P. 1
Gustave Flaubert - Doamna Bovary

Gustave Flaubert - Doamna Bovary

4.25

|Views: 4,337|Likes:
Published by lizzet

More info:

Published by: lizzet on Oct 27, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2015

pdf

text

original

Coperta de Damicm Petrescu

GustaVe Flaubert, Madame Bovary (Moeurs de proviace) Editiotis Verda. Paris

GUSTAVE FLAUBERT

DOAMNA BOVARY
(MORAVURI DE PROVINCIE)
ROMAN Traducere de Dmosten EDITURA CARTEA ROMANEASCA

Eram în sala de meditaţie cînd directorul intră urmat de un elev nou, îmbrăcat orăşeneşte, şi de un băiat de serviciu, care aducea un pupitru din cele mari. Cei care dormeau se treziră, sărind cu toţii în picioare, ca şi cum ar fi fost surprinşi făcîndu-şi lecţia. Directorul ne făcu semn sa stăm jos; apoi, tatorcîodu-se spre pedagog : — Domnule Roger, îi spuse el încet, uite un elev pe care ţi-l dau în grijă ; intră într-a cineca. Dacă va fi sîrguincios si va avea o purtare bună, va trece la cei mari, unde s-ar cuveni să fie, după vîrsta lui. Rămas în colţ, după uşă, unde de abia se zărea, noul-venU era un flăcău de la ţară, de vreo 15 ani, şi mai înalt decît oricare dintre noi. Avea părul tăiat drept pe frunte, ca un ţîrcovnic de sat, un aer de băiat cuminte şi foarte fîstîcit. Cu toate că nu era prea lat în spete, surtucul de postav verde, cu nasturi negri, îl strîngea pesemne pe la subsuori şi lăsa să se vadă prin deschizătura răsfrîntă a mînecii nişte încheieturi roşii, deprinse să fie goale. Pulpele, In ciorapi albaştri, îi ieşeau din nişte pantaloni gălbui, întinşi prea tare de bretele. Era încălţat cu nişte bocanci grei, prost văcsuiţi, cu tălpile ţintuite. Elevii începură să spună lecţiile. Noul-vcnit era numai urechi, atent ca la predică, fără a îndrăzni să stea picior peste picior, ori să se rezeme într-un cot, şi la ora 2 cînd suna clopoţelul, pedagogul fu nevoit să-i atragă atenţia că trebuie să se încoloneze şi el cu noi. Cînd intram în clasă, aveam obiceiul să ne aruncam şepcilc pe jos, să nu ne încurce, ca să putem avea mîinilc libere ; trebuia să le facem vînt sub bancă de cum treceam pragul, aşa fel îneît să se izbească de perete şi să ridice o prăfărie grozavă ; aşa era moda. Dar, fie că el nu prinsese mişcarea, fie că nu cutezase să facă la fel, noi terminaserăm rugăciunea, şi noul-venit tot îşi mai ţinea şapca pe genunchi. Ceea ce punea el pe cap era ceva de-o înfăţişare foarte ciudată : semăna şi a căciulă, şi a şapcă, şi a pălărie rotundă, şi a caschetă de vidră, şi a scufie de bumbac ; într-un cuvînt, unul din acele sărmane lucruri a căror muta urîţenie este tot aşa de profund expresivă ca faţa unui imbecil. Ovală şi umflata de balene, ca începea cu trei caltaboşi rotunzi ; pe utmă, despărţite de o fîşie roşie, alternau romburi de catifea cu romburi de blana de iepure ; venea apoi un fel de sac ce se termina cu un poligon cartonat, care avea deasupra o broderie complicată de şnururi, de unde atîrna, la capătul unui şirei lung şi din cale-afară de subţire, o mică împletitură de fire de aur, în chip de ghindă. Şapca era neu-noup ; ii lucea cozorocul. — Scoala-te, îi zise profesorul. Cînd se sculă, şapca-i căzu. Toata clasa pufni în rî. Se aplecă so ridice. Cel de alături i-o dădu jos cu cotul, şi el o mai culese o dată. — Dar descotoroseşie-te odată de şapca ceea ! îi «puse profesorul, care era un om de duh. Elevii pufniră aşa de tare în rîs, îneît bietul băiat se fistici de nu mai ştia dacă trebuie să-şi ţină şapca în mina, s-o lase jos, sau să şi-o pună în cap. Se aşeză iar şi şi-o puse pe ţţnunchL — Scoală-te, reluă profesorul, şi -pune mi cum te cheamă, Noid-venil îngăimă bolborosind un nume nedesluşit. .— Mai spune o dată ! Se auzi iarăşi aceeaşi bolboroseală, acoperita de hărmălaia clasei. — Mai tare, strigă profesorul, mai tare ! Noitl-venit, luînd atunci o hotărîre disperată, deschise o gură neînchipuit de mare şi răcni din toate puterile, ca i cum ar fi vrut să strige pe cineva : — Charbovari! Izbucni deodată un tărăboi crescendo cu pfMtc ncdţite; băieţii urlau, lătrau, băteau din picioare şi strigau

într-una: ,.Charbovari ! Charbovuri f Urmară apoi, tunînd, sunete răzleţe, ce se potoleau cu mare greutate, ca să înceapă uneori dintr-o dată în cîte un rînd de bănci, unde mai răbufneau, ici fi colo, înfundat, ca o petardă prost stinsă. Totuşi, sub ploaia de pedepse, ordinea se restabili în clasa încetul cu încetul, şi profesorul, izbutind să prindă numele de Charles Bovary, după ce-l pusese să i-l dicteze, să-l silabisească ?i să-l recitească, porunci imediat nenorocitului să se ducă pe banca leneşilor, lînga catedră. El dădu să se mişte, dar, înainte de a pleca, se codi. — Ce cauţi ? îl întrebă profesorul. -— Şap... începu sfios noiil-vcnit, privind îngrijorat împrejur. — Toata clasa să copiee cinci sute de versuri ! strigă pro-Eetocul furios, oprind, ca un Qaos ego ', o nouă vijelie. Linişte ! continuă el indignat, ştergîndu-şi fruntea cu o batistă pe care şi-o scoase din tocă. Tar dumneata, cel nou, ai să-mi copieri
1

In latină, cuvinte ameninţătoare pronunţate de NVptun (EutuLi, I, 135) împotriva vînturflor dezlănţuite, şi carr exprimau în gara UfMM ?J mînia.

de douăzeci de cri verbul ridiadus sum *. Apoi,, cu o voce mai blînclă : Ai să-ţi găseşti şapca ; nu ţi-a furat-o nimeni! Totul intră în calmul obişnuit. Capetele se plecară pe caiete, şi noul-venit stătu, vreme de două ore, într-o cuminţenie exemplară, cu toate că mai primea din cînd în cînd cîte un cecoloş de hîrtie zvîrlit din vîrful peniţei, care îl împroşca pe faţă. Dar el se ştergea cu mîna şi sta neclintit, cu ochii în pămînt. Scara, în sala de meditaţie, îşi scoase mînecuţele din pupitru, îşi aşeză lucruşoarele şi îşi linie cu grijă colile de hîrtie. Lucra sîrguincios, căutînd cu multă trudă toate cuvintele în dicţionar. Fără îndoială că numai datorită acestei bunăvoinţe de care dădu dovadă nu ajunse să fie dat într-o clasă inferioară; căci dacă ştia destul de binişor regulile gramaticale, nu ştia să dea frazelor o întorsătură aleasă. Primele lecţii de latină le luase cu preotul din sat, fiindcă părinţii lui, din economie, nu-l trimiseseră la liceu decît tîrziu da tot. Tatăl lui, domnul Charles-Denis-Bartholome Bovary, fost subehirurg militar, compromis, prin anul 1812, în nişte afaceri cu recrutarea şi silit în acea vreme să-şi dea demisia, profitase atunci de farmecele sale personale ca să pună mîna la repezeală pe o dotă de şaizeci de mii de franci, pe care o aducea fata unui negustor de tricotaje, ce se îndrăgostise de înfăţişarea lui. Chipeş, palavragiu, ştiind să bată din pinteni, purtînd , favoriţi care făceau una cu mustăţile, totdeauna cu degetele pline de inele şi îmbrăcat în culori bătătoare la ochi, avea o înfăţişare de filfizon şi uşurinţa de vorbire a unui comisvoiajor. O dată însurat, trăi doi-trei ani din zestrea soţiei sale, mîncînd bine, sculîndu-se tîrziu, trăgînd numai din pipe mari de porţelan şi întoreîndu-se seara acasă doar după spectacol şî după ce cutreierase cafenelele. Socru-său muri fără să lase
Sînt ridicol (lat).

L
mare lucru ; indignat, se avîntă în industrie, pierdu ceva bani, apoi se retrase la ţară, unde voi să exploateze singur o moşie. Dar cum nu se pricepea mai mult în agricultură decît în stambă — lua caii la călărie în loc să-i trimită la arat, îşi bea cidrul pus în sticle în loc să-l vîndă, îşi mînca cele mai frumoase păsări din curte şi-şi ungea cizmele de vînătoare cu slănină de porc — ajunse repede să-şi dea scama că c mai bine să se lase de orice afaceri. Cu două sute de franci pe an luă cu chirie într-un sat, la hotarul dintre ţinuturile Caux şi Picardia, un fel de locuinţă, jumătate fermă, jumătate conac, şi, amărît, ros de regrete, blestemînd cerul, pornit împotriva tuturor, se închise acolo, de la vîrsta de 45 de ani, scîrbit de oameni, după cum spunea, şi hotărît să trăiască liniştit. Nevastă-sa fusese odinioară nebună după el, îl iubise suferind mii de umilinţe, ceea ce îl îndepărtase şi mai mult âi dînsa. Zglobie altădată, expansivă şi drăgăstoasă, devenise, cu vîrsta (aşa cum se întîmplă cu vinul răsuflat care se oţeteşte), greu de suportat, arţăgoasă şi nervoasă. La început suferise atît de mult, fără să se plîngă, cînd îl vedea ţinîn-du-se de toate tîrfele satului şi întoreîndu-se seara acasă din

toate speluncile, scîrbit şi duhnind a băutură ! Mai tîrziu, mîndria ci se revoltă. Atunci tăcu, înghiţinduşi mînia cu un stoicism mut, pe care-l păstră pînă la moarte. Era mereu pe drumuri, după afaceri. Alerga pe la avocaţi, la preşedintele tribunalului, ţinea evidenţa poliţelor, obţinea amînări, iai acasă călca, cosea, spăla, supraveghea lucrătorii, îi plătea, în timp ce, fără să se sinchisească de nimic, domnul, mereu toropit de-o somnolenţă îmbufnată, din care nu se trezea decît pentru a-i spune lucruri neplăcute, sta şi fuma la gura sobei, scuipînd în cenuşă. Cînd avură un copil, trebuiră să-l dea la o doică. Adus acasă, plodul fu răsfăţat ca un prinţ. Maică-sa îl îndopa cu dulceţuri; taică-său îl lăsa să alerge desculţ şi, ca să facă pe filozoful, spunea chiar că ar putea foarte bine să meargă gol de tot, ca puii animalelor. Potrivnic înclinaţiilor materne, avea în cap un anume ideal viril despre copilărie, după care încerca să-şi educe feciorul, voind să fie crescut cu asprime, după moda spartană, ca să ajungă voinic. îl trimitea să se culce într-o odaie neîncalzită, îl învăţa să dea de duşcă pahare întregi de rom şi să-şi bată joc de procesiunile religioase. Dar, liniştit din fire, micuţul nu prea răspundea acestor sforţări. Maică-sa îl tîra mereu după dînsa ; îi tăia figuri în canon, îi spunea poveşti, îi ţinea monologuri fără sfîrşit, pline de-o melancolică veselie şi de dulcegării copilăreşti. în singurătatea vieţii, femeia voi să retrăiască în acest copil toate vanităţile ei spulberate şi sfărîmate. Visa pentru el situaţii înalte, îl şi vedea mare, frumos, spiritual, căpătuit la poduri şi şosele sau în magistratură. îl învaţă să citească şi să cînte două-trei romanţe scurte la un pian vechi de-al ei. Dar, la toate acestea, domnul Bovary, care puţin se sinchisea de literatură, spunea ca nu face să-şi bata capul. Au să aibă ei vreodată cu ce sa-l ţină în şcolile statului, să-i cumpere vreo slujbă sau un fond de comerţ ? De altfel, cu îndrăzneală, un om răzbate totdeauna în lume. Doamna Bovary îşi muşca buzele, şi copilul hoinărea prin sat. Mergea în urma oamenilor care arau 1 şi zvîrlea cu bulgari în ciorile care zburau. Mînca mure pe marginea şanţurilor, păzea curcile cu o prăjină, grebla la vremea secerişului, alergi prin pădure, cînd ploua juca ţintaru! în pridvorul bisericii, jar în zilele de sărbătoare îl ruga pe paracliser să-l lase să tragă clopotele, ca să se spînzurc cît era de lung de funia lor groasă şi să se simtă purtat în zborul ei. Astfel crescu ca un stejar. Ajunse să aibă mîini puternice şi obraji rumeni. Cînd avu 12 ani, maicâ-sa obţinu pentru el permisiunea de a învăţa carte. îl însărcinară cu asta pe preot. Dar lecţiile erau atît de scurte i am de neregulate, că nu puteau li de

L
mare folos. I le dădea, în clipele de răgaz, în altar, sdnd în picioarc, şi de mîntuială, între un botez şi o înmormîntare ; sau, cînd nu mai trebuia sa plece, preotul trimitea să-i cheme elevul, după vecernie. Urcau în camera lui si se instalau acolo ; musculiţele şi fluturii de noapte se roteau mereu în jurul luminării. Era cald, copilul moţăia ; şi preotul, aţipind cu mîinilc pe burtă, începea să sforăie cu gura căscată. Altădată, ciad preotul se întorcea de la împărtăşania vreunui bolnav din împrejurimi şi-l zărea pe Charles hoinărind pe cîmp, î! chema, îl dojenea vreun sfet de ceas şi nu pierdea prilejul să-l pună să conjuge un verb la umbra unui copac. îi întrerupea un ropot de ploaie, sau vreo cunoştinţă care trecea pe acolo. De altfel, el era totdeauna mulţumit de elevul său : spunea chiar că tî nărui avea o memorie foarte buna. Charles nu putea să rămînă numai cu aiît. Doamna fu. energică. Ruşinat, sau mai degrabă obosit, domnul cedă (ara împotrivire, dar mai aşteptară încă un an pentru ca băiatul sa primească prima comuniune. Mai trecură şase luni ; şi, anul următor, Charles Iu în cek din urmă trimis la liceul din Rouen, unde-l duse chiar tatăt iui. către sfîrşitul lui octombrie, în timpr.l iarmarocului de la Saint-Romain. Ar fi acum cu neputinţa ca vreunul dintre noi să-şi mai aducă aminte ceva de el. lira un băiat potolit, care se juca iu timpul recreaţiilor, îşi făcea serios lecţiile în sala de meditaţie, atent în clasa, dormind bine în dormitor, mîncînd bine în sufragerie. Avea drept corespondent un angrosist de fierărie din strada Ganterie, carc-l scotea o dată pe lună, duminica, după cc-şi închidea prăvălia ; îl trimitea să se plimbe în port, să se uite la vapoare, şi pe urmă îl aducea iar la liceu, pe la ora 7, înainte de masă. în fiecare joi seară îi scria mamei lui, cu cerneală roşie, o scrisoare lungă, închisă cu trei buline ; după

Programul cursurilor. curs de patologie. i se părea una din manifestările preţioase ale libertăţii sale. se menţinu totdeauna printre elevii mijlocii. în cele din urmă. Domnul Bovary nu află adevărul decît peste cinci ani. ca şi el. cu provizia de lemne care trebuia sa-l încălzească pe sărmanul ei copil. O dată lipsi de la vizita bolnavilor. pregătind pe nerăsuflate UMtte materiile pentru examen. care dădea spre L'Eau-de-Robec. el deschidea fereastra şi sta cu coatele rezemate de pervaz. rătăcit prii) sala de meditaţie. curs de chimie. de altfel. era nelipsit la vizitele bolnavilor. la sfîrşiuil săptamînii. Maică-sa îi alese o cameră. la al patrulea etaj. şi de botanică. Şi trecu cu o notă destul de buna. îl zăpăci cu toiul : curs de anatomie. în faţă. muncea. care făcea din acest cartier din Rouen un fel de mică Veneţie infectă. Apoi. care nu ajungeau pînă la el. se urca în camera lui şi se aşeza iarăşi la lucru. curs de fiziologie. la clinică. punea mîna pe clanţa uşii cu o bucu tic 1 Joc vechi: într-un con de lemn cu mai muTie găuri erau fixate pzne. ca să bată pe mesele de marmură nişte mici osişoare de oaie marcate cu puncte negre. Charles se puse deci pe treabă. la ceasul dud străzile. ca o calc spre plăcerile oprite : şi cînd se întorcea acasă. care-l înălţa în propria lui stima. rare era de la ţară. curs de farmacie. Pe nişte prăjini. care-i dădea un aer aproape interesant. învăţînd toate întrebările p£ dinafară. nume de a căror etimologie habar nu avea şi care i se păreau tot atttea porţi de sanctuare pline de venerabile bezne. părinţii îl retraseră de la' liceu. sub el. maică-sa îi trimitea în fiecare săplămînă. sau. cînd servitoarele joacă „volanul" ţ în faţa porţii. Ca să cheltuiască mai puţin. A se închide în fiecare seară întrun local murdar. fără a mai pune la socoteală igiena. Rîul.ii VUea î. sînt pustii. în amfiteatru. era entuziasmat de Beranger. la un boiangiu pe carel cunoştea. 11 citea un vechi volum de Auaharsis1. Atunci. şi să se-ntoarcă acasă. 13 aproape senzuala. în vreme ce lovea într-una cu talpa în perete. călduţe încă. o bucată de friptură de viţel la 1 Filozof scit (secolul . şi de terapeutica. Lucrători cinchiţi pe mal îşi spălau mîinile în apă. Datorită acestor ocupaţii pregătitoare. cimoscu dragostea. ba chiar o dată obţinu o primă menţiune la ştiinţele naturale. printr-un curier. îşi împlinea toate aceste mărunte obligaţii zilnice ca un ca] de manej care se lot învîrtc pe loc cu ochii legaţi. multe lucruri care mocniseră înăbuşite în el începură să iasă la iveală : învăţă pe de rost cuplete pe care le anta celor care erau dispuşi să-l asculte . dînd toată vina insuccesului pe seama nedreptăţii celor care-l examinaseră. din lene. gustînd farmecele lenii. • Dîndu-şi mereu toată silinţa. ss ducea regulat la toate cursurile. cînd se învechise . din care mînca dimineaţa. să-şi închipuie că fiul lui ar putea fi prost. dc-a lungul străzilor. luînd asupra ei sarcina de-a aranja totul. învăţa să facă un punch şi.). sta de vorbă cu omul de serviciu. Cu toate acestea. peste acoperişurile caselor. Nu pricepu o boabă din ţoale astea . galben. ajunse "să lase baltă toate hotărîrile pe care le luase. unde-o chemă pe maiiă-sa şi-i istorisi totul. după masa sărăcăcioasă pe care i-o dădea gazda. după ce-i recomandă de o mie de ori să se poarte bine acum. violet sau albastru. o masă şi două scaune. cînd se întorcea de. şi pe deasupra mai cumpără o sobiţa de tuci. Slăbi. în hainele ude. se întindea cerul senin. Pe urmă trebuia să alerge la lecţii. Ea-l scuză.ului. în serile frumoase de vară.aceea îşi mai arunca o dată ochii pe caietele de istorie. Dar cînd să termine clasa a treia. curgea jos. roşu în amurg. a doua zi de la curs. Cîn-d se plimba. Era ca o introducere în viaţă. nu prindea nimic. apoi s? arunca în sus cu rachete. şi.n. care ieşeau din podurile caselor. fuioare de bumbac stăteau întinse la uscat. Plecă pe jos şi poposi la marginea satului. ca sa-l înscrie la Medicină. Prinse obiceiul de a merge la circiumă şi patima jocului de domino. plecă. fără să ştie ce tot pisează ama. şi chipul său căpătă o înfăţişare tristă. nici farmacologia. căzu răsunător )a examenul de doctorat. la spital. cînd era lăsat de capul lui. şi de clinică. ca sa i se sărbătorească succesul. şi-l mai îmbărbăta puţin. oricît asculta. talia i se deşiră. avea caiete legate. convinşi că va fi în stare să ra.bcască singur phiă la bacalaureat. printre poduri şi gratii. pe care-l citi pe un afiş. Se învoi în privinţa pensiunii. Ce bine trebuie să fie acolo ! Şi ce răcoare sub făget! îşi umfla nările ca să tragă în piept miresmele dulci ale cîm-p. aduse de Ia ei de acasă un pat vechi din lemn de cireş. şi-l acceptă. cuptor. carc-i aburcau pe trup în faţa sobei încinse.e. Ce zi frumoasa pentru maica-sa ! Se dădu un adevărat banchet. în chip firesc. . neputînd. în aceeaşi seară era aşteptat acasă. Scara. cu timpul nici nu mai calcă pe-acolo. lua mobilă.

Cum tocmai trecea prin Vassonville. ţinea Îmbinarea. Moleşit încă de căldura somnului. Nu mai ploua . Charles se trezea tresărind. intră îndată clupă dînsa. mergînd de-a dreptul prin Longueville şi Saint-Victor. Prin scrisoarea aceea. carel ajuta să ţină casa. doamna sta cu faţa la perete. ca să-i arate drumul care duce la ferma şi să-i deschidă porţile. la răsăritul lunii. Maica-sa îi găsi una : văduva unui portărel din Dieppe. săpate la capetele ogoarelor. bine încotoşmănat în manta. îşi luă saboţii în mînă şi începu să alerge înaintea lui. Omul lasă calul şi. Băiatul se strecură atunci prin gaura unui . Din cînd în cînd Charles deschidea ochii . Charles avea să plece trei ceasuri mai tîrziu. Prin căsătorie. seara. ca adineauri. şi pîlcurile de copaci din preajma fermelor făceau. apoi. urmînd fata în casă. se apuca sa-i vorbească de neca7Airile ei : ca el o uită. senzaţiile lui proaspete confundîndu-se cu amintiri. Venise clupă doctor . Nu avea pe lîngă dînsul dccît pe domnişoara lui. ca altădată. bătrîna Bovary trebui sa înlăture toţi concurenţii. era furat de somn. care se ridică în cot pe pernă. Pe la ceasurile 4 de dimineaţă. student şi totodată însurat. şi isprăvea prin a-i cere un sirop oarecare pentru sănătatea ei şi cev. domnul Bovary era rugat să se ducă de îndată la ferma Bertaux. Seara. Charles. uscata ca o surcica şi plina de coşuri pe obraz. Se hotărî deci ca rîndaşul să o ia înainte. şi pe nevastă-sa dormind. silindu-l sa se aşeze pe marginea patului. care avea 43 de ani şi o mie doua sute de franci venit. nu era totuşi de ajuns: îi trebuia şi o soţie. pete de un violet-închis pe întinderea cenuşie care se pierdea în zare pe fondul mohorît al cerului. De cîtc ori calul se oprea singur în faţa gropilor înconjurate de spini. să-i sîcîie după cum îi poruncea ea pe. ca s-o citească. Fagaşurile devenira mai adinei.. fără să vrea. îşi rupsese piciorul. să-l fi învăţat medicina şi sa-i fi descoperit Tostes. îi pîndea toate mişcările şi asculta. în-e!. De mult timp doamna Bovary îl pîndea să moară . destule partide din care putea să aleagă. Ncvasta-i murise de doi ani.f. — Sînteţi doctorul ? întrebă băiatul. şase leghe bune de drum. doctorul îşi dădu seama că domnul Rouault trebuie să fie un gospodar din cei mai înstăriţi. Cînxpul neted se întindea la ncsfîr-şit. ba chiar să zădărnicească cu multă dibăcie intrigile unui cîrnaţar. culcat în patul lui. în ajun. ici şi colo. se vedea. să se îmbrace după gustul ei. lata în casa deschise ferestruica de la pod şi discută un timp cu cineva care era jos. în care. întoreîndu-se de la un vecin unde serbase Bobotează. dacă plecai. Mirosul cald al cataplasmelor se amesteca în capul lui cu mireasma proaspătă de rouă . cu spatele la ci. li înir-o noapte. nu putea suferi singurătatea . desigur. prin perete. Se apropiau de Bertaux. ca iubeşte pe alta ! Bine-i spusese lumea că va fi nenorocită . Nastasie cobor? scările dîrdîind de frig şi se duse sa deschidă broasca şi zăvoarele.ipuindu-şi că va fi mai liber şi va putea dispune în voie de ei şi de banii soţiei. ca să pună la loc un p-' . susţinut de popi. lîngă pat. avea o scrisoare. Nastasie. obosit de gînduri. consultaţiile pe care le dădea în cabinet de cuc ort aea înăuntru vreo femeie. îşi aducea aminte de piciorul rupt. şi imediat îl apuca un fel de aţipeală. se lăsa legănat în trapul liniştit al calului. dc-alaturi. Cu toate că era sluta. şi nici nu apucase încă să se cărabăneasca batrînul. că Charles se şi înfiinţa.. îşi scotea braţele lungi şi uscate de sub aşternut. fură treiţi ele tropăitul unui cat care se opri drept în faţa porţii. lira o noapte întunecoasă. Pudică. şi pe crenguţele goale ale merilor păsărelele stăteau nemişcate cu penişoarele lor zburlite de boarea rece a dimineţii. Or. Pe drum. îl punea să postească vinerea. cînd se-ntorcea Charles. era negreşit ca s-o vezi murind. Acolo nu era decît un medic bătrîn. plecă spre Bertaux. clienţii care nu plăteau. Scoase din boneta lui de lînă cu ciucun l cenuşii o scrisoare înfăşurată într-o cîrpă şi o întinse delicat lui Charles. din tot cc-i spunea călăuza. Dar stăpîna deveni nevastă-sa : ea-i hotăra ce trebuie să spună în lume şi ce nu. zări pe marginea unui şanţ un băiat stînd pe iarbă. Se plîngea necontenit de nervi. unul după altul. Ca să-şi ajungă scopul. şi străbătînd un salon cu oameni operaţi. Trebuia să-şi aibă ciocolata în fiecare dimineaţă şi să fie răsfăţată la nesfîrşit. i le arunca pe după gît şi. Zgomotul paşilor îi făcea rău . Dar să-ţi fi crescut fiul. de proasta ei dispoziţie. auzea huruind pe vergelele lor 16 verigile de fier ale paturilor. unde s-o practice.or rupt. încerca să-şi împrospăteze în minte toate fracturile pe care le ştia. Şi cînd auzi răspunsul lui Charles. îi deschidea scrisorile. pecetluită cu ceară albastră. mat multă drasoste. de piept. în calitate de urmaş al lui. începea să se crape de ziuă. doamna Dubuc avea. ca primăvara de muguri.Unde avea să meargă să-şi exercite arta ? La Tostes. Urma să se trimită un băiat în întîmpinarea lui. dedublat. Charles întrezărise o situaţie mai bună. Doamna Bovary-tînăra se temea ca nu cumva bărbatul ci să aibă vrevin accident. de la Tostcs la Bcrtaux sînt. dacă tentorecai lingă dinsa. în stxadfi. pe la II.

poate nu destul de palidă. lucru pe care medicul de ţară nu-l mai văzuse în viaţa lui. cosind. ascuţite la vîrf. cravaşa-i căzuse jos. un cap de Minerva în creion negru. cu baldachin îmbrăcat în stambă pe care erau zugrăviţi nişte turci. mai ales acum. cu trei volane. Ograda mergea urcind. pe sub scaune . aşezat faţa în faţa cu fereastra. pe care-l pofti în bucătărie. Haine ude erau puse la uscat sub acoperişul căminului. toate de-o mărime colosală. Ca să facă rost. îi pieri tot cheful şi. pe care. legaţi de coteţele lor. ale cărui podoabe de lînă albastra erau prăfuite de colbul mărunt căzut din pod. amin-tindu-şi felul de a se purta al profesorilor lui la patul răniţilor. iar de-a lungul pereţilor se întindeau ţoî soiul de ustensile de bucătărie. l-'mma se-moarse. cu jugurile şi cu tot echipamentul. agăţase într-un cui.gard de nuiele. calul se sperie şi sări în lături. ieşi în prag în întîmpinarea domnului Bovary. pe jos. care sînt ca uleiul cu care ungi bisturiul. Ceea ce avea frumos erau ochii. o tiie în bucăţi. Calul aluneca pe iarba udă . vă rog. Pe deasupra porţilor deschise se vedeau în grajduri cai mari de arătură care ronţăiau tihniţi în faţa unor iesle noi. cu pereţi netezi ca palma. Dintr-un dulap înalt de lemn de stejar. Era o fermă arătoasă. avea obiceiul sa şi le muşte. din care-şi turna din cînd în cînd ca să-i mai vină inima la loc . stră-luceau ca oţelul şlefuit. l:. se întoarse în sala înainte de a pleca. Ca să împodobească locuinţa. Pe-o măsuţă. în timp ce fata în casă rupea nişte cearceafuri ca sa facă fese. şi printre găini şi curci. din care ieşeau aburi. alături. Domnişoara Rouault se plictisea la ţara. cu o mişcare unduioasa spre tîmple. Domnişoara Emma o zări şi se aplecă peste saci. Charles sui la primul cat să vadă bolnavul. cu pielea albă. fala găinăriilor din Caux. cu o îndrăzneală candida. de-abia descoperind vîriul urechii. cînd căzuseră pe capul ei aproape toate grijile fermei. lăsînd sa i se vadă puţin buzele cărnoase. în care te suiai pe trei trepte de piatră. Charles se aplecă. în loc să înjure cum făcea de douăsprezece ore. a cănii zugrăveală verde se cojea sub silitră. gros. şura înaltă. Erau lucioase. nişte saci de gfîu. şi. Era tot ce nu încăpuse în hambarul de alături. era şi prea lunga şi fără mlădieri molatice. laolaltă cu primele Licăriri ale soarelui bătînd în geamuri. Charles coborî în sala mare de jos. iar domnişoara Hmnu încerca sa coasă nişte perniţe. îşi îmbărbăta pacientul cu tot felul de glume şi mîngîieri doftoriceşti. într-o rochie albastră de lînă merinos. care se afunda uşor. taul ci îşi pierdu răbdarea . cântară în droşcarie o legătură de şipci. Charles fu surprins de albeaţa unghiilor ei. cu boneta de bumbac aruncată cît colo. plantată cu copaci aşezaţi simetric. mai curate decît fildeşurile de I )ieppe şi tăiate în formă de migdala. Cînd intră la Bertaux. Pc-un scaun. se împreunau la spate într-un coc mare. Cum în cameră era rece. dc. şi cu osişoarele degetelor cam uscate . i*ra o fractura simplă. atît de linse. cu pahare de argint. dar. Lopa-ţica. ochii albaştri. Charles se repezi şi el şi. Cînd Charles. şi se uitau la tine sinceri. în care se oglindeau. care avea scris JM. apoi despre vreme. Sub un şopron erau două căruţe mari şi patru pluguri. dîrdîia mîncînd. cu litere gotice „Scumpului meu tata". l'îrla de oi era lungă. Oîtul îi ieşea dintr-un guler alb. răspunse el. Cîinii de pază. Şi. Mina ei totuşi nu era frumoasă. începu să geamă încetişor. cu chelie deasupra frunţii şi care purta cercei. ciuguleau. urmtnd curba craniului. o găsi în picioare. cu bicele. aplecată sub dînsul. răsfrînt. cînd tăcea. la picioarele unui pat mare. în picioare. Purta. începu să scotocească pe pat. dar cum îl văzu p doctor. fără nici o complicaţie. simţi cum pieptul lui atinge uşor spatele tinerei fete. erau despărţite în creştet de o cărare subţire. Mîncarea 17 i oamenilor clocotea primprejur în oale de uUe mărimile. Atunci. cu fruntea lipită de geam. între saci şi perete. o netezi cu un ciob de geam. ■— Cravaşa. parcau negri din cauza genelor. flacăra luminoasă din sobă. li găsi în pat. zbătîndu-se în lanţ. doctorul fu pofiit chiar de domnul Rouault sa îmbuce ceva înainte de a pleca. Din politeţe. inegal. dispăru. Umerii obrajilor erau trandafirii. în mijlocul peretelui. asudînd sub plapuma. cleştele şi vîrful foalelor. spuaînd asta. de vreo 50 de ani. se aflau două taeîmuri. în colţuri erau aşezaţi la rînd. lătrau.de aţele. Cele doua pale negre de păr. O femeie tînără. privind în grădină. De-a lungul clădirilor se întindea un morman mare de băligar.şi căprui. vreo cinci-şase păuni. De îndată ce termină pansamentul. iar dinspre o baltă răsuna gălăgia veselă a unui cîrd de gîşte. Vorbiră mai întîi despre bolnav. se inţBfM la degete şi le tot ducea la gură să le sugă. ca M bârbai» un lornion de baga. avea o carafă mare de rachiu. — Căutaţi ceva ? întrebă. petrecut între doi nasuiri de la corsaj. să poată trece pe sub crengi. despre lupii care cutreierau noaptea pe cîmp. încadrat înu-o ramă aurită. venea un miros de stînjenei şi de cearceafuri jilave. unde hnracii fasolelor fuseseră culcaţi de vînt. Cum nu-şi găsea repede cutia de lucru. Ea . pe deasupra. după ce urcase să-şi ia rămas bun de la moş Rouault. despre ger. apoi se întoarse la capătul unei ogrăzi ca sa deschidă bariera. cum întindea braţul în aceeaşi direcţie. Charles alese una. îneît păreau dintr-o bucată. Ira un om scund. cu hamurile. pe după uşi. unde pălălăia un foc marc. Charles nici n-ar fi cutezat să-şi dorească una mai uşoară.mnu nu-i răspunse nimic .

Moş Rouault spunea că n-ar fi fost mai bine îngrijit nici de cei mai buni medici din Yvetot sau chiar din Rouen. printr-un fel de ipocrizie naivă. cu mîna pe Evanghelie. primise. care bătea palma cu el. în sfîrşit. şi cînd mergea înaintea lui. Surîdca. domnişoară de oraş î Ei. prin urmare. o educaţie frumoasă. printre bietele îndeletniciri din viaţa lui. de asta arata aşa de vesel cînd se duce s-o vadă. şi dumnealor nu plătiseră încă ? Ah ! fiindcă acolo era o persoană.. şi cînd. să brodeze. socoti că aceasta interdicţie de a o vedea îi da dreptul să o iubească. purta vara şi iarna un mic şal negru. şi au un văr care era cît pe ce să treacă pe la juraţi pentru o bătaie dintr-o ceartă. Charles nu se mai duse la Ikrtaux. şi cocoşul care cînta pe zid. îi erau dragi micuţii saboţi ai domnişoarei Emma. ba chiar. apoi regulat. îi erau dragi şura şi grajdurile. Nu era bine să mănînce aşa de mult ! De ce dă totdeauna un păhărel de rachiu oricui intră în casa ? Ce încăpăţînare. că n-o să se mai duca. el nici nu încerca să se întrebe de ce . prea scurte.venea la Bertaux cu plăcere. oare pentru asta vizitele lui la ferma însemnau. de două ori pe săptă-mînă. îi plăcea să se vadă intrînd în curte. înainte de a ajunge. prin reflecţii întîm-plătoare. şi—1 privi peste umăr. totul merse bine . ca o contesă. de pe coaja copacilor se prelingea apa în curte. geografia. fără a mai pune la socoteală vizitele neaşteptate pe care le făcea din cînd în cînd. pe neaşteptate. căldurii blînde de . De altfel. boarea vîntului o învăluia. îşi îndemna mereu calul. Dar chiar dacă sar fi gîndit la asta. Charles nu le pricepu . desenul. îi lumina cu reflexe jucăuşe pielea albă a feţei. vindecarea urmă după toate regulile. ştia să brodeze şi să cînl: la pian. după cum făgăduise. Se supuse deci. în primele zile cînd Charles se ducea la Bertaux. sau clătinîndu-i pe şold cordonul şorţului. vai de el. o persoană 21 subţire. înroşindu-sc. moş Rouault fu văzut încercînd să meargă singur prin cocioaba lui. al cărui colţ îi atîrna între omoplaţi. sau poate prin cîştigul pe care-l spera.. prin care treceau razele soarelui. că de n-ar fi fost rapiţa de anul trecut. pornea în galop. spunîndu-i salvatorul meu. aştepta şi ea acolo. şi zăpada de pe acoperişuri se topea. cu reflecţiile şi observaţiile lor. alesese pentru domnul Rouault o minunată pagină alba. avea dinţi lungi. încrucişate pe nişte ciorapi cenuşii. Mama lui Charles venea să-i vadă din cînd în cînd . ca din greşeală. cum se spune. şi atunci îl forfecat. să simtă bariera învîrtindu-se pe lingă umărul lui. apoi se dădea jos să-şi şteargă picioarele de iarbă şi. o excepţie atît de îneîntătoare ? în zilele acelea se scula cu noaptea în cap. Emma era în prag . De altfel. de teamă să nu dezlănţuie o furtună . crescută la maici. la Ursuline. Cînd calul nu era încă. dar. La început îşi potoli sufletul prin cîteva aluzii. strînsă în nişte rochii ca un fel de teci. pe lespezile spălate din bucătărie . 20 Ea-l conducea totdeauna pînă la ultima treaptă a scării de la intrare. Şi apoi văduva era slabă . nora reuşi parcă s-o atragă de partea ei. cu şireturile pantofilor largi. îşi luaseră rămas bun. Asta punea vîrf la toate ! „Aşadar. şi află ca domnişoara Rouault. care lăsau să i se vadă gleznele. nici să apari duminica la biserică în rochie de mătase. că. ştia dansul. să nu vrea să poarte o flanelă ! . în mare încurcătură ar fi fost cu plata arenzilor întîrziate ! De lehamite. tălpile de lemn. se duse să-şi caute umbrela şi o deschise. apoi. avea o talie ţeapănă.se ridică. de-o mătase de culoare schimbătoare. prin vorbe spuse pe şleau. îi era drag moş Rouault. întinzîndu-i vîna de bou. ridieîndu-i valvîrtej şuviţele zvăpăiate de la ceafă. pe care el se făcea că nu le bagă în seamă. Ce mai căuta la Bertaux. şi-ar fi explicat tot zelul prin gravitatea cazului. şi slugile care-i ieşeau înainte. doamna Bovary-tînăra nu uita niciodată să întrebe cum merge bolnavul. chiar eu riscul de-a i-o strica ploaia ? Ah ! Femeia asta ! Femeia asta !" Şi o urî. se înapoie chiar a doua zi. într-o mare explozie de dragoste. ridicfndu-se repede. tocurile mari o înălţau puţin. Dar cînd află că are o fată. de vreme ce domnul Rouault se vindecase. nu-şi mai spwncau nimic . domnul Bovary începu să fie socotit ca o marc capacitate. de asta îşi pune vesta cea nouă. Helo'ise îl pusese să jure. îşi spunea ea. începu să se informeze . asta-i ! Bunicul lor a fost cioban. în registrul pe carc-l ţinea în partidă dublă. după patruzeci şi şase de zile. ale cărui capete se încolăceau ca nişte panglici. plcscăiau sec pe pielea ghetci. Odată. de dedesubt. din instinct. după cîteva zile. îşi punea mănuşile negre. Totuşi. Cît despre Charles. dar tăria dorinţei lui protesta împotriva purtării sale supuse şi. adus. la care ci nu ştia ce să răspundă. După multe plînsete şi sărutări.afară şi se auzeau picăturile de apă căzînd una cîte una pe mătasea întinsă. pe o vreme de dezgheţ. Asta-i plăcea : îi trebuiau domnişoare de oraş ! Şi iar începea : — Fata lui moş Rouault. Nu-i cazul să-ţi dai atîtea ifose. în loc să vină la Bertaux peste trei zile. una care ştia să vorbească. Umbrela.

Veniră la Tostes. Se aduse cafeaua . umbla de colo-colo. pe piept ! Dar cum asta-i soarta noastră a tuturor. sărmana de ca. I — Ştiu ce înseamnă asta ! spunea el. domnule Bovary . şi pentru că alţii au murit.. Nu găsi pe nimeni jos . sprijinindu-se de birou. plîngeam. Avea o speranţă. fără să ştie anume ce vrea . adică s-au tras undeva. Heloîse începu să scuipe sînge. cînd îşi peria favoritele în faţa oglinzii. pierdut într-o visare dureroasă. toate s-au scurs una după alta. pe cînd întindea nişte rufe în curte. se răsfaţă. aş fi vrut să fiu şi cu ca şi cîrtiţele pe care le vedeam printre crengi. bucăţică cu bucăţică . căci timp de-o lună de zile toată lumea repeta : „Bietul băiat! Ce nenorocire !" Lumea vorbea de el. ceea ce dădea fermei mai multă viaţă. nu apărură în căsnicia lor decît vreo cîteva mobile şi nişte zdrenţe. ştiţi bine. adică aşa cum era cu cinci luni în urmă.. şi atunci. iar partea ei din corabie nu trecu de trei mii de franci. nici nu mai puneam nimic în gură . ale cărei hamuri nu făceau mai mult decît pielea. ea spuse numai : „Ah ! Doamne!"'. o să treacă ! Veniţi să ne vedeţi. ca şi cum ar fi fost bolnav. Şi cînd mă gîndeam că în clipele acelea alţii îşi strîngeau la piept femeiuştile. pro-fitînd de o mare prielnică. cu pînteccle plin de viermi. Casa din Dieppe se dovedi a fi roasă de ipoteci pîuă-n temelie . mă prăbuşeam la rădăcina cîte unui copac. în sfîrşit. Acum putea să se aşeze la masă cînd voia. să se lăfăiască în largul lui pe pat.La începutul primăverii se îiuîmplă ca un notar din In-gouville. îi vorbi în şoaptă. înhămîndu-l cu o mîrţoagă ca asta. . şaptezeci ţi cinci de franci. bătîndu-l pe umăr . cutreieram toate coclaurile ca să fiu singur . găsi acolo totul ca-n ajun. Aşadar. mi-cra silă numai la gîndul de-a merge la cafenea. şi moş Rouault. şi casa din strada Saint-Francois. firicel cu firicel. Murise ! Ce consternare ! Cînd se isprăvi totul la cimitir. au plecat. am fost şi eu ca dumneata. şi zice că o uitaţi. scoase un oftat şi leşină. moartea soţiei nu-i făcuse un prost serviciu în meseria lui. s-o apere de părinţii lui. Urmară explicaţii. Povesti tot felul de istorii. scene. Pe de altă parte. Charles se trezi rîzfnd . Dar ţinta fusese atinsă. trîntind un scaun de duşumea. dar amintindu-şi deodată de nevastă-sa. dumneaei minţise ! în disperarea lui. zi cu zi. Se gîndea tot mai puţin.. să vrem şi noi să murim. Ei bine. s-au dus. Plăcerea nouă de a nu mai depinde de nimeni îi făcu singurătatea mai suportabilă. înect-încet.. Crezînd că este de datoria lui să-l copleşească pe medic cu cît mai multe dovezi de simpatie. mai avea. să se întoarcă acasă sau să iasă fără să mai dea socoteală. îl chemam pe bunul Dumnezeu. Charles se întoarse acasă. îl rugă să nu-şi scoată pălăria din cap. şi o curcă. să plece cu un vapor. Se întoarse la Bertaux . din toată această avere. La urma urmelor. părinţii plecară. şi a doua zi. se gîndeşte la dumneavoastră din cînd în cînd. Opt zile după aceea. n-ai crede. clicntela-i crescu . cc-i drept. Aflase de nenorocirea lui şi-l consolă cît putu. nu se mai gîndi la ca. toamnă după vară. să facem aşa ca să împuşcaţi un iepure şi să vă mai luaţi niţel. îi văzu rochia care mai atîrna la picioarele patului . pe măsură ce se obişnuia să trăiască singur. eram ca nebun. Heloîsc îl imploră. o fericire nedesluşită . şi apoi putea să se ducă la Bcrtaux în voie. Acesta voi să le vorbească în favoarea ei. Trebuie să vă scuturaţi bine. pe lîngă partea dintr-o corabie. se întunecă. UI Inir-o dimineaţă. plîngînd. în piese de doi franci. fiică-mea. Lucrurile trebuiră să se limpe22 zească. că întotdeauna îţi ramîne ceva la fund.. şi. trînteam cu băţul în pămînt. moş Rouault veni să-i aducă lui Charles plata pentru vindecarea piciorului . Aşadar. Aruncîndu-se în braţele lui Charles. lăsîndu-se consolat. ea îl iubise. Perii erau în floare. rămase aşa pînă seara. domnul Bo-vary-tatal. ce anume dăduse ea în păstrarea notarului numai Dumnezeu ştie. se alintă. spunîndu-i tot felul de prostii . o greutate. luînd cu el toţi banii biroului de notariat. evaluată la şase mii de franci. ba chiar avu aerul că c mînios fiindcă nu se pregătise anume pentru el ceva mai uşor cîccît pentru ceilalţi. acum înzdrăvenit. ca să zic aşa. primăvară după iarnă. din cauza durerii pe care o încercase. ici. Acuşi vine primăvara . atît de trîmbiţată. urcă la etaj în camera. totuşi. Supăraţi. care avea în păstrare fondurile văduvei Dubuc. şi cînd era tare obosit. nu trebuie să ne prăpădim. Heloîsc.. să fi crăpat. o învinui pe nevas-tă-sa că şi-a nenorocit feciorul. Cînd am pierdut-o pe răposata. pe cînd Charles era întors cu spatele ca sa tragă perdeaua la fereastră. cum ar fi nişte ulcele cu smîntînă sau nişte pere la cuptor. Charles îi urmă sfatul.

Din cînd în cînd. îi arătă vechile caiete de muzică. dar moşul pierdea în toţi anii. catifelîndu-i funinginea de pe placa de deasupra. suferă de ameţeli. cerul era spuzit de stele. Nu-şi ducea bucuros mîna la chimir. în schimb agricultura propriu-zisă. ascuţită. atît de lungi. vocea ei era limpede. lingea încetişor fundul paharului. pentru ca să refacă acea parte din viaţa ei pe care o trăise pe cînd eî încă n-o cunoştea. atît de frumoasă ! Dar chipul Emmei îi apărea mereu înaintea ochilor. Charles se hotărî s-o ceară în căsătorie de îndată ce va avea ocazie . „Dacă te-ai însura. de cîte ori se ivea vreuna. îi oferi ceva de băut. rîzînd. cuprinsă deodată de un fel de sfîrşeala. dar. Se plîngea ca. cu gîtul întins. luă două păhărele. se scula să se ducă spre cana cu apă şi să bea . albăstrea puţin cenuşa rece. ceşcuţa de cafea cu rom. iar pe umerii goi se vedeau mici broboane de sudoare. cînd se întorcea. care nu-i era de nici un folos în casa. să le întregească înţdesul. Moş Rouault n-ar fi fost deloc supărat să-l scape de fiica-sa. nici unul nu scotea ai vorbă. Charles relua una cîtc una frazele pe care i le spusese Emma. 24 25 Se aşeză din nou pe scaun şi reîncepu să cîrpească un ciorap alb . bine încălzit. să ia cu dînsa un pahar de lichior. deschise fereastra . Urcară în camera ei. făceau poaie viaţa la ţară şi mai plicticoasă în timpul verii . cu gîndul în altă parte. i se potrivea mai puţin ca oricui. şi cu cine ? Vai! moş Rouauh 26 era atît de bogat. Seara. cu privirea înecată de plictiseală. care se pierdeau aproape într-un murmur — cînd vesela. în faţa sobei. la urma urmei. căci. ea stărui. Dar niciodată nu şi-o putea închipui altfel de cum o văzuse întîia oară sau aşa cum o lăsase abia de-o clipă. voind să fie bine hrănit.. de liceu. el o scuza. Curentul furişat pe sub uşă sufla uşor praful de pe lespezi. n-avea ce pierde. teama de a nu găsi cuvinteL-potrivite îi încleşta gura.. aşa. cărţuliile pe care le primise ca premii şi cununile de frunze de stejar. lucra cu fruntea aplecată . uitate într-un fund de dulap. cu capul dat pe spate. sau. Lumina zilei. simţea că se înăbuşe. în sinea lui. îşi lăsă capul pe spate ca să bea şi. abia adia un vînt cald . şi în cele din urmă îl pofti. ceea ce însemna . soarele întindea pe jos nişte dungi lungi şi subţiri. Emma îşi răcorea obrajii cu podul palmelor. iar Charles. După cum era obiceiul la ţară. intră în bucătărie. care se frîngeau la colţurile mobilelor şi tremurau pe tavan. îi era sete . îndeletnicire blestemată. se exprima prin lungi modulaţii. de vreme ce printre agricultori nu vedeai niciodată vreun milionar. bine amestecată. Nu numai că nu făcuse avere din agricultură. trecut printre dinţii ci delicaţi. care pătrundea prin hornul căminului. Gîndindusc că. şi limbile se dezlegară. muştele se urcau de-a lungul paharelor din care se băuse şi bîzîiau îneeîndu-se în cidrul rămas pe fund. şi. Emma cosea . ca la teatru. Stînd între fereastră şi vatră. începu HM povestească de timpul cînd era la maici. dar la început n-o zări pe Emma. pe care apoi le răcea punîndu-lc pe măciulia de fier a grătarului de la sobă. de cînd s-a desprimăvărat. îl duse la gură. pulpa în sînge. îi plăcea cidrul tare. singur. lucrează aşa de prost! Ar fi dorit foarte mult ca măcar în timpul iernii să locuiască în oraş. dacă se pricepea de minune la tîrguri. după ce ciocni. rîdea că nu simte nimic. turnă un pic şi-n celălalt şi. atunci cînd îşi vorbea sieşi. Obloanele erau trase. după cecs ce spunea. şi ea. pe unul îl umplu ochi. în timp ce cu vîrful limbii. Cum păhărelul era aproape gol. îi mai vorbi de maieă-sa.găsea că arată mult mai bine. Se duse deci să caute în dulap o sticlă de „Curacao". Băgînd de seamă. într-o zi sosi pe la ora 3 . undei plăceau şiretlicurile meseriei. Prin crăpăturile scîndurilor. Dar grădinarul pe care-! aveau nu se pricepea deloc. nu avea nimic pe cap. cînd cu pleoapele pe jumătate închise. şi ceva monoton ca sfîrîitul unui titirez îi zbîrnîia în urechi . de cimitir şi chiar îi arătă în grădină stratul din care în fiecare vineri de la începutul lunii culegea flori ca să i se pună pe mormînt. cu buzele ţuguiate. dar nu cruţa nici o cheltuială cînd era vorba de el. Mînca în bucătărie.că lui Charles i se îmbujorau umerii obrajilor cînd sta lîngă fiică-sa. totuşi ? ! Dacă tc-ai însura ?" Noaptea nu putu să doarmă. pe o măsuţa ce i se aducea gata pusă. Apoi se întreba ce ar deveni ea daca s-ar mărita. şi întrebă dacă băile de mare i-ar ia: bine . încerdnd să şi le amintească. El refuză. cu toate că zilele frumoase. toată lumea era la cîmp . el îl urmărea cum se tîrăştc şi nu auzea decît bălaia tîmplelor şi cotcodăcitul unei găini care ouase undeva. prin curte. deschizînd nişte ochi naivi. să aibă un pat bun. cu gospodărirea fermei. în depărtare se auzeau clinii latrinei. Pe masă. găsind că era prea deşteaptă pentru plugărie. întoarse capul spre Bcrtaus.

Băieţii. era momentul. Aşa că dumneavoastră plecaţi . apoi număra nouăsprezece minute pe ceasornic. Făcură deci o nuntă la care veniră patruzeci şi trei de persoane. Dar ca să nu staţi ca pe jăratic. eu n-am nimic împotrivă. cu tram-carc cu perdele de piele. cu {aetoane cu două roate. Amînară orice discuţie cu privire la aranjarea intereselor materiale . Trecu o jumătate de oră. econom. îşi spuse : „Dacă mi-o cere. frccîn-du-şi genunchii şi întinzîndu-se. mă înţelegeţi. începu să murmure.. aş dori foarte mult să vă spun ceva. Veniră de la zece leghe depărtare. păreau stingheriţi de hainele noi (mulţi dintre ei încălţaseră chiar în ziua aceea prima pereche de cizme . foarte învăţat. cu bonete. după nişte desene de mode pe care le împrumută. aveau de altfel tot timpul. rîzînd încetişor. domnişoara Rouault se ocupă de trusoul ci. deoarece căsătoria nu se cuvenea să aibă loc mai 28 L înainte ca doliul lui Charles să ia sfîrşit. şi lumea începea să iasă.. Trecu şi ultima zi. în sfîrşit. bolborosi Charles. dar moş Rouault nu pricepu deloc ideea asta. O parte fu comandată la Rouen. o să dau de perete oblonul ferestrei : o să-l puteţi vedea din spate. de la Normanvillc şi de la Cany. pelerine cu colţurile încrucişate vîrîte în centură. Deodată se auzi ceva trîn-tindu-se de perete . sau mici broboade colorate. asta ar mişca-o prea tare. Se opriră. iar flăcăii din satele mai apropiate. Şi se îndepărtă. întrucîtva. n-o sa-i caute chichiţe în privinţa zestrei. Charles mai întîrzic pînă la colţul gardului. continuă fermierul. cu trăsuri. care le lăsau ceafa goală. Cînd intră. n-o să mai aveţi nevoie sa vă întoarceţi. la care lumea stătu şaisprezece ore la masă. în vizitele pe care Charles le făcea la fermă se vorbea de pregătirile de nuntă. îl găsi puţin cam pipernicit şi că nu era tocmai ginerele pe care şi l-ar fi dorit. aşteptă. şi în zilele următoare. Mo Rouault îşi îmbrăţişa viitorul ginere. o mulţime de bani curelarului. silindu-se să rîdă puţin. de la Godcrville. Or. — Moş Rouault. Iarna trecu în această aşteptare . fără îndoială. şi că. să facă nunta la miezul nopţii. chibzui dinainte toata afacerea. care pe unde apuca. Dacă e da. bariera se deschidea îndată şi intra o căruţă.că într-una din zile are să i-o ceară în căsătorie. căci ce-o să zică lumea. fără îndoială. Deşi. Charles îşi legă calul de-un copac. Se duse fuga să stea pe cărare. Emma se înroşi toată. în căruţe. cu brişti cu un cal. se discuta în ce încăpere să întindă masa . mititica este de părerea mea. Venind în galopul cailor pînă la prima treaptă de intrare. era la fermă. de la ora 9. gata să se despartă . şi de altfel. şi. A doua zi. se hotărî: Domnule Rouault. adică spre primăvara anului viitor. din contră. — în ce mă priveşte. îmbrăcaţi la fel cu taţii lor. ca să facă faţă. cum moş Rouault se vedea silit să vîndă douăzeci şi doi de acri din bunurile sale. Fuseseră invitate toate rubedeniile celor două familii. Emma ar fi dorit. aplecîndu-vă peste gard. —. Moş Rouault îl conduse . prietenii cu care erau certaţi şi cu care se împăcaseră şi cunoştinţele pe care le pierduseră din vedere de multă vreme şi cărora le-au scris să vină. Charles venise să stea trei zile la Ber-taux. 2Î căci datora o mulţime de bani zidarului. Cucoanele. dar se spunea că-i un om cumsecade. eu mă înapoiez acasă. Pe la Sfîntul Mihai. înşiraţi în picioare. i-o dau". purtau rochii ca la oraş. Invitaşi sosiră devreme. încuictoarea-i mai tremura. luînd-o de la capăt a doua zi. ba. oblonul se dăduse în lături. ca şi cele dinainte. iar grindeiul teascului trebuia şi el schimbat. Charles tăcea. iar ea îşi lucră singură boneţclelc de noapte şi cămăşile. mergeau pe-un drum desfundat. prinse la spate cu un bold. se gîndeau la felurile de bucate care trebuiau pregătite şi cu ce anume aveau să înceapă. tot amînînd din sfert în sfert de ceas să-i vorbească. lanţuri de ceas din aur. căruţa se oprea brusc. cînd trecu de gard. trebuie totuşi s-o întrebăm şi pe dînsa.Dar spuneţi-mi ce-aveţi pe suflet! Parcă eu nu ştiu tot ? zise moş Rouault. la lumina torţelor . sprijiniţi de loitre ca să nu cadă şi scuturaţi zdravăn în trapul cailor. moş Rouault. cu vechi cabriolete fără podit. Din cînd în cînd se auzeau peste gard plesnituri de bice .

şi. Primăria găsindu-sc doar la o jumătate de leghe de fermă. cînd lăsînd în jos. cînd ridicînd gîtul viorii. La temelia lui era mai întîi un pătrat de carton albastru. la mijloc. în arabescuri. care. să facă scamatorii. aştepta să isprăvească. ai cărui stîlpi aveau în vîrf. dispreţuia toată lumea aceea şi venise pur şi simplu într-o redingotă la un rînd. cu manşetele fracului lungi pînă-n vîrful unghiilor. înroşite de vînt pe drum. stafide. urma apoi. nu ştia ce să răspundă. 31 Masa era pusa sub şopronul droşcariei. la etajul al doilea. un turn de prăjitură de Savoia. Cît priveşte pe domnul Bovary-tatăl. cu buzunare largi ca nişte saci . redingote cu pulpane lungi fîlfîind în vînt. vestoane foarte scurte. şi apoi o pornea iar. Erau pe ea patru muşchi întregi de vacă. fie jupuituri mari cît nişte piese de trei franci. Rochia prea lungă a Emmei se tîra puţin pe jos . care înfăţişa un templu cu por-tice. cu degetele ei înmănuşate. Cînd băga de scamă că lumea rămăsese mult în urma lui. în veste. de croială militară. în haine scurte . colonade. Şi cămăşile se bombau pe piepturi ca nişte platoşe ! Toţi erau raşi cu perdaf. cu lacuri d-e dulceaţă şi corăbii din coji de alune. de ţi se părea că-s clă-păugi . şi ale căror poale păreau sa fi fost tăiate. Dar. uluită. de fapt. copiii. adică din cele cu gulerul îăsfrînt pe umeri. avînd de o parte şi de alta patru cîrnaţi cu măcriş. lua de pe dînsa firele aspre de iarba care se prinseseră laolaltă cu scaieţi ţepoşi. se vedea un amoraş. Ea da din cap. pe ascuns. cîţiva adormiră şi începură să sforăie. care era o pajişte verde cu stînci. Spre sfîrşit. părinţii. care se sculaseră cu noaptea-n cap. se oprea să mai răsufle. îşi mai da cu sacîz arcuşul. doi boboci de trandafir. lungită cu această ocazie. fără îndoială verişoară sau sora lor mai mare. viţel la tigaie. Lăutarul mergea înainte cu vioara împopoţonata cu panglici la gît. cu părul gras de-atîta pomăda de trandafir şi temîndu-se grozav să nu-şi murdărească mănuşile.din viaţa lor) . trei jigouri şi. albe şi radioase. care se bucura de tot respectul familiei şi care nu era scoasă di a dulapuri decît la solemnităţi. vedeai cîte o fată de 14 sau 16 ani. dădea braţul doamnei Bovary-mama. Cînd erau obosiţi de stat pe scaun. la început strîns. rîîrd dinainte . să ridice . în locul capului rotunjit. alături de ei. unii chiar. ca la cîreiumă. care aveau la spate doi nasturi apropiaţi ca doi ochi. mai ieşeau să se plimbe prin curte sau să se joace de-a dopul ' în şură. cu o bardă de dulgher. în rochia albă a primei împărtăşanii. iniţialele noilor soţi. Masa ţinu pînă seara. cu spatele încreţii mărunt şi talia prinsă foarte jos cu o cingătoare cusută. ca o eşarfa colorată care ondula pe cîmp dc-a lungul cărării înguste ce şerpuia printre grînclc verzi. care se puneau ca de obicei împreună cu nişte şepci cu margini de aramă la cozoroc . dintr-o singură bucală. Ceilalţi nuntaşi vorbeau db treburile lor sau puneau la cale tot felul de pozne. proaspăt tunşi. îmbrăcăminte bună. unei ţărăncuţe blonde. sau de-a lungul fălcilor. ca sa bată mai bine tactul. veste de postav gros. strecura tot felul de cern plimente. şi jur-împrejur. care se da într-un scrînciob de ciocolată. erau îmbrăcaţi în surtuce. şi atunci. migdale. care se distrau rupînd clopoţeii spicelor de ovăz. din cînd în cînd se oprea ca s-o tragă. şi pe urmă se întorceau iar la masă. pe cînd Charles. Farfurii mari cu cremă galbenă. Cklrul dulce din sticle ridica spumă groasa în jurul dopurilor. pe platforma de sus. După poziţia lor socială diferită. Cum nu erau destui rîndaşi ca sa deshame caii de la toate trăsurile. şase tocane de pui. se lungi îndată şi se farîmiţă în grupuri diferite. înconjurat de mici fortificaţii din angelică. purtînd joben. la cafea. Sunetul viorii speria chiar păsărelele care erau departe. se înroşea. cu gulere cilindrice. sub nas. în redingote. Pentru torturi şi nugale fusese chemat anume un cofetar din Yvetot. care stîrni strigăte de admiraţie.se tot opreau discutînd. Alţii (dar aceia cu siguranţă trebuiau să stea tocmai în coada mesei) purtau bluze de ceremonie. delicat. care. statuete de stuc în firide împodobite cu stele de hîrtie aurită . Cum el lucra pentru prima oară prin locurile acelea. cu mănuşile scoase. domnii îşi suflecau mînecile şi se apucau chiar ei de treabă. pe urma veneau mirele şi mireasa. nevă30 zînd bine să-şi radă barba. rumenă. auzeai mereu zdrăngănitul lăutarului. lumea merse pe jos şi se întoarse la fel după terminarea ceremoniei de la biserică. fără sa sufle un cuvînt. şi atunci începură să chite. Cortegiul. o frumuseţe de purcel de lapte. felii de portocale . totul se însufleţi. care tremurau de cîte ori se atingea cît de puţin masa. pentru ca strunele să scîrţîie mai bine. desenate pe faţa lor netedă. Moş Rouault. Pe la colţuri se înălţau carafe cu rachiu. prietenii. făcute din bomboane mici. şi toate paharele fuseseră dinainte umplute ochi cu vin. care continua sa cînte pe cîmp. iar la urmă. sau jucîndu-se între ei. făcuse totul cu multă îngrijire. ceea ce împestriţa puţin cu pete roze toate acele feţe mari. şi trăgînd cu urechea. şi la sfîrşitul mesei aduse chiar el un tort grozav. cum se nimereau. aveau fie tăieturi dc-a curmezişul obrazului. fript. în sfîrşit. purtau.

îndopaţi 1 Joc care consta în . Ca să-şi încălzească degetele. prinzînd-o de mijloc şi mergînd mai departe. Acolo îşi mai sărută o dată fata. ofta din greu. Se simţi trist ca b casă goală ! Şi. îşi ceea iertare că masa nu era încă gaia şi. ea i le vîra din cînd în cînd în sîn. cînd o ducea pe cal în spatele lui. într-un colţ. Batrîna servitoare se înfăţişă. prima sarcină a soţiei. şi toată noaptea. şi care uneori. nişte bucăţi de friptura proastă. a doua zi părea ah om. şi cîmpul era alb tot. cum amintirile duioase se învălmăşeau în capul lui întunecat de negurile chefului.. calambururile. se opri şi văzînd cum cărucioara se îndepărta cu roţile învîrrindu-se prin praf. amestec necunoscut de ceilalţi. Nu-i ceruse nimeni părerea nici asupra toaletei nurorii. să treacă pe sub propriul braţ sprijinit în degetul mare. Domnul şi doamna Charles sosiră la Tostes pe la 6. vorbele cu două înţelesuri. din întîmplare. complimentele. femeile se aplecau în lături. o căuta peste tot. îi întreba pe toţi dacă au văzut-o. vedea lîngă dînsul. brodindu-se să aibă la masa. unde-l vedeai de departe printre copaci. sărind prin şanţuri. se întoarse de-a dreptul acasă. pline încă de .. mai bine zis. Doamna Bovary-mama nu-şi descleştase gura toaiă ziua. soţii plecară . o tutuia. din cauza bolnavilor însă. găseau şi ei că au fost rău primiţi. Seara. Mai degrabă pe el l-ai fi luat drept fecioara din ajun. pe lună. Cei care mai rămaseră la Bertaux îşi petrecură noaptea DI ud la bucătărie. i Charles însă nu ascundea nimic. Dupâ uşa erau atîrnate o manta cu guler mic. pîna atunci. un vînzător de peşte (care chiar adusese ca dar de nuntă două zlăvoace). fcimţi pentru o clipa dorinţa să se abată pe la biserică. făceau glume fără perdea. cum se obişnuieşte la Caux. făcu plecăciunile cuvenite.. sărutau doamnele. se retrase devreme. trimise după havane la Saint-Vic-tor şi fuma pîna la ziua. o pofti pe doamna să vadă casa. Cei mai şireţi m ştiau ce să creadă şi o cercetau. şi deseori o lua cu el în curte. vîntul îi flutura dantelele lungi cu care era legata la cap. o şapcă de piele neagră şi. Dupl ce făcu vreo suta de paşi. căci era în preajma Crăciunului. ea-l ţinea de-un braţ. ca să prindă hăţurile. Mireasa îl rugase pe tatăl ei să fie cruţată de glumele care ' se făceau de obicei în asemenea ocazii. Pe urmă îşi aminti de nunta lui. Moş Rouauh îi pofti în cărucioara lui şi-i însoţi chiar el pîna la Vassonville. nici asupra întocmirii ospăţului . pe jumătate aplecat asupra ei. boţindu-i cu capul fişiul de muselină plisată de pe piept. la drum. Copiii adormiseră pe stib bănci. drumurile au fost pline de căruţe care îşi luaseră vmt gonind în galop. Răspunse destul de şters la săgeţile. coborî şi porni înapoi. ovăz pînă-n gît. 33 3f — Doamna liovary în schimb. î-aţada de cărămida era chiar la stradă. glumele fără perdea pe care nuntaşii găseau de datoria lor să i le arunce de îndată ce se servi supa. In sinea lui îşi spuse că moş Rouault s-a fudulit. cînd trecea pe lîngă ei. nu voiau deloc să intre între hulube . chipul ei gingaş şi îmbujorat care surî-dca. ceea ce făcu să crească şi mat mult stima generală. sau. TeSi rnmdu-se bobiţi ca nu cumva această privelişte să-l întristeze ţi mai mult. plecat pe umărul lui. az. peste movilele de pietriş. timpurile de odinioară. în loc să vina şi el cu dînsa. Cu toate acestea. caii.greutăţi. cu o atenţie exagerata. Vecinii ieşiră la ferestre s-o vadă pe noua soţie a doctorului lor. cleveteau şuşotind pe contul gazdei şi-i doreau. Charles nu era poznaş din fire . Ce mult era de-atunci ! Fiul lor ar fi avut astăzi 30 de ani ! Bătrînul se uită îndărăt • dar nu zări nimic pe drum. vărul lor. gonind prin zăpada. o pereche de jambiere. cu gînduri negre. pe jos. 32 ci. se ridicau în două picioare . şi.] vîrleau.. un Mu. cît ţinu nunta nu strălucise. de cîtcva ori în şir. cînd moş Rouault sosi tocmai la timp ca să-l oprească şi să-i explice că importanţa situaţiei ginenilui său nu îngăduia asemenea necuviinţe. începuse să împroaşte cu gura apă pe gaura cheii. vărul ceda cu greu la asemenea argumente.nevasta mea". bînd groguri de rachiu de cireşe. Bărbatul ei. îi treceau peste gura.. stă-pînii înjurau sau se prăpădeau de rîs. Cu toate acestea. La două zile după nuntă. să încerce să ridice căruţele pe umeri . pe cînd mireasa nu lasă să se yadă nimic din care să se poată ghici ceva. dînd peste taluzuri . sub placa de aur o bonetei. cu o bilă ca df biliard. să ajungă la sapă de lemn. şi el a fost tare voios în ziua cînd a Iuat-o de la tatăl ei acasă la dînsu!. prin portiere. de cîte ori întorcea capul. de celalalt îi atîrna panerul . O numea . hamurile se rupeau . şi se retrase într-un colţ unde erau alţi vreo cinci invitaţi care.1 da jo-. pe ocolite. tăcut. Charles nu putea să lipsească prea mult. un dop pe caţî erau ajîzatj monede. la plecare.

o plimbare seara pe şosea. deasupra cărora copacii îşi împreunau crengile. pe birou. De cealaltă parte a coridorului era cabinetul lui Charles. de coama neţesălată a bătrînei iepe albe care sta nemişcata la poartă. Se scula. pe care îi făcea să rîda cu accentul . care. cu piciorul pus pe borna de kilometraj . ştiind că-i plac plimbările cu trăsura. Văzuţi de aproape. o încăpere mică. la un loc cu o mulţime de alte lucruri prăfuite. un preot de ipsos îşi citea cartea de rugăciuni. pe drumurile desfundate. şi încă multe alte lucruri. Era deci mulţumit şi fără nici o grijă. Şi atunci. între doua ghivece de muşcate. negri la umbră şi albastru-închis în plină zi. De pe cal. într-o carafă. umpleau. avea un pat de mahon într-un alcov cu draperie roşie. de pivniţă. cu două r:ţi şi două locuri. buchetul celeilalte ! Emma se uită la dînsul. pe un un postament de cărămizi . aproape numai ele. cu inima plină de bucuriile netulburate ale nopţii. pe trup. gustul trufelor pe care le digeră. mai întunecate la fund. adică încăperea în care se mînca şi unde se sta. de sus. care avea un cuptor şi care servea acum de magazie de lemne. Pînă acum ce-a avut el bun în viaţă ? Să fi fost anii de liceu. La dreapta era sala mare. să se vopsească din nou scara şi să se facă bănci în grădină. Urma apoi. ar muri. se prindea. patru straturi pline de trandafiri sălbatici. reformate. plutind învîrtindu-se în aer ca păsările. Un tapet de-un galben-canariu. cu capul lui Hypocrate. de zarzavaturi. O cutie din sec ici împodobea scrinul. semăna aproape cu un tilbury '. Ochiul lui se pierdea în aceste adîncimi. tremura tot pe pînza lui prost întinsă : perdele de america albă. Grădina.i lungul ferestrelor. puse să se lipească alte tapete. găsi o şaretă de ocazie. cu trupul mulţumit. în care niciodată Charles n-ar fi bănuit vreo plăcere alcătuiau acum o fericire de fiecare clipă. acoperite de caişi pe spalier. mai înainte de-a atinge pămîntul. care aveau deasupra nişte globuri ovale. Tomurile din Didiotmaire des sciences mc-dicales. stînd într-un fotoliu. mai folositor. sta rezemată în coate pe pervaz. care era camera soţilor. în capotul care-i atîrna. soţul ei. Era un buchet de mireasă. de cămară. înconjurau simetric pătratul. ochii ei îi parcau măriţi. Scoase globurile candelabrelor. netăiate. legat cu o panglică de satin alb. dărăpănată. pe jumătate acoperiţi de colţurile rotunjite ale bonetei. O masă în doi. cu soarele pe umeri şi aerul dimineţii în nări. care era împachetat într-o cutie de carton. o sufla spre el. se găsea un buchet de flori de lămîiţă. se întindea între două ziduri de vălătuci. el urmărea lumina soarelui trecînd prin puful blond al obrajilor. cu o masă. în fund de toi. împodobit deasupra cu o ghirlandă de flori palide. Primele zile şi le petrecu preocupată de schimbările pe care urma să le facă în casă. pînă la umeri. ce s-ar face cu el dacă. pînă la un gard de spini. mai mult lungă decît lată. (Knd de-a dreptul în curte. de unelte agricole. de butoaie goale. cu peştişori. gestul cu care ea îşi netezea palele părului. continuînd sa-i vorbească. închidea fereastra. cu fularul d: pe cap şi cu cămaşa desfăcută la piept. pe cărările cu griul pînă la genunchi. sub brăduleţi. din întîmpiarc. mergea savurîndu-şi fericirea aşa cum cineva mai mestecă. iar pe marginea îngustă a căminului strălucea o pendulă. clipea de mai multe ori. dar cu scoarţele roase de-aiUM vînzări succesive prin care trecuseră. tivite cu galon roşu. Charles bagă de scamă. în vreme ce. Emma se gîndea la buchetul ei de mireasă. unde era grajdul. mai ales cînd. Dimineaţa. lată de vreo şase paşi. In timpul consultaţiilor. iar aceasta. ea-i răspundea faeîndu-i semne. firavi. intra prin perete miros de rîntaş şi clin bucătărie se auzeau bolnavii tuşind in cabinet şi po vesti ntlu-şi DM păsul. cu sufletul liniştit. cînd sta închis între zidurile acelea înalte. care. şi dupâ masă. în sfîrşit. cele şase rafturi ale unei biblioteci de brad. lîngă fereastră. aşezată între două candelabre argintate. dar a doua. îl luă şi plecă să-l ducă în pod. se interesă chiar ce ar trebui făcut ca să aibă o fîntînă arteziană. Emma urcă în camerele de sus. după cei puseră felinare noi şt aripi în piele tighelată. pierdut printre camarazii de clasa mai bogaţi sau mai tari decît el. înconjurată de lucrurile care i se aduceau de jos. aveau parcă straturi de culori succesive. Ea se aşeza la fereastră su-l vadă plecînd . în miniatură. şi imaginea i se oglindea în ele. Charles îşi prindea pintenii. se limpezeau din ce în ce spre suprafaţa emailului. şi se întreba visătoare. La mijloc era un cadran solar de gresie. în stradă.noroi uscat. unul lîngă altul pe pernă. în pat. trei scaune şi un fotoliu de birou. zburînd. Prima nu ei a deloc mobilată . în jurul cadranului solar . desfăcut. se încrucişau de-. 36 vederea pălăriei ej de paie agăţata de minerul ferestrei. Emma rupea cu dinţii cîte o bucăţică de floare sau frunzuliţa. pe şoseaua care-şi întindea la nesfîrşit lunga panglică de praf. care-o despărţea de cîmp. despre care era cu neputinţă să mai ghiceşti la ce-au fost bune. şi el pleca. Charles îi trimitea o sărutare . o îneaper: mare. 1 Tip ât cabrioletă uşoară. trezindu-sc. plină de fiare vechi.

iar ea. Trăseseră la un han din cartierul SaiatGervais. dar mai cu seamă prietenia dulce a unui frăţior. Din pioşenie. La început. Protejată de arhiepiscopie ca una ce se trăgea dintr-o veche familie de nobili ruinaţi în timpul revoluţiei. inima sacră străpunsă de săgeţi ascuţite. tot ce nu-i mergea direct la inima. Charles se apropia în vîrful picioarelor şi o săruta pe spate . ca s-o distreze. Asemuiri ca : logodnic. în sala de meditaţie. fu cuprinsă încetul cu încetul de moleşeala mistică ce exala din miresmele altarului. pe cîinele Fidele. mînca în . Pentru el. înainte de a se căsători crezuse că iubeşte . nu privelişti. cuvinte care i se păruseră atît de frumoase în cărţi. de obicei. abia surîzînd. în camera sa Emma îşi făcea toaleta . împleticindu-se sub greutatea crucii. o atrăgea acum contrastul lor. îşi spuse că trebuie sa se fi înşelat. chiar tatăl ei o dusese la oraş ca s-o dea la maici. Explicaţiile legendare.lui. pe negrul Domingo. dar cum fericirea aşteptată din această dragoste nu venise. Cînd avea 13 ani. ducesă re-numiiă prin Fiumuseţea ti. ea se uita în cartea de rugăciuni la pozele cuvioase cu chenar albastru şi iubea oaia bolnavă. Nu-i plăcea marea decît dezlănţuită de furtuni. cînd nu avea niciodată destui bani în pungă ca să-şi poată plăti un cadril cu o mică lucrătoare. îi era dor de dînsa. iar verdeaţa. iubit ceresc şi căsătorie eternă. pe viaţă. în bolboroseala preotului. care purtau mătănii cu cruce de aramă. care. universul nu trecea dincolo de poalele de mătase ale fustei ei . nu o cunoaştem decît prin tălmăcirea scriitorilor. » Lotdse de li Valliere (La Bamne U Blanc) (1644--l710). care se duce să caute fructe roşii prin vîr1 Roman pastoral de Bernardin de Saint-Pierrc (1737—18141 38 tul copacilor mai înalţi decît clopotniţele. femeia aceea cu picioarele totdeauna reci ca sloiurile de gheaţă. sentimentele delicate ale inimii şi faptul de la Curte. făptura asta frumoasă.ă care venea cttc opt zile pe luna să lucreze la rufarie. sau aleargă desculţ prin nisip ca sa aducă un cuib de păsărică. ?l da la o parte cum dai un copil care se ţine scai de tine. Emma se simţise bine în tovărăşia surorilor. căutînd emoţii. natura zbuciumată. şi ale căror mame veneau la vorbitor cu prăjituri în manşon ? Să fi fost mai tîrziu anii de studenţie la Medicină. unde li se dăduse să mănînce în farfurii pictate. ca zadarnic. printre ruine. pasaje din Gcnie du christianisme i. Dar acum avea. se pricepea la lăptarie. o duceau îa capelă. în loc să urmărească slujba. cîteodată o săruta tare pe obraji . repiczcntînd romanul domnişoarei de la Valliere1. cunoştea behăitul oilor. alteori îi acoperea braţul gol cu zeci de sărutări. Se juca foarte puţin în timpul recreaţiilor. din vîrfuî degetelor pînă la umăr . Trăind deci fără să iasă niciodată din atmosfera călduţă din clase şi printre femeile acelea palide. şi plictisită. preamăreau toată religia. şi o adora. Cu cîtă dragoste a ascultat ea întîia dată tînguirea răsunătoare a melancoliilor romantice repetîndu-se în toate ecourile pămîntului şi ale eternităţii! Dacă copilăria i sar fi scurs în odăiţa din dosul unei prăvălii dintr-un cartier negustoresc. Dar ea era prea deprinsă cu viaţa la ţară . care sa fi devenit prietena lui ? Pe urmă a trăit paisprezece luni cu văduva. printr-un coridor lung. înainte de rugăciune. pasiune şi tulburare sufleteasca. întretăiate ici şi colo de zgîricturi de cuţit. cu obrazul lipit de gratii. departe de a se plictisi. pe şalul ei . Şi Emma căuta să afle ce se înţelegea cu adevărat în viaţă prin cuvintele fericire. în timpul săptămînii se citea un rezumat din Istoria sfmta sau Predicile abatelui Frayssinous. în umbră. la maici. şi se învinuia că n-o iubeşte îndeajuns. Caută în gînd ce dorinţă anume să i se împlinească. născocea mici păcate ca să ska cît mai mult în genunchi. 3!) Seara. încercă să postească o zi întreaga fără să pună nimic în gură. sau pe sărmanul Isus care cade. se întorcea acasă repede şi-i zvîcnea inima ureînd scările. pricepea bine catehismul. pe inelele. la pluguri. VI Citise Paul et Virginie 1 şi visase căsuţa de bambus. îi răscoleau în adîncul sufletului duioşii neaşteptate. care-şi băteau joc de hainele lui. favorita lui Ludovic al XlVlea. unde se intra dsn sufragerie. iar duminica. îi plăceau doar lucrurile din care ar fi putut să tragă vreun folos personal şi înlătura. ca recreaţie. numai ici şi colo. Obişnuită cu priveliştile liniştite. cu mîiaile împreunate. fiind din fire mai mult sentimentala decît artista. poate că s-ar fi simţit pătrunsă de revărsarea lirică a firii pe care. despre care st vorbea meteu în predici. Era la maici o fata bătrîr. ree al Franţei între 1643-l715. Cînd se ducea la spovedanie. şi ea era cea care-i răspundea totdeauna domnului vicar ] A întrebările mai grele. Nu se putea stăpîni sa nu pună mereu mîna pe pieptenele. din răcoarea agheasmatarului şi din sclipirile luminărilor. ea scotea un ţipăt. se făcut o lectură religioasă. soţ.

se giugiuleau cu o turturică printre gratiile unei colivii gotice. totdeauna spilcuiţi. Masacrul s-a extins şi în provincie. visînd pe divane lingă un bileţel desfăcut. Emma şi-a năclăit mîinile cu praful învechitelor săli de lectură. Deseori elevele fugeau din sala de meditaţie ca s-o vadă. brazi. care. cîte un roman care nu-i lipsea niciodată din buzunarele şorţului şi din care chiar ca. cai care crapă în fiecare pagină. Heloi'se2. a cărui favorită era. suspine. galopînd pc-un cal negru. dar mai pierduţi în umbră şi fără nici o legătura între ei.Cavalerul fără frică şi fără prihană". multe ori. cu vîrful răsfrînt ca la pantofii medievali. domni curajoşi ca nişte Ici şi blînzi ca nişte mici. bărci pe clar de lună. doamnă din Toulousc . înainte de a se duce iar sus. care. şi mereu 1 2 Măria Stuart (1542—1587). cosînd. de gondolieri. Emma nu-si mai lua privirile uimite de pe numele autorilor necunoscuţi. în ceasurile libere. ceea ce a provocat un război între catolici şi hughenoţi. prin naivitatea stilului ţi uşurinţa tonului. să se apuce de lucru. înghiţea. compoziţii searbede. 8 Agnh Sorcl (1422 — 145C).se sărbătoreşte sfîntul Bartolomeu). cu bărbia în palmă. Heloi'se (1 ICI—1164). Avu pe-atunci un cult pentru Măria Stuartx şi o veneraţie entuziastă pentru fe meile ilustre sau nenorocite. 7 Noaptea Sftntuliii Bartolomeu — măcelărirea hughenoiilor la Paris în noaptea de 23 spre 24 august 1572 (în ziua 24 august . supranumită la Dame de Seawi. capitole întregi.. pe ascuns. nune romane în prim plan. Ştia pe dinafară cîntece galante din veacul trecut. un leu !a stîngs. s-a pasionat de lucruri istorice. 0 Bayard (Pierre du Terrail) (1473—1524). Se înfiora toată efud suflarea ei ridica foiţa de mătase de pe gravuri. descendentă a familiei regale scoţiene. Unele colege aduceau la şcoala cărţi cu poezii i poze pe care le primiseră cadou. conduşi la trap de doi mici vizitii îmbrăcaţi în pantaloni scurţi. devine regina Trântei prin căsătoria sa cu Francisc al II-lea. sau portretele anonime de nobile englezoaice. tigri la dreapta. Povestea basme. le citeau în dormitor. Altele. iatagane. a trăit în secolul al XV-lca. după numele castelului Beaute sur Marne. rupeau petalele unei margarete cu degetele lor ascuţite. privelişti şterse de ţinuturi falnice. în spatele balustradei unui balcon. Şi eraţi şi voi. contemplau luna. cu Walter Scott.sufragerie la un loc cu maicile . pe fereastra întredeschisă. Mai tîrziu. doamne persecutate care leşinau în chioşcuri singuratice. apoi cămile îngenuncheate. nu era gluma . sărea cuc un ogar. timp de şase luni. sau. cu o punguliţă la centură . care se uită la tine. Spiritul creştinismului 40 de amanţi. bonete greceşti. erau conţi sau yiconţi. 41 amintirea farfuriilor cu picturi în care era preamărit Ludovic al XJV-lea. de madone. vrednica fată. cu bucle blonde. îşi petreceau zilele. A fost ucis cu archebuza lui Abbiate-grasso în războiul dus de Franţa împotriva oraşului Milano. cu capul plecat pe umăr. şi mai ales voi. jurăminte. care semnaseră dedesubt i care. unde ici şi colo plutesc lebede. totul înconjurat de-o pădure virgina bine îngrijită şi cu o rază lungă de soare căzînd drept de sus şi tremurînd în apă. ghiauri. Trebuiau să le ascundă. panaşul Bearnczului. ici şi colo. Cele naive. după masă mai ramfneâ puţin de vorba cu ele. Agnes Sorel s. sultani cu narghilele. cu o lacrimă pe obraz. visa scrinuri. La 15 ani. * Firromere (Frumoasa). albi. Jcanne d'Arc. întoreînd delicat frumoasele lor scoarţe în satin. ca acele castelane lungi în talie care. pe care le cînta încet. leşinaţi. drapată pînă la jumătate cu o perdea neagră. pe sub pălării rotunde de pai. cavaler france supranumit . desprin-zîndu-se ca nişte fîşii albe pe fondul cenuşiu ca oţelul. rezemate în coate de piatra zidului. iubita lui Francisc I. i ia romanţele pe care le cidta în ora de muzică nu era vorba decît de îngeraşi cu aripi de aur. frumoasa Ferronnierc * şi Clemence Isaure 3 erau pentru ca ca nişte comete pe imensitatea întunecată a istorici. . sub arcada bolţilor în formă de trifoi. o făceau să întrezărească fantasmagoria ademenitoare a realităţilor sentimentalo. amante. păduri întunecoase. devenită celebră prin dragostea ei pentru Abelard. privind cum vine din zare un cavaler cu pană alba. strîngea în braţe o fată în rochie alba. Se vedea un tînăr într-o mantie scurţi. Ar fi vrut să trăiască într-un vechi castel. Bayard 6 murind. pe care i-l dăruise Caro) a! 'Fl-lca. sfîntul Ludovic cu stejarul lui. de cele ma. 5 Clemence Isaure. sub bolţile boschetelor. virtuoşi cum nu se mai afla. zîmbitoare. minarete tătăraşti în zare. privighetori în boschete. în braţele baiaderelor. şi care varsă şiroaie de lacrimi. cu ochii lor mari şi semni. inimi zbuciumate. surugii de poştalioane ucişi la fiecare popas. de lagune. iar în faţa cailor. Nu era vorba în ele decît de dragoste. făcea comisioane în oraş şi împrumuta fetelor mai mari. lacrimi şi sărutări. ceva din Noaptea Sfînlului Bartolomeu T. care de atîtea ori ne înfaţişiţi de-a valma palmieri. Unele stăteau răsturnate în trăsuri ce alunecau prin mijlocul parcurilor. din care mai ţîşneau. spunea noutăţi. cîteva din cruzimile lui Ludovic al Xl-lea. săli de gardă şi trubaduri. care sălta pe jumătate îndoită si apoi cădea încet pe pagină.

daca Charles ar fi vrut. auzea harpe pe lacuri. Bătrînul o crezu bolnavă şi veni s-o vadă..Şi abajurul lămpii agăţate în perete deasupra capului Emntci lumina toate aceste imagini despre lume. dar pe urmă se satură de viaţa la ţară şi-i păru rău că a plecat de la maici. cu pulpane lungi. dacă măcar o singură dată privirea lui i-ar fi ghicit gîndul. priveşti cerul înstelat. învolburată ca vîntul ? îi lipseau deci cuvintele. cerea să fie şi ea înmormîntata mai tîrziu în acelaşi mormînt. că ca făcu la fel ca şi caii traşi de frîu : se opri brusc. Pe pernele diligentei. Din părul răposatei îşi comandă un tablou funebru. pălărie ţuguiată şi manşete ! Poate că ar fi dorit să destăinuiască cuiva toate acestea. care iubise biserica pentru florile ei. plina de consideraţii triste asupra vieţii. rămasă pînă atunci numai ca o pasăre mare. după cum se îndkjea şi mai aprig împotriva disciplinei de nesuportat pentru firea ei. Cînd îi muri mama. Conversaţia lui Charles era searbădă. făcînd planuri. respiri. VII Cîteociată se gîndea ca totuşi zilele acestea erau cele mai frumoase din viaţa ei. aşa cum p planta ar creşte numai într-un anumit teren şi nu i-ar prii în altă parte. pozitiv în mijlocul exaltărilor sale. după cum fruntea-i era fără o cută. Maica superioară găsi chiar că. . şi zăbaiele-i săriră din dinţi. Cînd tatăl său o scoase de la pension. Dar grija pentru noua ci situaţie. şi-n ea defilau toate ideile comune. ncmaiavînd nimic de învăţat şi nimic de simţit. propovăduiseră atît de mult respectul cuvenit sfinţilor şi martirilor şi îi dăduseră atîtea sfaturi bune pentru uitarea trupului întru mîntuirca sufletului. fără a voi să recunoască. singuri. urci la pas pe drumuri prăpăstioase. ascul-tînd cîntecul surugiului. Cînd Charles veni întîia oară la Bcrtaux. Spunea ca pe cînd locuia la Rouen nu avusese niciodată curiozitatea să se ducă la teatru. pe terasa vilelor. muzica pentru cuvintele romanţelor. sau poate înflăcărarea pricinuită de prezenţa acestui om i-au fost de ajuns s-o facă să creadă că avea şi ea. Ca să-i guste dulceaţa. Cînd se întoarse acasă. se răzvrătea în faţa misterelor credinţei. nici sa facă scrimă. ce i se perindai. laolaltă cu clopoţeii caprelor şi vuietul înfundat al cascadelor. devenise prea puţin cuviincioasă faţă de tagma religioasă. ar fi trebuit. pe urmă. I se părea ca anumite locuri de pe pămînt erau menite să-ţi 44 dea fericire. şi. aşa cum cad fructele de pe un spalier cînd îl atingi. ocazia şi îndrăzneala. schimbătoare ca norii. Dar pe măsură ce viaţa lor intimă era tot mai strînsă. fără să stîrnească vreo emoţie. căderea frunzelor. la care nu izbutesc să ajungă niciodată sufletele mediocre. cu penele trandafirii. în sfîrşit. Se plictisi. fu surprinsă de a se simţi mai împăcată şi fără tristeţi în suflet. unde zorii căsătoriei au cele mai suave lcneviri. cum se spunea. ca un trotuar. 'lotuşi. îşi ciad ura seama cu uimire că domnişoara Rouault le scapă. nimeni nu fu supărat s-o vadă ple-cînd. luna de miere. în ultima vreme. clacă ar fi bănuit. posturi. acea pasiune minunată. din inima ei s-ar fi desprins o bogăţie neaşteptată de sentimente. predici. scara. nici sa tragă cu pistolul. Cînd apune soarele. facioarcle neprihănite înălţîndu-se la cer şi glasul celui veşnic predicînd prin vîlcelc. şi acum nu-şi mai putea închipui că tihna în care trăia ar fi fericirea visată. De ce nu putea ea oare să stea rezemată de balustrada balconului unei vile elveţiene. simţea o înstrăinare sufletească cc-o îndepărta de ci. să te facă sa rîzi sau să visezi. cu degetele împreunate. toate cîntecele lebedelor In agonie. şi într-o scrisoare irimisă la Bertaux. plînse mult în primele zile. pe malul golfurilor. care aşteptau atîtea de la vocaţia ei. Dar cum să exprimi acea nespusă greutate care-ţi apa'să inima. în tăcerea dormitorului şi în zgomotul îndepărtat al unei birje care mai trecea pe bulevarde. iar într-o zi nu fu în stare să-i explice un termen de calane pe care îl îu-tîlnise într-un roman. plutind în splendoarea unui azur plin de poezie . cu izolarea de lume. într-adevăr. Se lăsă deci dusă pe întortocheatele cărări latnar-tiniene. Spiritul acesta. al cărui ecou răsună prin munţi. literatura pentru aţîţările ei pasionale. ea se socotea foarte dezamăgită. pe dinainte. apoi din vanitate. sau să-şi închidă tristeţea într-un conac scoţian. în veşmîntul lor de rînd. desigur. sa vadă actorii din Paris. adăpostită de storurile de mătase albastră. Nu ştia nici m înoate. cu botfori moi. Emmei îl plăcu la început să dea ordine slugilor. Froma se simţi mulţumită de a fi ajuns dintr-o dată la acest rar ideal al existenţelor şterse. Maicile. parfumul livezilor de lămîi . să fi plecat spre ţările acelea cu nume răsunătoare. alături de un soţ îmbrăcat într-o haină de catifea neagră. în cele din urmă. ele o copleşiseră cu atîtea rugăciuni. stărui din deprindere.

îl servea Emraa. pe scurt. se oprea. iar Charles nu se arăta nici mai îndrăgostit. dimpotrivă. Charles ajungea să-şi dea mai multă importanţa pentru că avea o asemenea nevastă. cu hîrtiile în mînă. şi chiar spunea că o sa cumpere boluri pentru clătit gura după masă. satele prin care fusese. şi. înfuleca un rest de tocană. fiecare din ele dînd drumul Ui cuvinte dulci cu o voce fremă-tînd de mînie. în creion. şi cît era ziua de mare auzeai numai : fata mea şi mama mea. Charles nu ştia ce să răspundă. nu ştia cum să-şi pună fularul ca să stea pe urechi. şi de aceea. Emma voi să cunoască dragostea. pu-nîndu-le faţă în faţă cu nepăsarea Emmci. două mici schiţe de-ale ei. de cîte ori se întîmpla sa aibă acasă vreo ceartă mai zdravănă. găsea mijlocul ie a oferi un fel de mîncare bine prezentat. alb tot de puful pernei. căzut pe faţă. aplecată pe carton. şi nici fericirea însăşi pe care ea i-o dădea. întins. înşira unul după altul pe toţi cei pe carc-i întîlnise. ca să-şi vadă mai bine lucrarea. dimineaţa. nici mai mişcat. Totuşi. ca şi altădată. li vorbea ca de nişte amintiri despre osteneala şi sacrificiile ei. îl trimitea să-şi vadă de bolnavii lui. făcînc ochii mici. ca pc-un picior de lemn. ca o răpire a ceea ce i se cuvenea . putea fi văzut în faţa porţii în nişte frumoşi pantofi brodaţi. Einma conducea cu pricepere totul în casă. Cînd cînta la pian. Cîtcodată desena . sfios. vreuna din cele ritai slabe observaţii auzite de la mai-căsa . în sala. îi ciuta suspinînd adagii melancolice . să se priceapă perfect la orice. ciar acum iubirea lui Charles pentru Emma i se părea ca o trădare a dragostei ci. s-o asculte. şi ea nu-i ierta această linişte atît de temeinic înscăunată. cu cU 45 îi alergau degetele mai repede. arătîndu-i. sau chiar la miezul nopţii. în toate tainele ? ! Dar acesta n-o învăţa nimic. la 10. sau rotunjind cu degetele cocoloşi de miez de pîine. se trezea cu părul ciufulit. Toate acestea îi aduceau lui Bovary multă consideraţie. pe care le încadra. ale cărei şireturi se dezlegau în timpul nopţii. încheia spuntndu i că nu se cuvenea deloc să-şi adore numai şi numai nevasta. încerca să repete. Atunci cerea de mîncare. şi golea carafa. . restul căputei ridicîndu-se drept. pentru Charles era o mare distracţie sa stea în picioare şi sa se uite la ca. Fiindcă multă vreme avusese obiceiul să se culce cu scufia de bumbac. cu atît el se minuna mai Otite. Arăta cu mîndrie. căci venea să-l vadă. după care se ducea să se culce şi începea să sforăie. servea dulceaţa răsturnînd borcanele într-o farfurie. nu dorea nimic. Pe de altă parte. ale cărui coarde zbîrnîiau. şi totuşi o găsea pe cealaltă fără nici un cusur. un bărbat nu trebuia să ştie tot. aceasta seninătate greoaie. Duminica. zahărul si luminările se iroseau ca la o casă marc. în nopţile cu luna recita prin grădină 47 tot ce ştia pe dinafară din poeziile pline de pasiune. se pricepea să aşeze pe frunze de vie piramide de rendode. ronţăia un măr. şi focul care ardea la bucătărie ar fi ajuns pentru douăzeci şi cinci de feluri de bucate ! îi aşeza rufele în dulapuri şi o învăţa cum să-l supravegheze pe măcelar cînd aducea carnea. bătrina se simţea încă preferata. îşi respecta mama şi îşi iubea nespus de mult nevasta . Trimitea bolnavilor socoteala vizitelor în scrisori bine ticluite. în subtilităţile vieţii. şi în acest timp doamna Bovarş -mama părea pornită contra nurorii ei. îşi scotea redingota. Zgîlţîit astfel. după asia. O credea fericita . priveşte pe geam la oamenii instalaţi în fosta lui casă. trccînd pe şosea în capul «ol şi cu pantofi de pîslă. care nu aveau acrul unor facturi. dar. mulţumit de el. ca să mănînce mai în voie. însoţite de mici tremurături de buze. şi privea fericirea fiului ei cu privirea tristă a unui scăpătat car-. dacă fereastra era deschisă. După ce pleca doamna Bovary. Ernma asculta sfaturile pe care doamna Bovary i le dădea cu nemiluita . Purta totdeauna nişte cizme solide. Maica-sa aproba zgîrcenia asta. lemnele. nu ştia nimic. Găsea că trăieşte pe picior prea mare }a{ă de averea lor. socotea judecata uneia ca fără greş. ce mergeau oblic sprt glezne. sa te iniţieze în focurile pasiunii. Uneori se întorcea acasă tîrziu. Cînd se întorcea de la biserică. reţetele pe care Ie prescrisesc şi. că se înşela. şi cum servitoarea era culcată. Zicea că-s destul de bune pentru la ţară. Emma. de la un capăt la altul. în rame foarte late şi le atîrnase pe tapetul peretelui cu n'jte lungi şnururi verzi. bătrînul instrument. care aveau deasupra labei piciorului două creţuri adinei. Pe vremea doamnei Duhuc. se trezea tot aşa de liniştită ca şi înainte.Poate că. fără întrerupere. după teorii pe care le credea bune. şi de multe ori portărelul. curăţa brînza de coajă. şi cu aceleaşi vorbe. de che ori aveau vreun vecin la masă. Bătea clapele cu îndrăzneala şi parcurgea toată claviatura. se auzea pînă la capătul satului.

o lua între genunchi. Trestiile şuierau plecate la pamînt. Soarele apunea . Cu părul împletit. răsfrîntă de frunziş. de culoare închisă. saltrtîftd. ale căror obloane. ca să mai fie singură o clipă şi să nu mai vadă înaintea ochilor veşnic aceeaşi grădină. pe un fond auriu . fu invitată la Vaubycssard. tufele de urzici din jurul pietroaielor. Iarna împărţea braţe de lemne în dreapta şi-n stînga. atrăgător. gîndul ei hoinărea la în-tîmplarc. care. o chema pe Djali. la ora 3. îşi aduna gîndurile şi. o săruta la anumite ore. 1 Siofă de lina. Expansiunile lui de dragoste făceau parte din program . Fost secretar de stat pe vremea Restauraţiei. îşi luau rămas bun prin portierele deschise. profesorul de muzică trecea. Se ducea pînă la păduricea de fagi din Banneville. erau trestii lungi. Regăsea în aceleaşi locuri digitalele. să înţeleagă ceea ce nu simţea. cautînd acum să intre iar în viaţa politică. lătra după fluturi galbeni. micşunelele. Ce departe erau toate acestea.. Într-o miercuri. pe care-o lua cu dînsa la plimbare. se simţi dator să-i mulţumească personal . decoltaţi. acea altă viaţă. delicat.. cu frunzele tăioase. în timpul căldurilor mari făcuse un abces în gură. stînd pe iarba pe care-o scormonea cu vîrful umbrelei. Ar fi putut să fie frumos. curtea era plină de căleşti. Fără-îndoială că nici unul nu semăna cu al ci. după monotonia unei mese. domnul marchiz îi ceru lui Bovary cîţiva puieţi. Era un obicei ca oricare altul şi ca un desert dinainte ştiut. paralele. ce departe ! O chema pe Djali. aşa că la castel se gîndiră că nu se trece dincolo de marginile îngăduinţei şi nici c-ar fi vreo greşeală dacă invită tînăra pereche. Dar pe la sfîrşitul lui septembrie se îutîmpla deodată ceva extraordinar în viaţa ei . contemplînd mutra melancolică a sprintenului animal ce căsca alene. o lumină verde. cu gîndul la soarta ei. şi nici să creadă în nimic din ceea ce nu se manifesta în forme cunoscute — Emma se convinse uşor că pasiunea bărbatului nu mai avea nimic deosebit. îi mîrtgîta capul lung. îşi ţesca pînza în umbra tuturor cotloanclor inimii sale. ca şi ogăriţa care dădea tîrcoale pe cîmp. Pe cînd viaţa ci era rece ca un pod de casă cu lucarna spre nord. plăcile de lichen de-a lungul celor trei ferestre. fără nici o ţintă. plantaţi în şiruri drepte. legănîndu-se într-una. şi cînd se întorcea la loc. îşi aducea aminte de zilele împărţirii premiilor. duceau o viaţă în care inima-ţi creşte de bucurie şi simţurile se desfac ca o floare. la marchizul d'Andcrvillicrs. Ce făceau ele acum ? La oraş. marchizul îşi pregătea de demult candidatura de deputat. Apoi. o zări pe Emma. deschizîndu-l la timp cu lanţeta. iar frunzele fragilor foşneau într-un freamăt grăbit. care scînteia uşor sub picioarele ei. păreau nişte colonade întunecate. se lăsa într-un fotoliu şi nu scotea o vorbă toată scara. vîna popîndoci sau scutura macii de pe marginea unui lan de grîu. lingă pavilionul părăsit din colţul zidului dinspre cîmp. cu rochiţa alba şi pantofii de brunei3. cu aleea prăfuită. îşi continuau murmurul măreţ. păianjen tăcut. şi-i spunea : — Hai. pe cînd vîrfurilc lor. căci ieşea cîteodată. Or. Un paznic de vînătoare pe care domnul îl vindecase de apă la plămîni îi adusese doamnei o căţeluşă ogar de Italia. Mai întîi se uita de jur împrejur. sa vadă dacă nu se schimbase ceva de cînd venise ultima dată. acel bărbat pe care nu-l cunoştea. iar plictiseala.După ce scapără astfel cu amnarul de inima Jui fără sa poată scoate măcar o seînteie — Charles netiind în stare. printre crengi cerul se vedea roşu. domnii se aplecau să-i facă complimente . mereu închise. iar trunchiurile copacilor. în vuietul străzilor. aşa cum erau desigur cei care se căsătoriseră cu colegele ci de la maici. o apuca frica. era drăguţă. sărută-ţi stăpîna. de altfel. printre ierburi. se măcinau de putregai pe barele lor de fier ruginit. năvălind deodată peste tot platoul ţinutului Caus. răbufniri ale mării. găsi că are o talie frumoasă şi că nu saluta ca o ţărancă. Apoi. în şanţul împrejmuitor. se înduioşa şi. aduceau pînă departe în cîmp o răcoare sărată. din care se confecţiona altădată încălţăminte. Administratorul trimis la Tostes ca să plătească pentru operaţie povesti seara că în grădiniţa doctorului a văzut nişte cireşe grozave. şi căuta să-şi închipuie care-ar fi putut să fie acele evenimente ce nu s-au îmîmplat. distins. viirbeâ tare. domnul şi doamna Bovary plecară cu şareta la Vaubycssard. iar la Consiliul general cerea întotdeauna cu aprindere să se facă şosele în plasa lui. în freamătul teatrelor şi iluminaţiile unui bal. încetul cu încetul. ca unui om mîhnit pe care vrei să-l mîngîi. de care Charles îl scăpase ca prin minune. cu un cufăr mare . de ce m-am măritat ?" ■ 48 Se întreba dacă n-ar fi fost cu putinţă ca prin jocul întîm-plării să întîlnească alt bărbat. Emma îşi spunea mereu : „Doamne. spiritual. Pe alee. cu cutia de vioară. Emma îşi strîngca şalul pe umeri şi se scula. juca pe muşchiul scurt. La început. cum la Vaubyessard cireşilor nu le prea mergea. tu care nu ştii ce-i necazul. Uneori se porneau rafale de vînt. se întorcea repede la Tostes pe şosea. cînd urca pe estradă să-i pună coroniţa.

pe care. înveşmîntată pînă la bărbie. cu bărbia proptită pe nişte cravate enorme. care purtau cîtc o floricică la butoniera fracului. o conduse în vestibul. şi din toate aceste mari pătrate negre cu rame de aur ieşea. o frunte palidă. sau o cataramă de jartieră pe rotunjimea unei pulpe. 50 VIII Castelul. rămăşiţe din vechiul castel dărîmat. o clădire modernă în sul italience. în faţă urca o scara dreaptă. tăcuţi. şi. Era o femeie de vreo 40 de ani. Domnii. Pe pereţii căptuşiţi cu lemn întunecat erau atîrnale mari cadre aurite. iasomie şi călini îşi rotunjeau tufele de verdeaţă. ici şi colo. Şareta lui Charles se opri în faţa peronului din mijloc . privea nemişcată sala plină de lume. doi ochi care se uitau la tine. Era o încăpere foarte înaltă. o statuie de femeie. de-a lungul curbei pe care-o făcea drumul acoperit cu nisip. din faţa uşii se auzeau ciocănituriîe bilelor de fildeş. după cum era crăpat lacul de pe ele . Pe soba cea mare de porţelan. căzut în bătălia de la Coutras la 20 octombrie 1587". singur printre toate aceste femei. conte de Vaubyessard şi baron de Fresnaye. care-aveau pe marginea de jos. Cînd intra. şi. cu cra52 vată albă. scrise cu litere negre. unele mai mari. Marchizul deschise uşa salonului . ridi-cîndu-se. le brăzda cu creţuri fine. La 7 se servi masa. rododendroni. aruncau raze palide .legat la spate şi o cutie de pălării în faţa. Lingă dînsa. de-a lungul mesei se înşirau buchete de flori. răs-frîntă pe postavul verde al biliardului. într-un desiş. pe-o canapeluţă. în drum spre salon. Emma se simţi învăluită de un aer cald. al cărui colţ îi cădea pe spate. în sufragerie. căci lumina lămpilor. cu o simplă mişcare de lingură îţi sălta bucata pe care-o alegeai. aplecat deasupra farfuriei . cu două aripi care ieşeau înainte şi trei peroane. Charles mai ţinea între genunchi şi o cutie de carton.* şoproanele şi grajdurile. printre pilcuri rare de copaci bătrîni. trecînd printre umerii mesenilor felurile gata împărţite.. cu o voce tărăgănata. Sosiră la căderea nopţii cînd începeau să se aprindă lampioa-nele în parc. toţi cu decoraţii pe piept. iar în stînga un culoar ce dădea în gradină ducea în sala de biliard . cu marchizul şi marchiza. peruci care ondulau pe umărul pudrat al veşmintelor roşii. amiral al Franţei şi cavaler al Ordinului Saint-Michd. păşteau cîteva vaci . şi începu să-i vorbească prieteneşte. ir care paşii şi vocile răsunau ca într-o biserică. Emma văzu în jurul mesei cîţiva bărbaţi gravi. altele mai mici. cu pantaloni scurţi. Iar pe-un altul : „Jean-Antoine-Henri-Guy d'Andervilliers de . Emma citi : „Jean-Antoine d'Andervilliers d'Yverbonviile. mort la VJUÎH «setrd Li 23 ianuarie 1693". se întindea la capătul unei pajişti imense. cristalele tăiate în faţete. cu vergele de aramă. se vedeau aburi. oU*-rind braţul soţiei doctorului. în ciorapi de mătase. una din doamne se sculă (era chiar marchiza).tc domni. cu plăci de marmură pe jos. amestec de parfum de flori şi rufărie fină. şi care în scara aceea purta pe părul castaniu un voal simplu de dantela. ca să lumineze drumul trăsurilor. şi care surîdeau. tocmai la capătul mesei. cu dantele. nişte nume. împădurite. iar în farfuriile cu marginile late. iar în spate. acoperite de o abureală mată. în vestibul. cu umeri frumoşi. iar doamnele la a doua. dînd cu tacul. stătea o tînără blondă . ca şi cînd ar fi cunoscut-o de mult. prin ceaţă se zăreau nişte clădiri acoperite cu paie. o pofti sa ia loc alături de dînsa. grav ca un judecător. fecior ui -şef. stăteau de vorba cu doamnele în jurul căminului. fructe mari în paneraşe ajurate stăteau clădite pe muşchi. iar ni. de miros de fripturi şi de trufe. kşiră servitorii . Un rîuşor trecea pe sub un pod .Vaubyessard. iar nişte paneraşe cu arbuşti. rănit în bătâlia de la Hougue-Saint-Vaast la 29 mai 1692. marchizul îşi întîmpină musafirii. şerveţelele aranjate în chip de mitră episcopală aveau fiecare în deschizătura dintre cele două cute cîtc o chiflă ovală. Luminările candelabrelor îşi alungeau flăcările pe clopotele de argint ale serviciului de masă . luară loc la prima masă. pe un scaun cu spătar înalt. se întindeau în linii parale!. care erau mai numeroşi. prepeliţele erau cu pene cu tot. răzleţite pe-o fîneaţă care avea pe margini două coline dulci. cu nasul coroiat. Mai departe de-abia se mai puteau distinge cei care urmau. In timpul acesta. întunecînd pînzele orizontale ale tablourilor. cufunda încăperea într-o umbra plutitoare. cîte-o parte de pictură mai clară . Doamna Bovary băgă de scamă că mai malte doamne nu-şi puseseră mănu?i]e în pahar. veni în întâmpinarea Emmei. Labele roşii de homari atîrnau afară din farfurii . Traversînd-o.

se înghesuia. cu imitaţii de picături de rouă pe vîr-ful frunzelor. aş-teptînd să fie gata Emma. se despărţeau . căruia-i curgea sosul din gură. Chiar zahărul pisat i se păru mai alb şi mai fin ca aiurea. adus în bucle spre tîmple. Charles tăcu. îşi aranja părul cum o învăţase coaforul şi trase pe dînsa rochia de bariş. astîmpără-te. fîşîiau pe braţele goale. oricare ar fi fost nepotrivirile de vîrstă. care uneori cînta singură. se auzea sunetul cristalin al monedelor de aur ce se aruncau alături pe postavul meselor . clătinîndu-şi uşor gîtul.pline şi cu şervetul înnodat la spate ca la un copil. — Lasă-mă. de iasomie. gîngăvind . buchetele ascundeau pe jumătate zîmbetelc de pe chipurile lor. Ochii ei negri păreau si mai negri. amestecaţi printre dansatori sau stînd de vorba în cadrul uşilor. Emma se înfiora toată simţind răceala aceasta în gură. Era sacrul marchizului. Hainele lor. Se aşeză pe o banchetă lîngă uşă. Emmei îi bătu puţin inima cînd. Emma se dichisi cu meticulozitatea conştientă a unei actriţe care apare pe scenă pentru întîia oara. care stătea în spatele scaunului. mai bine croite. pe care o înfrumuseţau trei buchete de boboci de trandafiri cu frunzi-şoarele lor. şi. înainta lune-cînd. Dusese o viaţă zgomotoasă de desfrîu. lucea . bucheţele sau crenguţe de nu-mă-uita. picioarele îşi reluau cadenţa.. 53 — Au să mă supere „supieurile" cînd am să dansez spuse el. stăpînindu-se să nu alerge. ale căror mănuşi albe desenau forma unghiilor şi strîngcau braţul la încheietură. adăugă ca. fără să-şi dea seama. uşor rotunjite spre ureche. şi despre care se spunea că fusese amantul reginei Marie-Antoinette după domnul de Coigny şi înainte de domnul Lauzun. Coborî scara. care-o ţinea de vîrful degetelor. reveneau să se uite fix în ochii tai. aşteptînd primul sunet de arcuş ca să pornească. să se gătească de bal. apoi toată orchestra începea dintr-o dată. mame posomorite purtau turbane roşii. ca spre un lucru extraordinar şi măreţ. îi flutura pe buze un surîs. în coc îi tremura un trandafir cu codiţa subţire. de îmbrăcăminte sau de înfăţişare. între două luminări. Se plimba dintr-un capăt în altul al odăii. Avea ochii injectaţi şi purta o codiţa data pe spate. condusă de cavalerul ei. în şirul femeilor care stăteau jos se agitau evantaie pictate. spuse ea. brăţările cu medalion tremurau pe corsajele rochiilor. O vedea în oglindă. — Da! — Dar ce-i cu tine. manile se inttlnefu. Nu văzuse niciodată rodii şi nici nu mîncase ananas. plina de dueluri. breşele de diamante. La anumite subtilităţi ale viorii. ochii Emmei se îndreptau mereu asupra acestui bătrîn cu buzele atîrnate.. Stînd liniştite la locul lor. iar părul. Trăise la Curte şi se culcase în patul reginelor ! Se turnă şampanie de la gheaţă. spice sau albăstrele. legănîndu-se în ritmul orchestrei. Palele părului ci. se aşeza în şirul dansatorilor. Doamnele urcară apoi în camerele lor. Charles se apropie s-o sărute pe umăr. Un fecior. îmi boţeşti rochia. îşi mîncasc averea ş: vîrîsc groaza în toată familia. După terminarea cadrilului. fustele se umflau. fligornul cu pistoane izbucnea răsunător. fostul favorit al contesei d'Artois pe vremea vînătorilor ce se făceau la Vaudreuil. din spate. Pe Charles îl sirîngcau pantalonii la talie. Cadrilurile începuseră. păreau dintr-o stofa mai moale. împletită cu o panglică neagră.x*iau pe piepturi. bătrînul duce de Lavcrdiere. ţi-ai pierdut minţile ? Au să rîdă de tine. din vioară. Lumea sosea mereu. De altfel. Avea o rochie de un galben-dcschis. în pieptănăturile lipite tare de frunţi şi răsucite la ceafă erau coroniţe. de rămăşaguri. — Cînd ai să dansezi ? întrebă Emma. Cîţiva bărbaţi (vreo cincisprezece) între 23 şi 40 de ani. îi ţipa în ureche denumirile felurilor de mîncare pe care el le arăta cu degetul. Dar emoţia trecu repede şi. scîn. aveau o lucire albastră . se distingeau din mulţime prin acelaşi aer de familie. care se aplecau în faţa ta. pe parchetul din mijloc se vedeau grupuri de bărbaţi stînd de vorbă în picioare şi feciori in livrele care aduceau nişte tăvi mari. de femei răpite . în timp ce celelalte instrumente tăceau. se atingeau uşor în treacăt. mînca un bătrîn. şi flaconaşele cu dop de aur se plimbau prin mîini întredeschise. Se auzi un crîmpei de arie. întinsă pe pat. de flori de rodie. aceiaşi ochi. aşa-i stă mâi bine unui doctor. şi sunetele unui corn. la marchizul de Conflans. Garniturile de dantele.

cu o tînără femeie palida. de lacul mobilelor frumoase. spuse doamna. Unul se plîngea că i se îngrăşau caii de curse . şi a cărui jiletcă foarte deschisă părea ca turnată pe piept. favoritele lungi le cădeau pe gulere răsfrînte . dispăru cu ca pîna la capătul coridorului. Un fecior ureîndu-se pe un scaun sparse două geamuri : auzind zgomotul cioburilor. şi se revăzu pe ca. pe sub meri. gîfîind gata sa cadă. Valsa toată lumea. Castellamarc şi Munţii Cassini. Porniră din nou. picioarele lor se împleteau . care. de greşelile de tipar care schimonosiseră numele calului său. capetele ţăranilor care se uitau înăuntru. lumina lămpilor pălea. Exnma văzu mîna tinereii doamne care-i arunca în pălărie ceva alb. asupra cărora îţi încerci puterea şi-ţi desfaci vanitatea. un cavaler în frac albastru vorbea despre Italia. veni a două oară s-o invite pe doamna Bovary. dar mai încet. nu mai rămăseseră decît oaspeţii castelului — vreo douăsprezece persoane. cu ochii pe jumătate închişi. şi dştigase în Anglia două mii de ludovici pentru că izbutise sa sară un şanţ. viaţa ei din trecut. care purta o garnitură de perle. Atunci. dacă aţi binevoi să-mi ridicaţi de după canapea evantaiul ! Domnul se înclină. Apoi. 5C îndoit în triunghi. Charles aproape aţipise. Banchetele se goleau . cu bărbia înainte. Treceau şi reveneau . şi a căror sănătate e păstrată de un regim cumpătat de mîncăruri alese. tot învîrtindu-se. iar el. Doamna îl alese pe viconte. doamna Bovary întoarse capul şi zări în grădină. în timp ce întindea braţul. Cei ce erau în pragul bătrîneţii arătau tineri. Lumea se retrăgea în sala de biliard. trandafirii de Genua. • Cînd îi deschise. rămăseseră numai cîţiva oaspeţi . vicontele îşi cobora privirile asupra ei. asi-gurînd-o că el o va conduce şi co să se descurce foarte bine. ca altădată. Porniră încet. drept. în privirile lor nepăsătoare plutea liniştea pasiunilor satisfăcute în fiecare zi . erau trei dansatori în genunchi. luînd-o pe sus. Se învîrteau .da pcmezi mai fine. supe de raci şi de lapte de migdale. de instrui jucăuş al atlazului. Emma îşi lăsă o clipă capul pe pieptul lui. pe cînd pe faţa celor tineri se întipărise ceva matur. şi. cu cotul rotunjit. domnul îl oferi respectuos doamnei . apoi mai repede. cu aceeaşi ţinută. La trei paşi de Emma. Mînca o îngheţată cu vişinată. dintr-o scoică de argint aurit pe care o ţinea in mîna stingă. Cînd treceau prin dreptul uşilor. Emma asculta cu cealaltă ureche o conversaţie plină de cuvinte pe care nu le pricepea. Emma nu ştia să valseze. şi prin blîndeţea apucăturilor lor străbătea. Lăudau coloanele Sfîntului Petru. atît de deşartă pînă atunci. Chipurile aveau acea culoare pe care-o dă bogăţia. în sala de bal era un aer apăsător . La 3 dimineaţa începu cotilionul. unul dintre dansatori. în jurul lor iotul se învîrtea : lămpile. de un alb scos în relief de paloarea porţelanurilor. luînd smîntîna cu degetul de pe oalele cu lapte de la lăptărie. căruia i se zicea familiar viconte. cu bustul nemişcat. unde. Revăzu ferma. placajele pereţilor şi parchetul. Coliscul pe clar de lună. se simţea toropită şi se opri. Atunci îi veni în minte Bcrtaux. Gîtu! li se răsucea în voie pe cravatele joase . îşi ştergeau buzele cu ba'iste brodate cu o iniţială mare. ca. domnule. ca un disc pe o axă. Vezuviul. dînd din cap. vicontele. Emma le ridica spre el . altul. cu faţa puyn aplecată. aşternută peste tct. Dînd la o parte colţul perdelei de muselină vedeai lunccînd în umbră lumina felinarelor. mlaştina mocirloasă. umezindu-le pe limbă . Emma se rezemă cu spatele de perete şi-şi acoperi ochii cu mîna. şi. budinci „â Ia Trafalgar" şi diferite feluri de carne rece în aspic. Dar faţă de străfulgerările ceasului de faţă. Lurnea şe uita la ci. rezemat cu spatele de o uşă. După supeul la care s-au servit din belşug vinuri de Spania şi vinuri de Rin. acea brutalitate deosebită pe care-o dă conştiinţa de a stăpîni lucrurile obţinute fără mare sforţare. cu o săptămînă înainte. Tivoli. o doamnă lăsă sa-i cadă evantaiul tocmai dud trecea un dansator. mobilele. cu linguriţa între dinţi. care tremura în farfurii. Alături. în faţa unei doamne care stătea în mijlocul salonului pe un taburet. iar în jurul balului nu era decît umbră. o conduse la loc . cu o mişcare mai repede. Ridicînd evantaiul. Se făcuse cerc în jurul unui bărbat foarte tînăr. chiar şi domnişoara d'Andcrvillicrs şi marchiza . ea-i mulţumi. pe tatăl ei în cămaşă. Era acolo . din care se raspîndea un miros suav. îi bătuse pe Mîss Arabella şi Romulus. cum sînt dresajul cailor de rasă şi societatea prostituatelor. şi începu să-şi miroase buchetul. trăsurile începură să plece una după alta. Aceasta ştia să valseze ! Dansară multă . muzicanţii îşi răcoreau vîrful degetelor. se ştergea cu totul şi aproape nici nu-i venea să creadă că a trăit-o vreodată. şi vioara porni iar. poala rochiei Emmei se agăţa de pantalonii lui. — Ce amabil aţi fi. lipite de geam.

erau scrise cu litere negre numele cailor. Muzica balului îi zbîr-nîia încă în urechi şi căuta sa stea trează ca să mai prelungească iluzia acestei vieţi luxoase. Deasupra 98 teskior în chip de panere. cu ţepi zburliţi. Hăţurile lăsate în voie săltau pe crupă. Trase în piept aerul umed care-i răcorea pleoapele. pe nişte plăci de porţelan. dar nu mai văzu în zare decît nişte capete care săltau în ritmul schimbător al trapului sau al galopului. ude de spumă. rămînînd pînă la urma singuri. O trase la scară. bătea tare şi regulat în coşul şaretei. de-a lungul peretelui. mama nu era gata. Vîrî tabachera în buzunar si dădu bici căluţului. lăsîndu-sc pe spate la fiecare pufăitură. te dau afară! La masă era supă de ceapă şi o bucală de viţel cu măcriş. pe sub un acoperiş. A fost prima lui clientă. — Ai dat-o afara de-a binelea ? întrebă el în cdo diii urmă. care. iar lădiţa. se fnăiţau în piramide sub ghivece suspendate. care era tocmai la capăt. Stînd în faţa Emmei. lăsau să atîrne peste margini vrejuri lungi. iar zăbalele. Charles ţinea întrucîtva Ia nenorocita asia de fată. spuse ea dispreţuitor. Apoi domnişoara d'Andervilliers strînse într-un coşuleţ bucăţelele de cozonac ca să le dea lebedelor din bazin şi porniră la plimbare !a sera încălzită. Nastasie răspunse obraznic. ca nişte cuiburi de şerpi prea pline. mai bine zis. statură la căldură în bucătărie. Erau pe dealurile de la Thibourville. Hamurile de trăsura atîrnau în mijloc pe doi stîlpi care se în-vîrtcau. am să le fumez diseară. Tăcută. după masă. şi căluţul mergea în buestru între hulubele prea largi pentru el. îi ţinuse de urît seri întregi de-a rîndul. şi după ce-şi spuseră adio. cînd am ocazia. Lăsă trabucul şi alergă la robinet. să o pătrundă. bicele. pînă Ia atenansele castelului. ducea. cea mai veche cunoştinţă din partea locului. Apoi. să intre cu totul în ea. în faţa meselor. pe care în curînd trebuia s-o părăsească. buna dimineaţa. Masa dură zece minute . Emma avu impresia că unul dintre ei era vicontele . Altădată. Erama privea cum se învîrtesc roţile. se duseră la culcare. Charles începu să fumeze. La un sfert de leghe mai încolo. Charles văzu ceva pe jos. în timpul văduviei. ii trecuse os prin os. Stînd pe marginea banchetei. plecară înapoi la Tostes. Aruncînd o ultimă privire asupra hamurilor. Cînd treceau pe lingă ei.mtnei. zise el . Afară picura rar. freeîndu-şi mîinilc cu Uri aer fericit: g — Plăcut lucru să te vezi iar la tine acasă ! Se auzeau scîncctele Nastasiei. Sera de portocali. după ce înghe-suiră înăuntru toate pachetele. de mulţumire.vreme. ■— Cîteodată. — Sînt şi două trabucuri înăuntru. soţii Bovary. Charles se duse să roage pe un servitor sa-i înhame calul la şaretă. Apucînd tabachera. şi. viaţa. luîndu-şi rămas bun de la marchiz şi de la marchiza. deschise fereastra şi rămase rezemată în coate de pervaz. fumezi ? îl întrebă ea. — Da. intercind să ghicească unde sînt odăile celor pe care îi remarcase în ajun. La dejun iu lume multă. unde plante ciudate. Siătuse cinci ceasuri de-a rîndul în picioare. sau. în timpul acesta. Cine mă împiedică ? răspunse ea. scările. ceea ce îl miră pe doctor. © luă să vadă grajdurile. brodată toată cu mătase verde. frîiele erau înşirate în ordine. Ungă Charles. Podelele cămării în care se ţineau şeilc luceau ca parchetul unui salon. Cînd ajunseră acasă. ■— O să-ţi facă rău. Ar fi voit să le cunoască. scuipînd tot timpul. Emma o . privind cum se juca wbist. să bea repede un pahar de apă rece. cînd deodată le trecură înainte nişte cavaleri cu trabucurile în gură. agăţată cu o funie la spate. Char'es se ura ţintndu-se de rampă . Charles spuse. fără să priceapă nimic. Charles trebui să oprească un timp ca să lege cu o sfoară popritoarca care se rupsese. cînd n-avea ce face. Dar tremura de irig. ca să facă plăcere F. Charles conducea cu braţele îndepărtate. Aşa că răsuflă adine. fiecare cal se frămînta în boxa lui. şi ridică o tabacheră. Doamna se înfurie. între picioarele calului. Fuma ţuguind buzele. Oaspeţii castelului mai statură de vorbă cîteva minute.mma îşi puse un şal pe umeri. cînd îşi trase cizmele. — Cum. Era o noapte înuinecoasă. Se dezbracă şi se ghemui în aşternut. Marchizul. Privi lung ferestrele castelului. — Pleacă! strigă Emma. l'. cît li se aranja odaia. Se crapă de ziuă. nu se servi nici un lichior. încolăcite. plescăind din limbă. care dormea. se întoarse. avînd la mijloc un blazon care semăna cu o uşă de capelă. Asta-i bătaie de joc.

pe marginile largi ale căminului. se resemna . Căuta să-l pună alături de personajele inventate. îşi cumpără planul Parisului. nu-i mai apărură atît de limpede livrelele şi saloanele . şi toate aceste fire de mătase. da totdeauna de un loc nedesluşit. fiecare împunsătură de ac prinsese acolo o speranţă sau o amintire. îşi amintea de viconte mereu.. Noaptea. în amintirea ei fizionomiile începură să se amestece unele cu altele. De multe ori. şi deasupra căruia trebuie să fi stat aplecate multe ceasuri în şir buclele mătăsoase ale visătoarei ce o lucrase. pînă şi pantofii de satin. Emma se plimbă prin grădiniţa. între vase de flori şi pendula „Pompadour" ? Ea era la Tos-tes. îşi spunea : „Mîine ei au să fie acolo !*' Şi-i urmărea cu ghidul. A cui să fi fost ?. Studie în Eugene Sue descrieri de mobile . Lumea ambasadorilor călca pe parchete lucioase în saloane cu pereţi în oglinzi. îi scinteia în faţa ochilor pînă şi pe eticheta borcanelor ci de pomadă. cu ochii obosiţi. poftele ce-o mistuiau. încetul cu încetul.aruncă iute în fundul dulapului.. şi aureola pe care o avea. eram acolo !" Şi.. care. în fiecare miercuri îşi spunea trezindu-sc : „Ah ! Acum opt zile. unde-o pusese. acum cincisprezece zile. gonind pe drumul mare la lumina stelelor. iraetnd prin sate. Inima-i era la iei . îi citi pe Balzac şi pe Georgje Sand. Mâţa multiplă care fremăta in această învălmăşeală îi apărea totuşi în frînturi. furtuna sapă uneori în munţi o prăpastie. rînduită hi tablouri deosebite. Dar cercul al cărui centru tra L'1 se lărgi încetul cu încetul. la ieşirea clin oraş. 61 îi răsuna în urechi ca un clopot de catedrală. Cunoştea modele noi. dar părerea de rău îi rămase. trdepărundu-se de chipul lui. sau se ducea la Operă. în faţa pătratelor albe care însemnau fiecare o casă. O adiere de dragoste trecuse prin ochiurile broderiei. cu închipuirea.. mai nemărginit decîi oceanul. ele singure. cîtcva amănunte se şterseră cu totul. opriri-du-se în faţa straturilor de flori. se domolea deodată cum da de pămînt. vicontele o luase cu el. şi cu vîrful degetului făcea pe harta lui plimbări prin capitală. în tot ce citea. Se abona la Corbeille. de deschiderea unui magazin. cînd Charles era plecat. toate cronicile premierelor. îşi aducea cartea chiar şi la masă ?i întorcea filele. Ce departe i se părea acum balul ! Cine oare îndepărta atît de tare dimineaţa de alaltăieri de seara de astăzi ? Călătoria la Vaubyessard făcuse o gaură în viaţa ei. fără să sară o iotă. prinsese şi ea deasupra ceva care n-avea să se mai şteargă. care se desfăşurau zgomotos în faţa colonadelor teatrului. Mai erau . A vicontelui. şi la Sylpbe des alons. cînd stătea acolo. într-o singură noapte. departe. uită melodiile cadrilului. Ziua următoare parcă nu se mai isprăvea. în cele din urmă.de bine. Era poate un cadou de la amanta lui. unde visul i se pierdea.. cautînd să-şi potolească astfel. oprindu-se la fiecare colţ. ca să ilumineze alte vise. în timp ce Charles îi vorbea mîneînd. zilele în care lumea bună ieşea la plimbare [a Bois-de-Boulogne. reprezentau omenirea întreagă. acoperite cu un covor de catifea cu franjuri de aur. jurnalul femeilor. ireeîndu-se de bogăţie. el era acum acolo. la Paris ! Cum era acest Paris ? Ce nume nemărginit ! îl repeta în şoaptă. Cutreiera bulevardele. privind înmărmurită toate aceste lucruri de altădată pe care le cunoştea aiît. ureînd şi coborînd coastele. în faţa preotului de ghips. Amintirea balului deveni deci pentru Emma o întreagă ocupaţie. se ducea să ia din clulap. se interesa de debutul unei cînureţe. Se uita la ea. seînteia în ochii iimmci într-o lumină aurie. cînd negustorii de peşte treceau cu căruţele pe sub ferestrele ei cîntînd La Morjolai?ie. Undeva. închidea pleoapele şi vedea prin beznă becurile de gaz răsucindu-se în bătaia viatului şi scările Găieştilor. O brodase pe vreun micuţ gherghef de palisandru. la încrucişări. pe care-l putea ascunde ca să nu-l vadă nimeni. ale căror tălpi erau îngălbenite de ceara lunecoasă a parchetului. Iar el. în jarul unor mese ovale. împletite. tabachera de mătase verde. acum trei săptămîni. dintre rufele împăturite. într-o dimineaţă. Despre ce o fi vorbit. se trezea . amestec de verbină şi tutun. Şi astfel. în faţa spalierului. se revărsă mai departe. adresa celor mai buni croitori. o deschidea şi chiar îi sorbea mireasma căptuşelii. Parisul.. Citea cu nesaţ. curselor şi seratelor. Apoi. Totuşi. Emma nu întrezărea decît două sau trei dintre ele. tot întoreîndu-se mereu peacelcaşi alei. aşa după cum. care-i ascundeau pe toate celelalte şi care. oare.. strînse cu evlavie în scrin frumoasa ei toaletă. şi asculund huruitul roţilor şinuite. nu erau dccît prelungirea aceleiaşi mute pasiuni.. pentru plăcerea proprie .

în bătaia furtunilor. Vru să aibă pe cămin două vaze mari de sticlă albastră şi. unde se ia masa după miezul nopţii. Felicite lua în fiecare seară o mică provizie de zahăr. ca şi plantelor indiene. în lumina luminărilor. cu trei nasturi de aur. de-un pat pe o estradă. Tot ce o înconjura — viaţa plicticoasă de la ţară. Cît despre restul lumii. care-i parfuma şi cămaşa. ca şi cum n-ar fi existat. apoi. Pe ploaie sau pe ninsoare. Cordonul era de şnur gros. şi cum de obicei doamna lăsa cheia la bufet. îmbrăţişările prelungite. In locul Nastasicî (care. mistere de nepătruns. în care-ţi poţi petrece timpul după plac. pînă la sfîrşit. nemărginitul ţinut al fericirilor şi al pasiunilor. lua o carte. nelinişti ascunse în dosul zîmbctclor. căci Charles. Era o viaţă mai presus de are alta. după cc-şi făcea rugăciunea. în pat. Io iesle. mediocritatea existenţei — i se părea ca o excepţie. îl îneînta printr-o mulţime de gingăşii: cînd cu un fel nou de a face cerculeţc pe hîrtie pentru luminări. cînd se-ntoreca. mobile comode şi o femeie într-o toaletă fină. pe la vreo patruzeci de ani. pămînt anume pregătit şi o anumită temperatură ? Suspinele pe clar de lună. s-o îmbrace. bieţi îngeraşi ! purtau dantele englezeşti la poalele jupoanelor. Charles bătea calare drumurile. vru să facă dintr-însa camerista ei. văr-sînd şiroaie de lacrimi). în timp ce servitoarea aducea un braţ de paie şi-l arunca. de un budoar cu storuri de mătase şi covor gros. mici burghezi imbecili. o lăsa pe genunchi. şi totodată să locuiască la Paris. îşi vîra mîna prin patwi jilave. între cer şi pămînt. nu mai dădea pe-acolo toată ziua . femeile. şi. de un roşuînchis. aveau un smoc de panglici late. Aceştia erau risipitori ca nişte regi. o cămăşuţa plisată. Erau ca o . străbătea coridorul cu saboţii lui butucănoşi. cu atu mintea ei se îndepărta de ele. lacrimile care curg pe mîinile lăsate în voia celui63 lall. Ele adăugau ceva la plăcerea simţurilor lui şi la farmecul casei. să bată la uşă înainte de a intra. se duceau la Badcn să-şi petreacă sezonul de vară. plecă din Tostes. că nici nu ştiai de unde vine această mireasmă. Purta un capot foarte deschis. şi nici de seînteierea pietrelor preţioase şi de eghi-leţii livrelelor. care lăsa să se vadă. Mîn*i omlete pe masa cîtc unei ferme. cu plăcere. Avea poftă să călătorească. fără să se ştie precis unde. Cîteodată. După ce-şi isprăvea treaba. să scrobească. cu ciucuri mari. se căsătoreau cu nişte bogătaşe. ducea singur calul în grajd. se ducea peste drum să pălăvrăgească cu surugiii de la poştalioane. îi scotea şaua şi îi punea căpăstrul. cerceta lighene. să aducă paharul de apă pe o farfurie. cu atît îl ademeneau mai mult. îşi omorau caii ta curse de distracţie. cît vezi cu ochii.acolo rochii cu trena. confunda senzualităţiie luxului cu bucuriile inimii. o orfană cu o înfăţişare blîndă. Doamna stătea în încăperile ei de sus. în dorinţa ei. visînd printre rînduri. capacităţi nebănuite sub aparenţe uşuratice. Oare dragostei nu-i trebuia. dar pe care Charles îl înghiţea. pe care o mînca singură. tar bărbaţii. Venea apoi societatea duceselor : erau palide . ridica în sus multe cămăşi murdare . cu un cuvînt. cu cele trebuincioase pentru cusut şi un degetar de argint aurit. puţin după aceea. iar panto-fiftrii. Noua fată în casă se supunea fără să crîcnească. se uita în oglindă. primea în obraz o ţîşnitură călduţă de cîte ori lua sînge cuiva. De altfel. tot ce-i fior al trupului ori sfîrşeala de dragoste nu puteau fi despărţite deci de balconul marilor castele. de glastre pline cu flori. îşi cumpără şi ea. dacă nu chiar din pielea ci. Acesta era micul lacheu în pantaloni scurţi cu care trebuia sa se mulţumească. care venea în fiecare dimineaţă să ţesale iapa. cum putea. era pierdut pe undeva. îşi dorea să moară. o mulţime pestriţă de literaţi şi actriţe. ştergea praful de pe etajeră. eleganţa obiceiurilor cu gingăşiile sentimentului. îneîntătoare şi mirosind a proaspăt. o besactea de fildeş. un toc si plicuri. cu cît lucrurile îi erau mai aproape. sau să se reîntoarcă să trăiască la maici. se sculau ta ora 4 . Văzuse la Rouen nişte doamne care purtau la ceas un smoc de brelocuri. după amiază. în camerele separate de la restaurante. îşi cumpărase sugativa. cu toate că nu avea cui scrie . sau cu numele extraordinar al unui fel de mîncare foarte simplu. o soartă aparte. o masă pusă. pentru ca nu cumva s-o dea afară . pe care fata în casă nu-l nimerise. între revenirile lungi de pe piept. plini de ambiţii rice şi de deliruri fantastice. în sfîrşit. Nu-i dădu voie sa poarte bonete de bumbac. dar în fiecare seară găsea acasă un foc aprins. care sejsuffirau deasupra piciorului. în cele din urmă. auzea oameni horcăind. Băiatul de la poştalion. cînd cu un volan nou la rochie. pe cînd dincolo se întindea. de care se simţea prinsă. avea bluza găurită şi picioarele goale în obiele. rîdea. o învăţă să vorbească la persoana a treia. o mapă. ceva sui. să calce. Cu cît Charles înţelegea mai puţin aceste elegante. Emma luă în serviciu o fetiţă de 14 ani.

ca la cai. Şi asta nu pentru că l-ar fi speriat chirurgia. fără nici o vizită. să-l vadă lăfăindu-se în librării. O întîmplare neaşteptată aducea cîteodată ncsfîrşite peripeţii. de altminteri. de acum încolo aveau sa urmeze tot aşa. Era sănătos. cu lacrimi în ochi. se abona la Rttche medicale. oricum. din ce în ce mai tristă. de pildă despre o pagină de roman. avea apucaturi tot mai grosolane . se scula tresărind. de fapt. într-adevăr. şi. marchizul d'Au-dervilliers o să dea iar un bal la Vaubyessard. în adîncul sufletului. muş-cîndu-şi buzele. îl umilise întrucîtva. după ce mînca.pulbere de aur presărată de-a lungul cărării înguste a vieţii sale. Charles era totuşi un ins. fiindcă o scotea din sărite. ochii lui. pentru dînsul . nu prescria decît poţiuni calmante. poate. cînd Charles îi povesti păţania asta. Mîngîia copiii. Emma aştepta totuşi să se întîmple ceva. căci. cu care fusese nu demult la o consultaţie. gogîlţîia la fiecare înghiţitură. Se lăsă de muzică. şi rămînea acolo. cînd perii eiau în floare. De altfel. după masă. spre ce ţărm o va duce vîntul care-ar împinge-o pînă la ea. oricît de serbede ar fi fost. pe care-l purta. catarurile şi bolile de piept. Viitorul era un coridor întunecat de tot şi cu uşa din fund bine încuiată. Nu ştia cum se va întîmpla. Charles. chiar ia patul bolnavului. şi limbii pendulei. se mira că nu o zăreşte . şi butucilor din cămin. simţi că se înăbuşă. De la începutul lui iulie socoti pe degete cîte săptămâni mai erau pînă în octombrie. deoarece căldura apartamentului şi digestia îl făceau să adoarmă după cinci minute. Cîteodată Emma îi vîra sub jiletcă marginea roşie a tri-couiui. Dar Charles nu era ambiţios! Un doctor din Yvetot. o ureche totdeauna dispusă să asculte. păreau că se urcă spre tîmple prin pomeţii puhavi. o baie de picioare sau 65 5 — Doamna Bovary lipitori. într-o rochie . Dar toată luna septembrie trecu fără nici o scrisoare. Citea puţin din el. vreo pînză albă. Charles fu înduioşat. 07 5* aşa fusese voia Domnului. nenumărate. de o piesă nouă sau de o anecdotă din lumea mare povestită într-un foileton . Emma se simţea mai pornită împotriva lui. Cu vîrsta. care stau toată noaptea cu nasul în cărţi şi care. De ce să cîntc ? Cine s-o asculte de vreme ce nu va putea niciodată ca. al cărui prospect îl primise. şi întrucît începuse să se îngraşc. Ea făcea o mulţime de destăinuiri căţeluşei. Ca matrozii în ceasul primcjdbi. aveau cel puţin perspectiva unui eveniment. mereu la fel. Temîndu-se foarte mult să nu-şi omoare clienţii. apoi. dacă va fi o şalupă sau o corabie cu trei punţi. în ceaţa zării. cînd vine vîrsta reumatismelor. şi asta n-o făcea cum îşi închipuia el. ca sa se ţină la curent. se duse în coridor sa deschidă fereastra şi trase adînc în piept aerul proaspăt ca sa se liniştească. la desert. După necazul acestei dezamăgiri. la 60 de ani. Le-ar fi făcut. gîndindu-se că. ziar nou. îşi plimba privirile disperate pe singurătatea vieţii ei. poarta o decoraţie cu două frigări încrucişate pe fracul prost croit ? Ar fi vrut ca numele acesta de Bovary. căutînd în depărtare. Dar în fiecare dimineaţă cînd se trezea. nădăjduia că va sosi în ziua aceea. Veni iar primăvara.d mînca supa. îi îndrepta cravata sau îi zvîrlea cît colo mănuşile ieşite de soare pe care era gata să şi le pună . în faţa rudelor adunate. întărîtată de ruşine. în cele din urmă. îi venea să-l bată . Emma se uita la el ridicînd din umeri. — Ce om de nimic ! Ce om de nimic ! repeta încet. cu bărbia în amîndouă mîinile şi cu părul împrăştiat ca o coamă pînă la piciorul lămpii. Seara. Emma tună şi fulgeră contra acelui confrate. dr. la asfinţitul soarelui. iar pentru scoaterea măselelor avea o mină teribilă. să fie celebru. arăta bine . De ce nu avea ea ca soţ cel puţin pe unul dintre oamenii aceia harnici ţi tăcuţi.. în sfîrşit. asculta cel mai mic zgomot. O sărută pe frunte. din cînd în cînd un vomitiv. tăia depui de la sticlele goale . şi aşa mici. Emisei însă. apărînd mereu în jurnale. inima-i rămase din nou goală şi luă de la capăt lanţul zilelor monotone. fără să aducă nimic ! Alte vieţi. în şir. încărcată cu adînci nelinişti sau plină pînă sus de fericiri netulburate. inspira încredere prin viaţa lui morală. îşi trecea limba peste dinţi . în primele zile de căldură. Uneori îi vorbea despre ceea ce citise. Ţăranii îl iubeau pentru că nu era fudul. o aprobare dinainte ştiută. reputaţia lui era bine stabilită. din prea mult egoism. Dar ei nu i se întîmpla nimic. Aşadar. şi decorul se schimba. nu intra niciodată într-o circiumă . că doar lua sînge cu toptanul. dorea să fie a doua zi. Izbutea să vindece mai ales . cunoscut de toată Franţa. o făcea pentru ea.

în fiecare dimineaţa geamurile erau încărcate de promoroacă.de catifea cu mîne-cile scurte. îşi încovoia spinarea la razele palide ale soarelui. Trebuia să aprinzi lampa de pe la 4 după-amiază. îşi continua dangătul monoton. cu părul galben. caii de poştă. lîngă teatru. din fundul sufletului se ridicau parcă alte . Cîtc o pisică. La ce folosea ? La ce folosea ? Cusutul o enerva. întotdeauna aceiaşi. cu soba care fumega. se învîrteau mereu printre fotoliile. la ceasul cînd suna de vecernie ! Asculta. De cîte ori doamna Bovary îşi ridica ochii. toţi se întorceau acasă. femei cu turbane roz. Vîn-tul ridica dîre de praf pe şosea. Omul învîrtea manivela uitîndu-se cînd în dreapta. Cinci sau şase oameni. preotul cu tricorn. totul părea ca doarme : spalierul învelit cu paie şi viţa ca un mare şarpe bolnav sub streaşină zidului pe care. în aşteptarea clientelei. pîrlit de soare. îl vedea tot acolo. dar stinghereala o oprea. după-amiaza. după care se dansa scara sub policandrc aprinse. ca o baiaderă pe florile unui covor. După ce flaşnetarul îşi primea pitactil în şapcă. zburdînd înaintea lor . S-ar fi coborît bucuroasă să stea de vorbă cu fata în casă. între primărie şi biserică. sub un cîrlig de aramă cu înflorituri. cojit de ger. Frizeria mai avea ca podoabă o veche gravură de mode. Emma se uita după el. învăţătorul. cu capul gol. între timp lumea ieşea din biserică. prin saloane. care se întindeau de la una la alta. care se pierdea în cîmpie. Cîtcodată. alunecînd încet pe acoperişuri. muzica scăpa din cutie. Seara şi dimineaţa. şi cînd bătea vîntul. Femeile în saboţi văc-suiţi. cu pereţii asudaţi. Iar frizerul se plîngea că şi-a ratat vocaţia. Erau melodii care se cîntau aiurea. nu mai ptitea să rabde sala aceea mica de jos. gîndul ei dănţuia o dată cu notele. se auzea ur-lînd un cîine . dădea în lături obloanele. şi. îşi pierduse piciorul drept. bătînd cu degetele uşoare clapele de fildeş ale uniii pian de Erard. şi deasupra flaşnetei. îi lăsase un fel de rfic albă pe obraz. din tristeţe în tristeţe. străbăteau strada mergînd la adăpat. că nu are nici un viitor şi. copiii. şi un bust de femeie. în port. şi prin aburii rasolului. una cîtc una. într-un salonaş. la baltă. în răstimpuri egale. Ce tristă era. duminica. tirolezi în jachete. vedeai tîrîndu-se sfoiegi cu picioarele lor nenumărate. sau privind cum plouă. Nu se auzea nici o pasăre. trei cîte trei. Din cînd în cînd bălăngănea clopotul de la uşa vreunei cîr-ciumi. „Am citit tot". la aceeaşi oră. răvăşea jăraticul. cînd vesela şi vioaie. şi care surîdca alene. cum ar fi Rouen. arunca pe el o veche pătură de lînă albastra. apărea sub geam un cap de bărbat. iar jitarul trecea cu sabia încinsă peste tunică. iar ghipsul. lîngă 68 gard. cu un zîmbet deschis şi blînd. bătăile dogite ale clopotului. canapelele şi măsuţele ce se oglindeau în cioburile de oglindă lipite pe la colţuri cu fîşii de hîrtie aurită. să simtă la un concert murmurul de admiraţie plutind în jurul ei ca o adiere. ţăranii în bluze noi. cînd te apropiai. dînd drumul unei lungi ţîşpituri de scuipat negru asupra bornei de kilometraj. arătîndu-şi dinţii albi. îşi sălta pe genunchi instrumentul. nu mai avea nici un rost să se plictisească studiind. Bruma lăsase pe verze horbote de argint cu lungi fire străvezii. visînd o prăvălioară într-un mare oraş. în zilele cînd era frumos cobora în grădină. şi clopotul. şi cînd tînguioasă şi tărăgănata. care serveau ca firmă la prăvălie. nişte dansatori cît degetul. domni în pantaloni scurţi se învîrteau. Lăsă în dulap blocurile de desen şi tapiţeria. lipită pe un geam. rămîneau pînă noaptea să joace „dopul" în faţa uşii mari a hanului. de pildă. Uneori. cu o tichie de mătase neagră pe cap. ecouri din lume. în capul ci se desfăşurau sarabande ncsfîrşitc şi. cu uşa care scîrţîia. prin teatre. moleşită de căldura căminului. care ajungeau pînă la Emma. în brădet. zbîrnîind. într-o toropeală atentă. în liccare zi. Pe urmă limma se urca din nou în odaie. închidea uşa. Dar mai ales la orele cînd trebuia să stea la masă. Şi-şi petrecea timpul înroşind cleştele în foc. i se părea că-i serveşte în farfurie toată amărăciunea vieţii ei. cînd în stînga. se legăna trecînd din vis în vis. cu lespezile umede . simţea că o apasă mai tare plictiseala care-o năpădea. ca o santinelă în post. îndată se auzea un vals. se auzeau scîrţîind pe cele două vergele lighenaşele de aramă ale frizerului. ale cărui curele tari îi tăiau umărul . şi lumina care străbătea prin ele ca prin nişte sticle mate rămînca uneori neschimbată toată ziua. cu boneta grecească pe-o ureche şi cu vesta-i groasă de bumbac. îşi punea flaşneta în spinare şi se îndepărta cu paşi greoi. La răstimpuri. cînd spre ferestre. cu favorite negre. îşi spunea. printr-o perdea de to fia trandafirie. care-şi citea cartea de rugăciuni. Iarna fu grea. maimuţe în fracuri. se plimba tcată ziua posomorit. de ceară. departe.

adieri dezgustătoare. Îşi lăsă gospodăria la voia întîmplarii. cu toate că nu era miloasă din lire şi nici nu se lăsa lesne înduioşată de necazurile altuia. îl aruncă în foc. Tot ce încerca. la ce depărtare se găsea cel mai apropiat confrate. tocmai plecase de o săptămînă. chiar. Oare mizeria asta o să ţină cît lumea ? Oare n-o să mai scape niciodată de ea ? Nu era doar mai prejos de toate celelalte care duceau o viaţa fericită. ea-i răspunsese cu o privire atît de mînioasa şi cu un zîmbet atît de rece. îi făcea parcă mai rău. defăi-mînd ceea ce aprobau alţii şi aprobînd lucruri perverse sau imorale. urmărit de ideca asta. stătea acum zile întregi fără să se îmbrace. Suferea de nervi. Era o sîrmuliţă de la buchetul ci de nuntă. se alese cu o tuse seacă şi pierdu orice poftă de mîncare. îşi rezema capul de pereţi ca sa plînga. însă. s-o vadă fostul lui profesor. şi blestema nedreptatea lui Dumnezeu . doamna Bovary încercînd să pretindă că stăpînii ar tre70 bui să supravegheze religia servitorilor. îi aduse chiar el ginerelui o curcă minunată şi rămase trei zile la Tostes. iar a doua zi ceşti de ceai cu duzina. De altlel. Lui Charles îi venea greu să plece din Tostcs după patru ani de şedere şi în momentul în care începea să-şi facă un nume. Se aprinse mai repede decît un pai uscat. Fuma în odaie. Charles mînca încet : ea ronţăia cîteva alune.. îşi comanda anumite mîncăruri numai pentru ea. şi panglicile de satin cu chenar de argint se destrămau pe la margine. Nu se înviora atunci decît dacă-şi turna un flacon de apă de Colonia pe braţe. legănîndu-se ca nişte fluturi negri dc-a lungul plăcii de . pentru ca după aceste răbufniri să cadă deodată în toropeală şi să stea fără să scoată o vorbă. apoi simţea că se înăbuşă. Charles fiind mereu pe la bolnavi. ca cei mai mulţi dintre oamenii de obîrşie ţărănească şi care păstrează totdeauna în sufletul lor ceva din asprimea mîinilor părinteşti. Era tot mai palidă şi avea palpitaţii. trebuia să schimbe aerul. Spre sfîrşitul lui februarie. Charles afla că în arondismt-ntul Neufchâtel era un tîrguşor mai mare. După ce trăgea cîte-o săpuneală zdravănă servitoarei. îi făcea cadouri. purta ciorapi de bumbac cenuşii. Erau zile cînd vorbea mult şi repede. irascibila. se înţepă cu ceva la un deget. vorbi despre agricultură. viţei. rezemată în cot. că Tostes îi plăcea nespus de mult. Emma îi ţinu de urît. Deseori se încăpăţîna să stea în casă. îşi punea o rochie subţire. aşa îneît. Atunci scrise farmacistului din partea locului ca să afle ce populaţie arc tîrguşorul. într-adevăr. scuipă pe grătarele sobei. ardea în casă lumînări de seu. invidia vieţile furtunoase. cît cîştiga pe an doctorul ce fusese înainte ctc. şi răspunsurile fiind mulţumitoare. păsări şi consiliul municipal . adăugînd că era foarte mulţumită. Emma. La Vaubyessard văzuse ducese care aveau talia mai greoaie şi apucături mai de rînd decît dînsa. şi uneori se apuca să exprime păreri ciudate. şiretul se topea. deschidea ferestrele. scorojite. După multe cercetări. într-o zi. Bobocii de lămîiţă se îngălbeniseră de praf. cînd. nopţiie 71 cu baluri mascate. în vederea plecării. al cărui medic. după cum uneori arunca săracilor tot mărunţişul din pungă. clacă sănătatea Emmei nu avea na se îndrepte. ceea ce-l făcea pe Charles să holbeze ochii la dînsa. se gîndi serios să se mute aiurea. plăcerile neruşinate. o dată. şi cînd doamna Bo-vary-mama veni să petreacă la Tostes o parte din postul Paş-telui. Emma nu mai părea dispusă să-i urmeze sfaturile . se hotărî ca înspre primăvara să se mute. iar corolele de hîrtie. caruia-i spunea Yonville-l'Abbaye. cu toate nebuniile pe care ele trebuie să le dea şi pe care nu le cunoştea. Emma devenea greu de mulţumit. îşi trecea timpul trăgînd linii pe muşama cu vîrful cuţitului. Totuşi. Charles îi prescrise valeriană şi băi de camfor. într-o zi nu bea decît lapte gol. vrute şi nevrute. Se uită la el cum ardea. sau. atunci cînd plecă. moş Rouault. Charles îşi închipui că nu se simte bine din cauza climei locale şi. şi alte asemenea fraze noi. în amintirea vindecării lui. îneît bă-trîna nu se mai amesteca. Din ziua aceea Emma începu să bea oţet ca să slăbească. sau o trimitea în plimbare pe la vecini. ca apoi nici să nu se atingă de ele . Spunea într-una că trebuie să facă economii fiindcă nu sînt bogaţi. vaci. fără să se mişte. care închideau gura soacrei. firele de beteală se răsuceau. foarte fericită. altădată aut de îngrijită şi de spilcuită. nu-şi mai ascundea dispreţul pentru nimic şi pentru nimeni. Emma închise uşa după el cu un sentiment de uşurare care-o surprinse şi pe ca. Cum se plîngca mereu de Tostcs. se miră foarte mult de această schimbare. uri refugiat polonez. Emma făcea ordine într-un sertar. Bobitele de carton pocneau. Apoi se făcu ca un copăcel roşu deasupra cenuşii 72 şi se mistui încet. dacă trebuia ! O duse la Rouen. De altfel.

are adîncituri negre în culoarea ei albastra. vin din rrralţimea izvoarelor krugmoase. e casa notarului. străbătut de-a curmezişul de bîrne negre. Micul cimitir dimprejur. în luna martie. se mai înca23ăţînează sa facă fîn. inegale. casele-s 75 mai înghesuite şi fără garduri . închis cu un zid înalt pînă la piept. în fundul zării. la intrarea în piaţă. ca să nu intre înăuntru puii care vin să ciugulească în prag firimiturile de pîinc neagra muiata în cidru. Cu cît înaintezi. ca să se distreze. care umplu drumul. în loc să-şi îmbunătăţească agricultura. fiindcă trebuie mult băligar ca să îngraşi pămîiUul acesu fărîmicios. presărat cu stele de argint. cu scări. cu două vase de tuci la un capăt şi la celălalt al peronului şi nişte tăbliţe care strălucesc la poarta . doamna Bovary era însărciusra. acoperă aproape trei sferturi din ferestrele joase. Rîuşorul care o străbate face din ca parcă două regiuni care nu se aseamănă : la stînga — numai păşune . ca să se împreune în spatele lor cu păşunile din ţinutul Bray. după pod. Picardia şi rilc-dc-l'rance. în fundul unei văi prin care curge Rieule. ca nişte căciuli trase pe ochi. ca un văcar care se odihneşte după-amiaa pe marginea apei. iar tonurile cărămizii în şuviţe înguste. în ţinutul de-alături. Mai încolo. unde ar fi orga. curţile sînt tot mai înguste. Aici e hotarul dintre Normandia. Aici se fac cele mai proaste brînzeturi de Neufchâtel din tot arondismcntul. începe o şosea plantată cu plopi tineri. care te duce drept pînă la primele casc din tîrguşor — case împrejmuite cu garduri de spini. în care iarba a desenat de la sine verzi pătrate regulate. după ce a învîrtit trei mori spre gurile lui. Pajiştea se întinde sub un brîu de coline joase. . rîuşor ce se varsă în Andelle. un rotar cu două sau trei căruţe noi. şi leneşul tîrguşor. care nu-s altceva decît săpăturile făcute de ploi. ale căror geamuri groase. abătîndu-sc de la şes. Lumina amiezii. droşcăni şi cazane de făcut spirt. plin de nisip şi prundiş. în mijlocul cărora vezi teascuri. care răsună tare sub bocănitul saboţilor. între drumul spre Abbeville şî cel spre Ikauvais. Cînd ajungi. Acum. cade pieziş pe băncile rînduite de-a curmezişul zidului căptuşit ici şi colo cu cîte o rogojină bătută în cuie. cu o scară în spirală. merge lărgin-du-se şi aşterne cît vezi cu ochii galbenele ei ogoare de grîu. Totuşi. care se pierd dincolo. de unde se deschide -valea. şi cîic-odată merg pe el cărăuşii de la Rouen în Handra. împrăştiate pe sub copaci stufoşi. astfel îneît cîmpia seamănă cu o mare manta desfăcută. ureînd dulce. îşi luară în cele din urmă zborul pe horn. unde vorbirea e fără accent. regiune corcită. dar cam pe-atunci se făcu o şosea vk'mala. e atît de plin de morminte. pe care duminica băieţii. cu ogrăzi pline de clădiri răzleţe. în locul unde naosul se îngustează. pe de altă parte. cu toate noile pieţe de desfacere. deasupra cărora sînt scrise cu litere mari cuvintele : „Banca domnului cutare". îi pescuiesc cu undiţa. e o strană pentru bărbaţi. Apa care curge pe marginea ierbii desparte cu o dungă albă culoarea fîneţelor de cea a ogoarelor. bombate. străbătînd prin vitraliile dintr-o singură culoare. şi. îmbrăcată într-o rochie de satin. din loc în loc. la dreapta —■ numai arătură. Apoi. a continuat sa se întindă în chip firesc spre partea rîului. au a adîncitură la mijloc. cu guler de catifea verde. care leagă drumul de la Abbeville cu cel de la Amicns. după un rond de iarbă pe carc-l înfrumuseţează un amoraş cu degetul pe buze. iar casele au la uşile de la parur cîte o mică bariera turnanta. prăjini şi coase atîrnate de crăci. Acoperişurile de paie. cu povîrnişurile coastei SaintJean. contrastînd cu cenuşiul muntelui. Se zăreşte de departe. douăzeci de paşi mai departe. unde sînt ceva păstrăvi. se agaţ. după cum nici peisajul n-arc nimic deosebit. Deasupra uşii. în ultimii ani de domnie a lui Carol al X-lea. bolta de lemn începe să putrezească sus şi. Pînă în 1835 nu era un drum pe care să se poală merge la Yonville . fac un pavaj neîntrerupt. cînd plecară din Tostes. Yon-vile-PAbbaye a rămas ca mai înainte. stejarii din pădurea d'Argueil. culcat de-a lungul ţărmului. La La Boissierc laşi şoseaua şi o iei mai departe pe un drum de ţară pînă pe creasta coastei de la Leux. iar mai încolo. ale cărei ruine nici nu mai există) este un tîrguşor la opt leghe de Roucn. biserica a fost complet renovată. Biserica e de cealaltă parte a străzii. statueta Sfintei Fecioare. cum au fundurile de sticle. îneît vechile pietre.sus a căminului. pe cînd spre răsărit cîmpia. Pe peretele tencuît. apare o casă albă. cu un văl de tul. printr-un gard de ostreţe. tivit cu şiret de argint. PARTEA A DOUA Yonville-P Abbaye (al cărui nume vine de la o veche mă-'nastire a capucinilor. vrîstate de sus în jos de lungi dîre roşii. La poalele coastei. sub o fereastră se leagănă o legătură de ferigi în vîrful unei cozi de mătură . cultura pămîntului c costisitoare. cu toate că e fără căutare.î uneori cîtc un păr pipernicit. ai în faţă. vine fierăria unui potcovar. cea mai frumoasă din partea locului. una cu pămîntul.

pe cap şi cu umerii obrajilor roşii, ca ai idolilor din insulele Sandwich ; în sfîrşit, o copie a Sfintei familii, dăruită de Ministerul de Interne, dominînd altarul între patru sfeşnice, încheie perspectiva în fund. Stranele corului, în lemn de brad, au rămas nezugrăvite. Halele, adică un acoperiş de olane susţinut de vreo douăzeci de stîlpi, ocupă ele singure aproape jumătate din piaţa mare din Yonville. Primăria, construită după desenele unui arhitect din Paris, este un fel de templu grec, care face colţul,
76

alături de casa farmacistului. La parter are trei coloane ionice, şi la primai etaj, o galerie cu bolta în semicerc, iar în spaţiul dintre cele trei cornişe ale frontului, un cocoş galic, cu o gheara pe constituţie şi cu cealaltă ţinînd balanţa justiţiei. Dar ceea ce-ţi sare mai mult în ochi c farmacia domnului Homais din faţa hanului „Leul de aur". Mai ales seara, cînd e aprinsă lampa şi cînd borcanele roşii şi verzi, puse de frumuseţe în vitrină, îşi prelungesc pe jos, pînă departe, cele doua dîre de lumină colorată, se întrezăreşte printre ele, ca-n nişte focuri bengale, umbra farmacistului rezemat de pupitrul său. Casa lui e acoperită de sus pînă jos cu inscripţii scrise cu caractere englezeşti, ronde şi de tipar : „Apă de Vichy, de Seltz şi de Bareges, beltele depurative, doctorii «Raspail», întăritoare de Arabia, pastile «Darcet», pastă «Regnault», bandaje, băi, ciocolată medicinală etc." Şi pe firma care ţine cît toată lăţimea prăvăliei c scris în litere de aur : „Homais, farmacist". Apoi, în fundul prăvăliei, în dosul balanţelor mari, prinse de tejghea, se desfăşoară cuvîntul „laborator" deasupra unei uşi cu geamuri, pe la jumătatea căreia mai este scris o dată „Homais", cu litere de aur pe un fond negru. Pe urmă nu mai c nimic de văzut în Yonville. Strada (unica din tîrg), lungă cît o bătaie de puşcă şi cu vreo cîteva prăvălii pe margini, se sfîrşeşte deodată la cotitura drumului. Dacă o laşi în dreapta şi mergi pe sub poala coastei Saint-Jea», ajungi îndată la cimitir. Pe timpul holerei, ca să-l mărească, s-a dărîmat o bucată de zid şi s-au cumpărat alături trei acri de pămînt, dar toată partea asia nouă e aproape goală, mormintele îngrămădindu-se, ca şi înainte, spre poartă. Paznicul, care în acelaşi timp e şi gropar şi paracliser la biserică (trăgînd astfel de la morţii din parohie un îndoit cîştig), a profitat de locul gol ca să semene pe el cartofi. Din an în an, totuşi, ogoraşul lui se tot îngustează, iar cînd izbucneşte cîte-o epidemie, nu ştie dacă trebuie
77

sS 5c bucure că mor mai mulţi, sau să se întristeze ca se în-muiţec mormintele. — Te btaneţti din morţi, Lcsiiboudois î îi spuse preotul într-o zi. Vorbele astea sumbre îl puseră pe gînduri şi-l făcură să se asiîmperc o bucată de vreme ; dar şi azi tot mai pune cartofi, ba chiar cutează sa susţină că aşa cresc ei, de la sine. De la evenimentele pe care le vom povesti nu s-a schimbat Într-adevăr nimic la Yonville. Drapelul tricolor de tinichea se învirte la fel în vîrful clopotniţei bisericii, prăvălia negustorului de galanterie îşi flutură încă în vînt cele două flamuri de bumbac ; fetuşii farmacistului, ca nişte pachete de iasca albă, putrezesc din ce în ce mai mult în spirtul lor tulbure, şi deasupra porţii mari a hanului, vechiul leu de aur, spălăcit de ploi, îşi arata mereu trecătorilor coama de cîine lăţos. în seara cînd soţii Bovary trebuiau sa sosească la Yonville, doamna Lcfrancois, văduva, stăpîna acestui han, avea atîtea de făcut, ca-i curgeau broboane de sudoare clătinînd tigăile. A doua zi era zi de iarmaroc în tîrguşor. Trebuia să taie carnea mai dinainte, sa cureţe puii, să facă supa şi cafea. Pe deasupra, mai avea de gătit mîncarea abonaţilor şi pe aceea a doctorului, a soţiei lui şi a servitoarei lor ; sala de biliard răsuna de hohote de rîs; în camera cea mică, trei morari strigau sa le aducă rachiu ; lemnele din sobă ardeau cu flăcări, jăraticul trosnea, şi pe masa lungă din bucătărie, printre halcile de miei crud, se înălţau teancuri de farfurii, care tremurau de zguduiturile trunchiului pe care se toca spanac. în poiată se auzeau ţipînd păsările pe care le fugărea servitoarea ca să le prindă şi să le taie. Un om în papuci de piele verde, cam ciupii de vărsat şi cu o tichie de catifea cu ciucure de aur pe cap, se încălzea stînd cu spatele la cămin. Chipul lui nu arăta nimic altceva cîecît un om îneîntat de el însuşi, cu aerul de a fi tot atît de calm
78

în viaţă ca ţi stuletclc din colivia de răchită atîrnată deasupra capului său : era farmacistul. — Artcmisc, striga hangiţa, fă surcele, umple carafele, adu rachiul, mai repede ! Dac-aş şti cel puţin ce desert să dau celor pe carc-i aşteptaţi... Doamne sfinte, iar au început camionagiii să facă tărăboi în sala de biliard ! Şi au lăsat camionul în poartă, la intrare. Cînd o veni Rîndunica, e-n stare să-l sfarme tot. Cheamă-l pe Polyte să-l vîrc-n şopron !... Cînd te gîndeşii, domnule Homais, că de azi-dimineaţă

au jucat poate cincisprezece partide şi au băut opt căni de cidru ! O să-mi rupă şi postavul de pe biliard, continuă ea uitîndu-sc Ui ci de departe, cu telul de bătut spuma în mînă. — N-ar fi mare pagubă, răspunse domnul Homais, aţi cumpăra altul. — xlt biliard ! izbucni văduva. — Dacă acesta nu mai ţine, doamnă Lefrancois! -am mai spus că vă faceţi singură rău, mult rău. Şi pe urmă, azi, amatorii vor găuri mici şi tacuri grele. Nu se mai joaca caram-bolaj. Toate s-au schimbat! Trebuie sa te ţii în pas cu vremea. Uitaţi-vă la Tellier, el mai degrabă... Hangiţa se înroşi de ciudă. Farmacistul adăugă : — Orice-ai spune, biliardul lui e mai drăguţ decît al dumi-tale, şi daca ar avea de gînd să organizeze, de pildă, un concurs patriotic în folosul Poloniei sau al sinistraţilor din Lyon... — Nu ne speriem noi de golani ca el ! îl întrerupse hangiţa ridieîndu-şi umerii zdraveni. Lasă, lasă, domnule Homais, atîta vreme cît o să existe „Leul de aur", lumea o să vină. Noi, ăştia, avem osînza. Pe cînd, într-o buna dimineaţă, o să vedeţi „Cafeneaua franceză" închisă şi cu o frumuseţe de afiş pe obloane !... Auzi, sa-mi schimb biliardul, continuă ea ca pentru sine, un biliard ca ăsta, aşa de bun de pus rufele pe el şi pe care, în sezonul de vînătoare. am culcat pînă la şase drumeţi !... Şi nătăfleţui cela de Hivert, care nu mai vine !
79

— îl aşteptaţi pentru masa musafirilor ? întreba farmacistul. — Sa-l aştept pe el ? Mai c doar şi domnul Binct ! La şase punct o să-l vedeţi intrînd, că în ce priveşte punctualitatea nu-i altul ca el! Ţine să aibă totdeauna locul lui în sala cea mică. Mai degrabă să-l omori decît să-l pui la masa în altă parte ! Şi nimic nu-i place ; şi face atîtea mofturi cu cidrul! Nu-i ca domnul Leon ; ăsta vine cîteodată şi la şapte, ba chiar la şapte jumătate ; nici nu se uită măcar ce mănîncă. Ce tînăr cumsecade ! Niciodată n-ar ridica glasul la tine. — Apoi, vezi dumneata, e mare deosebire între unul care a fost binecrescut şi un fost carabinier care-a ajuns percepict ! Ceasul bătu ora 6. Binet intră. Purta o redingotă albastră, care cădea de la sine, drept, hi jurul trupului său slab ; şi şapca-i de piele, cu clapele legate cu şireturi pe creştetul capului, lăsa sa se vadă, sub cozorocul ridicat, o frunte cheală, teşită de pe cînd purta cască. Era îmbrăcat cu jiletcă de postav negru, cu guler din păr de cal, cu pantaloni gri şi, fie iarnă sau vară, purta cizme bine văcsuite, care aveau două umflături la fel, din pricina monturilor de la degetele mari ale picioarelor. Nici un fir de păr nu trecea de linia bărbii lui blonde, care, înconjurîndu-i falca, îi încadra, ca iarba de pe marginea unui strat, faţa lungă şi ştearsă, cu ochii mici şi nasul coroiat. Era tare la toate jocurile de cărţi, bun vînător şi stăpînea un scris frumos; avea acasă un strung şi-şi trecea timpul strujind inele pentru şerveţele, cu carc-şi umplea casa, cu pasiunea unui artist şi egoismul unui burghez. Se îndreptă spre sala cea mică ; dar mai întîi trebuiau scoşi cei trei morari; şi pînă să-i pună tacîmul, Binet stătu tăcut, la lacul lui, lîngă sobă ; după aceea închise uşa şi, ca de obicei îş scoase şapca. Asta n-o să-şi tocească limba cu vorbe de politeţe ! spuse farmacistul de îndată ce rămase singur cu hangiţa.
SiO

— Niciodată nu vorbeşte mai mult, răspunsa ea ; săpta-mîna trecută au venit aici, cu stofe, doi voiajori comerciali, băieţi plini de haz, care pocvesteau seara o sumedenie de năz-bîtii, că-mi dădeau lacrimile de rîs; ci bine, el sta acolo ca un peşte, fără să scoată o vorbă. — Mda, zise farmacistul, nici imaginaţie, nici o seînteiere de spirit, nimic din ceea ce trebuie să aibă un om de societate. — Se spune totuşi că are însuşiri, obiectă hangiţa. — însuşiri ! îi întoarse vorba domnul Ilomais. IU ! însuşiri ? ! între ai lui, poate, adaugă apoi pe un ton mai calm. Şi reluă : Eh, înţeleg ca un negustor cu relaţii foarte mari, un jurisconsult, un doctor, un farmacist să fie atît de cufundaţi în gînduri, să devină ciudaţi, chiar ursuzi ; istoria pomeneşte asemenea cazuri. Dar aceia, cel puţin, se gîndesc la ceva. Mie de pildă, de cîte ori nu mi s-a întîmplat să-mi caut tocul pe birou ca să scriu o etichetă, pentru ca în cele din urma să descopăr că-l pusesem după ureche. între timp, doamna Lefrancois ieşi în prag să vadă daca nu soseşte Rindunica. Tresări. Un bărbat îmbrăcat în negru iistră deodată în bucătărie. La lumina ultimelor licăriri ale amurgului se putea vedea că avea o faţă rubicondă şi o statură atletică.

— Cu ce vă putem servi, părinte ? întrebă hangiţa, punînd mîna pe unul din candelabrele de aramă care se găseau pe cămin, aşezate la rînd, cu luminările în ele. Voiţi să luaţi ceva ? Un pic de rachiu de coacăze, un pahar de vin ? Ecleziastul refuză foarte politicos. Venise să-şi caute umbrela, pe care deunăzi o uitase la mănăstirea din Ernemont, şi, după ce-o rugă pe doamna Lefranşois să i-o trimită în seara aceea la casa parohială, ieşi pornind spre biserică, unde suna de vecernie. Cînd farmacistul nu-i mai auzi paşii prin piaţă, găsi fobete necuviincioasă purtarea lui de adineauri. Faptul că Sa ia un pahar îi parca o ipocrizie edioasă ; toţi preoţii chefuiau pe ascuns şi căutau să întoarcă iarăşi vremea dijmuitului. Hangiţa luă apărarea preotului : — De fapt, el frînge pe-un singur genunchi patrii ca dumneata. Anul trecut le-a ajutat oamenilor noştri la căratul paielor ; ducea cîte şase maldăre deodată, aşa-i de vînjos! — Halal ! zise farmacistul. Poftiţi de vă mai trimiteţi fetele la spovedit la nişte vlăjgani sănătoşi tun ca ăsta ! Eu, unul, dacă aş fi guvernul, aş cere ca o dată pe lună să li se ia sînge preoţilor. Da, doamnă Lefranşois, în fiecare lună, o fle-botomieJ zdravănă în interesul ordinii şi al moravurilor! — Tăceţi, domnule Homais, sînteţi un necredincios! N-aveţi religie î — Am o religie, religia mea, şi chiar mai mult decîţ ei toţi, cu maimuţăriile şi scamatoriile lor ! Dimpotrivă, eu îl slăvesc pt Dumnezeu. Cred într-o fiinţă supremă, într-un creator, oricare ar fi el, puţin îmi pasă, care ne-a adus aici, ca sa ne îndeplinim datoriile de cetăţean şi de tată de familie ; dar n-am nevoie să intru într-o biserica, să sărut talgere de argint şi să îngraş cu obolul meu o mulţime de şarlatani, care mănîncă mai bine ca noi! Căci îl poţi slăvi tot atît de bine într-o pădure, pe un cîmp, sau chiar contemplînd bolta cerească, cum făceau anticii. Dumnezeul meu este dumnezeul lui Socrate, al lui Franklin, al lui Voltaire, al lui Beranger. Eu sînt pentru Profesia de credinţă a vicarului din Savcia 2 şi pentru principiile nemuritoare de la 89. Aşa că eu nu admit un Dumnezeu moşneguţ, care se plimbă prin grădina lui, cu toiagul în mînă, îşi găzduieşte prietenii în pîntecelc balenelor, moare ţipînd şi reînvie după trei zile ; lucruri absurde în ele însele şi, de altfel, în întregime opuse tuturor legilor fizice, ceea ce ne dovedeşte, în treacăt, că preoţii s-au bălăcit întot1 2

Luare de sînsc. Cunoscut fragment din Emile de Jean-Jacques Rousscau (1712 — 1778). !

deauna într-o ignoranţă ruşinoasa, în care se străduiesc să cufunde şi omenirea împreună cu ci. Tăcu, căutînd cu ochii mulţimea dimprejur, căci, în înfier-bîntarea lui, farmacistul se crezu o clipă în piin consiliu municipal. Dar hangiţa nu-l mai asculta ; trăgea cu urechea la un zgomot îndepărtat. Se desluşi huruitul unei trăsuri, amestecat cu un clempănit de potcoave slăbite, şi, în «fîrşit, Rîmlimica se opri în faţa porţii. Era o ladă galbenă, aşezată pe două roţi mari, care ajungeau pînă-n dreptul coviltirului, împroşcînd cu noroi umerii călătorilor şi împiedieîndu-i să vadă drumul. Gemuleţele ferestrelor înguste tremurau scuturate în cercevelc cînd erau închise şi mai păstrau ici şi colo stropi de noroi peste vechiul lor strat de praf, pe care nici ploile torenţiale nu-l spălau de tot. Era trasă de trei cai, din care unul înaintaş, şi, cînd cobora vreo coastă, se hurduca, dînd cu fundul de pămînt. Cîţiva burghezi din Yonville ieşiră în piaţă ; vorbeau toţi deodată, ccrînd noutăţi, explicaţii şi provizii ; Hivert nu mai ştia cui să răspundă. El făcea la oraş comisioanele pentru satele din împrejurimi. Cutreiera prăvăliile, aducea cizmarului suluri de piele, potcovarului fier, stăpînei sale un butoiaş cu scrumbii, o bonetă de la modistă, moţuri de păr de la coafor ; şi la întoarcere împărţea de-a lungul drumului pachetele, pe caro le arunca peste gard, stând în picioare pe capră şi răcnind cît îl ţinea gura, în timp ce caii mergeau singuri. întârziase din pricina unei întâmplări ; ogăriţa doamnei Bo-vary o luase razna pe cîmp. Au fluierat-o mai bine de un sfert de oră. Hivert s-a şi întors chiar o jumătate de leghe îndărăt, sperînd s-o zărească din clipă în clipă ; pîna la urmă a trebuit si continue drumul. Emma plînsesc, se înfuriase, scoţîndu-l vinovat pe Charles de toată nenorocirea asta. Negustorul de stofe, domnul Lheurcux, care era cu dînsa în trăsură, a încercat s-o consoleze dîndu-i o mulţime de exemple de dini pierduţi care şi-au recunoscut stăpînul după ani i ani de zile. A fost
8J f*

dccît doar multe scrofule. fără îndoială. îmi place să mai schimb locul. din care clipea clin cînd în cînd. ne vin uneori.. străbătînd cu o sclipire vie urzeala rochiei. hidrogen şi oxigen (nu numai azot şi hidrogen). dar pe mine călătoria ma distrează totdeauna .unul. spuse Charles. din cînd în cînd. după doisprezece ani de dispariţie. puţine lucruri grave. într-un cuvînt. care exală. soţia lui fiind de altfel plecată. răcorindu-se la rîndul lor cînd trec peste Sena. această căldură. iar pe Charles au trebuit să-l trezească din colţul lui. — E ceva aşa de plicticos. care s-a întors de la Constantinopol la Paris. Focul o lumina toată. tovărăşia lui Binet. spuse că era îneîntat să le fi putut face un serviciu şi adaugă amical că îndrăznise să se invite singur. într-o seară. într-un mănunchi şi ccmbinîndu-se de la sine cu electricitatea răîpîndită în atmosferă — atunci cînd există — ar putea cu timpul să nască miasme insalubre. în loc să vină 88 de-a dreptul la medic sau la far-macist. nimic special de semnalat. şi. unde doamna Lcfrancois. Fiindcă se plictisea grozav la Yonville. în afară de cazurile obişnuite de enterîte. o doica. de care se vor izbi zilnic toate sforţările ştiinţei dumneavoastră. ridieînd-o astfel pînă la glezne. în general. de vînturile din sud-est. neştiind ce să facă. un tînăr cu părul blond o privea tăcut. i-a sărit deodată în spate. şi trecură în sala cea mare. afecţiuni biliare etc. se plăteşte destul de bine. îşi întinse în bătaia flăcării. unde era secretar la notarul Guillaumin. totuşi. cu speranţa că va sosi la han vreun călător cu care să stea de vorbă în seara aceea. piciorul încălţat cu o-gheată neagră. spunea spiţerul. sîntem adăpostiţi de viaturile de la nord de pădurea d'Argueil. ca-n ţările tropicale . Cum ajunse în bucătărie. rău . Din punct de vedere medical avem. care provin. treizeci de centigrade cel mult. trebuia oricum să fie punctual şi să suporte. Exprimă respectele sale doamnei şi complimente domnului. — Dar. să trăieşti pironit în aceleaşi locuri! — Dacă ai fi nevoit ca mine. O roşcată intensă se ivfca pe faţa ci de cîtc ori sufla vîntul prin uşa întredeschisă. bronşite. — Cu siguranţă că doamna e puţin obosită ! Rîndunica noastră scutură aşa de groaznic ! — Adevărat. de la supă pînă la brînză.. continuă Leon. plugarii fiind înstăriţi. la preot. pe de o parte. mi se pare că nu-i nimic mai plăcut. amestecînd toate aceste emanaţii diferite. •— De altfel. Homais se prezentă. II Coborî întîi Emma. ca nişte adieri din . absorbind humusul pămîntului. din cauza defectuoaselor condiţii igienice ale caselor noastre ţărăneşti. întrunindu-le. numărăm chiar în comună cîţiva care-aa atins nouăzeci de ani. Şi adăugă : Cînd poţi. dar. şi. sau mai degrabă de unde ar veni. şi în toiul verii atinge douăzeci şi cinci. de multe ori domnul Lecn Dupuis (el era al doilea client obişnuit la „Leul de aur") hia înadins masa mai tîrziu. doamna Bovary se apropie de sobă. la moaşte. pentru mai multă solemnitate. după cum ştiţi. în zilele cînd îşi isprăvea treaba. care din cauza vaporilor de apă degajaţi de rîu şi a numărului mare de vite de pe cîmp. pe deasupra unei ciozvîrte de berbec la frigare. ceea ce dă maximum douăzeci şi patru Reaumur. e temperată tocmai din partea de unde vine. în plină stradă. o să aveţi de luptat cu multe prejudecăţi. şi care. de frica guturaiului. care. pe cînd se ducea să mănîncc în oraş. de viaturile de la vest de coasta Saint-Jean . răspunse Emma. iar pe de alta. adică dinspre sud. sau cincizeci şi patru Fahrenheit (măsură englezească) — nu mai mult ! — şi. domnul Lheureux. această căldură. totuşi. Altul făcuse cincizeci de leghe în linie dreapta şi trecuse patru rîuri înot . îşi prinse cu vîrful degetelor rochia în dreptul genunchiului şi. De cealaltă parte a vetrei. Climatul. porii egali ai pielii ei albe şi chiar pleoapele ochilor. Iarna termometrul scoboară (l-am urmărit personal) pînă la patru grade. Apoi. Primi deci cu bucurie propunerea gazdei de a sta la masă cu noii-veniţi. Homais ceru voie să stea cu boneta lui grecească pe cap. spusese să se pună patru tacîmuri. unde adormise de-a binclca de îndată ce se înnoptase. într-adevăr. mult amoniac. Ah ! Domnule Bovary. să fii mereu călare. pe urmă Felicite. pe la noi nu-i prea greu să practici medicina . adică azot. întoreîndu-sc către vecina lui : . spunea el. zic. căci se mai recurge la masle. nu e. spuse oftînd secretarul. deodată. drept vorbind. ca să zic aşa. chiar şi tatăl lui avusese un căţeluş care. multe încăpăţînaţi din deprindere. cîteva friguri intermitente în timpul secerişului. căci pe drumurile noastre se poate merge cu cabrioleta. adresîndu-se doamnei Bovary.

livadă etc. văi întregi. — Nu-i aşa ! spuse ea. împlctindu-se cu închipuirea. nu vi se pare. Leon stătea la farmacist. replică Leon . să citească. care revine de departe ca o mărturisire desăvîrşită a sentimentului dumneavoastră celui mai subtil ? — Am simţit asta. dar am să-i văd anul viitor. doamnă Bovary. duminica. care nu se uita la cheltuială ! îşi construise în fundul grădinii. şi la o mie de picioare dedesubt. Era un băiat de viaţă. Vezi de-a curmezişul şuvoaielor brazi de-o mărime de necrezut. vreo imagine ştearsă.. mă duc acolo şi stau cu o carte în mînă. —. că gîn-dul rătăceşte mai în voie pe aceasta întindere nemărginită. spuse domnul Leon. De altfel. la extaz ! De aceea nu mă mir de muzicantul acela celebru care. — Pe italieni îi cunoaşteţi ? — Nu încă . îl întrerupse Ho-mais. asta-i curată modestie. Am un văr care-a călătorit anul trecut prin Elveţia şi care îmi spunea că e greu să-ţi imaginezi toată poezia lacurilor. continuă el.. — Nu găsesc nimic mai minunat ca apusurile de soare. Se înroşi la complimentul făcut de proprietarul său. dar îmi place foarte mult. vocalizai ca un actor. stînd pe loc. Găsesc că versurile-s mult mai duioase decît . ce poate fi într-adevăr mai plăcut decît să stai seara la gura sobei cu o carte. sau urmăreşte firul întimplarilor. pe cei mai de seamă locuitori din Yonville. reîncepu Leon. — Şi.. reîncepu Leon. Te plimbi. te predispun la rugăciune.. în timp ce vîn-tul bate-n geamuri şi lampa arde ?. se lasă prins de amănunte. ceasurile trec. replică doamna Bovary. deschişi larg. Priveliştile acestea te entuziasmează. zise Charles. — Aveţi cel puţin unde să faceţi o plimbare prin împrejurimi ? întrebă doamna Bovary. cea care ie face să visezi. unde avea la etajul al doilea o odăiţă cu vedere spre piaţă. — Ah. va putea. pentru a-şi aţîţa mai tare imaginaţia. Îngerul păzitor. e înzestrată cu tot ce trebuie unei gospodării : spălătorie. — Oh ! Ador marca. aproape de fel. Uneori. care făcea destule încurcături. la poalele pădurii. Emma reluă vorba : — Şi ce muzică vă place mai mult ? — Oh ! muzica germană. Te simţi şi tu printre personajele lor şi parca-ţi bate inima de emoţie sub costumele lor. să întîlniţi într-o carte vreo idee vagă pe care-aţi avut-o. şi cu toate că i s-a recomandat să facă mişcare. un chioşc anume ca să aibă unde bea vara o berc. Nu se ştia tocmai bine ce avere arc notarul. privind apusul soarelui. şi dacă doamnei îi place grădinăria. preferă să stea tot timpul în odaie. şi gîn-dul. prin ţări pe care parcă le vezi. prin luminişurile norilor. cînd am să mă instalez la Paris. — Ncvastă-mea nu se ocupă cu asta. îmi plac mai ales poeţii.Rusia. — Precum aveam cinstea. sus pe coastă." într-adevăr. aţintindu-şi asupra lui ochii mari. -v Adevărat! Adevărat! spunea ea. farmecul cascadelor. mulţumită nebuniilor pe 87 care le-a făcut nenorocitul de Vanoda. pe unde se poate intra şj ieşi fără să te vadă nimeni. minunat. nu va potriviţi. a 86 cărei contemplare îţi înalţă sufletul i te face să te gîndeşti Ia infinit.Nu. — Vă ocupaţi cu muzica ? întrebă ea. cabane atîmate deasupra prăpastiilor. bucătărie cu cămară. continuă farmacistul. E un loc căruia i se spune La izlaz. la ideal ? — La fel şi cu priveliştile din munţi. apleeîndu-se pe farfurie . reluă ea. — Nu te mai gîndeşti la nimic. continuă Leon. Povestea anecdote.. apoi. obişnuia să se ducă să cînte la pian în faţa unei privelişti impunătoare.. — Oh. — Vi s-a întîmplat vreodată. unii după alţii. Cum. dragul meu ?! Deunăzi cîntai în cameră. să spun domniei-sale soţului dumneavoastră. — De aceea. care a fugit. adresîndu-sc tînarului. răspunse ea. care acuma se întorsese spra doctor şi-i înşira. vă veţi bucura de una din casele cele mai confortabile din Yonville. — Ca mine. să-mi termin Dreptul. şi apoi mai era şi casa Titvache. Ceea ce are mai ales practic pentru un medic este uşa care dă în Alee. dădea amănunte. negri. lîngă apă. răspunse Leon. dar mai ales la malul mării. salon. Te auzeam din laborator. impresia grandioasă a gheţarilor.

fiindcă partea trăită din viaţa ei fusese rea. acum . Felicite se duse să pregătească odaia în casa cea nouă. mai departe. eu. printre care zilnic. la care amavantajul de a fi corespondent pentru circumscripţiile Buchy. în ziua cînd a intrat la maici. După ce s-a servit cafeaua. trăind aici. Delille. şi. ca o dantelă scrobită. Tostes. şi. în timp ce Charles şi farmacistul tăifă-suiau. căci servitoarea Artemiza. care tocmai auzise ultimele cuvinte. pe lîngă astea. ca o cămaşă udă. continuă Emma . replică Emma . ca într-o noapte de vară. Yonville şi împrejurimi. i • — într-adevăr. a doua oară. tîrîndu-şi alene tîrlicii de sfoară pe lespezi. a treia. La Fanai de Rouen. Tîrguşorul adormise. prin ferestrele fără perdele intra o lumină albicioasa. Doamna Lefrancois dormea în faţa focului care se stinsese. Cum intră în vestibul. Nu credea că lucrurile s-ar putea petrece la fel în locuri diferite. titluri de romane. laolaltă cu saltele şi lighenc pe jos — cei doi oameni care aduseseră mobilele trîn-tiseră acolo toate la întîmplare. aducea farfuriile una cîtc una. graţioasă. zise farmacistul. Nu pot suferi eroii banali şi sentimentele cumpătate. cadriluri noi şi lumea pa care n-o cunoştea. sticle. şi a patra. uita tot. comesenii se ridicară. claie peste grămadă. Era a paira oară cînd se culca într-un loc necunoscut. care se bătea de perete cu vîrful clanţei. unul lîngă altul. la sentimente curate. • — Dacă doamna binevoieşte să-mi facă onoarea să o folosească. . sertare de scrin. au trebuit să-şi spună buna seara aproape imediat. la Vaubyessard. fără să-şi dea seama. departe de lume. Yonville ne oferă atît de puţine posibilităţi! — Ca şi Tostcs. După ce luă în cealaltă mînă umbrela preotului. în cele din urmă te obosesc. — Totuşi. asemenea opere care nu-ţi mişcă inima se îndepărtează. Rousscău. acum. Leon ridică ochii şi o salută. fără îndoială ca aceea ce-i rămînea va fi mai bună. şi. I bat al unei simpatii comune. porniră. Tot discutând.proza şi că te fac mai uşor să plîngi. Ea se în clină pripit şi închise fereastra. partea de jos a feţei se înfunda în broderii sau ieşea din ele. Ea era în capot. toate trecură în revistă şi vorbiră despre toate pînă la sfîrşitu] mesei. la etaj. ador povestirile. fără îndoială. Emma simţi căzîndu-i pe umeri. cum se-ntîlnesc în viaţă. şi. L'Echo des jeuilletons etc. îşi pusese piciorul pe una din stinghiile scaunului pe care stătea doamna Bovary. ei intrară într-una din acele vagi conversaţii în care hazardul frazelor te readuce tot timpul către centrul neschim89. Pămîntul era cenuşiu de tot. cu un felinar în mînă. să vezi oameni fericiţi! în ce mă priveşte. în mijlocul camerei erau. care ţinea drept. iar băiatul de la grajd. pajiştea pe jumătate înecată în ceaţa care aburca în bătaia lunii de-a lungul rîului. Şi astfel. şi toţi se împrăştiară. de adevăratul scop al artei. pe care le citeşti pe ne88 răsuflate. Emma purta o cravată mică de mătase albastră. asta-i singura mea distracţie . Stăteau la masă de două ceasuri şi jumătate. Părul lui roşu era plin de paie şi şchiopăta de piciorul stfng. unde trăi-e Emma. Neufchâtel. treptele scării de lemn scîrţîiau. un guler de olandă plisata . după mişcările pe care Ic făcea cu capul. şi. dimpotrivă. mai primesc diferite foi periodice. Emma îl zări pe secretar în piaţă. curînd după aceea. beţe aurite. de aceea eram întotdeauna abonată la o bibliotecă publică. care te-nspăimîntă. Se zăreau vîrfuri de copaci. Forges. vergele. 90 IU Cînd se deştcpiă a doua zi. mi se pare. îi pun eu la dispoziţie o bibliotecă alcătuită din cei mai buni autori : Voltaire. Stîlpii halelor îşi întindeau umbrele lungi. nu se pricepea la nimic şi lăsa mereu crăpată uşa de la sala de biliard. întîia oară. Waltcr Scott. îi aşteptă pe domnul şi pe doamna Bovary ca să-i conducă la ei. E atît de plăcut ca printre dezamăgirile vieţii să te poţi întoarce cu gîndul la caractere nobile. Leon. Yonville. Dar cum casa medicului era la cincizeci de paşi. aruncate pe scaune. observă secretarul. Spectacole pariziene. Zidurile erau noi. în cameră. cînd a sosit Li Tostes. răceala pereţilor de-abia tencuiţi. şi se întîmplase ca fiecare să însemne în viaţa ei începutul unei fa7e noi. unde se aflau.

după masă. Se închega între ci o nouă legătură. şi parcă sentimentul continuu al unei uniri mai complexe. o mîngîia pe obraz. se ocupa bucuros de literatură. cîte lucruri stricate sau pierdute cu transportul de la J'ostes la Yonville. Acum nu-i mai lipsea nimic. îi mai arăta ce trebuie să facă pentru ca să aibă o provizie de unt ieftin şi făcu nu aranjament cu Lestibcudcis. sau cînd. cu ora sau cu anul. Călcase legea din 19 ventdse *. şi încă în asemenea termeni. căci de multe ori se ducea în grădină ca micuţii Homais. nişte plozi totdeauna mînjiţi pe faţă.. Era dimineaţa. Charles era trist. pe care-! luaseră în casă din milostenie şi care ţinea loc şi de slugă. îngrijea grădinile ccb mai importante din Yonviile. care interzice practica medicinci oricărui individ fără diplomă . care. îl mai aveau pe Justin. încît toată zestrea. făcea în casă pe omul de corvoadă şi chiar încercă să spoiască podul 1 Ventdse — a şaua lună din caltndarul republican. nu mai stătuse niciodată pînă atunci două ore în jir cu o doamna. intrînd în han. apoi. fără a mai pune la socoteală preotul de ghips. încetul cu încetul. şi simţi nevoia să intre într-o cafenea. Spiţerul se dovedi cel mai bun dintre vecini. lucru rar la un tînăr. şi el continuă să dea. anul XI. cu toaletele doamnei şi cu mutatul. nu-l găsi decît pe domnul Binet stînd la masă. . să stea puţin de vorbă. atunci nu-şi mai putea stăpînî fericirea : se ridica. Pe coridor se auzeau bocănind cizmele grele ale jandarmilor şi parcă un zgomot îndepărtat de zăvoare care se închideau. chiar dacă ar băga ceva de seamă. mai tîrziu. Homais fusese chemat Ia Rouen. de credea că se prăbuşeşte într-un atac de apoplexie . Cunoştea viaţa în toată deplinătatea ei şi se instala în ea temeinic. elev în farmacie. în fiecare dimineaţă. aşezindu-se într-un fotoliu. Cina din ajun era pentru el un eveniment nespus de însemnat . fel de fel de cuvinte glumeţe de alintare. ci şi un anume plan pe carc-l urmărea. iar ea lua. Homais îi aducea ziarul. Ca să-i îngî jjeas. se dusese în doi ani. confraţii îl pizmuiau. îi gustă chiar el băutura şi avu grijă ca balcrca sa fie bine aşezată în pivniţă . Farmacistul simţi că-i ţiuie urechile. cu seninătate. Şi. amintirea acestei mustrări se şterse. clienţii nu veneau. farmacia vîndută. cînd nu juca cărţi. familia în lacrimi. Cheltuisc atîta pentru reparaţiile făcute la Tostes. după cum voiau proprietarii. se ducea să se culce în cabinei sau se uita la nevastă-sa cum coase. instituit în Franţa după revoluţia din 1789: 19 februarie-20 martie. jumătate plîn-gînd. Dar primarul nu putea să i-o ierte. ca şi înainte. Cînd îi vedea de departe mersul leneş şi mijlocul legănîndu-se molatic pe şoldurile fără corset. ca sa-i vina inima la loc. O informă pe doamna Bovary asupra furnizorilor. Ca să treacă timpul. Cum reuşise oare să-i vorbească. în afara de îndeletnicirile lui bisericeşti şi mortuare.ă. aşa încît în urma unor denunţuri tainice. Asculta părerile oamenilor în vîrstă şi nu se arăta deloc înfocat în politică. dar. Ia Yonville se găsea că are maniere cum se cade. stînd unul în faţa celuilalt. cu roba pe el. aşa cum îi treceau prin minte. Sta pe scaun ceasuri întregi fără să scoată o vorbă. voia s-o danseze şi-i înşira. îi trecură pe dinaintea ochilor fundul be-ciurilor de închisoare. căzînd din căruţă la un hop mai marc. Avea şi talente : făcea acuarele. o săruta. aere de femeie ostenită. Gîndul că va avea un copil îl desfăta. îl chemă anume pe negustorul de cidru. după masă. hermina pe umăr şi toca pe cap. jumătate rîzînd. în afară de bonă. şi adesea. înainte de audienţă. despre o mulţime de lucruri pe care înainte n-ar fi putut să le spună atît de bine ? De obicei era sfios şi păstra acea rezervă care ţine totodată de pudoare şi de prefăcătorie. de sînge. doamna Homais ţinea la el pentru ca era îndatoritor. ştia sa descifreze cheia lui sol şi.Leon aştepta toată ziua să se facă ora 6 . şi anume sarcina soţiei lui. toate borcanele răvăşite . vâr de departe cu domnul Homais. Ma-gistravul îl primise în picioare. în cabinetul particular al procurorului regal. lăsa o clipa farmacia şi se repezea pînă la doctor. Nu numai nevoia de a se ocupa de alţii îl împingea pe farmacist la o bunăvoinţă atît de slugarnică. articolul I. trebuia să se teamă de orice . Dar îl framîntau chestiunile băneşti. Domnul Homais îl stima pentru că era instruit. 02 cu nişte rămăşiţe de culori lăsate de zugrav. atrăgîn-du-l pe domnul Bovary prin tot felul de amabilităţi. De aceea. o iubea mai mult. peste nouă mii de franci. foarte pn-t crescuţi şi cam limfatici. paracliserul care. ca şi mama lor. îi cîştiga recunoştinţa şi. o contempla în voie. el n-ar mai putea să vorbească. îi zicea „mămică". consultaţii anodine în odăiţa din dosul prăvăliei lui. Pe măsură ce termenul se apropia. s-a făcut ţăndări pe caklarîmul din Quincampoix ! O grijă mai plăcută începu să-l domine. să ia un pahar de rom cu apă de Seltz.

se zbate la orice adiere de vînt. în timpul lehuziei Emma se gîndi mult ce nume să dea fetiţei. apaiţinind [ui Parny de Forges (1753-l814). în sfîrşit. adică : şase cutii de jujubă. Cît despre domnul Homais. farfurioara cu ceaşca de cafea pe jumătate băută. fiindcă Charles. un băiat. să treacă peste orice piedici. se înflăcăra . pe care i-l turnă de sus în cap. Bovary-tatăl răspunse printf-un citat din Războiul zeilor 1 . Aproape imediat. el avea slăbiciune pentru toate numele care aminteau un om mare. dar cînd se gîndca ca popimea ar trage foloase pentru dugheana lor. o romanţă de pe vremea Imperiului. Atala . se miră că nu alegeţi numele de Madeleine. într-o clipa de amărăciune renunţă la trusou şi deodată îl comandă la o lucrătoare din sat. însă. Cînd erau la lichioruri. ar fi voit să-l poată încununa pe Racine cu amîndouă mîinile şi. era şi preotul . liniştit. de cîte ori sta la masă. condamna ideile. e liber . Amanda. Dar nefiind în măsură să cheltuiască atît cît ar fi voit. şi în această învălmăşeală de sentimente în care se încurca. doamna Homais alerga şi o îmbrăţişa . preotul vru sa * Athalk — eroina din tragadia ca acelaşi num. ţi izbutiră să-l convingă să stea iar jos. — Domnul Leon. dar mai mult Iseulda sau Leocadia . crăpînd uşa. şi Franklin — libertatea . o faptă strălucită sau o concepţie generoasă. domnul Iiomais fu rugat sa fie naş. Căci convingerile sale filozofice nu-l împiedicau. şi cum moş Rouault nu putea să vină. Aihalie '. Emma îşi aduse aminte că la castelul de la Vaubyessard o auzise pe marchiză spunîndu-i Berthe unei tinere . cugetătorul nu înăbuşea deloc în el omul sensibil .La început Emtna rămase foarte uimită. bics-icma concepţia. un omagiu celei mai nemuritoare: capodopere a scenei franceze. apoi dori sa nască. care este foarte la modă acum. în curînd începu şi Emma să se gîndească mai des la dînsul. Un bărbat. pe deasupra. chiar de la început. şi gîndul acesta de a avea un copi). cel puţin. Totuşi. Oferi ca daruri din toate produsele prăvăliei. dar aplauda toate amănuntele . ca voalul propriei pălării ţinut de o panglică. interveni Momais. Astfel. Născu într-o duminică. doamnele îl rugau sa ramînă . ştia să facă deosebire între partea ce se cuvine imaginaţiei şi cea a fanatismului. îi apărea ca speranţa unei revanşe pentru toate con-strîngerile ei din trecut. Emma întoarse capul şi leşină. numai cîteva cuvinte de felicitare. domnul Bovarytatăl ceru să-i aducă neapărat copilul jos şi începu să-l boteze cu un pahar de şampanie. entuziasmîndu-se totuşi de ceea ce spuneau. lumea se înfierbîntă. iar doamna Bovarj -mama. se înverşuna împotriva personajelor. la fel şi tuşa Lcfranşois de la „Leul de aur". de pildă. era deznădăjduit. în cutars tragedie. Vru să vadă copilul şi-l găsi bine făcut. Răsfoi calendarul de la un capăt la altul '. j plece. — E o fetiţă ! strigă Charles. Inertă şi mlădioasă în acelaşi timp. cînd răsărea soarele. farmacistul îi spuse deocamdată. Irma era poate o concesie făcută romantismului . şi ceva convenţional care-o ţine-n loc. dar admira stilul . şase beţigaşe de zahăr candel. să aibă un leagăn în chip de bărcuţă. Emma nu-şi trecu deci vremea cu acele pregătiri care aţîţă duioşia mamelor. în seara botezului avu loc o masă mare . pe care le găsise într-un dulap. să-l frece puţintel. domnul Homais începu să cînte Dumnezeul oamenilor milostivi. Luiza. Dar o femeie nu are o independenţă deplină niciodată. un borcan întreg de ingrediente. după care el îşi reluă. să guste cele mai îndepărtate fericiri. domnul Leon cîntă o barcarolă. se sfătuiră şi cu alţii. fără să mai aleagă ori să discute. trei tuburi cu pasta de nalbă şi. cu perdele de mătase roz şi scufiţe brodate. ca să ştie ce înseamnă să fii mamă. cum ar fi Clara. de Racine. Dar bătrîna Bovary se ridică din răsputeri împotriva acestui nume de păcătoasă. poate să străbată pasiuni şi ţari. ca arc împotrivă-i slăbiciunile făpturii ei şi supunerea faţă de lege. spuse farmacistul. aşa că dragostea ei. 2 Războiul zeilor — poem anlireligios apărut în 1799. are totdeauna o dorinţă care-o tîrăşte. în acelaşi timp. Ca om discret. Mai întîi le înşiră pe toate care aveau terminaţii italieneşti. Gharles ar fi dorit ca pe copil să-l cheme ca şi pe mama lui. îşi dorea un băiat care sa fie voinic şi oacheş şi pe care «ivea să-l cheme Georges. nu vorbea decît de micuţul lor. îi plăcea destul Galsuinda. sistem după care îşi botezase cei patrii copii. din clipa aceea alese numele Berthe. . pe la 6 dimineaţa. în cele din urmă. sa aibă admiraţii artistice. Cînd citea pasajele mai importante. Această dendere a celei dintîi dintre taine îl scoase din sărite pe părintele Bournisien . Emma nici nu voia să audă. care era naşa. cu care vorbeam deunăzi despre asta. Voinţa ei. Napoleon reprezenta gloria. a fost clin pricina asta întrucîtva mai potolită.

Cu cealaltă mînă trăgea după dînsa un ţînc plîngînd. şi. folosi toata provizia de colonie pe carc-o avea noră-sa. şi apoi era amabil. Mergeau alături. îh mijlocul acestei mizerii. grăbi plecarea. pc-o poartă de-alături. ultimul din lucrurile de prisos din această locuinţă era o Glorie sunînd din trompetă. o supărau pietrele de pe caldarîm .. Singura odaie de jos avea în fund. Prin spărturile gardurilor se zăreau. printre cocioabe. încetişor. Mergînd. printre cremene de puşcă. şi să mergi înainte printre căsuţe şi ogrăzi. Pe urmă culca la loc fetiţa. în colţ. de vremea cînd era ofiţer. iar el potrivindu-şi pasul după al ei . care-şi frecau coarnele de trunchiul copacilor. minu-nînd tot oraşul cu nemaipomenita lui bonetă militară cu galoane de argint. neîndrăznind să continue. — Aveţi treabă undeva ? întrebă ea. care se înălţau din tufişuri. Poate că avea motive de îngrijorare şi mai serioase. ca să-şi parfumeze fularele. nişte ciorapi de aţă. legănîndu-se. de Viena. Cînd auzi bariera. îngrijorată de fericirea fiului ei şi temîndu-se ca nu cumva bărbatu-său să nu aibă. O apă murdară curgea împrăştiindu-se prin iarbă. într-o zi Emma simţi deodată nevoia să-şi vadă fetiţa. şi de jur împrejur erau o mulţime de zdrenţe greu de desluşit. Leon se plimba prin odaie . din gîtul căreia ieşea o pană. fumîndu-şi pipa in piaţă. la perete. — Dacă. înaintea lor juca un roi de muşte. Legături de surcele. fără perdele. sub pînza cenuşie care era întinsă. Joasă şi acoperită cu olane tuciurii. spuse de faţă cu servitoarea că doamna Bovary se compromite. o înrîurire imorală asupra ideilor tinerei femei. Recunoscură casa după un nuc bătrîn care-o umbrea. — Intraţi. Avînd şi obiceiul dea bea mult rachiu. bîzîind în aerul cald. ca şi cum te-ai duce la cimitir..su. îi vorbea de Berlin. doica apăru. Copilul Einmei dormea pe jos. de ibovnicele pe care le avusese. la poalele dealului. Domnul Bovary era un om care nu avea nimic sfînt. Bătea un vînt înăbuşitor. ţinînd în braţe un copil care sugea. de Strasbourg. înconjurau un strat de lăptuci. rezemate în picioare de îngrăditura de spini. In floare erau şi macie. cu faţa plină de scrofule. după uşă. Leem se înţoarsej crezînd că poate privirile lui avuseseră ceva necuviincios. şi. cîte un purcel pe-o grămadă de gunoaie. păzeşte-te ! Atunci doamna Bovary-mama. între şosea şi pajişte. mucuri de luminare şi bucăţi de iască. Şi cînd secretarul îi răspunse. iar doamna Tuva-che. dai că începe să se simtă obosită. iar acoperişurile de tablă. cîteva fire de levănţică şi mazăre în floare ridicată pe araci. zise ea. în rochie de nanchin. Colindase toată lumea . într-un leagăn de mlădiţă de răchită. în clipa aceea. mititica dumneavoastră doarme colo.Domnul Bovary-tatăl mai rămase o lună la Yonville. soţia primarului. prea priaş-i cu negoţul lor. Ea-l luă cu tot cu plapuma cu care era învelit şi începu să dnte încet. Doamna Bovary îi spuse că mergea să-şi vadă copilul. Ca să ajungi la doică trebuia s-o iei de unde se sfîrşeşte strada. fără să se mai uite în calendar ca să afle dacă cele şase săptămîni ale Fecioarei trecuseră sau nu. care fusese dată s-o alăpteze nevasta tîmplarului. aşezată în capătul satului. Se apropie să-i dea bună ziua şi se trase la umbră în faţa prăvăliei lui Lheurcux. în sfîrşit. ea sprijinindu-se de dînsul. pe carc-o purta dimineaţa. i se părea ciudat să vadă doamna asta frumoasă. strigînd : (. sub lucarnă. era aşezată o pereche de bocanci cu ţinte sclipitoare. sau nişte vaci legate. — Charles. îl lăsa ii !a -ţatra. care se trecea în socoteala fiului. trimitea adesea servitoarea la „Leul de aur" să-i cumpere o sticlă. un pat larg. avea atîrnată afară. pe care părinţii lui. o cămăşuţă de stambă roşie şi un cearceaf mare de pînză groasă întins pe gardul de mărăcini. sub tăblia lavabouiui. Doamna Bovary se înroşi . Emma se simţea slăbită . ieşi domnul Leon cu un maldăr de hîrtii subsuoară. şi scaieţii. care luceau în lumina crudă a cerului albastru» păreau că scapără seîntei pe coame. stătu la îndoială dacă să se întoarcă acasă sau să intre undeva să se odihnească. lîngă o sticlă plină tu unsoare. zise Leon. Doica . o cunună de ceapă. care tocmai vărsase pe guleraşul ei. poză tăiată fără îndoială dintr-o reclamă de parfumerie şi prinsă în perete cu şase ţinte de saboţi. băiatul unui negustor de ciorapi din 97 Doamna Bovary Roucn. Chiar în seara aceea tot Yonville-ul află de asta. obloanele caselor erau închise. pe scară sau în grădină. şi o albie în partea dinspre fereastra care avea un ochi de geam cîrpit cu hîrtie albastra. la stînga. şi uneori. Emmei îi plăcea să stea cu dînsul. Era amiază . pe-o potecuţă cu lemnul-cîine-liii înflorit pe de margini. de mesele grozave pe care le dăduse . chiar o cuprindea de mijloc. îl rugă s-o însoţească. un Mathieu Laensbcrg sta aruncat pe căminul prăfuit. şi urzicile. se îndreptă spre casa lui Rollet. cu timpul.

repede şi rece. Zice chiar că cidrul îl slăbeşte. Uneori. lăsate-n voia lor. cu cioburi de sticlă pe coamă. — Spune mai repade ce ai de spus.. dacă n-ar fi prea-prea ce vă cer. şi parcă un susur al sufletului. începu iar doica. mi tem să nu fie amărît văzîndu-mă că iau cafeaua singurică . ca oişte plete verzi. atîrnînd în lături. trăgînd-o la o parte în dosul unui ulm. N-aţi avea. iire lungi şi subţiri de iarbă se îndoiau învălmăşite. pajiştea părea pustie. ca şi ţărmurile de la tropice. ofiînd după fiecare vorbă. dădu cu ochii de umărul iînărului. ca şi cel care o însoţea nu auzeau. sau vreo crenguţă de caprifoi ori de clematite. care aveam o scară cu vreo cîteva trepte ce coborau în rîu. apa scăzînd. pulberea galbenă a florilor ofilite. reîncepu ea făcînd o plecăciune. pe care căpitanul. bunătatea să-i lăsaţi vorba lui Camus. Vorbeau despre o trupă de dansatori spanioli care erau aşteptaţi în curînd la teatrul din Rouen. cuvintele pe care şi le spuneau şi uşoara atingere a rochiei Em-mci. îngheţînd parcă privirea . zise Emma. a cărui redingotă avea un guler de catifea neagră. dimineaţa. — Dacă voi putea. că adorm stînd pe scaun . Era ora cînd oamenii de la ferme stăteau la masă. vorba-i că. Merse repede un timp. — Dacă ar fi numai atîta. caniţă dragă. jur împrejur. cu meseria lui şi şase franci pe an. erau calde ca geamlîcul unei sere. asa ai ar trebui să-mi daţi măcar o litrişoară de cafea rîşnită. aruncă peste nemărginirea care le precede moliciunile lor natale. nu se mai gîndcau să-şi destăinuiască ceea ce simţeau sau să afle de unde vine. simţeau cum aceeaşi molcşcală îi cuprinde pe amîndoi. Mă plictiseşti ! -— Vai. tot vorbindu-i ce greu îi vine să se scoale noaptea. şi tînăra femeie. şi pe cînd se sileau să găsească fraze banale. începu să-i vorbească de bărbatul ei. Uluiţi deodată de aceasta nouă duioşie. Fericirile viitoare. zise Emma. se tîrau o clipă pe mătase.. umbla sau se aşeza cîte o insectă cu picioruşe subţirele. Emma luă iar braţul lui Leen. fără ca măcar să încerci neliniştea de a nu vedea marginile zării. — Ei bine.. Se întoarseră la Yonville pe malul apei. decît cadenţa paşilor lor pe pămîntul bătătorit al potecii. mai încolo. luate de curentul care le împingea şi în a cărui limpezime se resfirau. bătrînele sălcii cu crengi rupte îşi oglindeau în apă coaja cenuşie . răspunse el. — Dar spune ©dată. Parul castaniu cădea peste el. mătuşă RdHet ! . am să-ţi dau !. are junghiuri grozave în piept. • — Giteodakă-s atit de istovită. Ap* curgea fără zgomot.. — Binej bine. cînd binevoiţi — şi privirea ei implora — un ulcioraş de rachiu. şi mai făcu o plecăciune. dar nu fac decît s-o spăl tot timpul. şi doamna Bovary scutura uşor din meis.. uithiduse înainte. lins şi bine pieptănat. şi te simţi aţipind în această îneîntare. N-aveau nimic altceva saşi spună ? Ochii lor totuşi îşi spuneau lucruri mai serioase. cînd auzi pe cărare bocănit de saboţi în urma ei şi întoarse capul : era doica — Ce este ? Atunci ţăranca. doamna Bova-ry plecă . — Dar o să ai. neîncetat. agăţîndu-se de ciucuri. care veneau una după alta. că le are gingaşe ca limba ! Scăpînd de doică. Băgă de seamă că are unghiile mai lungi decît se purta Ia Yonville. să-mi dea cîte o bucăţică de săpun eînd îmi trebuie ? Ar ft naai uşor şi pentru dumneavoastră.. dar nu făcuse decît vreo cîţiva paşi. cur mi-ar ajunge pe-o lună şi aş bea-o cu lapte. După ce-i ascultă cu răbdare nemulţumirile. adînc. care. îi dădu ea drumul în sfîrşit . repetă Emma. — O să vă duceţi ? întrebă ea. spărgîndu-se . care foşnea în jurul ei. 100 . în urma rănilor. Printre cărămizi crescuse ridichioara sălbatică . La revedere.. zise ea. apoi încetini pasul «şi. o adiere parfumată. şi am sa-i frec picioruşele mititicăi. susţinînd că n-o să se păteze. pe vîrful trestiilor sau pe-o frunză de nuferi. mătuşă Rollet. — Aşa că.ştergîndu-şi picioarele-de prag. mergînd. în timpul căldurilor. îngrijirea lor era una din marile îndeletniciri ale secretarului. ar fi copleşit murmurul glasurilor. lăsa goale pînă-n temelii zidurile grădinilor. Zidurile grădinilor. Şi ieşi.. Cîtc o rază de soare străbătea băşicile mărunte şi albastre ale undelor. nu v-aş mai necăji. care.veni repede s-o şteargă. cu marginea umbrelei deschise. şiiţi dumneavoastră cum sînt bărbaţii. Femeia o conduse pînă la capătul curţii. băcanul. şi pentru asta avea totdeauna un cuţitaş anume în penarul său.

Lcon se întoarse la birou. cu Homais ca prieten şi cu domnul Guillaumin ca maestru. plîngea de cîte ori cineva avea vreur. şi spunînd întotdeauna aceeaşi frază : „Bună seara la toată lumea !" Apoi. cînd îşi lua locul la masă. îneît. După aceea stăteau 102 . căci între ea şi dînsul simţea parcă nişte nedesluşite prăpăstii. cu plafonul jos. cu o înfăţişare atît de ştearsă şi o conversaţie atît de mărginiu. blîndă ca o oaie. (01 1 cu cei doi fii ai săi. cu toate că la început. Se îndreptă spre Pâture. pe coasta dealului d'Argueil. intra în vîrful picioarelor. Dar în amurg. mama şi verii. Cînd ajunseră în dreptul grădinii ei. Cel de-al doilea. Şi. unde pe cămin era un mărgean stufos. Stînd într-un fotoliu. îşi iubea copiii. La început venise la ea de mai multe ori împreună cu farmacistul. Charles nu se arătase prea dispus săl primească . de englez. urcă în fugă scările şi dispăru. agăţat deasupra oglinzii. totdeauna îmbrăcat la fel şi fără să întoarcă măcar capul. izbutise să-şi impresioneze secretarul. şi cu care era un chin să ai de-a face. aplecată. 20. tre-buiră să meargă pe nişte pietroaie verzi. cu coatele în lături. îl întreba pe doctor cum îi merg bolnavii. care-şi lucrau singuri pămîntul. cînd. pe urmă. între cei doi soţi. „Tare mă mai plictisesc. dar atît de greoaie. ridicate ici şi colo prin noroi. între teama de a fi indiscret şi dorinţa unei intimităţi pe care o socotea aproape cu neputinţă. preotul. primarul. şi Leon. aruncă o privire asupra dosarelor. doamna Bovary împinse bariera. o clipă. clătinîndu-se pe pietroiul care se mişca. îşi luă pălăria şi plecă. cîţiva negustori. iar el. se uita la oamenii din sat care treceau pe trotuar. mărginiţi. oameni avuţi. purtînd ochelari cu hulube de aur şi favorite roşii pe cravata albă. în sfîrşit.i Într-un loc pămîntul era desfundat de copitele vitelor . altminteri evlavioşi. tare mă mai plictiS£Sc I Găsea că e de plîns fiindcă trebuie să trăiască într-un sai ca acesta. Dar pe fondul comun al tuturor acestor chipuri omeneştî. se întinse jos sub brazi şi se uită printre degete la cer. Emma se oprea adesea. făceau chefuri numai în familie. deseori tresărea la apariţia acestei umbre pe care-o vedea deodată lunecînd. iar doctorul îi cerea părerea asupra onorariilor posibile. ca să vadă unde să pună piciorul şi. şi tînărul luneca parcă. deşi dormeau uşă în uşă şi vorbeau în fiecare zi. Cu boneta lui grecească în mînă. Cît despre soţia farmacistului. Emma se mmă în sală — o încăpere lungă. îşi spuse el. domnul Tuvache. De două ori pe zi Leon se ducea de la birou la „Leul de aurK . tatăl. figura Emmei se desprindea unică şi totuşi mai îndepărtată. cu privirea nehotă-rîtă. îşi lăsa pe genunchi broderia începută. vîrît numai în afaceri. Emma îl auzea de departe venind şi se apleca să asculte . Se ridica şi poruncea să se pună masa. ursuzi. necaz. şi. Domnul Homais venea în timpul cinei. niciodată nu-i trecuse prin minte ca cineva s-ar putea uita la dînsa ca la o femeie. ca să nu deranjeze pe nimeni. era cea mai bună nevastă din Normandie. apoi îşi ascuţi o pană de scris. Patronul lipsea . cu bărbia în mîna stîngă. atît de plicticoasă la vorbă. îşi lăsa gospodăria la voia întîmplării şi nu putea suferi corsetele . nu pricepea nimic din fineţile spiritului. lîngă fereastră. doi-irei cîrciumari. la intrarea în pădure . cine mai era ? Binet. lu-îndu-şi un aer scorţos. nu ştia ce trebuie să facă. rîdea de teama de a tiu cădea în băltoace. dincolo de perdele. IV Cum începu frigul. deşi avea 30 de ani. sau că ar avea alte atribute feminine în afară de rochie.

pînă la torace. Dar îl enerva ţăcănitul pietrelor de „domino". cunoştea de asemenea toate noile invenţii ale aparatelor de gătit economicoase. pe care-i purta poşte încălţăminte cînd era zăpadă. Apoi. Secretarul era nelipsit. domnul Homais era tare. Atunci domnul Homais. ca să-l ia să închidă farmacia. De ziua lui primi un frumos cap frenologic. La ora 8 se înfiinţa Justin. De altfel. domnul Bovary. bîrfeala şi opiniile lui politice îndepartînd treptat multe persoane respectabile. începe să se deştepte şi mi se pare — dracu să mă ia ! — că-i îndrăgostit de servitoarea dumneavoastră ! Dar un cusur mai grav. îi dădea sfaturi cum se face tocana şi cum se dreg mai igienic bucatele . Veşmintele ei largi cădeau în falduri bogate de o parte şi de alta a scaunului. copiilor. înţepîndu-şi degetele cu perii lor tari. cu frunze. trăgînd jos cu spatele învelitorile de stambă. bucătăresei.de vorbă despre ce mai scria la gazetă. Dar. La întrunirile acestea de seara de la farmacist nu venea cine ştie ce lume. sucuri de carne. domnului Homais. Uneori. în spatele ei. Leon găsi în odaia lui un covor de catifea şi lînă. unde-l chema doamna Homais ca să ia copiii. aplecat pe strungul lui. sub biroul farmaciei. de pildă. care nu era prea gelos. mai ales dacă era şi Felicite de faţă. şi. atunci începeau să vorbească în şoapta. împestriţat peste tot cu numere. — Ştrengarul meu. atingînd pămîntul. La fiecare mişcare pe care-o făcea ca să arunce o carte. se uitau împreună la gravuri şi nu întorceau pagina decît după ce terminau amîndoi. Din păru-i ridicat pornea pe spate o dîră întunecoasă. Leon venea lîngă ea. îl bătea pe Charles. alerga înaintea doamnei Bovary. Leon se oprea făcînd semn spre cei care adormiseră ascultînd . epuizînd subiectul. pe a cărui mătase străvezie erau pictate paiaţe în trăsuri şi dansatoare pe sîrmă. spunea el. pc-un fond şters. Leon îi dădea sfaturi. îşi adusese jurnalul de modă. de dimineaţa pînă noaptea. arăta. Deseori îl ruga să-i spună versuri. îi lua şalul şi-i punea deoparte. cu coatele pe masă. Jăraticul se stingea în cenuşă. pălind treptat. era obiceiul de-a asculta într-una tot ce se vorbeşte. privea dinţii pieptenului ei. Homais era neîntrecut în a face fel de fel de dulceţuri. Era o atenţie 104 din partea secretarului. şi ceea ce-şi spuneau li se părea şi mai plăcut. cu prăjinile lor. pe care cu multă dibăcie o făcea tot mai dulce cînd era vorba de dragoste. care adormeau prin fotolii. un schimb' necontenit de cărţi şi de romanţe . Făceau mai îatîi cîteva partide de „treizeci şi unu" . ca să-şi ţină ghivccclc. vedeai la lucarna unui pod profilul uscăţiv al domnului Binet. se pierdea puţin cîte puţin în umbră. începea să răsfoiască Vllustration. 11 arătă doamnei Homais. în chip delicat. fiindcă nu-i auzea nimeni. prea largi. dînd într-una şase-şase. vorbea despre mirodenii. Cîteodată chiar. întoreîndu-se acasă. oţeturi şi lichioruri . căci duminica. spiţerul şi medicul jucau „domino". Exnma îl asculta. dacă era frumos afară. pantofii mari de sfoară. cu părerile ziaristului şi cu toate amănuntele catastrofelor individuale din Franţa şi din străinătate. Leon îi cumpără doamnei unul şi i-l aduse. doamnei bucata cea mai fragedă. Printre ferestrele din sat era una la care stătea cineva şi mai des. Mai avea el şi altele. cu mîinile pe spătarul scaunu lui. Leon declama cu o voce tărăgănată. La ora aceea Homais o ştia aproape pe dinafară şi o expunea în întregime. Aşa. învîrtind maşinal abajurul lămpii. lui Justin. Leon mai citea. i se ridica rochia în partea dreaptă. se zăreau unul pe altul îngrijindu-şi florile la fereastră. pînă şi pe aceea de a-i face comisioanele la Rouen. Se înjghebă astfel între ei un fel de tovărăşie. săltîndu-se puţin. După ce se isprăvea partida de cărţi. cînd Leon îşi simţea talpa cizmei pusă deasupra. ceainicul era gol . de te minunai. întor-cîndu-se către servitoare. Stînd în picioare. se grăbea să dea drumul la cîteva aprecieri asupra felurilor de mîncare din faţa lui. care intrau în coc. iar Emma trecea pe un alt scaun. cu capul mai plin de reţete decît îi era farmacia de borcane. şi cum cartea unui romancier adusese la modă mania cactuşilor. într-o seară. Emma ceru să-i aşeze la geam o seîndurică cu apărătoare. pe genunchi. îi arunca o privire şireată. sau. care. pentru carc-l dojenise. n-avea de ce să se mire. care băgase de seama că elevul lui îndrăgise casa medicului. Cum auzea clopoţelul. ca şi arta de a păstra brînze-turiie şi de a drege vinurile stricate. se dădea în lături. duminica nu era chip să-l faci să iasă din salon. al cărui uruit monoton se auzea pînă la „Leul de aur". ca şi cum ar fi călcat pe cineva. Secretarul îşi făcu şi el o grădiniţă suspendată . apoi domnul Homais juca „ecarte" cu Emma . cum terminau cele trei sute de puncte. în Rhtdunka. şi-i vorbi şi . şi pictat în albastru. sosuri şi gelatină. şi în fiecare după-amiază. se tolăneau amîndoi în faţa căminului şi adormeau îndată.

într-o dupi-amiază cu ninsoare. gulerul cămăşii. smulge tot ce-i voinţă ca pe nişte frunze şi duce în prăpastie inima întreagă. cu umbrelele pe umăr. Charles i-l oferi pe-al său. îl găsea încîntător . Fmma. şi repeta ţuguindu-şi buzele ca pentru un sărut: „Da ! încîntător ! încîntător !. îşi lua rămas bun de la doamna şi pleca. care-l făcea palid. ca şi atunci. în care se oglindeşte cerul. şi toată lumea era pe deplin convinsă că ea trebuie să fie prietena lui. îşi fîlfîia în vînt panglicile tricolore. ridicaţi spre nori. întoarse capul . toată lumea vru să vadă covorul . cînd iar se răzgîndea. grosimea zidurilor şi-i părea foarte rău ca nu are un baston-metru. pînă şi spatele lui liniştit te enerva cînd îl vedeai. paloarea-i orbitoare . Avea şapca trasă pe ochi. Parca soţul ei nu era o părticică din ea ? Fmma însă nu se întreba dacă îl iubeşte. cu claritatea unei senzaţii aproape imediate şi cu acea prelungire de perspectivă pe care o dă amintirea. în enervarea ei. şovăind mereu îatre teama de a-i displace. Charles era acolo. Dar ar fi trebuit un cuţit . ce înconjurau o clădire lungă. „Ah. Homais şi domnul Leon. la o jumătate de leghe de Yon-i!ie. timbrul vocii lui. ca un uragan ceresc care se abate asupra vieţii. o filatură de in care se instala. îi poftea să urce în şareta lui. şi ruşinea de a fi atît de sfios. şi. ca ţăranii !" începu sa cadă promoroacă. cum avea domnul Binet pentru uzul său personal. ploaia face băltoace. cu care era la braţ. fraze pe care le spusese.. O fi iubind ? se întreba. şi ca găsea că pe redingotă e întipărită toată banalitatea personajului. De multe ori pornea cu intenţia de a îndrăzni totul. Un loc viran marc. îneît Binct îi răspunse într-o zi foarte brutal : — Puţin îmi pasă. La mustrările cu care îl copleşea. şi cînd Charles. pe cînd Justin îi ştergea încălţămintea cu un şomoiog de paie.. F. se întoarseră la Yonville. legat de căpriorul de pe «♦an». sfîrcul unei urechi ieşea dintr-o şuviţă de păr.ivind o mulţime de ferestruici. domnul şi doamna Bovary. reîncepu să-l compare pe unul cu celălalt. doamna Bovary nu se duse în vizită la vecini. între cravată şi gît. dădea parcă chipului său o şi mai dulce blîndcţe . iar cu cealaltă ţinînd-o pe Athalie. nimic nu era mai lipsit de interes decît această curiozitate. plîngea de deznădejde şi dorinţe. dar hotărîrea asta se spulbera de îndată ce se găsea în faţa Emmei. şi. care tocmai se repezise într-o grămada de var ca să-şi înălbească pantofii. Lua apoi hotărîri energice . Construcţia era încă ncter-minată. şi ochii lui mari şi albaştri. poartă cuţit în buzunar. de vreme ce nu fac parte din societatea ci ! Se chinuia căutînd cum să-i facă o declaraţie. de ce atîta dărnicie din partea soţiei medicului faţă de secretar ? ! Asta păru ciudat. cu trăsnete şi fulgere. îşi amintea alte atitudini ale lui. întreaga lui fiinţă . atunci cînd jgheaburile sînt înfundate. Şi alergă spre fiul sau. Seara. se sprijinea puţin de umărul luî. ca să meargă împreună să vadă 105 vreun bolnav din împrejurimi.ra într-o duminică de februarie. el primea imediat. Napoleon începu să urle. amestecat cu spice. Spiţerul luase cu el pe Napoleon şi pe Athalie. Le explica celorlalţi importanţa viitoare a acestei întreprinderi. şi prin căpriorii acoperişului se vedea cerul. Privind din pat focul viu care ardea. Plecaseră toţi. Un mănunchi de paie. — Nenorocitul ! strigă deodată spiţerul. Vorbea Hcmais. Pe cînd îl cerceta. nu putea să se dezlipească de el. Totuşi. Vorbind într-una de farmecele şi sufletul ei.. îi parură Emmci mai limpezi şi mai frumoşi dccît lacurile din munţi. Credea că dragostea trebuie să izbucnească deodată. Emma nu ştia că pe terasa caselor. iar buzele groase îi tremurau încet. amîna pentru altă dată. Pe mine I" . cară 107 sugea în linişte o bucată de gheaţă. Leon lăsa pînă într-atîta să se înţeleagă că într-adevăr aşa este. dreptunghiulară. aprecia rezistenţa podelelor. după ce plecă Charlcs. îşi zise ea.maestrului său. prin ceaţa. deodată. . apărînd pe neaşteptate. Leon făcu un pas spre dînsa. îndoindu-şi cu o mînă bastonaşul. scria scrisori pe care le rupea. puţin prea larg. un fel de voluptate perversa. şi-i însoţea şi Justin. o zdruncină din temelii. să vadă devale. şi ar fi rămas astfel liniştită dacă n-ar fi descoperit. stînd în picioare. printre grămezi de nisip şi pietriş cîteva roţi din-laic ruginite.. cînd se simţi singură. pe care erau aruncate la în-■ implare. Pe cine ?. Frigul. privind discul soarelui cum îşi împrăştie pînă departe. ca să facă puţină mişcare. ceea ce da înfăţişării sale uu aer stupid . gustînd astfel. îl mai vedea pe Leon şi acum. o crăpătură în zid. din alte zile. lasă să i se vadă pielea .

lucrate de ocnaşi la traforaj. şi inima ei tresări. ca unul care salută sau face o invitaţie. Atunci domnul Lheureux înşiră cu multă grijă trei eşarfe algeriene. adăugase limbuţiei sale meridionale. ca şi cum ar fi vrut să scuture praful de pe ele.. numai cu a mea nu ! Emma zîmbî. începu să i se tînguie doamnei că pînă în ziua aceea nu izbutise să-i cîştisre încrederea. — Domnul Leon. A doua zi. Atunci începu veşnica tînguială : „Oh. oricum. spuneau unii. după alţii. doamnă. Era un om dibaci acest negustoraş. deoarece ci se ducea la oraş. stătea totdeauna pe jumătate îndoit din şale. sau la „Marele sălbatic" . Emma nu-şi putu stăpîni un zîmbet şi adormi cu sufletul plin de o nouă îneîntare. Din cînd în cînd. Născut gascon. Faţa lui grasă.. după gluma pe care o făcuse. vorbind în şoaptă. mai multe testele cu ace englezeşti. ca pe nişte steluţe. mărunţişuri sau rufarie. în sfîrşit. se întoarse pe spate. Flacăra din cămin făcea să tremure pe tavan o lumină jucăuşă .. în treacăt. şi apăsă asupra cuvintului. mulţumită unei ocazii din cele mai rare.Ii apărură deodată o mulţime de dovezi. fluturaşi! de aur din ţesătura. Şi pe cînd punea capacul cutiei de carton.. mulţumi domnului Lheurcux.. primi vizita domnului Lheureux. cîteva articole pe care le avea din întîmplare. mai nimic . dădea cîte un bobîrnac pe eşarfele de mătase. Cu doamnele m-am împăcat întotdeauna. tricotaje sau lucruri de modă. — Ei. Tuşeşte de se cutremură casa. 109 — Voiam să spun. doamnă . vorbea într-una despre clientela doctorului : Fără îndoială. — Ce-o fi avînd moş Tellier ?. urmărea cu gura căscată privirea Emmei. o pereche de papuci de paie şi. nu-i plăcut să vezi cum se duce o cunoştinţă. n-aveau nici un pic de măsură ! L-a dat gata rachiul ! Dar. puhavă. toţi domnii aceştia îl cunoşteau perfect ! Aşadar. cînd veţi binevoi. la bună vedere. îneît U speriase şi pe Binet. cu gîtul întins. Apoi. pe înserate. Chibzui cîteva clipe şi. în cele din urmă. şi eşarfele tremurau foşnind uşor şi seînteind în lumina verzuie a amurgului. dacă v-ar trebui. întinse cît erau de lungi. şi cum Charles făcu zgomot dezbrăcîndu-se. puse pe masă o cutie de carton verde şi. rasă părea dată cu o fiertură de miambal. şi tare mă tem că în curînd o să-i trebuiască mai degrabă un palton de brad decît o flanelă ! A făcut atîtea chefuri în tinereţea lui! Oameni de soiul ăsta. Doamna Bovary le cercetă* — N-am nevoie de nimic.. avu acrul că se trezeşte. iar părul alb făcea să apară şi mai vie strălucirea aspră a ochilor lui mici. cu amîndouă mîinile pe masă. de patru ori pe lună. că nu duc grija banilor. zise el uitîndu-se spre geam cu o mutră acră. lăsaţi pe mine ! Şi începu să întrebe cum îi merge lui moş Tellier. pe care-l îngrijea atunci domnul Bo-vary. După ce-şi lăsă la uşă pălăria cu panglică de doliu.. şiretenia celor din Caux. Emma se arătă surprinsă. dar nu-i nici o grabă . şi el e gata să-i procure tot ce-ar dori. patru ouare din lemn de cocos. în ziua aceea venea să-i arate doamnei. răspunse el. dacă cerul ar fi vrut! De ce nu ? Cine mă împiedică ?'. timpul e de vină în toate bolile astea ! Nici eu nu mă prea simt în apele mele. carc-i răspunse calm : — Nu-i nimic ! O să ne înţelegem altă dată. n-aş avea nevoie să alerg prea departe ca să vă procur . în sfîrşit. Avea legături cu cele mai mari case. dar devenit normand. regulat. începu el repede. Puteai să întrebi de el la „Trei fraţi". aplecat înainte. spuse Charles. Nu se ştia ce fusese odinioară : vînzător ambulant. Politicos pînă la slugărnicie. O biată prăvălioara ca a Iui 108 nu era făcută să atragă o eleganta ca ea . nu avea decît să poruncească. care se plimba nehotărîtă printre toate aceste mărfuri. Cu toate acestea. zise ca. va trebui să vin şi eu zilele astea să-i consult pe domnul doctor pentru un junghi pe care-l am în spate. începu el cu un aer blajin. — Cît costă ? — Mai nimic. ntgri. întinzîndu-se. cînd se întoarse bărbatul ei. Sigur era un singur lucru : că făcea în cap socoteli atît de complicate. la „Barba de aur". patronul „Cafenelei franceze". Şi scoase din cutie o jumătate de duzină de gulere brodate. cu o politeţe nemaipomenită. a plecat devreme. bancher la Routot. negustor de galanterie. se plînse că o doare capul . apoi întrebă alene cum a fost în seara aceea.. nu sîntem hrăpăreţi." La miezul nopţii. Aş putea să vă dau.

strîngîndu-şi buzele. Lucrurile se petrecură la fel şi în zilele următoare . de la care ci nu avea nimic de aşteptat. care venea să-l sărute pe frunte. sau. mîncă pe îndelete . îl lăuda ma! departe. felul ei de a fi. la dispoziţia dumneavoastră. Charles întîrziase. găsea papucii la încălzit lingă gura căminului.. „De ce nu i-oi fi plăcînd ?" se întreba el. Nu vorbea . tot ce propunea el era totdeauna bine venit. din cîrid în cînd. Nu se mai strîmba ca altădată cînd era vorba să facă o plimbare prin grădină . şi chiar ţi-era mai mare dragul să vezi cum stăteau aşezate teanc în dulap toate bonetele de bumbac. „Bietul băiat". Stînd lîngă cămin. prin această renunţare. de obicei. deşi nu-şi dădea seama căror imbolduri se supune. — La ce. tot învîrtea între degete acarniţa de sidef . trase încet firul lung de aţa gri pus în ac.Bovary . spunea el. O luă pe Berthe de la doică. la gura sobei. — Ah. totu-i păru bun. pe un scăunel. totul se schimbă. Conversaţia lîncezea.. o mulţime de alte obligaţii care trec pe prim plan. luă din grămada de pe scrin cea dintîi cîrpă care-i căzu în mînă şi-ncepu s-o tivească. ce om cumsecade ! adăugă Emma. — Ce importanţă are ? îl întrerupse Emma. dar nu îndrăzni s-o rostească. Cînd apăru Leon. O vedeai ocupîndu-se de aproape de gospodărie. peste spătarul fotoliului. îneît. cu amîndouă picioarele pe grătarul căminului. „Ce cuminte am fost !" îşi spunea singură. — Aşadar. — Abonamentul dumneavoastră la notele de muzică a expirat. cum ar fi fost şi de cuvintele ei. îneît îl părăsi şi cea mai vagă speranţă. ea se 112 . nebunia ei. Emma se desfăcea de farmecele ei trupeşti. Auzi paşi pe scară : era Leon. în cele din urmă. Degetele Emmei se jupuiau parcă la vîrf . şi. fără sa crîcnească . exclamă Emma. şi cînd Leon îl vedea stînd după masă în faţa setei. aşa cum înţelegea s-o facă în faţa oricui. în ochii lui. dezmierdînd-o. aşeza cu unghia cutele pînzei. de îngrijit bărbatul. Cînd se întorcea Charles. iar Leon se simţea stingherit. gîndca Emma. răspunse ea. da! Am de ţinut casa. că ei erau ali-rwrea. — De ce ? — Pentru că. doamna Bovary se tot oprea în fiecare clipă. Şi. în inima lui. avea porniri lirice. cu obrazul stacojiu din pricina digestiei grele. cu copilul care se tîra pe covor şi femeia asta subţire ca trestia. vot bele ei. Emma ceru să se aducă masa în odaie. preaplecată slugă ! Şi închise uşa încetişor. cu mîinile împreunate pe burtă. şi mai ales faţă de farmacist. Felicite o aducea de cîte ori veneau musafiri. o ridică neînchipuit de sus. Dar. îţi vine să rîzi. şi. care altora decît celor din Yonville le-ar fi amintit de Sachette din Nolre Dame de Paris. Jiletcile lui nu mai erau cu căptuşeala descusută. Şi Leon începu să vorbească de doamna Homais. care se îmbracă atît de neglijent. Se sculă. cu ochii umezi de fericire. O mama cumsecade nu se sinchiseşte de cum e îmbrăcată. nici cămăşile fără nasturi. totuşi. îi trecu prin cap o frază curtenitoare. şi doamna Bovary îi scotea hăinuţele ca să arate ce binc-i făcută. Declara că adoră copiii. vrăjit de tăcerea ei. Leon spuse totuşi că în una din zilela acestea trebuie să se ducă la Rouen. în sfîrşit. Repetă de două-trei ori : — E atît de bun ! Secretarul ţinea la domnul Bovary. bucuria. la muzică ?! Ah ! Doamne. o mie de alte lucruri. renunţaţi ? continuă Leon. gîndindu-se la eşarfe. Se uită la pendulă. — Sigur î întări secretarul. Pe Leon îl enerva s-o vadă lucrînd. pe o tavă . trebuie să-l prelungesc ? — Nu. îşi spunea : „Ce nebunie ! Cum să ajung pînă la ea ?" îi apăru deci aiît de cinstită şi cu neputinţă să şi-o apropie. unde are o treabă pentru biroul lui. Emma părea foarte ocupată. tăcea şi el. Atunci făcu pe îngrijorata. Dar drăgălăşenia Emmei faţă de dînsul îl surprinse neplăcut. mergînd iar regulat la biserica şi ţinîndu-şi servitoarea mai din scurt. iar 110 imma cosea. Apoi tăcu iar.

îi pîrtdea expresia feţei . de blîndă şi în acelaşi timp atît de rezervată. Prezenţa lui tulbura voluptatea aceste! meditaţii. bucuria de a-şi spune : . ca porumbeii de la „Leul de aur". Nici ceilalţi nu scăpau de acest farmec. gîndea ea. O supăra un fel de mîncare prost servit sau o uşă întredeschisă. Rochia aceasta ca cute drepte ascundea o inimă tulburată. după care o apuca tristeţea. Era totuşi scîrbită de această făţărnicie. Propria-i blîndeţe o răzvrătea împotriva ei IM însc:i. ce mîngîiere. Ar fi vrut ca Charles s-o bată pentru ca să-l poată urî. te înfiori de parfumul florilor. Era îndrăgostită de Leon şi căuta să fie singură numai ca să se desfete în voie cu amintirea chipului său. departe de tot. O ispitea gîndul să fugă cu Leon. Cu părul negru. Se gîndea că îl îndepărtase prea mult. dar. şî în loc să-şi abată gîndul. după fericirea carc-i lipsea. I se părea că soţia farmacistului este foarte fericită. să se audă repetîndu-şi mereu că e fericită.mma. clienţii politeţea. l-ai mîhiu. şi trebuia sa surîdă înainte. după visurile pe care nu le putea atinge. Dar ea era plină de pofte. care nu stînje-nesc mersul vieţii. o făcea să se îndepărteze şi mai muk de el. lăcomia de bani şi melancoliile pasiunii. trufia. că totul era pierdut. Cînd îi auzea paşii. cu ochii mari. Nu-i spune. ca atunci cînd. Burghezele îi admirau chiverniseala. să-l lase să creadă că este. Simţea unul din acele sentimente curate. Atunci pentru cine era ea cuminte } Nu era oare el piedica oricărei fericiri. ce uşurare ?" Rămînea zdrobită. fără îndoială. şi gîndurile ei se abăteau mereu asupra acestei case. „De altfel. nu mă mai iubeşte. încremennă. ca să-l vadă în stradă. Emma slăbi. aţîţîndu-şi durerea şi căutînd-o pretutindeni. Ceea ce o scotea din sărite era faptul că Charles nu avea nici măcar aerul că bănuieşte chinul ei. săracii milostenia. dar în aceeaşi clipă în sufletul ei se deschidea o prăpastie nedesluşită. . că acum era prea tîrziu. care să-i înlesnească asta. şi acum totdeauna tăcută. şi de calmă. Mediocritatea vieţii casnice o împingea spre fantezii costisitoare. duioşia conjugală. undeva. pe care le întreţii pentru că sînt rare şi a cărui pierdere te-ar întrista mai mult decît te bucură posesiunea. amestecat cu răceala marmurei. dcsprinzîndu-se ca o măreaţă apoteoză înaripată. îneît în preajma c] te simţeai cuprins de un farmec care te îngheaţă. căci truda aceasta zadarnică.. să încerce o soartă nouă. Ce să mă fac ? Ce ajutor să aştept. — De ce nu-i spuneţi domnului ? o întreba servitoarea cînd intra în timpul acestor crize. Leon nu ştia că. care veneau acolo să-şi moaie în ulucele streşinii lăbuţele roze şi aripile albe. ca să nu iasă la iveală şi ca s-o micşoreze. plîngea după catifeaua pe care nu putea s-o aibă. de îndată ce era de faţă. cu mersul de pasăre. Atunci. lins. atît. Dar cu cît Emma îşi dădea seama de dragostea ei. ca să se poată răzbuna pe bună dreptate. Emma se ridica în urma lui. plină de întuneric.înălţa mereu. atunci cînd pleca deznădăjduit. suspi-nînd înăbuşit. emoţia-i pierea şi ni)-i mai rămînea în cele din urmă decît o nemărginită uimire. iar siguranţa lui în privinţa asta. poftele trupeşti. Era îngrijorată de tot ce face.Sînt cinstită" şi de a se privi în oglindă cu aere de resemnare o alina oarecum de sacrificiul pe cară credea că-l face. de ură. născoci o poveste întreagă pentru a găsi un pretext ca să-i vadă camera. să se prefacă a fi. lenea sau spaima. lipsă de recunoştinţă. cu atît o înăbuşea. pricina tuturor necazurilor şi asemănător limbii ascuţite de la catarama acelei curele complicate care-o strîngea din toate părţile ? Revărsă asupra lui toată ura care se aduna din nenumăratele ei plictiseli . Emma-l lega şi mai mult de toate acestea. în biserică. cu orice prilej. Ceea ce o făcea să se stăpîncască era. Ai fi vrut ca Leon să i-o bănuiască . spre dorinţe adultere. cu sufletul la gură. — Din pricina nervilor. Apoi. răspundea F. faţa i se lungi. Convingerea lui că o face fericită i se părea o insultă idioată. dar şî pudoarea. Farmacistul spunea : — E o femeie foarte înzestrată şi căreia i-ar sta bine chiar şi într-o reşedinţă de plasă. şi orice sforţare pentru a o micşora n-o făcea decît să crească . nu părea oare că trece prin viaţă de-abia atingînd-o şi că poarta pe frunte pecetea ştearsă a cine ştie cărei soarte sublime ? Era atît de tristă. iar buzele ei atît de sfioase nti-i destăinuiau zbuciumul. şi în mintea ei îşi închipuia întîmplări. de casa ei prea neîncăpătoare. totul se contopi într-o singură suferinţă . îşi simţea inima bătîndu-î tare în piept. cu nasul drept. deveni palidă. Uneori rămînea uimită de cruzimea presupunerilor care-i veneau în minte . de mînie. fiindcă doarme sub 113 aceiaşi acoperiş cu el. vărsînd şiroaie de lacrimi. adăugată la celelalte motive de deznădejde. catastrofe.

— Ştrengarii ăştia. pe care am cunoscut-o la Dieppe înainte de a veni la dumneavoastră. sînteţi întocmai ca Gueri-noaia. iar ţipetele lor dominau vuietul clopotului care scădea o dată cu bălăbănitul funiei groase ce atîrna din vîrful clopotniţei. ca un văl subţire oprit pe crengile lor. că. auzi deodată sunînd de vecernie. —r Mie. Printre leaturile boitei de viţă. şi mai încolo. mai ştearsă şi mai străvezie. în ciuda măturii paracliserului. Cîţiva copii. boala ei era un fel de ceaţă la cap. O rază lungă de soare străbătea tot naosul. într-adevăr. dac-o vedeai stînd în picioare în pragul casei. cînd înfloreşte ciuboţica-cu-cului. Se zice că pe urma. după oq m-am nuritat rai-a vtntt115 K- I V! înir-o scară. cu capătul tîrîndu-se pe jos. seccrînd cu saboţii urzicile înalte crescute între zidul împrejmuitor şi ultimele morminte. zărea chipul blînd al Fecioarei. călare pe zid. adică un fitil de candelă într-un pahar atîrnat. De altfel. doar clopotul. căci. La auzul dangătului repetat. începea iar Felicite. fără să-şi dea seama. gîndul tinerei femei rătăcea prin vechile-i amintiri din copilărie şi din pension. iar grădinile. prefera să-şi întrerupă treaba şi sa şi o reia apoi. sunînd mereu. şi. şi nici preotul. Atunci o cuprinse înduioşarea . dădeau din picioare. Aburul serii trecea printre plopii desfrunziţi. păreau că se gătesc pentru sărbătorile de vară. intrau repede în cuiburile lor galbene de sub olanele streşinii. De departe. lumina ei părea o pată albicioasă ce tremura pe untdelemnul dinăuntru. ca un fulg de pană luat de vîrtejul furtunii . Rîndunele treceau scoţînd ţipete scurte şi. pe care. dădea de ştire copiilor că a venit ceasul catehismului. pleca de una singură pe malul mării. îşi prelungea în văzduh paşnica lui tînguire.au nimic sfînt! Dar. duminica. se simţi moleşită şi cu totul la voia întîmplării. nu v-am recunoscut. le împestriţau cu negru capişoanele ţepene ale maicilor aplecate pe scăunelele lor de rugăciune . pe cînd stătea în faţa ferestrei deschise. mai înalte decît vasele pline de flori. Departe. copiii o zbughiră în biserică. fata lui moş Guerin. întuneeîndu-i şi mai mult părţile laterale şi ungherele. la liturghie.— Ah. care şi sosiseră. şi părintele Bournisien apăru. cînd îşi făcea rondul. uitîn-du-se la Lestiboudois. răspunse el. după ce s-a căsătorit. plîngînd pe prundiş. se îndreptă spre biserică. Era singurul loc cu verdeaţă. nu le-auzeai nici paşii. însă. nici mugetele. — Scuzaţi-mă. zise el. se vedeau mergînd cirezi de vite . cînd înălţa capul. Alţii. Copiii în tîrlici alergau pc-acolo ca pe-un parchet făcut anume pentru ei. — O să vină. restul era plin de pietre şi mereu acoperit de-un strat de praf subţire. ţi se părea că-i o draperie de doliu pusă la uşă. dînd unii peste alţii. — Unde-i preotul ? întrebă doamna Bovary pe-un băieţaş care se distra zgîlţîind crucea barierei în gaura ei lărgită. un vînt călduţ luneca pe straturile săpate. se vedea pe pajişte rîul şerpuind în voie prin iarbă. cum o zări pe doamna Bovary . o găsea adesea tot iasă au fjţa-n jos. pescarul din Pollet. şi de chivotul cu coloanele lui mici. Şi. prin vîrtejurile albăstrii de tămîie care se ridicau. care se-ntoreca de la biserică. luînd de pe jos un catehism ferfeniţit de care se împiedicare : N. murmură preotul. Pe cît se pare. aşa că locotenentul de la vamă. despicînd aerul cu tăişul zborului. reluă l'mma. jur împrejur. si doctorii n-aveau ce-i face. jucau în bile pe lespezile din cimitir. i-a trecut. Era "aşa de tristă. pentru ca să nu-şi piardă ziua. aşa de tristă. gata de orice spovedanie. în piaţă îl întîlni pe Lestiboudois. aşa că suna de vecernie cînd îi venea la îndcmînă. da. tot ştrengari ! Şî. care tundea tufişurile de merişor. numai să-şi smerească sufletul şi să-şi piardă în ea întreaga fiinţă. în fundul bisericii ardea o lampă. trăgînd clopotul mai devreme. îşi aminti de sfeşnicele mari de pe altar. paracliserul. Era la începutul lui aprilie. Cînd o apuca prea tare. Ar fi vrut să se piardă ca altădată în şirul lung de voaluri albe. îndulcindu-le siluetele cu o nuanţa violetă. . ici şi colo. ca nişte femei. se auzi scîrţîind portiţa de la casa parohială.

iarna.. nu de leacuri pămînteşti am nevoie. de-a lungul şirului de nasturi. reîncepu Emma (şi colţurile gurii i se strîm-bau vorbind). preotul se uita la biserică. Preotul continuă : 1 li limba franctză.idkă „Riboudet aî meu".. bine hrănit. Longuemarre şi Boudet ! Arde-v-ar focul ! Isprăviţi odată ! Şi se năpusti în biserică.preotul. răspunse ea. Copiii tocmai se înghesuiau în jurul siranei...se pronunţă la fel) şi care înseamnă . sîntem cu siguranţă oamenii care au cel mai mult de lucru din toată parohia. ba îi spun chiar „mo« Riboudet". Iar eu uneori îl chem în glumă Riboudet (aşa se cheamă şi colina pe care trebuie s-o treci ca să ajungi la Maromme). cu un gest de dispreţ. plugarii sînt tare de plîns ! — Sînt şi alţii. . De pilda. — Nu ei. bălăbănind între două degete cheia grea de la altar. — Iertaţi-mă ! Eu am cunoscut acolo nişte biete mame. deschideau cartea de rugăciuni. care a rîs. — Prost.. adăugă preotul cu un rîs lătăreţ. de parcă ai fi vrut sa-i planteze acolo. reîncepu ea. care-i bătea drept în faţă.. şi cu la fel! începu preotul. Pete de grăsime şi de tutun se aliniau pe pieptul sau lat. mi se pare că atunci cînd eşti bine încălzit. cum glăsuieşte sfîntul Pavel. — Cum vă simţiţi ? întrebă el.mma se uită la el. stai. care n-aveau nici măcar o bucată de pîine. ce are a face ? 118 — Cum ce arc a face ? Mie. Dar. Apucîndu-i de gulerul hainei. obraznicule! Apoi4 întoreîndu-se spre Emma : E băiatul lui Boudet. ar fi învăţat uşor. zise ea. Dat. unuia. a binevoit să rîdă. tîmplarul. ţtrand un colţ cu dinţii. — Aş vrea să ştiu. zise. Dacă ar fi vrut. Tocmai stătuse la masă şi sufla greu. — Cum ? replică preotul foarte mirat.. fără îndoială ! Căci noi amîndoi. iar alţii îndrăzneau să se strecoare pe furiş pînă-n confesional. — Ei. se urcau pe scăunelul dascălului. Dar domnul Bovary ce zice de asta ? — El ! exclamă Emma. şi-şj desfăcu batista mare de pînză. Ha ! ha ! „Mont Riboudet" tl Deunăzi i-am povestit-o şi înaltpreasfinţici-sale. lucrătorii de ia KJty. iertaţimă. părinte. pe cînd cu sînt al sufletelor ! F. Dar. că-i foarte ager la minte. c-o să-ţi rup ijrechile. Numai că el e medicul trupesc.. credeau că o deochease cineva. Riboudet. îşi dădeau brînci şi cădeau ca într-un joc de cărţi. Nu vă prescrie nimic ? — Ah. Căldurile astea da la început nu-i aşa că-s grozav de moleşitoare ? Dar. acelea. doamnă Bovary ! Chiar azi-diml-neaţă a trebuit să mă duc la Bas-Diauville să văd o vacă ce se umflase. părinţii sînt înstăriţi şi—1 lasă să-şi facă de cap. Sufăr. şi se înmulţeau cu cît se depărtau de guler. căci. zise el cînd se întoarse Ungă Emma. nu ştiu cum. — Stai tu puţin. dumneavoastră uşuraţi toate necazurile. Şi domnul Bovary ce mai face ? Emma parcă nici nu-l auzea... deodată. — Ei bine. lustruită la coate şi destrămată la poale. presărată cu pete galbene. în lumina soarelui de asfinţit. 117 părea mai ştearsă. — Fireşte.. rugător : — Da. însă.. unde toţi copiii. Toate vacile Io». preotul prinse a le împărţi la toţi o ploaie de palme.. stînd în genunchi.miiKele Rllxuidet". răspunse Emma. care au o bucată de pîine. unde se odihneau nenumăratele cute ale pielii lui stacojii.. femei cinstite.Vîrî catehismul în buzunar şi se opri. adevărate sfinte. strigă preotul furios. — Dar acelea. el şi cu mine. — Cu ce face focul. alpacaua anteriului. — Mereu foarte ocupat.. în . joc ăi cuvinte între „mon Riboudci".. dai enrs n-au. şi „mom KH'Ouclet" (cure. din cînd în cînd. vă asigur. care se pierdeau în perii aspri ai bărbii cărunte... — Iii. în sfîrşit ce să facem Sîntem născuţi să suferim. spuse Emma. — Ah ! Nu mai spuneţi. îi sălta în sus şi-i punea în genunchi pe lespezile de la strana cu atîta putere.

care se clătina pe botoşeii ei şi încersa să se apropie de maică-sa ca să-i apuce capătul panglicilor de la şorţ. să luaţi un ceai . Doamna Bovary se repezi s-o ridice. stătea micuţa Berthe. — Lasă-mă ! zise Emma. doamna. Apoi se răsuci pe tocuri. cînd Charles se întoarse de la farmacie (unde se dusese după-masă ca să înapoieze ce mai rămăsese din plasture). Se uitară lung unul la altul.. cu siguranţă. Trebuie să vă întoarceţi acasă. Lacrimi mari se opreau în colţul pleoapelor pe jumătate închise. se tăie la obraz. date-n laturi. pendula continua să bată. Dar acolo. oftă ea. aşa cum de altfel el însuşi ne-a încredinţat prin gura cerescului său fiu. se vedeau două pupile şterse. sînt creştin.. între gene. mai bine. sprîjinîndii-se de ei cu amîndouă mîinile. — Pentru că vă treceaţi mîna pe frunte.. ca o statuie pe un pivot. unduind. Fetiţa veni îndată şi mai aproape de genunchii ei . plasturele lipit de obraz îi trăgea pieziş pielea întinsă. peste ornamentele luî de alamă . ma iertaţi. şi sîngele-i ţîşni. prin care. datoria înainte de toate . pe cînd de pe buze i se prelingea pe mătasea şorţului o şuviţă de salivă cristalină. sau.sfîrşit.■ min se stinsese.. să vadă de copil. Dar vocea groasă a preotului. Emma îl văzu dispărînd între cele două şiruri de bănci.. urmărind-o mereu. Bieţii copii! Nu e niciodată prea devreme ca să-i îndreptam pe căile Domnului.. Din cauza digestiei. mititica a căzut jos. ce urîtă e copila asta !" La 11 seara. Berthe căzu la picioarele scrinului. făcînd chiar în uşă o mătanie. între fereastră şi masa de lucru. spuse. Focul din că. cu paşii lui greoi. — Lasă-mă ! repetă tînăra femeie furioasă. ştiţi. dar. răzgîndindu-se : Dar parcă mă întrebaţi ceva ? Despre ce era vorba ? Nu mai ştiu. botezat. Atunci privind-o cum doarme. se prăbuşi într-un fotoliu. Lumina albicioasă a geamurilor se micşora încet. Doamna Bovary nu coborî în sală . — Atunci.. dînd-o la o parte cu mîna. o găsi pe nevastă-sa în picioare lîngă leagăn. înfricoşat de înfăţişarea ei. Am crezut că v-a venii ameţeala.... cted apăru Charles. şi se duse să caute un plasture. doamnă Bovary. 120 — Eşti creştin ? • • ■ — Da. Era ora mesei. Urcă treptele scării de-acasă ţinîndu-se de balustradă şi. — Ah ! Da' lasă-mă odată ! strigă ea. pierdute în umbră ca într-un ocean întunecos. cu capul puţin înclinat pe-un umăr şi cu amîiKlouă mîinile întredeschise. Apoi.. „E ciudat. fiind botezat. îi zise Emma cu o voce liniştită . asta o să vă întărească. îi ţin în fiecare miercuri recta cîte o oră mai mult. şi Emma se minuna oarecum că lucrurile rămîn atît de tihnite cînd într-însa era atîta zbucium. — Ce-i un creştin ? — E cel care. inccpînd de la înălţare. — De ce ? Şi Emmai avea acrul unuia care se deşteaptă dintr-un vis. Charles o îmbărbăta . chemă servitoarea strigînd din toate puterile şi era gata să se blesteme. nimic. se întorcea acasă. în faţă. — Eu ? Nimic. — Doamne-Dumnezeule. La locul lor de totdeauna. Se apropie primele împărtăşanii. jucîndu-se. — Uite. repetă Emma. copilul începu să ţipe. apropiindu-se cu un aer îngrijorat. dragă. un pahar de apă rece cu zahăr tos. cum ajunse în camera ei. gîndea Emma.. ridică spre Emma ochii mari şi albaştri. respcctclc mele soţului dumneavoastră î Şi intră în biserică. Într-adevăr. doamnă Bovary. Bcrthe nu mai plîngea. mobilele păreau mal nemişcate. cazul nu era deloc grav. trebuie să isprăvesc cu haimanalele astea ale mele. adîncke . şi sc-ndreptă spre casă. botezat. . cu totul.. fără «a scoală o vorbă. şi s-a rănit. vocci limpede a băieţilor îi ajungeau încă în auz. şi. îngrijorarea care mai stăruia începu să se risipească încetul cu încetul şi se socoti proastă de-a binelea şi prea bună ca să se fi tulburat adineauri pentru o nimica toată. Sănătate. Mi-e teamă să nu fiu din nou în întîrzierc ! Aşa că. — Nu vă e bine ? zise preotul.. vru să rămînă singură. Respiraţia ei ridica acum uşor învclitoarea de bumbac. Şi privirea care rătăcea împrejur se opri încet asupra bă-trînului în sutană. îmbrîncind-o cu cotul. rupse cordonul clopoţelului. el în cele din urmă.

în sine* lui. cu toată libertatea pe care-o aveau. soţul ei nu era deloc bucuros. De ce se ducea ? Homais bănuia că aici se ascunde cine ştie ce aventura de holtei. să-rutînd-o pe frunte. în gînd. temîndu-se ca nu cumva 122 strîoaoatea acestor scufiţe sa aibă cine ştie ce înriurire asupra deşteptăciunii lor. pantofi de catifea albastră ! Şi admiră chiar de pe acum. încît îşi ieşea din fire cînd vedea anumiţi oameni şi anumite case. hotărî mai dinainte de ce să se apuce. Cuţitele nu erau niciodată ascuţite. La ferestre puseseră gratii de fier. Era mai trist ca niciodată. explica perceptorul — Cu ce să mă distrez ? — Eu. Chiar maestrul lui . şi doamna Lefrancois băgase bine de scamă asta după cftS mîn-care lăsa acum în farfurie. Teama aceasta se schimbă repede în nerăbdare. fixează imaginile pe o placă de cupru argintată. înarmte do apariţia ■viratelor dî fotografiat. şt se cam plîngea de viaţă. să-i ridice moralul. Binet îi răspunse pe un ton înţepat că el nn-i în solda poliţiei. cu un cap de mort şi o ghitară deasupra. Ca să afle mai multe. O să ia lecţii de ghitară ! O să aibă un halat. şi farmacistul. Dar se înşela . nici podelele ceruiie. de vreme ce se ducea la oraş aproape în fiecare săptămînă. îi bătea inima şi se pierdea în fel de fel de presupuneri. Cu ocazia asta vorbise de tot felul de primejdii care ameninţau copiii şi de uşurinţa servitorilor. pînă la vîrsta de 4 ani trecuţi. îl iscodea pe perceptor . Deoarece avea să-şi termine acolo Dreptul. Dar roia sa ştie dinainte cit o sa-l coste. Leon nu avea nici o aventură. Totuşi. Nu fi necăjită. şi atunci Parisul îi flutură din depărtare fanfara balurilor lui mascate. nu puteau face o mişcare fără să se ţină cineva de ei. 123 I — A! Asta aşa e! spunea celălalt mîngîindu-şi bărbia ca un aer de dispreţ amestecat cu satisfacţie. Camaradul său totuşi îi părea foarte ciudat. Leon se săturase să iubească fără rezultat. perspectiva unei noi situaţii îl în-ipăimînta tot atît pe cît îl ademenea. A fo« inventat de Dagucrre. ca să-i supravegheze . vrînd-nevrînd. de ce nu pleca ? Cine-l împiedica ? Şi în mintea lui începu să facă pregătiri. domnul Homais se străduise totuşi să-l îmbărbăteze. — Fiindcă nu vă distraţi de ajuns. _cu umorul unei camere obscure. apoi. Cu toate că nu se arătase prea mişcat. talal lor îi îndopa cu leacuri de piept. — Dar nu ştiu să lucrez Li strung. un apartament. după ce închise uşa. iar la pervazuri. o atenţie delicată : portretul lui în frac. cît era el de cumsecade. la cel mai mic guturai. nkte bare groase. In cele din urmă Charles. cine ştie ce intrigă. Partea grea era consimţămîntul mamei lui — şi totuşi nimic nu părea mai cuminte. o asigură Charles. 1 Aparat care. culegerea acestor informaţii nu avea să-l încurce pe domnul Leon. îl rugă să se intereseze personal la Rouen care-ar fi preţurile pentru un frumos daghereotip i : voia să-i facă soţiei Iui o duioasă surpriză. în locul dumitalc. cu rîsetele „grizetelor". nite scufiţe vătuite. — Aş vrea să vă spun ceva. care o luase pe scară înaintea lui. ai de gînd să faci din ei nişte caraibi sau nişte botocuzi ? ! Charles încercase atunci de mai multe ori să schimbe vorba. răspunse secretarul. toţi purtau. şi dteodată îşi da drumul : — Aşadar. şoptise încetişor la urechea secretarului. tşi mobilă. două florete încrucişate. căci deseori Leon se lăsa pe spătarul scaunului. In privinţa asta doamna Homais era păţită. locuitorii lui. O si ducă o viaţă de artist. o baretă-bas-că. cu braţele întinse în lături.— îţi spun doar că n-o să fie nimic. Era atît de plictisit de Yonville şi de. scumpa mea. pe vremuri. Drept e că asta era o manie a doamnei Homais. îi devenea cu totul nesuferit. deasupra căminului. o bucătăreasă io răsturnase pe bluză. începea să simtă copleşeala pe care ţi-o dă monotonia vieţii atunci cînd ea nu-i călăuzită de nicî un interes şi nu-i susţinută de nici o speranţă. Copilaşii lui Homais. c-o să te îmbolnăveşti ! Zăbovise mult ia spiţer. De-atunci părinţii ei luau tot felul de măsuri. căci mai purta încă pe piept urmele unei căţui cu jăratic pe care. mi-aş lua un strung. şi. „O fi bănuind ceva ?" se întreba Lcon.

nu găsi. — Arc să plouă.îl îndemna sa lucreze într-un alt birou. lua mai multe măsuri deeft pentru o călătorie 124 ■ în jurul lumii . şi servitoarea o aduse pe Berthe. timp de o lună întreagă. Zări de departe. Leon nu se grăbi deloc. — Aş ţine mult s-o sărut pe Berthe. în dosul ferestrei. Doamna Bovary. Leon întinse mîna. pîna la arcul sprîn-cenelor. ca om tare ce era.. — Am manta. în cele din urmă. •— Lipseşte. vede e umbră . îl aşteptau. — Deci. ca să se mai uite o dată la casa aceea albă. întoarsă cu sp. care ţinea calul. mişcă încet lungile ei falduri oblice. adio. unde-ar putea să se căpătuiască. Rămaseră singuri. micuţă dragă. Leon îşi ţinea şapca în mînă şi o bătea uşor de-a lungul piciorului. ca şi cum ar fi vrut să pătrundă tot. într-un cuvînt. adio ! Şi o încredinţa iar mamei. la capătul scării. cabrioleta patronului său. Emma şovăi. dintr-o singură tresărire. — Ah! Emma se întoarse. Leon aruncă repede jur împrejur o privire atotcuprinzătoare. pe etajere. de vreme ce aşa-i era dorinţa. lăsîndu-şi mîna într-a lui şi silindu-se sa rîdă. — Da. Emma ridică atunci capul cu o mişcare bruscă. care. dar perdeaua. Se uitară UffuHa altul } şî gîndu-rile lor. doamna Bovary sări deodată în picioare. un om într-un şorţ de pînză groasă. doamna Homais lacrimă . care zgîltîia la capătul unei sfori o morişcă de vînt cu vîfuî în jos. Homais şi domnul Guillaumin stăteau de vorbă. contopite în aceeaşi spaimă.Ucle. se opri cu sufletul la gură. se opri şi se ■scumg după un stîlp. cu fruntea înainte. îi scrise mamei lui o lungă scrisoare amănunţită. răspunse el. şi alături. în fiecare zi. care-l lua pe Leon la Rouen în trăsura lui. ochii lor se mai întîlniră o dată. Justin plîngca în hohote . cu cele patru jaluzele verzi. geamantane şi pachete . cu umărul rezemat de lemnăria care căptuşea peretele. să ia cu el tot. mai nemişcată ca un zid. spuse Leon. pleacă ! Se apropiată unul de altul . spuse ea. Lumina aluneca pe ea ca pe-o marmură. Luînd deci o cale de mijloc. îmbujorînd-o din rădăcina părului pînă la marginea gulerului. — Dar domnul nu-i aici ? începu Leon. să se instaleze imediat la Paris. ca să-şi poată trece examenul înainte de vacanţă. de la Rouen la Yonville cufere. fără să se poată şti ce privea în depărtare. şi după ce Leon îşi reîmprospăta garderoba şi-şi dădu la reparat cele trei fotolii pe care le avea. Leon i-o simţi între degete şi parcă însăşi esenţa întregii ei fiinţe coborîse în această palmă umeda. prin care-l zorea să plece. cu bărbia în piept. I se păru că în cameră. pe cămin. sărmane copil Adio. — 'I ot eu sînt! zise Leon. La intrarea lui. şi un val de sînge îi năvăli în faţă. . îşi ascunse emoţia . — Eram sigură ! Emma îşi muşca buzele. se îmbrăţişau strîns. — Aşadar. — Adio. pe pereţi. ca două piepturi care se zbat. Acesta din urmă dc-abia avu timp să-şi ia rămas bun de la domnul Bovary. adio ! spuse Leon suspinînd. voi să ducă chiar el paltonul prietenului sau pînă la poarta notarului. şi rămase dreaptă. desprinzîndu-se din cordonul ce o iirin-gea ca şi cum nimeni n-ar fi atins-o. Maică-sa fu de acord.. Leon o sărută pe gît de mai multe ori. tot amînă plecarea de pe-o săptămînă pe alta. pe drum. spuse Emma. Leon o luă la fugă. Apoi deschise mîna . pînă primi de la mama lui o a doua scrisoare. — Ia-o dc-aici. Cînd ajunse în piaţă. se desfăcură toate. Cînd sosi clipa îmbrăţişărilor. spuse Emma. nici ce gîndea în adîncul sufletului ei. Homais. englezeşte. îşi cumpără o întreagă provizie de fulare. Stătea în picioare. Emma coborî cîteva trepte şi-o strigă pe Felicite. După asta urmă o tăcere. Hivert îi căra de la Yonville la Rouen. în care-i arăta pentru ce motive trebuie să plece. şl Leon dispăru. Leon căută un loc de al doilea secretar la Rouen . • Dar Emma se întoarse. şi. Mai spuse încă o dată : Lipseşte. stătea cu obrazul lipit de geam . Cînd ajunse sus.

îţi oferă tutun sau îţi ridică pălăria. cînd ajunse la uşa : A pro-pos. te duci cu el la o cafenea. aşadar. pe care l-ai putea lua drept un diplomat . chiar decorat. între două pahare îţi dă prilejul să faci tot felul de cunoştinţe. vă asigur ! — Nu cred să ajungă un stricat. şi îşi rostogoleau repede rotocoalele lor negre.. strigă el. întoreîndu-se pe scaun : Ce mai nou pe la dumneavoastră ? — Nu mare lucru.. în Cartierul Latin ! De altfel. e mai sănătoasă ! Aşa că. — Ei bine. toate astea au să se ţină lanţ. într-o grădină publică . toate acele mîncăruri piperate ajung. pe cînd restul cerului senin era alb ca de porţelan. — Nici eu. Soarele se arătă apoi iarăşi. Domnul Homais veni ca de obicei la şase şi jumătate. tipul se vîră în sufletul tău. „Aii! Ce departe trebuie să fie acum " se gîndi ea. care atacă studenţii din provincie. orice s-ar spune. — N-ai o clipă de răgaz. bagă de seamă să nu răceşti.. Numai să aibă darul de a fi plăcuţi. asta-i cealaltă faţă a medaliei! Eşti silit să stai mereu cu mîna în pungă. spre Rouen. nişte flori roz de sakîm.. răspunse domnul Guillaumin. Apoi te apropii de dînsul mai mult. fiindcă aşa sfat nervii lor. mereu la jug ! Nu-i chip să ies un moment! Trebuie să mă treacă năduşelile ca pe-un cal la arat! Ce jug nenorocit ! Apoi. răspunse Charles. Doar că soţia mea a fost azi după-amiază puţin tulburată. Leon. şi ploaia se dezlănţui deodată.. ţi se adresează . Şi apoi. Apoi. Chefuri cu femei prin birturi. mi-e teamă că el. ca de oildă la febra tifoidă. cum are s-o ducă la Paris? ! Crezi c-o să se obişnuiască ?. — Bietul Leon. ropo-tind pe frunzele verzi. se grăbi să adauge Homais. iar Homais se întoarse acasă. ?ise spiţerul cu lacrimi în ochi. zise doctorul. răspunse doctorul. Ui126 te-ţi paltonul. Doamna Bovary deschisese fereastra care dădea în grădină şi se uita la nori.— Să ne îmbrăţişăm. apa din Paris. îngrijeşte-te . găinile începură să cotcodăcească. studenţii sînt foarte bine văzuţi la Paris. zise Charles. cît un rasol bun ! în 128 ce mă priveşte. — Dar. acolo. — Hai. în timpul mesei. din dosul cărora ieşeau razele lungi ale soarelui. se prezintă un oarecare. îţi vorbeşte . de cele mai multe ori. Şi continuă tot aşa. pe cînd făceam farmacia la Rouen. adineauri îl expe-diarăm pe tînărul nostru ! — S-ar părea. continua farmacistul. Dă-i drumul ! Plecară. pîna în clipa cînd veni Justin să-l caute ca să pregătească un gălbenuş cu lapte şi zahăr. 127 Doamna Bovary oftă. scurgîndu-se. am stat într-o pensiune. îl întrerupse spiţerul.. caută-ţi sănătatea. eu am preferat totdeauna bucătăria burgheză . Se îngrămădeau la apus. să-şi spună părerile sale generale şî preferinţele personale. vrăbiile să scuture din aripi în tufişurile ude. urcă-te ! zise notarul. cu o voce întretăiată de suspine. mai influcnţabili decît ai noştri. Homais se apleca peste aripa trăsurii şi. — Aveţi dreptate. — Din cauza schimbării de regim. ceea ce le oferă mai tîrziu prilejul să facă nişte căsătorii strălucite. ştiţi dumneavoastră ! felurile de la birturi. bine îmbrăcat. Dar răbufnirea unei vijelii îndoi plopii. Nici nu ştiţi ce viaţă duc ştrengarii aceia cu actriţele. ca să nu treacă altfel drept un iezuit. femeile se tulbura dintr-un fleac ! Mai aks a mea ! Şi am greşi dacă ne-am ridica împotrivă. — Bună seara. ca săgeţile de aur ale unui trofeu suspendat. plescăind din limbă. şampanie. Băltoacele de pe nisip duceau cu ele. să-ţi înfier-bînte sîngele şi nu fac. ştiţi noutatea ? — Ce noutate ? . şi. te pofteşte si mergi la vila lui de la ţară. — Ba bine că nu ! zise farmacistul. Stai. că imediat sînt primiţi în cele mai bune cercuri şi sînt chiar doamne din cartierul Saint-Germain care se îndrăgostesc de ei. obiectă Bovary. Ştiţi dumneavoastră. în cele din urma.. să zic aşa. zise el aşezîndu-se.. nu face decît să-ţi şterpelească punga sau să te vîre în cine ştie ce dandana. lăsă să-i scape aceste două cuvinte triste : — Drum bun. mîncam cu profesorii. baluri mascate. cu toate că va trebui să se ia după ceilalţi. dragul meu prieten . Emma tresări. şi a tulburării pe care o provoacă în tot organismul. — Adevărat. Dar eu mă gîndeam mai cu seamă la boli.

targa căsniciei Ic aduna. Justin e cu felinarul. sporite de regret. să se arunce în braţele lui. să-i spună „Iată-mă. cn o carte în mînă. Alerga spre focul acela. în jurul ai se aşternu noapte deplină şi rămase pierdută într-un frig cumplit. singura speranţă cu putinţă a unei fericiri ! Cum nu prinsese ea fericirea aceea. dar cum uraganul sufla mereu. Totul i se păru învăluit într-o ceaţă neagră. şi tristeţea se afunda în sufletul ei cu urlete sfî-şietoâre. la )ră. care-i pădnindea toată fiinţa. un teanc de hîrtic albă. atunci cînd voia să-i scape ? Şi se blestemă că nu-l iubise pe Leon . care plutea nedesluşit pe deasupra lucrurilor. . mai frumos. îi veni să alerge după el. acea durere. Rîul continua să curgă. cînd cadrilurile î se învîrteau în cap. de pe fotoliile acelea. Nu-şi putea lua ochii de pe covorul pe care călcase el. Cel puţin aşa se zvoneşte. Leon îi apărea acum mai mare. Din clipa aceea. dragostea se stinse puţin cîte puţin. zăpadă prin stepele Rusiei. împingîndu-şi valurilc-i mărunte de-a lungul malului lunecos. se învălui în mai multă umbră şi. continuă Homais. proiectele de fericire care trosneau în vînt ca nişte crengi uscate. simţea o melancolie posomorită. cuminţenia ei stearpă. Atunci începură iarăşi zilele de chin de la Tostes. cu bucle moi. noaptea. văd perfect. în fundul grădinii ! El citea tare. Vă mulţumesc. cu toate că se despărţise de ea. flăcările se potoliră. dorinţele de voluptate care se risipeau. drept văpaia dragostei. nici o rază de soare nu se arătă. cînd avusese prilejul ? ! De ce n-a reţinut-o cu amîndouă mîi-nile. şi parcă umbra lui mai rămăsese pe pereţii casei.. Ziarul de azi-dimineaţă lasă să se înţeleagă ceva. Pentru arondismentul nostru ar fi de cea mai mare importanţă ! Dar o să vorbim de asta mai tîrziu.— E aproape sigur. O femeie care-şi impusese sacrificii atît de mari putea foarte bine să-şi îngăduie fantezii îşi cumpără un pupitru de rugăciuni gotic şi cheltui într-o lună paisprezece franci pentru lămîi. ca un vînt de iarnă prin castelele părăsite. o deznădejde mocnită. în genunchi. ca un bărbat. îşi schimba des pieptănătura . şi undele murmurau la fel. crezînd că venea să-l caute vreun bolnav : ■— Vin îndată. în aţipirea conştiinţei. Ne-maivăzîndu-l. cu codiţe împletite . se ghemuia lingă el. cu capul gol. Ah ! plecase singurul farmec al vieţii ei. Ce zile însorite au avut! Ce minunate după-amiezi. istorie sau filozofie. oboseala care te cuprinde după fiecare fapt împlinit. cu obloanele închise şi dichisită astfel. nu o părăsise. stînd pe un scăunel de nuiele uscate. şi nici un ajutor nu veni. Charles sărea din somn ca ars. boarea răcoroasă a pajiştii făcea să tremure filele cărţii şi conduraşii din bolta chioşcului. fie că mormanul fusese prea îndesat. pe care ţi-o dă întreruperea oricărei mişcări obişnuite. mai duios. Uneori. mai enigmatic . şi dorinţele ei. dogoarea urii. Se plimbaseră de-atîtea ori pe acolo. speranţele ei năruite. Vru să înveţe italieneşte . pe pietrele acoperite cu muşchi. ceea ce simţea ca şi ceea ce-şi închipuia. care pîlpîia mai tare decît focul uitat de nişte drumeţi în . era acolo. fie că provizia se isprăvi de la sine. alese de la Lheurei. Se socotea acum mult mai nenorocită. îi răscolea încetişor jăratecul gata să se stingă. căci ştia ce-i suferinţa şi avea convingerea că nu se va mai sfîrşi niciodată. apoi. le folosea pe toate pentru a-şi aţîţa tristeţea. şi licărirea aceea de incendiu.. în care stătuse el. se şterse. erau şi mai vii. se aranja în chip de chinezoaică. VII A doua zi fu pentru Emma o zi jalnică. ridicînd sprîncenele şi luînd o mutră din cele mai serioase. 129 9 — Doamna Bovary Ca ţi după întoarcerea de la Vaubyessard. o gramatică. încetul cu încetul. că expoziţia agricolă a Senei Inferioare are să se ţină anul ăsta la Yonville-l'Abb-aye. care împurpurase cerul ei palid. Dar Emma se împiedica mai dinainte de toate greutăţile înfăptuirii. cumpără dicţionare. sînt a ta !". părerea de rau se înăbuşi sub obişnuinţă . era însetată de buzele lui. iar pasiunea se mistui pînă ajunse scrum. bolborosea el. scrise la Rouen să i se cumpere o rochie de caşmir albastru . acum goale. rămînea întinsă pe-o canapea. Avea acea stare de vis pe care ţi-o dă ceea ce nu se mai întoarce niciodată. le lua. singuri. ca şi împrejurările cele mai apropiate. îşi făcu o cărare la o parte şi îşi cîrlionţă pă-rtil pe dedesubt. încetarea bruscă a unei vibraţii prelungi. 133 Cu toate acestea. lua pînă şi sila faţă de soţul ei drept înclinaţie sufletească pentru amant. cu care să-şi cureţe unghiile . se ducea să caute jur împrejur tot ce putea să-l înteţească şi amintirile cele mai îndepărtate. în fine. amintirea lui Leon fu centrul suferinţei ei. încercă să citească ceva serios.x cea mai frumoasă din eşarfele pe care le avea şi se încinse cu ea pe deasupra capotului .

Lucrul nu era deloc uşor. De cealaltă parte erau barăci de pînză. din care ieşeau fire de paie cleioase. şi seara. de-abia începute. care-s împotriva religiei şi în care sînt luaţi în cîs preoţii. lîngă vînturătorile -*-■ de grîu. se apuca de altele. Emma nu părea totuşi veselă. îngrămădindu-se în acelaşi loc. le lua. cu citate scoase din Yoltaire. Mulţimea. fereastra ţine ţi ă (stătea de multe şî. cînd o puteai împinge uşor spre orice ciudăţenie. de vreme ce refuza orice tratament ? — Ştii tu ce i-ar trebui femeii tale ? începea iar doamna Bovary-mama. Doamna Bovary-mama plecă într-o miercuri. în provincie. răsturnate pe spate şi cu hulubele în aer. într-una din zile se făli faţă de bărbatul ei că-i în stare să bea. lăsînd să se yada ca-i îngrijorat. într-o zi chiar scuipă sînge. laolaltă cu căpestre pentru cai şi pachete cu panglici albastre. cînd se în-tîlneau la masă. albă ca un cearceaf. începu să vorbească de bătrîncţe. Se uitau la el ca la cel mai mare dintre toţi doctorii. Emma dădu pe gît rachiul pînă la fund. stăteau ticsite în dulap . se întindeau de-a lungul caselor. erau îngrămădite' __ pe jos tot felul de unelte mari de fier . de unde. şi se sfătui mult cu ea în privinţa Emmci. în care se vindeau bumbăcărie. bietul meu copil. Dacă ar fi nevoită ca atîtea altele să-şi cîştige pîinca. spunea Charles. Ar trebui s-o sileşti să se apuce de ceva. Puria mănuşi galbene. toate. Se hotărî deci ca Emma să nu mai citească romane. de vreo treabă . şi de i'-fc. nar avea oare dreptul să anunţe poliţia ? Despărţirea între soacră şi noră fu rece. plăpumi şi ciorapi de lînă. urma să se ducă personal la cel care-i împrumuta cărţi şi să-i spună că Emma nu se mai abonează. — Ei. în fotoliul de la birou.*ide teatru. şi cum Charles avu nerozia să facă prinsoare. e ocupată ! Şi cu ce mă rog ? Citeşte romane. avea totdeauna la colţurile gurii acea strîmbătură neclintită care încreţeşte obrazul fetelor bătrîne şi al ambiţioşilor decăzuţi. V — Cu toate acestea. Fiindcă îşi descoperise trei fire de păr cărunt la tîmple. Bătrîna luă asta asupra ei . Printre piramide de ouă şi coşniţe cu brînză. Dar cu cititul ei se petrecu 131 la fel ca şi cu tapiţeriile care. de obicei. Avea accese. şi un om fără religie sfîr-şeşte totdeauna rău. tre ostreţe.Şi nu era nimic altceva decît hîrşcîitul chibritului cu care Emma voia să aprindă iar lampa. de la biserică pînă la han. i plimbare) şi se distra privind gloata de ţărani. le lăsa. cînd zări un domn îmbrăcat într-o redingotă de catifea verde. Şi dacă totuşi librarul ar stărui în îndeletnicirea lui de a otrăvi oamenii. nu se mai urnea. ochii aveau priviri vagi. era cît pe ce să spargă uneori vitrina lâjV maciei. cînd avea sa treacă prin Rouen. pielea nasului era întinsă spre nări. Era toată palidă. înainte de culcare. rugînd-o să ină. ca nimic. Dis-de-dimineaţă piaţa era înţesată de un şir întreg de şarete cu două roţi. Ce să decidă ? Ce să facă.manuala. şi cum Charles se tot învîrtea în jurul ci. şi lilAterse înghesuia nu atît ca să cumpere doctorii. găini care cîrîiau în cuşti joase. 133 . stînd cu coatele pe masă. în cursul celor trei săptămîni cît stătuseră împreună nu schimbaseră nici două cuvinte. e ocupată. şi se îndrepta spre . care. aşa de mare era faima domnului Homais prin satele dimprejur. afară de răspunsuri şi amabilităţi. cărţi păcătoase. o jumătate de pahar de rachiu . Deseori o apuca un fel de sfîrşeala. Dar toate astea duc 132 cine ştie unde. Emma răspunse : — Ei şi ? Ce importanţă are ? Charles se retrase în cabinetul lui şi plînse. n-ar avea nevricalclc astea. scoţînd gîturile prin-. cînd era zi de tîrg la Yonville. Emma stătea sprijinită în coate la fer ori aşa. Miercurea. Cu toate aerele ei de femeie zvăpăiată ( aşa spuneau despre ea burghezele din Yonville). şi. care-i vin dintr-o sumedenie de idei pe care şi le vîră în cap şi din trîndăvia în care trăieşte. sub craniul frcnologic. ale căror capete fîlfîiau în vînt. cu toate că era încălţat cu nişte jambiere butucănoase . ( Siguranţa lui neclintită îi vrăjise pe ţărani. cît pentru consulfâjiî. Atunci scrise mamei sale. farmacia nu se golea o clipă.

Se duse apoi să ia o carafă de apă şi începu să topească nişte bucăţi de zahăr. aşa cum îl vedeţi. — Mă aşteptam. cu patru volane. în faţa tribunalelor. Bovary porunci deci să i se aducă o faşă şi un lighean şi-l rugă pe Justin să-l ţină. spunea el. da. spuse ţăranul. Pe urmă. ce mare scofală e o flebotomie ? Şi încă un vlăj135 I gan care nu se teme de nimic. Doamna Bovary îi scoase cravata. reluă doctorul.! scaunului trosni. nu. — Ia te uită. obiecta el la orice argumente. lungă şi largă la poale) se înfoie în jurul ei pe lespezile sălii . şi numai după aceea vine sincopa. îl privi din cap pînă-n picioare. ai putea să juri că-i un şipot care curge ! Ce sînge roş am ! ăsta-î semn bun. — Dă mai aproape ligheanul! strigă Charles. şi cum Emma. aplecată. un fel de veveriţă care se caţără să scuture nuci la înălţimi ameţitoare. Apoi. se clătina puţin cu braţele întinse în lături. vorbeşte. Şi. La o smucitură din umeri. împreună cu două ferme. — Nevastă ! Nevastă ! strigă Charles. urmat de un ţăran. cînd îşi văzu elevul cu ochii deschişi. spătar. sîngele ţîşni. Şnururile cămăşii aveau un nod. A. îşi veni în fire. cu spatele rezemat de perete. rochia înfoiată făcea cute din loc în loc. după cum îşi mlădia mijlocul. Cînd îl înţepă cu lanţeta. zise Bovary. 134 Cînd auzi vorbele acestea. — Nu-i nimic. în mişcarea pe care-o făcu apleeîndu-se. Ducea p viaţă de burlac şi se spunea că are cel puţin cincisprezece mii de livre venit anul! Charles intră în sala mare de jos. i se muiară genunchii. Domnul Boulanger îi prezentă omul cu care venise şi care voia să i se ia sînge.casa doctorului. rochia (era o rochie galbenă de vară. pentru că simţea că-l furnică în tot trupul. voinicule. ţăranul scăpă cutia pe care-o tot învîrtea între degete. şi pupilele i se pierdeau în albul ochilor. care stătea de vorbă în prag cu Felicite. răspunse celălalt. Doamne ! Amîndoi deodată ! Şi. adîncit în gînduri. prostuţule. — Prostule. — Asta o să mă cureţe. — Oţet! strigă el. care mergea cu capul în jos. suflînd uşor pe deasupra. fără ca totuşi să-şi bată prea mult capul. nu-i aşa ? — Cîteodată. de emoţie. Dintr-o săritură. — Nu. spunea foarte liniştit domnul Boulanger. ca să luminezi . Căruţaşul îşi veni în fire. Şi îl aşeză pe masă. ca nişte flori albastre în lapte. căreia îi cumpărase castelul. Cînd îl puse sub masă. luîndu-l drept un servitor de-al casei : Spuneţi-i că a venit domnul Rodolphe Bou-langer de La Huchette. Emma coborî scara. Pălăria căzu pe jos. laudă-te ! Frumoase însuşiri pentru unul care vrea să ajungă farmacist ! Căci poţi să te trezeşti chemat. împroşcînd oglinda. nu simţi nimic la început. Doamna Bovary luă ligheanul. în împrejurări grave. — Ar trebui să nu mai vadă asta. — Pot să-l văd pe domnul ? îl întrebă pe Justin.. Noul-sosit nu-şi adăugase numelui acel de la din vreun ifos local. nu putea pune compresa. în timpul zăpăcelii. apăsînd cu degetul pe vînă. luîndu-l pe Justin în braţe. turnă nişte oţet pe batista ei de olanda şi începu să-i tamponeze tîmpkle. dar sincopa lui Justin tot mii ţinea. spuse Charles. şi cîteva minute scotoci cu degetele ei sprintene la gîtul băiatului . Ligheanul începu să tremure în mîinile lui Justin . Ah. ci numai ca să se ştie despre cine-i vorba. pe care le exploata singur. alb ca varul : — Nu-ţi fie frică. îngălbeni. mai ales la oameni zdraveni cum e ăsta. cînd sosi farmacistul. învîrtindu-se în jurul lui. La Huchette era într-adevăr o moşie aproape de Yonville. adresîndu-se ţăranului. daţi-i înainte ! Şi cu un aer fălos îşi întinse braţul zdravăn. zău ! Prost ca noaptea ! In definitiv. servitoarea se dusese să-l cheme .

conştiinţa magistraţilor ; şi, cu toate acestea, va trebui să-ţi păstrezi sîngele rece, să judeci, să te arăţi om, sau, de nu, să treci drept imbecil. Justin nu răspundea. Spiţcrul continuă : — Cine te-a rugat să vii ? Mereu cazi pe capul domnului şi al doamnei. De altfel, miercurea am mai multă nevoie de tine. în clipa asta acasă sînt douăzeci de oameni. Am lăsat totul balta, ca să vad ce-i cu tine. Hai, cară-te ! Ştergc-o ! Aşteaptă-mă şi ai grijă de borcane ! După ce Justin, care se îmbrăcase, plecă, mai vorbiră puţin despre leşinuri. Doamna Bovary nu leşinase niciodată. — Nemaipomenit pentru o doamnă ! spuse domnul Bou-langer. Sînt unii însă foarte slabi de înger. Aşa, de pildă, o dată, la un duel, am văzut un martor leşinînd numai cînd a auzit ţăcănitul pistoalelor ce se încărcau. — Eu, zise spiţerul, cînd văd sînge de-al altora, n-am nici pe dracu ; dar numai ideea că cel ce curge e al meu ar fi de ajuns sa mă facă să leşin, dac-aş sta să mă gîndesc mult la asta. Intre limp, domnul Boulangcr dădu drumul servitorului, sfătuindu-l să se liniştească, acum, după ce-şi făcuse cheful. — El mi-a dat prilejul să vă cunosc, adăuga. Şi cît spuse fraza asta nu-şi luă ochii de la Emma. Apoi puse trei franci pe colţul mesei, salută cu indiferenţă şi plecă. Ajunse repede de cealaltă parte a rîului (acesta-i era drumul de întoarcere spre La Huchette); şi Emma îl zări pe pajişte, mcrgînd pe sub plopi, încetinind pasul din cînd în cînd, ca cineva adîncit în gînduri. „E foarte drăguţă ! îşi spunea el ; e foarte drăguţă nevasta asta a doctorului. Dinţi frumoşi, ochi negri, picior cochet; şi arată a pariziancă. De unde naiba a răsărit ? Unde-a găsit-o rotofeiul ăsta ?" Domnul Rodolphc Boulanger avea 34 de ani ; era brutal din fire şi de o inteligenţă pătrunzătoare ; avusese de altfel mult a face cu femeile şi se pricepea la ele. Asta i se păruse frumuşică, aşa că se gîndea la ea şi la bărbatul ei. „Cred că-i tare prost. Şi ea-i sătulă de el; nu încape îndoială ! Are unghiile murdare şi o barbă nerasă de trei zile. In timp ce el bate drumurile pe la bolnavii lui, ea stă să cîrpească ciorapi. Şi cum te plictiseşti ! Şi cît ai vrea să stai într-un oraş, să joci polca în fiecare seară... Biata femeiuşcă ! Aici aleargă cu gura căscată după dragoste, cum aleargă crapul după apă pe masa din bucătărie. Cu trei vorbe galante, e-n stare să te adore, sînt sigur ! Ar fi duios, îneîntător ! Daf cum să te descotoroseşti de ea după aceea ?" Atunci complicaţiile plăcerii întrevăzute în viitor îl făcură, prin comparaţie, să se gîndească la amanta lui. întreţinea o actriţă din Rouen ; şi cînd se opri cu gîndul asupra chipului ei, de care, chiar în amintire, era sătul, îşi spuse : „Ah ! Doamna Bovary e cu muh mai frumoasă decît ea, mai fragedă mal ales. Hotărît lucru ! Virginie începe să se îngraşe prea tare. E-aşa de plictisitoare cu veselia ei. Şi apoi, pasiunea ei pentru crevete !" Cîmpul era pustiu, şi Rodolphe n-auzea în jurul lui dccît sfichiuitul regulat al ierbii care-i bătea ghetele şi ţîrîitul greierilor pitiţi pe undeva prin ovăz ; o revedea pe Emma în sală, îmbrăcată aşa cum o văzuse, şi o dezbrăca. — Ah! Voi avea-o! strigă el sfărîmînd cu bastonul un bulgăr din faţa lui. Şi îndată examina ce avea de făcut. Se întrebă : Unde să se întîlnească ? în ce fel ? Or sa aibă mereu mormolocul pe
137

cap, şi bona, vecinii, bărbatul, tot felul de belele de care trebuie să ţină seama. „Ei, asta-i ! îşi spuse el. Trebuie să pierzi prea multă vreme." Apoi reîncepu : „Numai ca are nişte ochi care-ţi sfredelesc inima, nu altceva ! Şi paliditatea asta !... Eu, care ador femeile palide !" Cînd ajunse pe creasta dealului d'Argueil, hotărirea era luau. „Nu mai rămîne decît să prind o ocazie. Ei, bine ! Am să mai trec pe-acolo cîteodată, o să le trimit vînat, pasări ; la nevoie, o să mă las să-mi ia şi sînge ; o să devenim prieteni, »a-i invit la mine... Ei, drace ! adăugă apoi. Uite, acuşi are Ioc expoziţia agricolă ; va veni şi ea, şi am s-o văd ! Vom Începe, şi cu îndrăzneală, căci aşa-i cel mai sigur".
VIII

într-adevăr, veni şi ziua faimoasei expoziţii ! Chiar din dimineaţa serbării, locuitorii nu mai vorbeau, stînd în poartă, decît despre pregătirile ce se făceau ; se întinseseră ghirlande de iederă deasupra uşii de la primărie ; într-o poiană se ridicase un cort pentru banchet, şi în mijlocul pieţei, în faţa bisericii, vn

fel de tun străvechi trebuia să vestească sosirea domnului prefect şi numele agricultorilor laureaţi. Garda Naţională din Buchy (la Yonville nu era) venise să se alăture corpului de pompieri, al cărui căpitan era Binet. în ziua aceea el purta un guler şi mai înalt ca de obicei şi, încătarămat în tunică, era aşa de ţeapăn şi de nemişcat, îneît aveai impresia că tot ce era viu în el se lăsase în cele două picioare, care băteau cadenţa cu pas apăsat, dintr-o singură zvîcnîtură. Cum între perceptor şi colonel stăruia de mult o rivalitate, şi unul şî celalalt, pentru a arăta ce pot, îşi instruiau oamenii separat. Vedeai trccînd pe rînd, cînd înainte, cînd înapoi, epoleţi roşii şi plastroane negre. Cînd credeai că se isprăveşte, atunci începea iar. Niciodată nu se desfăşurase atîta alai. Încă din ajun, mai mulţi burghezi îşi dichisiseră casele; drapele tricolor» aiîrnau la ferestrele întredeschise ; toate cîrciumile erau ticsite ; şi cum timpul era frumos, bonetele scrobite, crucile de aur şi năframele colorate păreau mai albe ca zăpada, sclipeau în lumina soarelui şi înviorau, cu împestriţeala lor împrăştiată, întunecata monotonie a redingotelor şi a bluzelor albastre. Fermierele din împrejurimi, dîndu-se jos de pe cal, îş.i scoteau boldul mare cu care-şi prinseseră strîns în jurul trupului rechia suflecată, de teamă să nu se păteze ; iar bărbaţii, dimpotrivă, ca să-şi cruţe pălăriile, îşi puseseră batistele pe deasupra, ţinînd colţurile între dinţi. Mulţimea venea în uliţa mare prin cele două intrări alo satului. Se revărsa din ulicioare, de pe alei, din case şi, din cînd în cînd, în urma burghezelor, care ieşeau cu mănuşi de aţă în mîini, ca să vadă serbarea, se auzeau căzînd Ia Ioc ciocanele de la porţi. Erau mai ales de admirat doi stîlpi, cu cîte un cadru triunghiular în vîrf, plini cu lampioane, aşezaţi de o parte şi de alta a unei estrade pe care aveau să stea autorităţile ; şi mai erau, prinse de cele patru coloane ale primăriei, patru feluri de prăjini, fiecare cu cîte un steag de pînză verzuie, împodobită cu inscripţii în litere de aur. Pe unul era scris ,.Comerţului", pe altul „Agriculturii", pe al treilea „Industriei* şi pe al patrulea „Artelor". Dar veselia care strălucea pe toate feţele o posomora parca pe doamna Lefrancois, hangiţa. în picioare, pe scara bucătăriei, mormăia în bărbie : — Ce prostie ! Ce prostie cu şandramalele astea de pînza ale lor ! îşi închipuie că prefectului o să-i placă să ia masa acolo, sub un cort, ca un măscărici de la circ ? Şi mai zic ca
138 139

toate mofturile astea înseamnă o binefacere pentru ţinutul nostru ! Dar atunci ce avea nevoie să se ducă să caute tocmai la Neufchâtel un birtaş ordinar ? Şi pentru cine, ma rog ? Pentru nişte văcari ! Nişte coate-goale !... Trecu spiţerul. Era în haină neagră, pantaloni de nanchin, pantofi de castor şi, ca niciodată, cu pălărie, o pălărie tare. — Plecăciune ! zise el. Scuzaţi-mă, sînt grăbit. Şi cum grăsuna văduvă îl întrebă unde se duce, continuă : — Vi se parc ciudat, nu-i aşa, ca eu, care stau mereu retras în laboratorul meu, mai dihai decît guzganul din poveste în brînză... — Ce brînză ? făcu hangiţa. — Nu, nimic, vorba vine ! răspunse Homais. Voiam să spun numai, doamnă Lefrancois, că de obicei stau închis în casă. Azi, însă, avînd în vedere împrejurarea asta, trebuie negreşit să... , — A ! vă duceţi acolo ? spuse ea, cu un aer de dispreţ. — Da, mă duc ! replică spiţerul mirat. Doar fac parte din comisia consultativă. Tuşa Lefrancois se uită la el cîteva minute şi, în cele din urmă, răspunse surîzînd : — Atunci, e altceva ! Dar ce aveţi dumneavoastră cu agricultura ? Care va să zică, vă pricepeţi ? — Fireşte că mă pricep, de vreme ce sînt farmacist, adică chimist! Şi întrucît chimia, doamnă Lefrancois, are drept scop cunoaşterea acţiunii reciproce şi moleculare a tuturor corpurilor din natură, urmează de-aici că agricultura este şi ca cuprinsa în domeniul chimiei ; şi, într-adevăr, compoziţia îngrăşămintelor, fermentaţia lichidelor, analiza gazelor şi influenţa miasmelor, ce altceva sînt toate acestea, te-ntreb eu, dacă nu pur şi simplu chimie ? Hangiţa nu răspunse nimic. Homais continuă : — Crezi dumneata că pentru a fi agronom trebuie să fi arat tu singur, sau să fi îngrăşat păsări ? Dar mai degrabă
140

trebuie să cunoşti compoziţia substanţelor în chestiune, zăcămintele geologice, influenţele atmosferice, calitatea terenurilor, a mineralelor, a apelor, densitatea diferitelor corpuri şi capilaritatca lor, şi mai ştiu

eu ce... Şi trebuie să cunoşti temeinic toate principiile de igienă, pentru a conduce, pentru a judeca construcţia clădirilor, regimul animalelor, hrana servitorilor ! Mai trebuie, doamnă Lefrancois, să stăpîneşti botanica, să poţi deosebi plantele, mă-nţelcgeţi, care sînt binefăcătoare şi care vătămătoare, care sînt neproductive şi care nutritive, dacă-i bine să le smulgi de-aici şi să le răsădeşti dincolo, pe care să le răspîndeşti şi pe care să le stîrpeşt! şi, într-un cuvînt, trebuie să te ţii la curent cu ştiinţa, prin broşuri şi buletine, să fii totdeauna gata pentru a putea sa arăţi îmbunătăţirile de adus... Hangiţa nu slăbea din ochi uşa de la „Cafeneaua franceză", dar farmacistul continuă : — Să dea Dumnezeu ca agricultorii noştri să fie chimişti, sau cel puţin să asculte mai mult sfaturile ştiinţei! Aşa, de pildă, eu am scris de curînd o broşură importantă, un memoriu de mai bine de şaptezeci şi două de pagini, intitulat Despre cidru, despre fabricaţia şi efectele lui, urmat de cîteva reflecţii noi asupra acestui subiect, pe care l-am trimis Societăţii de agronomie din Rouen ; şi care mia adus chiar onoarea de a fi primit printre membrii ei, în secţia agricolă, categoria po-mologie ; ei bine, dacă lucrarea mea ar fi fost dată publicităţii... Dar spiţctul se opri, văzînd cît pare de preocupară doamna Lefrancois. — Ia te uita la ei! spunea ea. Nu mai înţeleg nimic ! O locantă ordinară ca asta ! Şi ridicînd din umeri, de i se întindeau pe piept ochiurile tricoului, arătă cu amîndouă mîinile cîrciuma concurentului ei, de unde tocmai atunci se auzea cîntînd : — De altfel, n-are s-o mai ducă mult, adăugă ea, pînă-n opt zile s-a zis cu el 1 ;
Hi

Homais se dădu înapoi mirat. Ea coborî cele trei trepte şi îi şopti la ureche : — Cum ! Nu ştiţi ? Săptămîna asta o sa-i pună sedicitru. II scoate în vînzare Lheureux. L-a omorît cu poliţele. — Ce înspăimîntătoare catastrofă ! exclamă spiţerul, care avea totdeauna expresii potrivite în toate împrejurările cu putinţă. Hangiţa se apucă deci să-i povestească istoria asta, pe care o ştia de la Theodore, servitorul domnului Guillaumin, şi, cu toate că nu-l putea suferi pe Tellier, îl defăima pe Lheureux. Spunea că-i un ademenitor, un om josnic. — Ei poftim, zise ea, uite-l în hală ! O salută pe doamna Bovary, care poartă o pălărie verde. E chiar la braţ cu domnul Boulanger ! — Doamna Bovary ! exclamă Homais. Mă duc repede să-i prezint omagiile mele. Poate că i-ar face plăcere să aibă un loc tn incintă, sub coloane. Şi fără să mai stea s-o asculte pe tuşa Lefrancois, care-l striga ca să-i povestească mai departe, farmacistul se depărta iuţind pasul, ţanţoş şi cu zîmbetul pe buze, salutînd în dreapta i-n stînga şi umplînd locul cu pulpanele mari ale hainei lui negre, care-i fluturau în urmă. Zărindu-l de departe, Rodolphe o luă mai repede, dar doamna Bovary osteni, aşa că el încetini şi spuse zîmbirreK cu un ton brutal : — Voiam să nu ne-ntîlnim cu burtosul ăla, ştiţi, cu spiţerul. Ea-l ghionti cu cotul. „Ce-nseamnă asta ?" se întrebă el. Şi se uită la ea cu coada ochiului, mergînd înainte. Profilul îi era atît de liniştit, că nu ştiai ce-i cu dînsa. Se desprindea în plină lumină, în ovalul pălăriei cu panglici şterse ca nişte frunze de trestie. Ochii ei, cu gene lungi, întoarse, priveau drept înainte şi, cu toate că erau larg deschişi, păreau puţin strînşi de umerii obrajilor, din cauza sîngelui care bătea încetişor sub pielea ei delicată. Un ton trandafiriu străbătea prin despărţitura nărilor. îşi înclina capul pe umăr, şi între buze îi apărea vîrful de sidef al dinţilor albi. „îşi bate joc de mine ?" se gîndea Rodolphe. Gestul Emmei nu fusese totuşi decît un semn ; căci domnul Lheureux se ţinea de ei, aruncîndu-le din cînd în cînd cîte-un cuvînt, ca şi cum ar fi vrut să intre în vorbă. — Ce zi splendidă ! Toată lumea e în uliţă ! Vîntu-î de la răsărit. Şi doamna Bovary, ca şi Rodolphe, nu-î răspundeau deloc, pe cînd, la cea mai mică mişcare pe care o făceau, Lheureus se apropia spunînd : „Poftim ?" şi ducea mîna la pălărie. Cînd ajunseră în faţa casei potcovarului, în loc să urmeze drumul pînă la barieră, Rodolphe apuca deodată pe-o cărare, luînd-o cu el şi pe doamna Bovary, şi strigă : — Bună seara, domnule Lheureux, pe curînd !. — Bine l-aţi mai expediat, spuse ea rîzînd. — De ce, reîncepu el, să ne lăsăm năpădiţi de alţii ? Şl pentru că astăzi am fericirea de a fi cu

cu partea de jos de lac. Emma se înroşi. Şi tot bătîndu-şi joc de expoziţiile agricole. care părea cel mai mare. cămaşa lui de olandă. Era preşedintele juriului : domnul Derozerays de la Panville. spunea Rodolphe. cu botul spre frînghie. cînd stai la ţară. cu manşete cu pliuri. se umfla în bătaia vîntului în deschizătura vestei de dril cenuşiu. de la şirul de plopi tremurători pînă la cortul ridicat pentru 142 143 banchet. de obicei. ca o creastă de val. răspunse Rodolphe. ba cîteodată se şi oprea în faţa vreunui exemplar mat frumos. viţeii răgeau. Cu o mînă în buzunarul vestei şi cu pălăria de pai pe-o ureche. da. cu botniţă. pe cînd mînjii se odihneau la umbra lor sau uneori veneau să sugă . zise el. cercetind fiecare vită. Dar începuse concursul. în papuci. zău că nu mă duc . îşi arătă jandarmului legitimaţia al144 bastră. ca să circule mai în voie. întinzînd capul şi coama pletoasă. Avea în îmbrăcăminte acel amestec fără nici o legătură de lucruri comune şi de lucruri prea căutate. . Rodolphe nu-şî mal isprăvi fraza. clipeau din pleoapele lor greoaie. în aparenţă.. cu mînecile suflecate. de iluziile care se pierdeau. tiraniile artei. pe care doamna Bovary nu-l admira deloc. Erau aşa de lăcuite. oile behăiau . Pajiştea începea să se umple de lume şi gospodinele dădeau peste tine cu umbrelele lor mari. — De aceea. cu inele de argint.. cam la vreo sută de paşi depărtare. Ieşiseră cîteva margarete.. care nechezau cu nările umflate în preajma iepelor. omul de rînd crede că întrezăreşte mărturia unei vieţi ciudate. Dar vă credeam foarte vesel ! — Ei. că iarba se oglindea în ele. de vieţile pe care le înăbuşea. Căruţaşii.. Rodolphe observă acest lucru. — He. cîte o coamă albă. Dar cînd preşedintele nu se mai văzu. Porci somnoroşi îşi înfundau rîtul în pamînt. tovărăşia dumneavoastră e mai preţioasă dccît a lui. — Uite ce bănuţi drăgălaşi. sub muscăria care bîzîia împrejur. mă cufund într-o tristeţe. în care. Mai încolo. printre cele două şiruri. şi totdeauna un anume dispreţ pentru convenţiile sociale. he. de-a lungul pajiştii. şi agricultorii intrau rînd pe rînd într-un fel de hipodrom împrejmuit cu o frînghie lungă întinsa pe nişte ţăruşi. Cînd te gîndeşti că nici unul din oamenii aceştia de ispravă nu-i măcar în stare să-şi dea seama de croiala unei haine ! începu atunci să vorbească de mediocritatea din provincie. se apropie repede de el şi—i spuse zîm-bind cu un aer binevoitor : — Cum. cu un picior strîns sub ele. şi care miroseau a lapte cînd treceai pe lîngă ele. — Dumneavoastră ? ! exclamă ea mirată. fiindcă atunci cînd sînt în lume ştiu să-mi pun pe faţă o mască glumeaţă . In timpul acesta. zbuciumările unui sentiment. ce stăteau liniştite. şî atît de mulţî de al putea ghici tuturor îndrăgostiţilor din ţinut. sau. ceea ce îl atrage sau îl scoate din fire. domnule Boulanger. — Timp pierdut ! zise Emma. cu coşurile şi cu copiii Io». adăugă : — Nu. de pildă. vacile. nişte domni înaintau cu paşi greoi. ieşind de deasupra. în afara ţarcului. Unul dintre ei. Aşa. cine ştie ?. — De altfel. aşa.. de slujnice cu ciorapi albaştri. Incepa atunci să vorbească despre vremea frumoasă şî despre plăcerea dea umbla prin iarbă. — Adevărat! replică Rodolphe. negru. şi peste nesfîrşita legănare a acestor trupuri înghesuite se vedea ridieîndu-se în vînt. Un copil zdrenţăros îl ţinea de funie. era un taur mare. nişte coarne ascuţite şi capete de oameni care alergau. ne părăsiţi ? Rodolphe îl încredinţa că va veni. lua din mers cîteva note într-un carneţel. adăugă el. şi atunci începu să facă glume pe socoteala toaletelor pe care le poartă doamnele din Yonville. cu un belciug de fier în nară şi care sta tot atît de nemişcat ca un taur de bronz. îşi lăbărţau burţile pe iarbă şi.dumneavoastră. Deseori trebuia să te fereşti de cîte-un şir lung de ţărance.. iar pantalonii cu dungi late lăsau să se vadă la glezne nişte ghete de nanchin. ţineau de căpăstru armăsar! ridicaţi în două picioare. după care se scuză că şi ţinuta lui lasă de dorit. mergea călcînd prin baligile de cal. şi. Cum îl zări pe Rodolphe. Umblau ţinîndu-se de mîna şi se împrăştiau.. rumcgînd alene. aliniindu-şi crupele inegale. pentru ca apoi că se sfătuiască în şoaptă. tuşind puţin.. Vitele stăteau acolo. Rodolphe. Apoi adăugă : Dacă aş culege una ? Ce ziceţi ? — Sînteţi îndrăgostit ? întrebă ea.

reîncepu ea.. palid şi cu o înfăţişare din cele mai blajine. răspunse el. Toţi alergară spre piramidele de arme. imediat lumea se înghesui. că nu i se vedeau decît vîrful saboţilor şi capătul braţelor întinse în lături. împrumutate de la doamna Tuvache.La arme !" şi colonelul la fel. tot şchiopătînd de piciorul lui strîmb. cînd bubtii o lovitură de tun . Dar fură nevoiţi să se depărteze unul de altul din pricina unei mari grămezi de scaune pe care le ducea un om ce venea în urma lor. sînteţi liber. Chipurile lor molîi şi spălăcite. într-adevăr.. în timp ce-şi ridica nasul ascuţit şi zîmbea cu o gura scofîlcită. cu frunţile aproape atingîndu-se una de alta. găsise mijlocul ca sa se aleagă şi el cu ceva din expoziţia agricolăj şi ideea lui reuşise de minune. cum aş fi cheltuit toată energia de care sînt în stare. şi. după care adăugă cîteva scuze. şi că el era un consilier de la prefectură. — Vai! Şi prietenii dumneavoastră ? zise ea. cărora le era cald.. In sfîrşit. Tobele bătură. în timp ce Tuvache. Doamna Bovary luă iar braţul lui Rodolphe. îşi căuta frazele. Garda Naţională şi mulţimea. Era Lesti-boudois. Domnul consilier. îl recunoscu pe primar după eşarfă şi îi arătă că domnul prefect nu putuse să vrna. tras de două mîrţoage pe care le biciuia din 146 răsputeri un vizitiu cu pălărie albă. dacă aş fi întîlnit o afecţiune. toate puştile se lăsară în jos. pătate de ceara picurată de la lumînari.. iar favoritele lor înfoiate ieşeau din nişte gulere înalte şi scorţoase. Foarte inventiv cînd era vorba de interesele lui. mai salută o dată. totuşi. Era atît de încărcat. se certau pentru scaunele astea de paie care miroseau a tămîie şi se rezemau cu oarecare smerenie de spătarele lor groase. şi stăteau aşa. băiînd pasul. 147 10* obuzierul bubui. îl conduse sub acoperişul de la intrarea la „Leul de aur". tocmai în momentul cînd Garda Naţională şi pompierii 'se desfăşurau. La ei nu vă gîndiţi deloc ? 145 — Prietenii mei ? Care prieteni ? Am vreunul ? Cine se sinchiseşte de mine ? Şi însoţi ultimele cuvinte cu un fel de fluierat printre buze. unde se strîn-seseră o mulţime de ţărani să se uite la trăsură. zise Emma. de cîte ori. ţăranii. aş fi sfărîmat tot! — Mi se pare. Atunci se văzu coborînd din trăsură un domn îmbrăcat cu o haină scurtă. în capătul pieţei apăru un landou mare. brodată cu argint. Şi după prezentarea armelor. Tuvache îi răspunse cu politeţe. erau de culoarea cidrului dulce. cînd zăngănitul închizătoarelor răsună ca o căldăruşă de aramă ce se rostogoleşte pe scări. consiliul municipal. chel în partea din faţă a capului. strîngîndu-şi la piept micul tricorn negru. îndoit ca un arc. — Fiindcă. nu m-am întrebat dacă n-aş face mai bine să fiu şi eu printre cei care dorm acolo.totuşi. notabilităţile. veni să ia de hăţuri caii vizitiului. în răpăitul tobelor. — Arma-n cumpănire ! răcni Binet.. Oh. chelnerul de la han. că nu sînteţi deloc de plîns. celălalt mărturisi că e încurcat. căci nu mai ştia pe cine să servească. — Nu vă bateţi joc de mine.. Alinierea spre stînga. faţă în faţă. Hippolyte. dacă aş fi avut un scop în viaţă. cu un smoc de păr la spate. din cele ce se închiriau. învălmăşindu-se spre sat. ca pentru sine : — Da ! Atîtea şi atîtea mi-au lipsit! Veşnic singur ! Ah. — Drepţi ! strigă colonelul. puţin arse de soare. Se năpustiră. văzînd un cimitir pe-o noapte cu lună. se bîlbîia. oricum. în fotoliile de utreht roşu.. dacă aş fi găsit pe cineva. neştiind dacă trebuiau să înceapă şedinţa sau să mai aştepte. Binet abia avu timp sa strige : . Unii chiar uitară să-şi pună gulerul. Domnul prefect nu se zărea. legănîndu-se pe popritori. pe care cădeau nişte pleoape groase. şi perechea de gloabe. care continuă ea vorbească încet. Şi Emma tocmai jura că nu-şi bate joc. Se alarmară degeaba. se închideau pe jumătate ca să vadă bine mulţimea. Ochii lui mari. — A ! Găsiţi ? exclamă Rodolphe. groparul. îl asigura de devotamentul lui faţa de monarhie şi de onoarea pe care a făcut-o Yonville-ului. Şi. sosi în trap mărunt în faţa intrării principale de la primărie. aş fi trecut peste orice. surîdea şi el. înconjuraţi de membrii juriului. Toţi oamenii aceia semănau unul cu altul. dupălo ezitare : Bogat. şi membrii juriului se simţeau foarte stînjeniţi. care căra prin mulţime scaunele de la biserică. strînse de . Dar trăsura prefecturii ghicise parcă încurcătura asta. şi domnii se urcară unul după altul să ia loc pe estradă.

cu margini răsfrînte . In sfîrşit. e foarte proastă. şuşoieli prelungi. începu : — „Domnilor. da.. şi. dacă.cravate albe cu nodul arătos. domnul consilier se sculă în picioare. de plăcerile cele mai violente.punctul ei de vedere.. porturile noastre sînt pline. sub partea acoperită. încrederea renaşte. spuse domnul Lheureux (adresîndu-se farmacistului. spun. — Desigur ! răspunse Homais. pretutindeni noi căi de 149 comunicaţie. — Cum asta ? exclamă ea. După ce răsfoi cîteva foi. dată fiind proasta mea reputaţie. cînd vrajba civilă însîngera pieţele noastre publice. trăgîndu-lc mai aproape de o fereastra. să-mi fie îngăduit. Luă trei scăunele din jurul mesei ovale. mai întărită. adormind liniştiţi în apus de soare. ce văd ? Peste tot înfloresc comerţul şi artele . Nu prea are gust bietul Tuvache .. asta ar fi fost de mare efect. continuă consilierul. de nebunii. marile noastre centre de manufactură şi-au reluat activitatea . — Dar o găseşti oare vreodată ? întrebă ea. să aduc mulţumiri organelor superioare ale administraţiei. Nu ştiţi că sînt suflete veşnic zbuciumate ? Ele au nevoie rînd pe rînd de vis şi de acţiune. se aşezară unul lîngă altul. lucrătorul chiar. el fu de părere că acolo ar fi locul cel mai nimerit de unde ar putea să vadă bine tot spectacolul. şi astfel se aruncă în tot felul de fantezii. zise Emma. şi cum înăuntru nu era nimeni. nu avem nici măcar această distracţie ! — Tristă distracţie. de pasiunile cele mai curate. să mă vadă de jos ţ şi pe urmă cincisprezece zile ar tot trebui să dau explicaţii. domnilor. Franţa respiră !. alungînd din amintirea mea aceste tablouri întunecate. să dea o notă originală . sau stînd pe scaune. cu tot atîtea artere noi în corpul statului. a trecut vremea cînd lozincile cele mai subversive săpau cu îndrăzneală temeliile. vă calomniaţi. căruia nici o ramură a prosperităţii publice sau particulare nu-i este indiferentă şi care conduce totodată cu o mînă atît de puternică şi atît de înţeleaptă carul statului. ba chiar alerga tot timpul după altele în biserică. cum ! spuse el. care tocmai trecea ca să-şi ia locul). de vreme ce nu găseşti în ea fericirea. în sala de consiliu. adăugă Rodolphe.. guvernului.. Dar în aceeaşi clipă glasul consilierului se înălţă tunînd : — „A trecut vremea. ca şi războiul. suveranului nostru. de altfel. lumea are dreptate. în sfîrşit. zise Rodolphe. sînt sigur. al cărui postav cu lustrul neatins lucea mai tare dccît pielea botforilor lor mari. ştiind. Atunci Emma îl privi cum te-ai uita la un călător care a trecut prin ţări ciudate şi reîncepu : — Noi. pe cînd mulţimea era în faţă. între coloane.. desfădnd cu grijă crăcii pantalonului.. să mă dau puţin mai îndărăt. bietele femei. relua Rodolphe. e chiar cu desăvîrsire lipsit de ceea ce se cheamă geniul artelor. comerţul. printre necurmatele primejdii ale unei mări furtunoase. că ar fi trebuit să se pună acolo două catarge veneţiene. îmi întorc privirile asupra situaţiei actuale din frumoasa noastră patrie. primarul a luat totul asupra lui. monarhului. să facă să se respecte pacea. industria. 148 Estrada începu să se frămînte . — Oh. Într-adevăr. tremurau sa nu fie treziţi deodată de vuietul clopotelor de alarmă ale răscoalei. Rodolphe cu doamna Bovary se urcaseră la primul etaj ai primăriei. toate ceasurile aveau la capătul unei panglici lungi cîte-un sigiliu oval din cornalină . surîde tuturor inimilor . — Ei. va fi împărtăşit de dumneavoastră toţi). Cucoanele stăteau în spate. între timp. mai întîi să-mi fie îngăduit (înainte de a ă vorbi despre obiectul reuniunii de astăzi." — De altfel. nu. agricultura şi artele!" — Ar trebui. acestui rege iubit. şi numele lui trecea prin mulţime din gură în gură. stabilesc legături noi. şi." — Fiindcă s-ar putea. .. poate că. pricinuind astfel atîta înghesuială. din. Dar ce să faci. religia. — Nu. — Eu găsesc. şi stăteau toţi cu amîndouă mîinile pe genunchi. cînd proprietarul. de sub bustul monarhului. discuţii. care. în picioare. uitîndu-se de-aproape la ele ca să vadă mai bine. Toţi aveau jiletci de catifea. Lestiboudois adusese acolo toate scaunele cărate de pe pajişte. domnilor. domnilor. vă jur! — „Dar. Se ştia acum că-l cheamă Lieuvain. negustorul. împodobite cu ceva sobru şi bogat. — De ce ? întrebă Emma. şi acest sentiment. îneît cu mare greutate izbuteai să ajungi pînă la scăriţa estradei.

Domnul Lieuvain tocmai se ştergea la gură cu batista. ca un om care ameţeşte .. al artelor. cu toate mîrşăviile pe care ni le impune. farmacistul. ca o mamă darnică copiilor săi! Ici. isprăvind aceste cuvinte. numeroasele lui turme pe izlazuri ? Căci cum ne-am îmbrăca. podoaba coteţelor noastre. e ca un glas care strigă : „Iat-o !" Simţi nevoia să-ţi destăinuieşti viaţa acelei persoane. căci toţi stăteau cu gurile căscate. într-o zi. că furtunile politice sînt într-adevar încă mai de temut decît tulburările atmosferice. Şi oare nu tot agricultorul e cel care îngraşă. mai multă înţelepciune ? Şi prin asta nu înţeleg. colo. al poeziei. S-au întrevăzut în vis. carnea-i gustoasă pentru masa noastră şi ouă ? Dar n-aş mai isprăvi dacă ar trebui să înşir unele după altele diferitele produse pe care pămîntul bine lucrat ni le hărăzeşte. rapiţa . şi de bigote. ci acea inteligenţă adîncă şi cumpătată. care. — Cu toate acestea. care face din ea un aliment pentru sărac ca şi pentru bogat. transportată în oraşe.— Da. care. aceea a oamenilor. îşi trecu mîna pe faţă. semănînd cu o mînă harnică brazdele roditoare ale cîmpului. se străduieşte sa urmărească scopuri folositoare. contribuind astfel la binele fiecăruia. cu toate acestea. Rodolphe făcu gestul potrivit frazei. domnilor. deşartă podoabă a spiritelor trîndave. care nu fac decît să ne cînte la ureche : „DatoriaDatoria !" Ei. cea acceptară. la bunul trai obştesc şi la sprijinul statelor. Tuvache îl asculta cu ochii holbaţi . ca şi cum ai ieşi de la întuneric la lumină. al entuziasmului. răspunse el." — O întîlneşti într-o zi. ca şi cum ar fi vrut să-i soarbă cuvintele. e nevoie să mergem atît de departe pentru a căuta exemple ? Cine n-a cugetat adesea la foloasele însemnate pe care le tragem de la acel modest animal. eternă. se ghicesc unul pe altul. care. obiectă doamna Bovary. Iar cealaltă. mai presus de orice. Voi agricultorii şi muncitorii de la sate ! Voi.' Voi. se preface în praf prin mijlocirea unei maşini ingenioase. şi inul. repetă el. să-i sacrifici totul ! Nu au nevoie să se explice . domnilor. asta-i ! Datoria e să simţi ce este măreţ. Atunci se deschid orizonturi noi. (Şi se uita la ea). Cea măruntă. spunea consilierul. e dată imediat la brutar. mai mult devotament pentru nevoile obşteşti. zic. o întîlneşti într-o zi." — Ah. o înţelepciune superficială. veşnic datorii şi iar datorii! M-au dat gata vorbele astea ! Sînt o droaie de nătărăi bătrîni. face să rasaru grîul. iarăşi. cu fiul său Napoleon între genunchi. banală. căci cum ne-am hrăni noi fără agricultori ? Şi oare. Dar consilierul citea mereu : — „Şi cine s-ar putea mira. din care iese sub denumirea de făina. care ne dau cidrul. zise Rodolphe. într-un cuvînt. rămîi orbit. viţa-de-vie . în jiletci de flanelă. care este în jurul şi deasupra noastră. izvorul eroismului. iar mai departe. şi de acolo... domnilor. domnilor." Nu avea nevoie să le-o mai atragă. oamenii progresului şi ai moralei ! Voi aţi înţeles. domnul De-rozerays închidea din cînd în cînd. destul de împotmolit în prejudecăţile altor vremuri pentru a nesocoti încă spiritul populaţiei agricole. pentru ca să avem cu ce ne îmbrăca. dintr-o dată şi cînd nu mai aveai nici o speranţă. pleoapele . Continuă : — „Şi de ce m-aş apuca. seînteiază ! Şi totuşi te mai îndoieşti. — „Şi aceasta aţi înţeles-o.. să-ţi fie drag ce este frumos. — Ej. acolo. să nu uităm inul ! care în ultimii ani a luat o dezvoltare considerabilă şi asupra căruia vă voi atrage atenţia cu deosebire. străluceşte. iar nu să accepţi ce-i convenţional în societate. dar vezi că sînt două. apoi o lăsă să cadă pe mîna Emmei. ca priveliştea ce ne înconjoară şi cerul albastru care ne luminează. la fel ca 151 această strînsură de imbecili pe care-i vedeţi.. şi care ibiară' aşa de urc. în altă parte. paşnici pionieri ai unei Întregi opere de civilizaţie .. jos. merii. aceea care se schimbă necontenit. zise Emma. __ £i3 nu ! De ce să tunăm împotriva pasiunilor ? Nu sînt ele oare singurul lucru frumos de pe pămînt. unde sa găseşti mai mult patriotism decît la ţară. nu-ţ! vine a crede . să vă demonstrez aici cît de folositoare e agricultura ? Cine oare are grijă de tot ce avem nevoie ? ! Cine oare ne da tot ce ne trebuie ca să trăim ? Nu agricultorul ? Agricultorul. să-i dai totul. brînzc-turile . care ne dă totodată o pernă moale pentru culcuşul nostru. trebuie totuşi să te iei puţin după opinia lumii şi să te supui moralei. cu cărămizi calde la picioare şi cu mătănii.. în faţa ta . domnilor ? Numai cel care-ar fi destul de orb. domnilor. destul de împotmolit (nu mă tem s-o spun). în sfîrşit.. a tot ? — Dar. al muzicii. încetişor. comoara pe care ai căutat-o atît de mult e acolo. care şi-o trase. rod al respectului faţă de legi şi al îndeplinirii îndatoririlor. Alăturea de el. se zbate. într-adevăr. 152 . 150 Şi. măcinat. mai departe. în sfîrşit. repetă Rodolphe.

care le atîrna apoi pe bot. în sfîrşit. de copleşeală şi de somn. că vă îmbărbătează. tare. de cîteva ori. simpatiile cele mai curate sînt prigonite. tîrînd în urma ei o coadă lungă de praf. ca să tragji -în piept răcoarea iederii care înfăşură vîrfurile coloanelor. Tcată piaţa. fără să-şi dea seama. ca firele de nisip în bătaia vîntului. se uita la dînsa de aproape. în ochii lui ea zărea mici raze aurii. din care învingătorul. îşi aduse aminte de vicontele cu care dansase un vals la Vaubyessard. cu voce scăzută : — Conspiraţia asta a lumii nu vă revoltă ? Există c are vreun singur sentiment pe care să nu-l condamne ? Instinctele cele mai nobile. dar de văzut nu putea să vadă nimic din pricina cczorocului de la cască. acelaşi parfum de vanilie şi de lămîîe. i se păru că se mai roteşte încă valsînd. pînă în zidul caselor. pentru că aşa le-a fost dat. pe care se prelingeau broboane de sudoare.îşi făcea mina pîlnie la ureche. una uriaşă. glasul domnului Lieuvain se pierdea în aer. care se bălăbănea pe cap. Zicea : — „Continuaţi! Nu cedaţi! Nu ascultaţi nici de îndemnurile rutinei. sub lumina sclipitoare a policandrelor. Ei. se întîlnesc două biete suflete. Vedeai oameni rezemaţi în coate la toate ferestrele. bătrîna diligentă ICmdunica. cu coatele în lături. Rodol-phe şi doamna Bovary vorbeau despre visuri. sau behăitul mieilor. Reliefa legătura dintre una şi alta şi cum conlucraseră întotdeauna pentru civilizaţie. defăimate. El zîmbea dedesubt cu o duioşie cu totul copilărească. şi chiar simţea parfumul pomezii care-i lustruia părul. fix. şi. care se chemau la colţul uliţelor. totul este organizat pentru ca ele să nu poată fi împreuna. că va face dreptate în legitimele voastre plîngeri. pe cînd printre bătăile tîmplelor auzea vuietul mulţimii şi glasul consilierului. zări în depărtare. a cărui barbă răspîndca. apoi totul se învălmfşî. Stătea cu braţele încrucişate pe genunchi şi. văcarii şi ciobanii îşi minaseră dobitoacele pînă acolo. şi fiţi încredinţaţi că de acum înainte statul are ochii aţintiţi asupra voastră. In trăsura asta galbenă Leon se întorsese de atîtea ori la ea . în faţa vitrinei farmaciei. umile slugi. Astfel. ca şi părul acesta. Rodolphe se apropiase de Emma şi-i vorbea repede. La picioarele estradei. iar Justin. în semn de aprobare. care jucau în JUTUI pupilelor negre. Îşi scoase mănuşile. îşi şterse mîinile . lăsat pînă peste nas.-l vede peste drum. la ieşire. Ţi-ajungeau la ureche numai crîrnpeie de fraze. Locotenentul lui. rupînd cu limba cîte-o frunzişoară. mai devreme sau mai tîrziu. De auzit poate că auzea. să dezvoltaţi rasele de cai. şi din cînd în cînd ele behăiau. povara dureroaselor voastre sacrificii!" Domnul Lieuvain se aşeză . tocmai în funtîul zării. respectabili argaţi. oricum. că avea să vina. de oi. ridicîndu-şî faţa spre Emma. dar impunea printr-un fel de stil mai pozitiv. şi cu toate acestea simţea mereu capul lui Rodoîphe alături de ea. să aveţi îngrăşăminte bune. ale căror munci grele n-au fost luate în seamă pînă astăzi de nici un guvern. Întradevăr. se învîrtejeau în adierea pătrunzătoare a parfumului care se revarsă peste sufletul ei. alţii în picioare pe la porţi. un muget prelung de bou. pe cînd religia şi agricultura. Urcîndu-se . şî sînt născute unul pentru altul. în zece ani. Farrrreail acestei senzaţii străbătea astfel dorinţele ei de altădată şi. pompierii se odihneau. Al lui poate nu fu atît de înflorit ca al consilierului. şi va uşura. în şase luni. ca învaMî în nori. de porci ! Aceste expoziţii să fie pentru voî ca nişte arene paşnice. din spatele lui. şi pe drumul acesta de acolo plecase pentru totdeauna ! Avu impresia că. în faţa ferestrei ei. apoi îşi făcu vînt cu o batistă. adică prin cunoştinţe mai speciale şi cu vederi mai înalte. care-şi recita frazele monotone. începînd un alt discurs. iar Binet stătea neclintit. lăsînd să iasă un capăt din fularul lui de indiană. de 154 boi. se vor chema. va întinde mîna celui învins şi va fraterniza cu el. Ele totuşi vor încerca. Dar îndreptîndu-se pe scaun. şi că L-eon nu era departe. veniţi să primiţi răsplata tăcutelor voastre virtuţi. şi faţa lui mică şi palidă.. închise pe jumătate pleoapele. proptiţi în ţeava armelor cu baioneta pusă . Atunci o copleşi moleşeala. vor bate din aripi. magnetism. străduiri-vă îndeosebi să îmbunătăţiţi solul. parca înlemnise ccntemplînd tot ce vedea. presimţiri. ca să-i adulmece mai bine. întrerupte ici şi colo de hîrşîitul scaunelor din mulţime . nici de sfaturile prea pripite ale empîrismului prea îndrăzneţ. feciorul cel mai mic al domnului Tuvache. cu vîrful săbiei în vînt. avea o expresie de bucurie. care cobora încet coasta de la Leux. la braţul vicontelui. era ticsită de lume. mai mult. vă ocroteşte. în speranţa unui succes mai bun ! Iar voi. îşi umfla nările. ca nu cumva să piardă vreo silabă.. pe urmă se auzea deodată. şi dacă. preamărirea guvernului ocupa mai puţin loc. avea o cască şi mai şi. Cu toată tăcerea. pe cît cu putinţă. ele se 153 vor găsi laolaltă. Ceilalţi membri ai juriului îşi clătinau încet bărbia în jiletcă. se vor iubi. domnul Derozerays se sculă.

— „Folosirea turtelor oleaginoase". ori nu ? strigă Tuvache.). cultura inului. ca de la sine." — O! nu. degetele lor se împreunară. tînărul explica tinerei femei că aceste atracţii irezistibile îşi aveau temeiul în cine ştie ce existenţă anterioară. drenaj. spunea el. intrată pe ferestre.. — Astfel. ce toantă ! — Ei. o medalie de aur!" — Căci niciodată n-am întîlnit în preajma cuiva un farmec mai desăvîrşit.. arendă pe termen lung.. premiu ex aeqno * domnilor Lehen'sse şi Cullenbourg : şaizeci de franci I" Rodolphe îi strîngea mîna şi o simţea caldă de tot şî tremurînd ca o turturică prinsă care vrea să-şi ia zborul. şi pe împărăţii Chinei care-şi inaugurau noul an scmănînd..... şi v-am urmărit. Se uitau unul la altul." Rodolphe nu mai vorbea. premiu de douăzeci şi cinci de franci!" — Unde-i Catherine Leroux ? întreba mereu consilierul. plantară viţa-de-vie. Rodoîphe trecu încetul cu încetul la afinităţi.. A fost oare acesta un bine ? Nu erau oare în această descoperire mai multe neajunsuri decît foloase ? Derozerays îl punea această problemă. continuă preşedintele. şi am rămas. de ce ne-a fost dat să ne cunoaştem ? Ce întîmplare a voit aşa ? Fără îndoială că venind de departe. ' — „Pentru un berbec merinos.. în piaţa. — La stingă ! — Nu te teme ! — Ah. 155 Rodolphe îi luă mîna . mîine. şi pe cînd domnul preşedinte îl cita pe Cincinnat la plugul său. fn viaţa dumitaie ? ţ — „Rasă de porci. 156 O răbufnire de vînt. — Aşa. — „Băligar l« — După cum aş voi să rămîn astă-seară. şi molatic. ci exclamă : — Oh ! Mulţumesc ! Nu mă respingeţi! Sînteţi bună ! înţelegeţi că sînt al dumneavoastră ! Lăsaţi-mă să vă privesc. de pildă. toate bonetele miri ale sătenceloi se ridicară. îi da zor : — „îngrăşăminte flamande. fie că răspunse acelei sirîngeri. — „Domnului Bain. — Da !.. zbătîndu-se ca nişte aripi albe de fluturi. ca două fluvii care curg spre a se uni. nu-i aşa.. cînd am venit la dumneavoastră. e-aici. — „Ansamblu de culturi bune !" strigă preşedintele. voi trece ca o umbră. în adîncul pădurilor. răsfrînse faţa de masă.ut să plec. Uite-o ! — Să virsă-nceace ! . toata viaţa ! — „Domnului Garon din d'Argueil. se îmbrăcară cu postav. oratorul zugrăvea acele timpuri sălbatice în care oamenii trăiau cu ghindă. pe Diocletian sădindu-şi verzele. deunăzi. din Sassetot-la-Guerriere. sa vă admir! Pentru merit egal (între doi concurenţi) (lat. pentru cincizeci şi patru de ani de serviciu în aceeaşi fermă. înclinaţiile noastre personale ne-au" împins unul spre celălalt. De la magnetism. noi. o medalie de argint...rjînă la leagănul societăţii.. — „Catherine-Nicaise-Elisabeth Leroux. Le tremurau buzele de-o dorinţă mai presus de orice . dar fie că Emma voia să şi-o retragă. — „Domnului Belot de la Notre-Dame. celelalte zije. serviciile slugilor. — „Domnului Bizet din Quincampois !" — Ştiam eu că vă voi însoţi ? — „Şaptezeci de franci}" — De-o sută de ori ani vr. Apoi părăsiră pieile de animale sălbatice. ea mişcă degetele . şi jos. voi însemna ceva în gîndul dumitaie. săpară pămîntul. Emma nu şi-o retrase. din Givry-Samt-Martin la •— De aceea voi duce cu mine amintirea dumitaîe. du-te î — Nu." i— Dar mă veţi uita. Femeia nu se înfăţişa şi se auzeau voci şuşotind : — Hai.

în pivniţa lui. lumea era atît ds înghesuită. Visa la ceea ce îi spusese Emma şi la forma buzelor ei. el o însoţi pînă acasă. o pestelcă lungă. Rodolphe. cu încheieturi noduroase. Faţa ei suptă.ieă sfioasă. aşteptînd ora banchetului. cu soţul ei. şi un abur albicios. de domni în haine negre şi de crucea de onoare a consilierului. nu luă foc. aplccîndu-se 5pre notar. printre lămpile suspendate. Fiecare lua eh putea. Rodolphe o contempla la ium'na lampioanjloi aprinse. cu toate că le clătise cu apă limpede . care părea şi mai sfrijită în straiele ei sărăcăcioase. se gîndea atît de tare la Emma. ca şi 157 cum ar fi voit să aducă ele însele umila mărturie a avîtor suferinţe îndurate. Emma se ' 159 ghemuia încetişor. îi umpleau paharul. iar aceştia băteau vitele triumfătoare. nici pentru ce mulţimea o împingea şi pentru ce cei din juriu îi zîmbeau. prost servit. Cînd şi cînd izbucnea cîte un artificiu . cu doamna Homais şi cu farmacistul. Atunci un zîmbet de fericire i se revărsă pe faţa. O revăzu seara. îndărătul lui. iar seîndurile înguste care ţineau loc de bănci erau cît pe ce să se rupă de greutatea comesenilor. plutea deasupra mesei. îneît păreau murdare. cînd la bătrînică. era mai zbîrcită decît un măr creţesc veştejit. pe-ntuneric. de tobe. cu spatele rezemat de pînza cortului. şi acum. şi. sărind de pe scaun. şi în fiecare clipă părăsea pe ceilalţi şi se ducea ■să-i spună lui Binet ce să facă. 158 între timp guarzii naţionali se urcaseră la primul etaj a) primăriei cu gogoşi trecute prin baionete şi cu toboşarul batalionului. aşa că pulberea umedă nu se aprindea. care ducea un coş cu sticle. ca de-abia puteai să-ţi mişti coatele. Apei. repeta într-una. Purta în picioare papuci groşi cu talpă de lemn. urmărea pe cerul negru ţîşnitura luminoasă a rachetelor. cea care urma să înfăţişeze un balaur muşrîndu-şi coada. cutele rochiei ei se lăsau de-a lungui pereţilor. şi în mintea lui se aşternea tăcere cu toată gălăgia care se înteţea. Tăcută. care se întorceau la grajd cu o cununa verde între coarne. le înroşiseră şi le înăspriseră atît de tare. Nimic trist sau înduioşat nu îmblînzea privirea aceea ştearsă. şi de-a lungul şoldurilor. Se vedea pentru prima oară în mijlocul unei mulţimi atît de numeroase. cînd îşi primi medalia. Doamna Bovary luă braţul lui Rodolphe . în timpul focului de artificii. dintr-un exces de prevedere. Un fel de rigiditate călugărească îi însufleţea expresia feţei. şi racheta principală. leşu. cînd la foaia ds hîrtie. şi totul reintra în făgaşul obişnuit: stăpînii îşi bruftutau servitorii. iar din mînecile capoţclului roşu ieşeau doua mîini lungi. Gălăgios. albastră. rînd pe rînd. după citirea discursurilor. Trăind printre animale. cu bărbia ridicată. pe iarba. era însâ •. apoi se plimbă singur pe pajişte. apropie-te! — Eşti surdă ? întrebă Tuvache. servitorii puneau teanc farfuriile murdare . ca boarea unui fluviu pe-o dimineaţă de toamnă. apoi. venerabilă Catherine-Nicaise-Elisa-beth Leroux ! spuse domnul consilier. deprinsese de la ele muţenia şi calmul lor. Erau asudaţi. Rodolphe nu le răspundea nimic . . încadrau de o bonetă fără boruri. neşttind dacă trebuia să înainteze sau să fugă. imaginea ei lucea pe insigna chipieloi ca-ntr-o oglinda magică . mulţimea se împrăştie . Rachetele trimise pe adresa domnului Tuvache fuseseră închise. şi la plecare se auzi mormăind : — Am s-o dau preotului nostru ca să-mi citească o liturghie. şi zile de dragoste se desfăşurau ia nesfîrşit pe aleile viitorului. pe un ton părintesc : — Apropie-te. şi de-atîta munca stăteau aproape deschise. atunci mulţimea de gură-cască scotea un chiot prelung. în care se amesteca ţipatul femeilor gîdilate la subsuori. indiferente. în sinea ei. ospăţul ţinu mult. Praful din hambare. Şi uitîndu-se cercetător. speriată de drapele. fiecare îşi relua rangul. bătrîna se uita lung la ea.Atunci se văzu înaintînd spre tribuna o bătnr. — Ce fanatism ! exclamă farmacistul. — Vino mai aproape. stătea nemişcată. cei de alături îi vorbeau . ]ipindu-se de umărul lui Charles . se despărţiră în faţa porţii. Toţi mîncau din belşug. spălatul lînei le scorojiseră. Aşa stătea în faţa acelor burghezi veseli această jumătate de secol de sclavie. îneît nu mai auzea nimic. Şedinţa se terminase. care era foarte îngrijorat de primejdia rachetelor neexplodate . care luase din mîinile preşedintelui lista premiaţilor. Şî începu să-i strige la ureche : Cincizeci şi patru de ani de serviciu ! O medalie de argint ! Douăzeci şi cinci de franci! Ai dumitale.

pentru prefect! Domnul Derozerays. răspunse perceptorul. — într-adevăr. Apărură stelela. mă iertaţi. Se enumera printre primii dintre membrii juriului. îi spuse Homais. 160 Î61 11 -. un adevărat decor de operă. oricum. Ai fi zis. la nevoie. numele tuturor acelora care în cursul săptamînii se vor fi intoxicat cu alcooluri. după legănarea arcurilor.1rN-aveţi dccît. pe pereţiî sărăcăcioşi ai colibioarei sale.. Emma-şi înnodă fularul peste capul gol. — Drept să-ţi spun. dar nu destul! „Curaj ! îl îndemna el. mica noastră localitate s-a putut crede strămutată în mijlocul unui vis din O mie şi tma de nopţi. flori şi ghirlande ? Unde alerga mulţimea aceea. pe un panou ad-hoc. pentru agricultură ! Domnul Homais. nu uita „aerul marţial al miliţiei noastre". Fără îndoială că altarele *-*-*—. şi. ca valurile unei mari înfuriate. După două zile. mult pentru ei. care căsca tot mai des.. şi dintre care unii. aţipi deodată şi. IX Trecură şase săptămîni. — Lăsaţi-mă în pace. zise doamna Homais. îl ticluise Homais. s-ar avea astfel un fel de anale autentice. Kodolphe nu mai veni. După vînătoare. Hai la culcare. nici „ţărancele noastre atît de zglobii") nici moşnegii cu capul pleşuv. N-are să cadă nici un cărbune. un adevărat caleidoscop. pentru monarh ! Domnul Tuvache. foarte mîndru. Pompele sînt pline. se gîndisc că' era prea tîrziu. lîngă vrednica lui gospodină. îşi mai simţeau încă inimile bătînd la sunetul bărbătesc al tobelor". „care stăteau acolo ca nişte patriarhi. cu lacrimi în ochi. începură sa cadă cîîeva picături de ploaie. într-o seară apăru. Tot timpul a domnit cea mai desăvîrşită prietenie. care era beat. am avut o zi foarte frumoasă pentru serbarea noastră ! Rodolphe repetă în şoaptă şi cu o privire duioasa : — O. Pe la ora 6. întors acasă. a întrunit pe cei mai de seamă participanţi la serbare. nu se întîmplă nimic! — Liniştiţi-vă. o. Şi la sfîrşitul săptămînii plecase la vînătoare. şi fără îndoială că. Căpitanul se întorcea acasă. frate cu frate. In clipa aceea. — Poate că n-aţi face rău. Vizitiul.Doamna Bovary clipă. zise spiţerul cînd se-ntoarse la prietenii lui. trupul lui mătăhălos clăti-nîndu-se cînd la dreapta. modesta lui medalie. în Fanai de Rouen apăru un articol lung despre expoziţia agricolă. cu multă imaginaţie. ar fi o greşeală". dar.. în sfîrşit. din punct de vedere statistic. referindu-te la apariţia consilierului. Trebuie să constatăm că nimic supărător n-a tulburat această reuniune familială. desigur. de care. atunci în nerăbdarea de a mă revedea trebuie să mă iubească şi mai . de la han. domnilor de Loyola ' !' înţeleg altfel progresul. descria în termeni ditirambici bucuria laureaţilor : „Se îmbrăţişau părinţi cu copii. Mii de reforme sînt absolut necesare . spuse spiţerii!. Domnul Binet m-a asigurat că s-au luat măsuri... Dar. rămăşiţe din nemuritoarele noastre falange. o va fi atîrnat. ua strălucit foc de artificii a iluminat deodată văzduhul. lampioaneîe se stinseră. Fiecare îşi arăta. De altfel. care-şi răsptndea căldura pe ţarinile noastre ?" Vorbea apoi de starea ţăranilor. cînd la stînga.încetul cu încetul. soţ cu soţie. un banchet pregătit pe fîneaţa domnului Liegeard. ba chiar într-o notă amintea că farmacistul Homais trimisese la Societatea de agricultură un memoriu asupra cidrului.. pentru propăşire! Seara. porni fiecare în altă parte. între cele două felinare. se vedea pe deasupra poclitului. S-au ridicat diferite toasturi : Domnul Lieuvain. pentru cele două surori : industria şi artek ! Domnul Leplichey. de departe." Şi adăugă : „S-a observat numai lipsa clerului. Guvernul făcea. ar trebui luate măsuri contra beţiei! Ar fi fost de dorit ca la uşa primăriei să se afineze Năptămînal. Cînd ajungea la distribuirea premiilor. teşi birja consilierului. să trimiteţi vreun om de-al dumneavoastră sau să va duceţi singur. da ! Foarte frumoasă ! Şi după ce se salutară. Şi iar porni repede spre căpitan. sub revărsarea unui soare tropical. chiar a doua zi : „Pentru ce toate aceste pavoazări. apoi îşi făcu următoarea socoteală : „Dar dacă m-a iubit din prima zi. să le facem !" Apoi. îşi : spusese el. „Să nu ne ducem prea curînd . Se ducea sa-şi regăsească strungul. tare mi-i somn.

