Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL ŞCOLAR BEETHOVEN PROFESOR: MUNTEANU MARIA DISCIPLINA: MATEMATICĂ

AVIZ.

DIRECTOR

AN ŞCOLAR: 2009-2010 CLASA a IX-a LICEUL TEHNOLOGIC

AVIZ.

ŞEF CATEDRĂ

2h/săptămână

2h x35=70h

SEM I

18s x 2h=36h

SEM II

17s x 2h= 34h

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr.

Săpt.

Resurse

Evaluare

 

ore

1.Evaluare Iniţială

1. Identificarea şi clasificarea numerelor reale după criterii date

Evaluare iniţială

1

S1

   
 

1h

Activitate frontală

MULŢIMI

   
 

1. Identificarea în limbaj cotidian sau în probleme a unor

-Operaţii algebrice cu numere reale; -Ordonarea numerelor reale, modulul unui numar real; -Aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă şi partea fracţionară aunui număr real; -Operaţii cu intervale de numere reale; -Evaluare;

2

S1,2

Activitate frontală

Evaluare continuă

noţiuni specifice logicii matematice şi teoriei mulţimilor;

2

S

2,3

Fişe de lucru Manual

2.

Utilizarea proprietăţilor algebrice ale numerelor, a estimărilor

 

Evaluare continuă

şi aproximărilor în contexte variate;

2

S

3,4

Culegeri de probleme Metoda exerciţiului

2.Mulţimea

3.

Alegerea formei de reprezentare a unui numar real şi

 

numerelor reale

utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale;

Evaluare continuă

2

S

4,5

Teme pentru acasă Activitate

9

ore

4.

Caracterizarea unor mulţimi de numere şi a relaţiilor dintre

 
 

acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria

 

1

S

5

individuală Sarcini de lucru individualizate Activitate pe grupuri

mulţimilor;

 

5.

Analiza unor contexte uzuale şi matematice utilizând limbajul

logicii matematice şi teoria mulţimilor;

6.

Transpunerea unei situaţii problemă în limbaj matematic,

rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.

 
 

C1, C4, C5, C6;

-Propoziţie, predicat, cuantificatori; -Operaţii logice elementare (negaţii, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă) corelate cu operaţiile şi relaţiile cu mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune, incluziune, egalitate, regulile lui De Morgan) -Evaluare;

2

S

6

 

Evaluare continuă

3.Propoziţie,

2

S

7

predicat

 

Evaluare continuă

2

S8

7

ore

 

Evaluare continuă

1

S9

1

FUNCŢII

 
 

-Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii, funcţii; -Utilizarea unor modalităţi variate de descriere a funcţiilor în scopul caracterizării acestora; -Descrierea unor şiruri (funcţii) utilizând reprezentarea geometrică a unor cazuri particulare şi raţionament inductiv; -Caracterizarea unor şiruri folosind reprezentarea grafică sau proprietăţi algebrice; -Analiza unor valori particlare î vederea determinării formei analitice a unei funcţii definite prin N prin raţionament de tip inductiv;

-Modalităţi de a defini un şir, şiruri mărginite, şiruri monotone; exemple simple; -Tipuri de şiruri: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii; -Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n 3 -Evaluare;

3

S

9,

 

Evaluare continuă

10

Evaluare continuă

4

S11,

4.Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale (şiruri)

12

Evaluare continuă

10 ore

2

S

14,

15

Transpunerea unei situaţii problemă în limbaj matematic, utilizând funcţii definite pe N.

-

 

1

S

15

 

-Identificarea valorilor unei funcţii folosind reprezentarea grafică; -Caracterizarea egalităţii a două funcţii prin utilizarea unor modalităţi variate de descriere a funcţiilor; -Operarea cu funcţii reprezentate în diferite moduri şi caracterizarea calitativă a acestor reprezentări;

-Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane. Drepte în plan de forma x = m sau y = m, m є R ; -Funcţia : definiţie, exemple, exemple de corespondenţă care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice ; -Egalitatea a două funcţii, imaginea şi preimaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii ale unei funcţii ; -Funcţii numerice ( F = {f: DR, D } ), reprezentarea geometrică a graficului, intersecţia cu axele de coordonate, rezolvări grafice de ecuaţii şi inecuaţii de

2

S

16

Activitate frontală Fişe de lucru Manual Culegeri de probleme Metoda exerciţiului Teme pentru acasă

Evaluare continuă

 

Evaluare continuă

5. Lecturi grafice

Evaluare continuă

-Caracterizarea unor funcţii prin utilizarea graficului funcţiei şi

11 ore

a

ecuaţiei asociate;

3

S

17,

Activitate

-Analiza unor situaţii practice şi descrierea lor cu ajutorul funcţiilor; -Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică.

18

individuală Sarcini de lucru individualizate

2

S18,

Activitate pe

 

19

grupuri

2

S

19,

20

forma

ƒ

(x)

=

g

(x)

( ,<,>, ) ;

mărginire, paritate, imparitate (simetria graficului faţă de axa Oy sau origine), bsimetria graficului faţă de drepte de forma x = m, m R sau faţă de puncte

oarecare

din

plan, periodicitate,

monotonie ; -Compunerea funcţiilor, funcţii numerice;

exemple

de

1

S

20

-Evaluare;

 

1

S

21

2

 

-Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite; -Utilizarea unor metode algebrice şi grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor; -Descrierea unor proprietăţi desprinse din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor şi reprezentarea grafică a funcţiei de

-Definiţie, intersecţia graficului cu axele

2

S

22

Activitate frontală Fişe de lucru Manual Culegeri de

Evaluare continuă

coordonate,

 

ecuaţia

ƒ

(x)

=

0,

 

reprezentarea grafică a funcţiei ƒ: R R, ƒ(x) = ax +b, a, b R -Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul. Studiul monotoniei prin semnul diferenţei ƒ(x1) – ƒ(x2), sau studierea raportului

Evaluare continuă

2

S

23

probleme Metoda exerciţiului Teme pentru acasă Activitate individuală Sarcini de lucru

gradul I; -Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I şi reprezentarea ei geometrică; -Interpretarea graficului funcţiei de gradul I utilizând proprietăţi alegebrice ale funcţiei - Modelarea unor situaţii concrete prin utilizarea ecuaţiilor şi

 

Evaluare continuă

ƒ

ƒ

(

x

1) −

ƒ

(

x

2

) , x1 , x2 R, x1 x2

individualizate Activitate pe grupuri

6.Funcţia de gradul I

inecuaţiilor.

