Sunteți pe pagina 1din 2

Odată am fost oprit de un poliţist pe traseu şi, pe mai departe la Romani 6:23 spune că “...

plata
Dumnezeu aa instituit
instituit poliţia
poliţia pentru păcatului este moartea...”, iar la Eclesiastul 12:14:
când îmi verifica actele, m-a întrebat care îmi este
serviciul. Am spus că sunt slujitor al Evangheliei şi 1 b i n e l societăţii
binele e s o c i eşit ăpentru
pentru
ţ i i ş imenţinerea
pentru “Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi
propovăduiesc viaţa veşnică pe care o oferă Hristos prin menţinerea
ordinii. ordinii. judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este
credinţă la toţi oamenii . Când a înţeles că sunt slujitorul
ascuns, fie bine, fie rău.” Aici Scripturile ne vorbesc
lui Dumnezeu, mi-a spus: “M-ai nenorocit, domnule!”
Am întrebat “De ce?”. El mi- a răspuns că nu va putea
niciodată să creadă aşa cum o cere Dumnezeu, pentru că
2 Poliţiştii sunt slujitorii lui
sunt slujitorii
pentru binele oamenilor.
pentru binele oamenilor.
lui Dumnezeu despre Ziua cea mare a Judecăţii, când toţi morţii vor
învia ca să se prezinte la această Judecată. Apostolul
lucrează în poliţie şi, după părerea lui, a fi poliţist este Ioan, când se afla pe insula Patmos, a fost răpit, în duhul,
deja un păcat. Dar omul acesta a primit o mare eliberare
când i-am spus ce scrie Dumnezeu în Scripturi despre şi
pentru poliţişti.
3 Poliţiştii trebuie
trebuiesăsăpedepsească
pedepsească pe cel
cel ce face răul (pentru binele lui şi
ce face răul (pentru binele lui
pe şi Dumnezeu i-a arătat acea zi groaznică, pe care el a
descris-o astfel în Apocalipsa 20:11-15: “Apoi am
protecţia celor
protecţia celor din
din jur) şi să
să laude
laude pe văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce
cel ce face binele.
cel ce face binele. şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui,
Dumnezeu a instituit poliţia şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe
poliţiştii îşi
îşi îndeplinesc
îndeplinesc corect
corect morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea
În Epistola către Romani 13:1-4 Sfânta Scriptură
spune: “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai
4 Dacă poliţiştii
obligaţiunile înaintea lui Dumnezeu,
obligaţiunile înaintea lui Dumnezeu, scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a
îşi vor primi răsplata.
răsplata. fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi
înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce
Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de
Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, 5 Poliţiştii care
Poliţiştii
slujba vor
corect
carenu-şi îndeplinesc
nu-şi
fi pedepsiţi.
slujba
corect
îndeplinesc
vor fi pedepsiţi.
erau scrise în cărţile acelea... Oricine n-a fost găsit
scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”
se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce Deci, din versetele citate mai sus devin foarte clare
se împotrivesc, îşi următoarele:
vor lua osânda.
Dregătorii nu sunt Toţi poliţiştii au încălcat Toţi poliţiştii au păcătuit, deopotrivă
de temut pentru o
faptă bună, ci
Legea lui Dumnezeu 11 cu toţi oamenii, şi sunt lipsiţi de slava
lui Dumnezeu, iar plata păcatului lor
pentru una rea. Vrei Eu, ca şi conducător auto învăţat de Legea lui este moartea.
dar să nu-ţi fie frică Dumnezeu să respect legea statului, depun efort să respect
de stăpânire? Fă
binele, şi vei avea
regulile circulaţiei rutiere. Dar, nu mă pot lăuda cu multe
realizări. Mi-aş dori mai mult. Am încălcat uneori regulile,
2 Pentru fiecare poliţist Dumnezeu are o
carte în care este scris tot ce face el,
laudă de la ea. El neintenţionat, şi am fost amendat. Cred că dacă toţi fie bun, fie rău, şi va fi judecat de
este slujitorul lui poliţiştii ar fi oneşti ar putea spune că şi ei au încălcat Dumnezeu potrivit cu faptele scrise
Dumnezeu pentru regulile de circulaţie, au depăşit împuternicirile pe care le acolo.
binele tău. Dar, dacă au la serviciu şi alte norme ale vieţii. Un poliţist mi-a
faci răul, teme-te,
căci nu degeaba
mărturisit că, fiind căsătorit, trăia cu soţia altuia. Nu ştia 3 Nu este nici un lucru care poate fi
ascuns de Dumnezeu, fie bun, fie rău.
cum să se elibereze de acest păcat şi era disperat în căutarea
poartă sabia. El este unui ajutor. Biblia spune în Epistola către Romani 3:23:
în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 4 Nu vor fi judecaţi în acea zi poliţiştii ale
căror nume sunt scrise în cartea vieţii.
pedepsească pe cel ce face rău.” Din aceste versete devin Dumnezeu.” Deci, când zice toţi, include şi poliţiştii. Şi
clare următoarele adevăruri :
Fiecare poliţist poate fi iertat Poliţistul adevărat va proslăvi
prin credinţa în Isus Hristos pe Dumnezeu cu slujba sa
După cum am văzut în versetele din Scripturi Când Ioan Botezătorul învăţa şi boteza pe oameni la
citate mai sus, toţi oamenii au păcătuit şi sunt râul Iordan, au venit nişte ostaşi romani, care aveau de
condamnaţi. Dar oare pentru aceasta ei au fost creaţi?
fapt slujba de poliţişti în Iudea, şi l-au întrebat pe Ioan:
Oare aceasta doreşte Dumnezeu, care potrivit
“Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: “Să nu
Scripturilor este Dragoste? Nicidecum. “Fiindcă atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu
să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a lefurile voastre.” (Evanghelia după Luca 3:14). Deci,
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca potrivit cu ce am văzut în Scripturi, un poliţist adevărat va
lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu
este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat,
proslăvi pe Dumnezeu în felul următor: LEGEA
pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui
Dumnezeu.” (Evanghelia după Ioan 3:16-18). Dar, mai 11 Nu va stoarce de la nimeni bani prin
ameninţări.
lui
este ceva important de menţionat aici. A crede înseamnă
mai mult decât a accepta cu mintea că Isus Hristos este
Mântuitorul lumii. Scripturile spun că “...şi dracii cred 2 Nu va învinui pe nedrept pe nimeni. DUMNEZEU
şi se înfioară... “ şi “...credinţa fără fapte este
zadarnică” (Iacov 2:19-20). Deci:
3 Va pedepsi pe cei ce fac răul ca să pentru
protejeze societatea.

