PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

. .părtile de vorbire.3 Activ.interpretarea textului. . .3 3.fapte.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.4 3. . frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1.părţile de propoziţie.3 3.S.exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse.II. .1 Activităţi de învăţare .2 3.exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog.5 4.propoziţia enunţiativă şi interogativă.condiţii necesare.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . de Mircea Eliade . acordul în gen. .exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată.comunicarea dialogată şi monologată.semnele de punctuatie şi ortografie (cratima). .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării . cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător . .narator.exerciţii de comunicare monologată.exerciţii de combinare a informaţiilor. .ex. .5 .exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit. individuală 2 . 1.1 3.fraza.1 1.observarea textului.obiect cultural Nr. interiorul cărţii.personaje. .exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context.propoziţia simplă şi dezvoltată. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1.4 2. Resurse Activ. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ. . frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.1 3.1 2. Evaluare C.explorarea textului: timp şi spaţiu. .exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. Comunicare . Sintaxa . .componentele situaţiei de comunicare. .propoziţia afirmativă şi negativă. de folosire a DEX .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. Unitatea de învăţare: Cartea.ce este comunicarea.exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. Cele dintâi lecturi. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .3 4.

exerciţii de lectură şi căutare de informaţii.1 3. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază. .exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării. . de T.exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.Interpretarea textului Activ.3 4. . sufixe.Arghezi -observarea textului .exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării. -activitate de folosire a diverselor surse de documentare.3 2.exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.exercitii de analiză a textului. . -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ. .exerciţii de exprimare a opiniei. Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr. . Sinonime Antonime Câmpul lexical 1.3 4. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .2 Activităţi de învăţare . ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1.Explorarea textului . .exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat.rădăcină.exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit. .1    O FURNICĂ.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar .1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .III.1 3.2 3.exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. prefixe).

rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. revista 1. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 .1 4. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr. -activităţi de redactare.3 3. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat.4 3. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ. şi pe grupe Evaluare Activ. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ. de V. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.1 3. vers. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.3 3.5 Activ. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie.5 4.1 3. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic.-Părţile unei compuneri lucrări personale.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. *ziarul . -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare.

1 4. punctuatie.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ. de sesizare a corespondenţei sunet.2 3.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.aşezare în pagină etc. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1. triftong.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. 5 . frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie. Extemporalele Evaluare Activ.4 2.1 1. triftongilor şi hiatului în cuvinte date.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.3 3. hiat • Silaba 1. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei. -exerciţii de identificare a diftongilor.Fişa de lectură Notiţele. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe.Temele. -exerciţii de rezumare a textului studiat. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie. Activ.1 4. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. frontală combinată cu Observare cuvinte date.2 2.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică.

. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu.exerciţii de analiză a verbelor. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . Narator.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului .4 4. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe. a fi" Evaluare 2.3 3. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 . frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date. Personaj Cs 1. exprimându-se corect şi concis.3 3. .Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. Activ.1 2. -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor.4 4. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare.

nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . -exerciţii de rezumare a textului studiat. Activ.1 4. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.1 4. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ . 1. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date.2 2.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE.4 substantivelor date.scriere imaginativă (continuarea unor texte. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării.). a perspectivei din care se povesteşte etc. Evaluare sumativă 7 . -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului. schimbarea finalului. Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text.1 1. personaj Rezumatul . narator.2 3. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat.

figuri de stil) sau la personaje. L. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.si D.2 3. de acord. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii. de evidentiere a sensului unor cuvinte. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ . de stabilire de sinonime.1 1. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română. acordul în gen.3 Activ.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere.de I.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text.1 4.3 3.4 4. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei. de flexiune. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti.4 4. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale.1 4. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.2 2. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. în context. Cs 1.3 Activ. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport.3 3. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2.

traiectoria privirii). de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport.1 1. spatiu. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului. Interpretarea textului 9 . în context. Epitetul Descrierea ca mod de expunere. fluenta si expresiva a Activ.2 2. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport.1 4.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. Observarea textului Explorarea textului. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. frontală combinată cu Observare textului support. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport.2 3. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora.1 4.

-exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective.3 3. Activ. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora. folosind descrierea. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ. invariabile. -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date.4 4. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive. variate. topica adjectivului 2.3 *Text-suport . -exercitii de formare de adverbe prin derivare. -exercitii de redactare a unui text publicitar. provenite. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. frontală combinată cu activ independentă 10 .1 4. de N. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. Mihai Viteazul. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete).3 2. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv.3 3.4 4. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective.

2 2. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 .3 3.1 1.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului. Activ.1 4. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.2 3. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. . -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii.1 4. -exercitii de identificare a personajelor din text. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1.3 Activ.4 4.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.4 4. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text.3 3.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze.

4 4.2 2. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text. -exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate.1 4.3 Activ.1 1. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii.2 3. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text.3 3.1 4. -Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 . -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte.

1 4.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1.1 şi 2. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate.3 13 . -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte. Activ. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat.1 4. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.3 3.1 1. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2.2 2. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.2 3.3 Activ. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.3 3. frontală univers afectiv.1 4.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1.4 4.3 4. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe . -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ. -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.

-exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod.4 4. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale.1 4.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text.2 3.3 3. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport.1 1.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2.3 14 . combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. frontală Observare incorecte din textul-suport. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire. -alcatuirea planului simplu de idei.1 4. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ.2 2. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii. frontală exprima complementul circumstantial de loc.

-exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ.4 4.3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.3 3.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază . . Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 .exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii.raportul de coordonare .indirecte) din diverse texte. -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful