ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. respectiv. compensării. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . integrativ. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. integrative. În scopul atingerii acestui deziderat major. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. principiul drepturilor egale. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. Terapia ocupaţională. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. realizată pe domenii progresive. astfel. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. Socializarea. pe lângă componenta instructiveducativă. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. recuperării şi/ sau reeducării. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. scris. Se respectă. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. şi o componentă compensator-recuperatorie. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. Pornind de la valenţele învăţării comutative. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. dar şi dezideratului general. educaţiei. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. Prin conţinutul lor. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. de grup profesional şi social. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală.

prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 .CICLUL PRIMAR (CLS. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3. I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale.

a coordonării motrice “Labirintul simplu”). ghemul şi şurubul”). “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. sunete. în faţă. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”. după anumite criterii. „Drumul şoricelului”. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor.3. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . formă).schemă corporală şi lateralitate. sub. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. îngheţată – rece etc. pantomimă) etc. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. complexe. polimorf . Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”. unele faţă de altele. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 .) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. “Salata de fructe” . zahăr – dulce. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. pluridirecţionale. cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. organizare şi structurare spaţio-temporală.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . tare. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. mărime. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. . piatra . anotimp – imagine. voci familiare “Graiul animalelor”. “Păpuşa demontabilă”.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică.formă . Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1.imagine. “Recunoaşte obiectul!” etc.mărime).2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei.mişcări variate. .A. tactil etc) Exerciţii de identificare .tare. Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. “Recunoaşte vocea!” etc). în spate. rotativ (joc „Mosorelul. neted.tipuri de material: moale. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”. gimnastică.orientare. onomatopee.

Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical. . • conturare şi tăiere după şablon . • exerciţii cu operaţii simple asociate . desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou.exerciţii de tăiere. . aşezarea pionilor pe tabla cu găurele.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe.“Figuri geometrice simple”. frământare.exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. îndoire. „Solniţa”.exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. „Coif”. cu cel de la mâna stângă. “Pomul de iarnă”.). haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. precizie. oblică.îndoire şi lipire.exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. . caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. prin haşurare de linii). . degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”.) . „Floarea”. “Soarele”.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”.3.„Evantaiul”. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . orizontal). casă. „Ornamente pentru pomul de iarnă”.. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. modelare a plastilinei. linii curbe. pumn. (“Solzii peştişorului”. “Rama de tablou”etc. a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. zigzaguri în formă de linii. . Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. „Paharul”. coordonare oculo-motorie şi control motric) . “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”. • origami . cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model. . decupare şi lipire etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. „Mărgele” etc.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). verticală. caiet de geografie/ biologie. foaie bloc mare/ mică de desen. “Părul păpuşii”). „Bărcuţa”. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. incastrare. etc.).exerciţii de apucare. linii frânte. „Covoraş cu plante uscate”. Exerciţii pentru formarea . de pliere a hârtiei etc. „Plicul”.

• mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). lut. materiale textile. acuarele. aţă. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. „Brăţări din fire împletite”). „Turtiţa”). radiocasetofon. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”.2.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. scoici.). castane. panglici. plastilina. seminţe. aluat. scobitori. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. „Ciucuri”. riglă. perforator. 2. împletire. planşetă. sâmburi de fructe. creioane. coji de ou. mărgele.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar.) 2. metru de croitorie. ipsos. . beţişoare. 2.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. sfoară. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . tărtăcuţe. melci. „Coşul cu fructe”. capsator. jocuri de construcţie. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). culori. dopul de plută. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”.) exerciţii de tăiere. boabe de fasole. prindere. menţinere. ghindă. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. sârmă. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. şnur. lemn. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. „Bastonaşe”. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. răsucire. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. coji de nucă.exerciţii de trasare după şablon. frunze.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. flori uscat. truse de desen. foarfecă cu vârfurile rotunjite. linte. jucării/instrumente muzicale. ceară. „Lanţuri din cerculeţe”. . • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. gherghef. ac mare. „Şiragul de mărgele”.exerciţii de bobinare. „Omul de zăpadă”). hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. şnuruire („Şnur de mărţişor”. carioci. „Bile”). staniol. de manipulare a obiectelor prin joc aruncare.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . .4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. îndoire. creponată / glasată. păpuşi/ marionete. incastre. înnodare. jucării. mosorel. matriţe. aparatură muzicală (CD-Rom. conuri de brad. „Semaforul” etc. ştampile.) şi a utilităţii acestora. transmitere. azvârlire. DVD-Rom. puzzle. carton. pliere şi lipire . şablon/tipar. puzzle etc. lipici. lopeţică. „Semnul de carte” (cu perforare). lână. CD-uri etc.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. jocuri de construcţie. „Mărgele”etc. „Peştişorul din carton”. „Covoraşul”). casete. .

exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. „Oul de Paşte” etc. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna . Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. „Ceasul”.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. „Copăcelul”. pătrat – “Batista”. .horă etc.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. curbă “Valurile mării”. orizontale.. curbe. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi. Urături. “Cântecul numerelor”.punctul. “Vine raţa”. “Penarul”. “Bradul”. circulare). “Bate vântul frunzele”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”.). dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. triunghi – “Coiful”. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei).redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. frântă “Dinţii fierăstrăului”. vine primăvara”. “Fulgerul”. . Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. „Săniuţa”. 1 Iunie etc. colaj.exerciţii de alternare a culorilor. Exerciţii de desen schematizat: . . linii.”. grafică etc. “Masa”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 . compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”. “Casa”. dreptunghi – “Plicul”. „Vine. dactilopictură etc.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”. Ziua Mamei. .. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. popular . . oblice.. „Noi acum suntem şcolari”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . “Ursul doarme”. 1 Decembrie. zig-zaguri. pete de culoare. „La pădure”. în plan monoliniar). “Dacă vesel se trăieşte” etc. “Soare”. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. dans modern. “Locomotiva” etc. „Un elefant se legăna . “Cortul”.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. . . drăgălaş”. Cucul”. „Ghiocelul”.linii în diferite sensuri (verticale. “Melcul”etc. onomatopee “Graiul animalelor”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici.) .dactilopictură. “Creioane colorate”). “Am pierdut o batistuţă”) etc.. „La oglindă”. „Rama de tablou” . . melc codobelc”.) 3. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2. .

Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. “Sportivul”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii. „Dansul micilor indieni”. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . modelare („Omul de zăpadă”).1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. „Rama de tablou”. „Coiful”. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. „Sorcova”. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. „ Moara”. „Trusa Arca”. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”.a.). verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. „Clovnul”. „Copacul”. împletire („Frânghia”).) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. recitări etc. şnuruire („Şnur de mărţişor”). „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. „Acordeonul”. bătaia palmelor. “Doctorul”. “Profesorul” etc. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). f-v: fată-vată etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. origamielemente simple („Barca”. „Solniţa”). colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. acţional. „Fluturele”). „Strugurele”. jucării. colaje („Vaza cu flori”.2 Realizarea de produse simple. „Mozaic”. „Balaurul”.) Exerciţii cu onomatopee. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. tablouri.

.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. . recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4. jucăriilor etc. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. după anumite criterii: .respectarea proporţiei. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 .3 Analizarea. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. cu cuvinte proprii. a rechizitelor. materiale şi instrumente utilizate.respectarea succesiunii etapelor de lucru. . a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. fiinţelor înfăţişate. călcare. 4. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. a temei de lucru s. aspirare. spălare. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. hrănire adecvată. ştergere. .a. stropire. îngrijire etc. .oglindirea trăsăturilor obiectelor. curăţare.) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare.

. fixarea lateralităţii. mosorel. planşetă. şablon/tipar. ghindă.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. jocuri de construcţie.schemă corporală şi lateralitate. melci. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . seminţe. plastilina.B. ac. . Deprinderi de ordine şi igienă 7. capsator. Structuri perceptiv-motrice de bază . lopeţica. lemn. puzzle. aluat. schemă corporală.culoare-formă-mărime. obiecte decorative. panglici. lipici. incastre etc. staniol. sfoară. perforator. metru de croitorie. rotative. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. lut. matriţe. frunze. polimorfe). flori uscat. truse de desen. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. Tehnici de lucru.controlul segmentar (gesturi simple. carton. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5.orientare. rectilinii. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . . hârtie de mărimi şi grosimi diferite. foarfecă. ceară. gherghef. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. . mărgele. şnur. aţă. jucării. creponată / glasată. castane. coordonare dinamică a mâinilor). sârmă. riglă. beţişoare. organizare şi structurare spaţio-temporală. 3. scoici. carioci. ipsos. lână.gesturi fundamentale (liniare. coji de ou.

Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1.CICLUL SECUNDAR (CLS. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Aplicarea unor tehnici de lucru. folosind diverse materiale şi instrumente 3.

tipuri de material: moale.A. îngheţată – rece etc. tare. formă etc. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. puzzle.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte.) - 1. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. în spate.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. înăuntru/ în afară. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc.). degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . Exerciţii de localizare a obiectelor. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). pumn. “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă.3. lângă. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.imagine”. “Recunoaşte obiectul!” etc. piatra . aspru etc. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. perceperea transformărilor.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. unele faţă de altele. neted. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. deasupra-dedesubt. desen liber). Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. desen (desen lacunar.tare. mărime. sortări după criterii asociate – culoare. zahăr – dulce. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc).

ac mare. “Funda”. „Tablou din seminţe”. scară etc) 1. castane. prin haşurare de linii). gherghef. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model.“Palma”. . flori uscat.). capsator. carton. lână. coordonare oculo-motorie şi control motric) . Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. ghindă. tărtăcuţe. melci.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. • origami . coji de nucă. oblică. decupare şi lipire etc. incastre.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. DVD-Rom. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”. linte. “Fructe şi legume”.exerciţii de apucare. lopeţica. “Animale”).) . sâmburi de fructe.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . creioane. truse de desen. “Rama de tablou”. boabe de fasole. riglă.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. exerciţii de cusut nasturi etc. . “Curcubeul” etc. scoici. casă.) . pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. Aplicarea unor tehnici de lucru. planşetă.). perforator. verticală. seminţe. trusa “Să ţesem frumos!” etc. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2. păpuşi/ marionete. ceară. “Batista”). jucării. matriţe. mărgele. conuri de brad.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. “Cocorul” etc. “Ţiglele de pe casă” etc. CDuri etc. şablon/tipar. creponată / glasată. “Cutia de cadou”. carioci. culori. mosorel.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”.exerciţii de tăiere. . aparatură muzicală (CD-Rom. acuarele. beţişoare. “Pomul de iarnă”. foarfecă cu vârfurile rotunjite. dopul de plută. metru de croitorie.3. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. aţă. frunze. lemn. „Covoraş cu plante uscate”.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. aluat. (“Solzii peştişorului”. • colaje . puzzle. plastilina. incastrare. ştampile. „Covoraşul” etc. etc. „Mărgele”. şnur. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe.). materiale textile. . precizie.„Bărcuţa”.). jocuri de construcţie.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. de pliere a hârtiei. ipsos.. casete.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . sârmă. îndoire. radio-casetofon. lut. staniol.„Floarea”. „Coliba de lemn”. modelare a plastilinei. jucării/instrumente muzicale. lipici. coji 12 2. sfoară. scobitori. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. frământare.

colaj „Scenă din poveşti”) . „Plasa pentru minge”) . • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). „Mărgele”) exerciţii de tăiere.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. răsucire. „Şiragul de mărgele”. „Semaforul”. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie.aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). curbă -“Valurile mării”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. . • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. „Bile”). .) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2.exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”. . „Sacoşa”) 2. panglici. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami . Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”. frântă . “Curcubeul”). „Brăţări din fire împletite”. „Frânghia”.“Dinţii fierăstrăului”. . „Lanţuri din cerculeţe”.linii în diferite sensuri (verticale. zig-zaguri.exerciţii de alternare a culorilor. „Omul de zăpadă”). „Semnul de carte” (cu perforare). pliere şi lipire . „Cadranul de ceas”. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). • mişcări circulare palmele faţă în faţă. curbe. îndoire. „Coşul cu fructe”.exerciţii de trasare după şablon. „Bentiţe”. . rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . circulare). împletire. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. „Turtiţa”). “Fulgerul”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. „Coarda”. . „Ornamente pentru pomul de iarnă”.exerciţii de bobinare. . “Spirala” etc. .exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii.dactilopictură. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. şnuruire („Şnur de mărţişor”. orizontale. „Peştişorul din carton”. înnodare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). „Bastonaşe”. . . „Ochelarii din carton”. „Ciucuri”. oblice. „Covoraşul”. „Plasa”. „Biciul”.punctul. . . • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos.

Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Omuleţul”. “Maşina”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”.

după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . popular . Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. Exerciţii de compoziţie liberă: desen.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup.).joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. bătaia palmelor. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ».exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. grafică etc. colaj. natură moartă) 3.). « Costumul popular » etc. « Oul de Paşte » . “Sportivul”.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. linii.) Exerciţii de desen după natură (peisaj. dans modern. . 1 Iunie. pete de culoare. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. .horă etc. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. Ziua Mamei.) Exerciţii cu onomatopee.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. f-v: fată-vată etc. “Profesorul” etc. Urături. dactilopictură etc. « Vaza cu flori » .) .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . acţional.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. 1 Decembrie etc. “Doctorul”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. recitări. Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. « Rama de tablou » .

emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. „Dansul micilor indieni”. „Strugurele”. jucăriilor etc. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă.oglindirea trăsăturilor obiectelor.) împletire („Frânghia”. „Balaurul”. „Mozaic”. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. „Fluturele”). ceai. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. „Trusa Arca”. “Funda”. “Brăţara”). „Acordeonul”.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . colaje („Vaza cu flori”. aspirare. jucării. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. curăţat legume. ibric plin. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. materiale şi instrumente utilizate. „Solzii peştişorului” etc.a. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. descrierea şi aprecierea produsului finit 4. a temei de lucru ş. „Rama de tablou”. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . . a rechizitelor. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). fiinţelor înfăţişate. „ Moara”. „Sorcova”. cu cuvinte proprii.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. . spălare. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. .respectarea succesiunii etapelor de lucru. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4.respectarea proporţiei. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc. .2 Realizarea de produse. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. „Rama de tablou”.. „Copacul”. salată de fructe.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. călcare. origami („Cutia de cadou”. ştergere. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. tablouri.3 Analizarea. lipituri.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. „Clovnul”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4.

melci. Deprinderi de ordine şi igienă 7. şablon/tipar.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. . gherghef. puzzle. Tehnici de lucru. lipici.culoare-formă-mărime. coji de ou. B. hrănire adecvată. Structuri perceptiv-motrice de bază . .schemă corporală. obiecte decorative. foarfecă.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. mosorel. sfoară. mărgele. carton. creponată / glasată. scoici. frunze. carioci. seminţe.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . ghindă. truse de desen. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. ac. ipsos. ceară. aluat. planşetă.orientare. castane. incastre etc. organizare şi structurare spaţio-temporală. perforator. lemn. jocuri de construcţie. plastilina. lut. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. curăţare. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. aţă. îngrijire etc. beţişoare. panglici. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării. riglă. lopeţica. capsator. metru de croitorie. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . 3. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. sârmă. staniol. rotative. lână. . CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. flori uscat.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. matriţe. polimorfe).gesturi fundamentale (liniare. şnur. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. stropire. rectilinii.

„ Debilităţile mintale ”. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof.EDP. Gurău Beniuc M.6. Bucureşti 1984 Radu T.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală. EDP.I.10.EDP. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. Bucureşti 1977 Păunescu C. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. Apostol (Îndrumător metodic). „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”.10.10.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România . iunie 2002 A. Bucureşti 1977 Păunescu C.10. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”. Bucureşti Prof. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”.ASSP 1980 Creţu E. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . Bucureşti 1965 V. Ed. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed. Bucureşti 1990 Păunescu C.EDP. Muşu I. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”. Aramis Bucureşti. Bucureşti Prof. Paris 1986 Paunescu C.EDP.Chircev A.“Desenul.. Paula Stoican – Şcoala Specială nr. .Lovinescu. Marian Casapu – Şcoala Specială nr. Bucureşti Prof. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful