Sunteți pe pagina 1din 2

. .

I I

De-a lungul anilor, povestirile


stravechi despre curaj ~i pute-
re au captat atenfia ~i imagi-
nafia oamenilor. Povestirile
s-au schimbat o data cu tim-
purile insa codul eroic al unei
epoci intunecate a ramas intact.

M area lupta a luat sfa~it. Beowu1f, eroul


epopeic, ase~rultor unui zeu, avand
puterea a treizeci de barbati (numele
sau de "bee-wolf" lnsemnand "urs"), l-a lnvins
pe monstrul Grendel, ini:r-o batalie fara arme,
~
dislocandu-i u~rul ~i trimitandu-l catre o 5
I
moarte trista ~i mizerabila In propria-i vizuirul
din tinutul sau mi~tinos. Astazi, bratul este i
o
expus ca un monument sangerosIn cinstea lui ~
Beowu1f, in sala aurita a palatului Heorot, ~
mandria regilor Danemarcei, care vreme de
doisprezece ani a fost devastat, noapte de O Inelul interpretat in Londra, in 1974.
noapte, de atacurile furibunde ale lui Grendel. Richard Wagner a utilizat Contecul Nibelungi/or
ASemeneaactiuni reprezinta inima ~i sufle- din secolul al 13-lea ca sursa de inspira,ie pen-
tul epopeilor eroice -literatura care glorifica tru marea lui capodopera Inelul Nibelungi/or.
valorile societatilor tribale nord-europene,
care au precedat ~i apoi s-au suprapus cu O Un detaliu al port,ii vestice a Bisericii
aparitia cre~tinismului. Aceste triburi erau Hylestad din Seterdal, in Norvegia. Sculptura
unitati compacte, in care loialitatea fata: de reprezinta scene ale epopeii eroice despre
neamuri ~i supunerea fata:de capetenie erau Sigurd, din secolul al 1 3-lea.
principiile care ii lega; curajul ~i puterea de
lupta reprezentau virtutile supreme. O Un vitra!iu din seco!ul a! 13-!ea, din
Sub inf1uentelepolitice ~i culturale ale cre~- Chartres, ilustrand scene de lupta din cantecul
tinismului ~i feudalismului medieval, vechile 'ui Roland. 1. O scena de batalie 2. Miracolul
povestiri au fost modificate in diferite moduri luptei cu lancii 3,4. Roland cu nimbul sau 5.
dar sentimentele eroice au ramas intacte. Sfar~itul campaniei 6. Moartea lui Roland

Eroul idealizat
Cerereaunei audiente razboinice, care in mod
f1fesc dorea sa-~i vada reflectate propriile-i
traditii ~i chiar luptele-i zilnice, au dus la
na~terea eroului idealizat In literatura. Cura-
jos, loial, puternic ~i plin de multe alte calitati,
el infrunta Destinul, vanand toate provocarile
~i oricand gata sa se jertfeasca. Aceasta este
ca'ea onoarei, calea prin care se poate ca~tiga
reputatia ~i prin care numele eroului va
ramane pe buzele generatiilor viitoare.
Cu toate acestea, Beowulf este mult mai
mult decat o simpla relatare a luptei unui om.
Intercalate cu scenele razboinice ale eroului
impotriva mon~trilor, exista alte scene ale
unor ceremonii fastuoase,povestiri despre alte
aventuri ~i, In mod inevitabil, referiri la dezas-
tre sau la instabilitateaefortului uman.
Dup;l ce a scapat de Grendel, eroul
Beowu1f infrange mama creaturii chiar In as-
cunz;ltoareaei din spatele unui lac bantuit de
mon~tri, pentru ca mai apoi s;l devin;l rege.
Evenimentele urm;ltorilor cincizeci de ani,
.In principal luptele intertribale, sunt descrise ~
:!2
intr-o serie de secvente, fiecare abil interca- ~
I
!ata cu ultima b;ltalie a eroului, in care este .2
'"

ranit mortal de dragonul care i-a pustiit ~

23
O Un fragment din
manuscrisul Cantecul
Nibelungilor, din
secolul a! 15-lea.
Legendarele batalii
cu eroi, din secolul al
5-lea au fost actual-
izate de poet prin
utilizarea unor
decoruri din
turnirurile
medievale.

00 Ilustra1ii din
manuscrisul lucrarii
Edda. din secolul
al17 -lea, epopee
mitologica, care a
fost compusa in sec-
olul al 1 3-lea. Zeul
Odin (sus) i~i creaza
o armata pentru a o
O
lupta de partea N

zeilor, pe
vremea lui
Ragnarok, dar
for1ele raului triumfa
-!!
~i lumea este 1
~
V) pierduta.

domeniile. in final, bravul ~i loialul prieten al reu~e~tes;l ucida.un dragon. Dup;l imb;lierea in
lui Beowulf, Wiglaf nimice~te dragonul. sangele dragonului el devine invulnerabil la
De~i Beowulf ilustreaz:l exclusiv eveni- orice raru1.Siegfriedmai ca~tig;la cap;l magic;l,
mentele scandinave din secolul 6, epopeea a in timp ce comoara blestemat;1a Nibelungilor
fost imortalizat:l pentru prima dat:l In secolul devine ~i ea a lui. Dup;l sosirealui in Worms,
al 8-lea, pentru un public cre~tin ~i non-liter- in ciuda avertismentelor p;lrinti1or, Siegfried
at anglo-saxon, ceea ce a f:lcut ca aventurile continu;l s;l a curteze pe printesa burgunda.
lui Beowulf s:l fie redate cu un anurnit iz reli- Kriemhilda, sara lui Gunther, Gemot ~i
gios. Se spune c:l mon~trii descind din Cain, Giselher. Hagen, slujitorul lor devotat, cu un
primul uciga~din Biblie, ~i eroullupt:l cu pro- singur ochi, ii avertizeaz;l impotriva lui
tectie divin:l. Multe din 1ncerc:lrilela care este Siegfried ins;l in ciuda intregii opozitii se
supus sunt Intr-adev:lr compatibile cu Inv:l- incheie a logodn;l ~i aurul Nibelungilor este
t:lturile cre~tine: supunerea fat:l de o autori- promis ca zestre~i ca z;llog al viitoarei c;ls;ltorii.
tate central:l, lupta Impotriva R:lului ~i sal- intre timp Siegfriedaccept;1s;l se deghizeze
varea printr-un ~omportament virtuos. in Gunther, pentru a-l ajuta pe acestas;l ca~tige
in epopeea francez:l Cantecullui Roland mana Brunhildei, a printes;l islandez;l s;llbatic;l
(Chanson de Roland), compus:l aproximativ ~i foarte puternic;l care accept;1s;l se c;ls;lto-
1n 1100 d.Hr., reprezentarea cre~tinismului reasc;ldoar cu cel care poate s-o inving;l in trei
este compl<:,t:l.Ca majoritatea operelor epice, probe: aruncareasulitei, aruncareabolovanului
ea este o introspectie In trecut -campania ~i s;lrituri. Succesuls-a datorat capei magice a .Q
Imp:lratului spaniol Charlemagne, din anul lui Siegfried ~i el reu~e~te chiar s;l-i fure ~
778 d.Hr. -1ns:l atrnosfera este mai degrab:l Brunhildei inelul ~i cingiitoarea, pe care le
~ea a primelor cruciade. Roland, un conte d;1ruie~teapoi Kriemhildei. gere de poeme mitologice ~i eroice, cunoscuta
francez, se lupt:lln mod egal pentru rege, tar:l in final, intre cele dou;l femei are lac a dis- sub numele de Poetic Edda. Numele persona-
~i Dumnezeu, Impotriva hoardelor cotropi- put;1 provocat;1 de gelozie ~i Kriemhilda ii jelor sunt putin schimbate: Siegfried devine
toare a c:lror masacrareeste prezent:l detaliat. dezv;lluie Brunhildei cum a fast in~elat;1. Sigurd ~i Kriemhilda devine Gudrun. Unia nar-
Hot;1rat;1s;l se rnzbune, Brunhilda ii cere lui ativ:l este 1ns~ foarte aserru1n:ltorecu cea a
Povestiri germanice ~i islandeze Hagen s;l-l ucid;l pe Siegfried a c;lrui invul- Cantecului Nibelungilo1; de~i lucrarea islande-
O alt:l abordare, diferit:l, a temei eroismului nerabilitate are un singur cusur: un mic lac z:l este rnai putin detaliata~i rnai comprimata.
este cea imortalizat:lln Cantecul Nibelungilor , rnmas intre omopla1;i,acolo unde in timp ce
compus:l de unpoet german anonim, aproxi- se imb;lia in sangele dragonului, a rnmas Eroii universali
mativ In 1203 ~.iadaptat:l apoi, de compozi- lipit;1 a frunz;l. Comoara blestemat;1este astfel Spre deosebirede Beowulf sau de Cantecullui
torul Richard Wagner 1n ciclul s:lu Inelul ca~tigat;lde c;ltre Kriemhilda care incepe s;l a Roland, acesteepopei epice descriu personaje
Nibelungilor, In secolul 19. Multe din legen- risipeasc;lcu ,mult;1da.micie.Hagen a confisc;l feminine proeminente. ins:l, b:lrbati sau femei,
dele prezentate In epopee l~i au r:ld:lcinile in numele fratilor ei ~i a scufunda.m Rin. cre~tinesau p:lgane, personajeleprincipale ale
undeva mult mai adanc -de exemplu In con- Cea de-a doua mare parte a operei se literaturii eroice pot fi privite ca eroi universali.
flictele din secolul al 5-lea dintre burgunzi ~i ocup;l cu rnzbunarea Kriemhildei, din timpul Ve~nic1n c:lutarea aventurii ~i deseori obligate
huni. Poetul a ad:lugat 1ns:l descrieri lungi ~i c;ls;ltoriei ei cu Etzel, regele hunilor (Attila). s:l ia decizii pline de drarnatism,personajelese
foarte evocative ale anumitor ceremonii Povestiri similare au circulat, cu sigurant;l ridiaI mult deasupra limitelor obi~nuite ale
medievale, incluzand banchete ~i tumiruri. de-a lungul secolelor, printre triburile germani- fricii sau ru~inii. Eroii 1nfrunt:l moartea
Povestirease refer:l la Siegfried,fiul regelui ce. Aceea~item;l este reg;1sit;1 intr-un manuscris refuzand s:l o lase s:lle domine viata sau s:lle
Siegmund~i al reginei Sieglindaa Qlandei, ~are datand din secolul 13, din Islanda, intr-a cule- limiteze libertatea de actiune.

24