Sunteți pe pagina 1din 34

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA

MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ


FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 - „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.2 - „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Titlul proiectului: „Şcoala – o şansă pentru fiecare” (ID proiect 4752)
Cod Contract: POSDRU/8/2.2/S/2
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Romi

Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de


catering în cadrul proiectului

„Şcoala – o şansă pentru fiecare” (ID proiect 4752)


Procedura utilizată: Achiziţie directă
Cod CPV 55520000-1

OPIS

SECŢIUNEA I........ Fişa de date


SECŢIUNEA II ……Caiet de sarcini
SECŢIUNEA III …...Formulare şi modele
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI


PENTRU ACHIZIŢIA DIRECTĂ DE
SERVICII DE CATERING

Cod CPV - 55520000-1

Achizitor: Agenţia Naţională pentru Romi

Titlul proiectului POSDRU : Şcoala – o şansă pentru fiecare

ID proiect POSDRU: POSDRU/8/2.2/S/2


Calitatea achizitorului în cadrul Beneficiar
proiectului
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor:
Denumire: AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
Adresă: Splaiul Independenţei 202A, sector 6
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 060022 Ţara: România
Persoana de contact:
1. Pentru informaţii şi clarificări privind documentele care trebuie
prezentate de către ofertant/ specificaţiile tehnice: Marius Todea, telefon:
021-3113048, e-mail: info@anr.gov.ro
E-mail: info@anr.gov.ro Fax: 021-3113048/47
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.anr.gov.ro

1.2. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante


■ ministere ori alte autorităţi ■ servicii publice centrale
publice centrale inclusiv cele □ apărare
subordonate la nivel regional sau □ ordine publică/siguranţă
local naţională
□ agenţii naţionale □ mediu
□ autorităţi locale □ afaceri economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea □ sănătate
publică □ construcţii şi amenajări teritoriale
□ instituţie europeană/organizaţie □ protecţie socială
internaţională □ recreere, cultură şi religie
□ altele: □ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele: cercetare, dezvoltare
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi
contractante
da □ nu ■
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată,
luni-vineri, 09.00 - 17.00
■ altele: Documentaţia de
atribuire este accesibilă pe site-ul
www.anr.gov.ro
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 23.09.2010,


ora limită: 12:00
Adresa: Splaiul Independenţei 202A, sector 6, Bucureşti sau pe
adresa: info@anr.gov.ro
În atenţia: Marius Todea
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:
23.09.2010, ora limită: 17:00

1.3. CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se pot depune:


- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6,
sector 3
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara:
România
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +(40)21 310.46.41
Adresă internet: Fax: +(40)21 310.46.42
http://www.cnsc.ro

I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare După caz, proiect/program finanţat
ale contractului ce urmează a fi din fonduri comunitare da ■ nu □
atribuit Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Fondul Social European Umane 2007 – 2013
şi Axa prioritară 2”Corelarea
Bugetul de Stat învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie
2.2. „Prevenirea şi corectarea
părăsirii timpurii a şcolii”.
Contract nr. POSDRU/8/2.2/S/2

I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare După caz, proiect/program finanţat
ale contractului ce urmează a fi din fonduri comunitare da X □ nu
atribuit □
Proiectul este finantat din:
(buget local, buget de stat sau Fondul Social European prin
alte surse) Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

2013- 87,86%
Bugetul national – 12,14%
Contributie beneficiar – 2%
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere :Servicii de catering – valoare estimată 1088709 lei,
fără TVA.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:


Titlu: Contract de prestări servicii de catering
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi
achiziţionate:
Pentru desfăşurarea şi realizarea în bune condiţii a activităţii 9 prevăzute
în cadrul Proiectului
”Şcoala – o şansă pentru fiecare” (ID proiect 4752) este necesarã
achiziţionarea unor servicii de catering
Descrierea completă a serviciilor se regăseşte la SECTIUNEA II, Caiet de
sarcini - Valoare estimată- 1088709 lei, fără TVA (pt 120 zile lucrătoare
estimate în perioada
2. 1.3. Denumire 01.10
contract 2010-30.05.2011).
şi locaţia lucrării, locul În cazul în
de livrare saucare apar
prestare:
conform
(a) caiet de sarcini
Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii X
Execuţie □ Cumpărare Categoria serviciului
Proiectare şi execuţie □ X □ 2A □
Realizare prin Leasing □
orice mijloace Închiriere □
corespunzătoare 2B X
Cumpărare în
cerinţelor rate Cod CPV - 55520000-
specificate de achizitor 1 Servicii de catering

Principala locaţie a Principalul loc de Principalul loc de
lucrării livrare: prestare:
Locaţii precizate în
caietul de sarcini

2. 1.4. Durata contractului de achiziţie:


De la semnare până la 30.05.2010.

PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă □ Negociere cu anunţ de participare □
Licitaţie restrânsă □ Negociere fără anunţ de participare
Licitaţie restrânsă accelerată □
□ Cerere de oferte □
Dialog competitiv □ Concurs de soluţii □
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Cumpărare directă X
(cu respectarea prevederilor OUG
34/2006 privind achizitia serviciilor
din Anexa 2B si a procedurilor interne
aprobate)

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL


APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut X
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere □
economic

4. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE SI DOCUMENTE SOLICITATE


4.1. Reguli generale
Procedura de atribuire a contractului de prestări servicii respectă prevederile
legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice precum şi Instrucţiunile
AMPOSDRU privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv
principiile privind asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor publice în
procesul de atribuire, promovarea concurenţei dintre operatorii economici,
precum şi garantarea nediscriminării, recunoaşterii reciproce si tratamentului
egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.
Operatorii economici participanţi care îndeplinesc cerinţele enunţate în Caietul de
sarcini au obligaţia de a elabora şi prezenta oferta de servicii de catering
conform prevederilor prezentei documentaţii, respectiv Caietului de sarcini.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

.2. Cerinţele minime de calificare


În cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul
legal al firmei şi ştampilat.

4.2.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului

Declaraţii privind neîncadrarea Cerinţă obligatorie: se completează


în prevederile art.180 din OUG Formularul 1
34/2006
Declaraţie privind Cerinţă obligatorie: se completează
neîncadrarea în prevederile Formularul 2
art. 181 din OUG 34/2006
4.2.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
(înregistrare)
Persoane juridice/fizice - Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de
române Oficiul Registrului Comerţului, de pe lângă instanţa
competentă, pentru conformitate cu originalul cu
semnătură şi ştampilă din care să rezulte adresa
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

actuală şi obiectul de activitate al societăţii.


- Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Camera
de Comert si Industrie Nationala, eliberat cu cel
mult 30 de zile inainte de data depunerii
Avize ofertei, si valabil la data depunerii ofertei.
- Autorizaţii sanitare - care să ateste prestarea
serviciului de preparare şi servire a hranei – tip
catering (de la ASP si DSV )
Aviz sanitar - din partea Ministerului Sănătăţii
pentru acest gen de activitate,
- Aviz sanitar emis de Autoritatea de Sănătate
Publică pentru maşinile de transport a hranei
Persoane juridice .
/fizice străine
4.2.3. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind Minim: 2 recomandări de la alţi beneficiari
capacitatea tehnică O declaraţie pe proprie răspundere că respectă
prevederile actelor normative:
• HG nr.1197/2002 – Norme privind
materialele si obiectele care vin în contact
cu alimentele, modif. şi compl. cu HG nr.
393/2006.
• ORDIN nr. 1563 din 12 septembrie 2008
pentru aprobarea Listei alimentelor
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi
a principiilor care stau la baza unei
alimentaţii sănătoase pentru copii şi
adolescenţi

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE


prin CUMPĂRARE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE CATERING
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

DATA ORA
Termen limită de solicitare a 23.09.2010 12:00
clarificărilor de la autoritatea
contractantă
Termen limită de transmitere a 23.09.2010 17:00
clarificărilor de către autoritatea
contractantă
Termen limită de transmitere a 24.09.2010 11:00
ofertelor
Data şedinţei de deschidere a 24.09.2010 13:00
ofertelor
Data finalizării evaluării ofertelor 24.09.2010 15:00
(estimare)
Informarea ofertanţilor cu privire la 24.09.2010 17:00
rezultatul procedurii de atribuire
(estimare)
Semnare contract (estimare) 27-29.09.2010

4. PREZENTAREA OFERTEI
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

4.1. Limba de Limba română


redactare a ofertei
4.2. Moneda în Lei
care este exprimat
preţul contractului
4.3. Perioada Până la 31.12.2010
minimă de
valabilitate a
ofertei
4.4. Modul de1.Adresa la care se transmite oferta: documentele se
prezentare ascanează şi se transmit prin email la adresa
ofertei (tehnic şiinfo@anr.gov.ro sau la adresa: Splaiul
financiar)
Independenţei 202A, et. 8, cam. 37, sector 6,
Bucureşti.
2. Numărul de exemplare: 1 (unul)
Documentele ofertei vor fi semnate şi stampilate de către
reprezentanţii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora
oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire şi din caietul de sarcini. Oferta are caracter
obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea
contractantă.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme
oficiale abilitate în acest sens documentele respective
trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor
legale.
3.Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în
propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor
prezenta şi următoarele documente:

a. Propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât să


asigure posibilitatea verificării corespondenţei acesteia cu
specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini
(formular 3)
De asemenea, propunerea tehnică va fi elaborată avându-
se în vedere că pentru atribuirea contractului se va aplica
criteriul:

- oferta cu preţul cel mai scăzut


Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
b. Propunerea financiară va fi exprimată în lei si va fi
însoţită de formularul de ofertă şi de centralizator de
preţuri lei (formular 4 şi anexa)
4. Nu se acceptă oferte alternative.
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

4.5.Posibilitatea retragerii 1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta,


sau modificării ofertei prin solicitare scrisă adresată autorităţii
contractante până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei,
până la data şi ora stabilită pentru depunerea
ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii
contractante o cerere de retragere a ofertei în
vederea modificării. Autoritatea contractantă nu
este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea
ofertantului de a depune noua ofertă, modificată,
până la data şi ora limită, stabilită în
documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa
majoră, cad în sarcina operatorului economic.
Oferta depusă după expirarea datei limită pentru
depunere este considerată întârziată şi nu va fi
evaluată..
4.6 Deschiderea ofertelor1. Data şi ora deschiderii ofertelor:
Data: 24.09.2010, ora 13:00

4.7 Clauzele contractualeConform documentaţie de atribuire şi caiet de


obligatorii, inclusivsarcini
condiţiile de actualizare/
modificare a preţului
contractului de achiziţie

4.8 Garanţie de bună2% din valoarea contractului fără TVA:


execuţie a contractului pe parcursul derulării contractului, autoritatea
contractantă reţine din sumele datorate
furnizorului, o cotă ce se varsă într-un cont
special, până la concurenţa sumei agreate prin
contract / documentaţia de atribuire
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

1. INFORMAŢII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru


elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe
baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.
Autoritatea contractantă urmează să achiziţioneze servicii de catering
pentru buna desfăşurare a activităţilor proiectului „Şcoala – o şansă
pentru fiecare” (ID proiect 4752).
Sursa de finanţare pentru achiziţia serviciilor este: bugetul proiectului
„Şcoala – o şansă pentru fiecare” (ID proiect 4752), finanţat din Fondul
Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul proiectului este creşterea participării grupurilor vulnerabile.

2. SPECIFICAŢII TEHNICE

Furnizorul va trebui să îndeplinească următoarele specificaţii tehnice:


2.1 Masă rece – 1 porţie/persoană - Serviciile se vor asigura pentru
un număr de 1070 persoane, astfel:
• Sandwich – 1 buc/persoană
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

• Desert - 1 buc/persoană
Produsele vor fi ambalalate şi etichetate, cu menţionarea pe etichetă a
tuturor informaţiilor privitoare la compoziţie, gramaj, durată de
valabilitate, producător.
Serviciile vor fi asigurate în primele 4 zile lucrătoare din fiecare
săptămână (luni – joi), în timpul anului şcolar. Produsele vor fi livrate la
şcoli astfel: luni – pentru zilele de luni şi marţi, şi miercuri – pentru zilele
de miercuri şi joi. Se vor oferta minim 5 variante de meniu diferite.
Greutatea minimă a sandwichului va fi de 200 gr, iar cea a desertului de
35 gr. Compoziţia sandwichului va avea valoare energetică minim 250
kcal şi va fi formată din:
- pâine (baton) – aprox 40%;
- salam, şuncă, pui, etc – aprox 30%;
- brânză/caşcaval/unt: aprox 20%;
- roşii/salate/altele: aprox 10%.
Furnizorul va ţine legătura cu o persoană desemnată de beneficiar care
va comunica zilnic, în timp util, numărul de persoane pentru care vor fi
necesare serviciile.
Furnizorul va livra mâncarea în locaţiile prezentate în anexă. Livrarea se
va face în intervalul de timp: 08-11.
Furnizorul este responsabil de calitatea mâncării oferite, de termenul de
garanţie, de condiţiile de păstrare până la livrarea efectivă şi va asigura
şi livrarea la adresa menţionată mai sus.

2.2 Prestarea serviciilor va începe cu data de 01 octombrie 2010


şi se va încheia la data de 30 mai 2011.
Prestarea serviciilor se va face numai pentru zilele de luni - joi ale anului
şcolar 2010 - 2011. Nu se livrează în vacanţele şcolare şi în zilele de
sărbătoare.
Recepţia se va face de către un reprezentant al locaţiei unde se
prestează serviciul, şi lunar, consemnată într-un proces verbal lunar de
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

recepţie cantitativă semnat de ambele părţi care va însoţi obligatoriu


documentele de plată. La procesul verbal lunar va fi ataşată o listă cu
prestaţiile zilnice (nr. de porţii) din luna respectivă.
Procesul verbal lunar de prestare a serviciilor va însoţi factura lunară
întocmită de prestator.

Lista şcolilor în care se va implementa


programul de educaţie de tipul <şcoala după şcoală>” (activitatea
9)
şi numărul de copii cuprinşi în program în cadrul unei şcoli - pentru
catering

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

1. ALBA
Zlatna Sc. cu clasele I-VIII “Avram 1 15
Iancu”
Unirea I Sc. cu clasele I-VIII “Avram 1 15
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

Iancu”
Unirea II Sc. cu clasele I-VIII 1 15
“Gheorghe Maier”
Girbova de Sc. cu clasele I-VIII Girbova 1 15
Sebes

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

2. BACĂU
SAM Buhuşi SAM Buhuşi 1 15
Oraş Şc cu clasele I-VIII nr.1 1 20
Dărmăneşti
Comuna Şc cu clasele I-VIII Bacoiu 1 15
Corbasca

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

3.
BOTOŞANI
Cristineşti Şc cu clasele I-IV Cristineşti
Ştefăneşti Grup Şcolar Ştefăneşti 1 15
Botoşani Şc cu clasele I-VIII nr. 3 1 15
Botoşani
Albeşti Şc cu clasele I-IV nr. 1 1 15
Albeşti
Dorohoi Şc cu clasele I-VIII nr. 2 1 15
“Stefan cel Mare” Dorohoi

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

4. BRĂILA
Brăila Şc cu cls I-VIII Anton Pann 1 15
Şuţeşti SAM Şuţeşti 1 15
Viziru SAM Viziru 1 15
Însurăţei Grup Şcolar Însurăţei 1 15
Vișani Şcoala cu clasele I-VIII 1 15

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

5. BRAŞOV
Braşov Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 15
14 Braşov
Prejmer Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Prejmer
Hărman Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Hărman
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

Tarlungeni Şcoala cu clasele I-VIII 1 15


Zizin Şcoala cu clasele I-VIII 1 15

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

6. BUZĂU
Buzău Şcoala cu clasele I-VIII M. 1 15
Kogălniceanu

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

7.
CĂLĂRAȘI
Comuna Scoala Chirnogi 1 15
Chirnogi
Comuna Şc cu clasele I-VIII Săruleşti 1 15
Săruleşti Gara
Comuna Şc cu clasele I-VIII Dragalina 1 15
Dragalina
Localitatea Şc cu clasele I-VIII Nr 2 1 15
Modelu Modelu
Comuna Şc cu clasele I-VIII Soldanu 1 15
Soldanu

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

8.
DĂMBOVIŢ
A
Comuna Şc cu clasele I-VIII sat 1 15
Poltlogi, sat Româneşti
Româneşti
Comuna Şc cu clasele I-VIII 1 15
I.L.Caragiale I.L.Caragiale
Comuna Şc cu clasele I-VIII sat 1 15
Măneşti Drăgăieşti Paminteni
Comuna Şc cu clasele I-VIII Vulcana 1 15
Vulcana Pandele
Pandele
Comuna Şc cu clasele I-VIII “Ilie 1 15
Şotânga Popescu” Sat Şotânga

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

9. GALAŢI
Tecuci SAM Ion Petrovici 1 15
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

Brăhăşeşti Şcoala Gimnaziala nr. 1 1 15


Brăhăşeşti

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

10.
GIURGIU
Giurgiu Şc.cu cls.I-VIII I.Boldescu 2 40
Crevedia Mare Şc. cu cls.I-VIII Dealu 1 15

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

11.
IALOMIŢA
Oraşul Şc cu clasele I-VIII nr.1 1 15
Ţândărei Ţândărei
Comuna Şc cu clasele I-VIII 1 15
Bărbuleşti Bărbulești
Comuna Şc cu clasele I-VIII 1 15
Condeești Condeești

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

12. IAŞI
Comuna Şc cu clasele I-VIII 1 15
Ciohorani
Oraş Iaşi Şc Ion Neculce 1 15
Oraş Iaşi Şc Ghe Mârzescu 1 15
Comuna SAM Mironeasa 1 15
Mironeasa

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

13. ILFOV
Pantelimon Şc.nr.1 Pantelimon 1 15
Piteasca- Şc.nr.2 Piteasca-Găneasa 1 15
Găneasa
Ciorogârla Şc.2 Dărvari Ciorogârla 1 15
Buftea Sc.nr.4 Buftea 1 15

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

14. MUREŞ
Bahnea Sc Gen Bahnea 1 15
Ogra Sc Gen Ogra 1 15
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

Nadeş Şc Gen Ţigmandru 1 15


Băgaciu Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Band Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Hodac Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
San Paul Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Vînători Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Petelea Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Tărnăveni Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 1 15
Ideciu Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Tg. Mures Sc Romulus Guga 1 15
Suseni Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Gurghiu Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Glodeni Şcoala cu clasele I-VIII 1 15

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

15.
SUCEAVA
Berchişeşti Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Berchişeşti
Pătrăuţi Şcoala de Arte şi Meserii 1 15
Pătrăuţi
Valea Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Moldovei Valea Moldovei
Dolhasca Şcoala cu clasele I-VIII Gulia 1 15
Vicovu de Sus Şcoala cu clasele I-VIII 1 15
Vicovu de Sus

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

16.
TELEORMA
N
Tătăreştii de Scoala Tătăreştii de Sus 1 15
Sus
Dracşani Şc. cu clasele I-VIII Dracşani 1 15
Scrioaştea Şc. cu clasele I-VIII”Anghel 1 15
Manolache”
Buzescu Şc. cu clasele I-VIII 1 15
Zimnicea Sc. nr. 3 1 15
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

17.
TULCEA
Niculitel Scoala de Arte si Meserii 1 15
Ciucurova Şc. cu clasele I-VIII 1 15
Ciucurova

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

18. VASLUI
Murgeni Grup Sc.Agricol Murgeni 1 15
Comuna Şc cu clasele I-VIII Racovita 1 15
Girceni
Comuna SAM Fastaci 2 35
Cozmeşti
Comuna SAM Bacani 1 15
Băcani
Localitatea Suburbia Vaslui 1 15
Brodoc

Judetul Localitatea Scoala Program scoala


dupa scoala

19.
VRANCEA
Slobozia Sc I-IV Cornetu 1 15
Bradului
Chiojdeni Şc de arte şi meserii 1 15
Chiojdeni
Chiojdeni Şc cu clasele I-IV Luncile 1 15
Homocea Şc de Arte şi Meserii 1 15
Homocea
Odobesti Liceul teoretic Odobesti 1 15
Adjud Scoala Angela Gheorghiu 1 15
Panciu Scoala Neicu 1 15
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

SECŢIUNEA III
FORMULARE ŞI MODELE

- DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA - Anexa 1

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181


din OUG nr.34/2006 - Anexa 2

- Contract de prestări servicii - Anexa 3


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

ANEXA 1
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant
împuternicit al ................................................................ (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ma aflu în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitivă
a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.

Data completării ...................... Operator economic,


………...…………………………..
(semnătura autorizată)
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

ANEXA 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG
nr.34/2006

Subsemnatul(a).................................................. (se inserează numele


operatorului economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/
concurent la procedura de ......................... (se menţionează procedura) pentru
achiziţia de ........................................................................... (se inserează, după
caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data
de .............. (se inserează data), organizată de ................................................ (se
inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt
suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea,
nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau
în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.................;
c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale în mod
corect şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor contractelor din motive
imputabile subsemnatului;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) Nu am prezentat informaţii false şi am prezentat întotdeauna informaţiile
solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie
aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)÷d).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care


dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea


sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.

Data completării ...................... Operator economic,


….................................

Formular 3
OFERTANTUL
....................
(denumirea/numele)

Către
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI,
PROPUNEREA TEHNICĂ

Poziţ
ia Specificaţii
Specificaţii
din tehnice Comentariul
Denumire tehnice
caiet prevăzute specificaţiilo
produs prevăzute
ul de în caietul r tehnice
în ofertă
sarci de sarcini*
ni
1

2
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

Ofertant,

.........................
(semnătura autorizată)

Operator economic
Formular 4
..................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către ........................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma
de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila
după recepţia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare
de ...................... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa
prestam serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........
zile, (durata în litere şi cifre), respectiv pana la data de ..................
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată


oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta
oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta
noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
│_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un
formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";
│_│ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca
fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu
prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ
sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...
. ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat sa
semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele
operatorului economic)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI (LEI)


(Anexă la formularul nr. 4)

Nr Explicaţii Pret/perso Nr Zile lucrătoare Total valoare cu


crt serviciu prestat ană persoa estimate în TVA
. Lei ne perioada (lei )
fără TVA 01.10.2010-
30.05.2010
1. Masa 1500 120 zile
rece/persoană
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

ANEXA 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


nr.______________data_______________

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind


atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI, pentru proiectul „Şcoala – o şansă


pentru fiecare” – ID 4752, cu sediul în Splaiul Independenţei 202A, sector 6,
Bucureşti, cod poştal: 060022, telefon/fax 021-3113048/47, cod fiscal 16998986,
având contul nr. RO22TREZ70123510156XXXXX deschis la Trezoreria sector 1,
reprezentată prin Dl. Ilie Dincă – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o
parte
si
........................................., adresă ..................................,
telefon/fax ........................, număr de înmatriculare .............................., cod fiscal
............., cont........................................., reprezentată
prin ................................................................ funcţia ......................................., în
calitate de prestator, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte
bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are
obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile
calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI


4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de catering in cantitatea,
calitatea si datele prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract, în
perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract
pentru serviciile prestate.

5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de
către achizitor este de lei/ masa calda/ persoana , fara TVA. Total valoare
contract este de .........

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. - Durata prezentului contract este de 9 luni, in perioada 15 septembrie
2010 -15 iunie 2011. Prestarea serviciilor va incepe in data de 15 septembrie a.c.
şi se va face numai în zilele lucrătoare. În vacanţa şcolară şi de sărbătorile legale
nu se prestează serviciile.
6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data incetarii tuturor
obligatiilor pe care le genereaza.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. - Executarea contractului începe la data de 01.10. 2010.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. - Documentele contractului sunt:
• Anexa nr. 1 – caietul de sarcini
• Anexa nr. 2 – propunerea financiara si tehnica

9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI


9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau
performanţele prezentate în caietul de sarcini, anexă nr. 1 la contract.
9.2. - Prestatorul se obligă sa emita factura pana cel tarziu in data de 10 a lunii
urmatoare celei in care a prestat serviciile de catering si sa o transmita la
beneficiar pentru a fi inregistrata.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de
sarcini întocmit de către achizitor.
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI


10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile
prestate în termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor de catering
către Prestator īn termen de 30 zile de la data primirii facturii emise de către
acesta, in baza proceselor verbale de recepţie finala cantitativă si calitativă
zilnice ce vor fi incheiate intre reprezentantul achizitorului si al prestatorului.
Achizitorul va efectua plata īn contul menţionat pe factura emisă de Prestator. În
cazul întârzierii la plata cu până la 15 zile nu se percep penalizări

11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi


execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din preţul total al contractului, calculat pentru numarul minim de
participanti din caietul de sarcini, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului, in valoare de 10 %.

11.2. - In cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile


de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata de 0,1
% pentru fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una


dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din
urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI


12.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în
contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
şi în conformitate cu caietul de sarcini, anexa la contract.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea,
fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în
conformitate cu cerintele din documentatie. Totodată, este răspunzător atât de
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de


calificarea personalului folosit, de calitatea mancarii livrate pe toată durata
contractului.

13. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI


13.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi
şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.

14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI


14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

14.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul


contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

14.3. Receptia se face in baza proceselor-verbale lunare de receptie a


serviciilor, forma tip, anexa la prezentul contract.

15. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE


15.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel
mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare
fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de
prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se
calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora,
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un
act adiţional.
15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă
graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util,
achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se
face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

16.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt


tarifele convenite in prezentul contract.
16.2. - Preţul contractului este ferm şi nerevizuibil pe toata durata valabilităţii
acestuia.

17. AMENDAMENTE
17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul
apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. SUBCONTRACTANŢI
18.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din
contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul si numai in cazul in care are
acordul scris al Achizitorului in acest sens.
18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului
toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în
care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în
care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta
nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va
schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

19. CESIUNEA

19.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile


sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al
achizitorului.
19 .2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. FORŢA MAJORĂ


20.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

20.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


21.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate
ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de
Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL


22.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. COMUNICĂRI
23.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii,
cât şi în momentul primirii.

23.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax
sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI


24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract conţine 15 (cincisprezece) pagini şi 1 (una) anexa care


reprezintă documente constitutive ale contractului.
• Anexa nr. 1 – caietul de sarcini
• Anexa nr. 2 – propunerea tehnica si financiara

Părţile au înţeles să încheie azi ___________ prezentul contract în două exemplare,


câte unul pentru fiecare parte, cu aceeaşi valoare juridică.
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

ACHIZITOR, PRESTATOR,

MODEL PROCES VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR

Beneficiar

Aprobat,
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU

(numele, prenumele şi funcţia


reprezentantului legal)
……………................

(semnătura autorizată)
............................... L.S.

PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR DE CATERING

Nr. ........ din ................

……………................... (denumirea serviciilor), prestate in cadrul contractului de


servicii de ………………..nr. ....... din data .............., încheiat
între ..........................., în calitate de Achizitor, şi …………………. , în calitate de
Prestator, finanţat din Fondul Social European şi bugetul de stat prin POSDRU
2007-2013 şi din fonduri proprii, in cadrul contractului de finanţare nr.
POSDRU/23/2.2/g/37632

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr.…….…..din data …..………. a


…………………….. (funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat
astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor ce au făcut obiectul contractului
de servicii menţionat mai sus, având o valoare de ………….. lei la care se adaugă
TVA si a fost formată din: (nume si prenume)
..............................................................................
..............................................................................
La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului
………………………….…..(nume şi prenume) în calitate de reprezentant legal al
………………………………………….. (denumirea prestatorului).
Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul
contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor,
cantităţile şi în graficul de timp prevăzute în contractul de servicii.
De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit
obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi.
Valoarea serviciilor prestate in data de ........................... este de
………………….. lei la care se adaugă TVA ……….. lei şi corespunde cu preţul
înscris în contractul de servicii încheiat între părţi.
Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat
astăzi ............. la …………….................... în ....... exemplare.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
…………………………………….. ……………………………………..

Comisia de recepţie:
...............................................................
...............................................................
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE STRUCTURALE AGENŢIA
MINISTERUL MUNCII, EUROPEAN 2007-2013 OIPOSDRU NAŢIONALĂ
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI POS DRU PENTRU
SOCIALE 2007-2013 ROMI
AMPOSDRU