Sunteți pe pagina 1din 4

Biserica viului Dumnezeu

Apartenen a la biserica lui Dumnezeu este un privilegiu unic, un privilegiu care satisface sufletul. Este inten ia Divinit ii s strâng un popor din toate col urile p mântului pentru a-i uni într-un singur trup trupul lui Hristos, Biserica al c rei cap este Însu i Isus Hristos To i cei care sunt copii ai lui Dumnezeu în Hristos Isus sunt membri ai acestui trup i, în aceast rela ie, ei se pot bucura de p rt ie unul cu altul i cu Domnul i Înv torul lor.

În Scriptur , referirea la biseric se face prin expresii cum ar fi biserica Domnului (Fapte 20,28), trupul lui Hristos (Ef. 4,12), biserica Dumnezeului celui viu (1 Tim. 3,15). Ultima expresie a inspirat alegerea titlului pentru acest capitol.

Cuvântul biseric , a a cum este folosit în raportul biblic, are cel pu in dou sensuri: un sens general, care se aplic bisericii din întreaga lume (Mat. 16,18; 1 Cor. 12,28) i, de asemenea, un sens particular, care se aplic bisericii dintr o localitate sau dintr-o regiune. Observa i în textele urm toare faptul c bisericile locale sunt men ionate astfel: biserica din Roma (Rom. 1,6.7), biserica din Corint (1 Cor. 1,2), biserica din Tesalonic (1 Tes. 1,1). De asemenea, nota i referirile care se fac la bisericile dintr o anumit provincie: bisericile din Galatia (1 Cor. 16,1), bisericile din Asia (1 Cor. 16,19), bisericile din Siria i din Cilicia (Fapte 15,41).

Hristos, care este capul Bisericii i Domnul ei cel viu, manifest o profund dragoste pentru membrii trupului S u. El trebuie s fie glorificat prin biseric (Ef. 3,21). Prin ea, El vrea s dezv luie în elepciunea nespus de felurit a lui Dumnezeu (Ef. 3,10). Zi de zi, El Î i hr ne te Biserica (Ef. 5,29) i dorin a Lui arz toare este de a o face s ajung sl vit , f r pat , f r zbârcitur sau altceva de felul acesta, ci sfânt i f r prihan (Ef. 5,27).

Niciun zid de desp r ire

Prin normele enun ate i prin exemplu S u, Hristos a c utat s înve e adev rul acesta: a fi cu Dumnezeu înseamn c nu mai trebuie s existe niciun zid de desp r ire între Israel i celelalte popoare (Ioan 4,4 42; 10,16; Luca 9,51 56; Mat. 15,21 28). Apostolul Pavel scria: Neamurile sunt împreun -mo tenitoare cu noi, alc tuiesc un singur trup cu noi i iau parte cu noi la acelea i f g duin e în Hristos Isus prin Evanghelie . (Ef. 3,6)

Printre urma ii lui Hristos nu trebuie s existe vreo deosebire de clas social , na ionalitate, ras sau culoare, c ci to i sunt din acela i sânge, iar dorin a Domnului Hristos este ca oricine crede în El s nu piar , ci s aib via a ve nic (Ioan 3,16). To i cei ale i ai lui Dumnezeu sunt fra i, sunt o nou umanitate, pentru c to i sunte i una în Hristos Isus . (Gal. 3,28)

Hristos a venit pe acest p mânt cu o solie de mil i iertare. El a a ezat temelia unei religii prin care iudei i neamuri, albi i negri, cei liberi i cei robi sunt lega i laolalt în aceea i fr ie, recunoscu i ca fiind egali înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul are o dragoste nem rginit pentru fiecare fiin omeneasc . (M rturii, vol. 7, pag. 225)

Dumnezeu nu recunoa te nicio deosebire de na ionalitate, ras sau clas social . El este Creatorul întregii omeniri. To i oamenii apar in prin crea ie unei singure familii i to i sunt una prin r scump rare. Hristos a venit s d râme orice zid de desp r ire i s deschid orice compartiment al Templului pentru ca fiecare fiin s aib intrare liber la tronul lui Dumnezeu

Biserica viului Dumnezeu

În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod. To i sunt adu i aproape prin sângele Lui pre ios. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 386)

