Sunteți pe pagina 1din 13

Vox Cordis

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:


GRUP SCOLAR DE SERVICII BISTRITA
Adresa completă:
Bistrita, Bd. Republicii, nr.41
Nr. de telefon/fax:
Tel / Fax : 0263/212064
Persoană de contact:
Prof.Ec. Violeta Pastean- responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei

INFORMAŢII DESPRE PROIECT


Titlul proiectului: VOX CORIS
Categoria în care se încadrează proiectul: cetăţenie democratică
REZUMATUL PROIECTULUI
VOX CORIS este un proiect social care are drept scop prevenirea şi combaterea violenţei şi a
comportamentelor nesănătoase în familie şi în mediul şcolar.
Nr. elevi implicaţi: 350 elevi; Cadrele didactice ale unitatii de invatamant.
Activităţi propuse:

 Includerea în cadrul Regulamentului intern al unităţii şcolare a unor reglementări referitoare la


accesul persoanelor străine în incinta şi în interiorul unităţii şcolare.

 Activitati de informare, documentare, analiză si evaluare

 Actiuni de prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în toate cazurile.
Actiuni de comunicare inter-instituţională.

 Alcoolul – factor nociv asupra stării de sănătate şi degradării umane

 Drogurile – factor nociv asupra stării de sănătate şi degradării umane

 Tutunul – factor nociv asupra stării de sănătate


Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrita
Poliţia de proximitate

PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT, JUSTIFICARE, CONTEXT

OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL

VOX CORDIS este un proiect social care are drept scop prevenirea şi combaterea violenţei şi a
comportamentelor nesănătoase în familie şi în mediul şcolar.

Proiectul are în vedere conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediul şcolar de către elevi,
părinţi şi cadre didactice prin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii

Proiectul îşi propune să organizeze acţiuni susţinute de informare a elevilor cu privire la riscurile
asociate consumului de alcool, droguri şi comportamentelor infracţionale, să-i implice pe aceştia în cât mai
multe acţiuni recreative.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 Crearea şi consolidarea sentimentului de cetăţean european responsabil;


 Sensibilizarea elevilor în problematica violenţei;
 Implicarea elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei.
 Creşterea implicării elevilor în acţiunile promovate de şcoală, pentru realizarea unor
activităţi educative, extraşcolare.
 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură manifestate între
elevi
GRUPUL ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL

 Profesorii, diriginţii care pot introduce în activitatea cu elevii şi cu părinţii din cadrul
orelor de consiliere, problematica prevenirii şi combaterii violenţei şi a
comportamentelor nesănătoase în familie şi în mediul şcolar.
 Elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani.
 Părinţi
DURATA PROIECTULUI:

1 noiembrie 2010- 1 iunie 2011

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Activitatea 1

Titlul activităţii: Promovarea proiectului VOX CORDIS


Data/perioada de desfăşurare: 1 noiembrie - 30 noiembrie 2010
Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii consiliului elevilor şi Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar
Responsabil: Prof. Ec. Violeta Pastean
Descrierea activităţii: Proiectul va fi prezentat cadrelor didactice in Consiliul Profesoral si eventual postat
pe site-ul inspectoratului şcolar Bistrita .Persoanele de contact vor clarifica eventualele nelămuriri.
Beneficiari: elevi, profesori
Modalităţi de evaluare: nr.profesorilor/diriginţilor/elevilor care doresc să participe la proiect

Activitatea 2

Titlul activităţii: Includerea în cadrul Regulamentului intern al unităţii şcolare a unor reglementări
referitoare la accesul persoanelor străine în incinta şi în interiorul unităţii şcolare.
Data/perioada de desfăşurare : Pe tot parcursul anului scolar 2010-2011
Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii consiliului elevilor si elevii de servici desemnati
Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Cadrele didactice cu atributii de supraveghere a activitatii elevilor in scoala
Responsabili: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Descrierea activităţii / Obiectiv:
Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot exercita asupra elevilor,
cadrelor didactice şi a altor categorii de personal din cadrul unităţii şcolare, provenite din partea unor
persoane străine de mediul şcolar prin:
- asigurarea eficientă a pazei şi securităţii unităţii şcolare.

-informarea elvilor, părinţilor şi personalul unităţii de învăţământ;

Mod de implementare:
A) Introducerea Registrului de evident a persoanelor “Vizitator”, care sa cuprinda urmatoarele rubrici:

- Nume si prenume;
-Seria si nr. BI / CI
-Scopul vizitei / persoana de contact;
- Semnatura vizitator.
Persoanele care vor patrunde in incinta scolii ,vor fi legitimate,consemnate in Registrul de evident
zilnic, vor primi un ecuson tip “ vizitator”; vor fi indrumate si eventual insotite de elevii de servici;
CI / BI / legitimatia va fi retinuta la poarta pana la parasirea unitatii scolare.
B) Stabilirea si afisarea in locuri vizibile a persoanelor cadre didactice responsabile cu monitorizarea si
suprevegherea activitatii elevilor pe durata orarului zilei si a elevilor de service pe scoala. Notarea in
Registrul de evidenta zilnica a numelui si prenumelui profesorilor si elevilor de servici;
C) Afisarea la poarta a orarului fiecarei clase cu informatiile : Diriginte / ore / perioada de practica si a
orarului stabilit pentru pauze, in vederea informarii corecte a parintilor elevilor unitatii scolare a
programului scolar si a altor persone externe .
D) Introducerea “ biletelor de voie” pentru elevii care au problem deosebite ce necesita rezolvarea
acestora in timpul programului scolar. Acestea pot fi acordate de dirigintele elevului sau profesorul de la
ora in curs / profesorii de servici din ziua respectiva in accord cu dirigintele.Pe biletul de voie se va nota
- data si ora invoirii elevului;
- numele, prenumele si clasa elevului;
- timpul de invoire acordat si semnatura profesorului.
Elevii de servici vor avea obligatia retinerii acestor bilete de voie, notarea elevilor in Registrul de
evident zilnica – intr-o rubrica separate si predarii acestora la sfarsitul zilei profesorilor de servici.
Scopul principal al acestor bilete de voie :
- responsabilizarea tinerilor elevi cu privire la respectarea programului scolar, respectarea normelor de
conduita, a regulamentului de ordine interioara si reducerea / eliminarea fenomenului de “ absenteism “
scolar.Cu toate ca aceste masuri pot parea rigide, prin aplicarea lor se doreste educarea tinerilor si
pregatirea acestora in vederea integrarii corespunzatoare intr-o societate bazata pe legi, norme si
principii de viata.
Beneficiari: elevi, profesori
Modalităţi de evaluare: nr.profesorilor/diriginţilor/elevilor care doresc să participe la proiect

Activitatea 3

Titlul activităţii: Activitati de informare, documentare, analiză si evaluare


Data/perioada de desfăşurare : Pe tot parcursul anului scolar 2010-2011
Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Toate cadrele didactice din unitatea scolara, indeosebi dirigintii claselor de elevi.
Elevii scolii si parintii acestora
Responsabili: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Descrierea activităţii / Obiectiv:
-Popularizarea prevederilor Legii nr.35/2.03.2007 privind siguranţa în unităţile de învăţământ, realizarea
sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic.
Mod de implementare:
A) -Implicarea dirigintilor prin introducerea in cadrul activitatii desfasurate la orele de dirigentie a unor
teme educative “ non violenta”;
B) -Realizarea de întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru în vederea cunoasterii normelor legislative
privind securitatea si siguranta elevilor în unităţile de învăţământ.
C) -Realizarea de întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru, consilii profesorale cu temă, comisii metodice
ale diriginţilor pe tema cunoaşterii normelor legislative privind securitatea şi siguranţa elevilor şi
personalului din unităţile de învăţământ.
D) -Initierea de dezbateri şi activităţi de informare a părinţilor asupra normelor legislative privind
securitatea şi siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ.
Beneficiari: elevi, profesori
Modalităţi de evaluare: nr.profesorilor/diriginţilor/elevilor care doresc să participe la proiect
Activitatea 4

Titlul activităţii: Actiuni de prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în toate
cazurile.
Data/perioada de desfăşurare : Pe tot parcursul anului scolar 2010-2011
Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Toate cadrele didactice din unitatea scolara, indeosebi dirigintii claselor de elevi.
Elevii scolii si parintii acestora
Responsabili: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

Descrierea activităţii / Obiectiv:

Prevenirea si combaterea violenţa în interiorul mediului şcolar:

-violenţa între elevi;

-violenţa în relaţiile dintre elevi-cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

-violenţa în relaţiile dintre părinţi şi elevi, părinţi şi profesori

Mod de implementare:
A) În fiecare semestru, în cadrul orelor de consiliere şi orientare se va include cel puţin o temă care va pune
în dezbatere problema violenţei între elevi şi relaţiile dintre elevi-cadre didactice, personalul didactic
auxiliar şi nedidactic.
B) Includerea obligatorie, în cadrul tematicii şedinţelor cu părinţii, a unei teme (lectorat) care să pună în
dezbatere problema violenţei în mediul familial, al violenţei între elevi, a relaţiilor dintre elevi-cadre
didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi a comportamentului părinţilor în şcoală.
C) Participarea elevilor unităţii şcolare la activităţi extraşcolare sportive, artistice, civice, cercuri şcolare
etc.In acest sens se propun urmatoarele activitati: organizarea marsului de protest impotriva violentei in
scoli si societate , organizarea unui concurs pentru realizarea de afise tematice, organizarea saptamanii anti
–violenta;
D) Iniţierea de programe şi proiecte ale consiliului elevilor pe o problematică privind şi prevenirea şi
combaterea violenţei la nivelul unităţii şcolare.
- Realizarea de pliante, broşuri, articole în revista şcolii care vor fi distribuite elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice.
-Întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, Poliţiei Comunitare, Autorităţii de Sănătate Publică,
administraţiilor locale pe tema cauzelor violenţei în societate şi în şcoli.
-Dezbateri, work-shopuri în parteneriat cu reprezentanţii societăţii civile (ONG-uri, Biserica, etc.)
E) Consilierea psihologică a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare violentă.
In acest sens se propune organizarea unor sesiuni de evaluare a elevilor prin teste , in vederea depistarii
timpurii a tinerilor cu inclinatii catre violenta sau victime ale acesteia; teste pentru evaluarea gradului de
perceptie a sigurantei elevilor ca urmare a masurilor aprobate pentru combaterea violentei in unitatea
scolara.
F) Consilierea pedagogică a cadrelor didactice pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul
şcolar (participarea cadrelor didactice la cursuri care abordează această problemă).
Beneficiari: elevi, profesori
Modalităţi de evaluare: nr.profesorilor/diriginţilor/elevilor care doresc să participe la proiect

Activitatea 5

Titlul activităţii Actiuni de comunicare inter-instituţională

Data/perioada de desfăşurare : Pe tot parcursul anului scolar 2010-2011


Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Toate cadrele didactice din unitatea scolara, indeosebi dirigintii claselor de elevi.
Elevii scolii si parintii acestora
Responsabili: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Descrierea activităţii /Obiectiv : Prevenirea şi combaterea violenţei cu colaborarea altor instituţii.

Mod de implementare:

-Abordarea cazurilor complexe de indisciplină sau risc de delicventă în echipe operative formate din
psihopedagogi ,diriginti si cadre didactice implicate in comisia pentru prevenirea violentei in scoli.

-Optimizarea comunicării cu familia

-Conştientizarea factorilor educaţionali asupra importanţei educaţiei estetice, morale şi religioase pentru
formarea personalităţii armonioase. În acest scop se vor organiza focus grupuri, work-shopuri şi dezbateri cu
elevii, părinţii şi profesorii din şcoală.

-Realizarea unor activităşi pentru convingerea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor asupra necesităţii
purtării de către elevi şi profesori a unor semne distinctive (uniforme/ ecusoane distinctive, legitimaţii).

-Promovarea alternativelor de educaţie nonviolentă în şcoală de către cadrele didactice formate prin cursuri
de acest gen

-Instruirea elevilor în vederea formării grupelor de negociere a conflictelor.

Beneficiari: elevi, profesori


Modalităţi de evaluare: nr.profesorilor/diriginţilor/elevilor care doresc să participe la proiect

Activitatea 6

Titlul activităţii: Alcoolul – factor nociv asupra stării de sănătate şi degradării umane
Data/perioada de desfăşurare: luna februarie 2011
Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Toate cadrele didactice din unitatea scolara, indeosebi dirigintii claselor de elevi.
Elevii scolii si parintii acestora
Responsabil: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Descrierea activităţii: Fiecare clasa participantă va desfăşura o activitate cu tematica de mai sus. Proiectul
activităţii precum şi rezultatele acesteia (prezentări power point, postere, scenete, poze, statistici privind
efectele alcoolului asupra stării de sănătate şi asupra comportamentului etc. vor fi expuse la panoul scolii.
Fiecare clasa poate vedea materialele realizate de celelalte clase participante şi se pot purta discuţii pe baza
acestora .
Beneficiari: elevi, profesori, părinţi
Modalităţi de evaluare: nr. clase înscrise în proiect care au postat materialele

Activitatea nr. 7

Titlul activităţii: Drogurile/ Moartea alba - factor nociv asupra stării de sănătate şi degradării umane
Data/perioada de desfăşurare: luna martie 2011
Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Toate cadrele didactice din unitatea scolara, indeosebi dirigintii claselor de elevi.
Elevii scolii
Responsabil: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Descrierea activităţii: Fiecare clasa participantă va desfăşura o activitate cu tematica de mai sus. Proiectul
activităţii precum şi rezultatele acesteia - prezentări power point, postere, scenete, poze, statistici privind
efectele drogurilor asupra stării de sănătate şi asupra comportamentului etc. vor fi expuse la panoul scolii.
Fiecare clasa poate vedea materialele realizate de celelalte clase participante şi se pot purta discuţii pe baza
acestora .
Beneficiari: elevi, profesori, părinţi
Modalităţi de evaluare: nr. clase înscrise în proiect care au postat materialele

Activitatea nr. 8

Titlul activităţii: Tutunul – factor nociv asupra stării de sănătate


Data/perioada de desfăşurare: luna aprilie 2011
Locul desfăşurării: Locul desfăşurării: Grup Scolar de Servicii Bistrita
Participanţi: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Toate cadrele didactice din unitatea scolara, indeosebi dirigintii claselor de elevi.
Elevii scolii
Responsabil: Membrii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
Descrierea activităţii Fiecare clasa participantă va desfăşura o activitate cu tematica de mai sus. Proiectul
activităţii precum şi rezultatele acesteia (prezentări power point, postere, scenete, poze, statistici privind
efectele fumatului asupra stării de sănătate, etc. vor fi expuse la panoul scolii. Fiecare clasa poate vedea
materialele realizate de celelalte clase participante şi se pot purta discuţii pe baza acestora .
Beneficiari: elevi, profesori, părinţi
Modalităţi de evaluare: nr. clase înscrise în proiect care au postat materialele

REZULTATELE AŞTEPTATE

 Sensibilizarea elevilor, profesorilor, părinţilor privind fenomenul violenţei

 Reducerea cazurilor de agresiuni fizice dar mai ales verbale

DISEMINARE

 Prezentarea rezultatelor proiectului în şcoli,


 Articole în presa locală / televiziunea locala
SPUNE