Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, CONSTANTA


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE
GESTIUNE

CONTABILIZAREA SI ANALIZAREA TAXEI PE


VALOARE ADAUGATA

COORDONATOR: STUDENT: LUTFI IMEL


ASIS. UNIV. STIGNEI VERONICA GRUPA 202, CIG, ZI

CONSTANTA 2005
TAXA PE VALOARE ADAUGATA

Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect datorat bugetului de


stat de catre persoanele impozabile, conform legii. Este denumit impropriu taxa
deoarece impozitul este o prelevare obligatorie si fara contraprestatie pe cand
taxa presupune o contraprestatie de servicii de catre stat sau institutii ale statului.
TVA se aplica in tara in care se consuma bunurile si serviciile si nu in
tara in care se produc acestea. Se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale
standard asupra bazei de impozitare.
Conform reglementarilor in vigoare se cuprind in sfera de aplicare a
TVA operatiunile impozabile care indeplinesc cumulativ trei conditii:
- sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, efectuate cu
plata;
- sa fie efectuate de persoane impozabile;
- sa rezulte din activitati economice reglementate prin lege;
Prin persoana impozabila se intelege orice persoana care, indiferent de
statutul sau juridic, efectueaza de o maniera independenta diverse activitati
economice ( nu actioneaza de o maniera independenta: angajatii sau orice alte
persoane care sunt legate de un angajator printr-un contract individual de munca
sau prin alt instrument juridic care sa stabileasca relatia angajator-angajat in
privinta conditiilor de munca, a remunerarii si a responsabilitatilor).
Operatiunile economice cuprinse in sfera de aplicare a TVA se clasifica,
din punct de vedere al regiunii de impozitare, in patru categorii:
a) operatiuni taxabile – asupra carora se aplica fie :
- cota standard de 19%;
- cota redusa de 9%;
b) operatiuni scutite de deducere ( in sensul ca platitorii de TVA au dreptul
de deducere a TVA aferenta bunurilor si serviciilor cumparate si destinate
realizarii operatiunii respective). Cele mai importante grupe de operatiuni
ce fac parte din aceasta categorie sunt:
- exportul, prestarile de servicii legate direct de export precum si transportul
international;
- scutiri legate de traficul international de bunuri: depozitarea si comertul in
zonele libere( in anumite conditii), operatiuni de perfectionare activa,
regimuri vamale suspensive;
c) operatiuni scutite fara drept de deducere ( in sensul ca platitorii de TVA nu
au drept de deducerea TVA aferenta bunurilor si serviciilor cumparate si
destinate realizarii acestor operatiuni). In aceasta categorie intra
urmatoarele operatiuni:
- anumite activitati de interes general cum ar fi: spitalizarea si ingrijirile
medicale desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati;
activitatea de invatamant; servicii ce au legatura cu practicarea sporturilor,
realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune etc.
- anumite operatiuni bancare si financiare cum ar fi: acordarea de credite,
operatiuni specifice bancilor, conform reglementarilor in vigoare;
operatiuni de asigurare si reasigurare; livrari de proteze medicale etc:
- activitatea persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile de
pana la 1,7 miliarde lei pentru anul fiscal 2003, iar pentru 2004 plafonul de
impozitare este stabilit la 2 miliarde lei etc.
d) anumite operatiuni de import scutite de TVA, din care cele mai importante:
- bunuri introduse in tara de calatori conform regimului vamal;
- importul de bunuri a caror livrare este scutita si pe teritoriul României;
- bunuri importate destinate comercializarii in regim duty-free;
- importul de mostre fara valoare comerciala, echipamente pentru protectia
mediului etc.

Baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata este pretul de achizitie


sau pretul de cost determinat in momentul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor.
Sunt cuprinse in baza de impozitare cheltuieli accesorii, cum ar fi:
comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport, asigurare, taxe vamale,
accizele, impozitele si taxele decontate cumparatorului.
Nu se cuprind in bara de impozitare:
- rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate
de furnizori direct clientilor;
- penalizarile si alte sume reprezentand daune-interese prin hotarare
judecatoreasca definitiva, solicitate pentru neindeplinirea obligatiilor
contractuale;
- dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, vanzari cu plata in rate,
operatiuni de leasing;
- ambalajele care circula intre furnizori si clienti la schimb, fara facturare;
- veniturile din subventii bugetare;
- perisabilitatile in limitele stabilite de lege;
- bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau alte cauze de
forta majora;
- stocurile degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca
degradarea se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente;
- casarea mijloacelor fixe, chiar si inainte de expirarea duratei normale de
intrebuintare;
- bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat, in
limita a 3% din cifra de afaceri si de 20% din impozitul pe profit datorat
( pentru aceste bunuri nu se intocmeste factura fiscala).
Pentru depasirea limitelor aferente cheltuielilor de protocol si de
sponsorizare se calculeaza TVA colectata, daca s-a exercitat dreptul de
deducere a TVA corespunzatoare acestor cheltuieli. TVA aferenta
depasirii se include in rubrica de regularizari din Decontul intocmit pentru
perioada fiscala in care s-au depus situatiile financiare.

Taxa pe valoare adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard


sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare. Pentru sumele obtinute din
vanzarea marfurilor cu amanuntul, din unele prestari de servicii in ale caror tarife
se include TVA, din vanzarea de bunuri la licitatie, pe baza de evaluare sau
expertiza, precum si pentru alte situatii similare, TVA se calculeaza prin
inmultirea acestor sume cu cota recalculata.
Cota recalculata de determina astfel: (cota taxei/ cota taxei+100)x100.
Nivelul cotei standard recalculate este de 15,966%, respectiv 8,2569. La sfarsitul
lunii se toatlizeaza TVA deductibila din jurnalul pentru cumparari si TVA colectata
din jurnalul pentru vanzari. Din compararea celor doua totaluri, pot rezulta doua
situatii:
- daca TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, inseamna ca
agentul economic a incasat mai mult TVA de la clienti decat a platit
furnizorilor, diferenta respectiva urmand sa fie virata bugetului:
TVA colectata – TVA deductibila = TVA de plata
- daca TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, inseamna ca
agentul economic a platit furnizorilor mai mult TVA decat a incasat de la
clienti, rezultand un excedent denumit „suma negativa a TVA”. Aceasta
urmeaza sa fie compensata cu TVA de plata din perioada urmatoare, sa
fie compensata cu alte impozite si taxe datorate sau sa fie rambursata de
catre organele fiscale, daca suma respectiva este mai mare decat
50.000.000 lei:
TVA deductibila – TVA colectata = TVA de recuperat

Faptul generator de TVA este tranzactia comerciala. In principiu,


exigibilitatea TVA ia naştere la data livrării bunurilor mobile, transferului
proprietatii bunurilor imobile, si prestării de servicii. Prin derogare, exigibilitatea
TVA este anticipata faptului generator in cazul in care contravaloarea bunurilor si
serviciilor este încasata înaintea livrării bunurilor si prestării serviciilor. Dreptul de
deducere ia naştere in momentul in care TVA deductibila devine exigibila.
Persoanele impozabile au drept de deducere a TVA atat pentru operatiunile
impozabile (livrări de bunuri si servicii), cat si pentru operatiunile scutite cu drept
de deducere (export de bunuri si servicii).
Dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferente bunurilor si
serviciilor utilizate atat pentru operatiuni cu drept de deducere, cat si pentru
operatiuni scutite fara drept de deducere se determina prin aplicarea proratei.
Prorata se calculeaza ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni cu drept de
deducere si veniturile totale din operatiuni cu si fara drept de deducere. TVA de
dedus se stabileste prin aplicarea proratei asupra TVA deductibile aferente
achizitiilor de bunuri si servicii. Prorata se determina, de regula, anual. Prorata
definitiva se determina in luna decembrie in functie de realizarile efective ale
anului. Aceasta prorata se va alplica in cursul anului urmator, urmand ca in luna
decembrie sa se regularizeze deducerile operate prin calcularea proratei
definitive.
La cererea zustificata a persoanelor impozitatebile, organele fiscale pot
aproba ca prorata sa fie determinata lunar sau trimestrial, dupa caz. In acest caz,
proratele efectiv realizate sunt definitive si nu se regularizeaza la sfarsitul anului.
Nu poate fi dedusa TVA aferenta intrarilor pentru:
- bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni scutite fara drept de
deducere;
- servicii efectuate pentru agentii economici care desfasoara activitati de
intermediere in turism;
- operatiuni care n-au legatura cu activitatea economica;
- bunuri si servicii achizitionate pe baza de documente care nu contin toate
elementele legale;
- bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol;
- bunuri lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, neimputabile.

