Sunteți pe pagina 1din 3

Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice

Capitalurile reprez surse permanente ale I2P care cuprind sursele proprii reprezentate de fonduri, rezultatul patrimonial
(economic), rezultatul reportat precum şi sursele împrumutate pe termen mediu şi lung reprezentate de împrumuturi şi datorii
asimilate.
Capitalurile împrumutate pe termen mediu şi lung sunt alternative de finanţare pt I 2P fiind considerate elemente de capital
deoarece se află (rămân) la dispoziţia instituţieio perioadă mai mare de timp (peste 3 ani).
1. Fondurile I2P
Fondurile sunt elemente de capital propriu ale I2P, care ne arată dreptul statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de
posesie, folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al acestora.
Bunurile mobile şi imobile pot aparţine proprietăţii publice sau private a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în care
statul exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia acestor bunuri conform Constituţiei Rom.
Bunurile din proprietatea publică nu pot face obiectul actelor de vânzare-cumpărare, actelor de donaţie sau altor forme de
schimbare a proprietăţii, ci pot fi doar concesionate sau închiriate temporar de către unităţile deţinătoare. În ceea ce priveşte
concesionarea sau închirierea acestora, acest demers se realizează prin licitaţie publică cf cerinţelor legale.
Bunurile aparţinând domeniului public a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile şi imprescriptibile. Ele
pot fi de asemenea date după caz şi în administrarea regiilor autonome, prefeturilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
şi altor I2P de interes naţional, judeţean, etc.
Inventarierea bunurilor din proprietatea publică a statului se realizează de către ministere şi de către celelalte organe ale
administraţiei publice centrale, care administrează aceste bunuri, iar rezultatele inventarierii se centralizează la nivelul MFP şi se supun
spre aprobare Guvernului.
În ceea ce priveşte inventarierea bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, aceasta se realizează
de către comisii special constituite în acest sens, conduse de primari şi respectiv de preşedinţii Consiliului Judeţean, iar rezultatele se
centralizează de către comisii judeţene sau de către Consiliile Locale şi se aprobă prin hotărâre de guvern.
Bunurile aflate în domeniul privat al statului şi al unităţilor adm-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun,
inventarierea acestora făcându-se de către Comisiile fiecărei unităţi adm-teritoriale în concordanţă cu normele privind inventarierea şi
evaluarea elementelor de A şi P (aprobate prin ordinul 1753/2004).
Bunurile aflate în domeniul public al statului sau al unităţilor adm-terit pot fi trecute în domeniul privat în baza fie a unei
hotărâri de guvern, fie în baza hotărârii Consiliului Local în măsura în care nu există prevederi exprese.
Conturile utilizate pt evidenţierea fondurilor unei I2P se găsesc în clasa 1, grupa 10 numită ”Capitaluri, rezerve şi fonduri”
grupă care cuprinde urm. conturi:
- ct. 100 „Fondul activelor fixe necorporale”
- ct. 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”
- ct. 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”
- ct. 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor adm-teritoriale”
- ct. 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor adm-teritoriale”
- ct. 105 „Rezerve din reevaluare”
Contul 100 „Fondul activelor fixe necorporale” – este un cont cu funcţiune contabilă de pasiv, care ţine evidenţa fondului
activelor fixe necorporale, care nu se supun amortizării potrivit legii.

D 100 - Fondul activelor fixe necorporale C


Se debitează: Se creditează cu:
206 „Înregistrări ale evenimentelor cultural sportive” 206 „Înregistrări ale evenimentelor cultural sportive”
- valoarea activelor fixe necorporale ieşite din patrimoniu prin transfer, - activele necorporale fixe intrate în patrimoniu cf diferitelor posibilităţi
prin scoatere din funcţiune etc: de intrare (achz, transfer, + la inv, realizat în regie proprie) cu valoarea
100=206 de intrare a acestora:
206=100
Sc: evidenţiază fondul activelor fixe necorporale la un moment dat care
se găsesc în instituţia respectivă.
Concomitent pt activele fixe necorporale neamortizate (care nu se amortizează) intrate prin achiziţie de la terţi se face şi
înregistrarea “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 404 “Furnizori de imobilizări”.
În cazul intrării de active fixe necorporale obţinute în regie proprie se face “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 233
“Active fixe necorporale în curs de execuţie”, desigur că această formulă contabilă se face dp ce prealabil, pe măsură ce s-au făcut ch 2
legate de obţinerea acestor active fixe s-a făcut nota contabilă: “Active fixe necorporale în curs de execuţie” 233 = 721 “Venituri din
producţia de active fixe necorporale”.
Contul 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” – este un cont cu funcţiune contabilă de
pasiv, ţine evidenţa surselor de formare ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care nu se supun amortizării potrivit
legii.

D 101 – Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului C


Se debitează: Se creditează cu:
211 „Terenuri” 211 „Terenuri”
212 „Construcţii” 212 „Construcţii”
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport” 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”
214 „Mobilier şi aparatură birotică” 214 „Mobilier şi aparatură birotică”
- diminuarea surselor aferente bunurilor ieşite din patrimoniu, - sursa de provenienţă a bunurilor intrate în domeniul public al statului
transferate la alte instituţii, constatate lipsă la inv: potrivit modalităţilor de intrare cunoscute:
100=% %=100
211 211
212 212
213 213
214 214
Sc: evidenţiază fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului la un moment dat.
Concomitent pt activele fixe neamortizate (care nu se amortizează) intrate prin achiziţie de la furnizori se face nota contabilă
“Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 404 “Furnizori de imobilizări”.
Pt cele realizate în regie proprie şi care nu se amortizează se face fomula contabilă “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile”
682 = 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie” dp ce în prealabil am avut “Active fixe corporale în curs de execuţie” 231=722
“Venituri din producţia de active fixe corporale”.

