Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE

MANAGEMENT BRAŞOV

CAIET DE PRACTICĂ

Al studentului

ANUL II , SEM. II.


2
Autorizaţie de practică

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"


FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV

AUTORIZAŢIE DE PRACTICĂ

în conformitate cu Legea nr.288/2002, STUDENTUL

de la Universitatea "Spiru Haret", Facultatea de Management, este


repartizat pentru a face practică pentru semestrul II la

S.C................................ S.A.

3
FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET"

INSTRUCŢIUNI METODOLOGICE cu privire la


PRACTICA STUDENŢILOR

1. CONCEPŢIE Şl ORGANIZARE

1.1. Practica face parte integrantă din procesul de


învăţământ şi are ca scop completarea cunoştinţelor teoretice şi
practice obţinute la cursuri, lucrări practice.
1.2. În timpul practicii, studeţii trebuie să-şi însuşească
deprinderea de a lucra în serviciile funcţionale antrenate în
relaţii economice internaţionale ale societăţii comerciale, să se
familiarizeze cu organizarea şi desfăşurarea procesului de
producţie, să cunoască caracterul tehnic, economic şi social al
producţiei.
1.3. Practica este obligatorie. . Examenul va consta din
controlul cunoştinţelor practice de specialitate, punându-se
accent pe capacitatea studentului de a aplica în practică
cunoştinţele teoretice. Se va insista pe capacitatea studentului
de a valorifica, în situaţiile şi contextele întâlnite în
organizaţia unde a efectuat practica, bagajul de cunoştinţe
acumulate, priceperea de evaluare şi autoevaluare, interesul şi
priceperea de a acţiona pentru a asigura integrarea unei
întreprinderi în sistemul de management european. Cel care
nu obţine nota de promovare va fi obligat să repete practica
1.4. Practica durează o lună.
1.5. Locul şi timpul desfăşurării practicii este fixat de către
conducerea facultăţii sau este propus de fiecare student şi
aprobat de directorul centrului IDD.
1.6. Secretariatul eliberează autorizaţia de practică

4
2. OBLIGAŢIILE STUDENTULUI PRACTICANT

2.1. Trebuie să se încadreze în mod riguros în disciplina


muncii din societatea comercială (instituţie), să arate interes
pentru practică şi să execute toate lucrările prevăzute în
programul de practică.
2.2. Se va păstra o atitudine respectuoasă şi sobră în
relaţiile cu personalul unităţii.
2.3. În caz de boală, studentul va prezenta responsabilului
cu practica cerere de motivare însoţită de adeverinţa de la
dispensarul sanitar.

3. CONŢINUTUL ÎNSEMNĂRILOR FĂCUTE DE


STUDENT

3.1. Însemnările cuprinse în carnet formează materialul de


bază pentru redactarea referatului privitor la practică care va fi
scris la sfârşitul caietului, după terminarea practicii.
3.2. Conţinutul însemnărilor:
 Conexiunile celor trei discipline cu sistemele
economice, sociale, administrative ale firmei;
 Raporturile existente şi cele preconizate;
 Puncte forte şi puncte slabe.

3.3. Un loc important în cadrul însemnărilor va fi alocat


problematicii de bază privitoare la tema practică ce urmează să
fie elaborată pe timpul practicii. Aceasta se finalizează în timpul
practicii şi va fi supusă aprecierii şi notării la sfârşitul perioadei
de practică.

5
4. DAREA DE SEAMĂ ASUPRA PRACTICII

4.1. Va fi redactată de fiecare student sub forma unui


referat şi va cuprinde aprecieri cu privire la:
 felul în care a fost realizat programul de practică şi
eventualele cauze care au condus la nerealizarea unei părţi a
programului de practică;
 > posibilitatea pe care a avut-o studentul de a lucra
efectiv prin participarea directă la activităţile funcţionale din
societatea comercială şi felul cum a fost sprijinit de
întreprindere în acest scop.
4.2. Datele se culeg şi se completează în carnet zilnic şi
se prezintă la control delegatului facultăţii şi delegatului
societăţii comerciale.
4.3. Este de dorit ca studentul să participe la anumite
reuniuni de lucru, să audieze referate. Despre toate acestea va
face referiri în cadrul însemnărilor şi în referatul de practică.
4.4. Carnetul de practică, conţinând şi darea de seamă
întocmită de student, se prezintă comisiei de examinare. După
susţinerea examenului, carnetul de practică se predă la
secretariatul facultăţii.

6
PREZENTAREA Şl PLECAREA DE LA PRACTICĂ

Totalul zilelor de stagiu 15 zile

Societatea comercială (instituţia) în care se face practica

S.C……..................S.A.

Data
prezentării ...........................

Semnătura managerului şi sigiliul

Totalul zilelor de practică


(cifre şi litere) 15 ( cinsprazece zile) zile

Semnătura managerului şi sigiliul

7
TOTALUL ABSENTELOR

Absenţe nemotivate Absenţe motivate


intervalul nr. intervalul nr.
zilelor zilelor

8
PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A
PRACTICII

Societatea comercială
(instituţia) ...........................................................

Durata practicii 15 zile

Începută la ........................ , terminată la ........................

Denumire Sectorul, locul Termenele Observaţii


a de muncă sau lucrării
serviciului, activitatea de (de la 9
secţiei studiat la 16)

BIROU Ora 9 Prezentarea

ADMINISTRATIV Ora 16 personalului

firmei
BIROU Ora 9 Instruire

ADMINISTRATIV Ora 16 protectia

muncii
BIROU Ora 9 Prezentare

ADMINISTRATIV Ora 16 sala

desfacere,

birouri, anexe

9
BIROU Ora 9 Studierea

ADMINISTRATIV Ora 16 documentelor

de infiintare

BIROU Ora 9 Studierea

ADMINISTRATIV Ora 16 contractelor cu

furnizorii de

utilitati
BIROU Ora 9 Studierea

ADMINISTRATIV Ora 16 contractelor cu

firme

funizoare de

marfa
BIROU Ora 9 Participare la

ADMINISTRATIV Ora 16 aprovizionarea

firmei cu

materiale

consumabile

PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A


PRACTICII

10
Societatea comercială
(instituţia) ..................................................................

Durata practicii 15 zile

Începută la .......................... terminată la .........................

Denumirea Sectorul, locul Termenele Observaţii


serviciului, de muncă sau lucrării
secţiei activitatea de (de la 9
studiat la 16)
BIROU Ora 9 Prezentare

CONTABIL Ora 16 generala a

contabilitatii

firmei
BIROU Ora 9 Prezentarea

CONTABIL Ora 16 programului

NEOMANAGER
BIROU Ora 9 Studierea

CONTABIL Ora 16 Jurnalelor

firmei
BIROU Ora 9 Studiere

CONTABIL Ora 16 Jurnalelor

firmei

11
BIROU Ora 9 Intocmire

CONTABIL Ora 16 NIR - uri

BIROU Ora 9 Studiere bilant

CONTABIL Ora 16 contabil


BIROU Ora 9 Studiere

CONTABIL Ora 16 balante

verificare
BIROU Ora 9 Studierea

CONTABIL Ora 16 contractului de

credit
BIROU Ora 9 Depunere de

CONTABIL Ora 16 numerar si OP

la banca

CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII LA PRACTICĂ A


STUDENTULUI

Făcută de către îndrumătorul de practică al societăţii


comerciale

Pe parcursul perioadei de practica, desfasurata in cadrul


societatii noastre, studenta................................... a avut o
activitate ce poate fi caracterizata prin responsabilitate,

12
angajament si optimism. A participat in mod direct la efectuarea
unor activitati in cadrul firmei, integrandu-se ca un bun coleg ce
poate lucra eficient intr-o echipa.

Director ...................

CONCLUZII

Aprecieri asupra activităţii studentului, Semnătura


asupra comportării, disciplinei, deprinderea conducătorului
în activitatea funcţională, participarea la societăţii
activitatea economico-financiară a comerciale
întreprinderii. (instituţiei)

13
Spirit deschis, plin de compasiune si
bucurie, studenta…………………… ……. a
dovedit pe perioada de practica, dorinta de
invatare, autodisciplina si participare activa
in desfasurarea activitatilor curente ale
societatii noastre. Consider ca dispune de
adevarate abilitati de manager.

Director…………..

FOAIA DE CONTROL
A delegatului facultăţii de
Management Braşov
Data Observaţii Semnătura

14
CONCLUZIILE

Delegatului pentru controlul practicii din partea


Facultăţii de Management Braşov

15
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

CUPRINS:
Cap 1. Pag.
1.1.Modul de constituire si functionare a
societatii 17
1.2.Etapele constituirii 17
16
1.3.Obiectul de activitate 17
1.4.Capitalul 18
1.5.Administratori 18
1.6.Participarea asociatiilor la beneficii si pierderi 19
1.7.Durata, dizolvare,fuziune si divizare 19
1.8.Patrimoniu societatii 19
Cap 2.
2.1.Structura organizatorica 20
2.2.Relatiile firmei cu partenerii de piata 21
2.3.Relatiile firmei cu furnizorii. 22
Cap 3.
3.1.Organizarea serviciului de contabilitate al
societatii 23
3.2.Documente contabile 25
3.3.Relatia societatii cu institutiile bancare 32
Cap 4.
4.1.Concluzii 33
4.2.Anexe 34
4.3.Bibliografie

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

Cap 1.
1.1.Modul de constituire si functionare a societatii

17
Socitatea cu raspundere limitata,cu denumirea are
sediul in , a luat fiinta la data de 1...03.1….Numarul si
data inregistrarii la Registrul Comertului este
J1./14../19...Inca de la inceput s-a declarat societate
comerciala platitoare de TVA.

1.2.Etapele constituirii

Socitatea comerciala … SRL este o persoana


juridica din momentul recunoasterii de catre
judecatorul delegat si inregistrarii in registrul
comertului,are forma juridical de S.R.L. si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu Legea
nr.31/1990 republicata.
Societatea poate functiona si cu asociat
unic,conform art.14 alin.(1) din Legea nr.31/1990
republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3.Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate este 4..7-Comert cu


amanuntul al altor bunuri,in magazine specializate.
Activitatea principala este 4..1-Comert cu amanuntul
al imbracaminte,in magazine specializate.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

1.4.Capitalul

18
Capitalul social subscris este de 8.720 lei numerar,
varsat 8.720 lei divizat in 872 parti sociale egale de 10
lei fiecare, din care 7.713,94 lei contravaloare bunuri.
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot in adunarea
generala.
In prezent,societatea are…. asociati,aportul fiecarui
asociat la constituirea capitalului social si partile
sociale care le revin sunt:
-…. asociat: 8….0 lei,din care 7.713,94c/v bunuri.
8..6 parti sociale
- al-…-lea asociat: 2..0lei
2… parti sociale
Partile sociale se pot transmite intre asociati,dar
trebuie inscrisa in Registrul Comertului si in registrul
de asociati ai societatii.Reducera sau majorarea
capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii
Generale a asociatilor cu respectarea prevederilor
legale in acest sens.

1.5.Administratori

Societatea are ….. administratori,care sunt


raspunzatori fata de firma care o reprezinta.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

1.6.Participarea asociatiilor la beneficii si pierderi

19
Participarea fiecarui asociat la beneficii si pierderi
este: -…….. asociat : - 9…,02%
- al –…-lea asociat : - 2,98%
Participarea asociatiilor la beneficii si pierderi este
direct proportionala cu aportul la constituirea
capitalului social.

1.7.Durata,dizolvare,fuziune si divizare

Societatea este constituita pe o durata nelimitata


incepand cu data inscrierii in Registrul Comertului.
Durata inactivitatii societatii nu poate depasi 3 ani.
Dizolvarea,lichidarea,fuziunea si divizarea societatii
se face in conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

1.8.Patrimoniu societatii

Societatea are in patrimoniu:


- un spatiu commercial de 225m/p
- 12 autoturisme.
Spatiul commercial a fost achizitionat prin credit
bancar,iar cele 12 autoturisme: 20% venituri
prorii,diferenta printr-o firma de leasing.
Spatiul commercial este proprietate a societatii fiind
format din sala de vanzare, sala prevazuta cu cabine

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

pentru proba, birouri, grup sanitar si spatiu destinat


depozitarii marfurilor.
20
Cele 12 autoturisme servesc la aprovizionarea
magazinului cu marfa necesara desfacerii.

Cap 2.
2.1.Structura organizatorica

Societatea are un numar de 100 angajati cu


experienta in domeniu. Dintre acestia,76 lucratori
specializati in vanzarea cu amanuntul,1 economist,10
merceolog,1 designer si un contabil autorizat.
Din totalul de 100 angajati:
- 58 angajati sunt cu contract de munca pe perioada
nedeterminata
- 32 angajati cu contract de colaborare.
Managerul societatii adopta toate deciziile
referitoare la activitatea societatii si se ocupa de toate
problemele operationale,comerciale si manageriale ale
firmei.
Contabilul angajat cu contract de colaborare asigura
contabilitatea firmei.
Designerul, angajat cu contract de colaborare se
ocupa cu amenajarea vitrinelor si a spatiului de
desfacere al magazinului, conferindu-i acestuia
atmosfera calda, primitoare si, in acelasi timp,
moderna.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

Vanzatoarele se vor ocupa de vanzarea propriu-zisa


a produselor si cu incasarea banilor de la clienti. De
21
asemenea,vanzatoarele trebuie sa fie capabile sa
ofere informatii clientiilor cu privire la produsele
expuse in magazin, informatii ce i-ar putea ajuta in
alegera produselor,sa faca sugestii pertinente clientilor
nehotarati si nu in ultimul rand sa fie politicoase si
rabdatoare.
Intre managerul societatii si personal exista o
deplina colaborare,in vederea asigurarii unei
comunicari optime, necesara desfasurarii eficiente a
activitatii.

2.2.Relatiile firmei cu partenerii de piata

Clientii magazinului sunt in proportie de 1..5% femei,


restul de …5% fiind ocupat de catre barbati.
Societatea comercializeaza o gama variata de
confectii dama – barbati, incaltaminte dama –
barbati,produsele fiind de bun gust,de buna calitate si
cu preturi accesibile, care sa permita achizitionarea lor
si de catre persoanele ce dispun si de un buget redus.
Firma SC ….. SRL va incerca mentinerea calitatii
produselor oferite la inaltimea exigentelor clientilor,
asigurarea calitatii fiind conditia esentiala pentru
pastrarea fidelitatii clientilor si atragerea de noi clienti.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

2.3.Relatiile firmei cu furnizorii

22
Mare parte din produsele comercializate de firma
provin de la furnizori de pe piata interna si o parte mai
mica provine din importuri efectuate de societate.
De-a lungul timpului, politica de aprovizionare a
firmei cu marfuri destinate vanzarii a fost intr-o
permanenta schimbare si adaptare la conditiile
economice si de piata specifice momentelor
traversate.
Astfel, in perioada anilor 1…-2010, o pondere foarte
mare a produselor comercializate provenea din
importurile pe care societatea le-a facut din tari
asiatice precum China, India, Dubai.
In prezent, importurile s-au diminuat, locul lor fiind
luat de catre furnizori interni. Printre principalii
furnizori actuali ai firmei se afla :
S.C. …… SRL – Satu.., pentru confectii de barbati si
dama;
S.C. …….SRL – Odorheiu , confectii barbati;
S.C. ……SRL – Roman, cofectii femei;
S.C. ….. SRL – ….. Sprie, incaltaminte;
S.C. T…….. SRL – marochinarie;
S.C. P……… SRL – Timisoara, confectii dama.
Modalitatea de lucru cu partenerii interni, in ceea ce
priveste transportul marfurilor, modul in care se

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

efectueaza plata, difera de la un furnizor la altul, in


functie de cum s-a realizat negocierea cu acestia.

23
Astfel, transportul poate fi efectuat atat de furnizor
cat si de societate, sau de catre un transportator
autorizat, platit fie de furnizor, sau societate.
Modalitatea de plata difera de asemenea,ea
realizandu-se cu bilete la ordin,termenul fiind de
30,45,60,pana la 120 zile, o alta modalitate este plata
cu OP, din initiativa societatii, sau plata pe masura
vanzarii, la anumite intervale de timp, stabilite de
comun acord cu partenerii de afaceri.