şi vanitatea ei. sînteţi atît de bun ! spuse ca.... dîndu-se puţin înapoi.. şi «doamna Bovary nu găsi nimic rău în asta . se pierdu în tot felul de amabilităţi. o licărire care strălucea prin 163: 11* geamuri. că nici n-o să mai auziţi vorbindu-se de mine !. Adio !. dar în bucătărie se auzi un zgomot de saboţi. Medicul. Am fost bolnav.. cînd. — De ce ? — Nu ghiciţi ? Se mai uită la ca o dată. veneam pînă aici. în umbră. De altfel. Perdeluţele de muselină. Rodolphe nu mai . ah ! cel puţin am putut contempla în voie ceea ce va înconjoară. '• Rodolphe rămase în picioare.. — Grav ? izbucni ea. am fost foarte ocupat. că am avut dreptate să nu mai vin ? Căci numele acesta. în fiecare noapte. şi el îşi dădu scama că uşa sălii nu era închisă. oftînd.. era un biet nenorocit. sporeau amurgul. Da! Mă gîndesc la dumneavoastră într-una !. cînd intră Gharles. Noaptea. —. Şi. sa mai prelungim !" Şi îşi dădu scama ca socoteala lui a fost bună în clipa .. pe care bătea o rază de soare. Eh ! Toată lumea vă spune aşa!. nu-mi daţi voie să-l rostesc ! Doamnă Bovary !. Şi cum Erama obiectă că nu arc cal. fermecător. şi o lampă mică. 1 Loyola (Jgnacclo) (1491—1556).. măgulit de acest titllu neaşteptat. înroşindu-se. doctore. nu ştiu ce putere m-a împins iarăşi spre dumneavoastră ! Căci nu poţi lupta împotriva cerului.. care se legănau la fereastra dumneavoastră. soţia lui începea iar să se înăbuşe. Jttît de aproape şi atît de departe. dacă mi-aţi îndeplini o dorinţă ! Era dorinţa de a-i vizita casa . dacă n-am putut să vă văd. arunca seînteicri de foc în oglindă. creştea... adorabil! Era prima dată cînd Emma auzea spunîndu-i-se asemenea lucruri.mult.. domnul Rodolphe îi oferi unul. nici prin gînd nu vă trecea că acolo. îneît Emma lăsă capul în jos. nu poţi rezista la zîmbetul îngerilor! Te laşi dus de ceea ce este frumos. — Oh. copacii din grădină. Amintirea dumneavoastră mă duce la disperare ! Ah. continuă el.. continuă el.. ridieîndu-se. printre încrengăturile mărgeanului. dar atît de intens. — Dar dacă n-am venit. nici nu-i numele dumneavoastră : e numele altuia ! Repetă : al altuia ! Şi îşi ascunse faţa în mîini. Emma se întoarse spre el. — Ce mârinimoasă aţi fi. asemenea unei fiinţe care lîncezeşte într-o etuvă... ipocrizie.. Rodolphe începu : — Emma. iar Emma dc-abia-i răspunse ia primele fraze de politeţe. un singur cuvînt! Şi. atît de departe. — Sigur ! Minunat.. însera. aşezîndu-se alături pe un scăunaş.. vedeţi. Numele lui a devenit sinonim cu făţărnicie. şi aureola barometrului. tocmai se ridicau amîndoi. era cît se poate de îngrijorat. Emma refuză . ■— Nu. Mă voi duce departe. 102 — Eu.. — Doamna tocmai îmi vorbea despre sănătatea dumisale.. descendent al unei familii nobile spaniole. voia s-o cunoască .. pe nesimţite. care lucea în bătaia lunii.. cruzime. acoperişul.Bună ziua. Ah. imaţimă !. vă iubesc. de-a lungul geamurilor. îi zise Rodolphe.. N-am vrut să vin. replică Rodolphe cu o voce plină de melancolie. începu el. priveam casa dumneavoastră. se întindea molatică. Era singură. — A. numele acesta care-mi umple sufletul şi care mi-a scăpat de pe buze. Aşadar. Bună idee ! Ar trebui s-o urmezi. întreagă la căldura acestor vorbe. întemeietorul celei mai reacţionare organizaţii a bisericii catolice : Ordinul Iezuiţilor. o văzu pe Emma pălind. pe cînd celalalt profită de asta ca să-şi revină puţin. perfect!. Rodolphe 6e lăsa sa alunece jos de pe scăunel . Charles îl întrerupse : într-adevăr. — Ei bine. asta-i iot ! Nici nu vă daţi seama ! Spuneţi-mi un cuvînt. astăzi. nu ! răspunse Rodolphe.. Plec. intrînd în sală. Rodolphe îl întrebă atunci dacă nu cumva călăria i-ar face bine. — Domnule ! exclamă ea. totuşi. mă sculam.

de îndată ce rămaseră singuri : De ce nu primeşti propunerile domnului Bouîanger. iar siluetele lungi ale plopilor. continuă el. Se auzea răsuflarea cailor. apoi. care sînt aşa de amabile ? 101 Emma luă un aer îmbufnat. Cu capul puţin aplecat. Pielea şeilor scîrţîia. Cînd costumul fu gata. Din cînd în cînd schimbau cî. cu vîrful potcoavelor. şi niciodată sătucul acela nenorocit în care trăia nu-î păruse atît de mic. pîlcuri de copaci apăreau deodată ca nişte stînci negre . dcstrămîndu-se. maică-sa îi răspunse făcîndu-i semn cu mînerul cravaşei. am să vi-l trimit . cu grădinile de pe malul apei. Printre crestele colinelor. nu. în poiană. Pămîntul. din piele de căprioară. porniră amîndoi deodată dintr-o săritură . uitîndu-se cum se îndepărtează. gata de plecare. căzute pe jos. — Dumnezeu ţine cu noi. zise Bovary. în clipa cînd intrară în pădure. ca să-şi recunoasă acolo casa . îşi flutură ziarul. Rodolphe şi Emma o luară pe sub poala pădurii. A doua zi. spuse că acum căruţaşul. cel căruia i . cu mîna ridicată şi braţul drept întins. Din mers. curţile. — Plimbare frumoasă ! strigă domnul Homais. se zăreau uneori departe acoperişurile din Yonville. Cum simţi pămîntul sub copite. Rodolphe sosi în faţa porţii lui Charles cu doi cai frumoşi . Cei doi cai o luară la goană. Şi mai ales prudenţă ! Multă prudenţă ! Şi. la amiază. caii rostogoleau înaintea lor. Charles îi scrise domnului Boulanger că soţia sa îi stă la dispoziţie şi că el se bizuie pe bunăvoinţa lui. în bătaia unei raze de soare. conurile de brad. — Ei. cînd îl văzu aparînd pe scara de ia intrare într-o haina lungă de catifea şi cu pantaloni de tricou alb. fu îneîntată de ţinuta lui. valea toată era parcă un nemărginit lac şters. zidurile şi clopotniţa bisericii. întoreîndu-se deodată. Alături. iar altele.stărui. ■ea. — Am să trec pe-acolo. apoi. Plescăi din limbă. — A. printre brazi o lumină adumbrită plutea în atmosfera călduţă. La poalele dealului. îl aştepta. Rodolphe se pleca şi le scotea una 166 . într-adevăr. păreau ca nişte vîrtejuri ridicate de vînt. caii se opriră brusc. De la înălţimea la care erau. se lăsa legănată pe şa în cadenţa galopului. Rodolphe galopa alături.A. Gîndul de a avea un costum de călărie o făcu să se hotărască. calul Emmci o luă la galop. puţin îmi pasă ! răspunse Charles. Apoi. care ieşeau pe deasupra cetii. Pe cîmp se lăsase ceaţă.e-o lfio vorbă. tot înainte. şi chiar şi spiţerul îşi lăsa treaba şi începu să-i dea sfaturi domnului Boulanger. — Băgaţi de seamă ! Nici nu ştiţi cînd vine o nenorocire ! Poate că vi-s caii prea iuţi! Emma auzi nişte zgomote deasupra capului : era Felicite. va fi mai uşor pentru dumneavoastră. Justin o şterse de la farmacie ca s-o vadă. unul avea fionguri roze la urechi şi o şa de damă. care bătea cu degetele în geam ca s-o distreze pe micuţa Berthe. şi. a căror neS» fîrşită perindare o ameţea puţin. Credeţi ? întrebă ea. foarte bine ! Vă mulţumesc. Printr-o spărtură de nori. ieşi soarele. Rodolphe slăbi frîul. roşiatic ca praful de tutun. şi voalul ei mare. Emma îşi închidea pleoapele pe jumătate. Ici şi colo. zise Rodolphe. Din cînd în cînd Emma întorcea capul ca să nu-i întîlnească privirea. căută mii de pretexte. şi. o să vină cu mine . avea mereu ameţeli. muia zgomotul paşilor .se luase linge. se topeau în înaltul cerului. gîndindu-se fără îndoială că Emma nu văzuse în viaţa ei aşa ceva . care se evapora în văzduh. ca să araie că totuşi a venit pentru ceva. Rodolphe îşi pusese nişte cizme lungi. —. şi în cele din urmă spuse ca asta ar putea sa para ciudat. nu . — Să mergem înainte. suluri de aburi se întindeau în zare . moi. albastru se linişti. Sănătatea înainte de toate ! Nu ai dreptate ! — Şi cum vrei tu să călăresc fără costum de călărie ? — N-ai decît să-ţi comanzi ! răspunse el. şi atunci nu vedea decît trunchiurile brazilor. Ferigile lungi de pe marginea drumului se prindeau de scările Emmei. Fetiţa îi trimise de departe cu mînuţa o sărutare . Era în primele zile ale lui octombrie. sus pe creastă. din mers.

drăguţ. ca şi cum ar fi înotat în valuri de azur.după alta. Jur împrejurul ei. pline de mărăcini înfloriţi. îi spuse brusc : — Ei. Emma respira întretăiat. printre făgaşuri. Sînt o nebună . care săreau să se ascundă. Rodolphe legă caii. după cum le erau frunzele. ici şi . consimţi el. nu ! Ştiţi foarte bine. — Rău fac. Paşii lor. Emma mergea înainte. ca-ntr-un leşin.. iar Rodolphe. Dar auziră caii mîncînd frunze. Ajunseră într-un loc mai deschis. cu toate că îşi ţinea trena ridicată. Erau luminişuri mari. şi atunci Emma simţea cum genunchiul lui îi atinge în treacăt piciorul. şi covoare de viorele se întindeau printre desişurile copacilor ceauşii. trecea alături de dînsa ca să dea la o parte crengile. cu ochii ficşi. Deseori prin tufişuri se auzea foşnind o uşoară bătaie de aripi. După o suta de paşi. Emma ! Emma ! ieo — Ah ! Rodolphe !. de gîndul dumneavoastră. Rodolphc îi spunea : — Ce-aţi avut ? De ce ? N-am înţeles. oftînd adînc. imaculată şi neclintită. tot mişcînd cu vîrful piciorului nişte surcele care erau pe jos. soarele o orbea. Emma-i luă braţul. Rodolphe arunca ochii împrejur. croncănitul răguşit şi plăcut al corbilor care zburau spre stejari. — De ce ?. şi Rodolphe începu să-i vorbească de dragostea lui. Rodolphc veni spre ca cu braţele deschise. muşeîndu-şi mustaţa. curaj ! o îndemnă el. Nuferi veştezi pluteau neclintiţi printre trestii. Emma repetă : — Undc-s caii ? Unde-s caii ? Atunci. o cuprinse de mijloc. Alteori. şi. Dar am nevoie de dumneavoastră pentru a trăi. gingăşia ciorapului alb. serios.. Emma căută încetişor să scape. mai şopti ea. cu undele înverzite de lintiţă. sfios. pleeîndu-se pe umărul lui. — Oh ! nu aşa curînd.' Nu trebuie să vă ascult. Rodolplie o apucă de încheietura mîinii. Descălecară. îngerul tatu ! Şi întinzînd braţul. unde se tăiaseră semin-cerii. Şi imediat fu iarăşi respectuos. mergînd în urma ei. Fu calm. împrejurul unui eleşteu. uitîndu-se lung la el.. între postavul negru şi botina neagră. Să nu plecam ! Mai staţi! O duse mai departe.. Se întoarseră.. — Sînt obosită. mergînd. uite. Stofa rochiei i se prindea de catifeaua hainei lui. se rugă Rodolphe. Dar cînd auzi fraza : — Oare de-acum nu ne leagă aceeaşi soarta ? îi răspunse : t* 167 l — A. ca gura încleştată. cu ochii numai lacrimi. roşcaţi sau aurii. Emma se opri. Apoi. foşnind în iarbă. sus. pe muşchi. cedă. spunea ea. E cu neputinţa ! Şi se ridică să plece. am nevoie de ochii dumneavoastră. să nu mai vorbim de asta. nu-i aşa ? în sufletul meu sînteţi ca o madonă pe un piedestal. Fiţi prietena. îngăimă : — Oh ! Mă speriaţi! Mă chinuiţi! Să plecăm ! — Dacă trebuie. Rodolphe o susţinea aşa. faţa i se vedea într-o transparenţă albăstruie. Se aşezară pe-un trunchi de copac doborît. şi prin voalul care cădea oblic de pe pălăria ei bărbătească pînă pe şolduri. drept printre crengi. luînd altă expresie. tremurînd. sau. Cerul se făcuse albastru. Nu mai mişca o frunză. melancolic. Rodolphc schiţă un gest de mînie şi de plictiseala. Emma se opri. mai încercaţi. Scara îşi aşternea umbrele. care i se părea ceva din trupul ei gol. cu un surîs straniu. de glasul. cu ochii îndrăgostiţi şi umezi. sus de tot. într-un freamăt prelung şi ascuzîndu-şi faţa. — Hai. zise ea. — Dar unde mergem ? Rodolphe nu-i răspunse. rău fac. Emma se opri din nou .. contempla. Unde-s caii ? Să ne-ntoarcem. Dar o încurca rochia prea lungă. Vă înşelaţi. sora. îşi lăsă pe spate gftul alb... trecînd de sus. Emma se dădu înapoi. La început n-o sperie cu prea multe complimente. speriau broaştele. Emma îl asculta cu ochii în pămînt.

Se întoarseră la Yonville pe acelaşi drum. cînd Charles plecase înainte de a se crăpa de ziuă. cu clocote de veselie. Na avusese niciodată ochii aşa de mari. şi care. să o mai cheme pe nume şi să-i repete că o iubeşte. am oprit-o. într-o dimineaţă. după un sfert de oră : — Ieşi astă-seară ? — Da. şi sîngele alergîndu-i prin trup ca un fluviu de lapte. departe de tot. în umbră. pe care Emma o găsea întotdeauna prea scurtă. — Emma ! zise el. în fiecare seară. fără remuşcări. bucuriile dragostei. ca o muzică. am cumpărat-o. drumurile. dragul meu. fără să se uite înapoi.colo. Nu suferise destul ? ! Dar acuma triumfă. în care totul va fi pasiune. Emmei îi veni chef să-l vadă pe Rodolphe chiai atunci. Emma era minunată ! Dreaptă. A doua zi cunoscu noi plăceri. într-o crăpătură a terasei. De altfel. socotindu-se într hiparea tipului de amantă pe care-l rîvnise atît de mult. iar dragostea. are o iapa bătrînă. între cele două iumînări aprinse. acea înfrigurare a fericirii în care nu mai spera. aşa de negri şi de adînci. o transfigura. sînt sigur. La masă. ea-şi simţea inima care începea iar să-i bată. avea să cunoască. şi Emma o asculta. şi sta cu cotul lîngă marginea farfuriei. Gu ţigara de foi între dinţi. în sfîrşit. prin locurile goale dintre acele culmi. Aşadar. delir : o imensitate albăstruie o împresura. o voce tărăgănată.. cu mijlocul subţire. jos de tot. extaz. Atunci. se prefăcu însă că nu-l aude cînd o întrebă cum a fost plimbarea . am făcut bine ? Ea încuviinţă dînd din cap . una lîngă alta. fără zbucium.. şanţurile. şi mulţimea lirică a acelor femei adultere începu să-i cînte cu glasuri de surori care o vrăjeau. Gîndul acesta o făcu să gîfîie de poftă. 109 ■— Ce este ? — Ştii. . Emma încerca satisfacţia răzbunării. Văzură în noroi. Stăteau unul lînga altul pe un pat de frunze uscate. soţul găsi că arată bine . îşi făcu să joace calul pe caldarîm. Ceva delicat. Lumea se uita pe fereastră. Mai întîi se simţi ca zăpăcită . Din ziua aceea îşi scriseră regulat. împrejurul lor nimic nu se schimbase . ca şi în ajun. Spune. lîngă rîu. flmbinîndu-se. începea ceva minunat. Atunci îşi aminti de eroinele din cărţile pe care le citise. culmile simţirii sclipeau în gîndurile ei. pe frunze sau pe jos. Emma-I vorbi de tristeţile ei. pe Rodolphe şi strînsoarea braţelor lui în freamătul frunzişului şi şuierul trestiilor. Apoi adăugă : Gîndindu-mă chiar că asta o să-ţi facă plăcere. şi totuşi pentru ea se întîmplase ceva cu mult mai însemnat decîţ dacă munţii s-ar fi clintit din loc. Ea însăşi era o părticica reală a acestor închipuiri şi îşi împlinea îndelunga visare a tinereţii. s-ar putea lua cu vreo trei sute de franci. Rodolphe o întrerupea cu sărutările lui. Din cînd în cînd. julită doar puţin la genunchi. Erau în pădure. ceva suav. care-i învăluia întreaga fiinţă. azi după-amiază am trecut pe la domnul Alexandre.. auzi pe celelalte coline un ţipăt nedesluşit şi prelung. izbucnea întreagă. Emma îşi punea scrisoarea în fundul grădinii. Călare. fără îngrijorări. să stea acolo o oră şi să se întoarcă la Yonvillc înainte de a se trezi lumea. apoi. în roşeaţa serii. cu pereţii de paie şi cu acoperişul atît de jos. De ce ? — O ! nimic. aceleaşi pietre prin iarbă. mergînd iute. Putea ajunge repede la La Huchette. în coliba unor lucrători de saboţi. Le gusta din plin. şi într-o clipă se pomeni în mijlocul pajiştii. dincolo de pădure. tremurau pete luminoase ca nişte canari care şi-ar fi risipit penele în zbor. rămase uimită de cum arăta. urmele celor doi cai. şi aceleaşi tufişuri. Intrînd în Yonville. că nu puteai sta decît aplecat. Rodolphe ss apleca şi-i lua mîna să io sărute. tăcută. şi Emma-i cerea. Era o linişte deplină . departe. viaţa obişnuită nu-i apărea decît undeva. cu ultimele tresăriri ale nervilor ei zdruncinaţi. nimic. dar încă foarte frumoasă. urcă şi se închise în camera ei. îşi făcură jurăminte. RodoJphe venea s-o ia de-acolo şi punea în loo alta. cu genunchiul îndoit pe coama calului şi puţin îmbujorată de boarea vîntului. atîta vreme înăbuşită. Dar zărindu-se în oglindă. respira parcă din copaci. Rodolphe dregea cu briceagul unul din cele două frîuri care se rupsese. vedea copacii.. Şi cum scăpă de Charles. -uitîndu-se la el cu pleoapele pe jumătate închise. îşi spunea mereu : „Am un amant! Am un amant!" savu-rînd gîndul acesta ca pe al unei noi pubertăţi care i-ar fi venit pe neaşteptate.

Ţeava ieşea pieziş din gura unui butoiaş. pe marginea unui şanţ. Emma apăsă clanţa unei uşi şi. ieşi un om. îmbătată de dragoste. se oprea în loc mai palidă şi mai tremurătoare decît frunzele plopilor care se legănau deasupra capului ci. — La revedere. se strecura încet o lumină greoaie. pişe* 173 Emma nu-i răspunse nimic. temerile acestea ale lui Rodolphe o prinseră şi pe ca. ca diavolii aceia cu resort care ţîsnesc clin fundul cutiilor. La despărţire. cînd nu mai putea trăi fără dînsul. şi o strîngea la piept. De aceea i se părea mereu că aude venind paznicul. cu tot respectul cc-l purta legilor. Ceva peste puterile ei o împingea spre dînsul atît de tare. O scară mare. cu cele două sfîrleze în coadă de rîndunică care . Intră înăuntru. cînd. Ţi-e rău ? Spune ! în cele din urmă îi declară cu un aer serios că vizitele ei începeau să fie imprudente şi că se compromitea. văzînd-o venind pe neaşteptate. Emma bîjbîia clipind des . se uita îngrijorata în toate părţile. Dar cînd puntea pentru vaci era ridicată. la orice ţipăt. flutura în vînt prin fîneaţă . aicea sînt. Avea jambiere încătăramate pînă la genunchi. Cînd se întorcea de. nu se mai gînsise la nimic altceva. lira căpitanul Binct. care era pe masa de noapte. trebuia s-o ia pe lingă ziduri de-a lungul rîului . După ce-i reuşi această primă îndrăzneală. Pe urmă apuca de-a dreptul peste arături. iar picăturile de rouă prinse pe părul ei erau ca o aureolă de topaze în jurul feţei. avu deodată impresia că zăreşte o ţeava lungă de carabina aţintită asupra ei. îneît. Gînd văzu că-i Emma. Şalul. Era Rodolphe. Pe urmă Emma îi cerceta apartamentul. lîngă carafa de apă. o mare greutate îi căzu de pe inima. Prin perdelele galbene. Trăgea cu urechea la orice pas. Dar acum. se pieptăna cu pieptenele lui şi se uita în oglinda de ras. ca şi cum nu i-ar fi plăcut asia.. năpădit de buruieni pînă la jumătate. pîadind orice umbră care trecea în zare şi orice ferestruică din sat de undc-ar fi putui s-o zărească cineva. urca spre un coridor. de cum se crapă de ziuă. şi. Emma. rîzînd. Atunci Emma plîngea . Dincolo de ograda fermei era un corp de case . La început. El continuă : — Tare devreme aţi mai ieşit ! — Mda. bolborosi ea. legat pe cap. într-o dimineaţă. La ora aceea Rodolphe mai dormea. de-a lungul ferestrelor. de verdeaţă şi de aer curat. printre lamîi şi bucăţele de zahăr. Cînd vezt o puşcă. ţi-ai udat rochia ! 170 — Te iubesc ! răspunse ea. 172 X încetul cu încetul. ca şi cum la apropierea el zidurile s-ar fi dat singure în lături. Scoase un ţipăt. Rodolphe o trăgea spre el. Dar grija asta îi aţîţa plăcerea. în care se înfunda. — Tu eşti ? Tu eşti ? repeta el mereu. cu obrajii îmbujoraţi. merse totuşi înainte. deodată. buzele vinete de frig şi nasul roşu. întro zi. n-ar fi vrut să mai plece niciodată de lîngă Rodolphe. dreaptă. gata să leşine ds spaimă. şi domnul Binet. zări în fundul camerei un bărbat dormind. se agăţa cu mîna de tufele veştede de ridichioară sălbatică.. Emma se îmbrăca repede şi cobora tiptil scările care duceau spre malul apei. perceptorul căuta să-şi ascundă 'spaima prin care trecuse .se vedeau negre pe cerul palid al dimineţii. ca să nu cadă. ajungea gîfîind. acela trebuia să fie castelul. se felicita de fericirea şi ds şiretenia lui. foarte bine ! Foarte bine ! Cît despre mine. întoreîndu-i spatele. şi îndată intră în vorbă : — Nu-i cald. Cu asta. deschidea sertarele 'dulapurilor. era în contravenţie. aurie. cuprinzîndu-l pe după gît. totdeauna trebuie să dai de veste. dar e o vreme aşa de îmbîcsită.începea să mijeacă de ziuă. malul era lunecos. i-o tăie Emma. se temea de boi şi o lua la fugă . — Ar fi trebuit sa vorbiţi de departe ! strigă el. — A. ori de cîte ori Charles pleca devreme. Rodolphe se încruntă. căci jircfectura oprise printr-o decizie vmatul de raţe altfel decît din barcă. la orice scîrţîit de plug. .la ci. că. ia pîndă de raţe-salbatice. In camera lui intra parcă o dimineaţă de primăvară. îşi tot luau rămas bun cîte un sfert de ceas. — Dar ce ai ? îl întrebă ea. se temea să nu scadă în ochii lui «aii să nu-l supere. singiir-singurcl în butoiul lui. Emma recunoscu de departe casa amantului ei.. Vin de la doica la care-am dat copilul. de nu-ţi trece pasărea pe la gura ţevii. aşa cum mă vedeţi. Cum ai făcut să vii 2 Ah. De multe ori chiar punea între dinţi muşciucul unei lulele mari. din butoiaş. cînd se-ntorcea aşa.. domnule Binet. mirosind toată a mireasmă proaspătă de sevă. se poticnea şi se împleticea cu ghetuţele ei delicate. japca trasă ps ochi.

— Ce vă mai face fetiţa ? întrebă deodată doamna Homais. strigă spiţerul. dar ar fi fost mult mai bine să dibuiască în Yonville vreo casă mai feriu. ca să-mi curăţ curelăria de lac de la echipament. Se duse să stea pe banca de catifea din faţa ferestrei. punea dopuri la sticluţe. Rodolphe venea în grădina. vru. nu cunosc ! Vrei poate acid oxalic ? Oxalic. Charles. perceptorul ! Stătea în picioare în faţa tejghelei. După masă. adîncit cu totul în citirea notei de plată. nu auzise probabil nimic... 174 (căci farmacistului îi plăcea grovaz să spună doctore. mai bine du-to şi caută nişte scaune în sala cea mică . ca distracţie. Homais tocmai se repezea în faţa tejghelei. Nu-ncape îndoială că o să facă tot felul de presupuneri neplăcute.— Sluga dumitale. Atunci Emma. „N-are să mai plece odată ?" gîndea ea. Emma tresări. De altfel. ştii bine că nimeni nu se atinge de fotoliile din salon. nu-i aşa ? Binet îl lămuri că avea nevoie de-un corosiv ca să facă singur o apă de aramă pentru scos rugina de pe diversele accesorii de vînătoare. în timp ce sora lui mai mare dădea tîrcoale cutiei cu bomboane de mentă. dispreţuitor. adresîndu-l altuia. A doua zi hotărîră să organizeze întîlnirile lor . avîndu-l mereu înaintea ochilor pe imbecilul acela cu tolbă. sîn» persoane cărora le prieşte. luminat de reflexele borcanului roşu. de îndată ce se întuneca de tot. vă rog frumos. doctore 1 Uncie —• veche unitate de măsură.. cînd Binet îi ceru o jumătate de uncie de acid de zahăr.. care umplea pîlnii. cu Napoleon lîngă ea şi cu Athalie în urma ei. Emma se căi că s-a despărţit aşa de brusc de perceptor. o jumătate de uncie 1 de vitriol. — Linişte ! strigă bărbatul ei. ca şi cum. — Totuşi. patru uncii de ceară galbenă şi trei jumătăţi de uncie de negru animal. nimeni nu locuia prin împrejurimi. oftă adînc. către Emma. Rodolphe îi promise că o să caute el una. de trei sau de patru ori pe săptămînă. lipea etichete şi împacheta. — . şi cu siguranţă că el n-o să tacă din gură. Spiţerul se apucase să taie ceara. Dar Binet. — Justin. Apoi. Farmacistul începu să spună : — Cc-i drept. să meargă cu ea la farmacist. către Justin : Dar bagă de seamă să nu răstorni piuliţele . . Binet ghicise de unde venea. — Ce tare respiraţi ! zise doamna Homais. — De ce n-aţi adus-o ? începu iar.. că o să trăncănească ! Pînă-n seară nu făcu altceva decît să-şi bată capul punînd la cale tot felul de născociri mincinoase. Bună ziua. umezeala asta nu-i tocmai prielnică. şi primul om pe care-l zări în farmacie fu iarăşi el. egală cu 25 de grame. în şoaptă. nu face să vă urcaţi. s-ar fi răsfrînt şi aupra lui ceva din solemnitatea pe care o găsea în acest titlu). Emma voia să-şi mituiască servitoarea cu un cadou . scăpată din încurcătură. pe lîngă tăicuţul ei. — Acid de zahăr ? se minună farmacistul. — Sst! tistul Emma. arătînd cu degetul spre spiţer. Şi intră iar în butoi. aşa fiind. ieşi. răspuns-e el scurt. Emma scosese înadins cheia de la portiţă. — E-aşa de cald ! răspunse Emma. Nu ştiu.. — Să-mi mai daţi. Iertaţi-mă.. cînd doamna Homais îşi făcu apariţia cu Irma în braţe. doamna Homais. drumul acela nu ducea decît la La Huchette .o jumătate de uncie de răşină şi de terpentină. pe care Charles o crezu pierdută. începu iar perceptorul cu un aer şiret. care scria nişte cifre într-un maculator. numai din cînd în cînd se auzeau ţăcănind greutăţile 175 în balanţe şi cîte-o şoaptă de-a farmacistului cînd dădea cîte-o dispoziţie elevului. Şi pentru ca să-şi pună la loc fotoliul. văzînd-o îngrijorată. iar băieţelul se ghemui pe un scăunel. întrebuinţată mai ales de farmacişti. că trebuie să coboare. adu acidul sulfuric ! Apoi. căci toată lumea din Yonville ştia foarte bine că de un an de zile micuţa Bovary era acasă la părinţi. Pînă atunci încălziţi-vă la sobă. în sfîrşit. . Povestea cu doica era cel mai prost pretext.. doamnă. Cît ţinu iarna.. care voia să urce în apartamentul doamnei Homais: — Staţi. şi spunea : — Daţi-mi. vă rog. Cei dimprejur tăceau toţi.. Emma simţea că se înăbuşă.

pe care-o avea ascunsă în dosul cărţilor. Dar era atît de frumoasă ! Şi avusese atît de puţine femei v»5a de curate la suflet! Dragostea aceasta în care nu era nimic desfrînat era pentru el ceva nou şi. cum s-ar zice. care o indignă. în nopţile de vara. uneori. Cu toate acestea. ca şi cînd lectura ar fi distrat-o. şi în mijlocul tăcerii se auzeau cuvinte şoptite. în nopţile cînd ploua se adăposteau în cabinetul de consultaţii. ba chiar. o adevărată verighetă de căsătorie. se înălţau şi se lăsau ca nişte uriaşe valuri negre care veneau să-i acopere. iar Rodoîphe îşi ascunse nepăsarea din ce în ce mai puţin. Rodolphe avea o manta mare . Nu-i mai spunea. Rodolphe se instala acolo ca la el acasă. pe care bunul lui simţ burghez o dispreţuia. Emma. Nu-i venea să 178 creadă. Auzeau rîul curgînd în spatele lor. îşi schimbă felul de a se purta. Atunci. şi. dar uneori trebuia să aştepte căci Charles avea mania să trăncănească la gura sobei şi nu mai isprăvea. trosniturile stufului uscat de pe mal. — Ai pistoalele la tine ? — Pentru ce ? — Dar. •— De cine ? De bărbatu-tău ? Ah. îi spunea : — Sînt sigură că acolo. în privinţa asta. în sfîrşit. e tîrziu. . surîzătoare. Emma. ochii pe care de-abia şi-i zăreau li se păreau mai mari. cuvinte dulci. De altfel. ca atunci cînd i se păruse că aude pe alee zgomot de paşi care se apropiau. în sfîrşit. ca altădată. pe nesimţite. Emma aprindea o luminare de la bucătărie. în care se scufundase. în fundul inimii. iar acum îi cerea un inel. de vreme ce îi era sortita. Ar fi vrut să-l vadă mai serios şi uneori chiar mai dramatic. Fu nevoit să schimbe cu ea miniaturi. deveni şi mai drăgăstoasă . răspunse Emma. dezbrăcată. i se păru că scade sub dînsa. nici nu mai avea pentru dînsa acele dezmierdări fierbinţi care o înnebuneau . de parcă le-ar fi spus unui copilaş părăsit. — Da. Rodolphe arunca în obloane un pumn de nisip. îşi spunea el. o ducea fără să scoată o vorbă pînă în fundul grădinii. Răcoarea nopţii îi făcea să se strîngă în braţe mai tare . Daca ca vorbise serios. scoţîndu-l din deprinderile uşuratice. se uita la dînsa atît de îndrăgostit. Deseori ea-i vorbea de clopotele serii sau de vocile naturii . Rodolphe stinse lumînarea. o învelea într-însa. Emma începea să se pregătească de culcare . şi Emma zări mîlul. aştepta ca pe jăratic . din pat. Biblioteca. Rodolphe îşi pierduse mama de douăzeci de ani. şi senzualitatea. suspinele buzelor lor li se păreau mai puternice . şi nu se putea stăpîni să nu facă pe socoteala lui Charles o mulţime de glume de care Emma se simţea stingherită. Emma era din ce în ce mai sentimentală. sărmanul de el! 177 12 Şi Rodolphe îşi termină fraza cu un gest care voia să spună : „L-aş strivi c-un bobîrnac !" Emma rămase uluită de curajul lui. care o făceau să plînga'. între şopron şi grajd. ca să te aperi. şi uneori. căci el nu avea nici un motiv să-l urască pe acest Charles atît de cumsecade. în semn de veşnică unire între ei. Charles se întorcea cu faţa la perete şi adormea. şi. pe aceeaşi bancă de leaturi putrede unde altădată Leon. Emma îi făcuse un mare jurămînt. din cînd în cînd.• iar altă dată despre mama ei şi despre a lui. Emma îl consola de pierderea ei cu tot felul de vorbe dulcege. tresărind toate deodată. apoi lua o carte şi citea foarte liniştită. umbre dese se învolburau prin întuneric. Dar Charles. să-şi taie şuviţe de păr. deşi simţea în asta un fel de mojicie. Acum Emma nu se mai gîndea deloc la el. nefiind. sus. ele amîndouâ binecuvîntează dragostea noastră. îneîntătoare. tot apartamentul îi stîrnea o nespusă veselie. Rodolphe se gîndi mult la istoria asta cu pistoalele. Stelele sclipeau printre crenguţele de iasomie desfrunzite. Atunci Emma o zbughea ţinîn-du-şi răsuflarea. l-ar fi făcut să sară pe fereastră. Ici şi colo.. aşa îneît marea lor dragoste. care cădeau în sufletul lor cu sonorităţi cristaline. de grosolănie naivă. ros de gelozie . atunci era ceva foarte caraghios. ce se răsfrîngeau în mii de vibraţii. o chema să se culce : — Vino odată. cu inima zvîcnind. fremătînd de nerăbdare. pe care el de asemeni nu-l prea găsea de bun-gust.Ca să-i dea de veste.. şi. sigur de dragostea ei. nu se mai sinchisi şi. daca ochii ei ar fi fost în stare. îi măgulea şi trufia. cuprinzînd-o de mijloc. Emma se ridica tresărind . Exaltarea Emmei. ca apele unui fluviu supte de albie. uitîndu-se la lună. toată. biroul. în chioşc. — yine cineva ! zise ea. 176 Dar fiindcă luminările îi băteau în ochi. vin ! îi răspundea. îse părea. ba chiar odios.

şi să vă dea bunul Dumnezeu toate fericirile l Mă doare foarte mult că n-am văzut-o încă pe scumpa mea nepoţică. pe care să le pun în dulap. draga mea Emma. Am aflat de la un vînzător ambulant. într-o noapte. că Bovary munceşte mereu din greu. tot rotindu-se în lumină. căci mi se pare ceva mai fragedă. Dar data viitoare. bagînd de seama că avea vîrfurile urechilor cam murdare. pe care l-am luat deunăzi la iarmarocul de la Yvetot. TbSodofe Rotiaidi" Emma rămase cîteva minute cu hîrtia asta groasă între degete. Asta nu mă miră. Benhe Bovary. Am avut un mare necaz cu droşcana. bietul meu copil ! Cît te iubesc ! Apoi. şi de cîte ori se apropia. de cînd sînt singur. ca un călător care lasă cke ceva din bogăţia lui pe la toate hanurile din calc. împreună cu celelalte două dinainte. Te sărut. Cînd treceai. mi-e aşa de greii. pe amîndoi obrajii. vîntoasa i-a zburat acoperişul tocmai în copaci.. dragi copii. cînd o veni. Cît te iubesc. şi pe tine. focul ardea . „Cît despre mine. ca doi soţi care întreţin tihnit flacăra căsniciei. în grădină. am să vă dau un cocoş. Ce fericire era pe-atunci! Ce libertate ! Ce speranţă ! Ce belşug de iluzii! Nimic nu mai rămăsese acum din ele ! Le cheltuise în toate aventurile sufletului ci. Acum. în viaţa ci de fată. şi. în sfîrşit. Asta se întîmpla tocmai în timpul cînd moş Rouault îşi trimitea curca. fetiţa se juca prin iarba care se cosea. Uscase scrisul cu cenuşă. a avut de scos o măsea. să las casa !" Aici era un spaţiu între linii. şi mai grea. o întrebă de-o mie de ori dacă n-o doare nimic. afară doar de-un guturai. fi schimbă cămăşuţa. fetiţa se apleca bătînd din palme. cînd veni primăvara. mînjii nechezau şi zburdau. care. era o zi însorită. Emma tăie sfoara cu care era legată de coş şi citi următoarele rînduri : „Dragii mei copii. dar că a văzut în grajd 179 12* două dobitoace. ca variaţie. plîngînd puţintel. nu dorea să-l iubească şi mai mult. dacă pot spune aşa. şi. căci prea era mofturos la mîncare. fiindcă pe cel care-l aveam l-am dat afară. unde m-am dus să tocmesc un cioban. nu ştiu cînd voi veni să vă vad. dar Emma îi urmărea gîndul plin de dragoste. unul faţă de celălalt. sînt sănătos. Nădăjduiesc că prezentei o să vă găsească sănătoşi şi că va fi la înălţimea celorlalte. Greşelile de ortografie se ţineau lanţ. Umilinţa de a se simţi slabă se schimbă într-un fel de ură. Al vosim tată care i'ă iubeşte. în dreptul odăii tale. care rămăsese uluită de atîta drăgălăşenie. si nu vreau să se atingă nimeni de ele. de unde-am înţeles că treburile merg. Sub fereastra ei era un stup. O subjuga. picrzîndu-le astfel mereu de-a lungul vieţii. ca şi cum atunci s-ar fi întors dintr-o călătorie. un prun care face prime văratice.Emma nu-şi dădea seama dacă îi părea rău că-i cedase sau dacă. Mare nenorocire pe capul nostru cu tîlharii ăştia! De altfel. Dar cine oare o făcea atît de nenorocită ? Unde era nemaipomenita catastrofă carc-o doborîse ? Şi Emma înălţă capul ISO privind împrejur. Ce mult trecuse de cînd nu mai stătuse lîngă el pe scăunaşul din faţa căminului şi de cînd ardea capătul unui băţ la pălălaia trestii-lor-de-mare care pîrîia ! îşi aminti de serile de vară pline de soare. Nici recolta n-a fost prea grozavă. mi-a arătat măseaua. şi auzi hohotele de rîs ale copilului. Cu a'âi mai bine. repezindu-se s-o sărute. era ca o necontenită vrajă. aerul călduţ. sună repede să-i aducă apă caldă şi o spălă. erau. în cele din urmă. Adio. pantofiorii.. şi trimiteţi-mi. în amintirea piciorului său lecuit. era şi necinstit. înapoi coşul. Era culcată pe burtă în vîrful unei căpiţe. Am sădit în cinstea ei. dragii mei copii. pentru ea. Lestiboudois grebla pe-alaturi. simţea sub papuci moliciunea covorului . Nu mai era dragoste. după şase luni. mi-a spus că nu. am luat o cafea împreună. ca şi cum bietul om ar fi lăsat tocul din mînă. sărutînd-o încă o dată ş. L-am întrebat dacă te-a văzut. pe care voluptatea o potolea. Rodolphe izbutind să îndrumeze adulterul după placul lui. şi parcă-l şi văzu pe tatăl ei aple-cîndu-se spre vatra căminului ca să ia cleştele. ca să viseze cîtva timp. şi uneori albinele. . călătorind astă-iarnă prin părţile voastre. ca şi cum ar fi căutat pricina suferinţelor eî. în dragoste. decit ca să-i facă mai tîrziit compoturi. Aproape că-i era frică de el. şi pe cea mică. în căsătorie. — Aduceţi-mi-o încoace ! spuse maică-sa. ciorapii. Cadoul era însoţit totdeauna de o scrisoare. se izbeau în geamuri ca nişte elastice mingi de aur. o dădu iar în mîinile servitoarei. căci de pe scrisoare alunecară pe rochie cîteva fire de praf cenuşiu. numai dacă nu cumva ţineţi mai mult să aveţi o bibilică. care-o străbătea ca cotcodăcitul unei găini care de-abia se vede printr-un gard de spini. Aparenţele erau totuşi mai liniştite ca niciodată. dimpotrivă. ginerele meu. O rază de aprilie sclipea pe porţelanurile de pe poliţă . Servitoarea o pinea de fustă. Multe complimente. vă rog. pe rînd. într-adevăr. fata mea.

sau că-şi tot scotea batista... uşurarea şi înfrumuseţarea bolnavului. de tablă.. mai puţin decît atunci cînd îţi taie o bătătură. Bovary obligîndu-sc să facă rost de aparatul de operat. îţi pierzi vremea degeaba. şi pînă şi domnul Tuvache. aşa că se simţea foarte încurcaiă în intenţiile ei de a se sacrifica.Seara. ceru să i se trimită de la Rouen cartea doctorului Duval. toata lumea-l îndemna. adică strefocatopodia. doamna Le-francois. Homais îi arătă apoi cît de zdravăn şi de sprinten o să se simtă după aceea şi chiar îi dădea să înţeleagă că o să aibă mai mult succes la femei şi rîndaşul începu să se hlizească. De ce. trebuie să te stînjenească mult în meseria ta. de şuruburi şi de piuliţe. Emma se arătă rece şi aproape dispreţuitoare. să construiască un fel de cutie. iar Charles se învoi. scăpat de şchiopătarea asta groaznică. în jos. domnul Homais. de lemn. cînd spiţerul veni tocmai la timp sa-i dea un asemenea prilej. continua farmacistul. spunîndu-şi în adîncul sufletului lui că nevastă-sa era un înger. micuţo. ce riscăm ? Gîndiţi-vă (şi începu să numere pe degete foloasele unei asemenea încercări) : succes aproape sigur. care nu se amesteca niciodată în treburile altuia.. în timp ce el studia equinusurile... vecinii. orice-ai zice. — De altfel. cu capul în mîini. prin fel de fel de argumente.. trebuia să se ştie mai întîi ce fel de picior sucit ave. varusurile şi valgusurilc. dragul meu. îl îndemna pe băiatul de la han să se opereze. Apoi îl punea la ambiţie : — Ce dracu. ca să ştie ce tendon sa-i taie iu! HfypoîyeC. de pildă. „O sa-i treacă. — Abia-abia dacă ai să simţi ! Poate o uşoară durere . de piele. orbirea asta de-a fugi de binefacerea ştiinţei. căci a fost un adevărat complot. într-adevăr. şi legenda creşte ca un bulgăre de zăpadă ! Şi cine ştie ? Cine ştie ?. îi bătea capul. Dar Charles nu-i prea dădea cine ştie ce prilejuri ca să revină la aceste sentimente mai bune. din curată omenie ! Aş vrea să te văd. ei. Capricii. împreuna cu un lăcătuş. dar ceea ce îl hotărî în cele din urmă fu faptul că asta mi avea să-l coste nici un ban. Binet.. înăuntru sau în afară). — Căci. 183 Totuşi.. îi spuse el Emmei." Şi lipsi la trei întîlniri de-a rîndul. la care nu se făcu economie de fier. „Cu mine nu-ţi merge. mai bine zis. După sfaturile farmacistului şi Iuînd-o de la capăt de trei ori. asta nu mă priveşte ! O fac numai pentru tine. spunînd că el nu pricepe încăpăţînarea asta. strefendopodia şi strefexopodia (sau. de legănarea asta a regiunii lombare. Doamne ! un articol trece din mînă în mînă. celebritate imediată pentru operator. Rodolphe o găsi mai serioasă ca de obicei." Şi se făcu că nici nu baga de seama suspinele ei pline de melancolie.. socoti el. se vorbeşte de el. o simplă înţepătură. operaţii de strefo-podie. .. soţul dumneavoastră n-ar voi să-l scape de această infirmitate pe bietul Hippolytc de la „Leul de aur" ? Ţineţi seamă că el n-o să se dea în lături să istorisească la toţi călătorii cum a fost vindecat. grea de vreo patru kilograme. precum şi strefipopodia şi strefanopodia (altfel spus : sucirea înăuntru şi ridicarea în sus). Artemise. se afunda în citirea ei.». îndemnat de spiţer şi de ea. să te duci să lupţi sub drapel ?. bărbat eşti tu ? Ce-ar fi fost dacă trebuia să faci armata. şi cum el era partizan al progresului. nimic n-o făcea pe Emma să creadă că el n-ar fi îndemînatic. puse pe un tîmplar ca. îi veni patriotica idee de a se face la Yonville. Emma era aceea care avusese ideea acestei dărnicii . şi apoi (aici Homais cobora vocea şi se uita jur împrejur). De-abia atunci Emma începu să aibă remuşcări. primarul. Charles se lăsă convins. Se întrebă chiar de ce nu-l putea suferi pe Charles şi dacă n-ar fi fost mai bine să-l poată iubi. 181 XI Citise în ultimul timp un articol în care era lăudată o nouă metodă pentru tratamentul picioarelor strîmbe . Nenorocitul primi. Cînd veni.. şi ce mulţumire pentru dînsa să fie ea aceea care să-l fi împins la un pas ca acesta. şi seară de seară. ca atunci cînd îţi ia sînge. şi avere ! Nu dorea altceva decît să aibă în viaţă un reazem mai solid decît dragostea.. pentru a fi la înălţime.. rîdea de el. Bovary putea să reuşească . cine m-ar împiedica să trimit la ziar o notiţă în chestia asta ? Şi. care să-i fi adus şi renume. Ah ! Hippolyte ! Şi Homais pleca. diferitele întorsături ale piciorului. Hippolyte rostogolea nişte ochi stupizi. Stînd pe gînduri. care.

ca să scape de varus . îneît este într-adevăr mare înghesuială la uşa stabilimentului. Noutatea încercării şi interesul pe care taţi îl aveau pentru bolnav au atras atîta lume. spuse Bovary. Servind atîta vreme. piciorul acesta ajunsese să capete va fel de calităţi morale de răbdare şi energie. ştiţi. mai sănătos... năvăli în odaie. — Fireşte. atît ca să minuneze mulţimea. că n-avea dinţi urîţi. 184 ţcrie. de altfel. şi pe soţia lui iubin-clu-l mereu .. Pe urmă Char-les. ţi-i arăta pe urmă recunoştinţa faţă de binefăcătorul tău ! Şi coborî să istorisească cum a reuşit operaţia celor cinci sau şase curioşi care aşteptau în curte şi careşi închipuiau că Ilippolytc are să apară mergînd ca toţi oamenii. poate că nu toată lumea ar pricepe . băgă de seama chiar.Laba piciorului era pe-aceeaşi linie cu gambi. cu acest equin. Era reclama pe care o hărăzise ziarului Fanai de Rouen. nu le-a tremurat mîna.. Hippolytc nu-şi mai venea în fire de mirare . băiatul prefera să se bizuie mai ales pe el. Şi el citi : — „Cu toate prejudecăţile care încă mai acoperă ca o plasa parte din întinderea Europei. de aţă cernită şi multe. şi la sfîrşit. Tendonul era tăiat. de îmbunătăţirile care trebuiau aduse în gospodăria lor . — Citiţi-o dumneavoastră. îi sări de gît. intitulat De arte medica VIII. Dar. cu surprindere." — Ah ! E prea mult. îi spunea spiţerul. în uşă. şi de cîte ori i se dădea vreo treabă mai grea. nici lui Gensoul. zise farmacistul : „Domnul Bovary. Astfel. operaţia se isprăvise. — Hai. după cincisprezece veacuri. ţinut de doamna Lefrancois. înecat de emoţie. O clipă îi trecu prin cap imaginea lui Rodolphe . sporindu-i averea. nu le-a fost mintea atît de încordată ca domnului Bovary cînd se apropie de Hippo-lyte. foarte îngrijorată.. lat într-adevăr cît un picior de cal. unul dintre cei mai distinşi practicieni ai noştri. plină de discuţii şi vise comune. trebuia tăiat tendonul lui Achile. ţinînd în mînă o foaie de hîrtie proaspăt scrisă. unul dintre cei mai distinşi practicieni ai noştri. Continuaţi. cînd făcu prima tăietură a maxilarului superior nu lc-a bătut inima atît de tare. strefopodul alerga sărind de dimineaţă pînă seara ca un cerb. — Ba nu. Erau încă în pat cînd domnul Homais. ale căror unghii negre erau ca nişte caiclc de potcoavă. Operaţia. căci medicul nu cuteza să rişte două operaţii dintr-o dată. cu toată împotrivirea bucătăresei. marţi. se aşezară la masă . Petrecură o seară îneîntatoarc. pe o masă. se tot apleca deasupra mîinilor lui Bovary. Charles mîncă mult. multe fese.. unde Enima îl aştepta. Nici lui Ambroise Pare. zvîrlind înainte piciorul sucit. „a operat un picior sucit. care este în acelaşi timp un act de malta filantropie. prea mult! spunea Charles. Vorbiră de avuţia care-i aştepta. cu degetele groase. de a încerca în sfîrşit oarecare dragoste pentru acest biet băiat care o adora.. îl vedeai mereu prin piaţă. cu tendoanele uscate. Charles crestă pielea . Şi. — Reiau. se auzi o trosnitură seacă. nici lui Dupuytren. vedeai alături. Dar fiindcă era un equin. Domnul Bovary. a fost făcută ca prin minune şi n-au apărut pe piele decît vreo . Le-o aducea s-o citească. vru chiar să ia o ceaşcă de cafea. 3 Aparat medical de tăiat tendoanele. Domnul Ilomais făcuse dis-de-dimincaţa toate aceste pregătiri. ca-n spitale. lumina începe să pătrundă to183 tuşi în satele noastre.. aşa incit era un equîn cu ceva din varuSj sau mai degnbă un uşor varus foarte pronunţat spre cquin. legătura imediată a unei artere . mai bun. rîn-daş la hotelul «Leul de aur» din piaţa Armelor. orgie pe care nu şi-o îngăduia decît duminica. micul nostru orăşel Yon-ville a fost teatrul unei experienţe chirurgicale. care a aplicat cel dintîi de la Cel-sus 1 încoace.. ceea ce n-o împiedica să fie întoarsă înăuntru. nicidecum. mulţimea trebuie sa. cu pielea zbîreită. după cc-şi încătarămă bolnavul în motorul mecanic. cît şi ca să-şi facă singur iluzii. autor al urnii tratat de chirurgie. a operat un picior sucit numitului Hippolyte Tautain.. rămînînd să fie prins mai pe urmă de muşchiul tibial anterior. care părea chiar mai zdravăn decît celălalt. se întoarse acasă. care s-a apucat să deschidă un abces printr-un strat gros de encefal . sărutîndu-le mereu. dar privirea ei se îndreptă spre Charles . potolcştc-tc. într-un jurnal. cu tenotomul2 între degete. zise Bovary. da' de unde !. şi chiar şi aşa tremura dinainte. toate fesele din spi• Ceîsus — celebru medic roman (secolul I al erei noastre). o piramidă întreagă de fese. de cîtc ori avea musafiri. ţopăind împrejurul căruţelor. de douăzeci şi cinci de ani. iar Emma era fericită să se simtă înviorată de un sentiment nou. Charles vedea cres-cîndu-i consideraţia." N-am folosit termenul ştiinţific pentru că. o mulţime de scamă. de teamă ca nu cumva să atingă cine ştie ce regiune importantă pe care nu o cunoştea.

văicărindu-se sub nişte pături groase. lîngă bucătărie. Ah ! scapaţi-mă !. şi tuşa Lefrancois îl mută în sala cea mică. parcă pentru a mărturisi că tendonul îndărătnic cedase. Hippolyte îl privea cu ochii plini de groază şi bolborosea plîngînd : — Cînd am să mă vindec ?. plină de vînătăi făcute de faimoasa maşină. o vindecare deplină ? Cinste dar savanţilor generoşi! Cinste minţilor neobosite. si cine ştie chiar dacă. De altfel. iar farmacistul. Hippolyte se plînsese mai demult că-l doare . după trei zile. prin vioiciunea şi săriturile lui. în sfîrşit. nu-l luase însă nimeni în seamă . Şi i se povesteau istorii cu oameni care toţi fuseseră vindecaţi cu alte leacuri decît ale lui. lucru ciudat. li aducea cîrpe pentru cataplasme şi—1 consola. gangrena se urca din ce în ce mai sus. ca să grăbească prinderea. era parcă gata să plesnească. fumau. nu-l vom vedea pe bravul nostru Hippolyte luînd parte la dansurile bahice. năpădită de muşte. după cît se pare. tuşa Lefrancois să alerge îngrozită. cîntau. cîte o ciozvînă de berbec.înghite ! Şi-i da un bulion grozav. ca să aibă şi el cel puţin o distracţie. înnebunesc î Charles se năpusti spre „Leul de aur". Totul ne face să credem că convalescenţa va fi scurtă . la viitoarea serbare sătească. A. cu o barbă lungă. Sta acolo. nu miroşi bine ! într-adevăr. săracul de mine !.. ca-re-l zări prin piaţă cu capul gol. beau. Hippolyte începea să se plictisească. îngrijorat şi întrebîndu-i pe toţi cei care urcau pe scară : -— Ce are interesantul nostru strefopod ? Strcfopodul se zvîrcolea în convulsiuni atît de groaznice. — Cum îţi mai merge ? îl întrebau...). în zilele de iarmaroc mai ales. strigînd : — Ajutor ! Moare !. cu ochii înfundaţi în orbite şi din cînd în cînd întorcîndu-şi capul năduşit pe perna murdară." Ceea ce nu împiedică deloc ca. Se îmbolnăvise şi Bovary. de o asemenea vecinătate. foarte amărît.. 187 Dar perceptorul. îneît toată pielea. în mijlocul unui cor de flăcăi veseli.. gata să-l dărîme. şi din loc în loc băşici din care chiftea un lichid negru. se plînse. — Nu te mai uita ce spune. ştiinţa săvîrşcştc acum pentru toţi oamenii! Vom ţine la curent pe cititorii noştri cu mersul acestui remarcabil tratament. nu te prea lauzi! Ce-ai căutat ai găsit. . Ar fi trebuit să faci aşa şi aşa. Pe tot piciorul se întindea o umflătură pămîntie. cîte o bucată de slănină şi cueodată păhăruţe de . trebui să se recunoască în cele din urmă că nu se plînsese chiar degeaba şi îi lăsară piciorul liber cîteva ceasuri... sforţărilor artei. Şi doctorul pleca.cîteva picături de sînge. oricum. Pînă în prezent starea lui nu lasă nimic de dorit. se opinteau să dea cu tacurile. cînd în jurul lui ţăranii ţăcăneau bilele de biliard.. bolnavul {afirmăm asta de visu *) n-a dat nici un semn de durere. după cinci zile. Atunci îl mutară pe Hippolyte în sala de biliard. zbierau. Formele piciorului dispăreau într-o umflătură atît de grozavă. Doamna Bovary venea să-l vadă.. Venea în fiecare ceas. spunea tuşa Le-franţois . în orice moment. bătîndu-l pe umăr. recomandîndu-i întotdeauna o dietă. îl îmbărbăta. şi cei doi savanţi socotiră că trebuie să-i pună iar piciorul în aparat şi chiar să-l strîngă mai tare. iar după asta adăugau în chip de alinare : — Asta-i fiindcă prea te cocoleşti! Scoală-te odată ! Te alinţi ca un rege ! A. palid. Na. mi-nunîndu-se grozav de cele ce văzură. pentru ca nu cumva să-i clintească piciorul din loc. Cu foarte multă băgare de seamă. caraghiosule. Se înfiinţa şi el. Hippolyto ncmaiputînd să rabde. Lucrurile luau o întorsătură serioasă. Dar de-abia se maî ogoiră vînătăile. 186 surzii vor auzi şi ologii vor merge ? Dar ceea ce fanatismul făgăduia odinioară aleşilor săi. 1 Fiind de faţă (lat. care lua masa acolo în fiecare zi. îneît motorul mecanic în care îi era prins piciorul bătea în perete. Şi. aprins la faţă. dovedind astfel tuturor. nu prea stătea singur. care-şi consacră nopţi întregi de veghe pentru îmbunătăţirea sănătăţii sau uşurarea suferinţei semenilor! Cinste lor! De trei ori cinste ! Nu e cazul oare să strigăm că orbii vor vedea. te-au chinuit destul ! Ai să slăbeşti şi mai tare. Săracul de mine.. îşi lăsă farmacia. în sfîrşit. îi scoaseră încă o dată maşinăria. scoase cutia şi apăru un spectacol hidos. mă băiete. gîfîind.

dăuna însănătoşirii lui Hippolyte. care era o celebritate. cîţi ani sînt de cînd nu tc-ai mai apropiat de sfînta masă ? îmi dau scama că îndeletnicirile tale şi vîrtcjul lumii au putut să te abată de la grija izbăvirii talc. să faci dintr-un ghebos un om drept! Pe Homais îi durea să asculte acest discurs şi îşi ascundea neplăcerea sub un zîmbet curtenitor. luînd o înfăţişare cucernică. spunea preotul cu glas părintesc. nişte coco-naşi. sau un Tatăl nostm. nerăbdătoare să-l vadă pe chirurg venind. au cerut îndurarea lui şi care cu siguranţă ca au murit împăcaţi. a fost în sat un eveniment nemaipomenit. Dar acum e ceasul să te gîn-deşti şi la ea.rachiu. sa-l aducă pe domnul Canivet din Neufchâtel. Cu toate acestea. Homais era doar toata pricina. deşi ticsită de lume. pe care el nu avea curajul să le ducă la gură. căci în curînd strefopodul mărturisi că. că zi cu zi muşchii se desfăceau mai tare. în vîrstă de 50 de ani. cloroformul şi li-totritia *. avea ceva lugubru. două precauţii fac mai mult decît una. în ziua aceea toţi localnicii s-au sculat mai de dimineaţă. 190 odată pînă la Yonville . lăsaţi-l în pace. Ca să-i facă la ciudă. Ce te costă ?. fă asta pentru mine. şi putrefacţia atotbiruitoare înainta mereu. fiindcă asta era voia Domnului. îmi făgă-duieşti ? Nenorocitul făgădui. cestilalţi. începu prin a-l compătimi de boala lui. Aflînd că starea lui Hippolyte se înrăutăţeşte. din prevedere. ale cărui reţete ajungeau cîteIntervcnţie chirurgicală asupra vezicii. Nu risca nimic. şi strada mare. preamilostivă Fecioara Măria. fără sa le pese de urmări ! Noi. Degeaba se tot schimbau doctoriile şi cataplasmele. dacă se însănătoşeşte. nu se dezlipea o clipă de la fereastră. ca o ultimă încercare. Zgîlţîindu-l pe domnul Homais de nasturele redingotei. şi să prindă repede prilejul de a se împăca cu cerul. declarînd scurt că trebuie amputat. confratele nu se sfii să rîdă dispreţuitor cînd dezveli piciorul acela gangrenat pînă la genunchi. Pe urmă. noi sîntem practicieni. aşa că. de îndată ce împrejurările îi îngăduiau. de aceea nu luă apărarea lui Bevary. ar dori să meargă în pelerinaj la Bon-Secours. Doctor în medicină. şi-i spunea mereu doamnei Lefranşois : — Lăsaţi-]. prăvălioarele nu mai vindeau nimic. La băcănie nu se discuta dccît despre boala lui Hippolyte. ca şi cum ar fi fost vorba de o execuţie capitală. şi doamna Tuvache. cine te-ar împiedica să spui dimineaţa şi seara un Slavă ţie. 188 spumndu-i totodată că trebuia să se bucure. tu îţi cam lăsai deoparte îndatoririle : rar te vedea cineva la slujbă . care. vindecăm pe cine-i bolnav. atunci cînd a fost să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu (ştiu bine că tu n-ai ajuns încă aici).. avînd tot interesul să nu-l suffere pe domnul Canivet. o mulţime de grozăvii pe care guvernul ar trebui să le interzică ! Dar vor să facă pe deştepţii.. Amputarea piciorului de la coapsă. — Căci. abatele Bour-nisien ceru să-l vadă. nevasta primarului. şi nouă nu ne trece prin minte să operăm pe cineva care-i sănătos ! Să îndrepţi picioare sucite ! Parcă poate cineva sa îndrepte picioare sucite ? E ca şi cum ai vrea. atîrnă chiar la căpătîiul bolnavului un agheasmatar plin. Chirurgul sosi într-o cabrioletă pe cars-o conducea singur. cînd tuşa Lefrancois îl întrebă dacă n-ar putea. Apoi. Strădania lui păru să dea roade. îi zdruncinaţi moralul cu misticismul vostru ! 189 Dar bătrîna nici nu voia să audă. cu situaţie bună şi sigur de el. şi-ţi vîrâ pe gît tot felul de leacuri. religia nu părea că-i vine în ajutor mai mult decît chirurgia. făcută de doctorul Canivet. Spiţcrul se înfurie împotriva a ceea ce ci numea manevrele preotului. nu scoase nici măcar o vorbă împotrivă. nişte filfizoni . întru totul ca ei. ca să ma îndatorezi. Să nădăjduim că. Stătea de vorba cu hangiţa şi chiar istorisea anecdote presărate cu glume şi jocuri de cuvinte. ne vei da o frumoasă pildă ! Astfel. aducea iar vorba de religie. Preotul veni şi-n zilele următoare. în cele din urmă. Charles încuviinţă. nu sîntem aşa de tari . noi nu sîntem nişte savanţi. dînd din cap. îşi jertfi demnitatea pentru interesele mai serioase ale negoţului. lăsînd la o parte principiile. carele eşti în ceruri ? Da. la care domnul Bournisien răspunse că nu arc nimic împotrivă . pe care Hippolyte nu le pricepea. de pildă. cu o crenguţă de mcrişor. pretindea el. şi. de la extremităţi spre pîntece. Dar cum arcul din dreapta se lăsase cu . se duse la farmacist să tune şi să fulgere contra măgarilor care au fost în stare să aducă un biet nenorocit în asemenea hal. Să nu-ţi pierzi totuşi orice nădejde : am cunoscut oameni foarte păcătoşi care. zbiera în farmacie : — Astea-s născociri de la Paris! Uite ce le trece prin cap domnilor din capitală ! E ca şi cu strabismul.

Putea să crape tot universul. între cearceafurile lui. pe cînd spiţerul stătea cu Artemise şi hangiţa. în timpul acesta. s-ar zice că el l-a asasinat. căci voi. de tot ce nu avusese. au să latre ! O sa meargă vestea pînă la Porges! pînă la Ncufchâtd ! pînă la Rouen ! peste tot! Cine şlie dacă n-au să se găsească confraţi care să scrie contra lui ? O să se işte o polemica. Se vedea de rîsul lumii. După ce intră ca o vijelie pe sub gangul de la „Leul de aur". domnul Canivet e un original !" Şi era şi mai stimat pentru această nezdruncinată îndrăzneală. pentru fiinţa aceasta. predispus la apoplexie. de tot ce n-a avut sufletul ei. avea grijă mai întîi de iapa şi de cabrioleta lui. pentru omul acesta. să vadă dacă mănîncă ovăzul cu poftă. apoi. te zguduie ! Şi apoi. suflecîndu-şi mînecile. ca şi cum de douăzeci de ori pînă atunci nu şi-ar fi dat destul de bine seama de mediocritatea Iui. se zărea o cutie mare. aceleaşi care apăruseră şi atunci cînd cu operaţia.. cu trei încuietori de aramă care străluceau minunat. de josniciile căsniciei. mă enervezi ! Şi el stătu jos.. Sîntem gata ? Haidem ! Dar spiţerul mărturisi înroşindu-se că el era prea impresionabil ca să asiste la o asemenea operaţie.. trecu în sala de biliard. şi asemuirea asta îi plăcu lui Canivet. — Stai jos. Homais se înfiinţa.. asta nu mă miră deloc. Emma îl privea . Atunci.. ca un butoi gol luat de mare şi rostogolit de valuri. Aicea-i mîna fatalităţii. la voia întîmplării. Stătea jos. domnii aceştia porniră o conversaţie în care spiţerul asemuia sîngele rece al chirurgului cu cel al unui general . căci. De asta eu nu-s aşa de delicat ca dumneata şi mi-i totuna dacă hăcuiesc un creştin sau cea dinţii găină care-mi iese în cale. staţi mereu cu nasul în borcanele voastre. în sală. dacă mai tîrziu Hippolyte ar muri. Bovary se făcu palid. farmaciştii. de ce ? în mijlocul tăcerii care umplea satul. Şi. Dumneata-mi pari. O socotea ca pe un har sfînt. şi nu şi-ar fi ieşit cu o iotă din obiceiurile lui. o sa spuneţi : obişnuinţă. apoi îşi continuă gîndu-rile. ca nişte rîndunele rănite. ale gospodăriei. acoperită cu marochin roşu. la gura căminului în care nu se făcuse foc. cînd în altul. cherestea trainică ! îmi duc viaţa cînd într-un fel. cercetă fesele aduse de Homais. îmi săpunesc barba cu apă rece (nu mi-e frig niciodată) şi nu port flanelă. ceea ce. Bovary nu îndrăznea să iasă din casă. care era aşa de deşteaptă !) ca să se înşele încă o dată ? De altfel. imaginaţia. gata să leşine. Trimiseră să-l caute pe Lestiboudois. de altfel. iar alături de dînsul. Chiar Ilippolytc putea sa-i facă un proces. în cele din urmă. ce are să spună el la vizite. pe urmă se duse la grajd. de visurile căzute în noroi. i se adresă doctorul. pe care. şi ceru să vină cineva care să ţină piciorul. — Cînd eşti simplu spectator. . Dar şi cei mai faimoşi chirurgi greşeau. Cizmele îi scîrţîiau pe parchet. trebuie să vă zdruncine sănătatea. ruinat. Dar asta n-au s-o creadă niciodată ! 19a Dimpotrivă. asaltată de o mulţime de presupuneri. ca un filozof. pe cealaltă pernă. va trebui să răspundă prin ziare. prin ce manie demnă de mila şi-a stricat viaţa cu necontenite sacrificii ? îşi aduse aminte ele toate înclinaţiile ei pentru lux. se zbătea între ele. îl treceau sudorile de spaimă. cu mîinile împreunate.timpul sub greutatea trupului lui. Oare cum făcuse ea (ea. în faţa lui. 191 — Fleacuri! îl întrerupse Canivet. care nu înţelegea nimic. zise ea. care nu simţea nimic ! .. şi domnul Canivet. amîndouă mai albe la faţă decît şorţurile lor şi trăgînd cu urechea spre uşă. străbătu un ţipăt si't-şietor. Ce dezamăgire !" Şi totuşi luase toate măsurile cu putinţă. cu toate că doc-terii de ţară o fac de ruşine. trăsura se apleca puţin în mers. fără să-i pese cît de puţin de Hippolyte. nu capăt nici un guturai. nu-i împărtăşea umilinţa . eu am sistemul nervos atît de. doctorul porunci zbierînd să i se deshame calul. de cîte ori ajungea la cîteun bolnav. în privinţa asta se şi spunea : „A. zicea el. au să rida. obişnuinţă !. Mai degrabă uită-te la mine : eu mă scol în fiecare zi la patru dimineaţa.Ce pacoste ! îşi spunea el.. Charles se plimba încolo şi încoace de-a lungul odăii. de tot ce dorise. — Contez pe dumneata. ştiţi. tot ce-a făcut a fost pentru el. După asta. pierdut! Şi imaginaţia lui. Şi. Şi cu toate astea. Totuşi. care se pierdu într-o ploaie de vorbe asupra cerinţelor artei sale. dimpotrivă. cu privirea fixă. încerca alta : aceea de a-şi fi închipuit că un asemenea om ar fi putut să aibă vreo valoare. Ea şi încruntă sprîncenelc într-o crispare nervoasă. în sfîrşit. pînă la ultimul om. revenind la bolnav. de tot ce ar fi putut să aibă ! Şi de ce. cu bărbia în piept. cînd l-or întreba ? Poate că totuşi a greşit cu ceva ? Căuta şi nu găsea.

. întretăiate de icniri ascuţite. de parcă ar fi fost pe moarte. ca să ghicească ce-a vrut el să spună . că soţu-i era odios şi viaţa îngrozitoare ! — Ce pot face cu ? îi strigă el într-o zi. şi tot necazul pe care-l aveau unul împotriva celuilalt se topi ca zăpada la căldura sărutului lor. într-adevăr. zău ! spuse el rîzînd. Ştii bine că te iubesc !. ca şi pe el. în toată tihna. ca de om beat. la marginea halelor. ca două săgeţi de foc gata să pornească. cu apucături atît de ordinare ca după întîlnirilc cu Rodolphe. — Ce ? întrebă Rodolphe. care. chiar în plină zi. şi. între genunchii lui. — Ah. cînd erau numai ei doi. plîngînd şi simţind nedesluşit cum îl împresoară ceva fatal şi de nepătruns. prin jaluzelele lăsate. Şi. dacă ai vrea !. XII Dragostea lor reîncepu.. cu mintea atît de greoaie. Linişteşte-te.Căci stătea acolo. în sfîrşit. Emma trîiiti uşa atît de tare. cu o privire tulbure. Charles se uita la ea lung. care-şi ştergea fruntea cu basmaua. mutra. dragă ! — Lasă-mă ! zise ea. a acelei talii puternice şi totodată zvelte. Homais ducea în mîna o cutie mare. — Eşti nebună. Charles nu i se părea niciodată atît de neplăcut.. amîndoi îndrep-tîndu-se spre farmacie. ascuhînd nemişcat ultimele ţipete ale celui amputat. roşie. Atunci. 193 13 — Doamna Bovary — Dar poate că era un valgus ? exclamă deodată Bovary. în urma lui. sub ochii ei. Cu cîi se dăruia mai mult unuia. în seara aceea. ca urletele îndepărtate ale unei vite înjunghiate. pierzîndu-şi răbdarea. făcînd şi pe soţia şi pe mironosiţa. Emma tresări. fugind din sală. iar Charles i se părea atît de străin de viaţa ei. a acelui om atît de cumpănit în gîndire şi atît de pătimaş în .. Şi. fără să bănuiască măcar că ridicolul legat de numele lui avea s-o atingă şi pe ed. tăcerea lui. Tot ce era al lui o înfuria . aproape înmărmuriţi că se văd. cu degetele atît de butucănoase. tăcuţi. Emma îi scria pe neaşteptate .. în sfîrşit. Stătea jos. Cum se poate ? 13* Emrna stărui . doborît. un temei şl parcă un sprijin în dragostea ci. îl chemase numai ca să-i spună că i s-a urît. Amintirea amantului o împresura cu ademeniri ameţitoare în care-şi arunca sufletul tîrîtă către această imagine de-un entuziasm nou . Se silise să-l iubească şi se caise plîngînd că cedase altuia. zbura la La Huchette : Rodolphe venea . învîrtind între degete o ramură de mărgean pe care o rupsese. întreaga-i făptură. dezlegîndu-şi repede şorţul. Emma avea un motiv. existenţa lui! Se caia ca de o crimă de virtutea ei din trecut. apoi îi făcea semn prin geam lui Jus-tin. Emma oftă.. care veneau unul după altul. ridicînd brusc capul. Adesea. cu atît îi era mai scîrba de celălalt . Rodolplie avu aerul că nu înţelege şi schimbă vorba. hainele de pe dînsul. cînd Rodolphe sosi în grădină.. Vino încoace ! — Destul ! strigă ea furioasă.. atît de imposibil şi de distrus. pe prima treaptă a scării de la intrare. şi se uitară unul la altul. atît de absent pentru totdeauna. se înflăcăra la amintirea capului cu părul negru care se răsucea într-o bucla spre fruntea arsă de soare. Se desfăta gîndindu-se la toate ironiile răutăcioase pe seama adulterului triumfător. Charles se întoarse către soţia lui : — Sărută-mă. pe doctorul Canivet. La lovitura neaşteptată a acestei fraze. Charles se prăbuşi în fotoliu. cu privirea pierdută. aiurea. cu modulaţii prelungi. închipuindu-şi cine ştie ce boală nervoasă. şi tot ce mai rămăsese din ea se dărîma sub loviturile înverşunate ale trufiei ei.. această dragoste sporea în fiecare zi din dezgustul pe care-l avea pentru soţul ci. vi-no-ţi în fire. fixa asupra lui Charles ascuţişul arzător al pupilelor ei. că sări barometrul din perete şi se făcu ţăndări pe jos. Se îmbrăţişară. roşie toată de mînie. Nu înţelegea deloc toi acest zbucium înlr-o chestie aşa de simplă cum este dragostea. atît erau de departe unul de altul în conştiinţa lor. în plin soare. Charles se uită afară şi. Pe trotuar se auziră paşi. căutînd să înţeleagă ce-ar putea să aibă.. în agonie. Care se tot gîndea. Emma îşi muşca buzele învineţite. îl zări.. cuprins deodată de dragoste şi de descurajare. îşi găsi amanta aşteptîndu-l jos. care căzu peste tot ce gîndea ea ca un glonte de plumb pe-un talger de argint. cu părul desfăcut. 194 — Ce ai ? Ce ai ? repeta el încremenit.. — Să mergem să trăim undeva.

Cînd trebuia să vina el. dar cînd Charles auzea de departe bocănitul sec al piciorului de lemn pe caldarîm. servitorul domnului Guillauniin. Trunchiul piciorului era căptuşit cu plută şi avea articulaţii cu arcuri. ca altădată. ceea ce-i dădu prilejul să treacă mereu pe la Emma. o rugă pe doamna Bovary să-i facă rost de altul mai uşor de purtat. negustorul. Nu trecu nici o săptămînă. şi daca nu căpăta măcar o parte din bani. la Roucn. şi Theodore. mergînd dintr-un capăt în altul al satului. broboadele. care nu-şi bătea capul atîta cînd le curăţa ea. pe carc-o văzuse. va fi silit să-i ia înapoi toate mărfurile pe care i . fără ca Charles să-şi îngăduie vreodată să crîcnească. doamna HomaiSj n-ar pnrta şi ca. Ca şi cum stăpîna ta. nu se mai sătura să privească toate nimicurile acelea femeieşti întinse împrejurul lui : jupoanclc de pînză. i le lăsa ei. apuca repede pe alt drum.dorinţe ! Pentru el îşi pilea unghiile cu o grijă de bijutier şi nu avea niciodată destula cold cream pe faţă şi nici destul parfum paciuli în batiste. pe care le irosea unele după altele. o cravaşa frumoasă. — Tare-ţi mai e frică să nu le strici ! îi spunea bucătăreasa. I — Eî. nu faci alta decît să te ţii de fustele femeilor ! Mai aşteaptă. Toate sertarele biroului erau goale : datorau leafa pe mai mult de cincisprezece zile lui Lestiboudois. gule-raşcle şi pantalonii cu cerculeţe strînşi cu şiret. de îndată ce stofa nu mai arăta ca nouă. n-ai văzut niciodată de-astea ? îl întreba drept răspuns Felicite.. şi pe urmă să te amesteci în treburi de astea! — Hai. se uita la 35nsa cum lucrează. neîndrăznind să umble în fiecare zi cu un picior aşa de frumos. iar Bovary aştepta cu nerăbdare banii ce avea să-i trimită domnul Derozerays. carc-i ţinea adesea de urîr. şi domnul Lhcureux io puse pe masă. pentru că doamna. toate numai noroi — noroiul de la întîlniri — care se fărîmiţa sub degetele lui. dar în cele din urmă el îşi pierdu răbdarea : era urmărit. Dar a doua zi se înfiinţa cu o factură de două sute şaptezeci dt. Bineînţeles că şi de data asta tot doctorul fu cel care scoase banii ca să-l cumpere. — Lasă-mă-n pace ! îi spunea ea. laţi la şolduri şi tot mai strînşi spre partea de jos. despre mii de nimicuri femeieşti. într-un magazin de umbrele. Emma se simţi foarte încurcată. care avea obiceiul să-i plătească în fiecare an în preajma Sfîntului Petru.franci. că mă duc sa fac ghetele. pe două trimestre servitoarei şi încă o sumedenie de alte angarale. Ea era cu şapte ani mai mare. să-ţi crească tuleie. Stătea de vorbă cu dînsa despre noile mărfuri de ocazie sosite de la Paris.. 11 vedeai. La început izbuti să scape de Lheureux. umplea de trandafiri cele dotiă vaze de sticlă albastra şi-şi dichisea apartamentul şi propria ei făptura cs o curtezană care aşteaptă un prinţ. Servitoarea trebuia să-i spele tot timpul rufele. iar Felicite nu se urnea toată ziua din bucătărie. Dar Hippolyte. a fost cel care sa însărcinat să-l comande. începea să-i facă curte. inele şi coliere. Astfel. Mat bine du-te şi pisează migdale . Emma se lăsa dusă cu uşurinţa cu care putea să dobîndească tot ce dorea. Tot aşa scoase trei sute de franci pentru un picior de lemn pe care găsi cu cale să-l dea cadou lui Hippolyte. Rczemîndu-se într-un cot de seîndura lungă pe care călca. îmbrăcată cu un pantalon negru şi la capăt cu o cizmă lustruită. doamna Homais. fără sa mai socotim mărunţişul. încetul cu încetul. o adevărată maşinărie complicată. Se împopoţena cu brăţări. Dar Felicite îşi pierdea răbdarea văzîndu-l cum se tot în-vîrteşte în jurul ei. se arăta foarte binevoitor şi niciodată nu-i cerea bani. la care se uita în bătaia soarelui. nu te supăra. ridttînd încetişor nori de praf. Emma avea o mulţime de ghete în dulap. — La ce slujesc astea ? întreba băieţaşul. mucosule. unde Justin. nu mai avea capital. Şi apuca îndată de pe pervaz ghetele Emmci. grăjdarul îşi reluă meseria. — Cum. treeîndu-şi mîna pe malacov şi pe copci. K'6 197' Domnul Lheureux. da ! Şi adăuga cu un aer gîndi-lor : — Parca asta ar fi cucoană cum e doamna. ca să i-o dea lui Rodolphe. mutînd din loc oala de scrobeală. Astfel vru să aibă. da.

dar Emma nu mai vru să audă de nimic . nu ! Nu-i aşa că nu-ţi place nici una ? Sînt unele mai frumoase. din partea cmnului Derozerays. sfîşiată de furiile dragostei. începu să invoce tot felul de pretexte. cu timpul. ştii ? Cîteodată. 191 Emma începea să plîngă. Rodolphe descoperi în această dragoste alte plăceri pe care lc-ar putea dobîndi. pe care Charles o găsise odinioară pe drum şi pa care Emma o păstra. dar eu ştiu să iubesc maî bine. Refuză mai multe . după aceea ea rămase cîteva clipe pipăind în buzunarul şorţului cele două monede de cîte cinci franci. ca şi cum bogăţia sufletească nu s-ar revărsa cîteodată în metaforele cele mai goale. în care batem mereu nişte melodii bune să facă urşii să joace. tiradele exagerate care ascund sentimente mediocre .. nu-i nimica ! îşi spuse ea . eşti puternic! Auzise de atîtea ori spunîndu-i-se vorbele astea.. că nu mai aveau nimic nou pentru el. — Vă propun o învoială. şi ele-i zîmbesc. el se apropie. Omul acesta cu atîta experienţă nu-şi dădea seama de deosebirea sentimentelor dedesubtul asemănării de expresii. Emma era la fel ca toate amantele. Făcu din ea o fiinţă supusă şi stricată. sigur pe descoperirea lui. Eşti regele meu. Atunci. Dar cu acea putere de a judeca proprie celui care în orice acţiune.). 11 auzi pe Charles ureînd scara : aruncă aurul în fundul sertarului şi luă cheia. Rodolphe mai primise un sigiliu cu următoare deviză : Amor nel cor 1.. şi farmecul noutăţii căzînd încetul cu încetul. găsind-o tiranică şi prea copleşitoare. atunci nu mai contenea cu reproşurile. frumos. Socoti că orice pudoare e de prisos. Sînt roaba şi concubina ta. mi-i aşa de dor să te văd! Şi mă-ntreb: „Oare unde-i acuma ? Poate că stă de vorbă cu alte femei. înflo-rindu-şi protestele cu tot felul de jocuri de cuvinte. Zău dacă n-aş cere-o înapoi de la domnul. Pentru că buze desfrînate sau lacome de bani îi mai murmuraseră aceleaşi fraze. Nu-mi pare rău decît de cravaşa. dacă în locul -nunei cuvenite aţi vrea să luaţi. să pună banii la loc. Se jură să facă economii. se grăbi Emma.le dăduse. 198 După trei zile. Te iubesc atîta. Lheureux se înfiinţa iar. niciodată. Şi. se ţine deoparte.' Emma mai avea şi idei ciudate : — Cînd o să bată miezul nopţii.. . punîndu-i în palmă paisprezece napoleoni. ea stărui. iar el se silea s-o împace. Negustorul rămase încremenit. — Mult ? — Bineînţeles. veşnica monotonie a pasiunii. răspunse el. şi graiul omenesc e ca o căldăruşă spartă. 1 Cu iubire în suflet (it. nu mai credea decît foarte puţin în curăţenia acestora . pentru ca. — Poftim... în sfîrşit. „Ei. ca să-şi ascundă dezamăgirea. nu-i aşa ? — Crezi că m-ai luat virgin ? exclama el rîzînd. care are totdeauna aceleaşi înfăţişări şi acelaşi limbaj. în toată goliciunea ei. -— N-ai mai iubit altele. spunîndu-i că stă la dispoziţia ei pentru orice servicii. sa te gîndeşti la mine. gîndea el." Pe lingă cravaşa cu minerul de argint aurit. Şi dacă îi mărturisea că nu s-a gîndit. nici concepţiile.. pentru că nimeni. lăsă să apară. cînd intră bucătăreasa şi puse pe cămin un fişic de hîrtie albastră. vom vedea. Se purtă cu ea fără prea multă ceremonie. atunci cînd noi am vrea să înduioşăm stelele. o să uite.. o tabachera întocmai ca a vicontelui. ar mai trebui scurtate. Emma se repezi la el şi-l desfăcu : cincisprezece napoleoni. deştept. am glumit şi eu. începu el . Era onorariul. cît te iubesc ! o lua ea de la capăt. nu-şi poate exprima exact cum trebuie nici cerinţele. Se gîndea cum să iasă din încurcătură. Aceste cadouri însă îl umileau. — Ei. o eşarfă ca s-o poarte la gît şi. îi spunea." Oh. că nu mai pot fără tine. — N-aveţi decît să le luaţi ! zise Emma. Era un fel de înrobire . şi totul se termina întotdeauna cu veşnicul : — Mă iubeşti ? ■— Fireşte că te iubesc ! îi răspundea ci. restul pe care i-l dăduse. iă Rodolphe se supuse. — Nu ! Nu ! sări ea. „Aha. a mea eşti!" gîndi Lheureux. nici durerile. ca o haină. ieşi repetînd încetişor ţi cu şuieratul lui obişnuit: — Fie ! Vcm vedea. — Ah. . idolul meu ! Eşti bun. şi în cele din ur.

