Sunteți pe pagina 1din 28

BKEX386+

RO Instruc]iuni de utilizare

GB Instruction for use


Stimate cump\
cump \ r \ t or !
Pentru a asigura o func]ionare normal\ aparatului dvs. care utilizeaz\ un agent frigorific
complet ecologic, R600a (inflamabil numai `n anumite condi]ii), este necesar s\ respecta]i
urm\toarele reguli:
 Nu `mpiedica]i circula]ia liber\ a aerului `n jurul aparatului.
 Nu utiliza]i dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de dezghe]are, altele decât
cele recomandate de c\tre fabricant.
 Nu distruge]i circuitul frigorific.
 Nu utiliza]i aparate electrice `n interiorul compartimentului pentru stocarea alimentelor,
`n afara celor, eventual, recomandate de c\tre fabricant.

WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a
completely environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable only under
certain conditions) you must observe the folloving rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the
ones recommended by the manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food beeping compartment, others than
those that might have been reccommended by the manufacturer.

Acest apa rat nu va f i utilizat de c \ tre persoane având reduse ca pacit \ ]i fizice,
se nzoriale sa u menta le, sau far \ e xpe rien] \ `n utiliza rea apa ratului, da c \ o persoan\
persoan \
responsa bil \ de siguran]a lor nu le - a instruit `n le g \ tura cu aceasta.
Copiii trebuie suprave ghea]i pe ntru a avea certitudinea c \ nu se j oac \ cu apa ratul.
Informa]ii privind reciclarea de[eurilor
de echipamente electrice [i electronice (DEEE)

Conform prevederilor legisla]iei privind gestionarea de[eurilor, este interzis\


eliminarea de[eurilor de echipamente electrice [i electronice (DEEE) al\turi de
de[eurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de
colectare, societ\]ile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care
se achizi]ioneaz\ echipamente noi de acela[i tip).

Autorit\]ile locale trebuie s\ asigure spa]iile necesare pentru colectarea


selectiv\ a de[eurilor precum [i func]ionalitatea acestora. Contacta]i societatea de
salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul prim\riei pentru informa]ii
detaliate.
De[eurile de echipamente electrice [i electronice pot fi predate [i distribuitorilor, la
achizi]ionarea de echipamente noi de acela[i tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de c\tre utilizatori, a de[eurilor de echipamente electrice [i


electronice, la punctele de colectare municipale, societ\]ile autorizate de
colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizi]ioneaz\ echipamente noi
de acela[i tip) faciliteaz\ refolosirea, reciclarea sau alte forme de valoificare a
acestora.

Informa]ii cu privire la punctele de colectare a de[eurilor de echipamente


electrice [i electronice, se g\sesc pe site-ul Ministerului Mediului [i Gospod\ririi
Apelor, la adresa: www.mmediu.ro.

De[eurile de echipamente electrice [i electronice pot con]ine substan]e


periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului [i san\t\]ii umane în
cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv [i gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul de mai jos (o pubel\ cu ro]i barat\ cu dou\ linii în form\ de X), aplicat
pe un echipament electric sau electronic, semnific\ faptul ca acesta face obiectul unei
colect\ri separate [i nu poate fi eliminat împreun\ cu de[eurile municipale nesortate.
RO Cuprins 1-11

Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat /2


Reciclarea ambalajului /2
Instruc]iuni de transport /2
Precau]ii [i recomand\ri generale /2
Instalarea aparatului /3
Punerea `n func]iune /4
Prezentarea aparatului /4
Setarea temperaturilor /4
Producerea cuburilor de ghea]\ /6
Congelarea alimentelor /6
Sugestii privind a[ezarea alimentelor /7
Sfaturi practice pentru eficien]\ maxim\ /7
Intre]inerea [i cur\]area aparatului /8
Ghid de c\utare a defec]iunilor /9
Fi[a tehnic\ /10
Service - Re]eaua service /10

GB Index 12-21

Safety first /12


Electrical requirements /13
Transportation instructions /13
Installation instructions /13
Getting to know your appliance /14
Prior to startup /14
Seting the operating temperature /14
Making ice cubes /16
Cooling /16
Freezing /17
Defrosting of the appliance /17
Replacing the interior light bulb /18
Cleaning and care /18
Practical tips and notes / 18
Example of Use / 19
What, if... / 20
Door Open Alarm /21
Reversing the door /21
Thechnical data /21
1

2
3

4 5

6 7

8 9

10
RO Instruc]iuni de utilizare

Felicit\
Felicit \ ri pentru alegerea Dumneavoastr\
Dumneavoastr \ !

Acest produs pe care l-a]i achizi]ionat este cea mai nou\


realizare a noastr\ din gama produselor .
Are un design nou, atractiv [i este construit `n conformitate
cu normele europene [i na]ionale care v\ garanteaz\
aptitudinile de func]ionare [i securitate.
Fabrica]ia monobloc a dulapului asigur\, pe lâng\ robuste]e,
u[urin]\ `n `ntre]inere [i o depanare u[oar\ a aparatului.
Func]ionarea cu un singur motocompresor, sistemul de
comand\-reglare electronic asigur\ o bun\ echilibrare a
temperaturilor din cele dou\ compartimente [i un consum
redus de energie electric\ (clasa energetic\ A+). ~n plus,
agentul frigorific utilizat, R600a, este nepoluant [i nu pune `n
pericol stratul de ozon.
Pentru a folosi optim noul dumneavoastr\ aparat, v\ sf\tuim
s\ citi]i cu aten]ie indica]iile din aceste instruc]iuni de
utilizare.

1
RO Instruc]iuni de utilizare
Important! Se recomand\ ca `nainte de punerea `n
~nainte de a pune aparatul `n func]iune, citi]i cu func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 24 ore
aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. Ele pentru a permite stabilizarea circuitului
con]in informa]ii importante referitoare la frigorific.
instalarea, utilizarea [i `ntre]inerea aparatului ~n timpul transportului aparatului evita]i sa
dumneavoastr\. deforma]i circuitul frigorific (tubulatur\).
P\stra]i instruc]iunile `ntr-un loc sigur pentru a Aten]ie!
putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior. De Nerespectarea acestor instruc]iuni poate duce
asemenea, ele pot fi folositoare ulterior unui alt la defectarea motocompresorului [i scoaterea
utilizator. aparatului din garan]ie.
Sfaturi pentru reciclarea vechiului Precau]ii [i recomand\
recomand\ri generale
dumneavoastr
dumneavoastr\
oastr\ aparat
• Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i
~n cazul `n care noul aparat achizi]ionat observat o defec]iune.
`nlocuie[te un aparat mai vechi, v\ sf\tuim s\ • ~n timpul transportului, manipul\rii [i
]ine]i cont de urm\toarele aspecte: pozi]ion\rii aparatului evita]i sa deforma]i
• Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare. circuitul frigorific (tubulatura).
Eliminarea lor prin respectarea mediul • Folosi]i compartimentul frigider doar pentru
`nconjur\tor permite recuperarea unor materii conservarea alimentelor proaspete [i
prime importante. compartimentul congelator doar pentru
• Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând p\strarea alimentelor congelate, congelarea
urm\torii pa[i: alimentelor proaspete [i producerea cuburilor
- deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\; de ghea]\.
- `ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l); • Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este
- `ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[\ necesar introducerii sau scoaterii alimentelor.
pentru a evita blocarea `n interior, din joac\, a • Nu p\stra]i b\uturi acidulate (sucuri, ap\
copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora. mineral\ carbogazoas\, [ampanie, etc.) `n
• Aparatele frigorifice con]in materiale congelator: sticla poate s\ explodeze ! Nu se
izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o vor congela b\uturi `n sticle de plastic.
reciclare adecvat\. • Nu depozita]i `n interior produse care con]in
gaze inflamabile sau explozive.
Reciclarea ambalajului • Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\
imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul
Nu permite]i copiilor s\ se joace cu ambalajul
congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece.
sau cu p\r]i componente ale acestuia. Exist\
• Nu atinge]i niciodat\ p\r]i metalice reci sau
riscul de a se sufoca cu buc\]i de carton pliat [i
cu folia de plastic. alimente congelate dac\ ave]i mâinile ude
deoarece mâinile dvs. pot `nghe]a rapid pe
Pentru ca apartul s\ nu se deterioreze `n timpul
suprafe]ele foarte reci.
transportului, toate materialele care constituie
• Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se
ambalajul acestuia au fost proiectate
ascund\ `n interiorul aparatului.
corespunz\tor cerin]elor de reciclare [i de
• ~nainte de a efectua orice opera]ie de
protec]ia mediului `nconjur\tor.
cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent.
Pentru respectarea mediului `nconjur\tor v\
• Pentru a deconecta aparatul de la re]ea trage]i
sf\tuim s\ recicla]i ambalajul!
de fi[\ [i nu de cablu!
• Nu v\ urca]i pe aparat, nu v\ l\sa]i pe u[i,
Instruc]iuni de transport
gr\tare sau etajere.
Recomand\m ca transportul aparatului s\ se • Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare,
fac\ numai `n pozi]ie vertical\. ~naintea ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc.
efectu\rii probei de func]ionare `n magazin,
ambalajul aparatului trebuie s\ fie intact.
~nainte de punere `n func]iune, l\sa]i-l `n repaus
min. 12 ore.

