PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării . .comunicarea dialogată şi monologată. .exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. . .fapte.exerciţii de comunicare monologată. Sintaxa .1 1. .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. de Mircea Eliade . .exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .5 .personaje. Cele dintâi lecturi. .fraza. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1.părtile de vorbire.propoziţia simplă şi dezvoltată.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog. .propoziţia afirmativă şi negativă.ex.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. Comunicare .narator. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.S.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context.componentele situaţiei de comunicare.3 Activ. .interpretarea textului. .1 3.4 3.părţile de propoziţie. .5 4.II. . de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ.3 4. de folosire a DEX . Unitatea de învăţare: Cartea.explorarea textului: timp şi spaţiu.obiect cultural Nr. .1 3. . interiorul cărţii.3 3.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. individuală 2 .condiţii necesare.4 2. .1 Activităţi de învăţare . Resurse Activ.3 3.2 3.exerciţii de combinare a informaţiilor. cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător . acordul în gen. 1.1 2.propoziţia enunţiativă şi interogativă. .exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural . frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1.observarea textului.ce este comunicarea.semnele de punctuatie şi ortografie (cratima). Evaluare C.

3 4.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .exerciţii de lectură şi căutare de informaţii. .exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat.exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular.exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice.3 4. Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr.3 2. de T. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.1 3.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . sufixe. ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1. -activitate de folosire a diverselor surse de documentare.Interpretarea textului Activ.1 3.exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.2 3. . . .rădăcină. Sinonime Antonime Câmpul lexical 1. . .exerciţii de exprimare a opiniei. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia . -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ.exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării. .exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit.exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .III.1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .2 Activităţi de învăţare .1    O FURNICĂ.exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării.Arghezi -observarea textului . .Explorarea textului . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază. prefixe).exercitii de analiză a textului. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.

3 3.-Părţile unei compuneri lucrări personale. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.1 3. vers.4 3.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. de V. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat. *ziarul . -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare.1 4. -activităţi de redactare. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar. revista 1. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie.1 3.3 3. şi pe grupe Evaluare Activ. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.5 4. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 . -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.5 Activ.

Temele.1 4. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. Extemporalele Evaluare Activ. triftongilor şi hiatului în cuvinte date. punctuatie. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice.2 3. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat.4 2.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1. triftong.1 1. frontală combinată cu Observare cuvinte date.Fişa de lectură Notiţele.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. Activ. -exerciţii de identificare a diftongilor. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.3 3.aşezare în pagină etc.1 4. hiat • Silaba 1.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. de sesizare a corespondenţei sunet.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.2 2. 5 .Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong.

-exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor. exprimându-se corect şi concis.3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe.exerciţii de analiză a verbelor. .3 3.3 3. Narator. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar .4 4.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 . Personaj Cs 1.1 2. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte. a fi" Evaluare 2.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului . Activ. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ.. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers.4 4. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.

Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ . personaj Rezumatul . -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului. schimbarea finalului. Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date. 1.1 4. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică.).scriere imaginativă (continuarea unor texte.1 1. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.2 2. narator. Activ. Evaluare sumativă 7 .dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat.1 4.2 3.4 substantivelor date. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. a perspectivei din care se povesteşte etc.

de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text.3 3. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ . -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. de stabilire de sinonime. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere.3 3.si D. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. de acord. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie.de I. în context. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor.1 4. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.1 4. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport. de flexiune. acordul în gen.1 1. Cs 1.2 2. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat.4 4. L.4 4.3 Activ.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. de evidentiere a sensului unor cuvinte. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ.2 3. figuri de stil) sau la personaje.3 Activ.

a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport. fluenta si expresiva a Activ. în context.1 1. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. frontală combinată cu Observare textului support. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate.2 2.1 4. Observarea textului Explorarea textului. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. traiectoria privirii). -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat.1 4. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. Interpretarea textului 9 .4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. spatiu. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. Epitetul Descrierea ca mod de expunere. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport.2 3.

-exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date. Mihai Viteazul. topica adjectivului 2. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire. -exercitii de redactare a unui text publicitar. Activ.3 2. -exercitii de formare de adverbe prin derivare.3 3. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. de N. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice.4 4. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise.1 4. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora.3 3. variate. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb.3 *Text-suport . -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive.4 4. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. provenite. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv. folosind descrierea. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale. invariabile. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. frontală combinată cu activ independentă 10 . -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete).1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate.

1 4. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate.2 2. Activ.2 3.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.3 3.4 4. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text. .1 1. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii.3 Activ. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. -exercitii de identificare a personajelor din text.3 3. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 . frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ.4 4. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului.1 4.

-exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.1 1. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.3 3.1 4.4 4.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte.3 Activ. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 . Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text.2 3.1 4. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. -Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1.2 2.

Activ. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M.1 4. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe .Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.3 3.1 4.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.2 3.3 3.1 4. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.3 Activ. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2.2 2. -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.3 13 .1 1. frontală univers afectiv. -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.3 4.1 şi 2. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.4 4.

-exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod.2 2. frontală Observare incorecte din textul-suport.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text.2 3.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii.1 4.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1.3 3.1 4.4 4. -alcatuirea planului simplu de idei. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ.1 1. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. frontală exprima complementul circumstantial de loc. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.3 14 . combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire.

frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 .indirecte) din diverse texte.raportul de coordonare . -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2.3 3. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. . -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ.4 4. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază .3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.