Sunteți pe pagina 1din 8

Redescopera Internetul!

Romtelecom Clicknet iti of era acces cu totul diferit la Internet. Romtelecom Cllcknet este un serviclu bazat pe tehnologia VDSL, care i~i of era acces de banda larga, pentru ca tu sa te bucuri de 0 experienta extraordinara pe Internet. Preqateste-te pentru Internet de mare vlteza chlar pe hnla ta teletonlcal

ROMTELECOM cnckner

Stimate Client,

Va rnultumlrn ca a~i ales Romtelecom Clicknet, serviciul de acces Internet prin VDSL de la Romtelecom, care va of era 0 experlenta inedita: super vlteza, cea mai stabile conexiune si acces permanent, fara limite de timp sau de transfer.

Kitul de instalare va ajuta sa conflqurati serviciul Romtelecom Clicknet 9i sa va conectatl pe loc la Internet, iar brosura de fa~a va otera suportul necesar instalarii 9i conectarli echipamentelor pentru functionarea serviciului.

In cazul in care Intamplnatl dlftcultat: la instalarea modemului sau in cursul utllizarl! serviciului, va starn la dispozltie la:

• 08008 CLICK (08008 25425), apel gratuit in reteaua Romtelecom, 24/24

ore;

• 021 201 0000, apel taxabil cu tarif normal, 24/24 ore;

• suport@clicknet.ro;

• 0903903903, serviciul Asisten~a IT - dificultati legate de configura rea componentelor hardware si software ale calculatorului durnneavoastra, tarif 5,95 Euro/apel (TVA inclus), indiferent de durata,

Pentru inforrnatli referitoare la alte servicii Romtelecom sau pentru comenzi, va ruqarn sa apelati 1930 (apel gratuit in reteaua Romtelecom 24/24 ore), sa ne vizltati in eel mai apropiat magazin Romtelecom sau sa intrati pe www.romtelecom.ro. Puteti semnala eventualele deranjamente ale liniei telefonice apeland 1921 (gratuit in retea, 24/24 ore).

Va lnvitarn in continuare sa parcurqeti pasii necesari pentru instalarea 9i conectarea serviciului Romtelecom Clicknet.

Sine ati venit in lumea rninunata a Internetului de la Romtelecom!

Echipa Romtelecom

Kitul de instalare

Modem VDSL

• Alimentator AC 100V-240V, 50Hz/60Hz

• Splitter

• Cablu de telefon RJ-11 (2 buc.)

• Cablu Ethernet RJ-45

• Microfiltru

• Manual utilizator

1. Conectarea modemului VDSL

a) Luati unitatea de alimentare.

Conectau un capat at cablului la portul POWER al modemului ~i celalalt capat la 0 priza cornpanblla conform specutcatulor imprimate pe urutatea de altmenrare.

b) Lua\1 cablurile teietontce (RJ-ll) :?I sphtterul, conecie« prlza teletomca la portul LINE al sphtterulul.

conectatt portul DSL de pe modem la portul MODEM de pe splitter, coneciau telefonul la portul PHONE de pe splitterul DSL

c) Luati cablul Ethernet.

Conectati un capat al cablului la unul din porturile Ethernet (LAN! - LAN3) ale modemului si celalalt capat la conectorul RJ-45 de pe placa Ethemet a computerului.

• Portul LAN 4 nu functloneaza cu computerul!

d) Porni~I modemul epasano butonul POWER

Aslgura~l-va ca a~i reauzar ioete conexiuntle conform schemel de mal los:

I-PC

4 - Splitter

7 - Cablu teletonlc

2 - Telefon fIX

5 - Cablu telelonic 8 - Modem VDSL

3 - Cablu teletonlc 6 - Prizl! relefonlca 9 - Cablu Ethernet

10 - Buton Power

II - Unltare de ailmentare

in cazul ln care aveti un alt telefon fix. alarma POS, centrals telefonlca sau sonerie externa conectate pe aceeasl linie cu modemul. va trebui sa Ie conectau prlntr-un microfiltru. Odata ce conexiunile au fost lacute, va rug am urrnati pasli de mai jos pentru configura rea modemului.

2. Configura rea DHCP Client (Windows XP sau Windows Vista)

ESle necesare configurarea computerulul dvs. penlru a obuoe 0 adresa IP dmamica sl un server ONS dlnamlc

2.1 Click pe Start->Settings ~I apol pet Control Panel.

2.2. Pentru Windows XP click pe Network Connections pentru Windows Vista dublu click pe Network and Sharing Center. apoi din meniul din stanqa, faceti click pe Manage network connections.

2.3. Click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Local Area Connection 91 apoi selecran Properties.

2.4. selecran Internet Protocol (TCP/IP) (Windows XP) sau Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Windows Vista) 91 apol click pe butonul Properties.

2.5. seieceau Obtain an IP address automatically 91 Obtain DNS server address automatically 51 apoi chck OK. ca in fereastra de mai jos:

CU'nClr.-;~

• "'~I Pl:l0I'100\1IE 'i!o'MllC tcm.

Vtn(.,uetFlttlrU}er.owt~..6...fNo1c It,_,.ntf __ ~ 'U~~tOJ~~r.eej ".yJ.JO#r.et ..... ,).J'Att~!It)j"O ~CO«WOI&'P~"':

~ ....

Tla.,cd.uI kl~ .. ..._

~ rH N.:Na.O"_

~ ~,l,fGlS~lHEaul ... 2111

t.

,.Il"UW:CClrlc....tI~Pu.b=tr,.. Id IIWio: .. MrdMAjWlULdlWp",., ~I tXltftcStt.IIQI .. _r::omKiltlSrtIMCD. •.

~~m.yIa""'r.:Hc..-.ICf'I_-"'cU'l1ldlld ..J~Ill4tElil'~.iuc~h.rint.tQl'r-.~

3. Semnificatia LED-uri lor

Nume LED Culoa,e Mod De.erie,e
Oprlt Modomul nu osto eeneetat Is 0 w,sa do afimonUiro sau osto oprit.
Power Albastru I R~u Ro"_' M(>domul OSlo conoetst Is 0 su~ do sllmGntaro, tostaro In doola,ursro.
AI~.tru Modemul O~le coneetot Ia 0 .ur~ de Ilmentore, te~tare OK.
Clipire lenla ,",odemul este in starea non-cornunicare.
OSL Vordo Clipire rapids Modemul inceareil sa S9 coneeteze Ie stares activo
Pornil Ponul WAN eSte in starea comunicare.
Internet Verd9 Oprit Nu este detectat Italic de date.
ClIpl,. SUIlt prim Ito sau trimlso dslo do po ponul WAN.
Oprit Ponul Etho,not "t. In storos non·comunlcaro.
LANI - LAN4 Vordo Porn it Portul Ethornot 9ste Tn .tarea comunlcaro.
Clipire Sunt prim ite sau trimise date prin portul Ethernet 4. intrebari frecvente

3.

oace VDSL2 nu reuseste sa fie sincromzat (link down), de obicei indicatorul modemului nu va rarnane aprins eontinuu.

Va suqerarn sa verlfjca~1 urmatoarele:

1. Mai intai verificatt ealitatea eablurilor de intrare lili a conectorilor cablurilor de intrare.

2 lnstalau modemul VDSL2 corect, urrnau ghidlll utlllzatorulul. pentru a rnlrurnlza nurnarul de rarnificatit

3. Verifica\i contactut totre cablunle de telefon sf VDSL2,

4. lncercan sa deconectatl splltterul si sa conectan direct modemul VDSL2 la priza de intrare pentru a va aslgura ca problema nu esle cauzata de tnstalaree iocorecra eaca VDSL2 poate ti sincronizat din nou, tnsearnna ca instalarea fikuta Inainte este incorecta. Va rugam sa relnstatan in tuncue de ghidul utlhzatorului

5. Daca VDSL2 nu reuseste in eontinuare sa fie sineronizat dupa eoneetarea modemului

Mai intai aSigura!i-va ca a!i introdus unitatea de alimentare intr-o priza electrica tunctionabila si ca modemul a fosr pornit (cornutatorol este apasat in lOS). in cezul in care lndicatoril sunt in continuare inactivi dupa verificarea elementelor de mai sus, modemul este probabil defect. Pute~i contacta unnatea de service pentru reparane. Nu dernontati ntclodata modemul slnqurl

Calitatea convorblril telefonice va fI afectata? Efectuarea de convorbiri telefonlce va 2-

duce la rate de transfer mal mici?

