Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala generala Tarnova

Propunător : Kramer Marius


Data : 13.05.2011
Clasa :a VI-a
Obiectul: Istoria medie universală
Unitatea de învăţare: Europa modernă
Tema: Imperiul Napoleonian
Tipul lecţiei: Lecţie de predare-învăţare-evaluare

Organizarea spaţiului de instruire şi a resurselor


Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Clasa: Omogenă, cu potenţial intelectual normal

OBIECTIVE :
OBIECTIVUL GENERAL : De a înţelege rolul pe care l-a avut Napoleon
Bonaparte în istoria Franţei şi a Europei moderne şi de a conştientiza importanţa
idealurilor revoluţiei franceze care au contribuit la afirmarea identităţii naţionale a
popoarelor asuprite.

COMPETENŢE SPECIFICE
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică, într-o
expunere scrisă, sau orală.
4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric.

a. OPERATIONALE : La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili:

1) să indice timpul şi spaţiul la care face referire lecţia;


2) să definească corect termenii: amiral, cenzură, exil;
3) să precizeze regimul politic instituit de Napoleon în Franţa;
4) să menţioneze rolul „Marii Armate” în campaniile lui Napoleon;
5) să prezinte principalele momente ale campaniilor napoleoniene;
6) să identifice cauza prăbuşirii Imperiului napoleonian.

b. FORMATIVE : Elevii să fie capabili:


O1 – să emită judecăţi de valoare şi să formuleze concluzii
O2 – să-şi dezvolte capacitatea de a coopera şi de a comunica

-I-
Strategii didactice
• Metode si procedee didactice: expunerea sistematica a cunoştinţelor,
conversaţia euristică, explicaţia, descoperirea, lucru cu documentul istoric,
organizatorul grafic.
• Mijloace de inavatamant: manualul, atlasul şcolar, hărţi, calculatorul,
videoproiectorul, flipchart, laserul, fişele de lucru.

Bibliografia:
• L. Burlec, L. Lazăr, B. Teodorescu, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a,
Editura All Educational, Bucureşti, 2001;
• Pippidi (coord.), Istorie. Manual pentru clasa a VI-a, Editura Corint,
Bucureşti,1998; L. Popa, R. Paun, D. Ţigău, Istorie. Manual pentru clasa a X-a,
Editura Sigma, Bucuresti 1999;
• C. Felezeu, Didactica istoriei, Ediţia a II-a, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004;
• L. Căpiţă, C.. Căpiţă- Tendinţe în didactica istoriei, Piteşti, 2005;
• M. Manolescu, Evaluarea şcolară, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006.

- II -
Desfăşurarea lecţiei
Obiec Succesiunea Succesiunea elementelor Activitatea profesorului de Activitatea elevului de Metode, procedee,
tivul momentului lecţiei şi de conţinut predare sau de organizare învăţare mijloace de
timpul afectat învăţământ
a) Momentul Notează absenţele. Pregăteşte
organizatoric (2’) mijloacele de învăţare.
b)Evaluare. Franţa de la Directorat
Revitalizarea la Consulat
cunoştinţelor Sfârşitul terorii Precizaţi contextul reorganizării Prezintă contextul reorganizării Conversaţia
necesare dobândirii politice a Franţei în 1795. politice a Franţei în 1795.
lecţiei noi (10’) Pe baza cărui document este Precizează documentul care a Explicaţia elevilor
reorganizată Franţa? stat la baza organizării politice a
Franţei – Constituţia.
Noua organizare politică a Ce formă de conducere se instituie Menţionează noua formă de Expunerea sistema-
Franţei în Franţa? conducere a Franţei. tică a cunoştinţelor
După înlăturarea Directoratului, cui Indică regimul instituit în Franţa
îi este încredinţată puterea? după înlăturarea Directoratului –
Consulatul.
Franţa în timpul Elevii sunt aşezaţi pe 4 grupe, 2 Elevii sunt impărţiţi pe grupe şi
Directoratului grupe formate din 4 elevi şi 2 grupe primesc mapele de lucru.
Politica internă din 5 elevi. Cele 4 grupe au contact
Politica externă vizual permanent cu mijloacele
Franţa în timpul didactice folosite. Ei primesc de la
Consulatului începutul orei o mapă de lucru, cu
Politica internă materialele pe care le vor folosi în
Politica externă diferitele etape ale lecţiei.
Elevii celor 4 grupe primesc foi Elevilor li se cere sa analizeze Fişe de lucru
colorate, pe care li se indică un conţiuntul anexei 1 şi să
eveniment istoric şi sunt rugaţi să răspundă cerinţelor. Flipchart
noteze pe foi lucruri ce pot fi

-I-
asociate cu termenul respectiv. Sunt
rugaţi să explice. Anexa 1
Liderul fiecărei echipe trebuie să Se alege liderul fiecarei grupe.
prezinte cele notate.
Prin dezbateri se stabileşte dacă Sunt prezentate răspunsurile, iar Conversaţia
răspunsurile sunt corecte. elevii celorlalte grupe participa euristică
la stabilirea răspunsurilor
corecte.
Cerinţele din fişele de lucru sunt Elevii tuturor grupelor răspund Conversaţia
completate cu alte întrbări. întrebărilor adresate de profesor.
Napoleon Bonaparte Care este contextul proclamării lui Precizează situaţia politică din Expunerea sistema-
devine împărat Napoleon ca împărat? Franţa în 1804 care duce la tică a cunoştinţelor
proclamarea lui Napoleon ca
împărat al francezilor.

c) Anunţarea lecţiei În orele precedente s-au Profesorul prezintă un citat din Urmăresc materialul din anexa Extras din
noi, a planului ei de învăţat mai multe aspecte Catehismul imperial, 1806 ( anexa 2, răspund cerinţelor şi identifică Catheismul
predare-învăţare, a despre ascensiunea lui 2) pentru captarea atenţiei şi la ce face referire noua lecţie. imperial, 1806
ceea ce trebuie să ştie Napoleon pe scena politică indicarea titlului noii lecţii.
şi să facă elevul la a Franşei. Astăzi vom Harta Imperiului
sfârşitul lecţiei (3’) continua să discutăm Francez
despre: ,,Imperiul
Napoleonian"

- II -
1 d) Dobândirea noilor Timpul şi spaţiul Profesorul proiectează timpul şi Calculatorul
cunoştinţe (30’) spaţiul la care face referire lecţia
Videoproiectorul
Timpul şi spaţiul la care face Elevii descoperă răspunsul celor
referire lecţia de faţă sunt: două coordonate ale istorie. Laserul
Timpul - Secolul al XIX-lea (1804- Elevii notează în caiete Explicaţia
1814) informaţiile.
Spaţiul - Europa Tabla şi creta

3 Accentuarea Napoleon guvernează ca un Elevii sunt atenţi la explicaţii. Explicaţia


despotismului monarh autoritar;
Pentru prevenirea comploturilor Calculatorul
este accentuat controlul poliţienesc
asupra societăţii; Este reintrodusă Videoproiectorul
cenzura;
2 Profesorul solicita elevilor să Descoperă din manual înţelesul
citească din manualul, pag 181 termenului "cenzură" – control
cuvintele - cheie ale lecţiei şi să exercitat asupra ideilor.
descopere înţelesul cuvântului
„cenzură”.
Cere să se noteze în vocabulare Notează în vocabulare termenul Descoperirea
noul termen istoric. nou.

4 Marea armată Profesorul cere elevilor să analizeze Elevii analizează conţinutul Fişe de lucru
anexa 3, punctul I şi să identifice anexei 3, punctul I şi indică
pe cine se baza Napoleon în răspunsul corect – armata sa.
acţiunea sa.

„ Marea armată” - cum va fi numită Urmăresc imagini cu armata lui Calculatorul


de însuşi Napoleon va asigura Napoleon
gloria militară a împăratului ; Videoproiectorul
Cei mai vestiţi soldaţi erau
grenadierii. Laserul

- III -
Profesorul notează pe tablă Elevii completează schema Tabla şi creta
(proiectează schiţa celor spuse). lecţiei.

5 Marile victorii (1805- Profesorul cere elevilor să analizeze Elevii analizează conţinutul Descoperirea
1811) anexa 3, punctul II şi să identifice anexei 3, punctul II şi indică
părerea lui Napoleon despre răspunsul corect – posibilitatea Fişe de lucru
posibilitaţile unui război. unei victorii este egală cu
posibilitatea unei infrângeri
Profesorul proiectează imagini cu Elevii urmăresc imaginile şi sunt Calculatorul
campaniile lui Napoleon din atenţi la explicaţiile profesorului.
perioada 1805-1811 pe care le Videorpoiectorul
comentează.
- 1805 - Trafalgar Laserul
- 1805 - Ulm
- 1805 - Austerlitz
- 1806 - Jena
- 1807 – Eylau
- 1807 - Friedland
- 1809 - Wagram
2 Profesorul solicita elevilor să Descoperă din manual înţelesul Descoperirea
citească din manualul, pag 181 termenului "amiral" – cel mai
cuvintele - cheie ale lecţiei şi să mare grad în marina militară; Lucru cu manualul
descopere înţelesul cuvântului ofiţer cu acest grad.
„amiral”.
Cere să se noteze în vocabulare Notează în vocabulare termenul
noul termen istoric. nou.
Profesorul solicită elevilor să Elevii, pe grupe, localizează pe Atlasul istoric
identificice aceste bătălii în atlasul atlasul istoric aceste bătăli.
istoric.
Profesorul notează pe tablă Elevii completează schema Tabla şi creta
(proiectează schiţa celor spuse). lecţiei.
Face trimitere la fragmentul din Citesc din manual, de la pagina Fragmentul din
manual " Bătălia de la Austerlitz" 182, „Bătăţia de la Austerlitz” manual: „Bătălia de
la Austerlitz”

