P. 1
STUDIU_DE_FEZABILITATE__CANALIZARE[1]

STUDIU_DE_FEZABILITATE__CANALIZARE[1]

|Views: 939|Likes:
Published by Oana Silvia

More info:

Published by: Oana Silvia on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

STR. UNIRII, NR.

84

S.C.

DAVARO IMPEX S.R.L.

• CRAIOVA •
TEL. 0251/510859

STUDIU DE FEZABILITATE
„RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUDE| UL DOLJ”

PIESE SCRISE }I DESENATE
PROIECT NR: 141/2008

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL COMUNA APELE VII, JUD. DOLJ
2008

S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. Str. Unirii nr. 84 Craiova, cod po]tal 200330 Tel /fax: 0251/510859 TREZORERIA Craiova

Nr. reg. comert: J 16/22/1993 Cod fiscal: RO 5275649 Cont: RO28 TREZ 2915069XXX002515

FOAIE DE CAP{T

Denumire proiect: RE|EA DE CANALIZARE }I STE|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI, VII}OARA MO}NENI }I URIENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ” Beneficiar: Proiectant: }ef proiect: Pr. nr.: Faza: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI, JUDE|UL DOLJ S.C. DAVARO IMPEX S.R.L. CRAIOVA ING. V~LCEANU NICOLAE 141 / 2008 S.F.

S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA

Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Noi S.C. DAVARO IMPEX S.R.l. cu sediul @n Craiova, str. Calea Unirii, nr.84, cu numar de @nmatriculare la Registrul Comertului nr. J/16/22/1993, declaram pe propria raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiar Consiliul Local Comuna Teslui, Jude\ul Dolj, la proiectul 141/2008 "Re\ea de canalizare ]i sta\ie de epurare @n satele Teslui, Vii]oara Mo]neni, Urieni, Comuna Teslui, Jude\ul Dolj ", la care se refera acesta declaratie, este @n conformitate cu prevederile privind proiectarea ]i executarea lucrarilor de canalizare: * ST AS 1 481-86 - Canalizari retele exterioare * ST AS 1846-90 - Canalizari exterioare - Determinarea debitelor de apa de canalizare - Prescriptii de proiectare. * STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare. * ST AS 2448-82 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare * STAS 10102/75 - Constructii din beton, beton armat ]i precomprimat * P.100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice ]i industriale * ST AS 6054-74 - Teren de fundare, adancimi de @nghet * ST AS 3300/85 - Teren de fundare. Principii generale de fundare * ST AS 1 504-85 - Distante de amplasare a obiectivelor sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. * STAS 3300/1-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul * ST AS 10104/90 - Constructii civile ]i industriale * STAS 10100/75 - Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor * I.9-94 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea instalatiilor sanitare * 1.22-99 - Normativ pentru proiectarea ]i executarea conductelor de apa ]i canalizare * C.56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii ]i receptia lucrarilor de constructii ]i instalatii aferente. * GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare @n mediu rural. * P.28/1-88 - Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate, treapta mecanica ]i bilogica. * NTP A 001/2002 - Normativ privind stabilirea limite lor de @ncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale sou orasenesti @n receptori naturali. * ST AS 4165/88 - Rezervoare din beton armat - prescriptii de proiectare * P .2/85 - Normativ privind alcatuirea, calculul ]i executarea structurilor din zidarie. * SR-ISO 3607 - Tevi de polietilena * ST AS 2250/2-89 - Presiuni nominale de @ncercare ]i presiuni de lucru maxim admise * ST AS 2250/73 - Elemente pentru conducte. Presiuni. * ST AS 1 504-85 - Distante de amplasare a obiective/or sanitare, armaturilor ]i accesoriilor. Craiova - iulie 2008 Director Ing. N. V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA

Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COMUNA TESLUI, JUD DOLJ Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

LISTA DE RESPONSABI LITATI
LUCRARI EDILITARE:
ing. N. V`lceanu ing. Gh. Mitrache th. M. V`lceanu

LUCRARI DE REZISTEN|{
ing. }t. Trofimov teh. arh. V. Ancu\a

ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA
Ec Fineta Marga Ciocan

SEF PROIECT ing. N. V`lceanu

Aceasta documentatie (piese scrise si desenate) este proprietatea S.C. DAVARO IMPEX SRL ]i poate fi folosit[ numai @n scopul pentru care a fost @nticmit[, conform prevederilor din contract. Ea nu poate fi copiata, reprodusa sau folosit[ total sau portial @n alt scop f[r[
acordatul @n scris al societ[\ii DAVARO IMPEX SRL.

Studiu de Fezabilitate .Evalu[ri utilaje – scenariul 1 . Date generale .Plan situa\ie – sta\ie de epurare .Dot[ri – scenariul 1 . – studiu topo . N. Sursele de finantare a investitiei . – studiu geo C1 C2 C3 C4 Sef proiect ing. .Calculul pre\ului de cost – scenariul 1: .Plan @ncadrare @n zon[ . Estimarea privind forta de munc[ ocupat[ prin realizarea investi\iei .Evalu[ri – scenariul 2: . Informatii generale privind proiectul . Statie de epurare – scenariul 1 .Foaie de cap[t .Plan situatie retea canalizaree . Statie de epurare – scenariul 1 .Evalu[ri – scenariul 1: . Statii de pompare – scenariul 2: .Declaratie de conformitate . Retea de canalizare – scenariul 1 . PIESE SCRISE .Evalu[ri utilaje – scenariul 2: . Statii de pompare – scenariul 1 . Alimentare cu energie electric[– scenariul 2: .economici ai investitiei .Schem[ tehnologic[ – sta\ie de epurare .Breviarul de calcul .Anexa 1.Anexa 2. Statii de pompare – scenariul 1 . Statii de pompare – scenariul 2: .Avize si acorduri B.BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE A.Lista de responsabilit[ti . Statie de epurare – scenariul 2: .Calculul pre\ului de cost – scenariul 2: . Principalii indicatori tehnico . Statie de epurare – scenariul 2: .Devize financiare – scenariul 1 . Alimentare cu energie electric[– scenariul 1 . PlESE DESENATE .Borderou piese scrise si desenate.Devize pe obiect – scenariul 1 . Retea de canalizare – scenariul 2: . Analiza cost – beneficiu . V`lceanu . Costurile estimative ale investitiei .

VIISOARA MOSNENI SI URIENI. COMUNA TESLUI.F. JUD DOLJ Benef. .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.C. STUDIU DE FEZABILITATE DATE GENERAlE.S. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE SATELE TESLUI.

fapt ce creaz[ probleme locuitorilor privind s[n[tatea. dispensare umane .R.sanitare. magazine universale. Prezenta documenta\ie este intocmita conform continutului cadru si metodologiei stipulate in H.1. apa uzat[ fiind deversat[ @n fose. JUDE|UL DOLJ. cu incepere a constructiei concomitent cu lucrarile de canalizare. Titularul investitiei: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI. c[mine culturale. Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI. Comuna Teslui este situat[ @n partea de est a jude\ului Dolj la cca 25 km de Municipiul Craiova. Preajba de Jos. Lucrarea este in faza de proiectare . folosesc apa din pu\uri individuale. Situatia actual[ si informatii despre entitatea responsabil[ cu implementarea proiectului. Restitutia apei este o problema majora pentru toate localitatile . 5.G. gr[dini\e. pu\uri absorbante sau rigole. iar terenul. judetul Dolj. deoareee peste tot sunt utilizate latrine uscate. JUDE|UL DOLJ. tel. VII}OARA MO}NENI. COMUNA TESLUI. COMUNA TESLUI. nr. Preajba de P[dure. JUDE|UL DOLJ. 28 / 09. 2. drumuri comunale ]i uli\e laterale. URIENI. aceasta dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap[ numai @n satul Preajba de P[dure. 0251/510859 sau 0742214010 INFORMATII GENERAlE PRIVIND PROIECTUl. str. apa nu se incadreaz[ in prescrip\iile STAS ./fax. DAVARO IMPEX S.01. Din punct de vedere al normelor igenico . captat[ din stratul freatic de mic[ ad`ncime. 4.se dezvolt[ @n lungul drumului jude\ean DJ 641. ]coli generale.2008 1. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui.ului 1342/1991. Principalele institu\ii publice ]i economice existente @n comun[ sunt: prim[ria. JUDE|UL DOLJ. #n ceea ce prive]te dotarea hidroedilitar[ a comunei. Locuitorii acestor sate vor beneficia de un siste centralizat de alimentare . Urieni ]i Vii]oara Mo]neni. apa fiind @n cantit[\i insuficiente. locuitorii nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa ]i nici de sistem centralizat de canalizare.cu apa. nu dispune ]i de retea de canalizare a apelor uzate menajere.|[r\[l. #n prezenta documentatie se trateaza numai sistemul centraliat de canalizare si statia de epurare a satelor Teslui. F`nt`nele. #n celelaite localitati ale comunei. dispensar veterinar. Ocupa\ia principal[ a locuitorilor comunei este agricultura ]i zootehnia. provenit din precipita\iile atmosferice. Denumirea investitiei: RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI. VII}OARA MO}NENI. 84. re]edin\a jude\ului . Comuna Teslui are @n componen\a sa opt sate. a permis difuzia apei uzate in apa freatica de mica adancime sau .C. po]ta. Amplasament: SATELE TESLUI. sursa fiind constituita de apa subterana de adancime. 3. URIENI. Calea Unirii nr. Aceste surse nu asigura nici calitatea si nici cantitatea apei necesara satisfacerii nevoilor gospodaresti si publice. de]i o parte din popula\ia localit[\i Preajba de P[dure este bran]at[ la re\eaua de distribu\ie a apei.L. Satul Teslui – re]edin\[ de comun[ ]i satele Co]ereni. CEC. poli\ia. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S. Craiova.

prin deplasarea pe teren si studierea amplasamentelor. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. Dimnensionarea obiectelor sisternului de canalizare menajera are la baza elernentele date prin tema de proiectare si vizeaza dotarea tehnico-edilitara a localitatiilor in deplina corelare cu situatia existenta.magazine rnixte cuplate cu bamri si societati agricole.crearea de noi locuri de munca prin proiect : . PopuIatia din comuna Teslui este de 2780 locuitori cuprinsi in 1173 de gospodarii . prin realizarea unui sistem de canalizare menajera care sa colecteze si epureze toate apele uzate . este Consiliul Local Teslui.caracteristicile geologice si hidrogeologice ale terenului din zona.agenti economici . urmand ca intr-o faza ulterioara sa fie dezvoltat sistemul de canalizare si epurarea a apelor uzate la nivelul intregii comune TESLUI. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. scara 1 : 5000 si scara 1: 1000. . apa utilizata in mod curent pentru populatiei si animale.incadrarea lucrarilor in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TESLUI. si fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele: . Gradul de poluare crescut al emisarului are influente negative asupra faunei acvatice si implicit asupra oamenilor . inclusive din discutiile purtate cu administratia locala . Satele Teslui.date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului. 20 .de suprafata.reducerea cazurilor de imbolnavire datorita indepartarii si anihilarii agentilor patogeni . infiintare de sistem de canalizare menajera in satele Teslui. . in vigoare la data prezentei. . . Realizarea sistemului de canalizare menajera irnpreuna cu alimentarea cu apa potabila a tuturor locuitorilor comunei Teslui sunt prevazute in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Consiliul Local al comunei Teslui care a identificat urmatoarele nevoi pe termen lung: . .unitati publice . cu referire la lucrari hidroedilitare inclusiv pentru protectia mediului.topografia localitatii obtinute din planurile topografice. . .30 de angajati locali ca urmare a locurilor de munca temporare directe create pe perioada constructiei .imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din satele Teslui. 4 angajati permanenti. Solutionarea problemei care face obiectul prezentului studiu.cresterea nivelului de trai pentru grupul tinta prin asigurarea accesului la sistem centralizat de canaIizare menajera timp de 24 orelzi . Viisoara Mosneni si Urieni num[r[ 1377 locuitori cuprinsi in 594 gospod[rii In aceste sate exista urmatoarea infrastructura: . .tema de proiectare .date tehnice suplimentare preluate din alte documentatii existente.considerarea tuturor prevederilor actelor normative si a standardelor de profil. .completarea infrastructurii prin sistemul de canalizarea menajera in vederea dezvoltarii durabile a regiunii . . . Viisoara Mosneni si Urieni. . Prezenta documentatie are ca obiect realizarea sistemului de canalizare menajera in sate Teslui.

2008/60/EEC. in contextul existent se considera necesara si oportuna realizarea unui sistem de canalizare menajera la standardele UE. . conduc la imbunatatirea calitatii vietii. duce la : . descarca apele uzate menajere in mod haotic si necontrolat. Construirea sistemului de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere.#mbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spa\iului rural. precum ]i ]cenariul tehnico economic selectat. 107 /1996 ]i 584 din 30 iunie 2004. s-a avut @n vedere factori care dicteaz[: . . Descrierea investitiei. nr. in satelor Teslui. care s[ asigure @n efluentul epurat. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi\ii pe termen lung (@n cazul @n care a fost elaborate @n prealabil privind situa\ia actual[. sprijinirea activitatilor economice comerciale ]i turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale. jude\ul Dolj 0251/ 456663 2. Directiva 80/68/EEC privind protectia apelor subterane. a. La elaborarea ]i analiza scenariilor propuse. Intre aceste prioritati se gaseste si controlul gospodaririi apelor si al apelor uzate.Ameliorarea calit[tii mediului ]i diminuarea surselor de poluare. condi\ile de desc[rcare @n emisar impuse de NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de @nc[rcare cu poluanti a apelor uzate industriale sau or[]enesti @n receptori naturali". necesitatea ]i oportunitatea promovorii investitiei. . In Planului National de Dezvoltare (PND) au fost identificate un numar de prioritati ce au ca obiectiv imbunatatirea calitativa a mediului si protectia acestuia si care. Deoarece Consiliul Local acordata o atentie speciala ridicarii nivelului social prin imbunatatirea calitatii vietii si a sanatatii populatiei din comuna Teslui. 118/2002 ]i Directiva cadru privind apa. transpus[ @n legislatia romaneasc[ prin H.Cre]terea numarului de sate renovate. concomitent cu sistemul de alimentare cu apa .- Cod Fiscal Localitatea Tel/fax 4553330 Teslui. Viisoara Mosneni si Urieni prin programul finantat de UE si Guvern prin PNDR Masura 322. In aceste sate nu exista sistem de canalizare menajera. . b.Asigurarea premiselor dezvoltarii durabile a regiunii. Viisoara Mosneni si Urieni . Scenarii tehmco-economice prin care obiectivele proiectului de investi\ii pot fi atinse ( @n cazul @n care. nu a fost elaborate un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi\ii pe termen lung).#mbunatatirea conditiilor de viata ]i a standardelor de munc[ ]i mentinerea populatiei @n spatiul rural. Obiectivul proiectului @I constituie realizarea unui sistem centralizat de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere.Ameliorarea @n conformitate cu standardele @n vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor ]i a activitatilor productive desfa]urate.G. in concordanta cu PNDR Masura 322. cu functionare permanent[. iar locuitorii. transpus[ prin Lega Apelor nr.#mbun[t[tirea accesului la servicii de baz[ pentru populatia rural[. Consiliul Local al Comunei Teslui au intocmit studiul de fezabilitate pentru obtinerea fondurilor necesare realizarii sistemului centralizat de alimentare cu apa a satelor Teslui. anterior studiului de fezabilitate. . . ceeace conduce la influentarea negativa a sanatatii populatiei si infestarea mediului inconjurator. nr.

. deci functionare mai in siguranta . canalele colectoare catre statia de epurare ajung a fi pozate la adancime ce depaseste in unele locuri 6 m. pe teren cu categoria de folosinta -pasune . independente . dicteaza modul de colectare ]i transporta apelor uzate spre epurare. fapt ce conduce la majorarea investitiei (executia fiind dificila la adancime mare sau introdus statii de . dicteaza sistemul de canalizare optim (unitar sau divizor).-creerea a 3 sisteme de canalizare menajera. proiectantul a analizat urmatoarele variante: . .statie de epurare unica.exploatarea si intretinerea centralizata a sistemului de canalizare menajera ceea ce implica cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate si un grad de responsabilitate mai mare al angajatilor.1. DEZAVANTAJELE acestei variante constau in : -datorita configuratiei terenului . . In vederea stabilirii variantei optime pentru sistemul de canalizare menajera a satelor Teslui. dicteaza condi\iile impuse la descarcare @n emisar ]i marimea terenului disponibil pentru statia de epurare. .Tehnologiile de epurare. Pentru ca sistemul unic de canalizare menajera.si ca pozitie : sunt la limita dintre pasune si arabil. b. conditiile reale din teren : satele fiind in . Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui .sistemul de canalizare optim.Emisarul ]i amplasamentul statiei de epurare. . . .retele de canalizare pentru cele 3 sate. astfel: . . .conditii de dezafectare minime a terenului din amplasament deoarece statia de epurare si rigola de descarcare a apelor epurate sunt pe domeniu public. sa poata deservi cele 3 sate. judetul Dolj. partea cea mai joasa a celor trei sate. .prelungire unul celuilalt. care trebuie s[ apar\ina domeniului public. modul de colectare ]i transport al apelor uzate. Viisoara Mosneni si Urieni din comuna Teslui. cu amplasarea statiei de epurare in satul Teslui.racord electric unic. dicteaza costurile de investitie.canale colectoare . unic de canalizare in satele Teslui.utilizarea foarte eficienta a configuratiei terenului natural care are o panta generala mica dar continua. Scenariul 1 Sistem.Marimea ]i @ntinderea localitatii.I. .deci investitie financiara mai mica. amplasamentul sta\iei de epurare ]i conditiile de desc[rcare la emisar. va avea in componenta urmatoarele: .Topografia terenului. cheltuielile de exploatare precum ]i eficien\a epurarii. cate unul pentru fiecare sat.utilizand numai scurgerea gravitationala.cost scazut al apelor epurate. AVANTAJELE acestei variante constau in : -costuri reduse prin alegerea celei mai potrivite solutii tehnice pentru.sistem unic de canalizare menajera pentru cele trei sate studiate din comuna Teslui -II.

.cost scazut al apelor epurate. .canal colector .consturi de investitie mai mici.intretinere si exploatare usoara a retelei de canalizare menajera . Sistemul de canalizare menajera propus va asigura colectarea apelor menajere de la persoane fizice si juridice.sunt necesare costuri suplimentare pentru achizitionarea terenului necesar amplasarii lor.lipsa terenului de amplasare in satele Viisoara Mosneni si Urieni .0 mg/l .statie de epurare unica.instalare simpla si rapida. AVANTAJELE acestei variante constau in : . cate unul pentru fiecare localitate In acest caz sistemul de canalizare menajera va fi campus din: .210 /2007 ale caror valori maxime admise sunt: 35. . . .in caz de avarie a statiei de epurare consecintele negative se vor resfrange asupra intregului sistem neputandu-se asigura functionarea independenta a retelelor de canalizare pentru locuitorii fiecarui sat.2. . . .posibilitatea de extindere a capacitatii. . iar in urma epurarii calitatea apei rezultate va corespunde parametrilor impusi de NPT A 001/2002 modificata si completata prin HG nr. respectiv: . Avantajele scenariului recomandat . .3 statii de epurare cate una pentru fiecare sat.retele de canalizare pentru fiecare localitate in parte.personal de exploatare calificat de trei ori mai mult si implicit costuri mai mari in exploatare . . . .in caz de avarie ( defectiune) a uneia din statiile de epurare. .3. DEZAVANTAJELE acestei variante constau in: . Scenariu recomandat de catre proiectant Din analiza altemativelor prezentate anterior proiectantul propune ca solutie optima pentru realizarea sistemului de canalizare menajera in satele Teslui.lipsa colectoarelor de canalizare si adancimea mica de pozare a retelei de canalizare conduce la reduceri de costuri . b. 3 bransamente electrice la reteaua de 20 kv si 3 posturi de transformare ).costuri foarte mari ca investitie ( 3 statii de epurare a apelor uzate menajere.3 bransamente electrice la reteaua de 20 kv si trei posturi de transformare.cost mare al apelor epurate.325 / 2005 si HG nr. celelalte doua pot functiona la parametrii normali neafectand locuitorii acestor sate. . . b.pompare ape uzate intermediare ).suprafata de teren ocupata mai mica. Scenariul 2 Creerea a 3 sisteme de canalizare menajera.Materii in suspensie (MS).retele de canalizare pentru cele 3 sate. Viisoara Mosneni si Urieni varlantei I.

@mbinate etan] cu inele de cauciuc. . Debitele caracteristice ale apelor uzate menajere au fost determinate conform prevederilor “Normativ pentru proiectarea ]i executarea lucr[rilor de alimentare cu ap[ ]i canalizare a localit[\ilor din mediul rural”.0 mg/I 125.Canalizare din tuburi PVC. comuna Teslui.60 l/s) Q u orar min = 2. va asigura colectarea ]i epurarea apelor uzate menajere din satele Teslui. sunt: Q u zi med = 172.Azot amoniacal (NH4+) .0 mg/I 6.Indicativ GP 106-04.5 mg/I 20.G. Descrierea constructiva.52 mc/h (0.Unitati pH . impune o schema tehnologica de canalizare.18 mc/h (5. Dn = 300 mm. intercalate pe retaua de canalizare (acolo unde datorit[ topografiei ]i amplasamentului epurarii le impun) .O reteaua de canalizare gravitational[ de colectare ]i transport a apelor uzate .Retea de canalizare. ]i de amplasamentul statiei de epurare. exeutie si exploatare a lucr[rilor de alimentare cu ape si canalizare @n mediu rural . 766/97 investi\iae face parte din categoria de importan\[ normala "C". functionala ]i tehnologica a investitiei. Canalizarea se va amplasa pe trama stradala a localitatii @n afara zonei carosabile pe strazile . din tuburi PVC.5-8.G.Statie de epurare mecano .11 mc/zi Q u orar max = 20.0 mg/I 1.Substante extractibile cu solventi organici .U.biologica compacta. astfel : .Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBOs). Viisoara Mosneni si Urieni. Conform H. Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate. Canalizarea proiectat[. Indicative P66 – 2001.70 l/s) Conditiile topografice ale zonei. Reteaua de canalizare menajera proiectat[ cuprinde : . Proiectarea retelei de canalizare s-a efectuat @n baza planului general de @ncadrare @n comun[ scara 1 : 5.Canalizare din tuburi PVC. conform P. . Reteaua de canalizare. de faptul ca localitatea este str[b[tut[ de drumul jude\an Dj 641.420 m.5 35° C . ce se monteaza cu u]urin\a datorita greutatii reduse ]i sistemului de @mbinare rapid[. L= 6. Proiectul de canalizare ]i epurare. ]i clasa de importanta III. Tinand seama de topografia terenului.Fosfor total (P) . .) al comuna Teslui.Detergenti sintetici biodegradabili . . . se va executa. Reteaua de canalizare gravitationala @n lungime totala de 11.Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) . L= 4. .000 ]i ridic[rilo topografice scara 1 : 1000. .0 mg/I 0.100/1-2006.25. proiectul propune o schema de canalizare @n sistem separativ.966 m . Ghid de proiectare.Statii de pompare a apelor uzate. Dn = 250 mm. care va cuprinde urmatoarele obiecte (Iucrari) principale: .Temperatura c.0 mg/I 2.94 mc/zi Q u zi max = 242. se @ncadreaza @n priorit[\ile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (P.454 m.

Statia de pompare. . .4. avand caracteristici : Q = 20 mc/h. @n care se monteaz[ conducte de canalize. Statiile de pompare sunt echipate cu dou[electropompe submersibile pentru apa uzata.c. avand caracteristici : Q = 8. Pn. Statia de pompare SP.orificiu intrare cablu de alimentare. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604.6. functie de pompele ce echipeaza fiecare statie de pompare. Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face prin intermediul pieselor de racord speciale. se realizeaz[ din fibr[ de sticl[ ranforsat[ ]i este formate din: . Pe reteaua de canalizare se vor executa c[mine de vizitare din elemente prefabricate din beton pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul @n punctele de schimbare a directiei ]i la intersectii de canale. .orificiu preaplin.00 mc/h. . pompeaza apa uzata la statia de epurare. H= 11 mCA. electropompe submersibile pentru apa uzata. astfel: . precum ]i pentru protectia muncitorilor ]i a pietonilor. la distan\a de c. Topografia terenului impune. cu rotor toc[tor. fiind asigurate prin sprijiniri. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R.panou de control. P= 1. electropompe submersibile pentru apa uzata. av`nd coracteristici disticte pentru fiecare din ele.9 kw. H= 12 mCA.a. P= 4.20 m grosime. Condudele de refulare la statiile de pompare. P= 1. electropompe submersibile pentru apa uzata.6. Sapaturile necesare pentru executarea retelei de canalizare se vor executa partial mecanic ]i manual.orificiu aspiratie. a spatiilor verzi ]i a trotuarelor. Pozarea tuburilor de canalizare din PVC @n ]anturi se va efectua @n mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0. avand caracteristici : Q = 13. SRD 17. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R.00 mc/h.adancimea de @ngropare maxima: 6 m de la nivelul solului. .9 kw. Statiile de pompare de tip TOP 65. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. pentru posibilitatea record[rii la canalizare a gospod[riilor pe care nu este re\ea s-au prev[zut din loc @n loc. electropompe submersibile pentru apa uzata.2. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. cu rotor toc[tor (1 + 1 R .senzori de nivel.0 kw. . se vor executa din teava PEHD. H= 11 mCA.00 mc/h. . realizarea pe reteaua de canalizare 4 statii de pompare. . cu rotor toc[tor. Pe traseul drumului jude\ean. cu rotor toc[tor. sau aproape de axul drumului pe strazile neasfaltate. In timpul executiei lucrarilor.asfaltate (pe acostament). Proiectul prevede ]i lucrarile de refacere a carosabilului. . ce rezulta din conditia latimii ]antului de pozare.3. . Statia de pompare SP.pompe. acolo unde va fi afectat de executia lucrarilor.1. colecteaza apele uzate de pe drumul jude\ean DJ 604. . la cap[tul fiec[ruia se prevede c[min de vizitare. SP. Dimensiunile sta\iilor de pompare: .orificiu refulare.capac de vizitare.10 m sub ]i 30 cm deasupra acestora: Lateral umplutura de nisip va fi de minim 0.diametrul: 1000 mm. cu rotor toc[tor. H= 14 mCA. se vor lua masuri pentru securitatea ]i stabilitatea constructiilor ]i instalatiilor @nvecinate sau interceptate @n s[p[tura. Statia de pompare se va echipa cu 1 + 1 R. Statia de pompare SP. P= 1.9 kw. 500 m subtravers[ri. avand caracteristici : Q = 13. . cu diametre cuprinse @ntre D = 125 – D = 90 mm.

sunt: Denumire indicator Caracteristci chimice Concentrat la limita Eficienta de ale apei uzate maxima admisa epurare necesara (mg/I) (mg/I) (%) Materii totale @n suspensie (MTS) 320. pe teren ce apartine domeniului public. omogenizare ]i pompare ape uzate .10 < 35 89.. . Emisarul apelor epurate @I constituie p`e`ul Teslui.98 <1 93.74 Pentru realizarea gradului de epurare necesar ]i @ndeplinirea condi\iilor impuse de NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de @nc[rcare cu poluan\i a apelor uzate industriale sau or[]ene]ti @n receptori" proiectul propune realizarea unei statii de epurare mecano-biologica compact[.rezervor autotrofic de nitrificare . instalatie deshidratare n[mol. .rezervor coagulare . 500 m de zona de locuinte.rezervor heterotrofic de nitrificare ]i denitrificare cu aerare cu bule fine ]i dispozitive de sustinere a masei organice tip bioflim. care va cuprinde urmatoarele lucrari: . .zi Concentratiile de substante poluante @n apa bruta. Statia de epurare..41 <2 94. amenaj[ri teren : .bazin de egalizare.fermentare .06 Consum biochimic de oxigen (CBO5) 256. acces carosabil . Apele uzate evacuate sunt de provenienta menajera ]i conform normativului GP106-04. bazin sedimente primare.79 Fosfor total Ptotal 15. administrat de Prim[ria comunei Teslui.. . @nc[rc[rile cu poluan\i se calculeaz[ pe baza cantit[\ilor specifice de impuritati pe locuitori si zi. . .deznisipator .zi . . .a.zi .camin by-pass statie epurare .rezervor hetero-autotrofic de nitrificare ]i denitrificare . care se afl[ la cca 500 m fa\[ de sta\ia de epurare. adica .rezervor hidroliza .c.unitate de dezinfec\ie cu ultraviolete. . respectiv eficienta de epurare necesara.materii totale @n suspensie (MTS) 50 gr/om. .zi .5 gr/om. . Statia de epurare este amplasata la c.fosfor total (Ptot ) 2.24 Azot amoniacal (NH4+) 38.azot amoniacal (NH4) 6 gr/om.amenajare teren. . conform breviarului de calcul ]i concentratiile limita maxim admise conform normativului NTPA 001/2002. treapta mecanic[. ' . . .separator de grasimi. pavilion de exploatare. bransament alimentare cu ap[. . treapta biologic[ (bloc compact de epurare). .poluanti organici biodegradabili exprimati @n (CBO5) 40 gr/om.08 < 25 90. .gratar mecanic.rezervor sedimentare primara cu decantor laminar indus.

Dupa umplerea bazinului de colectare ]i pompare n[moI. compus din dou[ compartimente. apa epurata ]i dezinfectata ajunge gravita\ional @n emisar (balt[ ).1). @n scopul stabiliz[rii acestuia. La intrarea apei @n treapta biologica. In final apa epurata mecanic ]i biologic @n blocul de epurare este trecuta prin unitatatea de dezinfectie cu ultraviolete (7. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistent[ la abraziune. Treapta de epurare biologic const[ din doua module de epurare biologic[ compacte supraterane. Din caminul de prelevare probe. @n care se introduc. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @n tluxul tehnologic de epurare. rezervorul ]i dozatorul de coagulant. Gratarul manual. @napoi @n bazinului de egalizare. diverse • . Nisipul va fi spalat ]i tratat cu biopreparate de tip Bacti .Bio 9500. Mai departe @n func\ionarea normala apa ajunge la gratarul mecanic manual (2.imprejmuire teren . Pentru deservirea blocului de epurare biologica se prevede un rezervor ]i dozator coagulant.1). Apa tehnologica pentru unitatea de deshidratare.40 mp. In bazinul de colectare ]i pompare nomol se prevede o electropompa submersibila pentru apa uzata ]i un mixer electromecanic. Evacuarea gr[similor separate se face gravitational. omogenizare ]i pompare (6). pe conducta de refulare s-a prevazut un debitmetru electromagnetic. alimentare cu energie electric[.1) de la intrarea pe platforma statiei de epurare. Din deznisipator apa ajunge @n bazinul de egalizare.2 mm. Namolul rezultat din blocul de epurare biologica ajunge prin pompare @n bazinul de colectare ]i pompare namol (8). Namolul deshidratat @n saci @n unitatea de deshidratare este transportat ]i depozitat pe platforma de containere (10). omogenizare ]i pompare (6). @ntr-un bazin de stocare nisip (5). pentru apa uzata. gravitational. Apa rezultata din decantarea namolului @n bazinul de colectare. Pentru necesit[ti de spalare ]i @n caz de incendiu se prevede un hidrant suprateran. @n functie de acumularea acestora. aici sunt retinute substantele plutitoare prin flotatie gravitational[ ]i separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0. pentru descompunerea substantelor organice (biopreparate). Descrierea schemei tehnologice Apa uzata menajera ajunge prin pompare in caminul de distributie/preaplin/by-pass (CV. re\ine materialele solide @n suspensie. sedimentare ]i pompare n[mol ]i apa filtrata din saci @n unitatea de deshidratare n[mol ]i apa colectata de gratarul platformei de containere ajunge gravitational. omogenizare ]i pompare. unde se elimina substantele organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) ]i compu]ii azotului ]i fosforului. destinat laboratorului de analize Apa menajer[ rezultat[ de la pavilionul de exploatare (grup sanitar). apa epurata mecanic ajunge @n treapta de epurare biologica.2). ajunge gravitational @n bazinului de egalizare. Dupa retinerea materiilor solide @n suspensie. apoi apa uzata trece @n deznisipator. Periodic grasimile acumulate ]i stabilizate se evacueaz[ prin vidanjare sau pompare.separator de grasimi (3). @ntr-un bazin de colectare grasimi (4). care este pompat[ @n treapta de epurare biologica (7. Bazinul este echipat cu doua electropompe submersibile (1 + 1 R).. namolul este pompat @n unitatea de deshidratare cu saci filtru (9). Pentru exploatarea statiei de epurare s-a prevazut un pavilion tip container cu o suprafata utila de 14. @n blocul de epurare mecanica.

@mbinate etan] cu inele de cauciuc. . omogenizare si pompare (poz. @ntr-un bazin de stocare nisip alaturat (poz. P=2. omogeniza ]i compensa debitele orare de apa uzata primite ]i de a Ie trimite cu un debit constant @n blocul de epurare mecano-biologic.966 m .3)/ Bazin de colectare si neutralizare grasimi (poz.2 mm.Deznisipatorul (poz. cheson de forma circulara cu D=2. C[minul asigur[ accidental (la caderea energiei electrice). Dn = 125 mm. de form[ circulara cu D=2.454 m. 1).16/20 are forma cilindrica cu diametru interior D = 1. are rolul de a egaliza. astfel : . descarcarea apelor uzate la emisar printrun canal de by-pass. .90 m. Bazinul se echipeaza cu o electropompa de nisip (rece).Canalizare din tuburi PEHD Pn 6. . Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistenta la abraziune.50 m ]i adancimea de 1. H=2-12 mCA. Evacuarea gr[similor separate se face gravitational. Q=0. Deznisipatorul este o constructie subterana realizata din beton armat. Caminul este realizat din beton armat C. astfel : . Dn = 250 mm. prin p`lnia de colectare ]i instalatiile deznisipatorului.6. . Bazinul dispune de o instalatie hidro. cu D= 5.2). Bazinul de colectare a gr[similor.50 m realizat din beton armat.0-20 mc/h. din beton. C[minele de canalizare se execut[ carosabile.Bazinul de egalizare. STAS 2448/82. are rolul de a retine din apele uzate grasimile si particole minerale mai mari de 0.Caminul de comutare (By-pass) (poz.67 m. Dn = 1000 mm cu ad`ncimea variabil[. care permite spalarea nisipului.00 .50 m ]i o adancime de 1.Canalizare din tuburi PEHD Pn 6.5). Dn = 300 mm. L= 120 m. L=6. @ntr-un bazin de colectare gr[simi.Gratarul manual (poz. pentru separarea produselor mai u]oare decat apa (uleiuri. Pn. Dn = 90 mm. Platforma statiei de epurare ]i a pavilionului de exploatare sunt prevazute cu centura de impamantare de protectie pentru consumatorii electrici. .10 m. grasimi.spalari ]i apa potabila pentru grupul de exploatare. si grosimea de 10 cm realizat din beton armat. SRD 17.Canalizare din tuburi PVC.4)/ Bazin de spalare si scurgere nisip (poz. Bazinul este o constructie subterana realizata din beton armat de forma circulara. sunt preluate printr-un bran]ament din reteaua de apa potabil[ a localitatii.6). Deznisipatorul dispune de un perete semi@necat cu latimea de 60 cm. are rolul de a retine materiale plutitoare ]i @n suspensie dintr-un curent lichid @n mi]care. Reteaua de canalizare care func\ioneaz[ sub presiune are conductele executate din tuburi ]i fitinguri din PEHD Pn 6 cu diametrul cuprinse @ntre D = 125 ÷ D = 90 mm. realizat din beton armat. C[minul este prevazut cu o vana cutit (stavila) Dn = 300 pe canalul de intrare @n sta\ia de epurare ]i cu un canal de by-pass Dn = 300mm.6.00 m ]i @naltime 1. este o constructie subterana. apa de spalare ajungand @n circuitul de epurare. etc). este o constructie circulara @n beton armat. .4 kw/400V /50Hz/2705 rpm. . Gratarul mecanic (utilajul) este realizat din otel inox. de foma circulara cu diametru 2.00 m ]i @naltime totala de H= 3. @n functie de acumularea acestora. conform profilelor longitudinale.5).00 m ]i @naltime totala de H= 3.50 m.Canalizare din tuburi PVC. Descriere elementelor componente ale schemei tehnologice . prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @napoi @n fluxul tehnologic de epurare. L= 4.Reteaua de canalizare Reteaua de canalizare care func\ioneaz[ gravita\ional are conductele executate din tuburi ]i fitinguri din PVC. montat @ntr-o constructie subterana camin. L= 633 m . avand. avand diametrul interior de 1.

.tanc de mlnerallzare prevazut cu sistem de @nc[lzire. Bazinul este o constructie subterana de forma circulara tip cheson cu diametru D = 4.350 rpm . .50 m.00 m ]i Hutil = 4.Canalizare si conducte tehnologice asigura leg[tura @ntre obiectele tehnologice ale - .40 mc/h ]i H= 10 mCA. asigura un grad de deshidratare >20% substanta uscata dupa 2 zile.058 x2. echipeaza cu 1 + 1 R rece electropompe submersibile pentru nomoi avand.1 kw/400V /50Hz/2705 rpm ]i un mixer submersibil pentru omogenizare cu difuzor inox.Instalatia de deshidratare a nomolului este montata in camera utilajelor din pavilionul de exploatare.Pavilionul de exploatare asigura spatiile necesare desfa]urarii activitatii personalului de exploatare. H = 10. Instalatia realizeaz[ o epurare biologica foarte eficienta. dispunand de urmatoarele incaperi ]i functiuni : . suprafata construita de 14. . .laborator .Bransament alimentare cu apa. realizat din beton armat. @ntr-o constructie monobloc realizata integral din otel inox. .5 kw. . prev[zut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului. Cuprinde: un modul independent.11 mc/zi. Pavilionul de exploatare este o constructie tip container.Bazinul de sedimente primare . cu un volum util de 65. Statia de pompare se echipeaza cu 1 + 1 R electropompe submersibile pentru apa uzata avand caracterstici Q=35 . ce pompeaza namolul @n instalatia de deshidratare ]i un mixer submersibil pentru nomol cu difuzor din otel inox.00 – 10. cealalta r[m`ne ca rezerv[ rece). cu alimentare ]i evacuarea sacilor manual. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului. P=1.7 kw (doar o pompa se monteaza. .tanc de mineralizare trofica (treapta II). Modulul este alcatuite din urmatoarele componente: . . Instalatia de deshidratare cu saci cu reglare manuala a umplerii sacului. . procesul tehnologic fiind automatizat ]i controlat permanent. Pentru asigurarea necesarului de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare ]i pentru stins incendiu la statia de epurare se va asigura un bran]ament de alimentare cu ap[ de Dn = 90 mm @n lungime de 550 m de la reteaua publica.tanc de bio-oxidare prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i medii fixe de sustinere a biofilmului. #n incinta statiei de epurare s-a prevazut montarea pe bran]ametul de ap[ a unui hidrant de incendiu ]i a unui hidrant de gradina pentru intretinerea spatiului verde.tanc de mineralizare trofica (treapta I) prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sustinere a biofilmului.00 mc.40 mp.tanc de hidroliza . Pe bran]ament se va monta un apometru de contorizare a debitului prelevat. Modulul este fixat pe o fundatie din beton armat. cu dimensiunile 6. Bazinul se.camera personal. .grup sanitar .0 mCA. .tanc de sedimentare primara cu decantor laminar inclus. .00 mc/h. 1. Q = 6.unitate de dezinfectie cu ultraviolete.00 m. P=3. colecteaza namolul primar pompat din decantarea primara.fermentare. P = 1.438 m. Blocul compact de epurare mecono-biologic pentru un debit Qzi max = 242.m ]i @naltime 5.

Vii]oara Mo]neni ]i Urieni. Tot din tuburi PVC-KG dar cu Dn. udat ]i compactat.6. c. consta @n sistematizarea terenului incintei statiei de epurare. D=63 mm. Regimul juridic al terenului ocupat temporar pe perioada executiei retelei de canalizare ]i definitiv pentru statia de epurare ]i statiile de pompare. Statutul juridic al terenului care urmeaz[ a fi ocupat. administrat de Primaria comunei Teslui. iar statia de epurare pe un teren @n suprafata de 392 mp.28 m.amenajare teren. S= 270 mp.Amenajare terenului. Zona si amplasamentul. cuprind : . .420 m.acces carosabil. Statia de epurare se va @mprejmui cu un gard din panouri bordurate pe stalpi din teava montati @n fundatie de beton. pe o lungime 11.6. 3. @n panta continua spre blocul de epurare. Ea se va poza pe pat de nisip de 10 cm. L= 38 m @mbinate cu inele de cauciuc.statiei de epurare. a. Reteaua de canalizare se va executa pe trama stradala a localit[\ilor Teslui. 250 mm L= 24 m ]i @n acelea]i condi\ii se va realiza canalizarea apelor de spalare a platformei de depozitare containere si reziduri a apei filtrate de la unitatea de deshidratare a namolului si al circuitului de apa filtrata de la bazinul de sedimente primare. @n panta continua de 1 %. Deasupra conductei 30 cm si lateral 20 cm (din conditiile de deschidere a transeii) umpluturile se vor realiza din nisip @n straturi de 20 cm. Lucrarile de amenajare. Vii]oara Mo]neni ]i Urieni.@mprejmuire teren. comuna Teslui. pentru sta\iile de pompare ]i a sta\iei de epurare astfel: . @n panta continua spre blocul de epurare. b. D =110 mm. pozata cu panta continua pe directia de curgere a fluxului de epurare.25 m. Pn. L=. S= 384 mp ]i ridicarea cotei platormei cu 0. astfel : Reteaua de canalizare gravitationala de apa uzata se va realiza din tuburi PVC-KG. . se va realiza din teava de polietilena PEHD. udat ]i compactat. L=80 m . . Ea se va poza de pat de nisip de 10 cm. Conducta de refulare ape uzate de la statia de pompare la blocul de epurare mecanobiologic se va realiza din teava de polietilena PEHD. Dn = 300 mm. Date tehnice ale invetitiei. Ea se va poza de pat de nisip de 10 cm. L= 14 m. Conducta apa epurata de la unitatea de dezinfectare la camine se va realiza din tuburi PVC Dn = 200 mm. Sita\ia ocup[rilor definitive de teren Pentru realizarea investi\iei este necesar[ ocuparea definitive[ a unor suprafe\e de teren. . prin executarea de umpluturi la cotele din proiect pentru asigurarea accesului carosabil la toate obiectele statiei de epurare ]i pentru asigurarea scurgerii apelor din ploi. situat @n satul Teslui. Pn. Deasupra conductei 30 cm si lateral 20 cm (din conditiile de deschidere a transeii) umpluturile se vor realiza din nisip @n straturi de 20 cm. Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate @n intravilanul satelor Teslui. Conducta de refulare namol primar de la blocul de epurare la bazinul de sedimente ]i conducta de namol primar pompat de la bazinul de sedimentare la blocul de deshidratare. apartine domeniului public.

00 mp .8 %.1 .77.260.00 mp 354. Din punct de vedere al regimnlni hidrologic local traseele studiate au un regim hidrologic mediu (scurgerea apelor nu este integral asigurata) la nefavorabil (exista zone cu baltirii). Studiu topografic şi liste cu repere în sistem de referinţă naţional (conform anexa 1) .260. umede de la 1. . d. favorizante concentrarilor de ape si inmuierii terenurilor si zonelor laterale.5 ÷ 18.unghiul de frecare interna Ø = 14 ÷ 15° .5 ÷ 2. cu cuiburi de nisip si concretiuni calcaroase.5 ÷ 2. Studii de teren. cu urmatoarele caraeteristici fizico-mecanice: .63 ÷ 0. d. cu compresibilitate medie. . cu . y.Au fost @ntocmite planurile topografice la scara 1:1. .3% . d.SP.4 .indice de consistenta Ic =0.76 ÷ 0.greutatea volumetrica aparenta γ = 18. . plastic consistente.Statie de epurare .compresibilitate medie M2-3 = 164 ÷ 165 daN/cm2.Nivelul de referinta . plastic consistente. .000.00 mp Teren ocupat temporar: . .00 mp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total teren ocupat definitiv +temporar 35.0 m in jos. Studiu geo Ca sinteza a studiului geotehnic prezentam urmatoarele: Din punct de vedere morfologic traseele studiate strabat zone de dealuri si relativ plane cu usoare pante ale versantilor naturali catre platformele drumurilor. sunt reprezentate prin urmatoarele tipuri litologice : • Sol vegetal pe primii 0.Marea Neagr[.5 = 8.420 m x3. Formatiunile litologiee intalnite la cartarea de suprafata cat si cu forajele geotehnice.00 mp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat definitiv: 754. cu compresibilitate medie..6 kN/mc. STEREO 1970 .0 m = 34.Statii de pompare SP.64. umede la foarte umede p`n[ la 1.Sistemul de proiectie x. .1.umiditati variabile w= 23.00 mp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total ocupat temporar 34. Panta longitudinala a traseelor studiate este variabila de aproximativ 1 .Teren ocupat definitiv: .20 m.00 mp 392. • Argile cafeniu maronii.Retea de canalizare 11.1 ÷ 23.indicele porilor E = 0.Studiile topografice au ca scop realizarea unui sistem planimetric şi nivelitic pentru obiectivul proiectat.In studiu se anexeaz[ lista cu repere topografice.2.014. .C[mine de vizitare 236 buc x 1. .0m.coeziunea c = 21 ÷ 22 kPa • Argile prafoase la argile nisipoase cafenii galbui.

suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate.7 kPa (tab 2). .Se va evita formarea unor depresiuni sau pungi din paminturi necoezive in corpul umpluturilor.8 %. . Din punct de vedere al categoriei geotehnice conform normativ NP 074 .Importanta cons1roctiei (amenajerii) normala.0.73 ÷ 0.greutatea volumetriea aparenta γ = 19.Nivelul apei fara epuismente.6m si Pconv = 242 kPa pentru Df = 3m si B= 2 m conform tabel 1.88 privind executarea lucrarilor de terasamente. . . .5m care exercita o presiune Pn = 2. . la o umiditate apropiata de umiditatea optima de compactare. .9 kPa.74.Din punct de vedere al seismicitatii.indicele porilor E = 0.Presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la Pcr = 240.Natura terenului (terenuri medii la bune de fundare ). are un coeficient de seismicitate Ks = 0. . .compresibilitate medie M2-3 = 172 ÷ 175 daN/cm2.8 m si latimea fundatiei B = 0.6 kPa pentm Df= 0. in care s-ar putea aduna ape de infiltratie sau meteorice si pot inmuia umpluturile favorizind tasarile si deteriorarile. perioada de colt Tc = 1. Zona studiata se gaseste in cadrui tipului climatic I cu un indice de umiditate Im = -20 . . . . sau vor fi sprijinite pentru adincimi mai mari de 1.2 ÷ 19.unghiul de frecare intema Ø = 17 ÷ 18°.4 kN/mc.8m si B= 0.50 cm (tab 3 ).Paminturile necoezive se pun in opera de preferinta la suprafata rambleelor sau patului umpluturilor.Presiunile conventionale variaza intre Pconv =162 kPa.umiditati variabile w = 19.81 ÷ 0.82. pentru adincimea de fundare Df= 0.coeziunea c = 25 ÷ 27 kPa • Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer.Risc inexistent din punct de vedere al vecinatatilor.Toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 20 cm.indice de consistenta Ic = 0.6m (tab 2) si Ppl = 225. .5m.8m si latimea fundatiei B= 0. . .Taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/0.0m si adancimea de fundare hf =1. .urma'toarele caracteristici fizico-mecanice: ' . obligatoriu in straturi orizontale sau cu o usoara inclinare catre lateral pe toata latimea rambleului.7 kPa. este S =1.16.Avind in vedere caracterul foarte coeziv (argile) nu se recomanda amestecul cu nisip pentru formarea patului de montaj. cu un risc geotehnic redus si s-au avut in vedere: .0 daN/cm2. variaza intre Ppl = 166.2 ÷ 19. . .Presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale). .6m in (tab2) si Pcr = 293. pentru adincimea de fundare Df= 3m si latimea fundatiei B = 2m .5 conform normativ C 169 . -Tasarea absoluta probabila pentru o fundatie dretptunghiulara cu latimea B = 2.Materialele locale se vor folosi pentru umpluturi la o umiditate apropiata de umidiatea optima de compactare in straturi de maxim 20 cm cu compaetarea fiecarui strat .07 amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica I. pentru adancimea de fundare Df = 0. cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de compactare de 90%. .5s are gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de revenirede 50 ani) .

.5.2 . D = 125.966 m ]i Dn = 250 mm. Lista receptoarelor (consumatorilor). @ntr-un bazin de stocare nisip. L= 120 m ]i D = 90 mm. . cu o suprafata construita de 14.00 m ]i H = 5.Conducte de refulare de la statiile de pompare (SP. d. Alte studii de specialitate necesare Nueste cazul e. omogenizare ]i pompare. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor constructie rezistenta la abraziune.5.10 m. L = 633 m.00 m ]i @naltime totala de H= 3. D = 300 mm..Deznisipatorul .separator de gasimi. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizorii de materiale agrementate pentru executia lucrorilor. f.00 m ]i @naltime 1.3.5.Reteaua de canalizare gravitationala cu lungimea de 11. la care s-au ata]at doua compartimente.Adancimea frecventa de inghet a zonei este de 40 cm.1 .18/22. . . realizat din beton armat marca C.1 . de foma circulara cu diametru 2.E.Putere simultana Ps = 4. Aceste materiale sunt @n conformitate cu prevederile HG nr.50 m.Controlul gradului de compaetare al umpluturilor se va determina conform STAS 1913/13-83. precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U. se impune asigurarea alimentarii cu energie electrica pentru statia de epurare ]i pentru cele 4 statii de pompare. Unul pentru colectarea gravitationala a grasimilor.Pavilionul de exploatare este o constructie tip container.00 m ]i H = 4. Situatia existent[ a utilit[tilor si analiza de consum. .1.Bazinul de egalizare. clasa de expunere 20. L= 6.00 kW .00 m ]i H = 3.5.SP. . realizat din beton armat marca C. L= 4. clasa de expunere 20. prevazut cu radier drenant cu barbacane ]i strat geotextil ce permite filtrarea ]i scurgerea apei @n fluxul tehnologic de epurare. precum ]i a unui bran]ament de alimentare cu apa. este o constructie subterana compacta realizat din beton armat de forma circulara cu D = 2.Bazinul de sedimente primare din cadrul statiei de epurare este o constructie subterana realizata din beton armat C.00 kW . . amplasamentul se gaseste in Zona C. clasa de expunere 2a.454 m.18/22.420 m ce se va realiza din tuburi PVC. este o constructie subterana realizata din beton armat de forma circulara cu diametrul D = 5.ce se instaleaza: • Statie de pompare SP. .Adancimea de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 80 cm.40 p.Terenurile din zona se incadreaza in categoria terenurilor categoria a II-a din punct de vedere al comportarii la sapatura mecanica si sunt mijlocii la tari din punct de vedere al comportarii la sapaturi manuale.50 m.• Statie de pompare SP. de forma circulara cheson cu diametrul D = 4. .0 m. al actiunilor date de zapada.5) @n lungime de 753 m ce se va realiza din teava polietilena PEHD. Caracteristicile principale ale constructiilor.Din punct de vedere eolian (actiunea vintului) amplasamentul studiat se gaseste in zona B. f.18/22.Din punct de vedere climatic.Putere instalata Pi = 8. . Constructiile de forma circulara au diametru D=2. Necesarul de utilitati pentru varianta propus[ promovarii Pentru sistemul de canalizare ]i epurare proiectat.00 m. La realizarea lucr[rilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementorilor nationale @n vigoare. .

asigurand @n efluentul epurat conditiile impuse de NTP A 001/2002.activitatile generatoare de impact asupra mediului sunt cele legate de executia lucrarilor . .pentru evitarea unui risc cu impact asupra s[n[t[tii.Putere simultana Ps = 23. zgomotul ]i emisiile gazelor de ardere de la utilajele de constructie.90 kW .Putere simultana Ps = 1.Putere instalata Pi = 3. 4. . lucrarile proiectate contribuind @n cea mai mare m[sur[ la @mbun[t[\irea factorilor de mediu.praful din @mpr[]tierea p[mantului.90 kW .Putere simultana Ps = 1.80 kW .3 .Putere instalata Pi = 3. Statiile de pompare SP.80 kW .4 se vor alimenta prin racord la reteaua publica din localitate. pentru verificarea @nc[rc[rii cu substante poluante @n efluentul epurat. La dmensionarea postului de transformare din gospod[ria de apa s-a luat in calcul si necesarul statiei de epurare.• Statie de pompare SP. etc) . execu\ie ]i exploatarea canalizare si statie de epurare. Proiectul respecta toate reglementarile de mediu (Legea 137/1995). iar @n perioada de exploatare numai @n situatii accidentale (cutremure.1. Solu\ii tehnice de asigurare cu utilit[ti Alimentarea cu energie electrica a sta\iei de epurare se va asigura prin construirea unui bransament la PTA 100 KVA. Impactul produs @n perioada de executie asupra factorilor de mediu ]i @n special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza @n limitele admise.. se va alimenta @n cablu toate obiectele componente ale statiei de epurare ]i iluminatul de incinta. Durata de realizare si etape principale . Din analiza celor doua etape caracteristice.80 kW f. amplasat @n incinta gospodariei de ap[ care se afla la distanta de 600 m fata de statia de epurare. afecteaz[ temporar aerul atmosferic. .80 kW . Etapa premerg[toare. precum ]i statia de pompare SP. Bran]amentul de apa se asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apa a localit[tii Teslui.90 kW • Statie de epurare . se desprinde urmatoarele concluzii : .solul ]i apa subterana sunt afectate @n perioada de executie.grajicul de realizare al investitie : Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt: a.Putere instalata Pi = 3. surp[ri. Această etapă cuprinde toate procedurile necesare în vederea contractării fondurilor .90 kW .Putere simultana Ps = 1.• Statie de pompare SP.Putere instalata Pi = 29. Din tabloul de joasa tensiune al statiei de epurare. iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ.2.2 – SP. . se vor efectua periodic analiza calit[tii apei epurate. g.4 . Concluziile evaluorii impactului asupra mediului.

stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei.elaborarea raportului de evaluare. . . .Receptia la terminarea lucraril .stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de execuţie. . Valoarea total[ cu detalierea pe structura devizului general.selectarea ofertelor.validarea raportului de evaluare.stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de proiectare. . . .Execuţia lucrărilor va dura 18 luni conform graficului alaturat e) Etapa finala . . Etapa privind realizarea proiectului tehnic: . .predarea amplasamentului .întocmirea documentelor pentru licitaţie de lucrări. .pentru execuţia lucrării şi procedurile de selectare la nivelul regional şi După selectarea lucrării urmează: b. Licitaţia pentru execuţia de lucrări: . d. . Etapa realizării execuţiei .Receptia finala la sfârsitul perioadei de garantie COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI 1. .selectarea ofertelor de servicii de proiectare.lansarea licita\iei pentru servicii de proiectare.stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei. . . c.lansarea licitaţiei .realizarea proiectului tehnic şi însuşirea lui.elaborarea raportului de evaluare.publicarea rezultatului licitaţiei.

000 lei/km = 21.4 KV 0..Firida bran]ament 1 buc x 3.2.Avize si acorduri pentru record si bransament la retele publice .2.Taxe pentru ob\inerea de avize. .Studii topografice 10.Studii geotehnice 2.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 63.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.810 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP..500 lei .Acord de mediu .0.280 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 14. CHELTUELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 2.5 km x 43.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.6 km x 100. – SP 4.Avizul de Gospodarire a Apelor 250 lei 125 lei 500 lei 600 lei .Aviz sanitar .000 lei/km = 60. 2.000 lei TVA 19% 18.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 4. 117. – Ob.1.1.Obtinere/prelungire autorizatie construire .Firid[ bran]ament 4 buc x 3.810 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP. Alimentare cu energie electric[ statia de epurare .000 lei TVA 19% 2. Alimentare cu enerqie electric[ sta\ii pompare SP 1.Studiu hidrogeologic .000 lei .Certificat de urbanism .1. acorduri ]i autoriza\ii .Studii de teren .000 lei . 3.Bran]ament electric @n cablu torsadat 0.000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ sta\ie pompare SP 1.Cablu joasa tensiune 0.500 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ 99.280 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.500 lei = 3. CHELTUELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 3. 35.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 63. 2.500 lei ---------------------.500 lei/buc = 14.EVALUARE – SCENARIUL 1 CAP. –SP 4.

Cheltuieli management investi\ie 9.organizarea procedurii de achizitie publica . avize ]i autoriza\ii 9.255 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Cheltuieli pentru comisiile de evaluare 7.000 lei .Detalii executie 106.144 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 426.500 lei .350 lei TVA 19% 1.Cheltuieli pentru @ntocmirea documenta\iei de licita\ie 2.Avizului PSI 500 lei . 4.3.000 lei .500 lei .Documentatii acorduri.455 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .557 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 10.. . .000 lei .5.500 lei TVA 19% 1.Cheltuieli pentru publicitate 1.650 lei .Proiect tehnic 198.500 lei TVA 19% 8.asistenta tehnica .207 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 7.consultanta .755 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 17.Verificare tehnica proiect 8.500 lei TVA 19% 2.650 lei TVA 19% 68.495 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Alte avize.Asistenta tehnica proiectant 8.600 lei .794 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000 lei ..400 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 358.500 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 14.4.995 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12. acorduri si autonzatii solicitate prin lege.375 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6..000 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 44.Studiu de fezabilitate 36.6.Proiectare si inginerie .Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri de finan\are 5.Supraveghere tehnica 36.

1. 6.1.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm.966 m x 190 lei/ml = 943. @mbinate cu inel de cauciuc. .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm.00 m.3 D= 1.retele canalizare Evaluarea s-a facut conform indici rezultati de la lucrari similare la nivel de preturi conform Decret 232/ 82 si reactualizati la zi conform HG 945 /90. 01.Terasamente statie pompare SP.955 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP. CELTUELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA Ob. Constructii. 236 buc x 2.148 lei .200 lei . RE|ELE DE CANALIZARE 4. 1.910 lei . 4.250 lei TVA 19% 998 lei .00 m. capac si rama din fonta carosabil.000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 2.Total 52.600 lei .Terasamente statie pompare SP. 02. HG 500/1994 si a indicelui de rata a inflatiei rezultat din “Buletinul Comisiei Nationale de Statistica”.600 lei .406 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob. .Terasamente statie pompare SP. 1.064.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D =125 mm montat @n pam@nt 114 m x 100 lei/ml = 11. 1. 7 buc x 12 m x 900 lei/buc = 75.2 D= 1.400 lei .100 lei/buc = 495. HG 26/1992. 1.Terasamente statie pompare SP.335 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP.Construc\ii ]i instala\ii .Amenajare taluz la deversare 20.00 m.1 D= 1.Camine de vizitare din beton.643.1.250 lei . @mbtnate cu inel de cauciuc.Foraje orizontale de subtraversare DJ.540 lei .454 m x 165 lei/ml = 1. 4.1.00 m.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 423 x 76 lei/ml = 32.4 D= 1.198 lei TVA 19% 502. 3 531.2.500 lei .208 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R|EA DE CANALIZARE 3. STA|II DE POMPARE PE CANALIZARE 4.300 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 5. 2.145. Constructii.

conform lista utilaj 26.1 (10% din voloore utilaj) 3. H=2.0 m.973 lei .800 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 181.1.Instalatii hidraulice – bloc epurare 35.000 lei .486 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje si echipamente tehnologice 15.1.466 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total construc\ii 215.50 m 58.200 lei .Platform[ din beton container pavilion exploatare 8.628 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Utilaje 135.50 m 22.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii 6.866 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii hidraulice si sanitare .130 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje 13.conform lista utilaj 25. STA|IE DE EPURARE 4.569 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2. 03.utilai tehnologic SP.2 (10% din voloore utilaj) 2.Constructie bazin omogenizare D=5.utilaj tehnologic SP.utilai tehnologic SP.300 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Utilaje 113. 40.083 lei TVA 19% 2.458 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE POMPARE 157.conform lista utilaj 27.Montai utilai SP.2. Procurare utilaje utilaje si echipamente tehnologice .900 lei .Montai utilai SP.00 m. H= 3.730 lei .274 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.3.600 lei .00 m.Bazin omogenizare.Instalatii hidraulice . Construc\ii .40 m 14.50 m 22.3 (10% din voloore utilaj) 3. H= 1.930 lei . Hi = 4.Montai utilai SP. Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice .Fundatie bloc epurare biologic 7.conform lista utilaj 34.utilai tehnologic SP.Montaj utilaj SP. pompare 9.300 lei .4 .500 lei .500 lei .830 lei TVA19% 21.Camin comutare by-pass D=1.050 lei .000 lei .4 (10% din voloore utilaj) 3.50 m.Constructie bazin sedimente D= 4.00 m.3.2.Camin colectare uleiuri minerale D=2.247 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Camin colectare si spalare nisip D=2.2 .00 m.90 m 7.320 lei .Deznisipator vertical D=2.000 lei .3 . H=5.400 lei TVA19% 34.600 lei . H= 3.00 m.

Instalatii hidraulice . D.. 7 buc x 2.100 lei/buc 14.Camin de apometru 41.400 lei Instalatii iluminat exterior 18.450 lei . 24 m x 165 lei/ml 3.558 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii retele tehnologice de incint[ 34.220 lei .659 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii electrice 66.450 lei/buc .100 lei Instalatii electrice .800 lei 3.Camine de vizitare din beton.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. @mbinate cu inel de cauciuc.071 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii electrice Instalatii electrice .200 lei Instalatii electrice de forta + AMC 19.800 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii 51.200 lei Instalatii electrice .759 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.200 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii electrice 56.bazin sedimente 6.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. capac si rama din fonta carosabil.100 lei TVA19% 10.Bazin omogenizare. D = 63 mm 14 m x 65 lei/m 910 lei . @mbinate cu inel de cauciuc pentru descarcare la emisar.812 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii bransament alimentare cu apa . pompare 4.751 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total instalatii hidraulice ]i sanitare 61. D = 110 mm 28 m x 88 lei 2.bloc epurare 10. Constructii retele tehnologice de incint[ .90 mm 550 m x 76 lei/m .320 lei TVA19% 9.Bran]ament de alimentare cu apa PE-HD. 38 m x 190 lei/m 7.Conducta refulare apa uzata/namol PEHD.960 lei .Conducta refulare apa uzata/namol PE-HD.bazin sedimente 4.254 lei TVA19% 5.Hidrant de incendiu 1 buc x 3.700 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii retele tehnologice de incint[ 29.464 lei .

0 mp x 205 lei/mp = 2.316 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.860 lei .500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii bransament alimentare cu apa 48.Montaj utilaj .Bazin sedimente primare 1.586 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice 57. 40. .sta\ie de epurare 502.2.#mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 76 m x 170 lei/ml = 12.760 lei .013 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii amenajare teren.Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 270 mp x 120 lei/mp 32. Montaj utilaje tehnologice .Pavilion personal exploatare – laborator (container) 4.750 lei TVA19% 9.920 lei .Montaj utilaj .050 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.Camin by-pass 422 lei .661 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii amenajare teren. 47.981 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.Gr[tar mecanic automat 597 lei .400 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii amenajare teren.Montaj utilaj – Deznisipator 679 lei .763 lei .906 lei .Bazin omogenizare pompare 3.Bloc epurare 45.160 lei . 17.Porti metalice 10.500 lei/buc = 3. . 14.Montaj utilaj .263 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total constructii bransament alimentare cu apa 58.Montaj utilaj .814 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii . @nsamantare cu iarba 144 mp x 15 lei/mp 2. inclusiv transport compactare ]i nivelare.Montaj utilaj .Montaj utilaj .Amenajare teren prin plantare.320 lei TVA 7.3. 96 mc x 60 lei/mc 5.559 lei .Bransament apa 154 lei .Montaj utilaj .Umpluturi de pamant pentru amenajare teren.1 buc x 3.970 lei TVA 19% 2.844 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.

520 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri laborator Instrumente de laborator 34.Utilaj .trusa scule 2 buc x 500 lei/buc 1.manusi protectie 5 per x 30 lei/per .220 lei .birou 3 buc x 250 lei/buc 500 lei .2 buc x 3.conform lista utilaj 5.Utilaj .masca sudor 2 buc x 50 lei/buc .Utilaj .scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei .143.150 lei .975 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice 68.Pavilion personal exploatare – laborator (container) 42.masca gaze 3 buc x 300 lei/buc .Bransament apa .859 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP 4 5.804 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|IE DE EPURARE 1.ochelari protectie 5 buc x 20 lei/buc .Utilaj .624 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje tehnologice.Bloc epurare .590 lei . .970 lei .860 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 961.714. Dotari.conform lista utilaj 1. 1.Utilaj .cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei .dulap3 buc x 180 lei/buc 540 lei .060 lei .salopeta doc 5 buc x 90 lei/buc . Dotari mobilier .TVA19% 10.sort protectie 2 buc x 40 lei/buc .conform lista utilaj 13.3.5.cizme cauciuc 5 buc x 80 lei/buc 250 lei 150 lei 100 lei 900 lei 100 lei 80 lei 450 lei 400 lei .2 kv .081.Bazin sedimente .casca protectie 5 buc x 50 lei/buc .Utilaj .conform lista utilaj 36.500 lei/buc 7.827 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Camin by-pass .material laborator 1.595 lei Dot[ri protec\ia muncii .Bazin omogenizare pompore.000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 10.generator de curent 4.3.Utilaj – Gr[tar mecanic automat .conform lista utilaj 6.conform lista utilaj 4.790 lei .738 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Procurare utilaje tehnologice.conform lisfa utilaj 850.540 lei .Deznisipator .000 lei .000 lei .Utilaj .180 lei TVA19 % 182.

lopeti cu coada 6 buc x 120 lei/buc 720 lei .I.1.880 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri 54. av`nd Q= 20 mc/h. Denumire utilaj 1.210 4.5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei . 1 2 1 8.3. Nr. .025 lei TVA 19% 10.265 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP 4.500 12.380 8.5. STA|IE POMPARE APE UZATE SCENARIUL 1 Nr. STA|IE POMPARE APE UZATE 1.I.02.02. Cost total lei 4. 1 2 1 13. H= 14 mCA. .380 25.2.costum vatuit 3 buc x 200 lei/buc 600 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 3.S. buc. crt. D.lada nisip 0.420 4.stingator spuma C. 1. 0. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.3. 2.400 lei .490 34. Statie pompare SP 1. H= 12 mCA p= 4 kw/400V /50Hz/2700 rpm.600 lei/buc = 1. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. P= 1. 4 b0c x 80 lei/buc = 320 lei .1 1. 2. 1.030 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari P.9 2 buc x 400 lei/buc = 800 lei .stingator portativ CO2 2 buc x 700lei/buc = 1.galeti tabla zn. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.topor tarnacop 2 buc x 220 lei/buc = 440 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.2..900 4.490 13.340 8450 4.730 Total statie pompare SP 1.290 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. Statie pompare SP 2. 2.300 Total statie pompare SP 2. 5.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. 2.600 lei .9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.340 16.S. av`nd Q=8 mc/h.panou incendiu 1 buc x 1. Cost/buc lei 3. 64.500 6. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x4 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. 2.

H=2-12 mCA. 4.18 mc/h.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. 1 2 1 10. 3.830 21.380 27. buc.1.03. Pn.220 1. P=2. Desnisipator 3. Electropomp[ de ap[ uzat[. 4.1. 4.790 Total desnisipator 4. 4.210 4.300 113.170 16.220 Cost total lei 4. P= 1. Statie pompare SP 3.4 kw/400V /50Hz/2705 rpm 1 6.970 Total gr[tar mecanic 3.500 Total statie pompare SP 3.970 6. Bazin de egalizare.220 4. Denumire utilaj 1.3. Statie pompare SP 4. P= 1. 3. av`nd Q= 13 mc/h.458 Total statie pompare SP 4.970 5. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. 4. avand Q=0.210 4.3.790 6. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.380 10.500 6.1 kw/400V / 2 8. C[min de comutare – by pass Total c[min de comutare – by pass 2. 1 2 1 9. 3. dimensiuni ochiuri 5 mm. omogenizare ]i pompare 4. STA|IE EPURARE MECANO – BIOLOGIC{ SCENARIUL 1 Nr. crt.420 4. 4. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.2.1. av`nd Q= 13 mc/h. H= 11 mCA.500 12.628 135.6/10 Nr.380 26. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. Electropomp[ de nisip.1.3.1. P=3. H= 11 mCA.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. avand Q=35÷40mc/h. 1 Cost/buc lei 3. 1. Gr[tar mecanic 2. Vana cu\it Dn= 300 mm.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. Total SP 1 – SP 4 TVA19% Total statii pompare LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. 0.0-20 mc/h. 2.380 9. montat @n camin.700 12.2.340 .790 5. Gratar mecanic automat vertical Q = 20.1. H=10 mCA.420 4. inclusiv transportor elicoidal ]i tablou electric de control ]i automatizare 1 5.700 6.

senzor liner.containerizat @n container termoizolat. montaj cu flan]e Dn. . P=1. omogenizare ]i pompare 5.tanc de mineralizare trofic[ (treapta II-a).tanc de hidroliz[. 1 1 9.container pentru material solid re\inut Pinstalat = 0. .1. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sustinere a biofilmului . . grad de deshidratare >20% substan\[ uscat[.92 kw 1 785. suprateran.16 Kw Bloc de epurare biologic[ pentru Q u zi med = 172. ventilat ]i @nc[lzit. prev[zut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului.220 36. Q= 24 kg substant[ uscat[/zi Pinst = 1.94 mc/zi Q u zi max = 242.2.11 mc/zi Instala\ie cu func\ionare automat[ Montaj. prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii fixe de sus\inere a biofilmului .tanc de mineralizare prevazut cu sistem de @nc[lzire electric.900 9.820 9.5 kw.3 50Hz/2705 rpm Mixer submersibil pentru omogenizare.tanc de mineralizare trofiea (treapta I-a).820 9. Bloc de epurare mecano – biologic compact 5.100.tanc de bio-oxidare. Include : . cu reglare manual[ a umplerii sacilor cu alimentare ]i evacuare saci manual[. 4.4. . Bloc cu module de epurare biologice containerizate montat[ suprateranformat din: Bloc de epurare mechanic[ compus din: . .220 . Instala\ie de deshidratare n[mol cu saci.900 Total bazin de egalizare.gr[tar automat cu fine\ea de filtrare de 6mm .060 785. 1.tanc de sedimentare primar[ prevazut cu decantor lamelar. fermentare prevazut cu sistem de aerare cu bule fine ]i sistem de medii plutitoare de sustinere a biofilmului . Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz. orizontal.54kW.350 rpm. -compresor submersibil Pinst=5.

030 55.150 4. . 1 1 4.540 42.900 Total bloc compact de epurare mecano .l[mpi cu ultraviolete. Pinstalat = 0. Apometru Dn.mixerul de sediment (n[mol ). 6.820 850. C[min de apometru 7. Pavilion exploatare – laborator (container) 8.540 Total c[min de apometru 8. P=1.860 961.180 182.5 kw. . actionate de convertizor de frecven\[ .590 Total bazin de stocare ]i pompare sediment ( n[mol ) 7.2. senzor linear.820 13. P=1.900 9. 1350 rpm.770 8.804 Total statie de epurare .1.7 kw/400V / 50Hz/2700 rpm Mixer submersibil pentru omogenizare.143.860 42. H=10 mCA. .770 8. Container de personal compus din dou[ compartimente destinat laboratorului de analize Total Pavilion exploatare – laborator (container) 1 42.0 mc/h.5.540 1.eleectropompa de sediment (n[mol ). . Sistem de sterilizare ap[ uzat[ cu ultraviolete compus din dou[ module pentru un debit de ap[ tratat[ de Q u zi max = 242.biologic 6. Sta\ie automat[ de analiza probe ap[ uzat[ conectat[ la instala\ia automat[ de prelevat probe Sta\ie automat[ de prelevat probe ap[ uzat[ (analizator automat ) Dulap de command[ automatizare tip “Master” echipat cu automat programabil care conduce ]i controleaz[: .2 Kw.78 Kw Rezervor coagulant av`nd volumul de 500 l cu sta\ii de dozare Pinstalat = 0.624 1.2. 5.camer[ de egalizare debite. Sistem compus din: .3.030 1 9. Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.electropompele pentru ap[ uzat[ menajer[. avand Q=6.11 mc/zi.100. Electropomp[ pentru n[mol.mixerul pentru omogenizare . Bazin de stocare ]i pompare sediment ( n[mol ) 6.1.860 1. 50 mm 1 1. montaj cu flan]e Dn. 1 55.0 -18.

023 lei 3. V`lceanu .445 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Casa social[ a Constructiilor 16. cote.1.314 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total organizare de santier 77.1.685 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }ef proiect.1.1.014 lei x 0. ALTE CHELTUELI 5. Comision ISC 3.400 lei TVA 19% 39. Comisioane. Cheltuieli conexe organiz[rii ]antierului 3.240.289 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total taxe ISC 26.202 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 64.5% 3. Lucr[ri de construc\ii 3.757 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Casa social[ a Constructiilor 0.015 = 48.806 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAP.Organizare de santier 5.0485 = 207.445 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total comisioane taxe 42.2.014 lei x 0.289.CAP.2. ing.2. 5. costul creditului 5. taxe.001 = 3.808 lei TVA 19% 12.122 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.406 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. N.005 = 16.408 lei x 0.2.007 = 23.606 lei 5.3. 5.408 lei x 0.3.270.014lei x 0.312 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.289.443 lei x 0.005 = 16. 366.----Total diverse si neprevazute 246.240.289.1. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 4.

2.Re\ele de canalizare 670.. Taxe pentru ob\inerea de 6. COM. Construc\ii ]i instala\ii 3. D.562 778..250 1.569 3.500 113.959 3.144 7. Studii de teren 12.407 502.F.381 15. D.108 electric[ TOTAL CAPITOL 2 99.997 80.455 84.2. Benef.430 134. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.3.239 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.114 107.610 avize. JUD.5.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.3.Re\ele de canalizare 4. URIENI. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.241 1.2.622 108.968 4.650 90.2.916 426.247 1.1.1.350 1. D.1.02.03.878 29.. Montaj utilaje tehnologice 70.969 926.06.316 127.Sta\ie de epurare 422.738 4.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.202 13. Proiectare ]i inginerie 358.04.810 18.810 117.4.500 11.794 1.500 2.755 8.054 4.1.145. VII}OARA MO}NENI.Sta\ii de pompare 13.000 25.495 17. Crt. D.584 502.653.286 TOTAL CAPITOL 3 446.208 0.Alimentare cu energie 99.083 3.2008 Nr.754 3. Organizarea procedurilor de 10.1.1..Sta\ii de pompare 5. nr: 141 /2008 Faza : S.6.307 21.02.198 4.280 117.3.406 797.1. acorduri ]i autoriza\ii 3.719 6.486 12.1..557 1.2.643.070.376 13.169 4.810 2.677 3. COMUNA TESLUI.335 3.698 3.663 achizi\ie 3.394 84.2. D.280 29.352 2.01. DOLJ la cursul de 3. Amenajarea terenului 1.955 531.2.S.207 68. Consultan\[ 14.500 3.01.846 17.. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2. D.949 .108 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.000 25.995 2.331 4.043 3.878 3.255 52.C. Ob\inerea terenului 1. TESLUI.810 14.318 Valoare ( f[r[ TVA mii lei mii euro 3 4 TVA mii lei 5 - Valoare ( inclusiv[ TVA mii lei 6 - mii euro 7 - 18.1.000 3. Asisten\[ tehnic[ 44.835 583. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 Privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii “ RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE #N SATELE TESLUI.461 2.

083.913 68.1% 3.669 19.927 992.109 organiz[rii ]antierului 5.2.3.834 16.720 0.830 28.839 3.2.624 10. 10.Sta\ie de epurare 961.136.439 34.081.606 12.014 834.262 135.844 23.3. 4.763 14.03.051 3.523 1.202 4.2.964 1.307 1.638 tehnologice ]i func\ionale cu montaj 4. Lucr[ri de construc\ii 48.354 290.02.839 5. N.647 exploatare 6.600 6.965 79.384 12.913.2.485 0.272 0.300 1.2.996 0.023 5.171 246.025 13.2.007 967. 42.627 }ef proiect.Sta\ii de pompare 113.01. D.078 39. Comisioane.869 4.289 0.1. Comision ISC 0.841 14.548.830 6.697 TOTAL CAPITOL 6 5.770 3. cote.7% 23.757 10.085 16.290 5.445 4.593 92. Casa social[ a 16.4.1.208 1. Cheltuieli diverse ]i 207.834 5.4. echipamente 1. Preg[tirea personalului de 2.614 Din care C + M 3.044 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.3.010 272.600 neprev[zute TOTAL CAPITOL 5 314.03. D.400 52. taxe.122 19.445 4.1.1.550 0.685 3.075.344 TOTAL GENERAL 5.143. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 4.559 57.Sta\ie de epurare 57. Organizare de santier 64. Dot[ri 54.3.1.305 1.265 811.280 4.235 3.757 10.180 243.302. Probe tehnologice ]i teste 2.458 1.288.804 64.270.327 5.289. Cheltuieli conexe 16.035 62.806 366.140 4.3.3.023 5.6.1.3. Comision ISC 0.823 77.2 D.3.279. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4.5.769 4.808 16.D. ing.Re\ele de canalizare 4.650 Utilaje.756 624.890 42.5% 5.406 51.Costul creditului 5.880 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6.171 Constructiilor .436 5.2.628 182..289 0.2.750 0.443 1.1..701 4.844 costul creditului 5.1.738 1..433 324.103.975 204.827 17.252 21.. V`lceanu .314 9.

878 . .1.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.5. TESLUI.878 - TOTAL I II .F.810 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 42.Alimentare cu energie electric[ statia de epurare 75. – SP 4.4.065 18. Crt. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.3. .500 63.810 29.000 99.105 25.MONTAJ 4.003 16.164 117. DEVIZ PE OBIECT NR.714 pompare SP 1.2.810 29. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .S.108 TVA Mii lei 5 6.C.108 25. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 4. COM.Alimentare cu enerqie electric[ sta\ii 4.810 18. nr: 141 /2008 Faza : S. Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 35.6.PROCURARE 4.565 19. Utilaje ]i echipamente de transport 4.500 99.117.000 9.2008 Nr.10. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) . Utilaje ]i echipamente tehnologice 4. Benef.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. 04 2.1 . VIISOARA MOSNENI SI URIENI.ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRIC{ SCENARIUL 1 la cursul de 3.745 12.245 Mii euro 7 10.

043 0.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.C. 3. V`lceanu S.280 2. V`lceanu .604 3.000 0.Studii de teren – SCENARIUL 1 la cursul de 3.018 2.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. COM. ing.380 14. ing.Studii topografice .000 2. Crt.280 0. . Benef.000 12. TESLUI.}ef proiect. .380 2.900 3. N.507 3.Studii geotehnice Total 0 1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 2 3 10.10. N.Studiu hidrogeologic .536 TVA Mii lei 4 1.2008 Nr. nr: 141 /2008 Faza : S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.900 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei 5 Mii euro 6 11. 3. DEVIZ FINANCIAR NR.622 }ef proiect.1. 2.F. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1.

Taxe pentru ob\inerea de avize.048 0.151 . 2 3 4 5 6 1.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. Acorduri. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.110 0831 5.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.Avize si acorduri pentru record si 0.250 0.151 . Total 6.152 0. ing.063 0.Alte avize.320 solicitate prin lege.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 0 1. V`lceanu . COM. N.10.125 0.114 0. }ef proiect. acorduri ]i autoriza\ii SCENARIUL 1 la cursul de 3.595 0. autorizatii de func\ionare .Certificat de urbanism .2. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.600 0.095 0.375 1.149 0. 3.127 0.916 Nr.Obtinerea avizului PSI 0. Crt.Avizul de Gospodarire a Apelor 0.127 0.Acord de mediu 0.C.181 . avize.Aviz sanitar 0. nr: 141 /2008 Faza : S. Benef.714 0. acorduri si autonzatii 4.024 0.038 .206 1.095 0.F.075 bransament la retele publice .S.298 0.557 1.Obtinere/prelungire autorizatie construire .350 1. DEVIZ FINANCIAR NR.500 0.207 7.500 0. TESLUI.611 1.032 0.595 0.

Proiect tehnic 198.181 1.3.Studiu de fezabilitate 36.757 .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 0 1. nr: 141 /2008 Faza : S.C.234 2.S.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.650 90.130 6. Crt.400 2.794 108. DEVIZ FINANCIAR NR.187 .264 126.Documentatii acorduri. Proiectare si inginerie – SCENARIUL 1 Nr. 3.000 50.241 Total }ef proiect. 4.600 2.384 1.000 9. ing. avize ]i 9. V`lceanu . 2. N. TESLUI. COM. la cursul de 3.F.786 11.Verificare tehnica proiect 8.840 42.959 68. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. 2 3 4 5 6 .840 10.837 autoriza\ii 358. Benef.650 27.595 .620 59.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.216 37.914 32.048 20.Detalii executie 106. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.144 426.186 2.620 235.865 . 3.634 10.10.

10. TESLUI.S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. V`lceanu . 3. la cursul de 3.000 0.663 1. DEVIZ FINANCIAR NR.190 1. 2 3 4 5 6 . Crt. 3.4. ing. COM.500 2.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.Cheltuieli pentru comisiile de 7. N. nr: 141 /2008 Faza : S.F.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.C.995 12. - organizarea procedurii de achizitie publica – SCENARIUL 1 Nr.495 3. 2.254 0. 0 1.000 0.Cheltuieli pentru @ntocmirea 2.604 documenta\iei .263 evaluare .925 2.507 0. Benef.500 1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.380 2.169 }ef proiect.380 0.190 0.Cheltuieli pentru publicitate 1.302 Total 10.425 8.902 1.

5.805 11. 0 1. }ef proiect.C. 2. 2 3 4 5 6 .268 0. .509 de finan\are . Crt. DEVIZ FINANCIAR NR.F.S.500 3. N.950 1. V`lceanu .000 1. COM. TESLUI. 3. Benef. nr: 141 /2008 Faza : S. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.consultanta – SCENARIUL 1 la cursul de 3.867 Total 14.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.376 Nr. ing.677 2.10.755 17.Cheltuieli pentru @ntocmirea cereri 5. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Cheltuieli management investi\ie 9.500 2.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.305 2.409 1.950 5.255 4.

615 10.F. 2.6.156 1. TESLUI.000 9.S.840 42.Supraveghere tehnica 36. Crt.430 Nr. 0 1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. }ef proiect. V`lceanu .840 10.455 52.500 2.955 13. N.2008 Denumirea capitolelor ]i Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli ( f[r[ TVA ) ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.565 . COM.130 6. Benef. asistenta tehnica SCENARIUL 1 la cursul de 3. 2 3 4 5 6 . nr: 141 /2008 Faza : S. 3.C.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. ing.286 8.865 Total 44. DEVIZ FINANCIAR NR. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.115 2.Asistenta tehnica proiectant 8.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.500 11.10.

Utilaje ]i echipamente de transport 1.352 670. TESLUI.3.S.198 2.145.643.719 797. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 2.643.5.145.643. DEVIZ PE OBIECT NR.RE|ELE DE CANALIZARE SCENARIUL 1 la cursul de 3. Crt. COM. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 1 Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 TVA Mii lei 5 502.406 3.208 502.208 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei 6 3.MONTAJ 1. .2.406 797.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.C. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.352 canalizare TOTAL I II .145. Benef. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Construc\ii ]i instala\ii – re\ele de 2.4.719 - I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 1.3. .2008 Nr.10.PROCURARE 1.198 . Utilaje ]i echipamente tehnologice 1.1.198 - 670.719 }ef proiect. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.1.208 502.1. nr: 141 /2008 Faza : S.F. 01 4.352 670. .406 - Mii euro 7 797.

997 0.331 1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. V`lceanu . Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 135.111 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 6.331 3. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 1 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 5.869 33. N.584 3.518 TVA Mii lei 5 0.250 5.250 13.318 28. Utilaje ]i echipamente tehnologice 2.830 132. nr: 141 /2008 Faza : S.PROCURARE 2.354 157. Benef.1.2008 Nr. 02 4. N.628 21. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III . V`lceanu S.135. .830 113.C.083 13. Crt. DEVIZ PE OBIECT NR.083 113.274 39.949 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 2.6.8.569 15.10.584 1.247 6.628 25.887 }ef proiect.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. .163 1.STA|II DE POMPARE SCENARIUL 1 la cursul de 39430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.486 2.997 2.318 3.458 34.949 3.ing.MONTAJ 2.1.Construc\ii TOTAL I II . VIISOARA MOSNENI SI URIENI. COM.869 28.569 Mii euro 7 1.5.247 15.354 .458 34.7.F.486 21. ing.2. Utilaje ]i echipamente de transport 2. TESLUI.

931 34.797 107.518 502.6.305 1208.025 1.082 46. nr: 141 /2008 Faza : S.005 13.433 17.180 54.320 56.263 7. .844 80. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.265 192. TESLUI. Utilaje ]i echipamente de transport 3.779.2.1.174 TVA Mii lei 5 34. Crt.F.419 12.4.320 14.769 13.015.650 14.812 8.400 51.738 127.747 61.804 290.168 17.Construc\ii imprejmuire sta\ie Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 181. .981 12. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 3.10.889 284.558 9.054 14.013 14.226 3.390 1.866 54. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1.3.975 10.C.5. DEVIZ PE OBIECT NR.814 4.9.661 2.228 7.763 57.433 epurare TOTAL I II .394 17. Utilaje ]i echipamente tehnologice 3.970 422.64.100 29. .759 16.202 10.470 379.466 9. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.2008 Nr.094 306.701 257.S.495. .763 961.1.406 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei 6 Mii euro 7 215.713 47. N.148 451.205 1. .PROCURARE 3.738 68.488 66.STA|IE DE EPURARE SCENARIUL 1 la cursul de 39430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. .364 10.650 243.015 14.829 58.114 57. 03 4. Benef.Instala\ii electrice 3. .624 10.Instala\ii hidraulice ]i sanitare 3.071 15.Constructii amenajare teren 3. COM.750 40.Construc\ii 3.7.316 68.10.MONTAJ 3. ing. V`lceanu .290 16.Construc\ii re\ele tehnologice 3.3.751 10.Construc\ii bran]ament ap[ 3.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III . .659 5.254 48.085 .217 }ef proiect.143.8.11.975 182.

2. 4.3. Analiz[ cost .beneficiu . E]alonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

008.Volumul mediu anual de apa epurat (Qmed an) . .627 euro 1. ESTIMARI PRIVIND FOR|A DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI. PRINCIPALlI INDICATORII TEHNICO .548. #n aceea]i perioada pot fi create 10-15 locuri de munca noi pentru popula\ia din localitate.11 mc/zi 11.11 mc/zi 128.ECONOMICI 1. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU .anul l . for\a de munc[ ocupat[ va fi curins[ @ntre 20-30 muncitori.Costuri totale de productie .976.439 euro 3. Valoarea totala (INV) inclusiv TV A (preturi 06. @n functie de fazele de lucru.03 lei/mc 8.utilaj cU montaj 2.9430 lei) din care: .445 euro 18 luni 242.030 lei / 539.retele de canalizare .debit epurat Qs. credite bancare pentru cheltuielile neeligibile.A .606 euro 2. Electrica S.Acordul de Mediu .025 lei 63.051 euro.913.Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Teslui . E]alonarea investitiei (INV /C+M).934 lei / 1.964 lei / 1. 42 Km 0. Alti indicatori specifici : .Avizul beneficiarului de investi\ie privind necesitatea ]i oportunitatea investi\iei.Costul apei epurate 6. .zi max.537 km 242.123 mc/an 2.Certificatul de Urbanism .127.10. 2. 4. SURSE DE FINAN|ARE Finan\area investi\iei se face @n conformitate cu legislatia In vigoare ]i consta din fonduri externe nerambursabile (masura 322 din Planul National de Dezvoltare Rurala 2007 .Avizul Directiei de San[tate Public[ .5. Durata de realizare a investitiei. Total personal: 4 . 1.anul lI 3. . 3. 6.conduct[ refulare . Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de operare.279.Avizul de Gospodarire a Apelor .Avizul S. Num[rul de locuri de munc[ create @n faza de executie Pe perioada execu\iei lucrarilor @n ]antier.constructii montaj (C+M) . 1 euro = 3. 2008.debit pompat Q s zi max 5.din care personal de exploatare 4 Locuri de munca nou create: 4 7.103.927 lei / 992.C.2013). Capacit[\i.262 lei / 324. .

COSTURI TOTALE ANUALE DE PRODUC|IE 1.139 128. Energie electric[ (anexa 2) 1. nr: 141 /2008 Faza : S.123 mii mc / an C. TESLUI. Benef.2. COM.123 }ef proiect.886 39. ing. CHELTUIELI DIRECTE 1.A. N.3.= ------------------.Avizul D.. PROIECTANT S.Avizul ROMTELECOM . VOLUMUL ANUAL DE EPURAT{ V = Q zi med x 365 zile = 172. CHELTUIELI INDIRECTE 2.913.V.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.1.965 88.F.927 mii lei = TOTAL COST ANNUAL DE PRODUC|IE ( 1 + 2 ) mii lei 7. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. PRE|UL DE COST AL APEI costul anual de produc\ie 128.S.025 C = -----------------------------------------.025 B. CALCULUL PRE|ULUI DE COST SCENARIUL 1 A.1.03 lei / mc volumul anual de ap[ captat[ 63. V`lceanu .166 44.755 36. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TESLUI Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.S.Anexa 4 TOTAL 2.C. Materiale directe (anexa 1) 1. Cheltuieli cu repara\ii ]i @ntre\inere 1% x VC+M 1% x 3. Salarii .94 mc / zi x 365 zile = 63.= 2.

nr: 141 /2008 Faza : S.doza 2 ÷ 4 g / 1 kg namol . COM. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.166 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intocmit Ing. Benef.consumul anual de floculant – 228 kg namol / zi x 3 g / kg x365 zile= 250 kg .cost floculantului 250 kg x 2.60 lei / buc = 3.consumul anual de saci de filtrare – 494 buc (un sac este refolosit @n trei cicluri ) . Floculant .10 mc /an x 70 g / mc = 4.80 lei / kg = 700 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6.doza 60 ÷80 g / mc . Saci de filtrare .210 lei 2.123.112 lei 3. TESLUI.consumul anual sulfat feric 63. Coagulant sulfat feric . CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SCENARIUL 1 .022 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 1.94 mc / zi x 365 zile = 63.419 kg x 0.419 kg / an .F.cost sulfat feric 4.123.S.C.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.10 mc / an 1.144 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.Consumul anual de ap[ V = Q zi med x 365 zile = 172. N V`lceanu .50 lei / kg = 2.cost saci de filtrare 247 buc x 12.

: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.4 ore/zi .Timp de pompare: 10/ 8 = 1.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.Debit mediu Q u zi med = 16 mc/zi .964 kw.25 kw x 1.9kw .2 .5 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP. Consum energie electric[: • Statie de pompare SP.60 x 16.609 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 7.0 kw x 3.Debit mediu Q u zi med = 68 mc/zi .Timp de pompare: 15/ 13 = 1.023 Kw h/an x 0.724 kw. TESLUI.Timp de pompare: 68 / 20 = 3.F.4 .Energie necesar[ 1.755 lei .Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.Energie necesar[ 0.Energie necesar[ 1.Timp de pompare: 16/13 = 1. P = 1.23 ore/zi .9kw .5 kw x 24 ore/zi x 365 zile/an = 86.h/an 853 kw. Benef. CALCULUL COSTULUI ENERGIEI ELECTRICE SCENARIUL 1 1.9 kw x 1.1 .40 lei/kw = 37.15 ore/zi x 365 zile/an = 4.146 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 44.Debit mediu Q u zi med = 18 mc/zi . P = 1.23 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.4 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.0 kw .Debit mediu Q u zi med = 12 mc/zi . P = 1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.h/an --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total energie consumat[ 94. P = 4.Energie necesar[ 4.h/an • Statie de epurare .h/an 798 kw.C.3 .S.9kw .Energie necesar[ 1. COM.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.h/an 684 kw.9 kw x 1.23 ore/zi .Caracteristici electropompe Q = 20 mc/h. nr: 141 /2008 Faza : S.023 kwh/an -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costul energiei electrice 94.25 ore/zi .

00 lei/luna x 12 luni 28.Fond pt.5% 1. N V`lceanu .Intocmit Ing.965 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intocmit Ing.F. nr: 141 /2008 Faza : S. N V`lceanu S.Fond risc 0. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Sanatate 5.800 lei . TESLUI. Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.5% 5.25% 72 lei . concedii 0.616 lei .Somaj 1 % 288 lei . CALCULUL CHELTUIELILOR PRIVIND PERSONALUL UTILIZAT #N PRODUC|IE ( SALARII ) SCENARIUL 1 .Muncitori exploatare @n sistem .Fond de garantare 0.75% 216 lei .CAS 19.Camera de munc[ 0. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.C.584 lei .85% 245 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total salarii 36. COM.5% 144 lei .4 salariat x 6.

@mbtnate cu inel de cauciuc. 2 buc x 12 m x 900 lei/buc = 21.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. capac si rama din fonta carosabil.207 m x 190 lei/ml = .100 lei/buc = 138.895 lei 147.Foraje orizontale de subtraversare DJ. SCENARIUL 2 In scenariul 2 s-a prev[zut sisteme centralizate de canalizare separate @n fiecare localitate #n scenariul 1 s-a folosit statie de epurare tip RESETILOVS.100 lei/buc = . RE|ELE DE CANALIZARE 4.888 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Vii]oara Mo]neni 686.310 lei .1.S.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta 419.Camine de vizitare din beton.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. Benef. 1.retele canalizare a. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.400 lei . 70 buc x 2.Camine de vizitare din beton.180 m x 190 lei/ml = 224.200 lei .600 lei .Construc\ii ]i instala\ii .1. Satul Urieni .C. 3 buc x 12 m x 900 lei/buc = .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. 2. @mbtnate cu inel de cauciuc.598 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. 01.F. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. @mbtnate cu inel de cauciuc. TESLUI.Foraje orizontale de subtraversare DJ. EVALUARE Ob.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 38 m x 76 lei/ml = 2.330 lei 158. Satul Vii]oara Mo]neni . nr: 141 /2008 Faza : S.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. @mbtnate cu inel de cauciuc. 66 buc x 2. 963 m x 165 lei/ml = . capac si rama din fonta carosabil. @n scenariul 2 s-a propus folosirea sta\iilor de epurare tip ORM. 1. COM.000 lei 32.814 m x 165 lei/ml = 299.600 lei .

Viisoara Mosneni .Foraje orizontale de subtraversare DJ. Procurare utilaje utilaje si echipamente tehnologice .00 m. Satul Teslui .050 lei . deci in total 4 sta\ii de pompare 4.00 m.050 lei .2.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. 129 buc x 2.00 m 1.500 lei .280 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Teslui 3.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Viisoara Mo]neni 3.2. Hi= 5. Hi= 6.976 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Urieni 727.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii – sta\ii pompare 6.densitate PE-HD D = 90 mm montat @n pam@nt 26 m x 76 lei/ml = 1.130 lei .Conducta de refulare din teava de polietilena de @nalta densitate PE-HD D =110 mm montat @n pam@nt 32 m x 100 lei/ml = 3.340 lei .345 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R|EA DE CANALIZARE 2.3.100 lei/buc = 270.Terasamente statie pompare SP. 2 pentru satul Teslui ]i c`te una in celelalte sate.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Urieni 3. D= 1.conform lista utilaj 30.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.705 lei .339.Montai utilai SP (10% din voloore utilaj) – Teslui 3.2.200 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total re\ea de canalizare – satul Teslui 1. . – Viisoara Mo]neni. Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice .200 lei . STA|II DE POMPARE PE CANALIZARE Se propun 4 sta\ii de pompare.900 lei .00 m 3. 4 buc x 12 m x 900 lei/buc = 43.Terasamente statie pompare SP. capac si rama din fonta carosabil.. – Urieni.753.1 ]i SP2 – Teslui.utilai tehnologic SP.500 lei .500 lei .1.Terasamente statie pompare SP. 2.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 300 mm. 3677 m x 165 lei/ml = 606.00 m.Camine de vizitare din beton. D= 1. Constructii. @mbtnate cu inel de cauciuc.050 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje si echipamente tehnologice 12. Hi= 5. 02. D= 1.144 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ob.2.201 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c.186 m x 190 lei/ml = 415.00 m 1. @mbtnate cu inel de cauciuc.

Bazin omogenizare.500 lei Instalatii iluminat exterior 17.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii hidraulice si sanitare . pompare 9. .Instalatii hidraulice – bloc epurare 28.200 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 45.500 lei .520 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 112.Retea de canalizare din tuburi PVC D = 250 mm. H =2.Instalatii hidraulice .600 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 136.Deznisipator vertical 22.Platform[ din beton pentru container ]i modulele de epurare 64.290 lei .000 lei .200 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 37. 26 m x 165 lei/m 4.2 – Teslui . Construc\ii .100 lei Instalatii electrice .800 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL STA|II DE POMPARE ( 4 BUC) 141.1 – Teslui .Urieni .500 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total utilaje si echipamente tehnologice 122.utilai tehnologic SP.. Constructii retele tehnologice de incint[ .560 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii electrice Instalatii electrice .500 lei .Constructie bazin omogenizare L= 2.conform lista utilaj 30.600 lei .Separator de uliuri minerale 10.320 lei . STA|IE DE EPURARE Sta\iile de epurare din cele trei localit[\i vor fi echipate cu sta\ii tip ORM de aceasi capacitate 4.000 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total – 3 sta\ii epurare 501.1. pompare 4.3.000 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 167. @mbinate cu inel de cauciuc pentru descarcare la emisar.bloc epurare 11.800 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.50 m 62.Bazin omogenizare.300 lei .Retea de canalizare din tuburi PVC D = 200 mm.50 m.utilai tehnologic SP.50 m.080 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.90 m 7. l = 2.900 lei Camin comutare by-pass D=1. H= 1.conform lista utilaj 30.conform lista utilaj 31. @mbinate cu inel de cauciuc.. 03.800 lei Instalatii electrice de forta + AMC 12.50 m.utilai tehnologic SP.

30 m x 142 lei/ml 4. @nsamantare cu iarba 164 mp x 15 lei/mp 2.660 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total .Camin de apometru 3 buc x 3. inclusiv transport compactare ]i nivelare.460 lei .Amenajare teren prin plantare.500 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii amenajare teren.200 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 13. 80 mc x 60 lei/mc 4. 14.Bran]ament de alimentare cu apa PEHD. capac si rama din fonta carosabil.400 lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 45. D = 75 mm 950 m x 67 lei/m 63. .400 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.300 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total .900 lei .3 sta\ii de epurare 1.0 mp x 140 lei/mp = 1.170 lei . .3 sta\ii epurare 136.Hidrant de incendiu 3 buc x 3.500 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .Porti metalice 10.Conducta refulare apa uzata/namol PEHD. 2 buc x 2.900 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total construc\ii ]i instala\ii .100 lei/buc 4.980 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare.800 lei .760 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constructii bransament alimentare cu apa .500 lei/buc = 10. D = 63 mm 18 m x 65 lei/m 1.3 sta\ii epurare 84.920 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total – 3 sta\ii epurare 41.3 sta\ii epurare 42.450 lei/buc 10.Camine de vizitare din beton.Amenajare acces carosabil ]i platforme din macadam 320 mp x 120 lei/mp 38.350 lei .Umpluturi de pamant pentru amenajare teren.#mprejmuire cu gard din panouri gard bordurate pe st`lpi metalici pentru zona de protectie sanitara 86 m x 150 lei/ml = 12.056.260 lei .500 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total .650 lei .

000 lei .15 km x 60.000 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ sta\ii de pompare @n cele trei localit[ti 28.Montaj utilaj .2.3. DOTARI .180 lei .3.000 lei/km = 9.Utilaj .4.Firid[ bran]ament 4 buc x 3.934 lei .Montaj utilaj . .Cablu joasa tensiune 0.340 lei .000 lei ---------------------. Montaj utilaje tehnologice .218 lei .Utilaj – Gr[tar mecanic automat .8 km x 100.500 lei = 10.conform lista utilaj 49.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statia de epurare 287.890 lei .Bazin omogenizare pompore. Procurare utilaje tehnologice.Bloc epurare 45.289 lei .Montaj utilaj .Bransament apa .conform lista utilaj 32.950 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total procurare utilaje – 3 sta\ie de epurare 1.3 sta\ii de epurare 160.conform lista utilaj 1.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.0.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA Alimentare cu energie electric[ sta\ii pompare – 4buc .Bran]ament electric @n cablu torsadat 0.LEA 20 KV 1.000 lei/km = 14.000 lei .500 lei/buc = 14.4 KV 0.conform lisfa utilaj 452.Montaj utilaj .Bloc epurare .------------------------------------------------------------------------------------------------Alimentare cu energie electric[ statia de epurare .Bransament apa 154 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 53.5.850 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob.Firida bran]ament 3 buc x 3.540 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 535.500 lei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total alimentare cu energie electric[ statii de epurare 259.3.000 lei/km = 180.4 km x 35.785 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.607.Gr[tar mecanic automat 4.595 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total montaj utilaje tehnologice .Utilaj .Bazin omogenizare pompare 3.PTA 40 KVA 3 buc x 20.Utilaj .000 lei .000 lei .000 lei/buc = 60.

880 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri 54.2 buc x 3.masca gaze 3 buc x 300 lei/buc 900 lei .000 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari mobilier 10.scaune 4 buc x 80 lei/buc 320 lei .trusa scule 2 buc x 500 lei/buc 1.200 lei .030 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotari P.sort protectie 2 buc x 40 lei/buc 80 lei .manusi protectie 5 per x 30 lei/per 150 lei .cuier 2 buc x 80 lei/buc 160 lei .salopeta doc 5 buc x 90 lei/buc 450 lei .I. ing. 5.S.025 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dot[ri – 3 sta\ii de epurare 162.stingator portativ CO2 2 buc x 900lei/buc = 1.Dotari mobilier .panou incendiu 1 buc x 1.casca protectie 5 buc x 50 lei/buc 250 lei .075 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }ef proiect.masca sudor 2 buc x 50 lei/buc 100 lei .topor tarnacop 2 buc x 220 lei/buc = 440 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari P.cizme cauciuc 5 buc x 80 lei/buc 400 lei .S.costum vatuit 3 buc x 200 lei/buc 600 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total dotari protectia muncii 3.birou 3 buc x 250 lei/buc 500 lei . 4 b0c x 80 lei/buc = 320 lei .stingator spuma C. .generator de curent 4.000 lei .lopeti cu coada 6 buc x 120 lei/buc 720 lei .lada nisip 0.2 kv .dulap3 buc x 180 lei/buc 540 lei .595 lei Dot[ri protec\ia muncii .galeti tabla zn.500 lei/buc 7.520 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dot[ri laborator Instrumente de laborator 34.000 lei . N.material laborator 1.800 lei . V`lceanu .9 2 buc x 400 lei/buc = 800 lei .I.5 mc 1 buc x 600 lei/buc = 600 lei .ochelari protectie 5 buc x 20 lei/buc 100 lei .200 lei/buc = 1.

2.F.500 12. TESLUI.700 12.210 4. . Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.3. D. H= 11 mCA.Urieni 2.380 30. 2.210 13. LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. 4. COM. P= 1.S. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.02. 1 2 1 13.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 1. av`nd Q=8 mc/h.380 13. Cost/buc lei 3.700 12. Statie pompare SP.700 12. av`nd Q= 8 mc/h. .9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. 3. Statie pompare SP .9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. H= 11 mCA. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.C. Nr.500 Total statie pompare SP – Viisoara Mosneni 2.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. Cost total lei 4.Teslui 3.02.3. 1 2 1 13.500 6.420 .420 4. 3.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. 2. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.1. 4.500 Total statie pompare SP. Sta\ie de pompareTOP 65 Electropomp[ de ap[ uzat[.2. 1 2 1 14. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1. 1.380 30.2.1.2. P= 1.380 13.380 31. av`nd Q= 13 mc/h. P= 1. buc.380 14. – Viisoara Mosneni 1. STA|IE POMPARE APE UZATE SCENARIUL 2 Nr.300 Total statie pompare SP 3.3.Urieni 3. Statie pompare SP 2. STA|IE POMPARE APE UZATE 1. Benef. P= 1. nr: 141 /2008 Faza : S. .420 4.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel.1. H= 14 mCA.210 4.700 6.420 4.2. 1 2 13.Teslui 4.9 kw/400V /50Hz/2700 rpm. 0. H= 11 mCA. av`nd Q= 8 mc/h. Denumire utilaj 1.210 4.700 6.700 6. Statie pompare SP 1.1. crt.

1.340 montat @n cuv[ de otel inoxidabil + cadru de fixare pe pardoseala + tablou de command[ ]i control cu senzori de nivel + system de @nc[lzire pet imp de iarn[ + pubel[ de gunoi Total gr[tar 4. rotor tocator Tablou de control si automatizare 2x1.380 4. buc.sistem de conducte alimentare aer.2.160 9. 3. 2 1 1 8.200 6. P= 1. Total bazin de egalizare.00 m. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.340 16. senzor liner. .1.F. . 2.2 kw/400V /50Hz/2705 rpm 4. 4.1. Electropomp[ de ap[ uzat[. Cost/buc crt. Modul de epurare biologic[: . VIISOARA MOSNENI SI URIENI. Gratar MEVA RSM 7-20-5 pentru Q = 55 mc/h.decantor final. nr: 141 /2008 Faza : S. p`lnie colectare n[mol de suprafa\[. Denumire utilaj Nr.03.50 m.12 rezervoare cilindrice. montaj cu flan]e Dn.820 32. bazin n[mol stabilizat ( sistem de reciclare n[mol.340 49. TESLUI.9 kw inclusiv 2 regulatori de nivel. 1 4. Gr[tar mecanic 2. avand Q=9 mc/h. . 1.3.820 Cost total lei 4. Benef.350 rpm. din materiale compozite ( 2 rezervoare de acumlare + 2 rezervoare de denitrificare + 6 rezervoare de aerare + 2 rezervoare de sedimentare ).sistem de aerare cu bule fine. omogenizare ]i pompare 5.180 1 452.C.1 kw. lei 0.sensor de nivel.380 30. . omogenizare ]i pompare 4.890 . .sistem de m[sur[ ]i control O2 . P=1.container L = 12. S.080 9. sistem de evacuare n[mol flotant.4. l = 2. 49.00 m.890 452. COM.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. 1 49. Bloc de epurare mecano – biologic compact 5. Mixer submersibil pentru omogenizare. H = 3. . H= 8 mCA.100. LISTA UTILAJE CU MONTAJ D. Bazin de egalizare.1.200 6.500 Total statie pompare SP 4. STA|IE EPURARE MECANO – BIOLOGIC{ SCENARIUL 2 Nr. 2.3 Debitmetru electromagnetic compus din convertor de semnal cu display alimentare 230 V/50Hz.

V`lceanu . ing.biologic Total sta\ie epurare 452. .890 534.suflante aer pentru proces aerare. . Total bloc compact de epurare mecano . compresor aer ).sistem de sterilizare ap[ uzat[ cu ultraviolete. . .electropomp[ dozare coagulant pentru reducere fosfor..Echipament deshidratare n[m[l @n exces (pomp[ dozare polimer.410 }ef proiect. . unitate de pompare ]i dozare polimer pudr[.suflante aer pentru n[mol activate. instala\ie de deshidratare n[mol. N.sistemul de automatizare ]i control al sta\iei de epurare.

VIISOARA MOSNENI SI URIENI. Crt.056. Construc\ii ]i instala\ii 3. D.557 1.Sta\ie de epurare 1.735 32.955 531.140 1. COM.1. D. acorduri ]i autoriza\ii 3.280 86.065 43.2.4.754 7.276.241 830. Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli Valoare ( f[r[ TVA mii lei 3 mii euro 4 TVA mii lei 5 Valoare ( inclusiv[ TVA mii lei 6 mii euro 7 - 1 2 CAPITOLUL 1 Cheltuirli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului 1.144 1.753.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. D.625 2.C.1.943 4.947 52.2.239 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 4.882 342..9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.376 13.622 108.1. Montaj utilaje tehnologice 173. Organizarea procedurilor 10.1.768 86.663 de achizi\ie 3. Consultan\[ 14.000 3.241 3.169 4.236 4.901 7.F.495 17.01.2.959 3.151.3.755 8.125 342.5.500 3.1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.644 967.500 72.03.04.522 4.811 1.815.2.Alimentare cu 287.257. Benef..768 3.1.231 .3.500 11.000 1.455 84.677 3. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la starea ini\ial[ TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuirli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului 2.616 1.335 4.140 200.650 90.564 3. Studii de teren 12. TESLUI.701 4. nr: 141 /2008 Faza : S. Amenajarea terenului 1.286 TOTAL CAPITOL 3 446.350 1.794 12.852 205. DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii “ RE|EA DE CANALIZARE }I STA|IE DE EPURARE COMUNA APELE VII.207 68.835 724.916 426.Re\ele de canalizare 2.280 1. Ob\inerea terenului 1.500 2. Proiectare ]i inginerie 358.02.125 14. JUDE|UL DOLJ “ SCENARIUL 2 @n mii lei /mii euro la cursul de 3.097 1.Sta\ii de pompare 6.144 698.3.043 3.914 energie electric[ TOTAL CAPITOL 2 287.625 54. Asisten\[ tehnic[ 44.892 54.972 523...540.500 72.1.500 113.255 52. D.S. Taxe pentru ob\inerea de 6.10.235 318.6.995 2.500 267.914 CAPITOLUL 3 Cheltuirli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[ 3.610 avize.1.430 134.2008 Nr.

600 8.2.498 0. Comision ISC 0.785 40.1% 4.824 tehnologice ]i func\ionale cu montaj 4.809 5. Dot[ri 162. Probe tehnologice ]i teste 2.462 1.525 522..2.1.332.Re\ele de canalizare 4.316.524 21.03.117.2.491.035 85.Sta\ie de epurare 160. V`lceanu .913342 192.344 1.381 costul creditului 5.312 5.Costul creditului 5. cote.332 4..250 48.773 305.743 4.531 338..307 1.381 30.905 27.362 1.361.492 4.5.770 3.549 Utilaje.4.2 4.2.2.049 neprev[zute TOTAL CAPITOL 5 448.1.1 D.812 1.381 5.061 485.2.774 25.021 127.915 1. N.Re\ele de canalizare D.197 828.1. Cheltuieli diverse ]i 284.2.811 25.114 2.607.470 72. D.613 194.106 5. Comisioane..300 Din care C + M 4.750 0.703 14.532 7.550 0.2.068.641 5.485 exploatare 6.524 = 4361.474 146.733 Alte cheltuieli 5..334 2.311 37.1.190.300 1.639 74.453 56.03. Comision ISC 0.423 4.853 132.3 4.690 16.02. 56.146 54.130.443 6..6.850 407.792.998.7% 30.Sta\ii de pompare 122. 4.059.3.1. D.439 3. 14.881.3.1.1. Lucr[ri de construc\ii 85.697 0.D.917 328.729 4.830 6. ing.5% 5.3.1.3.104 30.106.794 4. Preg[tirea personalului de 2.113 20.733 1.333 D.906 3.472 CAPITOLUL 5 4276. Cheltuieli conexe 21.264 101.280 3.144 23. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport 4. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 5.750 1.106 21.391.209 + 85.800 31. Casa social[ a 21.075 41.062 organiz[rii ]antierului 5.869 6.Sta\ii de pompare 12.778 30.730.250 5.Sta\ie de epurare 1.361 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehn[l[gice ]i teste ]i predare la beneficiar 6.2.2.3.3.703 14. taxe. echipamente 1.519 512.434 1.02.531 constructiilor.374 }ef proiect.743 5.523 TOTAL CAPITOL 6 5.01.112 2.706 48.2.362 1. Organizare de santier 106.273 0.3.2.809 5.007 TOTAL GENERAL 7.078 113.614 1.647 0.217 32.01.132 1.650 438.775.532 7.

.500 287.MONTAJ 4.625 .000 259. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .2008 Nr.914 TVA Mii lei 5 5.2.F.PROCURARE 4.125 86.805 78. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 308. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.C.Alimentare cu energie electric[ sta\ii de pompare 4. N. V`lceanu . 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 28.305 54. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.625 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 33.S.320 49.Alimentare cu energie electric[ statia de epurare TOTAL I II .125 86.1.500 7. Utilaje ]i echipamente de transport 4.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.101 65.317 342. Crt.320 8.4.342. Benef.10.813 72. nr: 141 /2008 Faza : S. . 04 2.500 72.ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRIC{ SCENARIUL 2 la cursul de 3.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.1.5. TESLUI.768 - }ef proiect.914 54. DEVIZ PE OBIECT NR. ing. COM. Utilaje ]i echipamente tehnologice 4.450 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 4.6.768 - 287.3. .

1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA ) Mii lei Mii euro 3 4 2.3. .5.241 3.901 - I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 1. 01 4.901 }ef proiect.PROCURARE 1.144 698. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.3.276.753.097 523. Utilaje ]i echipamente de transport 1.144 2. TESLUI.097 Valoare ( inclusiv[ TVA ) Mii lei Mii euro 6 7 3.236 TVA Mii lei 5 523.241 830.RE|ELE DE CANALIZARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.S. COM.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.144 2.10.236 698.901 830.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.F.2008 Nr. ing.236 698. N.1. Utilaje ]i echipamente tehnologice 1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.753.MONTAJ 1.4. .276. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) . Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .276.753. nr: 141 /2008 Faza : S.1. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. Crt.2.241 830. Benef.C. V`lceanu .Construc\ii ]i instala\ii – re\ele de canalizare TOTAL I II .097 523.

Utilaje ]i echipamente tehnologice 2.7.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.144 35.080 1.333 23. N.140 14.114 3.000 6.C. COM.6. nr: 141 /2008 Faza : S.000 12.5.706 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 2.114 31.522 1.132 37.2008 Nr.800 122.10.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06. ing.1.811 1.132 37. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 6.613 14.PROCURARE 2.811 3. . Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 146. TESLUI.061 .280 122.8. 02 4.F.805 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 7.333 2. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. Benef.144 31.780 TVA Mii lei 5 1. DEVIZ PE OBIECT NR.S.522 3.140 7.140 2. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .146.613 1.800 141.706 3.332 23. Utilaje ]i echipamente de transport 2.578 }ef proiect.MONTAJ 2. Crt.332 26.061 167.280 12.2. V`lceanu .885 42.1. STA|II DE POMPARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.140 1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Construc\ii TOTAL I II .

850 162.780 901. Benef.190 21.Construc\ii 3.934 16.500 136.554.151 200. 1 Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare ( f[r[ TVA Mii lei Mii euro 3 4 501.971 162. .Construc\ii imprejmuire sta\ie epurare TOTAL I II .603 100. .773 41.11.549 305.STA|IE DE EPURARE SCENARIUL 2 la cursul de 3.9430 Lei/Euro al B[ncii Central Europene din data 06.MONTAJ 3.051 12. . Crt.525 I – LUCR{RI DE CONSTRUC|II 3.980 42.943 40.555 25.869 48.525 48.913342 485.286 567. Dot[ri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 1. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.202 133. 03 4.9.Constructii amenajare teren 3.694 12.Instala\ii electrice 3.694 10.C. .900 1.4.792 41.106.800 41. Utilaje ]i echipamente tehnologice 3.878 757.794 336.026 8.777 40.852 48.Construc\ii bran]ament ap[ 3.992 7.946 33.915 2. .785 160.430 34.947 1.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.1.5.1. COM. DEVIZ PE OBIECT NR.104 448.500 160.250 .542 .760 84.334 194.F.769.7.492 30.055 26.192.PROCURARE 3. DAVARO IMPEX SRL CRAIOVA Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.6.740 10.286 49.190 151.777 407.386 25.Construc\ii re\ele tehnologice 3.341 51.591 21.925 2. .165 3.607.000 112. TESLUI.006 41. .2.560 136. Utilaje ]i echipamente de transport 3.735 30.211 534.3.Instala\ii hidraulice ]i sanitare 3. Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice TOTAL II III .502 163.570 Valoare ( inclusiv[ TVA Mii lei Mii euro 6 7 596.210 127.547 34. nr: 141 /2008 Faza : S.075 1.10.334 318.8.549 30.785 1.3.061 28.2008 Nr.S. .880 267.235 194.257.056.10.598 TVA Mii lei 5 95.987.

895 282.C. COM.1. VOLUMUL ANUAL DE EPURAT{ V = Q zi med x 365 zile = 172. Benef.905 334.123 . Cheltuieli cu repara\ii ]i @ntre\inere 1% x VC+M 1% x 5.Anexa 4 TOTAL 2.30 lei / mc volumul anual de ap[ captat[ 63. Energie electric[ (anexa 2) 1. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.= 5. COSTURI TOTALE ANUALE DE PRODUC|IE 1. PRE|UL DE COST AL APEI costul anual de produc\ie 334. TESLUI.944 51.3.123 mii mc / an C. CHELTUIELI DIRECTE 1. nr: 141 /2008 Faza : S.462 mii lei = TOTAL COST ANNUAL DE PRODUC|IE ( 1 + 2 ) mii lei 7.= ------------------. CALCULUL PRE|ULUI DE COST SCENARIUL 2 A. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.883 110. V`lceanu S.}ef proiect.849 C = -----------------------------------------. CHELTUIELI INDIRECTE 2.190. N.1.166 164.849 B.F. Salarii .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. Materiale directe (anexa 1) 1.2. ing.94 mc / zi x 365 zile = 63.

80 lei / kg = 700 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 6. V`lceanu S.cost sulfat feric 4.consumul anual sulfat feric 63. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI. COM.123. CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SCENARIUL 2 .consumul anual de saci de filtrare – 494 buc (un sac este refolosit @n trei cicluri ) .doza 60 ÷80 g / mc .94 mc / zi x 365 zile = 63. ing.210 lei 2. TESLUI.10 mc /an x 70 g / mc = 4.10 mc / an 1.}ef proiect.123.166 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . nr: 141 /2008 Faza : S. Benef.doza 2 ÷ 4 g / 1 kg namol .112 lei 3.022 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 1.60 lei / buc = 3. VIISOARA MOSNENI SI URIENI. Floculant .C.Consumul anual de ap[ V = Q zi med x 365 zile = 172.144 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.cost saci de filtrare 247 buc x 12.50 lei / kg = 2.419 kg / an . Saci de filtrare . N. Coagulant sulfat feric .cost floculantului 250 kg x 2.F.consumul anual de floculant – 228 kg namol / zi x 3 g / kg x365 zile= 250 kg .419 kg x 0.

62 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.510 kw. DAVARO IMPEX SRL Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI.9kw .C.62 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP.Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.75 ore/zi x 365 zile/an = 1. P = 1.Intocmit Ing.Energie necesar[ 1.9 kw x 2.9 kw x 1.Timp de pompare: 34/13 = 2.62 ore/zi .Debit mediu Q u zi med = 14 mc/zi .F. COM. TESLUI.Caracteristici electropompe Q = 13 mc/h.9 kw . N V`lceanu S. VIISOARA MOSNENI SI URIENI.Timp de pompare: 29/ 8 = 3.Urieni .9kw .75 ore/zi .h/an .817 kw.h/an 2.2 .Debit mediu Q u zi med = 34 mc/zi .: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr.62 ore/zi .9 kw x 2.Timp de pompare: 14/8 = 1.Energie necesar[ 1.h/an 1. P = 1.Timp de pompare: 22 / 8 = 2. P = 1. Benef.Teslui .907 kw. CALCULUL COSTULUI ENERGIEI ELECTRICE SCENARIUL 2 1. Consum energie electric[: • Statie de pompare SP – Viisoara Mosneni .Debit mediu Q u zi med = 29 mc/zi .h/an 1.Energie necesar[ 1. P = 1.Energie necesar[ 1. nr: 141 /2008 Faza : S.9 kw x 3.Teslui .9kw .Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.1 .Debit mediu Q u zi med = 22 mc/zi .Caracteristici electropompe Q = 8 mc/h.75 ore/zi x 365 zile/an = • Statie de pompare SP .75 ore/zi .214 kw.

• 3 Statii de epurare - Energie necesar[ 3 x 0,80 x 18,5 kw x 24 ore/zi x 365 zile/an = 338.944 kw.h/an --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total energie consumat[ 346.392 kwh/an -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costul energiei electrice 346.392 Kw h/an x 0,40 lei/kw = 138.557 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------TVA 19% 26.326 lei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 164.883 lei Intocmit Ing. N V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL

Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 141 /2008 Faza : S.F.

ANEXA NR.3

CALCULUL CHELTUIELILOR PRIVIND PERSONALUL UTILIZAT #N PRODUC|IE (SALARII )
SCENARIUL 2 - Muncitori exploatare @n sistem - 3 sta\ii x 4 salariat x 6.00 lei/luna x 12 luni 86.400 lei - CAS 19.5% 16.848 lei - Sanatate 5.5% 4.752 lei - Somaj 1 % 864 lei - Fond risc 0.5% 432 lei - Camera de munc[ 0.75% 648 lei - Fond de garantare 0.25% 216 lei - Fond pt. concedii 0.85% 735 lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total salarii 110.895 lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intocmit Ing. N V`lceanu

S.C. DAVARO IMPEX SRL

Obiectiv: RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE TESLUI, VIISOARA MOSNENI SI URIENI, COM. TESLUI, Benef.: CONSILIUL LOCAL COMUNA TESLUI Pr. nr: 140 /2008 Faza : S.F.

BREVIAR DE CALCUL
ETAPA DE PERSPECTIV{ 1. DATELE DE TEM{ 1.1. CONSUMATORII DE APA 1.1.1. Popula\ia comunei Teslui #n prezent Comuna Teslui are 2780 locuitori respectiv 1173 gospod[rii Satele @n care se introduce sistem centralizat de alimentare cu ap[
Teslui Gospod[rii Locuitori 260 596 Vii]oara Mo]neni 172 385 Urieni 162 396 1.377 Total 594

Popula\ia localit[\ilor Vii]oara Mo]neni, Urieni ]i Teslui pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani) se determin[ cu rela\ia: N = N1 ( 1 + 0,1p )n @n care: N1 = 1.377 popula\ia corespunz[toare anului 2008 P = 0,5% indicele de cre]tere medie pe jude\ N = 25 ani num[rul de ani pentru care se calculeaz[ cre]terea popula\iei N = 1.377 ( 1 + 0,005)25 = 1550 locuitori 1.1.2. Unit[\i publice:
Teslui Vii]oara Mo]neni 6 8 Urieni 5 7 35 Total 120

- }coal[ f[r[ internat ]i sal[ de sport - Gradinita

109 20

- C[min cultural
- Birouri - Dispensar uman 1.3. Agen\i economici

120 27 25

-

-

120 27 25

Teslui

Vii]oara Mo]neni 4 70 4

Urieni 3 60 6

Total 13 210 22

- magazine mici

- salaria\i
- clien\i

6 80

- societ[\i comerciale

12

2. NECESARUL DE APA Necesarul de ap[ s-a determinat pentru o popula\ie de 1550 locuitori, pentru etapa de perspective[ (cca. 25 de ani), @n baza S.R. 1343/1-2006 pentru asigurarea nevoilor gospodore]ti, publice, pentru societ[\ile comerciale, pentru refacerea rezervei de incendiu. De]i numeric populatia nu va avea o cre]tere semificativ[, gradul de modernizare, dotare ]i echipare cu instalatii interioare a locuintelor va cre]te, @n localitate urmand a se realiza ]i un sistem de canalizare ]i epurare a apelor uzate menajere. Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de ap[ este de: n = ng + np + nag. econ. unde: . ng - necesarul de ap[ pentru nevoi gospod[re]ti ]i pentru animalele de l`ng[ gospod[riile proprii ale locuintelor; . np - necesarul de ap[ pentru nevoi publice; . nag.econ - necesarul de ap[ pentru agenti economici; 2.1. Necesarul de ap[ pentru nevoi qospod[resti ng = 1 /1000 x N (i ) x q g ( i ). unde: . N (i) - num[r de locuitori, egal cu 1550 . qg - debit specific, cantitatea medie zilnic[ de ap[ pentru nevoi gospod[re]ti, egal[ cu 125 I/om zi - conform S.R. 1343/1-2006 - zona cu gospodorii avand instalatii interioare de apa rece, cald[ ]i canalizare, cu preparare individual[ a apei calde. ng = 1 / 1000 x 1550 x 120 = 186,00 mc/zi 2.2. Necesarul de ap[ pentru nevoi publice Necesarul pentru consumatorii publici s-au calculat analitic @nsumarea cantit[tilor de ap[ necesare fiec[rui consumator. - }coal[ f[r[ internat ]is al de sport N = 120 elevi - qs = 30 l/elev zi - Gradinita N = 35 copii - qs = 60 l/copil zi - Dispensar uman N = 25 consulta\ii/zi - qs = 20 l/copil zi - Birouri N = 27 salaria\i - qs = 20 l/copil zi - C[min cultural N = 120 pers. - qs = 5 l/pers zi np= 1/1000 ( 120 x 30 + 35 x 60 + 25 x 20 + 27 x 20 + 120 x 5 ) = 7,34 mc/zi

1.2.3. Necesarul de ape pentru agentii economici Necesarul de ap[ pentru agen\ii economici s-a calculat analitic @nsumarea cantit[tilor de ap[ necesare fiec[rui consumator. - 35 muncitori - qs = 50 l/om zi - 210 clien\i/zi - qs = 5 l/client zi nag. econ.= 1/1000 ( 35 x 50 + 210 x 5 ) = 2,80 mc/zi 1.2.4. Necesarul de ap[ al localit[tii pentru etapa de perspectiva n = ng + np + nag. econ.+ ni = 186,00 + 7,34 + 2,80 = 196,14 mc/zi 3. DEBITELE CARACTERISTICE ALE NECESARULUI DE APA. 3.1. Debitul zilnic mediu (Q zi med ) Q zi med =1/1000Σ [Σ N (i) x qs (i) ] = 196,14 mc/zi 3.2. Debitul zilnic maxim (Q zi max ) Q zi max =kzi x Q zi med (mc/zi) unde: kzi =1.40 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R.1343/1-2006, tab. 1. Q zi max = 1,40 x 196,14 = 274,60 mc/zi 3.3. Debitul orar maxim (Q orar max ) Q orar max = ko x Q zi max/24 mc/h unde: Ko = 2.00 – 3,00 coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 3. Q orar max = 2,00 x 274,60/24 = 22,88mc/h = 6,36 l/s 3.4. Debitele caracteristice ale necesarului de ap[ Q zi med = 196,14 mc/zi Q zi max = 274,60 mc/zi Q orar max = 22,88 mc/h (6,36 l/s) 3.5. DEBITELE CERINTEI DE APA (STAS 1343/1-1995) Qs zi mediu = kp x ks x Qzi mediu (m3/zi) Qs zi max = kp x ks x Qzi max (m3/zi) Qs orar max = kp x ks x Qo max (m3/h) kp = coeficient ce tine seama de pierderile, tehnic admisibile, din sistemul de alimentare cu apa (kp=1,07 - P66/2001) ks = coeficient ce tine seama de necesarul de apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apa (ks=1,03 - P66/2001) Qs zi mediu = 1,07 x 1,03 x 196,14 = 216,17 mc/zi Qs zi max = 1,07 x 1,03 x 274,60 = 302,64 mc/zi Qs o max = 1,07 x 1,03 x 22,88 = 25,22 mc/h (7,00 l/s) 3. DEBITELE DE AP{ UZAT{ Restitutia de ap[ uzat[ se consider[ 80% din debitele apei potabile

coeficient adimensional functie de num[rul de locuitori.5-8.zi max = -------.Detergenti sintetici biodegradabili 20.11 = 256.18 mc/h (5. @nc[rc[rile cu poluanti se calculeaz[ pe baza cantit[\ilor specifice de impurit[ti pe locuitori si zi.2.0 mg/l .zi x 1.0 mg/I .Azot amoniacal (NH4+) 1.5 gr/loc.poluanti organici biodegradabili exprima\i @n (CBO5) 40 gr/om.94 mc/zi Q u zi max = 0.41 mg/I CPtot = Ptot X 1000/Qzi max = 3.80 x 25. inclusive @nc[rcarea apelor uzate.min = -----.60 l/s) 3. 25. .zi Num[rul de locuitori pentru care se calculeaz[ evacuarea de ape uzate.materii totaIe @n suspensie (MTS) 50 gr/om.Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 0.0 mg/I .00 kg/zi N-NH4 = ( 6 gr/loc.00 x 1000/242.Fosfor total (P) .zi x 1.zi x 1. 4.0 mg/I .50 x 1000/ 242.550 loc)/1000 = 9.Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBOs).11 = 38.Materii in suspensie (MS).25 Q u.98 mg/I Pentru efluentul epurat.11 = 320.550 loc)/1000 = 77. indicatorii de calitate sunt: 35.orar.1.11 = 2.0 mg/I . 125. Debitele caracteristice ale restitutiei de ape uzate Q u zi med = 0. Concentratia poluan\ilor @n apa uzata in-statia de epurare : CMTS = MTS x 1000/Qzi max = 77.550 loc)/1000 = 3.3. .zi .80 x 216.fosfat total (PTOT) 2.Temperatura 2. conform normativului GP 106-04.10 mg/I CCBO5 = CBO5 x 1000/Qzi max= 62.52 mc/h 24 24 unde: p=0.zi .Substante extractibile cu solventi organici 6.08 mg/I CN-NH4 = NH4 X 1000/Qzi max = 9. 2.2.30 kg/zi Ptot = (2.30 x 1000/242.Unitati pH 35° C . CANTIT{|ILE DE IMPURIT{|I DIN APA UZAT{ Se consider[ c[ apele uzate evacuate sunt de provenient[ menajer[ @n acest caz.25 . Cantit[\ile de impuritati intrate in statia de epurare : MTS = (50 gr/loc.11 mc/zi Q u orar max = 0. Gradul de epurare mecesar. conform GP 106-04.x 242.5 gr/om.11 = 15.azot amoniacal (NH4) 6 gr/om.87 x 1000/242.5 . este de 2670: 2.x Q u.17 mc/zi = 172.550 loc)/1000 = 62.1.87 kg/zi 2.0 mg/I .64 mc/zi = 242.zi .50 kg/zi CBO5 = (40 gr/loc. Restitutia minima orara de ap[ uzat[ p 0.3.zi x 1.80 x 302.22 mc/h = 20.5 mg/I .

.0 m/s .latimea barelor .41 – 2.41 15.79 % 38. .Treapta de epurare biologica .08 – 25. cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: .0 E MTS = -------------------. omogenizare ]i pompare ape menajere . Schema de epurare propusa.Unitate de stocare ]i dozare coagulant. .98 Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care s[ cuprind[: treapta mecanica ]i treapta biologica.Unitate de dezinfectie .Retele tehnologice de legatura @ntre obiectele statiei de epurare.coeficient de forma .latimea barelor .0 ECBO5 = -------------------.83 α = 65° Vmax= 1. Calculul gratarului manual . Dimensionarea sta\iei de epurare Date de baz[ pentru calculul sta\iei de epurare: .@nclinarea fata de orizontala .0 ENH4+ = -------------------.18 mc/h 3. .Treapta de epurare mecanica .10 256.74 % 15.1. a substantelor flotante. eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) eliminarea compu]ilor azotului ]i fosforului. .x 100 = 94. .Platforma depozitare containere .008 m ß = 1 .Bazin colectare ]i pompare n[mol.24 % 256. .Qu zi max = 242.Qu orar max = 20.latimea maxima Tntre barele gratarului .06 % 320. Schema de epurare propus[ corespunde debitelor caracteristice de ape uzate ]i concentra\iilor indicatorilor avu\i in vedere pentru acestea ]i urmare]te @n mod special re\inerea materiilor @n suspensie (MS).10 – 35.015 m a = 8 mm= 0.08 38. 3.11 mc/zi .viteza maxima admisa @ntre interspa\ii Sec\iunea amonte camera gr[tar b b = 15 mm= 0. .x 100 = 89.x 100 = 90.Unitate de deshidratare n[mol.98 -1 EPtot = -------------x 100 = 93.Bazin de egalizare.320.

70) x 0.Se adopta .25= 0.02 x 1.Rezulta 6 bare ]i 5 interspatii Bc= 6 x 0.02 I/persoana .00 I/zi Frecventa de @ndepartare a nisipului din denisipator este: f = (Q nisip x365 zile) / Vutil = (31.durata unui ciclu .750 dmc/an = 7.Pentru 1.Luand greutatea specific[ a depunerilor de cca.20 = 1.Bc = Σ b (a + ---. Grasimile separate ajung gravitational @ntr-un bazin de colectare si tratare grasimi.Bc= 0.200 kg/an = 6. D = 2.00 m (Ia o ad`ncime util[ 2.75 mc/an . rezulta pentru gratarul calculat 5 dmc/om ]i an.suma interspa\iilor Σ b = (20.zi Qnisip = 0.000 mm S=3.20 mc Cantitatea specifica de nisip este de 0.persoane = 0. rezulta o greutate de: G = 7. Σ b .debitul orar maxim -t=5h .40 . .75 mc/an x 800 kg/mc = 6.13 mc/h .mp Pentru denisipator cu D=2.latimea pieselor de prindere = 25 cm. Bazin omogenizare apa menajera Volumul util minim al bazinului este: Vutil =0.21 x 20.30 m) Vutil= 7.zi x nr.80%) 3.15 = 5 .00 xl0-3 x 365)/ 7. 800 kg/mc.21 x q x t x √ k2 -1 = 0.008 + 5 x 0.2.q = 20.02 I/persoana.550 locuitori rezulta: V = 1.Se alege Vmax= 0.14 mp Qu = S x q = 3. _3.37 mc/h Din motive de reducere a frecven\ei de indep[rtarea a nisipului colectat (de m[rire a Vutil) se adopta pentru desnisipator.@nal\imea maxima a apei @n fata gr[tarului = 15 cm.Cantitatea de retinere pe gratar este @n functie de tipul gratarului ]i marimea interspatiilor.18 = 63.6 proces[ri / an Separarea grosiera a gr[similor se face prin flotatie naturala datorita diferentei de densitate dintre cele doua lichide nemiscibile.14 x 20.) + c b Σ b = (Qc / Vmax)x hmax hmax .70 mc Unde: .@nc[rcare hidraulic[ specific[ q = 50-60 mc/h.18 / 0. c . Denisipator/separator grasimi .18 x 5 x √22 -1 = 36.550 = 31.20 tone/an (umiditate 70 .015 + 0.550 x 5 = 7.3.40 m .70 m/s .

medie ]i permis[ S-a adoptat un bazin cu D = 4. Calculul bazinelor de aerare Calculul volumului bazinului de aerare V = L 5B / ION = L5B / (Cv x ION ) .00 + 0.93% Cv – concentra\ia frac\iunii rotabile a namolului Cv = έ x CN #n acest caz CN = 4.Ne) .00 + 2..1 (ION ≤ 0.pentru ape uzate ora]ene]ti . este de cca..Ne .4 x 0.Debitul de aer ce trebuie introdus @n bazin se calculeaza cu relatia: .3 = 48. eficien\[ datorat[ folosirii biopreparatelor.80 = =163.8.k=2 3.00 / 0.NI .cantitatea de CBO5 pentru apa uzata influenta @n decurs de o zi @n treapta de epurare biologica.a = coeficienta respiratiei de substrat a= 0.V = volum bazin aerare.41 kg/zi . .41 – 3. .. _ .. pentru o eficien\[ de epurare biologic[ de 90%.. V = 46.50 + 94.75 x L5 = 0.15 x 310.6.09 mc/h = 4.00 kg/zi .7 kg/kg .32 + 46.4.09 mc/h 3. zi.L5B .L5B= 40 g/om zi x nr.4 ..2 x 0.80 h unde: .3 kg/kg.15 kg/kg zi .70 mc..50 / 3.5.30 kg/zi GNV = LSB / ION = 62.L5.Eficienta epurarii biologice fiind ήB = 90.20 kg/mc . rezult[ Cv = 3.44 3. Cantitatea de oxigen necesar ON = a x ήB /100 x LSB + b x GNV + c(Ni ..Alegem ION = 0.90 x 62.cantitatea influent[ de azot NI = 38.Q = debitul alimentare bazin Q = 242..0 m (Ia o adancime utila de 2.50 kg/zi In cazul procesului tehnologic adoptat bazinul este de mic[ @nc[rcare rezult`nd: 0.75 x 62.b = coeficienta respiratiei endogene b= 0.cantitatea de CBO5 pentru apa uzat[ influent[ @n decurs de o zi la sta\ia de epurare (kg/zi) . .550/1000 = 62.30) = 22..62kg/zi .7…0. Calculul timpului de aerare.Eficien\a treptelor anterioare conform GP 106-04.coeficientul de egalizare care \ine cont de concentra\iile: maxim[.44mc / 10.11/24 = 10. 25%: astfel rezulta: L5B = 0. iar έ = 0. persoane = 40 x 1. t = V / Q = 48.cantitatea efluent[ de azot Ne= 3..7(38.c = coeficienta respiratiei de substrat @n procesul de nitrificare c= 2.2 = 310 kg ήB = 90% rezulta: ON = 0.00 kg/zi = 46.90 m) cu Vutil = 36.3..

.11.000 x n 0.coeficient de transfer al oxigenului @n ap[ la 10°C.23 x 0.4 x 365 242.885 x 760 / 760 = 249.2 – 0.Cs .17 zile 3. la temperatura de T= 16°C=> Cs= 10.62 / 24 = 6.27 x 1. 3.concentra\ia @n materii solide @n suspensie separabile prin decantare.CB-concentratia efectiv[ a oxigenului @n amestecul ap[.89 kg/zl.23 x ήB x L5B = 1. Bazin colectare. V`rsta namolului v = C(gf/dm3 ) x t(h) / 24 x c (gf/dm3 ) .Raportul √ K10 / KT – result[ conform tab. din STAS 11566 egal[ cu 0.coeficient de transfer al oxigenului @n ap[ la ToC.44 mc/h 3. .00 = 50.95 mg/dm3.Qaer = ( Co x l03 ) / c x (ha .t .2 x ION 0.ha .45kg/zl.presiunea barometrico medie annual[.4 x 365 Vutil = -------------------------------------------.C = 3.3 gf/m3 .00 ) = 4. .1. Calculul namolului biologic NBiologic =1.reprezint[ capacitatea de oxigenare ce trebuie introdus[ @n bazinele de aerare prin diferite sisteme. .Volumul bazinului este: Quzimax x Csediment primar x 1.Co .0.@naltimea bazinului / bazinelor de aerare care pentru sta\ia este de 2.concentratia la saturatie a oxigenului @n amestecul ap[ .82 x 103 ) / 18 x ( 2.concentratia oxigenului @n ap[.95 .2) -Iungime traseu de aerare .K10 .suspensii totale la intrarea @n bazin (se reduce cu 50% contitatea de suspensii totaIe la intrarea @n sta\ia de epurare datorit[ deznisipotorului ]i separatorului de grosimi). Co =(163.90 x 62.1 x 0.7. .0 h conform paragrafului 3.9.= 16.5 ) x 0.11 x 0.Csa .(ha .= -------------------------------------.00) / (24 x 62. 3.00 .0 mg/dmc. tratare si pompare sediment .885.5 din breviorul de calcul .9.capacitate de oxigenare @n kg.550 x 4.0.1 x 0.62 x 1 / 0.c .20 m Qaer = ( 6.8.n[mol avand valori de 1÷2 mg/dmc. decantare. .30. V= (1.KT . Capacitate de oxigenare .α .2 x 0.n[mol din bazinul de aerare la T= 16°C=> Csa= 7.10.coeficient de transfer de oxigen @n apa curata exprimat @n gO2/mc m .raportul dintre capacitatea de transfer al1 oxigenului din apa uzat[ ]i cea curat[ av`nd valoarea de regula egal cu 0. 3.2 ) =189. conform tabel 14. .9) x 10 / (7. la saturatie @n condi\ii standard.2 ) unde: .08 x 1000 x 8 .82 kgO2/h c = 18.P .O2/h ]i se calculeaza cu relatia: C = ON / 24 = 163. CO = (ON x 1 / α ) x CS / (CSA – CB ) x( √ K10 / KT ) x 760 / P (kg /zi) unde: .43m3 C sediment siabilizat x 1. .timpul de aerare = 4.

unde: Vutil Volumul util necesar (mc) Qu zi med Debitul mediu zilnie de apa uzata (mc/zi) Csediment primar=0. .4 Coeficient de mineralizare organic[a cu biopreparate Bacti-Bio n=8 Frecventa de indepartare a sedimentului/an Corespunzatar unui bazin cu D = 3.30 m) result[ un Vutil = 16.00 m (la o ad`ncime utila de 2. Intocmit Ing.08 Concentratia sedimentului stabilizat 1. N V`lceanu .027 Concentratia initiala a sedimentului (kg/mc) Csediment stabilizat=0.43 mc.1 Coefieient de producere sediment primar cu aplicare de coagulant 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->