Sunteți pe pagina 1din 2

C E N T R U L

NAłIONAL DE
EVALUARE ŞI
EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA FILOSOFIE

BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 2
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA FILOSOFIE

I. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2011, Filosofia are statutul de disciplină opŃională
fiind susŃinută la proba E. d), în funcŃie de filieră, profil şi specializare.

II. COMPETENłE DE EVALUAT


• Precizarea semnificaŃiei filosofice a unor concepte
• Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluŃiei propuse şi
argumentelor cu care este susŃinută soluŃia
• Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere
filosofice, a premiselor şi a consecinŃelor acestora
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

III. CONłINUTURI
1. Omul
 Problematica naturii umane
 Sensul vieŃii

2. Morala
 Teorii morale
 Probleme de etică aplicată

3. Politica
 Libertate şi responsabilitate social-politică
 Egalitate şi dreptate
 Teorii politice moderne şi contemporane
 Drepturile omului

4. Cunoaşterea
 Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr
 Adevăr şi eroare

5. Filosofia
 Filosofie şi viaŃă

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor


şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza
prezentei programe şi nu vizează conŃinutul unui manual anume.

Pagina 2 din 2
Programa de examen pentru disciplina Filosofie
Bacalaureat 2011