Sunteți pe pagina 1din 2

Cu câþiva ani în urmã mã aflam în Statele Unite înainte de Domnul.

Domnul. Iatã semnul, dupã care-l veþi cunoaºte: veþi gãsi un


casa lui Iacov în veci, ºi Împãrãþia Lui nu va avea sfîrºit.”
Crãciun. Sãrbãtoarea aceasta se pare cã este cea mai prunc înfãºat în scutece ºi culcat într-o iesle.” ªi deodatã,
Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcã eu
importantã pentru cetãþenii acestei þãri. Pe când mergeam cu împreunã cu îngerul s-a unit o mulþime de oaste cereascã,
nu ºtiu de bãrbat?” Îngerul i-a rãspuns: „Duhul Sfînt Se va
un prieten din Sacramento spre Castro Valley, am vãzut lãudînd pe Dumnezeu, ºi zicînd: „Slavã lui Dumnezeu în
pogorî peste tine, ºi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De
noaptea o inscripþie scrisã cu litere foarte mari care luminau locurile prea înalte, ºi pace pe pãmînt între oamenii plãcuþi
aceea Sfîntul care Se va naºte din tine, va fi chemat Fiul lui
ºi care m-a miºcat mult. Era scris: “Jesus is the reason for the Lui.” Dupã ce au plecat îngerii de la ei, ca sã se întoarcã în cer,
Dumnezeu. Iatã cã Elisaveta, rudenia ta, a zãmislit, ºi ea, un
Season!” ºi în traducere înseamnã “Isus este motivul/sensul pãstorii au zis unii cãtre alþii: „Haidem sã mergem pînã la
fiu la bãtrîneþe; ºi ea, cãreia i se zicea stearpã, este acum în a
acestei sãrbãtori!”. Crãciunul americanii îl mai numesc ºi Betleem, ºi sã vedem ce ni s-a spus ºi ce ne-a fãcut cunoscut
ºasea lunã. Cãci niciun cuvînt de la Dumnezeu nu este lipsit
Season. Sensul acestei inscripþii este foarte adânc ºi implicã o Domnul.” S-au dus în grabã, ºi au gãsit pe Maria, pe Iosif, ºi
de putere. Maria a zis: „Iatã, roaba Domnului; facã-mi-se
realitate tristã. Oamenii sãrbãtoresc Crãciunul peste tot, dar pruncul culcat în iesle. Dupã ce L-au vãzut, au istorisit ce li se
dupã cuvintele tale!” ªi îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1:26-
pânã ºi în cele mai civilizate þãri nu au mai pãstrat nimic din spusese despre Prunc. Toþi ceice i-au auzit, s-au mirat de cele
38)
sensul iniþial al sãrbãtorii. În alt an, tot de Crãciun mã aflam ce le spuneau pãstorii. Maria pãstra toate cuvintele acelea, ºi
Când a aflat cã Maria este deja însãrcinatã, au apãrut
cu soþia în aeroportul din Amsterdam ºi un grup de se gîndea la ele în inima ei. ªi pãstorii s-au întors, slãvind ºi
suspiciuni ºi dezamãgiri la Iosif, bãrbatul ei, dar el , „era un om
muzicanþi mergeau prin sãlile mari ale aeroportului ºi cântau lãudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziserã ºi
neprihãnit, ºi nu voia s-o facã de ruºine înaintea lumii; de aceea
foarte frumos cu instrumente muzicale. Dar timp de mai vãzuserã, ºi cari erau întocmai cum li se spusese.”
ºi-a pus de gînd s-o lase pe ascuns. Dar pe cînd se gîndea el la
multe ore nu am auzit de la ei nici mãcar o singurã melodie de (Evanghelia dupa Luca 2:1-20) Cea mai mare minune în toate
aceste lucruri, i s-a arãtat în vis un înger al Domnului, ºi i-a zis:
Crãciun ºi aceasta dupã ce atâtea opere muzicale au fost cele întâmplate mai sus nu este faptul cã fecioara a nãscut un
„Iosife, fiul lui David, nu te teme sã iei la tine pe Maria,
alcãtuite pe parcursul veacurilor. Situaþia nu este mai bunã copil, sau cã îngerii au venit sã se arate la pãstori în câmp
nevastã-ta, cãci ce s-a zãmislit în ea, este de la Duhul Sfînt. Ea
nici la noi în Moldova. În îndelungata perioadã sovieticã a noaptea. Cea mai mare minune este cã....
va naºte un Fiu, ºi-i vei pune numele Isus, pentru cã El va
ateismului oamenii nu au ºtiut decât despre un Moº Gerilã mîntui pe poporul Lui de pãcatele sale.” Toate aceste lucruri
inventat, ca sã-i facã sã uite despre Cel a cãrui zi de naºtere o s-au întîmplat ca sã se împlineascã ce vestise Domnul prin
sãrbãtorim la Crãciun, de Domnul Isus, Împãratul proorocul, care zice: „Iatã, fecioara va fi însãrcinatã, va naºte La Crãciun Fiul lui Dumnezeu s-a
Împãraþilor ºi Domnul domnilor. Sã vedem... un fiu, ºi-i vor pune numele Emanuil”, care, tãlmãcit,
înseamnã: „Dumnezeu este cu noi”. Cînd s-a trezit Iosif din fãcut trup.
somn, a fãcut cum îi poruncise îngerul Domnului; ºi a luat la el Dacã evangheliºtii Matei ºi Luca încep relatãrile lor despre
Ce relateazã Biblia despre pe nevastã-sa. Dar n-a cunoscut-o (adica nu a întreþinut relaþii
sexuale cu ea), pînã ce ea a nãscut un fiu.” (Mat 1:19-25) Dar,
naºterea lui Isus în Betleem, atunci Ioan, autorul Evangheliei
care îi poartã numele, porneºte relatarea despre Isus din
apariþia Crãciunului? când avea sã nascã Maria “ În vremea aceea a ieºit o poruncã veºnicii, de unde vine Fiul lui Dumnezeu. Ioan Îl numeºte pe
Luca, autorul Evangheliei care îi poartã numele, a fost un de la Cezar August sã se înscrie toatã lumea. Înscrierea aceasta Isus “Cuvântul lui Dumnezeu” ºi începe Evanghelia sa cu
grec deosebit de educat pentru vremea lui. El a gãsit cu cale s-a fãcut întîia datã pe cînd era dregãtor în Siria Quirinius. Toþi acest pasaj: “La început era Cuvîntul, ºi Cuvîntul era cu
„dupã ce a fãcut cercetãri cu de-amãnuntul asupra tuturor se duceau sã se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit ºi el Dumnezeu, ºi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu
acestor lucruri de la obîrºia lor, sã le scrie în ºir unele dupã din Galilea, din cetatea Nazaret, ca sã se ducã în Iudea, în Dumnezeu. Toate lucrurile au fost fãcute prin El; ºi nimic
altele”(Luca 1:3). Astfel, el spunea cã „... îngerul Gavril a fost cetatea lui David, numitã Betleem, -pentru cã era din casa ºi din ce a fost fãcut, n-a fost fãcut fãrã El. În El era viaþa, ºi
trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numitã din seminþia lui David, sã se înscrie împreunã cu Maria, viaþa era lumina oamenilor. Lumina lumineazã în întunerec,
Nazaret, la o fecioarã logoditã cu un bãrbat, numit Iosif, din logodnica lui, care era însãrcinatã. Pe cînd erau ei acolo, s-a ºi întunerecul n-a biruit-o. A venit un om trimis de
casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat împlinit vremea cînd trebuia sã nascã Maria. ªi a nãscut pe Dumnezeu: numele lui era Ioan. (se referã la Ioan
la ea, ºi a zis: „Plecãciune, þie, cãreia þi s-a fãcut mare har; Fiul ei cel întîi nãscut, L-a înfãºat în scutece ºi L-a culcat într-o Botezatorul) El a venit ca martor, ca sã mãrturiseascã despre
Domnul este cu tine, binecuvîntatã eºti tu între femei!” iesle, pentru cã în casa de poposire nu era loc pentru ei. În Luminã, pentru ca toþi sã creadã prin el. Nu era el Lumina, ci
Tulburatã foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba þinutul acela erau niºte pãstori, cari stãteau afarã în cîmp, ºi el a venit ca sã mãrturiseascã despre Luminã. Lumina aceasta
singurã ce putea sã însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: fãceau de strajã noaptea împrejurul turmei lor. ªi iatã cã un era adevãrata Luminã, care lumineazã pe orice om, venind în
„Nu te teme, Marie; cãci ai cãpãtat îndurare înaintea lui înger al Domnului s-a înfãþiºat înaintea lor, ºi slava Domnului lume. El era în lume, ºi lumea a fost fãcutã prin El, dar lumea
Dumnezeu. ªi iatã cã vei rãmînea însãrcinatã, ºi vei naºte un a strãlucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoºat foarte tare. Dar nu L-a cunoscut. A venit la ai Sãi, ºi ai Sãi nu L-au primit. Dar
fiu, cãruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, ºi va fi îngerul le-a zis: „Nu vã temeþi: cãci vã aduc o veste bunã, care tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele
chemat Fiul Celui Prea Înalt; ºi Domnul Dumnezeu îi va da va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astãzi în cetatea lui Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu; nãscuþi
scaunul de domnie al tatãlui Sãu David. Va împãrãþi peste David, vi s-a nãscut un Mîntuitor, care este Hristos, nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci
din Dumnezeu. ªi Cuvîntul S-a fãcut trup, ºi a locuit printre sã te binecuvânteze, dragã cititor al acestui mesaj, sã
noi, plin de har, ºi de adevãr. ªi noi am privit slava Lui, o slavã experimentezi ºi tu la acest Crãciun bucuria cunoaºterii
întocmai ca slava singurului nãscut din Tatãl. Ioan a Domnului Isus ºi a credinþei din inimã în El.
mãrturisit despre El, cînd a strigat: „El este Acela despre care La încheiere, te invit sã auzi ºi sã învãþãm împreunã din
ziceam eu: „Cel ce vine dupã mine, este înaintea mea, pentru Cuvântul lui Dumnezeu la serviciile Bisericii “Sfânta

Sãrbãtoreºte
cã era înainte de mine”. ªi noi toþi am primit din plinãtatea Treime”:
Lui, ºi har dupã har; cãci Legea a fost datã prin Moise, dar
harul ºi adevãrul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a vãzut Duminicã: 10.00-12.00; 18.00-20.00
vreodatã pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul 15.00-17.00 (în limba rusã)
Tatãlui, Acela L-a fãcut cunoscut.” (Evanghelia dupã Ioan Luni: 18.00-20.00 (studierea cãrþii Apocalipsa)
1:1-18). Aceasta este esenþa principalã a sãrbãtorii, aceasta
sãrbãtorim la Crãciun mãreþul eveniment când Fiul lui
Dumnezeu, care din veºnicii este cu Dumnezeu, prin care au
fost fãcute toate lucrurile ºi prin care am fost fãcuþi ºi noi, a
luat trup omenesc, pentru ca sã ne aducã adevãrul despre
Miercuri: 18.30-20.00
Vineri: 18.30-20.00 ( pentru tineret)
Sâmbãtã 18.00-20.00 (în limba englezã) frumos
viaþa veºnicã ºi harul lui Dumnezeu, darul fãrã platã care este
viaþa veºnicã. Aceasta este cea mai mãreaþã sãrbãtoare din
CRÃCIUNUL
BD
Univers ºi este important sã ºtii... Biserica

.D
“Sfânta Treime”

AC

L A
IA

ECEB
R
Cum sã sãrbãtoreºti frumos r.
TE IL
O

St

BD. D
Crãciunul?
Aºa cum ne relateazã textul Sfintei Scripturi, “toate lucrurile
au fost fãcute prin El”, prin Isus, Fiul lui Dumnezeu ce a luat Str. CR
IÞANA
trup omenesc la primul Crãciun. “ Lumea a fost fãcutã prin
El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai Sãi ºi ai sãi nu l-au Magazinul

AN
“Mariþa”
primit.” ªi nu mai conteazã nimic altceva ce ar putea face ei sã
AI
Str. BA
NATUL
UI
le fie frumos Crãciunul. Dacã nu l-au primt pe Domnul Isus,
. TR
dacã nu au primit mântuirea (salvarea de pãcate) care o oferã BD
El, atunci sãrbãtoarea Craciunului este un prilej sã-ºi
aminteascã ºi sã se gândeascã cã sunt cei mai nenorociþi din
toþi oamenii, pentru cã au rãmas ºi rãmân în întunericul Dacã eºti interesat sã cunoºti mai mult din Cuvântul lui
pãcatului ºi deznãdejdii. Dumnezeu sau te confrunþi cu anumite greutãþi ºi vrei sã le
Cei care sãrbãtoresc Crãciunul în toatã plinãtatea lui, sunt soluþionezi potrivit cu Biblia, scrie-mi la adresa de e-mail:
cei ce L-au primit, adicã care cred în Numele lui Isus ºi cãrora sfatu_pastorului@mail.ru.
El, mãreþul Împãrat al Împãraþilor, le-a dat dreptul sã se facã
copiii lui Dumnezeu. Ce mult a fost schimbatã viaþa mea în
ziua când am crezut în El ºi câtã bucurie mi-a turnat în inimã
ºi îmi toarnã pânã în prezent cunoaºterea Lui ºi relaþia pe care
o am cu Cuvântul care s-a fãcut trup. Prin credinþa în Isus am
CRÃCIUN FERICIT!!!
fost nãscut din nou la o viaþã nouã. Lucrurile vechi ºi
nevredince de Împãrãþia Lui au trecut ºi toate lucrurile s-au
fãcut noi. Cu o inimã plinã de bucurie pentru mântuirea care
mi-a adus-o, voi sãrbãtori Crãciunul ºi în acest an. Dumnezeu ©2004 Vasile Filat

S-ar putea să vă placă și