Sunteți pe pagina 1din 3

CINE SUNTEM? CE VREM ?

Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe Vrem să sprijinim procesul de reformă a CE FACEM ?


Administrative, este nu numai o organizaţie administraţiei publice din România:
neguvernamentală studenţească ci şi un corp de potenţiale v contribuind la formarea unui corp al Pentru realizarea obiectivelor sale, ANSSA
resurse umane pentru sectorul public, în general şi funcţionarilor publici profesionişti şi motivaţi; desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
administraţia publică, în special. v promovând performanţa şi calitatea în
Fiind totodată o organizaţie tânară, încercăm să managementul public. - organizarea de seminarii, conferinţe, mese rotunde,
oferim studenţilor în adminsitraţie o nouă perspectivă Vrem să sprijinim studenţii în ştiinţe sesiuni de comunicări ştiinţifice;
prin activităţile noastre, să-i sprijinim şi să le deschidem administrative:
oportunităţi de afirmare în activitatea profesională, atât în v facilitând accesul absolvenţilor la funcţia publică;
v asigurând dialogul şi contactul direct încă de pe - iniţierea şi participarea la proiecte şi programe în
plan local cât şi naţional.
băncile facultăţii cu instituţiile publice de la nivel parteneriat cu administraţia publică centrală şi locală şi cu
Membrii noştri pot juca în viitorul apropiat un rol
central şi local, cu structurile profesionale şi alte organizaţii neguvernamentale;
în reforma administraţiei publice şi în dezvoltarea unor
relaţii de colaborare eficiente între administraţiile publice asociative din sfera administraţiei, cu partidele
de la nivel central şi local cu organizaţiile politice şi sindicatele, - programe de instruire pentru membrii ANSSA şi
neguvernamentale. v oferind şansa de a lucra în echipă, de a iniţia şi studenţi ai facultăţilor de profil, în principal, dar şi pentru
Înfiinţată la data de 11.04.2002, ANSSA numără gestiona proiecte într-o organizaţie tânără şi studenţi ai altor facultăţi şi membri din alte ONG-uri
în prezent peste 1000 de membri în majoritatea dinamică. interesaţi de domeniile de instruire propuse de către
facultăţilor şi colegiilor cu specializări de administraţie trainerii ANSSA;
publică din România. SCOP ŞI OBIECTIVE :
La nivel teritorial, ANSSA este organizată în - participarea la evenimente ale societăţii civile – târguri
filiale cu personalitate juridică şi birouri de coordonare Scopul asociaţiei este de a avea o administraţie ale organizaţiilor neguvernamentale, programe de
locală - BCL-uri - ca structuri reprezentative fără performantă cu specialişti competenţi în gestionarea instruire, dezbateri, conferinţe, reuniuni de lucru pe teme
personalitate juridică. sectorului public. legate de domeniul de activitate, organizate de parteneri
Până în present, asociaţia are şase filiale cu Obiectivele urmărite prin activităţile şi publici sau neguvernamentali;
personalitate juridică în următoarele localităţi: Constanţa, programele noastre sunt:
Iaşi, Sibiu, Suceava, Cluj şi Ploieşti. Ø sprijinirea formãrii unor viitori specialişti, - implicarea în cadrul festivalurilor studenţeşti (FeStudIs,
Există totodată (sau sunt în curs de constituire) competenţi în domeniul ştiinţelor administrative, prin Unifest) şi colaborarea cu alte organizaţii – prin iniţierea
14 BCL-uri ANSSA în următoarele localităţi: Galaţi, dezvoltarea cunoştiinţelor şi abilităţilor manageriale şi derularea de proiecte proprii în cadrul festivalurilor sau
Piteşti, Craiova, Timişoara, Arad, Oradea, Braşov, Satu- ale acestora; prin participarea membrilor în cadrul acţiunilor realizate
Mare, Bistriţa, Târgu-Mureş, Târgu-Jiu, Drobeta Turnu Ø apărarea şi promovarea drepturilor, intereselor şi de celelalte organizaţii;
Severin, Reşiţa şi Bucureşti. identităţii studenţilor în ştiinţe administrative;
La nivel naţional există Biroul de Coordonare Ø construirea şi dezvoltarea unei reţele de - organizarea de evenimente pentru studenţi, sesiuni de