2
RO Instruc]iuni de utilizare

• Pentru a preveni orice posibilitate de • Asigura]i libera circula]ie a aerului `n jurul


deteriorare sau de accidentare, pe partea aparatului, prin respectarea distan]elor
superioar\ a aparatului (top) nu se vor a[eza precizate `n fig. 3.
obiecte ornamentale instabile, care con]in • Monta]i pe condensator (`n partea din spate)
lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori, limitatoarele livrate `mpreun\ cu aparatul
ghivece, lumân\ri, l\mpi, etc.). (Fig. 4).
• Nu l\sa]i alimentele `n aparat dac\ acesta nu • Pardoseala sau suportul pe care va fi a[ezat
func]ioneaz\. aparatul trebuie s\ fie perfect nivelat; `n caz
• Dac\ nu utiliza]i aparatul câteva zile, nu este contrar pute]i regla orizontalitatea prin reglajul
recomandabil s\-l opri]i. Dac\ nu-l utiliza]i o picioru[elor frontale (Fig. 5).
perioad\ mai mare de timp, ve]i proceda `n • Orice pies\ de mobilier „suspendat\” se va
felul urm\tor: monta la o distan]\ minim\ de 25 cm deasupra
- scoate]i fi[a cordonului de alimentare din aparatului. Aceea[i distan]\ se va asigura [i `n
priz\; cazul existen]ei unei ni[e sau a altui element
- goli]i frigiderul [i congelatorul; de construc]ie.
- dezghe]a]i [i cur\]a]i; • Aparatul nu este construit pentru a fi incastrat
- l\sa]i u[ile deschise pentru a evita formarea `n mobil\.
mirosurilor nepl\cute. • Monta]i accesoriile din dotare.
• Cordonul de alimentare poate fi `nlocuit doar
Temperatura ambiant\
ambiant\
de c\tre o persoan\ autorizat\.
este un factor important in func]ionarea
aparatului Dvs. din punct de vedere al realiz\rii
Modul de instalare a aparatului temperaturilor interioare cu un consum minim
Aten]ie!
Aten]ie! de energie [i aprecierea duratei de via]\ a
Acest aparat trebuie folosit numai `n scopul acestuia.
pentru care a fost fabricat (uz casnic), `n spa]ii Acest aparat a fost conceput s\ func]ioneze [i
corespunz\toare, ferit de ploaie, umezeal\ sau s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i in
al]i factori atmosferici. manualul de utilizare [i pl\cu]a de
Instalarea corect\
corect\ este esen]ial\
esen]ial\ pentru a caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor
asigura func]ionarea aparatului la ambiante cuprins `ntre 100C [i 380C, (clasa
performan]ele
performan]ele sale maxime. climatica SN-ST.
Pentru aceasta recomand\m amplasarea La temperaturi ambiante mai mici sau mai mari
aparatului `n `nc\peri ferite de ploaie, umezeal\ decât limita inferioar\, respectiv limita
sau al]i factori atmosferici. Aparatul trebuie superioar\ se pot produce perturba]ii in buna
instalat departe de orice surs\ de c\ldur\ [i foc. func]ionare a aparatului.
Instalarea `ntr-o `nc\pere cald\, expunerea
La temperaturi ambiante sub limita inferioar\
direct\ la razele solare sau pozi]ionarea
de 100C, cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta,
aparatului `n apropierea unei surse de c\ldur\
(c\tre 00C) timpul de pauz\ este din ce `n ce
(calorifere, ma[ini de g\tit, cuptoare), m\resc
mai mare iar in compartimentul congelator
consumul de energie electric\ [i reduc durata
temperatura cre[te.
de via]\ a acestuia. De aceea, acest aparat
Evita]i utilizarea aparatului dumneavoastra la
trebuie instalat numai `n `nc\peri prev\zute cu
temperaturi ambiante mai mici de 50C.
u[i [i ferestre care s\ permit\ o bun\ circula]ie
La temperaturi ambiante peste limita
a aerului.
superioar\ de 38 0 C, cu cât ne indep\rt\m
Pentru amplasarea aparatului `n locuin]a
de aceasta, pauzele sunt din ce `n ce mai
dumneavoastr\ respecta]i urm\toarele distan]e
mici, aparatul tinde câtre o func]ionare
minime:
continu\, temperaturile interioare cresc, la
- 100 cm de la ma[inile de g\tit pe baz\ de
fel [i consumul de energie.
c\rbuni sau petrol;
- 150 cm de la ma[inile de g\tit electrice [i/sau
pe baz\ de gaze.

3
RO Instruc]iuni de utilizare
Conectarea la re]eaua electric\
electric\ Prezentarea aparatului
Aparatul dumneavoastr\ este prev\zut s\ ( Fig. 1 )
func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 220-
1 - Bec pentru iluminare interioar\
240V/50 Hz.
2 - Rafturi
~nainte de a conecta aparatul la re]ea, asigura]i-
3 - Suport sticle vin
v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa
4 - Colector ap\
dumneavoastr\ (tensiune, tip curent, frecven]\)
5 - Capac cutii legume [i fructe
corespund parametrilor de func]ionare ai
6 - Cutii de legume [i fructe
aparatului. Informa]iile referitoare la tensiunea
7 - Suport t\vi]\ ghea]\ [i t\vi]\ ghea]\
de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe
8 - Compartiment pentru congelare rapid\
eticheta de marcare, situat\ `n interior pe 9 - Compartiment pentru p\strarea alimentelor
partea lateral\, vizibil\ dup\ tragerea cutiei
congelate
pentru legume [i fructe.
10 - Picior reglabil
• Instala]ia electric\ trebuie s\ respecte
11 - Etajer\ cu capac
condi]iile legale. 12 - Etajere
• Conectarea aparatului la o re]ea electric\
13 - Etajer\ sticle
prev\zut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin
lege. Setarea temperaturilor
Produc\torul nu-[i asum\ nici o r\spundere
pentru eventualele pagube aduse persoanelor, Panoul de control
animalelor sau distrugerea bunurilor rezultate Fig. 2
prin nerespectarea condi]iilor men]ionate.
• Aparatul este dotat cu un cordon de Func]iile de control
alimentare [i o fi[\ (model european, marcat\ a. Setare frigider [i vacan]\
10/16A) cu dublu contact de legare la p\mânt b. Setare congelator
de protec]ie. Dac\ priza nu este de acela[i tip c. Super r\cire (quick fridge)
cu fi[a, cere]i unui tehnician specializat s\ o d. Super congelare (quick freeze)
schimbe. e. Temperatura actual\ `n frigider
• Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la f. Temperatura actual\ `n congelator
re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor. g. Linii grafice frigider
• Dac\ aparatul este montat `ntre dou\ corpuri h. Linii grafice congelator
de mobilier asigura]i-v\ c\ acestea nu sunt i. Caracter figurativ func]ie vacan]\
a[ezate pe cablul de alimentare sau nu `l j. Caracter figurativ func]ie economie
preseaz\. k. Caracter figurativ func]ie super r\cire
Deconectarea de la re]eaua electric\
electric\ l. Caracter figurativ func]ie super congelare
m. Caracter figurativ func]ie alarm\
Deconectarea electric\ trebuie s\ fie posibil\
prin scoaterea fi[ei din priz\ sau cu ajutorul Descrierea func]iilor de control
unui `ntrerup\tor bipolar de re]ea situat `naintea
prizei. a. Setarea temperaturilor `n frigider [i func]ia
vacan]\
vacan]\
Punerea `n func]iune Temperatura dorit\ `n compartimentul frigider se
~nainte de punerea `n func]iune, cur\]a]i poate ajusta folosind butonul setare frigider (a).
interiorul aparatului (citi]i capitolul "~ntre]inerea Pentru a schimba temperatura setat\ `n frigider
[i cur\]area aparatului"). ap\sa]i butonul de setare frigider. Prima dat\ când
Dup\ terminarea acestei opera]ii conecta]i butonul este ap\sat temperatura curent\ setat\
aparatul la re]eaua electric\, deschide]i u[a din frigider este afi[at\, iar dup\ aceea de fiecare
frigiderului (becul din interior se va aprinde). dat\ când butonul este ap\sat noua temperatur\
Regla]i butonul termostat pe o pozi]ie medie. setat\ este afi[at\ (ex 4; 2 ; 8; 6 ; 4; 2...etc.).
L\sa]i aparatul s\ func]ioneze circa 4 ore f\r\ s\ Noua temperatur\ setat\ va clipi pe display timp
pune]i alimente `n el. de 5 secunde dup\ care temperatura real\ din
Congelarea alimentelor proaspete este posibil\ compartiment va fi afi[at\.
dup\ min. 12 ore de func]ionare.
4
RO Instruc]iuni de utilizare
Vacan]a: Sistemul electronic de control are `ncorporat
Temperatura din compartimentul r\citor va fi func]ii de protejare a aparatului, astfel `ncât
ajustat\ automat la aproximativ 13*C pentru a dac\ butonul de super r\cire este ap\sat de mai
`mpiedica formarea mirosurilor nepl\cute. Când multe ori `ntr-un timp scurt compresorul nu va
compartimentul r\citor este gol, dac\ se dore[te, porni imediat.
func]ia vacan]\ poate fi activat\. Folosind aceast\
d. Super congelare
func]ie pute]i economisi energie.
Pentru a p\stra temperatura `n compartimentul Acest buton se folose[te când se dore[te o
r\citor, u[a trebuie s\ ramân\ `nchis\ cât timp r\cire rapid\ `n congelator. Ap\sa]i butonul
func]ia „vacan]\” este activat\. ~n caz contrar pentru a activa func]ia. Caracterul figurativ
alarma de u[\ deschis\ se va activa dup\ un pentru func]ia de super congelare va fi activat.
minut iar becul interior va ramâne aprins. De fiecare dat\ când butonul de super
congelare este activat valoarea „-27” clipe[te
Pentru a activa func]ia de vacan]\ este suficient
timp de 5 secunde pe display dup\ care este
s\ ]ine]i ap\sat butonul de setare temperatur\
afi[at\ valoarea real\ din compartiment. Func]ia
frigider timp de 3 sec.
de super congelare este activ\ timp de 32 ore
Pentru a dezactiva func]ia de vacan]\ este dup\ care caracterul grafic pentru super
suficient s\ ap\sa]i unul din butoanele super congelare se va opri, func]ia va fi dezactivat\, iar
r\cire sau setare frigider. valoarea setat\ anterior va fi reactivat\.
b. Setarea temperaturilor `n congelator
congelator Functia de super congelare se termina automat
dupa 32 ore. Pentru a dezactiva automat este
Temperatura dorit\ `n compartimentul
suficient sa ap\sa]i `nc\ odat\ butonul de super
congelator se poate ajusta prin folosirea
congelare sau butonul setare temperatura
butonului de setare temperatur\ congelator.
congelator. Func]iile de super congelare [i super
Pentru a schimba temperatura setat\ ap\sa]i
r\cire nu pot fi active `n acela[i timp. De aceea
butonul de setare temperatur\ congelator.
dac\ apasa]i butonul de super r\cire, automat
Când este ap\sat prima data, pe display va
func]ia de super congelare va fi dezactivat\. Dac\
ap\rea teperatura curent\ setat\, iar dup\
se dore[te congelarea unei cantit\]i mai mari de
aceea de fiecare dat\ când butonul este ap\sat,
alimente este recomandat s\ activa]i func]ia de
noua temperatur\ setat\ pentru congelator este
super congelare cu cel pu]in 8 ore `nainte de
afi[at\ pe display (ex. -18; -20; -22; -24; -18).
introducerea alimentelor `n congelator.
Temperatura setat\ va clipi timp de 5 sec, iar
Sistemul electronic de control are incorporat
dup\ aceea temperatura real\ va fi afi[at\.
func]ii de protejare a aparatului, astfel `ncât
c. Super r\
r\cire dac\ butonul de super congelare este ap\sat de
Acest buton se folose[te când se dore[te o mai multe ori `ntr-un timp scurt compresorul nu
r\cire rapid\ `n compartimentul frigider. Ap\sa]i va porni imediat.
butonul de super r\cire pentru a activa func]ia. e. Afi[area temperaturii pentru compartimentul
Caracterul figurativ pentru super r\cire va fi frigider
activat. De fiecare dat\ când butonul de super
Este afi[at\ valoarea medie a temperaturilor din
r\cire este apasat „1” va clipi pe display timp de
compartiment. De aceea `n cazul unei
5 secunde, dup\ aceea temperatura real\ va fi
schimb\ri bru[te a temperaturii din
afi[at\. Func]ia de super r\cire dureaz\ maxim 3
compartiment valoarea afi[at\ pe display va fi
ore, dup\ care caracterul figurativ pentru super
ajustat\ la valoarea real\ dup\ un anumit timp.
r\cire se va stinge automat [i temperatura
Când butonul de super r\cire este ap\sat
setat\ anterior va fi reamintit\.
valoarea „1” va fi deasemenea afi[at\ pe
Func]ia de super r\cire se dezactiveaz\ automat
display-ul corespunzator frigiderului.
dup\ 3 ore. Totu[i dac\ dori]i s\ dezactiva]i
Partea de afi[are pentru frigider nu este activ\
func]ia de super r\cire manual este suficient s\
când func]ia vacan]\ este activat\.
ap\sa]i butonul de super r\cire `nc\ odat\ sau
butonul setare temperatur\ frigider. f. Afi[area temperaturii pentru compartimentul
congelator
Func]iile de super r\cire [i super congelare nu
pot fi activate `n acela[i timp. De aceea prin Este afi[at\ valoarea medie a temperaturilor din
ap\sarea butonului de super congelare compartiment. De aceea `n cazul unei schimb\ri
dezactiva]i automat func]ia de super r\cire. bru[te a temperaturii din compartiment
5
RO Instruc]iuni de utilizare
valoarea afi[at\ pe display va fi ajustat\ la j. Caracterul grafic economic
valoarea real\ dup\ un anumit timp. Caracterul grafic economic este aprins când
Când butonul de super congelare este ap\sat setarea pentru compartimentul congelator este
valoarea „-27” va fi deasemenea afi[at\ pe -18. Aceasta `nseamn\ c\ aparatul va consuma
display-ul corespunzator congelatorului. mai pu]in\ energie.
g. Caractere grafice pentru frigider Daca func]iile de super congelare sau super
Num\rul barelor care vor fi aprinse sunt r\cire sunt activate atunci caracterul grafic
determinate de valoarea setat\ pentru frigider. economic se va stinge.
- Dac\ valoarea setat\ este „2” toate barele
corespunz\toare frigiderului vor fi aprinse k. Caracterul grafic super r\
r\cire
inclusiv caracterele grafice MIN [i MAX. Este aprins când func]ia de super r\cire este
- Dac\ valoarea setat\ este „4” 12 bare activat\.
corespunz\toare frigiderului [i caracterul grafic
MIN vor fi aprinse. j. Caracterul grafic super congelare
- Dac\ valoarea setat\ este „6” 10 bare Este aprins când func]ia de super congelare
corespunz\toare frigiderului [i caracterul grafic este activat\.
MIN vor fi aprinse.
- Dac\ valoarea setat\ este „8” 6 bare m. Caracterul grafic alarm\
alarm\
corespunz\toare frigiderului [i caracterul grafic Caracterul grafic alarm\ activat indic\ faptul
MIN vor fi aprinse. unei func]ion\ri anormale (cablu electric,
Daca func]ia de super r\cire este activat\, senzori, sistem de r\cire, etc.)
atunci toate barele corespunz\toare frigiderului Dac\ este activat caracterul grafic alarm\ v\
vor fi aprinse inclusiv caracterele grafice MIN [i rug\m verifica]i sec]iunea: Ghid de c\utare a
MAX. defec]iunilor.
h. Caractere
Caractere grafice pentru congelator Producerea cuburilor de ghea]\
ghea]\
Num\rul barelor care vor fi aprinse sunt
Umple]i trei sferturi cu ap\ t\vi]a pentru cuburi
determinate de valoarea setat\ pentru
de ghea]\ [i pune]i-o `n compartimentul
congelator.
congelator. Cuburile de ghea]\ se desprind mai
- Dac\ valoarea setat\ este „-24” toate barele
u[or dac\ trece]i t\vi]a câteva secunde sub un
corespunz\toare frigiderului vor fi aprinse
jet de ap\ rece.
inclusiv caracterele grafice MIN [i MAX.
- Dac\ valoarea setat\ este „-22” 12 bare
corespunz\toare frigiderului [i caracterul grafic
Congelarea alimentelor
MIN vor fi aprinse. Capacitatea de congelare reprezinta greutatea
- Dac\ valoarea setat\ este „-20” 10 bare maxim\ de alimente care poate fi congelat\ in
corespunz\toare frigiderului [i caracterul grafic 24 de ore. Aceasta este indicat\ `n tabelul de la
MIN vor fi aprinse. pag. 12 [i pe placu]a cu datele tehnice din
- Dac\ valoarea setat\ este „-18” 6 bare interiorul compartimentului frigider, lâng\ cutia
corespunz\toare frigiderului [i caracterul grafic de legume.
MIN vor fi aprinse. Alimentele trebuie s\ fie congelate complet [i
Dac\ func]ia de super congelare este activat\ cât mai repede, numai astfel se conserv\
atunci toate barele corespunzatoare frigiderului con]inutul de vitamine, valoarea lor nutritiv\,
vor fi aprinse inclusiv caracterele grafice MIN [i aspectul [i gustul lor. Din acest motiv se
MAX. recomand\ s\ nu se dep\[easc\ capacitatea
maxim\ de congelare a aparatului
i. Caracterul grafic vacan]
vacan]\
an]\ dumneavoastra.
Caracterul grafic vacan]\ este aprins când Alimentele deja congelate se vor feri de
func]ia vacan]\ este activat\. contactul direct cu alimentele ce urmeaz\ a fi
congelate.
~nainte de introducerea lor pentru congelare,
alimentele fierbin]i se vor r\ci la temperatura
camerei.
6
RO Instruc]iuni de utilizare

