PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

.comunicarea dialogată şi monologată. frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1. Cele dintâi lecturi. Comunicare . de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ.propoziţia simplă şi dezvoltată.II. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1.ex.1 3.explorarea textului: timp şi spaţiu. de Mircea Eliade .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. .exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog.observarea textului.3 3.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . . interiorul cărţii.S. 1. Unitatea de învăţare: Cartea. acordul în gen.1 1.interpretarea textului.1 2. . Sintaxa . de folosire a DEX .obiect cultural Nr.5 . .fraza.propoziţia enunţiativă şi interogativă.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. . . individuală 2 .exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.propoziţia afirmativă şi negativă.3 3.2 3.componentele situaţiei de comunicare.narator.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context. .părtile de vorbire.1 3. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .ce este comunicarea.fapte.4 2. Resurse Activ.personaje.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării . .exerciţii de comunicare monologată.părţile de propoziţie. . cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător . Evaluare C. . . .5 4.exerciţii de combinare a informaţiilor. .3 4. .semnele de punctuatie şi ortografie (cratima).condiţii necesare.exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse.4 3. .exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.1 Activităţi de învăţare .3 Activ.

ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1. . sufixe.1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .exercitii de analiză a textului. de T. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază.exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular. -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ.1    O FURNICĂ.exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat. .exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit. . Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr. . .3 4. .exerciţii de exprimare a opiniei.3 4.Interpretarea textului Activ.exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării.rădăcină.exerciţii de lectură şi căutare de informaţii.1 3.exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.Explorarea textului . -activitate de folosire a diverselor surse de documentare.3 2. Sinonime Antonime Câmpul lexical 1. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. .Arghezi -observarea textului . . frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării.exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .2 Activităţi de învăţare .2 3.1 3.exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice.III. prefixe).

frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 .4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat.1 3.3 3.3 3.5 Activ.1 4. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. şi pe grupe Evaluare Activ. -activităţi de redactare.1 3. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar.4 3. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.-Părţile unei compuneri lucrări personale. *ziarul .5 4. de V. revista 1. vers.

5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice.4 2. triftongilor şi hiatului în cuvinte date. frontală combinată cu Observare cuvinte date. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.1 4. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1.1 1.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie. Activ. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. 5 . Extemporalele Evaluare Activ. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. punctuatie.Temele.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică. -exerciţii de identificare a diftongilor.1 4. triftong.aşezare în pagină etc.Fişa de lectură Notiţele. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.2 3.2 2.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text.3 3. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. de sesizare a corespondenţei sunet. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei. hiat • Silaba 1.

-exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate. a fi" Evaluare 2. Personaj Cs 1. -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare. .3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe.4 4.1 2. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 . frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului . Activ.3 3. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ.exerciţii de analiză a verbelor..4 4. frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu.3 3. Narator. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . exprimându-se corect şi concis.

2 3.4 substantivelor date. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. narator. Activ.1 4. -exerciţii de rezumare a textului studiat. personaj Rezumatul . Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date.). Evaluare sumativă 7 . -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. a perspectivei din care se povesteşte etc. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ. -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică.1 1.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ .1 4.2 2.scriere imaginativă (continuarea unor texte. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. 1.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării. schimbarea finalului. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ .

figuri de stil) sau la personaje. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport.3 Activ. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport. Cs 1. L.de I.4 4.1 4. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti. în context.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. de evidentiere a sensului unor cuvinte. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac.4 4.si D. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 .3 3. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.3 3. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale. de stabilire de sinonime.1 1. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ .2 3. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.2 2. acordul în gen. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. de acord.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie.3 Activ.1 4. de flexiune. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor.

-exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport.1 4. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. în context.2 3.2 2. Observarea textului Explorarea textului.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate. spatiu. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. frontală combinată cu Observare textului support. Epitetul Descrierea ca mod de expunere. traiectoria privirii). -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. fluenta si expresiva a Activ.1 4.1 1. Interpretarea textului 9 . -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport.

Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire. Activ. topica adjectivului 2.3 3. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice.3 *Text-suport . -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. frontală combinată cu activ independentă 10 . --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. -exercitii de formare de adverbe prin derivare.4 4. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale.1 4. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). de N.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv. variate. provenite. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora. -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date.3 2. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb. -exercitii de redactare a unui text publicitar. Mihai Viteazul. folosind descrierea.3 3. invariabile.4 4.

2 3. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support. Activ.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.1 4. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate.2 2. . -exercitii de identificare a personajelor din text. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ.3 Activ.1 1.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte.3 3. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text.3 3.4 4. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2.4 4. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 . -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2.1 4.

-Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii. -exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.2 2.3 Activ. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1.2 3.4 4.1 4. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi.3 3.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele.1 1. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 . -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate.1 4.

Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.4 4. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.3 3.2 2.1 4.1 4. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.1 şi 2.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe . -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .3 3. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.1 1. Activ.2 3.3 13 .3 4. frontală univers afectiv. -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte.1 4.3 Activ. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat.

1 1.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2. frontală exprima complementul circumstantial de loc. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -alcatuirea planului simplu de idei. frontală Observare incorecte din textul-suport.1 4.2 2. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.2 3.3 14 . -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii.1 4. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp.4 4. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ.3 3.

-exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.indirecte) din diverse texte. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza. . -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2.raportul de coordonare .3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc. Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 . -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze.4 4. -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază .3 3.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful