Sunteți pe pagina 1din 6

.....

• bi>

~

CZU~2!s.

STANDARD DE STAT

EDITIE OFICIALA

STAS 2900-89

;.

ROMANIA

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

u;cn:\m HE nnU\H'H1

ST .. AS 2900-79 ;

L\ TI1IEA IHHJ:lIUHiLOR

Clasificarea alfanumericl

G71

I

Hoad works

Truvau x ruut ir-rs

l~opo;JmLIC pnCioThl

I,AHGECH DES HOUTES

mnr 1111 A .toror

HOADS W mrus

1.1 Obieet ~i domeniu de aplicare

1.1.1 Prezentul standard stabileste L\timefL drumurilor care se eonstrulesc, se modernizeaza

sau se sistematizeaza in afara localita ti lor ~i in localitati I'm ale, in portiunile unde drumuril e sint in aliniament.

1.1.2 Liitimea drumurilor in curbe so stabileste conform S'l'AS 863-85 ~i reglementarilor

telmice In vigoare,

1.1.3 in cadrul latimii drumurilor se reglementeaza lii1imile platformei, partii carosabile, am prizei ~i zonei drum urilor.

>Ill

:;:: 1.1.4 Clasele tehnice ~i categuriile drumurilor si nt conform reglementarilor in vigoare.

>Ill

E 1.2 Standarde conexe

::s

STAS 4032/1-82 STAS 863-85

Lucriiri de drumuri. 'I'errninologic.

Luerari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripti i de proieetare.

Lucrari de drumuri. 'I'erasamente. Oonditii tehnice generale de calitate.

Oonstruetii anexe pentru colectarea ~i evaeuarea apelor-Rigole, santuri ~i casiuri.

Lucrari de drumuri. Stilpi de dirijare ~i parapete.Prescriptdi generale de proiectare ~i amplasare.

Prof'iluri transversale. Caracteristici ale arterelor de cireulatie din localitatile urbane ~i rurale. Preseriptii de proiectare.

,_

W ..l

..l

;:J

E-<- Elaborat de :

~ MINISTERUL TRANSPORTURILOR $1

p., TELECOMUNICATIILOR - Institutul de

~ Proiectiiri Trannsporturi Auto,

~ Navale ~i Aeriene

~ ---------------------------------~-------------------------------------------------------

STAS 2914-8·'"

S1'AS 10796/2-79

t_,'rAS 1948-87

STAS 101H/1-80

2 IJATIMEA PLATFORME1 :'1 A P AHTlI CAROSAB1LE

n ime ns i uni In J11

2.1 Latimea platformei ~i partii carosabile ale drumui ilor se stabilese conform Iigurilor

1 ... J 0 pentru :

a) drumurile publice, in Iunctie de:

- intensitatea cireulatiei care determine clasa 1 ehnk rt a drumului ;

- relieful terenului hl autostrazi ;

- functionalitatca drumului care det ermina incadi area in categoriile drumurilor

publico.

Aprobat de:

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Bd. lIie Plntllle nr. 5 BUCURE$fI Telex 11312 I.R.S. n

Data iRtrarii In Tic .... 1989-08-31

s mAS 2900-89

2

b) drumurile (1(' oxploature, ill Iunct ie (1(':

cant itat ea produselor care se transporta a1111a1; supraf'ata de padure «are se exploateaza ;

i ntret inerea 0i explout area canalelor de irigat ie san a alter ohioctiv« i g'aharitC'le vehiculelor care circum pe <11 urn ;

func-tioualitatca di umului care determinii incadrarea In eateg'oriik drumurilor de exploatare.

2.2 LiitiHW<l platformei PSI t' de:

26,00 m lu autostraxi, in Jegiuni de ~es ~i deal (fig. 1); 23,50 m la autostrazi, in regillni de munte (fig. 2) ;

19,00 III la drumurile nationale ell patru benzi (1(' «irculatie, din le\e;wa drmllUrilor int.ot nationalc (fig, 3);

.l 7,00 III la drumurilo nationak- ('11 pa tru henzi de circulatie (fig. 3);

12,00 ru la di umurile nai ionale din claxa tr-hnirii JII, din reteaua drumurik.r internat ionale (fig'.!);

9,00 ru i Ia drumurrle r.ationale 0i judet ene din clasa tehnica lIT (fig. 4 ~i Ii}:

S,OO III la d rumtn ile rationale 0i judetene din clam tehnica IV ~i la unek- .Irnmuri judet en« din cla:':.(l telmid III, Ia care din considerente telmicCH'('OllCllli('p 1111 :'e })(mte adept a 10~jm('a de D,OO III (fig. 5 ~i 6);

7,;;0 1Il la drurnuiile C onmnale r-u trafic ma.i intens Ia care adopt area ~weflt ei Itt Pill i, III mod exceptional, ce pcate justifica t.ehnico-economic (fig. 7);

7,00 11l b drumurile c r.munale in mod obisuuit f.;j la drummile de exploa.l.u'e dill c\tegOlia I (fi,;', 7 i}i .s);