Sugestii privind a[ezarea • Alimentele proaspete nu trebuie s\ vin\ `n


alimentelor contact cu alimentele deja congelate.
• Alimentele congelate, cump\rate din comer],
Pentru a ob]ine o depozitare [i o igien\ optime, le pute]i introduce în congelator f\r\ a mai fi
v\ suger\m urm\toarele: nevoie s\ se regleze temperatura.
• ~n frigider se p\streaz\ pentru scurt timp • Dac\ pe pachet nu este indicat\ data
alimente proaspete [i b\uturi. congel\rii, considera]i o perioad\ de p\strare
• Produsele lactate trebuie p\strate `n de maximum 3 luni (ca un ghid general).
compartimentul special de pe interiorul u[ii. • Orice aliment, chiar [i par]ial decongelat, nu
• Alimentele g\tite trebuie p\strate `n mai poate fi recongelat, trebuie consumat
recipiente bine `nchise, nu mai mult de 2-3 zile. imediat sau g\tit [i apoi recongelat.
• Produsele proaspete, ambalate, se pot p\stra • B\uturile acidulate nu se p\streaz\ `n
pe rafturi. Fructele [i legumele proaspete se congelator.
depoziteaz\ `n cutia pentru legume. • ~n cazul unei `ntreruperi de curent, nu
• Sticlele se p\streaz\ `n compartimentul deschide]i u[a aparatului. Alimentele congelate
special de pe interiorul u[ii. nu vor fi afectate dac\ `ntreruperea dureaz\
• Pentru a p\stra carnea proasp\t\ pentru mai pu]in de 18 ore.
câteva zile `n frigider, `mpacheta]i-o `n pungi de
Modul de economisire a energiei
polietilen\. Nu o a[eza]i `n contact cu
• Evitati plasarea aparatului intr-un loc `nsorit
alimentele g\tite. Ca m\sur\ de prevedere, nu
sau `n apropierea unei surse de c\ldur\.
p\stra]i carnea proasp\t\ mai mult de 2-3 zile.
• Asigura]i buna ventilare a compresorului [i
• P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite.
Produsele conservate nu vor mai fi p\strate `n condensatorului.
• Pune]i produsele `n vase `nchise sau folii
cutie dup\ ce a fost deschis\.
pentru a evita producerea de gheat\
• L\sa]i alimentele fierbin]i s\ se r\ceasc\
suplimentar\.
`nainte de a le introduce `n frigider.
• Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este
• B\uturile alcoolice cu concentra]ie mare
necesar [i deschide]i-o doar cind este nevoie.
trebuie p\strate `n pozi]ie vertical\, `n
• Pune]i lichide doar `n vase inchise.
recipiente bine `nchise (pot constitui pericol de
• Pune]i alimentele [i lichidele doar la
explozie).
• Nu permite]i lipirea unui pachet cu alimente
temperatura camerei. P\stra]i condensatorul
curat.
de peretele r\cit al frigiderului (pentru a nu se
• Puteti economisi energie dac\ decongela]i
forma un bloc de ghea]\ care nu mai poate fi
alimentele introducându-le mai `ntâi `n
dezghe]at `n func]ionare normal\).
compartimentul frigider.
Sfaturi practice pentru eficien]\
eficien] \
maxim
max im\
im \
Aten]ie!
Nu introduce]i în congelator o cantitate prea
mare de alimente dintr-o dat\. Calitatea
alimentelor se p\streaz\ cel mai bine dac\ sunt
congelate `n profunzime cât mai repede posibil.
De aceea este de preferat s\ nu dep\[i]i
capacitatea de congelare a aparatului indicat\
în "Fi[a aparatului". Pentru scurtarea duratei de
congelare, activa]i func]ia de Super congelare.

