Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 2

MODEL DECLARATIE NOTARIALA


DIN PARTEA SOTULUI/SOTIEI

DECLARATIE

Subsemnatul/(a) ……………………, cetatean roman, domiciliat(a) in Bucuresti,


str…………….. nr. ……. bl. ……, sc. …. et. …., ap. …., sector ….., CNP
………………………, identificat cu CI seria…………, nr. …………., eliberata de …………. la
data de ………, cod numeric personal ……………….., cunoscand dispozitiile art. 292 Cod
penal privind declaratiile neadevarate, declar pe proprie raspundere ca, dupa data de
01.01.1990 si pana in prezent nu am detinut si nu detin in proprietate o locuinta si nu
am instrainat nicio locuinta pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 114/1996, Legea
locuintei.
Dau prezenta declaratie fiind necesara la Administratia Domeniului Public si
Dezvoltare Urbana Sector 6 Bucuresti.

MODEL DECLARATIE NOTARIALA


DIN PARTEA PARINTELUI PENTRU
FIUL/FIICA (MINORI)

DECLARATIE

Subsemnatul/(a) ……………………, cetatean roman, domiciliat(a) in Bucuresti,


str…………….. nr. ……. bl. ……, sc. …. et. …., ap. …., sector ….., CNP
………………………, cunoscand dispozitiile art. 292 Cod penal privind declaratiile
neadevarate, declar pe proprie raspundere ca, atat eu cat si fiul/fiica mea minora
…………………………., CNP…………………………., dupa data de 01.01.1990 si pana in
prezent nu a detinut si nu detinem in proprietate o locuinta si nu am instrainat nicio
locuinta pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 114/1996, Legea locuintei.
Dau prezenta declaratie fiind necesara la Administratia Domeniului Public si
Dezvoltare Urbana Sector 6 Bucuresti.
ANEXA 1
MODEL CERERE DE INTRODUCERE A UNEI
PERSOANE IN ACTUL ADITIONAL

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)…..……………………………………, domiciliat(a) in str.Aleea


…………………………… nr. ……. bl…., sc.…. et..., ap. … Sector 6, cu numar de
telefon…………….., in calitate de…………..., va rog sa-mi aprobati introducerea in actul
aditional pe (sotul/sotia; fiul/fiica;)………………………………, mea incepand cu data
de………….
Anexez la prezenta cerere urmatoarele acte:
- DECLARATIE NOTARIALA nr. ……..
- C.I / B.I.(COPIE ); seria ……. , nr ……………..
- CERTIFICAT DE CASATORIE ( COPIE ); seria ……, nr ..........
- CERTIFICAT DE NASTERE al copilului (COPIE ); seria ....., nr …….

Data

NUME SI PRENUME:
………………………
Semnatura

Domnului Director al A.D.P.D.U sector 6.


ACTELE NECESARE PENTRU INTRODUCEREA UNEI
PERSOANE IN ACTUL ADITIONAL:

- CERERE TIP (vezi ANEXA 1)


- DECLARATIE NOTARIALA (vezi ANEXA 2)
- C.I / B.I. DE IDENTITATE (ORIGINAL + COPIE);
- CERTIFICAT DE CASATORIE (ORIGINAL + COPIE);
- CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL + COPIE) – al
copilului ;

MENTIONAM CA CEREREA DE INTRODUCERE IN ACTUL


ADITIONAL SE INTOCMESTE DE TITULARUL
CONTRACTULUI DE INCHIRIERE .