1
Contul 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” – este un cont cu funcţiune contabilă de
pasiv, este un cont care ţine evidenţa surselor de formare a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului şi care nu se supun
amortizării potrivit legii.

D 102 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului C


Se debitează: Se creditează cu:
211 „Terenuri” 211 „Terenuri”
212 „Construcţii” 212 „Construcţii”
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport” 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”
214 „Mobilier şi aparatură birotică” 214 „Mobilier şi aparatură birotică”
359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi” 347 „Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a
- bunurile ieşite din domeniul privat al statului potrivit legii: statului”
102=% - sursa de finanţare a bunurilor intrate în domeniul privat al statului:
211 %=102
212 211
213 212
214 213
359 214
347
Sc: evidenţiază fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
statului la un moment dat.
Contul 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” evidenţiază şi sursele proprii ale I2P ce provin
din bunuri legal confiscate şi respectiv bunurile în custodie sau în consignaţie la terţi ale Direcţiei generale ale Finanţelor Publice (la
nivelul fiecărui judeţ). De asemenea bunuri confiscate şi transferate în domeniul privat al statului întâlnim şi în cadrul unor structuri
specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (confiscate din vamă).
Conturile cu ajutorul cărora se ţine evidenţa acestor bunuri confiscate sunt urm: 347 „Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii
în proprietatea privată a statului” , 359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi”.
Contul 347 „Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului” – este un cont cu funcţiune
contabilă de activ.

D 347 - Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului C
Se debitează: Se creditează cu:
102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” 359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi”
- valoarea bunurilor confiscate şi intrate în proprietatea privată a - bunuri confiscate lăsate în custodie sau trimise spre valorificare în
statului: regim de consignaţie:
347=102 359=347
Sd: evid val bunurilor confiscate şi nevalorificate sau netransferate în
domeniul privat al statului la un moment dat.
Contul 359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi” – este un cont cu funcţiune contabilă de activ, este un cont
utilizat în mod special de către Direcţia generală a Finanţelor Publice Judeţene pt a evidenţia bunurile confiscate, aflate în custodie la
terţi sau aflate spre valorificare în magazine specializate.

D 359 - Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi C


Se debitează: Se creditează cu:
102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” 359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi”
- valoarea bunurilor confiscate şi intrate în proprietatea privată a - valoarea bunurilor valorificate sau aduse de la terţi (din custodie):
statului lăsate în custodie sau în cosignaţie: 359=347 ???????????
359=347
Sd: evidenţiază bunurile confiscate, aflate în custodie la terţi sau aflate
spre valorificare în magazine specializate.

Încasarea c/val bunurilor valorificate în regim de consignaţie se evidenţiază în contabilitatea I2P prin formula contabilă:
560 „Disponibil al IP finanţate din venituri proprii” = 708 „Venituri din activităţi diverse”.
Concomitent cu această notă contabilă vom avea formula:
(confisc) 347 =102 şi concomitent 359=347 (custodie, consignaţie)
(valorificare) – încasare c/val 560=708
- şi concomitent 102 =359

Contul 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor adm-teritoriale” – este un cont cu
funcţiune contabilă de pasiv şi ţine evidenţa bunurilor care nu se supun amortizării potrivit legii.

D 103 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor adm-teritoriale C


Se debitează: Se creditează cu:
211 „Terenuri” 211 „Terenuri”
212 „Construcţii” 212 „Construcţii”
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport” 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”
214 „Mobilier şi aparatură birotică” 214 „Mobilier şi aparatură birotică”
- bunurile ieşite potrivit legii: - fondul bunurilor intrate în domeniul public al unităţilor adm-teritoriale:
103=% %=103
211 211
212 212
213 213
214 214

Sc: evid valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor


adm-teritoriale.

2
Contul 104 „Fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al unităţilor adm-teritoriale” – este un cont cu funcţiune
contabilă de pasiv, ţine evidenţa bunurilor care nu se amortizează.

D 104 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor adm-teritoriale C


Se debitează: Se creditează cu:
211 „Terenuri” 211 „Terenuri”
212 „Construcţii” 212 „Construcţii”
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport” 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”
214 „Mobilier şi aparatură birotică” 214 „Mobilier şi aparatură birotică”
359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi” 349 „Bunuri legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea
- bunurile ieşite potrivit legii din domeniul privat al unit2 adm-teritoriale: privată a unităţilor adm-teritoriale”
104=% - fondul bunurilor intrate în domeniul privat al unităţilor adm-teritoriale:
211 %=104
212 211
213 212
214 213
359 214
349
Sc: evid sursele bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor
adm-teritoriale la un moment dat.
Contul 105 „Rezerve din reevaluare” – este un cont cu funcţiune contabilă de pasiv.

D 105 - Rezerve din reevaluare C


Se debitează: Se creditează cu:
211 „Terenuri”
212 „Construcţii”
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”
- creşterea de valoare rezultată din reevaluarea activelor fixe corporale
în cazul în care valoarea actuală a acestora este mai > decât val netă
contabilă. Înregistrarea :
%=105
211
212
213

Sc:
Nu uita foaia cu aspectele reevaluării !!!!!