Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE nr.

362 din 13 decembrie 2005


pentru aderarea României la Conven ia privind statutul apatrizilor,
adoptat la New York la 28 septembrie 1954

Textul actului publicat în M.Of. nr. 1146/19 dec. 2005

Parlamentul României adopt prezenta lege.

Art. 1. - Se ader la Conven ia privind statutul apatrizilor, adoptat la New York la 28


septembrie 1954, denumit în continuare Conven ie.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formuleaz


urm toarele rezerve:

1. Cu privire la aplicarea articolului 23 din Conven ie: "România î i rezerv dreptul de a


acorda ajutor public doar apatrizilor care sunt i refugia i, în în elesul Conven iei din 28
iulie 1951 privind statutul refugia ilor i al Protocolului din 31 ianuarie 1967 privind statutul
refugia ilor sau, dup caz, în condi iile legii na ionale."

2. Cu privire la aplicarea articolului 27 din Conven ie: "România î i rezerv dreptul de a


elibera documente de identitate doar acelor apatrizi c rora le-a fost acordat de c tre
autorit ile competente dreptul de a r mâne pe teritoriul României permanent sau, dup
caz, pentru o perioad determinat , în condi iile legii na ionale."

3. Cu privire la aplicarea articolului 31 din Conven ie: "România î i rezerv dreptul de a


expulza un apatrid aflat legal pe teritoriul ei, în condi iile legisla iei în vigoare, atunci când
a s vâr it o infrac iune."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.


75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .

PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR


ADRIAN N STASE

PRE EDINTELE SENATULUI


NICOLAE V C ROIU

Bucure ti, 13 decembrie 2005.


Nr. 362.

CONVEN IE
privind statutul apatrizilor (1954)

PREAMBUL

Înaltele p r i contractante,
considerând c Declara ia Universal a Drepturilor Omului i Carta Na iunilor Unite,
aprobate la 10 decembrie 1948 de c tre Adunarea General a Na iunilor Unite, au afirmat
principiul conform c ruia oamenii se bucur de drepturi i libert i fundamentale f r
discriminare,
considerând c Na iunile Unite i-au manifestat, în diferite ocazii, profundul interes pentru
apatrizi i au depus toate eforturile pentru a asigura apatrizilor exerci iul cel mai larg
posibil al acestor drepturi i libert i fundamentale,
considerând c numai acei apatrizi care sunt în acela i timp i refugia i intr sub inciden a
Conven iei privind statutul refugia ilor din 28 iulie 1951 i c sunt mul i apatrizi care nu
sunt prev zu i în conven ie, considerând c este de dorit ca statutul apatrizilor s fie
reglementat i îmbun t it printr-un acord interna ional,
au convenit dup cum urmeaz :

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

ARTICOLUL 1
Defini ia termenului apatrid

1. În sensul prezentei conven ii, termenul apatrid înseamn o persoan care nu este
considerat cet ean al nici unui stat, conform legii na ionale a acestuia.

2. Prezenta conven ie nu se aplic :

(i) persoanelor care în prezent primesc protec ie sau asisten de la organele ori agen iile
Na iunilor Unite - altele decât Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia i -, pe durata cât
primesc aceast protec ie sau asisten ;
(ii) persoanelor care sunt recunoscute de autorit ile competente ale rii unde î i au
re edin a ca având drepturi i obliga ii legate de faptul c posed cet enia rii
respective;
(iii) persoanelor în leg tur cu care exist motive serioase s se considere urm toarele:
a) au s vâr it o infrac iune împotriva p cii, o crim de r zboi sau o crim împotriva
umanit ii, a a cum sunt definite în instrumentele interna ionale privind aceste categorii de
infrac iuni;
b) au s vâr it o infrac iune nonpolitic grav în afara rii de re edin , înainte de a fi
admise în aceast ar ;
c) au fost acuzate privind s vâr irea unor fapte contrare scopurilor i principiilor Na iunilor
Unite.

ARTICOLUL 2
Obliga ii generale

Orice apatrid are obliga ii fa de ara unde se afl , ceea ce presupune, în special, ca
acesta s se conformeze legilor i regulilor sale, precum i m surilor luate pentru
men inerea ordinii publice.

ARTICOLUL 3
Nediscriminare

Statele contractante vor aplica prevederile prezentei conven ii apatrizilor, f r discriminare


pe motiv de ras , religie sau ar de origine.

ARTICOLUL 4
Religia

Statele contractante vor acorda apatrizilor pe teritoriile lor cel pu in acela i tratament
favorabil pe care îl acord i propriilor cet eni, în ceea ce prive te libertatea de a- i
practica propria religie i libertatea privind educa ia religioas a copiilor acestora.

ARTICOLUL 5
Drepturi acordate separat de prezenta conven ie

Nici o dispozi ie din prezenta conven ie nu va fi prezumat ca afectând vreun drept sau
beneficiu acordat de statele contractante apatrizilor, separat de prezenta conven ie.
ARTICOLUL 6
Termenul în acelea i condi ii

În sensul prezentei conven ii, prin termenul în acelea i condi ii se în elege c orice condi ii
(inclusiv condi iile privind durata i condi iile privind sejurul sau domiciliul) pe care ar trebui
s le îndeplineasc o anume persoan pentru a beneficia de dreptul în cauz , dac nu ar
fi apatrid , trebuie îndeplinite de c tre aceasta, cu excep ia condi iilor pe care apatridul nu
le poate îndeplini datorit naturii acestora.

ARTICOLUL 7
Scutirea de condi ia reciprocit ii

1. Cu excep ia cazului când prezenta conven ie con ine dispozi ii mai favorabile, un stat
contractant va acorda apatrizilor acela i tratament ca i cel acordat str inilor în general.

2. Dup o perioad de 3 ani în care au avut re edin a pe teritoriul statelor contractante,


to i apatrizii vor fi scuti i de condi ia reciprocit ii în aceste state.

3. Fiecare stat contractant va continua s acorde apatrizilor drepturile i beneficiile la care


ace tia aveau dreptul, în absen a reciprocit ii, la data intr rii în vigoare a prezentei
conven ii pentru acel stat.

4. Statele contractante vor considera în mod favorabil posibilitatea de a acorda apatrizilor,


în absen a reciprocit ii, alte drepturi i beneficii decât cele prev zute în alin. 2 i 3 i de a
extinde scutirea de condi ia reciprocit ii asupra acelor apatrizi care nu îndeplinesc
condi iile prev zute în alin. 2 i 3.

5. Dispozi iile alin. 2 i 3 se aplic atât drepturilor i beneficiilor prev zute în art. 13, 18,
19, 21 i 22, cât i drepturilor i beneficiilor prev zute de prezenta conven ie.

ARTICOLUL 8
Scutirea de m surile excep ionale

În ceea ce prive te m surile excep ionale care pot fi luate împotriva unei persoane, unui
bun sau unor interese ale cet enilor sau ale fo tilor cet eni ai unui stat str in, statele
contractante nu vor aplica aceste m suri unui apatrid doar pe motiv c acesta a de inut
anterior cet enia statului str in în cauz . Statele contractante care, conform propriei
legisla ii, sunt împiedicate s aplice principiul general prev zut în prezentul articol vor
acorda scutiri acestor apatrizi în anumite cazuri.

ARTICOLUL 9
M suri provizorii

Nici o dispozi ie a prezentei conven ii nu va împiedica un stat contractant, în timp de


r zboi sau în alte situa ii grave i excep ionale, s ia m surile provizorii pe care le
consider necesare pentru ap rarea securit ii na ionale în cazul unei anumite persoane,
dac statul contractant stabile te c persoana este de fapt apatrid , iar continuarea
acestor m suri este necesar în cazul acesteia, în interesul securit ii na ionale.

ARTICOLUL 10
Continuitatea re edin ei

1. În cazul în care un apatrid a fost dislocat i mutat for at în timpul celui de-al II-lea
R zboi Mondial pe teritoriul unui stat contractant i î i are re edin a acolo, perioada
acestui sejur for at va fi considerat ca fiind re edin legal pe acel teritoriu.

2. În cazul în care un apatrid a fost dislocat for at în timpul celui de-al II-lea R zboi
Mondial de pe teritoriul unui stat contractant i s-a întors acolo, înainte de data intr rii în
vigoare a prezentei conven ii, în scopul ocup rii re edin ei, perioada de edere înainte i
dup aceast mutare for at va fi considerat ca neîntrerupt pentru toate scopurile
pentru care a fost solicitat re edin a neîntrerupt .

ARTICOLUL 11
Marinarii apatrizi

În cazul apatrizilor angaja i cu regularitate ca marinari pe o nav sub pavilionul unui stat
contractant, acesta va examina posibilitatea stabilirii respectivilor pe teritoriul s u i a
emiterii documentelor de c l torie necesare sau a admiterii temporare a acestora pe
teritoriul s u, în vederea facilit rii stabilirii acestora într-o alt ar .

CAPITOLUL II
Statutul juridic

ARTICOLUL 12
Statutul personal

1. Statutul personal al unui apatrid va fi guvernat de legea rii de domiciliu sau, dac nu
are domiciliu, de legea rii de re edin .

2. Drepturile ob inute anterior de c tre apatrid, care depind de statutul s u personal, în


special drepturile referitoare la c s torie, vor fi respectate de statul contractant i, dac
este necesar, se vor supune formalit ilor prev zute de legea acelui stat, cu condi ia ca
dreptul în cauz s fi fost recunoscut de legea statului respectiv dac persoana nu ar fi
devenit apatrid .

ARTICOLUL 13
Bunuri mobile i imobile

Statele contractante vor acorda unui apatrid, pe cât posibil, un tratament favorabil i, în
orice caz, nu mai pu in favorabil decât cel acordat în general str inilor, în acelea i
circumstan e, în ceea ce prive te achizi ionarea de bunuri mobile i imobile i alte drepturi
conexe, precum i împrumuturi i alte contracte legate de bunuri mobile i imobile.

ARTICOLUL 14
Drepturi de autor i proprietate industrial

În ceea ce prive te protec ia propriet ii industriale, cum ar fi inven iile, desenele sau
modelele industriale, m rcile, numele de comer i drepturile de autor pentru opere
literare, de art i tiin ifice, apatridul va beneficia în ara unde î i are re edin a obi nuit
de aceea i protec ie ca i cea acordat propriilor cet eni.

ARTICOLUL 15
Dreptul de asociere

În ceea ce prive te asocia iile nonprofit, nonpolitice i sindicatele, statele contractante vor
acorda apatrizilor care locuiesc legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cât posibil,
în orice situa ie, dar nu mai pu in favorabil decât cel acordat str inilor în general, în
acelea i circumstan e.

ARTICOLUL 16
Accesul la justi ie

1. Orice persoan apatrid va avea acces liber la instan ele situate pe teritoriul tuturor
statelor contractante.

2. Orice persoan apatrid va beneficia în statul contractant unde î i are re edin a


obi nuit de acela i tratament ca i cet enii acestui stat, în probleme legate de accesul la
justi ie, inclusiv asisten a juridic i scutirea de cautio judicatum solvi.
3. Orice persoan apatrid va beneficia, în chestiunile prev zute în alin. 2, în alte ri
decât în aceea unde î i are re edin a obi nuit , de acela i tratament ca i cet enii rii
re edin ei sale obi nuite.

CAPITOLUL III
Câ tigurile din munc

ARTICOLUL 17
Angajarea cu carte de munc

1. Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament
favorabil pe cât posibil i, în orice situa ie, nu mai pu in favorabil decât cel acordat
str inilor în general, în acelea i circumstan e, în ceea ce prive te dreptul de a fi angaja i
cu carte de munc .

2. Statele contractante vor lua în considerare asimilarea drepturilor tuturor apatrizilor în


ceea ce prive te angajarea cu carte de munc cu cele ale propriilor cet eni i, în special,
drepturile acelor apatrizi care au intrat pe teritoriul acestora pe baza unor programe de
recrutare de personal sau de imigrare.

ARTICOLUL 18
Dreptul la libera practic

Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament
favorabil pe cât posibil i, în orice situa ie, nu mai pu in favorabil decât cel acordat
str inilor în general, în acelea i circumstan e, în ceea ce prive te dreptul la libera practic
în domeniul agriculturii, industriei, me te ugurilor i comer ului, precum i dreptul de a
înfiin a societ i comerciale i industriale.

ARTICOLUL 19
Profesiile liberale

Fiecare stat contractant va acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul s u, care au
ob inut diplome recunoscute de autorit ile competente ale acelui stat i care doresc s
practice o profesie liberal , un tratament favorabil pe cât posibil i, în orice situa ie, nu mai
pu in favorabil decât cel acordat str inilor în general, în acelea i circumstan e.

CAPITOLUL IV
Bun starea

ARTICOLUL 20
Ra ionalizarea

În cazul în care exist un sistem de ra ionalizare care se aplic întregii popula ii i care
reglementeaz distribu ia general a produselor în stocuri reduse, apatrizii vor beneficia
de acela i tratament ca i propriii cet eni.

ARTICOLUL 21
Locuin ele

În ceea ce prive te locuin ele, statele contractante, în m sura în care aceast problem
este reglementat de legi sau regulamente ori se supune controlului autorit ilor publice,
vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cât posibil
i, în orice situa ie, nu mai pu in favorabil decât cel acordat str inilor în general, în
acelea i circumstan e.

ARTICOLUL 22
Educa ia public
1. Statele contractante vor acorda apatrizilor acela i tratament ca i cel acordat propriilor
cet eni, în ceea ce prive te educa ia elementar .

2. Statele contractante vor acorda apatrizilor un tratament favorabil pe cât posibil i, în


orice situa ie, nu mai pu in favorabil decât cel acordat str inilor în general, în acelea i
circumstan e, în ceea ce prive te alt educa ie decât cea elementar i, în special,
referitor la accesul la studii, recunoa terea certificatelor de absolvire a unei coli str ine,
diplome i grade, renun area la taxe colare i costuri i acordarea de burse.

ARTICOLUL 23
Ajutorul public

Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acela i tratament
în ceea ce prive te ajutorul i asisten a public ca i cel acordat propriilor cet eni.

ARTICOLUL 24
Legisla ia privind munca i securitatea social

1. Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acela i
tratament ca i cel acordat propriilor cet eni, în urm toarele probleme:

a) în m sura în care aceste aspecte sunt guvernate de legi sau regulamente ori se supun
controlului autorit ilor administrative: remunera ii, inclusiv aloca iile familiale când
acestea fac parte din remunera ii, orele de lucru, orele de lucru peste program, vacan e cu
plat , restric ii asupra activit ii la domiciliu, vârsta minim de angajare, ucenicia i
preg tirea profesional , munca femeilor i a persoanelor tinere, precum i beneficiile
oferite pe baza contractului colectiv de munc ;
b) securitatea social (legisla ie privind accidentele de munc , bolile profesionale,
maternitatea, bolile în general, incapacit ile, vârsta înaintat , decesul, omajul,
responsabilit ile familiale i orice alte împrejur ri neprev zute care, conform legii i
reglement rilor interne, sunt acoperite de asigur rile sociale), în urm toarele limite:
(i) se pot încheia anumite acorduri pentru p strarea drepturilor ob inute i a drepturilor în
curs de dobândire;
(ii) legile interne sau reglement rile rii de domiciliu pot prevedea acorduri speciale
privind beneficii sau p r i din acestea, care s fie pl tite în întregime din fonduri publice, i
privind indemniza ii pl tite persoanelor care nu îndeplinesc condi iile prev zute pentru
ob inerea unei pensii obi nuite.

2. Dreptul la compensa ie în cazul decesului unui apatrid ca urmare a unui accident de


munc sau unei boli profesionale nu va fi afectat de faptul c domiciliul beneficiarului se
afl în afara teritoriului statului contractant.

3. Statele contractante vor extinde i asupra apatrizilor beneficiile acordurilor încheiate


între ele sau care pot fi încheiate între ele în viitor, referitoare la p strarea drepturilor
ob inute i a drepturilor care urmeaz s fie dobândite, privind asigur rile sociale, care se
vor supune doar condi iilor aplicabile cet enilor statelor semnatare ale acordurilor în
cauz .

4. Statele contractante vor lua în considerare extinderea i în cazul apatrizilor, pe cât


posibil, a beneficiilor acordurilor similare care pot fi în vigoare la orice dat între aceste
state contractante i statele noncontractante.

CAPITOLUL V
M suri administrative

ARTICOLUL 25
Asisten administrativ

1. În cazul în care exercitarea unui drept de c tre un apatrid ar necesita în mod normal
asisten a autorit ilor unei ri str ine la care acesta nu poate apela, statul contractant pe
teritoriul c ruia î i are re edin a va lua m suri pentru ca propriile autorit i s îi acorde
aceast asisten .

2. Autoritatea sau autorit ile men ionate în alin. 1 vor transmite sau vor supraveghea
transmiterea c tre apatrizi a acelor documente sau certificate care în mod normal sunt
eliberate str inilor de c tre sau prin intermediul autorit ilor na ionale.

3. Documentele sau certificatele transmise în acest mod vor fi considerate ca înlocuitor al


instrumentelor oficiale transmise str inilor de c tre sau prin intermediul autorit ilor lor
na ionale i vor fi considerate probe în cazul în care nu se dovede te contrariul.

4. În func ie de tratamentul excep ional care poate fi acordat persoanelor s race, se pot
încasa taxe pentru aceste servicii, dar acestea vor fi moderate i stabilite în func ie de
cele aplicate propriilor cet eni pentru servicii similare.

5. Dispozi iile prezentului articol nu vor prejudicia aplicarea art. 27 i 28.

ARTICOLUL 26
Libertatea de mi care

Fiecare stat contractant va acorda apatrizilor afla i legal pe teritoriul s u dreptul de a- i


alege locul de re edin i de a se deplasa liber pe teritoriul s u, în func ie de
reglement rile aplicabile str inilor în general, în acelea i circumstan e.

ARTICOLUL 27
Actele de identitate

Statele contractante vor elibera acte de identitate oric rui apatrid de pe teritoriul lor, care
nu de ine acte de c l torie valabile.

ARTICOLUL 28
Actele de c l torie

Statele contractante vor emite apatrizilor afla i legal pe teritoriul lor acte de c l torie în
scopul deplas rii în afara teritoriului lor, cu excep ia cazului când motive acute de
securitate na ional sau ordine public reclam altfel, iar dispozi iile prezentei conven ii se
vor aplica acestor documente. Statele contractante pot elibera astfel de acte de c l torie
oric rui alt apatrid aflat pe teritoriul lor; acestea vor lua în considerare emiterea acestor
documente apatrizilor de pe teritoriul lor, care nu le pot ob ine din ara unde se afl
re edin a lor legal .

ARTICOLUL 29
Taxe fiscale

1. Statele contractante nu vor impune asupra apatrizilor taxe sau impozite, de orice
natur , altele sau mai mari decât cele care se încaseaz ori care pot fi încasate de la
propriii cet eni în situa ii similare.

2. Nici o dispozi ie a prezentului alineat nu va împiedica aplicarea pentru apatrizi a legilor


i regulilor privind taxele pentru eliberarea c tre str ini a documentelor administrative,
inclusiv a actelor de identitate.

ARTICOLUL 30
Transferul de bunuri

1. Orice stat contractant va permite apatrizilor, conform propriilor legi i regulamente, s - i


transfere bunurile aduse pe teritoriul s u într-un alt stat în care au fost admi i în vederea
restabilirii.
2. Orice stat contractant va lua în considerare cererea apatrizilor privind permisiunea
transfer rii bunurilor, indiferent de loca ie, care sunt necesare restabilirii acestora într-o
alt ar în care au fost admi i.

ARTICOLUL 31
Expulzarea

1. Statele contractante nu vor expulza un apatrid aflat legal pe teritoriul lor, cu excep ia
cazului când exist motive de securitate na ional sau ordine public .

2. Expulzarea unui astfel de apatrid se va face pe baza unei hot râri luate în instan . Cu
excep ia cazului când motive acute de securitate na ional reclam altfel, apatridul va
avea posibilitatea de a prezenta dovezi în ap rarea sa, de a face apel i de a fi
reprezentat în acest scop în fa a autorit ilor competente sau a persoanei ori persoanelor
special desemnate de autoritatea competent .

3. Statele contractante vor permite unui astfel de apatrid s beneficieze de o perioad de


timp rezonabil în care s solicite admiterea legal într-o alt ar . Statele contractante î i
rezerv dreptul de a aplica în aceast perioad m surile interne pe care le consider
necesare.

ARTICOLUL 32
Naturalizarea

Statele contractante vor facilita, pe cât posibil, asimilarea i naturalizarea apatrizilor i, în


special, vor depune toate eforturile pentru a gr bi procedura de naturalizare i de a
reduce pe cât posibil costurile i taxele acestor proceduri.

CAPITOLUL VI
Clauze finale

ARTICOLUL 33
Informa ii privind legisla ia na ional

Statele contractante vor comunica secretarului general al ONU legile i regulamentele pe


care le pot adopta pentru a asigura aplicarea prezentei conven ii.

ARTICOLUL 34
Solu ionarea diferendelor

Orice diferend între p r ile prezentei conven ii, legat de interpretarea sau aplicarea sa,
care nu poate fi solu ionat prin alte mijloace, va fi înaintat Cur ii Interna ionale de Justi ie,
la cererea oric reia dintre p r ile în litigiu.

ARTICOLUL 35
Semnarea, ratificarea i aderarea

1. Prezenta conven ie va fi deschis pentru semnare la sediul ONU pân la data de 31


decembrie 1955.

2. Prezenta conven ie va fi deschis pentru semnare în numele:

a) oric rui stat membru al ONU;


b) oric rui alt stat membru invitat s participe la Conferin a ONU privind statutul
apatrizilor; sau
c) oric rui stat c ruia Adunarea General a ONU îi poate adresa invita ia de semnare sau
de aderare.
3. Prezenta conven ie va fi ratificat , iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la
secretarul general al ONU.

4. Prezenta conven ie va fi deschis pentru aderare de c tre statele men ionate în alin. 2.
Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al
ONU.

ARTICOLUL 36
Clauz de aplicare teritorial

1. Orice stat poate, în momentul semn rii, ratific rii sau ader rii, s declare c prezenta
conven ie se va extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile pentru ale c ror
rela ii interna ionale este responsabil. Aceast declara ie î i va produce efectele când
prezenta conven ie va intra în vigoare pentru statul în cauz .

2. La orice dat ulterioar , orice astfel de extindere susmen ionat poate avea loc printr-o
notificare adresat secretarului general al ONU i î i va produce efectele din cea de-a 90-
a zi de la primirea notific rii de c tre secretarul general al ONU sau de la data intr rii în
vigoare a prezentei conven ii pentru statul în cauz , oricare dintre evenimente are loc mai
târziu.

3. Cu privire la acele teritorii asupra c rora prezenta conven ie nu se extinde la data


semn rii, ratific rii sau ader rii, fiecare stat interesat va considera posibilitatea lu rii
m surilor necesare extinderii aplic rii prezentei conven ii acestor teritorii, cu condi ia ca,
atunci când constitu ia o cere, guvernele teritoriilor respective s î i dea acordul în acest
sens.

ARTICOLUL 37
Clauza federal

În cazul unui stat federal sau al unui stat neunitar, se vor aplica urm toarele dispozi ii:

a) cu privire la acele articole din prezenta conven ie care intr în competen a legislativ a
autorit ii federale, obliga iile guvernului federal vor fi similare, în aceast privin , cu cele
ale p r ilor care nu sunt state federale;
b) cu privire la acele articole din prezenta conven ie care intr în competen a legislativ a
statelor constituente, a provinciilor sau cantoanelor care, conform sistemului constitu ional
al federa iei, nu sunt obligate s ac ioneze în domeniul legislativ, guvernul federal va
aduce la cuno tin aceste articole, cu o recomandare favorabil , autorit ilor competente
ale statelor, provinciilor sau cantoanelor, cât mai curând posibil;
c) un stat federal parte la prezenta conven ie va transmite, la cererea oric ruia dintre
celelalte state contractante, prin intermediul secretarului general al ONU, un document
privind legisla ia i practica federa iei, precum i componen a acesteia, în leg tur cu
oricare dintre dispozi iile prezentei conven ii, i va men iona modul în care acestea au fost
aplicate printr-o ac iune legislativ sau de alt natur .

ARTICOLUL 38
Rezerve

1. La data semn rii, ratific rii sau ader rii, orice stat poate avea rezerve la articolele
prezentei conven ii, altele decât art. 1, 3, 4, 16 alin. 1 i art. 33 pân la art. 42 inclusiv.

2. Orice stat care are o rezerv conform alin. 1 o poate retrage oricând printr-o
comunicare în acest sens, adresat secretarului general al ONU.

ARTICOLUL 39
Intrarea în vigoare

1. Prezenta conven ie va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi care urmeaz datei de
depunere a celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care ratific sau ader la prezenta conven ie dup
depunerea celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare, prezenta conven ie va
intra în vigoare în cea de-a 90-a zi care urmeaz datei de depunere de c tre acest stat a
instrumentului de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 40
Denun area

1. Oricare dintre statele contractante poate denun a prezenta conven ie în orice moment,
printr-o notificare adresat secretarului general al ONU.

2. Denun area va produce efecte pentru statul contractant în cauz la un an de la data


primirii acesteia de c tre secretarul general al ONU.

3. Orice stat care a f cut o declara ie sau o notificare conform art. 36 poate, la orice dat
ulterioar , printr-o notificare adresat secretarului general al ONU, s declare c prezenta
conven ie va înceta s se extind asupra teritoriului s u la un an de la data primirii
notific rii de c tre secretarul general al ONU.

ARTICOLUL 41
Revizuirea

1. Oricare dintre statele contractante poate solicita revizuirea prezentei conven ii în orice
moment, printr-o notificare adresat secretarului general al ONU.

2. Adunarea General a Na iunilor Unite va recomanda m surile, dup caz, care trebuie
luate în leg tur cu aceast cerere.

ARTICOLUL 42
Notific ri transmise de secretarul general al ONU

Secretarul general al ONU va informa to i membrii Na iunilor Unite i statele nemembre


prev zute în art. 35 cu privire la urm toarele:

a) semn rile, ratific rile i ader rile în conformitate cu art. 35;


b) declara iile i notific rile în conformitate cu art. 36;
c) rezervele i retragerile în conformitate cu art. 38;
d) data la care prezenta conven ie va intra în vigoare în conformitate cu art. 39;
e) denun rile i notific rile în conformitate cu art. 40;
f) cererea de revizuire în conformitate cu art. 41.

Subsemna ii, pe deplin autoriza i, am semnat prezenta conven ie în numele guvernelor


noastre.

Încheiat la New York la 28 septembrie 1954, într-un exemplar ale c rui texte în limbile
englez , francez i spaniol sunt egal autentice i vor fi depuse în arhivele Na iunilor
Unite, iar copii certificate ale acestora vor fi transmise tuturor membrilor Na iunilor Unite i
statelor nemembre prev zute în art. 35.

Intrarea în vigoare: 6 iunie 1960, în conformitate cu art. 39.