul. Ţinând bine Apoi verişoarele mele au ajutat la adusul
meridianele prozei
farfuriilor cu cârnaţi, iar eu, sprijinit de nu se întunecase de tot când dădeam de-o
scaun, puteam asculta în linişte ce se vor- parte împreună cu bătrânul Zientki sacii
bea despre patefon. care acopereau intrarea în bordei, unde
 Bătrânului grozav îi mai plăcea erau zăcătorile cu rachiu de cartofi.
muzica, ne explica unchiul.  Îţi pare rău după bunicu? mă
Oaspeţii, adunaţi în jurul mesei, la întreba Zientki, turnând cu băgare de
început au fost împotriva patefonului, dar seamă în cana mea lichidul acela gălbui şi
după ce au mâncat din cârnaţi au prins uşor tulbure.
şi ei să ridice în slăvi firea veselă a celui  Şi dacă îmi pare rău, ce-i ?
răposat. Bătrânul mă privi, puse jos vadra şi
 Cum îi mai plăcea să cânte ... se miră:
 Fără îndoială, şi el se întristea-  Ce te superi aşa? N-are omul voie
ză, acolo sus în cer, când ne vede aşa de să te întrebe?
posomo­râţi. Oricum praznicul în cinstea lui  Are voie, cum să nu, am răspuns
e dat. S-ar fi veselit şi răposatul, dacă ar fi eu şi deodată am izbucnit în plâns atât de
fost cu noi. tare de parcă abia atunci avea să-l pună pe
Când au pus patefonul, mai întâi bunicu în groapă. Zientki aşteptă liniştit, iar
unchii au început să ţină isonul cântecului când ochii mi se mai limpeziră, vârî mâna
de pe placă, iar după aceea, de parcă s-ar în buzunarul pantalonilor şi-mi întinse un
fi vorbit, se sprijiniră cu coatele de masă şi măr.
izbucniră în plâns. Nevestele se lipiră de ei  Hai, du-te, du-te, mă îndemnă el,
şi în felul acesta, primul cântec a fost mai toţi te întreabă acelaşi lucru nu-i aşa?
mult plâns decât cântat.  Da. Acuşi plec.
Cu al doilea, lucrurile au mers mai  Las’că te aşteaptă ei. Acuma s-au
bine. Nici vorbă, tot îl mai pomeneau pe pornit pe cântat. Chipurile pentru că aşa-i
bunicu, dar vorbeau numai de faptele lui plăcea mortului. Muierile poate că au şi
bune şi întotdeauna pline de haz. Cum s-a început să moţăie.
strecurat în timpul ocupaţiei şi cum a adus  Cântă, feciorii ăia de curvă, am
de la oraş taman acest patefon. Când au încuviinţat.
pus pentru a patra oară placa aceea cu un  Feciorii ... murmură bătrânul
cântec vechi nemţesc despre Lili Marlen, căzând pe gânduri. D’apoi ce altceva să
mătuşa m-a chemat în bucătărie. facă! Să plângă la masă? Nu-ţi alunecă
 N-ajunge votca, îmi zise, ştergân- mâncarea pe gât, zi şi tu.
pagina
du-şi cu basmaua obrazul înroşit de lacrimi  Nu-ţi alunecă, am recunoscut. Dar
şi foc. Ce ruşine! Şi doar i-am spus — se oricum, tot sunt nişte feciori de . . . 165
oţărî arătând cu mâna înspre odaia unde  Hai să-i tragi şi o duşcă la mărul
unchiul tot mai povestea despre bunicu — ăsta. Acu, după înmormântare, eşti şi tu
i-am spus eu că n-o să ajungă. Ce ruşine! băiat mare. A, să-ţi dau nişte rachiu de
De-ar trăi tata, ar mai muri o dată, de inimă secară. Pe ăsta numai pentru mine îl păs-
rea. trez.
 Las’că mă reped până la Zientki, După al doilea păhărel de rachiu,
am îmbărbătat-o eu pe mătuşa. Măcar nişte m-a cuprins brusc mânia şi am început să
samahoncă şi tot am să aduc. răcnesc că nu le duc nimic de băut. Mi-e
 Numai vezi de ia cana cu tine, lehamite.
mă rugă dânsa. Şi vino iute! Uite, cu astea  Leit răposatul, chicoti Zientki.
de aici, urmă ea numărând sticlele rămase, S-ar putea să nu merite băutura. Dar vezi că
mai fac eu faţă o vreme. sunt oaspeţii lui bunicu-tău. Te ia cu scârbă
Cu iapa mea, până la alde Zientki când îi auzi cum cântă. Cică-i praznic de
făceam cam vreo jumătate de ceas. Încă înmormântare şi când colo. Nu prea-i . . .
meridioanele prozei
 Nu prea-i . . . Bătrânul mă săltă pe iapă şi-mi întinse
 Am stat şi eu de m-am socotit. cana, acum grea de tot.
Cum să le las alor mei cu limbă de moarte  Să n-o verşi.
ce să facă după ce-oi muri eu. Să bocească  Nu.
n-aş zice că are rost. Praznicul ... iar nu  Cât priveşte ... ştii tu ce, şi mă
mi-ar prea veni la socoteală. Şi atunci ce . . . bătu pe umăr, cât priveşte ... Acuma m-am
dar tu ce-ai vrea: cu praznic sau fără? hotărât, gata: e bun obiceiul cu praznicul.
 Fără.  Poate, am răspuns, şi nu mă gân-
 Aşa mi-am zis şi eu. Dar atunci ai deam decât să nu vărs nici o picătură din
mei ce-or să facă? Au să se întoarcă de la cana plină ochi.
cimitir şi după aia? Să te culci e prea devre- Iapa mergea legănându-se şi când
me. Să-i dai înainte cu plânsul, te doare m-am hotărât să sprijin cana de greabănul
capul. Iar eu am să fiu sub pământ. Mătuşi- ei, ca să pot ţine vasul cu amândouă mâi-
ta a plâns? nile, necheză numai şi o porni la trap uşor.
 Mult. Băutura plescăia în vas, dar pipăindu-i
 Păi vezi. Iar acu nu se gândeşte cu mâna marginile reci nu mi-am umezit
decât dacă-i ajunge băutura. degetele. Doar ca să fiu mai sigur mi-am
M-am ridicat iute de jos şi m-am întins scos căciula şi am acoperit cu ea gura cănii.
să iau cana. Bătrânul m-a luat de mână, şi Într-o clipă duhoarea de rachiu pieri de
aşa am ieşit la aer curat. Când am scos parcă ar fi luat-o cineva cu mâna. Iar după
capul afară de sub streaşină bordeiului, aceea am simţit şi mireasma teilor de pe
am băgat de seamă că pe cer se aprinseseră marginea drumului. Şi aşa, aplecat peste
stelele. rachiul care plescăia în cană, ţinând cu
 Vezi, acolo e găinuşa, îmi arătă evlavie, între amândouă mâinile vasul rece
Zientki cu braţul. Colindă aşa toată noap- de tablă, am hotărât să mai spun încă o dată
tea, de jur împrejur. Ai să mai nimereşti în gând rugăciunea morţilor pentru sufle-
acasă? tul bunicului meu, pe care îl iubisem atât.
 Nimereşte calul, i-am răspuns. În româneşte de OLGA ZAICIK