 

x

1

x

2

10 ore

-Inecuaţii de forma ax +b 0 (, <, >) studiate pe R sau pe intervale de numere reale; -Poziţia relativă a două drepte, sisteme de tipul

ax

+

bx

=

a

, a, b, c, m, n, p numere

2

S

24

2

S255

 

mx

+

ny

=

p

reale -Sisteme de inecuaţii de gradul I -Evaluare ;

 

1

S26

1

S26

 

I. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite;

-Recapitulare pentru teză -Teză -Discutarea tezei

 

1

S

13

 

Evaluare continuă

7.Evaluare

1

S13

semestrială

II.

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau

1

S14

Evaluare continuă

Sem I

contextual cuprinse în enunţuri matematice;

 

III.

Utilizarea altgoritmilor şi a conceptelor matematice pentru

3 ore

caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete; IV. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a altgoritmilor de prelucrare a acestora;

Evaluare continuă

V.

Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei

situaţii problemă în scopul găsirii de strategii pentru

optimizarea soluţiilor;

VI.

Modelarea matematică a unor contexte problematice, prin

integrarea cunoştinţelor din diferite domeni.

3

 

-Diferenţierea variaţiei liniare/ pătratice prin exemple; -Completarea unor tabele de valori necesare pentru trasarea graficului; -Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului (trasarea prin puncte semnificative); -Exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin condiţii algebrice

-Reprezentarea grafică a funcţiei ƒ: R R, ƒ(x) = ax² +bx + c, a, b, c R, a ≠ 0, intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia ƒ(x) = 0, simetria faţă de drepte de forma x = m, m R -Relaţiile lui Viète, rezolvarea sistemelor

3

S

27,

 

Evaluare continuă

28

Evaluare continuă

8.Funcţia de gradul

3

S28,

Evaluare continuă

II

sau geometrice; -Utilizarea relaţiilor lui Viète pentru caracterizarea soluţiilor şi rezolvarea unor sisteme; -Utilizarea funcţiilor în rezolvarea unor probleme şi modelarea unor procese.

 

x

+

y

=

29

7 ore

de forma

 

s , s, p R

 

xy

=

p

 

-Evaluare;

 

1

S

29

 

-Identificarea unor moduri de variaţie a datelor; -Determinarea unor funcţii care satisfac anumite condiţii precizate; -Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor şi pentru reprezentarea grafică a soluţiilor; -Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiţii algebrice; exprimarea prin condiţii algebrice a unor reprezentări grafice; -Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru determinarea sau aproximarea soluţiilor ecuaţiei asociate; -Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări grafice prin utilizarea de estimări, aproximări şi strategii de optimizare.

-Monotonie; studiul monotoniei prin semnul diferenţei ƒ( x1) ƒ( x 2) rata creşterii / descreşterii:

1

S

30

Activitate frontală Fişe de lucru Manual Culegeri de

Evaluare continuă

9.Interpretarea

 

Evaluare continuă

geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea

ƒ

ƒ

(

x

1) −

ƒ

(

x

2

) , x1 , x2 R, x1 x2

probleme Metoda exerciţiului

Evaluare continuă

x

1

x

2

-Punct de extrem (vârful parabolei); -Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox, semnul funcţiei, inecuaţii de forma ax² +bx + c 0,( ,<,>) studiate pe R sau pe intervale de numere reale, interpretare geometrică: imagini şi preimagini ale unor intervale (proiecţiile unor porţiuni de parabolă pe axe) -poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă: rezolvarea sistemelor de forma

1

S

30

Teme pentru acasă Activitate

7 ore

2

S

31

individuală Sarcini de lucru individualizate Activitate pe grupuri

 

1

S

32

mx

+

n

=

y

   

, a, b, c, m, n R

ax

2

+

bx

+

c

=

y

-Rezolvarea sistemelor de forma

1

S32

a x

2

1

a x

2

2

+

+

b x

1

+

c

1

b x

2

+

c

a

1

, a ,b ,b

2

1

2

R,

2

=

y

=

y

,

interpretare geometrică -Evaluare;

 

1

S33

4

 

I. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite;

-Recapitulare pentru teză -Teză -Discutarea tezei

1 S

33

Evaluare continuă

1 S

34

II.

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau

1 S

34

Evaluare continuă

contextual cuprinse în enunţuri matematice;

   

III.

Utilizarea altgoritmilor şi a conceptelor matematice pentru

10.Evaluare

caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete; IV. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a altgoritmilor de prelucrare a acestora;

Evaluare continuă

semestrială

Sem II

3 ore

V.

analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei

situaţii problemă în scopul găsirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor;

VI.

modelarea matematică a unor contexte problematice, prin

integrarea cunoştinţelor din diferite domenii;

 

CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI;

Recapitulare

 

Evaluare sumativă

11.Recapitulare

Evaluare sumativă

finală

- „Mulţimi”

1 S

35

Evaluare sumativă

-„Funcţii”

1 S

35

2 ore

 

5