7
RO Instruc]iuni de utilizare
~ntre]inerea [i cur\
cur\]area aparatului Aten]ie!
• Nu folosi]i obiecte metalice ascu]ite pentru a
Sfaturi pentru dezghe]area aparatului `ndep\rta ghea]a, deoarece risca]i perforarea
Compartimentul frigider vaporizatorului.
• Nu folosi]i usc\toare de p\r sau alte aparate
Dezghe]area este complet automat\ [i se electrice de `nc\lzit pentru dezghe]are.
produce `n timpul fiec\rei perioade de oprire a Dup\ topirea ghe]ii, elimina]i apa cu o cârp\
motocompresorului comandat\ de termostat. sau un burete, dup\ care usca]i bine (fig 8 [i 9).
Nu este necesar\ nici o interven]ie din partea
Dvs. Apa provenit\ din dezghe]are este Cur\\]area interioar
Cur interioar\\
colectat\ `ntr-o t\vi]\ situat\ pe compresor, ~nainte de `nceperea opera]iei de cur\]are,
unde se evapor\ datorit\ c\ldurii generate `n deconecta]i aparatul de la re]ea.
timpul func]ion\rii acestuia. • Se recomand\ s\ cur\]a]i aparatul cu ocazia
Aten]ie ! dezghe]\rii acestuia.
P\stra]i curat colectorul [i furtunul de • Sp\la]i interiorul cu ap\ c\ldu]\ `n care
scurgere a apei rezultat\ dup\ dezghe]are. ad\uga]i un detergent neutru. Nu folosi]i
Pentru aceasta folosi]i piesa pentru s\pun, benzin\ sau aceton\ care pot l\sa un
desfundat aflat\ `n dotarea aparatului miros persistent.
(fig. 6). • {terge]i cu un burete ud [i usca]i cu o cârp\
Verifica]i ca furtunul s\ fie permanent cu moale.
cap\tul `n interiorul t\vi]ei colectoare de pe ~n timpul acestei opera]ii, evita]i excesul de ap\
motocompresor pentru a preveni scurgerea pentru a `mpiedica p\trunderea ei `n izola]ia
apei peste instala]ia electric\ sau pe pardoseal\ termic\ a aparatului, fapt ce ar provoca apari]ia
(fig. 7). mirosurilor nepl\cute.
Ave]i grij\ s\ nu intre ap\ `n cutia pentru lampa
Compartimentul
Compar timentul congelator de iluminare interioar\ !
Odat\ terminat\ cur\]area, conecta]i aparatul la
• V\ recomand\m s\ dezghe]a]i re]ea.
compartimentul congelator cel pu]in de dou\ Nu uita]i s\ cur\]a]i garniturile de la u[i, mai
ori pe an sau când stratul de ghea]\ are o ales nervurile burdufului, cu o cârp\ curat\.
grosime excesiv\.
~nainte de dezghe]are, activa]i func]ia de “super Cur\\]area
Cur exterioar\\
]area exterioar
congelare” pentru ca alimentele s\ • Cur\]a]i exteriorul aparatului folosind un
`nmagazineze un plus de frig. ~n acest timp burete `nmuiat `n ap\ cald\ cu s\pun, apoi
temperatura frigiderului nu trebuie s\ fie prea [terge]i cu o cârp\ moale [i uscat\.
sc\zut\. • Cur\]area p\r]ii exterioare a circuitului
- Debran[a]i aparatul de la re]ea. frigorific (motocompresor, condensator,
- Scoate]i apoi alimentele congelate, `nf\[ura]i- tubulatur\ de leg\tur\) se va face cu o perie
le `n mai multe coli de hârtie [i a[eza]i-le `ntr-un moale sau aspiratorul. ~n timpul acestei opera]ii
loc r\coros. ave]i grij\ s\ nu deforma]i tubulatura sau s\
- L\sa]i u[a deschis\ pentru o dezghe]are rapid\ smulge]i cablajul.
[i plasa]i vase cu ap\ cald\ (max. 800C) `n Nu folosi]i prafuri de cur\]at sau materiale
interior. abrazive !
• Form area ghe]ii este un fenomen normal.
Odat\ terminat\ cur\]area, pune]i accesoriile la
• Cantitatea [i rapiditatea de acumulare
locul lor [i conecta]i aparatul la re]ea.
depinde de condi]iile ambientale [i de
frecven]a deschiderii u[ii. ~nlocuirea becului interior
• Acumularea ghe]ii, `n special `n partea
superioar\ a compartimentului, este un Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al
fenomen natural [i nu `mpiedic\ buna unui service autorizat. ~n cazul `n care se arde
func]ionare a aparatului. becul, deconecta]i aparatul de la re]eaua
• Se recomand\ efectuarea dezghe]\rii, când electric\. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat
cantitatea de alimente congelate este minim\. corect. Conecta]i aparatul. Dac\ becul tot nu se
aprinde, `nlocui]i-l cu altul model E14-15W (fig.10).
8
RO Instruc]iuni de utilizare
Ghidul de c\
c\utare a defec]iunilor Temperaturile afi[ate pe display nu sunt cele
setate
~n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu
Exist\ o `ntarziere `n citirea datelor de c\tre
func]ioneaz\ verifica]i dac\:
senzori [i transmiterea acestora pentru a fi
• Exist\ o `ntrerupere de curent electric.
afi[ate. Deasemenea `n cazul deschiderilor
• Fi[a cordonului de alimentare este introdus\
dese ale u[ii, introducerii de alimente
bine `n priza de curent.
proaspete `n compartiment, sau l\sarea u[ilor
• Siguran]a este ars\.
deschise pentru o perioad\ mai mare de timp,
Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute. pot conduce la unele oscila]ii ale afi[\rii
• U[ile nu au fost `nchise `n mod corect. temperaturilor.
• Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor.
• Aparatul nu a fost amplasat corect.
Alarma u[\
u[\ deschis\
deschis\
• Aparatul dumneavoastr\ are incorporat un
• Aparatul este instalat prea aproape de o surs\
de c\ldur\. sistem de avertizare sonor\ `n caz c\ l\sa]i u[a
frigiderului deschis\ mai mult de 1 min.
Iluminatul interior nu func]ioneaz\ `n timp ce • Aceasta avertizare sonor\ nu este valabil\ [i
motocompresorul merge. pentru u[a congelatorului.
• Becul este ars. Se deconecteaz\ aparatul de la • Pentru a dezactiva alarma este suficient s\
re]ea, se demonteaz\ becul [i se `nlocuie[te `nchide]i u[a.
cu altul.
Aten]ie!
Caracterul grafic de pe display pentru alarm\
alarm\ Dac\ dori]i schimbarea pozi]iei de deschidere a
este aprins u[ilor cere]i asisten]\ din partea unui service
Dac\ temperatura real\ din compartimentul autorizat.
congelator este ridicat\ (cald) alarma pentru
temperatur\ ridicat\ `n congelator este activat\. Exist\ ap\ `n partea inferioar\ a
Alarma va ramâne activat\ pân\ când compartimentului frigider.
temperatura din congelator va sc\dea din nou. • Canalul de scurge a apei este obturat.
Alarma pentru temperatur\ ridicat\ `n Formarea excesiv\ de ghea]\ pe partea
congelator poate fi cauzat\ de : posterioar\ a compartimentului frigider.
- Introducerea de alimente calde (proaspete) • Alimentele vin `n contact cu peretele r\cit.
`n congelator. Formarea excesiv\ de ghea]\ `n compartimentul
- U[a congelatorului a r\mas `nchis\ pentru congelator
un timp `ndelungat. • U[a nu a fost `nchis\ `n mod corect.
Dac\ alarma ramâne activ\ mai mult de 24 ore • U[a nu se `nchide din cauza alimentelor.
va rug\m contac]ati unitatea SERVICE.
Important! Nu trebuie considerate anomalii
Alarma pentru temperatur\ ridicat\ `n • Faptul c\ partea anterioar\ a
congelator nu este activ\ timp de 24 ore de la compartimentului congelator este cald\.
alimentarea aparatului. Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat,
pentru a preveni formarea condensului pe
Mesaje de eroare [i alarm\
alarm\: partea exterioar\ a aparatului (datorit\
~n cazul unor conexiuni electrice `ntrerupte pe umidit\]ii din buc\t\rie).
display caracterul grafic pentru alarm\ va fi • Alarma temperatur\ ridicat\ pentru
activat `mpreun\ cu mesaje de eroare compartimentul congelator.
corespunzatoare tipului de defect:
- Mesajele de eroare de tipul (E0;E3...etc) care Zgomote `n timpul func]ion\
func]ion\rii
apar pe display `mpreuna cu activarea alarmei, Pentru a men]ine temperatura la valoarea pe
impun contactare unei unit\]ii SERVICE. care a]i reglat-o, motocompresorul aparatului
Pute]i folosi `n continuare, far\ probleme, porne[te periodic.
aparatul pâna la remedierea defectului, pentru Zgomotele care se produc `ntr-o astfel de
c\ acesta are `ncorporat un algoritm separat de situa]ie sunt normale.
control pentru a-l l\sa s\ func]ioneze [i `n caz Ele se reduc de `ndat\ ce aparatul ajunge la
de eroare. temperatura de regim.
9
RO Instruc]iuni de utilizare
• Zumzetul este produs de motocompresor. El - Aparatul este proptit - amplasa]i aparatul astfel
poate deveni ceva mai puternic atunci când `ncât s\ nu se sprijine pe mobil\ sau alte
acesta porne[te. aparate.
• Gâlgâiturile [i zuruiturile provin de la agentul - Sertarele, co[urile sau gr\tarele au joc sau
frigorific care circul\ prin conductele aparatului, sunt `n]epenite - verifica]i componentele
sunt zgomote normale de func]ionare. deta[abile [i monta]i-le eventual la loc.
Totdeauna când termostatul cupleaz\ sau - Sticlele sau vasele se ating `ntre ele - deplasa]i
decupleaz\ motocompresorul se aude un sticlele sau vasele astfel ca `ntre ele s\ fie o
clinchet. mic\ distan]\.
Un click foarte scurt este cauzat de electrovalva
care redirec]ioneaz\ agentul de r\cire prin Dac \ a]i urm\
urm \ rit indica]iile anterioare [i
sistem. nu a]i reu[it s \ g \ si]i defec]iunea, va
• Pocniturile se aud `n timpul procesului de rug \ m s \ apela]i 0245-
0245 - 60 51 11 , iar un
dezghe]are automat\, pere]ii aparatului se depanator de la Service Arctic se va
dilat\ [i se contract\ [i produc acest zgomot. deplasa la domiciliul dumneavoastr \
pentru a remedia defec]iunea.
Dac\ zgomotele produse `n timpul func]ion\rii
sunt prea puternice, cauzele sunt de cele mai ATEN}IE !
multe ori minore [i pot fi remediate foarte Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur
simplu. aparatul sau componentele electrice ale
- Aparatul nu st\ `n pozi]ie orizontal\ - regla]i acestuia. Orice repara]ie f\cut\ de un
picioru[ele anterioare. nespecialist este periculoas\ pentru utilizator [i
poate duce la pierderea garan]iei.

Fi[a tehnic\
tehnic\
MARCA
MODEL (cod comercial) BKE
BKEX386+
386+
TIP APARAT REFRIGERATOR-
REFRIGERATOR-CONGELATOR Tip I
Clasa de eficient\ energetic\ (1) A+
Consum de energie (kWh/an) (2) 281
Volum brut total (l) 380
Volum util total (l) 331
Volum util comp. frigider (l) 244
Volum util comp. congelator (l) 87
Nr. stele comp. frigider/ comp. congelator
Autonomie (ore) 18
Capacitate de congelare (kg/24 h) 14
Clasa climatic\ SN-ST
Nivel zgomot (dB (A) re 1 pW) 41
(1) Clase energetice : A+ . . . G (A+ = mai eficient . . . G = mai pu]in eficient)
(2) Consumul real de energie electric\ depinde de condi]iile de utilizare [i de amplasare ale
aparatului.
Agent frigorific ecologic R600a

Re]eaua de service ARCTIC


Sediul central Service G\e[ti: Rela]ii tehnice comerciale:
str. Giurgiului, nr. 12 Tel: 0245-60 51 11
Fax: 0245/71 10 24; 0723-20 27 71
http: //www.arctic.ro 0745-60 51 11
e-mail: service@arctic.ro Centru de apeluri
program : luni – vineri 730 – 2000
sâmb\ta 830 – 1700
10
Nr. crt.
J UD E } RE PRE Z E N TA N} A A D RE S A
1 ALBA ALBA IULIA Bd. Transilvaniei, bloc 3FG, parter