pagina
166
G. Butalewicz
poezia vizuală

Kenneth Pathen

pagina
167
interviu

George Vulturescu:
Puţine poeme îţi pot fi
o „oglindă” fidelă...
Paul GORBAN în dialog cu poetul Geoge VULTURESCU

Paul Gorban: Domnule George Vulturescu, zie, la Iaşi – colocviile de la Casa Pogor, de
iată un motiv clar să vorbim, astăzi, despre la „Convorbiri literare” - , la Arad (castelul
poezie, poeţi, generaţii, critici şi cultura poeti- Săvârşin), la „Familia” din Oradea, la colocviile
că. Astăzi, în acest Târg minunat al Iaşilor are de la Cluj, Bistriţa, la târgurile de carte de la
loc Sărbătoarea poeziei, chiar de Buna Vestire, Bucureşti. Unii sunt derutaţi şi bravează, alţii
eveniment care a ajuns deja la ediţia a XVII-a şi răsună ca nişte ţevi de orgă, unii nu se citesc
care ca şi la celelalte ediţii a adunat aici la Pod decât între ei, şi sunt doar carcasele unor proto-
Pogor Fiul, locul în care odinioară se întâlneau tipuri, alţii sunt de o maturitate şi originalitate
junimiştii, mulţi poeţi importanţi atât ai gene- care se cer remarcate, care au „pecete”.
raţiilor 60-80, şi aici mă refer la Horia Zilieru, Am văzut tineri promiţători la cenaclul
Liviu Ioan Stoiciu, Gellu Dorian, Daniel Corbu, „Junimea” de la Casa Pogor. Sper să se ia în
Adrian Alui Gheorghe şi mulţi alţii, precum şi serios. Îi urmăresc, pe unii i-am publicat în
poeţi ai generaţiei recente numită doimiistă, iar „Poesis”, pentru că sunt un prieten de departe al
aici fac trimitere la doar câteva nume: Katya scriitorilor din Iaşi, alături de care transilvănea-
Kelaro, Cătălin Ştefan, Bogdan Federeac şi alţii. nul din mine s-a simţit solidar. Regret doar, că în
Spuneţi-mi cât de real este acest dialog între timp ce trec anii, pe mulţi dintre ei îi găsesc tot
generaţiile poetice şi ce-i determină de fapt pe mai dezbinaţi, în grupuri „elitiste”, „universita-
critici să-i separe pe poeţi în generaţii? re”, religioase, politice. Sunt marcaţi de funcţii,
de apartenenţe şi dependinţe …
pagina George Vulturescu: Dialogul dintre generaţii
168 are loc în permanenţă, în istorie nu se înain- P.G.: Aţi debutat în 1973 în revista Familia, unde
tează în grupuri, ”generaţii”, flancuri, ci umăr poetul Ştefan Aug. Doinaş, v-a numit un volup-
la umăr, într-o interdependenţă a variatelor tuos al imaginii. Astăzi la aproape 60 de ani,un
circumstanţe. Să ne înţelegem: nu sunt alţi inter- vultur născut sub zodia peştelui, aţi susţinut cu
mediari în acest dialog decât operele scriitorilor, „magna cum laudae” o teză de doctorat ce are
şi, în cazuri fericite, întâlnirea faţă către faţă. ca temă poetica lui Ştefan Aug. Doinaş. Ce v-a
Îmi repugnă faptul că unii critici se cred astfel determinat să faceţi această lucrare?
de intermediari, că folosesc cenaclurile („tinerii
care vin”) ca pe o masă de manevră în scopul G.V.: Înainte de-a fi un exerciţiu de devoţiune pe
unor proiecte hegemonice. Cunosc critici care text şi prin text, pe care i-l datoram, este o reacţie
scriu doar despre cei din preajma lor şi, apoi, fac faţă de „orbirea” unei ”rele postumităţi”. Astfel,
din aceste rânduri adevărate „urice”de domnie în Istoria sa Nicolae Manolescu (care, de altfel
(că tot suntem pe terenul Moldovei voievoda- i-a dedicat numeroase studii prin vreme, de o
le!). rară profunzime, între care şi acea grilă a celor
I-am întâlnit, şi-i urmăresc pe „cei care „3 Doinaş” – mitologicul, abstractul, moralis-
vin”, debuturile lor, reacţia în public la lec- tul polemic) scrie executând parcă un ordin al
turi şi colocvii (Botoşani - Congresul de poe- CNSAS-ului: „După 1989 Doinaş n-a mai scris
interviu
decât accidental poezie …” (p. 923). A şterge cu într-o scrisoare – pe care de altfel editura
un acid corosiv volumele care au schimbat para- Paralela 45, condusă de un alt important poet al
digma discursului poetic doinaşian (Interiorul generaţiei 80, Călin Vlasie a publicat-o în loc
unui poem – 1990; Arie şi ecou – 1992; Lamentaţii de postfaţă în antologia ORB prin Nord – spunea
– 1997; Aventurile lui Proteu – 1995; Psalmii – despre poetul George Vulturescu următoarele:
1997) ni se pare o „orbire” de judecată. Un alt ochiul tău orb este aici să ne amintească de faptul că
motiv a fost entuziasmul meu pentru lucrarea adevărul este în altă parte, nu în operele raţiunii, că
monografică a lui Virgil Nemoianu – Surâsul el se situează în hăurile fiinţei, acolo unde o înalţă şi