Cap 3
3.1.Organizarea serviciului de contabilitate al societatii

In cadrul societatii, activitatile ce tin de domeniile


financiar, contabilitate, salarii, se desfasoara in cadrul
unui singur compartiment, condus de contabil.
In stransa legatura cu celelalte functiuni ale societatii,
functiunea financiar – contabila are rolul de a asigura
cresterea si consolidarea patrimoniului firmei.
Activitatiile principale care fac parte din sfera acestei
functiuni sunt :
a) analiza financiara a firmei in vederea diagnosticarii
situatiei financiare. Pentru aceasta se utilizeaza
informatiile de sinteza cuprinse in bilantul contabil si
contul de rezultate.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

b) previziunea financiara care, pe baza unor ipoteze


referitoare la situatia economica generala, conduce
24
la elaborarea unor planuri financiare pe termen
mediu si lung, a bugetelor de venituri si cheltuieli
specifice activitatii societatii.
Analiza financiara are ca scop determinarea
performantelor firmei la un moment dat , de regula, la
incheierea unui exercitiu financiar.
Pentru realizarea acestui scop, sunt utilizate doua
instrumente : bilantul si contul de rezultate (contul de
profit si pierderi ).

Bilantul sintetizeaza starea patrimoniala a societatii


la un moment dat si descrie separat elementele de
Activ (A) si Pasiv (P).
Activul se compune din bunurile detinute de
societate si creantele acesteia iar Pasivul cuprinde
capitalurile proprii si datoriile contractate si
nerambursate inca.

Contul de profit si perderi reflecta fluxurile de venituri


si cheltuieli care au marcat evolutia societatii in
perioada exercitului financiar.
Societatea lucreaza cu programul de contabilitate
“Neomanager “, program instalat si de ale carui
actualizari se ocupa o firma partenera, specializata in
computere, S.C. …………….S SRL.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

3.2. Documente contabile


25
Datele consemnate in documentele justificative sunt
inregistrate in ordine cronologica si grupate in
registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma
unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si
forma corespund scopului pentru care se tin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in
contabilitate sunt : Registrul-jurnal, Cartea-mare si
Registrul-inventar.
a) Registul-jurnal este documentul contabil
obligatoriu in care se inregistreaza prin articole
contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale,
prin respectarea succesiunii documentelor, dupa
data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In
cadrul firmei SC ……SRL, acest jurnal este emis de
programul de contabilitate “Neomanager”, pe baza
inregistrarilor efectuate zilnic.Se listeaza la sfarsitul
lunii, iar totalurile se inscrie in registrul jurnal.

b) Registrul “Cartea-mare”, este documentul in care


se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi
corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-
jurnal, stabilinde-se situatia fiecarui cont,respectiv
soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si
soldurile finale.Formularele folosite drept “Cartea-

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

26
mare”, pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de
cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau
pe conturi corespondente, forma “Cartea-mare”
centralizatoare. Registrul “Cartea-mare”se listeaza si
se arhiveaza odata pe an (la sfarsitul anului).
Anexa1.

c) Registrul-inventar este documentul contabil in care


se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv,
grupate in functie de natura lor, conform posturile din
bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale.
Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de
inventariere si recapitulatia inventarului. Registrul-
inventar se completeaza odata pe an avand la baza
inventarele intocmite in gestiunea firmei.
In cadrul SC …….SRL inventarierea se executa la
inceputul fiecarui an calendaristic, in primele zile ale
lunii ianuarie.

d) Registrul general de evidenta a salariatiilor, se


numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu
pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de
munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului
in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea
tuturor controalelor desfasurate la societate de catre
toate organele de control specializate, in domeniile :

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, protectia


impotriva incendiilor, precum si in alte domenii
27
prevazute de lege.
Ultima insemnare in Registrul unic de control al SC
…..SRL,a fost efectuata in data de 27.03.100, de
catre reprezentanti ai Garzii financiare…….