2 ARAD ARAD Pia]a Arenei, nr. 6, bloc E, sc.C, parter

3 ARGE{ PITE{TI Str. Fra]ii Gole[ti, bloc S9C, parter

4 BAC|U BAC|U Str. Energiei, nr. 39, bloc 39, parter

5 BIHOR ORADEA Bd. Dacia, nr.54, bl. U4, parter

6 B I S T R I } A N|S|UD BISTRI}A Str. Constantin Roman Vivu, nr. 1,bloc 1, sc. A

7 BRA{OV BRA{OV Str. Jepilor, nr. 2, parter

8 BR|ILA BR|ILA Str. {colilor, nr. 37, bloc C, parter

9 BUCURE{TI DECEBAL Bd. Decebal, nr. 18, bloc S4, sc. 1, parter

10 B U Z | U ; V R A N C E A BUZ|U Str. Ion B\ie[u, bloc C2, parter

11 CARA{ SEVERIN RE{I}A Str. B. A. Petculescu, bloc 1A

12 C L U J CLUJ Str. C. Brâncu[i, nr. 2

13 C O N S T A N } A CONSTAN}A {os. Mangaliei, nr.93, bloc S, parter

14 COVASNA SFÂNTU GHEORGHE Bd. Nicolae Iorga, nr. 10, Bloc 10, Sc. A

15 DÂMBOVI}A G|E{TI Str. 1 Decembrie, bloc 64, parter

16 DÂMBOVI}A TÂRGOVI{TE Str. I. C. Br\tianu, bloc D1, sc. C, parter

17 DOLJ CRAIOVA Bd. Decebal, nr. 79-81, bloc 38, parter

18 G A L A } I GALA}I Str. Constructorilor, nr. 7, parter

19 GORJ TÂRGU JIU Str. 1 Decembrie 1918, bloc D6, parter

20 HARGHITA MIERCUREA CIUC Str. Pie]ei, nr. 7, sc. D

21 HUNEDOARA DEVA Bd. 22 Decembrie, bloc 10, ap.1, parter

22 IALOMI}A; C|L|RA{I SLOBOZIA Str. Dobrogeanu Gherea, bloc D1, sc. C, parter

23 I A { I IA{I Str. Sf. Laz\r, nr. 6, Pene[ Curcanu, parter

24 MARAMURE{ B A I A MA R E Str. Taian, nr. 12, bloc 12, parter

25 MEHEDIN}I TURNU SEVERIN Str. Independen]ei, nr. 39, bl. KA2, parter

26 MURE{ TÂRGU MURE{ Str. Libert\]ii, nr. 97

27 NEAM} PIATRA NEAM} Str. I. Antonescu, nr. 6, bloc T6, sc. B

28 OLT SLATINA Str. N. Titulescu, bloc 21A, parter

29 PRAHOVA PLOIE{TI Str. Gheorghe Doja, bloc 35, sc. C

30 S|LAJ ZA L | U Str. Gh. Doja, bloc D-113, sc. A, parter

31 S A T U M A R E SATU MARE Bd. Lucian Blaga, bl. U18, parter

32 S I B I U SIBIU Str. Parcul Tineretului, bloc 9, parter

33 S U C E A V A ; B O T O { A N I SUCEAVA Str. M\r\[e[ti, nr. 39, bloc A12

34 TELEORMAN ALEXANDRIA Str. Dun\rii, bloc BM3F, sc. F , parter

35 TIMI{ TIMI{OARA Str. {tefan cel Mare, bloc U15

36 T U L C E A TULCEA Str. Babadag, nr. 3, sc. A, parter

37 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA Str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, sc. C, parter

38 V A S L U I VASLUI Bd. Republicii, nr. 367

11
GB Instruction for use

Congratulations on your choice of a Quality


Appliance, designed to give you many years of service.

Safety first!

Do not connect your appliance to the electricity supply


until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room. (e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.

12
GB Instruction for use

Electrical requirements 3. Failure to comply with the above


instructions could result in damage to the
Before inserting the plug into the wall socket appliance, for which the manufacturer will not
make sure that the voltage and the frequency be held liable.
shown in the rating plate inside the appliance 4. The appliance must be protected against
corresponds to your electricity supply. rain, moisture and other atmospheric
We recommend that this appliance is influences.
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily Important!
accessible position. • Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
Warning! This appliance must be earthed. condenser metal wires at the back of the
Repairs to electrical equipment should only be appliance, as this could cause injury to fingers
performed by a qualified technician. Incorrect and hands.
repairs carried out by an unqualified person • Do not attempt to sit or stand on top of your
are carry risks that may have critical appliance as it is not designed for such use.
consequences for the user of the appliance. You could injure yourself or damage the
ATTENTION! appliance.
This appliance operates with R 600a which is • Make sure that the mains cable is not caught
an environmental friendly but flammable gas. under the appliance during and after moving,
During the transportation and fixing of the as this could damage the cable.
product, care must be taken not to damage • Do not allow children to play with the
the cooling system. If the cooling system is appliance or tamper with the controls.
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open Installation instructions
flame sources and ventilate the room for a
while. 1. Do not keep your appliance in a room
WARNING - Do not use mechanical devices where the temperature is likely to fall below 10
or other means to accelerate the defrosting degrees C (50 degrees F) at night and/or
process, others than those recommended by especially in winter, as it is designed to
the manufacturer. operate in ambient temperatures between +10
WARNING - Do not damage the refrigerant and +38 degrees C (50 and 107 degrees F).
circuit. At lower temperatures the appliance may not
WARNING - Do not use electrical appliances operate, resulting in a reduction in the storage
inside the food storage compartments of the life of the food.
appliance, unless they are of the type 2. Do not place the appliance near cookers or
recommended by the manufacturer. radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
Transportation instructions functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
1. The appliance should be transported only in side clearances:
an upright position. Before the performance of From Cookers 30 mm
the working test in the shop, the packing of From Radiators 300 mm
the appliance must be intact. From Freezers 25 mm
2. If during the transport the appliance, has 3. Make sure that sufficient room is provided
been positioned horizontally, it must not be around the appliance to ensure free air
operated for at least 12 hours, to allow the circulation (Item 3).
system to settle. • Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 4).

13
GB Instruction for use

4. The appliance should be positioned on a Setting the operating temperature


smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your Control Panel
appliance is standing upright adjust the two Control Functions
front feet by turning clockwise or anti- Considering Item 2, the following functions
clockwise, until firm contact is secured with are implemented on the appliance.
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 5). a) Fridge Set and Vacation
5. Refer to "Cleaning and Care" section to b) Freezer Set
prepare your appliance for use. c) Quick Fridge
d) Quick Freeze
Getting to know your appliance e) Actual Fridge Temperature
(Item 1) f) Actual Freezer Temperature
g) Fridge Bar Graphs
1 - Lamp housing h) Freezer Bar Graphs
2 - Adjustable Cabinet shelves i) Vacation Icon
3 - Wine bottles support j) Economy Icon
4 - Water collector k) Quick Fridge Icon
5 - Crisper cover l) Quick Freeze Icon
6 - Crispers m) Alarm Icon
7 - Ice tray support & ice tray
8 - Compartment for quickly freezing Description of the Control Functions
9 - Compartments for frozen froods keeping a) Fridge Set and Vacation
10 - Adjustable foot
The desired fridge temperature of the
11 - Dairy Compartment appliance can be adjusted by using fridge set
12 - Shelf for jars button. To change the fridge set temperature
13 - Shelf for bottles press the fridge set button. The first time the
button is pressed the current set temperature
Prior to startup is shown on the display then afterwards, each
Before you begin operating your appliance, time the button is pressed the new fridge set
the following points should be re-checked for temperature will be displayed in sequence: 4,
safety: 2, 8, 6, 4, …
• Is the appliance standing properly on the The fridge set temperature will blink on the
floor? display for 5 seconds only. Then the actual
• Is there sufficient space for good air fridge temperature will be shown.
circulation? Vacation: The fridge compartment
• Is the interior clean? (Also see the section temperature can be adjusted around 13°C.
“Cleaning and care”) When the fridge compartment is empty,
• Now connect the appliance to the mains. vacation function can be activated if desired.
The compressor is turned on; the interior light The use of this function will save some power.
comes on when the Fridge door is opened. In order to preserve temperature inside the
Do not place foodstuff into the refrigerator fridge compartment, the fridge door should be
until the temperature has reached the desired kept closed during vacation function.
level. Otherwise, the door open alarm will be active
within a minute and the interior light of the
fridge compartment will light on.

14
GB Instruction for use

To activate vacation function, it is enough to d) Quick Freeze


press the fridge set button for about 3 This button is designed for fast cooling of the
seconds. freezer. Press quick freeze button to start the
Then the vacation icon on the display will light function. The quick freeze icon will light on
on. when the function is activated. Each time the
To deactivate vacation function, it is enough quick freeze function is activated, “-27” blinks
to press Quick Fridge or Fridge Set buttons. on the display for 5 seconds only. Then the
b) Freezer Set actual freezer temperature will be shown.
Quick freeze function lasts for maximum 32
The desired freezer temperature of the hours. When the quick freeze function is
appliance can be adjusted by using freezer completed, quick freeze icon will light off
set button. To change the freezer set automatically and the previous fridge set
temperature press the freezer set button. The temperature will be recalled.
first time the button is pressed the current set
temperature is shown on the display then Quick freeze function terminates automatically
afterwards, each time the button is pressed in 32 hours. To deactivate quick-freeze
the new freezer set temperature will be function manually, it is enough to press quick
displayed in sequence: -18, -20, -22, -24, - freeze button once more or freeze set button.
18,… Quickfreeze and quick fridge functions cannot
be active at the same time. Therefore,
The freezer set temperature will blink on the pressing quick fridge button also deactivates
display for 5 seconds only. Then the actual quick freeze function.
freezer temperature will be shown.
If large amounts of fresh food is going to be
c) Quick Fridge frozen, push the quick freeze button 8 hrs.
This button is designed for fast cooling of the before putting the fresh food in the freezer
fridge. Press quick fridge button to start the compartment.
function. The quick fridge icon will light on The electronic control system incorporates a
when the function is activated. Each time the safety protection so that if the quick freeze
quick fridge function is activated, “1” blinks on button is pressed more than once in a short
the display for 5 seconds only. Then the time, then the compressor will not run
actual fridge temperature will be shown. Quick immediately.
fridge function lasts for maximum 3 hours.
When the quick fridge function is completed, e) Actual Fridge Temperature
quick fridge icon will light off automatically and The average temperature of the packages
the previous fridge set temperature will be inside the fridge compartment is shown here.
recalled. Accordingly, this temperature is not sensitive
Quick fridge function terminates automatically to instantaneous temperature changes. The
in 3 hours. To deactivate quick fridge function fridge set temperature blinks here for 5
manually, it is enough to press quick fridge seconds when the fridge set temperature is
button once more or fridge set button. adjusted.
Quickfreeze and quick fridge functions cannot When quick fridge button is pressed, “1” is
be active at the same time. Therefore, displayed also here.
pressing quick freeze button also deactivates
quick fridge function. This part is not active when the vacation
The electronic control system incorporates a function is running.
safety protection so that if the quick fridge f) Actual Freezer Temperature
button is pressed more than once in a short The average temperature of the packages
time, then the compressor will not run inside the freezer compartment is shown here.
immediately. Accordingly, this temperature is not sensitive
to instantaneous temperature changes.
15
GB Instruction for use

The freezer set temperature blinks here for 5 k) Quick Fridge Icon
seconds when the freezer set temperature is The quick fridge icon indicates that the quick
adjusted. fridge function is running. The quick fridge
When quick freeze button is pressed, “-27” is icon lights on when the appliance running in
displayed also here. quick fridge mode.
g) Fridge Bar Graphs (Item 2/g) l) Quick Freeze Icon
The number of bars lighting on the fridge bar The quick freeze icon indicates that the quick
graphs are determined considering the fridge freeze function is running. The quick-freeze
set temperature. icon lights on when the appliance running in
If the fridge set temperature is 2; then all the quick-freeze mode.
fridge bars light on. m) Alarm Icon
If the fridge set temperature is 4; then min
icon and 12 bars light on. The alarm icon indicates that there is
If the fridge set temperature is 6; then min something wrong with the appliance wiring
icon and 10 bars light on. connection or cooling.
If the fridge set temperature is 8; then min Please check the What if... section.
icon and 6 bars light on.
Making ice cubes
If quick fridge is active; then all fridge bars
light on also. Fill the ice-cube tray 3/4 full with water and
h) Freezer Bar Graphs (Fig. 2/h) place it in the freezer.
As soon as the water has turned into ice, you
The number of bars lighting on the freezer bar can take out the ice cubes.
graphs are determined considering the freezer Never use sharp objects such as knives or forks
set temperature. to remove the ice cubes. There is a risk of injury!
If the freezer set temperature is -24; then all Let the ice cubes slightly thaw instead, or put
the freezer bars light on. the bottom of the tray in hot water for a short
If the freezer set temperature is -22; then min moment.
icon and 12 bars light on.
If the freezer set temperature is -20; then min Cooling
icon and 10 bars light on.
If the freezer set temperature is -18; then min Food storage
icon and 6 bars light on. The fridge compartment is for the short-term
If quick freeze is active; then all freezer bars storage of fresh food and drinks.
light on also. Store milk products in the intended
i) Vacation Icon compartment in the refrigerator.

The vacation icon indicates that the vacation Bottles can be stored in the bottle holder or in
function is running. The vacation icon lights on the bottle shelf of the door.
when the appliance running in vacation mode. Raw meat is best kept in a polyethylene bag at
j) Economy Icon the second shelf from the top of the refrigerator.

The economy icon indicates that the Allow hot foods and beverages to cool to
appliance is running in the most economical room temperature prior to placing them in the
refrigerator.
power consumption mode. The economy icon
lights on when the fridge set temperature is Attention! Store concentrated alcohol only
adjusted to –18. standing upright and tightly closed.
When the quick freeze or quick fridge function Attention! Do not store explosive substances
is activated, this icon lights off. or containers with flammable propellant gases
(canned cream, spray cans etc.) in the
appliance. There is a danger of explosion.
16
GB Instruction for use

Freezing Defrosting of the appliance


Freezing food A) Fridge compartment
The freezing area is marked with The fridge compartment defrosts automatically.
symbol. The thawing water flows through the drain
You can use the appliance for freezing fresh channel into a collection container at the rear
food as well as for storing pre-frozen food of the appliance (Item 6).
Please refer to the recommendations given on During defrosting, water droplets form at the
the packaging of your food. back of the fridge due to the evaporator (Item 7).
If not all of the drops run down, they may
Attention!
freeze again after defrosting remove them
Do not freeze fizzy drinks, as the bottle may
with a cloth soaked in warm water, but never
burst when the liquid in it is frozen.
with a hard or sharp object.
Be careful with frozen products such as
Check the flow of the thawed water from time
coloured ice-cubes.
to time.It may become plugged occasionally.
Do not exceed the freezing capacity of your
Clean it with a q-tip or similar (see the section
appliance in 24 hours. See the rating label.
"Cleaning and care").
In order to maintain the quality of the food, the
freezing must be effected as rapidly as possible. B) Freezer compartment
Thus, the freezing capacity will not be Excessive build-up of ice will affect the
exceeded, and the temperature inside the freezing performance of your appliance.
freezer will not rise. It is therefore recommended that you defrost
your appliance at least twice a year, or
Attention!
whenever the ice build-up exceeds 7 mm.
Keep the already deep-frozen food always
Defrost your appliance when there is only little
separated with freshly placed food.
or no food in it.
When deep-freezing hot food, the cooling
Take out the deep-frozen food from the
compressor will work until the food is completely
drawers. Wrap the deep-frozen food in
frozen. This can temporarily cause excessive
several layers of paper, or a blanket, and
cooling of the refrigeration compartment.
keep it in a cold place.
If you find the freezer door difficult to open just Unplug the appliance or shut off or remove
after you have closed it, don’t worry. This is the fuse to start the defrosting process.
due to the pressure difference which will Take out the accessories (like shelf, drawer
equalize and allow the door to open normally etc.) from the appliance (Item 8) and use a
after a few minutes. suitable container to collect the thawing water.
You will hear a vacuum sound just after
Use a sponge or a soft cloth to remove
closing the door. This is quite normal.
thawing water if necessary (Item 9).
Keep the door open during defrosting.
For quicker defrosting, place containers with
warm water inside the appliance.
Never use electrical appliances, defrosting
sprays or pointed or sharp-edged objects
such as knives or forks to remove the ice.
After the defrosting is done, clean the inside
(see the section “Cleaning and Care”).
Reconnect the appliance to the mains. Place
the frozen food in the drawers and inside the
freezer.