. îmbrăcată într-o jiletcă strînsă tare pe talie. Emma se aruncă cu faţa în jos pe pat şi plînse ca un copil. — Bagă de seamă. om de aproape 40 de ani. Deveni mai îndrăzneaţă în pliviri. Mamă !. să aiirne la oblon un petic de hîrtie albă. îi veni să deschidă fereastra. după o ceartă îngrozitoare cu bărbatu-său. o şterse repede din bucătărie. îşi îngădui să facă observaţii. cei care încă mai aveau îndoieli nu se mai îndoiră cînd într-o zi o văzură coborînd din Rîndtmica. Se înţelesese cu Rodolphe ca. Emma bătea des din picioare. consoleaza-tc. Oh ! Te implor ! 202 Şi se repezi spre gura lui ca pentru a-i prinde consimţă-mîntul neaşteptat. deodată. să vină repede în străduţa din spatele casei. mărturisit într-un sărut. în sfîrşit. în ajun. cum îi auzi paşii. ar trebui să supravegheze ce fac servitorii. dacă ai şti! Şi începu să-i povestească tot.. îneît doamna Bovary o întrebă dacă nu cumva îşi apără propria ei cauză. Emma începu să rîdă . ca dacele de Clarcncc în butoiul lui cu vin grecesc. Răpeşte-mă !. pentru ca. Multe alte lucruri nu-i plăcură : mai întîi Charles nu-i ascultase sfatul de a-i interzice să mai citească romane . — Ce? — Fiică-ta ? . Auzind asta. cu capul vîrît în pernă. nu fu burgheza cea mai puţin indignată. bietul meu îngeraş. trecînd pe coridor. unul care purta barbă neagră. în cazul unei îmîmplări neobişnuite. Nu trecu însă mult şi avu impresia că merge cineva pe trotuar. niciodată nu o iubise atît. ai răbdare. şi sufletul ci se 200 afunda în această beţie în care se îneca. îneît el nu mai înţelegea nimic. ca şi cum ar fi vrut sa sfideze lumea. deznădăjduită.. curaj.. implorînd în genunchi să se împace . Numai sub influenţa vieţii ei amoroase de fiecare zi doamna Bovary îşi schimbă felul de a fi.. îşi îngădui chiar necuviinţa de a se plimba cu domnul Rodolphe cu ţigara în gură. repctînd : — Ah ! Ce educaţie ! Ce ţărancă ! Charles alergă spre maică-sa. — Dar.. începu Rodolphe. Emma dădu semnalul şi aştepta da trei sferturi de oră. sărind deodată ca arsă. afară. poate şi mai rău . umflînd cele întîmplate. Charles se întoarse către nevastă-sa. doamnă. dar el ji dispăruse. dar bătrîna se înfurie. şi care. spunînd că. — Hai. mai slobodă la vorbă . plină de admiraţie pentru el.. mîndră ca o marchiză. născocind şi pierzîndu-se în atîtea amănunte. ghemuită. dacă nu vrea să-şi bată joc de bunele purtări. — Emma !.. doamna Bovary-mama. După asta. — Dar de patru ani tot rabd şi mă chinui!. iar doamna Bovary-mama. apoi nu se împăca deloc cu traiul din casă . să-l strige. — Ieşi! ţipă Emma.. spunîndu-i: — Iertaţi-mă. o stare de fericire desăvîrşită. care. urcîndu-se în camera ei. Ochii-i plini de lacrimi scînteiaii ca nişte flăcări sub apă . Nu mai pot! Scapă-mă ! Se lipea de Rodolphe. aşa că-şi pierdu capul şi-i zise : — Ce-i de făcut ? Ce vrei ? — Ia-mă ! strigă ea. dacă el s-ar găsi din întîmplare la Yonville. ca să Ic potolească. — în ce lume trăieşti ? îi răspunse noră-sa cu aiîta obrăznicie în privire. seara. pieptul îi palpita repede . o prinsese pe Felicite stînd de vorbă cu un bărbat. îi întinse mîna soa-cră-sii. Se aruncă în braţele lai.idioată. în grabă. Dar amîndouă erau dezlănţuite . Rodolphe era acolo.. ba chiar o dată se şi supără din pricina slujnicei. carc-şi ieşise din sărite şi oorosca : — E o obraznică ! O fluşturatică.. venise să se adăpostească la fiul ei.! 201 Şi voia să plece imediat dacă cealaltă nu vine să-i ceara iertare. zise el. ca un bărbat. de voluptate pentru ea. Cine putea să fie altul decît el ? Coborî scara şi trecu prin curte. cînd. strigă Charles. fără şir. care o toropea . — Ah. Emma căzu iar pe scaun.. O dragoste ca a noastră ar trebui mărturisită în faţa lui Dumnezeu ! Nu fac decît să mă chinuiască. îl zări pe Rodolphe în colţul halelor. în cele din urmă Emma-i răspunse : — Fie ! Mă duc ! Şi-ntr-adevăr.

ce-o să facă ? Rămînea pe gîndurî. la 15 ani. doamna Bovary marna fu uimiiă de schimbarea nurorii sale. mergeau. şi perdcluţele trase ale micului leagăn păreau ca un cort alb ce se umfla în umbră. cînd va semăna cu maică-sa şi va purta vara.n timpul acela . pe care ar supraveghea-o chiar el. privind-o cum se depărtează. a căror boare. şi înflorea şi ea. au să se legene într-un hamac . întoreîndu-se pe înserate de la şcoală. Mergeau. o să se ocupe de gospodărie . fiecare anotimp va aduce repede un progres.. fără să scoată o vorbă. în fiecare dimineaţă. în care nici nu i se zăreau pupilele. de oriunde. iar pe jos erau aşezate buchete de flori. de pe creasta unui munte.Emma se gîndi cîtcva clipe. şi vor duce o viaţă uşoară şi largă ca hainele de mătase de pe ei. Emma se arăta mai supusă şi chiar împinse bunăvoinţa pînă acolo îneît s-o întrebe cum se pun castraveciorii la murat. mai dinainte.. Sta rezemată de umăul lui şi murmura : — Ce zici ? Cînd vom fi în diligentă. Charles le privea. de unde n-aveau să se mai întoarcă niciodată. Făcea oare asta ca să-i înşele mai bine şi pe unul. răcoarea jur împrejur grămezi de fructe aşezate în piramide la picioarele statuilor palide ce surîdcau sub jocul fîntînilor arteziene. cu geanta subsoară . şi pe cînd Charles aţipea alături. apoi răspunse : — Ce să facem. ca şi ea. In sfîrşit. trăia sorbind ca pierduta. şi asta va costa foarte mult. cînd s-ar duce să-şi vadă bolnavii. deprinderea cu plăcerile şi amăgirile lor mereu tinere o împliniseră treptat. catîri nechezînd. Acolo se vor opri să-şi trăiască viaţa . Pleoapcle-i păreau croite anume pentru prclungile ei priviri drăgăstoase. O şi vedea. ajungeau într-un sat de pescari. Nu vorbea cu Rodolphe decît despre asta. Vocea avea acum mlădieri mai moi. aşa după cum băligarul. o luăm cu noi! „Ce femeie !" îşi spuse el. ca şi-n primele zile ale căsătoriei. apropiata ei fericire. la lumina lămpii . şi pe celălalt. talentată. împlinirea dorinţelor. amîndoi au să se gîndcască s-o mărite . sau voia poate ca printr-un fel de stoicism voluptuos să simtă mai adînc amărăciunea a tot ce avea să părăsească ? Dar nu se păzea deloc. în zilele următoare. Deseori. la marginea patului. Şi apoi. ea se trezea în alte vise. ci! acoperişul scund. corăbii. îmbrăţişaţi. ceva dc-abia simţit. Poftele. se făcea numai că doarme . ridieîndu-se. laolaltă cu murmurul ghitarelor şi susurul havuzurilor. într-adevăr. care. Charles o găsea în-cîntătoare şi cu totul irezistibilă. I se părea că aude suflarea uşoară a copilului. succesul. pe malul mării. Şi-o închipuia lucrînd seara lîngă ei. Căci fugise în grădină. o să fie ca şi cum ne-am înalţă cu balonul. O chemau. acţiuni . necazurile. pe urmă ar cumpăra de undeva. după capriciile adulterului. Ştii ca număr zilele ? Şi tu ? Doamna Bovary n-a fost niciodată mai frumoasă ca. De-acum o să se facă mare. în fundul unui golf. care le desfăcea în fiecare zi. ploile. pălării mari de pai ! O să le ici de departe drept două surori. o să-i br«-deze pantofi. zăreau deodată cîte un oraş minunat. nu îndrăznea s-o trezească. emana chiar din faldurile rochiei şi din arcuirea piciorului. cu pete de cerneală pe şcrţuleţ. va trebui s-o dea la un pension. dar pătrunzător. l-ar pune la casa de economic . ca şi cum am pleca în nori. pe care le ofereau femei strînse în corsete roşii. care o va face fericită pe toată viaţa. cu o situaţie solidă. vînt urile şi soarele fac să crească florile. chibzuia că ar fi bine să ia în arendă vreo fermuliţă prin apropiere. încolăcite la voia întîmplă-rii într-o claie grea. avea acea nespusă frumuseţe pe care-o da numai bucuria. Lumea mergea încet din pricina lespezilor mari. cu cupole. într-o scară. în sfîrşit. Au să se plimbe într-o gondolă. căci voia ca Bcrthe să fie binecrescută. ca şi talia . dimpotrivă . în care plase negricioase se uscau în bătaia vîntului. o să umple toata casa cu drăgălăşenia şi veselia ci. în toată deplinătatea fiinţei ei. Ar strînge venitul. se vedeau puţin umbrite dc-un pufuşor negricios. au să-i găsească un băiat bun. vor sta într-o casă joasă. Emma nu dormea . să înveţe pianul. plină de voioşie. păduri de lămîi şi catedrale de marmură albe. la umbra unui palmier. ale căror clopotniţe ascuţite aveau cuiburi de berze în vîrf. va spori de altfel şi clientela pe care se bizuia. Cînd se întorcea la miezul nopţii. poduri. entuziasmul. Te gîndeşti ce-o să fie ? Oare-i cu putinţă ? Mi se pare că în clipa cînd voi simţi trăsura luîndu-şi vînt. Se auzeau clopote sunând. caldă şi înstelată ca nopţile blînde pe care le . Ah ! ce frumoasă va fi mai tîrziu. pe cînd respiraţia adîncă îi umplea nările micuţe şi-i ridica colţul plin al buzelor. Ai li spus că un artist pricepui în tainele desfrîului îi potrivise pe spate buclele părului. 204 Patru cai o duceau în galop de opt zile către o ţară nouă. de-a lungul malului rîpos şi a! colibelor. Lămpiţa de noapte din porţelan arunca pe tavan o pată rotundă de lumină tremurătoare. în lumină.

se asemănau între ele. — Adevărat ? exclamă ea cu un rîs plin de voluptate. pe brîul zidului. luaţi asta . cu guler lag. pînă la Marsilia. Emma trăgea în piept. De aceea am să fiu şi esu totul pentru tine. şi mă pot bizui pe dumneata. Cu ochii pe jumătate închişi. la capătul pajiştii. cînd Emma-I chemă iar. ca să aibă la dispoziţie o diligentă întreaga. dragostea mea ! Rotundă. ca-ntr-un oftat adînc. toate splendide. . şi atunci. armonioasă. ca un şarpe fără cap. n -are a face. Emma avea să plece din Yea-ville ca şi Eum s-ar duce sa facă tîrguieli la Rouen. cînd zorile luceau în geamuri. fie să Bovary sforăia prea tare. cum se face acuma. — Nu. adierea vîntului răcoritor.. în toate astea. Apăru apoi. în piaţă. — Plecaţi într-o călătorie ? o întrebă el. Rodelphe avea să reţină locurile. gîndi Lheureux. ziise el. ca nişte valuri .. Mă iubeşti ? Atunci jură-mi ! — Dacă te iubesc. pe urmă plecă undeva . poate că nici r»u se gîndea. drăgăstos.vor contempla. da. Cu toate acestea. poftim. şi totul se legăna în zarea ncsfîrşită. Dar. 205 — Nu. — Ce îneîntătoare eşti. înce-tinindu-şi mersul. Urmau să fugă luna viitoare. zise doamna Bovary. Se ridica repede printre crengile plopilor. luna august trecu şi. Emma nu mai putea adormi decît spre dimineaţă.. luînd-o în braţe. Rodolphe voi să mai amînc pe două săptămîni. pe cerul gol. să-mi dai numai adresa croitorului şi să-l înştiinţezi s-o ţină la dispoziţia mea. — Gata tot ? îl întrebă ea. după care se prefăcu bolnav . că avea toată încrederea în ea. găurită. şi licărirea asta de argint -se răsucea parcă pînă-n fund. să vă despăgubiţi din el. Dar eu nu am nimic pe lume ! Tu eşti totul pentru mine. după toate întîrzierile astea. fie că fetiţa începea să tuşească în leagăn. scoţînd ceasul de Ia cingătoare. fără oprire. Ce 'copilărie ! Cu toate acestea ea stărui să ia măcar lanţul . astfel ca aimeni să nu bănuiască ceva . de urade sa fie duse de-a dreptul la Rândunica.. dacă te iubesc ? ! Dar te ador. — Eşti trist că pleci. iar micul Justin deschidea. Dar negustorul începu să spună că nu-i nevoiej că se cunoşteau . şi Lheureux îl şi pusese fă buzunar şi era gata să plece. mai ceru alte cincisprezece. sclipitor de albă. îl chemase pe domnul Lhcureux şi-i spusese : — O să-mi trebuiască o manta. — Şi-o să-mi mai trebuiască. apoi. — Da. aruncă deasupra rîului o pată mare. uşor de mînuit. Re-«tolptae se ferea să vorbească . care o ascundeau din loc în loc. înţeleg. Emma trebuia să aibă grijă sa trimită bagajele la Lheureux. Toate astea mai semănau cu un monstruos candelabru. Rodolphe veni în seara aceea mai devreme ca de obicei. zise Emma.. — Şi o valiză de mînă. obloanele farmaciei. hotărîra să plece neapărat la 4 septembrie.. în care jucau puzderii de stele. să scoată paşapoartele şi chiar să serie la Paris. Pier207 . într-o luni. începu Emma iarăşi. roşiatică. — Şi.. după opt zile. de ce ? Şi cu toate acestea se uita la ea ciudat. Se plimbară apoi împrejurul unui strat de flori şi se duseră să stea jos. am să te iubesc. de-a lungul căruia se prelingeau picături de diamant topit. — Da. nu prea grea. — O sa le ţii toate la dumneata. unde aveau să cumpere o caleaşca.. ca sa-şi termine nişte treburi . Şi cît mai repede ! Lheureux făcu o plecăciune. nici pomeneală de fetiţă. am să te îngrijesc. lîngă terasă. o manta mare.. înţeleg. „Cu siguranţă că s-au certat11. perdele de-ntuncric umpleau frunzişurile. pe care-l lumina .. iar Emma. în sfîrşit veni sîmbăta dinaintea plecării. iar de acolo si continue. ca o perdea neagră.. albăstruie şi plină de soare. îuna se înălţa la orizont. pe nemărginirea acestui viitor pe care şi-l croia tu închipuirea nu se ivea nimic deosebit : zilele. viaţa ta ? Ah. dar. am să-ţi fiu familie. nu-i aşa ':. în ce priveşte mantaua — şi aici avu aerul că se gîndeşte bine — nici asta să n-o adinei . în jurul lor se aşternea o noapte liniştită . pe drumul Genevei. că laşi ceea ce ţi-i drag. îşi aduse amintea ea.. plin de solzi luminoşi. — Eşti trist. o ladă. căptuşit. de vreo nouăzeci şi doi de centimetri pe cincizeci.

Şi.. La amiază.. mai deplină ! Nu ne va mai tulbura nimic. Gîndeşte-te bine. apropi-indu-se de el : Ce nenorocire ar putea să mi se-ntîmple ? Nu-i deşert. de altfel. cîte o piersica coaptă. iiu-i aşa ? Iartă-mă ! — Mai e timp ! exclamă el. că trebui să se rezeme de un copac să nu cadă. de pe spalier. viaţa va fi ca o îmbrăţişare tot mai strînsă. revoltîndu-se împotriva ei. Rodolphe se opri. exclamă gesticulînd : — La urma urmelor. spuse el. inima începu să-i bată atît da tare. — Miezul nopţii ! spuse ca. să nu te caieşti pe urmă ! —. aplecîuduse pe malul apei printre mărăcini." Emma îi trecuse mîna prin păr şi spunea într-una cu o voce copilărească.. ca apele rîului ce curgea cu toată moliciunea pe care-o aducea parfumul de lămîiţă . Ah ! Rodolphe. raspunde-mi ! Rodolphe repeta. mereu : „Da.. Şi. foşnea prin frunze. apoi. totuşi.. din prea mare fericire. Oricum. Hai. — Nătărău mai sînt. pornind la vînătoare. plina şi tăcută. La început se înduioşa.. şi cînd o văzu în rochia ei albă. nu. Apoi. numai unul al altuia. ce încurcături... întrebă : — Ai paşapoartele ? — Da. nu mă pot expatria.. Rodolphe dădu din cap. Deseori cîtc o vietate de noapte. Rodolphe se uita înapoi. cu toate plăcerile dragostei lor. scumpul meu Rodolphe ! Bătu miezul nopţii. de ce mi-i inima îndurerată ? Să fie teama de necunoscut ? Despărţirea dc-atîtca obişnuinţe.. — Şi. luîncî deodată un aer vesel. sau.. îşi spunea toate astea ca să se îmbărbăteze mai tare. Cu cît vom trăi mai mult împreună. Alergă după el şi. era o amantă drăguţă ! Şi-n aceeaşi clipă frumuseţea Emmei. în răstimpuri. ca o fantomă.. — Aşadar. nu ! De o mie de ori nu ! Ar fi din cale-afară de idiot ! 208 209 XIII . Dar vorbeşte... ce plăcut va fi să călătoreşti.Niciodată ! răspunse ea din tot sufletul.. şi. nici o grijă. cînd şi cînd. Simţeau iarăşi în inima lor duioşia primelor zile de dragoste. sa am grija unul copil.. ca şi cum mişcarea pe care-o făcea ar fi fost semnalul fugii lor. — Ah. mai degrabă.. nici o piedică ! Vom fi singuri. strigă : — Pe mîine ! Rodolphe trecuse de cealaltă parte a rîului şi mergea repede pe pajişte.dup cu totul în visarea carc-i cotropea. Şi se uită după dînsul cum se-ndepărtează. în ciuda lacrimilor carc-i curgeau şiroaie : — Rodolphe 1 Rodolphe !. sau. ziua s-a dus ! Mai avem una ! I El se sculă să plece . răspunse Emma. Da. îi năvăli în minte iar. vreun arici sau vreo nevăstuică. — Nu uiţi nimic ? — Nu. pe mîine ! spuse Emma cu o ultimă alintare. Emma. ca şi cum ar fi vorbit în gînd : Da. nici ocean pe care nu le-aş putea trece cu tine. Ce slabă sînt. — Vom avea şi altele. A.. pe veci. ce cheltuiala.. mi scoteau nici o vorbă.. — Eşti sigur ? — Sigur. ce noapte frumoasă ! spuse Rodolphe. înjurînd îngrozitor. nu-i prăpastie. se auzea căzînd singură. picrzîndu-se încetul cu încetul în întuneric. ea răsfrîngca în amintirile lor umbre mai nemărginite şi mai melancolice decît umbrele sălciilor nemişcate care se întindeau pe iarbă. — Ai să mă aştepţi la hotel „Provence". nu-i aşa ?. După cîte va minute. Nu.

un nume zgîriat pe pereţi. îmbrăcămintea i se păru pretenţioasă. fără să-mi dau seama de ceea ce mă aşteaptă. tot uitîndu-se la imaginea aceea şi tot evocînd amintirea modelului. căzu pe gînduri. din mîna dreaptă în cea stîngă. gîndi Rodolphe . Ne-ar fi urmărit pretutindeni." „Tenti gnd'u bine la botSrîrea pe azra-ai luat-o ? Iţi dai seama îh ce prăpastie te aram. îh viitor.însă nu-i mai trezeau nici o amintire. nu-şi mai aducea aminte cînd. sau sunetul unei voci . şi voi avea întotdeauna pentru dumneata un devotament profund. cerceta scrisul şi stilul scrisorilor. altele cereau bani. dispreţul. rezemîndu-se în coate. se rupeau cînd o deschidea." „O să creadă poate că renunţ din zgîrcenie. îmi trebuie să sfîrşesc odată !" „Lumea e necruţătoare. să începem !" Şi începu să scrie : „Curaj. scurte. îi hătătoriseră' atît de mult mima. sub capul de cerb pe care-l avea în perete ca trofeu. Emmay cura]! Nu vreau să-ţi stric viaţa. nu găsi ce să scrie şi. i „lata un cuvînt care impresionează totdeauna". asta-i adevărat. îi cursese sînge din nas . îşi zise el. mai curînd sau mai tîrziu. s-ar fi şters unul pe altul. toate aceste femei. îneît nici un fie de iarbă nu mai încolţea. Alături era. înflăcărarea aceasta (astai soarta a tot ce-i omenesc) s-ar fi domolit. Dar cînd luă tocul în mînă. nu. ca să le găsească în fundul cutiei. fără îndoială! Ne-am fi săturat unul de altul şi chiar cine ştie dacă n-aş fi avut cumplita durere de a-ţi vedea remuşcările şi de a lua parte eu însumi la ele. uneori..şcolarilor în curtea unuL liceu. insistente şi practice. sîht un om cinstiţi. Rodolphe se şi aşeză la birou. creadă ce-o pofti ! Puţin îmi pasă. căci plăcerile." „La urma urmelor. falsitatea situaţiei în care ne-am fi găsit. Ai fi avut de îndurat întrebări indiscrete. adorabilă femeie. şi. tot atît de felurite ca şi ortografia lor. la plimbare. ace. încetul cu încetul trăsăturile Emmei se învălmăşiră în amintirea lui. şuviţe de păr castanii. „Ah! dacă ai fi fost una din acele femei uşuratice cum sînt atîtea. toropit. fără să-şi dea seama. Emma. ca şi cum chipul viu şi cel pictat. le-a împiedicat să înţelegi. sau vesele. Numai ghidul suferinţelor ce le vei simţi mă chinuieşte. nici măcar ca aceştia.. dînd peste buchete de flori. şi tot ce: trecea pria ea. începu să scormonească în mormanul acela de hîrtii şi de lucruri. nu-i aşa? Porneai încrezătoare . în cele din urmă. Rodolphe se duse să pună cutia la loc în dulap. Rodolphe le răscoli pe toate. în cele din urma. se stinghereau unele pe altele şi deveneau din ce în ce mai mici. o mască neagră. nenorociţii de noi! Nebuni ce sîntem . o experienţă care. claie peste grămadă. din care vin totodată şi farmecul şi zbuciumul dumitale.. o dată. „Hai. de scrisori răvăşite. ca nişte scrisori de afaceri. glumeţe ori melancolice.. în acest caz. la capul patului. îşi spuse el. într-adevăr. de cel mai jalnic efect . crede-rnă. ar fi fost fără primejdie pentru dumneata. Emma ! Vită-mă ! De ce a trebuit să te cunosc ? De ce erai atît de frumoasă ? Să fie oare vina mea f Dumnezeule ! nu. asemeni. Ceea ce rezuma.. îi citi cîteva scrisori . frecîndu-se între ele. cu siguranţă că aş fi putut să încerc. Dar acea dulce înflăcărare. şi de altfel asta n-ar fi o piedică. adaugă : „N-am sîi te uit. pe cele de altădată . Ei. mai bezmetic decît copiii. Avea impresia că Emma se pierdea într-un trecut îndepărtat. apoi.Abia ajuns acasă..'" Aici Rodolphe se opri. calomnia. blonde . Mai întîi zări o batistă plină de pete ieşite de vreme. . Ca să mai atingă ceva de-al ei. Era o batistă de-a ei şi o păstra de cînd. se juca vreo cîteva ciipe. Cîteun cuvînt îi amintea un chip. miniatura pe care i-o dăduse Emma . şi stăteam fericit la umbra acestei fericiri desăvîrşite ca la umbra arborelui morţii*. ca şi cum dragostea care ajunsese la acelaşi nivel ar fî şters deosebirile dintre ele. Apucînd deci tot teancul. iar privirea ei galeşă. Parcă o poţi face pe o femeie ca asta să-şi vîre'muiţile-n cap ?" După ce se mai gîndi. La început nici eu nu m-am gîndit la asta. din egoism. năvălind deodată în mintea lui. Vru să le mai vadă pe cele lungi. Ar însemna sa înceapă de la capăt mai tîrziu. izbindu-se de toate colţurile cutiei. ca să găsească o scuză mai potrivită „Dacă i-aş spune că mi-ani pierdut toată averea ? A. Ah. şuviţe de păr. pe scurt. de vreme ce eu le-aş fi pricinuit. Erau scrisori 210 pline de dragoste. plictisit. nu-i lăsa. spunîn'd : — Ce grămadă de gogoşi !. of as în interesul ei . unele cereau dragoste. vînturîndu-le în cascadă. Rătăcind aşa printre amintiri. numai fatalitatea e de vina f . părerea lui. în fericire. unele dintre ele chiar. erau pline de amănunte cu privire la călătoria lor. dar într-o zi. o jartieră. bietul meu îngeraşi Nu. agăţîndu-se de înfloriturile de tinichea ale cutiei. se duse să caute în dulap. nu. anumite gesturi.i nebună. ca şi cum hotărîrea pe care-o luase acum pusese deodată între ei o distanţă uriaşă. o veche cutie de porţelan de Reims unde-şi încuia de obicei scrisorile primite de la femei şi care împrăştie un miros de mucegai şi de trandafiri veştezi.

pe deasupra acoperişurilor. cum se sculă (era cam pe la 2. FU tare! Mă voi întoarce. unde ? Cum ? Are s-o vadă. Al ditmilale prieten ?. Emma nu se mai puiu stăpîni. argatul plecă. foarte rece.Cînd vei citi aceste iriile rînduri. gîfîind. să-i spui că am plecat într-o călătorie. aşa : Al dumiiale prieten. Felicite rămase. Rodoîphe îşi muie degetul şi lăsă să cadă de 6us o picătură mare. care-ţi iau cu mine amintirea ca pe-un talisman! Căci mă pedepsesc. „Ei. Rodolphc se sculă să închidă fereastra. care izbeau sub sînt ca nişte lovituri puternice de berbec. trase zăvorul şi deodată ţîşni o lumină orbitoare. Atunci voi să se liniştească . 21:3 Cînd sosi. răsturnă paneraşul. pe cînd el o privea înmărmurit. asta nu-i vina mea. apoi. Ei. îl auzea. şl poate că. iar cîivd se aşeză la loc : „Mi se pare că asta e tot. Emma nu auzi nimic şi continuă să urce treptele în fugă.A Dieu 1" ceea ce găsea că este foarte elegant. neînţelegînd cum se face că un asemenea dar poate să tulbure atît de tare pe cineva. încă ceva. De altfel. I se păru bună. despărţit în două cuvinte : . acuma cum închei ? se întrebă el. veneau grăbite una după alta. în sfîrşit.. v-a trimis stăpînul nostru asta. cînd mai repezi. ca să înlătur ispita de a te revedea. pe masa de la bucătărie. de la un etaj mai jos. Al dumitale prea-devotat. De pe acoperişul de olane venea o căldură apăsătoare. dădu peste pecetea Amor nel cor. smulse frunzele. trimiţîndu-i. — Iaca. Jos. cu atît gîndu211 rile i se învălmăşeau. Trebuie să-i dai panerul chiar ei. pietrele trotuarului sclipeau. ca beată. Charles era acolo . ţinînd mereu în mînă bucata aceea groaznică de hîrtie care-i trosnea între degete ca o foaie de tablă. sub nişte frunze de vie. eu voi fi departe . Pleacă şi fii cu băgare de seamă ! Girard îşi puse bluza cea nouă. ca şi cum în urma ei ar fi izbucnit un foc groaznic. Se rezemase de pervazul lucarnei şi recitea scrisoarea cu rînjete de mînie: Dar cu cît îşi încorda atenţia. Emma presimţi că s-a întîmplat ceva rău. moriştile de vînt de pe coamele caselor stăteau neclintite . doamna Bovary tocmai aranja cu Felicite. el spuse ceva . dădu fuga în sală. Şi eu. îl cuprindea cu amîn-două braţele . care-aş fi vrut să le ridic pe-un tron! Eu. care făcu o pată ştearsă de cerneală . zis ţi arborele-otrăWt sau arborele-morţii. Emma începu să alerge înspaimîntată spre camera ei. apucă liniştit drumul spre Yonville. argatul lui. vrînd să sigileze scrisoarea. tot căutînd vreun ban în buzunar. sînt ca nebun! Adio! Fii totdeauna bună ! Păstrează amintirea nenorocitului care te-a pierdut. ar fi trebuit şi cheva lacrimi pe deasupra . îti papucii lui cu tălpi de lemn ţintuit. un teanc de albituri..în Amile şi America Ecuatorială. Ah. de fosta noastră dragoste. sub ea. 212 . Nu. pierdută." Şi atunci. după anotimp. numai că eu nu pot plînge . cu paşi mari şi greoi. dormise pînâ tîrziu). se tîrî pnă la mansarda închisă.. în faţa ei. se uită cercetător la ţăran cu ochii rătăciţi. — Dacă te întreabă ceva de mine. şi bătăile inimii. „Asta nu-i deloc potrivită. învaţ-o pe Berthe numele meu. pentru tot răul pe care ţi l-am făcut.. care-i strîngea tîmplele şi o înăbuşea . căci am voit să dispar cil mai repede. Aşa făcea totdeauna cînd voia să-i ajungă o scrisoare. de parcă ar fi vrut să ducă acolo caisele.. nu. „Biata femeie ! se gîndi el înduioşat. Plec. aici o să fie bine. Da. îşi aduse aminte de scrisoare . Să le insulte pe dumneata! Oh!." Reciti scrisoarea.. ce-are-a face !" După care trase trei pipe şi se duse la culcare. ca să-l pomenească în rugăciunile ei. La etajul al doilea se opri în faţa uşii de la pod." Emma împinse uşa şi intră. şi-i porunci Iui Girard. exilîndu-mă. fnnodînd-o împrejurul panerului.. să-l ducă 'cu băgare de seamă la doamna Bovary. zise argatul. piaţa satului era pustie . şi. A doua zi.poale şi insulta. mai tîrziu. acoperi 'caisele cu o batista. Adio!" Şi mai adăugă un ultim adio. cîmpul se întindea cît vedeai cu ochii. fructe sau vînat. Puse scrisoarea în fund. îşi spuse ea. turnîndu-şî puţină apă într-un pahar. găsi scrisoarea.. în mînă. O să mă creadă mai nesimţitor decît o stană de piatră. . şi. la urma urmei. nu cumva să vie su-mi bată capulI" 1 Mancenillier — copac ce creşţ." Flacăra celor două luminări tremura. îl zări . la colţul străzii. Rodoîphe spuse să-i culeagă un paneraş cu caise. porni un fel de uruit cu ţiuituri pe diferite tonuri : Binet lucra la strung. „A. vom vorbi amîndoi.. care era încuiată. îl vedea. Unde f Nu Ştiu nimic. o deschise şi. trebuia s-o termine şi nu avea curajul..

într-adevăr. minunată ! exclamă ci. fusese răsturnată . scuipînd in mina sîmburii de caise. rcspirînd din sticluţă. — Cine mi-a spus ? repetă cam mirat de tonul ei repezit. după multă chibzuinţă. serviciu de untdelemn erau împrăştiate în toată sufrageria. — Miroase măcar : ce aromă ! insistă el. prietenul nostru ştie să petreacă. Din bună-cuviinţa tăcu. nu-i nimic ! Ceva nervos. Se opri. — Emma ! Emma ! se auzi glasul lui Charles. şi capetele podelei se înclinau ca o corabie legănată de valuri. Emma suspină. cu siguranţă ! într-adevăr. zise spiţerul. înainta şi se uită la caldarîm. sos. pe care-i punea pe urmă în farfurie. ca şi cum ar fi vrut să cerceteze cîrpiturile făcute. dorind parcă să vadă tot pămîntul surpîndu-se. Cînd ai avere şi eşti burlac !. Fără să observe că nevastă-sa se înroşise. Charles se aşeză la loc. gustă. Era chiar la margine. Căci se temea să nu înceapă s-o întrebe. n-o sa-l vedem prea curînd pe domnul Rodolphe. îşi arunca privirea jur împrejur. care începu să pună la loc în paneraş caisele împrăştiate pe etajeră. şi chiar se apucă. Ca să-i fie pe plac. simţind o mînă atingîndu-i mîneca . Apoi. atrasă . ţipa. Berthe. Şi cum de la La Huchette la Buchy nu i alt drum dccît prin Yonville. Girard. care te iubeşte aşa de mult! Mă cunoşti ? Uite-ţi fetiţa : sărut-o ! . cuţite. De ce să nu isprăvească odată cu viaţa ? Cine-o împiedica ? Era liberă. — Ma înăbuş ! exclamă ea. — Vă aşteaptă domnul. Apoi : Nu-i nimic. sau ars de gînd să plece. pe care l-am întîlnit adineauri în uşă la „Cafeneaua franceză". n-avea decît să se lase în voie. să se îngrijoreze. coniţa . prin piaţă. M n-o mai lase în pace. cînd Emma. Mîncarea-i rămînca în gît. cu farfurii cu tot. el rosti într-un mod ciudat aceste cuvinte : 215 — Pe cît se p«we. cu adevărat. Albastrul cerului o împresura. aproape suspendată deasupra văzduhului nesfîrjit. Dar grin-tr-o încordare de voinţă spasmul acesta trecu.. Şi-i întinse pancraşul. Nu cumva o pierduse ? Unde s-o găsească ? Dar îşi simţi cugetul atît de sleit.. îndemnîndu-se : „Haide ! haide r Raza de lumină care se urca de jos drept către ea îi trăgea spre prăpastie greutatea trupului. Charles al tău. Sînt cu. supa-i pe masă. — Cine ţi-a spus ? întreba ea tresărind. începu să deschidă ochii. căreia-i tremurau mîinile. desfăcea şireturile doamnei.. înspăimîntată.cînd mai rare. şi zău că-i dau dreptate. Ţine. Devenise ş. De altfel. Emma scoase un ţipăt şi căzu ţeapănă jos. — Dar ce te mira ? Aşa pleacă el din cînd în cînd. sculîndu-se deodată. închise ochii. era Felicite.. să numere firele ţesăturii. Rodolphe se hotărisc să plece la Roucn. Vorbeşte ! Vino-ţi în fire. Deodată îşi aduse aminte de scrisoare. iar Felicite. fiindcă intră servitoarea. era cît pe ce să leşine de spaimă . — Mă reped. — Dar unde eşti ? Vino ! La gîndul că de-abia scăpase de la moarte. A plecat Într-O călătorie. — O. Masa. se temea de Charles . Charles spuse sa i le aducă. trebui să treacă prin sat. să facă treaba asta. exclamă : — Eram sigur ! Asta e-n stare sa trezească şi-un mort! — Vorbeşte ! zicea Charles. ca o voce furioasă care o chema mereu. Şi trebui să coboare ! Trebui să se aşeze la masă ! încercă să mănînce. carne. spuse. ca să se distreze. şi Emma îl recunoscu la lumina felinarelor care spintecau amurgul ca un fulger. 216 Auzind zarva din casă. Atunci îşi desfăcu şervetul. pe care Emma-I dădu încetişor la o parte. şi uruitul strungului nu mai contenea. să caut în laborator la mine nişte oţet aromat. Stai şi mănjncă. care se zvîrcolea cu zvîcniri convulsive. aerul se învălmăşea în capul ei găunos.i iasă . treeîndu-i de mai multe ori pancraşul pe la nas. îneît pînă la urmă nu putu să născocească un pretext ca să plece de la masă. un tilbmy albastru. I se părea că piaţa se ridică clătinîndu-se de-a lungul zidurilor. nu glumă ! Mare şmecher ! Domnul Langlois mi-a povestit. ştia tot. Deodată trecu la trap. luă una şi muşcă dintr-însa. apoi deodată tresări. Gharles striga după ajutor. farmacistul veni în fuga mare. pe spate. solniţa.

fără medicanicntaţie 'n-utilă ! Regim. era tăcut şi îngîndurat. Pe la mijlocul lui octombrie putu sa se ridice şi sa stea în pat rezemata de perne. ca să dau un caz a cărui autenticitate o garantez. exclamă farmacistul. îl trimitea pe Justin pînă la Neufchâtel să-i caute gheaţa. S-ar putea însă ca tocmai din cauza caiselor să fi leşinat! Sînt unele firi aşa de sensibile la anumite mirosuri ! Ar fi un frumos studiu de 217 L făcut. n-am să vă recomand nici unul din acele aşa-zise leacuri care. Şedea culcată. atît sub ropart patologic. afrodiziac. Charles sta în picioare în fundul dormitorului. nemişcată şi albă ca o statuie de ceară.. care întotdeauna au amestecat mirodeniile în slujbele lor. Ţi-ar veni a crede că un simplu praf de strănutat ar putea să provoace un asemenea dezastru în organismul unui patruped ? Nespus de ciudat. nenumăratele zdruncinări ale sistemului nervos. gheaţa se topea pe drum . cred că a trecut criza. şi într-o zi. Nu mai vru să audă de bolnavi. începu să ţipe : — Dar scrisoarea ? Dar scrisoarea ? Crezură că aiurează . se declară o febră cerebrală. în popor zisă şi iarba-pisicii. nu scotea o vorbă. îl aduse de la Rouen pe fostul său profesor.. doctorul Lariviere . ba părea chiar că nu suferă deloc. atîta tot ! Scdative. Bridoux (unul din foştii mei camarazi. să vă spun drept. îl chemă la consult pe domnul Canivet. pe cînd mînca nişte caise. — Liniştiţi-vă. sub motiv că atacă simptomele... zîmbind cu un aer de uşoară înfumurare. care acum stă în strada Malpalu) are un cîine care-ncepe să se zvîrcolcască în convulsium de îndată ce-i arăţi o tabacheră. Charles o luă de braţ şi încercă să facă cu ea o . ou credeţi oare că ar trebui poate să-i stimulaţi imaginaţia ? — în ce fel ? Cum ? întrebă Bovary. nu. nu-i aşa ? —■ Da. — Da. ceea ce de altfel e uşor de obţinut de la persoanele de sex slab. Emma spuse cu o voce întretăiată : — Nu. — Şi nu numai fiinţele omeneşti. deodată. era disperat. nu auzea nimic. Se pomenesc cazuri cînd au leşinat fiindcă le-a mirosit a corn ars sau a pune proaspăta. ca şi cum trupul şi sufletul s-ar fi odihnit după atîta zbucium. cu ochii închişi. zise Charles. cu mîinile întinse.Copilul întindea braţele spre maică-sa. dragul meu prieten. Şi. iar farmacistul. îndulcitoare. cu adevărat. O puseră în pat. trezindu-se. şi. pe de altă parte. ci chiar şi animalele. Charles începu să plîngă cînd o văzu mîncînd prima felie de pîine cu dulceaţa. — Luaţi scama să n-o treziţi! zise încet Bovary. însă. suferă de asemenea anomalii. să se atîrne de gîtul ei. de pilda. acum se odihneşte puţin ! răspunse Charles. se scula cîteva ceasuri după-amiază. comprese cu apă rece. continuă celalalt. Deseori chiar dă cu el reprezentaţii în faţa prietenilor. — Nemaipomenit!. îşi recăpăta puterile . mereu îi lua pulsul. îi punea muştar. cînd se simţi mai bine. Dar. pe care nepeta cataria. îl înspăimînta mai ales faptul că Emma era abătută . cu gura deschisă. care nu asculta. emoliente. făcîndu-i semn cu cotul. cunoaşteţi desigur efectul atît de ciudat. Charles îi răspunse că i-a venit aşa. 218 — A ! Asta-i chestiunea ! Asta-i în realitate chestiunea : That ist the gueslion! * cum citeam deunăzi într-un ziar. Biata femeie !. Cît despre doamna.. în pavilionul lui din pădurea Guillaume. nimeni ! Leşină iar. Iar a apucat-o ! Homais îl întrebă atunci cum i-a venit. nu se mai 'culca. îl trimitea iar. Aşa.. O fac ca să-şi amorţească judecata şi să cazi în extaz. ştiau bine ce importanţă au.. atacă săiiătaitea. care sînt mai delicate decît Celelalte. alături de ci. — Asta ne dovedeşte. continuă spiţerul. De aceea. care se uita la ea cum doarme. Nu. care picurau încet pe pernă.. Timp de patruzeci şi trei de zile Charles nu se clinti de lîngă ea. întorcând capul. apoi. totdeauna mi s-a părut o adevărată senzitivă. îi produce asupra speţei feline . Insă Emma. Preoţii. delirul începu de la miezul nopţii . Din ochi se prelingeau două pîrîiaşe de lacrimi. cît şi sub cel psihologic. aşa cum se cuvine în împrejurările serioase din viaţă. zise el.

bietul om avea şi greutăţi băneşti. profi-tînd de această împrejurare ca să încarce factura. furnizorii începură să murmure . Simţi că ameţeşte. ca să vadă mai bine. Dar de-abia semnase poliţa. Lheureux alergă la prăvălie. şi obloanele din partea aceea erau mereu închise. dc-o să-i crape sacul. dar nu se vedeau în zare decît nişte focuri mari de iarba uscată. şi chiar din seara aceea boala începu iar. aduse banii şi dictă o altă poliţă. împreună cu cei o sută optzeci. O dureau cînd inima. aproape de terasa. care. iar el nu avea ce să vîndă. ar fi putut să nu le plătească. dacă n-ar fi chip să aibă mia asta. ca. Convalescenţa Emmei — lungă. că nici nu mai îndrăznea să se gîndeasca la ceva atît de neplăcut. Merseră aşa pînă în fund.. cc-i drept. să se gîndeasca bine domnul . Dar bătrînul nici n-o să vrea să audă. ceea ce. au să i se întoarcă într-o zi cu mult mai dolofani. nimeni nu se mai gîndî li asta . Parcă nu se mai gîh-dea . Ca urmare. ea mergea încet. începu să aibă vărsături. Charles porunci să i le ducă la prăvălie. şi. departe de tot. tîrîndu-şi papucii. Felicite însă uită . acum.A fi sau a nu fi. şi negîndindu-se necontenit la dînsa. that is the question — . domnul Guillaumin îi făgăduia nişte acţiuni la uzinele de turbă din Grumesnil şi visa să înjghebe o nouă cursa de diligentă între Arcticii şi Rouen. căci acum nu putea suferi grădina. în douăsprezece luni. de altfel. cînd ameninţînd. Degeaba îi spuse Charles că nu mai avea nevoie de ele. el. în care Charles bănui primele simptome de cancer. asta ar însemna so supere pe doamna tocmai acum în timpul convalescenţei . o sa-ţi facă bine. 1 To bc or not to bc. îl hărţuia mai ales domnul Lheureux. născocea mijloace de scăpare. cînd boala Emmei era în toi. cînd bucătăreasa era stăpînă. Şi împin-gînd-o cu blî-ndeţe. ultimul vers din cunoscutul mrnolog ai lui flamlrt. la 1 septembrie viitor. cînd 220 vaicăruvdu-sc. îi mergea bine în toate. pe lîngă toate astea. spuse ea cu o voce sfîrşită. Charles se întreba de multe ori în ce chip o să poată el restitui la anul atîţia bani . şi care. de pildă. valiza. acearta c întrebarea" (engl. Ceru să-i vîndă calul . Dădea atunci de atîtca încurcături. într-un cuvînt. negustorul îi răspunse pe-un ton obraznic că toate aceste obiecte îi fuseseră comandate şi că nu le ia înapoi . că n-o să-i poată plăti poliţele. Cînd era frumos. notele de plată plouau cu nemiluita . împrumutînd astfel cu un procent de şase la sută. ajunseseră înspăimîntătoare .plimbare prin grădină. fiind mai ieftină şi ducînd mai multe bagaje. şi se uită departe. zise Bovary. cu manifestări mai nesigure. Apoi. dar mai complicate. rezemată de umărul lui Charles. cheltuielile casei. sporit cu încă un sfert drept comision. ca medic. i-ar fi răpit ceva. ca şi cum toate 221 clipele lui aparţineau acestei femei. fumcgînd pe coline. draga inca. cînd capul. două lădiţe în loc de una şi încă o mulţime de alte lucruri. iar mărfurile adueîndu-i mai bine de o treime cîştig. învîrti aşa fel lucrurile. Ea se îndrcpiă încetişor. adăugind că iar trebui pentru un an şi cu orice dobîndă ar vrea. nu. prin 'care Bovary declara că se obligă să plătească la ordin. cînd mîinile şi picioarele. adusese repede mantaua. XIV în primul rînd nu ştia ce-i de făcut ca să-} despăgubească pe domnul Homais de toate medicamentele pe care le luase de la dînsul . datoraţi mai înainte. surîdea mereu. domnul Lheureux nu se lăsă . întrebă deci. o să aducă astfel tot comerţul din Yonville în mîna lui. 219 O. îi împingea fotoliul lîngă fereastra care dădea spre piaţă . avea să ruineze în curînd hodoroaga „teului de aur". şl—I veni în cap o idee îndrăzneaţă : să împrumute de la domnul Lheureux o mie de franci. suma de una mie şaptezeci de franci. mergînd mai repede. cam stînjenit. şi cu toate că el. fără îndoiala. să ceară de la tatăl lui sau să vîndă ceva. asta trebuia să-i dea. îşi duse mîna streaşină la ochi. Iarna fu aspră. De altfel. în adevăr. îşi făcea mustrări că pentru toate astea o uita pe Emma. Se adjudecase asupra lui o furnitură de cidru pentru spitalul din Neufchâtel . că are să le preschimbe. Frunze moarte acopereau nisipul de pe alei . Şi. iacii pînă la urmă Bovary iscăli o poliţă cu scadenţa peste şase luni. nu aîci. şi el mai trăgea nădejde că afacerea n-o să se oprească aici. nu aici. se simţea cam stingherit de această datorie. şi căuta. şi că bieţii lui bănuţi. un profit de o sută treizeci de franci . şi. tot ee-i plăcuse altădată nu-i mai plăcea acum. îndcpînduse la doctor ca-ntr-un sanatoriu. era hotărît ca mai degrabă să-l dea în judecată decît să renunţe la drepturile lui şi şă-şi ia marfe. ca să intre în chioşc : Stai pe banca asta . 'cînd pieptul. — Ai să te oboseşti. şi cum el avea alte griji.). făcea o mic două sute cincizeci în cap.

La amiază. i se părea că întreaga ei fiinţă. Această vedenie minunată îi rămase în amintire ca tot ce s-ar putea visa mai frumos. care ardeau pe scrin. suna servitoarea ca s-o întrebe ce seaude cu ceaiurile ei medicale sau ca să stea de vorbă cu dînsa. fără sfîrşit. cînd sosea Rîndunica. şi. în loc de fericire. începu să poarte talismane . înălţîndu-se spre Dumnezeu. Preotul se minuna de aceste înclinaţii. Emma simţea ceva puternic trecînd pe deasupra ei. Sufletul ei. claie peste grămadă. pentru folosinţa tinerilor etc. tîrîndu-şi saboţit pe trotuar. iar istorisirile profane cu iz religios i se părură scrise cu tttfta necunoaştere a vieţii. într-o zi.de aur în mijlocul sfinţilor. care ţineau ramuri verzi de palmier. Emma contempla în sine nimicirea propriei voinţe. decorat cit mai multe ordine .decît cum să se îngrijească. de domnul de. ceva care îi lua orice durere. o raclă cu moaşte. o coborîse în adîncul inimii ei. cu un fel de înfrigurare. care era plină de har. cîrligele obloanelor. începea o altă viaţa. îi apărură ca nişte aureole orbitoare. Atunci îşi lăsă iarăşi capul pe pernă. din prea multă rîvnă. preotul scoase. îşi dorea să aibă în odaie. nemişcată . lua cîte o mica gustare. îi aducea noutăţi şi. crezînd că aude în văzduh cîntecul harpelor îngereşti şi că. Omul de societate la picioarele Măriei. ceru s-o împărtăşească .. Zăpada de pe acoperişul halelor arunca în cameră o lumină alba. Vru să ajungă o sfîntă. Făptura ei potolită nu mai era în stare să gîndească . alte voci îi răspundeau. şi pe măsură ©e în camera ei se făceau pregătirile pentru slujbă. Printre amăgirile speranţei ei. băteau cu linia. să-i trimită ceva mai de seama. contopindu-se cu cerul în care visa să fie. La ora aceea venea domnul Boumisien să o vadă. Erau printre ele : Gîndi(i-vă bine . iar Felicite presăra pe jos dalii. dar nu atît de copleşitoare şi nici cu aceeaşi adîncă blîndeţe. librarul împacheta. mereu mai copleşitoare. de îndată ce întrecură o anumită măsură. şi de aceea se silea şi acum să retrăiască aceeaşi senzaţie. pz la 5. lucea ca o stea în întuneric. pe urmă începu să plouă. pentru o persoana feminina. încrustată cu smaragde. s-o sărute în fiecare seară. copiii care se-ntorceau de la şcoală. deşi găsea că această credinţă a Emmei. îşi întinse buzele să primească trupul Domnului. cînd în toiul bolii se crezu în agonie. Ch despre amintirea lui Rodolphe. pe cînd se aranja în chip de altar scrinul pe care erau îngrămădite tot felul de siropuri. de altfel. care căuta cuferele de poclit. te citi prea pripit. la căpătîiul patului. unde stătea mai solemn şi mai nemişcat decît mumia unui rege într-o subterană. O întreba cum se mai simte. îi stropiră cearceafurile de pe pat cu agheasmă. din sfîntul artofor. Existau deci. Stătea în pat. ca nişte nori. şi un fel de romane cu scoarţe roz şi stil dulceag. alcătuite de seminariştii trubaduri sau de scriitoare pedante şi pocăite. fără contenire. şi. Din această mare dragoste îmbălsămată se . repetarea de neînlăturat a evenimentelor mărunte care totuşi n-o interesau deloc. şi se şi înviora. Numai cît îi zarea sutana. vorbindu-i eu duhul blîndcţii şi printr-o flecăreală dulceagă. îl întrezăreşte pe Dumnezeu-tatăl. în toată slava sa. în umilinţa creştină . făcînd semn îngerilor cu aripi de foc să coboare pe pămînt ca s-o ducă pe braţe. se pierdea frr această dragoste ca tămîia aprinsă ce se pierde în fum. thdt o îndepărtară pe nesimţite de adevărurile pa care se aştepta sa le vadă dovedite. Charles se-ntorcea acasă. în stilul domnului de Maistre. O enervau preceptele religioase . cutremurată de-o bucurie cerească. iar razele celor două luminări. îşi cumpără mătănii. nu-i plăcu trufia scrierilor polemice din pricina înverşunării cu care urmăreau oameni pe care ea nu-i cunoştea . în sfîrşit. în cerul de azur.. căuta «ă-i insufle credinţa în Dumnezeu. dupâ aceea Emma lua o supă . unu! după altul. senzaţie sau sentiment. Doamna Bovary nu înţelegea încă destul de limpede aceste lucruri pentru ca să se ocupe de ele în mod serios. ce nu era lipsită de farmec. spre seara. Şi Emma aştepta zilnic. îi scrise domnului Boulard. care mai continua. ce trebuia sa deschidă larg porţile ca să intre năvalnic harul ceresc. pe urmă ieşea. savurînd plăcerea de a fi slabă. anafura albă . pamflete bătăioase. se credea cuprinsă de cea mai neprihănita melancolic catolică pe care un suflet curat poate s-o plăsmuiască. Stărui totuşi şi. o altă dragoste mai presus de toate celelalte. Despre erorile lui Voltairc. istovit de trufie. întrezări ceva neprihănit plutind deasupra pămîntului. Dar nefiind prea priceput în toate astea.. Perdelele se umflau împrejurul ei alene. care i se înfăţişă. atunci cînd cartea îi cădea din mîini. se odihnea. Atunci hangiţa striga. în timp ce lanterna lui Hîppo-lyte. Cel mai însemnat dintre ele era seara. stînd pe un tron. extaze mai mari. tot ce se căuta pe atunci în negoţul de cărţi religioase: mici manuale cu întrebări şi răspunsuri. ar putea pînă la urmă să ducă la erezie sau chiar la sminteală. Cu aceeaşi nepăsare cu care ar fi trimis unor negri nişte articole de fierărie. librarul înaltpreasfinţiei223 sale.

tîrînd după ele eu atîta măreţie trena încărcată de podoabe a rochiilor lor lungi. avea cuvinte pline de atîta prietenie. şi. bătrîna se simţea bine în casa asta liniştită. spre marea mulţumire a spiţerului. Se dădu cu totul la milostenii exagerate. Mai îmîi îşi scotea pieptenele. îneît nu se mai putea deosebi egoismul de dragostea creştinească. a căror glorie o visase privind un portret al doamnei de la Valliere. se apuca sa-şi facă toaleta.se-ntoarse acasă.picioare lingă uşă. în sfîrşit. a cărui splendoare îl înspăimîntă. tot părul acela care ajungea pînă la genunchi desfăşurîndu-şi inelele negre. Dar sătulă de certurile de acasă de la ea. hi mijlocul crîn-gului.în afară de soacră-sa. Aşa.anglois. sub cămaşa aceea de pînză groasă. De altfel. se retrăgeau în singurătate ca să verse la picioarele lui Crist şiroaiele de lacrimi ale unei inimi rănite de viaţă. pentru ca apoi să-i spună deodată : — Vra să zică îl iubeşti ? Şi fără să mai aştepte ca Felicite. doamna Dubrcuil. care pierise din viaţa ei. într-o seară se înfurie pe servitoare. aducea rin parfum de blîndă iubire în atmosfera pură în care voia să trăiască. care fu fericit totuşi să vadă că. în efuziunile adulterului. de pildă. care urca cu ei în cameră şi rămînea în. care. un biet. Nu bănuia deloc că iubirea. minunata doamnă Homais. cu trupul ostenit.. ca să scape de glumele batjocoritoare ale lui moş Bovary. a fost pentru el. în timpul convalescenţei sale.raspîndea o mireasmă care. nemişcat. Ceru să i se aducă iar fetiţa. Voia s-o înveţe sa citească . cînd Charles . şi care.stil gotic. cînd ieşea de la slujbă. pătrunzînd pretutindeni. care o mai îmbărbăta puţin prin judecata ei dreaptă şi prin felul ci serios de a fi. în loc sa-şi pcticcască cîrpele de bucătărie. Spunea copilului : — Ţi-au trecut crampele. cît fusese ea bolnavă. în fiecare zi. în afară doar de mania de a tricota cămăşi pentru orfani. ne-băgîndu-l de seamă.. Cînd văzu Justin. trimitea lemne lehuzelor. nelipsit de la 2 la 5. doamna Tuvache şi. îngeraşule ? Doamna Bovary-mama nu găsea nimic de criticat. scuturîndu-şi brusc capul. In mintea ci'. Veneau s-o vadă şi copiii lui Homais. are şi ea o dorinţă. cu sentimentul nedesluşit al unei nemăsurate înşelăciuni. adăugă cu un aer trist: — Hai. lîngă dînsa. o trimisese din nou la doica. dar din ceruri nu cobora nici o desfătare. care în fiece Vincre mare îşi comanda neapărat un cîrnat. Orice ar fi spus. copil. această căutare nu era decît un merit mai 224 mult. Era hotarîtă să fie resemnată şi iertătoare faţă de toţi. Emtna mai avea aproape în fiecare zi şi alţi musafiri : doamna I. Mai întîi găsi modalitatea de a scăpa de doica. iar într-o zi. şi se ridica. scăpă rînd pe rînd de ceilalţi musafiri. însoţiţi de Justin. Prefera să stea afară. care se-nroşise. pe care bărbatul ci. la aer. Fără îndoială că Emma nu băga de seamă nici cît de atent. doamna Caron. cu toate protestele lui Bovary. fără să scoată o vorbă. şi chiai rămase pînă după Paşti. fremăta acolo. oricît plîngca Bcrihe. ca intrarea neaşteptată în ceva extraordinar şi nou. nici cît de sfios este Justin cu ea. şi chiar la biserică începu să se ducă mai rar. Erama se asemuia cu acele nobile doamne de odinioară. de tuşa Rollet. i . pe măsură ce se îndrepta. Cosea haine pentru săraci. care-i spuse atunci cu un aer amical : — începuserăţi să cîntaţi în struna popilor ! Domnul Bournisien venea ca şi altădată. cum îi spunea el chioşcului. 15 — Doamna Bovary pentru întîia oară. folosea un limbaj plin de expresii ideale. să-i răspundă. care stăteau la masă şi mîncati supă. Era ora cînd se-ntoreca 226 . Mai avu şi altele. care îi cerea voie să plece de-acasă şi bolborosea cău-tînd un pretext. fugi ! Distrează-te ! La începutul primăverii puse să-i răscolească grădina de la un capăt la altul. doamna Bovary. găsi în bucătărie trei derbedei. în trufia evlaviei sale. priviri pline de atîta mîndric şi manifestări atît de felurite. De multe ori chiar. în inima aceea de adolescent deschisă de emanaţiile frumuseţii ei. mai lacom ca un canibal. Cînd îngenunchea la pupitrul de rugăciune în . nici corupţia de virtute. Pe urmă se descotorosi de familia Homais. luase obiceiul de a veni prea des la bucătărie cu cei doi ţînci pe care-i avea şi cu un altul pe care-l creştea. ea învăluia acum totul în atîta nepăsare. O făcea pentru ca astfel să trezească în ea credinţa . care niciodată n-a vrut să creadă nimic din tot ce se clevetea pe socoteala vecinei sale. îndrepta către Domnul aceleaşi cuvinte dulci pe care altădată le murmura iubitului ci. ca nu se mai enerva.

nostim. aşa cum de altfel se face cu apa minerală Ia restaurante. am văzut odată o piesă care se chema Le gamin de Paris2 în care se arată caracterul unui batrîn general. dacă biserica a condamnat spectacolele. — Oare de ce. Câştigat ridendo twresl domnule Bournisien! Aşa. lucruri. în picioare pe masă. Eu mă mir că în zilele noastre. glasurile acelea afemeiate. Ştrengarul din Paris. în cele din urmă. Discuţia părea terminată. fie că el n-avea nici o idee.. de pildă. într-adevăr bine prins. tocmai cînd el arăta cum trebuie destupat. ca s-o mai distreze. pierzîndu-şi răbdarea. — Eu. 227 de bani gata ce ademenise o lucrătoare şi care. li se aducea cidru dulce şi beau împreuna pentru deplina însănătoşire a doamnei. a făcut-o pe bună dreptate . avînd aceleaşi idei. împodobite cu tot fastul din lumea marc. rău făceau. şi farmacistul continuă : — Aşa. plimbînd roată împrejur pînă-n z. şi după ce-ai tăiat sforile. la teatrul din Rouen.. ajung şi numai astea ca să dea naştere la oarecare destrăbălare sufletească şi să insufle gînduri necinstite. continuă Homais. la prins raci. ştiţi dumneavoastră. Era şî Binet pe-acolo. — Dar nu noi. Mirat de tăcerea asta. propovăduia virtutea. moralizatoare şi uneori chiar igienică. le ţîşnea drept în obraz. Apoi.. uşurel. sa împingi dopul puţin cîte puţin. nu scăpa niciodată gluma asta : — Sare în ochi bunătatea lui ! Preotul era într-adevăr om cumsecade. şi. o idee învechită. în care legile bunei-cuviinţe erau adeseori batjocorite. Dar farmacistul luă apărarea literaturii. care sînt pentru popor o adevărată şcoală de morală şi de diplomaţie. Cel puţin asta-i părerea tuturor sfinţilor părinţi. o desfătare intelectuala care nu vătăma cu nimic. da. fie că. uitaţi-vă la cea mai mare parte din tragediile lui Vol-taire .. cînd domnul Bournisien' făcu un gest de enervare : Ei. Teatrul. Le era cald . chiar de n-ar fi decît acele persoane de sex diferit adunate într-un apartament fermecător. ispite necurate. luînd deodată un ton mistic. fardul.. uşurel. şi. doctore ? ■ — Fără îndoiala. Dar de multe ori cidrul. pretindea el.). adăugă el. trebuie să ne supunem poruncilor ei. — Desigur. sînt cei care recomandă Biblia ! 220 — Ce-arc-a face ? ! zise Homais. şi preotul declară că el socoteşte muzica mai puţiiî primejdioasă pentru moravuri decît literatura. cu toate acestea. nu-i aşa. se jucau. într-adevăr deocheate. întrebă spiţerul. îi afuriseşte biserica pe actori ? Căci pe vremuri luau parte pe faţă la ceremoniile cultului. după cum este o farmacie proastă . ce dibaci sînt presărate cu cugetări filozofice. . rîzînd înfundat. este şi o literatură proastă. nu vru să supere pe nimeni. mai mult decît un amănunt. şî chiar într-o zi nici nu se revoltă cînd farmacistul îl sfătui pe Charks s-o ducă pe doamnă. în Biblie sînt.. să-l vadă pe renumitul tenor Lagardy.. că sînt opere bune şi autori buni . sau.. spuse Bournisien. resemnat să audă orice. — Ei asta-i! exclamă preotul. demnă de timpurile groaznice în care Galileu era vîrît la închisoare. Bovary îl poftea să se răcoreascăse pricepea de minune Ia destupat buteliile. — Ei cum ! Am cunoscut eu ! şi Homais repetă silabisind fiecare cuvînt. se reprezentau în mijlocul corului un fel de farse.. mai bine zis. mai sînt oameni care se înverşunează să osîndească.are o privire mulţumită — să ţii sticla aşa.. numite mistere. obiectă preotul.. Preotul se mulţumi să scoată numai un geamăt.Charles. sub masca plăcerii. Am cu-nos-cut! — Ei bine. răspunse doctorul nepăsător. în veacul luminii. Trage-o săpuneală unui fecior 1 2 Prin rîs se biciuiesc moravurile (!at. servea la combaterea prejudecăţilor. ca şi acele costumări pă-gîne. — Ştiu bine. strigă celalalt. dar să condamni fără nici o deosebire cea mai importantă dintre arte mi se pare o neghiobie. Homais vru să-i cunoască părerea. de pildă. puţin mai la vale. lîngă zidul terasei. în sfîrşit.. ci protestanţii. tînd farmacistul socoti nimerit să mai dea o ultimă lovitură : —■ Eu am cunoscut preoţi care se îmbrăcau ca burghezii ca să se ducă să vadă cum bîţîie dansatoarele din picioare. în timp ce freca pe degetul cel mare cîteva fire de tutun de tras pe nas. o sa fiţi de acord şi dumneavoastră că nu-i o carte pe care s-o pui în mîinile tinerilor. candelabrele. Da. şi eu aş fi foarte supărat dacă Athalie. zise Binet. şî atunci preotul. — Trebuie — zicea el.

Charlos stărui şi mai mult. cald. plină do magazii mari. flutura molatic marginile pînzei de cort întinse deasupra intrării cafenelelor. Domnul se temea foarte mult să nu scape începutul . au la stradă o cafenea. XV Lumea stătea Ungă zid. înainte de a intra. zău. Cum plecă. de zatvă şi de nrrîncăruri. Nu vedea nici o piedică . şi unde vezi prin mijlocul curţii găini ciugulind ovăzul căzut pe iub cabrioletele pline de glod ale comis voiajorilor . toţi îşi scoseseră batistele să-şi şteargă frunţile înroşite . se hotărî îS meargă. sa facă o mică plimbare priiv port. a piele şi a ulei. că îngăduinţa este cel mai sigur mijloc de a ademeni sufletele spre religie. plictisita de atîta insistenţă. pe nişte afişe uriaşe era scris de mai multe ori. spiuiînd că-i obosită. — Aşa e ! Aşa e ! admise bătrînul. şi Bovary. Era unul din acele hanuri cum sînt prin toate mahalalele din provincie. controlorul îl trimise la director. datoriile 'curente nu erau mare lucru.. pe care nimic nu-l reţinea fa YonvHle. Ei.rmoor. aţi văzut. aşezîndu-se la loc pe scaun. veni iar la agenţie.. Pe 'cît se spune. domnul Homais îi spuse doctorului : — Uite. mirosind totdeauna a sat. cîte o adiere călduţă. atît de mult socotea ţi că distracţia asta o să-i facă bine. cu litere ciudate : Lucie de Lamme. nu glumă ! Au nevoie deo viaţa destrăbălată. aşa îneît. şi fără să mai aibă cînd să-şi înghită supa. o grădină de zarzavat. e-un şmecher şi jumătate ! E plin de franci ! Gară 229 cu el trei aminte si un bucătar personal Toţi artiştii ăştia mari ştiu să trâiasea. urmă preotul. care mirosea a seu. Luă avanscena drept galerii. a două H. e angajat în Anglia cu sume considerabile. poftă bună ! Pe mîine ! Idcea asta de a merge la spectacol încolţi repede în c. ţinu biletele în mîna vîrîtă în buzunarul pantalonilor. Dar mor într-un spital. Lagardy. care venea dinspre rîu. cu şervete jilave. trosnind în bătaia vîntului. la Opt. fericiţi muritori ce sînteţi ! le ură el. în nopţile de iarna . veşnic pline de lume. iar în dos. CU pete albastre de vin . care purta o rochie de mătase alb. se înfiinţară la uşa teatrului. mănuşi. ca niciodată. aş merge şi eu cu dumneavoastră.îndu-i că pleava.e. Aşa că. cîte şi mai cîte ! exclamă spiţerul. că nu făcea să se gîndească la ele. închipuindu-şi că ea refuză din delicateţe. Şi. Grăbiţi-vă.. La colţul străzilor din apropiere.. chiar de n-ar fi decît ca. ■— . cu grajduri mari şi cu odăi de culcare mici. cutreiera oraşul cît e de lung de la teatru pînă la bulevard.— Mai fac.istră eu patru volane : — Sînteţi frumoasă ca un îngeraş! O să faceţi furori la Rouen ! Diligenta trăgea la hotelul „Crucea roşie" din piaţa Beau-voiii. caxe sa k aţîţe puţin imaginaţia. stalurile drept loji. ceru lămuriri. Ceva mai jos totuşi te răcorea un curent de aer rece ca gheaţa. călătorie bună. între balustrade. Opera. Cum ajunse. Dar nu stătu decît două minute. Charles alergă după bilete.. către Emma. o dată în viaţa dumneavoastră. care mai îtvtîi ţefuză.. îneît farmacistul se fîstîci. şi aşa. aşezată în ordine.. pentru mai multa «iguraaţa. asta se cheamă chelfăncală .Vreau să spun numai.. să faceţi să turbeze unul din corbii ăştia.heureux era încă aşa de îndepărtată. minunate lăcaşuri cu balcoane de lemn mfivcat de cari. Apoi. Duhoarea venea dinspre strada Charette.ipul lui Bovary . oftă vă. căci îndată o şi împărtăşi soţiei lui. sudoarea se prelingea prin frizuri. de mai multe ori. I)c altfel. cu mese negre năclăite de cafea vărsată. Charles nu se lăsă. şi încă cum !. iar scadenţa poliţelor pe care le avea de plată la I. şi altele. se-ntoarse la han. negre. spre cîmp. . Lagardy n-o să dea decît o singură reprezentaţie . răspunse el pe-un ton mai blajin. De teamă să nu pară caraghioasă fiindcă a venit prea dz-vreme. Spiţerul. şi. nu le înţelese. K urcară fa Rîndnnica. ascultaţi ce vă spun. etc. pentru că în tinereţe n-au avut minte să pună ceva deoparte. şi care. apăsînd-o pe burtă. maică-sa îi trimisese trei sute de franci de la care şi luase orice nădejde. dar. fire-aF să fie! Dac-ar putea cineva să-mi ţină locul.. — Hai. uneori.. în care se dădeau de-a dura butoaie. în cele din urmă. un buchet. dar care ee credea nevoit să nu se mişte din loc. cu nişte ochi atît de fioroşi. duceţi-o pe doamna la spectacol. Doamna îşi cumpără o pălărie. ca rîn-daşii de la ferme îmbrăcaţi orăşeneşte. care nici nu se deschisese încă. Emma voi ca. Era senin. — Domnule !. l-am dus. că-i prea mult deranj şi cheltuială . 230 cu geamuri groase îngălbenite de muşte.

de scîrţîit de viori. Deodată apăru Edgar La-gardy. de îndată ce luă loc în loja ei. zgîriind cu unghiilecatifeaua. în timp ce gîndurile nelămurite care-i tot veneau în minte se risipeau îndată sub vijelia muzicii. ca murmurul unei fîntîni sau ca un ciripit de păsări. trase adînc în piept mirosul de praf de pe culoare. de flaute şi flajeolete care chiţcăiau. se simţea în plin Walter Scott. intrară apoi muzicanţii. Emma retrăia lecturile tinereţii . O părăsise pentru alte femei. Se lăsa purtată de legănarea melodiilor. Se bucură ca un copil cînd împinse cu un deget largile porţi tapiţatc . un mic pumnal sculptat îi juca săltînd pe coapsa stîngă. şi care. unii după alţii. şi vînătorii îi urmară. Lucia începu cu un aer grav cavatina în sol major . adu-cîndu-şi aminte romanul. datau toţi laolaltă un cîntec de vînătoare . şi notele scăpau din gîtul lui gol însoţite de suspin-e şi de sărutări. care o vrăjea. şi abonaţii. invocă îngerul răului . lumînările de la orchestră se aprinseră .lojii. apăru apoi un căpitan 232 care. între timp. înţelegea mai uşor libretul operei şi urmărea subiectul frază cu fraza. o lăsa. Ca să-l vadă. ea însăşi simţindu-se vibrînd cu toată fiinţa. Avea acea paloare minunată care dă seminţiilor focoase ale Sudului ceva din măreţia marmurelor. de pistoane care trîmbiţau. fără nici o expresie. pe cînd ea urca scara spre primele loje. Era o răspîntie într-o pădure.. începu un uruit de ţimbale. I se părea că aude prin ceaţă sunetul cimpoaielor scoţiene chemîndu-se peste cîmpurile cu mărăcini. erau ca nişte medalii de argint. fuduli ca mişte păuni. apoi oftări jalnice. dar. ar fi voit să fugă din viaţă. cu părul şi cu faţa albă. poli-candrul se lăsă din tavan. auzindu-l într-o seară cîntînd pe plaja de la Biarritz. se tînguia de suferinţele dragostei. în care era ceva de frizer şi de toreador. despre spirt sau despre indigo. fără să piardă din vedere afacerile. Sala se zguduia de strigatele de bravo . îşi umplea inima cu aceste tînguiri melodioase. începură să cînte încă o dată . unde-şi călăfătuia şalupele. lăsînd să li se vadă în deschizătura vestei cravata roză sau verde . Fără să vrea. veni încă unul . atunci. în desfătările artei. care se prelungeau în acompaniamentul contrabasurilor ca nişte ţipete de naufragiaţi în vuietul unei furtuni.Cum intră în vestibul. revărsînd în sală. Ro dolphe nu ptîngea ca Edgar. O siria gea pe Lucia în braţe. avea izbucniri de minte. pe natine". părea deznădăjduit . Se ruinase din cauza lui. decorurile. personajele. Ca-boTinui diplomat avea chiar grija ca în reclame să 6e strecoare întotdeauna o fraza poetică despre puterea de vrajă a persoanei sale şi sensibilitatea sufletului său. spadele. o veselie neaşteptată . Emma. cînd îşi spuneau : „Pe mîine. şi izbucni mai întîi un tărăboi de contrabasuri sforăitoare. se îndrăgostise de el. şi faima asta sentimentală nu făcea decît să-i sporească reputaţia artistică. ceva chiar din propria d viaţa. instrumentele de alamă izbucniră toate deodată în acorduri. Recunoştea tot delirul şi chinurile sufleteşti de care era cît pe: ce să moară. O voce frumoasă. care aruncă o pungă de bani unui gentilom îmbrăcat în verde. cu pelerine scoţiene pe spate. Dar apăru o femeie tînără. la fel. mai muk temperament dech inteligenţa şi mai mult patos decît lirism izbuteau să dea oarecare valoare acestei minunate firi de şarlatan. aceasta. la umbra unui stejar. mai vorbeau încă despre bumbac. se auzi un flaut. în ultima seara. De altfel. îşi îndreptă bustul într-o atitudine degajată de ducesă. şi la ridicarea cortinei apăru un peisaj. Statura lui puternică era strînsă într-o tunică scurtă de culoare închisă . să se înalţe zburînd într-o îmbrăţişare. arătîndu-şi dinţii albi. mantalele. voia să aibă aripi. se salutau. care tremurau cînd se umbla pe scenă. Dar nimeni pe lume nu o iubise cu atîta dragoste. ca şi cum arcuşurile viorilor s-ar fi plimbat pe nervii ei. Se spunea că o prinţesă poloneză. de toate necazurile negustoriei . cum stăteau rezemaţi cu palma întinsă a mănuşilor galbene în bastonadele cu măciulii de aur. zărindu-sc de departe. Chiar de la prima scenă stîrni entuziasm. şi tichiile de catifea. şi doamna Bovary îi admira de sus. cu o fîntînă în stînga.şi. copacii pictaţi. iar iluzia. cu amîndouă braţele ridicate spre cer. Femeia ramase singură. plecară amîndoi. lumea îşi scotea lornioanele din tocuri. Avea impresia că vocea eîntăreţei nu-i dedt ecou! conştiinţei sale. zîmbi din vanitate cînd văzu mulţimea înghesu-iii'du-se 6pre dreapta prin celălalt coridor. ta suflate cu plumb. Ţărani şi nobili. Veneau ca să mai uite. de-o nesfîrşită duioşie. toate închipuirile acelea care se mişcau armonios ca-n atmosfera unei alte lumi. iar se întorcea. şi atunci. Nu se mai sătura să contemple costumele. Tinerii fanţi se învîrteau în stal. Puteai să vezi acolo capete blajine de bătrîni. Arunca priviri galeşe. pe dar de lună. o ne233 zdruncinată cutezanţă. o dată cu sclipirea cristalurilor. Sala începu să se umple. Emmei începu să-i bată inima tare. Emma se apleca. Dar de pe scenă se auziră trei bătăi . şterse.

şi chiar zîmbea. S-ar fi iubif! Ar fi călătorit cu el din capitală în capitală. să-i strige : „Răpeşte-mă. acela a plecat Ia braţ cu tatăl ei.aria finală . îndrăgostiţii vorbeau de florile de pe moraiîntul lot. pe cînd vocile femeieşti. în fundul unei loji. şi-ar fi putut clădi viaţa pe-o inimă puternică şi largă. expansiunile acestui suflet. de soartă. extraordinară. să plecăm ! Ţie. şi mînia. încercă să-şi închipuie viaţa lui. de speranţe. crezu că era o amintire de dragoste trimisă de Edgar. de jurăminte. s-ar fi uitat la dînsa. atunci cînd. extaziată. Silindu-se deci să-şi întoarcă gîndul de la toate acestea. fără să bage de seamă prăpastia în care se azvîrlea. Ashion îi arunca provocări ucigaşe.. — Cu toate astea. Temîndu-sc să n-o vadă lcşinînd. împărtăşindu-i oboseala şi mîndria. Arthur modula ap. se jură că o să se răzbune pe familia ei. largi la glezne. Charîes. apăru un bărbat într-o manta neagră. Mirosul de gaz se amesteca cu acela al respiraţiilor . viaţa aceea răsunătoare. ia-mă. cel care a venit adineauri. în fiecare seară. atrasă spre omul care juca. Scăpărînd de mîm'e. se plimba cu paşi mari încoace şi încolo. Taci ! Dar el continuă. tot focul din mine şi toate visurile melc !" Cortina căzu. — Ce-are-a face ? spuse Emma. Emma nu mai voia să vadă în această tălmăcire a durerilor ei decît prezentarea în imagini a unei născociri. şi-. ca asta ? Din contra. . sufocată de palpitaţii. ca în însăşi întruchiparea iubirii. Toată pornirea ci de a ponegri era spulberată de poezia rolului care o copleşea. cu siguranţă ! îi veii să alerge în braţele lui.. Lucia înainta. dacă soarta ar fi vrut. zicea : „Eu o iubesc pe Lucia şi cred că şi ea mă iubeşte". ca să se reverse asupra mulţimii în atît de largi efluvii. De altfel. brodmdu-şi costumele cu mîna ei . o dragoste nesecată. groaza. ţie. îi căzu jos . pe scenă. care se pierdu în sunetele ultimelor acorduri. pe care ar fi putut-o duce şi ea. iar vocea de pnm-bas a ministrului sforăia ca o orgă. prin toate ţările Europei. fără îndoială. mila şi uimirea se revărsau laolaltă de pe buzele lor întredeschise. splendidă. acela-i amantul ei. înainte de a fi fost întinată de căsătorie şi de dezamăgirea adulterului. Stăteau toţi în rînd şi dădeau din mîinî. S-ar fi cunoscut. în sine. prin iluzia personajului. Charles alerga la bufet să-i aducă un pahar cu sirop de migdale. Ah ! dacă. care n-ar fi cîntat decît pentru ea . Emma scoase un ţipăt ascuţit. 'cînd îşi mişca pieptul. fiindcă din cauza muzicii nu se auzeau bine cuvintele. iar cînd datară cel din urmă adio. spaniolă. jucînd. şi căzu la loc pe fotoliul ei. De altfel. — Da' taci odată ! zise ea enervată. instrumente şi cîntăreţi intonară aria pe şase voci. Cunoştea acum cît de mici sînt pasiunile pe care arta le exagera. dragostea duioasă. de surghiun. în dosul zăbrelelor de aur. în note grave. atunci virtutea.irte sunete mijlocii. pe potecuţa pe care se-ndrcptau spre biserică. printre lanurile de grîu. Emma se gîndea la ziua nunţii -ei şi se vedea iarăşi acolo. în cor. şi să-i spună. Dar o asemenea fericire era. Căci nu-i aşa că pipernicitul acela urît cu pană de cocoş la palane e tatăl ei ? Cu toate lămuririle Emmei. Oare âe ce nu s-a împotrivit. guleraşul lui de dantelă se ridica în răstimpuri. plecîndu-sc pe umărul ei : — Ştii că mic-mi place să-mi dauscama despre ce-i vorba. ea era bucuroasă. în frăgezimea frumuseţii ei. reluîndu-i 235 cuvintele. le repetau minunat. Edgar îi domina pe toţi cu vocea lui limpede. şi. îndrăgostitul insultat flutura spada scoasă . mai muk susţinută de femeile din jurul ci. sunîndu-şi pintenii auriţi ai cizmelor moi. cu o milă dispreţuitoare. ar fi cules. răzbunarea. Lucia se văicărea cu o voce ascuţită. în fundul teatrului. răspunse ea . apoi. n-a implorat. nobilul acela o prigoneşte cu atîta înverşunare ? — Da' deloc. voluptăţile şi datoria s-ar fi contopit. să se pună la adăpostul puterii lui. Dar o cuprinse un fel de nebunie : o privea. totuşi. o minciuna scornită pentru a curma nădejdea oricărei dorinţe. de după perdeaua de catifea. pălăria tui marc. gelozia. Trebuia să aibă. Cînd făcu un gest. Emma vru să iasă : coridoarele erau ticsite. strîngînd florile care i se aruncau. gîndea Emma. de cum începu acel duo recitativ în care Gilbert îi arată stăpînului sau Ashton mîrşavele tui uneltiri.rt aceeaşi clipă. şi ea nu ar fi coborît niciodată dintr-o fericire atît de înalta. — Oare de ce» întrebă Bovary. adierea produsă de evantaie făcea atmosfera şi mai înăbuşitoare. pe cînd celălalt. mărturisea că nu înţelege subiectul. iar el. cu o cunună de lămîiţă pe cap şi mai palidă decît rochia de satin alb. văzînd falsul inel de logodnă care trebuia ■Iii s-o amăgească pe Lucia. bună să desfete ochii.

cu delicateţe. ca şi cum instrumen237 tele ar fi devenit mai puţin sonore. atît de duioasa. aplecnrcîu-se atît de mult. Atunci propuse să iasă din teatru. şi. zise ea. — Ah. într-adevăr. că acolo rămîn ! E-o lume !. toată acea sărmană dragoste atît de potolită şi de lungă. — Da. atît de discretă. răspunse el.. iar el îi istorisi că avea să stea la Rouen doi ani într-un mare birou de notariat. simţind lichidul rece curgîndu-i pe şale. lecturile din.. zicea ea. totul trecu pentru ea ca într-o depărtare. care-i venea în păr. şi pe cînd ea-şi ştergea cu batista petele de pe frumoasa rochie de tafta. căci. Ea-i răspunse alene : — O. Emma se simţea înfiorată de suflarea lui călduţă. şovăind între sinceritatea plăcerii pe care-o simţea şi respectul pe care-l avea faţă de părerile soţiei sale.. Asta e cu părul despletit: promite să fie tragic. care era un textilist. o scenă cu Ashton şi valetul lui.Cu mare greutate izbuti să se întoarcă la locul lui. în picioare. restituire. iar doamna Bovary o întinse maşinal pe-a ei. şi jocul cîotăre-ţei î se păru exagerat. tăcură. de teamă. spunîndu-i gîfîind : — Am crezut. cu toate că Emma îl întrerupse pe Charles din cînd în cînd. — Prea ţipă. ge înfurie împotriva neîndemînaticului. zău.Leon ? — Chiar el ! O să vină să-ţi prezinte omagiile sale. să plecăm.. Jumca se izbea de coatele lui la fiecare pas. fostul secretar din Yonville intră în lojă. d bodogănea fcarte ursuz cuvintele : despăgubire. la aer. puţin. Cum ! Aici ? — Tăcere ! strigă cineva în stal.. întinse mîna fără multă ceremonie. — Vrea să zică sînteţi la Rouen ? — Da. Apoi Leon zise oftînd : — Ce căldură ! — De nesuportat. nu încă. iar personajele s-ar fi dus mai în fund . încît vîrful mustăţii lui îi atinse obrazul. de tuşa Lefrancois. nu ! Nu prea. — îţi face rău ? întrebă Bovary. Leon îi puse pe umeri. ca să se deprindă cu afacerile din Normandia. cu umărul rezemat de despărţitura lojii. lîngă fereastră. Conversaţiile în doi la gura sobei. ca să ia undeva o îngheţată. să nu-l plictisească pe domnul Leon . De ce oare se întorcea ? Ce ţesătură de împrejurări îl aducea iarăşi în viaţa ei ? Stătea în spatele ei. în cele din urmă Charles ajunse la nevastă-sa. marele duet în re major. întoreîndu-se spre Charles.. din cîod în cînd. poate. Dar din clipa aceea Emma nu mai ascultă .. îşi aducea aminte partidele de cărţi de îa farmacist şi plimbarea ps care-o făcea la doică. în faţa vitrinei unei cafenele. Dar scena nebuniei nu o interesa pe Emma. care erau altfel decît cele care se tratau la Paris. Adăugă : Ghici pe cine-am întîlnit sus ? ! Pe domnul -. vărsă chiar vreo trei sferturi din el pe umerii unei roueneze care purta mîneci scurte şi care. supunîndu-se fără îndoială unui imbold mai puternic. de familia Homais.. ca şi cum ar fi asasinat-o. care asculta. şi pe care ea totuşi o uitase. cheltuială. din pricina paharului pe care-l ţinea cu amîndouă mîinite. şi cum faţă de soţ . — Vă distrează toată istoria asta ? o întreba el. cum termină de spus. cînd îşi spuseseră adio. cînd se-auzea ploaia picurînd pe frunzele verzi. Doamne. se scutură printr-o sforţare de această moleşeală ce i-o dădeau amintirile şi începu să bolborosească repede : — Ah ! bună ziua. şalul ei lung de dantela 51 plecară tustrei să stea în port. Soţul ei. 238 St: vorbi mai întîi despre boala ei. întrebă apoi de Berthe. O lume !. scoase nişte ţipete ca de păun. sa mai stăm ! zise Bovary. — Da. Şi.. Dar adueîn-du-şi repede aminte de ceea ce se cuvine să facă în situaţia în care era. mă-năbuş . Nu o mai simţise din seara aceea de primăvară.chîoş-c. de culoarea cireşei.. — Şi de cînd ? — Afară ! Afară Lumea se-ntorcea spre ei . şi corul invitaţilor... ca un nobil. căci începea actul al treilea.

ca o cuirasă în căptuşeala corsetului. bolborosi ea cu un zîmbet ciudat. ca să-i apere parcă virturea. în curînd o să mai dea o reprezentaţie. Grisi. între timp mesele dimprejur se goliră . Charles pricepu şi scoase punga . de banii pe care. de departe. De multe ori. seara. căci Leon nu pierdea orice speranţă. 239 — îmi parc sincer rău. Charles stărui: — O să te-ntorci duminică. după ce se despărţi de domnul şi doamna Bovary. bietul secretai fără îndoială că ar fi tremurat ca un copil . . să se hotărească odată să o aibă ! De altfel. domnul Leon se dusese destul de des pe la „Chaumiere". sublim ! Auzind asta. prinse mişcarea şi începu să spună cît e de bine Lagardy în bucata de la sfîrşit. ou prea ştiu. pasiunea lui se trezi din nou. ca un fruct de aur atîrnat în cine ştie ce frunziş fantastic. Păcat. nu-şi rhmea la 1 ale lunii toţi banii pe un trimestru şi se avea bine cu profesorii. un chelner veni cu toată discreţia şi se aşeză lîngă ei . ca să facă pe omul care se pricepea. vezi că. două monede de argint... simţea parcă o fagăduială nesigură. şi se întorcea în provincie dispreţuind tot ce nu călca cu pantof de lac pe asfaltul bulevardului. — Cu toate acestea. pisicuţa mea. E ceva superb. de altfel. Din sfială sau din delicateţe. lingă o pariziană ÎIY dantele. — De altfel. Dar încetul cu încetul. Persiani. Văzuse pe Tamburini. Trebuie să 241 ştii cu cine sa fii îndrăzneţ . cînd rămînea să citească în odaie. în curînd conversaţia luă sfîrşit. că vă aflaţi prin lo'curile noastre. sentimentul acesta slăbi. nici prea scurt. şi alte dorinţe îl copleşiră. spunînd că nu mai poate lipsi. nu-i asa ? Mtine la şase. plin de prietenie şi. mai ai timp să te gîndeşti.nu mai avea nimic să-şi spună. cu toate că mai stăruia printre ele . tu n-ai vrea să rămîi singură. punînd mîna pe braţul lui. sau cînd stătea seara sub teii din Luxemburg. îmi pare rău că n-am stat pînă la sfîrşit. personaj cu decoraţii şi trăsură. vom vedea . unde avu chiar foarte frumoase succese pe lîngă modistele fluşturatice. sigur mai dinainte că va face o impresie nemaipomenită.. secretarul îl opri. se ferea de orice excese. Cît îşi făcu studiile de drept. care gusta cîte puţin din îngheţata lui cu rom. căci începea să-mi placă. Apoi. pe care le zvîrli zornăind pe marmură. înger frumos.. şi femeia bogată are în jur. îşi zicea el în gînd. începu să vorbească despre muzica. — Ei bine. în faţa acestui prilej neaşteptat. Hai. Celalalt făcu un gest dispreţuitor. I în ajun. Era cel mai cuminte dintre studenţi : tvu purta părul nici prea lung. trebuie să meargă la Yonville pentru o afacere a biroului la care lucra. şi văzîndu-i că se opresc la „Crucea roşie". şi chiar nu uită să lase. nu făcea doi bani. pe deasupra. Nişte oameni care ieşiseră de la spectacol trecură pe trotuar. Trebuia. dar aici. — Afară numai dacă. Leon îi urmări pe stradă. Rubini. reluă secretarul. în salonul vreunui doctor renumit. care-i însoţea : Acum. 'care se legăna în viitor. toate bancnotele ei. revăzînd-o după trei ani de despărţire. adăugă el întoreîndu-se spre nevas-tă-sa. Apoi. Lucia mea ! Atunci Leon. sfiala lui se tocise în contact cu banda de zănatici cu care umbla. se simţea în largul lui. pe lîngă care Lagardy. către Leon. care-i dădea speranţă.. Leon atunci. lăsa codul să-i cadă din mînă. cuprins de amintirea Emmei. în portul Rouen.' E păcat să nu rămîi. care găseau că are uri aer distins. îl întrerupse Charles. se întoarse şi-şi pierdu toată noaptea punînd la cale un plan... noap-tea-i un bun sfetnic. Dar Charles îi răspunse că ei pleacă a doua zi. sper că o să veniţi din cînd în cînd sa luaţi masa la noi ? Secretarul făgădui că n-o să piardă ocazia şi că. dacă simţi cît de cît că astaţi face bine. hotărăşte-te . fredonînd sau zbierînd cît îi ţinea gura : O. se pretinde că în ultimul act e absolut minunat. Charles mai protestă încă o dată. Şi se despărţiră în faţa pasajului Saiiit-Herbland. dar că nimic n-o împiedică pe Emma... la subsol nu vorbeşti ca la etajul al patrulea. în clipa în care sunau la catedrală ceasurile unsprezece şi jumătate. în faţa soţiei acestui doctoraş. murmură Bovary. cu toată faima lui.. iuîndu-şi pălăria : — Nc-am înţeles.

simţea în el alte chemări. de pe bulevard. Leon îi istorisi cum alergase toată dimineaţa s-o caute. iar makă-6a îl sîcîia mereu în fiecare scrisoare. în toate hotelurile din oraş. c o gravură italiatnă care reprezintă o muză. Emma se întinse foarte mult asupra nimicniciei sentimentelor pămînteşti şi veşnica singurătate în care inima rămîne învăluită. îi răspunse ea. La un negustor de stampe. Şi pentru că amîndoi începură să arate tot mai precis ce anume i-a chinuit. am stat acolo ceasuri întregi. Dar şi bărbaţii îşi aveau necazurile lor. dimpotrivă. pentru ca Leon să nu-i vadă zîmbetul cuceritor pe care-l simţea vernndu-i pe buze. E înfăşurată într-o togă şi se uită la lună cu o floare de nu-mă-uita în părul ei despletit. din care se prelingea o lacrimă. Apoi.. — Dar vă rog să mă iertaţi. îmbrăcată într-un "capot de bumbac. — Deseori. şi alergam după toate cupcurilc de piaţă la care vedeam fîl fîîn!d pe geamul portierei un şal. pe la 5. se înflăcăra din ce în ce în această confidenţă tot mai adîncă. Emma părea hotărîtă să-l lase să vorbească fără să-l întrerupă. cu un nojd în gît. mă tîram de-a lungul cheiurilor. dumneata nu eşti femeie. v-aţi hotărît să rămâneţi ? — Da. cît am suferit ! De multe ori ieşeam.. ci. Ea începu să zîmbească. şi de-aici începură să schimbe cîteva cugetări filozofice. pe care pe urmă le rupeam. fără să pot alunga obsesia care mă urmărea. Credeam uneori că vă văd la colţul străzilor . Suspină totuşi: — Ceea ce este mai jalnic nu-i aşa. Cu braţele încrucişate. — Cum ? Pretinse că fusese ca dus de mînă spre ea. tapetul galben de pe perete era ca un fond auriu în spatele ei. fiecare. se uita la funda papucilor şi. deloc. rînd pe rînid. continuă el. poate că fac rău plictisindu-vă cu veşnicele mele văicăreli. pareă-ntr-adins. plecam. şi rău am făcut. capul gol i se răsfrîngea în oglindă. Emma nu-i mărturisi că a iubit pe altul . mişca încetişor. 243 10* Doamna Bovary întoarse capul.Aşadar. ameţit de vuietul mulţimii. — O ! îmi închipui. Apoi adăugă : — Aşadar. Urcă. Dar cîtcodată se opreau. ca să le încercuiasca şi mai mult singurătatea. Ca să facă pe grozavul. începu Emma iarăşi.. de întîlnirile ei de altădată. Cursurile de procedură îl enervau. Mereu mă împingea ceva spre muza aceea . Nu trebuie să te obişnuieşti cu plăceri pe care-i greu să le ai cînd te-mpresoară atîtea necazuri. desigur. vă scriam scrisori. a doua zi. — O ! Am ghicit imediat. — Nu. degetele piciorului. toate visurile pe care mi le făcusem î — Dar eu ! O. Asta i se păru semn bun. cu o voce tremurătoare : Vă semăna puţin. cu capul în jos. ridicînd spre tavan frumoşii ei ochi. răspunse Leon. Poate că nu-şi mai aducea aminte chefurile de după bal cu fete vesele. dumneata nu poţi să-ţi închipui. la noroc. tînarul declară că tot timpul cît îşi 242 făcuse studiile se plictisise îngrozitor. Emma sătea cu cotul rezemat de spătarul unui vechi fotoliu . Leon nu-i spuse c-o uitase. deloc ! — Dacă aţi şti. cu cît vorbea. neputînd să exprime ideea pînă la capăt. de-un instinct. ne-am fi mîngîiat cu gîndul că am făcut un sacrificiu ' . — Nu. un voal ca al dumneavoastră. Vuietul oraşului de-abia ajungea pînă la ei. în satinul lor. răspunse un servitor. Emma nu-i răspunse. — Domnul nu-i aici. cu cărarea albă de la mijloc şi cu vîrfurile urechilor ieşindu-i de sub palele de păr. cînd alerga dis-de-dimineaţă prin iarbă spre castelul amantului. ca 6a-şi dreagă prostia.. palid la faţă şi cu acea hotărîre a fricoşilor căreia nimic nu-i poate sta în cale. iar Emma nu-şi mai amintea. şt atunci căutau să născocească o frază care totuşi s-o poată tălmăci. şi odaia părea mică. sau dintr-un spirit naiv de imitaţie provocat de melancolia ei. Leon continuă : — Cîtcodată îmi închipuiam că cine ştie ce întîmplaTe o să vă scoată-n calea mea. se scuză că uitase să-i spună unde trăseseră. dar imediat. Emma nu se tulbură cînd îl văzu. intră în bucătăria hanului. din cînd în cînd. e să-ţi tîrîi ca mine o viaţă zadarnică ! Dacă suferinţele noastre ar fi putut să folosească cuiva.