VDSL2 separa vocea de date prin tehnologia de multiplexare a divizarii de frecventa De aceea. vocea ~i datele au dli diferite. tara lnterterente reciproce. Nici rata de transfer ~i nici calitatea convorbirii nu vor scadsa chiar daca etectuatl un apel $i sunteti online in acetast timp.

conectan mai I 5i apoi

sa conectan telefonul la interfa!a sphtterului Instalarea unui teleton direct inainte de splitter poate duce la 0 eraare de coneetare la Intemet sau la 0 conexiune cu viteza redusa Conectarea altor dlspozttlve electronlce tntre pnza cllentului Si splitter poate afecta cornuntcatnle VDSL2 ducand la 0 funcnonare anorrnata a liniel VDSL2. Daca este necesar ca telefoanele sa fie conectate tnamte de splitter, trebule sl3 conecteu in serie un microfiltru inainte de telefon.

Mai intai verjficatl data modemul este in stare normela de Iuncuonare (verifica~i indicatorii tolosmd manualul utlltzatorulul). paca da computerul sau apllca~a retelel pot fi detecte. ceea ce nu are legatura cu VDSL2. Daca modemul VDSL2 nu Iuncttoneaza normal, verlftcatl statusul mdicatonlor unul cate unul pentru a elimina eroarea.

Va ruqam sa va asigura~i mal lntai de urrnatoarele elemente, lnalnte de a cere ajutorul operatonlo r:

I. Conectcrli de cablu telefonic VDSL2 sunt corespunzatori:

2. VDSL2 este la departare de dlspozrtlve electronice de mare putere,

3, Nu sunt instalate extensii telefonice l?i fax intre linia de intrare VDSL2 si splitter: 4 Splltterul eSle msratat coreet.

- - - -direct -Ia priz8 de intrare: contactati oPe-ratoril pentr-u -a- verifica -daca- aces\ -Iucru- este- cauiat -
de defectiuni ale liniei externe sau ale modemului.
6. oaca problema este de la splitter, contactan operatorii pentru repareue sau inlocuire.
7. Un cablu de conexiune proa lung intre splitter si modemul VDSL2 poate cauza 0
pertorrnanta staba i?i erori de sincrontzare. Prin urmare. cablul de conexiune nu trebuie sa
fie prea lung.
6. Modemul are to ate ledurlle aprinsa dar nu sa poata accesa Internetul. Ce pot sa fac?
Veriflcati urrnatoarele
1. Oaca tirewallul sau antivirusul blocheaza accesul la Internet. trebuie sa i1 dezacnvatf:
2. scoaten modemul din priza dupa care reconectati-l;
3. Seta rile proxy din Internet Explorer sa fie dezactivate conform instructiunilor de mai
los: deschtden Internet Explorer, click pe Tools -> Internet Options -> Connections ->
Lan Settings. asigura~i-va ca nu aveti blfata ntclo opnune. Jldd ..

Gcn rJ 5",,-,lt'l Pri'O<)' Coole. (corneetl:ns ) P'Oij''''''''

(I

bc c fi~, . nil' Y ovcrr;o, ·nud S QS. To .... e be

use (/ wi settinos, dls.bl~ utocn e corliQurati«.

(D»utomroca1Y dotcet set f'QS

19}so a\l;OIMtJc eoof,ou,atx:n ,e,ut

Choose ttings f vou need c 9"'1"' :%1 oxy

GCI''M' for • « ..... tlcn.

fi"'i1¥9 a rr"x'( 59've, for your L;.rj ( :se ,erthgs w,l net 'l=piy to

\!::::!da' .... p C$ COM on<).

loc~1 Alc~ »>1\'iOII( (lA ) sctbrf;js

AN5ettl;JJs d rot. y to dlal"-P comectlOn.. 0 L;W serthgs

cmos: sewrq; sbeve fru dlsl-w settl s •

I' II Carne!

Copyright © 2009 Romtelecom. Toate drepturile rezervate. Copierea acestui document, utilizarea sau transmiterea contlnutulul sau nu este perrnisa decat cu autorizarea scrlsa din partea Romtelecom. Continutul acestui document este livrat excusiv in scopul informarti ~i nu contine vreun angajament al Romtelecom in raport cu utilizatorul documentului. Romtelecom i~i rezerva dreptul de a opera, fara vreun anunt prealabil, rnodificarl de contlnut ale documentului. Romtelecom nu poarta raspunderea pentru eventualele erori de redactare ce pot sa apara in versiunile prezentului document.