11 Orice poliţist, ca şi oricare alt om, POLItIŞTI


,
poate fi iertat doar prin credinţă în
Isus Hristos.
4 Se va mulţumi cu leafa sa.

Încă ceva foarte important!!! Dacă ai crezut din


Dacă crezi cu adevărat în Isus Hristos, toată inima în Domnul Isus, nu ezita şi nu pierde nici o
2 aceasta se vede din faptele tale ocazie ca să vesteşti oamenilor despre darul minunat al
bune, care sunt rezultatul credinţei Vieţii Veşnice pe care îl pot primi şi ei prin credinţă.
în El. Vă invităm:
1. Sã studiaţi Biblia la cursurile prin corespondenţã organizate
Credinţa fără fapte este zadarnică şi nu poţi fi iertat de Institutul Biblic “Învãţãturã din Cuvânt”.
Adresa: or. Chişinãu 2019, C.P. 773, tel. 282012, e - m a i l :
şi îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu printr-o astfel de isbic@pochtamt.ru.
credinţă. 2. Sã studiem Biblia şi sã practicãm împreunã Taekwon-Do în
cadrul clubului “Stolas Leukas”, tel: 494103.
Biserica “Sfânta Treime” 3. Sã studiem limba englezã în baza textului Bibliei, tel: 480841
Duminicã: 10.00 - 12.00 4. Sã participaţi la serviciile de închinare ale Bisericii “Sfînta
15.00 - 17.00 (în limba rusă) Treime”
Miercuri: 18.30 - 20.00 5. Dacă eşti interesat să cunoşti mai mult din Biblie sau te
Vineri: 18.30 - 20.00 (pentru tineret) confrunţi cu anumite greutăţi scrie-mi la la adresa de e-mail:
Sîmbătă 18.00 - 20.00 (în engleză) sfatu_pastorului@mail.ru

S-ar putea să vă placă și