Sunteți pe pagina 1din 2

ACORDUL PĂRINŢILOR PENTRU ACTIVITATEA DE CONSILIERE/LOGOPEDIE

Conform Regulamentelor Cadru privind Organizarea şi Funcţionarea Centrelor şi a Cabinetelor


de Asistență Psihopedagogică, a Centrelor interşcolare/cabinetelor logopedice, aprobate prin O.M. nr.
5418 din 8.11.2005, profesorul consilier/logoped din Cabinetul/centrul de asistenţă
psihopedagogică/logopedie are următoarele atribuţii:

a) asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor educatoarelor, învăţătorilor,


institutorilor şi profesorilor pe diferite subiecte: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea
elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-
elevi-părinţi;
b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi
diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau
disconfort psihic;
c) tehnicile de intervenţie in domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice pot fi utilizate
doar de profesorul psiholog conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din
România;
d) asigură examinarea psihologică atât pentru cadrele didactice cât şi a elevilor, la cererea
părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar,
conflicte;
e) examinarea şi testarea psihologică sunt efectuate doar de profesorul psiholog conform
atestării din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei unitare
elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
f) propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în
şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, în colaborare cu consilierii educativi;
g) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
h) sprijină şi asigură asistenţa si consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor,
institutorilor, profesorilor si diriginţilor;
i) elaborează studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând
calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal precum şi tipurile de şcoli din
cadrul reţelei;
j) recomandă părinţilor, consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de
competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică (centre logopedice, comisii de
expertiză, cabinete medicale, cabinetele psihologice etc.)
k) colaborează cu mediatorii şcolari;
l) asigură servicii de consiliere si asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative
speciale.
m) asigură depistearea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de
comunicare la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
n) asigură asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea
unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării
dificultăţilor de învăţare a scrisului/cititului la vârsta şcolară;
o) asigură orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi
integrare şcolară şi socială;
p) asigură corectarea tulburarilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de
eşec şcolar;
q) asigură participarea/organizarea unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în
unităţile şcolare şi preşcolare arondate fiecărui profesor logoped;
r) desfăşoară acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din şcoli
şi grădiniţe, în vederea corectării tulburărilor uşoare de limbaj;
s) desfăşoară dezbateri tematice privind importanta consolidării limbajului în procesul
dezvoltării generale a copilului, condiţie esenţială unei integrari şcolare şi sociale optime.

1
Subsemnatul ________________________________, în calitate de părinte şi/sau tutore al
elev(ei/ului) _______________________________ îmi exprim acordul ca fiica/fiul meu să participe la
orele de dirigenţie susţinute de profesorul consilier/logoped şi la şedinţe de consiliere şi asistenţă
psihopedagogică/logopedie (serviciu asigurat în cadrul unităţii de învăţământ), atunci când este cazul.

Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Acord Dezacord Semnătura Observaţii


crt. părintelui/tutorelui elev(ei/ului) părintelui/ (motivul
tutorelui dezacordului)

Subsemnatul ________________________________, în calitate de părinte şi/sau tutore al


elev(ei/ului) _______________________________ îmi exprim acordul ca fiica/fiul meu să participe la
orele de dirigenţie susţinute de profesorul consilier/logoped şi la şedinţe de consiliere şi asistenţă
psihopedagogică/logopedie (serviciu asigurat în cadrul unităţii de învăţământ), atunci când este cazul.

Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Acord Dezacord Semnătura Observaţii


crt. părintelui/tutorelui elev(ei/ului) părintelui/ (motivul
tutorelui dezacordului)

Subsemnatul ________________________________, în calitate de părinte şi/sau tutore al


elev(ei/ului) _______________________________ îmi exprim acordul ca fiica/fiul meu să participe la
orele de dirigenţie susţinute de profesorul consilier/logoped şi la şedinţe de consiliere şi asistenţă
psihopedagogică/logopedie (serviciu asigurat în cadrul unităţii de învăţământ), atunci când este cazul.

Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Acord Dezacord Semnătura Observaţii


crt. părintelui/tutorelui elev(ei/ului) părintelui/ (motivul
tutorelui dezacordului)