17
GB Instruction for use
Replacing the interior light bulb Clean the condenser at the back of the
(Item 10) appliance once a year using a brush or a
vacuum cleaner. Dust build-up leads to
Should the light fail to work, proceed as follows.
increased energy consumption.
1- Switch off at the socket outlet and pull
Inspect the door gasket at regular intervals.
out the mains plug.
Clean with water only, and wipe totally dry.
You may find it useful to remove shelves for
easy access. Cleaning of the accessories
2 - Use a flat tipped screwdriver to remove the Door shelves:
light diffuser cover. Remove all food from the door shelves.
3 - First check that the bulb hasn’t worked Lift the cover of the shelf upwards and pull it
loose by ensuring it is screwed securely in the off sideward.
holder. Remove the bottom of the door shelf by
Replace the plug and switch on. pushing it upwards.
If the bulb works, replace the light cover by
Collecting container (Pan):
inserting the rear lug and pushing up to locate
Make sure that the pan at the back of the
the front two lugs.
appliance is always clean.
4 - If the light still fails to work, switch off at
Gently release the snap of the pan from the
the socket outlet and pull out the mains plug.
compressor by pushing it using a tool (like
Replace the bulb with a new 15 watt (max)
screwdriver), so that the pan can be removed.
screw cap (SES) bulb.
5 - Carefully dispose of the burnt-out light bulb Lift the pan, clean it and wipe it dry.
immediately. Re-assemble in reverse order.
Replacement light bulb can easily be obtained Crisper or Drawers:
from a good local electrical or DIY store. To clean a drawer, pull it out as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
Cleaning and care completely.
Interior and Exterior Surfaces
Practical tips and notes
Attention!
Always unplug the power cable or switch Cooling
off the circuit breaker before cleaning. • Clean fresh food and vegetables before
Clean the exterior using lukewarm water and storing in the crisper bin.
a mild detergent. • Always pack or wrap food, or put it in a
suitable container, before storing it in the
Never use detergents, abrasive or acidic
appliance.
agents.
• Wrap food which is not suitable for storage at
Wipe the inside compartment dry. cold temperatures in polyethylene bags
Be careful to prevent water from getting into (pineapple, melons, cucumbers, tomatoes etc.).
contact with the electrical connections of the • Food with strong odour or apt to acquire
temperature control or the interior light. odour should be wrapped in airtight or
smellproof packaging material.
If the appliance is not going to be used for a
• Keep fresh food separate from cooked food,
long period of time, unplug the power cable
to avoid bacteria contamination.
and remove all food. Clean the appliance and
• Never keep fresh meat in the fridge for more
keep the door open.
than 2 or 3 days.
To preserve the appearance of your
• Remove any left-over canned food from the
appliance, you can polish the exterior and the
can and store it in a suitable container.
door accessories with a silicone wax.
• Refer to the shelf life indicated on the food
packaging.

18
GB Instruction for use

• Do not obstruct the air circulation inside the Examples of Use


device by covering the shelves.
• Never keep any dangerous or poisonous White wine, beer and mineral water - chill
substances inside your appliance. before use
• Always check food that has been stored for Bananas - do not store in a fridge
a long period of time for its suitability for Fish or offal - store in polyethylene bags only
consumption. Cheese - use airtight containers or
• Do not store fresh and cooked food together polyethylene bags; for best results, take out
in the same container. from the fridge an hour before consumption.
• Close the door immediately after opening, to Melons - store only for a short period of time,
avoid unnecessary energy consumption. use airtight packaging/wrapping
• Do not use hard or sharp objects to remove Raw meat and poultry - do not store together
the ice build-up. with delicate food such as cooked food or milk.
• Do not load hot food into your appliance.
Normal operating noises
Freezing
• Always leave food to thaw in a container that Various functional noises are completely
allows the thawing water to run off. normal due to the operation of the cooling
• Do not exceed the maximum allowable system of your appliance;
freezing capacity when freezing fresh food • Gurgling, hissing, boiling or bubbling noises
(see the section "Freezing") are caused by the refrigerant, circulating
• Do not give children ice-cream and water inside the cooling system. These noises can
ices direct from the freezer. still be heard for a short period of time after
The low temperature may cause freeze burns the compressor shuts off.
on lips. • Sudden, sharp cracking or popping noises
• Never re-freeze defrosted food; defrosted are caused by the expansion and contraction
food must be consumed within 24 hours. Only of the inside walls or some components inside
food that has been cooked can be refrozen. the cabinets.
• Do not take out frozen food with wet hands.
• Store only fresh and impeccable food. • Buzzing, whirring, pulsating or high-pitched
• Always use appropriate packaging material humming noises are caused by the
to avoid odour penetration or degradation of compressor. These noises are slightly louder
the food. at the start-up of the compressor and reduce
• Store commercially frozen food in when the appliance reaches the operating
accordance with the instructions given on the temperatures.
packaging. • A sudden clicking noise is caused by the
• Freeze cooked food in small quantities. This solenoid valve, diverting the refrigerant flow
ensures rapid freezing and maintains the into two different cooling loops, as needed.
quality of the food. Also to avoid disturbing vibrations and
• Do not freeze liquid in tightly closed bottles noises make sure that;
or containers. • Your refrigerator is standing level on all four
The bottles/containers may burst at low feet.
temperatures. • Your refrigerator is not in contact with the
• Carry pre-frozen food in suitable bags and walls, surrounding objects or kitchen cabinets
place it in your freezer as soon as possible. and furniture.
Always defrost food in the fridge
compartment. • Cans, bottles or dishes inside the refrigerator
are not touching and rattling against each
other.
• All shelves and bins are mounted correctly
inside the refrigerator cabinets and doors.
19
GB Instruction for use

What, if.... 5- There is error messages and alarm


Incase any failure condition due wiring
1- The appliance will not work, even connection of the appliance occurs, and then
though it is switched on. the alarm icon on the display starts blinking
• Check if the power cable is properly connected! together with the relevant error message.
• Check if the mains supply is in order, or if a Incase some certain characters (E0, E3, ..etc.)
circuit breaker has been tripped! appear on the display then contact with the
• Check the temperature control for correct customer service. The fuzzy control algorithm
setting! in order to preserve food takes place till the
2- There is a power failure. customer service arrives.
Your freezer is suitable for the long-term The alarm icon lights off just after the removal
storage of frozen food that are available of the failure.
commercially and also can be used to freeze 6- There is actual fridge temperature failure
and store fresh food.
Do not open the door in case of a power failure. The appliance performs cooling considering
For a rated appliance, frozen food in the fridge set temperature. The actual fridge
the freezer compartment will not be affected if temperature shown on the display will reach
the power failure lasts shorter than the the adjusted fridge set temperature, when the
“Conservation Time From Failure (hours)” packages are cold enough.
mentioned in the rating label. There may be some oscillations on the actual
If the power failure is longer than the fridge temperature shown on the display due;
“Conservation Time From Failure (hours)”, then a) The fridge door is Opened / Closed
the food should be checked and either consumed frequently
immediately or cooked and then re-frozen. b) Loading warm packages inside the fridge.
c) Leaving the fridge door open for a long
3- The interior light does not work. period of time
Check the power supply! 7- There is actual freezer temperature
Check the installation of the light bulb! Unplug failure
the power cable before checking the light bulb. The appliance performs cooling considering
(Also see the section “Replacing the interior light”) the freezer set temperature. The actual
4- There is high temperature alarm freezer temperature shown on the display will
If the actual temperature of the freezer reach the adjusted freezer set temperature,
compartment is warm then the alarm icon on when the packages are cold enough.
the display lights on. The alarm icon lights off There may be some oscillations on the actual
when the actual temperature of the freezer fridge temperature shown on the display due;
compartment cools down. a) The freezer door is Opened / Closed
The high temperature alarm may rise up due frequently
following situations. b) Loading warm packages inside the freezer
a) Warm food storage c) Leaving the freezer door open for a long
b) Warm air in the freezer compartment period of time
c) Freezer door is left open for a long time
If the high temperature alarm remains on for
more than 24 hours then contact with the
customer service.
The high temperature alarm is not active in
24 hours after plugging the appliance into the
electricity.

20
GB Instruction for use

8- Other possible malfunctions Door Open Alarm


Not every malfunction is a case for our There is a built in buzzer in the appliance that
customer service. Very often, you can easily will inform customer if the fridge door is left
resolve the problem without requesting open for a minute. This alarm is a periodic
service. alarm and it reminds the customer that the
Before requesting service, please check if the fridge door is left open.
malfunction has been caused by an operating
error. If this is the case, and a service has There is no buzzer alarm related to freezer
been requested, a service charge will be door.
levied even if the device is still under In order to stop the door open alarm, it is
guarantee. enough to press any button on the display or
If the problem persists please contact your close the door. Thus the alarm will stop till
dealer or customer service. next time.
Please have the type and serial number of
your device when calling. The rating label is Reversing the doors
located inside. The door of your refrigerator is designed to
operate towards both sides at your
convenience. If you want the door to open
towards the other side, please call the nearest
authorized maintenance service for
assistance.

Technical data
Brand
Appliance type FRIGDE-FREEZER Tip I
Model (commercial code) BKEX386+
Energy class (1) A+
Power consumption (kWh/year) (2) 281
Total gross volume (l.) 380
Total usable volume (l.) 331
Refrigerator useful volume (l.) 244
Freezer usable volume (l.) 87
Stars rating number for freezer comp.
Autonomy (h) 18
Freezing capacity (kg/24 h) 14
Climatic class SN-ST
Noise [dB(A) re 1 pW] 41
(1) Energy class : A+ . . . G (A+ = more efficient . . . G = less efficient)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
Ecological refrigerating agent R600a

21
4571410900
26.03.2009

S-ar putea să vă placă și