abundenţei, Cunoaştere lirică şi modele ide- o împroaşcă spre înălţimi forţa poetică a extraluci-
ologice la Şt. Aug. Doinaş (1994). Din păcate dităţii. Domnule George Vulturescu, chiar într-
ea nu cuprinde analiza ultimelor volume (Arie un poem de-al dumneavoastră am găsit acest
şi ecou, Lamentaţii, Aventurile lui Proteu şi adevăr despre care vorbeşte prietenul francez.
Psalmii) care dau măsura adevăratului Doinaş. Iată ce spuneaţi în poemul Lui Daniel (Răul de
Nu e analizat nici teatrul, nici volumul de proză, Nord): Daniel, azi îţi voi vorbi despre culorile/ grave
desigur nu atât de valoroase precum celelalte ale Nordului: negru cleios al/ lutului, negrul – prelat
genuri în care a excelat (poezie, critică literară, al cortegiilor din sate/ purtat ca o onoare poetică a
traduceri). Ba mai mult, în reeditarea din 2004 omului de-a/ se afla în calea neantului … Într-un alt
riscă o plasare a Psalmilor pe linia lui Vasile poem spuneţi: Ochiul tău orb/ este o grotă în clocot
Militaru şi a lui Eugen Dorcescu (p. 321), ceea gata să răbufnească,/ să reverse o lavă neştiută. Este
ce ne nemulţumeşte. Aşadar, demersul nostru poetul în miezul neantului? Ce-l determină pe
critic are o „plajă” largă de acoperit. Sper ca acesta să îşi arate adevărul? Eu cred că poetul
paginile viitoarei cărţi să şi confirme… încearcă de fapt să facă văzută celorlalţi icoa-
na lui, impunând astfel un model cultural, un
adevăr pe care într-un alt poem l-am găsit aşa:
P.G.: Mai mult, în perioada studenţiei la Cluj, Ochiul orb/ este retina pură/ este dislocarea/ este
aţi susţinut lucrarea de licenţă sub îndrumarea sexul încremenit al icoanelor // (…)/ este abatorul
Ioanei Em. Petrescu, critic literar şi un bun cer- unde ard spaimele nopţilor noastre/ este sicriul în
cetător în poezia lui Eminescu. Gurile literelor care îngropăm divinitatea.
o comparau de cele mai multe ori cu poeta
Constanţa Buzea. G.V.: Cred că poetul nu impune un „model
cultural”, ci face atât de veridic adevărul lui din
G.V.: Cred că este o greşeală: nu poate fi susţi- „noaptea obscură a sufletului” (Juan de la Cruz)
nută prin nimic o asemenea comparaţie. Ioana încât acesta devine o putere la care poţi adera, o
Em. Petrescu este un strălucit profesor com- credinţă cu care poţi înainta …
paratist – a predat la Univ. din Cluj şi din Los Aţi citat din volumul meu Orb, prin
Angeles. (Constanţa Buzea n-a semnat nici o Nord unde orbirea nu e doar un motiv literar,
carte de teorie sau critică literară). Fiică a istori- ci o existenţă – ripostă la accidentul suferit în pagina
cului literar D. Popovici, ea ne-a lăsat două cărţi copilărie (pierderea unui ochi). Poetul belgiano-
de cercetare eminescologică foarte îndrăzneţe francez M. Moreau (care a fost la mine la Satu
169
(Eminescu. Modele cosmologice şi viziune Mare) mi-a întărit ideea că orbii nu sunt cei care
poetică – 1978; Eminescu şi mutaţiile poeziei nu văd lucrurile din jur, ci cei care nu văd în
româneşti – 1989) şi altele de poetică postmo- „hăurile fiinţei”. Aşadar, orbul din Nordul meu
dernă (Configuraţii – 1981; Ion Barbu şi poetica nu este dintre cei supuşi (Milton, preluat de
postmodernismului – 1993). Huxley zice: „Orb prin Gaza, la moara cu sclavi”),
A fost o şansă unică pentru mine de a-i ci un rebel care „citeşte” monogramele fulgere-
fi aproape (era severă şi fragilă în acelaşi timp), lor de pe Pietrele Nordului cum crede el: moara
de a-i propune o temă despre motivul prafului din Nord nu e o moară cu sclavi ci cu vizionari:
la Eminescu (la care mai lucrez, nu e un timp făina lor e neantul.
propice pentru exegeze eminesciene) şi să-mi fie Am moştenit de la codrenii mei arta de-a
acceptată ca lucrare de licenţă. Îi datorez mult aştepta fulgerele: e o aristocraţie a focului şi ste-
pentru orizonturile pe care mi le-a deschis şi lelor în noapte. Pe ea o servesc. Acopăr geografia
pentru înrâurirea luminoasă a anilor de studiu unui Nord cu „desenele” (monogramele) mele,
de la Cluj. cu ţesătura literelor lor. Ele sunt exacte pentru că
P.G.: Prietenul dumneavoastră Marcel Moreau nu le repet. Sunt reprezentantul lor legitim pen-
interviu
Stoiciu, Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian,
Dumitru Chioaru, Lucian Vasiliu, Dan David
(vai, unii dintre ei plecaţi prea devreme). La
Poeţii George Vulturescu şi Nichita Danilov,

Colocviile (şi mai apoi la Serile de Poezie) nem-


ţene au fost Dinu Flămând, Ion Mircea, Angela
Iaşi, 2010. FOTO: Ionică Moldovanu

Marinescu, Adrian Popescu, Ioan Flora, Elena


Ştefoi, Gh. Iova, Ioan Pintea. Azi sunt în istorii,
în antologii contemporane. Atunci ne bucuram
de o antologie subţire ca o lamă de cuţit, tipărită
de o imprimerie veche din târg: ”Se apropia
sfârşitul secolului”. Toate curentele literare
şi „ism” ele erau prezente aici. Era o oază în
ariditatea comunistă. Cărţile spre care tindeam
cu toţii atunci se citeau între noi, la liceele din
Neamţ, la mesele improvizate în urcuşurile
tru că le imaginez: litera e noul corp orfan în care spre Cetatea Neamţului sau sub Pietricica lui
ni-searată zeii, ”orfană ca un ou de cuc într-un Adrian Alui Gheorghe. Era nu numai o bucurie
cuib străin/ pe care fulgerul l-a însămânţat cu/ a întâlnirii în dialog, ci şi a căutării celuilalt.
memorie şi văpaie/ Îl iei în creierul tău până ce Între Neamţ-Satu Mare eu şi Daniel aveam de
febra ta/ îi va cloci puii/ nouă luni, nouă toam- schimbat trenuri şi autobuse, aşteptam prin
ne…” (Monograme pe Pietrele Nordului). gări cu caiete pe genunchi în care scriam cu o
frenezie rar întâlnită. Ne mâna doar acel „lux”
P.G.: Să revenim la un subiect amintit în deschi- suprem al lumii, ”al relaţiei umane” (Antoine
derea dialogului nostru anume, cultura poetică. de Saint – Exupery). Sper că şi azi se mai ia câte
Vreau să îmi spuneţi ce poeţi v-au influenţat anii un tren ca să-l întâlneşti pe Vasile Leac la Arad,
de tinereţe, care sunt aceia care v-au exorcizat pe Viorel Mureşan la Surduc, pe Ion Tudor
simţurile estetice ale poeziei? Totodată aş vrea Iovian la Buhuşi, pe Dumitru Augustin Doman
să îmi povestiţi despre Colocviile de la Târgul la Curtea de Argeş, pe Lucian Perţa la Vişeul de
Neamţ, locul unde „poetica” Nordului se con- Sus … Aceste călătorii spre „ceilalţi” sunt bine
topea cu poetica Sudului, Estului şi a Vestului. definite în înţelesul dat de Monahul de la Rohia
Ce-i determina pe tinerii poeţi, pe critici să se sintagmei „prin alţii spre sine”…
întâlnească într-un dialog poetic înainte de 89?
Astăzi cei mai mulţi debutanţi sau poeţi ai gene- P.G.: În multe dintre articolele care apar în
raţiei mele stau ascunşi în laboratoarele lor, de revistele vremurilor noastre se vorbeşte despre
unde odată la câţiva ani aduc în lumină experi- scriitori provinciali şi scriitori de centru. George
Vulturescu cum vede această separare între scri-
pagina mentele lirice.
itori? El ce fel de scriitor este?
170 G.V.: De fapt, fără acest dialog între generaţii,
despre care vorbiţi, nu există „cultură poetică”. G.V.: Provincia mea e noaptea scrisului … Cine o
Cultura (informaţie, devoţiune pe textele celor- cunoaşte vine spre mine. Eu văd la lumina lui …
lalţi) este dialogul neîntrupt dintre generaţii. În
afara ei totul e aproximativ. Poţi fi „în dialog” P.G.: Mulţi poeţi ai generaţiei 80 s-au apucat
cu Platon, cu Baudelaire, cu Rilke, cu Nietzsche, de proză, unii chiar au declarat public că nu
cu Rimbaud, şi adesea eu o fac – prin text şi pe mai pot scrie poezie. (Aici fac referire la Mircea
text – cu Eminescu, Blaga, Cioran, Elialde … Cărtărescu). Unde se produce ruptura cu poe-
Pentru mine un astfel de locus amoenus, zia? Dumneavoastră scrieţi proză?
propice dialogului a fost la Tg. Neamţ – Piatra
Neamţ. Prietenia timpurie cu D. Corbu / iniţia- G.V.: „Ruptură” între poezie şi proză? Nu cred. E
torul colocviilor de aici - m-a adus, cu trenuri, atâta „poeticitate” în frazele lui Sabato, Malcolm
cu autobuse, cu maşini închiriate sau ale prie- Lowry, Faulkner … Râd de poeţii vlăguiţi care
tenilor, spre această „academie liberă” în care cred că se pot salva scriind proză. Poţi vedea o
vocile lui M. Mincu, L. Ulici, Mircea Martin se picătură de apă în valurile oceanului sau pe sti-
întretăiau cu tinerii de atunci Aurel Dumitraşcu, cla unui microscop, poţi vedea luna de pe terasa
Nichita Danilov, Liviu Antonesei, Liviu Ioan unui bar sau oglindită în roua ierburilor mele
interviu
din Nord. Dacă eşti scriitor harul nu se scindează. Breban, toamna trecută (2009) la Galele APLER
Zice undeva Dimitrie Areopagitul: „Călugării la Câmpina, mi-a venit o idee. Anume să-l întreb
care se străduiesc să imite moravurile îngeri- despre premiile Nobel şi şansele scriitorului
lor nu sunt niciodată mai aproape de ţel decât român. Acum vă întreb şi pe dumneavoastră.
atunci când tac.” Da, şi eu tac uneori în pagini Un premiu Nobel poate face în librăriile lumii
lungi de proză. Mai încolo, dacă timpul va avea mai cunoscută literatura română, îl poate pune
răbdare. Căci fulgerul poeziei orbeşte adeseori într-o lumină mai bună pe scriitorul român, are
… în fond acesta din urmă nevoie de un premiu ca
să îi confirme valoarea?
P.G.: Postmodernismul încearcă prin diferite căi
să globalizeze limbile. Poate el să globalizeze G.V.: Desigur, „obsesia Nobelului” pentru scri-
chiar şi limbajele poetice? Totuşi, poeţii duc în itorul român e aproape o isterie …S-o joace alţii
metafora lor orgoliul. De pildă, dumneavoas- şi pe patru, eu mă consolez cu Mario Vargas
tră aţi găsit acolo, în Nord, fluviul poetic din Llosa în locul lui Kerestesz … Şi dacă tot aţi
care zilnic vă luaţi viaţa. Aţi putea spune într-o vorbit de prozatorul Nicolae Breban (un mare
dimineaţă postmodernă că sunteţi ataşat sau că prozator pentru Europa) nu credeţi că l-ar înjura
aparţineţi postmodernismului? şi mai mulţi scriitori de duzină de azi? În felul
nostru, balcanic, de-a face istorie eu cred că pri-
G.V.: Într-un text despre poezia mea, regretatul mul laureat Nobel român ori va fi sanctificat de
Marin Mincu (pe care l-am cunoscut la Colocviile vreun răspopit politic, ori va fi făcut „troacă”
de la Neamţ) mă aşază pe un „filon recuperator în ziarele şi emisiunile dadaiste de pe sticlele
al post-textualiştilor”, preocupat fiind de „atin- noastre din case …
gerea tensiunii scriiturii” prin „cel mai eficace
instrument al textualizării: ochiul orb” (O pano- P.G.: Dacă ar fi să faceţi o radiografie a scriitoru-
ramă critică a poeziei româneşti…, p. 1034). lui de după 89 cu cea de dinainte cum ar arăta
Iar alt critic, Al. Cistelecan mă vede „laureat” al aceasta?
unui „expresionism de temperament, de sânge
învăpăiat şi de gesturi aprige” (Al doilea top G.V.: Cam aşa: ieri la „Scânteia tineretului”, azi
…., p. 139). Aşadar în acea „dimineaţă post- autor de Istorii literare …
modernă” eu voi fi fiind tot în acelaşi loc: pe
Pietrele Nordului aşteptând fulgerele … P.G.: După 89 mulţi scriitori români şi-au făcut
edituri sau reviste. Aceasta era de fapt visul ori-
P.G.: Stând de vorbă cu prozatorul Nicolae cărui scriitor care a trăit cel puţin debutul sub
regimul comunist. Dumneavoastră
aveţi o superbă revistă, care a
Daniel Corbu şi Lucian Vasiliu, Iaşi, 2010. FOTO: Ionică Moldovanu

împlinit recent 20 de ani, revista


Poesis. Aţi spus despre aceasta, cu pagina
multe ocazii, că reprezintă de fapt
171
Poeţii George Vulturescu, Liviu Apetroaie, Tucu Moroşanu,

„un vis de poet”. Cum a venit acest


vis şi ce-l ţine activ?

G.V.: Satu Mare n-a avut nici o


revistă literară, nici un colocviu
literar naţional. Dintre scriitorii
mari au trecut pe-aici la „şezători
literare”: Liviu Rebreanu, Camil
Petrescu, Ion Agârbiceanu (1923).
Dintre poeţi: O. Goga (la înmor-
mântarea lui Vasile Lucaciu, 1922),
A. Cotruş (1925), Ion Minulescu
(1922, 1923). Iar „foile de cultu-
ră”, „revistele” au apărut în 2-3
numere. Cea mai longevivă a fost
a lui G.M. Zamfirescu, un exilat
interviu
la Satu Mare, Icoane maramureşene, apărută iarba e un animal de Nord. Nu are copite. Nu
în 7 numere (ultimele 3 – numere duble) între pun mâna pe cuţit. Limba ierbii lunecă pe gre-
1923/1924. Acum Poesis este în al 21-lea an. A abănul/ reavăn al lutului ca o limfă ce acoperă/
fost reacţia mea la ariditatea culturală a zonei. sexul pietrelor. Cine poate fi lucid în noapte/
De fapt, în 2000 am publicat şi singura „istorie când stelele îţi atacă albul ochilor” … (Sângele
literară locală”: Dicţionar: 1700-2000. Literatură de pe cuţitele lumii). Totuşi care credeţi că este
şi cultură în ţinuturile Sătmarului. Un anume poemul care vă reprezintă cel mai mult?
misionarism ardelean m-a transformat într-un
„funcţionar cultural” care a pus plăci come- G.V.: Puţine poeme îţi pot fi o „oglindă” fidelă,
morative la oamenii de cultură de aici, a adus mereu rămâne un „rest”. În cazul meu aş reco-
scriitori naţionali şi europeni. Uneori într-o manda acest „rest”: poate ciclul „Tratat despre
„ceaţă” politică locală. Acum mă ţine activ doar Ochiul Orb” (din volumul cu acelaşi titlu, din
îndărătnicia. Şi ca să le-o zic „prietenilor” de pe 1996), cu siguranţă poemul „Stânci nupţiale” (din
margine: Nu mor caii când vor câinii … volumul omonim, 2003) sau ”Vultur bătrân, pe
Ceahlău” (în volumul Gheara literei, 1998).
P.G.: Dacă ar fi să plecaţi într-o altă ţară pentru
totdeauna: ce carte de autor român şi ce număr P.G.: O ultimă serie de întrebări pe care am pre-
al revistei Poesis sau ce revistă românească aţi gătit-o sună aşa: Cum preferaţi să fiţi văzut de
lua cu dumneavoastră? critica literară, cum preferaţi să fiţi citit de poeţi
şi cum vă vedeţi în următoarele poeme sau volu-
G.V.: Pentru a nu întrerupe jocul/ dialogul (cu me de poeme?
o singură carte, o singură revistă nu mă împac!)
răspund: dacă ar fi să pot duce doar o singură G.V.: De fapt, aveţi aici 3 întrebări. Trebuie să
carte atunci aş memora mai intâi, toate poemele le iau pe rând: 1. Nu aştept nimic de la critica
lui M. Eminescu, apoi aş lua Poemele luminii ale literară: ar putea exista un George Vulturescu
lui Lucian Blaga. Cu acest fond – moldav şi tran- gata citit înainte de a-mi încheia, trimite spre
silvan – aş putea supravieţui oriunde. Dintre publicare poemele? Ordinea e aceasta, domnilor
numerele „Poesis” l-aş alege pe cel cu nr. 100 „profesori de poezie”: Nordul, ca şi poemele mele,
(1998) pentru că are o sută de colaboratori. Iar trebuie căutat, străbătut … 2. Poeţii sper să mă
dintre reviste aş prefera „Apostrof”, numărul cu citească tot ca şi până acum: într-o conjuraţie a
ancheta ”În lumea taţilor” (4 aprilie 2001). codurilor cu care ne dezvăluim infernul. 3. În
următoarele volume/ poeme sunt înfundat până
P.G.: Fiecare poet are un poem personal în care în gât în glodurile lor: nu mă văd, nu le văd. În
crede cel mai tare. De la Frontiera dintre cuvinte jur e doar apa, aerul, focul …
(1988) la Alte poeme din Nord (2007) lirica lui
George Vulturescu pare să „miroase a iarbă, Iaşi 26 marie 2010, „Sărbătoarea poeziei”
pagina
Valeriu Matei şi Paul Gorban, Iaşi, 2010 la "Sărbătoarea Poeziei".
172
Poeţii Tucu Moroşanu, George Vulturescu, Vasilian Doboş,

Foto. Ionică Moldovanu.


arte vizuale

Cazul „Basquiat”
Un om simplu…

Ioana PETCU
Un om simplu… Basquiat care face din stradă marele său spaţiu
de scriitură şi imensa lui coală albă pentru desen.
Cel care va deveni unul dintre copiii Arta lui este acum publică, deschisă spre a fi citi-
teribili ai Americii, Basquiat s-a născut într-o tă şi văzută. O dată cu pierderea prieteniei lui
familie mixtă, tatăl, Gérard Basquiat, fiind de Al Diaz, proiectul SAMO va înceta să existe în
origine haitiană, iar mama, Mathilde, avându-şi formă urbană, tânărul artist începând să picteze
obârşiile în pământurile portoricane. Ambele vederi şi tricouri, lucrând în paralel ca angajat şi
limbi, atât franceza, cât şi portoricana, îi sunt la Depozitul de Haine Unicat de la Broadway.
cunoscute, folosindu-se în lucrările sale de mai Scria şi picta orice prindea la îndemână: haine,
târziu cu precădere de cea de-a doua. Familia pantofi, mobilă sau albume de artă. Împreună
va fi ruptă de un divorţ care va face ca băiatul cu tineri entuziaşti (Shannon Dawson, Michael
să intre în custodia tatălui. Suferă un accident Holman, Nick Taylor şi Wayne Clifford) for-
puternic la vârsta de şapte ani, când o maşină îl mează în 1979 o formaţie intitulată Gray (nume
loveşte în vreme ce se juca în stradă. Urmează desigur datorat lui Henry Gray) care va cânta
o perioadă de spitalizare în care primeşte din în cluburi cunoscute artiştilor optzecişti precum
partea mamei drept cadou Atlasul de anatomie CBGB, Hurrahs şi la Mudd Club. Grupul însă
realizat de Henry Gray (1827 – 1861), carte ale va întâmpina nenumărate greutăţi, pornind de
cărei imagini le va păstra în minte şi din care la spaţiul de repetiţie, până la obţinerea con-
se va inspira. Tot mama lui va fi aceea care-i tractelor pentru concerte. Nopţile newyorkeze
va deschide gustul pentru pictură; ea însăşi îl fură, dragorile şi alcoolul de asemenea. Joacă
având un accentuat simţ artistic îl va purta pe în filmul care-i este dedicat Downtown 81 (New
copil prin sălile de expoziţie de la Muzeul de York Beat) / În oraş 81 (Pulsul New Yorkului), în
Artă Modernă din New York (MoMA). Şi poate regia lui Edo Bertoglio, producţie în care coloa- pagina
tot de la ea va fi moştenit labilitatea, întrucât na sonoră include şi câteva cântece ale trupei 173
Mathilde îşi va petrece anii în diferite aziluri de Gray. Apare şi în videoclipul formaţiei Blondie
sănătate mintală. Aflându-se la şcoală, Basquiat realizat pentru melodia Rapture / Extaz, în rolul
nu dă rezultate deosebite în privinţa desenului, unui DJ. O vreme, „locuieşte” într-o cutie de
deşi şi-ar fi dorit – ceea ce l-ar fi deranjat des- carton în Thompkins Square Park – şi ca expresie
tul de mult, după cum afirmă într-un interviu a revoltei, dar şi din motive finaciare. Totul se
acordat curatorului Henry Geldzahler (1935 schimbă în monetul în care media americană
– 1994). Urmează cursurile la Liceul Edward realizează faptul că are nevoie de el. Descoperit
R. Murrow, dar în 1978 renunţă la studii şi de scriitorul René Ricard (1946 –), participă la
părăseşte casa lui Gérard Basquiat, pentru a se prima expoziţie de grup din The Times Square
dărui vieţii tulburătorului New York, neavând Show, acţiune sponsorizată de Collaborative
o adresă fixă, iar singura lui ocupaţie fiind aceea Projects Incorporated şi Fashion Moda. Din
de a scrie texte pe pereţii clădirilor din SoHo şi 1981, Basquiat îl cunoaşte pe Andy Warhol
de a desena graffiti-uri împreună cu prietenul (1928 – 1987) sub influenţa căruia cariera sa se
său, Al Diaz, ascunzându-se sub pseudonimul va extinde. Doar în 1982 tablourile sale numără
SAMO. peste două sute. Expoziţiile lui vor fi promovate
Se configurează în această etapă un de nume cunoscute în media americană şi inter-
arte vizuale
naţională: Annina Nosei, Bruno Bischofberger,
Larry Gagosian şi Mary Boone. Devine cunoscut ...şi o operă a simplităţii
în Los Angeles, Zurich, Roma şi la Rotterdam,
iar împreună cu Julian Schnabel (1951 –), David Supranumit „micul Rimbaud al
Salle (1952 –), Francesco Clemente (1952 –) şi Americii”, BASQUIAT era o personalitate con-
Enzo Cucchi (1949 –), critica îl consideră ca trarie: paranoic şi megaloman, dar de o timidi-
făcând parte din curentul neo-expresionist. tate extremă şi autodestructiv. Este un produs al
Din iniţiativa lui Bruno Bischofberger, publicităţii, dar refuză adesea întrebările publi-
în 1984, vor lua fiinţă şi vernisajele lurărilor ce, punându-i pe interlocutori în situaţii epu-
făcute în colaborare. Creând un fel de varia- stuflante. El este noul Artaud, noul van Gogh
ţiune pe temă dată în aria picturii, Basquiat, pierdut printre zgârie-norii albăstrii. Opera lui,
Warhol şi apoi Clemente intervin pe aceeaşi începând de la proiectul SAMO şi până la ulti-
pânză, fiecare tratând-o cu autenticitatea lui. mele lucrări, este o refexie a interiorului său
Tânărul pictor este prins şi înghiţit în cele din scindat. Textul care acoperea pereţii clădirilor
urmă de uluitoarea lume a artei şi a afacerilor din SoHo sau Podul din Brooklyn reprezintă
din această zonă. Este cunoscută neştiinţa sa la început un comentariu public. Fragmentele
de a folosi banii, majoritatea investiţiilor sale de graffiti par că s-ar putea aduna într-un fel
făcându-le în cocaină sau, mai rar, în lucruri de manifest artistic în care se distinge spiritul
complet nefolositoare. Munca asiduă de la înce- frondist: „SAMO as a new art form. SAMO as
putul anilor ’80 îl extenuează. Viaţa personală an end to mindwash religion, nowhere politics
devine un dezastru, Basquiat neavând nici o and bogus philosophy. SAMO as an escape
relaţie stabilă: scurta perioadă când are o legă- clause. SAMO save idiots. SAMO as an end to
tură cu Madonna, în 1982, face senzaţie în presă, bogus pseudo intellectual. My mouth, therefore
la fel şi ciudata legătură de natură homosexuală and error. Plush save… he think. SAMO as an
cu David Bowes (1957 –). Stările depresive se alternative to God. SAMO as an end to playing
accentuează până la criză. Moartea lui Warhol – art. SAMO as an expression of spiritual love.
prietenul, protectorul şi idolul său – îl afectează SAMO for the so-called avant garde” (SAMO ca
puternic: puţine sunt tablourile pe care le face o formă de artă nouă. SAMO ca un sfârşit al reli-
după acest trist eveniment. Sfârşeşte în vârstă giei depersonalizante, al politicilor inexistente
de douăzeci şi şapte de ani, suferind un atac de şi al falsei filosofii. SAMO precum o clauză a
cord în urma unei supradoze. Cariera sa abia salvării. SAMO salvează idioţii. SAMO ca un
începuse. sfârşit al pseudo-intelectului. Cuvântez, deci
greşesc. Salvează pluşul... gândi el. SAMO ca
un alt Dumnezeu. SAMO ca un sfârşit la joaca
de-a arta. SAMO, o expresie a iubirii spirituale.
SAMO pentru ceea ce s-ar numi avangardă).
pagina Când se îndepărtează de Al Diaz pereţii vor
174 reţine următoarea „inscripţie”: „SAMO is dead”
(A murit SAMO). Scrisul va fi mai târziu o remi-
niscenţă a gândurilor sale colate în tablouri,
dilatând sfera semantică a mesajelor ulterioare.
Într-adevăr, acest Rimbaud al nopţilor newyor-
keze din perioada 1978-1981 este artistul-că-
lător, genial şi damnat deopotrivă; el trăieşte
într-o imensă petrecere hippy, migrând dintr-
un apartament în altul, dintr-un bar în altul,
visându-se faraonul Egiptului, inspirându-se
din realitate şi din pseudo-realitatea oferită de
droguri.
Lucrările sale, cele mai multe datând
din anii faşti în care se apropie de Warhol,
lucru pentru care este şi suspectat de critică, se
echilibrează între stabilitate (temele recurente)
şi descentrare (avalanşa de semne şi tehnici
arte vizuale
folosite). Unul dintre elementele centrale mai
ales în prima perioadă a creaţiei este descrierea
metropolei – această arie a vertijului şi a crizei
fizice sau spirituale. Într-un tablou din 1981
(Untiled) clădirile înalte îşi conturează siluetele
întunecate pe toată suprafaţa pânzei; o singură
maşină iese din pâlcul de blocuri cenuşii, ca
şi cum ar evada din zona închisă, din cadrul
tabloului, poate. În Gastruck (1984) imaginea
se adună din trei parţi coagulate: străzile noc-
turne pustii (în stânga), maşina cu gaz care
goneşte cu farurile aprinse (centru) şi cartierul
întunecat (în dreapta). Din cele trei secvenţe,
publicul deja îşi va fi format un film, cu atât
mai mult cu cât, din punct de vedere coloris-
tic, înţelesul se extinde. Centrul este conceput
în culori ardente – roşu şi galben intens –, în
vreme ce părţile laterale sunt descrise în nuanţe
reci. Metropola cu locuitorii ei este expresia
violenţei. Pe de o parte, violenţa este cea fizică:
în Defacement. The Death of Michael Stewart), din
1983, Basquiat poveşteşte, în aceeaşi tehnică de
desen naiv schiţat, cum a fost ucis artistul de
culoare Michael Stewart de către un poliţist.
Reprezentantul ordinii publice este un caracter
frecvent în creaţia artistului, ajungând să fie un
fel de călău al asfaltului din marele oraş. Pe de gră. Imaginea scheletului văzut clar în întuneci-
altă parte, se pot face victime „de interior”, ale mea trupului (Wicker, 1984; Flexible, 1984; Boxer,
conştiinţei: adesea apare marca dolarului ame- 1982; The Field Next To the Other Road, 1981)
rican ca prezenţă a sistemului comercial în care aminteşte de închipuirile morţii în ilustraţiile
viaţa a devenit un obiect de consum; oamenii medievale intitulate Dansuri macabre. Personajele
portretizaţi sunt simple feţe neindividualizate, lui Basquiat nu sunt doar marionete, dar sunt şi
toţi sunt de fapt nişte accidente ale des-figurării. prezenţe ale morţii. Ca o ironie a sorţii, ultima
Întreaga istorie este văzută ca o hartă urbană în sa lucrare Riding with Death (1988) este găsită
care personalităţile devin simpli trecători prin în atelierul său după deces. Aici se închipuie o
mulţimea de semne care marchează evenimen- dinamică descompusă într-un spaţiu liber; un
tele: Obnoxious Liberal, 1982; History of Black om, parte carne, parte schelet, a încălecat trupul pagina
People, 1983. Societatea înfăţişată de Basquiat alb, segmentat, al morţii, pentru a pătrunde în
este spectaculară. Semănând cu nişte desene neant. Monstruosul urcă până la nivelul valo- 175
pe troruar făcute de copii, lucrările reproduc rilor erei moderne. Pentru Basquiat miturile se
o lume în care oamenii sunt marionete, fiind formează în jurul unor nume noi. Campionii la
închipuiţi precum păpuşile din cârpă sau din box, Joe Louis şi Jesse Owens, sunt personajele
lemn. Luminile marelui oraş sau momentele de masculinităţii puternice din scena lui Basquiat.
glorie din istoria seminţiilor nu sunt decât măr- Ei sunt carnaţiile unui soi de Superman, care
cile grotescului. Personajul ubuesc este văzut însă nu mai au nimic din frumseţea şi pros-
pretutindeni. Fie că se strecoară într-o scenă de peţimea obrazului eroului de pe peliculă, ci o
familie, unde un bărbat disproporţionat aşteap- musculatură lipsită de orice fineţe. În lucrări
tă să-i fie servită mâncarea de la cină (Arroz precum St. Joe Louis Surrounded by Snakes, din
con Pollo, 1981), fie că este o autoritate publică 1982, şi Jesse, din 1983 îi arată pe boxeri ca pe
(Three Delegates, 1982), omul este figura urâtu- sfinţi, aceştia având capetele nimbate. Aurele
lui, mereu aceeaşi figură. figurează nu doar în cazul eroilor ringului, dar
Privirea din afară este precum a unui şi în cazul anonimilor: un om care poartă o
aparat radiografic care dezgoleşte oasele şi lasă bovină în laţ (The Field Next To the Other Road),
carnea deoparte într-un contur de culoare nea- trei oameni care se ţin de mâini (Philistines,
arte vizuale
1982) un câine (Boy and Dog In A Johnnyjump, ţionat în aglomerarea de semne din „poveştile”
1982). Sfinţii se găsesc pretutindeni, în metro- sale vizuale. La inspiraţia genetică africană se
pola-furnicar lui BASQUIAT, ei sunt cei mulţi şi adaugă fragmente din mitologia greacă şi cea
sunt şi dintre cei aleşi. Cel care poartă eticheta egipteană. Apariţia unui ochi în reprezentarea
de „sfânt” (Santo #1, 1982) este un hibrid între frescelor vechiului Egipt, sau a unor eroi din
om şi maşină, un contur fără precizie care se Olymp par a fi structuri dintr-o lume apusă
poate oricând desface şi reconstitui altminteri. reînviată alături de noile mitologii. Sintetismul
Fallen Angel din 1981 este un corp multiform ale formelor, geometrismul, exploatarea grotescu-
cărui aripi stufoase s-au desfăcut inutil deasu- lui şi contrastele forte au determinat critica
pra antenelor lungi de pe blocuri. Îngerul con- să-l includă printre reprezentanţii neo-expre-
damnat împrumută el însuşi trăsăturile celor sionismului. Şi într-adevăr, de departe pare că
mulţi: este la fel de transparent pentru a i se în unele „portrete” s-ar întrevedea Strigătul lui
vedea organele interne, razele aurei sunt aceeaşi Edvard Munch (1863 – 1944) – gurile necunos-
ghimpi care încununează şi alte capete – liniuţe cuţilor lui Basquiat sau a sfinţilor săi se cască
trasate de o mână de copil. Adesea, nimbul este imposibil a fi auzite.
înlocuit de coroană. Regii străzilor sunt nenu- În eseul său din „Artforum”, The Radiant
măraţi şi păstraţi în anonimatul chipului identic Child, din 1981, René Ricard şi-l imaginează
de o lucrare la alta: Crowns (1981), Rubber (1984), pe Basquiat ca fiind produsul dintre un Cy
With Strings Part 2 (1983). Twombly (1928 –) şi un Jean Dubuffet (1901 –
Toate păpuşile lui Basquiat, în care vis- 1985). De la primul ar fi moştenit eleganţa, iar de
cerele se văd în corpurile lor deschise, ascund la al doilea, eroii sălbăticiţi. Am aprecia că, par-
coroana regelui, a puterii şi a sacrului. În vizi- tea nonfigurativă de la Twombly se regăseşte în
unea artistului, admirator al lui Miles Davis, panourile artistului, aşa cum este recognoscibil
Chalie Parker, Jimmy Hendrix şi Janis Joplin pe aici şi stilul naiv în care sunt realizate fiinţele
melodiile cărora şi creează, miturile s-ar putea umane, stil ajuns pe filiera lui Dubuffet. Este de
descoperi pretutindeni, dacă retina umană ar reţinut faptul că tânărul american prefera artei
dezveli realitatea aşa cum este ea desfăcută din sălile de expoziţie, desenele copiilor, viziuni
în tablourile sale. Universul viril are şi o con- pe care le considera mai aproape de adevăr şi de
trapondere în portretizarea feminităţii, latură inocenţă. De altfel, există şi unele similitudini
minoritară în opera pictorului, dacă ar fi să între câteva cadre ale lui Basquiat şi cele ale pic-
facem o comparaţie. torului francez. Putem observa în ambele cazuri
Femeia este şi ea un monstru, un animal personajele închise în căsuţe şi constituirea înţe-
de pradă alături de toate celelalte fiinţe care lesului global din unirea bucăţilor de puzzle: de
populează cadrele lui Basquiat Una dintre cele exemplu, ar putea fi puse în poziţii paralele In
mai cunoscute realizări în acest sens este Mona Italian (1983) de Basquiat şi Théâtre de Mémoire
pagina Lisa (1983), copie înfiorătoare după tabloul lui (1977) de Dubuffet pentru a fi sesizată mişcarea
Leonardo da Vinci. Gioconda nu şi-a mai păs- constituirii sensului prin acumulare.
176 trat decât poziţia, pentru că în rest este doar Când se autodefineşte, Basquiat se vede
reflexia de groază a vanităţii feminine. La rân- ca un personaj colorat în negru care are în pum-
dul ei, Venus are parte de câteva ipostazieri. nul ridicat deasupra capului o săgeată, semn al
Două tablouri numite Venus, ambele realizate revoltei (Self Portrait, 1982), sau un ciocan (Self
în 1983, arată faţa hidoasă a zeiţei iubirii şi a Portrait, 1986), ori ca o prezenţă dibolică (Self
fertilităţii de la vechii latini. Fie că este văzută Portrait, 1986), sau ca un monstru androgin care
ca un profil fantomatic în care se disting sânii are în loc de ţeastă un oraş în miniatură ce se
şi sexul, fie că este o păpuşă grasă în care se sprijină pe gât (Self Portrait, 1985). Aflat mereu
evidenţiază bustul şi pântecele în defavoarea în căutarea purităţii şi sacrului din artă moder-
unui cap micuţ înghiţit de ochi şi gură, Venus nă, atât de îndepărtată de arta începuturilor, el
este posesoarea unui trup care înspăimântă şi lasă impresia că, cel puţin în unele autoportrete,
dincolo de care se pot vedea perfidia, viciile şi se martirizează în mod voit. Cel care se imagina
goliciunea interioară. ca fiind construit din păcură (Tar and Feathers,
Moştenirea parentală nu ar fi putut fi 1982) a definit în creaţia sa timpul anilor ’80 cu