PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

părtile de vorbire.propoziţia enunţiativă şi interogativă.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog. .1 Activităţi de învăţare . frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.semnele de punctuatie şi ortografie (cratima). . Cele dintâi lecturi. . acordul în gen. .exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .II. Sintaxa . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1. . individuală 2 .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării .comunicarea dialogată şi monologată.propoziţia afirmativă şi negativă. .personaje.exerciţii de combinare a informaţiilor.exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse.exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit. .fraza.interpretarea textului. Evaluare C.explorarea textului: timp şi spaţiu.narator. de Mircea Eliade . 1.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context.3 Activ.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.2 3. .1 1. .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. Unitatea de învăţare: Cartea.obiect cultural Nr. . interiorul cărţii. . de folosire a DEX .S.4 3.3 3. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ.5 .ex.părţile de propoziţie.4 2. .1 3.fapte.condiţii necesare. .3 3. cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător .componentele situaţiei de comunicare.1 2.1 3. .ce este comunicarea.3 4.observarea textului. . frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1. Comunicare . Resurse Activ.exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.exerciţii de comunicare monologată. .propoziţia simplă şi dezvoltată.5 4. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .

-activitate de folosire a diverselor surse de documentare. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .III.exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat. . de T. . Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr.exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării.exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.exerciţii de lectură şi căutare de informaţii.exerciţii de exprimare a opiniei.Arghezi -observarea textului . .exercitii de analiză a textului.1 3. ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1.3 4. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit. sufixe.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ. prefixe).exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 . .1 3.Explorarea textului .exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării.2 Activităţi de învăţare .2 3.3 4. .rădăcină. Sinonime Antonime Câmpul lexical 1.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .3 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.Interpretarea textului Activ. . .1    O FURNICĂ.exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice.exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular. . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază.

rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.1 3. vers.5 4.1 4. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat.5 Activ. -activităţi de redactare.1 3. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.4 3.-Părţile unei compuneri lucrări personale. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic. de V.3 3. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.3 3. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 . revista 1. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar. *ziarul . -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ. şi pe grupe Evaluare Activ.

Temele. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. frontală combinată cu Observare cuvinte date.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie. triftong. punctuatie. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice.aşezare în pagină etc. 5 . triftongilor şi hiatului în cuvinte date. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.Fişa de lectură Notiţele. Extemporalele Evaluare Activ. hiat • Silaba 1. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de rezumare a textului studiat. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1.1 1.1 4.3 3.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică.1 4. -exerciţii de identificare a diftongilor. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.2 2.2 3. Activ. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei.4 2.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . de sesizare a corespondenţei sunet.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie.

. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei. Narator. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte.4 4. Personaj Cs 1. exprimându-se corect şi concis.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ. a fi" Evaluare 2. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ. frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare.3 3. . -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers.3 3.exerciţii de analiză a verbelor.4 4.3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.1 2.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului . -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. Activ. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 .

-exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului. narator. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. a perspectivei din care se povesteşte etc. schimbarea finalului. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.1 1.2 3. Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date.1 4.2 2.4 substantivelor date. 1. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ . -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. personaj Rezumatul . -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv.).1 4.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice.scriere imaginativă (continuarea unor texte. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor. Evaluare sumativă 7 . Activ.

si D.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere. de acord.3 Activ.4 4. Cs 1. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac.1 4. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ.1 1. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei.2 2. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie.1 4. L.3 3. de stabilire de sinonime.3 3. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.4 4. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ . a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.3 Activ. de evidentiere a sensului unor cuvinte. în context.de I. acordul în gen. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . figuri de stil) sau la personaje. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. de flexiune. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română.2 3.

fluenta si expresiva a Activ. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport.2 3.1 4. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. în context. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. traiectoria privirii). Epitetul Descrierea ca mod de expunere. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. Observarea textului Explorarea textului. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului.1 1. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. spatiu.1 4. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere.2 2.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. frontală combinată cu Observare textului support. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport. Interpretarea textului 9 .

provenite. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora.1 4. variate. -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. de N.3 2.3 *Text-suport . -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice. frontală combinată cu activ independentă 10 . -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. Mihai Viteazul.4 4. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. invariabile. topica adjectivului 2. folosind descrierea. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise.3 3. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale. Activ. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. -exercitii de redactare a unui text publicitar.4 4. -exercitii de formare de adverbe prin derivare. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv.3 3. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2.

3 Activ.3 3. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte.1 1.2 2. Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 . tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2.1 4. -exercitii de identificare a personajelor din text. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate.4 4.3 3. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1. . -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text.1 4.2 3. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support.4 4. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.

-exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii. -Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.1 4. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 .-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte.3 Activ.2 3.3 3. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text.1 4.1 1.2 2. -exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate.4 4.

Activ. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe . exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate. -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.2 2.1 4.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2.3 3. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.1 şi 2. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.1 4. -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1.2 3. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.4 4. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M.1 1.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1.3 13 .1 4.3 4.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.3 Activ. frontală univers afectiv. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte.3 3. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ.

3 3. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.4 4.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire.3 14 . combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ. frontală Observare incorecte din textul-suport. -alcatuirea planului simplu de idei. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2.2 3.1 4.1 4. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod. frontală exprima complementul circumstantial de loc.1 1.2 2.

indirecte) din diverse texte.4 4.3 3.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2.raportul de coordonare . -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală. -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza. . Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază . -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze.3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.