P. 1
STUDIU_DE_FEZABILITATE__CANALIZARE[1]

STUDIU_DE_FEZABILITATE__CANALIZARE[1]

|Views: 940|Likes:
Published by Oana Silvia

More info:

Published by: Oana Silvia on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

STR. UNIRII, NR.

84

S.C.

DAVARO IMPEX S.R.L.

• CRAIOVA •
TEL. 0251/510859

STUDIU DE FEZABILITATE
„RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUDE| UL DOLJ”

PIESE SCRISE }I DESENATE
PROIECT NR: 141/2008

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL COMUNA APELE VII, JUD. DOLJ
2008

S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. Str. Unirii nr. 84 Craiova, cod po]tal 200330 Tel /fax: 0251/510859 TREZORERIA Craiova

Nr. reg. comert: J 16/22/1993 Cod fiscal: RO 5275649 Cont: RO28 TREZ 2915069XXX002515

FOAIE DE CAP{T

Denumire proiect: RE|EA DE CANALIZARE }I STE|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ” Beneficiar: Proiectant: }ef proiect: Pr. nr.: Faza: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI, JUDE|UL DOLJ S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. CRAIOVA ING. V~LCEANU NICOLAE 141 / 2008 S.F.

S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA

Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Noi S.C. DAVARO IMPEX S.R.l. cu sediul @n Craiova, str. Calea Unirii, nr.84, cu numar de @nmatriculare la Registrul Comertului nr. J/16/22/1993, declaram pe propria raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiar Consiliul Local Comuna Teslui, Jude\ul Dolj, la proiectul 141/2008 "Re\ea de canalizare ]i sta\ie de epurare @n satele Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, Comuna Teslui, Jude\ul Dolj ", la care se refera acesta declaratie, este @n conformitate cu prevederile privind proiectarea ]i executarea lucrarilor de canalizare: * ST AS 1 481-86 - Canalizari retele exterioare * ST AS 1846-90 - Canalizari exterioare - Determinarea debitelor de apa de canalizare - Prescriptii de proiectare. * STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare. * ST AS 2448-82 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare * STAS 10102/75 - Constructii din beton, beton armat ]i precomprimat * P.100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice ]i industriale * ST AS 6054-74 - Teren de fundare, adancimi de @nghet * ST AS 3300/85 - Teren de fundare. Principii generale de fundare * ST AS 1 504-85 - Distante de amplasare a obiectivelor sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. * STAS 3300/1-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul * ST AS 10104/90 - Constructii civile ]i industriale * STAS 10100/75 - Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor * I.9-94 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea instalatiilor sanitare * 1.22-99 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea conductelor de apa ]i canalizare * C.56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii ]i receptia lucrarilor de constructii ]i instalatii aferente. * GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare @n mediu rural. * P.28/1-88 - Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate, treapta mecanica ]i bilogica. * NTP A 001/2002 - Normativ privind stabilirea limite lor de @ncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale sou orasenesti @n receptori naturali. * ST AS 4165/88 - Rezervoare din beton armat - prescriptii de proiectare * P .2/85 - Normativ privind alcatuirea, calculul ]i executarea structurilor din zidarie. * SR-ISO 3607 - Tevi de polietilena * ST AS 2250/2-89 - Presiuni nominale de @ncercare ]i presiuni de lucru maxim admise * ST AS 2250/73 - Elemente pentru conducte. Presiuni. * ST AS 1 504-85 - Distante de amplasare a obiective/or sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. Craiova - iulie 2008 Director Ing. N. V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA

Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

LISTA DE RESPONSABI LITATI
LUCRARI EDILITARE:
ing. N. V`lceanu ing. Gh. Mitrache th. M. V`lceanu

LUCRARI DE REZISTEN|{
ing. }t. Trofimov teh. arh. V. Ancu\a

ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA
Ec Fineta Marga Ciocan

SEF PROIECT ing. N. V`lceanu

Aceasta documentatie (piese scrise si desenate) este proprietatea S.C. DAVARO IMPEX SRL ]i poate fi folosit[ numai @n scopul pentru care a fost @nticmit[, conform prevederilor din contract. Ea nu poate fi copiata, reprodusa sau folosit[ total sau portial @n alt scop f[r[
acordatul @n scris al societ[\ii DAVARO IMPEX SRL.

PIESE SCRISE .Foaie de cap[t . Statie de epurare – scenariul 1 . Estimarea privind forta de munc[ ocupat[ prin realizarea investi\iei .Evalu[ri utilaje – scenariul 1 .Evalu[ri – scenariul 1: .Devize financiare – scenariul 1 . N. Retea de canalizare – scenariul 1 .Plan @ncadrare @n zon[ .Evalu[ri utilaje – scenariul 2: . Date generale .Anexa 2. Alimentare cu energie electric[– scenariul 1 .Borderou piese scrise si desenate.Studiu de Fezabilitate . Analiza cost – beneficiu .Lista de responsabilit[ti . – studiu topo . – studiu geo C1 C2 C3 C4 Sef proiect ing.Breviarul de calcul . Statie de epurare – scenariul 2: .Calculul pre\ului de cost – scenariul 2: . Statii de pompare – scenariul 1 . Informatii generale privind proiectul .Avize si acorduri B. Statii de pompare – scenariul 1 . V`lceanu . Retea de canalizare – scenariul 2: .BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE A. Alimentare cu energie electric[– scenariul 2: .Calculul pre\ului de cost – scenariul 1: .economici ai investitiei . Statie de epurare – scenariul 1 .Devize pe obiect – scenariul 1 .Anexa 1.Plan situatie retea canalizaree . Sursele de finantare a investitiei . Statii de pompare – scenariul 2: . Principalii indicatori tehnico . Statie de epurare – scenariul 2: . Costurile estimative ale investitiei .Evalu[ri – scenariul 2: .Plan situa\ie – sta\ie de epurare . . Statii de pompare – scenariul 2: . PlESE DESENATE .Dot[ri – scenariul 1 .Declaratie de conformitate .Schem[ tehnologic[ – sta\ie de epurare .

STUDIU DE FEZABILITATE DATE GENERAlE.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F. JUD DOLJ Benef. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI.C. . VIISOARA MOSNENI SI URIENI. COMUNA TESLUI.S.

cu apa. JUDE|UL DOLJ. VII}OARA MO}NENI. JUDE|UL DOLJ. re]edin\a jude\ului . Satul Teslui – re]edin\[ de comun[ ]i satele Co]ereni. magazine universale. Prezenta documenta\ie este intocmita conform continutului cadru si metodologiei stipulate in H. 84. Craiova.2008 1. Urieni ]i Vii]oara Mo]neni. folosesc apa din pu\uri individuale. aceasta dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap[ numai @n satul Preajba de P[dure. deoareee peste tot sunt utilizate latrine uscate. iar terenul. apa nu se incadreaz[ in prescrip\iile STAS . Preajba de Jos. VII}OARA MO}NENI. po]ta.1.R. sursa fiind constituita de apa subterana de adancime. cu incepere a constructiei concomitent cu lucrarile de canalizare. captat[ din stratul freatic de mic[ ad`ncime.ului 1342/1991. COMUNA TESLUI. Denumirea investitiei: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI. Ocupa\ia principal[ a locuitorilor comunei este agricultura ]i zootehnia. pu\uri absorbante sau rigole. Lucrarea este in faza de proiectare . apa uzat[ fiind deversat[ @n fose. JUDE|UL DOLJ.01. apa fiind @n cantit[\i insuficiente. #n celelaite localitati ale comunei. Titularul investitiei: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI. #n prezenta documentatie se trateaza numai sistemul centraliat de canalizare si statia de epurare a satelor Teslui. Restitutia apei este o problema majora pentru toate localitatile . Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI. de]i o parte din popula\ia localit[\i Preajba de P[dure este bran]at[ la re\eaua de distribu\ie a apei. Principalele institu\ii publice ]i economice existente @n comun[ sunt: prim[ria.|[r\[l. COMUNA TESLUI. gr[dini\e. ]coli generale. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S. str.L. nu dispune ]i de retea de canalizare a apelor uzate menajere. F`nt`nele. nr. Preajba de P[dure.se dezvolt[ @n lungul drumului jude\ean DJ 641.sanitare. Comuna Teslui este situat[ @n partea de est a jude\ului Dolj la cca 25 km de Municipiul Craiova./fax. fapt ce creaz[ probleme locuitorilor privind s[n[tatea. 3. provenit din precipita\iile atmosferice. drumuri comunale ]i uli\e laterale. JUDE|UL DOLJ. URIENI. poli\ia. #n ceea ce prive]te dotarea hidroedilitar[ a comunei. Comuna Teslui are @n componen\a sa opt sate. 4.C. 0251/510859 sau 0742214010 INFORMATII GENERAlE PRIVIND PROIECTUl. URIENI. Aceste surse nu asigura nici calitatea si nici cantitatea apei necesara satisfacerii nevoilor gospodaresti si publice. locuitorii nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa ]i nici de sistem centralizat de canalizare. DAVARO IMPEX S. CEC. 28 / 09. Calea Unirii nr. judetul Dolj. Din punct de vedere al normelor igenico . dispensare umane . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. Situatia actual[ si informatii despre entitatea responsabil[ cu implementarea proiectului. Locuitorii acestor sate vor beneficia de un siste centralizat de alimentare . a permis difuzia apei uzate in apa freatica de mica adancime sau . dispensar veterinar. Amplasament: SATELE TESLUI. 2. c[mine culturale.G. 5. tel.

Realizarea sistemului de canalizare menajera irnpreuna cu alimentarea cu apa potabila a tuturor locuitorilor comunei Teslui sunt prevazute in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Consiliul Local al comunei Teslui care a identificat urmatoarele nevoi pe termen lung: . Satele Teslui.cresterea nivelului de trai pentru grupul tinta prin asigurarea accesului la sistem centralizat de canaIizare menajera timp de 24 orelzi . infiintare de sistem de canalizare menajera in satele Teslui. urmand ca intr-o faza ulterioara sa fie dezvoltat sistemul de canalizare si epurarea a apelor uzate la nivelul intregii comune TESLUI. si fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele: .30 de angajati locali ca urmare a locurilor de munca temporare directe create pe perioada constructiei . 4 angajati permanenti. . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. . . . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui.incadrarea lucrarilor in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TESLUI. prin deplasarea pe teren si studierea amplasamentelor.unitati publice . Viisoara Mosneni si Urieni. . . Dimnensionarea obiectelor sisternului de canalizare menajera are la baza elernentele date prin tema de proiectare si vizeaza dotarea tehnico-edilitara a localitatiilor in deplina corelare cu situatia existenta. prin realizarea unui sistem de canalizare menajera care sa colecteze si epureze toate apele uzate .date tehnice suplimentare preluate din alte documentatii existente. cu referire la lucrari hidroedilitare inclusiv pentru protectia mediului.reducerea cazurilor de imbolnavire datorita indepartarii si anihilarii agentilor patogeni . Viisoara Mosneni si Urieni num[r[ 1377 locuitori cuprinsi in 594 gospod[rii In aceste sate exista urmatoarea infrastructura: . in vigoare la data prezentei. Solutionarea problemei care face obiectul prezentului studiu.completarea infrastructurii prin sistemul de canalizarea menajera in vederea dezvoltarii durabile a regiunii . . . . . Prezenta documentatie are ca obiect realizarea sistemului de canalizare menajera in sate Teslui.de suprafata. Gradul de poluare crescut al emisarului are influente negative asupra faunei acvatice si implicit asupra oamenilor . este Consiliul Local Teslui.magazine rnixte cuplate cu bamri si societati agricole. scara 1 : 5000 si scara 1: 1000. inclusive din discutiile purtate cu administratia locala . 20 .agenti economici . apa utilizata in mod curent pentru populatiei si animale. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului.date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului. . .considerarea tuturor prevederilor actelor normative si a standardelor de profil.topografia localitatii obtinute din planurile topografice.caracteristicile geologice si hidrogeologice ale terenului din zona.crearea de noi locuri de munca prin proiect : . PopuIatia din comuna Teslui este de 2780 locuitori cuprinsi in 1173 de gospodarii .tema de proiectare .imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din satele Teslui.

In Planului National de Dezvoltare (PND) au fost identificate un numar de prioritati ce au ca obiectiv imbunatatirea calitativa a mediului si protectia acestuia si care. . Scenarii tehmco-economice prin care obiectivele proiectului de investi\ii pot fi atinse ( @n cazul @n care. in satelor Teslui. Descrierea investitiei.#mbun[t[tirea accesului la servicii de baz[ pentru populatia rural[. nu a fost elaborate un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi\ii pe termen lung). Obiectivul proiectului @I constituie realizarea unui sistem centralizat de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. sprijinirea activitatilor economice comerciale ]i turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale. . descarca apele uzate menajere in mod haotic si necontrolat. .#mbunatatirea conditiilor de viata ]i a standardelor de munc[ ]i mentinerea populatiei @n spatiul rural. jude\ul Dolj 0251/ 456663 2. concomitent cu sistemul de alimentare cu apa . In aceste sate nu exista sistem de canalizare menajera. nr. 107 /1996 ]i 584 din 30 iunie 2004. Intre aceste prioritati se gaseste si controlul gospodaririi apelor si al apelor uzate. iar locuitorii.- Cod Fiscal Localitatea Tel/fax 4553330 Teslui. 2008/60/EEC. ceeace conduce la influentarea negativa a sanatatii populatiei si infestarea mediului inconjurator.G. Directiva 80/68/EEC privind protectia apelor subterane. . in contextul existent se considera necesara si oportuna realizarea unui sistem de canalizare menajera la standardele UE. . precum ]i ]cenariul tehnico economic selectat. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi\ii pe termen lung (@n cazul @n care a fost elaborate @n prealabil privind situa\ia actual[. Consiliul Local al Comunei Teslui au intocmit studiul de fezabilitate pentru obtinerea fondurilor necesare realizarii sistemului centralizat de alimentare cu apa a satelor Teslui. b. . a. transpus[ prin Lega Apelor nr. care s[ asigure @n efluentul epurat. La elaborarea ]i analiza scenariilor propuse.Cre]terea numarului de sate renovate. necesitatea ]i oportunitatea promovorii investitiei. Viisoara Mosneni si Urieni . transpus[ @n legislatia romaneasc[ prin H. 118/2002 ]i Directiva cadru privind apa. conduc la imbunatatirea calitatii vietii. in concordanta cu PNDR Masura 322. duce la : .Ameliorarea calit[tii mediului ]i diminuarea surselor de poluare. cu functionare permanent[. s-a avut @n vedere factori care dicteaz[: .Asigurarea premiselor dezvoltarii durabile a regiunii. anterior studiului de fezabilitate. Construirea sistemului de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. condi\ile de desc[rcare @n emisar impuse de NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de @nc[rcare cu poluanti a apelor uzate industriale sau or[]enesti @n receptori naturali".Ameliorarea @n conformitate cu standardele @n vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor ]i a activitatilor productive desfa]urate. nr. Viisoara Mosneni si Urieni prin programul finantat de UE si Guvern prin PNDR Masura 322. Deoarece Consiliul Local acordata o atentie speciala ridicarii nivelului social prin imbunatatirea calitatii vietii si a sanatatii populatiei din comuna Teslui.#mbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spa\iului rural.

si ca pozitie : sunt la limita dintre pasune si arabil. . . . .sistemul de canalizare optim. . cheltuielile de exploatare precum ]i eficien\a epurarii.-creerea a 3 sisteme de canalizare menajera. amplasamentul sta\iei de epurare ]i conditiile de desc[rcare la emisar.Emisarul ]i amplasamentul statiei de epurare.utilizarea foarte eficienta a configuratiei terenului natural care are o panta generala mica dar continua. . canalele colectoare catre statia de epurare ajung a fi pozate la adancime ce depaseste in unele locuri 6 m.conditii de dezafectare minime a terenului din amplasament deoarece statia de epurare si rigola de descarcare a apelor epurate sunt pe domeniu public.canale colectoare . b.deci investitie financiara mai mica. . . unic de canalizare in satele Teslui.Topografia terenului. independente . conditiile reale din teren : satele fiind in .statie de epurare unica. .cost scazut al apelor epurate. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. DEZAVANTAJELE acestei variante constau in : -datorita configuratiei terenului . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui . dicteaza costurile de investitie.racord electric unic. va avea in componenta urmatoarele: .exploatarea si intretinerea centralizata a sistemului de canalizare menajera ceea ce implica cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate si un grad de responsabilitate mai mare al angajatilor. . partea cea mai joasa a celor trei sate. Scenariul 1 Sistem.retele de canalizare pentru cele 3 sate. cu amplasarea statiei de epurare in satul Teslui. In vederea stabilirii variantei optime pentru sistemul de canalizare menajera a satelor Teslui.Marimea ]i @ntinderea localitatii. care trebuie s[ apar\ina domeniului public. dicteaza condi\iile impuse la descarcare @n emisar ]i marimea terenului disponibil pentru statia de epurare. modul de colectare ]i transport al apelor uzate. Pentru ca sistemul unic de canalizare menajera. .Tehnologiile de epurare. judetul Dolj.utilizand numai scurgerea gravitationala.prelungire unul celuilalt.sistem unic de canalizare menajera pentru cele trei sate studiate din comuna Teslui -II. pe teren cu categoria de folosinta -pasune . cate unul pentru fiecare sat. dicteaza modul de colectare ]i transporta apelor uzate spre epurare. proiectantul a analizat urmatoarele variante: .I.1. astfel: . AVANTAJELE acestei variante constau in : -costuri reduse prin alegerea celei mai potrivite solutii tehnice pentru. deci functionare mai in siguranta . fapt ce conduce la majorarea investitiei (executia fiind dificila la adancime mare sau introdus statii de . dicteaza sistemul de canalizare optim (unitar sau divizor). sa poata deservi cele 3 sate.

lipsa colectoarelor de canalizare si adancimea mica de pozare a retelei de canalizare conduce la reduceri de costuri .cost scazut al apelor epurate.instalare simpla si rapida. . .posibilitatea de extindere a capacitatii.325 / 2005 si HG nr.lipsa terenului de amplasare in satele Viisoara Mosneni si Urieni . . Scenariul 2 Creerea a 3 sisteme de canalizare menajera. .retele de canalizare pentru fiecare localitate in parte. . respectiv: .suprafata de teren ocupata mai mica.costuri foarte mari ca investitie ( 3 statii de epurare a apelor uzate menajere. . DEZAVANTAJELE acestei variante constau in: .in caz de avarie ( defectiune) a uneia din statiile de epurare. Sistemul de canalizare menajera propus va asigura colectarea apelor menajere de la persoane fizice si juridice.intretinere si exploatare usoara a retelei de canalizare menajera .cost mare al apelor epurate. . . . . b.3. 3 bransamente electrice la reteaua de 20 kv si 3 posturi de transformare ).retele de canalizare pentru cele 3 sate. iar in urma epurarii calitatea apei rezultate va corespunde parametrilor impusi de NPT A 001/2002 modificata si completata prin HG nr.statie de epurare unica.canal colector .in caz de avarie a statiei de epurare consecintele negative se vor resfrange asupra intregului sistem neputandu-se asigura functionarea independenta a retelelor de canalizare pentru locuitorii fiecarui sat. celelalte doua pot functiona la parametrii normali neafectand locuitorii acestor sate.sunt necesare costuri suplimentare pentru achizitionarea terenului necesar amplasarii lor.3 bransamente electrice la reteaua de 20 kv si trei posturi de transformare. . Scenariu recomandat de catre proiectant Din analiza altemativelor prezentate anterior proiectantul propune ca solutie optima pentru realizarea sistemului de canalizare menajera in satele Teslui. . .consturi de investitie mai mici. Avantajele scenariului recomandat . .3 statii de epurare cate una pentru fiecare sat. Viisoara Mosneni si Urieni varlantei I.Materii in suspensie (MS).0 mg/l . .pompare ape uzate intermediare ). .210 /2007 ale caror valori maxime admise sunt: 35. AVANTAJELE acestei variante constau in : . cate unul pentru fiecare localitate In acest caz sistemul de canalizare menajera va fi campus din: .2.personal de exploatare calificat de trei ori mai mult si implicit costuri mai mari in exploatare . b.

0 mg/I 125.Statie de epurare mecano .000 ]i ridic[rilo topografice scara 1 : 1000. va asigura colectarea ]i epurarea apelor uzate menajere din satele Teslui. 766/97 investi\iae face parte din categoria de importan\[ normala "C". care va cuprinde urmatoarele obiecte (Iucrari) principale: . Tinand seama de topografia terenului.5-8.25. impune o schema tehnologica de canalizare.0 mg/I 1. Proiectul de canalizare ]i epurare. . L= 4.Canalizare din tuburi PVC.Unitati pH .5 mg/I 20. Dn = 300 mm. Descrierea constructiva. exeutie si exploatare a lucr[rilor de alimentare cu ape si canalizare @n mediu rural . Viisoara Mosneni si Urieni. . L= 6. conform P. Canalizarea proiectat[.G. . Reteaua de canalizare. functionala ]i tehnologica a investitiei. Proiectarea retelei de canalizare s-a efectuat @n baza planului general de @ncadrare @n comun[ scara 1 : 5.11 mc/zi Q u orar max = 20. Ghid de proiectare. proiectul propune o schema de canalizare @n sistem separativ.966 m . ]i clasa de importanta III.0 mg/I 2. din tuburi PVC. . Dn = 250 mm.Retea de canalizare.Indicativ GP 106-04.454 m.Temperatura c. se @ncadreaza @n priorit[\ile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (P.100/1-2006. sunt: Q u zi med = 172.70 l/s) Conditiile topografice ale zonei. Reteaua de canalizare menajera proiectat[ cuprinde : . @mbinate etan] cu inele de cauciuc. comuna Teslui.Fosfor total (P) .G. Debitele caracteristice ale apelor uzate menajere au fost determinate conform prevederilor “Normativ pentru proiectarea ]i executarea lucr[rilor de alimentare cu ap[ ]i canalizare a localit[\ilor din mediul rural”.0 mg/I 0.biologica compacta.420 m.94 mc/zi Q u zi max = 242. . Conform H. .52 mc/h (0. Canalizarea se va amplasa pe trama stradala a localitatii @n afara zonei carosabile pe strazile . astfel : . ce se monteaza cu u]urin\a datorita greutatii reduse ]i sistemului de @mbinare rapid[. Indicative P66 – 2001.Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBOs). Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate.60 l/s) Q u orar min = 2.0 mg/I 6.U. intercalate pe retaua de canalizare (acolo unde datorit[ topografiei ]i amplasamentului epurarii le impun) . . se va executa.Substante extractibile cu solventi organici .Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) .O reteaua de canalizare gravitational[ de colectare ]i transport a apelor uzate . ]i de amplasamentul statiei de epurare.) al comuna Teslui.18 mc/h (5.5 35° C . Reteaua de canalizare gravitationala @n lungime totala de 11.Canalizare din tuburi PVC.Detergenti sintetici biodegradabili .Azot amoniacal (NH4+) . de faptul ca localitatea este str[b[tut[ de drumul jude\an Dj 641.Statii de pompare a apelor uzate.

P= 1. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. . Dimensiunile sta\iilor de pompare: . .9 kw. electropompe submersibile pentru apa uzata. Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face prin intermediul pieselor de racord speciale.diametrul: 1000 mm.panou de control. Pe traseul drumului jude\ean. H= 14 mCA. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. avand caracteristici : Q = 13. functie de pompele ce echipeaza fiecare statie de pompare.c. realizarea pe reteaua de canalizare 4 statii de pompare. se realizeaz[ din fibr[ de sticl[ ranforsat[ ]i este formate din: . P= 1. . cu diametre cuprinse @ntre D = 125 – D = 90 mm. 500 m subtravers[ri. . sau aproape de axul drumului pe strazile neasfaltate. electropompe submersibile pentru apa uzata. .a. se vor lua masuri pentru securitatea ]i stabilitatea constructiilor ]i instalatiilor @nvecinate sau interceptate @n s[p[tura. SRD 17. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. Topografia terenului impune. precum ]i pentru protectia muncitorilor ]i a pietonilor. .20 m grosime.9 kw.adancimea de @ngropare maxima: 6 m de la nivelul solului. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. ce rezulta din conditia latimii ]antului de pozare. electropompe submersibile pentru apa uzata. pompeaza apa uzata la statia de epurare. avand caracteristici : Q = 13.00 mc/h. cu rotor toc[tor.orificiu refulare. Pozarea tuburilor de canalizare din PVC @n ]anturi se va efectua @n mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0.4. cu rotor toc[tor (1 + 1 R .pompe. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R.6.orificiu intrare cablu de alimentare. SP.0 kw.senzori de nivel.00 mc/h. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. pentru posibilitatea record[rii la canalizare a gospod[riilor pe care nu este re\ea s-au prev[zut din loc @n loc.10 m sub ]i 30 cm deasupra acestora: Lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. H= 11 mCA.00 mc/h. P= 1. la distan\a de c. cu rotor toc[tor. Statia de pompare.9 kw. P= 4. Pe reteaua de canalizare se vor executa c[mine de vizitare din elemente prefabricate din beton pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul @n punctele de schimbare a directiei ]i la intersectii de canale.asfaltate (pe acostament). a spatiilor verzi ]i a trotuarelor. H= 11 mCA. fiind asigurate prin sprijiniri. la cap[tul fiec[ruia se prevede c[min de vizitare. Proiectul prevede ]i lucrarile de refacere a carosabilului. Statia de pompare SP. astfel: . H= 12 mCA. . acolo unde va fi afectat de executia lucrarilor. .orificiu preaplin.orificiu aspiratie. avand caracteristici : Q = 20 mc/h.2. av`nd coracteristici disticte pentru fiecare din ele. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. electropompe submersibile pentru apa uzata. Statiile de pompare sunt echipate cu dou[electropompe submersibile pentru apa uzata. Sapaturile necesare pentru executarea retelei de canalizare se vor executa partial mecanic ]i manual. avand caracteristici : Q = 8. In timpul executiei lucrarilor. cu rotor toc[tor. Statiile de pompare de tip TOP 65.capac de vizitare.1. .3. cu rotor toc[tor.6. . . Condudele de refulare la statiile de pompare. Pn. . se vor executa din teava PEHD. Statia de pompare SP. @n care se monteaz[ conducte de canalize. Statia de pompare SP.

10 < 35 89. .rezervor heterotrofic de nitrificare ]i denitrificare cu aerare cu bule fine ]i dispozitive de sustinere a masei organice tip bioflim.a. pe teren ce apartine domeniului public.rezervor hidroliza .08 < 25 90. care se afl[ la cca 500 m fa\[ de sta\ia de epurare. 500 m de zona de locuinte. bransament alimentare cu ap[. ' .06 Consum biochimic de oxigen (CBO5) 256. Statia de epurare este amplasata la c. . Apele uzate evacuate sunt de provenienta menajera ]i conform normativului GP106-04.fermentare . .98 <1 93. .5 gr/om.rezervor coagulare .unitate de dezinfec\ie cu ultraviolete.gratar mecanic. treapta mecanic[. . administrat de Prim[ria comunei Teslui. amenaj[ri teren : . . ..c. .camin by-pass statie epurare .24 Azot amoniacal (NH4+) 38. . respectiv eficienta de epurare necesara. .rezervor sedimentare primara cu decantor laminar indus.separator de grasimi. adica . .zi . instalatie deshidratare n[mol. acces carosabil ..bazin de egalizare.zi .74 Pentru realizarea gradului de epurare necesar ]i @ndeplinirea condi\iilor impuse de NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de @nc[rcare cu poluan\i a apelor uzate industriale sau or[]ene]ti @n receptori" proiectul propune realizarea unei statii de epurare mecano-biologica compact[. care va cuprinde urmatoarele lucrari: . .azot amoniacal (NH4) 6 gr/om.zi . conform breviarului de calcul ]i concentratiile limita maxim admise conform normativului NTPA 001/2002. . omogenizare ]i pompare ape uzate .rezervor hetero-autotrofic de nitrificare ]i denitrificare .rezervor autotrofic de nitrificare . treapta biologic[ (bloc compact de epurare). .fosfor total (Ptot ) 2. . sunt: Denumire indicator Caracteristci chimice Concentrat la limita Eficienta de ale apei uzate maxima admisa epurare necesara (mg/I) (mg/I) (%) Materii totale @n suspensie (MTS) 320. . .amenajare teren.deznisipator .zi Concentratiile de substante poluante @n apa bruta. Statia de epurare. pavilion de exploatare.79 Fosfor total Ptotal 15.poluanti organici biodegradabili exprimati @n (CBO5) 40 gr/om.41 <2 94.materii totale @n suspensie (MTS) 50 gr/om. Emisarul apelor epurate @I constituie p`e`ul Teslui. bazin sedimente primare.. @nc[rc[rile cu poluan\i se calculeaz[ pe baza cantit[\ilor specifice de impuritati pe locuitori si zi.

omogenizare ]i pompare (6). Apa rezultata din decantarea namolului @n bazinul de colectare. aici sunt retinute substantele plutitoare prin flotatie gravitational[ ]i separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0. Pentru exploatarea statiei de epurare s-a prevazut un pavilion tip container cu o suprafata utila de 14. Dupa umplerea bazinului de colectare ]i pompare n[moI. destinat laboratorului de analize Apa menajer[ rezultat[ de la pavilionul de exploatare (grup sanitar). pentru apa uzata. omogenizare ]i pompare (6). diverse • . La intrarea apei @n treapta biologica. @n blocul de epurare mecanica. apoi apa uzata trece @n deznisipator.1).separator de grasimi (3). gravitational. Namolul deshidratat @n saci @n unitatea de deshidratare este transportat ]i depozitat pe platforma de containere (10). Din caminul de prelevare probe. @n functie de acumularea acestora.1) de la intrarea pe platforma statiei de epurare. ajunge gravitational @n bazinului de egalizare. Pentru necesit[ti de spalare ]i @n caz de incendiu se prevede un hidrant suprateran. Evacuarea gr[similor separate se face gravitational. In bazinul de colectare ]i pompare nomol se prevede o electropompa submersibila pentru apa uzata ]i un mixer electromecanic.Bio 9500. namolul este pompat @n unitatea de deshidratare cu saci filtru (9). Descrierea schemei tehnologice Apa uzata menajera ajunge prin pompare in caminul de distributie/preaplin/by-pass (CV. apa epurata ]i dezinfectata ajunge gravita\ional @n emisar (balt[ ). Treapta de epurare biologic const[ din doua module de epurare biologic[ compacte supraterane.2). pentru descompunerea substantelor organice (biopreparate). Nisipul va fi spalat ]i tratat cu biopreparate de tip Bacti . Pentru deservirea blocului de epurare biologica se prevede un rezervor ]i dozator coagulant. Periodic grasimile acumulate ]i stabilizate se evacueaz[ prin vidanjare sau pompare. Apa tehnologica pentru unitatea de deshidratare. alimentare cu energie electric[. Mai departe @n func\ionarea normala apa ajunge la gratarul mecanic manual (2. compus din dou[ compartimente. omogenizare ]i pompare. @n scopul stabiliz[rii acestuia. Din deznisipator apa ajunge @n bazinul de egalizare. pe conducta de refulare s-a prevazut un debitmetru electromagnetic.2 mm.. Gratarul manual. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistent[ la abraziune. Dupa retinerea materiilor solide @n suspensie.imprejmuire teren . In final apa epurata mecanic ]i biologic @n blocul de epurare este trecuta prin unitatatea de dezinfectie cu ultraviolete (7. sedimentare ]i pompare n[mol ]i apa filtrata din saci @n unitatea de deshidratare n[mol ]i apa colectata de gratarul platformei de containere ajunge gravitational. unde se elimina substantele organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) ]i compu]ii azotului ]i fosforului.1). Namolul rezultat din blocul de epurare biologica ajunge prin pompare @n bazinul de colectare ]i pompare namol (8). @ntr-un bazin de colectare grasimi (4). re\ine materialele solide @n suspensie. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @n tluxul tehnologic de epurare. Bazinul este echipat cu doua electropompe submersibile (1 + 1 R). apa epurata mecanic ajunge @n treapta de epurare biologica. @ntr-un bazin de stocare nisip (5). @n care se introduc. care este pompat[ @n treapta de epurare biologica (7.40 mp. @napoi @n bazinului de egalizare. rezervorul ]i dozatorul de coagulant.

C[minul asigur[ accidental (la caderea energiei electrice).Canalizare din tuburi PEHD Pn 6. .Canalizare din tuburi PVC. care permite spalarea nisipului.10 m.6). @ntr-un bazin de stocare nisip alaturat (poz. este o constructie circulara @n beton armat.Reteaua de canalizare Reteaua de canalizare care func\ioneaz[ gravita\ional are conductele executate din tuburi ]i fitinguri din PVC.Bazinul de egalizare.Canalizare din tuburi PVC. etc). Pn. . are rolul de a egaliza. astfel : . cu D= 5. Reteaua de canalizare care func\ioneaz[ sub presiune are conductele executate din tuburi ]i fitinguri din PEHD Pn 6 cu diametrul cuprinse @ntre D = 125 ÷ D = 90 mm. Bazinul este o constructie subterana realizata din beton armat de forma circulara. de form[ circulara cu D=2.16/20 are forma cilindrica cu diametru interior D = 1. apa de spalare ajungand @n circuitul de epurare. Deznisipatorul este o constructie subterana realizata din beton armat.5).Canalizare din tuburi PEHD Pn 6. Dn = 90 mm.00 . si grosimea de 10 cm realizat din beton armat. Bazinul se echipeaza cu o electropompa de nisip (rece).67 m.2). L=6. Dn = 250 mm. . are rolul de a retine materiale plutitoare ]i @n suspensie dintr-un curent lichid @n mi]care.Deznisipatorul (poz. @mbinate etan] cu inele de cauciuc.0-20 mc/h. L= 120 m. astfel : .966 m .6.spalari ]i apa potabila pentru grupul de exploatare. Caminul este realizat din beton armat C. @n functie de acumularea acestora. este o constructie subterana. Platforma statiei de epurare ]i a pavilionului de exploatare sunt prevazute cu centura de impamantare de protectie pentru consumatorii electrici.50 m. L= 4. Gratarul mecanic (utilajul) este realizat din otel inox. realizat din beton armat.4)/ Bazin de spalare si scurgere nisip (poz.50 m ]i adancimea de 1.90 m. @ntr-un bazin de colectare gr[simi.00 m ]i @naltime totala de H= 3. avand. 1). pentru separarea produselor mai u]oare decat apa (uleiuri. de foma circulara cu diametru 2. Dn = 1000 mm cu ad`ncimea variabil[. C[minele de canalizare se execut[ carosabile. . are rolul de a retine din apele uzate grasimile si particole minerale mai mari de 0. L= 633 m . cheson de forma circulara cu D=2.Gratarul manual (poz.3)/ Bazin de colectare si neutralizare grasimi (poz. omogeniza ]i compensa debitele orare de apa uzata primite ]i de a Ie trimite cu un debit constant @n blocul de epurare mecano-biologic. . sunt preluate printr-un bran]ament din reteaua de apa potabil[ a localitatii.Caminul de comutare (By-pass) (poz. descarcarea apelor uzate la emisar printrun canal de by-pass. din beton.454 m. Dn = 300 mm. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistenta la abraziune. C[minul este prevazut cu o vana cutit (stavila) Dn = 300 pe canalul de intrare @n sta\ia de epurare ]i cu un canal de by-pass Dn = 300mm. Descriere elementelor componente ale schemei tehnologice .2 mm.4 kw/400V /50Hz/2705 rpm. . P=2. Bazinul de colectare a gr[similor. Bazinul dispune de o instalatie hidro.50 m ]i o adancime de 1. conform profilelor longitudinale. prin p`lnia de colectare ]i instalatiile deznisipatorului. Dn = 125 mm.5).6. SRD 17. Q=0. Evacuarea gr[similor separate se face gravitational. grasimi. . prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @napoi @n fluxul tehnologic de epurare. Deznisipatorul dispune de un perete semi@necat cu latimea de 60 cm. omogenizare si pompare (poz. STAS 2448/82.00 m ]i @naltime 1. avand diametrul interior de 1.00 m ]i @naltime totala de H= 3.50 m realizat din beton armat. montat @ntr-o constructie subterana camin. H=2-12 mCA.

Statia de pompare se echipeaza cu 1 + 1 R electropompe submersibile pentru apa uzata avand caracterstici Q=35 .00 – 10. Pentru asigurarea necesarului de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare ]i pentru stins incendiu la statia de epurare se va asigura un bran]ament de alimentare cu ap[ de Dn = 90 mm @n lungime de 550 m de la reteaua publica.tanc de sedimentare primara cu decantor laminar inclus. realizat din beton armat.058 x2.00 mc/h.m ]i @naltime 5. cu dimensiunile 6.0 mCA.Bazinul de sedimente primare . ce pompeaza namolul @n instalatia de deshidratare ]i un mixer submersibil pentru nomol cu difuzor din otel inox.camera personal. . Bazinul se.Bransament alimentare cu apa. Q = 6.tanc de mineralizare trofica (treapta I) prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sustinere a biofilmului. colecteaza namolul primar pompat din decantarea primara.Pavilionul de exploatare asigura spatiile necesare desfa]urarii activitatii personalului de exploatare.tanc de mineralizare trofica (treapta II). P = 1. . Modulul este alcatuite din urmatoarele componente: . suprafata construita de 14. . .fermentare. Pavilionul de exploatare este o constructie tip container. prev[zut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului. dispunand de urmatoarele incaperi ]i functiuni : .40 mp. cu alimentare ]i evacuarea sacilor manual. asigura un grad de deshidratare >20% substanta uscata dupa 2 zile.laborator . . Instalatia de deshidratare cu saci cu reglare manuala a umplerii sacului. Blocul compact de epurare mecono-biologic pentru un debit Qzi max = 242.350 rpm .tanc de mlnerallzare prevazut cu sistem de @nc[lzire.00 mc. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului.5 kw. .40 mc/h ]i H= 10 mCA.tanc de bio-oxidare prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i medii fixe de sustinere a biofilmului.00 m.50 m. procesul tehnologic fiind automatizat ]i controlat permanent.unitate de dezinfectie cu ultraviolete. cu un volum util de 65. @ntr-o constructie monobloc realizata integral din otel inox. Cuprinde: un modul independent.11 mc/zi. #n incinta statiei de epurare s-a prevazut montarea pe bran]ametul de ap[ a unui hidrant de incendiu ]i a unui hidrant de gradina pentru intretinerea spatiului verde.Canalizare si conducte tehnologice asigura leg[tura @ntre obiectele tehnologice ale - .00 m ]i Hutil = 4.438 m. H = 10. 1. . Modulul este fixat pe o fundatie din beton armat.grup sanitar . Bazinul este o constructie subterana de forma circulara tip cheson cu diametru D = 4. Instalatia realizeaz[ o epurare biologica foarte eficienta.tanc de hidroliza . P=1.1 kw/400V /50Hz/2705 rpm ]i un mixer submersibil pentru omogenizare cu difuzor inox. . Pe bran]ament se va monta un apometru de contorizare a debitului prelevat.7 kw (doar o pompa se monteaza.Instalatia de deshidratare a nomolului este montata in camera utilajelor din pavilionul de exploatare. . . . P=3. . echipeaza cu 1 + 1 R rece electropompe submersibile pentru nomoi avand. cealalta r[m`ne ca rezerv[ rece).

apartine domeniului public. . Vii]oara Mo]neni ]i Urieni. astfel : Reteaua de canalizare gravitationala de apa uzata se va realiza din tuburi PVC-KG. 3. administrat de Primaria comunei Teslui. D=63 mm. udat ]i compactat. S= 384 mp ]i ridicarea cotei platormei cu 0. udat ]i compactat. cuprind : . Conducta de refulare namol primar de la blocul de epurare la bazinul de sedimente ]i conducta de namol primar pompat de la bazinul de sedimentare la blocul de deshidratare. Pn. consta @n sistematizarea terenului incintei statiei de epurare. L=. pozata cu panta continua pe directia de curgere a fluxului de epurare.6. Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate @n intravilanul satelor Teslui.25 m. Conducta apa epurata de la unitatea de dezinfectare la camine se va realiza din tuburi PVC Dn = 200 mm. @n panta continua de 1 %. S= 270 mp. Conducta de refulare ape uzate de la statia de pompare la blocul de epurare mecanobiologic se va realiza din teava de polietilena PEHD. se va realiza din teava de polietilena PEHD. Statia de epurare se va @mprejmui cu un gard din panouri bordurate pe stalpi din teava montati @n fundatie de beton.amenajare teren. prin executarea de umpluturi la cotele din proiect pentru asigurarea accesului carosabil la toate obiectele statiei de epurare ]i pentru asigurarea scurgerii apelor din ploi. a.acces carosabil. . @n panta continua spre blocul de epurare. . Tot din tuburi PVC-KG dar cu Dn. Ea se va poza de pat de nisip de 10 cm. Sita\ia ocup[rilor definitive de teren Pentru realizarea investi\iei este necesar[ ocuparea definitive[ a unor suprafe\e de teren. Dn = 300 mm. @n panta continua spre blocul de epurare. Zona si amplasamentul. situat @n satul Teslui. L= 38 m @mbinate cu inele de cauciuc. Reteaua de canalizare se va executa pe trama stradala a localit[\ilor Teslui. Ea se va poza de pat de nisip de 10 cm.420 m. Deasupra conductei 30 cm si lateral 20 cm (din conditiile de deschidere a transeii) umpluturile se vor realiza din nisip @n straturi de 20 cm. 250 mm L= 24 m ]i @n acelea]i condi\ii se va realiza canalizarea apelor de spalare a platformei de depozitare containere si reziduri a apei filtrate de la unitatea de deshidratare a namolului si al circuitului de apa filtrata de la bazinul de sedimente primare. pe o lungime 11. Statutul juridic al terenului care urmeaz[ a fi ocupat. iar statia de epurare pe un teren @n suprafata de 392 mp. L= 14 m. L=80 m . Deasupra conductei 30 cm si lateral 20 cm (din conditiile de deschidere a transeii) umpluturile se vor realiza din nisip @n straturi de 20 cm. b.6. Pn. . Lucrarile de amenajare. Date tehnice ale invetitiei. Ea se va poza pe pat de nisip de 10 cm. Regimul juridic al terenului ocupat temporar pe perioada executiei retelei de canalizare ]i definitiv pentru statia de epurare ]i statiile de pompare.Amenajare terenului. c. D =110 mm.statiei de epurare. comuna Teslui. pentru sta\iile de pompare ]i a sta\iei de epurare astfel: . Vii]oara Mo]neni ]i Urieni.28 m.@mprejmuire teren.

Panta longitudinala a traseelor studiate este variabila de aproximativ 1 .5 ÷ 2. cu .260.0 m = 34.420 m x3.Nivelul de referinta .unghiul de frecare interna Ø = 14 ÷ 15° .64.Statii de pompare SP.00 mp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat temporar 34.1. plastic consistente.Retea de canalizare 11. .76 ÷ 0. Studiu geo Ca sinteza a studiului geotehnic prezentam urmatoarele: Din punct de vedere morfologic traseele studiate strabat zone de dealuri si relativ plane cu usoare pante ale versantilor naturali catre platformele drumurilor.. • Argile cafeniu maronii.5 = 8. cu urmatoarele caraeteristici fizico-mecanice: . d.SP. cu compresibilitate medie. .77.6 kN/mc. Studiu topografic şi liste cu repere în sistem de referinţă naţional (conform anexa 1) .In studiu se anexeaz[ lista cu repere topografice.Studiile topografice au ca scop realizarea unui sistem planimetric şi nivelitic pentru obiectivul proiectat.00 mp Teren ocupat temporar: .C[mine de vizitare 236 buc x 1.014. umede de la 1.indicele porilor E = 0.3% . .000. .Sistemul de proiectie x.greutatea volumetrica aparenta γ = 18. plastic consistente.8 %. Din punct de vedere al regimnlni hidrologic local traseele studiate au un regim hidrologic mediu (scurgerea apelor nu este integral asigurata) la nefavorabil (exista zone cu baltirii).Au fost @ntocmite planurile topografice la scara 1:1. .00 mp . y. sunt reprezentate prin urmatoarele tipuri litologice : • Sol vegetal pe primii 0.umiditati variabile w= 23.0 m in jos.4 .00 mp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total teren ocupat definitiv +temporar 35. umede la foarte umede p`n[ la 1.Statie de epurare .Teren ocupat definitiv: .0m.00 mp 354. . .coeziunea c = 21 ÷ 22 kPa • Argile prafoase la argile nisipoase cafenii galbui. d. .1 ÷ 23.compresibilitate medie M2-3 = 164 ÷ 165 daN/cm2. favorizante concentrarilor de ape si inmuierii terenurilor si zonelor laterale. d.2.5 ÷ 2. Formatiunile litologiee intalnite la cartarea de suprafata cat si cu forajele geotehnice.indice de consistenta Ic =0.260.00 mp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat definitiv: 754. cu cuiburi de nisip si concretiuni calcaroase.Marea Neagr[.5 ÷ 18. .1 .00 mp 392.63 ÷ 0. STEREO 1970 .20 m. Studii de teren. cu compresibilitate medie.

50 cm (tab 3 ).indicele porilor E = 0. suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate.07 amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica I. pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si B= 0.2 ÷ 19. variaza intre Ppl = 166. .Toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 20 cm.indice de consistenta Ic = 0.Natura terenului (terenuri medii la bune de fundare ). . .0m si adancimea de fundare hf =1.5s are gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de revenirede 50 ani) .81 ÷ 0.6 kPa pentm Df= 0.Presiunile conventionale variaza intre Pconv =162 kPa. -Tasarea absoluta probabila pentru o fundatie dretptunghiulara cu latimea B = 2.Avind in vedere caracterul foarte coeziv (argile) nu se recomanda amestecul cu nisip pentru formarea patului de montaj.Paminturile necoezive se pun in opera de preferinta la suprafata rambleelor sau patului umpluturilor.8 %. are un coeficient de seismicitate Ks = 0.unghiul de frecare intema Ø = 17 ÷ 18°. cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de compactare de 90%. . cu un risc geotehnic redus si s-au avut in vedere: .5m care exercita o presiune Pn = 2.7 kPa (tab 2). pentru adincimea de fundare Df= 3m si latimea fundatiei B = 2m .0.73 ÷ 0. la o umiditate apropiata de umiditatea optima de compactare.urma'toarele caracteristici fizico-mecanice: ' . .umiditati variabile w = 19.9 kPa.5m. Din punct de vedere al categoriei geotehnice conform normativ NP 074 . . .7 kPa.Presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la Pcr = 240. . . in care s-ar putea aduna ape de infiltratie sau meteorice si pot inmuia umpluturile favorizind tasarile si deteriorarile. .compresibilitate medie M2-3 = 172 ÷ 175 daN/cm2.16.6m (tab 2) si Ppl = 225. .Nivelul apei fara epuismente.Materialele locale se vor folosi pentru umpluturi la o umiditate apropiata de umidiatea optima de compactare in straturi de maxim 20 cm cu compaetarea fiecarui strat . .0 daN/cm2.greutatea volumetriea aparenta γ = 19.8m si latimea fundatiei B= 0. . perioada de colt Tc = 1. sau vor fi sprijinite pentru adincimi mai mari de 1.8 m si latimea fundatiei B = 0.Taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/0.88 privind executarea lucrarilor de terasamente. . . .Se va evita formarea unor depresiuni sau pungi din paminturi necoezive in corpul umpluturilor.Importanta cons1roctiei (amenajerii) normala.5 conform normativ C 169 .Presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale). .74.coeziunea c = 25 ÷ 27 kPa • Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer. pentru adincimea de fundare Df= 0.Risc inexistent din punct de vedere al vecinatatilor.6m in (tab2) si Pcr = 293. este S =1. .2 ÷ 19. obligatoriu in straturi orizontale sau cu o usoara inclinare catre lateral pe toata latimea rambleului. .Din punct de vedere al seismicitatii. Zona studiata se gaseste in cadrui tipului climatic I cu un indice de umiditate Im = -20 .4 kN/mc. .6m si Pconv = 242 kPa pentru Df = 3m si B= 2 m conform tabel 1.82.

Controlul gradului de compaetare al umpluturilor se va determina conform STAS 1913/13-83. Situatia existent[ a utilit[tilor si analiza de consum.18/22. precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U. clasa de expunere 20.5.1 . .5) @n lungime de 753 m ce se va realiza din teava polietilena PEHD. omogenizare ]i pompare.18/22.Putere instalata Pi = 8.5.966 m ]i Dn = 250 mm.Terenurile din zona se incadreaza in categoria terenurilor categoria a II-a din punct de vedere al comportarii la sapatura mecanica si sunt mijlocii la tari din punct de vedere al comportarii la sapaturi manuale.50 m. clasa de expunere 20.1 . Lista receptoarelor (consumatorilor).. este o constructie subterana realizata din beton armat de forma circulara cu diametrul D = 5.Adancimea frecventa de inghet a zonei este de 40 cm.50 m.00 m ]i @naltime totala de H= 3.3. @ntr-un bazin de stocare nisip. . .0 m. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @n fluxul tehnologic de epurare. .Conducte de refulare de la statiile de pompare (SP.2 .Bazinul de egalizare. .00 m ]i @naltime 1.E. Caracteristicile principale ale constructiilor. precum ]i a unui bran]ament de alimentare cu apa. Necesarul de utilitati pentru varianta propus[ promovarii Pentru sistemul de canalizare ]i epurare proiectat. D = 125. Alte studii de specialitate necesare Nueste cazul e.Reteaua de canalizare gravitationala cu lungimea de 11.SP. la care s-au ata]at doua compartimente. realizat din beton armat marca C. D = 300 mm.ce se instaleaza: • Statie de pompare SP. . f. L= 120 m ]i D = 90 mm. L= 4. este o constructie subterana compacta realizat din beton armat de forma circulara cu D = 2.00 m ]i H = 3. cu o suprafata construita de 14.00 m ]i H = 5.1. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizorii de materiale agrementate pentru executia lucrorilor. L= 6.5. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistenta la abraziune.00 m ]i H = 4.18/22.separator de gasimi.5.00 kW . clasa de expunere 2a.00 m. de foma circulara cu diametru 2. f.Adancimea de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 80 cm. d. se impune asigurarea alimentarii cu energie electrica pentru statia de epurare ]i pentru cele 4 statii de pompare. amplasamentul se gaseste in Zona C. Unul pentru colectarea gravitationala a grasimilor. Constructiile de forma circulara au diametru D=2.• Statie de pompare SP.Deznisipatorul . L = 633 m. Aceste materiale sunt @n conformitate cu prevederile HG nr.00 kW .10 m.40 p.420 m ce se va realiza din tuburi PVC.Putere simultana Ps = 4.Din punct de vedere climatic. de forma circulara cheson cu diametrul D = 4.Bazinul de sedimente primare din cadrul statiei de epurare este o constructie subterana realizata din beton armat C. al actiunilor date de zapada. realizat din beton armat marca C. . . La realizarea lucr[rilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementorilor nationale @n vigoare.Pavilionul de exploatare este o constructie tip container. .454 m. . .Din punct de vedere eolian (actiunea vintului) amplasamentul studiat se gaseste in zona B.

Putere instalata Pi = 3.praful din @mpr[]tierea p[mantului.activitatile generatoare de impact asupra mediului sunt cele legate de executia lucrarilor . 4.Putere simultana Ps = 1. se desprinde urmatoarele concluzii : .Putere instalata Pi = 29.3 .90 kW . Din analiza celor doua etape caracteristice.. Impactul produs @n perioada de executie asupra factorilor de mediu ]i @n special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza @n limitele admise. pentru verificarea @nc[rc[rii cu substante poluante @n efluentul epurat. iar @n perioada de exploatare numai @n situatii accidentale (cutremure. Bran]amentul de apa se asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apa a localit[tii Teslui.• Statie de pompare SP.Putere instalata Pi = 3.pentru evitarea unui risc cu impact asupra s[n[t[tii. Din tabloul de joasa tensiune al statiei de epurare. precum ]i statia de pompare SP.2. .grajicul de realizare al investitie : Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt: a. iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ. Etapa premerg[toare.• Statie de pompare SP.Putere simultana Ps = 1. Statiile de pompare SP.80 kW .Putere instalata Pi = 3.80 kW f. Proiectul respecta toate reglementarile de mediu (Legea 137/1995). etc) .90 kW .80 kW .4 . lucrarile proiectate contribuind @n cea mai mare m[sur[ la @mbun[t[\irea factorilor de mediu. surp[ri.solul ]i apa subterana sunt afectate @n perioada de executie. Această etapă cuprinde toate procedurile necesare în vederea contractării fondurilor . asigurand @n efluentul epurat conditiile impuse de NTP A 001/2002. zgomotul ]i emisiile gazelor de ardere de la utilajele de constructie. execu\ie ]i exploatarea canalizare si statie de epurare. .90 kW . afecteaz[ temporar aerul atmosferic.4 se vor alimenta prin racord la reteaua publica din localitate.80 kW .2 – SP.Putere simultana Ps = 1.90 kW • Statie de epurare .Putere simultana Ps = 23. Durata de realizare si etape principale . g. se vor efectua periodic analiza calit[tii apei epurate. amplasat @n incinta gospodariei de ap[ care se afla la distanta de 600 m fata de statia de epurare. Solu\ii tehnice de asigurare cu utilit[ti Alimentarea cu energie electrica a sta\iei de epurare se va asigura prin construirea unui bransament la PTA 100 KVA.1. . . se va alimenta @n cablu toate obiectele componente ale statiei de epurare ]i iluminatul de incinta. La dmensionarea postului de transformare din gospod[ria de apa s-a luat in calcul si necesarul statiei de epurare. Concluziile evaluorii impactului asupra mediului.

Valoarea total[ cu detalierea pe structura devizului general. . . . d.validarea raportului de evaluare.stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de execuţie. .Receptia finala la sfârsitul perioadei de garantie COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI 1. Etapa realizării execuţiei . c.selectarea ofertelor. .elaborarea raportului de evaluare.stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de proiectare. . .pentru execuţia lucrării şi procedurile de selectare la nivelul regional şi După selectarea lucrării urmează: b.lansarea licitaţiei .publicarea rezultatului licitaţiei. .Receptia la terminarea lucraril . . Licitaţia pentru execuţia de lucrări: .selectarea ofertelor de servicii de proiectare.predarea amplasamentului .stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei.lansarea licita\iei pentru servicii de proiectare.întocmirea documentelor pentru licitaţie de lucrări.elaborarea raportului de evaluare. . .realizarea proiectului tehnic şi însuşirea lui. Etapa privind realizarea proiectului tehnic: . .Execuţia lucrărilor va dura 18 luni conform graficului alaturat e) Etapa finala . .stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei. .

000 lei TVA 19% 18.Certificat de urbanism .. CHELTUELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 3.000 lei/km = 21.Acord de mediu .Studiu hidrogeologic .500 lei ---------------------.500 lei = 3.0.Cablu joasa tensiune 0.000 lei .Studii topografice 10. 3.000 lei TVA 19% 2. 117.2.6 km x 100.Avize si acorduri pentru record si bransament la retele publice .500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 63. –SP 4.000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ sta\ie pompare SP 1.280 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Taxe pentru ob\inerea de avize.810 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP.1.280 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 14.500 lei/buc = 14.4 KV 0.1.000 lei . 2.Avizul de Gospodarire a Apelor 250 lei 125 lei 500 lei 600 lei . acorduri ]i autoriza\ii .000 lei/km = 60. Alimentare cu enerqie electric[ sta\ii pompare SP 1.Studii de teren .1.2. Alimentare cu energie electric[ statia de epurare . 35.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 4. – SP 4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.Firid[ bran]ament 4 buc x 3.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.500 lei ..500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 63.EVALUARE – SCENARIUL 1 CAP.810 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP.Aviz sanitar .500 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ 99. – Ob.Obtinere/prelungire autorizatie construire .Bran]ament electric @n cablu torsadat 0.5 km x 43. .Firida bran]ament 1 buc x 3.Studii geotehnice 2. CHELTUELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 2. 2.

000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 10.000 lei .Verificare tehnica proiect 8.207 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 7.3.144 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 426.4.557 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.organizarea procedurii de achizitie publica . acorduri si autonzatii solicitate prin lege.650 lei TVA 19% 68.5.755 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 17.Asistenta tehnica proiectant 8.500 lei .000 lei .375 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6.Studiu de fezabilitate 36..Cheltuieli pentru @ntocmirea documenta\iei de licita\ie 2.350 lei TVA 19% 1.Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri de finan\are 5.asistenta tehnica .6. avize ]i autoriza\ii 9.Documentatii acorduri.255 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3..650 lei .500 lei TVA 19% 2.455 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . .500 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 14.Supraveghere tehnica 36.495 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 44.Proiect tehnic 198.600 lei ..Cheltuieli pentru comisiile de evaluare 7. 4.500 lei .000 lei .Avizului PSI 500 lei .995 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.000 lei .500 lei TVA 19% 8. .Alte avize.Cheltuieli management investi\ie 9.Cheltuieli pentru publicitate 1.500 lei TVA 19% 1.794 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.400 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 358.consultanta .Detalii executie 106.Proiectare si inginerie .

2.955 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP.100 lei/buc = 495.Amenajare taluz la deversare 20. 1. @mbtnate cu inel de cauciuc. RE|ELE DE CANALIZARE 4.1 D= 1.335 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP.400 lei . CELTUELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA Ob.064.250 lei . 1. .00 m.Foraje orizontale de subtraversare DJ.250 lei TVA 19% 998 lei .300 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 5. 236 buc x 2.145.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D =125 mm montat @n pam@nt 114 m x 100 lei/ml = 11.000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 2.200 lei .3 D= 1. STA|II DE POMPARE PE CANALIZARE 4.00 m. Constructii.540 lei . 7 buc x 12 m x 900 lei/buc = 75. 01. Constructii.966 m x 190 lei/ml = 943.1. capac si rama din fonta carosabil.148 lei .208 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R|EA DE CANALIZARE 3.454 m x 165 lei/ml = 1. HG 500/1994 si a indicelui de rata a inflatiei rezultat din “Buletinul Comisiei Nationale de Statistica”. 4.Camine de vizitare din beton.Construc\ii ]i instala\ii . 02. .1.retele canalizare Evaluarea s-a facut conform indici rezultati de la lucrari similare la nivel de preturi conform Decret 232/ 82 si reactualizati la zi conform HG 945 /90. @mbinate cu inel de cauciuc.600 lei . 3 531.198 lei TVA 19% 502.643.00 m.Terasamente statie pompare SP.500 lei . 4.1.1.2 D= 1.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.Terasamente statie pompare SP.Terasamente statie pompare SP.406 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. 1.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 423 x 76 lei/ml = 32.Total 52.Terasamente statie pompare SP.4 D= 1.2. 1.600 lei . HG 26/1992.00 m.910 lei . 6.

Camin comutare by-pass D=1.628 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Utilaje 135.Camin colectare si spalare nisip D=2.466 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total construc\ii 215.930 lei .40 m 14.500 lei .00 m.3 .Montai utilai SP.300 lei .274 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.Instalatii hidraulice . Hi = 4. H= 3.Deznisipator vertical D=2.00 m. H= 3.000 lei . Procurare utilaje utilaje si echipamente tehnologice .Montai utilai SP.00 m.200 lei .Montai utilai SP.3 (10% din voloore utilaj) 3.600 lei .083 lei TVA 19% 2.4 (10% din voloore utilaj) 3. 03.00 m.utilai tehnologic SP.000 lei .000 lei .conform lista utilaj 26.Platform[ din beton container pavilion exploatare 8. H=5. H=2.conform lista utilaj 27.00 m.utilai tehnologic SP.130 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje 13.conform lista utilaj 34.486 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje si echipamente tehnologice 15.50 m 58.458 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE POMPARE 157.50 m 22.300 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Utilaje 113.Constructie bazin omogenizare D=5.50 m.conform lista utilaj 25.Instalatii hidraulice – bloc epurare 35.600 lei .90 m 7.973 lei .50 m 22. Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice . STA|IE DE EPURARE 4.3. pompare 9.500 lei .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 6.Camin colectare uleiuri minerale D=2.1. Construc\ii .2.830 lei TVA19% 21.3.569 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.400 lei TVA19% 34.247 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Fundatie bloc epurare biologic 7.utilai tehnologic SP. H= 1.utilaj tehnologic SP.2 (10% din voloore utilaj) 2.730 lei .050 lei .4 .2 .0 m.Constructie bazin sedimente D= 4.900 lei .866 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii hidraulice si sanitare .2.2. 40.800 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 181.Bazin omogenizare.320 lei .1 (10% din voloore utilaj) 3.Montaj utilaj SP.

400 lei Instalatii iluminat exterior 18.960 lei .Hidrant de incendiu 1 buc x 3.071 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii electrice Instalatii electrice .Bran]ament de alimentare cu apa PE-HD.220 lei . 24 m x 165 lei/ml 3.812 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii bransament alimentare cu apa .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.320 lei TVA19% 9.100 lei/buc 14.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.759 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. D. 7 buc x 2.90 mm 550 m x 76 lei/m .Conducta refulare apa uzata/namol PE-HD.464 lei .Instalatii hidraulice . pompare 4.Camin de apometru 41.200 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii electrice 56..558 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii retele tehnologice de incint[ 34.100 lei TVA19% 10.Bazin omogenizare. capac si rama din fonta carosabil.200 lei Instalatii electrice de forta + AMC 19.100 lei Instalatii electrice .bloc epurare 10. 38 m x 190 lei/m 7.450 lei/buc .254 lei TVA19% 5.800 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii 51.751 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii hidraulice ]i sanitare 61. Constructii retele tehnologice de incint[ .700 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii retele tehnologice de incint[ 29.450 lei . @mbinate cu inel de cauciuc pentru descarcare la emisar.659 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii electrice 66.800 lei 3. D = 110 mm 28 m x 88 lei 2.Conducta refulare apa uzata/namol PEHD.bazin sedimente 4. @mbinate cu inel de cauciuc.Camine de vizitare din beton.bazin sedimente 6. D = 63 mm 14 m x 65 lei/m 910 lei .200 lei Instalatii electrice .

920 lei .Bazin omogenizare pompare 3.Montaj utilaj – Deznisipator 679 lei .050 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.Bazin sedimente primare 1.Montaj utilaj .Montaj utilaj .Bransament apa 154 lei .400 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii amenajare teren.Amenajare teren prin plantare. 17.Umpluturi de pamant pentru amenajare teren.Montaj utilaj .760 lei . 96 mc x 60 lei/mc 5.263 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii bransament alimentare cu apa 58.#mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 76 m x 170 lei/ml = 12.844 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.500 lei/buc = 3.Pavilion personal exploatare – laborator (container) 4.860 lei .500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii bransament alimentare cu apa 48. Montaj utilaje tehnologice .906 lei . .814 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii .2. .320 lei TVA 7. 47.013 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii amenajare teren.Bloc epurare 45.1 buc x 3. 14. inclusiv transport compactare ]i nivelare. 40.750 lei TVA19% 9.Montaj utilaj . @nsamantare cu iarba 144 mp x 15 lei/mp 2.970 lei TVA 19% 2.160 lei .763 lei .559 lei .0 mp x 205 lei/mp = 2.sta\ie de epurare 502.316 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Camin by-pass 422 lei .3.586 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice 57.Montaj utilaj .Gr[tar mecanic automat 597 lei .661 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii amenajare teren.Montaj utilaj .Porti metalice 10.Montaj utilaj .981 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 270 mp x 120 lei/mp 32.

500 lei/buc 7. .salopeta doc 5 buc x 90 lei/buc .masca gaze 3 buc x 300 lei/buc .scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei .738 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.conform lisfa utilaj 850.2 kv . Dotari mobilier .790 lei .975 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice 68.Bransament apa .TVA19% 10.624 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice.220 lei .859 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP 4 5.Bloc epurare .dulap3 buc x 180 lei/buc 540 lei . Procurare utilaje tehnologice.000 lei .manusi protectie 5 per x 30 lei/per .conform lista utilaj 36.Utilaj .cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei .3.Camin by-pass .Bazin sedimente .birou 3 buc x 250 lei/buc 500 lei .Utilaj .000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 10. 1.5.trusa scule 2 buc x 500 lei/buc 1.cizme cauciuc 5 buc x 80 lei/buc 250 lei 150 lei 100 lei 900 lei 100 lei 80 lei 450 lei 400 lei .827 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Deznisipator .Utilaj .ochelari protectie 5 buc x 20 lei/buc .590 lei .540 lei .595 lei Dot[ri protec\ia muncii .Utilaj .Bazin omogenizare pompore.sort protectie 2 buc x 40 lei/buc .000 lei .conform lista utilaj 4.150 lei .804 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE EPURARE 1.casca protectie 5 buc x 50 lei/buc .Pavilion personal exploatare – laborator (container) 42.generator de curent 4.714.520 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri laborator Instrumente de laborator 34.material laborator 1.2 buc x 3.conform lista utilaj 13.860 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 961.conform lista utilaj 6.970 lei .conform lista utilaj 1.conform lista utilaj 5.Utilaj – Gr[tar mecanic automat . Dotari.180 lei TVA19 % 182.3.Utilaj .masca sudor 2 buc x 50 lei/buc .143.Utilaj .060 lei .Utilaj .081.

400 lei . 1 2 1 8.420 4. H= 12 mCA p= 4 kw/400V /50Hz/2700 rpm.galeti tabla zn.1 1. 1.290 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LISTA UTILAJE CU MONTAJ D.. 2.topor tarnacop 2 buc x 220 lei/buc = 440 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.210 4.5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei .9 2 buc x 400 lei/buc = 800 lei .490 34.2.S.stingator spuma C.500 12. STA|IE POMPARE APE UZATE 1. 2.880 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri 54.I. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.02. crt.340 16.1. Denumire utilaj 1. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. Cost/buc lei 3. H= 14 mCA.5. Cost total lei 4. 1 2 1 13. 2. STA|IE POMPARE APE UZATE SCENARIUL 1 Nr.stingator portativ CO2 2 buc x 700lei/buc = 1.panou incendiu 1 buc x 1. 2.I.S.600 lei/buc = 1.380 8. buc.3. Statie pompare SP 1. . 0. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.lopeti cu coada 6 buc x 120 lei/buc 720 lei . P= 1.900 4. 1.030 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari P. 4 b0c x 80 lei/buc = 320 lei . av`nd Q=8 mc/h. av`nd Q= 20 mc/h.lada nisip 0. 64.490 13.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. .2. 5. 2.265 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP 4.340 8450 4.3.300 Total statie pompare SP 2.02.500 6.costum vatuit 3 buc x 200 lei/buc 600 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 3.600 lei . rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x4 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. Statie pompare SP 2.380 25. Nr. D.025 lei TVA 19% 10.730 Total statie pompare SP 1.

3.700 12.790 5. 1 2 1 9.970 6. 4. 3.220 4. P=3.3. Pn.18 mc/h. Electropomp[ de ap[ uzat[.170 16. H=2-12 mCA. Gr[tar mecanic 2.1. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.500 Total statie pompare SP 3. Bazin de egalizare. P= 1.3.700 6.790 Total desnisipator 4.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.420 4.830 21. H= 11 mCA.420 4. Desnisipator 3.4 kw/400V /50Hz/2705 rpm 1 6.340 . rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.300 113. 0. avand Q=35÷40mc/h. H=10 mCA.1.210 4. Statie pompare SP 3. 4. Statie pompare SP 4.1. 2. Total SP 1 – SP 4 TVA19% Total statii pompare LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. dimensiuni ochiuri 5 mm.220 1. 4.03.500 6. H= 11 mCA.1 kw/400V / 2 8. 1 2 1 10.2. avand Q=0.6/10 Nr.500 12. 4.380 9.1.380 26. 1.3.380 10.970 Total gr[tar mecanic 3. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. inclusiv transportor elicoidal ]i tablou electric de control ]i automatizare 1 5. buc.2.210 4. av`nd Q= 13 mc/h. 4.220 Cost total lei 4. P= 1. Denumire utilaj 1. crt.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. P=2.1. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. omogenizare ]i pompare 4.380 27. 4. Vana cu\it Dn= 300 mm. Electropomp[ de nisip. 1 Cost/buc lei 3. STA|IE EPURARE MECANO – BIOLOGIC{ SCENARIUL 1 Nr.1. montat @n camin. Gratar mecanic automat vertical Q = 20.970 5.790 6. C[min de comutare – by pass Total c[min de comutare – by pass 2. 3.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.458 Total statie pompare SP 4.0-20 mc/h. av`nd Q= 13 mc/h.628 135.

prev[zut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului.tanc de mineralizare prevazut cu sistem de @nc[lzire electric.container pentru material solid re\inut Pinstalat = 0. ventilat ]i @nc[lzit.900 Total bazin de egalizare. montaj cu flan]e Dn.16 Kw Bloc de epurare biologic[ pentru Q u zi med = 172. orizontal. .900 9. 4. Include : .060 785.4. grad de deshidratare >20% substan\[ uscat[.220 . prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sustinere a biofilmului .820 9. 1.tanc de sedimentare primar[ prevazut cu decantor lamelar. Instala\ie de deshidratare n[mol cu saci.220 36.tanc de hidroliz[. .350 rpm.54kW. omogenizare ]i pompare 5.92 kw 1 785.1. Q= 24 kg substant[ uscat[/zi Pinst = 1. .820 9. senzor liner.3 50Hz/2705 rpm Mixer submersibil pentru omogenizare. Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz. Bloc cu module de epurare biologice containerizate montat[ suprateranformat din: Bloc de epurare mechanic[ compus din: .tanc de mineralizare trofiea (treapta I-a). . Bloc de epurare mecano – biologic compact 5. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sus\inere a biofilmului .tanc de mineralizare trofic[ (treapta II-a). 1 1 9.gr[tar automat cu fine\ea de filtrare de 6mm .94 mc/zi Q u zi max = 242.100.containerizat @n container termoizolat. . cu reglare manual[ a umplerii sacilor cu alimentare ]i evacuare saci manual[.2.5 kw. suprateran. -compresor submersibil Pinst=5.tanc de bio-oxidare. P=1.11 mc/zi Instala\ie cu func\ionare automat[ Montaj. fermentare prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului .

50 mm 1 1.0 mc/h. Electropomp[ pentru n[mol. actionate de convertizor de frecven\[ .5 kw.030 55.540 42.100. .030 1 9. Pavilion exploatare – laborator (container) 8. 6.5.11 mc/zi. P=1. C[min de apometru 7. . montaj cu flan]e Dn. . Pinstalat = 0.180 182.1.624 1. Sistem compus din: . Bazin de stocare ]i pompare sediment ( n[mol ) 6.770 8.770 8. 5.2.mixerul de sediment (n[mol ). Sta\ie automat[ de analiza probe ap[ uzat[ conectat[ la instala\ia automat[ de prelevat probe Sta\ie automat[ de prelevat probe ap[ uzat[ (analizator automat ) Dulap de command[ automatizare tip “Master” echipat cu automat programabil care conduce ]i controleaz[: .804 Total statie de epurare .2 Kw.860 1.2.biologic 6. 1350 rpm.electropompele pentru ap[ uzat[ menajer[.78 Kw Rezervor coagulant av`nd volumul de 500 l cu sta\ii de dozare Pinstalat = 0.143.mixerul pentru omogenizare . 1 1 4. . Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.900 Total bloc compact de epurare mecano .7 kw/400V / 50Hz/2700 rpm Mixer submersibil pentru omogenizare.0 -18. senzor linear. avand Q=6.150 4.540 1. H=10 mCA.820 850.camer[ de egalizare debite. Sistem de sterilizare ap[ uzat[ cu ultraviolete compus din dou[ module pentru un debit de ap[ tratat[ de Q u zi max = 242.860 42.3. Apometru Dn.eleectropompa de sediment (n[mol ). Container de personal compus din dou[ compartimente destinat laboratorului de analize Total Pavilion exploatare – laborator (container) 1 42.900 9. 1 55.590 Total bazin de stocare ]i pompare sediment ( n[mol ) 7.1.l[mpi cu ultraviolete.860 961.820 13. P=1.540 Total c[min de apometru 8.

408 lei x 0.289.2. N.2. ALTE CHELTUELI 5.606 lei 5. Cheltuieli conexe organiz[rii ]antierului 3.001 = 3.122 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.314 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total organizare de santier 77. ing.014lei x 0.445 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Casa social[ a Constructiilor 16. 5.1.005 = 16.CAP. 5.1.202 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 64.808 lei TVA 19% 12.270.1.Organizare de santier 5.014 lei x 0.289.005 = 16.014 lei x 0.445 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total comisioane taxe 42.1. Lucr[ri de construc\ii 3.289.240.2. Comisioane.312 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.0485 = 207.015 = 48. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 4. V`lceanu .5% 3.408 lei x 0.2.443 lei x 0. cote.806 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP. Comision ISC 3.3.685 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }ef proiect.007 = 23.3.289 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total taxe ISC 26.406 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1.240. taxe.----Total diverse si neprevazute 246.757 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.400 lei TVA 19% 39.023 lei 3. 366. Casa social[ a Constructiilor 0. costul creditului 5.

794 1.2008 Nr..1.455 84.394 84.Sta\ii de pompare 13.677 3.01.247 1.000 25.06.Re\ele de canalizare 4. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.406 797.810 2.500 3.083 3..S. Montaj utilaje tehnologice 70.995 2.1.557 1.738 4.1. Studii de teren 12. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 Privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii “ RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2.108 electric[ TOTAL CAPITOL 2 99.043 3.316 127.2.584 502.04.5.169 4. DOLJ la cursul de 3.286 TOTAL CAPITOL 3 446..562 778.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.500 113.Sta\ie de epurare 422. Proiectare ]i inginerie 358.145. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.202 13.207 68. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.4.Alimentare cu energie 99.3.318 Valoare ( f[r[ TVA mii lei mii euro 3 4 TVA mii lei 5 - Valoare ( inclusiv[ TVA mii lei 6 - mii euro 7 - 18. D.307 21. URIENI.653. D.407 502.070.2. Asisten\[ tehnic[ 44.810 18.969 926.643.280 117.2.6.Re\ele de canalizare 670.239 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4.622 108.03. COMUNA TESLUI. nr: 141 /2008 Faza : S.Sta\ii de pompare 5.381 15. TESLUI.000 25.755 8..1. COM.250 1.650 90.255 52.241 1.949 .430 134.114 107.02.835 583.486 12. Construc\ii ]i instala\ii 3. Taxe pentru ob\inerea de 6.500 2.569 3.3.2.1.698 3.878 29.719 6.C.2.331 4.1.959 3.1.F.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.1..000 3.461 2. VII}OARA MO}NENI.663 achizi\ie 3.198 4.810 117.968 4. Amenajarea terenului 1. D.846 17.878 3.350 1. Consultan\[ 14.500 11.754 3. D.. Benef.280 29.108 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.916 426.2.054 4.01.3.1. Ob\inerea terenului 1.352 2. D. Crt.376 13.997 80. Organizarea procedurilor de 10. JUD.02.610 avize.810 14.335 3. D.144 7. acorduri ]i autoriza\ii 3.208 0.955 531.2.495 17.

289 0.913. echipamente 1.3.025 13. Dot[ri 54.757 10.327 5.433 324. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 4.235 3.559 57.769 4.869 4.171 246.890 42.720 0.03.628 182.075.839 3.1.406 51.01..143. ing.7% 23.3.02. cote.272 0.443 1.2.262 135.624 10.290 5.650 Utilaje.6.439 34.808 16.Re\ele de canalizare 4.804 64.314 9.975 204.485 0.827 17.1.010 272.081.044 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.844 23.669 19.627 }ef proiect.685 3.3.1.302. V`lceanu .600 6.1% 3.103.3.270.1.5.307 1.1. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4. 10.2. Comision ISC 0..344 TOTAL GENERAL 5.384 12.2.4.180 243.Sta\ii de pompare 113.913 68.697 TOTAL CAPITOL 6 5.647 exploatare 6.606 12.2.035 62. Preg[tirea personalului de 2.265 811.Costul creditului 5.445 4.083.701 4.2..5% 5.458 1.830 28.550 0. 42.140 4.300 1.638 tehnologice ]i func\ionale cu montaj 4.400 52.523 1.770 3.Sta\ie de epurare 961. Comision ISC 0. Cheltuieli conexe 16.965 79.2.1.548.252 21.208 1.023 5.600 neprev[zute TOTAL CAPITOL 5 314.289 0. Probe tehnologice ]i teste 2. D.436 5.007 967.288.289. D.996 0.3.823 77.D. taxe.841 14.830 6. Comisioane.03.806 366. Lucr[ri de construc\ii 48.109 organiz[rii ]antierului 5.305 1.927 992.839 5.750 0.2.280 4.614 Din care C + M 3.3.3.757 10.4.738 1.593 92.Sta\ie de epurare 57.2..354 290.085 16.202 4.844 costul creditului 5.763 14.834 16.051 3.964 1.880 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6.122 19.1. Cheltuieli diverse ]i 207.756 624. Casa social[ a 16.171 Constructiilor .014 834.445 4.023 5. N.279.078 39. 4.3.136.2 D.834 5. Organizare de santier 64.1.

3. .810 18.878 - TOTAL I II . DEVIZ PE OBIECT NR. 04 2. nr: 141 /2008 Faza : S.810 29.2008 Nr.003 16.5.4.000 99. TESLUI. Benef.714 pompare SP 1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. Crt. Utilaje ]i echipamente tehnologice 4.105 25.117.1 .065 18.245 Mii euro 7 10.C.6. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Alimentare cu enerqie electric[ sta\ii 4.10. COM.1.878 .9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.000 9.F.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.810 29.565 19.S. . Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .108 25.810 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 42. – SP 4.MONTAJ 4.Alimentare cu energie electric[ statia de epurare 75.ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRIC{ SCENARIUL 1 la cursul de 3. Utilaje ]i echipamente de transport 4.500 99.500 63.745 12. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 4. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) .108 TVA Mii lei 5 6.2. Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 35.164 117.PROCURARE 4.

Crt. COM. V`lceanu .9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.018 2. Benef.2008 Nr.F.C. V`lceanu S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.000 12.Studiu hidrogeologic .380 14. Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 10. 3. ing.000 2. N.Studii geotehnice Total 0 1.536 TVA Mii lei 4 1.280 2.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 2. TESLUI.380 2.000 0. 3. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1. . nr: 141 /2008 Faza : S. DEVIZ FINANCIAR NR. ing.043 0.900 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei 5 Mii euro 6 11. N.622 }ef proiect. .Studii de teren – SCENARIUL 1 la cursul de 3.507 3. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.10.280 0.1.}ef proiect.604 3.900 3.Studii topografice .

320 solicitate prin lege.916 Nr.149 0.595 0.600 0. Acorduri. acorduri ]i autoriza\ii SCENARIUL 1 la cursul de 3.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. nr: 141 /2008 Faza : S.114 0. ing. autorizatii de func\ionare .181 .048 0.S. avize. TESLUI.110 0831 5. 2 3 4 5 6 1.127 0.Alte avize.095 0.714 0. Crt.Obtinere/prelungire autorizatie construire .2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 0 1.206 1.Aviz sanitar 0.F.595 0.250 0. Total 6. acorduri si autonzatii 4.151 .Acord de mediu 0.095 0. Taxe pentru ob\inerea de avize. }ef proiect.063 0.500 0.C.375 1.038 . COM. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. N.298 0.032 0. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. V`lceanu .207 7.127 0.2. 3.075 bransament la retele publice .350 1. DEVIZ FINANCIAR NR.10. Benef.557 1.151 .Obtinerea avizului PSI 0.500 0.611 1.Avizul de Gospodarire a Apelor 0.125 0.024 0.Avize si acorduri pentru record si 0.Certificat de urbanism .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.152 0.

Documentatii acorduri.186 2.620 59.914 32.241 Total }ef proiect.Studiu de fezabilitate 36. nr: 141 /2008 Faza : S.600 2.264 126.F.234 2.000 9. TESLUI. 4. N.757 .595 .840 42.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.865 .144 426.187 .2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1. 3. Proiectare si inginerie – SCENARIUL 1 Nr. la cursul de 3. Benef. 2 3 4 5 6 . 0 1.959 68.650 90.634 10. V`lceanu . ing.130 6.620 235.840 10. 3.181 1.C.Proiect tehnic 198. COM. DEVIZ FINANCIAR NR.10. avize ]i 9.Detalii executie 106.048 20.384 1.3. 2.S.400 2.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.216 37.837 autoriza\ii 358. Crt.Verificare tehnica proiect 8.794 108.786 11.000 50. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.650 27.

ing.254 0.Cheltuieli pentru comisiile de 7. 2.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. Crt.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.380 2. la cursul de 3. N. 3.604 documenta\iei . 3.000 0.169 }ef proiect. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. nr: 141 /2008 Faza : S.500 1.500 2.190 1.663 1.190 0. 2 3 4 5 6 . V`lceanu .4.10. DEVIZ FINANCIAR NR.902 1.Cheltuieli pentru @ntocmirea 2.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1. COM.425 8.380 0.000 0. TESLUI.302 Total 10. Benef.507 0.495 3.Cheltuieli pentru publicitate 1. 0 1.C.F.925 2.995 12. - organizarea procedurii de achizitie publica – SCENARIUL 1 Nr.263 evaluare .

V`lceanu .consultanta – SCENARIUL 1 la cursul de 3.10. DEVIZ FINANCIAR NR. N.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.805 11.409 1.509 de finan\are .F.000 1.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.305 2.867 Total 14.755 17. Benef. ing. COM. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. TESLUI.950 1.5.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. Crt.376 Nr. 0 1.Cheltuieli management investi\ie 9.268 0.S.500 2. .C.Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri 5.255 4. 2 3 4 5 6 .950 5.677 2.500 3. 3. }ef proiect. 2. nr: 141 /2008 Faza : S.

430 Nr.6.500 2.130 6. Crt.F.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1. V`lceanu . nr: 141 /2008 Faza : S.156 1.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.455 52.10. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.S. TESLUI.115 2. 2. asistenta tehnica SCENARIUL 1 la cursul de 3.955 13.000 9.500 11. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Asistenta tehnica proiectant 8. DEVIZ FINANCIAR NR.865 Total 44.Supraveghere tehnica 36. 0 1.615 10. ing.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.840 10. }ef proiect. N.286 8. COM.840 42.C. 2 3 4 5 6 . Benef.565 . 3.

198 - 670.352 670. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.3.719 }ef proiect.208 502. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 1 Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 TVA Mii lei 5 502.5.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.2008 Nr.198 2.4. COM.145.406 - Mii euro 7 797. DEVIZ PE OBIECT NR.2.1.145.145.F.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. Crt. Utilaje ]i echipamente de transport 1.MONTAJ 1.643. .3. 01 4.643.10.208 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei 6 3. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .719 - I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 1. TESLUI.208 502.352 670.406 797.C.PROCURARE 1. .719 797.1.406 3.1.198 . Utilaje ]i echipamente tehnologice 1.RE|ELE DE CANALIZARE SCENARIUL 1 la cursul de 3.S.Construc\ii ]i instala\ii – re\ele de 2. .643. Benef. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. nr: 141 /2008 Faza : S.352 canalizare TOTAL I II . Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 2.

869 33.274 39.083 113.250 5.111 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 6.331 1. V`lceanu .830 132. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.569 Mii euro 7 1.569 15. COM.7.949 3.869 28.10.2.486 2.628 21.331 3. .997 2. ing.628 25.318 3.135. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.318 28. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 1 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 5. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 135.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.5.1.F. DEVIZ PE OBIECT NR.083 13.6.887 }ef proiect. TESLUI.1.458 34.ing.MONTAJ 2. V`lceanu S.997 0.Construc\ii TOTAL I II .STA|II DE POMPARE SCENARIUL 1 la cursul de 39430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. Utilaje ]i echipamente de transport 2.247 6.354 .2008 Nr.8.584 1.518 TVA Mii lei 5 0. 02 4.486 21. Utilaje ]i echipamente tehnologice 2. Benef.584 3. . Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .458 34.PROCURARE 2.830 113.247 15. Crt. N.354 157.C. N.949 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 2.250 13.163 1. nr: 141 /2008 Faza : S.

866 54.64. .085 .975 10. DEVIZ PE OBIECT NR.400 51.094 306.433 epurare TOTAL I II . Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .013 14.STA|IE DE EPURARE SCENARIUL 1 la cursul de 39430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.797 107.763 961.10.100 29.738 68.750 40.661 2.C.751 10.975 182. .659 5.650 14.844 80. V`lceanu .889 284.Construc\ii bran]ament ap[ 3.174 TVA Mii lei 5 34.205 1.320 56.Instala\ii hidraulice ]i sanitare 3. Benef.290 16.11.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.7.4. 03 4.316 68.015 14.025 1.747 61.931 34. Utilaje ]i echipamente tehnologice 3.114 57. Crt. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1. N.10.PROCURARE 3.3. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.254 48.3.148 451.8. .488 66.217 }ef proiect. TESLUI. ing.779.970 422.9.265 192. nr: 141 /2008 Faza : S.769 13.558 9.Construc\ii re\ele tehnologice 3.763 57.814 4.226 3.470 379.495. .713 47.701 257.143. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.054 14.650 243.829 58.Constructii amenajare teren 3.812 8.005 13. .390 1. Utilaje ]i echipamente de transport 3.5.180 54.394 17.759 16.981 12. .015.518 502.466 9.Instala\ii electrice 3.Construc\ii 3.082 46.433 17.406 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 Mii euro 7 215.168 17. . Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 3.2008 Nr.1.Construc\ii imprejmuire sta\ie Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 181.MONTAJ 3.6.202 10.1.320 14.228 7.071 15.804 290.624 10.419 12.2. COM.738 127.305 1208.263 7.364 10. .S.F.

Analiz[ cost .beneficiu . 4.2. E]alonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.3.

103.ECONOMICI 1.627 euro 1. 3.10.retele de canalizare .11 mc/zi 11. 2.445 euro 18 luni 242. 6.Certificatul de Urbanism .5. . PRINCIPALlI INDICATORII TEHNICO . #n aceea]i perioada pot fi create 10-15 locuri de munca noi pentru popula\ia din localitate.537 km 242.606 euro 2.Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Teslui .utilaj cU montaj 2.03 lei/mc 8.Avizul S. ESTIMARI PRIVIND FOR|A DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI.927 lei / 992.439 euro 3.Avizul Directiei de San[tate Public[ .964 lei / 1.anul l .constructii montaj (C+M) .279.Acordul de Mediu .anul lI 3. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU . Capacit[\i.conduct[ refulare . Electrica S.Avizul beneficiarului de investi\ie privind necesitatea ]i oportunitatea investi\iei.debit epurat Qs.Costul apei epurate 6. . 2008.025 lei 63. E]alonarea investitiei (INV /C+M). . SURSE DE FINAN|ARE Finan\area investi\iei se face @n conformitate cu legislatia In vigoare ]i consta din fonduri externe nerambursabile (masura 322 din Planul National de Dezvoltare Rurala 2007 . 42 Km 0.C.123 mc/an 2.934 lei / 1.Volumul mediu anual de apa epurat (Qmed an) .11 mc/zi 128. 4.548. @n functie de fazele de lucru.zi max. Alti indicatori specifici : .din care personal de exploatare 4 Locuri de munca nou create: 4 7. credite bancare pentru cheltuielile neeligibile.008. 1 euro = 3.051 euro. Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de operare. 1.A .127. .262 lei / 324. Durata de realizare a investitiei. Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de executie Pe perioada execu\iei lucrarilor @n ]antier.debit pompat Q s zi max 5.976.Avizul de Gospodarire a Apelor . Total personal: 4 .2013). Valoarea totala (INV) inclusiv TV A (preturi 06.Costuri totale de productie . for\a de munc[ ocupat[ va fi curins[ @ntre 20-30 muncitori.030 lei / 539.9430 lei) din care: .913.

913.F.025 C = -----------------------------------------.166 44. COM. CALCULUL PRE|ULUI DE COST SCENARIUL 1 A. Cheltuieli cu repara\ii ]i @ntre\inere 1% x VC+M 1% x 3.1.123 }ef proiect. CHELTUIELI DIRECTE 1.C.123 mii mc / an C.3.139 128.1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.V.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.886 39. VOLUMUL ANUAL DE EPURAT{ V = Q zi med x 365 zile = 172.Anexa 4 TOTAL 2. CHELTUIELI INDIRECTE 2. PRE|UL DE COST AL APEI costul anual de produc\ie 128.Avizul ROMTELECOM . Materiale directe (anexa 1) 1.= 2.S. Salarii .94 mc / zi x 365 zile = 63. N. Benef.2. Energie electric[ (anexa 2) 1.. COSTURI TOTALE ANUALE DE PRODUC|IE 1. TESLUI.927 mii lei = TOTAL COST ANNUAL DE PRODUC|IE ( 1 + 2 ) mii lei 7. PROIECTANT S. nr: 141 /2008 Faza : S.= ------------------. V`lceanu .025 B. ing.965 88. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TESLUI Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.A.Avizul D.755 36.03 lei / mc volumul anual de ap[ captat[ 63.S.

TESLUI. Coagulant sulfat feric .60 lei / buc = 3.419 kg x 0.C. CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SCENARIUL 1 .94 mc / zi x 365 zile = 63.doza 2 ÷ 4 g / 1 kg namol . Benef.123.consumul anual de floculant – 228 kg namol / zi x 3 g / kg x365 zile= 250 kg .166 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intocmit Ing.50 lei / kg = 2.80 lei / kg = 700 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6. Saci de filtrare .210 lei 2.10 mc /an x 70 g / mc = 4.Consumul anual de ap[ V = Q zi med x 365 zile = 172.F. COM.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. N V`lceanu . DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.419 kg / an . Floculant .112 lei 3.cost sulfat feric 4.10 mc / an 1.consumul anual sulfat feric 63. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.144 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7.consumul anual de saci de filtrare – 494 buc (un sac este refolosit @n trei cicluri ) . nr: 141 /2008 Faza : S.cost saci de filtrare 247 buc x 12.123.S.doza 60 ÷80 g / mc .cost floculantului 250 kg x 2.022 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 1.

Benef.60 x 16.9kw . nr: 141 /2008 Faza : S.4 ore/zi . VIISOARA MOSNENI SI URIENI.h/an --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total energie consumat[ 94.C.609 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 7.Timp de pompare: 16/13 = 1. P = 4.F.1 .40 lei/kw = 37.Debit mediu Q u zi med = 18 mc/zi .9 kw x 1.146 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 44.755 lei .3 .4 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.Energie necesar[ 1. CALCULUL COSTULUI ENERGIEI ELECTRICE SCENARIUL 1 1.Timp de pompare: 15/ 13 = 1.23 ore/zi .Debit mediu Q u zi med = 68 mc/zi .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.25 ore/zi .964 kw.5 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.0 kw .h/an 853 kw.023 kwh/an -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costul energiei electrice 94.023 Kw h/an x 0.0 kw x 3.Timp de pompare: 68 / 20 = 3.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.23 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.Energie necesar[ 0.Energie necesar[ 1. Consum energie electric[: • Statie de pompare SP.15 ore/zi x 365 zile/an = 4. TESLUI.9kw .9kw .23 ore/zi . COM.Debit mediu Q u zi med = 12 mc/zi .9 kw x 1.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.h/an 798 kw.Caracteristici electropompe Q = 20 mc/h.h/an 684 kw.2 .Timp de pompare: 10/ 8 = 1. P = 1.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.25 kw x 1.Debit mediu Q u zi med = 16 mc/zi .Energie necesar[ 4.h/an • Statie de epurare .724 kw.Energie necesar[ 1.5 kw x 24 ore/zi x 365 zile/an = 86. P = 1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.4 .S. P = 1.

C.5% 5. TESLUI.85% 245 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total salarii 36. COM. N V`lceanu .616 lei .Sanatate 5. N V`lceanu S.CAS 19.5% 1.Fond pt.5% 144 lei .Camera de munc[ 0.Muncitori exploatare @n sistem . DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.4 salariat x 6. Benef.Somaj 1 % 288 lei .Intocmit Ing.Fond risc 0. CALCULUL CHELTUIELILOR PRIVIND PERSONALUL UTILIZAT #N PRODUC|IE ( SALARII ) SCENARIUL 1 .F. concedii 0.25% 72 lei .Fond de garantare 0.00 lei/luna x 12 luni 28. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.584 lei . nr: 141 /2008 Faza : S.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.800 lei .75% 216 lei .965 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intocmit Ing.

VIISOARA MOSNENI SI URIENI. 1.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. 963 m x 165 lei/ml = . Satul Vii]oara Mo]neni . EVALUARE Ob.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.310 lei . COM.Foraje orizontale de subtraversare DJ.F.400 lei . 70 buc x 2.814 m x 165 lei/ml = 299.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 38 m x 76 lei/ml = 2.100 lei/buc = 138. @mbtnate cu inel de cauciuc. 66 buc x 2.000 lei 32. 2.598 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b.200 lei .895 lei 147. @mbtnate cu inel de cauciuc. Satul Urieni .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. 01. Benef.1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.retele canalizare a. 3 buc x 12 m x 900 lei/buc = . capac si rama din fonta carosabil. @n scenariul 2 s-a propus folosirea sta\iilor de epurare tip ORM.888 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Vii]oara Mo]neni 686.180 m x 190 lei/ml = 224.Camine de vizitare din beton. 2 buc x 12 m x 900 lei/buc = 21. SCENARIUL 2 In scenariul 2 s-a prev[zut sisteme centralizate de canalizare separate @n fiecare localitate #n scenariul 1 s-a folosit statie de epurare tip RESETILOVS. RE|ELE DE CANALIZARE 4. @mbtnate cu inel de cauciuc. @mbtnate cu inel de cauciuc.330 lei 158.100 lei/buc = .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta 419.Construc\ii ]i instala\ii .207 m x 190 lei/ml = .1.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.S. capac si rama din fonta carosabil.C. 1.Camine de vizitare din beton.600 lei .600 lei . TESLUI.Foraje orizontale de subtraversare DJ. nr: 141 /2008 Faza : S.

Satul Teslui . capac si rama din fonta carosabil.2.340 lei .050 lei .Foraje orizontale de subtraversare DJ.conform lista utilaj 30.Terasamente statie pompare SP.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Viisoara Mo]neni 3.1 ]i SP2 – Teslui. 02..753.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.339.00 m.Terasamente statie pompare SP.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Urieni 3.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2. 4 buc x 12 m x 900 lei/buc = 43. 129 buc x 2.050 lei .500 lei . 2. Hi= 5. @mbtnate cu inel de cauciuc. @mbtnate cu inel de cauciuc.1.100 lei/buc = 270.00 m 3.00 m 1.705 lei .201 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice .Camine de vizitare din beton.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.00 m. D= 1. 3677 m x 165 lei/ml = 606.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Teslui 3. Constructii.00 m. 2 pentru satul Teslui ]i c`te una in celelalte sate.186 m x 190 lei/ml = 415. – Viisoara Mo]neni.200 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Teslui 1. . Procurare utilaje utilaje si echipamente tehnologice . deci in total 4 sta\ii de pompare 4. D= 1.900 lei . D= 1.345 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R|EA DE CANALIZARE 2.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Teslui 3. Hi= 5. Hi= 6.00 m 1.Viisoara Mosneni . – Urieni.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D =110 mm montat @n pam@nt 32 m x 100 lei/ml = 3.144 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ob.2.050 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje si echipamente tehnologice 12.2.utilai tehnologic SP.130 lei .976 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Urieni 727.3.densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 26 m x 76 lei/ml = 1.500 lei .280 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.500 lei .000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii – sta\ii pompare 6.200 lei .Terasamente statie pompare SP. STA|II DE POMPARE PE CANALIZARE Se propun 4 sta\ii de pompare.

Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.500 lei .conform lista utilaj 30..Bazin omogenizare.100 lei Instalatii electrice . Constructii retele tehnologice de incint[ .800 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|II DE POMPARE ( 4 BUC) 141.500 lei .000 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total – 3 sta\ii epurare 501.. STA|IE DE EPURARE Sta\iile de epurare din cele trei localit[\i vor fi echipate cu sta\ii tip ORM de aceasi capacitate 4.Deznisipator vertical 22.Platform[ din beton pentru container ]i modulele de epurare 64. 26 m x 165 lei/m 4.2 – Teslui .50 m.560 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii electrice Instalatii electrice .000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 167.200 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 37.1. l = 2.bloc epurare 11.800 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. .utilai tehnologic SP. H= 1.conform lista utilaj 31.90 m 7.000 lei . 03.conform lista utilaj 30. @mbinate cu inel de cauciuc pentru descarcare la emisar.080 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.50 m.Separator de uliuri minerale 10.Instalatii hidraulice .500 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total utilaje si echipamente tehnologice 122. Construc\ii .520 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 112.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 200 mm.300 lei . H =2. pompare 4.800 lei Instalatii electrice de forta + AMC 12.1 – Teslui .Urieni .Constructie bazin omogenizare L= 2.3.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii hidraulice si sanitare .900 lei Camin comutare by-pass D=1. @mbinate cu inel de cauciuc.500 lei Instalatii iluminat exterior 17.utilai tehnologic SP.Bazin omogenizare. pompare 9.Instalatii hidraulice – bloc epurare 28.320 lei .50 m.600 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 136.200 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 45.290 lei .utilai tehnologic SP.50 m 62.600 lei .

3 sta\ii epurare 42.350 lei . D = 75 mm 950 m x 67 lei/m 63.260 lei .3 sta\ii epurare 136.400 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.Camine de vizitare din beton.300 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total . .30 m x 142 lei/ml 4.760 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii bransament alimentare cu apa .100 lei/buc 4. inclusiv transport compactare ]i nivelare.Amenajare teren prin plantare.450 lei/buc 10.500 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .Camin de apometru 3 buc x 3.460 lei .200 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 13.3 sta\ii de epurare 1. D = 63 mm 18 m x 65 lei/m 1.#mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 86 m x 150 lei/ml = 12. . 2 buc x 2. 14.920 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 41.800 lei .500 lei/buc = 10.500 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii amenajare teren.650 lei .0 mp x 140 lei/mp = 1.Umpluturi de pamant pentru amenajare teren.056.Hidrant de incendiu 3 buc x 3.500 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total .Bran]ament de alimentare cu apa PEHD.Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 320 mp x 120 lei/mp 38. @nsamantare cu iarba 164 mp x 15 lei/mp 2.660 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total . capac si rama din fonta carosabil.170 lei .3 sta\ii epurare 84. 80 mc x 60 lei/mc 4.Porti metalice 10.900 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii .Conducta refulare apa uzata/namol PEHD.980 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.900 lei .400 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 45.

595 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice .8 km x 100.2.850 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.PTA 40 KVA 3 buc x 20.500 lei/buc = 14.000 lei .Utilaj .3.Bransament apa 154 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 53.000 lei/km = 9.Montaj utilaj .3 sta\ii de epurare 160.Montaj utilaj .000 lei .Utilaj .500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 287.conform lista utilaj 32.950 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje – 3 sta\ie de epurare 1.180 lei .4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA Alimentare cu energie electric[ sta\ii pompare – 4buc .934 lei .500 lei = 10.Bloc epurare 45.000 lei/km = 14.Utilaj – Gr[tar mecanic automat .000 lei ---------------------.5.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statii de epurare 259.4.15 km x 60.LEA 20 KV 1.3.000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ sta\ii de pompare @n cele trei localit[ti 28.Firida bran]ament 3 buc x 3.conform lisfa utilaj 452.Bazin omogenizare pompare 3.Cablu joasa tensiune 0.Bloc epurare .Montaj utilaj .540 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 535.000 lei .Utilaj .000 lei .conform lista utilaj 49. Montaj utilaje tehnologice . DOTARI .500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.785 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.Montaj utilaj .289 lei .890 lei .------------------------------------------------------------------------------------------------Alimentare cu energie electric[ statia de epurare .Bransament apa .000 lei/buc = 60.Gr[tar mecanic automat 4.conform lista utilaj 1. Procurare utilaje tehnologice.0.607.000 lei/km = 180. .4 km x 35.340 lei .Bran]ament electric @n cablu torsadat 0.4 KV 0.218 lei .Bazin omogenizare pompore.Firid[ bran]ament 4 buc x 3.

stingator portativ CO2 2 buc x 900lei/buc = 1.birou 3 buc x 250 lei/buc 500 lei . V`lceanu .manusi protectie 5 per x 30 lei/per 150 lei .800 lei .500 lei/buc 7.masca gaze 3 buc x 300 lei/buc 900 lei .cizme cauciuc 5 buc x 80 lei/buc 400 lei .scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei .S.595 lei Dot[ri protec\ia muncii .casca protectie 5 buc x 50 lei/buc 250 lei .I.masca sudor 2 buc x 50 lei/buc 100 lei .costum vatuit 3 buc x 200 lei/buc 600 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 3.topor tarnacop 2 buc x 220 lei/buc = 440 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.9 2 buc x 400 lei/buc = 800 lei .material laborator 1.cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei . 5.panou incendiu 1 buc x 1.salopeta doc 5 buc x 90 lei/buc 450 lei .000 lei . ing.galeti tabla zn.5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei .000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 10.I.200 lei/buc = 1. .000 lei .stingator spuma C.Dotari mobilier .dulap3 buc x 180 lei/buc 540 lei .075 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }ef proiect. 4 b0c x 80 lei/buc = 320 lei . N.lada nisip 0.trusa scule 2 buc x 500 lei/buc 1.200 lei .2 kv .lopeti cu coada 6 buc x 120 lei/buc 720 lei .030 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari P.520 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri laborator Instrumente de laborator 34.025 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri – 3 sta\ii de epurare 162.ochelari protectie 5 buc x 20 lei/buc 100 lei .generator de curent 4.S.880 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri 54.2 buc x 3.sort protectie 2 buc x 40 lei/buc 80 lei .

420 4. av`nd Q= 8 mc/h. .1.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.2.380 30. STA|IE POMPARE APE UZATE 1.700 12.500 Total statie pompare SP – Viisoara Mosneni 2.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. LISTA UTILAJE CU MONTAJ D.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. D. Cost total lei 4. Statie pompare SP. buc. 3. 1 2 1 13.500 6. Denumire utilaj 1. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. 1 2 1 14. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.S.F. Statie pompare SP 1. 1 2 1 13. .700 6. 2.1.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. TESLUI. P= 1.2. Statie pompare SP 2. 1. – Viisoara Mosneni 1.420 .700 6. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.380 30. Statie pompare SP .210 4. P= 1.700 12. H= 11 mCA. 4. av`nd Q= 13 mc/h.Urieni 2. P= 1.700 12.1.Teslui 4. .C.Urieni 3.500 Total statie pompare SP. 2.2.420 4.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 0.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm.700 6. av`nd Q= 8 mc/h. nr: 141 /2008 Faza : S.380 13.Teslui 3.3. Benef.380 14.500 12.300 Total statie pompare SP 3.210 4. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. av`nd Q=8 mc/h.210 13. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. 2. 3. Nr. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.2. 4.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.02.3. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.210 4.1.420 4. H= 11 mCA.02.380 31. 1 2 13. crt. STA|IE POMPARE APE UZATE SCENARIUL 2 Nr. Cost/buc lei 3. P= 1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. H= 11 mCA. COM.3. 1.380 13. H= 14 mCA.

180 1 452. Mixer submersibil pentru omogenizare.decantor final.350 rpm.03. 3.380 30. P= 1. Bazin de egalizare. 1.C.1.12 rezervoare cilindrice.340 montat @n cuv[ de otel inoxidabil + cadru de fixare pe pardoseala + tablou de command[ ]i control cu senzori de nivel + system de @nc[lzire pet imp de iarn[ + pubel[ de gunoi Total gr[tar 4.3 Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.500 Total statie pompare SP 4. buc.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. lei 0. P=1.sensor de nivel. 2 1 1 8. STA|IE EPURARE MECANO – BIOLOGIC{ SCENARIUL 2 Nr.890 . Bloc de epurare mecano – biologic compact 5.1.340 16.F. 49. TESLUI. . Total bazin de egalizare. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.820 32. Benef.sistem de conducte alimentare aer.00 m. omogenizare ]i pompare 5.820 Cost total lei 4. p`lnie colectare n[mol de suprafa\[. H = 3. l = 2. Cost/buc crt. LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. Modul de epurare biologic[: . bazin n[mol stabilizat ( sistem de reciclare n[mol.100.sistem de aerare cu bule fine.160 9.2.00 m. montaj cu flan]e Dn. nr: 141 /2008 Faza : S.200 6. Denumire utilaj Nr. avand Q=9 mc/h.sistem de m[sur[ ]i control O2 . . din materiale compozite ( 2 rezervoare de acumlare + 2 rezervoare de denitrificare + 6 rezervoare de aerare + 2 rezervoare de sedimentare ). 1 49.50 m. . omogenizare ]i pompare 4.200 6. S.3.080 9. 1. 4. . Gr[tar mecanic 2. H= 8 mCA. Gratar MEVA RSM 7-20-5 pentru Q = 55 mc/h.4. sistem de evacuare n[mol flotant.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.340 49. Electropomp[ de ap[ uzat[. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. 2.380 4.1.890 452. 2.1 kw. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. COM. 1 4.container L = 12. . . senzor liner.2 kw/400V /50Hz/2705 rpm 4.

.sistem de sterilizare ap[ uzat[ cu ultraviolete.890 534.suflante aer pentru n[mol activate. N. .410 }ef proiect.sistemul de automatizare ]i control al sta\iei de epurare. Total bloc compact de epurare mecano .biologic Total sta\ie epurare 452. . ing. . . instala\ie de deshidratare n[mol.suflante aer pentru proces aerare. V`lceanu .electropomp[ dozare coagulant pentru reducere fosfor.. compresor aer ). unitate de pompare ]i dozare polimer pudr[.Echipament deshidratare n[m[l @n exces (pomp[ dozare polimer.

852 205.644 967.1. Crt.959 3. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.430 134.768 86.1.000 1.144 698.914 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3. Ob\inerea terenului 1. nr: 141 /2008 Faza : S..000 3..3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.376 13. Organizarea procedurilor 10.255 52. D. DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii “ RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE COMUNA APELE VII.625 2.01.1.815.151.955 531. COM.735 32.231 .125 14.097 1.500 3.140 200.03.500 11.794 12. Asisten\[ tehnic[ 44. Taxe pentru ob\inerea de 6.916 426.753.Sta\ii de pompare 6.495 17. JUDE|UL DOLJ “ SCENARIUL 2 @n mii lei /mii euro la cursul de 3.350 1.257.C.943 4. Amenajarea terenului 1.616 1.6.522 4. D.914 energie electric[ TOTAL CAPITOL 2 287.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.2.236 4.276.043 3.5.2.557 1.02.754 7. Consultan\[ 14..125 342. D.2008 Nr. TESLUI.S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.140 1.1.677 3.10.947 52.056.901 7.286 TOTAL CAPITOL 3 446.280 86. Benef.995 2.892 54.1..F.972 523.3.2.1.04.500 113.701 4.207 68.239 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4. Proiectare ]i inginerie 358. Montaj utilaje tehnologice 173.500 267.1.169 4.241 830.500 2.065 43. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2.1.835 724.335 4. Construc\ii ]i instala\ii 3.564 3.540.241 3.882 342.4.610 avize. acorduri ]i autoriza\ii 3. D.500 72. Studii de teren 12.Sta\ie de epurare 1.768 3.500 72.280 1.Alimentare cu 287.3.811 1.144 1.650 90.755 8.455 84.663 de achizi\ie 3.2.Re\ele de canalizare 2.625 54.622 108.235 318. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli Valoare ( f[r[ TVA mii lei 3 mii euro 4 TVA mii lei 5 Valoare ( inclusiv[ TVA mii lei 6 mii euro 7 - 1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.

035 85.703 14.02.905 27.3. D.519 512.525 522.061 485.3.485 exploatare 6..Sta\ii de pompare 12.03.250 5.146 54.470 72.443 6. Dot[ri 162.794 4. 4.423 4.Re\ele de canalizare D.812 1.2.439 3.264 101.4.362 1.2.531 constructiilor.524 = 4361. Lucr[ri de construc\ii 85.434 1.209 + 85.362 1.498 0.881.549 Utilaje. ing. 56.2. Comision ISC 0.639 74.2.774 25.2.01.106 21.2.311 37.300 Din care C + M 4. Preg[tirea personalului de 2.104 30.462 1. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4.1. Probe tehnologice ]i teste 2. Comisioane.2.075 41.2.6.106 5.049 neprev[zute TOTAL CAPITOL 5 448.312 5.641 5.5% 5.1.811 25.453 56.743 4..316.614 1.1.3.332 4.007 TOTAL GENERAL 7.850 407.03.D.773 305.280 3..600 8. echipamente 1.300 1.1.491.750 0.915 1.647 0.062 organiz[rii ]antierului 5.021 127. 14. Casa social[ a 21.743 5.5. Organizare de santier 106.775.Sta\ii de pompare 122.1 D.381 30.2.474 146.374 }ef proiect.729 4.824 tehnologice ]i func\ionale cu montaj 4.706 48. taxe.2 4.531 338..078 113.492 4. Cheltuieli conexe 21.Sta\ie de epurare 160.3.770 3.785 40.613 194.1.2.2.869 6.750 1.01.703 14. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 5.913342 192.809 5.Sta\ie de epurare 1.361 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6.733 1.381 5.690 16..778 30.1% 4.344 1.113 20.333 D.532 7.391.02.3 4..650 438.Costul creditului 5. D.809 5.059.332.853 132.800 31.114 2.Re\ele de canalizare 4.998.144 23. Comision ISC 0.130. cote.106.830 6.730.2.917 328. Cheltuieli diverse ]i 284.697 0.307 1.197 828.132 1.1.607.733 Alte cheltuieli 5.117.532 7.792.334 2.381 costul creditului 5.068.472 CAPITOLUL 5 4276.550 0.190.361.3.250 48.906 3.3.7% 30. V`lceanu .217 32.273 0.524 21.112 2.1.523 TOTAL CAPITOL 6 5.1.3. N.

2008 Nr.3. . Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .342. ing.125 86.305 54.S.125 86. .1. Utilaje ]i echipamente de transport 4.Alimentare cu energie electric[ sta\ii de pompare 4.PROCURARE 4. 04 2.6.000 259.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.500 287.Alimentare cu energie electric[ statia de epurare TOTAL I II . TESLUI.914 54.317 342.ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRIC{ SCENARIUL 2 la cursul de 3.768 - 287. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 28. COM.4.320 8. nr: 141 /2008 Faza : S. V`lceanu .1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. Utilaje ]i echipamente tehnologice 4. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.625 . N.10.914 TVA Mii lei 5 5.320 49.F.5. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 308.500 7. DEVIZ PE OBIECT NR.625 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 33.101 65. Benef. Crt.768 - }ef proiect.500 72.C.450 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 4.2.MONTAJ 4.813 72.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. .805 78.

C. COM.2008 Nr.901 }ef proiect. .276. .276. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 2. Crt.097 523.F.241 3.RE|ELE DE CANALIZARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.901 - I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 1.144 2. DEVIZ PE OBIECT NR.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.3.276.MONTAJ 1.S. N.097 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro 6 7 3.1.1. V`lceanu . Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) .753.144 698.10.753.Construc\ii ]i instala\ii – re\ele de canalizare TOTAL I II . TESLUI. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. Utilaje ]i echipamente de transport 1.236 698. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .241 830.097 523. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.2.753.236 TVA Mii lei 5 523.5. 01 4. Benef. nr: 141 /2008 Faza : S.241 830.PROCURARE 1.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.236 698.3.901 830.4.1. Utilaje ]i echipamente tehnologice 1.144 2. ing.

332 26. 02 4.2008 Nr.2.613 14.061 . Utilaje ]i echipamente de transport 2.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. STA|II DE POMPARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.800 122. DEVIZ PE OBIECT NR.522 3.800 141. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.805 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 7.613 1.114 31.144 31.MONTAJ 2.780 TVA Mii lei 5 1.F.578 }ef proiect. TESLUI. Crt.7.000 6. V`lceanu .1.8.280 122.C. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 146.S.706 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 2.522 1.811 3.280 12.114 3.706 3. nr: 141 /2008 Faza : S.140 14. Utilaje ]i echipamente tehnologice 2.10.146.132 37.140 7.140 1.144 35. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.332 23.000 12.132 37.140 2.5. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .061 167. ing. COM.Construc\ii TOTAL I II .811 1.080 1.333 23.6.885 42.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. N. .PROCURARE 2.333 2.1. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 6. Benef.

Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1. Benef.190 21.971 162.525 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 3. .925 2.3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare TOTAL I II .2.591 21.549 305.760 84.694 10.286 567. 03 4.104 448.555 25.500 160.151 200.MONTAJ 3.211 534. .STA|IE DE EPURARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.11.10.Constructii amenajare teren 3.777 407. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .900 1.000 112.915 2.542 .947 1.C. .075 1.341 51.525 48.9.334 318.026 8.235 194.800 41.880 267.4. Utilaje ]i echipamente de transport 3.570 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 596.6.547 34.992 7.794 336.1.8.056.S.549 30.980 42.202 133.Instala\ii electrice 3.502 163. .934 16.694 12.055 26. Crt.051 12. Utilaje ]i echipamente tehnologice 3. DEVIZ PE OBIECT NR.777 40.792 41.492 30.598 TVA Mii lei 5 95.785 1.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.785 160.946 33.987. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 501.850 162.386 25.061 28. COM.878 757.F.869 48.913342 485.286 49.500 136. TESLUI.852 48.PROCURARE 3.5.250 .780 901.190 151.165 3.560 136.10.210 127.Construc\ii 3.943 40. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. . .603 100.7. nr: 141 /2008 Faza : S.192.735 30.607.Instala\ii hidraulice ]i sanitare 3. .006 41.740 10.554.769.Construc\ii re\ele tehnologice 3.3.257.106.430 34.773 41.Construc\ii bran]ament ap[ 3.1.2008 Nr. .334 194.

TESLUI.123 mii mc / an C.905 334. Materiale directe (anexa 1) 1. Cheltuieli cu repara\ii ]i @ntre\inere 1% x VC+M 1% x 5.883 110. CALCULUL PRE|ULUI DE COST SCENARIUL 2 A. VOLUMUL ANUAL DE EPURAT{ V = Q zi med x 365 zile = 172. nr: 141 /2008 Faza : S.166 164.895 282.2.F.Anexa 4 TOTAL 2.= ------------------.1.123 . PRE|UL DE COST AL APEI costul anual de produc\ie 334.3.944 51. Benef.1. COSTURI TOTALE ANUALE DE PRODUC|IE 1. Salarii . ing. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. N.462 mii lei = TOTAL COST ANNUAL DE PRODUC|IE ( 1 + 2 ) mii lei 7.C.30 lei / mc volumul anual de ap[ captat[ 63.94 mc / zi x 365 zile = 63. CHELTUIELI DIRECTE 1. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.}ef proiect. Energie electric[ (anexa 2) 1.849 C = -----------------------------------------. CHELTUIELI INDIRECTE 2.= 5. V`lceanu S. COM.190.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.849 B.

10 mc / an 1. Floculant . Saci de filtrare . COM. V`lceanu S.60 lei / buc = 3.10 mc /an x 70 g / mc = 4.210 lei 2.F.doza 2 ÷ 4 g / 1 kg namol .}ef proiect. Coagulant sulfat feric .consumul anual de floculant – 228 kg namol / zi x 3 g / kg x365 zile= 250 kg .94 mc / zi x 365 zile = 63.80 lei / kg = 700 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6.cost floculantului 250 kg x 2.cost saci de filtrare 247 buc x 12. N.doza 60 ÷80 g / mc .50 lei / kg = 2.Consumul anual de ap[ V = Q zi med x 365 zile = 172.419 kg / an .419 kg x 0. CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SCENARIUL 2 . DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.C.consumul anual sulfat feric 63. ing. TESLUI.cost sulfat feric 4.022 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 1. Benef.112 lei 3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.166 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . nr: 141 /2008 Faza : S.123.144 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7.123.consumul anual de saci de filtrare – 494 buc (un sac este refolosit @n trei cicluri ) .

62 ore/zi . CALCULUL COSTULUI ENERGIEI ELECTRICE SCENARIUL 2 1.62 ore/zi .h/an 1.Timp de pompare: 34/13 = 2.Energie necesar[ 1. COM.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.62 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.Timp de pompare: 22 / 8 = 2.h/an . P = 1.Urieni .817 kw. P = 1. nr: 141 /2008 Faza : S.Debit mediu Q u zi med = 29 mc/zi . N V`lceanu S.9 kw x 2.C.F.75 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP .510 kw. P = 1. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.75 ore/zi x 365 zile/an = 1.214 kw.9kw .9 kw x 3.h/an 1.h/an 2.Timp de pompare: 14/8 = 1.9kw .75 ore/zi . P = 1.9 kw x 2. Consum energie electric[: • Statie de pompare SP – Viisoara Mosneni .907 kw.Energie necesar[ 1.Timp de pompare: 29/ 8 = 3.Intocmit Ing.1 .9 kw .Debit mediu Q u zi med = 34 mc/zi .62 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.75 ore/zi . TESLUI.Teslui .9kw . Benef.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.9 kw x 1.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.Teslui .Debit mediu Q u zi med = 14 mc/zi .2 .Energie necesar[ 1.Debit mediu Q u zi med = 22 mc/zi .Energie necesar[ 1.

• 3 Statii de epurare - Energie necesar[ 3 x 0,80 x 18,5 kw x 24 ore/zi x 365 zile/an = 338.944 kw.h/an --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total energie consumat[ 346.392 kwh/an -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costul energiei electrice 346.392 Kw h/an x 0,40 lei/kw = 138.557 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 26.326 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 164.883 lei Intocmit Ing. N V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL

Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

ANEXA NR.3

CALCULUL CHELTUIELILOR PRIVIND PERSONALUL UTILIZAT #N PRODUC|IE (SALARII )
SCENARIUL 2 - Muncitori exploatare @n sistem - 3 sta\ii x 4 salariat x 6.00 lei/luna x 12 luni 86.400 lei - CAS 19.5% 16.848 lei - Sanatate 5.5% 4.752 lei - Somaj 1 % 864 lei - Fond risc 0.5% 432 lei - Camera de munc[ 0.75% 648 lei - Fond de garantare 0.25% 216 lei - Fond pt. concedii 0.85% 735 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total salarii 110.895 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intocmit Ing. N V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL

Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 140 /2008 Faza : S.F.

BREVIAR DE CALCUL
ETAPA DE PERSPECTIV{ 1. DATELE DE TEM{ 1.1. CONSUMATORII DE APA 1.1.1. Popula\ia comunei Teslui #n prezent Comuna Teslui are 2780 locuitori respectiv 1173 gospod[rii Satele @n care se introduce sistem centralizat de alimentare cu ap[
Teslui Gospod[rii Locuitori 260 596 Vii]oara Mo]neni 172 385 Urieni 162 396 1.377 Total 594

Popula\ia localit[\ilor Vii]oara Mo]neni, Urieni ]i Teslui pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani) se determin[ cu rela\ia: N = N1 ( 1 + 0,1p )n @n care: N1 = 1.377 popula\ia corespunz[toare anului 2008 P = 0,5% indicele de cre]tere medie pe jude\ N = 25 ani num[rul de ani pentru care se calculeaz[ cre]terea popula\iei N = 1.377 ( 1 + 0,005)25 = 1550 locuitori 1.1.2. Unit[\i publice:
Teslui Vii]oara Mo]neni 6 8 Urieni 5 7 35 Total 120

- }coal[ f[r[ internat ]i sal[ de sport - Gradinita

109 20

- C[min cultural
- Birouri - Dispensar uman 1.3. Agen\i economici

120 27 25

-

-

120 27 25

Teslui

Vii]oara Mo]neni 4 70 4

Urieni 3 60 6

Total 13 210 22

- magazine mici

- salaria\i
- clien\i

6 80

- societ[\i comerciale

12

2. NECESARUL DE APA Necesarul de ap[ s-a determinat pentru o popula\ie de 1550 locuitori, pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani), @n baza S.R. 1343/1-2006 pentru asigurarea nevoilor gospodore]ti, publice, pentru societ[\ile comerciale, pentru refacerea rezervei de incendiu. De]i numeric populatia nu va avea o cre]tere semificativ[, gradul de modernizare, dotare ]i echipare cu instalatii interioare a locuintelor va cre]te, @n localitate urmand a se realiza ]i un sistem de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de ap[ este de: n = ng + np + nag. econ. unde: . ng - necesarul de ap[ pentru nevoi gospod[re]ti ]i pentru animalele de l`ng[ gospod[riile proprii ale locuintelor; . np - necesarul de ap[ pentru nevoi publice; . nag.econ - necesarul de ap[ pentru agenti economici; 2.1. Necesarul de ap[ pentru nevoi qospod[resti ng = 1 /1000 x N (i ) x q g ( i ). unde: . N (i) - num[r de locuitori, egal cu 1550 . qg - debit specific, cantitatea medie zilnic[ de ap[ pentru nevoi gospod[re]ti, egal[ cu 125 I/om zi - conform S.R. 1343/1-2006 - zona cu gospodorii avand instalatii interioare de apa rece, cald[ ]i canalizare, cu preparare individual[ a apei calde. ng = 1 / 1000 x 1550 x 120 = 186,00 mc/zi 2.2. Necesarul de ap[ pentru nevoi publice Necesarul pentru consumatorii publici s-au calculat analitic @nsumarea cantit[tilor de ap[ necesare fiec[rui consumator. - }coal[ f[r[ internat ]is al de sport N = 120 elevi - qs = 30 l/elev zi - Gradinita N = 35 copii - qs = 60 l/copil zi - Dispensar uman N = 25 consulta\ii/zi - qs = 20 l/copil zi - Birouri N = 27 salaria\i - qs = 20 l/copil zi - C[min cultural N = 120 pers. - qs = 5 l/pers zi np= 1/1000 ( 120 x 30 + 35 x 60 + 25 x 20 + 27 x 20 + 120 x 5 ) = 7,34 mc/zi

1.2.3. Necesarul de ape pentru agentii economici Necesarul de ap[ pentru agen\ii economici s-a calculat analitic @nsumarea cantit[tilor de ap[ necesare fiec[rui consumator. - 35 muncitori - qs = 50 l/om zi - 210 clien\i/zi - qs = 5 l/client zi nag. econ.= 1/1000 ( 35 x 50 + 210 x 5 ) = 2,80 mc/zi 1.2.4. Necesarul de ap[ al localit[tii pentru etapa de perspectiva n = ng + np + nag. econ.+ ni = 186,00 + 7,34 + 2,80 = 196,14 mc/zi 3. DEBITELE CARACTERISTICE ALE NECESARULUI DE APA. 3.1. Debitul zilnic mediu (Q zi med ) Q zi med =1/1000Σ [Σ N (i) x qs (i) ] = 196,14 mc/zi 3.2. Debitul zilnic maxim (Q zi max ) Q zi max =kzi x Q zi med (mc/zi) unde: kzi =1.40 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R.1343/1-2006, tab. 1. Q zi max = 1,40 x 196,14 = 274,60 mc/zi 3.3. Debitul orar maxim (Q orar max ) Q orar max = ko x Q zi max/24 mc/h unde: Ko = 2.00 – 3,00 coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 3. Q orar max = 2,00 x 274,60/24 = 22,88mc/h = 6,36 l/s 3.4. Debitele caracteristice ale necesarului de ap[ Q zi med = 196,14 mc/zi Q zi max = 274,60 mc/zi Q orar max = 22,88 mc/h (6,36 l/s) 3.5. DEBITELE CERINTEI DE APA (STAS 1343/1-1995) Qs zi mediu = kp x ks x Qzi mediu (m3/zi) Qs zi max = kp x ks x Qzi max (m3/zi) Qs orar max = kp x ks x Qo max (m3/h) kp = coeficient ce tine seama de pierderile, tehnic admisibile, din sistemul de alimentare cu apa (kp=1,07 - P66/2001) ks = coeficient ce tine seama de necesarul de apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apa (ks=1,03 - P66/2001) Qs zi mediu = 1,07 x 1,03 x 196,14 = 216,17 mc/zi Qs zi max = 1,07 x 1,03 x 274,60 = 302,64 mc/zi Qs o max = 1,07 x 1,03 x 22,88 = 25,22 mc/h (7,00 l/s) 3. DEBITELE DE AP{ UZAT{ Restitutia de ap[ uzat[ se consider[ 80% din debitele apei potabile

Substante extractibile cu solventi organici 6.2.11 = 2.Fosfor total (P) .0 mg/I .00 x 1000/242.22 mc/h = 20. 2.min = -----.550 loc)/1000 = 9.0 mg/I . inclusive @nc[rcarea apelor uzate.fosfat total (PTOT) 2. 125. conform normativului GP 106-04.azot amoniacal (NH4) 6 gr/om.11 mc/zi Q u orar max = 0. CANTIT{|ILE DE IMPURIT{|I DIN APA UZAT{ Se consider[ c[ apele uzate evacuate sunt de provenient[ menajer[ @n acest caz.zi x 1.0 mg/I .64 mc/zi = 242.11 = 256.Temperatura 2.5 .3.52 mc/h 24 24 unde: p=0.0 mg/I .30 x 1000/242.3.98 mg/I Pentru efluentul epurat.11 = 38.5 gr/loc. indicatorii de calitate sunt: 35.17 mc/zi = 172.2.80 x 216.Unitati pH 35° C .50 kg/zi CBO5 = (40 gr/loc.550 loc)/1000 = 62.materii totaIe @n suspensie (MTS) 50 gr/om. Restitutia minima orara de ap[ uzat[ p 0.5 gr/om.zi x 1.11 = 320. .87 kg/zi 2.Materii in suspensie (MS).50 x 1000/ 242.1.poluanti organici biodegradabili exprima\i @n (CBO5) 40 gr/om. 25.coeficient adimensional functie de num[rul de locuitori.10 mg/I CCBO5 = CBO5 x 1000/Qzi max= 62.Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 0.30 kg/zi Ptot = (2.11 = 15.zi . este de 2670: 2.41 mg/I CPtot = Ptot X 1000/Qzi max = 3. Cantit[\ile de impuritati intrate in statia de epurare : MTS = (50 gr/loc.0 mg/l .Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBOs).18 mc/h (5.zi .5 mg/I .550 loc)/1000 = 77.x 242.08 mg/I CN-NH4 = NH4 X 1000/Qzi max = 9.zi .zi max = -------.x Q u.00 kg/zi N-NH4 = ( 6 gr/loc.550 loc)/1000 = 3. .80 x 25.94 mc/zi Q u zi max = 0.25 .25 Q u.Azot amoniacal (NH4+) 1.80 x 302.5-8.60 l/s) 3. conform GP 106-04.orar. Concentratia poluan\ilor @n apa uzata in-statia de epurare : CMTS = MTS x 1000/Qzi max = 77.zi x 1.87 x 1000/242. Gradul de epurare mecesar. @nc[rc[rile cu poluanti se calculeaz[ pe baza cantit[\ilor specifice de impurit[ti pe locuitori si zi.zi Num[rul de locuitori pentru care se calculeaz[ evacuarea de ape uzate. 4. Debitele caracteristice ale restitutiei de ape uzate Q u zi med = 0.zi x 1.Detergenti sintetici biodegradabili 20.0 mg/I .1.

.11 mc/zi .08 – 25.Unitate de deshidratare n[mol.latimea barelor . a substantelor flotante.Bazin colectare ]i pompare n[mol. .79 % 38. eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) eliminarea compu]ilor azotului ]i fosforului. .320. Schema de epurare propusa.Bazin de egalizare. cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: .Retele tehnologice de legatura @ntre obiectele statiei de epurare. 3.83 α = 65° Vmax= 1. omogenizare ]i pompare ape menajere .x 100 = 90.coeficient de forma .24 % 256. Schema de epurare propus[ corespunde debitelor caracteristice de ape uzate ]i concentra\iilor indicatorilor avu\i in vedere pentru acestea ]i urmare]te @n mod special re\inerea materiilor @n suspensie (MS). Dimensionarea sta\iei de epurare Date de baz[ pentru calculul sta\iei de epurare: .latimea barelor .Qu zi max = 242.08 38.Treapta de epurare biologica .latimea maxima Tntre barele gratarului .98 Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care s[ cuprind[: treapta mecanica ]i treapta biologica.x 100 = 94.viteza maxima admisa @ntre interspa\ii Sec\iunea amonte camera gr[tar b b = 15 mm= 0.008 m ß = 1 .Unitate de stocare ]i dozare coagulant.1.Treapta de epurare mecanica .@nclinarea fata de orizontala .Qu orar max = 20.Platforma depozitare containere .0 E MTS = -------------------. .41 – 2.06 % 320. . .0 ECBO5 = -------------------.0 m/s .0 ENH4+ = -------------------.41 15.x 100 = 89.10 – 35. .98 -1 EPtot = -------------x 100 = 93. Calculul gratarului manual .10 256.74 % 15.18 mc/h 3.015 m a = 8 mm= 0.Unitate de dezinfectie . .

550 locuitori rezulta: V = 1.40 m .75 mc/an .Rezulta 6 bare ]i 5 interspatii Bc= 6 x 0. rezulta pentru gratarul calculat 5 dmc/om ]i an.18 x 5 x √22 -1 = 36. _3.02 I/persoana .persoane = 0.37 mc/h Din motive de reducere a frecven\ei de indep[rtarea a nisipului colectat (de m[rire a Vutil) se adopta pentru desnisipator.21 x q x t x √ k2 -1 = 0.durata unui ciclu .zi Qnisip = 0.000 mm S=3.200 kg/an = 6.30 m) Vutil= 7.Bc = Σ b (a + ---.suma interspa\iilor Σ b = (20.70) x 0.70 m/s .q = 20.20 mc Cantitatea specifica de nisip este de 0.) + c b Σ b = (Qc / Vmax)x hmax hmax . 800 kg/mc. Bazin omogenizare apa menajera Volumul util minim al bazinului este: Vutil =0.mp Pentru denisipator cu D=2.20 tone/an (umiditate 70 .18 / 0.18 = 63.750 dmc/an = 7. D = 2.Luand greutatea specific[ a depunerilor de cca.75 mc/an x 800 kg/mc = 6.00 I/zi Frecventa de @ndepartare a nisipului din denisipator este: f = (Q nisip x365 zile) / Vutil = (31.zi x nr.3.latimea pieselor de prindere = 25 cm. .70 mc Unde: . Σ b .00 xl0-3 x 365)/ 7.40 .02 I/persoana.6 proces[ri / an Separarea grosiera a gr[similor se face prin flotatie naturala datorita diferentei de densitate dintre cele doua lichide nemiscibile.Se adopta .015 + 0. Grasimile separate ajung gravitational @ntr-un bazin de colectare si tratare grasimi.debitul orar maxim -t=5h .Cantitatea de retinere pe gratar este @n functie de tipul gratarului ]i marimea interspatiilor.550 x 5 = 7.Pentru 1. rezulta o greutate de: G = 7.14 mp Qu = S x q = 3.Se alege Vmax= 0.15 = 5 .@nc[rcare hidraulic[ specific[ q = 50-60 mc/h.02 x 1. c . Denisipator/separator grasimi .00 m (Ia o ad`ncime util[ 2.@nal\imea maxima a apei @n fata gr[tarului = 15 cm.80%) 3.008 + 5 x 0.13 mc/h .Bc= 0.21 x 20.20 = 1.14 x 20.2.25= 0.550 = 31.

NI . V = 46.5.00 + 2.15 x 310.2 x 0.00 + 0..44 3.75 x 62. persoane = 40 x 1.pentru ape uzate ora]ene]ti .50 kg/zi In cazul procesului tehnologic adoptat bazinul este de mic[ @nc[rcare rezult`nd: 0.0 m (Ia o adancime utila de 2.550/1000 = 62.L5B .30) = 22.. iar έ = 0.a = coeficienta respiratiei de substrat a= 0.62kg/zi ..cantitatea de CBO5 pentru apa uzat[ influent[ @n decurs de o zi la sta\ia de epurare (kg/zi) .Ne) ..7(38.90 x 62. _ ..00 / 0.Alegem ION = 0.90 m) cu Vutil = 36.1 (ION ≤ 0.cantitatea de CBO5 pentru apa uzata influenta @n decurs de o zi @n treapta de epurare biologica. zi.4 x 0.b = coeficienta respiratiei endogene b= 0.30 kg/zi GNV = LSB / ION = 62.15 kg/kg zi .20 kg/mc .8. pentru o eficien\[ de epurare biologic[ de 90%.80 = =163.00 kg/zi = 46. 25%: astfel rezulta: L5B = 0.Ne .44mc / 10. t = V / Q = 48..L5.3 kg/kg..Debitul de aer ce trebuie introdus @n bazin se calculeaza cu relatia: . rezult[ Cv = 3. eficien\[ datorat[ folosirii biopreparatelor.7 kg/kg . .50 / 3.3. Calculul timpului de aerare.09 mc/h 3.41 kg/zi .cantitatea influent[ de azot NI = 38.75 x L5 = 0.c = coeficienta respiratiei de substrat @n procesul de nitrificare c= 2.coeficientul de egalizare care \ine cont de concentra\iile: maxim[.93% Cv – concentra\ia frac\iunii rotabile a namolului Cv = έ x CN #n acest caz CN = 4.32 + 46..41 – 3.k=2 3.00 kg/zi . Calculul bazinelor de aerare Calculul volumului bazinului de aerare V = L 5B / ION = L5B / (Cv x ION ) .70 mc.cantitatea efluent[ de azot Ne= 3.V = volum bazin aerare. Cantitatea de oxigen necesar ON = a x ήB /100 x LSB + b x GNV + c(Ni .Q = debitul alimentare bazin Q = 242.medie ]i permis[ S-a adoptat un bazin cu D = 4.. ..4.Eficienta epurarii biologice fiind ήB = 90.L5B= 40 g/om zi x nr.. .09 mc/h = 4. este de cca.50 + 94..2 = 310 kg ήB = 90% rezulta: ON = 0.7…0.11/24 = 10.3 = 48.6.Eficien\a treptelor anterioare conform GP 106-04.4 .80 h unde: .

30.reprezint[ capacitatea de oxigenare ce trebuie introdus[ @n bazinele de aerare prin diferite sisteme.@naltimea bazinului / bazinelor de aerare care pentru sta\ia este de 2.000 x n 0.0 h conform paragrafului 3.suspensii totale la intrarea @n bazin (se reduce cu 50% contitatea de suspensii totaIe la intrarea @n sta\ia de epurare datorit[ deznisipotorului ]i separatorului de grosimi).Cs .550 x 4.ha .0. V= (1.2 x 0.Csa .885 x 760 / 760 = 249.45kg/zl. .1 x 0.90 x 62.O2/h ]i se calculeaza cu relatia: C = ON / 24 = 163.1. Co =(163.7.10.27 x 1.presiunea barometrico medie annual[. .2 – 0.Volumul bazinului este: Quzimax x Csediment primar x 1. la temperatura de T= 16°C=> Cs= 10.2) -Iungime traseu de aerare .00 = 50. . decantare. din STAS 11566 egal[ cu 0.2 x ION 0.95 mg/dm3.89 kg/zl.(ha .4 x 365 242.0 mg/dmc.n[mol din bazinul de aerare la T= 16°C=> Csa= 7.11 x 0. conform tabel 14.11. 3.Co .1 x 0. Capacitate de oxigenare . .coeficient de transfer al oxigenului @n ap[ la ToC. .43m3 C sediment siabilizat x 1.coeficient de transfer de oxigen @n apa curata exprimat @n gO2/mc m . .62 x 1 / 0.08 x 1000 x 8 .95 .2 ) unde: . 3.K10 .62 / 24 = 6.coeficient de transfer al oxigenului @n ap[ la 10°C.concentratia la saturatie a oxigenului @n amestecul ap[ .CB-concentratia efectiv[ a oxigenului @n amestecul ap[. .concentratia oxigenului @n ap[.23 x ήB x L5B = 1.timpul de aerare = 4.00) / (24 x 62. tratare si pompare sediment . la saturatie @n condi\ii standard.Qaer = ( Co x l03 ) / c x (ha .raportul dintre capacitatea de transfer al1 oxigenului din apa uzat[ ]i cea curat[ av`nd valoarea de regula egal cu 0.5 ) x 0.00 ) = 4. Bazin colectare.= -------------------------------------.82 x 103 ) / 18 x ( 2.Raportul √ K10 / KT – result[ conform tab.8.c . 3.00 .5 din breviorul de calcul .9.9) x 10 / (7. Calculul namolului biologic NBiologic =1.KT .3 gf/m3 .α .9.23 x 0.44 mc/h 3.4 x 365 Vutil = -------------------------------------------.17 zile 3. V`rsta namolului v = C(gf/dm3 ) x t(h) / 24 x c (gf/dm3 ) .885.2 ) =189.82 kgO2/h c = 18.t .concentra\ia @n materii solide @n suspensie separabile prin decantare.capacitate de oxigenare @n kg.P . .= 16.0.C = 3.20 m Qaer = ( 6.n[mol avand valori de 1÷2 mg/dmc. CO = (ON x 1 / α ) x CS / (CSA – CB ) x( √ K10 / KT ) x 760 / P (kg /zi) unde: .

08 Concentratia sedimentului stabilizat 1.00 m (la o ad`ncime utila de 2. Intocmit Ing.30 m) result[ un Vutil = 16. N V`lceanu .4 Coeficient de mineralizare organic[a cu biopreparate Bacti-Bio n=8 Frecventa de indepartare a sedimentului/an Corespunzatar unui bazin cu D = 3.1 Coefieient de producere sediment primar cu aplicare de coagulant 0. .43 mc.unde: Vutil Volumul util necesar (mc) Qu zi med Debitul mediu zilnie de apa uzata (mc/zi) Csediment primar=0.027 Concentratia initiala a sedimentului (kg/mc) Csediment stabilizat=0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->