Sunteți pe pagina 1din 3

ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

VIOLENŢA
Proiect didactic

Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ


Clasa IX D
Data 19.10.2010
Tema „Violenţa”
Locul desfăşurării: Colegiul tehnic ,,General David Praporgescu’’
Obiectivul general: cunoaşterea cauzelor situaţiilor ce generează violenţă, precum şi
a măsurilor de prevenire a acesteia.
Obiective operaţionale:
1. Să cunoască şi să precizeze forme de manifestare a violenţei în viaţa lor;
2. Să cunoască urmările formelor de manifestare a violenţei în viaţa lor;
3. Să cunoască posibile cauze ce pot conduce la manifestări violente;
4. Să cunoască metode de aplanare a conflictelor
5. Să cunoască măsurile luate de şcoală pentru prevenirea actelor de violenţă;
6. Să ştie ce sancţiuni aplică legea în cazul delicvenţei juvenile.
Metode:conversaţia, explicaţia, descrierea, studiul de caz, munca în echipă,
dezbaterea.
Resurse: temporale - 50 minute
materiale - caietele elevilor, desene, sloganuri împotriva violenţei, eseuri
realizate de elevi, prezentate power - point pe tema violenţei,
videoproiector.
umane – elevi, părinţii acestora,agentul Poliţiei de proximitate.
SCENRIUL DIDACTIC
1. Moment organizatoric:elevii şi părinţii sunt împărţiţi în şase grupe pentru
care se stabileşte un raportor. Răspunsurile primite se vor înregistra pe tablă
de către profesor la fiecare pas al lecţiei.
2. Captarea atenţiei
Profesorul informează elevii şi părinţii că în viaţa lor cotidiană pot apărea situaţii
de conflict, dezacorduri, tensiuni, neînţelegeri pe anumite probleme. Activitatea îşi
propune descoperirea acestor situaţii, găsirea cauzelor conflictuale, modalităţi de
rezolvare a acestor situaţii fără a fi nevoie de forme violente de atitudine şi limbaj.
Din scrierile biblice se cunosc multe cazuri de violenţă, poate cel mai grav fiind
cel al fraţilor Cain şi Abel. Dar tot scrierile biblice ne dau şi poveţe contra acestor
fenomene: „Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădaţi orice
necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi…”
(Iacov 1:18-21)
3. Desfăşurarea activităţii
• Propun grupelor de elevi –părinţi să încerce să dea o definiţie cât mai exactă a
ceea ce înseamnă violenţa.
Conform DEX: violenţă - VIOLÉNŢĂ, violenţe, s.f. 1. Însuşirea, caracterul a ceea
ce este violent (1); putere mare, intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire în vorbe
sau în fapte; vehemenţă, furie. 3. Faptul de a întrebuinţa forţa brutală;
constrângere, violentare; siluire; încălcare a ordinii legale. ♦ Faptă violentă,
impulsivă. A comite un act de violenţă; a constrânge, a sili, a forţa. Răspunsurile
primite de la raportorii de grupe le consemnez pe tablă.
• Propun grupelor de elevi –părinţi să încerce să exemplifice stări conflictuale
observate de ei şi dacă au fost implicaţi în astfel de stări, conflicte din presă,
ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

televiziune sau alte mijloace de informare. În urma stărilor conflictuale prezentate


realizez o împărţire a acestora în trei grupe în funcţie de locul de desfăşurare: în
familie, în şcoală, în afara şcolii.
• Propun grupelor de elevi –părinţi să evidenţieze cauzele,cu preponderenţă din
mediul şcolar, care au determinat aceste stări conflictuale. Răspunsurile primite
trebuie să cuprindă cauze de ordin genetic, cauze ce ţin de specificul vârstei
şcolare, cauze de ordin moral, criza generala a sistemului de valori, cauze de
natură pedagogică, la nivelul şcolii şi al familiilor, situaţia socio-morala şi
economică în unele familii, aspecte născute de criza societăţii în tranziţie, cauze
generate şi/sau alimentate de mass-media, cauze ce ţin de managementul şcolii,
la nivel micro şi macro-social. La baza conflictelor stau o mare varietate de cauze:
lipsa de comunicare, teama, frica extremă, sentimentele de ură, invidie, lăcomie,
duşmănie, neputinţa de a rezolva prin dialog o anumită stare conflictuală,
consumul de alcool, droguri, substanţe energizante, necunoaşterea sistemului
legislativ, atmosfera din familie.
• Propun grupelor de elevi –părinţi să încerce să exemplifice riscurile la care sunt
expuşi elevii şi profesorii în şcoală şi în afara şcolii: abuzuri de orice natură din
partea unor colegi, discriminare pe orice motive(etnice, religioase, materiale),
limbaj vulgar, agresiunea unor indivizi în preajma şcolilor, anturaje cu persoane
cu preocupări infracţionale, răspunsul la violenţă cu violenţă, uneori părinţii, fraţii,
bunicii aplică pedepse violente pentru disciplinarea copiilor, vizionarea unor
programe la televizor cu conţinuturi violente, navigarea nesupravegheată a
copiilor în spaţiul virtual unde găsesc destulă violenţă, participarea la petreceri în
cluburi, discoteci, nesupravegherea copiilor în familie sau din cauză că aceştia
sunt lăsaţi în grija altcuiva etc.
• Pe aceleaşi grupe propun menţionarea unor mijloace considerate de ei ca fiind
utile în aplanarea conflictelor sau rezolvarea definitivă a acestuia: dialogul
civilizat, eventual se cere scuze din partea celui care a greşit şi acceptarea
acestora de către cealaltă persoană, apelarea la alte persoane care să medieze
situaţia creată, ajungerea la un compromis în cauza creată, apelarea la legislaţia
în vigoare. Agentul Poliţiei de proximitate prezintă câteva sfaturi privind ferirea
copiilor de infracţionalitate:grijă în privinţa petrecerii timpului liber, evitarea
distracţiilor în locurile necunoscute, nelegarea de prietenii cu persoane cu un
comportament antisocial, evitarea drogurilor şi alcoolului. Sunt prezentate şi
pedepsele şi sancţiunile aplicate minorilor, conform codului penal(Anexa 1 )
• Profesorul prezintă măsurile luate de şcoală pentru prevenirea actelor de violenţă:
respectarea strictă a Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine
interioară, întărirea pazei şi ordinii în şcoală prin :contracte cu instituţii de paza şi
protecţie, colaborarea strânsa cu poliţia locala şi cu jandarmeria, discuţii cu
diriginţii, profesorii, părinţii referitoare la comportamentul şi problemele copiilor,
discuţii purtate de personalul de specialitate din cabinetul şcolar de consiliere
psihopedagogică, monitorizarea atentă a elevilor în vederea stopării faptelor
reprobabile, o bună colaborare cu familiile elevilor , cu biserica , cu primăria,
politia, justiţia, instituţiile sanitare, introducerea unor însemne distinctive pentru
fiecare elev din şcoală, a legitimaţiilor de elev, realizarea unei comisii de
disciplină cu un număr mai mare de membrii la nivelul şcolii.

4.Asigurarea feead-backului. Cu ajutorul prezentării power-point o


realizează trecere în revistă a cauzelor violenţei, a modalităţilor de combatere a
ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

acestora, şi a unor sfaturi de aplanare a conflictelor: dorinţa de a rezolva în mod


amiabil problemele, calmitatea tuturor părţilor, să nu se răspundă la violenţă cu
violenţă, să fim înţelegători cu cel ce a greşit şi îşi recunoaşte greşeala.

5.Aprecierea activităţii. Propun grupelor de elevi –părinţi realizarea unor


sloganuri-eseuri pentru respingerea manifestărilor violente în relaţiile dintre oameni.
Se face apel la elevi şi părinţi să fie atenţi la situaţiile care pot genera violenţă şi să le
evite sau să la rezolve cu tact şi răbdare.

SFAT: ÎN SITUAŢII LIMITĂ SĂ VĂ PĂSTRAŢI CALMUL. SUPĂRAREA DE


SEARA LĂSAŢI-O PE DIMINEAŢA SI CEA DE DIMINEAŢA PE SEARA.(Poveste
populară)

Anexa 1
Pedepse pentru minori - Codul penal
Art.52C.p.-Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare al
condamnatului. Scopul pedepsei este săvârşirea de noi infracţiuni.
Art.100c.p.-Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori
i se poate aplica o pedeapsă.
Măsuri educative: mustrarea, libertatea supravegheată, internarea într-un
centru de reeducare, internarea într-un centru medical-educativ. Instanţa poate să
impună minorului: să nu frecventeze anumite locuri stabilite, să nu intre în legătură
cu anumite persoane, să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de
interes public, în afara orelor de şcoală.

BIBLIOGRAFIE
SCRIPTURA- Iacov 1:18-21
DEX
CODUL PENAL AL ROMÂNIEI
Regulament de ordine interioară COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE
TELEORMAN