Sunteți pe pagina 1din 55

CECCAR FILIALA SUCEAVA

SECTOR ETICĂ ŞI RESPECTARE NORME PROFESIONALE

CURS DE PREGĂTIRE DEONTOLOGICĂ


CU STAGIARII CANDIDAŢI LA EXAMENUL DE APTITUDINI
DIN SESIUNEA: 30 IUNIE; 7 IULIE 2007

Tema:
Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România
2
FORMATOR: ec. VASILE CIORNOHUZ

I. Istoric al activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor


Autorizaţi din România de la înfiinţare până în prezent
Începutul secolului XX, pe lângă marile transformări economico – sociale şi
politice din ţara noastră, a marcat şi necesitatea organizării profesiei libere de expert
contabil şi contabil autorizat.
În aceste condiţii, la 5 mai 1919 îşi inaugurează activitatea „Cercul de studii
comerciale”, în cadrul căruia prima temă pusă în dezbatere a fost intitulată „Chestiunea
Experţilor Contabili din România”.
În materialele prezentate se accentuează ideea organizării unui „Corp al
Experţilor Contabili” la care se adaugă şi propunerea de „contabili autorizaţi”.
După mai mult de un an de zile, în luna iulie 1920 se depune la Ministerul
Muncii, proiectul legii pentru organizarea Corpului de Contabililor Autorizaţi şi
Experţilor Contabili din România.
Grigore L. Trancu Iaşi, Ministrul muncii în acea vreme, face susţinute
demersuri, pe lângă Parlamentul României, pentru punerea în dezbatere şi votarea
acestei legi.
Camera Deputaţilor, în ziua de 18 iunie 1921, şi Senatul, în ziua de 1 iulie 1921,
votează legea care este promulgată de Regele Ferdinand la data de 13 iulie 1921,
legiferându-se astfel activitatea Corpului de Contabili autorizaţi şi Experţi contabili.
Având temeiul legal încheiat, în ziua de 6 noiembrie 1921 a avut loc constituirea
Consiliului Superior al Corpului, Grigore L. Trancu Iaşi fiind ales Preşedinte de
onoare, iar Nicolae Butulescu, primul preşedinte executiv cu titlu de Decan al
Corpului.
Drepturile şi obligaţiile Contabililor autorizaţi şi a Experţilor contabili,
reglementate prin legea din 13 iulie 1921, corespunde relaţiilor din viaţa economică şi
socială din ţara noastră la acea perioadă.
Concretizând, activitatea contabililor autorizaţi şi a Experţilor contabili, se
referea, în principal, la verificarea gestiunilor, încheierea registrelor, executarea de
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
3
expertize contabile solicitate în cazuri de moratorii şi falimente, impuneri fiscale,
arbitraje în materie de inventare şi bilanţuri contabile, partaje, stabiliri de venituri şi
cheltuieli, solicitate de autorităţile financiare, administrative şi judecătoreşti.
Acest organism a funcţionat până în anul 1957, când a fost desfiinţat prin
Decretul lege nr.434/1957, iar activitatea a fost preluată de Ministerul Finanţelor -
„Direcţia evidenţei şi dărilor de seamă contabile”, înfiinţându-se în cadrul acestei
direcţii „Biroul central de expertize juridice”.
În perioada economiei centralizate, a funcţionat numai expertiza judiciară, ca
mijloc de probă la cerere sau din oficiu, solicitată de organele în drept, pentru
lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzelor aflate sub incidenţa legilor,
profesiunea contabilă liberă dispărând cu desăvârşire.
După o perioadă de 35 de ani, profesiunea contabilă liberă, a apărut în ţara
noastră, o dată cu renaşterea ca asociaţie profesională în anul 1992 a Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, recunoscut prin Ordonanţa
Guvernului nr.65 din 1994 şi aprobat prin Legea nr.42/1995 „ca persoană juridică de
utilitate publică şi autonomă”.
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, corespunde cerinţelor economiei de piaţă, în
special în etapa actuală de mari transformări, fiind un puternic organism
neguvernamental, promotor al reformelor în domeniul profesiei contabile.
Economia românească în tranziţie, necesită aplicarea continuă şi hotărâtă a
normelor structurale care, pentru a fi bine implementate, trebuie să fie corect concepute
de operatorii economici, iar pentru ca aceştia să-şi poată desfăşura activitatea în mod
liber, dar cu strictă respectare a legilor statului, se impune asistarea şi sprijinul lor, de
către persoane pregătite şi autorizate.
Aceste persoane, trebuie să-şi îndeplinească profesiunea în mod liber, competent
şi să asigure corectitudinea informaţiilor cu privire la existenţa resurselor şi la
destinaţia acestora, cât şi la respectarea obligaţiilor faţă de terţi şi faţă de instituţiile
statului.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
4
La data de 22 mai 1993 a avut loc prima Conferinţă Naţională a CECCAR
desfăşurată la Bucureşti, la care au participat 80 de delegaţi din 35 judeţe în care s-au
înfiinţat filiale. În judeţul nostru, filiala s-a înfiinţat la data de 25 noiembrie 1994 când
a avut loc prima adunare a experţilor contabili din judeţul Suceava.
Primul Congres al profesiei contabile de după perioada interbelică a avut loc la
data de 20 – 21 octombrie 1994 la Bucureşti, după apariţia Ordonanţei Guvernului
nr.65/1994, la care au participat peste 300 delegaţi, din care 52 participanţi din afara
ţării.
Deviza Congresului a fost „Profesia contabilă între prezent şi viitor”, iar tema
centrală a fost: „Profesia contabilă în România, rol şi importanţă în economia de piaţă”.
Următorul Congres – în ordine cronologică fiind al XI–lea – s-a desfăşurat în
zilele de 23 – 24 octombrie 1996 la Sibiu, o dată cu împlinirea a 75 ani de la înfiinţarea
Corpului, sub deviza: „Competenţă, independenţă, responsabilitate”.
În cursul anului 1996 CECCAR şi-a îndreptat atenţia spre lărgirea relaţiilor
bilaterale cu organizaţii profesionale puternice, de tradiţie, din întreaga lume, semnând
în aceste sens acorduri de cooperare cu profesiunile contabile din Marea Britanie,
Italia, Franţa, Ungaria, Slovenia, Olanda şi alte ţări, concentrându-şi atenţia în planul
relaţiilor multilaterale spre organizaţiile profesionale de vocaţie europeană şi mondială,
respectiv Federaţia Experţilor contabili Europeni (FEE cu sediul la Bruxelles),
organism specializat al Uniunii Europene şi Federaţia Internaţională a Contabililor
(IFAC cu sediul la New York).
În urma progreselor înregistrate de CECCAR, în luna mai 1996 acesta a fost
admis în unanimitate, ca membru cu drepturi depline al IFAC, alăturându-se în acest
mod, familiei celor 122 organizaţii membre din 87 ţări, totalizând mai mult de 1,7
milioane profesionişti contabili.
Al XII – lea Congres al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20 – 22 septembrie 1998 tot la Sibiu,
având ca temă centrală „profesia contabilă şi interesul public” şi componentele
acestuia: „Independenţă, competenţă şi responsabilitate”.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
5
La acest eveniment de rezonanţă naţională şi internaţională au participat peste
700 de delegaţi din toate filialele judeţene, precum şi invitaţi din 38 de ţări din Europa,
Asia, Africa şi America. Nu au lipsit reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale de
profil şi bineînţeles din partea forurilor internaţionale de prestigiu, şi anume Federaţia
Internaţională a Contabililor – IFAC şi Federaţia Experţilor Contabili Europeni – FEE,
organizaţii la care Corpul nostru este membru cu drepturi depline.
Congresul al XIII – lea al profesiunii contabile din România şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 15 – 16 septembrie 2000 în Complexul Expoziţional ROMEXPO
din Bucureşti, cu tema centrală: „Profesia contabilă din România la graniţa dintre
milenii”, care a constituit un prilej pentru analiza stadiului dezvoltării profesiei, pentru
o mai bună înţelegere a modului de organizare şi exercitare a profesiei libere de expert
contabil şi contabil autorizat, precum şi locul şi rolul acestei profesii în spaţiul
economico – social din ţara noastră. De asemeni a definit locul şi rolul Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în cadrul societăţii civile,
în cadrul instituţional creat în ţara noastră în această etapă de mari transformări.
La lucrările Congresului au fost prezenţi 750 de experţi contabili şi contabili
autorizaţi – reprezentanţi ai profesiei din toate filialele judeţene ale CECCAR, precum
şi invitaţi străini, personalităţi de marcă ale profesiei contabile din peste 20 de ţări.
Cel mai marcant eveniment al anului 2002 l-a constituit organizarea şi
desfăşurarea lucrărilor Congresului al XIV – lea al profesiunii contabile din România,
care a avut loc la Bucureşti în zilele de 20 – 21 septembrie 2002 sub deviza:
„reglementare şi de reglementare în contabilitate”. Congresul s-a bucurat de o prezenţă
numeroasă de specialişti străini şi din mediul economic românesc.
Cu această ocazie a fost marcat într-un cadru deosebit momentul aniversar „10
ani de la reînfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România”.
În zilele de 3 -4 septembrie 2004, la Bucureşti s-a desfăşurat cel de-al XV – lea
Congres al profesiei contabile din România. Această manifestare deosebit de
importantă pentru mediul economic din ţara noastră a reunit peste 800 de membri ai
Corpului, şi remarcabili specialişti europeni şi internaţionali din ţări precum: Franţa,
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
6
Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Cehia, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Spania,
Brazilia, SUA, etc pentru a-şi împărtăşi, pe de o parte din experienţele naţionale, iar pe
de altă parte, pentru a dezbate Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi
modul de implementare în fiecare ţară.
Tema generală a Congresului fiind „Armonizarea sau convergenţă cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară” a provocat dezbateri deosebit de
controversate, un interes major s-a manifestat în rândul specialiştilor, al operatorilor
economici, al investitorilor şi a celorlalţi utilizatori ai informaţiilor contabile.
Consiliul Superior al Corpului în şedinţa din 20 noiembrie 2004 a hotărât
instituirea Zilei contabilului român care să fie sărbătorită în fiecare an la 21
septembrie.
Alegerea zilei de 21 septembrie ca zi naţională a contabilului român este
motivată de:
- Profesia contabilă este aceea care gestionează, calculează şi păstrează echilibrul între:
„cât trebuie” şi „de unde luăm”. Cu alte cuvinte, este o profesie ce presupune mult tact
şi echilibru;
- Simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă grafic sub
forma unui T a unei balanţe (a unui cântar);
- Un alt instrument de lucru al profesiei contabile este Balanţa de verificare, care de
asemenea întregeşte noţiunea de echilibru.
Aceste elemente au determinat să se aleagă o zi care să sugereze echilibrul şi să
aibă legătură cu instrumentele de lucru ale profesiei noastre.
În aceste condiţii s-a ales ziua de 21 septembrie, ziua echinocţiului dintre vară şi
toamnă, când ziua este egală cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanţă.
Oficial, prima ediţie a sărbătoririi „Zilei naţionale a contabilului român” a fost
21 septembrie 2005.
Al XVI – lea Congres al profesiei contabile, cu tema centrală „Profesia contabilă
şi globalizarea” şi-a desfăşurat lucrările la Bucureşti în zilele de 15 – 16 septembrie
2006 în sala Operei Române. Au participat la lucrările Congresului peste 800 de
reprezentanţi ai profesiei contabile din cele 42 filiale ale Corpului şi peste 100 de
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
7
specialişti, reprezentanţi ai organismelor internaţionale şi regionale ale profesiei
contabile din partea Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi Federaţiei
Experţilor Contabili Europeni (FEE) şi ai altor organizaţii şi instituţii europene.

II. Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi


Contabililor Autorizaţi din România

1. Ordonanţa Guvernului nr.65/1994, aprobată prin Legea nr.42/1995 a confirmat


reapariţia profesiunii contabile libere, care la art.17 prevede:
„Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoană
juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi
contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în
municipiul Bucureşti”.
În continuare, art.18 din ordonanţă prevede:
„Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără
personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.”
Principalele atribuţii ale Corpului prevăzute în art.19 din Ordonanţa Guvernului
nr.65/1994 se referă la:
a) organizează examenul de admitere (de acces), efectuarea stagiului şi susţinerea
examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil
autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. (Se prezintă art.3 din OG). Programele
de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat,
reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de
Ministerul Finanţelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor
europene în domeniu;
b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a
societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor
autorizaţi;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
8
d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică
a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul
financiar-contabil;
e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe
baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;
f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor prin
programe de formare şi dezvoltare profesională adecvată;
g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu
autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice
din ţară şi din străinătate;
h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;
i) editează publicaţii de specialitate;
j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

2. Arhitectura proprie a Corpului


Arhitectura membrilor Corpului este formată din:
a. Stagiari
b. Contabili autorizaţi
c. Experţi contabili
d. Experţi contabili de onoare
e. Societăţi comerciale de expertiză contabilă
f. Societăţi comerciale de contabilitate

Stagiarul – este persoana care a promovat examenul de admitere privind accesul la


profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, organizat de Corpul Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România potrivit art.19 lit.a din Ordonanţa
Guvernului nr.65/1994, aprobată prin Legea nr.42/1995, modificată şi completată prin
Ordonanţa Guvernului nr.89/1998 şi aprobată prin Legea nr.186/1999.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
9
Contabilul autorizat – este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 şi are capacitatea de a ţine
contabilitatea şi de a întocmi Balanţa de verificare.

Expertul contabil – este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile


Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa profesională de a verifica şi a
aprecia modul de organizare şi conducere a activităţii economico – financiare şi de
contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica
legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. Expertul contabil poate
de asemenea să organizeze şi să conducă contabilitatea agenţilor economici şi a
unităţilor bugetare, a asociaţiilor non – profit şi să analizeze prin procedee specifice
contabilităţii, situaţia economico – financiară şi fiscală a acestora.

Dicţionarul explicativ al limbii române dă următoarea definiţie: „Experţii contabili şi


contabilii autorizaţi sunt specialiştii de înaltă clasă a unei ştiinţe şi activităţi practice, ce
arte ca obiect de activitate, oglindirea şi controlul consumului, al existenţei şi mişcării
mijloacelor economice, precum şi rezultatul final al activităţii economice”.

Expertul contabil sau contabilul autorizat de onoare – Persoana, membră a Corpului,


care are activitate profesională în una din aceste calităţi de cel puţin 30 de ani poate
primi titlul de:
- Expert contabil de onoare;
- Contabil autorizat de onoare.
De asemenea, preşedinţii Consiliilor filialelor şi Preşedinţii Consiliului Superior pot
primi titlul de:
- Preşedinte de onoare al filialei;
- Preşedinte de onoare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România,
dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. au exercitat acest mandat timp de cel puţin 8 ani;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
10
b. au fost înscrişi în evidenţa experţilor activi şi au activat în această activitate timp
de cel puţin 10 ani.

3. Organizarea teritorială
În baza art.17 din Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 Corpul Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din România este organizat ca persoană juridică de utilitate
publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi înscrişi
în Tabloul Corpului, cu sediul în Bucureşti şi având organizate filiale, fără
personalitate juridică, în toate capitalele de judeţ, precum şi în municipiul Bucureşti.
Organigrama aparatului central şi al filialei este prezentată în anexa 1 şi 2 la
prezenta temă.

În funcţie de volumul de activitate şi numărul membrilor, cele 42 de filiale sunt


clasificate astfel:
Filiale de gradul 0 – cele cu peste 3000 membri;
Filiale de gradul I – cele cu 601 – 3000 membri;
Filiale de gradul II – cele cu 301 – 600 membri;
Filiale de gradul III – cele cu 101 – 300 membri;
Filiale de gradul IV – cele până la 100 membri.

4. Organele de conducere şi de control ale Corpului (Aparatul Central).


Organele de conducere ale Corpului sunt:
- Conferinţa Naţională;
- Consiliul Superior al Corpului, şi
- Biroul Permanent al Consiliului Superior.

Conferinţa Naţională – este organul superior de conducere al Corpului, şi este


constituită din membrii Consiliului superior, membrii Consiliilor filialelor Corpului, ai
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
11
comisiilor de disciplină, reprezentanţi din fiecare filială a Corpului, desemnaţi de
adunările generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri şi
reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice de pe lângă Consiliul Superior şi
consiliilor filialelor.
Conferinţa naţională este legal constituită dacă este asigurată participarea
majorităţii membrilor convocaţi, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii
membrilor prezenţi.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou
Conferinţa naţională care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din
numărul membrilor convocaţi, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea
voturilor membrilor prezenţi.
Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului Superior şi
are loc la cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar şi se convoacă cu cel
puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării acesteia.
Conferinţa naţională ordinară are următoarele atribuţii:
a) stabileşte direcţiile de bază şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei
exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;
b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, modificările şi completările acestuia,
avizate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul etic
al profesioniştilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din România spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
c) examinează şi aprobă prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de
Consiliul Superior, pentru exerciţiul financiar expirat, şi raportul cenzorilor asupra
gestiunii financiare a Consiliului Superior;
d) aprobă prin vot deschis, situaţiile financiare anuale, execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul încheiat, precum şi proiectul de venituri şi
cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul Superior;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
12
e) aprobă prin vot deschis, organigrama Consiliului Superior, sistemul de
salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de
salarizare a aparatului propriu şi al Consiliilor filialelor;
f) aprobă prin vot deschis, sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de
deplasare şi reprezentare în Consiliile filialelor Corpului pentru anul următor, la
propunerea preşedintelui Consiliului Superior;
g) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior al Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comisiei de cenzori a acestuia;
alege şi revocă preşedintele şi membrii experţi contabili ai comisiei Superioare de
disciplină;
h) aprobă raportul consiliului Superior, referitor la rezultatul alegerilor privind
reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor
aleşi;
i) aprobă prin vot deschis, nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese al Corpului
şi al taxelor de înscriere în evidenţa Corpului;
j) hotărăşte asupra propunerilor de sancţionare disciplinară a membrilor
Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor (inclusiv a preşedinţilor) Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi formulate de comisia superioare de
disciplină.
k) stabileşte anual cotizaţiile pe tranşe de venit, datorate de membrii corpului;
l) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior şi consiliilor
filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
m) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului aprobate de
adunările generale ale filialelor;
n) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute în
actele normative, precum şi a propriilor hotărâri.

Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se


convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei de către

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
13
Consiliul Superior, pe baza ordinei de zi stabilită de acesta din proprie iniţiativă la
propunerea filialelor, reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

Consiliul Superior al Corpului are ca atribuţii, reprezentarea profesiei în faţa


autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor
judeţene.
Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv preşedintele şi 8
supleanţi. Repartizarea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se stabileşte în
funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la
nivelul ţării.
Stabilirea numărului de locuri aferente celor două categorii profesionale se face
de către Biroul Permanent al Consiliului Superior cu 3 luni înaintea datei stabilite
pentru alegeri.
Funcţiile membrilor Consiliului Superior nu sunt remunerate, aceştia însă
beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare şi reprezentare. De asemenea pot
primi indemnizaţii pentru activităţile efectuate în folosul Corpului, în limitele stabilite
de Conferinţa Naţională.
Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului Superior, sunt aleşi prin vot secret
pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor Corpului, mandatele a jumătate
din numărul celor aleşi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.
Membrii cărora le încetează mandatul, pot să-şi depună candidatura pentru a fi
realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.
Alegerile pentru Consiliul Superior se fac prin vot secret. Sunt declaraţi admişi
candidaţii care au obţinut minimum 2 treimi (2/3) din numărul voturilor exprimate. În
cazul în care candidaţii nu întrunesc această majoritate, se organizează al doilea tur de
scrutin, la care sunt declaraţi aleşi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor
exprimate.
Consiliul Superior se convoacă, cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele
său, şi ori de câte ori este necesar. De asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
14
Permanent, a majorităţii membrilor Consiliului Superior, precum şi la cererea Comisiei
Superioare de disciplină.
Hotărârile Consiliului Superior sunt valabile dacă au fost luate cu 2/3 din numărul
membrilor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin ¾ din numărul membrilor săi.
Deliberările Consiliului Superior au caracter strict secret, hotărârile sunt date
publicităţii.
Consiliul Superior are următoarele atribuţii:
a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului Superior, 4 din aceştia
sunt aleşi dintre experţii contabil şi unul din contabilii autorizaţi.
b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Corpului, solicitând avizele Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului nu va fi înaintat pentru
aprobare, fără avizele favorabile ale celor două ministere.
c) asigură elaborarea şi completarea Codului Etic Naţional al Profesioniştilor
Contabili pe baza Codului Etic IFAC.
d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului.
e) deliberează asupra tuturor problemelor, privind profesia de expert contabil şi de
contabil autorizat.
f) veghează ca Regulamentul privind dobândirea calităţii de expert contabil şi
contabil autorizat, să fie strict aplicat.
g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor, stabileşte metodologia de
elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului.
h) aprobă statele de funcţii ale Corpului şi ale filialelor.
i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unei Comisii de studii şi cercetări
destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă, sau în diverse grupe de lucru
din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale la solicitarea acestora.
j) decide în termen de 30 zile, asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor
luate de comisia superioară de disciplină.
k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi
verigilor organizatorice ale Corpului.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
15
l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de
acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, şi acelei de asigurare a riscului
profesional de către toţi membrii Corpului.
m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente şi Hotărârile
Conferinţei Naţionale a CECCAR.
n) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină,
experţi contabili, şi ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură
disciplinară, pentru preşedintele şi membrii comisiei superioare de disciplină, experţi
contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale, care hotărăşte.

- Biroul Permanent al Consiliului Superior, este compus din Preşedinte, ales de


Conferinţa Naţională şi din 5 vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul Superior dintre membrii
săi.
- Preşedintele Consiliului Superior este şi preşedintele Biroului Permanent..
- Vicepreşedinţii, care sunt membri ai Biroului Permanent, sunt aleşi prin vot
secret din rândul membrilor Consiliului Superior.
- Biroul Permanent al Consiliului Superior se întruneşte lunar şi ori de câte ori
este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Deciziile emise de
Biroul Permanent între şedinţele Consiliului Superior sunt prezentate acestuia pentru
validare.
- Biroul Permanent, cu două luni înaintea începerii anului, stabileşte normativele
de cheltuieli la nivelul Corpului şi al filialelor ce trebuie avute în vedere la elaborarea
bugetului privind:
- cheltuielile de deplasare în ţară şi străinătate;
- cheltuieli de reprezentare la reuniunile Biroului Permanent, al
secţiunilor, şi al investiţiilor acestora.
- cheltuieli ocazionate de demersurile, sarcinile şi obligaţiile diverse ce
revin membrilor Consiliului Superior, ţinând seama de funcţiile acestora.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
16
- Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa Naţională dintre
membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru
un mandat de 4 ani şi poate îndeplini această funcţie pentru cel mult două mandate
consecutive.
- Preşedintele Consiliului Superior asigură executarea hotărârilor Consiliului
Superior şi a deciziilor Biroului Permanent şi coordonează întreaga activitate a
Corpului.
- Preşedintele Consiliului Superior are următoarele atribuţii:
a. convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Superior şi ale Biroului Permanent;
b. conduce şi coordonează dezbaterile pe marginea punctelor din ordinea de zi;
c. prezintă anual Consiliului Superior, spre aprobare, proiectul de buget pentru
exerciţiul viitor;
d. urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă în cadrul bugetului
aprobat de Conferinţa Naţională;
e. prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului Superior şi spre
aprobare Conferinţei Naţionale;
f. reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau organizaţiilor
naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor
săi;
g. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională, Consiliul
Superior şi Biroul Permanent.
Preşedintele Consiliului Superior poate să delege un membru al acestuia pentru o
acţiune sau activitate determinată.
Fiecare vicepreşedinte al Consiliului Superior, conduce activitatea unei secţiuni,
comisii sau departament, potrivit celor stabilite de Biroul Permanent al Consiliului
Superior.
Activitatea gestionară economico – financiară a Corpului este verificată de
comisia de cenzori.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
17
Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, de Conferinţa Naţională ordinară
prin vot deschis, dintre membrii Corpului, care nu fac parte din Consiliul Superior.
Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.
În afară de atribuţiile de control gestionar - financiar, cenzorii controlează
respectarea condiţiilor privind convocarea Conferinţei Naţionale.

III. Organizarea activităţii Corpului

Activitatea Corpului se desfăşoară în cadrul secţiunilor, comisiilor,


departamentelor şi direcţiilor, subordonate Biroului Permanent al Consiliului Superior
al Corpului.
Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, şi anume:
• secţiunea experţilor contabili
• secţiunea contabililor autorizaţi.
Atribuţiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul Superior al
Corpului.
- Activitatea secţiunilor, departamentelor şi comisiilor Corpului se desfăşoară pe
baza programelor de activitate aprobate de Consiliul Superior al Corpului;
- Personalul ales sau numit în structurile Corpului este răspunzător pentru păstrarea
secretului profesional;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
18
- Sub coordonarea directă a preşedintelui Biroului Permanent, funcţionarea
activităţii operative se realizează printr-un director coordonator, iar funcţionarea
administrativă se realizează printr-un director general executiv, ambii fiind salariaţi,
numiţi de Consiliul Superior, care răspund de buna funcţionarea a compartimentelor,
structurilor operative şi funcţionale ale Corpului;
- Atribuţiile Directorului general executiv sunt înscrise în fişa postului, stabilite de
Consiliul Superior;
- În subordonarea directorului general executiv, funcţionează compartimentele
administrative care asigură funcţionarea curentă a Corpului. Atribuţiile, competenţele,
structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin norme aprobate
de Consiliul Superior, la propunerea directorului general executiv.

IV. Organe care activează pe lângă Consiliul Superior al Corpului

A. Comisia Superioară de disciplină


Comisia superioară de disciplină care funcţionează pe lângă Consiliul Superior
al Corpului, este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi, astfel:
a) preşedintele şi doi membri experţi contabili aleşi de Conferinţa naţională prin
vot deschis pentru un mandat de 4 ani dintre experţii înscrişi în evidenţa Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de
autoritate profesională şi morală deosebită;
b) doi membri, desemnaţi de ministrul finanţelor publice;
c) doi membri, desemnaţi de ministrul justiţiei.
În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi şi supleanţii.
Mandatul Comisiei Superioare de disciplină este de 4 ani.
Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe:
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
19
a. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională
ale membrilor Consiliului Superior şi ai Consiliilor filialelor, inclusiv a preşedinţilor
acestora, făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei Naţionale care
hotărăşte;
b. soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi
profesională a preşedinţilor şi membrilor consiliilor de disciplină de pe lângă Consiliile
filialelor, precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a
exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică, după
caz, sancţiunile prevăzute de art.16 din OG 65/1994 republicată cu modificările şi
completările ulterioare cu OG 17/2007;
c. judecă şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare
pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor;
d. aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil
sau contabil autorizat, membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave prevăzute la
pct.125 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului.
Hotărârile Comisiei Superioare de disciplină, pot fi contestate la Consiliul
Superior al Corpului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la
cunoştinţă.
Este important de reţinut: „Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii”.

B. Supravegherea publică

Art.37 din OG nr.65/1994, modificată prin OG nr.17/2007 prevede:


„Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentantă de Ministerul
Finanţelor Publice.
În realizarea atribuţiilor de supraveghere publică în domeniu, Ministerul
Finanţelor Publice poate delega atribuţiile sale unui alt organism, în condiţiile legii”.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
20
Persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să efectueze
supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi
din România au următoarele îndatoriri:
a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului Superior, fără drept
de vot;
b) sesizează ministrul finanţelor publice ori de câte ori hotărârile Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor
legale. Hotărârile respective devin aplicabile numai după pronunţarea acestuia.

V. Organele teritoriale ale Corpului

Aşa cum am arătat mai sus, în baza art.18 din OG 65/1994 Corpul a înfiinţat
filiale în toate capitalele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Similar cu Aparatul Central al Corpului, Organele de conducere şi control al
filialei sunt:
- Adunarea generală a membrilor filialei înscrişi în Tabloul Corpului;
- Consiliul filialei;
- Biroul Permanent al Consiliului filialei.
-
Adunarea Generală, este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă
din toţi membrii acesteia, înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata
cotizaţiilor profesionale.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
21
Un membru al Corpului nu poate participa decât la Adunarea generală a filialei de
care aparţine. Nu este admisă participarea prin delegare a membrilor.
Distingem două categorii de adunări generale:
a. adunarea generală ordinară – care se convoacă anual, în primele două luni ale

anului;
b. adunarea generală extraordinară – care se convoacă în cazuri excepţionale.

Convocarea adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj cu cel puţin
15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea lucrărilor adunării.
Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus
unu dintre membrii convocaţi.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou
adunarea generală, prin aceleaşi mijloace şi se consideră legal constituită prin
participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor convocaţi.
Hotărârile adunării generale sunt valabile, dacă sunt adoptate cu majoritatea celor
prezenţi.

Adunarea generală ordinară, are următoarele atribuţii:


a. ia cunoştinţă, dezbate şi aprobă prin vot deschis, raportul Consiliului filialei,
pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorului asupra gestiunii
financiare a Consiliului filialei;
b. aprobă prin vot deschis bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru
exerciţiul viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat;
c. ia cunoştinţă de raportul auditorului de calitate, privind rezultatul analizei
activităţii profesionale a experţilor contabili individuali şi a societăţilor
comerciale de profil controlate în vederea asigurării unei exercitări a profesiei de
expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală
aprobă lista experţilor individuali şi societăţile comerciale care vor fi analizate
(auditate) în anul următor;
d. alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de disciplină a filialei;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
22
e. alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului filialei, precum şi cenzorii;
f. propune dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru
al Consiliului Superior al Corpului;
g. adoptă lista membrilor de onoare ai filialei;
h. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, cod etic naţional
al profesioniştilor contabili, sau hotărâri ale Consiliului Superior al Corpului.
În cazuri excepţionale când urmează a se lua hotărâri urgente, care depăşesc
competenţa Consiliului filialei, preşedintele acestuia convoacă Adunarea generală
extraordinară, folosind procedurile de convocarea adunării generale ordinare.
Consiliul filialei cuprinde maximum un număr de 14 membri titulari inclusiv
preşedintele şi 6 membri supleanţi. Numărul membrilor Consiliului filialei este stabilit
în raport cu totalul membrilor înscrişi în Tablou la filiala respectivă.
În aceste condiţii, filiala CECCAR Suceava are un număr de 6 membri titulari,
inclusiv preşedintele Consiliului şi 4 membri supleanţi.
Repartiţia locurilor între experţii contabili şi contabilii autorizaţi variază de
asemenea de la filială la filială întrucât aceasta este dată de procentajul experţilor
contabili din totalul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului astfel, la filiala CECCAR
Suceava:
Din cei 6 membri titulari 4 sunt experţi contabili şi 2 sunt contabili autorizaţi.

Funcţiile membrilor Consiliului filialei nu sunt remunerate, sunt acoperite


cheltuielile de deplasare şi reprezentare.

- Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret pentru o perioadă
de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii, mandatele a jumătate dintre membrii
aleşi, încetează după 2 ani.
Locurile vacante în Consiliul filialei, provin de regulă, din încetarea mandatului
celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul Consiliului, mandatul membrilor care
au fost sancţionaţi disciplinar,
sau care se află în incompatibilitate.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
23

Membrii cărora le încetează mandatul, pot fi realeşi după o perioadă cel puţin
egală cu cea a mandatului îndeplinit.
Consiliul filialei este convocat de preşedintele său ori de câte ori este nevoie şi
cel puţin o dată pe trimestru.

Consiliul filialei poate fi convocat la cererea majorităţii membrilor săi, în aceste


condiţii este obligatorie anunţarea datei când va avea loc şedinţa, şi ordinea de zi,
acestea comunicându-se cu cel puţin 15 zile înainte.
Consiliul filialei nu poate delibera decât asupra problemelor care sunt în
competenţa sa şi sunt înscrise în ordinea de zi.

Hotărârile Consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi


mai mare de ½ numărul membrilor săi.

Deliberările Consiliului filialei au caracter strict secret, hotărârile sunt însă date
publicităţii, stând la dispoziţia celor interesaţi.

Consiliul filialei are următoarele atribuţii:


a. supraveghează asupra modului de exercitare a profesiilor de expert contabil şi
contabil autorizat, în raza de activitate a filialei;
b. asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia;
c. asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de interes

profesional;
d. hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra
modificărilor ce se aduc acestuia potrivit precizărilor Consiliului Superior;
e. urmăreşte încasarea cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei,
stabilite de Conferinţa Naţională;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
24
f. sesizează Consiliul Superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea
profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat;
g. sesizează comisia de disciplină a filialei cu abaterile profesionale constatate în

sarcina membrilor Corpului;


h. autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă
considerate utile intereselor profesiei, conform hotărârii Consiliului Superior;
i. pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de regulament,
precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui
interesat,
j. analizează şi adoptă proiectul de buget a filialei, potrivit normelor emise de
Consiliul Superior;
k. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, de hotărârile sau
deciziile organelor de conducere ale Corpului.
l.

Biroul Permanent al Consiliului filialei este compus din 2 – 4 membri, un preşedinte şi


1 – 3 vicepreşedinţi.
Filiala CECCAR Suceava, are Biroul Permanent format din 2 membri, un
preşedinte şi un vicepreşedinte.
Preşedintele Consiliului filialei este şi preşedintele Biroului Permanent.
Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliilor filialelor nu pot fi în acelaşi timp
preşedinte sau vicepreşedinte ai Consiliului Superior.
Vicepreşedinţii Biroului Permanent, sunt aleşi prin vot secret dintre membrii
Consiliului.
Biroul Permanent se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu
majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Biroul Permanent urmăreşte întocmirea Proiectului de buget al filialei, potrivit
normelor emise de Corp, pe care îl supune spre avizare şi adoptare Consiliului filialei.
Preşedintele Consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii
filialei Corpului, pentru un mandat de 4 ani. Persoana respectivă poate să cumuleze
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
25
această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării, sau în
învăţământul universitar de profil şi care se bucură de autoritate profesională şi morală
deosebită.

În calitatea sa de preşedinte al Consiliului filialei şi de preşedinte al biroului


permanent, are următoarele atribuţii:
a. convoacă Consiliul filialei şi biroul permanent şi conduce dezbaterile acestora
potrivit ordinei de zi;
b. reprezintă Consiliul filialei pe lângă Consiliul Superior şi pe lângă membrii
Corpului;
c. reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai
colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului;
d. angajează cheltuielile în cadrul bugetului aprobat;
e. face propuneri de angajare a salariaţilor din structurile executive ale filialei şi de
stabilire a salariilor acestora în limitele statului de funcţiuni aprobat. Propunerile
se înaintează consiliului Superior spre aprobare;
f. poate accepta sponsorizări şi donaţii acordate filialei, în limitele stabilite de

Consiliul Superior şi potrivit legii;


g. organizează alegerile în Consiliul filialei potrivit normelor stabilite de Consiliul
Corpului;
h. supune spre aprobare adunării generale, execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul expirat, precum şi proiectul de buget pentru exerciţiile viitoare;
i. arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora, în cazul
când aceştia acceptă acest arbitraj;
j. supune aprobării adunării generale anuale, propunerea pentru acordarea de

distincţii onorifice, conform procedurii stabilite de Consiliul superior;


k. răspunde solidar cu consiliul filialei de încasarea cotizaţiilor profesionale
datorate de membrii filialei;
l. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, de hotărârile sau
deciziile organelor de conducere ale Corpului şi ale filialei.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
26

Conducerea executivă a filialei se realizează de directorul executiv al filialei,


angajat la propunerea Consiliului filialei, salariat responsabil de buna funcţionare a
compartimentelor operative şi administrative.

Directorul executiv al filialei are următoarele atribuţii:


a. execută hotărârile Consiliului filialei şi măsurile stabilite de organele de
conducere ale Corpului;
b. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei conform

normelor emise de Consiliul superior;


c. asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi angajează
cheltuielile în limita bugetului aprobat;
d. asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei;
e. organizează şi asigură evidenţa experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi în
cadrul Tabloului Corpului, existenţi la filială;
f. asigură elaborarea documentelor primare şi a situaţiilor necesare ţinerii

contabilităţii, conform reglementărilor legale şi a normelor emise de Consiliul


Superior;
g. propune anual, consiliului filialei, schema de funcţiuni şi salarizarea
personalului necesar, care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Superior;
h. participă, fără drept de vot la şedinţele Biroului Permanent şi al Consiliului
filialei, luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate;
i. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de acte normative, precum şi în hotărârile

şi deciziile organelor superioare şi ale consiliului filialei.

Activităţile desfăşurate de Consiliul filialei se organizează pe următoarele


compartimente:
A. secţiunea experţi contabili;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
27
B. secţiunea contabili autorizaţi;
C. sectoare, birouri şi compartimente, potrivit organigramei şi statelor de funcţii
aprobate de Consiliul Superior.
Fiecare secţiune are stabilite sarcinile şi atribuţiile ce le revin prin norme specifice
activităţii ce o desfăşoară.

Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală prin vot
deschis, dintre membrii Corpului, care nu fac parte din Consiliul filialei. Cenzorii nu
pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.
Misiunea cenzorilor este reglementată de Legea 31/1990 modificată şi
republicată şi prin norma profesională nr.23 editată de CECCAR.

VI. Organele care activează pe lângă Consiliul filialei

A. Comisia de disciplină a filialei


Comisia de disciplină a filialei este formată din: un preşedinte şi 4 membri
titulari şi patru membri supleanţi aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani
dintre membrii experţi contabili, care se bucură de autoritate profesională şi morală
deosebită.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
28
Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul filialei este competentă să sancţioneze
abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai
filialei, cu domiciliu în raza teritorială de activitate a acestora, chiar dacă abaterile au
fost săvârşite pe raza teritorială a altei filiale.
Comisia de disciplină a filialei aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de OG
nr.65/1994 cu modificările ulterioare, la art.16 a, b şi c, respectiv:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an.
Fac excepţie plângerile referitoare la fapte săvârşite de membrii consiliului
superior şi ai consiliilor filialelor, de preşedinţii Consiliului superior şi ai consiliilor
filialelor, de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi de
persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de
expert contabil sau contabil autorizat în România. Aceste plângeri se depun la Comisia
Superioară de disciplină, iar plângerile referitoare la fapte săvârşite de membrii şi
preşedintele Comisiei Superioare de disciplină se depun la Consiliul Superior al
Corpului, care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale.
Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor
de disciplină, aprobat de Consiliul Superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial
al României partea I.
Fapta săvârşită de un membru al Corpului, indiferent de funcţia deţinută în
structurile alese şi funcţionale ale Corpului, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului, ale codului etic naţional al
profesioniştilor contabili, hotărârilor organelor de conducere ale Corpului, a normelor
profesionale emise de Consiliul Superior, constituie abatere disciplinară.
Sunt abateri disciplinare următoarele fapte ce sunt de competenţa comisiei de
disciplină să le judece:

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
29
a. comportamentul necuviincios faţă de membrii Corpului, reprezentanţii
Ministerului Finanţelor publice, faţă de alţi reprezentanţi - participanţi la reuniunile de
lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului;
b. absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la
Conferinţa Naţională;
c. nerespectarea normelor Corpului referitoare la publicitate;
d. absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională
reglementate prin normele emise de Consiliul Superior al Corpului;
e. prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei, sau
fără contract scris încheiat cu clientul, sau pe baza unui contract în care nu a fost
înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie – expert contabil sau contabil
autorizat;
f. nerespectarea obligaţiei de păstrarea secretului profesional;
g. nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la
plata cotizaţiilor prevăzute în normele aprobate de Conferinţa Naţională;
h. fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de
care aparţine, declaraţiile anuale; pentru persoanele juridice, răspunderea incumbă
preşedintelui Consiliului de administraţie sau administratorului unic, după caz;
i. încălcarea prevederilor cuprinse în art.98 din regulament care se referă la:
- efectuarea de lucrări specifice profesiei pentru agenţii economici sau pentru
instituţiile unde sunt salariaţi sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi
contractuale sau se află în concurenţă;
- efectuarea de lucrări pentru agenţii economici, în cazul în care sunt rude sau
afini până în gradul al IV – lea inclusiv sau soţi ai administratorilor;
j. refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai
Corpului, documentele privind activitatea profesională;
k. nedepunerea declaraţiilor sau declaraţii neconforme cu realitatea, în relaţiile cu
Corpul sau cu terţii;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
30
l. înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau alte lucrări efectuate pentru

terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fără consimţământul


acestora sau fără să fie consultaţi;
m. nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp în efectuarea
lucrărilor pentru terţi;
n. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în regulament privind auditul calităţii
serviciilor profesionale;
o. orice alte încălcări ale conduitei etice şi profesionale.

Aplicarea unei sancţiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunoştinţa


publicului prin:
a. aplicarea unui extras al hotărârii de sancţionare la sediul filialei Corpului,
al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene şi al Tribunalului,
însoţită de publicarea acestuia într-un ziar local de largă circulaţie;
b. în cazul suspendării sau interzicerii dreptului de a exercita profesia de
expert contabil sau contabil autorizat, se comunică în scris hotărârea la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţene şi la Tribunalul judeţean.
În cazul hotărârii definitive de suspendare sau interzicerii dreptului de exercitarea
profesiei, cel în cauză este obligat să depună , sub luare de semnătură, la Consiliul
filialei de care aparţine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat şi parafa,
acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
În cazul refuzului de conformare, acesta va fi radiat din Tabloul Corpului,
făcându-se publicitatea corespunzătoare.

B. Supravegherea publică în cadrul filialei

Art.39 din OG nr.65/1994 modificată şi completată prin OG nr.17/2007 prevede:


„Persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să supravegheze
activitatea publică a Consiliului Filialei are următoarele atribuţii:

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
31
a. participă la lucrările adunării generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului
Permanent şi ale Comisiei de Disciplină fără drept de vot;
b. sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia, de către
consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;
c. sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de
disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;
d. sesizează persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să efectueze

supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi


Contabililor Autorizaţi din România, asupra hotărârilor Consiliului filialei,
care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile
prevăzute de litera b) şi c) de mai sus.”
Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art.38 şi 39 din OG
nr.65/1994, modificată prin OG17/2007, atât Consiliul Superior, cât şi Consiliul
filialei, sunt obligate să transmită organelor desemnate de Ministerul Finanţelor
Publice, cu cel puţin 7 zile înainte, materialele supuse dezbaterii.
În cazul netransmiterii către persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor
Publice a materialelor supuse dezbaterii organelor respective, hotărârile şi deciziile
luate în ceea ce priveşte aceste materiale sunt nule de drept.
Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil sau contabil
autorizat, de către persoane neautorizate sau care se află într-o relaţie de
incompatibilitate, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
Persoanele – membre ale Corpului – care exercită atribuţii specifice calităţii de
expert contabil sau contabil autorizat, fără viza anuală se sancţionează disciplinar
potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din România.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
32

VII. Înscrierea în Tabloul Corpului

Activităţile prevăzute la art.6, art.9 şi art.11 al.4 din OG nr.65/1994, aprobată


prin Legea nr.42/1995 şi modificată prin OG nr.17/2007 şi republicată, pot fi
desfăşurate numai de persoanele având calitatea expert contabil, contabil autorizat,
expert evaluator şi cenzor, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimaţia de
membru, vizată anual.

Înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea experţilor contabili, contabililor


autorizaţi, experţilor evaluatori şi cenzorilor cu domiciliul sau sediul social în raza
teritorială a filialei respective.

Candidatul depune la secţiunea categoriei profesionale de care aparţine, dosarul


cuprinzând:
a. cererea de înscriere;

b. documentele justificative din care rezultă îndeplinirea


condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei şi
pentru înscrierea în Tabloul Corpului.

Dosarul depus este verificat de persoana desemnată de directorul executiv, în ceea


ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei precum şi
în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Codul Etic Naţional al
Profesionistului Contabil.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
33
După verificare acesta întocmeşte un raport cu constatările sale care este supus
secţiunii respective pentru aprobare sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul
Corpului.

Punctul de vedere al secţiunii se transmite Consiliului filialei, care hotărăşte asupra


cererii, în termen de maximum 30 de zile.
În cazul refuzului de înscriere în tabloul Corpului, cel interesat poate face
contestaţie la secţiunea respectivă din cadrul Consiliului Superior, în termen de 30 de
zile de la comunicare.
Procedura de înscriere în Tabloul Corpului a societăţilor comerciale de profil este
similară cu cea a persoanelor fizice, cu următoarele precizări:

- Dosarul se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se înaintează la


Aparatul Central pentru validare şi emiterea autorizaţiei de funcţionare a societăţii, şi
cuprinde următoarele documente stabilite de Consiliul Superior:

○ cererea de înscriere în Tablou;


○ statutul societăţii şi actul constitutiv;
○ certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
○ fişa pentru societăţi comerciale cu datele de identificare;
○ declaraţia privind funcţionarea societăţilor de expertiză/contabilitate;
○ încheierea Tribunalului judeţean pentru confirmarea la Oficiul Registrului
Comerţului;
○ copie după legitimaţia de expert contabil sau contabil autorizat.

Procedura de înscriere a persoanelor fizice şi juridice străine şi a peroanelor


juridice cu capital străin sau mixt se va face cu respectarea normelor stabilite de
Consiliul Superior.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
34
Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni şi cuprinde membrii activi ai
Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat,
astfel:

Secţiunea I Experţi contabili liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în


mod individual ca persoane fizice autorizate.
Secţiunea II Experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi, instituţii
bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare şi instituţii centrale şi locale
cu excepţia funcţionarilor publici
Secţiunea III Persoane fizice străine care au obţinut calitatea d membru al Corpului
Secţiunea IV Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi,
companii sau cabinete, membre ale Corpului, şi anume:
A. cu capital străin sau mixt
B. cu capital autohton
Secţiunea V Contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în
mod individual ca persoane fizice autorizate.
Secţiunea VI Contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în întreprinderi, instituţii
bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare şi instituţii centrale şi locale
cu excepţia funcţionarilor publici
Secţiunea Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor
VII societăţi, companii sau cabinete, membre ale Corpului:
Secţiunea Titluri onorifice
VIII
A. Preşedinţi de onoare
a. ai Corpului
b. ai Filialelor Corpului
B. Experţi contabili de onoare
C. Contabili autorizaţi de onoare

Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior


şi se publică în Monitorul Oficial al României partea I.

Membrii Corpului, experţi contabili sau contabili autorizaţi inactivi, respectiv


care sunt funcţionar public, şi prin lege sunt incompatibili cu calitatea de liber
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
35
profesionist sunt evidenţiaţi în cadrul secţiunilor Experţi contabili sau contabili
autorizaţi din cadrul filialelor pe întreaga perioadă de inactivitate. O dată cu
schimbarea statutului de „inactiv” pe baza cererii depuse însoţită de documentele
doveditoare de schimbare a locului de muncă, acesta este reintegrat în rândul
membrilor activi şi publicat în Monitorul Oficial al României partea I.

Înscrierea în Tabloul Corpului, conferă dreptul de exercitarea profesiei pe întreg


teritoriul ţării. În cazul în care un membru al Corpului se mută cu domiciliul în alt judeţ
la altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său şi înscrierea în tabloul
Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat. Similar se va proceda şi în cazul
societăţilor comerciale de expertiză contabilă sau contabilitate.

În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, răspund


disciplinar, administrativ, civil şi penal, potrivit legii şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Corpului.
Situaţiile de incompatibilităţi şi conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul
Superior şi Conferinţa Naţională, în conformitate cu legislaţia europeană şi standardele
internaţionale.

Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în


următoarele situaţii:
a. când un membru a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a
societăţilor comerciale;
b. nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la
persoanele fizice;
c. neplata cotizaţiilor profesionale pe o perioadă de un an;
d. nerespectarea incompatibilităţilor stabilite de Consiliul Superior;
e. membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitarea

profesiei;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
36
f. membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical, pentru
exercitarea profesiei.

Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din
acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin
depunere la secţiunea de resort, cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la
care doreşte să înceteze de a mai fi membru al Corpului.

Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă, în mod obligatoriu, în cazul în care


Consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu
calitatea de membru al Corpului.

Cel interesat poate, atunci când doreşte şi sunt îndeplinite condiţiile necesare
stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină
reînscrierea sa în Tabloul Corpului , dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
37

Sancţiuni

Fapta săvârşită de un membru al Corpului, indiferent de funcţia deţinută în


structurile alese şi funcţionale ale Corpului, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, al Codului etic naţional al profesioniştilor
contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere
disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte care se sancţionează după cum


urmează:

Fapta Sancţiunea
a Neplata cotizaţiei profesionale la termenele stabilite, Suspendarea dreptului de
în cursul unui an exercitare a profesiei, până
la plata efectivă, dar nu
mai puţin de 3 luni şi mai
mult de un an
b Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei Interdicţia dreptului de
infracţiuni care potrivit legii interzice dreptul de exercitare a profesiei
gestiune şi administrare a societăţilor comerciale
c Încălcarea, cu intenţie, prin acţiune sau omisiune, a Interdicţia dreptului de
normelor de lucru elaborate de Corp, privind exercitare a profesiei
exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare
producerea unui prejudiciu moral sau material
d Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil Interdicţia dreptului de
autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei exercitare a profesiei
legal acordată

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
38
Aplicarea unei sancţiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunoştinţa
publicului prin:
a. Afişarea unui extras al hotărârii de sancţionare, la sediul filialei Corpului, a
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene şi al Tribunalului, însoţită de
publicarea acestuia într-un ziar local de largă circulaţie;
b. Comunicarea în scris Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene şi
Tribunalului a măsurii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei pentru
o perioadă de timp de la 3 luni la un an sau a interzicerii dreptului de exercitarea
profesiei de expert contabil sau contabil autorizat.
În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei
printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună sub luare de semnătură,
la consiliul filialei de care aparţine, carnetul de expert contabil / contabil autorizat şi
parafa, acestea le vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de
exercitarea profesiei.
Membrul care refuză să se conformeze, va fi radiat din Tabloul Corpului
efectuându-se publicitatea corespunzătoare.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
39

VIII. Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat

Expertul contabil şi contabilul autorizat, trebuie să se manifeste liber faţă de orice


interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea şi în general cu
independenţa profesională.
Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se face cu
respectarea principiului independenţei profesiei; expertul contabil şi contabilul
autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia ca relaţia contractuală cu
clientul său să-l pună în postura de a i se aduce atingere independenţei profesionale.
Relaţiile experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de
profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări servicii semnat de ambele
părţi.
Normele profesionale editate de CECCAR interzic efectuarea de servicii contabile
de orice natură, fără să existe un contract de prestări servicii.
Articolul 124 (modific.122) constituie abatere disciplinară prestarea de servicii, fără
încheierea unui contract, aplicându-se sancţiunea de interdicţie a dreptului de
exercitare a profesiei.
Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu agenţii economici se emit de
către societăţile de profil sau persoane fizice autorizate, la terminarea lucrărilor, facturi
sau chitanţe potrivit legii.
Contractele de muncă se încheie în formă scrisă între titularul cabinetului
individual, respectiv administratorul societăţii comerciale de expertiză şi fiecare expert
contabil sau contabil autorizat.
Lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili, în cadrul
contractelor de prestări servicii sunt:
a. elaborarea, examinarea şi prezentarea situaţiilor financiare ale unei entităţi;
b. ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea bilanţului contabil;
- acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul
sistemelor informatice;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
40
- elaborarea şi punerea în aplicare de procedee contabile, planul de conturi adaptat
unităţii, contabilitatea de gestiune, control de gestiune şi respectarea normelor
legale specifice.
c. efectuarea de analize economico financiare ca:
- analiza structurilor financiare;
- analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;
- tehnici de analiză şi gestiune a fondului de rulment;
- sisteme de credit, leasing, etc.;
- determinarea situaţiilor financiare şi de gestiune prin rapoarte procentuale;
- elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;
- asistenţă în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii.
d. efectuarea de audit financiar – contabil ca:
- diagnostic financiare – creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
- audit intern – organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului
contabil şi sistemului de control intern;
- studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;
- audit statutar asupra situaţiilor financiare istorice în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică;
e. efectuarea de evaluări pe baza standardelor naţionale şi internaţionale de

evaluare:
- evaluări de bunuri şi active patrimoniale,
- evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni,
partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;
- evaluări de elemente intangibile.
f. efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de
persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de leg, şi anume:
- expertize amiabile – nejudiciare – la cerere;
- expertize contabile judiciare;
- arbitraje în cauze civile;
- expertize de gestiune.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
41
g. executarea de lucrări cu caracter financiar – contabil, respectiv:
- întocmirea de situaţii periodice;
- consolidarea conturilor şi bilanţului;
- întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
h. executarea de lucrări cu caracter fiscal, în condiţiile prevăzute în legislaţia
specifică, astfel:
- studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
- participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
- asistenţă în probleme de TVA şi impozite;
- fiscalitate imobiliară;
- asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
- asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
i. efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:
- organigrame, structuri, definiri de funcţii;
- legătura între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
- mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
- analiza şi organizarea fluxului informaţional;
- formarea profesională continuă;
- contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii.
j. îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile
comerciale, conform prevederilor legale;
k. îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare
judiciară şi faliment.

Lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de


prestări servicii, individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate sunt:
- ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune;
- efectuarea lucrărilor pregătitoare în vederea elaborării situaţiilor financiare.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
42

IX. Veniturile şi cheltuielile Corpului.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, având statut de


persoană juridică de utilitate publică autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile
stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste
venituri.
Veniturile Corpului se formează din:
a. Taxa de înscriere la examenul de expert contabil şi respectiv de contabil
autorizat;
b. Taxa de înscriere în Tabloul Corpului;
c. Cotizaţii anuale fixe şi variabile în funcţie de veniturile realizate de către

membrii Corpului care îşi exercită profesia individual sau de către societăţi
comerciale recunoscute de Corp;
d. Taxe de participare la acţiunile de dezvoltare profesională organizate de Corp;
e. Donaţii, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.

Cotizaţiile şi termenele de achitare a acestora se stabilesc prin normele de acordare


a vizei anuale de exercitare a profesiei aprobate de Consiliul Superior.
Cheltuielile Consiliului Superior şi ale Consiliilor filialelor, se pot efectua numai pe
bază de documente justificative legal întocmite şi în limita bugetelor de venituri şi
cheltuieli aprobate.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al Corpului, Conferinţa Naţională, Adunarea generală a filialei, Consiliul Superior şi
consiliul filialei emit hotărâri.
Biroul Permanent al Consiliului Superior, al Consiliului filialei, secţiunile Corpului
precum şi preşedinţii filialelor emit decizii, iar preşedintele Consiliului superior emite
ordine.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
43
Hotărârile şi deciziile adoptate de Conferinţa Naţională, Consiliul Superior şi Biroul
Permanent al Consiliului Superior, se publică în Monitorul Oficial al României partea
I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

XI. Norme şi regulamente emise de CECCAR

1. Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil


autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.562/2000 care prevede:

Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de


examen de admitere, prin efectuarea unui stagiu de 3 ani şi prin susţinerea unui examen
de aptitudini la terminarea stagiului.
Examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil
autorizat se organizează de CECCAR în centrele universitare: Bucureşti, Cluj -
Napoca, Craiova, Iaşi şi Timişoara, de regulă o dată pe an. În cazuri excepţionale
Corpul poate organiza examenul de admitere de două ori pe an şi poate stabili şi alte
centre universitare.
Înscrierile la examenul de admitere la profesia de expert contabil sau contabil
autorizat se face pe bază de cerere care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei
rază teritorială candidatul are domiciliu.
Cererea trebuie să fie însoţită de:
a. certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu

deplină;
b. curriculum vitae – model prezentat de conducerea filialei;
c. copie legalizată după actul de studii;
d. cazierul judiciar – cu termen valabil neexpirat.

2. Regulament privind efectuarea stagiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului


Superior nr.31 din 2000, modificat şi completat prin Hotărârea nr.51/2003 a
Conferinţei Naţionale şi Hotărârea Consiliului Superior nr.56/2003.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
44
Efectuarea stagiului cu durata de 3 ani se poate realiza sub 2 forme:
a. cu îndrumarea şi supravegherea unui tutore de stagiu;
b. cu îndrumare şi pregătire teoretică şi practică în sistem colectiv, pe baza unui
program stabilit de conducerea filialei.
În perioada stagiului, candidaţii sunt obligaţi să prezinte în fiecare trimestru câte o
lucrare de control, care să cuprindă subiecte din cele 7 (3) discipline de examen.
La expirarea termenului de stagiu, urmează un curs de pregătire deontologică şi
apoi examenul de aptitudini.
Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, candidatul trebuie să prezinte la filiala
Corpului de care aparţine următoarele documente:
a. Cererea de înscriere la examenul de aptitudini adresată preşedintelui filialei
Corpului;
b. Certificatul de admitere la stagiu, emis ca urmare a absolvirii examenului de
admitere pentru accesul la profesie;
c. Certificatul de stagiu emis de Preşedintele filialei CECCAR;
d. Copie de pe diploma de studii;
e. certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu
deplină;
f. cazierul judiciar – cu termen valabil neexpirat.

Examenul de aptitudini se organizează de către Departamentul de Organizarea


Stagiului şi Pregătire Profesională, o dată pe an.

3. Norme privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei


nr.6707/2000 aprobată şi modificată prin Hotărârea Consiliului Superior nr.60/2004.
Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii
autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp pe anul curent;
b) plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a
impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
45
c) dovada asigurării pentru riscul profesional;

d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare,


interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea
certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere);
e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi
regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct.124 şi 125 din Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia
de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata
suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) depunerea declaraţiei anuale privind activitatea desfăşurată în anul expirat
completată la toate rubricile;
g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă potrivit
Normei 38, respectiv 40 de ore de pregătire profesională/an calendaristic;
h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte
condiţia prevăzută de art.4(1) lit.a şi art.5 din O.G.nr.65/1994 şi este apt din punct de
vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de
contabil autorizat. În situaţia în care se impune, se va prezenta şi un certificat medical
privind starea de sănătate eliberat de către o Comisie de specialitate stabilită de Corp.
Acordarea vizei se concretizează prin semnătură şi prin ştampila filialei pusă în
căsuţa special rezervată în carnetul de membru al Corpului, precum şi prin eliberarea
autorizaţiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv.
Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăşoară
până la data de 15 februarie, după care filialele au obligaţia:
a. să afişeze la sediul filialei, la instanţele de judecată, Camera de Comerţ şi
Industrie, Oficiul Registrului Comerţului etc. lista membrilor Corpului, care au obţinut
viza anuală şi au dreptul să exercite profesia;
b. să înainteze la Aparatul Central o informare asupra modului de realizare a
acestei acţiuni, menţionând numărul membrilor care au obţinut viza anuală, din
numărul total de membri ai Corpului;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
46
c. principalele aspecte şi greutăţi întâmpinate în legătură cu desfăşurarea acţiunii
de acordarea vizei.

Pentru societăţile comerciale de profil, membre ale Corpului, în vederea


obţinerii vizei anuale, acestea trebuie să depună, sub semnătura administratorului,
declaraţia anuală privind activitatea desfăşurată în anul expirat, şi să îndeplinească,
cumulativ, condiţiile enunţate mai sus pentru membrii Corpului – persoane fizice.
Acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei se comunică de către filială,
prin aviz, cu menţiunea că acordarea vizei anuale, nu exonerează de răspundere
conducerea societăţii pentru eventualele date nereale privitoare la raportarea activităţii
desfăşurate, constatate ulterior acordării vizei.

4. Metodologia stabilirii cotizaţiilor


În conformitate cu art.22 din OG nr.65/1994 modificată prin OG nr.17/2007,
membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să
plătească cotizaţiile profesionale, care se stabilesc de Conferinţa Naţională.
Metodologia de stabilire şi plata cotizaţiilor profesionale a fost aprobată de
Conferinţa Naţională prin Hotărârea nr.49 din 31 martie 2001 la propunerea
Consiliului Superior.
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fiind
persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, toate cheltuielile necesare
funcţionării sale sunt acoperite din veniturile proprii. Ponderea principală a veniturilor
o constituie cotizaţiile profesionale, fiind folosite pentru acoperirea cheltuielilor
centralizate ale Corpului, şi a unei cote de până la 50% din cheltuielile filialei,
diferenţa de 50% din cheltuieli fiind acoperite din alte venituri, cum ar fi: taxă
înscriere Tablou, taxă înscriere la cursuri şi examene, etc.
Cotizaţiile profesionale sunt clasificate în:
- cotizaţii fixe anuale;
- cotizaţii variabile anuale.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
47
Cotizaţiile anuale se stabilesc pe categorii profesionale, astfel, în prezent – filiala
Suceava:
- Experţi contabili – 400 lei / an;
- Contabili autorizaţi – 330 lei / an;
- Societăţi comerciale de profil membre ale Corpului – 880 lei / an.
Cotizaţiile variabile, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice sunt
stabilite în procent de 1,5 % aplicat la veniturile totale minus TVA.
Membrii Corpului care sunt salariaţi la societăţile de profil sunt scutiţi de plata
cotizaţiei fixe sau variabile, întrucât societatea este obligată la plata cotizaţiei de
membru al Corpului. În cazul în care aceşti salariaţi prestează şi activităţi individuale,
sunt obligaţi la plata cotizaţiilor profesionale pentru acestea.

Conferinţa Naţională din martie 2005 acordă facilităţi la plata cotizaţiilor variabile,
pentru încurajarea exercitării profesiei în formaţiuni puternice, astfel:
- reducerea cu 10% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societăţile de
profil cu un număr de salariaţi cuprins între 3 – 6;
- reducerea cu 15% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societăţile de
profil cu un număr de salariaţi cuprins între 7 – 10;
- reducerea cu 20% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societăţile de
profil cu un număr de salariaţi cuprins între 11 – 20;
- reducerea cu 25% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societăţile de
profil cu un număr de salariaţi peste 20.

Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei fixe, nu şi de cotizaţia variabilă


aferentă prestaţiilor profesionale realizate. Faţă de aceasta, membrii de onoare care
solicită viza anuală sunt obligaţi să achite, la data solicitării vizei anuale, un avans de
50 lei. În contul cotizaţiei variabile, la finele anului, pe baza declaraţiei anuale se face
regularizarea şi în cazul când cotizaţia variabilă datorată este mai mare decât avansul
de 50 lei, achită doar diferenţa. În cazul în care cotizaţia variabilă datorată este mai
mică decât avansul achitat, diferenţa nu se regularizează.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
48

Membrii Corpului neintegraţi (funcţionari publici, etc.) plătesc o cotizaţie anuală


modică de 50 de lei pentru păstrarea lor în evidenţa filialei, până la reintegrare
(reactivare).
Membrii Corpului care achită cotizaţiile la termenele stabilite, respectiv:
- 30% până pe data de 31 ianuarie;
- 30% până pe data de 31 martie, şi diferenţa de:
- 40% până la data de 30 iunie,
beneficiază lunar de primirea revistei „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”
editată de Corp şi li se emite poliţa de asigurare a riscului profesional la nivelul primei
de asigurare de 10,8 USD pentru experţii contabili şi 7,2 USD pentru contabilii
autorizaţi cu studii medii. Suma asigurată este de 4000 USD pentru experţii şi 3000
USD pentru contabilii autorizaţi cu studii medii.

5. Norme referitoare la activitatea de expertiză contabilă

Hotărârea Consiliului Superior nr.42 din 11 august 2001 aprobă:


Norma nr.35 şi comentariile privind Expertiza Contabilă, sistematizată pe 3
capitole, şi anume:
I. 351 Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind
expertizele contabile, respectiv:
3511 – Independenţa expertului contabil
3512 – Competenţa expertului contabil
3513 – Calitatea expertizelor contabile
3514 – Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil
3515 – Acceptarea expertizelor contabile
3516 – Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile
II. 352 Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile
3521 – Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
49
3522 – Contractarea şi programarea expertizelor contabile
3523 – Delegarea şi supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă
3524 - Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile
III 353 Norme de raport privind expertiza contabilă
3531 – Redactarea raportului de expertiză
3532 – Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă

Normele 12264 / 2002 privind activitatea de expertiză contabilă judiciară,


aprobate prin Decizia Biroului Permanent al Consiliului Superior nr.90 din 12
decembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.6 litera d din OG nr65/1994 modificată prin


OG nr.17/2007, expertizele contabile judiciare, pot fi executate numai de persoanele
care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la
zi, în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Experţii contabili, în efectuarea activităţii specializate care compun profesia
contabilă şi expertiza contabilă sunt obligaţi să respecte şi să aplice prevederile
Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili şi prevederile normei profesionale
nr.35/2000.
Normele 12264/2002 prevăd introducerea, începând cu data de 1 ianuarie 2003,
a activităţii de verificare a calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, efectuate
de membrii Corpului, la nivelul fiecărei filiale.
Verificarea calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se efectuează de
auditori de calitate, care au calitatea de angajat al Corpului.

Atribuţiile auditorului de calitate


a. verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, înainte de depunerea
acestora la organele beneficiare care le-au solicitat;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
50
b. întocmirea referatelor de verificare tehnico – profesională, asupra lucrărilor de
expertiză contabilă, aflate pe rol la comisiile de disciplină ale filialelor, la
cererea acestora;
c. elaborarea documentelor de evidenţă a activităţii desfăşurate şi raportarea
acestora;
În îndeplinirea atribuţiilor stabilite, auditorul de calitate procedează astfel:
- 1. studiază raportul de expertiză, urmărind dacă:
- experţii contabili autori ai lucrării au respectat în totalitate prevederile normei
profesionale nr.35/2000;
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost
susţinute prin acte şi documente contabile care au legătură cu cauza;
- autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări
juridice ale faptelor, sau la efectuarea de lucrări şi operaţiuni care presupun alte
cunoştinţe decât cele contabile;
- autorii lucrării au respectat prevederile Codului Etic Naţional al
Profesioniştilor Contabili.
- 2. analizează opiniile separate sau rapoartele experţilor contabili – consilieri ai
părţilor, urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză.
Din analiza atribuţiilor auditorului de calitate rezultă că acesta nu trebuie să se
implice sau să influenţeze opinia expertului autor al lucrării, cât şi a concluziilor
acestuia, dacă s-au respectat normele profesionale respective şi ştiinţa contabilităţii.
Auditorul de calitate, folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii şi normele
profesionale, solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să le revadă în
funcţie de observaţiile făcute şi va proceda astfel:
- dacă nu sunt observaţii, sau dacă lucrările sunt refăcute, auditorul de
calitate va aviza favorabil lucrarea;
- dacă lucrările nu sunt refăcute, auditorul de calitate, va ataşa la
lucrarea analizată, referatul cuprinzând observaţiile sale pentru
informarea şi decizia din partea organului care a solicitat lucrarea.

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
51
6. Norme referitoare la activitatea de audit statutar (cenzoratul)

Potrivit art.19 lit.c din legea de organizare şi funcţionare, Corpul asigură buna
desfăşurare a activităţilor experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi şi respectiv
elaborează şi publică normele privind activitatea profesională a acestora.
Directivele europene prevăd că societăţile comerciale trebuie să efectueze
controlul situaţiilor financiare printr-una sau mai multe persoane competente să
verifice aceste situaţii, în temeiul legii naţionale.
Verificarea situaţiilor financiare ale unei entităţi efectuată de persoanele
împuternicite, în temeiul legii naţionale, care poartă denumirea de controlori legali este
impusă de dreptul comunitar.
În ţara noastră, activitatea controlorilor legali, respectiv a cenzorilor, este
reglementată de Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 cu modificările ulterioare
care stabileşte ca societăţile comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni au
obligaţia să cuprindă în actul constitutiv (statutul lor) nominalizarea cenzorilor –
persoane fizice sau juridice.
Directivele europene, prevăd ca verificarea şi controlul situaţiilor financiare
anuale, efectuată de cenzori (auditorii statutari) este o obligaţie legală. Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr.1752/2005 impune că Raportul auditorilor statutari –
al cenzorilor, face parte din situaţiile financiare anuale, simplificate, împreună cu
Raportul administratorului, Notele explicative şi Procesul – verbal al adunării generale
al acţionarilor.
Conştient de această răspundere legală ce revine experţilor contabili şi
economiştilor în calitate de auditor statutar (cenzor), Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România a elaborat Normele profesionale privind auditul
statutar – cenzoratul nr.23, în conformitate cu Directivele europene nr.IV/1978 şi
VIII/1984, precum şi Normele naţionale de audit nr.1/1999.

7. Norme privind gestionarea carnetelor de expert contabil şi contabil autorizat

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
52
După absolvirea examenului de aptitudini şi în baza cererii depusă însoţită de
jurământul prestat, depus în formă scrisă, urmează eliberarea carnetului de expert
contabil sau contabil autorizat membru al Corpului şi înscrierea în Tabloul Corpului,
Tablou care se publică în Monitorul Oficial al României partea I sau II.
Eliberarea carnetelor de expert contabil şi contabil autorizat
1. Carnetele de expert contabil sau contabil autorizat se tipăresc în exclusivitate de
către Corp (Secretariatul general) care ţine şi evidenţa numerelor de exemplare intrate
şi ieşite.
O dată cu completarea unui carnet, titularul este înscris în Registrul de evidenţă
al membrilor.
2. Înmânarea carnetelor de expert contabil sau contabil autorizat se face de filială,
fiecărui titular pe bază de semnătură personală şi se încasează costul carnetului, care în
prezent este de 5 lei, pe bază de chitanţă.
Filialele teritoriale sunt obligate să comunice Aparatului Central orice
modificare ce presupune schimbarea datelor din Tabloul Corpului, şi anume:
- schimbare de domiciliu;
- schimbare de nume;
- decese;
- schimbare de statut (liber profesionist / profesionist angajat);
- pierderi sau deteriorări ale carnetului;
- radieri din Tablou;
- înscrieri de noi membri.
Toate aceste modificări trebuie aduse la cunoştinţă filialei de către fiecare membru.

3. Modificările intervenite în activitatea membrului Corpului presupun înlocuirea


carnetului, aceasta făcându-se cu un nou carnet cu acelaşi număr, dar cu menţiunea
„Duplicat”.
4. În situaţia pierderii (furtului) carnetului persoana în cauză trebuie să anunţe
pierderea sau dispariţia acestuia în presa locală, după care va depune la filiala de care
aparţine, o cerere pentru eliberarea unui nou carnet „Duplicat”.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
53
5. De menţionat faptul că în cazul carnetului pierdut (furat) costul carnetului
„Duplicat” este de 95 lei şi nu de 5 lei ca în cazul celorlalte situaţii de schimbarea
carnetului care este de 5 lei.

8. Norme de executare şi gestionare a parafelor (ştampilelor) pentru experţii


contabili şi contabilii autorizaţi

În vederea identificării documentelor întocmite de experţii contabili şi contabilii


autorizaţi membri ai Corpului, este necesar confecţionarea unei parafe (ştampile)
individuale, model unic pentru toate filialele.
Confecţionarea se face unitar, pe baza comenzilor ferme din partea filialelor.
Parafele (ştampilele) se distribuie de către filiale membrilor săi pe bază de
proces – verbal de predare în folosinţă. În cazul pierderii sau distrugerii acestora,
înlocuirea se va face la cerere, similar cu pierderea carnetelor. În aceste condiţii noua
parafă va fi achitată la preţul facturat de furnizor.
Evidenţa parafelor (ştampilelor) va fi păstrată la nivelul fiecărei filiale.

9. Norme referitoare la activitatea de dezvoltare profesională a membrilor


Corpului
În temeiul art.19 lit.f din OG nr.65/1994 cu modificările şi completările
ulterioare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Corpului aprobat prin
art.30lit.b din aceeaşi Ordonanţă, Consiliul Superior a elaborat Programul Naţional de
Dezvoltare Profesională Continuă a profesioniştilor contabili, pe perioada anilor 2007
– 2011, care a fost aprobat de Conferinţa Naţională din 14 septembrie 2006.
Norma nr.38 privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor
contabili aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior nr.61 din 1 septembrie 2004
stabileşte ca obligaţii pentru CECCAR:
a. să promoveze programe de educaţie permanentă pentru toţi profesioniştii
contabili;

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -
54
b. să faciliteze accesul profesioniştilor contabili la oportunităţile şi resursele de
dezvoltare profesională continuă;
c. să stabilească standarde de dezvoltare şi de menţinere a competenţei
profesionale necesare pentru protejarea interesului public;
d. să monitorizeze şi să implementeze dezvoltarea continuă pentru menţinerea
competenţei profesionale a profesioniştilor contabili.

Toţi profesioniştii contabili, indiferent de serviciile profesionale în care sunt


implicaţi au obligaţia de a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională relevantă
naturii şi responsabilităţii lor profesionale.
CECCAR promovează importanţa îmbunătăţirii permanente a competenţelor şi
angajamentului pentru o învăţare pe tot parcursul vieţii active în profesie, pentru toţi
profesioniştii contabili, membri sau nemembri ai Corpului.
Procesul învăţării pe viaţă, începe devreme şi continuă cu programul educaţional
de a deveni calificat ca profesionist contabil, dezvoltând abilităţile, etica, valorile şi
aptitudinile profesionale, începe devreme şi continuă cu procesul educaţional de a
deveni calificat ca profesionist contabil, dezvoltând abilităţile, etica, valorile şi
aptitudinile profesionale, câştigate până la momentul calificării de bază.
CECCAR ca membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) s-a
angajat să îndeplinească obiectivul IFAC de dezvoltare şi întărire a unei profesii
contabile, coordonate la nivel mondial, cu standarde armonizate.
Pentru atingerea acestui obiectiv, IFAC elaborează îndrumări referitoare la etică
pentru contabilii profesionişti, considerând că prin publicarea acestor îndrumări va
îmbunătăţi nivelul de uniformitate al eticii profesionale din întreaga lume.
Ca o condiţie a apartenenţei, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România este obligat să sprijine activitatea IFAC, punând la dispoziţia
membrilor săi şi ai asociaţiilor profesionale patronate de el, şi al tuturor profesioniştilor
contabili (membri sau nemembri ai Corpului) toate regulile de îndrumare elaborate de
IFAC şi să acţioneze, utilizând toate mijloacele, pentru adaptarea la condiţiile locale
ale acestora.
Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA
PROFESIEI
- MAI 2007 -
55

Ec. Vasile CIORNOHUZ ORGANIZAREA


PROFESIEI
- MAI 2007 -