Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CLUJ NAPOCA Catedra de FINANŢE ŞI CONTABILITATE Program de studiu/Specializarea: Licenţă/ECTS, FB şi CIG Durata programului de studiu: 3 ani

TEME PROPUSE PENTRU LICENŢE

AN UNIVERSITAR 2010 – 2011

TEME PROPUSE PENTRU LICEN Ţ E AN UNIVERSITAR 2010 – 2011 NR.     CRT. COORDONATORI

NR.

   

CRT.

COORDONATORI

DENUMIREA TEMEI

1.

 

OPERAŢIUNI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT

Studiu privind operaţiunile pasive ale băncii comerciale. Studiu de caz la banca

Studiu privind operaţiunile active ale băncii comerciale. Studiu de caz la banca

Studiu privind raporturile băncii comerciale cu BRD, cu exemplificare la banca

Studiu privind asigurarea lichidităţii bancare, cu exemplificare la banca

Studiu privind raporturile BNR cu băncile comerciale.

Prof.univ.dr. Gheorghe STÂNEANU

Studiu privind raporturile BNR cu instituţiile financiare nonbancare (IFN).

Studiu privind desfăşurarea operaţiunilor de decontări la banca

 

Studiu privind întocmirea planului de credite la banca

Studiu privind creditarea persoanelor fizice la banca

Studiu privind acordarea creditului pentru nevoi personale la banca

Studiu privind implicaţiile creditului de consum în economia de piaţă.

Studiu privind acordarea, garantarea şi rambursarea creditelor pe termen scurt la persoanele fizice.

Studiu privind creditarea unei S.C. pentru activitatea de producţie curentă.

Studiu privind creditarea unei S.C. pentru activitatea de investiţii.

Studiu privind creditul ipotecar. Studiu de caz la banca

Studiu privind creditarea I.M.M.-lor. Studiu de caz la banca

Studiu privind rolul creditului pe termen scurt în asigurarea echilibrului financiar la

Studiu privind participarea băncilor europene la finanţarea investiţiilor în economia României.

 

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTRPRINDERII

 

Studiu privind formarea şi eficienţa utilizării resurselor de acoperire a nevoii de fond de rulment. Studiu de caz la

 

Studiu privind planificarea financiară curentă. Bugetul de trezorerie. Studiu de caz la

 

Studiu privind fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Studiu de caz la

 

Studiu privind aprecierea bonităţii financiare a firmei. Studiu de caz la

 

Studiu privind impactul băncii asupra gestiunii financiare a întreprinderii.

 

Studiu privind structura financiară şi impactul ei asupra rentabilităţii. Studiu de caz la

 

Studiu privind gradul de îndatorare al firmei şi impactul acestuia asupra rentabilităţii.

 

Studiu privind efectul de levier al rentabilităţii. Studiu de caz la

 

Studiu privind perfecţionarea metodelor de calcul a nevoii de fond de rulment.

 

Studiu privind optimizarea resurselor de finanţare a activităţii curente a firmei.

 

Prof.univ.dr. Gheorghe STÂNEANU

Studiu privind exprimarea echilibrului financiar al firmei cu ajutorul fondului de rulment.

 

Studiu privind formarea, modificarea şi eficienţa utilizării capitalului la

 
 

Studiu privind amortizarea capitalului fix în industrie. Studiu de caz la

 

Studiu privind amortizarea capitalului fix în transportul auto. Studiu de caz la

 

Studiu privind formarea şi eficienţa utilizării fondului de rulment la

 

Studiu privind reflectarea situaţiei financiare a firmei în indicatori financiari.

 

Studiu privind profitul şi rentabilitatea. Studiu de caz la

 

Studiu privind profitul şi politica dividendelor. Studiu de caz la

 

FINANŢE PUBLICE

Asieta impozitului asupra veniturilor din salarii (studiu de caz la o societate comercială sau instituţie publică)

Studiu asupra dinamicii şi structurii veniturilor şi cheltuielilor la nivelul administraţiei publice locale (

pe exemplul municipiului

, oraşului

,

comunei)

Studiu privind stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale (în municipiul )

comuna

, oraşul

 

Evaziunea fiscală: evaluări, cauze şi căi pentru diminuarea ei(studiu de caz)

 

Studiu privind dinamica şi structura cheltuielilor publice la nivelul (municipiului comunei )

oraşului

 

Studiu privind autonomia finanţelor publice locale (pe exemplul municipiului

oraşului

comunei

)

2.

 

AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL

Organizarea si reglementarea auditului statutar in Romania

Procedurile auditului statutar

Pragul de semnificaţie în audit

Probele de audit

Auditarea activelor imobilizate la SC……

Auditarea creanţelor la SC……

Auditarea stocurilor la SC………………

Auditarea activelor de trezorerie la SC……

Auditarea datoriilor la SC…

Auditarea capitalurilor proprii la SC…

Documentarea în audit

Auditarea estimărilor contabile la SC…

Auditarea soldurilor iniţiale şi a evenimentelor ulterioare la SC…

Prof.univ.dr.

Raportul de audit

 

Ioan OPREAN

Riscurile auditului statutar

EXERTIZĂ ŞI CONSULTANŢĂ FISCALĂ

Organizarea si reglementarea expertizei contabile si a consultantei fiscale in Romania

Inspecţia fiscala

Controlul impozitului pe profit

Controlul fiscal al întreprinderilor mici şi mijlocii

Controlul TVA-ului la SC…

Actele de control fiscal

Soluţionarea contestaţiilor la actele de control

Executarea creanţelor fiscale la SC…

Controlul operaţiunilor intracomunitare

Controlul intern privind activele imobilizate la SC…

Controlul intern privind stocurile la SC……

Controlul intern privind creanţele la SC……

Controlul intern privind datoriile la SC…

Organizarea si exercitarea auditului intern la ……

Riscurile auditului intern

 

Prof.univ.dr.

Auditarea utilizării fondurilor europene

Ioan OPREAN

 

3.

 

PIEŢE DE CAPITAL ŞI OPERAŢIUNI DE BURSĂ

Procedurile de admitere la cotă şi de operare la Bursa de Valori Bucureşti.

Piaţa Rasdaq: structura instituţională, mod de tranzacţionare şi de decontare.

Prof.univ.dr. Petru PRUNEA

Formarea, gestionarea şi optimizarea portofoliului de valori mobiliare.

Analiza bursieră: analiza fundamentală şi cea tehnică.

Conţinutul ,rolul şi desfăşurarea tranzacţiilor cu titluri derivate.

 

Analiza evoluţiei BVB şi a factorilor care au influenţat-o.

Elemente avansate de inginerie financiară.

Bursele de valori: mod de operare şi tendinţele evoluţiei tranzacţiilor.

Riscul pe piaţa de capital.

Activitatea de intermediere pe piaţa de capital. Organizare, dimensiuni şi eficienţă.

4.

 

CONTABILITATE BANCARĂ

Contabilitatea operaţiunilor privind conturile curente si de depozit cu exemplificare la……

Contabilitatea creditelor bancare cu exemplificare la ….

Contabilitatea operaţiunilor interbancare cu exemplificare la …

Conf.univ.dr.

Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie cu exemplificare la ……

Radu DANCIU

Contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la ……

Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor asupra acestora cu exemplificare la ……

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bancare cu exemplificare la ……

Contabilitatea operaţiunilor extrapatrimoniale specifice băncilor cu exemplificare la…

Contabilitatea împrumuturilor bancare cu exemplificare la…

Studiu privind organizarea şi conducerea contabilităţii bancare la …

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Documentarea operaţiunilor financiar-contabile cu exemplificare la

Aspecte legate de calculaţia şi evaluarea în contabilitate cu exemplificare la

Contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la …

Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la …

Contabilitatea investiţiilor financiare cu exemplificare la …

Contabilitatea stocurilor cu exemplificare la …

Contabilitatea diferenţelor de preţ şi a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor cu exemplificare la ……

   

Contabilitatea producţiei proprii cu exemplificare la …

Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje cu exemplificare la …

Contabilitatea în domeniul transporturilor cu exemplificare la

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale cu exemplificare la …

Contabilitatea provizioanelor şi a ajustărilor pentru deprecierea activelor cu exemplificare la …

Conf.univ.dr.

 

Radu DANCIU

Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi sociale cu exemplificare la …

Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor asupra acestora cu exemplificare la …

 

Contabilitatea investiţiilor financiare cu exemplificare la ….

Contabilitatea activelor de trezorerie cu exemplificare la …

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor cu exemplificare la …

Contabilitatea împrumuturilor financiare cu exemplificare la …

Contabilitatea deprecierii activelor şi provizioanelor cu exemplificare la …

Contabilitatea capitalurilor proprii cu exemplificare la

Contabilitatea în domeniul serviciilor cu exemplificare la

Contabilitatea în domeniul construcţiilor cu exemplificare al

Contabilitatea în agricultură cu exemplificare la

Contabilitatea în domeniul turismului cu exemplificare la

Contabilitatea în comerţ cu exemplificare la

5.

 

ANALIZĂ ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

Analiza financiară- conţinut, surse de date, instrumente folosite

Analiza activelor unei firme

Conf.univ.dr. Cristina FLOREA

Analiza forţei de muncă, cu aplicaţii la firma

Analiza economico-financiară pe baza indicatorilor de volum

 

Analiza finaniară pe bază de situaţii financiare anuale

Posibilităţi de utilizare a procedeelor de analiză economică

Analiza echilibrului financiar la nivel microeconomic

Specificul analizei economico-financiare reflectat prin procedeele utilizate

Indicatorii utilizaţi în activitatea de analiză economică şi financiară

Reflectarea modului de circulaţie a capitalurilor în analiza economico-financiară cu aplicaţii la

6.

Conf.univ.dr. Eugenia MATIŞ

PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE

Reguli de funcţionare ale contului curent

 

Plăţi prin ordin de plată

 

Plăţi prin instrumente de debit (cecul, cambia, biletul la ordin)

Produse destinate încasărilor şi plăţilor internaţionale (acreditiv, incasso)

Produse de economisire

Unităţi de fond

Credite cu destinaţie multiplă

Credite ipotecare

Credite destinate achiziției de vehicule şi bunuri cu folosinţă

Alte tipuri de credite destinate persoanelor fizice

Linia de credit

Credit pentru investiţii

Credit pentru finanţarea stocurilor şi a cheltuielilor temporare sau sezoniere

Credit facilitate de cont

Credit pentru nevoi urgente

Credit pentru plata obligaţiilor bugetare

Conf.univ.dr. Eugenia MATIŞ

Facilitate de credit multiprodus

Facilitate de credit pentru TVA

Credit pentru finanţarea activităţilor agricole

 

Factoring

Scontare efecte de comerţ

Scontare acreditive

Credit pe documente de livrare

Credit pentru prefinanţarea exporturilor

Credit pentru invetsiţii financiare

Credit pentru operaţiuni forward

Programe de finanţare APIA

Programe de finanţare FIDA

Programe de finanţare BERD

Programe de finanţare IFC

Programe de finanţare BEI

Credite pentru cofinanţare/prefinanţare pentru implementarea proiectelor implementate din fonduri europene postaderare

Credite încadrate pe linii de finanţare încheiate cu alte bănci

Scrisori de confort

Scrisori de intenţie

Scrisori de bonitate

 

Scrisori de garanţie bancară

Scrisori de contragaranţie bancară

Avalizarea efectelor de comerţ

Carduri şi servicii conexe

Electronic banking

Instrumente financiare derivate

RELAŢII FINANCIARE MONETARE INTERNAŢIONALE

Tranzacţiile de pe piaţa valutară

Contractele futures

Opţiuni

Swap

Instrumentele de plată utilizate pe plan internaţional

Cambia şi biletul la ordin

Cecul

Conf.univ.dr. Eugenia MATIŞ

Cardul

Ordinul de plată extern

Acreditivul documentar

 

Incasso-ul documentar

Creditul Extern

Eurovalutele şi pieţele eurovalutelor

Eurocreditele şi pieţele eurocreditelor

Euroobligaţiunile şi piaţa euroobligaţiunilor

Balanţa de plăţi externe

Fondul Monetar Internaţional

Grupul Băncii Mondiale

Banca Centrală Europeană

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Banca Reglementelor Internaţionale

CONTROL BANCAR

Controlul intern privind prevenirea spalarii banilor

Controlul operatiunilor prin conturi curente in lei si in valuta

Controlul operatiunilor de incasari si plati prin ordin de plata, cec, cambie, bilet la ordin

Controlul operatiunilor de plata prin acreditive

   

Controlul operatiunilor de incasari si plati prin incasso

Controlul operatiunilor de direct debit si standing order

Controlul decontarilor reciproce intre sedii

Controlul decontarilor interbancare

Controlul plaţilor si/sau transferurilor externe prin ordine de plată

Controlul plaţilor si/sau transferurilor externe prin acreditive

Controlul plaţilor si/sau transferurilor externe prin incasso

Controlul operaţiunilor de decontări prin intermediul cecurilor in valuta

Controlul operatiunilor cu numerar

Controlul operatiunilor valutare

Controlul operatiunilor cu alte valori gestionate in cadrul serviciului de casierie: bilete de banca, cecuri de calatorie, alte valori

Controlul activitatii de pastrate a diverselor valori primite de la persoane fizice sau juridice

Conf.univ.dr. Eugenia MATIŞ

Controlul functionarii caselor de circulatie si a caselor de schimb valutar

Controlul in activitatea de creditare a persoanelor fizice

 

Controlul in activitarea de creditare a persoanelor juridice

Controlul in activitarea de creditare a autoritatilor publice locale si/sau a regiilor autonome din subordinea acestora

Controlul in activitarea de creditare a grupurilor aflate in legatura

Controlul creditelor acordate prin intermediul programelor de finantare (PHARE, BEI, BERD, IFC, FIDA, SAPARD, APIA)

Controlul scrisorilor de garantie/contragarantie bancara

Controlul scrisorilor de confort

Controlul avalizarii efectelor de comert

Controlul constituirii garantiilor

Controlul constituiriin si functionarii depozitelor in lei si valuta, overnight, negociate, a conturilor de economii, a certificatelor de depozit

Controlul operatiunilor cu instrumente financiare derivate

Controlul operatiunilor electronice si a operatiunilor cu carduri

7.

Conf.univ.dr.

MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE

Cristina FĂTU

Modelări matematice în teoria jocurilor

Modelări matematice în teoria grafelor

Programarea liniară aplicată în economie

Problema de transport aplicată în economie

8.

 

SISTEME INFORMATICE

Afaceri pe Internet

Aplicaţie Web - suport pentru desfăşurarea cursurilor şi seminariilor

Aplicaţie Web pentru e-learning

Comerţ electronic

Comerţul electronic – mijloc de desfacere a producţiei la

Elaborarea unui site de prezentare al activităţii şi ofertei turistice la …

Elaborarea unui site Web de prezentare al societǎţii

Conf.univ.dr. Miranda VLAD

Elaborarea unui sistem e-Commerce la S.C

Gestiunea şi managementul afacerii electronice în cadrul

 

Gestiunea unui Portal destinat activităţii

Implementarea site-urilor de e-commerce folosind php-mysql-apache

Internetul – mijloc de eficientizare a activităţii economice la

Plăţi electronice

Reclama pe Internet

Securitatea datelor în comerţul electronic

Sistem informatic pentru o societate comercială on-line

Sisteme informatice colaborative în economia globalã

Utilizarea e-learning-ului în instruirea personalului din

10.

 

MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR

Analiza comparativă a creditelor oferite persoaelor fizice care lucrează în străinătate. Studiu de caz comparativ la trei bănci.

Cardurile bancare şi problematica acestora. Analiza comparativă la trei bănci.

Lect. univ.dr. Rodica ŢÎRLEA

Analiza comparativă a depozitelor bancare. Studiu comparativ la trei bănci din UE.

Analiza comparativă a depozitelor bancare. Studiu comparativ la trei bănci

 

Credite acordate persoanelor fizice. Analiza comparativă la două bănci.

Analiza creditelor acordate persoanelor juridice . Studiu de caz la banca X.

Acreditivul bancar – instrument de plată fără numerar. Studiu de caz comparativ la trei bănci.

Credite acordate IMM- urilor. Studiu comparativ la trei bănci.

Managementul şi tehnica operaţiunilor de tezaur şi de casierie. Studiu comparativ la trei bănci.

Managementul şi tehnica operaţiunilor valutare. Analiza comparativă la trei bănci.

Managementul şi tehnica operaţiunilor de decontări fără numerar. Studiu comparativ la trei bănci din UE.

   

Managementul şi tehnica operaţiunilor de decontări fără numerar .Studiu comparativ la trei bănci din România.

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

Evaluarea afacerii la firma x, prin metoda Activului net contabil corectat, metoda capitalizării beneficiilor şi estimarea mărimii goodwilll-ului;

Lect. univ.dr. Rodica ŢÎRLEA

Evaluarea afacerii la firma x, prin metoda Activului net contabil corectat, metoda actualizării cash- flow;

Stabilirea diagnosticului financiar al societăţii x, pe baza evoluţiei rezultatelor firmei, a rentabilităţii, a echilibrului financiar al acesteia şi elaborarea Raportului de evaluare;

 

Determinarea valorii patrimoniale a afacerii la firma x şi elaborarea Raportului de evaluare;

Evaluarea activelor corporale la societatea comercială X şi elaborarea Raportului de evaluare;

Evaluarea activelor circulante la societatea comercială X şi elaborarea Raportului de evaluare;

Evaluarea activelor corporale la societatea comercială X şi elaborarea Raportului de evaluare;

Evaluarea afacerii la firma x, prin abordarea bazată pe active, pe venit şi pe comparaţii de piaţă.

11.

 

CONTROL ŞI AUDIT FINANCIAR

Studiu privind inspecţia fiscală realizată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Studiu privind controlul exercitat de Garda Financiară

Studiu privind controlul exercitat de Curtea de Conturi

Studiu privind controlul exercitat de ANV

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitelelor şi taxelelor locale

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe venit

Studiu privind inspecţia fiscală a TVA-ului

Lect.univ.dr. Radu LENGHEL

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe profit

Studiu privind colectarea creanţelor fiscale

 

Studiu privind executarea silită a creanţelor fiscale

Studiu privind contribuţia Gărzii Financiare la combaterea evaziunii fiscale

Studiu privind expertiza contabilă

Studiu privind organizarea şi exercitarea controlului intern în instituţiile publice

Studiu privind controlul intern prin inventariere

Controlul financiar preventiv- instrument de apărare al patrimoniului

Studiu privind auditul intern al agenţilor economici

Studiu privind auditul intern al entităţilor publice

Studiu privind auditul intern al stocurilor în cadrul instituţiilor publice

 

Studiu privind auditul intern al trezoreriei în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind expertiza contabilă

Studiu privind controlul vamal al mărfurilor

Studiu privind auditul intern bancar

Studiu privind controlul creditelor bancare

Metode, tehnici şi probe de audit financiar( statutar )

Studiu privind auditul financiar(statutar ) al agenţilor economici

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

Studiu privind contabilitatea activelor fixe în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea stocurilor în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea activelor curente în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea datoriilor curente în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea salariilor în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea trezoreriei în cadrul instituţiilor publice

Lect.univ.dr. Radu LENGHEL

Studiu privind contabilitatea cheltuielilor ,veniturilor şi finanţărilor în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea execuţiei bugetare în cadrul instituţiilor publice

Studiu privind contabilitatea finanţărilor în cadrul instituţiilor publice

 

Aspecte juridice şi contabile privind finanţarea instituţiilor publice

Particularităţi privind organizarea contabilităţii în cadrul instituţiilor publice (Trezorerie, DGFP, Poliţie, Instituţii de sănătate, de învăţământ etc)

Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii generale a patrimoniului în cadrul instituţiilor publice

Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate pentru sectorul public

Studiu privind modul de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare anuale publice

în cadrul instituţiilor

Contul de execuţie bugetară, componentă de bază a situaţiilor financiare anuale

CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune în cadrul agenţilor economici.

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor cu exemplificare la SC

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în producţie

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în comerţ

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în servicii.

 

Lect.univ.dr. Radu LENGHEL

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei globale.

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei pe faze de fabricaţie.

 

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei pe comenzi.

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei costului standard.

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei costurilor variabile

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei costurilor directe

Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în condiţiile aplicării metodei ABC.

Studiu privind bugetarea costurilor

12.

 

ANALIZĂ ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

Analiza potenţialului intern al unei firme

Analiza eficienţei utilizării potenţialului intern al unei firme

Analiza eficienţei utilizării potenţialului uman al unei firme

Analiza cheltuielilor la o societate comercială

Analiza cifrei de afaceri şi posibilităţi de creştere a acesteia

Analiza situaţiei economico-financiare a unei firme pe baza contului de profit şi pierdere

Lect.univ.dr. Rosana BUZGĂU

Specificul analizei economico-financiare la o firmă cu profil turistic

Specificul analizei economico-financiare la o firmă cu profil de transport

 

Specificul analizei economico-financiare la o firmă cu profil de producţie

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii activităţii unei firmei

Analiza echilibrului economico-financiar al unei firme

Analiza situaţiei financiare a unei societăţi comerciale pe baza bilanţului

BAZELE CONTABILITĂŢII

Contabilitatea imobilizărilor la o societate comercială

Contabilitatea deprecierii imobilizărilor necorporale şi corporale la o societate comercială

Contabilitatea împrumuturilor financiare la o societate comercială

Contabilitatea mărfurilor la societăţile comerciale cu ridicata

   

Contabilitatea mărfurilor la societăţile comerciale cu amănuntul

Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor legate de acestea

Lect.univ.dr. Rosana BUZGĂU

Contabilitatea decontărilor cu terţii la o societate comercială

Contabilitatea creanţelor la o societate comercială

 

Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor unei societăţi comerciale

Contabilitatea stocurilor la o societate comercială

Contabilitatea decontărilor cu terţii la o societate comercială

13.

 

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale

Contabilitatea amortizării imobilizărilor

Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a deprecierilor suferite de acestea

Contabilitatea investiţiilor financiare

Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale

Contabilitatea stocurilor de produse şi mărfuri

Contabilitatea stocurilor de mărfuri si ambalaje

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale

Contabilitatea operatiunilor privind clienţii

Lect.univ.drd.

Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi sociale

Marius DEAC

Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor asupra acestora

Contabilitatea activelor de trezorerie

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor privind activitatea de exploatare

Contabilitatea împrumuturilor financiare

SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE

Sistemul informaţional contabil al clienţilor, cu exemplificare la …

Sistemul informaţional contabil al furnizorilor, cu exemplificare la …

Sistemul informaţional contabil al imobilizărilor , cu exemplificare la …

Sistemul informaţional contabil al stocurilor de mărfuri , cu exemplificare la …

Sistemul informaţional contabil al stocurilor de produse finite , cu exemplificare la …

