P. 1
Stanga Si Dreapta Politica

Stanga Si Dreapta Politica

|Views: 103|Likes:
Published by Kclipso

More info:

Published by: Kclipso on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

Aplicate la ideologie, "dreapta" i "stânga" se refer la dou seturi de idei,convingeri, atitudini politice, aflate în rela ii de contradic ie, având

deseori oînc rc tur emo ional i neepuizând gama alternativelor politice a a cum sunt ele exprimate atât în programele partidelor, cât i în orient rile valorice existente la nivelul opiniei publice. Lipsa rigorii tiin ifice în delimitarea sensurilor celor doi termeni a condus la formularea a numeroase obiec ii în leg tur cu relevan a lor pentru compararea i clasificarea ideologiilor i partidelor politice. i totu i, ei continu s fie invoca i de c tre cercet tori, oameni politici sau, pur i simplu de c tre cei ce doar vor s defineasc , la modul generic, un anume tip de atitudine politic .Ini ial, dreapta i stânga au definit pozi ia fa de principiile Revolu iei franceze. Mai exact, la o edin a Adun rii constituante din 1789, reprezentan ii na iunii, diviza i în privin a problemei dreptului de veto al regelui, s -au împ r it topografic în sala de edin , partizanii unui veto nelimitat a ezându-se în dreapta pre edintelui adun rii. A adar, opozi ia dintre cele dou orient ri se referea la principiile guvern rii: ata ament fa de autoritatea monarhic sau preferin pentru un guvern ales; ata ament fa de trecut sau dorin de schimbare revolu ionar . Secolul al XIX-lea a perpetuat divizarea, chiar dac se foloseau rar termenii de"dreapta" i "stânga", confruntarea desf urânduse îndeosebi între monarhi ti i republicani: primii sus ineau "tronul i altarul", adic un regim monarhic autoritar,sprijinit de valorile bisericii; ceilal i, o pozi ie anti-clerical i republican , bazat pei deea suveranit ii poporului. Treptat, pozi ia în leg tur cu forma de guvern mânt i-a pierdut for a de diferen iere între atitudinile politice fundamentale. Pe m sur ce efectele revolu iei industriale asupra structurii sociale se f ceau tot mai mult sim ite, aspecte lor politice implicate în confruntarea dintre orient rile de dreapta i cele de stânga li se adaug criterii economico-sociale. Astfel, din a doua jum tate a secolului al XIX -lea, stânga începe s indice o atitudine favorabil intereselor participan ilor direc i la procesul muncii, iar dreapta - de in torilor de capital privat. Secolul XX va cunoa te o serie de metamorfoze ale sensurilor celor doi termeni. Prima ipostaz semnificativ a fost aceea a extremismului. Este de notat c ,atunci când au intrat în Parlamentul italian, fasci tii au ocupat locurile din extrema sa dreapt . Acest extremism, considerat de dreapta, pentru c , în numele unei noi ordini, exalta deschis for a, violen a, teroarea, s-a opus unui alt extremism - comunismul lui Stalin - considerat de stânga, pentru c exercita dictatura în numele valorilor democratice, asociate cu deosebire clasei proletariatul industrial i partidului care se declara exponentul s u. Dup al doilea r zboi mondial, în forme i cu amplori diferite, s -au succedat,atât în Europa, cât i în America, "valuri" de stânga, respectiv de dreapta.Primul moment de referin l-a constituit apari ia, în anii '60, a ceea ce s-anumit "Noua Stâng ", o ideologie eclectic ce i-a propus s revitalizeze gândirea de stânga, punând sub semnul întreb rii unele idei marxiste (apreciau îns scrierile umaniste ale tân rului Marx, pe care le contrapuneau celor din perioada de maturitate), criticând socialismul est-european i partidele comuniste occidentale,exprimând totodat neîncredere în politica de partid conven ional , în sistemul democratic tradi ional - de unde o oarecare turnur anarhist . Ca urmare, reprezentan ii s i sunt aprecia i în primul rând în calitate de critici sociali. În perioadarespectiv Noua Stâng a exercitat o influen considerabil , determinând constituirea unor mi c ri care, neîncrez toare în poten ialul revolu ionar al clasei muncitoare (idee sus inut de vechea stâng ), atribuiau rolul esen ial în schimbarea social intelectualilor i grupurilor marginale (incluzând aici i tineretul). Aceste idei ce s-au dovedit deosebit de penetrante mai cu seam datorit