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate


si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de
categoria din care fac parte si locul unde se afla, se
tine cu ajutorul “Registrului numarului de inventar.”
Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar, in
ordine cronologica, pe baza documentelor primite.

Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru


evidenta analitica a mijloacelor fixe. Se intocmeste
intr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix.

N.I.R.-ul serveste ca document pentru receptia


bunurilor aprovizionate, pentru incarcarea in gestiune,
act de proba in litigiile cu furnizorii, pentru diferentele
constatate la receptie, document justificativ de
inregistrare in contabilitate.

Aviz de insotire a marfii – formular tipizat cu regim


special de tiparire, inseriere si numerotare.
Serveste ca :
- document de insotire a marfii pe timpul transportului

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

- document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale


- document de primire in gestiunea cumparatorului.
28
Fise de magazie - serveste ca :
- document de evidenta la locul de depozitare a
intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale:
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent
si contabil al stocurilor de valori materiale.
Fise de magazie a formularelor cu regim special :
sunt formulare tipizate cu regim special de tiparire,
inseriere si numerotare,comun pe economie,
executate pe carton securizat. Serveste ca:
- document de evidenta a intrarilor, iesirilor si
stocurilor de formulare, care au un regim special de
inseriere,numerotare, evidenta si urmarire;
- document de evidenta a formularelor anulate;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent
si contabil al stocurilor de formulare.

Foaia de varsamant - formular tipizat, specific


fiecarei banci, cu ajutorul caruia se depun la banca
banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege. Se
intocmeste in doua exemplare, unul insoteste banii la
banca iar celalalt ( vizat de banca ) ramane la registrul
de casa.
CEC-ul de numerar se foloseste pentru a ridica banii
din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii,
furnizori ). Se completeaza de casiera si cu aprobarea

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

(semnatura directorului si stampila unitaii ) se prezinta


la banca pentru ridicarea de numerar.
29
Dispozitia de plata / incasare – este un formular
tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in
caserie. Se intocmeste de contabil care tine evidenta
Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat sau in
urma deconturilor de cheltuieli .Se inregistreaza intr-un
registru de numere si se semneaza de contabilul care
l-a intocmit. In baza documentului intocmit casiera
elibereaza – plateste sumele de bani sau elibereaza
chitanta pentru sumele de bani incasate. Acestea
raman la Registrul de casa ca documente justificative.

Chitanta – se elibereaza de casiera in momentul in


care incaseaza sume de bani, se semneaza de
casiera si se stampileaza cu stampila casieriei. Cu
ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre
furnizori ( in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

Registrul de casa in lei – este un formular tipizat cu


ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor
zilnice, in numerar.
Anexa 2.

Stat de salarii lichidare – se semneaza de persoana


care-l intocmeste si de Directorul Economic si se
arhiveaza 50 de ani.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

In cadrul SC………SRL, plata salariilor se face pe


carduri, in data de 00 ale fiecarei luni, la ……SA.
30
Fisa individuala – contine toate datele legate de
salarii pe un an de zile. Pentru fiecare salariat se
genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la
sfarsitul anului.

Ordinul de deplasare ( delegatie ) – serveste ca :


- dispozitie catre persoana delegata sa efectueze
deplasarea,
- document pentru decontarea de catre titularul de
avans a cheltuielilor efectuate,
- document pentru stabilirea diferentelor de primit
sau de restituit de titularul de avans,
- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Jurnal de vanzari – formular tipizat fara regim special.


Serveste ca :
- jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de
valori materiale,
- document de stabilire lunara a taxei pe valoare
adaugata colectata,
- document de control a unor operatii de inregistrare
in contabilitate.
Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se
inregistreaza zilnic elementele necesare pentru

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

determinarea TVA -lui colectata – datorata. Acest


document se emite de programul de contabilitate si
are la baza facturile emise si borderoul de vanzare
31
zilnic, de la casele de marcat. Se arhiveaza la
compartimentul financiar-contabil si sta la baza
intocmirii Dcontului de TVA.
Anexa 3.

Jurnal de cumparaturi – formular tipizat fara regim


special. Serveste ca :
- jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumparaturilor
de valori materiale,
- document de stabilire lunara a taxei pe valoare
adaugata deductibila,
- document de control a unor operatii de inregistrare
in contabilitate.
Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se
inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA –lui deductibil. Are la baza facturile
de la furnizori ( facturi cu care s-au achizitionat valori
materiale ). Se arhiveaza la serviciul financiar-contabil
si sat la baza intocmirii Decontului de TVA.
Anexa 4.

Factura ( furnizor – client ) – formular tipizat cu


regim special de tiparire, inseriere si numerotare,
comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa
securizata. Serveste ca :

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

- document de baza caruia se intocmeste


instrumentul de decontare a produselor si marfurilor ;

32
- document de insotire a marfii pe timpul
transportului ;
- document de incarcare in gestiunea primitorului;
- document justificativ de inregistrare in
contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
Atunci cand factura nu se poate intocmi in
momentul livrarii,datorate unor conditii obiective si cu
totul exceptionale,produsele livrate sunt insotite, pe
timpul transportului de avizul de insotire. Factura
fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la data livrarii, fara a depasii finele lunii
in care a avut loc livrarea.

Balanta de verificare – serveste la :


- verificarea exactitatii inregistrarilor;
- controlul concordantei dintre contabilitatea
sintetica si analitica;
- intocmirea situatiilor financiare.
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

3.3.Relatia societatii cu institutiile bancare.

De la infiintarea societatii, in anul 19…, pana in


prezent, partenerii bancari au fost diferiti, ei fiind alesi
in functie de oferta produselor bancare, care erau
potrivite societatii la momentul respective.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

33
Actualmente, SC…. SRL are conturi deschise la…
BANK SA, filiala ….. si ……..BANK, filiala ….
De la aceste banci, societatea detine cate un POS,
pentru executarea platiilor cu ajutorul cardurilor (VISA;
VISA ELECTRON; MASTER; etc).
Ponderea rulajului se face prin ……, banca prin care
societatea face plata salariilor pe carduri Visa
Electron, plateste impozitele si TVA-ul aferent fiecarei
luni, plateste funizorii de marfa si utilitati.
Cu aceasta banca, societatea a contractat un credit
pe termen mediu, care a fost folosit pentru renovarea
magazinului si achizitionarea unui nou microbus
pentru transportul marfurilor.

Cap 4.
4.1. Concluzii

Societatea comerciala ….., desi o societate relativ


mica raportat la cifra de afaceri si numar de angajati,
este o societate care, pe perioada celor 18 ani de
functionare a inregistrat anual profit.
Periodic, in functie de rezultatele financiare,
societatea este preocupata de investitii, astfel, de la
infiintare si pana in prezent aceasta a achizitionat
spatii comerciale, a improspatat permanent parcul
auto, a facut renovari si modernizari ale spatiilor
comerciale, a achizitionat mobilier modern.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

34
Oferta de produse cu care s-a prezentat pe piata a
fost in permanenta improspatata, prin atragerea de noi
furnizori interni si externi.
Un element pe care il consider cu adevarat benefic
societatii si clientilor acesteia este climatul deschis si
relaxat in care se desfasoara activitatea, accentul fiind
pus mai degraba pe colaborare si cooperare, decat pe
concurenta. In aceasta societate, relatiile interumane
intre angajati, intre acestia si partenerii de afaceri sunt
considerate mai importante decat cifra de afaceri sau
profitul, element care, pe termen lung consider ca va
avea efecte pozitive.

4.2. Anexe

Anexa 1. – Carte Mare Debit, Carte Mare Credit.


Anexa 2. – Registru de casa.
Anexa 3. – Jurnal pentru vanzari.
Anexa 4. - Jurnal pentru cumparaturi.

4.3. Bibliografie

Enache,C.,Mecu,C.,Economie politica, vol.1,2, Ed.


Fundatia “ Romania de Maine”, Bucuresti 2009.
Gaf – Dec,M.,Management, Ed. Fundatia Romania
de Maine, Bucuresti 2004.
S.C. …….. SRL , Documente.

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

35
36
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

37
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

38
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

39
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

40

S-ar putea să vă placă și