Sunteți pe pagina 1din 3

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Art. 90. Finalizarea studiilor în învăţământul superior se realizează


prin examen de licenţă. El constă în prezentarea lucrării şi evaluarea
cunoştinţelor teoretice şi aplicative specifice temeticii abordate.
Art. 91. Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de
licenţă se vor constitui
următoarele categorii de comisii:
a) comisii la nivelul facultăţilor, formate din preşedinte, cinci–şapte
membri şi un secretar; aceste comisii au întreaga responsabilitate a
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a examenului de licenţă;
b) jurii pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative şi de
apreciere a lucrării; în cazul în care conducătorul ştiinţific nu este
membru permanent al juriului, la susţinerea lucrării de către candidat,
acesta dobândeşte calitatea de membru cooptat, cu drept de notare.
Art. 92. Conducătorii ştiinţifici trebuie să fie lectori, conferenţiari,
profesori sau asistenţi cu titlul ştiinţific de doctor.
Art. 93. La examenul de licenţă se pot prezenta următoarele categorii
de candidaţi:
a) absolvenţii programelor de trei ani ai Academiei de Studii
Economice din Bucureşti sau ai specializărilor acreditate de la alte
universităţi de stat şi private;
b) absolvenţii programelor de trei ani ai specializărilor autorizate să
funcţioneze provizoriu de la instituţii de învăţământ superior de stat
sau private.
Art. 94. Candidaţii pentru examenul de licenţă vor prezenta la
înscriere un certificat de competenţă lingvistică eliberat de
secretariatele facultăţilor, pe baza rezultatelor obţinute pe perioada
studiilor universitare. În certificat se consemnează media notelor
obţinute în toţi anii de studii, precum şi faptul că acesta este valabil
numai pentru înscrierea la examenul de licenţă.
Art. 95. Înscrierea la examenul de licenţă pentru absolvenţii
Academiei de Studii Economice
din Bucureşti se face pe bază de cerere scrisă, la secretariatele
facultăţilor. La cerere se ataşează lucrarea de licenţă, chitanţa privind
plata taxei (pentru absolvenţii de la formele de învăţământ cu taxă) şi
trei fotografii tip buletin identitate (carte identitate).
Art. 96. Înscrierea pentru absolvenţii de la alte instituţii se va face
centralizat, cu 30 de zile înainte de examen, în baza unui protocol
încheiat, în prealabil, cu Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Pentru înscriere, in situţiile respective vor remite liste nominale pe
specializări cu absolvenţii care îndeplinesc condiţiile legale. Listele vor
fi însoţite de documentele de înscriere, de lucrările de licenţă, de
referatele conducătorilor ştiinţifici şi de borderoul cu plata taxei pentru
examen.
Art. 97. Dosarele candidaţilor de la alte instituţii trebuie să cuprindă:
• diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original;
• certificatul de naştere, în copie legalizată;
• suplimentul la diplomă, din care să rezulte, pentru fiecare semestru
şi an de studiu, disciplinele promovate, numărul de ore prevăzute
pentru fiecare disciplină (curs, lucrări practice, seminar etc.), forma de
verificare (examen, colocviu, verificare pe parcurs), notele obţinute şi
media de absolvire;
• certificatul de competenţă lingvistică;
• adeverinţa eliberată de instituţia respectivă, din care să rezulte
calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii, a specializării şi
a duratei studiilor, a formei de învăţământ (zi, ID, frecvenţă redusă,
seral etc.);
• trei fotografii tip buletin (carte de identitate).
Art. 98. Candidaţii ale căror lucrări de licenţă sunt respinse de
conducătorul ştiinţific sau de cadrul didactic desemnat de catedra de
specialitate, pentru analiza lucrărilor elaborate de absolvenţii care
provin de la alte instituţii decât Academia de Studii Economice din
Bucureşti, pierd dreptul de a se prezenta la examen. Ei vor reface
lucrarea în baza observaţiilor formulate în referatul întocmit, putându-
se prezenta la o sesiune ulterioară.
Art. 99. Examenul de licenţă se susţine oral, asfel:
a) Candidatul susţine lucrarea de licenţă în faţa juriului de evaluare.
b) Membrii juriului vor acorda câte o notă de la 1 la 10, care trebuie să
reflecte cunoaşterea domeniului temei abordate, contribuţia
absolventului şi calitatea aplicaţiei sale; media finală rezultă din media
aritmetică a acestor note şi, pentru promovare, trebuie să fie mai
mare sau egală cu 6,00.
Art. 100. Lucrările de licenţă pot avea maxim 40 de pagini A4 şi
trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din
literatura de specialitate), contribuţii personale, bibliografie selectivă.
Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în
anexe la lucrare. Conducătorii ştiinţifici înscriu pe coperta interioară a
lucrării nota propusă şi semnează.
Art. 101 Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se
eliberează Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă.
Art. 102. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă li se
eliberează, la cerere, Certificat de studii universitare de licenţă, însoţit
de copie după Suplimentul la diplomă.
Certificatele se eliberează numai pentru specializările care sunt
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu. Examenul de
licenţă se poate resusţine într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de
către candidat a cheltuielilor aferente.
Art. 103. Absolvenţii programelor de colegiu economic, care nu şi-au
promovat examenul de absolvire până în anul 2007, pot reveni, în
decurs de doi ani pentru înmatriculare în anul III de licenţă, la
învăţământul la distanţă, cu diferenţele aferente.
Art. 104. Cadrele didactice din Academia de Studii Economice din
Bucureşti pot participa, la solicitarea unor instituţii de învăţământ
superior de stat sau private acreditate, în comisiile de licenţă ale
acestora, conform cu Ordinul M.Ed.C. nr. 3997/2002, în baza unor
convenţii încheiate între instituţiile respective.
Art. 105. Absolvenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti se
pot înscrie, la cerere, să susţină examenul de licenţă la o altă
universitate organizatoare.
Art. 106. Lucrările de licenţă se arhivează şi se păstrează sub formă
electronică pe o perioadă de doi ani, fiind gestionate de către catedrele
din universitate.