PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ. .interpretarea textului.narator. .fraza.comunicarea dialogată şi monologată.1 2.1 Activităţi de învăţare . . 1.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context. de Mircea Eliade . . Cele dintâi lecturi.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. .observarea textului. individuală 2 . Comunicare .componentele situaţiei de comunicare. Resurse Activ.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.3 3.obiect cultural Nr.semnele de punctuatie şi ortografie (cratima).1 3.părţile de propoziţie. .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. Sintaxa .2 3. .II.exerciţii de combinare a informaţiilor.propoziţia simplă şi dezvoltată. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1.explorarea textului: timp şi spaţiu. interiorul cărţii.exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.S.5 .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării .3 Activ. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .personaje.4 2.3 3.exerciţii de comunicare monologată. Unitatea de învăţare: Cartea.ex. . . acordul în gen.exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. . . frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1. .propoziţia afirmativă şi negativă.5 4. cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător .părtile de vorbire. .4 3. Evaluare C.propoziţia enunţiativă şi interogativă.1 1.fapte.ce este comunicarea. .exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse.1 3. .condiţii necesare. de folosire a DEX .3 4.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . .exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog.

3 2. ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1. . . . sufixe. -activitate de folosire a diverselor surse de documentare.Interpretarea textului Activ.exerciţii de exprimare a opiniei.exercitii de analiză a textului.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text . prefixe).exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice.3 4. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază. .exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării.rădăcină. .exerciţii de lectură şi căutare de informaţii.exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .1 3. Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr. Sinonime Antonime Câmpul lexical 1.exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia . de T. .2 Activităţi de învăţare .1    O FURNICĂ.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar .1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular.1 3. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.Arghezi -observarea textului .exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.III.2 3. . -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.Explorarea textului . .exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit.3 4.exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării.

-exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.1 4. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. şi pe grupe Evaluare Activ. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar.-Părţile unei compuneri lucrări personale.3 3. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie. *ziarul .1 3. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic.5 Activ.3 3.1 3. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare.5 4. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 . -exerciţii de folosire a unui vocabular variat.4 3. -activităţi de redactare. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr. vers. de V. revista 1. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat.

Activ. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.1 4. triftong.Temele.2 2. -exerciţii de identificare a diftongilor. triftongilor şi hiatului în cuvinte date. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.aşezare în pagină etc. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.2 3.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei.1 1.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong.4 2. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe.1 4.Fişa de lectură Notiţele. hiat • Silaba 1.3 3. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie. 5 . de sesizare a corespondenţei sunet.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. punctuatie.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de rezumare a textului studiat. frontală combinată cu Observare cuvinte date. Extemporalele Evaluare Activ.

activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu. . -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ.1 2.3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe.4 4. Narator.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . exprimându-se corect şi concis. a fi" Evaluare 2.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei.exerciţii de analiză a verbelor. -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor.4 4. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 .3 3. Activ.3 3. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului .. frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate. Personaj Cs 1.

). -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării.1 4. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii.1 4.2 3. personaj Rezumatul . Activ. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. a perspectivei din care se povesteşte etc.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . narator. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ . frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime. -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice. 1.1 1.2 2. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. Evaluare sumativă 7 . Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text.scriere imaginativă (continuarea unor texte.4 substantivelor date.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. schimbarea finalului.

aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ .2 3. acordul în gen.1 1. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor.1 4. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac.de I.1 4. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G.si D. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. în context. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii.3 Activ.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport.4 4. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport. L.2 2. de stabilire de sinonime. figuri de stil) sau la personaje.3 3.3 Activ. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei.3 3. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. de flexiune. Cs 1. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text. de acord.4 4.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. de evidentiere a sensului unor cuvinte. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.

-exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport. în context. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. Observarea textului Explorarea textului. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport.1 4. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. traiectoria privirii).1 4. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. Interpretarea textului 9 .2 2. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. Epitetul Descrierea ca mod de expunere. fluenta si expresiva a Activ.2 3.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. spatiu.1 1. frontală combinată cu Observare textului support.

-exercitii de redactare a unui text publicitar. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. invariabile. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. folosind descrierea. -exercitii de formare de adverbe prin derivare. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ.3 3. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora. frontală combinată cu activ independentă 10 . variate. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv. provenite. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. Mihai Viteazul. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate.4 4. topica adjectivului 2. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date. Activ. de N.1 4.3 *Text-suport . -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire.4 4.3 3.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb.3 2. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise.

-exercitii de identificare a personajelor din text.2 2. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.3 Activ.4 4. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului.3 3. .2 3.1 4. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 . -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.1 4. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text.1 1. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii. Activ. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support.3 3.4 4.

-exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate.1 4.1 1.4 4. -Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1.2 2. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.3 Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 . -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi.3 3. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text.1 4.2 3. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate.

-exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.3 Activ. frontală univers afectiv. Activ.2 3. -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.4 4.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ.2 2. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.1 1. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate.1 4.1 4.3 3.3 4.1 4.1 şi 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe .3 13 .3 3.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale. -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat.

-alcatuirea planului simplu de idei.4 4.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text.1 4. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.2 3. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text. frontală exprima complementul circumstantial de loc. frontală Observare incorecte din textul-suport.3 3. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire.2 2.1 1. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp.3 14 .1 4. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport.

-exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază . -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 .indirecte) din diverse texte. -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza.4 4.3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.raportul de coordonare .3 3. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful