Sunteți pe pagina 1din 129

Scribd

Upload a Document
Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...


Bottom of Form
Explore

Documents
• Books - Fiction
• Books - Non-fiction
• Health & Medicine
• Brochures/Catalogs
• Government Docs
• How-To Guides/Manuals
• Magazines/Newspapers
• Recipes/Menus
• School Work
• + all categories

• Featured
• Recent

People
• Authors
• Students
• Researchers
• Publishers
• Government & Nonprofits
• Businesses
• Musicians
• Artists & Designers
• Teachers
• + all categories

• Most Followed
• Popular
• Sign Up
• |
• Log In
1
First Page
Previous Page
Next Page

/ 214
Sections not available
Zoom Out
Zoom In
Fullscreen
Exit Fullscreen
Select View Mode

View Mode
BookSlideshowScroll
Top of Form
Search w it

Bottom of Form
Readcast
Add a Comment
Embed & Share

Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're
reading. Select the sites below and start sharing.

Readcast this Document


Top of Form
8722f69692653f3

Login to Add a Comment


4gen

Bottom of Form

Share & Embed


Add to Collections
Download this Document for Free
Auto-hide: on
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 1
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Ilustraþiile, informaþiile tehnice, datele ºi descrierile din aceastã publicaþie erau corecte la data bunului de tipar. Ne rezervãm dreptul de a opera
orice modificãri necesare, în conformitate cu dezvoltãrile ºi îmbunãtãþirile permanente.
Aceastã publicaþie nu va putea fi multiplicatã, retipãritã, stocatã pe un sistem de procesare a datelor
sau transmisã prin mijloace electronice, mecanice, fotografice sau de altã naturã, sau înregistratã,
tradusã, editatã, prescurtatã sau dezvoltatã fãrã acordul prealabil, scris, al Ford-Werke Aktiengesellschaft.
Aceeaºi regulã se aplicã extragerii de pasaje din acest manual ºi utilizãrii lor în alte publicaþii.
La realizarea acestei publicaþii s-a acordat o atenþie deosebitã pentru redactarea cât mai completã ºi
mai exact posibilã, dar încã mai pot apãrea modificãri ulterioare.

Aceastã publicaþie descrie opþiunile ºi variantele de echipamente disponibile pentru întreaga gamã de modele Ford din toate þãrile europene, prin
urmare unele din articolele cuprinse în manual ar putea sã nu fie aplicabile vehiculului dumneavoastrã.
Important: Piesele ºi accesoriile originale Ford au fost create special pentru vehiculele Ford. Deci,
sunt destinate special vehiculelor Ford.
Dorim sã subliniem faptul cã piesele ºi accesoriile altele decât cele menþionate mai sus nu au fost
examinate ºi aprobate de Ford decât dacã acest lucru este specificat în mod explicit. În ciuda monitorizãrii
continue a producþiei pieþei, nu putem certifica compatibilitatea unor astfel de produse. Ford nu îºi
asumã responsabilitatea pentru nici o defecþiune cauzatã de utilizarea unor astfel de produse.
© Copyright 2004
Publicat de Ford-Werke Aktiengesellschaft, Departamentul Servicii Clienþi Ford
Tipãrit de Romcar, aprilie 2005
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 2
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Introducere
2
Instrumente de bord
4
Sisteme de informaþii vehicul
11
Comenzi climatizare
34
Lumini
46
Comenzile ºoferului
52
Sisteme de blocare (siguranþã)
68
Scaune ºi sisteme de siguranþã
90
Conducerea vehiculului
113
Situaþii de oprire de urgenþã
147
Curãþarea
177
Întreþinerea
179
Capacitãþi ºi specificaþii
190
Index
209
Cuprins
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 3
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Reviziile efectuate regulat contribuie


la menþinerea þinutei de drum ºi
valorii de revânzare a vehiculului. O
reþea de mai mult de 7000 de ateliere
autorizate Ford, la nivelul întregii
Europe, vã stã la dispoziþie cu
experienþa de service ºi
profesionalismul acestora, pentru a
vã ajuta în orice moment.
Personalul special instruit al acestor dealeri are o înaltã calificare pentru a asigura service adecvat ºi de calitate,
vehiculului dvs. De asemenea, acest personal dispune de o gamã largã de scule ºi echipamente specializate,
realizate special pentru intervenþiile
asupra vehiculelor Ford.
Introducere
2PREFAÞÃ
Felicitãri pentru achiziþionarea noului
dvs. autovehicul Ford. Vã rugãm sã
încercaþi sã vã familiarizaþi foarte
bine cu vehiculul dvs. citind acest
manual al proprietarului. Cu cât veþi
ºti ºi înþelege mai multe despre
vehiculul dvs., cu atât va fi mare
siguranþa, economia ºi plãcerea de
care veþi beneficia conducându-l.
Manualul Proprietarului descrie
fiecare opþiune ºi variantã de model
disponibilã în fiecare þarã
europeanã ºi, ca urmare, unele
articole cuprinse în manual este
posibil sã nu se aplice vehiculului
dvs. În plus, datoritã ciclurilor de
tipãrire, acesta poate descrie
anumite dotãri înainte ca acestea
sã fie, în general, disponibile.
Nu uitaþi sã predaþi ºi
Manualul Proprietarului
atunci când vindeþi autovehiculul.
Acesta este parte integrantã a
vehiculului.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 4
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Introducere
3
RODAJUL
Evitaþi sã conduceþi prea agresiv pe
parcursul primilor 1 500 km. Variaþi
frecvent viteza ºi treceþi într-o treaptã
superioarã mai devreme. Evitaþi forþarea
motorului.
Noile anvelope necesitã un rodaj pe o
distanþã de aproximativ 500 km. În
aceastã perioadã, la conducere, vehiculul poate prezenta caracteristici diferite. Din acest motiv, evitaþi bruscarea
maºinii pe parcursul primilor 500 km.
Dacã este posibil, va trebui sã evitaþi
frânãrile bruºte pe parcursul primilor 150
km în oraº ºi a primilor 1 500 km pe
autostradã.
De la 1 500 km, puteþi creºte treptat
performanþele vehiculului pânã la vitezele
maxime permise.
Vã dorim sã vã bucuraþi de plãcerea ºi
siguranþa oferitã de conducerea
autovehiculului dumneavoastrã Ford.
PENTRU SIGURANÞA
DUMNEAVOASTRÃ ªI PROTECÞIA
MEDIULUI
Simbolurile de avertizare
din acest manual
Cum puteþi reduce riscul de rãnire
personalã ºi cum puteþi preveni posibilele daune provocate altora, vehiculului dvs. ºi echipamentelor acestuia? În acest
manual, rãspunsurile la astfel de întrebãri
sunt incluse în comentariile puse în
evidenþã prin simbolul triunghiului de
avertizare.
Notã:
Informaþiile importante sunt de asemenea prezentate în paragrafele introduse prin cuvântulNotã:
Simbolurile de avertizare
de pe vehiculul dvs.
Când observaþi acest simbol,
este absolut necesar sã
consultaþi secþiunea
corespunzãtoare din acest
manual, înainte de a atinge o piesã sau
dispozitiv sau de a încerca sã faceþi orice
fel de reglaje.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 5
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
4
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 6
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
5
Poziþia
Vezi pagina
46-48
49
11,50
6-10
52
53-55
34
AC
DEF
GB
Descriere
Buton lumini exterioare / faruri de ceaþã / lãmpi
de ceaþã
Buton de reglare pe înãlþime faruri
Maneta multifuncþionalã: Comenzi Centrul de Mesaje, semnalizatoare direcþie, faza lungã a farurilor
Grupul de instrumente
Claxon
Manetã ºtergãtor de parbriz
Fante de ventilaþie

Comutator lumini de avarie


Echipament audio: vezi manualul separat
Încãlzire / ventilaþie / aer condiþionat
Lampã semnalizare airbag dezactivat

Buton pentru încãlzirea lunetei


Buton pentru încãlzirea parbrizului
Buton de acþionare Program Electronic de
Stabilitate (ESP)
Buton încãlzire scaun faþã
Contact

Reglare volan
Control automat vitezã
Telecomandã pentru sistemul audio
Buton de reglare luminozitate instrumente de bord
HI
J
KL
MN
OP
QRST
147
-
34-43
105
43
43
115
93

117
52
57
56
50
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 7
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
6
Simboluri
Poziþia
Vezi pagina
99
46
105
185
50
88
114
AC
DEF
GB
Funcþie
Lampã de avertizare legare centurã
de siguranþã
Lampã de control faruri
Lampã de avertizare airbag-uri/
dispozitive de pretensionare centuri
Lampã de avertizare pentru presiunea
uleiului
Lampã de control semnalizatoare
Lampã de control sistem de
imobilizare motor
Lampã de avertizare sistem ABS
LÃMPI DE AVERTIZARE ªI DE CONTROL
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 8
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
7
Simboluri
Poziþia
Vezi pagina
13,130
50
115
8
48
119
57
HJ
KL
MNI
Funcþie
Lampã de avertizare nivel scãzut
de combustibil
Lampã de control fazã lungã
Lampã de control sistem ESP
Lampã de avertizare motor
Lãmpi de ceaþã1
Lampã de control bujie incandescentã
Lampã de control sistem de control
automat al vitezei
OP
QRST
Lampã de avertizare uºi deschise2
Lampã de avertizare sistem de frânare
Lampã de avertizare turaþie maximã
motor
Lampã de avertizare defecþiune grup
motopropulsor2
Lampã de avertizare temperaturi
scãzute
Lampã de avertizare direcþie
servoasistatã2
Faruri de ceaþã1
Lampã de avertizare contact
71
113, 114, 185
122
8
14
187
48
172
1 Poziþia lãmpilor de control poate varia în funcþie de echipamentul din dotarea vehiculului.
2 Vehicule fãrã Centru de Mesaje.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 9
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
8La cuplarea contactului se aprind
urmãtoarele lãmpi de avertizare ºi
control:
• Airbag-uri / dispozitive de pretensionare
centuri
• Presiune ulei
• Sistem de imobilizare
• ABS
• ESP
• Motor
• Uºi deschise
• Sistem de frânare
• Defecþiune sisteme motopropulsoare
• Lampã de avertizare pericol de îngheþ
• Servodirecþie
• Contact
Dacã, la cuplarea contactului, o lampã
indicatoare sau o lampã de avertizare nu
se aprinde, este indicatã o defecþiune.
Verificaþi sistemul la un specialist.
Lãmpi de avertizare motor
Lampã de avertizare motor
Dacã rãmâne aprinsã când motorul
funcþioneazã, acest lucru indicã o
defecþiune.
În cazul în careclipeºte, în timpul
mersului, reduceþi imediat viteza
vehiculului.
Dacã va continua sã clipeascã, evitaþi
accelerarea bruscã ºi turarea puternicã a
motorului.
Verificaþi imediat vehiculul la un
specialist.
Lampã de avertizare defecþiune
grup motopropulsor
Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,
acest lucru indicã o defecþiune a
motorului ºi a sistemelor grupului
motopropulsor. Opriþi imediat maºina ºi
motorul.
Verificaþi imediat motorul la un specialist.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 10
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
9
C Indicator nivel combustibil
Sãgeata de lângã simbolul pompei de
combustibil indicã partea vehiculului pe care este localizat buºonul rezervorului de combustibil.
D Vitezometru
INDICATOARE ªI INSTRUMENTE DE
MÃSURÃ
A Turometru
La vehiculele cu motor diesel, turometrul
ajunge la 6 000 de rotaþii pe minut.
B Indicator temperaturã lichid de
rãcire motor
La temperaturi de funcþionare normale,
acul rãmâne în zona centralã a cadranului
turometrului.
Dacã acul intrã în zona roºie, înseamnã
cã motorul este supraîncãlzit. Decuplaþi
contactul ºi reperaþi sursa problemei,
imediat ce motorul s-a rãcit.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 11
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Instrumente de bord
10
• O barã de stare, în dreapta 3 afiºajului, va efectua numerotarea inversã a distanþei pânã la urmãtorul viraj.
Centru de Mesaje
• Contor de parcurs4
Contorul de parcurs înregistreazã
individual distanþa parcursã de vehicul
pe durata unei cãlãtorii.
• Kilometraj5
Înregistreazã distanþa totalã parcursã de
vehicul.
Pentru informaþii suplimentare privind
Centrul de Mesaje, consultaþi capitolul
Sisteme de informaþii vehicul, de la
pagina 11.
Vehicule fãrã Centru de Mesaje
Legendã
4 Tripmeter = Contor de parcurs
5 Odometer = Kilometraj
6 Reset button = Buton de resetare
E Afiºaj multifuncþional ºi Centru
de Mesaje
Afiºaj multifuncþional
La vehiculele cu transmisie automatã,
vor fi indicate urmãtoarele:
• Treapta de vitezã curent selectatã de
transmisie 1 –P (Parcare),R
(Marºarier),N (Neutru) sauD
(Conducere).
• Modul curent selectat – automat sau
manual.
• În modul manual, afiºajul indicã treapta
de vitezã curent selectatã de transmisie.
Pentru informaþii suplimentare privind
transmisia automatã, consultaþi secþiunea
Transmisie automatã, de la pagina 123.

La vehiculele dotate cu sistem de


navigaþie, când acesta este activat, vor
fi indicate urmãtoarele:
• Sãgeata 2 va indica direcþia
urmãtorului viraj.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 12
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul11


CENTRU DE MESAJE
Cu ajutorul Centrului de Mesaje ºi a
manetei multifuncþionale, situatã pe
coloana de direcþie, pot fi programate
diverse sisteme.
Centrul de Mesaje oferã, de asemenea,
mesaje de avertizare cu privire la avarii
sau defecþiuni ale sistemului. Pentru
informaþii suplimentare, consultaþi
secþiunea Mesaje de avertizare, de la
pagina 14.
Notã: Afiºajele depind de echipamentele
din dotare ºi, prin urmare, anumite afiºaje ar putea sã nu aparã pe Centrul de Mesaje al vehiculului dumneavoastrã.
Din motive de securitate pe
ºosea, setaþi ºi resetaþi
funcþiile doar când vehiculul este
staþionat.
Comenzi
Legendã
SET = SETARE
RESET = RESETARE
MENIU = MENIU
Rotiþi butonul rotativ pentru a derula
afiºajele disponibile dintr-un meniu sau
pentru a alege o setare.
Pentru a derula automat, þineþi butonul
rotativ în sus sau în jos.
Legendã
SET = SETARE
RESET = RESETARE
MENIU = MENIU
Apãsaþi butonulSET/RESET (setare/ resetare), pentru a alege un sub-meniu ºi pentru a regla setãrile.
Dacã avertizãrile sonore sunt activate, la fiecare apãsare a butonului se va auzi un sunet scurt.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 13
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul


12
Prezentare generalã a afiºajelor Main meniu (meniu principal)
Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula afiºajele disponibile din meniu ºi apãsaþi
SET / RESET pentru a alege un sub-meniu ºi / sau pentru a regla setãrile.
vezi pagina 13
Legendã
DISTANCE TO EMPTY = DISTANÞA DE PARCURS
PÂNÃ LA GOLIREA REZERVORULUI
vezi pagina 13
Legendã
AVERAGE FUEL = CONSUMUL MEDIU DE
COMBUSTIBIL
vezi pagina 13
Legendã
AVERAGE SPEED = VITEZA MEDIE
vezi pagina 13
Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA AERULUI
EXTERIOR
vezi pagina 14
Legendã
WARNING MESSAGES = MESAJE DE AVERTIZARE
vezi pagina 14

Legendã
YOUR SETTINGS = SETÃRI PERSONALE
SET/RESET = SETARE / RESETARE
vezi pagina 19
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 14
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul13


Meniul Principal
Kilometraj
Contor de parcurs
În plus, la distanþa de 80 km sau la
distanþe inferioare, lampa de avertizare nivel scãzut de combustibil se aprinde. Consultaþi, de asemenea, ºi secþiunea
Lampã de avertizare nivel scãzut de
combustibil, de la pagina 130:

Legendã
DISTANCE TO EMPTY = DISTANÞA DE
PARCURS PÂNÃ LA GOLIREA
REZERVORULUI
Acest afiºaj indicã distanþa aproximativã
pe care maºina o va parcurge cu
combustibilul rãmas în rezervor.
Schimbarea stilului de conducere a
vehiculului poate determina modificarea
valorii afiºate.
La urmãtoarele distanþe, veþi putea auzi
un sunet scurt de avertizare: 80 km, 40
km, 20 km, 0 km.
Pentru a reseta (a aduce la zero), apãsaþi
butonulSET/RESET
(SETARE/RESETARE).
Distanþa de parcurs pânã la golirea
rezervorului
Consumul mediu de combustibil
Legendã
AVERAGE FUEL = CONSUMUL MEDIU DE
COMBUSTIBIL
Acest afiºaj indicã valoarea consumului mediu de combustibil din momentul în care aceastã funcþie a fost setatã
ultima oarã.
Pentru a reseta, efectuaþi trecerea la acest afiºaj, folosind butonul rotativ ºi apãsaþi butonulSET/RESET.
Viteza medie
Legendã
AVERAGE SPEED = VITEZA MEDIE
Acest afiºaj indicã viteza medie de rulare
a vehiculului, calculatã pe ultimii 1 000
km parcurºi sau de la ultima resetare a
funcþiei.
Apãsaþi butonulSET/RESET, pentru a
readuce la valoarea zero.
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005
Page 15
Composite
C
M
Y
CM MY CY CMY K
Sisteme de informaþii vehicul
14
Temperatura exterioarã
Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA
EXTERIOARÃ
Acest afiºaj prezintã valoarea
temperaturii exterioare. În urmãtoarele
condiþii de temperaturã, veþi putea auzi
un sunet de avertizare:
+4 °C sau temperaturi mai reduse:
avertizare pericol de îngheþ
0 °C sau temperaturi mai reduse: pericol
de carosabil cu polei
În plus, la temperaturi situate între +4
°C ºi +1 °C, lampa de avertizare
temperaturi scãzute de culoare portocalie
se aprinde. La temperaturi sub +1 °C, lampa de avertizare devine de culoare roºie.
Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA
EXTERIOARÃ
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul
SET/RESET, pentru a comuta între
sistemul metric ºi cel anglo-saxon.
Chiar dacã temperatura creºte
peste +4 °C, nu existã nici o
garanþie cã suprafaþa carosabilã nu
prezintã pericole datoritã condiþiilor
aprige de vreme.
Mesaje de avertizare
Legendã
SET = SETARE
RESET = RESETARE
MENIU = MENIU
De fiecare datã când pe ecran apare un
mesaj de avertizare, ºoferul trebuie sã
confirme receptarea acestuia, apãsând
butonulSET/RESET. Atunci afiºajul
revine la indicaþia prezentatã anterior.
Dacã mai apar astfel de mesaje de
avertizare, repetaþi procedura descrisã
mai sus.
Dupã confirmare, mesajul (ele) de
avertizare va (vor) apãrea în Main meniu
(Meniul principal), la poziþia menþionatã
în diagrama de la pag. 12, pânã ce
problema va fi rezolvatã. Când navigaþi prin Main menu, mesajele de avertizare vor apãrea unul dupã altul, fiecare fiind
afiºat pentru aprox. 2 secunde, iar
confirmarea acestora de la butonul
SET/RESET nu va fi necesarã.
Manual Ford Focus 2005
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
Report this document?
Please tell us reason(s) for reporting this document
Top of Form
8722f69692653f3

doc

Spam or junk

Porn adult content

Hateful or offensive
If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these
directions to submit a copyright infringement notice.
Report

Cancel
Bottom of Form

This is a private document.


Info and Rating
Reads:
8,600

Uploaded:
03/11/2009
Category:
Brochures/Catalogs
Rated:
4.33333 5 false false 0

(3 Ratings)
This is romanian version of a manual for ford focus (not 2008 version of ford focus)
Informational
Ford
ford focus
noul ford focus
manual focus
manual ford focus
cleme pentru
tehnic
(more tags)
Informational
Ford
ford focus
noul ford focus
manual focus
manual ford focus
cleme pentru
tehnic
timp
telecomanda ford
cu buton
aprind
exploatare ford
focus varianta
varianta electronica
baterie ford
farurile
(fewer)
Follow
Irinel Pop
Share & Embed
Related Documents
PreviousNext
1.

p.

277 p.
p.

2.

p.

p.

p.

3.

759 p.
759 p.

759 p.

4.

p.

p.

p.

5.
p.

759 p.

p.

6.

p.

759 p.
p.

7.

184 p.

2 p.

p.

8.

3 p.
p.

1 p.

9.

29 p.

128 p.

2 p.

10.
46 p.

70 p.

22 p.

11.

104 p.

3 p.
10 p.

12.

p.

1 p.

1 p.

13.

1 p.
1 p.

1 p.

14.

1 p.

3 p.

487 p.

15.
4 p.

p.

7 p.

16.

1 p.

1 p.
7 p.

17.

p.

9 p.

4 p.

18.

38 p.
p.

12 p.

19.

2 p.

3 p.

12 p.

20.
170 p.

More from this user


PreviousNext
1.

19 p.

89 p.

156 p.

2.

119 p.
276 p.

27 p.

3.

237 p.

74 p.

167 p.

4.
90 p.

99 p.

26 p.

5.

26 p.

101 p.
25 p.

6.

182 p.

237 p.

147 p.

7.

74 p.
57 p.

58 p.

8.

193 p.

484 p.

16 p.

9.
66 p.

Recent Readcasters

Add a Comment
Top of Form
8722f69692653f3

Submit
document_comme

4gen

Bottom of Form
Ads by Google
Litere Volumetrice cu Led
Iluminare tip LED - RGB - HALOU
Logo-uri luminoase de orice forma !
www.volumetrie.ro

Scule pentru service auto


Elevatoare, aparat dejantat,
echilirat roti, compresoare...
www.lincos.eu

Credit de nevoi personale


Aplici si-l obtii exclusiv online.
Nu trebuie sa te deplasezi deloc.
www.cetelem.ro

Print this document


High Quality
Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).

Scribd Archive > Charge to your Mobile


Phone Bill
You Must be Logged in to Download a Document
Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.
Other login options

Login with Facebook


Top of Form
http://w w w .scrib http://w w w .scrib

13163785 dow nload Scribd.logged_in

Bottom of Form

Signup
I don't have a Facebook account
Top of Form
8722f69692653f3

13163785 dow nload Scribd.logged_in

email address (required)

create username (required)

password (required)
Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.

Privacy policy
You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these
notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.
Bottom of Form

Why Sign up?

Discover and connect with people of similar interests.

Publish your documents quickly and easily.

Share your reading interests on Scribd and social sites.

Already have a Scribd account?


Top of Form
8722f69692653f3

13163785 dow nload Scribd.logged_in

email address or username

password
Log In

Trouble logging in?


Bottom of Form

Login Successful
Now bringing you back...

« Back to Login
Reset your password
Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with
instructions on how to continue.
Top of Form
8722f69692653f3

Email address:

You need to provide a login


for this account as well.

Login:

Submit

Bottom of Form
Upload a Document
Top of Form

Bottom of Form

• Follow Us!
• scribd.com/scribd
• twitter.com/scribd
• facebook.com/scribd
• About
• Press
• Blog
• Partners
• Scribd 101
• Web Stuff
• Scribd Store
• Support
• FAQ
• Developers / API
• Jobs
• Terms
• Copyright
• Privacy
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.

Curs Limba Engleza


DZLDZL