sus inând.de notat c aceasta din urm apare ca o adev rat amenin are pentru cultura european tradi ional ). Noua Dreapt s-a concentrat spre critica ideii de egalitate. nu trebuie pierdute din vedere unele diferen e specifice între spa iul politic american i cel european. marxismul i cultura american . Arend Lijphart nominalizeaz pe primul loc ceea ce nume te "dimensiunea socioeconomic ". ea a avut expresii semnificative în numeroase alte ri. ci pentru îns i opinia public " (Alain Monchablon. Ultimele decenii au relevat o tendin de atenuare a confrunt rilor întrei deologii i implicit. preocuparea pentru maximizarea libert ilor civile. limitarea rolului statului în aproape toate domeniile. acesta din urm fiind. se consider c "opozi ia stânga/dreapta. unde doi lideri politici (R. . Reagan i M.de altfel. 324). fusese numit "sfântul patron al Noii Drepte". unele abord ri diferen iaz între dreapta i stânga politic . e ata at men inerii ordinii sociale. p. El precizeaz c .Dreapta politic este mai sceptic în leg tur cu posibilitatea îmbun t irii naturii umane prin influen politic . pe de alt parte.afirmat în anii '70 i '80. diferen ierea între dreapta i stânga nu a c zut în desuetudine. nu numai pentru anali tii i oamenii politici. ca mi care ideologic asociat cu rena terea conservatorismului . departe de a fi dep it . r mâne înc criteriul major de diviziune. 1991. Înc la începutul anilor '80. ca obiectiv esen ial. În Fran a. Naisbitt afirma senten ios: "Stânga i dreapta în politic sunt pe moarte: aproape totul vine acum de la un centru radical" (John Naisbitt. au r mas la nivelul unor tendin e politice. În Fran a. o atitudine favorabil fa de schimbare i inova ie. De i se consider c Noua Dreapt s-a manifestat cu mai mare for în SUA i Marea Britanie. preocuparea pentru fraternitate i pentru interna ionalism. 146). în fapt. unul din teoreticienii de marc ai neoconservatorismului american.Spre a realiza un plus de concrete e i de nuan are. e adev rat de caracter unitar) a criticat ideile i practicile socialiste . de atenuare a diferen ierilor între dreapta i stânga. lipsindu-le structura organizat i programul articulat. pentru egalitatea în problemele politice i sus inerea suveranit ii poporului.Thatcher) au fost asocia i acestei mi c ri. vede anumite virtu i în inegalitatea social i economic i tinde s sus in . iar. p. ed. în posibilitatea de a face omul i societatea mai buni prin influen politic . Irving Kristol. afirmarea superiorit ii ra iunii i tiin ei asupra tradi iei i dogmei religioase. precizând: . în mod tradi ional. abordând dintr-o perspectiv comparativ principalele dimensiuni ce particularizeaz partidele politice în perioada postbelic . cele de stânga s-au caracterizat în mod sistematic printr-o rat mai înalt a cre terii sectorului public ale conomiei. spre deosebire de guvern rile de dreapta.prin care vizeaz tocmai diferen ierea între stânga i dreapta.Ap rut pe fondul dificult ilor economice ce au marcat perioada în cauz . aceast mi care (lipsit . asisten medical i asisten social (Arend Lijphart. 237). 88). marcat mai pregnant de factorul ideologic.Stânga politic cuprinde de obicei credin a în perfectibilitatea progresiv a oamenilor.i. politice i morale. pe de o parte. Replica la ideile Noii Stângi a fost dat de ceea ce s-a numit "Noua Dreapt ". Desigur. de pild .lui Herbert Marcuse. în general cele proprii stângii . bugete centrale mai mari. 1987. în principal pe considerentul c aceasta determin uniformizarea i nivelarea social (dintr-o asemenea perspectiv sunt puse pe acela i plan cre tinismul. depild .. i totu i. Este notabil c . p. 2000. p. o mai pronun at egalizare a veniturilor. dar. 1989. eforturi sporite pentru reducerea omajului i mai mult accent pe educa ie.considerat mentorul spiritual al acestei orient ri. Mi c rile aferente Noii Stângi au zdruncinat universit ile occidentale la sfâr itul anilor '60 i au mobilizat opinia public american împotriva r zboiului din Vietnam. între dreapta i stînga economic (Vernon Bogdanor.