Studenţii pot veni cu propuneri de teme de lucrări de diplomă

14. BUGET ŞI TREZORERIE Studiu privind procesul bugetar la nivelul bugetului de stat. Studiu privind
14.
BUGET ŞI TREZORERIE
Studiu privind procesul bugetar la nivelul bugetului de stat.
Studiu privind procesul bugetar la nivelul bugetelor locale.
Studiu privind bugetul municipiului
Studiu privind tendinţa raporturilor dintre bugetul jud
şi bugetul public naţional.
Studiu privind procesul bugetar în România.
Gestiunea financiară a instituţiilor publice.
Studiu privind datoria publică internă şi externă a României.
Studiu privind organizarea şi funcţionarea Trezoreriei Statului.
Studiu privind structura şi dinamica veniturilor şi cheltuielilor bugetare la nivelul Trezoreriei Statului.
Studiu
privind
structura
şi
dinamica
veniturilor
şi
cheltuielilor
bugetare
la
nivelul
trezoreriei
municipiului
Studiu privind obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi bugetelor locale.
Regimul ajutoarelor de stat în economia României în perioada postaderare.
Politica fiscală şi bugetară, obiective şi instrumente de relansare şi creştere a economiei.
Lect.univ.drd.
Mugurel POP
Importanţa cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale pentru dezvoltarea umană durabilă a
României.
Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale României.
Bugetul UE prezent şi perspective.
Impactul integrării europene asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare din România .
Procesul bugetar în ţările Uniunii Europene. Abordări comparative.
Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi administrativ-
teritoriale).
Operaţiuni ale trezoreriei statului legate de finanţarea deficitului bugetar şi implicaţiile lor în România.
EFICIENŢA INVESTIŢIILOR
Modalităţi de creştere a eficienţei economice prin modernizare şi restructurare
Evaluarea şi analiza eficienţei economice a proiectelor de investiţii cu ajutorul indicatorilor statici.
Analiza eficienţei economice a proiectelor de investiţii cu ajutorul indicatorilor dinamici.
Finanţarea unei investiţii (de modernizare, de protecţie a mediului etc.) şi eficienţa sa.
Politica de investiţii la
Studiu privind efcienţa investiţiilor în industrie.
Analiza eficienţei economice a investiţiilor din agricultură.
Eficienţa economică a investiţiilor în domeniul construcţiilor.
Politica de înlocuire a capitalului fix.
 

Studiu privind stabilirea capacităţii optime de producţie a obiectivelor de investiţii.

 

Studiu privind structura şi dinamica investiţiilor străine în România.

 

Elaborarea planului de afaceri la

 

Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii.

 

Echilibrul tabloului de finanţare-creditare a investiţiilor.

 

Investiţiile străine directe în condiţiile globalizării economiei mondiale

 

Investiţiile străine directe în România.

 

Analiza rezultatelor financiare la

 

Studiu privind constituirea, majorarea, diminuarea şi eficienţa utilizării capitalului la S.C

 

Studiu privind profitul şi rentabilitatea la nivelul

 

Studiu privind analiza bonităţii financiare a

 

Studiu privind eficienţa economică şi rentabilitatea la

 

Metode de determinare a riscului investiţional. Evaluarea riscului variantelor de investiţii.

 

Lect.univ.drd.

Mugurel POP

FISCALITATE

 

Studiu

privind

impozitarea

veniturilor

din

activităţi

independente

(pe

exemplul

municipiului

oraşului

comunei)

 

Studiu privind impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile obligatorii la o societate comercială sau instituţie publică.

Asieta impozitelor şi taxelor locale (studiu de caz la nivelul municipiului

oraşului

comunei

)

Studiu privind impozitarea veniturilor din activităţi comerciale în sistem real (pe exemplul

 

municipiului

oraşului

comunei)

 

Studiu privind taxa pe valoarea adăugată şi armonizarea sistemului de impozitare în cazul statelor membre ale UE. (studiu de caz la o întreprindere)

Politica fiscală în domeniul impozitării întreprinderilor mici şi mijlocii (studiu de caz)

 

Studiu asupra impozitelor pe consum: reglementări actuale şi măsuri pentru armonizarea cu legislaţia

UE (pe exemplul S.C

)

 

Presiunea fiscală şi implicaţiile economice şi sociale ale acesteia (studiu la S.C)

 

Analiza comparativă a impozitelor directe şi indirecte (studiu de caz)

 

Dubla impunere juridică internaţională – efecte şi metode de evitare a acesteia ( studiu pe exemplul

municipiului oraşului

)

Studenţii pot veni cu propuneri de teme de lucrări de licenţă

 

Cluj-Napoca, 20.10.2010