Obiectul suprem al aten iei lui Hristos

Cei care sunt în serviciul S u, chema i la conducere în biseric , trebuie s îi slujeasc (1 Tim. 3,5). Ei au datoria s p storeasc biserica Domnului (Fapte 20,28) i pe umerii lor st grija

pentru toate bisericile , a a cum a fost experien a apostolului iubit al neamurilor (2 Cor. 11,28). Urm toarele pasaje din Spiritul Profetic ilustreaz marea dragoste a lui Hristos pentru poporul

S u strâns laolalt în p rt ia bisericii: M rturisesc fra ilor i surorilor mele c biserica lui

Hristos, a a slab i plin de defecte cum ar putea fi, este singura organiza ie de pe p mânt

asupra c reia El Î i îndreapt suprema Sa aten ie. În timp ce transmite întregii lumi invita ia de

a veni la El i a fi salvat , Isus îns rcineaz pe îngerii Lui s acorde ajutor divin fiec rui suflet zdrobit care vine la El în poc in . Prin Duhul S u cel Sfânt, El vine în mod personal în mijlocul bisericii Sale. Dac ai p stra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca s fii de temut. Eu n d jduiesc în Domnul, sufletul meu n d jduie te i a tept f g duin a Lui. Sufletul meu a teapt pe Domnul, mai mult

decât a teapt str jerii diminea a

îndurarea i la El este bel ug de r scump rare! El va r scump ra pe Israel din toate nelegiuirile lui . (Psalmi 130,3 8)

Israele, pune i n dejdea în Domnul, c ci la Domnul este

Pastori i întreaga biseric , fie ca acesta s fie limbajul nostru, pornind din inimi care r spund la marea bun tate i iubire a lui Dumnezeu fa de noi, ca popor i ca indivizi: Pune i n dejdea în Domnul, Israele, de acum i pân în veac! Voi, care sta i în Casa Domnului, în cur ile Casei Dumnezeului vostru! L uda i pe Domnul, c ci Domnul este bun; cânta i Numele Lui, c ci este binevoitor. C ci Domnul i a ales pe Iacov, pe Israel, ca s fie al Lui. tiu c Domnul este mare

i c Domnul nostru este mai presus de to i dumnezeii (Ps. 135,2 5). Fra ilor i surorile mele,

ave i în vedere faptul c Domul are un popor, un popor ales Biserica Sa pentru a fi a Sa, proprietatea Sa, fort rea a Sa, pe care o p streaz într o lume plin de p cat i de revolt . El a inten ionat ca în ea s nu fie recunoscut nicio alt autoritate decât a Sa, i nicio alt lege decât propria Sa lege . (M rturii pentru pastori, pag. 15,16)

Împotrivirea vr jma ului

Satana are i el o mare confedera ie, biserica sa. Hristos o nume te sinagoga Satanei , pentru

c membrii ei sunt copii ai p catului. Membrii bisericii lui Satana lucreaz continuu pentru a da

la o parte Legea divin i pentru a produce confuzie în ceea ce prive te deosebirea dintre bine

i r u. Satana lucreaz cu mare putere în i prin copiii neascult rii pentru a în l a tr darea i apostazia la rangul de adev r i de credincio ie. În aceste timpuri, puterea inspira iei lui satanice determin pe oameni s duc la înf ptuire marea r zvr tire început de el în cer împotriva lui Dumnezeu. (Idem, pag. 16)

"În acest timp, biserica trebuie s i îmbrace frumosul s u ve mânt: Hristos, neprih nirea noastr . Exist distinc ii clare i hot râte care trebuie restabilite, cât i exemplificate în fa a

lumii, prin în l area poruncilor lui Dumnezeu i a credin ei lui Isus. Frumuse ea sfin eniei trebuie

s apar în toat str lucirea ei originar , în contrast cu diformitatea i întunecimea celor

Biserica viului Dumnezeu

necredincio i, ale celor care s au r zvr tit împotriva Legii lui Dumnezeu. Astfel, noi Îl recunoa tem pe Dumnezeu i recunoa tem Legea Sa, temelia guvern rii Sale în ceruri i pe tot

p mântul. Autoritatea Lui trebuie s fie p strat în mod distinct i clar în fa a lumii i nicio lege

care contravine Legii lui Iehova nu trebuie s fie recunoscut . Dac , în pofida reglement rilor lui Dumnezeu, i se permite lumii s influen eze deciziile i ac iunile noastre, atunci scopul lui Dumnezeu nu este atins. Dac biserica ov ie aici, oricât de credibil ar fi pretextul, în c r ile din ceruri se scrie în dreptul ei acuza ia de tr dare a celei mai sfinte încrederi i lips de credincio ie fa de Împ r ia lui Hristos. Biserica trebuie s in la principiile ei cu fermitate i cu hot râre în fa a întregului Univers ceresc i a împ r iilor p mântului. Credincio ia statornic în p strarea onoarei i sfin eniei Legii lui Dumnezeu va atrage aten ia i admira ia chiar i din

partea lumii. V zând faptele bune ale credincio ilor, mul i vor fi condu i s -L sl veasc pe Tat l nostru ceresc. Cei loiali i devota i poart acreditarea cerului, iar nu pe cea a puternicilor