;),00 III la drumurile dt' ex ploat a.re, din ca1<'g-oria II ((fig. 9) ; ;~,:)O III In drunnu il« .)(' r-x ploat a.re, din categoria III (fig. 10),

2,3 Li'itimca platrormei di umului ~:(' m:li;ml1'a:

inti« H\\l,·!tiiJp superioa i« ~!lp tuluzelor (\" i ambleu sau ale ~all'\lllilor orl ligolt'lol', in (azul «inrl pl' phtfu mil nu sint parapete ;

JIlin' rel, ph, interimll(, ;d(' li:,pjm' sau glisieldol', in cazul «ind 1)(' platf'orm.i sl111 parapc-t p,

OBSEH"',\Ti - iii mud c xr: '!d '01111. 1'1 c.ru uurl l: ll..(iow1i, dill clasa tcllllici\ I .. ', 1· drumu rl l : .ind\cne ~i CO:llUn:lI • 1""I'\I!1' ~i I,' d rumuri l . rI~' cxp loa l ur. .l in cal·:;o1'iil'.' I ~i II, so poa te "dmil" fa JlaL!]lc'tl'le sa fie .un Is;I' ~i in ndr\l! n(i"];i ac o s Lunvn tvlor. E\"('nlll~l se ponte pror-rd a s im i l.u- ~i (11 ~'Illlllrih, s.i u rigol 1 d : p : drumu ri l. l'om.lJul'~: (':'1, d' «xplo.it-ir dill caL'coriiL, I 5i IT.

2.4 UllillH'<t piirt ii «arosabih- (,,'j(, de:

~ X 7,;'")0 III L\OO III la (lutu:tr:1z.i, in regiuni de 0C'i:\ ~i deal (fig'. 1); ~ X 7,OU lll-' ]..j ,on m la au(o~,tl'i\zi, ill regiuni de munte (fig. 2); 14,00 ttl ln d rumurile natiouale cu patru benzi de circulatie (fig. 3); 7,00 m b dr umurile nationale ~i judetene din clasa III (fig. 4 ~i 6) ;

6,00 III let rlrumurile nationale 0i judetene din clasa tehnica IV ~i la unele drunnni jUilp\('llC din dam tehnicii III la care din considerente tehnico-economice nu :-;(' poat« adopta LltimNt de 7,00 m (fig'. 5 ~i 6);

;),;;0 111 b rlrunnu ill' comunalo cd la drumuril« de ex ploatare din catesroria I (Lg. 7 ~i 8); -l,OO J11 la rhumurlle de exploatare, din categoria II (fig. 9);

3,;)0 I1l la drumu rilc comunale a carol' parte «arosabilii se executa eta.pizat (pcutru dapa I-a);

~,7i) III In drurnurile de explcat are, (liu categoria In (fig. 10).

Lil.tinH'a V:ll'\ ii «arosa bile ,1 drumulu i nu include ]rltimile benzilor de incadrare consolidate, ale benzilor (te gbidnre ~i ale h:'llf;ilol' de :-;bt\ionare (ll' ul'gen1a. IJiitimile acestor elcmente se includ in liltimil(' acostamentr-lor.

2.5

Latime» benz ilor de incadr a rc consolidat e est (' de:

0,75 III Ia drumurile na\.i( nale cu pa.tru benzi de circulatie (fig. 3);

0,50 III la drumurile nationalc ~i juderene, din clasa tehnica III (fig. 4) ; 0,25 III In drumui ile uationalo ~i judetene, din clasa tehnica IV (fig, 5 ~i 6).

OBSEH VAT I [ :

1 La drumurile comuua lc ~i la cc:e de cxplon turc nu se pre vad henzi de lncadrare consolldatc, cxccptlnd cazurilc cin d pc aces t e dru mur i YOI' eircu la vehiculc cu grcut[l \ i ~i galmrite specialc.

2 Bcnztle de Inca drarc cou sol idat e pol servi, in cazul cinc! sin l marcatc corespunzator, ~i ca henzi de ghidare.

2.6 IJatimea beuztlor £1(> ghidare este de:

0,50 m la a.utosbriiz i, In regiuni de ~eR ~i deal (fig. 1); 0,25 m la autostriizi, in regiuni de munte (fig. 2).

f

t ,

STAB 290()..;SD'

2.7 La;(;imea benzilor de stationare de urgenta ale autostrazilor in.reglune de ~es, deal san

munte este de .2,50 m (fig. 1 I}i fig. 2). '

. .

OBSERV A 'r IE - Latlrnca benzilor de aecelerare, a benzilor dedecelerare, a ·.benzilor pentru vehicule len te

l1ia benzilor de stocaj sestabllesc prln reglementarile tehnice in vigoare. '

2.8 La drumurile de exploatare destinate unui trafic cu vehieule de dimensiuni I}i gabarite speciale, l3,~imea platformeisi a part;ii carosabile se va determina tintndu-se seama de earacte-

ristieile acestor vehieule. .

f·9 La drumurile de rexploatare eu 0 singura banda earosabila din eategoriile II I}i III, pentru asigurarea seeuritaW eireulatiei se.vorprevedea platforme de inerueisare vizibile de la 0 platforma la alta !}i platforme de intoareere. La~imile 'a~estor platforme vor fi de 2,00 m la drumnrile din eategoria II I}i de 2,7,5 m la cele din eategoria III. Ouaceste Hi,~imi se vor majora la~imile platformei I}i ~par~ii carpsabile ale drumului.'

.. --- '..' ,

2.10 La~imile unor 16curi de pareare sau a unor platforme de belvedere 131 to ate elasele I}i eategoriile de drumuriccaexeepti» autostrazilor1 se adauga latimilor platformei !}i parW caro-

sabile ale drumului, . . . , .

. Pentru autostrazi,amenajarea locurilor de parcarese face in conformitate eu prevede-

rile legale in rigoare, separat de platf-orma autostrasii, eu aeeese pe care sa nu se interseeteze nici un flux de circulatie, cu benz! de aceelerare I}i. deeelerare, preeum I}i eu benzi de iesire sau pa-

trundere in flux. . . .

Ftg. t

If~'" .

- 2350.1

" ; -/ ,.~, ~~~,":,.I .'~.J, J

Fig. 2

fI. ()() fr9. ()() J *

*) Pe drumurile nationale destinate circulattetIntematlonale latimea platformei este de 19,00 m

,

Fig .. 3

900(1200}*

zoo

Benzi de incadrare consolidate

.. ) Pe drumurile nat.ionale destinate clrculat ie i in ternatlonale latimea platformel este de 1;2,00 m, Fig. 4

\

-4-

00

6 0

Ben2ide incadrareconsolidate

Fig. 5

, -s-s,

BMZ; d~t:,caclrarf!' ~nsolidate

• In zonele cu trafic intens ~i foare intens, clnd drumurile [udetene se tncadreaza in clasa tehnici III, se pot majora llitimile plattormel Iii piirW carosabile la 9;00 respectiv 7,00 in.

. \ " .. . .

/ Fig. 6

7,00(7,50)*

---,--~~~~--------~

5,50 (6,00)*

Q75

. \

• In qazu4 exceptlonale, justlficate tehnico-economic, se pot majora liitimile platformei ~i piirtii carosabile Ia

7,50 -respectiv 6,OOr m, .

\

Fig. 7

Fig. 8

,;i .

~.,.'

~,..,.

Fig. 9

,

Fig .. 10

-5-

STAS 2900-89

r----z

~ _ __:_A.:.:...:.m.:.Lp~ __ fOO 1~IZS I

i I

! : ... ,1./-:::rrr:::r,

3 I,.ATTMEA AMPRIZEI ~I A ZONEI DRillIUIULOR

, 1::>-'

Fig. 11

-- ------- ~

~~----I. ~=N",,:___T:

~ ~~~

3.1 I,atimea zonei drumului Z se mascara in fiecare profil transversal in proiect ie orizontala,

perpendicular IJe axa di umului.

Zona drum ului Z e ste c onstituita din ampriza drr mului Amp ~i zonele de sigmantit ZS'

3.2 Latimca amprizei drumului Amp se mascara in Iiecai e :profil transversal perpondicular

pe axa (11 umului intre intcrsectiile planurilor extreme ale drr mului cu terenul natural.

Ampriza drumului Amp este constituita din platfoi ma drumului, constructtile anexe pentru colectarea ~i evacuarr a apelor, banchete ~i taluzur i, elcmente de consolidare san sprijinire (consolidar i de taluzui i, ziduri de sprijin etc.).

3.3 IJa1imea zonelor de siguranta Zs ale drumurilor publico se mascara in Iiecaro profil transversal de arnbele parti ale amprizei, functie de relieful III care se desfa~oar~l t1<\H'1I1 ~i de elementele de consolidare sau sprijinire (taluzari, consolidari de t aluzuri, ziduri de s1'1 ijin etc), fiind exemplif'icate in fig. 11 ... ]5.

Fig. 12

,

z

I ----------- - - -------- ~1

,------- - _At!Jp - zs-rQ·75

<:) o

~

\II

-c

z

Fig. 13

Amp

~'__-------------------I

().75

Am

ST.AS 2900-89

-6-

z

7.00,

Am

1,50

Am

Fig. 14

'-..., III'

t=~.. ~:c_:_m"'--_---l~

Z = zona drumului

Amp= ampriza drumului Zs= zona de sigurantq

Fig. 15

ResponsabHul proiectulul :

MTTc - lnstitutul de Proiectiiri Trnnsporturi Auto, Navale ~i Aeriene

Ing. llihail Popescu

Ing. loan Emanuel Paveleseu

Hcdactat final: Instttutul lloman de Standardlzare Ing. Aurel Hizeseu

Colnboratort :

Ministerul Apiir:irii Natlonale

Mlnisterul de Interne - Inspect ora lui General al Polltlel

Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare Inslitutul Central de Ccrcctare, Prolcctare ~i Direct ivare in Constructti

Institutul de Cercetiiri ~i Protectari pentru Slstematizare, Loculn te ~i Gospodiirie Comunala

Slandardul a fost claborat initial in anul 1954 ~i s-a revizuit in anii 1963 ~i 1979.

o 0> 0> ......