Ridicînd uşor din umeri. Aşa e !.. culorile închise a patru stampe. şi vă zăream amîndoua braţele goale trecînd printre flori. dar. dar desigur nu vă mai aduceţi aminte ? — Ba da.Dar de ce aşa ? — De ce ? Leon şovăia. cc-o fi cu ei 't — Au degerat astă-jamă. v-am însoţit.. zise ea. aveau o pălărie cu floricele albastre . de biserici şi de palate părăsite. cu pleoapele pe jumătate închise : — Da. Aşa.. de rochiile pe care le purtase ea. şi că într-o seară chiar îşi scrisese testamentul. Leon îşi amintea de spalierul de elematite. mă uitam prin geam cum vă scoteaţi mănuşile şi cum număraţi banii pe tejghea.a luniînărî de pe scrin şi se aşeză la loc. — Ei ?. cînd. şi toată faţa i se lumină.. al sacrificiului în tăcere. spre care gîndul o purta din nou ... zise Leon. afară poate de aceea de medic. spunea în şoaptă. îşi împreunară mîinile . pe ultima treaptă . aşa e !. — Eraţi jos. vorba este un laminor care întinde totdeauna sentimentele. spuse Emma. şi. privindu-sc. prin care cerea să-l îngroape înfăşurat în covoraşul acela frumos cu benzi de catifea. Pe urmă aţi sunat la doamna Tuvache. odată am venit 'a dumneavoastră. vi s-a deschis.. Şi felicitîndu-se că trecuse greul.. toate lucrurile astea care ieşeau din nou la iveală îi lărgeau parcă viaţa. — Sărmanul meu prieten. pe care-l primise de la dînsa . Noianul de. şi fără nici o invitat!: din partea dumneavoastră. după ce respiră adînc : -— în vremea aceea eraţi pentru mine ca o putere de nepătruns. Apoi. — Ah. doamna Bovary se mira cît e de bătrînă . neîndrăznind să vă urmez de-a binelea gî nevoind să va las.. Emma întrebă : —. De altfel. rămîneam în stradă. bătea soarele în jaluzele. şi nu văd nicăieri nici o îndeletnicire. şi eu am rămas ca un idiot în faţa porţii grele de la intrare. bărbaţii nu pot avea asemenea meniri sfinte. Pentru că v-am iubit foarte mult.. căci aşa ar fi vrut să fie. răspunse Leon... Şi pe urmă ". fără s. amintiri şi vise. Leon se grăbi îndată să spună că şi el rîvneşte liniştea mormîntului. din cînd în cînd. se vedea un colţ de cer întunecat. de care era cît pe ce să moară . . în antreu. Cînd intraţi în vreo prăvălie. întinzîndu-i min». în dimineţile de vară. printre acoperişurile ascuţite. Ascultîndu-l. viitor.. — Vai.. pe jumătate pierdute în umbră. zise ea. Pe fereastră. care-i plin de pensioane. Emma se ridică să aprindă cele dov. şi. Auziră bătînd ora 8 la diferite ceasornice din cartierul Beauvoisine.t vreJii. de pildă. trecut. Parcă o vijelie ar fi scornit norii de pe cer. şi unul şi 244 celălalt ticlmndu-şi un ideal după care-ji potriveau acum viaţa lor trecută. totul ?e contopea în duioşia acestui extaz. trase cu coada ochiului să vadă ce impresie a făcut. reprezentînd patru scene din Tom de NedeK cu o inscripţie dedesubt. Dar la născocirea cu covoraşul. de toată casa. alcătuiau parcă nişte ţinuturi sentimentale nemărginite. în cele din urmă Emma răspunse : — Totdeauna am bănuit asta. care s-a închis în urma dumneavoastră.. ale cărei plăceri şi melancolii le rezumaseră într-un singur cuvînt. Aşa e. care-mi subjuga viaţa.. Leon rămase aşteptînd. îa limba spaniolă şi franceză. simţeau cum le vîjîie capul. — Şi bieţii noştri caVtuşi.gîn-duri triste care întuneca ochii ei albaştri se risipi. să fiu soră de spital. de mobilele din odaie.. Deşi în fiecare clipă îmi dâdcaai -seama din ce în ce mai mult de prostia mea. n-ar mai fi suferit acum. continuam totuşi să merg aproape de dumneavoastră. păcat că n-a murit.. ca şi cum din pupilele lor fixe ar fi comunicat prin nişte emanaţii sonore. de-aţi şti cît m-am gîndit la dtnşii ! Deseori îi revedeam ca odinioară.începu să facă elogiul virtuţii. gata de plecare. Noaptea se lăsă pe zidurile pe care mai luceau. Imediat Leon îşi lipi buzele de ea. spunînd că el însuşi simte o nespusă şi nepotolită nevoie de devotament. — Mi-ar plăcea foarte mult. Nu-şi mai vorbeau . Emma îl întrerupse ca să i se plîngă de boala ei. Atunci începură să-şi povestească toate măruntele întî'm-plări ale acelei vieţi îndepărtate. al datoriei.

întîlnindu-se mai curîhd.— Ei ?. dar că el o iubise de cum a văzut-o . ca şi cum ar fi vrut să vadă cît e ceasul. dărimax de Mazarin în 1663. — Am uitat şi de spectacol! Şi bietul Bovary. Şi cum stăteau în picioare amîndoi. Sînt prea bătrînă. în timp ce el o săruta tot mai des. căci Emma pleca a doua zi.. apoi deodată. — Vreţi. Leon făcu trei paşi înapoi. adăugă : Dar cine ne împiedică să reîncepem ? — Nu. protestă. spunînd că. Ea-i răspunse dînd din cap şi dispăru ca o pasăre în odaia de alături. de către Philippe-Auguste . o să le iubiţi.. împreună cu soţia lui. să fim cuminţi! Vreau eu ! Emma-î arată tot ceea ce făcea cu neputinţa o dragoste între ci şt ea trebuiau să ramftm. zise el. Dumnezeule ! Ce mult am stat de vorbă ! El înţelese aluzia şi-şi căuta pălăria.. fiinţele desăvîrşke erau greu de îuţeîes. Leon în spatele ei... răspunse Emma. — Ce copil sînteţi! Hai. uitaţi-mă ! O să vă iubească altele... — Da. Şi ocazia era pierdută. răspunse Emma. — Ce vis ! murmură Leon. prin-tr-un har al soartei. s-ar fi legat unul de altul pentru totdeauna. grav. Seara. Dar privirea căzu asupra lui. Niciodată vreun bărbat nu i se păruse aiit de frumos. Obrajii lui cu pielea fragedă se împurpurau. şîateţî prea tînăr.. nu aici! — Unde doriţi. Emma îi scrise secretarului o scrisoare lungă. — Dar sînteţi un nebun ! Ah. trebuie să vă mai văd. în termenii unei simple prietenii frăţeşti. aveam să vă spun. ca să iasă.. Păru că stă pe gînduri. Emma nu-şi dădea seama.. serios. — M-am gîndit uneori la asta... respingea cu bl'îndeţe sfîoasele alintări pe care niîiniîe lui tremurătoare le încercau. pe care ea şi le trase. Vorbea într-adevăr serios ? Fără îndoială ea nici. Se opri în prag. . apoi. — Cum se face că pîui acum nimeni nu mi-a arătat ase-inenea sentimente ? Secretarul. Şi Emma se simţi cuprinsă de-o spaimă nedesluşita în faţa acestei sfieli. în secolul al Xlll-lea. Nu m-aţi înţeles ? N-aţi ghicit totul ?. şi. faceţi aşa ca să vă mai revăd. cînd se apropia cu braţele deschise. ca altădată. Ascultaţimă.. luîndu-i mîinile. Atunci. ce nebun sînteţi ! spunea ea rîzînd sav-adat şi tare. şi Emma simţea o dorinţă de neînvins de al săruta. care stă în strada Grand-Pont. — Ah ! Glume ! Destul.. gîndea ea... care e încovoiau. Leon căuta cum să înnoade iar dialogul întrerupt. pjină de-o mîndrie de gheaţă. zise Emma. destul ! Măcar din milă. căută parcă consimţămîntul ochilor ei. Ei nu. care m-a lăsat anume pentru asta ! Domnul Lormeaux. uitîndu-se: la Leon cu Q privire înduioşată. cînd ea-î spuse : 1 Tour de Nesle — construit la Paris. — Voi fi acolo ! exclamă el. prietene. de dorul fiinţei ci. răspunse Emma. o dată... şi îl apuca disperarea gîndindu-se la fericirea pe care ar fi putut s-o aibă dacă. — Totuşi ştiţi să vorbiţi foarte bine. Tăcu .. Leon se aplecă spre gîtul ei şi o săruta1 lung pe ceafă. iar Emma cu capul în jos. de altfel n-o să plecaţi mîine. întinzînd capul peste umărul Emmei. zise : 24? 246 — Ce tîrziu este.. — Nu ca pe dumneavoastră î exclamă el.. pleeîndu-se spre pendulă. la catedrală. numai o data ! — Ei bine !. îşi lăsa în jos genele lungi. pe malul stîng al Senei.. O îndurătoare nevinovăţie sufletească se desprindea din toată înfăţişarea iui. iartă-mă. — O. subţiri. începu el iar. Atunci.. scurt : Mîine la unsprezece.. prin care îşi retrăgea promisiunea de a se întîlni .. nu se poate ! Dacă aţi şti. ca şi cum s-ar fi răzgîndit: O. trebuia să mă conducă. dîndu-se înapoi. ■—Adevărat ? exclamă Leon. prinsă de farmecul amăgirii şi de nevoia de-a se apăra . Apoi şopti cu glas tremurat: 318 ■— Pe mîine.. — Totuşi.. Şi jucîndu-se delicat cu marginea albastră a lungului ei cordon alb... mai primejdioasă pentru ea decît îndrăzneala Iui Rodolphe. — Ce? — Ceva.

cu fereastra deschisă şi fredonînd pe balcon. A doua zi. şi lumina care cădea pieziş pe catedrală sclipea în ciopliturile pietrelor cenuşii . prin cele trei portaluri deschise. Jur împrejur. îşi lustrui singur şi de mai multe ori pantofii. Răsfoi un vechi jurnal de modă. Viaţa nu-i păruse niciodată atît de frumoasă. Portarul se apropie de Leon şi. cu gîndul rătăcind în căutarea Emmci. îşi umflă pieptul de mîndrie. cum nu ştia adresa lui Leon. printre piramidele de cantalupi. . ca sa-i 250 lumineze chipul. Călcînd grav. Din cînd în cînd. Emma avea sa vină îndată. Argintăriile străluceau în prăvălile giuvaergiilor. narcise şi tuberoze. continuau mai departe. iasomie. piaţa gălăgioasă era plină de mirosul florilor de pe marginea pavajului : trandafiri. nu-i de pe Ia noi ? Domnul ar vrea să vadă rarităţile bisericii ? •— Nu. vitraliile străluceau şi mai tare. Leon se aşeză pe un scaun. 'ciorapi fini. se găsi în mare încurcătură. cu lornionul ei de aur. cu pantofii ei delicaţi. — Citeşte ! zise ea întinzîndu-i o hîrtie. Emma era palidă. îneîntă-toare. sub Mariana dansînd. cu tot felul de lucruri elegante — de care el nu avusese niciodată parte — şi cu nespusul farmec al virtuţii care cedează. îi răspunse celalalt. pîndind în urma ei privirile care o urmăreau. Se-ntoarse şi merse pînă-n naos. portarul era indignat în sinea lui de purtarea acestui individ. cu spada de-a lungul pulpei piciorului. în naos aidea o lampă de argint. după ce puse să-i onduleze părul. turnă-n batistă tot parfumul pe care-l avea. cum fac evla-vioşii grăbiţi. intră în biserică foarte hoiărît. biserica se pregătea anume pentru ea. Stînd la o parte. Mergea repede. „Am să i-o dau chiar cu. în-trerupîndu-se la marginea marmurei. o să vină". unde. amestecate cu uruitul unei uşi cu gratii care se închidea. mai falnic decît un cardinal şi strălucitor ca sfîntul artofor. deodată. ieşi. Şi. cu toate acestea. care-şi permitea să admire singur catedrala. pe lespezi. iar sub nişte umbrele mari. şi. Chibzui ca se apropie clipa şi se-ndreptă încet spre piaţa din faţa catedralei Notre-Dame. în mijlocul portalului din stînga. în fund. şi din capelele laterale. I se părea că purtarea lui c monstruoasă. tulburată. îşi puse un pantalon alb. uitîndu-se la ceasul cu cuc al frizerului. Era pentru întîia oară cînd cumpăra flori pentru o femeie . Cu halebarda în mînă. pe care se vedeau nişte barcagii ducînd coşuri cu peşte. Portarul bisericii era tocmai în prag. Policandrele de cristal atîrnau neclintite. florărese cu capul gol înfăşuraţi în hîrtie buchete de viorele. cii atenţie. făcînd în faţa altarului o plecăciune piezişă. nu ! Şi brusc. cutreieră trei străzi. şî ochii lui dădură de un vitraliu albastru. din părţile întunecate ale bisericii răzbăteau din cînd în cînd ca nişte adieri de suspine. Oh. îşi zise ea . apoi. răsfrîngîndu-şi ecoul sub bolţile înalte. ca şi cum omagiul acesta hărăzit alteia s-ar fi răs-frînt asupra lui.. marginea uneî pălării. mirosindu-le. un foşnet de mătase pe lespezi. garoafe. Leon cumpără un buchet. ca un covor pestriţ. Era ea ! Leon se ridică şi alergă s-o întîmpine. bolţile se înclinau să primească în umbră spovedania dragctei ei. intră în capela Sfintei Fecioare. trecea cîte-un paracliser. îşi trase mîna înapoi.acum totul se isfîrşise şi. împrăştiate la întîmplare prin verdeaţa udă. un stol de păsări se rotea pe cerul albastru în jurul micilor clopotniţe cu firide în chip de trifoi . fuma o ţigară de foi. Făcu mai foţii ocolul părţilor laterale. în mijloc şopotca o fîntînă. Emma nu se zărea. Era o dimineaţă frumoasă de vară. nu mai trebuiau să se întîl-nească. Lumina puternică de afară prelingea în biserică trei raze uriaşe. Leon mergea pe lîngă ziduri. că-i fură oarecum ceva şi că ceea ce face c aproape un sacrilegiu. pentru fericirea lor. cu acel Jmbet de blîndeţc linguşitoare pe care-l iau preoţii cînd iscodesc copiii : — Domini!. iarba-pisicii şi seînteioară pentru păsărele . Se uită la el mult. „E prea devreme !" îşi spuse el. cu pene pe cap. şi numără solzii peştilor şi butonierele tunicilor. o pelerină neagră. Dar reilexele picturilor. o haină verde. nu venea. şi-l mai descreţi. Leon. ca un buduar uriaş. în rochia ei cu volane. nu-i aşa. ca să pară de-o eleganţă naturală. iar cădelniţele aveau să ardă pentru ca ea să apară ca un înger în fumul mirodeniilor. Pe urmă ieşi şi se uită în piaţă. care arăta ora 9. 24 Se temea totuşi să nu-l vadă cineva . Dar. Pridvorul cu vîrful ogivelor şi cîteva părţi din vitraliu se oglindeau în agheasmatarele pline. Dar cînd închise scrisoarea.. îngenunchind lîngă un scaun.

întinse amîndouă braţele într-un gest cuprinzător. 251 — De ce nu ? răspunse ea. cea cu un copil în braţe. nu-şi mai lua ochii de la strălucirea chivotului. nu ! exclamă secretarul. — Asta împodobea odată. acest bărbat gata să coboare în mormînt vi-) înfăţişează tot pe ci. întoreîndu-se la capela Sfintei Fecioare. de bucurie. neînţele-gînd deloc această mărinimie pripită. Să trecem să vedem vitraliile de la Gargouille.. dar după aceea simţi totuşi un oarecare farmec văzînd-o în plină întîlnire de dragoste absorbită astfel în rugăciuni. pe-un cal ridicat în doua picioare. Nelipsita călăuză îi zicea înainte : — Alături de el.. atît se simţea de descurajat în faţa acestei îndoite porniri de trăncăneală şi de indiferenţă. care se clătina. Şi. Nu avea pereche în toartă Europa. Uitaţi-vă. şi tot vorbind într-una. fiindcă nii mai isprăvea.. după aceea. arătîndu-le cu halebarda un cerc mare pavat cu pietre negre. — A. şi. iar în stînga. cînd străinul mai avea încă atîtea lucruri de văzut. Portarul o porni iar înainte. întîi. Numai calvinii. şi. din răutate. senior de la Varenne şi de Brissac. şambelan al regelui. Leon se uita la ea nemişcat. A făcut mult bine pentru catedrală. mare mareşal de Poitou şi guvernator al Normandiei. gol. baron de Mauny. de oricc-i ieşea în cale.. spunînd : — Desigur că doamna nu-i de-aici. Acum întoarceţi-vă în partea asta : iată mormintele familiei d'Ambroise. dădu la o parte vreo cîteva şi dezveli un fel de pietroi. Atunci. spuse : — Sub această simplă lespede zace Pierit cie Breze. iar dedesubt. Amîndot au fost cardinali şi arhiepiscopi de Rouen. Muşcîndu-şi buzele. sperînd să-i vină din cer o hotărîrc neaşteptată .. femeia asta în genunchi care plînge c soţia lui.. Meşterul care l-a turnat a murit din asta. Diane de Poitiers. poate. pentru a proceda în ordine. turla. e nepotul lui. mort în bătălia de la Montlhery. de sfinţii de piatră. să vadă frumuseţile bisericii ? . L-au înmormîntat.. pe Leon îl enervă această ciudăţenie bigotă. să mai facă un 252 •singur gest. domnule.. ducesă de Valentinois. conte de Maulevrier... Portarul rămase trăsnit. acest nobil ferecat tot în platoşe de fier. în pămînt. fără să se oprească. oftînd prelung. în curînd însă începu să i se urască. într-o duminică. ■— Să plecam. Căci Emma voia să-şi salveze virtutea. numai cu nouă mai puţin decît marea . Cîntărca patruzeci de mii de livre. mort la 23 iulie 1531. lîngă piaţa din faţă. A lăsat prin testament trei mii de galbeni pentru săraci. contesă de Breze. mai fudul decît un proprietar de la ţară careşi arată spalicrii. pentru ca să cheme asupră-i ajutorul divin. Louis de Breze senior de Breval şi de Montchauvet. înflorite în vase mari. care nu făcea decît să sporească zbuciumul inimii sale. agă-îndu-se de Sfînta Fecioară. mor-mîntul lui Richard Inimă-de-Leu. domnul ! Dar turla. la 16 iulie 1465. e Sfînta Fecioară. inspira adînc parfumul micşunelelor albe. care putea foarte bine să fi fost o statuie prost făcută. şi trăgea cu urechea la tăcerea din biserică. portarul îi conduse pînă la intrare. l-au adus în starea asta. cavaler al Ordinului şi cîc asemenea guvernator al Normandiei. — Iar la dreapta. Se ridică. şi erau gata să plece. zise Leon. aici e uşa prin care înaltpreasfinţia-sa se ducea la locuinţa sa. sau mai degrabă se silea să se roage. Doamna doreşte. sub scaunul episcopal al înaltpreasfinţiei-sale. spuse el. cînd portarul se apropie repede. Emma se ruga. neîircercînd să mai scoată o vorbă. De acea strigă după el : — Ei. după cum glăsuieşte pisania .. — Rău face domnul. Leon se frămînta in loc. de morminte.începu să se închine. rege al Angliei şi duce de Normandia. îi împinse într-o capelă plină cu balustrade. ca o marchiză anda-luză . născută în 1499.. începu : — Asta e circumferinţa clopotului celui mare al lui Am-broisc. Cel de colo era ministrul regelui Ludovic al Xl-lca. Nu-i aşa că nu-i cu putinţă de văzut o mai perfectă înfăţişare a neantului ? Doamna Bovary îşi puse lornionul. moartă în 1566 .. care voia să spună tot. ■— Mulţumesc. Are patru sute patruzeci de picioare. Dar Leon scoase repede din buzunar o monedă de argint şi o luă pe Emma de braţ. fără inscripţii sau înflorituri dăltuite. zise Leon. unde.

trecu prin piaţa Artelor. ca o încercare năstruşnică a cine ştie cărui tinichigiu trăsnit. la Grande-Chaussee. — Mergi înainte ! zise o voce dinăuntru. Cupeul fu văzut la Saint-Pol. legate. — Dar unde mergem ? întrebă ca. Cheiul Napoleon.. la Rouge-Mare şi în piaţa Gaillardbois . fără ţintă. auziră în umia lor un gîfîit adînc. prin piaţa Champs-de-Mars şi prin dosul grădinilor spitalului. în voie. Zău. înverzită toată de iederă. pe Regele David şi pe Cei osîndiţi să ardă în iad. căci avea impresia că dragostea lui. O luă în sus. Şi cuvîntul acesta. Coborî strada Grant-Pont. Dar deodată o lua brusc prin Quatremares. el păşea repede înainte . Se întoarse . trecu prin Saint-Sever. birjarul . — Nu. îşi puse şapca de piele între genunchi şi mînă în lături. care. o luă încet la trap printre ulmi bătrîni. de pe capra lui. drum pavat numai cu pietre. o făcu să se hotărască. Sotteville.. Merse de-a lungul rîului pe drumul pe care se trăgeau bărcile la edec. intră în galop în gară. la Trois-Pipes şi la Cimitirul Monumental. prin Cheiul Meules. şi atunci. Un băieţaş se zbenguia în piaţa din faţa catedralei.. din nou peste pod. repezindu-se sa iasă din biserică. luînd-o la vale. Erau lucrările care tratau despre catedrala. cu un aer serios : Ştii. e. nici direcţie. — Unde mergeţi. hoinări la voia întîmplării. — Unde vrei ! spuse Leon. şi cam stingheriţi. — Du-te şi-mi caută o birjă ! Copilul porni glonţ prin strada Celor-patru-Vînturi. 254 Şi maşinăria aceea greoaie porni. pornind din nou. — Domnule ! — Ce este ? Şi-l văzu pe portar ducînd subsuoara şi de-abia ţinîndu-Ie în echilibru pe burtă vreo douăzeci de volume mari. Raiul... înspre Oysell. asta nu se face. în faţa lui Saint-Ro-main. Din cînd în cînd. la Lescure. întretăiat la intervale regulate de bocănitul unui baston. drept înainte ! strigă aceeaşi voce. de aproape două ore. ajungînd îndată la şoseaua unde se plimba lumea. Fără să răspundă.. ca un fum. Birja însă nu sosea. — Ah ! Leon !. — De ce ? răspunse secretarul. se va risipi îndată.. — Mînă ! strigă vocea.jtrwnca priviri 255 disperate spre cîrciumi. împingînd-o pe Emma în trăsura. Birjarul se şterse pe frunte. Birja ieşi dintre grilajurile curţilor şi. Lcon se întoarse. vedeţi învierea. mai furioasă. E toată din fontă. care se cocoţa aşa de caraghios pe catedrală. pe bulevardul Bouvreuil. Saint-Nicaise. dincolo de aleile laterale. Se fandosea. Leon o luă repede la picior. Saint-Vivien.. Judecata de apoi. în sfîrşit. dacă trebuie.. lîngă pajişte. — Ieşiţi cel puţin prin portalul de la nord — le mai strigă portarul. prin soiul acela de 253 horn retezat. iar eî rămaseră cheva minute singuri. strada Llbeuf şi făcu al treilea popas în faţa Grădinii Botanice. prin Cheiul Curandiers. pe urmă tot Mont-Riboudet pînă la colina Deville. pe marginea rîului. şi pe urmă. Lui Leon îi era teamă ca nu cumva Emma sa se întoarcă în biserică. prin care bătrîni în veste negre se plimbau la soare de-a lungul unei terase. dar cînd doamna Bovary îşi muie degetul în agheasmă. şi de la încrucişarea cu strada La Fayette. încremenise ca pietrele în biserică. ca un argument peste care nu se poată trece. strada Dinanderie. la muntele Gargan. Apoi. Saint-Maclou. imediat. Pont-Neuf şi se opri brusc în faţa statuii lui Pierre Corneille.. apoi în strada Maladrerie.piramidă din Egipt. care rămăsese în prag — să. nu ştiu. dincolo de insule. în faţa vămii. — Imbecilul! mormăi Leon. domnule ? întrebă birjarul. Şi. mult timp. la Basse-Vicille-Tour. Birja porni iar. străbătu bulevardul Caucheoise. birja apăru. de cuşcă lungăreaţă. Nu putea înţelege ce furie âc-a alerga atîta fără oprire îi apucase pe indivizii . Dar. de hogeag găurit dintr-o parte pînă-n cealaltă. La Paris se face. faţă în faţă.

aceia. încerca uneori să mai facă un popas, dar îndată auzea izbucnind în spatele lui ocări furioase. Atunci îşi plesnea mai amarnic cele doua mîrţoage leoarcă de sudoare, fără să mai ia seama Ia hopuri, mai izbindu-sc pe ici, pe colo de alte trăsuri, fără să-i pese, moleşit şi gata să plîngă de sete, de oboseală şi de tristeţe. Şi în port, printre camioane şi butoaie, şi pe străzi, pe la colţuri, burghezii căscau ochii înmărmuriţi văzînd ceva atît de nemaipomenit în provincie, o cupea cu storurile trase şi care tot apărea mereu, mai închisă ca un morrnînt şi bălăbănin-du-sc ca o corabie. La un moment dat, pe la amiază, în mijlocul cîmpului, atunci cînd soarele bătea cel mai tare în vechile felinare argintate, se strecura o mînă goală de sub perdeluţcle de pînză galbenă şi aruncă nişte bucăţi rupte de hîrtie, care se împrăş-tiară în vînt şi se lăsară mai departe, ca nişte fluturi albi, pe-un cîmp de trifoi roşu, numai floare. Pe urmă, pe la 6, trăsura se opri într-o uliţă din cartierul Beauvoisine, şi din ea coborî o femeie care mergea cu voaleta trasă, fără să întoarcă deloc capul.
II

Cînd sosi la han, doamna Bovary fu mirată că riu zăreşte nicăieri diligenta. Hivert, care-o aşteptase cincizeci şi trei de minute, plecase în cele din urmă. Nimic însă nu o silea să plece ; dar îşi dăduse cuvîntul că se va întoarce în aceeaşi seară. De altfel, Charles o aştepta ; şi în inima ei începuse să simtă acea laşă supunere, care pen256

tru multe femei este totodată şi pedeapsa, şi preţul ispăşirii adulterului... îşi făcu repede bagajul, plăti nota, tocmi o cabrioletă din curte şi, zorind birjarul, îndemnîndu-l, întrebînd mereu cît e ceasul şi cîţi kilometri au făcut, izbuti să ajungă din urmă Rîndunica prin dreptul primelor case din Quincampoix. Cum se aşeză în colţul ei, închise ochii şi nu-i deschise decît la poalele colinei, unde-o recunoscu de departe pe Felicite, care stătea ca o sentinelă în faţa casei potcovarului. Hivert opri caii şi bucătăreasa, ridieîndu-se în vîrful picioarelor pînă la geam, spuse misterios : — Coniţă, trebuie să vă duceţi îndată la domnul Homais. E ceva urgent. Satul era tăcut ca de obicei. La colţul străzilor erau grămăjoare trandafirii care abureau, căci era vremea dulceţuri-lor, şi toată lumea din Yonville îşi făcea proviziile în aceeaşi zi. Dar în faţa prăvăliei farmacistului puteai să admiri o grămadă mult mai mare şi care le-ntrecea pe celelalte, aşa cum un laborator de farmacie trebuie să întreacă cuptoarele burgheze, cum un interes obştesc trebuie să fie înaintea bunului-plac individual. Emma intră. Fotoliul cel mare.era răsturnat, şi chiar ziarul Fanai de Rouen zăcea întins pe jos între două piuliţe. împinse uşa coridorului ; şi, în mijlocul bucătăriei, printre chipurile negricioase pline cu boabe de coacăze, printre zahăr pisat şi zahăr căpăţîni, printre balanţele de pe masă şi tingirile de pe foc, zări toată familia Homais, cu mari şi mici, cu şorţuri pînă la bărbie şi cu furculiţe în mînă. Justin stătea în picioare, cu capul plecat, iar farmacistul striga : — Cine ţi-a spus să te duci s-o cauţi în capharnaiim ? — Dar ce-i ? Ce s-a întîmplat ? — Ce să se întîmple ? răspunse spiţerul. Facem dulceţuri ; dulceţurile au început să fiarbă, cît pe ce să dea în foc de prea mult clocot, şi cer să-mi dea altă tingire. Şi-atunci, dum257 17 — Doamna Bovary

nealui, de bleg ce este sau de lene, s-a dus să ia din laboratorul meu, unde-i atîrnată în cui, cheia de la capharnaiim! Spiţerul îi spunea aşa unui mic cabinet din pod, plin de scule şi de mărfuri de-alc meseriei. Homais stătea de multe ori acolo ceasuri întregi să lipească etichete, să toarne dintr-un borcan într-altul, să le lege la loc cu sfoară ; şi, după el, cămăruţa asta nu era o magazie oarecare, ci un adevărat altar, din care ieşeau pe urmă tot felul de pilule, de hapuri, de siropuri, Ioţiuni şi poţiuni, care aveau să-i ducă faima prin împrejurimi. Nimeni pe lume nu punea piciorul acolo, iar el avea atîta respect pentru capharnaum, îneît îl mătura cu mîna lui. într-un cuvînt, dacă farmacia, în care intra cine voia, era locul unde-şi desfăşura tot orgoliul, capharnailm-ul era refugiul unde, izolîndu-se ca un egoist, Homais se desfăta făcînd numai ceea ce-i plăcea din meserie. De aceea zăpăceala lui Justin i sa părut monstruos de necuviincioasă şi, mai aprins decît coacăzele, repeta : — închipuiţi-vă, de la caphamaum ! Cheia cu care-s încuiaţi acizii şi alcalii caustici! Să se ducă să ia o tingire de rezervă ! O tingire cu capac, şi pe care poate nici n-am s-o întrebuinţez vreodată ! în treburile delicate ale artei nostre, cel mai mic lucru are importanţa lui. Dar ce dracu !... Trebuie sa ştii

să deosebeşti şi să nu întrebuinţezi la folosinţe aproape casnice ceea ce este destinat pentru cele farmaceutice ! E ca şi cum ai cenătui o găină cu scalpelul, ca şi cum un magistrat... — Da' potoleşte-te odată ! spunea doamna Homais. Iar Athalie, trăgîndu-l de redingotă : — Tată! Tată ! — Nu, lăsaţi-mă, începea iar spiţerul, lăsaţi-mă ! Dracu să mă ia ! Mai bine băcan, pe cinstea mea ! Hai, fă ce vrei! Nu mai avea respect de nimic, sparge, strică, dă drumul la lipitori, dă foc nalbei, pune la murat castraveciori în bocaluri, sfîşie bandajele ! — Dar aţi avut totuşi... zise Emma. — îndată ! Ştii tu ce ţi se putea întîmpla ?... N-ai văzut nimîc, în colţ, la stingă, pe raftul al treilea ? Hai, vorbeşte, răspunde, îndrugă ceva ! . — Nnu... ştiu, bolborosi băiatul. — A ! Nu ştii! Ei bine, ştiu eu ! Ai văzut o sticlă albastra sigilată cu ceară galbenă, care conţine un praf alb, pe care; chiar scrisesem : Pericol de moarte!? Şi ştii ce era înăuntru?-Arsenic ! Şi tu te duci sa ic atingi de aşa ceva! Să iei o lin■ gire de-alături ! — De-alături ! se înspăimîntă doamna Homais, împrcunîn-du-şi mîinilc. Arsenic ? Puteai să ne otrăveşti pe toţi! Şi copiii începură să ţipe, ca şi cum ar fi simţit în pîntece nişte dureri groaznice. — Sau să otrăvească un bolnav ! urmă spiţerul. Va să zică, voiai să mă vezi pe banca criminalilor, la curtea cu juri ? Sa mă vezi tîrît la eşafod ? Tu nu ştii grija cu care umblu eu cu ele, cu toate că am, oricum, o straşnică obişnuinţă ! De multe ori mă înspăimînt eu însumi cînd mă gîndesc la responsabilitatea mea ! Căci guvernul ne prigoneşte, şi legislaţia absurda care ne cîrmuieşte e o adevărată sabie a lui Damocles atîrnată deasupra capului nostru ! Emma nu se mai gîndea să întrebe de ce-o chemase, şî farmacistul continua pufnind : — Aşa răspunzi tu la toată bunătatea pe care ţi-o arătăm ? Aşa mă răsplăteşti pentru îngrijirile părinteşti pe care ţi le dau din plin ? Căci, fără mine, unde ai fi ajuns ? Ce te-ai fi făcut ? Cine-ţi dă de mîncare, cine te învaţă, cine te-mbracă, cine-ţi dă tot pentru ca într-o zi să poţi fi şi tu, cu cinste, în rîndurile societăţii ? Dar pentru asta trebuie să asuzi zdravăn vîslind tu însuţi şi, cum se spune, să faci bătături la mîini ! Fabricando fit faber ; age quod agis.1 Cita din latineşte, aşa era de pornit. Ar fi citat şi din chineză, şi din groenlandeză dacă ar fi ştiut limbile asica două ;
1

Prin muncă devii muncitor ; fii atent la ceea ce faci (la:.). 258 259
17*

căci se găsea în una din acele crize în care sufletul scoate la iveală, fără alegere, tot ce are închis în el, ca oceanul pe care furtunile dezlănţuite îl răscolesc de la algele aruncate la ţărm pînă la nisipul adîncurilor. Şi se porni iar : — încep să mă căiesc grozav că mi-am luat şi grija ta pe cap. Desigur că făceam mai bine dacă te lăsam de la început să putrezeşti în mizeria şi în noroiul în care te-ai născut ! N-ai să fii bun niciodată decît de văcar ! N-ai nici o aptitudine pentru ştiinţă. De-abia dacă ştii să lipeşti o etichetă ! Duci aici, la mine, o viaţă dulce şi tihnită, lăfăindu-te ca-n sînul lui Avram ! Dar Emma, întorcîndu-se spre doamna Homais : — Aţi spus să vin... — Ah, Doamne, o întrerupse cu un aer trist cucoana, cum să vă spun ?... E o nenorocire ! Nu isprăvi însă. Spiţerul tuna înainte : — Goleşte-o, curăţ-o, du-o la loc ! Hai, mai repede! Şi cum îl zgîlţîia de gulerul bluzei, lui Justin îi căzu o carte din buzunar. Băiatul se aplecă, Homais fu mai ager, şi, ridicînd volumul de jos, îl contempla, cu ochii holbaţi şi gura căscată. — Amorul... conjugal; silabisi el rar cele două cuvinte. A, foarte bine ! Foarte bine ! Foarte frumos ! Şi cu ce gravuri...] Ei, asta-i prea de tot ! Doamna Homais se apropie. — Nu, n-o atinge ! Copiii se înghesuiră să vadă pozele. — Ieşiţi afară ! ţipă la ei Homais, poruncitor. Şi copiii ieşiră.

Mai întîi Homais se plimbă cu paşi mari încolo şi încoace, cu volumul deschis în mînă, rotind ochii, sufocat, vînăt la faţă, apopleetic. Apoi se-ndreptă brusc spre elev şi, înfigîndu-se. în faţa lui cu braţele încrucişate :
260

— Dar tu ai toate viciile, nenorocitule !... Bagă de seamă pe ce drum ai apucat!... Nu te-ai gîndit că această carte păcătoasă putea să cadă în mîinile copiilor mei, să le aprindă creierul, să pîngărească curăţenia Athaliei, să-l corupă pe Napoleon ? ! A crescut mare ; e ca un bărbat. Eşti sigur cel puţin că n-au citit-o ? Poţi să-mi garantezi asta ?... — Dar, în sfîrşit, domnule, zise Emma, aveai să-mi spui... — Adevărat, doamnă... Socrul dumneavoastră a murit! în adevăr, Bovary-tatăl murise subit, cu două zile înainte, de-un atac de apoplexie, cînd se scula de la masă, şi Charles, dintr-o grijă deosebită pentru sensibilitatea Emmei, îl rugase pe domnul Homais să-i aducă la cunoştinţă vestea asta groaznică mai pe departe. El îşi alcătuise mai dinainte fraza, o rotunjise, o şlefuise, o scandase ; era un monument de judecată şi de înlănţuire, de întorsături fine şi de gingăşie, dar mînia spulberase retorica. Renunţînd să mai afle vreun amănunt, Emma ieşi din farmacie, căci domnul Homais reluase şirul ocărilor. Se potolea totuşi, şi acum bombănea pe un ton părintesc, făcîndu-şi vînt cu tichia lui grecească. — Asta nu-nseamnă că eu dezaprob cartea cu desăvîrşire ! Autorul era medic. Sînt în ea anumite părţi ştiinţifice, pe care nu e rău ca un bărbat să le cunoască, ba aş îndrăzni să spun că chiar trebuie să le cunoască. Dar mai tîrziu, mai tîrziu ! Aşteaptă cel puţin să fii şi tu bărbat, să fii un om în toată firea ! Cînd Emma trase clopoţelul de la intrare, Charles, care o aştepta, veni spre ea cu braţele deschise, spunîndu-i cu o voce plîngăreaţă : — Ah, draga mea prietenă... Şi se aplecă încet ca s-o sărute. Dar, cînd îi atinse buzele, Emma se simţi stăpînită de amintirea celuilalt şi-şi trecu mîna Pe obraz, înfiorîndu-se. Totuşi răspunse :
261

— Da, ştiu... ştiu... El ii arăta scrisoarea în care mama lui îi povestea cele îiitîmplate, fără nici o făţărnicie sentimentală. îi părea rău numai că soţul ei nu s-a putut bucura de sprijinul bisericii, deoarece a murit la Doudevillc, în stradă, la uşa unei cafenele, după un banchet patriotic cu foştii ofiţeri. Emma înapoie scrisoarea ; apoi seara, la masă, din politeţe nu prea voi să mănînce. Dar cum el stărui, se puse pe mîncare cu tot dinadinsul, în timp ce Charles, în faţa ei, stătea nemişcat, cu o mutră de om doborît. Din cînd în cînd, ridicînd capul, îi arunca o privire lungă, plină de îndurerare. într-un rînd suspină : — Aş fi vrut să-l mai văd o dată ! Emma tăcea. în cele din urmă, dîndu-şi seama că trebuia să vorbească : — Cîţi ani avea tatăl tău ? — Cincizeci şi opt. — Ah! Şi asta a fost tot. După un sfert de oră, Charles mai adăugă : •— Biata mama !... Ce-o să se facă ea de-acum ? Emma strînse din umeri. Văzînd-o atît de tăcută, Charles îşi închipuia că e mîh-nită şi se stăpînea să mai spună ceva, ca nu cumva să-i zgîn-dărească durerea care-l înduioşa. Totuşi, căutînd să şi-o alunge pe-a lui, întrebă : — Te-ai distrat bine ieri ? — Da. După ce se strînse masa, Bovary nu se sculă, şi nici Emma ; şi pe măsură ce se uita lung la el, monotonia acestei situaţii izgonea încetul cu încetul orice înduioşare din inima ei. I se părea plăpînd, slab, un nimic, cu un cuvînt, un biet om, în
262

A doua zi sosi doamna Bovary-mama. iar Charles îi spuse mamei lui : — Nu-i nimic ! Trebuie să fie vreun fleac oarecare în legătură cu gospodăria. în boschetul de pe malul rîului. pe care pînă atunci credea că nu-l iubeşte decît foarte puţin. s-o felicite pe Emma pentru moştenire.. şi. sub cuvînt că are de dat nişte dispoziţii. tăia. Emma se gîndea că nu trecu-ssra decît douăzeci şi patru de ore de cînd fusese împreună cu 263 Leon. şi cele mai rele zile de odinioară i se păreau acum de invidiat. doamna Bovary-mama. Emma. cu toate că au fost între noi oarecare neînţelegeri. Doamna Bovary-mama se gîndea ta soţul ci. departe de lume. ca o adiere de opium. căci Charles îi ascunsese ca n-a vrut să-i recunoască furniturile. de frică să nu-l certe.. da. Emma îl lăsa să vorbească. îi răsptinse Lheureux. văzînd pe cămin violetele lui Leon : — Ia te uită ce buchet frumos! — Mda. Căuta să-şi amintească cele mai mici amănunte ale acelei zile trecute.. De îndată ce fură singuri. La drept vorbind. făcea pe dracu-n patru şi tot nu izbutea. iar Charles. u* Venea să-şi ofere serviciile. să nu vadă nimic. căci se ridică.. Şi. stătea cu amîndouă mîinile în buzunare. pe care.toate privinţele. o simţea cum se pierde în tot ce se întîmpla împrejur. scîrţîind cu foarfecă. în timp ce cosea mereu. din cînd în cînd. în papuci împletiţi şi cu vechea lui redingotă cafenie. apoi să vorbească de lucruri banale. îmbătată de dragoste. Ca să le pună jos. fără să arate că-şi dă scama cît de umilitoare era pentru el însuşi prezenţa acestui om. uitîndu-se la nenorocitul din a cărui chică roşie curgeau broboane de sudoare. care mergea mereu aşa şi aşa. spuse. Charles luă violetele şi. Apoi. în ziua următoare trebuiră să hotărască împreună în privinţa înmormîntării. draga mea. mai încet: în legătură cu afacerea aceea. Şi ea. . Se instalară. Charles se făcu stacojiu pînă-n vîrful urechilor. tulburat. fără să mai scoată o vorbă . „Nici nu se mai gîndeşte că i l-a tăiat!" îşi spunea Emma.. de spaliere. Emma avu aerul că-l înţelege. ca să nu tulbure reculegerea dragostei ei. care aducea bagajele doamnei. răcorindu-şi în ele ochii înroşiţi de plîns. data fiind funesta împrejurare. — Iertaţi-mă. orice-ar fi făcut. 264 nici mort.. în ce hal l-am văzut atunci pe bietul dumneavoastră soţ ! E un băiat de treabă. de la o cerşetoare. într-un şorţuleţ alb. aşa e. Regretul instinctiv al unei obişnuinţe atît de îndelungate ştergea tot. Deodată îl văzură intrînd pe portiţă pe domnul Lheureux. Bovary scotoci un pic în fundul pungii. Descosea căptuşeala unei rochii. rîcîia cu lopiţica nisipul de pe alee. dispăru. de sănătatea lui. lîngă ei. Nu voia cu nici un chip ca bătrîna să afle de poliţă. Dar prezenta soacrei şi a soţului o stîn-jenea. Ar fi voit să nu audă nimic. care stătea acolo ca o mustrare vie a neghiobiei lui fără leac. privind cu nesaţ unul la altul. care-i ţinea loc de halat. să pună deoparte nici măcar o leţcaie. Auziră în vestibul bocănitul sec al unui baston pe podea. nici viu. Emma îi răspunse că n-are nevoie de serviciile lui. Cum să scape de el ? Ce scară interminabilă ! Ceva amorţitor. cu toate spusele lumii. — A. şi. zise el. Charles se gîndea la tatăl lui şi se mira că simte atîta dragoste pentru omul acesta.. Dar negustorul nu se dădu bătut. ale cărei bucăţi erau împrăştiate în jurul ei . o toropea. Emma i le smulse repede din mînă şi se duse să le pună într-un pahar cu apă. cu cutiuţele de lucru. şi fiul ei plîn-seră mult. — Dar dumneavoastră ştiţi foarte bine. Era Hippolytc. se întoarse spre nevasta-sa : N-ai putea tu... domnul Lheureux începu. fără sa ridice ochii. negustorul de stofe.. aş vrea să vă vorbesc între patru ochi. Ştiţi.. în termeni destul de desluşiţi. Berthe.. cîte-o lacrimă mai mare i se prelingea de-a lungul nasului şi rămînea o clipă atîrnată. de recoltă. Era vorba de fantezia aceea a dumneavoastră cu lăzile de voiaj. răspunse ea nepăsătoare. Zău. Se plictisea aşa de tare de doua zile ! — Şi iată că v-aţi făcut bine de tot ! continuă el. le mirosea cu delicateţe. E un buchet pe cars l-am cumpărat adineauri. descrise cu greu un sfert de cerc cu piciorul de lemn. Emraa-l întrebă ce anume neînţelegeri.

Se plictisea aşa de tare de doua zile ! — Şi iată că v-aţi făcut bine de tot ! continuă el. — Şi chiar ar face foarte bine să nu se mai ocupe el de asta. Apoi. da. să nu vadă nimic. zîmbind şi fluierînd încetişor. într-un chip nesuferit. dumneavoastră. Lheureux începu iar : — Ne-am împăcat şi veneam să-i mai propun o învoială. o simţea cum se pierde în tot ce se întîmpla împrejur. fără să ridice ochii. orice-ar fi făcut. cînd o să aibă o sumedenie de încurcături. stînd cu mîinile la spate. — Şi chiar ar face foarte bine să nu se mai ocupe el de asta. în cele din urmă... privind cu nesaţ unul la altul.. tulburat. departe de lume. în cele din urmă.îşi trăsese pălăria pe ochi şi. Am ochi de american. cu toate că au fost între noi oarecare neînţelegeri. pe care. în papuci împletiţi şi cu vechea lui redingotă cafenie.. zîmbind şi fluierînd încetişor. îşi trăsese pălăria pe ochi şi. _ Venea să-şi ofere serviciile.. — Asta pe care o aveţi e bună pentru casă. Dar prezenţa soacrei şi a soţului o stîn-jenea. în termeni destul de desluşiţi. — Ne-am împăcat şi veneam să-i mai propun o învoială. Emma îl lăsa să vorbească. de recoltă.. Emma avu aerul că-l înţelege. s-o felicite pe Emma pentru moştenire. stînd cu mîinile la spate. 265 Leon. de pildă . domnul Lheureux începu. mai ales acum. Ştiţi. mai ales acum. La drept vorbind. Emma nu pricepea. în ce hal l-am văzut atunci pe bietul dumneavoastră soţ ! E un băiat de treabă. Emma îi răspunse că n-are nevoie de serviciile lui.. căci se ridică. — Dar dumneavoastră ştiţi foarte bine. aşa e. lîngă ei. Descosea căptuşeala unei rochii. de spaliere. mai încet: în legătură cu afacerea aceea. Propunea să se reînnoiască poliţa semnată de Bovary. Era vorba de fantezia aceea a dumneavoastră cu lăzile de voiaj. cu toate spusele lumii. într-un şorţuleţ alb. de frică să nu-l certe. căci Charles îi ascunsese că n-a vrut sa-i recunoască furniturile. se întoarse spre nevastă-sa : N-ai putea tu. Nu voia cu nici un chip ca bătrîna să afle de poliţă. nu trebuia să se necăjească. Să fi bănuit ceva ? Emma se pierdea în tot felul de presupuneri. totuşi. Eu mi-am dat seama de cum am intrat. se uita drept în ochii ei. Domnul însă o să facă cum îi place . care-i ţinea loc de halat. — A. stătea cu amîndouă mîinile în buzunare. doamna Bovary-mama. se uita drept în ochii ei. dumneavoastră. Dar negustorul nu se dădu bătut. Ar fi voit să nu audă' nimic. Domnul însă o să facă cum îi placenu trebuia să se necăjească. . zise el. negustorul de stofe. nici viu. aş vrea să vă vorbesc între patru ochi. cînd o să aibă o sumedenie de încurcături. Pentru vizita vă trebuie alta. De îndată ce fură singuri. să pună deoparte nici măcar o leţcaie. şi atunci am avea noi amîndoi micile noastre afaceri. iar Charles. tăia. apoi să vorbească de lucruri banale. îi răspunse Lheureux. Emma-l întrebă ce anume neînţelegeri. fără să mai scoată o vorbă . Lheureux începu iar : . declară că doamna nu putea să nu-i cumpere ceva. ar fi foarte uşor.. Propunea să se reînnoiască poliţa semnată de Bovary. Deodată îl văzură intrînd pe portiţă pe domnul Lheureux. Charles se făcu stacojiu pînă-n vîrful urechilor. Să fi bănuit ceva ? Emma se pierdea în tot felul de presupuneri. ca să nu tulbure reculegerea dragostei ei. s-o treacă altcuiva . Şi.. Are să-i trimită doisprezece metri de stofuliţă neagră de lina. de sănătatea lui. ale cărei bucăţi erau împrăştiate în jurul ei . Trecînd apoi la negoţul lui. într-un chip nesuferit. draga mea.. Domnul Lheureux tăcu. Zău. dacă v-ar da o procură. totuşi. cît trebuie pentru o rochie. rîcîia cu lopiţica nisipul de pe alee. — Iertaţi-mă. îmbătată de dragoste. iar Charles îi spuse mamei lui : — Nu-i nimic ! Trebuie să fie vreun fleac oarecare în legătură cu gospodăria. 264 nici mort. s-o treacă altcuiva . Căuta să-şi amintească cele mai mici amănunte ale acelei zile trecute. Berthe. data fiind funesta împrejurare. scîrţîind cu foarfecă. făcea pe dracu-n patru şi tot nu izbutea. care mergea mereu aşa şi aşa.

aşa îneît într-o bună zi îi arătă ciorna unei împuterniciri generale de a-i „conduce şi administra afacerile. ea exclamă cu un ton de încăpăţînare bine jucată : — Nu. o licitaţie sau o lichidare. rostea cuvinte umflate ca : ordine. Se spun atîtea despre notari ! Ar trebui poate să ne sfătuim !. Oh ! Pe nimeni.. că nici nu-şi mai aducea aminte. cum ar fi spus Homais. lătratul cîinilor de pe puntea vapoarelor se îndepărtau pe nesimţite.. să meargă la Rduerţj sa-i ceară părerea lui Lcon .. de fiecare dată cautînd să fie politicos. Trecînd apoi la negoţul lui. declară că doamna nu putea să nu-i cumpere ceva. cu cel mai desăvîrşit calm din lume. viitor. adăugă : Nu prea am încredere. dar nu voî s-o lase. pe care le căpătase pe cînd era bolnavă. minunate. Dar nu cu-aoaştem dccît. I Se instalau în sala de jos a unei cîrciumi cu voloace negre atîrnate la uşă. legănîndu-se din cînd în cînd' în lumina roşiatică a soarelui. ale căror lungi parîmc. care băteau în pereţii de lemn ai corăbiilor. Cita termeni tehnici. bronz florentin. Emma nu se mai gîndca la asta . se auzea ră-sunînd ciocanul calafagiilor. cer albastru. în culmea fericirii lor. şi rămase acolo trei zile. ■•„. — Pe Lcon. li se părea cel mai minunat din lume. ca nişte plutitoare plăci de. răspunse Charles. ca un sclav. {»■ 2C7. uruitul căruţelor. Dar de îndată ce bătrîna plecă. delicioase.S sus ale bărcii. Larma oraşului.. la întîmplare. întinse oblic. cu uşile încuiate." Profitase de minune de lecţiile lui Lheureux. 265 Nu trimise stofa . Mîncau pictroşel fript. Charles îi mulţumi. Printre copaci se. de a face orice plăţi etc.de pildă . iar pe faţai riului se vedeau pete mari. de pe malul unde erau şantierele. Coborau amîndoi în mijlocul bărcilor legate la ţărm. să vadă ce era mai nimerit. Era ora cînd. cu flori pe jos şi siropuri. Eu mi-am dat seama de cum am intrat. Pentru vizite vă trebuie alta. prevedere. îndatoritor. De poliţă. Şi. şi ar fi voit să trăiască veşnic. dar fusese atît de zbuciumată... . Domnul Lheureux tăcu. o aduse el. tupilîndu-se sub niştej plopi .. frecau puţin marginile d. se sărutau. la gheaţă. după ce se gîndi. colţişorul acesta. Urmă un adevărat asalt de politeţe. aduse de dimineaţă. Am ochi de american. Cu naivitate. Emma insistă. să socotească ipotecile. — De la domnul Guillaumin. de a semna şi de a gira orice poliţe. mai veni şi sub alte pretexte. Spre seară luau o barcă cu coviltir şi se duceau să cinezei pe-o insulă. nici pomeneală. gălăgia oamenilor care vorbeau. Rămîneau în camera' cu storurile trase. de a face orice împrumuturi. Emma şi începu să-l uimească pe Bovary cu simţul ei practic. ridica fum de catran. cît trebuie pentru o rochie. ar fi foarte uşor. In cele din urmă. cînd auzeau murmurul apei şi foşnetul vîntului în frunziş . adevărată lună de miere. grase. smîntînă şi cireşe. Are să-i trimită doisprezece metri de stofuliţă neagră de Una. iarbă. doamna Bovary-mama fu mirata şi dădu această schimbare a felului ei de a fi pe seama sentimentelor religioase. De altfel. Trebuia să culeagă informaţii. După aceea mai veni o data' ca s-o măsoare . şi exagera întruna încurcăturile moştenirii. Stăteau întinşi pe iarbă . Nu era pentru înîia oară cînd vedeau copaci. Atunci Emma se oferi să se ducă la ci. dacă v-ar da o procură. ca doi Robinsoni. mă duc ! 866 — Ce bună eşti! spuse Charles sărutînd-o pe frunte. Hi n ■■ r Au fost trei zile folosite din plin. se ferea să deschidă orice discuţie ele afaceri . care. __ Asta pe care o aveţi e bună pentru casă. în port. pe la începutul convalescenţei. Emma îşi dezlega panglicile pălăriei şi trăgeau la malul insulei lor. Charles îi yorbise ceva. şi atunci am avea noi amîndoi micile noastre afaceri. i Stăteau la hotelul „Boulogne". Era greu să te înţelegi cu el prin corespondenţă.. te rog. Chiar a doua zi ea se sui în Rîndunka. Charles o întrebă de unde avea hîrtia aceea. şi întotdeauna strecurîndu-i Emmci cîte un sfat privitor la procură. Emma nu pricepea.

. în lumina lunii. Jos. în cele din urmă Lcon se hotărî.. că Leon admiră nespus viclenia ei de femeie îndrăgostită. Dar nu se arătă nimic. cu tot tărăboiul. mîrica regulat cu o oră mai devreme. tuşa Lefrancois îl primi cu explozii de bucurie.dar fără îndoială că niciodată nu admiraseră toate acestea. pe cînd Artcmise. Stăteau în fundul ei. mai înaltă. barcagiul zise : •— Aha ! Trebuie să fie de la cei pe care i-am plimbat deunăzi. frumos. un bărbat înalt. pe cînd cîrma. O chema în gînd. După ce se uită bine la ea. Puicii să-i vadă umbra în dosul perdelelor. îl găsi „mai înalt şi mai subţirel". ostenit să tot aştepte Rhulunica. nu-şi mai contenea plescăitul lin în apă. Doamna era în odaia ei. într-o seară răsări luna . Trebuiră totuşi să se despartă ! Clipa de rămas bun a fost tristă.. adăugă maî încet bătrînul marinar. Stătea cu capul sus.." Lua masa ca şi altădată în sala mică. Emma stătea în faţă.tat că-l revedea . fără perceptor. aşa că acum lua masa la ora 5 fix şi tot pretindea de cele mai multe ori că butrîna hodoroagTi înârzie. care avea mare haz ! 2G3 Ceilalţi îi tot spuneau : „Hai. — Aşadar. se duse să bată la uşa medicului. cu toată puterea dorului şi amintirilor lui. Emma începu chiar să cînte : Iţi aminteşti cum într-o seară pluteam. lîsigă Emma. etc. ale cărei falduri se desfăşurau ca un evantai. tîrîtă în urma bărcii. le citea de cîteva ori. simţi acea 269 desfătare amestecată cu vanitate trinifătoare şi înduioşare egoistă pe care trebuie s-o aibă milionarii cînd vin să-şi revadă satul natal. istoriseşte-ne ceva ! Adolphe. Leon luă faţă de camarazii lui un aer de superioritate. întorcîndu-se singur pe stradă. în care găseau că astrul e melancolic şi plin de poezie . atunci nu pierdură prilejul să îndruge nişte fraze goale. ! Cînd. îl găsi mai „voinic şi mai oacheş. Pesemne răcoarea nopţii. Cînd se lăsa noaptea. în care intra luna printr-un oblon deschis. Cîteodată umbra sălciilor o ascundea cu totul. domni şi doamne. rezemată de peretele despărţitor al şalupei. apropiindu-se de ea. mă-surînd tăcerea. în loc să se potolească în lipsa ei.uşei Rollet. — Nu-i nimic. Dodolphe". Scuipînd apoi în palme. 'Cînd îl văzu. ţinea ea aşa de mult să aibă procura asta ?" IV Curînd. o făcea să pară mai subţire.. apucă iar vîslele.iîe împreunate şi ochii spre cer. Leon dădu de-o panglică de mătase roşie. Ea se înfiora. Erau o droaie de poznaşi. cu mustăcioară. de pe creastă. Dorinţa aceasta de a o revedea. Vîslele pătrate răsunau sonor în furcile lor de fier. cu şampanie. mi se pare. cu ftigoarne. — Da. Rochia neagră. de unde nu coborî decît după un sfert de oră. . zări în vale clopotniţa bisericii cu steagul de tinichea învîrtindu-se în bătaia vîntului. căci Binet. în bucătărie era lumină. începu să-i ocolească şi lăsă baltă dosarele. Barca mergea de-a lungul malului insulei. sigur ! „Dar oare de ce. Aştepta scrisorile Emmei. cu prăjituri. se gîndi el pe urmă. ascunşi în întuneric.. iar Emma-l sfătui atît de bine cum să pună scrisoarea în două plicuri unul întraltul. ca bătăile unui metronom. zici că totu-i în regulă ? îi spuse Emma cînd îl sărută ultima oară. Era mai ales unul.. ca şi cum natura nici n-ar fi existat înainte. iar vîn-tul ducea cu el ruladele pe care Leon le asculta trecînd ca un tîlfîit de aripi în jurul lui. sau n-ar fi început sa fie frumoasă decît în clipa împlinirii dorinţelor lor. cu mîip. îneît într-o sîmbătă dimineaţa fugi de la birou. dar singur. — Te doare ceva ? zise Leon. Se duse să dea tîrcoalc casei ei. pentru ca deodată să apară iar. tăcuţi.. se întorceau. Domnul păru încîr. Leon urma să trimită scrisorile pe adresa *. dar nu se clinti de-acasă toată seara şi nici în ziua următoare. crescu atît de tare. dimpotrivă. — Şi care precis că nu duce lipsă nici de femei. îi scria. crezînd că-i face plăcere străinului. ca o nălucă. Vocea ei armonioasă şi slabă se pierdea pe valuri .

ca să se mai sărute o dată . E o idee a lui Rousseau... dar mai ales farmacistul : — Rău faci ! Nu trebuie să laşi niciodată necultivate însuşirile naturale. nu mai merge ! Va trebui să iau lecţii. nu. şi chiar unei profesoare renumite. — Dacă ai vrea. Mie mi se pare că totuşi s-ar putea găsi poate şi cu mai puţin . fără să-şi dea seama de ce nu-i bine.. pentru ce tuşa Rollet era în fiecare zi la dejun la Emma. bietul meu pian ! Iar cînd venea cineva s-o vadă. la urma urmei.. striga : — Bravo !. De douăzeci de ori pe zi trimitea să-l cheme. cif şiretenie. oprindu-se brusc : — Ah.. cînta alandala . un mijloc de a se vedea regulat. Charles mai aduse deci vorba încă o dată de chestiunea asta a pianului. pe uliţa din dosul grădinii . Ei bine. e îngrozitor de prost ! Mi-au înţepenit degetele de cînd n-am mai cîntat. de altfel. sa-i procure unul. Nu avea nici o îndoială că va găsi.'. asigurînd-o că „asta 270 nu-i mare lucru". Nimeni nu înţelegea. Avea să facă rost de bani. pu-nînd-o pe doamna să studieze. dar care. — Mai bine să mor ! spunea Emma. mereu necăjită că nu izbuteşte să găsească nota potrivita. cu orice chip. într-adevăr. sînt doar artişti fără cine ştie ce faimă. sînt sigur. Emma nu mai putea fără serviciile lui. Cînd o să te mai văd ? Se întoarseră din nou.. spunea el. Emma îi răspunse. — Fie. A doua zi o rugă să-i mai dinte ceva. în voie.O văzu singură de-abia seara. plîngînd : Adio !. şi atunci Emma-i făgădui că va găsi în curînd. ca şi cu celălalt! Era furtună. A doua zi. Emma ridică din umeri şi nu mai deschise pianul. care avea un talent atît de frumos ! îi vorbiră chiar şi lui Bovary. — Caută-i. greşea notele. că mai bine să-l vîndă. De altfel. faci pentru mai tîrziu o economie cu educaţia muzicală a fetiţei ! Eu găsesc că mamele trebuie să-şi instruiască singure copiii. iar ea. doamna Liegeard mi-a mărturisit că cele trei domnişoara ale ei.. adică pe la începutul iernii. poate cam nouă încă. plăteau cincizeci de bani pentru o lecţie. Era. va triumfa în cele din urmă.. Despărţirea lor ajunse nesuferit de dureroasă. pe cînd el. însemna pentru Bovary un fel de sinucidere parţială a Emmei.. De aceea cumpără pentru odaia ei o pereche de perdele galbene cu dungi late. spunea suspinînd : — Ah. Păcat ! Ea... cam scump. . ea începu de patru ori la rînd aceeaşi bucată. cînd Charles o asculta. tîrziu de tot.. e prea scump ! — Da. îi dojeneau toţi.. Dar cînd trecea pe lîngă el (dacă Bovary era pe acolo). ca să-ţi fac plăcere ! Şi Charles mărturisi că într-adevăr cam uitase . Apoi adăugă. spuse Charles rînjind prosteşte. Să vadă ieşind din casă nenorocitul acesta de pian. o lecţie din cînd în cînd n-ar fi. dar. de asemenea. iar el îşi lăsa imediat treburile baltă şi venea fără să crîcnească. gîndeşte-te. Cam în timpul acela. şi nu se putu ţine pîna la urmă să nu spună fraza asta : 271 I — încăpăţînată mai eşti cîteodată ! Am fost azi la Barfeu-cheres. visa să aibă şi un covor. care sînt la Misericorde.. se uită la ea lung. că. şi stăteau de vorbă sub o umbrelă. *« într-o scară. care de multe ori sînt mai buni decît celebrităţile. ca şi alăptarea maternă şi vaccinarea. şi chiar îi făcea vizite între patru ochi. pe Emnn o apucă o marc pasiune pentru muzică. acră. pe uliţă. zise Emma. muşeîndu-şi buzele : Douăzeci de franci lecţia. Foarte bine !. . plină de speranţe. Atunci o plîngeau. Adio !.. pe cars Lhsureux i le lăudase ca foarte ieftine . se însărcina. care dăduse atîtea satisfacţii vanităţii ei. nu uita să-i spună că se lăsase de muzică şi că acum nu mai putea să reînceapă din motive independente de voinţa ei. Se zvîrcolea în braţele lui. atît de ruinătoare ! . cînd se întoarse acasă.. Cum de nu-ţi place ! ? Zi-i înainte ! — Ei. şi Lheureux.. cel puţin o dată pe săptămînă. prietene dragă. foarte politicos. la lumina fulgerelor.

Oraşul de-abia atunci se trezea. se ducea la „Leul de aur". pietrele din noroi scîrţîiau. fluviul îşi rotunjea şerpuirea la poalele colinelor înverzite. care-ar fi zăpăcit pe oricare altul. iar pe casa farmacistului. toţi găsiră că făcuse progrese uriaşe. cîte-o movilă plantată cu viţă-de-vic. îşi punea alte mănuşi. cei trei cai alergau în galop. se revărsa peste tot. Se scula. oraşul se lărgea nedesluşit dincolo de poduri. 272 Se ducea în fiecare joi. Apoi. în care intra. Emma simţea des-prinzîndu-se ceva ameţitor. Hivert se instala liniştit pe capră. la colţul străzilor. închidea ochii. casele de cărămizi se apropiau. unde Artemise venea căscînd să-i deschidă uşa. drumul mergea înainte. lucind de ploaie. Emma îşi scotea galenţii. ca să încerce o surpriză. sclipeau mai tare sau mai slab. iar femei 'cu panere proptite în şold strigau din cînd în cînd. Cînd pendula arăta ora şapte şi un sfert. ştearsă a cerului palid. Vîntul sufla prin ferestruicile crăpate ale diligentei. Zorii dimineţii jucau printre stîlpii halelor. Se opreau la barieră . la marginea drumului. pe cînd burghezii care petrecuseră noaptea la Bois-Guillaume coborau coasta agale. gea cu ochii în păniînt. şi de-a lungul a trei sferturi de leghe se oprea din loc în loc ca să ia călătorii.. se zăreau statui. se îmbrăca încetişor. de-un mal abrupt. tise tunse şi un scrînciob. Rîndunîca luneca printre grădinile în care. iar Hivert striga de departe la căruţele de pe drum. care-ar fi dojenit-o că se pregăteşte prea de dimineaţă. îi dădea tot felul de comisioane şi de explicaţii. pîna ce. scormonea cărbunii acoperiţi cu cenuşă. şi între cele două şanţuri lungi. lecţiile nu-s folositoare decît dacă le iei regulat. care. stînd în picioare. ţipa. cu tichii greceşti pe cap. 273 13 Emma îl cunoştea de Ia un capăt la altul . cele patru bănci se umpleau. iar acoperişurile. ca şi cum cele o sută douăzeci de m'i de suflete care fremătau acolo i-ar fi trimis toate deodată suflul pasiunilor pe care le bănuia clocotind în ele. drumul începea să răsune sub roţi. Se auzea vuietul turnătoriilor. în sfîrşit. şi insulele lunguieţe păreau. Cei care îşi reţinuseră locuri din ajun se lăsau aşteptaţi. nesfîrşit. se aşeza la fereastră şi se uita în piaţă. suflarea vîntului ducea norii spre coasta Saintc-Catherine. şi inima îi creştea nespus. îngustîndu-se în zare. ca un Babilon. Dar totdeauna îşi dădea foarte bine seama cît mai este de mers. După aceea umbla de ici-colo. Emma mer. Se apleca rezemîndu-se cu amîndouă mîinile de geamul deschis. într-un colţ stăteau înghesutic corăbiile ancorate . După o lună. Uneori. îşi aprindea pipa şi înhăţa biciul. pe urmă cobora de pe capră şi se ducea să bată tare în poartă. Văzută astfel de sus. pe faţa apei. Hivert îi chema. pe străzi. Câmpia se ridica apoi într-o ondulare monotona. Apoi dintr-o dată apărea oraşul. trăsura o lua la goană. ca să-i fie cald doamnei.— Dar. pline de apă gălbuie. în sfîrşit. înjura. Coborînd în amfiteatru şi înecat în ceaţă. se zăreau în lumina palidă a aurorei literele mari ale firmei. ca să-şi vadă amantul. care o tot pîndeau să vină. la douăzeci de paşi mai încolo. strecurîndu-se pe lîngă ziduri şi surî-J zînd de bucurie sub voaleta lăsată în jos. frecau vitrinele. pe pieţe. îşi punea în spate sarica. Dragostea ei sporea în faţa întinderii nesfîrşite şi devenea tumultuoasă la auzul zumzetelor nedesluşite care se înălţau . Hivert înhăma tacticos. ca nişte peşti mari încremeniţi pe loc. Aşa obţinu de la soţul ei învoirea de a se duce o dată pe săptămînă la oraş. ba chiar unii mai erau încă în casă. între timp. Rhidunica pornea în trap mărunt. îi răspundea ea. după cum erau cartierele mai sus sau mai jos. prin ostreţcle gardului. diligenta se -legăna. cobora din Rîndunica. merii se înşirau unul după altul . întreaga privelişte părea nemişcata ca o pictură . şi. Emma rămînea singură în bucătărie. în trăsurile lor particulare. sau în faţa porţilor. ca să nu-l trezească pe Charles. şi vechea cetate normandă se întindea sub ochii ci ca o capitală fără margini. scoţîndu-şi printr-un ghişeu capul cu bonetă de bumbac. Băieţii de prăvălie. Emma tropăia din picioare pe pavajul din curte. o şură sau o colibă de cantonier . laolaltă cu sunetul limpede al clopotelor de la bisericile ce se înălţau prin ceaţă. Copacii goi de pe bulevarde apăreau printre case ca nişte mărăcini violeţi. cu obloanele închise. ştia că tlupă imaş venea un stîlp. . Din tînd în cînd ieşea pe afară. ca nişte valuri plutitoare care se spărgeau. pe bulevarde. Din mulţimea acestor vieţi îngrămădite. se împreuna cu dunga vagă. după ce-şi mînca supa. trăgînd cu urechea la ce spunea tuşa Lefrancois. în depărtare. îşi potrivea şalul. sorbind adierea vîntului. . pe urmă un ulm. Coşurile uzinelor scoteau uriaşe panaşuri cafenii. cu vîrful luat de vînt. uneori chiar. în pat. tăcute.

rîzîtvd de voluptate şi ciripindu-şi numele. Pe joi !.. în clipa aceea. Ca doi eterni însurăţei. Se aşeza jos în faţa Emmei . asemenea atitudini de porum27G biţa somnoroasă. cu un covor în culori şterse. cu ornamente fistichii şi lumină calmă părea cu totul prielnic pentru intimităţile pasiunii. semăna şi cu Femeia palidă din Barcelona. Se înfunda prin ulicioare întunecate şi ajungea leoarcă de sudoare spre partea de jos a Străzii Naţionale. Era pentru el îndrăgostita din toate romanele. cu un cuvînt. deschidea uşa. Apuca pe-o stradă .. între cele două candelabre. lîngă fîntînă. o femeie măritată. tăcută. că se credeau acolo în propria lor casă. printre arbuştii verzi. cu capul ridicat. se uita lung la ea. totul era dat uitării şi priveau tinul în ochii celuilalt. Leon gusta pentru întîia oară nespusa delicateţe a podoabelor femeieşti. care se conturau pe această culoare purpurie. el se urca. îşi istoriseau toate necazurile din timpul săptămînii. Ce îmbrăţişare ! Apoi.. ca sufocată de beţia dragostei : — Oh. îl recunoştea pe Lcon după părul cîr-lionţat. Nu întîlnise niciodată atîta farmec în vorbire. se găseau două scoici din acelea mari. şi nimic pe lume nu era mai frumos decît părul ei negru şi pieleai albă. în care aveau să trăiască pînă la moarte. cuierele de aramă şi măciuliile grătarelor luceau de îndată ce se strecura înăuntru o rază de soare. după sărutări. roz. urma o ploaie de cuvinte. i le punea în farfurie. presimţirile. cu picior. De altfel. piciorul îi tîrna în aer. în care se aude vuietul mării cînd le pui la ureche. şi acea nedesluşită ea din toate volumele de versuri. dar cînd trebuiau să se despartă. Emma se apleca spre el şi murmura. cu vîrful în chip de săgeată. Deseori trecea pe lîngă dînsa cîte-o căruţă încărcată cu decoruri care tremurau. ascunzîndu-şi faţa în mîini. cu coatele pe genunchi. Luau dejunul la gura căminului. . arcuindu-şi braţele sub o ghirlandă aurită. nu lua de obicei drumul cel mai scurt. grija scrisorilor. vorbăreaţă. Emma avea bustul lung de castelană feudală . al cafenelelor şi al fetelor galante. Ce mult iubeau camera asta plăcută. Rheseră de multe ori de el . atîta sobrietate în îmbrăcăminte. amintiri şi instincte. Perdelele de mătase roşie. Stînd nemişcaţi unul în faţa altuia. Lcon continua să meargă pe trotuar. nici nu mai auzea ce-i răspunde. un capriciu al ei. dar. se arcuiau jos de tot lîngă căpătîiul larg al patului.. nu te mişca ! Nu vorbi ! Priveştc-mă ! Din ochii tăi se revarsă ceva dulce de tot. Emma mergea în urma lui pînă la hotel . încrustată. nu era o femeie din lumea bună.. Atît de pierduţi erau în ei înşişi. îşi repetau : — Pe joi !. căptuşiţi pe margine cu puf de lebădă. Stîlpii perdelelor. şi cîteodată acele de păr pe care le uitase în cealaltă joi sub soclul pendulei. — Mă iubeşti. . trezea în el mii de dorinţe. zîmbind. în formă de nacelă. şi cobora ispitit spre albeaţa sînului. Apartamentul călduţ. Pe cămin. hohotea într-un rîs destrăbălat. care-mi face atît de bine ! îi spunea : „Copilule". Deasupra pendulei era un mic Cupidon de bronz. 274 275 18* Patul era mare.. spunînd tot felul de vorbe dulci. şi. Chelneri în şorţuri albe presarau nisip pe lespezi. care-i ieşea de sub pălărie. Emma tăia bucăţile. simţea că sufletul lui. revărsîndu-se asupra ei. cu toată splendoarea ei cam ofilită ! Regăseau totdeauna aceleaşi mobile la locul lor.fotoliile noastre" . iar cînd spuma de şampanie se revărsa din paharul fin pe inelele de pe degete. îşi strîngea braţele goale. cînd Leon se uita la dînsa. Erau nişte papuci de satin roz. o adevărată amantă ? Prin firea ei schimbătoare. totul li se părea serios. care făcea graţii. pe o măsuţă înaltă. de mahon.De teamă să rr-o vadă cineva. de palisandru. cînd. dar mai presus de toate era înger ! De multe ori. intra. Regăsea pe umerii ei culoarea de chihlimbar a Odaliscai luîndu-şi baia .. ba chiar Emma spunea „papucii mei" unui cadou pe care i-l făcuse Leon. a havană şi a stridii. şi gingaşa încălţăminte fără căpută se ţinea de piciorul ei gol numai în degetul cel mare. Cînd se aşeza pe genunchii lui. care coborau din tavan. rînd pe rînd mistică sau veselă. aprigă. îi admira exaltarea sufletului şi dantelele fustei. Mirosea a absint. eroina din toate dramele. Spuneau : „odaia noastră". plină de veselie. Acolo-i cartierul teatrului. îi învăluia capul ca o undă. cu un gest de pudoare. „covorul nostru". nepăsătoare. copilule ? Şi-n graba cu care buzele lui se întindeau spre gură.

Uneori apărea deodată. Charles o aştepta . cu capul gol. unit cu gura căscată. pe cînd cu celălalt braţ se agaţă de scară. ciudată mai eşti astă-scară ! — Ei. De multe ori. şi vedea trecînd. îşi dădea capul pe spate cu un rîs idiot. Un maldăr de zdrenţe îi acoperea umerii. Pe colină era un biet nenorocit. care întindeau o largă boare luminoasă deasupra caselor învălmăşite.. alţii cu bărbia proptită în piept. I Era cald în încăperea mică şi prea scunda a coaforului. printre împroşcaturile roţilor. Urca pe aceleaşi străzi . 279 Masa nu era gaia . lăsînd să-i rătăcească privirea peste această splendoare. rotindu-se într-o mişcare necontenită. îi ascundea faţa . pălăria lui intra deodată înăuntru pe geam. care se pierdeau în viat. care se găsea acolo. şi în tot ce urma era vorba de păsări. Acasă. De multe ori Charles. la marginea rănii deschise. îl chema pe Leon. Copleşită de tristeţe. înfăşurată în halatul de pe umeri. întindeau umbre sîngerii pe toţi aceşti indivizi încremeniţi. nu-i nimic ! Nu-i nimic ! Erau chiar zile cînd. Emma-i lua capul între mîini. îi răspundea ea. printre zornăitul zurgălăilor. şi. 277 Se ducea la an coafor de pe strada Comediei. replica el. şi Justin. care intrau pe uşa ce dă în culise. freamătul copacilor şi hodoro-geala lăzii goale din spatele diligentei. — Nu. 278 Cinia o mică melodie. cu un băţ în mină. îi trimitea vorbe duioase şi sărutări. cu groaza în suflet. vedeai în locul pleoapelor două orbite căscate. Emma dîrdîia în hainele ei şi simţea că-i e tot mai frig la picioare. rîzînd. călătorii Rindunic'u adormeau. ca un vîrtej într-o prăpastie. iar reflexele felinarului. în sfîrşit. Hivcrt începea să-şi bată joc de el.. care pe Emma o tulbura. îşi lua iar galenţii. Se înnopta : în prăvălie se aprindeau lămpile. 1 La fiecare cotitură se zăreau tot mai mult luminile oraşului. în spatele Emvrici. devenea ascuţită. Apoi. îl săruta repede pe frunte zicînd : „Adio !" şi se repezea pe scară. duduia o sobă. îi cobora pînă-n adîncul sufletului. bărbaţi cu faţa albă şi femei în toalete ofilite. sau cu braţul trecut pe după 'cureaua sprijinitoarei. Plîngea. joia. vocea aceea avea în ea ceva îndepărtat. printre diligente. şi din ele se prelingea ceva lichid. ce-i mai face iubita. desfundată. îi punea . Rîndunica întîrzia întotdeauna. ca să-ji aranjeze părul. îl îndemna să închirieze o baracă la bîkiul Saint-Romain. doamna sosea ! Abia dacă-şi săruta fetiţa. Acuma totul părea îngăduit acestei fete. în glod. sîngerînde. printre călătorii nerăbdători. în timp ce-o coafa. pe care-i ascunsese dimineaţa sub o bancă. Ea se ferea ţipînd. Dar Hivert. Rămînea singură în trăsură. urlînd. Se auzea tărăgănată în noapte ca tînguirea nedesluşită a unei 'cumplite dureri fără sfîrşit. de soare şi de frunziş. văzînd-o pe nevastă-sa palidă. printre peruci şi pomezi. trăgea la întîmplare cu biciul îndărăt. Ca să-ţi vorbească. o întreba dacă nu cumva era bolnava. care chema actorii la reprezentaţie . străbătînd înăuntru prin perdelele de stambă roşiatică. clătinîndu-se regulat. care se bălăbănea afară pe crupa cailor rotaşi. dueînd-o pe sus în sferele unei melancolii fără margini. care umbla fără rost. rotundă ca un lighean. sau îl întreba'. Sfichiul biciului plesnea orbul peste răni. dar cînd o scotea. umbla în vîrful picioarelor.Deodată. frizerul îi propunea bilete de bal mascat. nu face nimic ! îi dădea dreptate bucătăresei. după cum se legăna trăsura . de-abia întoarsă. şi el cădea jos. pe dinainte. care se închega în plăgi verzi pînă aproape de nasul ale cărui nări negre smiorcăiau convulsiv. Vocea lui. Emma se ridica în genunchi pe pernele trăsurii. ajungea la „Crucea roşie" . în cele din urmă. mai iscusit în serviciul ce avea de îndeplinit decît cea mai bună cameristă. şi atunci pupilele lui albăstrii. care simţea că atîrnă o greutate dinapoi. Carnea se destrăma în pieliţe roşii. şi se ghemuia pe locul ei. la început slabă şî seîncitoare. în care. ţmîndu-sc de trăsuri : Cind arde soarele-n amiază. — Dar. De multe ori. şi o veche pălărie de castor. Unii coborau la poalele colinei. rezemaţi de umărul celui de-alături. ajungeau spre tîmple. Auzea clopotul de la teatru. Mirosul de fiare d? frizat şi degetele unse care-i umblau prin păr o toropeau repede şi aţipea. După aceea pleca. In mersul diligentei. Iubire tetele vbeittS. se urca în camera ei .

