Sunteți pe pagina 1din 5

STATUTUL

SOCIETATII COMERCIALE "Mirtrans-Express" S.R.L.

Subsemnatul(a) Miron Constantin, de cetatenie romana, nascut in data de 24.06.1987 in


com. Scoreni Republica Moldova, domiciliat in Bucuresti str.Girleni nr.2, bl.C86, sc. A, et.5,
ap.20, (sector6), posesor a cartii de identitate seria RD nr. 556162, eliberat de SPCEP S6 a
Mun./Or.Bucuresti la data de 31.01.2008, in calitate de asociat(a) unic, am hotarat sa
constitui societatea comerciala cu denumirea Mirtrans-Express S.R.L.
Cunoscand dispozitiile legii romane, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta
societate pe teritoriul Romaniei, in cadrul careia sa am calitatea de asociat unic.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata, obiectul de activitate

Art. 1. - Societatea comerciala va avea denumirea " Mirtrans-Express " S.R.L.. In orice act,
scrisoare sau publicatie emanand de la aceasta societate comerciala trebuie sa se mentioneze
denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul comertului si codul
fiscal.
Societatea se constituie sub forma societatii cu raspundere limitata, cu unic asociat, potrivit
dispozitiilor Legii nr. 31/1990, modificata, urmand sa-si desfasoare activitatea pe baza
acesteia si a celorlalte acte normative in vigoare.
Art. 2. - Sediul societatii este in Bucuresti str.Girleni nr.2, bl.C86, sc. A, et.5, ap.20,
(sector6), putand fi schimbat la orice alta adresa potrivit hotararii asociatului si cu respectarea
procedurii legale de modificare a actului constitutiv. Societatea va putea infiinta sucursale,
filiale, agentii atat in Romania, cat si in strainatate.
Art. 3. - Durata de functionare a societatii este pe o perioada nedeterminata.
Art. 4. - Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii consta in:
a) productie: prelucrarea lemnului, caramidarie, artizanat, cojocarie, incaltaminte,
marochinarie, confectii si alte produse ale industriei usoare;
b) comercializarea "en gros" si "en detail" prin depozite si magazine proprii sau ale tertelor
persoane, in targuri, piete publice, stradal (ambulant), direct sau pe baza de comision,
consignatie a urmatoarelor bunuri: flori naturale si aranjamente florale, produse
agroalimentare, alimentare si nealimentare de tot felul, panificatie, dulciuri, bauturi alcoolice,
racoritoare, cafea, tigari etc.; coloranti, detergenti si alte produse chimice, cosmetice,
materiale textile si accesorii textile, confectii, tricotaje, incaltaminte, obiecte din pielarie
(marochinarie) si alte produse ale industriei usoare, bunuri de larg consum, obiecte de uz
casnic, electronice si electrotehnice, masini, piese de schimb auto, masini-unelte, accesorii
etc.;
c) import-export de:
- produse agroindustriale, alimentare si nealimentare de tot felul, bunuri de larg consum
(alimente, bauturi alcoolice si racoritoare, tigari, cafea etc.); confectii si tricotaje,
incaltaminte si alte obiecte din pielarie (marochinarie), cosmetice, produse chimice, masini,
piese de schimb, lubrefianti, accesorii auto, masini-unelte, electronice si electromecanice,
obiecte de uz casnic si alte produse ale industriei usoare.
Importul, exportul si comercializarea marfurilor prevazute la lit. a) si b) se realizeaza
conform reglementarilor legale imperative privind regimul comercial, vamal, fiscal, sanitar si
ecologic stabilit de legea romana;
d) prestari de servicii:
- efectuarea de aranjamente florale in vederea comercializarii lor;
- decoratiuni interioare, proiectare si realizare;
- transport intern si international de persoane si marfuri;
- prestari de servicii in domeniul alimentatiei publice prin: restaurante, baruri, cofetarii,
patiserii;
- servicii legate de activitatea de turism si agrement;
- reprezentare comerciala si intermediere pe cont propriu prin contracte de: vanzare-
cumparare, mandat, agent, comision, consignatie, depozit, expozitii, in conformitate cu
legislatia in vigoare;
- service auto, statie benzina, sifonarie, coafura, frizerie, reparatii incaltaminte, multiplicare
xerox, dactilografie etc.;
- colectare de deseuri (fier vechi, hartie, textile, in general materiale refolosibile);
- reprezentare comerciala;
e) constructii de cladiri de tot felul, indiferent de destinatia lor (locuinte, garaje, cladiri de
interes public etc.).
Contractele de intermediere vor avea ca obiect orice fel de bunuri, atat mobile cat si imobile.
Pentru realizarea acestor activitati societatea va putea incheia contracte de cooperare si
colaborare cu orice alte persoane fizice cat si juridice, romane si straine.
Totodata societatea va intreprinde orice actiuni accesorii sau conexe realizarii activitatilor,
inclusiv publicitate comerciala prin tiparituri pentru promovarea imaginii societatii pe piata.
Art. 5. - Domeniul si activitatea principala
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala "Mirtrans-Express" S.R.L.
o constituie prestarea de servicii in transport intern si international de persoane si marfuri.

CAPITOLUL II
Capitalul social si partile sociale
Art. 6. - Societatea comerciala se constituie cu un capital social in numerar, in valoare de 200
lei, divizat in 10 parti sociale. Capitalul social a fost subscris si varsat in intregime la data
constituirii societatii de catre asociatul unic, caruia ii revin in exclusivitate cele 10 parti
sociale, in total 200 lei.
Capitalul social va putea fi majorat pe baza deciziei asociatului unic prin aport in natura sau
in numerar ori profitul realizat, sau din incorporarea rezervelor.
Bunurile dobandite de societate in vederea desfasurarii activitatii vor intra in patrimoniul
acesteia.
Patrimoniul societatii nu va putea fi grevat de datorii sau obligatii personale ale asociatului
iar creditorii acestuia pot formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se
va repartiza sau ceea ce i se va cuveni la lichidarea societatii.
Art. 7. - Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale se poate face pe baza deciziei
asociatului, in conditiile prevazute de lege.
In cazul decesului asociatului, partile sociale ale acestuia se transmit mostenitorilor.
CAPITOLUL III
Functionarea societatii. Conducerea si administrarea societatii.
Art. 8. - Conducerea si administrarea societatii se face de catre unicul asociat.
Drepturile si obligatiile asociatului unic sunt cele care revin adunarii generale in cazul
celorlalte forme de societati comerciale. Asociatul unic ia decizii atat in privinta activitatilor
societatii cat si referitor la politicile sale economice si comerciale.
Atributiile asociatului unic, in calitatea sa de conducator al societatii, sunt urmatoarele:
a) aproba structura organizatorica a societatii, structura de personal, inclusiv nivelul
salariilor;
b) numeste si revoca in conditiile legii, administratorul societatii, comisia de cenzori,
lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora si le da descarcare de activitate;
c) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;
d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;
e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de
venituri si cheltuieli;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului
administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;
h) decide atat majorarea, cat si reducerea capitalului social si in privinta cesiunii partilor
sociale;
i) decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv;
j) decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;
k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii;
l) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau a sediului social.
Art. 9. - Administrarea societatii se realizeaza de un administrator in persoana asociatului
unic Miron Constantin
Administratorul reprezinta societatea in relatiile cu tertii, avand drept de semnatura pentru
operatiile bancare. El poate da imputernicire de reprezentare oricarei alte persoane pentru
indeplinirea atributiilor sale.

CAPITOLUL IV
Activitatea societatii
Art. 10. - Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se termina la 31
decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar va incepe la data constituirii societatii si
se va incheia la finele anului calendaristic.
Art. 11. - Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de asociatul unic. Profitul
impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma
cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual o cota de 5% pentru
formarea fondului de rezerva pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.
Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal rezultand profitul cuvenit asociatului.
In termen de 15 zile de la data aprobarii lui, bilantul insotit de contul de profit si pierderi (in
copie) se depun la Registrul comertului, vizat de Administratia financiara si se publica in
Monitorul Oficial.
Plata dividendelor se face de societate in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de
catre asociatul unic.
Pe toata perioada exercitiului economico-financiar, asociatul unic are dreptul sa-si ridice
avansuri din dividende pentru cheltuieli de societate.
Art. 12. - Conturile bancare, evidenta contabila
Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din
Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.
Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor
avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.
Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor
in vigoare in Romania si potrivit actului constitutiv al societatii.
Art. 13. - Intocmirea bilantului si a contului de profit si pierderi
Societatea va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta activitatii
economico-financiare, in conformitate cu normele referitoare la organizarea si conducerea
contabilitatii la societatile constituite in Romania.
Art. 14. - Pierderile produse in patrimoniul societatii se suporta de asociat, in limita partilor
sociale subscrise.
Art. 15. - Societatea este exonerata de raspundere pentru obligatiile prevazute in statut si
pentru cele ce izvorasc din contractele cu tertii, in caz de forta majora.
Art. 16. - Administrarea si conducerea financiara a societatii va fi sub controlul asociatului
unic.

CAPITOLUL VI
Dizolvarea si lichidarea societatii
Art. 19. - Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a ) imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau indeplinirea lui;
b) hotararea asociatului unic;
c) deschiderea procedurii de lichidare pentru incapacitate de plata;
d) reducerea capitalului social sub minimul legal, daca asociatul nu decide completarea lui.
In caz de dizolvare, societatea va intra in lichidare.
Art. 20. - Lichidarea societatii
Lichidarea societatii se va face de un lichidator desemnat de asociat sau de catre instanta de
judecata.
Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorului inceteaza,
acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
Actele de numire a lichidatorului se depun la Registrul comertului pentru a fi inscrise de
indata si publicate in Monitorul Oficial. Dupa indeplinirea acestor formalitatii, lichidatorul va
depune semnatura lui in Registrul comertului.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii unei societati comerciale.
Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca impreuna cu administratorul societatii sa
faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate
situatia exacta a activului si pasivului social, semnandu-le.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii
incredintate de administrator si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine
cronologica.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si
compromisuri cu creditorii societatii.
Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile
intr-o anumita perioada fixa.
Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite anunturi separate cerandu-le sa-si prezinte
pretentiile.
Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt
raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.
Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte
drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobanzi
etc.) si apoi ceilalti creditori.
Art. 21. - Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare
si sa propuna repartizarea activului asociatului. Ei trebuie sa ceara radierea societatii din
Registrul comertului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 22. - Cheltuielile efectuate de asociat pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in
bilantul aferent primului an de activitate.
Subsemnatul, asociat fondator, am redactat, dactilografiat si semnat prezentul act constitutiv
in limba romana, astazi, data autentificarii, intr-un numar de 7 (sapte) exemplare, dintre care
6 (sase) exemplare s-au remis partii.

Data
........
Asociat fondator,
.................