Sunteți pe pagina 1din 2

Cu câþiva ani în urmã mã aflam în Statele Unite înainte de Crãciun. Sãrbãtoarea aceasta se pare cã este cea mai importantã pentru cetãþenii acestei þãri. Pe când mergeam cu un prieten din Sacramento spre Castro Valley, am vãzut noaptea o inscripþie scrisã cu litere foarte mari care luminau ºi care m-a miºcat mult. Era scris: “Jesus is the reason for the Season!” ºi în traducere înseamnã “Isus este motivul/sensul acestei sãrbãtori!”. Crãciunul americanii îl mai numesc ºi Season. Sensul acestei inscripþii este foarte adânc ºi implicã o realitate tristã. Oamenii sãrbãtoresc Crãciunul peste tot, dar pânã ºi în cele mai civilizate þãri nu au mai pãstrat nimic din sensul iniþial al sãrbãtorii. În alt an, tot de Crãciun mã aflam cu soþia în aeroportul din Amsterdam ºi un grup de muzicanþi mergeau prin sãlile mari ale aeroportului ºi cântau foarte frumos cu instrumente muzicale. Dar timp de mai multe ore nu am auzit de la ei nici mãcar o singurã melodie de Crãciun ºi aceasta dupã ce atâtea opere muzicale au fost alcãtuite pe parcursul veacurilor. Situaþia nu este mai bunã nici la noi în Moldova. În îndelungata perioadã sovieticã a ateismului oamenii nu au ºtiut decât despre un Moº Gerilã inventat, ca sã-i facã sã uite despre Cel a cãrui zi de naºtere o sãrbãtorim la Crãciun, de Domnul Isus, Împãratul Împãraþilor ºi Domnul domnilor. Sã vedem

despre

apariþia Crãciunului?

Luca, autorul Evangheliei care îi poartã numele, a fost un grec deosebit de educat pentru vremea lui. El a gãsit cu cale „dupã ce a fãcut cercetãri cu de-amãnuntul asupra tuturor

acestor lucruri de la obîrºia lor, sã le scrie în ºir unele dupã

altele”(Luca 1:3). Astfel, el spunea cã

trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numitã Nazaret, la o fecioarã logoditã cu un bãrbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea, ºi a zis: „Plecãciune, þie, cãreia þi s-a fãcut mare har;

Domnul este cu tine, binecuvîntatã eºti tu între femei!” Tulburatã foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singurã ce putea sã însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis:

„Nu te teme, Marie; cãci ai cãpãtat îndurare înaintea lui Dumnezeu. ªi iatã cã vei rãmînea însãrcinatã, ºi vei naºte un fiu, cãruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, ºi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; ºi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatãlui Sãu David. Va împãrãþi peste

îngerul Gavril a fost

Ce

relateazã

Biblia

casa lui Iacov în veci, ºi Împãrãþia Lui nu va avea sfîrºit.” Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcã eu nu ºtiu de bãrbat?” Îngerul i-a rãspuns: „Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, ºi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfîntul care Se va naºte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iatã cã Elisaveta, rudenia ta, a zãmislit, ºi ea, un fiu la bãtrîneþe; ºi ea, cãreia i se zicea stearpã, este acum în a ºasea lunã. Cãci niciun cuvînt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: „Iatã, roaba Domnului; facã-mi-se dupã cuvintele tale!” ªi îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1:26-

38)

Când a aflat cã Maria este deja însãrcinatã, au apãrut suspiciuni ºi dezamãgiri la Iosif, bãrbatul ei, dar el , „era un om neprihãnit, ºi nu voia s-o facã de ruºine înaintea lumii; de aceea ºi-a pus de gînd s-o lase pe ascuns. Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s-a arãtat în vis un înger al Domnului, ºi i-a zis:

„Iosife, fiul lui David, nu te teme sã iei la tine pe Maria, nevastã-ta, cãci ce s-a zãmislit în ea, este de la Duhul Sfînt. Ea va naºte un Fiu, ºi-i vei pune numele Isus, pentru cã El va mîntui pe poporul Lui de pãcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au întîmplat ca sã se împlineascã ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: „Iatã, fecioara va fi însãrcinatã, va naºte un fiu, ºi-i vor pune numele Emanuil”, care, tãlmãcit, înseamnã: „Dumnezeu este cu noi”. Cînd s-a trezit Iosif din somn, a fãcut cum îi poruncise îngerul Domnului; ºi a luat la el pe nevastã-sa. Dar n-a cunoscut-o (adica nu a întreþinut relaþii sexuale cu ea), pînã ce ea a nãscut un fiu.” (Mat 1:19-25) Dar, când avea sã nascã Maria “ În vremea aceea a ieºit o poruncã de la Cezar August sã se înscrie toatã lumea. Înscrierea aceasta s-a fãcut întîia datã pe cînd era dregãtor în Siria Quirinius. Toþi se duceau sã se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit ºi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca sã se ducã în Iudea, în cetatea lui David, numitã Betleem, -pentru cã era din casa ºi din seminþia lui David, sã se înscrie împreunã cu Maria, logodnica lui, care era însãrcinatã. Pe cînd erau ei acolo, s-a împlinit vremea cînd trebuia sã nascã Maria. ªi a nãscut pe Fiul ei cel întîi nãscut, L-a înfãºat în scutece ºi L-a culcat într-o iesle, pentru cã în casa de poposire nu era loc pentru ei. În þinutul acela erau niºte pãstori, cari stãteau afarã în cîmp, ºi fãceau de strajã noaptea împrejurul turmei lor. ªi iatã cã un înger al Domnului s-a înfãþiºat înaintea lor, ºi slava Domnului a strãlucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoºat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vã temeþi: cãci vã aduc o veste bunã, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astãzi în cetatea lui David, vi s-a nãscut un Mîntuitor, care este Hristos,

Domnul. Iatã semnul, dupã care-l veþi cunoaºte: veþi gãsi un prunc înfãºat în scutece ºi culcat într-o iesle.” ªi deodatã, împreunã cu îngerul s-a unit o mulþime de oaste cereascã, lãudînd pe Dumnezeu, ºi zicînd: „Slavã lui Dumnezeu în

locurile prea înalte, ºi pace pe pãmînt între oamenii plãcuþi Lui.” Dupã ce au plecat îngerii de la ei, ca sã se întoarcã în cer, pãstorii au zis unii cãtre alþii: „Haidem sã mergem pînã la Betleem, ºi sã vedem ce ni s-a spus ºi ce ne-a fãcut cunoscut Domnul.” S-au dus în grabã, ºi au gãsit pe Maria, pe Iosif, ºi

pruncul culcat în iesle. spusese despre Prunc.

ce le spuneau pãstorii. Maria pãstra toate cuvintele acelea, ºi se gîndea la ele în inima ei. ªi pãstorii s-au întors, slãvind ºi lãudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziserã ºi vãzuserã, ºi cari erau întocmai cum li se spusese.” (Evanghelia dupa Luca 2:1-20) Cea mai mare minune în toate cele întâmplate mai sus nu este faptul cã fecioara a nãscut un copil, sau cã îngerii au venit sã se arate la pãstori în câmp noaptea. Cea mai mare minune este cã

Dupã ce L-au vãzut, au istorisit ce li se Toþi ceice i-au auzit, s-au mirat de cele

La Crãciun Fiul lui Dumnezeu s-a fãcut trup.

Dacã evangheliºtii Matei ºi Luca încep relatãrile lor despre naºterea lui Isus în Betleem, atunci Ioan, autorul Evangheliei care îi poartã numele, porneºte relatarea despre Isus din veºnicii, de unde vine Fiul lui Dumnezeu. Ioan Îl numeºte pe Isus “Cuvântul lui Dumnezeu” ºi începe Evanghelia sa cu acest pasaj: “La început era Cuvîntul, ºi Cuvîntul era cu Dumnezeu, ºi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost fãcute prin El; ºi nimic din ce a fost fãcut, n-a fost fãcut fãrã El. În El era viaþa, ºi viaþa era lumina oamenilor. Lumina lumineazã în întunerec, ºi întunerecul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. (se referã la Ioan Botezatorul) El a venit ca martor, ca sã mãrturiseascã despre Luminã, pentru ca toþi sã creadã prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca sã mãrturiseascã despre Luminã. Lumina aceasta era adevãrata Luminã, care lumineazã pe orice om, venind în lume. El era în lume, ºi lumea a fost fãcutã prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Sãi, ºi ai Sãi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu; nãscuþi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci

din Dumnezeu. ªi Cuvîntul S-a fãcut trup, ºi a locuit printre noi, plin de har, ºi de adevãr. ªi noi am privit slava Lui, o slavã întocmai ca slava singurului nãscut din Tatãl. Ioan a mãrturisit despre El, cînd a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine dupã mine, este înaintea mea, pentru cã era înainte de mine”. ªi noi toþi am primit din plinãtatea Lui, ºi har dupã har; cãci Legea a fost datã prin Moise, dar harul ºi adevãrul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a vãzut vreodatã pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatãlui, Acela L-a fãcut cunoscut.” (Evanghelia dupã Ioan 1:1-18). Aceasta este esenþa principalã a sãrbãtorii, aceasta sãrbãtorim la Crãciun mãreþul eveniment când Fiul lui Dumnezeu, care din veºnicii este cu Dumnezeu, prin care au fost fãcute toate lucrurile ºi prin care am fost fãcuþi ºi noi, a luat trup omenesc, pentru ca sã ne aducã adevãrul despre viaþa veºnicã ºi harul lui Dumnezeu, darul fãrã platã care este viaþa veºnicã. Aceasta este cea mai mãreaþã sãrbãtoare din Univers ºi este important sã ºtii

frumos

Crãciunul?

Aºa cum ne relateazã textul Sfintei Scripturi, “toate lucrurile au fost fãcute prin El”, prin Isus, Fiul lui Dumnezeu ce a luat

trup omenesc la primul Crãciun. “ Lumea a fost fãcutã prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai Sãi ºi ai sãi nu l-au primit.” ªi nu mai conteazã nimic altceva ce ar putea face ei sã

le fie frumos Crãciunul. Dacã nu l-au primt pe Domnul Isus,

dacã nu au primit mântuirea (salvarea de pãcate) care o oferã El, atunci sãrbãtoarea Craciunului este un prilej sã-ºi aminteascã ºi sã se gândeascã cã sunt cei mai nenorociþi din toþi oamenii, pentru cã au rãmas ºi rãmân în întunericul pãcatului ºi deznãdejdii. Cei care sãrbãtoresc Crãciunul în toatã plinãtatea lui, sunt cei ce L-au primit, adicã care cred în Numele lui Isus ºi cãrora El, mãreþul Împãrat al Împãraþilor, le-a dat dreptul sã se facã

copiii lui Dumnezeu. Ce mult a fost schimbatã viaþa mea în ziua când am crezut în El ºi câtã bucurie mi-a turnat în inimã

ºi îmi toarnã pânã în prezent cunoaºterea Lui ºi relaþia pe care

o am cu Cuvântul care s-a fãcut trup. Prin credinþa în Isus am

Cum

sã

sãrbãtoreºti

fost nãscut din nou la o viaþã nouã. Lucrurile vechi ºi nevredince de Împãrãþia Lui au trecut ºi toate lucrurile s-au fãcut noi. Cu o inimã plinã de bucurie pentru mântuirea care mi-a adus-o, voi sãrbãtori Crãciunul ºi în acest an. Dumnezeu

sã te binecuvânteze, dragã cititor al acestui mesaj, sã experimentezi ºi tu la acest Crãciun bucuria cunoaºterii Domnului Isus ºi a credinþei din inimã în El. La încheiere, te invit sã auzi ºi sã învãþãm împreunã din Cuvântul lui Dumnezeu la serviciile Bisericii “Sfânta Treime”:

Duminicã: 10.00-12.00; 18.00-20.00 15.00-17.00 (în limba rusã)

Luni:

Miercuri: 18.30-20.00

Vineri:

18.00-20.00 (studierea cãrþii Apocalipsa)

18.30-20.00 ( pentru tineret)

Sâmbãtã 18.00-20.00 (în limba englezã)

BD. DACIA Biserica “Sfânta Treime” Str. CRIÞANA Str. BANATULUI Magazinul “Mariþa” Dacã eºti interesat
BD. DACIA
Biserica
“Sfânta Treime”
Str. CRIÞANA
Str. BANATULUI
Magazinul
“Mariþa”
Dacã eºti interesat sã cunoºti mai mult din Cuvântul lui
Dumnezeu sau te confrunþi cu anumite greutãþi ºi vrei sã le
soluþionezi potrivit cu Biblia, scrie-mi la adresa de e-mail:
Str. TEILOR
BD. TRAIAN
BD. DECEBAL

sfatu_pastorului@mail.ru.

CRÃCIUN FERICIT!!!

TRAIAN BD. DECEBAL sfatu_pastorului@ mail.ru . CR ÃCIUN FERICIT!!! ©2004 Vasile Filat Sãrbãtoreºte frumos CRÃCIUNUL

©2004 Vasile Filat

Sãrbãtoreºte

frumos

CRÃCIUNUL

TRAIAN BD. DECEBAL sfatu_pastorului@ mail.ru . CR ÃCIUN FERICIT!!! ©2004 Vasile Filat Sãrbãtoreºte frumos CRÃCIUNUL