- IV -
Lucru cu docu-
mentul istoric
Se vor pune întrebări legate de Vor răspunde la întrebările Conversaţia
acest moment al lecţiei în vederea legate de ce s-a predat până în
fixării cunoştinţelor. acel moment.
Profesorul continuă schiţa lecţiei. Tabla şi creta
Blocada continentală
Scop - izolarea Angliei si
impunerea controlului lui Napoleon Calculatorul
asupra Europei.
5 Eşecurile militare (1812- Profesorul proiectează imagini cu Elevii urmăresc imaginile şi Videoproiectorul
1815) harta Primului Imperiul francez în descoperă intinderea Primului
1811. Imperiu Francez în perioada sa Laserul
de maximă expansiune.
Elevii urmăresc imaginile şi sunt Explicaţia
atenţi la explicaţiile profesorului.

Profesorul proiectează imagini cu Îşi reamintesc prezentarea unui Calculatorul


campaniile lui Napoleon din eveniment ţinând cont de relaţia
perioada 1812-1815 pe care le de cauzalitate. Videoproiectorul
comentează.
- 1812 -Campania din Rusia Laserul
- 1813 - Retragerea din Rusia
- 1813 - Înfrângerea de la
Leipzig
Profesorul notează pe tablă Elevii completează schema Tabla şi creta
(proiectează schiţa celor spuse). lecţiei.
Face trimitere la fragmentul din Citesc din manual, de la pagina Fragmentul din
manual " Descrierea retragerii din 183, " Descrierea retragerii din manual:"Descrierea
Rusia" (Henri Bidou – Soldatul Rusia" (Henri Bidou – Soldatul retragerii din Rusia
imperial). imperial). (Henri Bidou –
Soldatul imperial).
Lucru cu documen-
tul istoric

-V-
Aprilie 1814 –Napoleon abdică şi Elevii sunt atenţi la explicaţii. Explicaţia
este exilat în Insula Elba
2 Profesorul solicita elevilor să Descoperă din manual înţelesul Descoperirea
citească din manualul, pag 181 cuvăntului „exil” – pedeapsă,
cuvintele - cheie ale lecţiei şi să îndeosebi cu careacter politic, Lucru cu manualul
descopere înţelesul cuvântului care constă în obligaţia unui
„exil”. cetăţean de a părăsi ţara.
Cere să se noteze în vocabulare Notează în vocabulare termenul
noul termen istoric. nou.
Se vor pune întrebări legate de Vor răspunde la întrebările
acest moment al lecţiei în vederea legate de ce s-a predat până în Conversaţia
fixării cunoştinţelor. acel moment.

5 Restauraţia şi cele 100 de Profesorul proiectează imagini cu Elevii urmăresc imaginile şi Calculatorul
zile ultimele evenimente ale domniei lui descoperă evenimentele
Napoleon I. petrecute în Franţa după exilul Videoproiectorul
În Franţa este restabilită monarhia lui Napoleon, precum şi
(Ludovic al XVIII-lea)- provocând încercarea acestuia de a reveni Laserul
nemulţumirea francezilor; pe tronul Franţei.
Martie 1815 - Napoleon părăseşte Descoperirea
insula Elba şi începe ceea ce avea
să fie aventura celor 100 de zile (20 Explicaţia
martie – 22 iunie 1815); profesorului
Suveranii europeni atacă din nou
Franţa;
6 A fost învins definitiv de o armată
franco-prusiană la Waterloo.
Profesorul notează pe tablă Elevii completează schema Tabla şi creta
(proiectează schiţa celor spuse). lecţiei.
Face trimitere la fragmentul din Citesc din manual, de la pagina Fragmentul din
manual " Bătălia de la Waterloo". 183, „Bătălia de la Waterloo”. manual „Bătăţia de
la Waterloo”.
Lucru cu documen-
tul istoric

- VI -
Profesorul cere elevilor să analizeze Elevii analizează conţinutul Descoperirea
anexa 3, punctul III şi să indice anexei 3, punctul III şi indică
părerea lui Napoleon despre răspunsul corect – Napoleon Fişe de lucru
infrangerea de la Waterloo. atribuie înfrângerea de la
Waterloo atât lui cât şi armatei
sale.

Profesorul adresează scurte După ce au luat contactul cu Conversaţia


întrebări legate de acest moment al aceste noţiuni răspund la scurtele euristică
lecţiei în vederea fixării întrebări legate de acest moment
cunoştinţelor al lecţiei pentru fixarea
cunoştinţelor.
1.2.3. e)Fixarea Profesorul oferă fiecărui elev o fişă Răspund la cerinţele Explicaţia
4.5.6. cunoştinţelor (5’) de lucru. profesorului. Conversaţia
Fişe de lucru
Tema pentru acasă Folosirea tuturor metodelor şi
mijloacelor de învăţare pentru a
comunica cunoştinţele învăţate din Notează cele cerute
Notarea elevilor lecţia ,,Imperiul Napoleonian’’.

- VII -