Naţională, organizat în structuri funcţionale. Pe lângă colaborare naţionale eficiente care să asigure informare şi recrutare a noilor membri, activităţi de
Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe comunicarea şi colaborarea între studenţii din motivare şi recompensă pentru implicarea activă a
Administrative funcţionează un Colegiu Consultativ facultăţile de profil; acestora (festivităţi, acţiuni sportive, excursii).
Ştiinţific, compus din membri şi membri seniori. Ø iniţierea şi menţinerea unor relaţii de colaborare
În Iaşi, ANSSA a primit adresa de recunoaştere cu autorităţi ale administraţiei publice, alte instituţii
la nivel central, ca birou de coordonare locală în publice centrale şi locale, sindicate, partide politice, “ Singur, poţi face atât de puţin;
primăvara anului 2003, urmând ca numai după un an să şi mass-media şi totodată cu organizaţii similare din Împreună, putem face atât de multe!”
devină filială. ţarã şi străinătate;
Ø iniţierea şi dezvoltarea de activităţi şi proiecte în
parteneriat cu instituţiile administraţiei publice cât şi
cu organizaţii similare din ţară şi străinătate.
o mai 2008 „Liga se prezinta” proiect organizat in Bd. Carol I, Complex Studenţesc “Titu Maiorescu”,
PINCIPALE ACTIVITĂŢI SI PROIECTE cadrul FestudIs; camin C6, cam.2
DESFĂŞURATE: o mai 2008 „Vanatoarea de indicii” proiect organizat Tel. 0742/194827
in cadrul Zilelor Studentului Iesean. e-mail: anssa.iasi@home.ro
Pe plan local (Iaşi): www.anssa-iasi.go.ro
o 4 decembrie 2003 - Dezbatere publică pe tema
„Administraţia şi politica”;
o 18-21 martie 2005 – Seminarul Naţional “Administraţia
publică.Guvernare.Dezvoltare. Integrare”;
o 19 decembrie 2004 – training „Introducere in leadership”;
o 18 mai 2005 – „EuroPuzzle – Unitate prin Diversitate”,în
Asociaţia Naţională
ANSSA - Filiala Iaşi
cadrul FEstudIS 2005 a Studenţilor în Ştiinţe
o 31 mai 2005 – Dezbatere publica ”Funcţionarul
Public pe treptele integrării profesionale”; Administrative
o 23 noiembrie 2005 – Balul Bobocilor al Studenţilor Câştigăm prin EFICIENŢĂ
de la Administratie Publica - Filiala Iaşi -
o 8-11 dec 2005 – Seminarul Naţional “Administraţia Ne remarcăm prin PROFESIONALISM
Publică. Realităţi şi Perspective” – finanţat de ANT, prin Ne axăm pe PARTENERIAT
ASS, ,în parteneriat cu Primăria Iaşi;
o martie-mai 2006 - Internship – Practică în Ne bazăm pe COMUNICARE
instituţiile publice de pe plan local pentru studenţii de la Reuşim prin MUNCĂ
specializarea de Ştiinţe Administrative din cadrul FEAA.
o 20 mai 2006 – „EuroPuzzle – Unitate prin Credem în DĂRUIRE
Diversitate”, ediţia a II-a în cadrul FEstudIS 2006; proiect Ne bucurăm de RECUNOAŞTERE
premiat cu Trofeul FEstudIS, pt cel mai bun proiect realizat
în cadrul Festivalului; Oferim CONTINUITATE
o 15 iunie-1 octombrie 2006 „Tineri –Resursa pentru Îndrumăm spre SUCCES
Administratie”;
o 4-5 noiembrie 2006 „Carnavelul Lumilor Pierdute”
proiect organizat in cadrul programului Noaptea Alba
finantat de ANT prin DJT Iasi;
o 25 - 26 noiembrie; 1 - 3 decembrie 2006 -
Training "Management organizational - de la teorie la
practica";
o martie-iunie 2007 – Interni in institutii publice;
o 26-29 aprilie 2007 Seminarul National al Studentilor ”Oamenii nu învaţă niciodată nimic
in Stiinte Administrative, Editia a III a, „Inovatie si din ceea ce li se povesteşte, e nevoie
Dezvoltarea in Administratia Publica. Management.
Marketing.IT”; să descopere totul ei înşişi.”
o 5 mai 2007 Tinerii in Branssa Artei proiect organizat
in cadrul FestudIS;
o noiembrie 2007 Campanie de Recrutare „Nu rata
Sanssa”;
o 18 aprilie-20 aprile 2008 Seminarul National al
Studentilor in Stiinte Administrative, Editia a IV a,
„Implicarea cetateneasca in procesul decizional la nivel
local”, eveniment inclus in Programul Iasi 600;
“Succesul înseamnă a
continua
când ceilalţi renunţă”