Perioada fiscala pentru TVA este luna calendaristica. Prin derogare,


pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent cifra
de afaceri de 100.000 euro inclusiv, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.
Persoanele impozabile care se incadreaza in aceasta categorie au obligatia de a
depune la organele fiscale, pana la data de 25 ianuarie, o declaratie in care sa
mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.
Principalele documente justificative pe baza carora se pot inregistra
taxa pe valoarea adaugata in contabilitatea persoanelor impozabile sunt: facturi
fiscale, bonuri de comanda-chitanta (TVA), monetare, bilete de calatorie, bonuri
fiscale, declaratii vamale etc.
Organizarea evidentei operative a TVA consta din intocmirea urmatoarelor
documente:
- Cerere de luare in evidenta ca platitor de TVA – intocmita de catre
contribuabil in doua exemplare:
- Jurnal pentru cumparari – in care se inregistreaza toate cumpararile pe
baza facturilor primite in cursul lunii sau trimestrului, cu scopul determinarii
TVA deductibile, care s-a achitat sau se va achita furnizorilor;
- Jurnal pentru vanzari – in care se inregistreaza livrarile pe baza facturilor
si a altor documente legale emise in cursul lunii sau trimestrului, cu scopul
determinarii TVA colectete, care s-a incasat sau se va incasa de la clienti;
- Borderoul de vanzare ( incasare ) – in care se centralizeaza zilnic
incasarile realizate de unitatile care nu au obligatia sa utilizeze aparate de
marcat fiscale;
- Borderoul cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si
servicii pentru care nu se emit facturi fiscale, cum ar fi: bunuri
constatate lipsa in gestiune, bunuri achizitionate sau fabricate care sunt
utilizate in scopuri ce nu au legatura cu activitatea economica etc.
- Decontul privind TVA – se intocmeste lunar sau trimestrial, dupa caz, pe
baza totalurilor preluate din jurnalele pentru vanzari si cumparari; se
depune la organele financiare pana la data de 25 a lunii urmatoare,
respectiv pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator;
- Cerere de compensare – se intocmeste in cazul in care TVA de
rambursat se compenseaza cu impozitele si taxele datorate bugetului de
stat;
- Decontul special de TVA – se intocmeste si se depune de catre
persoanele neinregistrate ca platitori de TVA, cu sediul in Romania, care
sunt beneficiarii operatiunilor taxabile efectuate de catre persoane
impozabile stabile in strainatate si care nu si-au desemnat un reprezentant
fiscal in Romania

Contabilitatea sintetica a taxei pe valoare adaugata se realizeaza cu


ajutorul contului 442 „Taxa pe valoarea adaugata”, care se detaliaza pe
urmatoarele conturi de gradul II:
- 4423 „TVA de plata”
- 4424 „TVA de recuperat”
- 4426 „TVA deductibila”
- 4427 „TVA colectata”
- 4428 „TVA neexegibila”
-
Contul 4423 „TVA de plata”
Este, dupa continutul economic, un cont de datorii fiscale, iar dupa functia
contabila, un cont de pasiv.
Se crediteaza cu diferenta dintre TVA colectata mai mare si TVA deductibila
mai mica.
Se debiteaza cu ocazia acitarii sau compensarii TVA de plata.
Soldul creditor reprezintă TVA de plata, datorita bugetului.

Contul 4424 „TVA de recuperat”


Este, dupa continutul economic, un cont de creante fiscale, iar dupa functia
contabila, un cont de activ.
Se debiteaza cu diferenta dintre TVA deductibila mai mare si TVA colectata
mai mica.
Se crediteaza cu ocazia compensarii sau a rambursarii TVA de recuperat.
Soldul debitor reprezintă TVA de recuperat de la buget.

Contul 4426 „TVA deductibila”


Este, dupa continutul economic, un cont de creante fiscale, iar dupa functia
contabila, un cont de activ.
Se debiteaza cu TVA din documentele furnizorilor privind cumpararile
efectuate.
Se crediteaza la sfarsitul perioadei cu sumele compensate din TVA colectata
si cu diferenta dintre TVA deductibila mai mare si TVA colectata mai mica.
La sfarsitul perioadei, contul nu reprezintă sold.

Contul 4427 „TVA colectata”


Este, dupa continutul economic, un cont de datorii fiscale, iar dupa functia
contabila, un cont de pasiv.
Se crediteaza cu TVA aferenta vanzarilor de bunuri si de prestarilor de
servicii.
Se debiteaza la sfarsitul perioadei cu TVA deductibila compensata si cu
diferenta dintre TVA colectata mai mare si TVA deductibila mai mica.
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

Contul 4428 „ TVA neexigibila”


Tine evidenta TVA aferenta livrarilor si cumparaturilor cu plata in rate, pentru
care nu s-au intocmit facturi, precum si precum si pentru marfurile evaluate la
pretul de vanzare cu amanuntul. Dapa functia contabila, este un cont
bifunctional.
Se crediteaza cu TVA aferenta livrarilor de bunuri si servicii cu plata in rate,
pentru care nu s-au intocmit facturi si pentru TVA aferenta marfurilor intrate in
gestiune si evaluate la pretul de vanzare cu amanuntul.
Se debiteaza cu TVA aferenta cumparatorilor de bunuri si servicii cu plata in
rate, pentru care nu s-au primit facturi si pentru TVA aferenta marfurilor iesite din
gestiune si evaluate la pretul de vanzare cu amanuntul.
Soldul creditor reprezintaTVA neexigibila aferenta livrarilor cu plata in
rate,pentru care nu s-au emis facturi si pentru marfurile aflate in stoc.
Soldul debitor reprezintă TVA neexigibila aferenta cumpararilor cu plata in
rate si pentru care nu s-au primit facturi.
BIBLIOGRAFIE

IACOB PETRU PANTEA, GHEORGHE BODEA : CONTABILITATEA


ROMANEASCA;
MIHAI RISTEA : CONTABILITATEA FINANCIARA A INTREPRINDERII;
VICTOR MUNTEANU: CONTABILITATEA FINANCIARA A
INTREPRINDERILOR.