P mântului. To i oamenii vor ajunge s cunoasc cine sunt ucenicii ale i i credincio i i îi vor

recunoa te atunci când vor fi încorona i i glorifica i drept cei care au onorat pe Dumnezeu i pe

care El i a onorat, dându-le în st pânire o greutate ve nic de slav

(Idem, pag.16, 17)

Biserica, des vâr it în Hristos

Domnul a înzestrat biserica Sa cu talente i binecuvânt ri pentru ca ea s fie des vâr it în El

i s poat prezenta lumii imaginea propriei Sale des vâr iri, o continu reprezentare a unei

alte lumi, lumea ve nic , a unor legi care sunt mai presus de legile p mânte ti. Biserica Sa trebuie s fie un templu construit dup asem narea divin . Îngerul arhitect a adus din cer trestia de aur de m surat, pentru ca fiecare piatr s fie cioplit i dimensionat dup m sura divin i lustruit pentru a str luci ca o emblem a cerului, r spândind în toate direc iile razele

str lucitoare i clare ale Soarelui Neprih nirii. Biserica trebuie s fie hr nit cu mana din cer i

s fie p strat sub paza unic a harului S u. Îmbr cat cu armura des vâr it a luminii i

neprih nirii, ea intr în lupta ei final . Zgura, material f r valoare, va fi mistuit , i influen a adev rului m rturise te lumii despre caracterul lui sfin itor i înnobilator

Domnul Isus ac ioneaz asupra inimilor omene ti, prin manifestarea milei i a harului S u îmbel ugat. El realizeaz transform ri atât de uimitoare, încât Satana, cu toat l ud ro ia sa triumfalist , cu toat confedera ia r ului unit împotriva lui Dumnezeu i a legilor guvern rii

Sale, îi prive te ca pe o fort rea inaccesibil pentru sofismele i în el ciunile lui. Ei constituie pentru Satana un mister inexplicabil. Îngerii lui Dumnezeu, serafimii i heruvimii, puterile îns rcinate s coopereze cu agen ii omene ti, privesc cu uimire i bucurie faptul c oameni

c zu i, odat copii ai mâniei, înv ând de la Hristos, dezvolt caractere dup asem narea divin

pentru a deveni fii i fiice ale lui Dumnezeu, pentru a îndeplini un rol important în preocup rile i dorin ele cerului.

Hristos a oferit bisericii Sale înzestr ri ample, a a încât s poat primi o mare recompens de slav din proprietatea Sa cump rat i r scump rat . Biserica, fiind înzestrat cu neprih nirea lui Hristos, este depozitara Sa, în care bog ia milei, a iubirii Sale trebuie s fie descoperit pe deplin. Declara ia din rug ciunea Sa de mijlocire, cu privire la faptul c iubirea Tat lui fa de noi este tot atât de mare cât i fa de El Însu i, Fiul, unicul n scut, i c noi vom fi cu El acolo unde este El, pentru ve nicie, una cu Hristos i cu Tat l, este o minune pentru o tile cere ti i constituie marea lor bucurie. Darul bogat, deplin i îmbel ugat al Duhului Sfânt trebuie s fie

Biserica viului Dumnezeu

pentru biseric asemenea unui zid de foc împrejmuitor, peste care puterile iadului nu vor putea trece. Hristos prive te pe poporul S u, în puritatea lor imaculat i în des vâr irea lor f r pat , ca fiind r splata suferin elor Sale, a umilin ei i a dragostei Sale, completarea gloriei Sale Hristos, marele centru de la care vine toat slava. Ferici i sunt cei chema i la osp ul nun ii Mielului. (Idem, pag. 15 19)

Biserica Adventist de Ziua a aptea sus ine principiile unit ii bisericii lui Hristos, enun ate mai sus. Prin pacea i puterea pe care le aduce neprih nirea lui Hristos, Biserica este angajat s înving orice barier pe care p catul a ridicat o între fiin ele omene ti.