PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

Comunicare .componentele situaţiei de comunicare. Sintaxa .exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. de Mircea Eliade .semnele de punctuatie şi ortografie (cratima).narator.1 3.exerciţii de combinare a informaţiilor. . Unitatea de învăţare: Cartea.fapte.1 2.S.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.3 3. . .exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată.3 Activ. .ex.obiect cultural Nr.1 3.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text. 1.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context.părtile de vorbire. individuală 2 . de folosire a DEX . .exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.propoziţia simplă şi dezvoltată. . . frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1. .condiţii necesare. . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1. interiorul cărţii.personaje.comunicarea dialogată şi monologată.2 3.1 1.5 .4 3.5 4.ce este comunicarea. Cele dintâi lecturi.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător . .fraza.exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse. Evaluare C.părţile de propoziţie. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ. .3 4. Resurse Activ.4 2.exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog.II. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ.interpretarea textului. acordul în gen.explorarea textului: timp şi spaţiu. .exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . . . .observarea textului. .exerciţii de comunicare monologată.propoziţia afirmativă şi negativă.propoziţia enunţiativă şi interogativă.1 Activităţi de învăţare .3 3. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .

Interpretarea textului Activ.exercitii de analiză a textului. -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ. sufixe.exerciţii de exprimare a opiniei. Sinonime Antonime Câmpul lexical 1.2 3.exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării.exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit. . .exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat . Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr.exerciţii de lectură şi căutare de informaţii. . .3 4. de T.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază.1 3.rădăcină.1    O FURNICĂ.Explorarea textului .1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice.2 Activităţi de învăţare .exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .3 4.1 3. prefixe). . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .III.exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării. ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4. .exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular. . .Arghezi -observarea textului . -activitate de folosire a diverselor surse de documentare.3 2.exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat.

4 3. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 . -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.1 3. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic.5 Activ. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora.3 3. *ziarul . -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie. revista 1. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ.1 3. şi pe grupe Evaluare Activ. -activităţi de redactare.-Părţile unei compuneri lucrări personale. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr.3 3. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. vers.5 4. de V. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.1 4.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.

-exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. punctuatie. Extemporalele Evaluare Activ.1 1. Activ. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice. hiat • Silaba 1. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.1 4.aşezare în pagină etc. -exerciţii de rezumare a textului studiat.2 3.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ. triftongilor şi hiatului în cuvinte date.Temele.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie.3 3. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text.Fişa de lectură Notiţele. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . -recunoaşterea sunetelor din structura silabei. 5 .2 2. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1. -exerciţii de identificare a diftongilor. triftong.4 2. frontală combinată cu Observare cuvinte date.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie.1 4.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. de sesizare a corespondenţei sunet. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică.

3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului . -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . .4 4.exerciţii de analiză a verbelor.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ.1 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei..3 3. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.3 3. frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date.4 4. Narator. Personaj Cs 1.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 .3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu. a fi" Evaluare 2. exprimându-se corect şi concis. -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte. Activ.

1 4.1 1. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice.scriere imaginativă (continuarea unor texte. 1. schimbarea finalului.2 2. -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE.4 substantivelor date. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. personaj Rezumatul . -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . Evaluare sumativă 7 . Activ. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.2 3. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.). -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului.1 4. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ . narator. a perspectivei din care se povesteşte etc. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor.

de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere. de stabilire de sinonime.de I. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii.2 2. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ.3 Activ.1 4.2 3.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport. L. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti. de acord.3 3.3 3.si D.4 4.1 4. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.1 1. de flexiune. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ .4 4. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. în context. Cs 1. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac. figuri de stil) sau la personaje. acordul în gen. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale.3 Activ. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. de evidentiere a sensului unor cuvinte.

1 4.1 1. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. fluenta si expresiva a Activ. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. Interpretarea textului 9 .2 2. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.1 4. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate. în context. Epitetul Descrierea ca mod de expunere.2 3. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. Observarea textului Explorarea textului. spatiu.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. traiectoria privirii). -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. frontală combinată cu Observare textului support.

topica adjectivului 2. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). invariabile. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2.3 3. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale. Mihai Viteazul. provenite. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire. -exercitii de formare de adverbe prin derivare. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date.4 4. Activ.3 *Text-suport . -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise. folosind descrierea.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. de N. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. variate.3 2.4 4. frontală combinată cu activ independentă 10 . -exercitii de redactare a unui text publicitar. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice.1 4. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective.3 3.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv.

-exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei.3 Activ. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.4 4.3 3.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.3 3.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze.4 4. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 . Activ.2 2. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text.1 4. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text. .1 4. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate.2 3.1 1. -exercitii de identificare a personajelor din text.

-Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ.2 3. -exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate.3 3. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi.1 4. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.4 4. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte.2 2. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.1 4.1 1.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte.3 Activ. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 .4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.

-exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2.2 2. frontală univers afectiv.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .1 4.4 4.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1.2 3. -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ.1 şi 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe .3 3. Activ. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.3 4.3 3. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.1 1.3 13 .3 Activ. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.1 4.1 4.

frontală exprima complementul circumstantial de loc.2 2. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii.1 4.3 3. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport. -alcatuirea planului simplu de idei. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp.4 4. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text.1 4.2 3.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2.1 1. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii.3 14 . frontală Observare incorecte din textul-suport.

-exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ.raportul de coordonare . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. .3 3.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza.4 4. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază .raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2.indirecte) din diverse texte. Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 .3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful