PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

Resurse Activ.5 .ce este comunicarea.condiţii necesare.fraza. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării . .exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.1 1.narator. Sintaxa .2 3.3 3. . ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .3 Activ.exerciţii de combinare a informaţiilor.componentele situaţiei de comunicare. .comunicarea dialogată şi monologată.personaje. individuală 2 . Unitatea de învăţare: Cartea.exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse. .S. . .propoziţia enunţiativă şi interogativă.1 2.fapte. frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1. .exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context.4 3.4 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1. . de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . .ex. .5 4. .propoziţia simplă şi dezvoltată. .observarea textului.exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.semnele de punctuatie şi ortografie (cratima).exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. . cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător . acordul în gen.elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. .exerciţii de comunicare monologată.interpretarea textului.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. .exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog.propoziţia afirmativă şi negativă.părtile de vorbire.obiect cultural Nr. de folosire a DEX .1 Activităţi de învăţare . .3 3. de Mircea Eliade .părţile de propoziţie. interiorul cărţii.explorarea textului: timp şi spaţiu. 1.1 3.3 4. Comunicare . Evaluare C. Cele dintâi lecturi.II.1 3.

exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .1 3.exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării.exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice. -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ.2 Activităţi de învăţare .1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 . .exercitii de analiză a textului.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . prefixe). Sinonime Antonime Câmpul lexical 1.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .exerciţii de lectură şi căutare de informaţii. .3 4.exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării.exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat. sufixe. -activitate de folosire a diverselor surse de documentare.3 4. ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1.III.Interpretarea textului Activ. .3 2.1 3. .exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. . .Arghezi -observarea textului . Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.1    O FURNICĂ.rădăcină. . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .exerciţii de exprimare a opiniei.Explorarea textului . de T.exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular.exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază.2 3. .

3 3.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. *ziarul .1 3. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat.1 4. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.1 3. de V. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.5 Activ. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic. vers. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar. revista 1. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 . şi pe grupe Evaluare Activ. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.-Părţile unei compuneri lucrări personale. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ.4 3. -activităţi de redactare.5 4.3 3. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei.

exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ.Temele.4 2.2 3. hiat • Silaba 1.1 4. -exerciţii de identificare a diftongilor. 5 .5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.aşezare în pagină etc. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat.1 4. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. frontală combinată cu Observare cuvinte date. Extemporalele Evaluare Activ. triftong. -exerciţii de rezumare a textului studiat. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice.1 1.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie.3 3.2 2. triftongilor şi hiatului în cuvinte date. de sesizare a corespondenţei sunet. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. Activ. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie.Fişa de lectură Notiţele.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică. punctuatie.

3 3. Narator.3 3. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. .3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe. Activ. a fi" Evaluare 2.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului . -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu. -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei. exprimându-se corect şi concis.1 2.4 4.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ. Personaj Cs 1. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date.4 4.exerciţii de analiză a verbelor.. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 . -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.

dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ .). -exerciţii de rezumare a textului studiat.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. personaj Rezumatul . de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor.2 3. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . a perspectivei din care se povesteşte etc.scriere imaginativă (continuarea unor texte. -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. Activ. schimbarea finalului. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ.4 substantivelor date. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii.1 4. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.1 1. Evaluare sumativă 7 . narator. Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului.1 4. 1. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text.2 2.

1 4. Cs 1.2 2.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.3 Activ.si D. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. de stabilire de sinonime.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere.2 3. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului.3 3. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text. de acord. de evidentiere a sensului unor cuvinte. L. acordul în gen. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 .4 4. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti.3 Activ.4 4. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei.1 4.1 1. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română.de I. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac. figuri de stil) sau la personaje. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie. în context. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport.3 3. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. de flexiune. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii.

-exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.1 4. fluenta si expresiva a Activ. în context. traiectoria privirii). a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.2 3. Epitetul Descrierea ca mod de expunere. Interpretarea textului 9 . -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate.1 4. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport. frontală combinată cu Observare textului support.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului. spatiu. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport.1 1.2 2.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. Observarea textului Explorarea textului.

-exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. -exercitii de formare de adverbe prin derivare.3 2. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv. provenite. variate. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar.4 4. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise.3 3.1 4. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. -exercitii de redactare a unui text publicitar. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice.3 *Text-suport . topica adjectivului 2. Activ. de N. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora.4 4.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire. invariabile. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). frontală combinată cu activ independentă 10 .1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. Mihai Viteazul. folosind descrierea.3 3.

frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.1 1.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text.4 4.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi.1 4. .4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text.2 2.1 4.3 3. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 .3 3. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ.4 4. Activ. -exercitii de identificare a personajelor din text.3 Activ. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei.2 3. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support.

-Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ.1 4. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 .1 1. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii.4 4. -exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate.3 Activ.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.2 2.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport.2 3. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.3 3. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.1 4.

-exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.4 4. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte.3 13 .Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.3 3. Activ.1 4. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe .4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. frontală univers afectiv. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.2 3.1 4. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.1 4. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate.3 Activ.3 4.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.1 şi 2.2 2.3 3. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M. -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.1 1.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ.

-exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp. frontală exprima complementul circumstantial de loc. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2. frontală Observare incorecte din textul-suport.2 2. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii.3 3.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ.1 4. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale.2 3. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire.1 4. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.1 1.4 4. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii.3 14 . -alcatuirea planului simplu de idei. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod.

frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza. -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 . .raportul de coordonare .3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ.indirecte) din diverse texte. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază .4 4.3 3.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful