Sunteți pe pagina 1din 2

Fãcînd un sondaj de opinie publicã cu p r i v i r e l a s ã r b ã t o a r e a „ Z i u a independenþei a Republicii Moldova”, am vãzut cã oamenii cunosc puþin despre aceastã sãrbãtoare. Au trecut deja 15 ani de atunci ºi oamenii nu mai þin minte prilejul sãrbãtoririi, ci sãrbãtoresc pur ºi simplu „o zi de odihnã”. Totuºi, originea ei rãmâne un lucru care nu se ºterge din istoria þãrii noastre.

„Perioada cuprinsã între anii 1985- 1988 s-a caracterizat prin apariþia unei miºcãri democratice de masã în R.S.S.M. În urma puciului nereuºit al forþelor de reacþionare de la Moscova, care doreau cu orice preþ sã pãstreze regimul politic existent. Numeroasele mitinguri ºi manifestãri de protest organizate pe parcursul anului 1989 au contribuit la trezirea conºtiinþei naþionale a populaþiei din stânga Prutului ºi au culminat cu prima Mare Adunare Naþionalã din 27 August 1989.Procesul de dobândire a independenþei a pornit de la proclamarea limbii române drept limbã de stat, în 1989, de la alegerile democratice din 1990 ºi de la declararea suveranitãþii. Astfel cã la 27 August 1991 Moldova a fost declaratã independentã. Mulþimea de oameni au întâmpinat Declaraþia cu aplauze, se îmbrãþiºau fãrã ca sã se cunoascã, alþii plângeau. Toþi se bucurau, ce momente mirifice!”

În memoria fiecãrui om existã ziua când s-a obþinut independenþa ca þarã, ca cetãþeni. Dar oare aceasta este de ajuns?

Rob pãcatului

Fiind studentã la Institutul Biblic Inductiv, studiind Biblia am vãzut cã ea nu vorbeºte numai de independenþa fizicã, ci cel mai mult vorbeºte despre independenþa spiritualã. A fi independent înseamnã a fi liber de pãcat. Dar care este starea fiecãrui om? „ªtim, în adevãr, cã Legea este duhovniceascã: dare eu sînt pãmântesc, vândut rob pãcatului. Cãci toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu. (Romani 7:14, 3:23) Din pasajul citit vedem cã toþi oamenii au pãcãtuit ºi sunt robi pãcatului. Un rob totdeauna face ceea ce-i spune stãpânul sãu, nu are libertatea sã facã cum ar dori el. În jurul nostru vãd în fiecare zi oameni care sunt conduºi de pãcat ºi nu realizeazã consecinþa lui. „Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lãcomie, de rãutate; plini de ceartã, de înºelãciune, de porniri rãutãcioase; sînt ºoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaºi, lãudãroºi , nãscocitori de rele, neascultãtori de pãrinþi, fãrã pricepere, cãlcãtori de cuvânt, fãrã dragoste fireascã, neînduplecaþi, fãrã milã.” (Romani 2:29-30)

Cu pãrere de rãu oamenii au devenit dependenþi de aceste lucruri murdare. În fiecare zi sufletele lor zac în mocirla pãcatului, sunt prizonierii lui ºi nu au putere sã se schimbe. Aºa cum am avut

nevoia sã devenim liberi de Uniunea Sovieticã, tot aºa sufletul fiecãrui om are nevoie sã devinã liber de pãcat. Biblia ne dã o soluþie la aceastã problemã. Care este ea?

Dumnezeu ne face liberi de pãcat

„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea cã a dat pe Singurul lui Fiu ca oricine crede în El, sã nu piarã ci sã aibã viaþã veºnicã.” (Ioan 3:16)

De când a intrat pãcatul în lume, omul a devenit pãcãtos ºi nu poate sã scape de el. Dumnezeu s-a uitat la omenire ºi I-a fost milã de ea „fiindcã plata pãcatului este moartea” Romani. Dumnezeu a vãzut neputinþa omului ºi fiindcã ne iubeºte atît de mult, El nu doreºte sã pierim, ci din dragoste pentru noi a dat pe Unicul sãu Fiu ca sã moarã pe cruce pentru iertarea pãcatelor noastre. Prin moartea Domnului Isus, omul poate deveni liber de pãcat.

„Dacã mãrturiseºti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, ºi dacã crezi în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi mântuit” Romani 10:9 „Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept, ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiuire”.(1 Ioan

1:9)

Ce trebuie sã faci ca sã devii liber?

Ca sã devii mântuit, adicã liber de pãcat, trebuie:

- sã mãrturiseºti cu gura ta pe Isus ca Domn in viaþa ta.

- sã crezi în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morþi

- sã-þi mãrturiseºti pãcatul

Dupã ce am fãcut aceste lucruri, Biblia spune cã El este credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã. Tot atunci El ne dãruie viaþa veºnicã.

Acum cã ai aflat aceste lucruri ºi eºti unul dintre acei care încã este rob pãcatului ºi doreºti sã fii liber de el, poþi sã faci aceasta printr-o rugãciune. Ca sã ºtii cum sã te rogi poþi sã te rogi cu modelul de rugãciune de mai jos:

„Doamne Isuse Îþi mulþumesc cã ai murit pe cruce pentru pãcatele mele, doresc sã fiu liber de pãcat, deaceea te mãrturisesc ca Domn ºi Mântuitor în viaþa mea. Te rog sã iai viaþa mea în stãpânire ºi sã faci tot ce doreºti cu ea. Doresc sã fiu copilul Tãu ºi sã ascult de Tine.

Amin!

Dacã te-ai rugat cu aceastã rugãciune cautã în localitatea ta o bisericã în care vei putea studia Cuvântul lui Dumnezeu ºi vei avea pãrtãºie cu alþi credincioºi.

Daca locuieºti în apropiere, sau vei trece vreo datã pe lângã biserica „Sfânta Treime” (bd. Dacia 13, Chiºinãu) ne vom bucura sã ne vizitezi, sã învãþãm împreunã din Legea Domnului ºi sã ne închinãm la serviciile divine care sunt în urmãtoarele zile:

BD. DACIA Str. CRIÞANA Biserica “Sfânta Treime” Str. BANATULUI Magazinul “Mariþa” Str. TEILOR BD.
BD. DACIA
Str. CRIÞANA
Biserica
“Sfânta Treime”
Str. BANATULUI
Magazinul
“Mariþa”
Str. TEILOR
BD. TRAIAN
BD. DECEBAL

Duminicã:

10:00 – 12:00 15:00 – 17:00 limba rusã 17:00 – 19:00 – Studierea

Bibliei

Luni:

18:00 – 20:30 – Vizionare Filme creºtine

Miercuri: 18:30 – 20:00

Vineri:

18:00 – 20:00 - pentru tineri

– 20:00 Vineri : 18: 0 0 – 20:00 - pentru tineri Ziua Independenþei Republicii Moldova

Ziua Independenþei Republicii Moldova

Puteþi sã ne scrieþi la adresa de e-mail:

sfintatreime@gmail.com