apeleaz deseori la credin e i sentimente non-ra ionale. . mai exact la principiul egalit ii: în vreme ce stânga urm re te cu prioritate s reduc inegalitatea. dreapta consider inegalitatea o stare fireasc (Norberto Bobbio. în remarcabila sa lucrare Dreapta i stînga. de regul . de i este mai dificil. al turi de protec ia social pentru dezavantaja i.care anume set de atitudini se situeaz în prim-plan. sub multe aspecte. Norberto Bobbio. A câ tigat teren punctul de vedere frecvent exprimat de politologii americani potrivit c ruia ceea ce în prezent diferen iaz dreapta de stânga este mai cu seam gradul i natura interven iei statului în activitatea economic i în via a social . pentru c implic unele aspecte privind sensurile i scopurileinterven iei statului: orice interven ie presupune o anumit limitare a libert ii -problema este: în favoarea c rei valori (egalit ii.stânga implic o serie de dificult i. tot mai mult marcat (în spa iul european) de opozi ia fa de partidele socialiste. are rezerve fa de sistemele de securitate social organizate de stat. s se generalizeze asupra principiilor programatice. Deprecizat c . desigur. atât sub dimensiunea politic . Partidele conservatoare sunt mai u or încadrabile în spectrul politic. sub raport politic. .Stânga economic urm re te interesele muncitorului industrial i ranului. ordinii etc). exist o considerabil distan între modul de auto-definire a unui partid i încadrarea ce rezult din examinarea obiectiv a programului i politicii sale. acoperind tot ceea ce se afl la stânga conservatorismului.s recunoa tem . pozi ia lor definindu-se ini ial în opozi ie cu tradi ionalism ul conservator. s preciz m c aceste seturi de atitudini se pot combina în moduri diferite. cu atât mai mult cu cât dreapta i stânga au i o puternic înc rc tur extra-politic : nu numai economic . preferând s exprime în termeni concre i ceea ce vor s conserve ( i aceasta difer . F r a considera c tr s turile men ionate sunt criterii de diferen iere cu valoare absolut . de la o ar la alta). cu o minim interven ie a statului. Problema este. Totu i. pentru c . în zona stângii.Dreapta economic crede în libertatea de alegere în sfera economic i favorizeaz o economie liber de pia . ele continu s sus in ideea de libertate i drepturile omului. determinate atât de evolu ii uneori contradictorii. incluzând cele religioase. în SUA. sensul s u este deseori unul larg. precum i sub cea economic . cât i de manifestarea unor diferen e pregnante între partide ce î i au sorgintea în aceea i ideologie sau chiar în interiorul aceluia i partid. mai mult chiar. consecven a în sus inerea tradi iilor i a ordinii sociale. Cu alte cuvinte. precum ide faptul c . în ap rarea propriet ii private i limitarea interven iei statului a consacrat încadrarea acestor partide în zona dreptei.este de remarcat c acestea au reprezentat stânga politic în Europa secolului al XIX-lea. îndeosebi sub aspect economic. dar i cultural . 1999)Încercarea de a amplasa partidele politice în tipologia dreapta . a determinat o deplasare spre centru sau chiar spre dreapta (în func ie i de ceilal i oponen i). deoarece oamenii politici de aceast orientare se declar în mod frecvent adversari ai teorii lor abstracte. ci. este necesar precizarea criteriilor esen iale în func ie de care se face încadrarea într-o zon sau alta a spectrului politic. solidarit ii. rezultând ideologii sau programe politice specifice. i afirm moralitatea tradi ional a familiei. .În cazul partidelor liberale purt toarele celei mai vechi dintre ideologiile contemporane . liberalismul nu numai c este amplasat. Acest criteriu pragmatic i . sus ine interven ia statului în mecanismul pie ei. formuleaz drept criteriu principal de diferen iere tocmai raportarea la valori. Dar evolu ia lor ulterioar .opera ional nu exclude îns raportarea la valorile politice. uneori. cu pendul ri între cele dou pozi ii. în cazul lor.na ionalismul.

cât i opiniapublic . relativitatea distinc iei dintre dreapta i stânga adevenit tot mai evident în ultimele decenii. este considerat principal exponent al acestei orient ri. În func iede obiectivele aduse în prim-plan. cele care marcheaz îndep rtarea de centru. refuzul pozi iilor radicale. dincolo de acestea. ci. Pozi ia lor decentru rezult din faptul c ap r proprietatea privat . atât terorismulintern cât i cel interna ional. considerate uneori ca fiind de domeniulpatologiei sociale. Chatelet.Socialismul democratic occidental (social-democra ia). ecologi tii etc (Maurice Duverger. atât cel de drept comun. nu numai c este recunoscut acum ca fiind de stânga. 1991). S-a consacrat formula "extremele se ating".Dincolo de abord rile diferite. 1994.interven ia guvernului pentru sprijinirea agriculturii. Se înscriu în aceast sfer atitudini. în acela i timp. 83). i se recunosc o serie de calit i. p. în schimbulsus inerii politicii lor economice. a caren elor în consisten i coeren . prin opozi ia dintre fascism i comunism. ea îns i. mai general.repudiat i catalogat ca fiind de dreapta de c tre comunismul dictatorial. cu scopul sus ineriiintereselor produc torilor agricoli i. istoriaextremismului a continuat dup al doilea r zboi mondial îndeosebi sub formaterorismului neofascist ("negru"). din perspectiva catolicismului. Partidele cre tin-democrate îmbin ideile cre tine despre justi ia economic i social (de regul . Aceste referiri la amplasarea partidelor în spa iul ideologiilor politice implic i o alt problem : ce înseamn "centrul"? Uneori i se atribuie sensuri depreciative:ar fi expresia compromisului. au în vedere mai cu seam deosebirile tran ante. atunci când opereaz încadr ri în spectrul politic. La accentuarea acestei relativit i . În zona centrului sunt frecvent amplasate democra ia-cre tin i agrarianismul. dar cer. se situeaz însfera criminalit ii. diferen ierea între terorismul "de dreapta" i cel "de stânga" nu are prea mare relevan : prin mijloacele utilizate. cât i cu cele din dreapta. Dar. a insuficientei clarific ri în leg tur cu op iunile fundamentale. Problema are relevan deoarece atât tiin ele politice. sus inând interven ionismul economic i politicile sociale. al turi de care î i g sesc sau î i pot g si locul i alte partide: comuni tii (cu o ideologie reînnoit ). ale sectorului rural. care. dar i a terorismului s vâr it în numele stângii (maicunoscute fiind "Brig zile ro ii". Pisier. cât i cel politic. de i nu în mod exclusiv) cu cele conservatoare favorabile valorilor i institu iilor tradi ionale. În general. a evit rii acestora. în condi iile schimb rilor fundamentale din Europa Central i de Est. fiind dispuse s realizeze alian epolitice atât cu partidele situate în stânga lor. cât i pentru c identific scopul organiz rii politice cu asigurarea unor"echilibre între individ i colectivitate" (Fr. în sensul c exprim modera ia. echilibrul. ireconciliabile. De fapt. E. ce s-au declarat alternativa radical la stângatradi ional ). se situeaz în zona centrului atât pentru c îmbin aceste tendin e. uneori se îndep rteaz de centru. n scut în zona stângii. cuprinde variante de stânga. O alt problem controversat în leg tur cu diferen ierea între dreapta istânga se refer la manifest rile extremiste. pentru a descrie convergen aacestora în refuzul democra iei (chiar dac pe temeiuri diferite) i în utilizareaviolen ei ca form a luptei politice. de centru i chiar de dreapta. a oportunismului. pozi ii rigide. care favorizeaz ceea ce Sartori numea"for centrifug " în via a politic . reprezentând o cert amenin are pentru democra ie. precum i cu cele liberale privitoare la democra ia politic . deplasându-se spre dreapta sau spre stânga.Partidele agrariene au ap rut la începutul secolului XX.Început în perioada interbelic . O asemenea situare nu exclude îns diferen ierea intern a social-democra iei.

în continuare. potrivit prezent rii de pe propriul site. i alte for e politice de centru icentru-dreapta . este marcat de op iunile decentru-stânga. majoritateagrupurilor constituite în cadrul Parlamentului European i-au asumat o orientare decentru. reconsiderarea amplas rii unor partide în spectrul politic. Estechiar cazul celui mai numeros grup. i constituirea familiilor europene de partide. de i focalizat pe obiective specifice stângii.acontribuit. începând din 1999. Urm torul. chiar daca unele partide ce-l alc tuiesc au optat pentruzona dreptei sau a centrului-dreapta. care. s se asigure echilibrul între evolu ia economic i protec ia social .Diferen ierea dintre dreapta i stânga se manifest în mod specific în condi iile României de dup 1989. în concordan cu diversitatea intern . dar i la o preferin evident a partidelor pentru autodefinirea pozi iei cafiind de centru. conservatoare. Grupul Sociali tilor în ParlamentulEuropean. iaasumat orientarea de centru. Evident. desigur.trecerea gradual . une te for ele cre tin democrate. Dar preferin a pentru centru este explicabil i prin faptul c orice etap de tranzi ie necesit o serie de clarific ri ideologice succesive. centru-stânga sau centru-dreapta. Celde-al treilea plasat. Grupul Partidului Popular European i al Democra ilor Europeni. centru-dreapta sau centru-stânga. ce reunescfor e politice cu tradi ii i priorit i specifice fiec rei ri. Atitudinea fa de interven ia statutului i protec ia social saconturat în contextul pozi iei fa de trecerea la economia de pia : dreapta sus inedezvoltarea rapid a sectorului privat i minima interven ie a statului. aderarea României la Uniunea European a determinat i va determina. ca urmare a orient rii unor partide de referin din componen a sa. prin interven ia statului. O asemenea amplasare poate fiinterpretat . . protec ia social fiind subordonat acestui obiectiv prioritar. în care. s-a ajuns la un larg evantai al denumirilor. Pe fondul acestei diferen ieri de principiu. ca pondere. din perspectiva strategiei electorale: o opinie public insuficient edificat asupra diferen ierilor ideologice i a implica iilor practice ale acestora este previzibil c va opta pentru for e politice c rora li se poate asocia o imagine de echilibru i modera ie. stânga .Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa. Ca urmare. f r îndoial .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->