Sunteți pe pagina 1din 3

SLIBECTE DE EXAI{EN PE A}iLlL Lih'rIV.

2000-2001

FACLILTATEA Lr{. E. : AUTO}L{TIZARI, E LE CTRONICA,


ELECTRO}fECAi\.ICA

I. Corpul numerelor complere. Conpactificare P.S. Alexaridru (sfera


complera)
2. Notiuni topologice in spaiiul compler
3. Derlvata in compler(Conditii necesare C-R)
1. Derivata in complex. Conditii suficiente pentru derivata in complex.
Proprietatile derivatei
5. Teorema fundamentala Cauchy pentru domenii simpiu conexe
6. Teorema fundamentala Cauchy pentru domenii multiplu conexe
7. Interpretarea derivatei in complex
:

( \\
8. -"I
Functii elementare Z" ',P,(z).i&ll
,' \-
(r- '' Q,,,(Z) )
g. Functii elententare (rl;,u=l
10. Functii elemenlare Qn:, :o , sitt:,lg:, cfg:)
11. Integrale Cauchy (Teorema de reprezentare)
1 2. Transform ari conform e(determ:n ari - propri etati)

13. Translormari omcgrafi ce (liniare)


14. Serii de numere comPlere
15. Serii de functii comPlere ".
i6. Serii de puteri (detei-minarearazei de convergenta)
17. Serii Ta5'1or
18. Serii standard
19. Serii Laurettt
20. Puncte ordinare. Puncte singulare
21. Reziduu. Teorema reziduurilor
p(',)
=| -tI\''/ /J\.
'- |-0,,, (-r)-*'
1)

I
n{ti,, x, cos x )ck
0

1,1-
in- n1 , S ros a s'i i"- n1, S tin m ' dt

li *" n1,;a;
rJ:
26- I
l^
R(\ x / )ln xd-t

27. Functii de pairat integiabile


28. Sisteme de functii ortogonale
29. Serii Fourier generale
30. Serii Fourier ffigonontetrice
noame Legendre(f.inctii genertoare, propri
etati).
: i. P o1i
Legendre si lormula Olinde-
32. polinoa're Legendre- ca solutii ale ecualiei
Rodriguez
33.RelatiiderecurentasiortogonalitateapolinoameiorLegendre
34. Polinoanre Cebasev
3 5. Transformat a Lapl ace
(d efi niti e, pro pri etatr)

36. Teoremu ur.*uou.ii, intarzierii si deplasarii


37. Teorema derivarii functiei originai si integrarii.functiei.original .
integrarii finctiei imagine
3g. Teorema deri.,arii functiei inilgine si teorema
39. Produsul convolutie (definitie' proprietati)
40. Inversarea transforrnatei Laplace
41. Aplicatii ale transformatei Laplace.
42. Clasificarea ecuatiilor derivate partiale de
ordinul doi
-13. AcJucerea la forma canonica de tip hiperbolic
-{4. Ariucerea la lorma canonica a ecuatiilor de tip
parabolic
45. Aducerea la lorma canonica a ecuatiilor de tip eliptic
46. problem. ,,itrunt. infinita ${etoda D'Nambert cazul o.N.)
"oura.i
-17. Problema coarciei vibrante infinita(\{etocia
Green caz':l N'N')
cazul o'N'o )
48. Probiema coardei vibrante finitaq\{etoda Fourier
cazul N'N'O)
49. Problema coardei yibranie finita (h{etoda Green
50. Ecuatia ca1durii(\4etoda Fourier cazul O'N.O')
51. Ecuatia caldurii(\{etoda C-ieen cazul N'N'O )
52. Solutii fundamentale pentru ecuatia Laplace
.i.3. Problema intenoara a lui Dirichlet pentnr
cerc
5.{. Fomrula lui Poisson
5-{. \{etoda retelelor
56. Clasificarea evenimentelor si Dualitatea "et'etlinlente-multitni"
57. Frecventa. Calnp de evenimente' Probabilitati
58. Evenimente independente. Probabilitati conditionate
59. Formule Probabili stice
60. Scheme probabilistice
61. Camp infinit de probabilitati. Probabilitate
62. V.A.S.(operatii cu V.A.S., r'aloarea ntedie' dispersie)
63. Schema foisson (r'aloare niedie si dispersie)
6.{. Scliema lui Bernoulli(r'aloare rnedie si dispersie)
65. Schema bilei(valoare n.iedie si dispersie)
66, V.A.D.(operatii cu V.AD., I'aloaie medie, dispersie,
distributia Poisson)
67. V.A.C.(definitie, functie ie repartitle, densitatea
de repartitie, r'aloarea
- medie, dispersie) --
68. Distributia uniforma si distributia X-
69. Distribu tia nornala
70. Dlstributra normala (Gauss)
71. Gruparea datelor
72. Reprezentarea grafica a seriilor statistjce
73. paiametrii statiitici de sondaj ai tendintei centrale
74. Parametrii statistici de sondaj ai variabilitatii
75. Ecualia Bessel clasicE (Funclii Bessel propriet[1i)
F'
/o. Ecualia Bessel general[ (Rezolvarea ei)
77. Den,oltS.ri in serie Fourier dupi polinoamele Legendre gi Cebigev
78. Transformata Fourier (Definiiie, proprietdli) (T F )
i9. Teorema. asemdndrii, intirzierii gi deplaslrii (T.F.)
80. Teorema derivirii funcliei original gi integrdrii funcliei original (T F )
81. Teorema derivErii funciiei imagine
82. Produsul de convolulie (definiiie, proprieteii) $i inversarea transformatei
Fourier (T F ).