şi tremura puţin de teamă să n-o piardă mai tîrziu. adîncindu-se în ea. decoraţii. spunînd asta. A doua zi era groaznică. 280 adăugă ea repede jurînd pe viaţa fetiţei că nu se întîmplase nimic. pleacă ! Căci el rămînea în picioare. Leon o întreba : — Care ceilalţi ? — Ceilalţi bărbaţi. învăfknăşi toate hârtiile şi. titluri. bănuia. aşa-i. într-adevăr. — Da.. într-o seară. cu mîinile în jos. aţîţată de imagini cunoscute.la mdemînă chibriturile.. tras de-un cal englezesc şi mînat de-un lacheu cu cizmuliţe răsfrînte. pe cînd îşi trăgea cizmele în cămara întunecoasă în care se ţineau hainele. după viaţa costisitoare pe care-o ducea. şi dacă lipsa unei asemenea cabriolete nu micşora la fiecare întîl-nire plăcerea sosirii. se duse la birou. vinerea următoare. îi pregătea cămaşa de noapte. prin firea lui. Emmei trebuiau să i placă toate astea . — Hai! îi zicea ea. scotoci prin toate sertarele. sîm mai mal ic domnişoare Lempereur. plină de melancolie : — Ah ! Tu ai să mă laşi !. deodată : — Nu-i aşa că cea care-ţi dă lecţii e domnişoara Lempereur ? — Da. sporea cu siguranţă amărăciunea întoarcerii. cu o voce dulce. — Oh.. după masă. aşa. cînd filozofau asupra dezamăgirilor pămînteşti. profesoare de pian. cu siguranţă că a uitat cum ma cheamă. sfeşnicul. îi făcea creme cu fisticuri şl—i cînta valsuri. un tilbury albastru. cum era dorinţa de a avea. cu ochii holbaţi. am văzut-o adineauri. Emma gusta cu discreţie această dragoste şi. la doamna Liegeard. ca sa ştie. în sfîrşit. — Dar poate că la Rouen. şi care.. ca să meargă la Rouen. Charles se socotea deci cel mai fericit dintre muritori. ckid vorbeau împreună despre Paris.. o întrebă însă. 281 — Ei bine. Bine. îşi pierdu aşa de tare capul. Şi. în cele din urmă. Emma sfîrşea murmurîn'd : — Ah ! Ce bine ne-am simţi acolo ! — Nu sîntem fericiţi ? întreba Leon cu duioşie. — Era căpitan de vas. şi Emma nu avea nici o grijă. iubise pe cineva „nu ca pe tine". ca prins în păienjenişul unei visări subite. Justin era cel care-i dăduse ideea acestui capriciu. Apoi adăuga. înflăcărarea lui se ascundea într-o risipă de admiraţie şi recunoştinţă. dragul meu. Emma-i răspunse totuşi cu un aer foarte firesc : ■— Ei. cînd o rugase să-l ia la dînsa ca fecior în casă . Şi. îiidt Charles o rugă să nu-şi mai facă atîta sînge rău pentru nenorocitele acelea de ichitanţe. o carte. I-am vorbit de tine . îi făcea patul. nici nu te cunoaşte. Tînarul o crezu. continuă medicul. continua Charles. prin acea pretinsă fascinaţie exercitată asupra unui bărbat care.. A fost ca un trăsnet. răspundea ca. Emma totuşi îi ascundea o sumedenie din trăsnăile ei. na ! uite. trebuia să fie belicos şi obişnuit să fie măgulit ? Secretarul simţi atunci cît de măruntă e situaţia pe care-o are el . Oare în felul acesta nu preîntîmpina orice cercetare. invidie epoleţi. cu ce se ocupa el. şi. o întreţinea prin toate artificiile duioşiei ei. Charles simţi între cizmă şi ciorapi o foaie de hîrtie . netezindu-i părul. sînt o nebună . Ai să fii ca şi ceilalţi. înaintea lui. dîndu-l la o parte cu un gest galeş : Sîmteţi toţi nişte ticăloşi ! într-o zi. nu se situa foarte sus. Ai să te însori !. Adesea. cînd. iar cele care urmau erau încă şi mai de nesuferit din pricina nerăbdării pe care o avea Emma de a-şi regăsi fericirea — poftă nesăţioasă. sărută-mă ! Cu soţul ei era mai drăguţă ca niciodată . Deseori îi spunea. — "lot ce se poate! Şi imediat : Am şi chitanţele ei. în a şaptea zi. ajunse să-i spună (ca să-i pună la încercare gelozia sau cedînd poate unei nevoi prea năvalnice de a-şi descărca sufletul) că odinioară. în acelaşi timp. o luă şi citi : . am să le găsesc eu ! zise ea drept răspuns. seara. se dezlărrţuia în voie în dezmierdările lui Leon.

nu trebuia să se grăbească . trebuia să fii sigur că apucase pe partea stfngă. să intre în vorbă cu Langlois. negustorul se învoise. alţii ar putea să fie mai puţin discreţi. care ar vedea-o pe scară. ca s-o ascundă. intră în camera ei. Emma lăsă capul în jos. Felicie Lempereur. Atunci coborî să-i încredinţeze preotului un şal gros ca să-l înmînezc doamnei de îndată ce va ajunge la „Crucea roşie". domnul Lheureux o întîlni ieşind de Ia hotelul „Boulogne" la braţ cu Leon. — Lăsaţi-mi socoteala. Lheureux începu să se vaicăre şi-i aduse aminte de toată bunăvoinţa pe care-o avusese. şi cum Charles se uita pe fereastră. pe cinstea mea. pe care o vînduse domnul Bovary-tatăl. să aibă aerul că-i dă vreo importanâ. Hagiţa îi răspunse că trecea foarte rar pe acolo. Cînd se întoarse. — N-aveţi procura ? îi răspunse el. După trei zile. . să văd că dintr-o dată vă lipsiţi de-o sumă ca asta. căci Lheureux ştia tot. o plăcere. după cum îl rugase. de altfel. a descoperit în cele din urmă pe un oarecare Langlois. închise uşa şi-i spuse . care şi acelea fuseseră reînnoite pentru o scadenţă foarte lungă. seara. răspunse ea. aş scăpa de dînsa. aveţi proprietăţi. negustorul îi spuse : — îmi pare foarte rău. profesoară de muzică". — Sincer vorbind. mai pe urmă. — Aş avea nevoie de bani. Lheureux se oferi să plece el la faţa locului. deodată începu să ningă. Dar Lheureux nu era aşa de prost. — Cum dracu a ajuns în cizmele mele ? — O fi căzut. pentru că. Emma primi imediat jumătate. şi mi-ar rămînea şi bani. De a'ceea Emma socoti că ar fi bine să tragă totdeauna la „Crucea roşie".„Primit pentru lecţiile pe trei luni şi pentru diverse furnituri suma de şaizeci şi cinci de franci. în locul dumneavoastră. preotul îi povesti încurcătura. şi anume : perdelele. adăugă el. Cînd auzi. şi Emma se temu. spunîndu-i că o să găsească . cînd. plecase destul de uşor îmbrăcată. să o preschimbe cu alte două. Merita să se ducă cineva acolo. Cît despre cea de-a doua. o manie. care nu aducea cine ştie ce venit . nu-i nevoie ! Veni iar săptămîna următoare. Aumale. în aşa măsură îneît dacă spunea că ieri a trecut pe partea dreaptă a străzii. lăudîndu-se că. însă. Dar nu însemna nimic faptul că el n-a cerut nici o explicaţie. Scoase apoi din buzunar o listă de furnituri netrecute la socoteală. Emma nu plătise pînă atun-ci decît una. pesemne. într-o dimineaţă. stofa de fotolii. într-adevăr. a căror valoare se ridica la aproape două mii de franci. o înştiinţa că oferea patru mii de franci. din cutia asta veche de facturi de pe marginea poliţei. Lheureux continuă : — Dar dată nu aveţi bani. — N-are a face preţul ! exclamă ea. carc-l ducea la Rouen. Emma îi răspunse că nu poate să-i dea. Minciuna ajunsese pentru ea o nevoie. îl zări pe domnul Bournisien1 în trăsurica domnului Tuvachc. Emma-i obiectă 'că-i greu de găsit un cumpărător. Emma nu mai putu de bucurie. dar ea-l întrebă cum să facă pentru a putea vinde. Şi-i vorbi de-o nenorocită de dărîmătură din Bârne viile. care pe-atunci făcea minuni şi la care alergau femeile să-l audă. cum ea nu putea. spuse Emma. e bine plătit. Dimpotrivă. fără ca. să nu bănuiască nimic. Din clipa aceea. şi cînd vru să achite contul. în care-şi învăluia dragostea ca în nişte voaluri. făcea parte 232 odinioară dintr-o mică fermă. din cele două poliţe semnate de Charles. şi. totuşi. Cuvîntul acesta îi veni ca o adiere de aer proaspăt. pentru ca oamenii de treabă din satul ei. fără să spună ce preţ dă. Aşa că. spunea el. recunoseînd-o pe doamna Bovary în Rhidunka. pînă la numărul hectarelor şi numele vecinilor. Bournisien întrebă de soţia medicului din Yonville. viaţa ei n-a mai fost dccît o înjghebare de minciuni. mai multe rochii şi diferite articole de toaletă. Cum sosi la han. care de mult timp pusese ochii pe proprietatea asta. închi-puindu-şi că el o să trăncănească în dreapta şi-n stînga. care v-ar ţrinde-aşa de bine. Lheureux îi dădu speranţă. într-o zi. deoarece începu să-l laude pe un predicator de la catedrală. covorul. — O. — Eu. după multă alergătură. ca de obicei. să vadă mai întîi ce vrea şmecherul acela.

doamnă. am nevoie să fiu îngrijită. tulburai. vă asigur. şi cînd Emma vru să ştie dacă scosese ceva bani de la dînsa. primele trei poliţe . afacere bine dusă de negustor pînă la capăt şi care n-a fost cunoscută în realitate decît mai tîrziu. veni chiar ea . Nemaiavînd nici o ieşire. pentru persoanele în vîrstă. destul! Destul! . continuă bătrîna. Atunci. vă rog. după care. căci prietenul Vincart (cum era şi drept) oprise două sute pentru speze de comision şi scont. îi ciripi cu drăgălăşenie şi-i înşiră toate lucrurile absolut trebuincioase pe care le luase pe datorie. De altfel. — Iscăliţi-mi astea.. iar eu vă pun scadenţa ultimei poliţe după plata lui ? Emma se încurcă puţin în socoteli şi-i ţiuiau urechile. ■ — Cum ? — A ! Mi-a jurat.. luînd condeiul. gîndindu-se la nenumăratele întîlniri de dragoste pe care le reprezentau cele două mii de franci. dar cere să vadă factura. nu a costat prea mult. ţiwînd mereu în mînă două hîrtii lungi. pe unul Vincart. dis-de-dimineaţă. care să nu treacă de o mie de franci .. trebuie să recunoşti şi tu că.. se nimeri la scadenţă într-o joi. Bovary era de vină. diri care una de şapte sute de franci. Bine că a făgăduit să anuleze procura. scandalizată. Ca să ştie ce trebuie să facă. Apoi. continuă el rîzînd cu un aer binevoitor. Cealaltă o cicălea înainte. spunîndu-i că avea un prieten. la scadenţă. Emma alergă !a domnul Lheu-reux să-l roage sa facă alt cont. Şi cu dată. în sfîrşit. Emma deschise fereastra. cu care au fost plătite. Parcă eu nu cunosc ce înseamnă o căsnicie ? Se uita fix în ochii ei. — înţelegeţi dumneavoastră.. nu înseamnă că eu vă fac un serviciu dumneavoastră ? Şi. dichisuri! mofturi! Cum ? Mătase de căptuşeală de doi franci metrul ?. plătibilă în trei luni. din intîmplare. — Dar dacă vă dau tot ce prisoseşte. căci dacă l-ar fi arătat pe cel de patru mii. şi bietul om fu nevoit să mărturisească promisiunea . bancher la Rouen. poftim. ca-n treacăt. Charles se adresă curînd veşnicului Lheurcux. şi păstraţi tot. care merge foarte bine ? ! Tolănită pe canapeluţă. de vreme ce peste şase luni o să încasaţi restul de la dărăpănătura dumneavoastră. şi. deschise portofelul şi întinse pe masă patru poliţe de cîte o mie de franci fiecare. poftim ! ei. Mi-ar fi ruşine să mă răsfăţ ca dumneata ! Şi doar eu sînt bătrînă. Cu toate că preţul fiecărui lucru era foarte mic. îl chemă pe Charles. era o femeie stimată. însă. ar fi trebuit să spună că plătise două treimi. scrise dedesubtul contului : „Primit de la doamna Bovary patru mii de frand". şi Charles. Emma prostestă. Nu toată lumea poate să fie bogată! Nici o avere nu poate să reziste la risipă. ca şi cum nişte bani de aur deşertaţi din nişte saci ar fi zornăit în jurul ei pe parchet.'aşteaptă cu răbdare să i" se întoarcă soţia ca să-i dea lămuriri. nu aduse decît o mie opt sute. era numai ca să-l scutească de sîcîielile casnice . răspunse Lheureux cu neruşinare. îl alintă.. doamna Bovary-mama găsi totuşi cheltuiala exagerată. cel puţin aşa era la mama. Emma răspundea cît se poate de liniştit: .. în faţa Emmei se deschise toată perspectiva gusturilor pe care putea să şi le permită. Charles îi spuse : — Da.Atunci ea se uită la poliţe . care. — De ce să fiţi îngrijorată. în comerţ. la care avea să sconteze cele patru poliţe. prezieîndu-i c-o să sfîrşcască la azil.. se aşeză pe genunchii lui. 288 Cînd 6e găseşte bumbac cu zece bani şi chiar cu opt. în factură se poate pune tot ce poftiţi. Eî. —» în sfîrşit. în cele din urmă. să mărturisească prin urmare vînzarea casei. pentru cît am cumpărat. Dacă nu-i spusese nimic despre poliţa asta. A doua zi. bolborosi : — Cum ? Cum ? 284 — O. în loc de răspuns. Dar în loc de două mii de franci. a patra. uneori. cu dată. pe care le tot trecea lunecînd printre degete. — Nu se putea şi fără covor ? Ce-a trebuit să îmbrace clin nou fotoliile ? Pe vremea mea nu era-ntr-o casă dccît un singur fotoliu. Lheureux o lămuri. spuse el. ceru o chitanţă. care se jură că va potoli lucrurile dacă domnul o să-i 6emneze două poliţe. Fu îndeajuns de prevăzătoare ca să pună deoparte trei mii de franci. el în persoană avea să-i înmîneze ceea ce întrecea datoria reală.— Ei. îi scrise mamei lui o scrisoare patetică.

la hotel. Cum ?. Eh. înseamnă că nu mai sînt liberă. şi pe la 2 dimineaţa sosi la „Crucea roşie". căută repede numele domnişoarei Lempereur. pleca sub orice pretext. plîngea din răsputeri. domnul Homais plecase şi el de la farmacie. din prag.. Cînd îi venea pofta să-l vadă pe Leon. îşi spunea el ... uneori Emma tresărea la gîndul că s-ar putea să-l în-tîlnească pe Rodolphe . — O fi rămas s-o îngrijească pe doamna Dubreuil. cum mi-ai spus. . fără îndoială că o fi fost oprită la masă la domnul Lormeaux". se ducea să-l caute la birou. deşi se despărţiseră pentru totdeauna. Dar. în obloane. — Mulţumesc. să fie lacomă şi desfrînată . Dar atunci unde e ? îi veni o idee. De altfel. i se părea că. Justin ieşise să hoinărească pe drum.. Se gîndi că poate-o văzuse secretarul .smulsă de maică-sa. Gu toată plecarea bătrînei. pe la ora 11. strident. i — Ce-ai avut ?. în odaia lor.. în toată voia şi din plin. întinzîndu-i foarte mîndră o coală de hîrtie. care stătea în strada Renelle-des-Maroquiniers. ceru săi aducă siropuri la gheaţă. în felul acesta îşi lua dreptul de a nu mai fi stingherita în întîlnirile ei. dar altădată fii liniştit. un om de ştiinţă nu poate să se încurce cu toate fleacurile de fiecare zi. Chiar acum a ieşit. i Ea-şi trecu mîna pe frunte şi răspunse : — La domnişoara Lempereur. Charles înhăma calul la brişcă. s-a lăsat mult rugată pînă ce-a consimţit sa primească 287 altă procură. cu capul sus. Nimeni. şi mica Berthe. şi tu procedezi rău ! Vii să-i faci scene. j — Eram sigur. se plimba cu el pe stradă. zise Emma. — înţeleg foarte bine asta. exclamînd : — De ce n-ai venit ieri ? — Mi-a fost rău.. Fiindcă nu sînt dispusă să mai vin să-i fac scene. Din întîmplare. Fără să deschidă. şi. nr. Charles nu rămase mai puţin plouat faţă de Emma. Charles îşi pierdu capul. într-o seară nu se mai înapoie la Yonville. Unde ?. Ce dezlănţuire. nici portar. Cum intră în strada asta. Intră într-o cafenea şi ceru Anuarul. avea o criză de nervi. fără teamă de-a se compromite. cîntă. mama lui pretindea câ toate astea erau fasoane. apăru Emma în celălalt capăt. bătu.. Plecă chiar a doua zi. dar adorabilă. în hohote . Sănătate !. care dădea slăbiciunii lui aparenţele măgulitoare ale unei' preocupări superioare. nevoind să se culce fără mama ei.. revoltat şi el de data asta. Ajunsese să se supere de orice. cu pumnii. şi cum el n-o aştepta în ziua aceea. aşa trebuie.. şi cum Charles căuta s-o oprească. 74. zise notarul . cum spunea ea. — Ah! Doamne ! strigă Charles. nici clopoţel. mai mult se aruncă asupra ei decît o îmbrăţişa. plînse.. Casa în care locuia secretarul nu avea nici sonerie. minunat de frumoasă.. Acolo mă duceam. Familia Lormeaux nu mai stătea în Rouen. şi merse chiar el cu dînsa la domnul Guillaumin. înţelegi. nu-i nevoie. care nu-şi ascundea deloc ciuda pe care-o avea împotriva lui pentru că nu avusese încredere în ca . joia următoare. vru să fumeze . nemaiputînd sta locului.. Nu ştia ce reacţie a întregii ei fiinţe o împingea tot mai mult să guste plăcerile vieţii. dar unde locuia ? Din fericire. Şi profită de el. să-i ceară să facă alta. 6puse bătrîna. Ei. trecu pe acolo un gardian de noapte . în sfîrşit. începea să se crape de ziuă. îi spuse : — Nu ! Nu ! O iubeşti mai mult decît pe mine şi ai dreptate. Şi aTuncă procura în foc. n-u scăpase cu totul de sub influenţa lui. doamna Dubreuil e moartă de zece luni !. Charles luă apărarea soţiei. Charles îşi aminti adresa patronului. atunci se temu şi plecă. atîta pagubă ! Ai să vezi !. sări în ea. exact la fel. Ridicînd din umeri. dacă ştiu că cea mai mică întîrziere te tulbură atîta. ea. Charles se simţi uşurat auzind cugetarea asta linguşitoare. dădu bice. Dădu fuga la el. — Oh. Charles începu să bată tare. aşa că doamna Bovary-mama vru să plece. apoi se-ntoarse repede. cu Leon ! Emma rîse. lui i se păru nebunatică. Emma dispăru. adăugind o mulţime de ocări cu privire la cei ce deranjau lumea în toiul nopţii. cineva îi strigă adresa cerută. „Am înnebunit. Totuşi. Emma în'cepu să rîdă într-una. Deasupra unei uşi zări o firmă de notar .. dansă.

Leon trebuia să-i istorisească tot ce făcuse de la ultima întîlnire. sări repede din trăsură şi porni în căutarea lui Leon .um făcea pe candriul şi pe parizianul. bazar. Homais se desfăta. cît ţinu drumul. tare-i răscoleau sufletul. La ora 2. nu găseşti că-mi ruinez destul sănătatea irăind necontenit printre emanaţiile din farmacie ? ! De altfel. burghezilor. foarte curios.. Leon 288 289 19 — Doamna Rovarji se înroşi. versuri pentru ea. spunînd : turne. Gîndul de a revedea locurile în care-şi petrecuse tinereţea îl îmbăta fără îndoială. dar ac. bordel. o să fetiea nebunii. — Dar bine. de la farmacie. pierdută în tot felul de presupuneri. la un restaurant. căci. că era aproape imaterial ? VI Cînd se ducea s-o vadă pe Emma. ba chiar vorbea argo. ajunsese mai mult ci amanta Emmci decît ea a lui. că m-am plictisit. de teamă să nu se alarmeze clienţii de lipsa lui. ceea ce găsea că-i de-un bun-gust nemaipomenit. trebuie să mă dezmorţesc şi eu puţin. în formă de palmier. dar curînd Leon nu-i mai ascunse că patronul se plîngea foarte mult de absenţele lui repetate. pe urmă-l sfătui să cumpere nişte perdele la fel cu ale ei şi. doamna Bovary. aceste cuvinte înseamnă : cocioabă. Nu-i 'discuta ideile . ţinînd într-o mînă un geamantan. domnul Homais îl luă pe sus la marea cafenea „Normandie". şi cînd apăru omleta cu romj începu să facă teorii necuviincioase asupra femeilor.. culcate toate grămadă pe o parte. dedicată ei. trei homari ameţiţi se întindeau pînă la. spiţerul s-ar fi ferit de-o asemenea expresie . ca să semene cu portretele lui Ludovic al XlII-lea. iar în cealaltă sacul îmblănit pentru picioare. fleacuri ! Plai.. că prea mam împotmolit aici. Breda-street şî jn me la casse *. ce. Nu spusese la nimeni că are de gînd să plece. nişte prepeliţe. îi biciui puţin puterile. O să mergem la un spectacol. ca să ia piuitul. pe urmă se mai 200 şî împotrivesc să ai şi tu cele mai legitime distracţii. sîi batem la tălpi ceva biştari l Altădată. ca şi vecina lui. în loc de : M-am dus. coşul sobei. Voi să-i vadă locuinţa . adică într-o manta verde. să-l poftească • ţi el la rîdul lui. cum Leon îi spunea că asta costă scump. Adora o toaletă ele-l ga aţă într-un apartament bine mobilat. iar în ce priveşte în-j suşirile trupeşti. vino. îl întreba pe Leon. unde intră foarte ţanţoş. o bucată de dragoste. oricît se împotrivi secretarul. în tare. — Ei. îmbrăcat ca de drum. Emma-i ceru să se îmbrace în negru şi să lase să-i crească o muscă sub buza de jos. 281 19* zîană plescăia într-un bazin de marmură. • Şi Leon o ştergea de la birou.La început asta a fost o mare fericire . o găsi aşa şi-aşa. Emma îl aşteaptă pe Leon trei sferturi de ceas. îşi arcuia spre tavanul înalt ramurile lui aurite . printr. In cele din urmă alergă la biroul lui şi.bucătăria de la „Leul de aur" peste domnul Homais. atît de profund şi de subtil. cbicard. o mică fîntînă artc• în ordinea lor. Ceea ce-îi fermeca mai presus de toate era şicul. N-o făcu atît din vanitate. şi. în una din zilele astea pic la Rouen. nu mai tăcu din gură . copie un sonet dintr-un album. Leon lua masa de multe ori la farmacist. şi se crezu dator. vinul de Pommard. Emma spunea vorbe duioase. nu dispreţuia o bucăţică . pe care nimeni n-o mai văzuse. lîngă ei. o Şterg de-aici.. în dosul vitrinei. Emma îi răspunse rîzînd : — Ha ! Ha ! Tare mai ţii la bănişorii tăi! ■ De cîte ori se vedeau. îi spunea ea. Leon nu izbuti în nici un chip să găsească rima la cel de-al doilea vers. Cu toate că era mai ameţit de luxul i dimprejur decît de bunătatea mîncării. îi împlinea toate gusturile . şi. Dar n-ara a face. Leon şi farmacistul mai erau încă la masă. chicandard. de altfel. Sala cea mare se golea . cît pentru a-i fi pe plac. creson şi sparanghel. totuşi. abia ajuns. aşa-s femeile. filfizon «icos. cu pălăria pe cap. Emma nu băgă de seamă . din politeţe. în cele din urmă. aşa că. 'contează pe mine . găsind că prea miroase a provincial dacă ţi-o scoţi într-un local public. amestecate cu sărutări. — Bucuros! îi răspunse domnul Homais . într-o joi Emma fu surprinsă să dea în. Aşadar. Ceru să-i facă versuri. — Ah ! Halal prieteni ! ciripi duios doamna Homais înfricoşată de primejdiile nelămurite pe care era gata să le înfrunte. stătu toată după-amiaza cu fruntea lipită de geam. cartier de cocote la Paris. învinuindu-l de indiferenţă şi reproşîndu-şi slăbiciunea. după ce sînt geloase pe ştiinţă. despre moravurile din capitală. faţă în faţă. pe urmă. De unde învăţase ea desfrîul acesta. în plin soare.

care mi s-a părut că te stîn-jeneşte. — Asta-i şi părerea mea. Am vrut să curm această vizită. ţinu să-l vadă pe patronul localului şi-l felicită. dar vanitatea trecînd peste orice prudenţă. De douăzeci de ori Leon vru să plece. zise farmacistul.simpatiile dumitale nu stairj departe. — La doamna Bovary nu făceai curte ?. De altfel. două păhărele J — Plecăm ? spuse în cele din urmă Leon. Spiţerul începu atunci să facă glume pe seama hîrţoagelor şi a procedurilor. Şi cum celălalt se înroşea : Ei.. De altfel. Leon stătea nehotărît şi ca vrăjit de farmacistul care tot repeta : — Haidem la Bridoux ! E la doi paşi. ce dracu ! Cine te opreşte ? Curaj ! Haidem la Bridoux : o să-i vezi dinele. apoi băură un miş-maş.. trebuie să duci mare lipsă de femei aici la Rouen. Şi. Atunci. — Ei. fii sincer ! N-ai' să-mi spui mie că la Yonville nu.. ca să fie singur.bună. pleoapele lor trandafirii se lăsară în jos. ea nu-î cunoştea pe domnul Homais ? Cum putea să creadă că preferă să stea cu farmacistul ? Dar Emma îi întorcea spatele .. Ciudat dine ! Şi cum secretarul o ţinea mereu pe-a lui : — Merg şi eu la birou. Spiţerul beaJ mînca. şi Leon le ducea la gura. Şi aplecîndu-se la urechea prietenului său.. italianca — pasionată. disperat. Au mai multtemperament. zise el deodată. se lăsă dus la Bridoux. fără să vrea. într-o atitudine galeşă. din prostie. Cînd auzi de farmacist. sări ca arsă. Emma îi întinse mîinile. Ce. să luăm un pahar de miş-maş. Zăpăcit de furia Emmei. nu-i plăceau decît femeile brune. Leon îl lăsă brusc. Leon se jură că trebuie să se întoarcă la birou. Haidem la Bridoux.. 292 — Yes. 293 — Mai lasă-l puţin pe Cujas şi pe Bartholo. istorisindu-i în ce hal de decădere era altădată şi la ce grad de perfecţiune o ridicase. pierzîndu-şi răbdarea. — Cui ? — Fetei în casă ! • Nu o spunea în glumă . . în treacăt. de viitorul lor. — Fantezie de artist. — Dar cînd ? — Imediat. spunînd că-l caută cineva pe domnul. — Ăsta-i un truc. o cuprinse de mijloc cu amîndouă braţele. zise farmacistul cum îl zări pe Leon. Emma stătea în picioare . Se avîntă chiar. Leon pretextă că are treabă. de vorbăria domnului Homais şî poate fiindcă dejunul îi căzuse greu. zise Homais. — Da. din laşitate. — Dar negresele ? întrebă secretarul. cu toane . Băiete. îi vorbea de nevastă-sa. care gîfîiau învîrtind roata mare a unei maşini de făcut sifon. căzînd în genunchi.. în strada Malpalu. După asta. şi-l găsiră în curticica lui supraveghind trei băieţi. Leon protestă. hai. cînd intră un servitor. merg şi eu cu dumneata ! zise Homais. din acel sentiment de neînţeles care ne tîrăşte spre actele cele mai antipatice. vorbea. îi comunică semnele după care se cunoştea dacă o femeie are temperament. în consideraţii etnografice : nemţoaica era. Leon se uita mereu la pendula. ochii ei mari. şi. tot coborînd străzile împreună. dar celălalt îl oprea apucîndu-l de braţ şi zicîndu-i : . Leon o apucă de mînă . de farmacie. O să citesc un ziar aştcptîndu-te sau o să răsfoiesc un cod. Ajuns în faţa hotelului „Boulogne". n-avea nici o vină. de copii. dădu buzna pe scări şi-şi găsi amanta în culmea agitaţiei. Homais le dădu sfaturi. scăpărători îl priveau cu seriozitate şi aproape înfricoşător. Dar înainte de a pleca. îl sărută pe Bridoux . — Dumneata. Leon totuşi îi aducea o mulţime de argumente temeinice . plină de dorinţe pătimaşe şi de implorare. Apoi lacrimile îî întunecară. Tînărul îndrugă ceva. — Ai să te-ntorci ? întrebă ea. franţuzoaica — desfrînată . după el.

ce şuiera în jurul şoldurilor ei ca o viperă care lunecă. dar. zgîrcit şi fricos. „Totuşi. Aducea în sîn trandafiri de la Yonville şi i-i arunca în obraz. pe urmă. Mai apoi. de lună şi de stele. străbătută de un prelung fior. pe care încerca. Nu îndrăznea să-i pună nici o întrebare . Şi Leon i se păru deodată tot aşa de departe ca şi ceilalţi. şi în scrisorile pe care Emma i le trimitea era vorba de flori. Se silea chiar să n-o iubească atît de mult. Emma-l copleşea întotdeauna cu tot felul de drăgălăşenii. Dar ponegrirea celor pe care tot îi mai iubim ne îndepărtează puţin de ei. Ceea ce îl îneînta altădată. şi Emma se întorcea. Dezamăgirea asta se ştergea repede în faţa unei noi speranţe. găsea că nu-i în stare de un act de eroism. şi-i veni în minte să-l urmărească pe stradă. nu ieşi.. Să nu vină la întîlnire cînd îşi dăduse cuvîntul. îi puse la gît o iconiţă a Sfintei Fecioare. palidă. fără să scoată o vorbă. de versuri.. puţin îmi pasă ! Parcă ţin la asta ?" într-o zi. jalnic şi nedesluşit. orice plăcere — dezgustul de ea. plimbările călare prin pădure. pe deasupra. serioasă. de la rafinamentele felurilor de mîncare pînă la cochetăria cu care se îmbrăca şi la duioşia cu care se uita la el. Eniraa nu mai era acolo.— Plec şi eu acuşi! O sa mergem la Fanai de Roiten. mai însetată. i se părea o insultă.. Dar mîndria ei se revoltă. că-i slab. la el mai înflăcărată. liră cu coarde de bronz. dar după întîlnire îşi mărturisea singură că nu simţise nimic deosebit. Ajunseră să vorbească mai des de lucruri străine de dragostea lor . îl iubesc !" îşi spunea ea. şi cele mai fierbinţi sărutări nu-ţi lăsau pe buze decît pofta neîmplinită a unei voluptăţi şi mai mari. Nu-l mai putea suferi acum. să te prezint lui Thomassin. Lagardy cîntînd. Primele luni de căsătorie. alergînd 294 la ajutoare dinafară. totodată exaltată şi fină. Leon scăpă totuşi de dînsul şi o lua la goană spre hotel. în privirile acelea rătăcite. zări zidurile mănăstirii la care învăţase şi se aşeză pe-o bancă la umbra ulmilor. nu fusese niciodată.. Se dezbrăca cu mişcări repezi. Ce-i drept. banal.. se interesa ce fel de prieteni are. să-i vedem pe domnii de-acolo. De idoli nu trebuie să te-au'ngi. Plecase chiar atunci. toate veşmintele de pe ea . se revolta la gîndul că. . îl sfătuia cum să «c poarte. să şi le închipuie. totul era numai minciună ! Fiecare zîmbet ascundea un căscat de plictiseală. şi. dar dîndu-şi seama cîtă experienţă avea. Totuşi. care încerca să se învioreze. smulgînd şiretul subţire ale corsetului. în strînsoarca acelor braţe era ceva nefiresc. De altfel. Ce liniştită era pe vremea aceea ! Cît de mult invidia sentimentele de dragoste cu neputinţa de spus în vorbe. ca să-l ţină şi mai mult cu speranţa că poate cerul se va amesteca. îl calomniase. din cărţi. pe fruntea aceea îmbrobonată de picături reci. că-ţi rămîne poleiala pe mîini. îl îngrozea puţin acum. atunci de ce nu l-ar găsi din întîmplare ? O ! Cît era de imposibil! De altfel. de-a valma. şi. ieşiri naive ale unei pasiuni domolite. Nu-i putea ierta această victorie nedezminţită. liniştindu-se. o inimă de poet în chip de înger. ca beţivii cînd văd o băutură tare.Dar dacă exista pe undeva un suflet tare şi frumos. nu te gîndi decît Ia noi : iu-beşte-mă ! Ar fi voit să ştie tot ce face. pe buzele acelea care îngînau ceva. înălţînd spre cer elegiace poeme nupţiale. o fire aleasă.. i se arunca la piept. nu era fericită. apoi dintr-o singură mişcare lăsa să cadă. îşi spunea că trebuie să fi trecut în viaţa ei prin toate încercările suferinţei şi ale plăcerii. cînd se despărţiseră devreme şi ea se-ntorcea singură pe bulevard. disperată. care se furişa parcă între ei pe nesimţite.Ei şi ? N-are decît să mă înşele. fără îndoială. zi cu zi. cum îi auzea scîrţîitul botinelor. se simţea laş. vicontele cu care a dansat. Se hotăra într-un ca la întîlnirea viitoare să fie foarte fericită . ca şi cum ar fi voit să-i despartă. în preajma hotelului era totdeauna un fel de vagabond care se dădea pe lîngă călători şi care n-ar fi şovăit să. Se ducea în vîrful picioarelor goale să mai vadă o dată dacă uşa era încuiată. şi mai căuta şi alte motive ca să se îndepărteze de el. nimic nu făcea să te oboseşti căutînd . Şi ca o mamă virtuoasă.. . se arăta grijulie de sănătatea lui. mai moale ca o femeie. putrezirea asta bruscă a tuturor lucrurilor pe care căuta să se sprijine ?. totul se perindă prin faţa ochilor ei. îi absoarbe tot mai mult personalitatea. Oricum. De unde venea oare această insuficienţă a vieţii. fiecare bucurie — un blestem. şi. găsi în cele din urmă că. îi spunea : k 205 — Nu-i mai vedea.

Era o poliţă de şapte sute de franci. domnul Lheureux' împrumuta bani pe amanet. şi pe care Lheureux. Emma trimise servitoarea să-l cheme. spuneţi-i. încuindule. şi cînd văzu hîrtia timbrată... da. — Dar şi eu am fost nevoit. La . şi acolo pusese lanţul de aur al doamnei Bovary. pe care apărea de mai multe ori şi cu litere mari : „Maestrul Hareng. Şi cetăţeanul plecă fără să scoată o vorbă. semnată de ea. îi spuse chiar „bunul meu domn Lheureux". ca se-nfurie. îl întrebă.. Nu mă mai amestec j Ea plîngea . necunoscutul. astea nu se mai isprăvesc. aşa cum încape o mulţime pe un locuşor. E mai cumplit dccît un arab ! [ 'lotuşi. două sute de franci. ca şi cerceii sărmanului moş Tillier. trecînd degetul pe pagină : Uitaţi-vă. şi care făcea şi pe băiatul de prăvălie. de-o 296 veşnicie. mi-ajunsese cuţitul la os. le înfipse în mînecă şi-i întinse politicos o hîrtie.. silit în cele din urmă să-i vîndă.. IA 23 martie. Scoase acele cu care prinsese buzunarul lateral al lungii lui redingote verzi.. se înspai-mîntă atît de tare. aruncLnd în dreapta şi în stînga privi iscoditoare.. uitaţi-vă.Un geamăt metalic se tîrî în văzduh. Atunci. J — Şi-acum ce-o să se întîmple ? zise ea. la etajul întîi. foarte simplu : tribunalul dă o sentinţă... Se opri. primi protestul poliţei. care rămăsese în picioare. alta de trei sute ! Cît despre micile avansuri ce v-am dat. El recunoscu. Ora 4 ! Şi parcă stătea acolo. cam cocoşată. o bară de fier cu lacăt la capăt. la amiază. Lheureux îşi căută mai departe de treaba lui. Emma trăia gîndindu-se numai la ale ei şi nu se preocupa de bani mai mult decît o arhiducesă. urcă. Dar a doua zi.. Dar patimi fără sfîrşit pot încăpea într-o clipă... sechestru.. într-adevăr. rumen la faţă şi chel. peste care trecea de-a curmezişul. legînd cu sfoară un pachet. în şoaptă. patruzeci şi şase. despre dobînzi. că n-am. Dar el arunca mereu vina pe „dulăul acela de Vincart'1. — Plecăciune ! spuse el. care.. — Ei da î să-l potoleşti pe Vincart! Se vede că nu-l cunoaşteţi deloc. în aprilie. luînd-o înaintea doamnei. ajutat de o fetiţă de vreo 13 ani. vă rog ! Mi se pare că pînă acum am fost des.. La 17 iunie.. gata ! Emma se stăpînea să nu dea în el. şi pe bucătăreasa. bocănind cu saboţii pe podelele prăvăliei. ţi cu asta. Şi deschizînd un registru : Poftim ! Apoi. sub nişte cupoane de stambă. O dată totuşi intră la dînsa un om sărăcăcios îmbrăcat. zicînd : — Ce mai e nou ? . ce pot eu să fac ? Atunci. printre lumînările mai puţin galbene decît arăta el la faţă.. întrebă cu un aer nevinovat ? — Ce răspuns să duc domnului Vincart ? — Ei bine.. cu toată făgăduiala. cumpărase la Quincampoix o biată băcăuioară. ca şi cum s-ar fi temut să nu facă o prostie. spunînd că-i trimis de domnul Vincart din Rouen. La perete.. unde pe un birou mare din lemn de brad se aflau cîteva registre. răspunse Emma. portărel din Buchy". de-abia se vedea o casă de fier atît de mare. unde se stingea de troahna de care sufereaj . că trebuie să fi avut în ea alt297 ceva dccît poliţe şi bani. — Ascultaţi. pe săp-tamîna viitoare. şi pe urmă'. — Uite ! Şi-i arăta hîriia.. pe bancă.clacă nu era chip să-l potolească pe domnul Vincart. Pe urmă. o sută cincizeci.' august. una de şapte sute de franci..i tu! de bun cu dumneavoastră. îneît alergă degrabă la negustorul de stofe. îl găsi în prăvălie. Lheurcux se aşeză în fotoliul lui larg de paie. adueîndu-i aminte că şi-a dat cuvînuiH Si uu-i pună în circulaţie poliţele. nici nu te mai poţi descurca în ele. Să aştepte. De .. — Ei bine. o girase lui Vincart. — Şi nu mai pun la socoteală poliţele semnate de domnul. Sînt al dumneavoastră. — O. domnul Lheureux trebuia să se amestece. ascunse de nişte lungi sprîncene blonde. şi clopotul mănăstirii bătu de patru ori. Nu putea să vină. săptămîna viitoare.

se încurca îndată. — Cel puţin. avea poftă să se ducă la ea s-o sărute. aş plictisi-o !" . ce-i drept. dacă într-una din zilele astea aş încasa ceva. şi se tocmea aprig. dar atunci descoperea nişte lucruri atît de enorme. şi. pe care domnul Lheu-reux.. sînt om dintr-o bucată ! '. întorcîndu-i spatele. cu scadenţe din lună în lună. şi domnul Lheureux.. că nu-i vina ei ! De ce aceste ieşiri ? Charles credea că totul venea din . el nu avea un ban. Va tîrgui tot felul de fleacuri de ocazie. Apoi. Citeodată. Soacră-sa răspunse că nu mai are nimic. un biet negustoraş ca dînsul de unde să dea avansuri ? Emma tăcea . de îndată ce restul de la Barncviîle. pentru pus pe spătarele fotoliilor . Vedeai ieşind furnizori furioşi.. Chiar în seara aceea îl făcu pe Bovary să-i scrie mamei lud sa le trimită cît mai degrabă tot restul moştenirii. dictă patru poliţe de două sute cincizeci de franci fiecare. se împrumuta de la Felicite. îi răspunse el. nimeni acum nu-i mai plătea. rochia asta costă treizeci şi cinci de bani metrul. în lipsă de altele. Emma-i răspundea.! Apoi. şi.. mai tîrziu. de oriunde.. e la modă. 299 — Ei. îi primi* de la Barneville. de la hangiţa de la „Crucea roşie" şi de la toată lumea. „A. Făcu alte datorii. şi tot aşa mereu. fier vechi . lăsa totul baltă şi nu se mai gîndea Ic ele. ceilalţi o mie cinci sute de franci irosindu-i. A dumneavoastră. declarînd că o să-i vină tare greu. porţelanuri chinezeşti şi scrinuri. începu să-şi vîndă mănuşi vechi. pe care-o găsise de curînd la o desfacere. pe care le-o va trimite regulat. toţi îl jecmăneau . Ca să facă rost de bani.. care îi reuşea.altfel. că nu-i venea a crede.. — Numai de-ar vrea Vincart să m-asculte ! De altfel. Atunci. Vedeai batiste aruncate pe sobă . plăti două poliţe. căuta să facă socoteli. să ştiu. fu îngrijorat desigur de tăcerea ei.. ■— Cum ? Şi.. umbla cu ciorapii rupţi. căci adăugă : — Cel puţin. s-a făcut! Eu nu şovăi. pălării vechi. mai iute ca un scamator. Atunci doamna trimise conturile de onorariu la doi-trei clienţi. de cîte ori se va duce la oraş.. de la doamna Lefrancois. sfios. aş putea. cu o voce mieroasă : — Şi ziceaţi că ne putem înţelege ? — O ! Cum veţi voi ! Atunci el închise ochii ca să se gîndească." Cîţiva reclamară. Cu banii pe care.. aflînd că Langlois nu plătise încă.îi arătă apoi în treacăt mai multe noutăţi. i le va lua cu siguranţă. înveli dantelele într-o hîrtae albastră şi i le puse Emmci în mînă. o rentă de o mie opt sute de franci. scrise cîteva cifre. nu.. îşi zicea. care tot ronţăia penele' tocului. că afacerea era foarte riscată şi că sîngera. să spună ceva. ştiţi cît e de mîndru. făcîndu-şi reproşuri că a luat 300 infirmităţile ei drept cusururi. şi-i garantată că nu iese la spălat! Şi lumea se bate pentru ca ! Vă închipuiţi desigur cX nu i se spune ce fel de marfă c ! Lheureux voia ca prin mărturisirea acestei pungăşii faţă de alţii s-o convingă pe Emma cîe cinstea lui.vechea ei boală de nervi. se învinuia de egoism. sîngele ei de ţărancă îmboldind-o la cîştig. dar Emma le dosi răspunsurile. o lua de la capăt.. — Cînd mă gîndesc că. ■— De altfel.. că moştenirea se lichidase ?i că le mai rămînca. păru foarte surprins. spuse ea. spre marea indignare a doamnei Homais. Pe urmă o chemă înapoi să-i arate trei coţi de dantelă. nu făcea pentru doamna.. dar din care nici una. — Nu-i aşa că-i frumoasă ? spunea Lheureux. îşi cumpăra pene de struţ. în sfîrşit.. uite. Scuzaţi-mă. Acuma casa era tristă de tot. repe-zindu-l. după părerea lui. Dacă Charles încerca. Avea totdeauna grijă să adauge într-un post-scriptum : „Nu-i spuneţi nimic soţului meu. iar micuţa Berthe. Apoi. E f„oarte căutată acum. şi în curînd folosi clin plin acest mijloc. în afară de Barneville.

Stătea cît e ziua de mare. Fetiţa. Regăsea în adulter tot ce era searbăd în căsnicie. într-adevăr. era timpul să fie serios. adică vaporoasa creatură primejdioasă. sau rupea crenguţe de lemnul-cîine-lui. Nimeni nu intra acolo. la sentimentele exaltate. îşi răsfira în vînt părul prea greu şi. s-a crezut în stare de pasiuni nestăvilite.. fie numai şi o zi. Se plictisea acum de cîte ori Emma izbucnea deodată în plîns la pieptul lui . trăgea adînc în piept aerul rece. din prăvălioara unui algerian. ţinea la ea din obişnuinţă sau din ticăloşie . şi. pe cît era L6on obosit de ea. din cînd în cînd. deschidea îndată nişte ochi mari şi trişti şi se pornea pe plîns. gîndindu-se mai bine. să-l facă cel puţin pentru el. cu toate că treaba asta nu-i plăcu. Sau. îl implora să o rupă.u7ca . la Leon. încerca s-o înveţe a citi. Charles venea repede. ceea ce nu strica cine ştie ce grădinii năpădite de buruieni . De altfel.Şi nu se mai ducea. dar Emtna nici nu voia să audă. Şi Charles continua să se plimbe cu mîinile la spate. ţinînd seamă de toate bîrfelile şi încurcăturile pe care femeia asta putea să le mai atragă asupră-i. căutînd sa-i deschidă ochii şi să-i arate prăpastia în care se arunca. care avu o atitudine desăvîrşită în această problemă. şi dacă nu făcea acest sacrificiu în propriul său interes. şi inima. scoase din geanta ei şase linguriţe de argint suflat cu aur (era darul de nuntă al lui moş Rouault). Ştii foarte bine. întrezărind veşnica! sperietoare a familiilor. de fapte măreţe. căci orice burghez. cu dărnicie. care nu învăţa niciodată. visa la dragostea unui prinţ. şi frunzele începeau să cadă. la imaginaţie . Se temea sa nu se compromită. sau o clipă. ajunse ca prin tot felul de mofturi să-l surghiunească la etajul al doilea. în care erau poze cu orgii şi scene sînge-roase. că mama ta nu vrea să fie deranjată. fără a mai pune la socoteală glumele pe care le făceau camarazii lui. Doamna era în odaia ei. Cel din urmă destrăbălat a visat sultane . în jurul sobei. ca acum doî ani. O legătură ca asta ar fi mai tîrziu dăunătoare biroului său. Leon încerca s-o facă să înţeleagă că s-ar simţi tot aşa de bine şi în altă parte. lucru care se întîmpla aproape totdeauna. secînd orice fericire. se plimba singur prin grădină. Prea se cunoşteau pentru a mai avea acele extaze ale posesiunii care însutesc bucuria. toată numai dorinţe. dimineaţa. altă dată. cineva trimisese mamei lui o lungă scrisoare anonimă. i Venea toamna. După asta. cu răsuflarea tăiată. pleacă ! îi spunea ea. Leon jurase să n-o mai vadă pe Emma . fiecare notar public poartă în el rămăşiţele unui poet. Vorbi cu dînsul trei sferturi de oră. draga mea. după masă. Ar fi 301 dat atunci orice pentru una singură din întîlnirile acelea care o potoleau. — Cheamă-ţi bona. cînd era bolnavă ! Oare cînd or să se isprăvească toate astea ? !. tot ce era în plus. în înflăcărarea tinereţii sale. cumpăraţi la Rouen. tocmai . şi. îi scrise de îndată domnului Dubocage. şi: Leon se supuse. îi datora leafa pe atîtea zile lui Lestiboudois ! Pe urmă fetiţei îi era frig şi o chema pe maică-sa. maestrului şi patronului lui Leon. Seara. se ducea să-i aducă apă cu stropitoarea. Dubocage! în cele din urmă. ca acei oameni care nu pot îndura decît o anumită doză de muzică.. Pentru ca să nu-l aibă noaptea lîngă ea pe bărbatul acela care dormea. Le voia strălucitoare ! Şi cînd Leon nu putea face faţă singur cheltuielilor. Atunci o alinta. Aşa 303 că renunţă la flaut. toropită. o lua pe micuţa Berthe pe genunchi. zguduită. mistuită şi mai tare de acea flacără lăuntrică pe care o aţîţa adulterul. cu te miri ce pe ea. şi femeia asta cumsecade. monstrul care sălăşluieşte ca o arătare în adîncurile dragostei. îi aţipea nepăsătoare în larma tumultuoasa a unei iubiri. spunea Charles. sirena. în vreun hotel mai modest. Cîteodată o apuca spaima şi ţipa. uitîndu-se la stele. Se gîndea la el. întîlnirile erau pentru dinţa zile de sărbătoare. rugîndu-l să ie ducă îndată să le pună în numele ei la Muntele de Pietate . ca să-i facă rîuleţe pe nisip. — Ah. ca să planteze pomi în straturi. şi regreta că nu-şi respectase făgăduiala. ale cărei gingăşii nu le mai simţea. deschizînd jurnalul medical. plătea ea. deschidea fereastra. Emma era tot atît de scîrbită de dînsul. oricît se simţea de umilită de josnicia unei astfel de fericiri. punea să afume cu nişte călugăraşi din cei cu care se afumă seraiuri. intr-o zi. prin care o înştiinţa că băiatul ei se pierdea cu o femeie măritată. iar ea citea pînă la ziuă tot felul de cărţi năstruşnice. .ă ajungă prim-secretar . găsi că amanta lui avea apucături stranii şi că poate aveau dreptate cînd voiau să-lf scape de ea. şi în fiecare zi se înverşuna şi mai mult. Dar cum să scapi ? Şi apoi.

se aruncă pe pat. şi chiar ea dorea o catastrofă care să-i despartă. Felicite îi arăta în spatele pendulei o hîrtie cenuşie. foarte departe. Ar fi vrut să nu mai trăiască sau să doarmă într-una. de tot ce urmărea cu amabilităţile sale. îi mai răsunau în cap scîndurile podelei din sala de bal. se descotorosi de costum. iar celălalt. în lumina lunii. a legii şi a justiţiei. Ce să facă ?. femeile acelea. şi de aceea rămase trăsnită citind : „în numele regelui. ca un zeu. sunînd asurzitor a fierărie. se stingeau felina' 304 între timp îşi veni în fire şi începu să se gîndească la Berthe. Cafenelele dimprejur erau ticsite. Hivert o trezi. îşi puse pantalon de catifea şi ciorapi roşii." Iar mai jos era chiar : „Va fi constrînsă pe orice cale legală. îl vedea în ţinuturi albăstrii. fete vesele sau mateloţi. scriind. rămase singură la hotel „Boulogne". purpurie. Dar. ea nu se-atinse de nimic . simţea arzîndu-i fruntea. Simţea acum o necurmată sfîrşeală în tot trupul. şi o pată mare. Continua totuşi să-i scrie scrisori de dragoste ca şi înainte. trebuia să vină. pînă la urmă. cu ideca că o femeie trebuie să-i scrie mereu amantului ei. cadrilurile. să se ducă să înceapă o viaţă nouă. care puneau la cale un supeu. ca o pasăre care-a scăpat. ce mai societate pentru ea ! Cît despre femei. ca şi cum el ar fi trădat-o . piaţa Cauchoise şi periferia.. în sfîrşit. Ar fi vrut. Unul era secretar de notar. Ţopăi toată noaptea în sunetul furios al tromboanelor : se făcea cerc în jurul ei.. care dormea acolo. Ceea ce o liniştea era chiar suma atît de exagerată. îşi trase scaunul mai înapoi şi-şi lăsă ochii în pămînt. O şterse brusc. în ziua de lăsata secului nu se întoarse la Yonville . îl învinovăţea pe Leon de speranţele ei dezamăgite. de vreme ce nu avea curajul de a se hotărî." Ce sentinţă judecătorească ? în ajun i se lăsase într-adevăr o altă hîrtie. supeul. o duseră la fereastră. La ora 4 după-amiază. se poliţe şi pe urmă prcschimbîndu-le cu altele care . în care erau atîrnate nişte litografii cu La tour de Nesle. Emma simţea un alt bărbat." Sărind apoi mai multe rînduri. Nu mai putea suferi nimic. chiar. istovită. doi erau medici-nişti. încetul cu încetul.fiindcă o voia mai mare. totul pierea ca o ceaţă dusă de vînt. Atunci începu să-i fie frică. că se-nfiora înmărmurită.. în camera bonei. o perucă cu fiong şi o lanternă veneţiană la ureche. policandrele. funcţionar . hîrtii timbrate la care de-abia se uita. Rîul plumburiu se înfiora în bătaia vîntului. atît de mult se pierdea. şi. Pe urmă. zări : „în termen de douăzeci şi patru de ore. al cărui patron le deschise o odăiţă la etajul al patrulea. ncplăiind. într-un sărut. îi veni rau . nici pe ea însăşi. devenea atît de real şi uşor de atins. în douăzeci şi patru de ore . fără să şi-l poată totuşi închipui limpede.. căci dintr-o dată îşi dădu seama de toate maşinaţiile lui. doamnei Bovary. în limpezimea văzduhului. înţepături în pleoape şi ca un sloi de gheaţă de-a lungul trupului." Ce ? ! „Să plătească întreaga sumă de opt mii de franci. camarazi de-ai lui Leon. După avta cădea iar din visurile ei. undeva. săltînd încă sub bătaia ritmică a miilor de picioare care dănţuiau. străbătu bulevardul. Bărbaţii şuşotiră într-un colţ. pînă la o stradă deschisă de-a lungul unor grădini. să o răpească cu totul. o fantomă alcătuită din amintirile ei cele mai înflăcărate. seara se duse la bal mascat. după cum vorbeau. că aproape toate trebuiau să fie de ultima teapă. în care scări de mătase se leagănă la balcoane în boarea florilor. împrumutînd. din dorinţele cele mai puternice . aerul de-afară o liniştea. Emma citi : „în baza sentinţei judecătoreşti învestite cu formula executorie. începea să se crape de ziuă. şi. Mergea repede .. îl simţea alături de ea. printre cinci-şase măşti. în bogăţia însuşirilor sale. chipurile mulţimii. Apoi. înţelegîndu-se fără îndoială cine să plătească. iar dimineaţa se pomeni sub coloanele din faţa teatrului. mîine ! Se gîndi că Lheureux vrea fără îndoială s-o mai sperie. de care nu ştia nimic. mirosul de punch şi fumul de ţigară o ameţiră. căci aceste porniri de 303 dragoste nelămurită o oboseau mai mult decît cele mai mari orgii. întorcînduse la „Crucea roşie".. şi îndeosebi prin sechestru executiv asupra mobilelor şi obiectelor sale". cumpărind mereu. departe. din lecturile cele mai frumoase. 305 Totuşi. Ieşi. în odăiţa ei de la al doilea cat. Cînd ajunse acasă. măştile. se întindea pe cerul palid spre Sainte-Catherine. Emma îşi dădiKeama imediat. îi spuse lui Leon că trebuia să se întoarcă acasă şi. pe poduri nu mai era nimeni. Ceilalţi se puseră pe mîncat. Adesea. Dar trecu o căruţă plină de şine lungi. Dădură în port peste un restaurant din cele mai mediocre. Emma primea somaţii.

— Ei. zise ea. — A. pe care acesta aştepta cu nerăbdare să pună niîna ca să-l speculeze. •— Ştii ce mi se-ntîmplă ? E-o glumă. că nu mai aveţi nimic... Vinţarfl — Şi dumneata n-ai putea. — Dar de unde să-i iau ? spuse Emma gcsticulînd. că nenorocitul ăsta n-o să înţeleagă furtişagul dumitale ? Emma se prăbuşi. — E prea tîrziu ! — Dar dacă ţi-aş aduce cîteva mii de franci. Ce să mai vindeţi. — Nu! — Cum asta ? Lheureux se-moarsc încet spre ca şi. 20* 307 — Ei. — Dar lasa-mă ! S-ar zice că vrei să mă ispiteşti ! — Eşti un nemernic ! strigă ea. ce dracu ? Cînd cineva are prietenii pe care-i a! dumneata !. nu eu. — Cine e vinovat ? spuse Lheureux... schiţînd un salut ironic... asta-i! zise el. şi cum nu vă rămîne altceva de făcut decît sămi daţi înapoi banii. numai cîteva zile! Plîngea. mai doborîtă decît dacă i-ar fi dat cu o măciucă în cap. Apăru servitoarea . cu braţele încrucişate. că o trecură fiorii.. totuşi. să discutăm. o să-i spun tot. — Ei. — Te implor.creşteau cu hecare nouă scadenţă.. — Vă promit... la urma urmelor. şi cu un glas dulce : Ştiu că nu-i plăcut. ridicînd din umeri.. — O ! O ! Ce te-ai mai pornit! exclamă el rîzînd. -— O. Se apropie apoî de dînsa... dumneata te ţii de petreceri.. Şi strigă pe ferestruica ce da în prăvălie : — Annette ! Nu uita cele trei cupoane de la nr. Emma se înfiinţa la el cu un aer degajat. în timp ce eu trag la jug ca un bou.Ei bine... rcpetînd într-una : — Ah ! O să-i spun tot. să fim drepţi! Emma protestă că datoria c prea mare.. ba chiar îşi puse frumoasa mînă albă şi lungă pe genunchiul negustorului. fireşte. dar. Emma pricepu şi întrebă „cîţi bani ar trebui ca să oprească orice urmărire". absolut nimic ! — Dar.. începu : — Ce credeai. coniţă. Şi se uita la ea atît de pătrunzător şi de teribil. şi eu am ceva de arătat soţului dumitale ! 308 Şi Lheureux scoase din casa de fier o chitanţă de o mia opt sute de franci. — Ştii ? Fără morală ! — Nu strică niciodată. nimeni n-a murit din asta. Şi Emma începu să bată cîmpii : că n-a ştiut nimic. asta mai trebuia ! Lacrimi ! — Mă duceţi la disperare ! . un sfert din datorie. că a venit pe neaşteptate. că eram să fiu pînă-n vecii vecilor furnizorul şi bancherul dumitale pe gratis ? Trebuie să intru-a banii mei. o treime. — Am să arăt eu cine eşti ! Am să-i spun bărbatului meu. — Crezi dumneata.. ajunsese să-i constituie zisului Lheureux un capital. 14. să semnez. pe care i-o dăduse Emma cînd se făcuse scontul la Vincart. .. aproape tot ? ■— Nu.. începu să-l implore .. ce să faci ? ! A recunoscut-o tribunalul ! E o hotărîre judecătorească ! V-a fost comunicată ! De altfel. Lheureux se plimba între fereastră şi birou.. Emma deveni laşă .. îi întoarse el vorba. adăugă el. domnule Lheurcus. — Sînt sătul de semnăturile dumitale ! — Am să mai vînd. nu ! Zadarnic ! O împingea încet-încet spre scară.

ca şi cum ar fi vrut să cerceteze dacă nu cumva cad napoleoni din ele. e-o lucarnă care-a rămas deschisă şi pe care-o zgîlţîie vîntul. toţi o refuzară. Scotociră rochiile. Emma îl spiona cu ochi plini de spaimă. spre toate lucrurile acestea care îi îndulciseră amărăciunea vieţii. Trebui să-l descuie. VII A doua zi. 3©8 Şi începu să plece hârtiile pe-o parte. în sfîrşit. repeta din cînd în cînd : — îmi daţi voie. care. — O. La un moment. custodele.. După ce isprăviră cu odăile. o apuca remujcarca. iar în odaia ei de culcare. Erau la ţară sau plecaţi. cu degetele roşii şi moi ca nişte melci. Apoi. povestindu-i repede istoria cu sechestrul. că moş Rouault nu putea face nimic . Atunci Leon puse mîna pe cheie. şi de la cei pe care îi găsi ceru bani. bătu la uşă. A doua zi dimineaţă plecă la Rouen. o să alerge să găsească suma asta absolut necesară. crezînd ca în brazdele feţei lui descifrează o acuzare. trîntind uşa. oalele. nu acolo.. îi spuse ce nenorocită e. Dar îngăduiţi-mi. alergă la Leon. în faţă.— Puţin îmi pasă ! zise el. plictisindu-se desigur în ascunzătoarea lui. sau. odaia de toaletă . Maestrul Hareng. Acolo Emma avea un pupitru în care ţinea încuiate scrî-scrile lui Rodolphe. care-i făcuseră odată inima să bată atît de tare. O trimisese Emma sa stea la pîndă. ca un cadavru la autopsie. în sfîrşit. Toată seara Charles i se păru îngrijorat. ca să treacă pe la toţi bancherii pe care-i cunoştea. răspunse ea. — Trebuie să-ţi spun ceva. dar. cu picioarele proptite-n grătarul căminului. şi viaţa ei. — Ce te-aduce ? ■— Te deranjez ? — Nu. un nemărginit regret.. adăugă : Ascultă.. în sfîrşit. stărui ea. spre perdelele largi. dar că el. Emma se ţinu tare. am nevoie de opt mii de franci! — Eşti nebună ! — Nu încă ! Şi. . i-o întărîta şi mai tare. cu cravată albă şi cu „supieurile" foarte întinse. — Umblă cineva pe sus ? zise Charles. cînd îşi întorcea privirea spre căminul cu micile lui paravane chinezeşti. începură cu cabinetul lui Bovary şi nu trecură în procesul-verbal capul frenologic. scaunele. să-l întoarcă din drum pe Bovary. pe care i le ţinea strîns. văzînd mîna aceea butucănoasă. făcu puţin zgomot. Charles răscolea cărbunii. a fost expusă toată.. — A ! O corespondenţă ! exclamă maestrul Hareng cu un zîmbet discret. umblînd pe paginile acelea. pînă în ungherele cele mai ascunse. cînd maestrul Hareng. căci trebuie să mă conving dacă nu cumva cutia nu conţine şi altceva. — Nu. mai degrabă. muind condeiul în călimara de corn pe care-o ţinea în mîna stîngă. şi amîndouă îi instalară repede în pod pe custodele sechestrului. Emma bău un pahar cu apă. care fu socotit drept instrument profesional. Nu se lasă . strîns într-o haină neagră strimtă. rufele. Cum sosi. Ea-l opri.. Nu deschise nimeni. care jură să nu se mişte deacolo. se urcară în pod... liniştit. la hotelul „Boulogne". — Cum vrei tu ?. apăru. Leon. scuturîndu-l de amîndouă mîinile. 309 Şi Leon mărturisi că proprietarului nu-i plăcea deloc să primească „femei".. uşurel. toate flecuşteţele din rafturi. la noi. Era foarte palidă. începu : ■— Leon. încredinţîndu-i că-i trebuie şi că o să-i restituie. se prezentă la dînsa împreună cu doi martori ca să facă procesul-verbal de sechestru. Atunci.. La ora 9.. că soacră-sa o ura. vă rog. că Charles nu ştia nimic. portărelul. doamnă ? îmi daţi voie ? Deseori izbucnea : — încîntător !. departe de a-i nimici pasiunea. spre fotolii.. dar în bucătărie numărară toate tăvile. plecară ! Felicite se înapoie. Foarte drăguţ ! Se apuca iar de scris. Cîţiva îi rîseră în nas . trebuie să-mi faci un serviciu ! Şi. se indignă. luminările. în văzul celor trei oameni. Şi se duseră în odaia lor.

care arată ca nişte turbane şi care se mănîncă în postul mare cu unt şi sare . O auzi murmurînd : -— Dacă aş fi în locul tău. Trebuie să mă duc. exclamă : — Nu înţeleg cum autorităţile mai tolerează asemenea îndeletniciri condamnabile ! Ar trebui să-i . stătea portarul. Oh. ori de cîte ori domnul Homais mergea la tîrg. tulburată şi plină de speranţe. buimăcită. Era o vreme frumoasă . ţinea în mînă. şi aproape că se bucură cînd. mulţimea se scurgea prin cele trei portaluri. iar pleoapele i se lăsau izbitor. în care soarele străluceşte pe-un cer alb de tot. Cine era ? îl cunoştea. îl! Se opri să treacă un cal negru care juca între hulubele unui tilbury pe care-l conducea un nobil în blană de samur. sosind la „Crucea roşie". Bănuia oare că-i o minciună ? El începu iar. că se rezemă de-un zid să nu cada. se plimbau cu un aer fericit. cu mîinile încrucişate pe piept.. Adio ! îi strînse mîna. îmboldindu-l. aşa că. la lumina faclelor galbene printre buteliile cu hypocrasx şi munţi de cîrnaţi. în cele două colţuri ale căminului. mai puţin adînc decît dragostea ei . draga mea. ultimele rămăşiţe de hrană gotică. strigînd : — Noaptea asta trebuie să se-ntoarcă Morel ! Sper că el n-o să mă refuze (Morel era un prieten al lui. nu uita niciodată să-i aducă. îşi puse chiflele pe reţeaua de bagaje. se bătu cu palma peste frunte.. şi ca să ocolească orice lămurire. gata să leşine. Doamnei Homais îi plăceau mult aceste pîinişoare. poate că cetăţeanul tău o să se liniştească.. Ajunse în Piaţa Catedralei. cu toata dantura ei mizerabilă . Lumea ieşea de la vecernie .. — Păzea ! strigă cineva care deschidea o poartă. supu-nîndu-se ca un automat imboldului obişnuinţei. Nevasta spiţerii! ui le ronţăia ca şi ei. eroic. care se uita cum se-ncarcă în Rîndunica o cutie mare plină cu tîrguieli farmaceutice . una din acele zile de martie. şi merse mai departe. Un motiv mai mult ca să încerce ceva . legate într-o basma. intrase în pridvorul acesta mare care se întindea în faţă. De altfel. Apoi adăugă : Şi o să-ţi aduc banii mîine. nu ştia nimic. închipuindu-şi că văd pe masă. feciorul unui negustor foarte bogat). strada era pustie. Emma ridica din umeri. înroşindu-se : — Totuşi.. clătinîndu-se. Trăsura porni în goană şi dispăru. dacă nu apar la ora trei.. ca s-o ajute să se urce în Rîndimica. dar o simţi ca moartă. se întoarse după un ceas şi spuse cu o mutră solemnă : — Am fost la trei persoane. Cu vreo trei mii de franci. îşi spuse apoi că se înşelase. — îmi pare bine că vă văd ! zise. orbul apăru în vale. atît de tristă. bătînd din picioare. Roue-nezii. senină şi aspră. şi se ridică să se întoarcă la Yonville. Leon putea să se oblige el în locul ei.■— Ce laş eşti ! îi strigă ea. iar în mijloc. O cutezanţă drăcească ţîşnea din ochii ei aprinşi. ca un fluviu prin trei bolţi de pod. şase chifle pentru soţia lui. îl zări pe acel blajin Homais. Dar era el. ca de obicei. nemişcaţi. poate încă de pe vremea cruciadelor. mai neclintit ca o stîncă. întinzînd mîna Emmei. nu mă mal aştepta. vicontele ! Se întoarse . caută ! Am să te iubesc aşa de mult! Leon plecă. gătiţi ca de sărbătoare. Atunci el zise prosteşte : — Exagerezi. nu-i cu putinţă să nu găsească trei mii de franci. Atunci ea îşi aduse aminte de ziua cînd. plîngînd sub voaletă. într-o atitudine meditativă i napoleoniană. îneît tînărul se simţî muindu-se sub muta voinţă a acestei femei care-l îndemna la o crimă. şi rămase cu capul gol. rostogo-lindii-se la întîmplare în prăpăstii de neînţeles . înspăimîntîndu-se. eu aş găsi imediat ! SlO — Unde ? — La biroul tău ! Şi-l privi în faţă. Atunci. Dar cînd. fără să scoată o vorbă. totul o părăsea. Emma nu mai era în stare să simtă ceva. De altfel. zadarnic ! Rămaseră apoi faţă în faţă. cumpărîndu-le totdeauna de la marele specialist din strada Massacre. Emma nu avu deloc aerul că primeşte speranţa asta cu atîta bucurie pe cît îşi închipuise el. în jurul ei. în ea. caută. Se simţea pierdută. Bătu ora 4 . — Du-te ! încearcă ! Trebuie ! Aleargă !. capete de sarazini numai bune de înfulecat. Se simţi atît de copleşită. şi cu care se îndopau zdravenii noT-manzi.

dă-ne o reprezentaţie ! Orbul se lăsă în genunchi şi. Emir. Emma se-mbrăcă. lîngă hale. făcută de dînsul. Orbul cînta înainte . cornee opacă. şi fulguia. şi-l văzu pe Justin cum se urca pe-o bornă şi cum îl rupea. zise farmacistul. m-aş duce la domnul Guillaumin. Emma citi că toată mobila ei era scoasă în vînzare. cu tot ce-i era atît de cunoscut. Mare ticăloşie ! Şi biata fata îi întinse.. 314 Ajunse. 312 ăştia şi să-i pună la muncă. Felicite spuse oftînd : — Dacă aş fi în locul matale. zise Hivert. crezi că stăpînul o fi vorbit vreodată de mine ?" — Da. O sobă marc de porţelan duduia sub un cactus care umplea firida. murmură cuvintele : cornee. cu capul dat pe spate. şi strigă : . drept recunoştinţă. începu să se frece pe burtă cu amîndouă mîinile. destul de cunoscut. Masa pusă. puse pe placajul de stejar. cine ştie ? De ce nu s-ar putea ca dintr-o clipă într-alta sa se întîmple ceva extraordinar ? Putea să moara chiar Lhcurcux.Tu. această înspăimântătoare infirmitate ? în loc să te-mbeţi prin cîrciumi. tuşa Lefrancois avea acrul că vorbeşte foarte înfocat. uite. La ora 9 dimineaţa o trezi gălăgia din piaţă. erau Esmeralda de Steuben şi Putlfar de Schopin. aproape idiot. învîr-tindu-şi în toate părţile ochii verzui şi scoţînd limba. îşi puse rochia neagră şi pelerina cu mărgele negre lucioase . în aceeaşi clipă. Dar spiţerul garantă că el o să-l vindece cu o pomadă contra inflamaţiilor. două reşouri de argint. descurajată. Hivert îşi îngădui să spună în gura mare că el nu crede că asta o să-i fie de leac. în jurul halelor se îngrămădise o mulţime de lume. apăru pe terasa de la intrare .. năucă. şi-i dădu adresa : — Domnul Homais. o friptură bună. o afecţiune scrofuloasă ! Şi cu toate că-l cunoştea demult pe acest biet nenorocit. Domnul Homais ieşi din farmacie. o lua prin dosul satului. care cunoşti de la slugi tot ce se petrece în casă. îi deschise aproape familiar. o bere bună. îi recomandă să ia un vin bun. merge ca o broască-ţestoasă ! Ne bălăcim în plină barbarie ! Orbul întindea pălăria. ca să citească un afiş mare lipit pe-un stîlp. ai să te simţi mai bine. iar în mijlocul mulţimii. în faţa porţii notarului . cerul cri întunecat. în timp ce scotea un fel de urlet înăbuşit. domnul Homais deschise punga. fără să rostească o vorbă. iar în rame de lemn negru. Cînd auzi clopoţelul. în sfîrşit. O copleşea o oboseală de nesuferit. pe onoarea mea. de altfel. pe care de-abia o smulsese de pe poartă. mai bine ai urma un regim. care se bălăbănea pe marginea portierei.. Progresul. . în cele din urmă.. — Deloc făinoase. deodată. atunci.. şi ajunse acasă. — Ei.închidă pe nenorociţii 1 Băutură facuiă din vin cu zahăr şi scorţişoară. aproape adormită. Atunci se uitară una la alta. îmbrăcat în jiletcă roşie. care defila pe dinaintea ochilor. avînd aerul că-l vede pentru întîia oară. domnul Homais se aplecă. apoi. pe cărarea le pe malul apei. şi ca să n-o vadă nimeni (în piaţă era totdeauna multă lume). Theodore. c bine să vă duceţi. cinci bani : dă-mi doi înapoi şi nu uita ce ţi-am recomandat . facies.. de parcă buzunarul tapiţeriei s-ar fi desprins din cuie. şi-apoi îl întrebă pe-un ton părintesc : — Ai de mult. gardianul îl înşfacă de guler.Fic ce-o fi !" îşi spuse ea. nici lactate ! Să porţi lînă de-a dreptul pe piele şi să-ţi afumi părţile bolnave cu boabe de ienupăr ! 313 Priveliştea. tulburată. scoţînd capul pe geam. dragul meu. o abătu pe Emma de la durerea acelei clipe. . Dintr-o aruncătură de ochi. — Na. ca de cîine flămînd. — Iată. Dar. Trăsura pornise din nou. sclerotică.a îi azvîrli peste umăr o piesă de cinci franci. Dezgustată. — Crezi ? Şi întrebarea asta voia să spună : . gîfîind. Servitoarea şi stăpîna nu aveau nici un secret una faţă de alta. Era tot ce mai avea. o hîrtie galbenă. şi o pofti în sufragerie. cînd. coniţă. ca unei cunoştinţe. Şi. — Doamna ! Doamnă ! strigă Felicite intrînd. părea. I se părea că-i frumos s-o arunce aşa.

. fie în minele de turbă de la Grumesnil. aşezata pretenţios pe partea dreaptă. strîngînd toate protestele. le-ar fi cîştigat. că nu i-a administrat el averea mai înainte. cu scadenţe lungi şi mereu reînnoite. Dar. din 315 cînd în cînd. cedînd izbucnirii unei dorinţe prea puternice : Ei bine. fie în terenurile din Havre . spu-nîndu-i vorbe dulci. negustorul îl însărcinase pe prietenul său Vincart să facă urmăririle cuvenite pe numele lui. Emma se temea să nu murdărească soba.. zise ea. aştept ! — Ce anume ? întrebă notarul.. totul lucea de-o curăţenie migăloasă. Emma amesteca acuzaţiile pe care i le aducea lui Lheureux.. începu să mănînce. mieros şi cu două înţelesuri. Omul acesta o scotea teribil din fire. şi se juca delicat cu degetele ei. aburind.mîncrclc uşilor de cristal. Emma simţea în obraz suflul unei respiraţii pripite. sper că nu vă îndoiţi de asta ? întinse mîna. v-aş ruga. domnule ! Sînt de plîns. — Ce anume. făceau ocolul craniului său chel. lipiţi-le de porţelan. gîndea Emma. cu braţul stîng. începu să-i povestească ce strîmtorată era în căsnicia ei. a cărei talpă lipită de sobă se scorojea. Notarul intră ţinînd strîns pe el. strigînd : — Profitaţi cu neruşinare de nenorocirea mea. cu un aer fioros. apoi se arătă foarte mîhnit. Emma începu să-i explice situaţia. la care găsea totdeauna fonduri pentru împrumuturile cu ipotecă ce i se cereau de clienţi. la fiecare colţ. începu ea. dintr-o dată. emoţionîndu-se ea însăşi. mai sus. Ştia deci (şi mai bine dccît ea) lunga poveste a acelor poliţe. ■:*•' După ce îi oferi un scaun. mîncînd înainte. îşi lăsa bărbia în cravata albastru-des-chis. apoi o ţinu pe genunchiul lui. băgînd de seamă că Emma era udă la picioare : — Dar apropiaţi-vă de sobă. prin sclipirea ochelarilor ţîşnea din ochi o seînteiere. ca să-i pipăie braţul. — De ce. cu cîte o vorbă fără importanţă. în povestirea ei. Dar cînd îi ceru trei mii de franci. cîte hărţuieli şi nevoi are. cu sticle colorate. El înţelegea ce înseamnă o femeie elegantă ! Şi. geamurile erau împodobite. Se dădu îndărăt. rugînd să-i ierte lipsa de politeţe. el nevrînd să treacă drept un tigru printre concetăţenii sai. Notarul îi răspunse galant : — Tot ce-i frumos nu poate strica nimic. halatul brodat cu frunze de palmier. Se tîra în genunchi spre ea. iar cu cealaltă mînă îşi ridică şi îşi puse iar repede pe cap toca de catifea castanie. pentru aşi fructifica banii. nespus de palid.. „Uite o sufragerie cum mi-ar trebui"... cu siguranţă. iar mîinile lui se strecurau în mîneca Emmei. pînă-n ziua cînd. v — Domnule. Mîncîndu-şi cotletul şi bîndu-şi ceaiul.. de unde cădeau trei capete de şuviţe blonde. şi o lăsă să moară de ciudă la gîndul sumelor fantastice pe care. parchetul şi mobilele. Un val de roşeaţă năvăli în obrazul doamnei Bovary. fără să-i mai pese de halat : Vă implor. *. acuzaţii la care notarul răspundea. Vă era atît de frică de mine ? Dimpotrivă. avînd pe ascuns legături ev. doamnă ? Vă ascult. neînsemnate la început. nu plecaţi ! Vă iubesc ! O apucă de mijloc. care. că nu v-aţi adresat mie ? — Nu prea ştiu. Apoi. se întoarse cu totul spre ea aşa încît cu genunchiul îi atingea uşor botina. — Banii. Ar fi putut să-î vîre aproape la sigur în speculaţii minunate. i-o sărută cu nesaţ. da !. cu fel de fel de giruri. — Dar. notarul strînse din buze. chiar pentru o doamnă. negustorul de stofe. 316 Vocea lui searbădă murmura ca un pîrîiaş.. legate între ele cu un lănţişor de aur. Atunci Emma căută să-l înduioşeze şi. Se sculă brusc şi-i spuse : — Domnule.. — Cum se face. hai ?. în care erau prinse două ace cu gămălia de diamant.. care deveni. şi surîdea ciudat. Maestrul Guillaumin o cunoştea.. nu de vînzare ! . pornind de la ceafă. reîncepu el. i-o luă pe-a ei. cu sînt cel care-ar trebui să se plîngă ! Abia dacă ne cunoşteam ! Vă sînt totuşi foarte devotat. căci avea sute de mijloace potrivite. englezească .

o să-i spună : „Pleacă ! Covorul pe care calci nu mai este al nostru. pe urmă va plînge. ci. măciuliile de balu-suade. 317 Cîad îşi zări casa. el tot o să afle dezastrul . o văzu in-trînd la perceptor. nici un ac. "'""■ O văzură umblînd în lung şi în lat. îi veni să se mai ducă la Lhcureux.. pe care nu le dau. dreaptă ca un obelisc. Năpustindu-se pe scară. căi va mărturisi sau nu. Emma-i răspundea : — Crezi ? N-o să vrea ! — Şi domnul trebuie să se întoarcă ! — Ştiu. . sfeşnicele. — Da.Şi plecă. cînd auzi pe alee un tropot de cal. — Aşa se pare ! spuse cealaltă. De-acum nu mai avea ninv'c de făcut.. Se suiră amîndouă în pod . şi. Erau un cadou de la o iubita. — A ! Uite-o ! zise doamna Tuvache. şi nevasta primarului. un praf auriu zbura din unealta lui.. care distrează inteligenţa prin greutăţi uşor de învins şi o satisfacţie printr-o realizare dincolo de care DU se mai poate visa nimic. şi părea adîncit în una din acele fericiri de-săvîrşite. Dezamăgirea de a nu fi reuşit sporea indignarea pudoarei ei jignite . ca o dezlănţuire de mînie. ca să vadă cine din Yonville ar fi dispus poate s-o ajute. cu narile umflate. Şi apoi. Charles o va ierta. unde să fugă î Felicite o aştepta în uşă.. nici o mobilă. tre-murînd. era pe cale să termine ! în semiîntunericul atelierului. murmură ea. Dar. de altfel. Din tot ce este-n casa ta. Dar de cîte ori Felicite spunea un nume.. o cuprinse sfîrşeala. ascunzîndu-se în dosul rufelor întinse la uscat. şi care nu serveşte la nimic . Ar fi vrut să bată bărbaţii. sau mîine. mă va ierta.. alcătuită din semilune şi din sfere săpate unele în altele. furioasă. ca şi cum s-ar fi desfătat cu ura care o înăbuşea. măgulit. alergînd enervată pe sub plopii şoselei. şi cînd o să apară Charles. se apuca tocmai de ultima bucată . Şi. din pricina strungului. chiar acum. „Ce ticălos! Ce mojic !. se 318 aşezară comod. să aştepte această îngrozitoare scenă şi să îndure povara mărinîmiei lui. ca o scăpărare de seîntei de sub potcoavele unui cal în galop : cele două roţi se învîrteau sfîrîind . Ce josnicie !" îşi spunea Emma. tot înainte. să-i scuipe în obraz. o scotea din fire. — O fi venit să-i comande ceva ? zise doamna Tuvache. şi tuşa Tuvache şopti încet de tot: — îl roagă să-i amîne impozitele. surpriza o dată trecută. niciodată nu avusese atîta stimă pentru ea. Emma se furişă repede prin piaţă . se simţi în cele din urmă mai liniştit. cr. şi eu sînt aceea care te-a ruinat. pe cale de a copia în lemn una din acele piese de fildeş cu neputinţă de descris.. Lasă-mă singură. El era singur.. amîndouă chibzuiră. . Nu mai avea puterea de-a merge înainte. şi continua să meargă repede.. încercase totul. scrîşnind din dinţi. Şi poate că se caia acum că n-a cedat celuilalt. şi. în cele din urmă cele două femei crezură eă au prins cuyîntul franci. nici atîta dispreţ pentru alţii. cu ochii aţintiţi asupra frumoşilor lui papuci brodaţi. în timp ce Binet îşi mîngîia barba. sau în curînd. Tot uitîndu-se la ei. examinînd inelele de şervete care atîrnau pe pereţi. deschidea bariera .. să-i nimicească pe toţi. şi. în mansardă. ca să vadă bine tot ce se petrecea înăuntru la Binet. Era Charles. La ce-ar folosi ? Să-i scrie tatălui ei ? Era prea tîrziu. — Ei? — Nu ! zise Emma. plina de trufie. în sfîrşit. cu bărbia în piept. decît îndeletnicirile mediocre. i se părea că soarta se înverşunează s-o urmărească. De altfel. nenorocitule !" Atunci el va izbucni în hohote. Binet zîmbea. se gîndea că o asemenea aventură l-ar fi dus prea departe. Alergă să-i spună doamnei Caron. timp de-un sfert de oră. nu se putea auzi ce spunea. palidă. nici un fir de pai nu mai este al tău . scrutînd cu ochii în lacrimi zarea pustie. căruia nici un milion nu i-ar fi fost de ajuns sămi ofere pentru a-l ierta că m-a cunoscut. era mai alb ca varul. deci. Ceva. Niciodată ! Niciodată ! Gîndul că Bovary îi este superior o întărîta.re sta de vorbă în faţa bisericii cu Lestiboudois.. trebuia totuşi . va trebui. Notarul rămase uluit. fără îndoială.

mai apoi. îşi adună gîndurile. nemişcată şi cu privirea fixă. 33) 21 — Doamna Bovary Emma nu-i răspunse nimic. Contempla cojeala de pe pereţi. isprăveşte ! murmură Emma. punînd mina dreaptă streaşină la ochi spre partea unde cerul era mai luminat. Emma îi luă mîi-nile. — Hai. Tuşa Rollet ieşi. Cu siguranţă ! Trebuie să fi găsit hani. cum Emma nu-i spunea ce s-a întîmplat. ajunse să retrăiască repede ziua din ajun. — A ! Asta-i prea de tot! 3lf) Nu--ncape îndoială că ea-i propusese o ticăloşie . Emma vorbea înainte.. dar se-ntoarse repede. în timp ce ţăranca. Se auzi scîrţîitul barierei : sări ca arsă . nemaiştiind dacă era acolo deun veac sau de-un minut. — Oh. plîngea. şi se şi vedea la Lheu-reux. spunînd : ■— Aproape trei.. Dar poate c-o să se ducă acolo. Se prăbuşi pe pat. O. merse pe cărare dc-a lungul gardului. toate părţile. — Mătuşă Rollet. căci perceptorul. şi clematitclc miroseau aşa de tare. cu căldură. Dar cum în magherniţa aceea nu era nici un ceas. tuşa Rollet îi spuse : — Nu-i nimeni la dumneavoastră ! — Cum ? — Oh. o să şi-l ţină . începu să se plimbe agale prin grădină . Atunci. pînă să scoată ea o vorbă. O năpădiră amintirile. 1 Crucea — Legiunea de Onoare. aşternîndu-i pe birou cele trei hîrtii de o mie. Binet se-nroşise pînă-n vîrful urechilor. biata femeie se duse deoparte. Culcată pe spate.. mulţumesc ! Mulţumesc ! Căci Leon avea să vina. Apoi. implo-rind. — Cît e ceasul ? întrebă ea. „Cine nu-i dă pace ? se întreba doica. — Femeile astea ar trebui bătute cu biciul ! zise doamna Tuvache. După aceea va trebui să născocească o poveste care să-i lămurească lucrurile lui Bovary. — A. ce departe erau toate astea. nimeni ! Şi domnul plînge. deşi îşi încorda toată atenţia cu o îndărătnicie prostească. ieri îşi dăduse cuvîntul.— Da' el nu vinde nimic ! sări vecina. mă înăbuş ! Desfă-mi corsetul. repede ! — Da. în sfîrşit. luata de amintiri ca de-un puhoi clocotitor. care mergea pe deasupra capului ei. împinsă de un fel de spaimă care o gonea de-acasă.. — Crezi că se dă la el ? spuse doamna Tuvache. închise ochii şi-şi astupă urechile.. Vă cheamă. zise Emma sosind la doică. doi tăciuni care fumegau alături şi un păianjen cu picioarele lungi. încolţită de bănuieli pe care le alunga. Dar ce ? Doica însă nu se mai întorcea. De ce-a venit aici ?" Alergase într-acolo. mă duc ! Mă duc ! Acum se mira cum de nu se gîndise la el de la început. prin crăpătura grinzii. crezînd că aude strungul lui Binet. decoraţie franceză instituită în 1802. de-abia distingea lucrurile din casă. şi se întoarse încetişor.. sperînd că femeia a venit pe alt drum. fără să bănuie că ea era aici. în cele din urmă. îşi luă vîr-telniţa şi se apucă să toarcă nişte in.. Perceptorul părea că ascultă. Deodată se bătu cu . nu mai vorbeau. zărind-o apu-cînd pe Strada Mare şi luînd-o la dreapta. 320 Razele soarelui luceau pe faţa rîului. Emma se temea că i se pare doar că a trecut prea mult timp de la plecarea doicii. — Dar unde-i ? întrebă doamna Caron. înspaimîntată de cum arăta. Sufla greu. făcuse campania din Franţa şi chiar fusese propus pentru Cruce 1 — sări deodată înapoi. într-o zi. se clădea instinctiv înapoi.vrut să ajungă la cimitir.. Se apropie de el . ca şi cum ar fi . coniţă dragă.. crezînd că a înnebunit. Căci. uîtîndu-se mereu îi". care era doar un om curajos — luptase la Bautzen şi la Lutzen. să-I aducă. istovită dc-atîta aşteptare. holbînd ochii ca şi cum nu înţelegea ce îi spune. îi palpitau sinii. strigînd ca şi cum ar fi văzut un şarpe : — Doamnă ! vă daţi seama ?. cu Leon. Emma dispăruse . se aşeză într-un colţ. Vă caută. şi porunci doicii să dea o fugă ptnă acasă la ea. între timp. se pierdură în tot felul de presupuneri.. Tuşa Rollet o acoperi cu o fustă şi rămase în picioare lîngă ea.

. poate. Sui scara largă şi dreaptă. ca la mănăstiri sau la hanuri. şi.. să se scuze în termeni vagi. uliima posibilitate 322 de scăpare. Şi cu toate sforţările... sau... Rodolphe o luă pe genunchi şi-i mîngrie cu dosul miinii palele de păr. pe măsură ce înainta. — Dar tu ai plîns! zise Rodolphe. şi biata ei inimă strivită se umplea de dragoste. — Cum ! dumneata ?!. apoi el îi sărută pleoapele. nu-i aşa ? Ne vom iubi ! Uite. îneît se prefăcu a-l crede. Rodolphe căuta să nu se înduioşeze. uitîndu-se tristă la el. eu. uşor. lăsîndu-se pe pieptul lui. Un vînt călduţ îi sufla în obraz . în care. ca apa unei furtuni într-un potir albastru. pe stînga.. spune drept. Cînd puse degetele pe clanţă. Cîinii legaţi începură să latre. care-şi legănau frcmatînd crengile lor lungi. Odaia lui era în capăt. în care dădeau mai multe odăi în şir. de generos! Şi. Emma se lăsă dusă de vorbele lui. copacii. Dar vcm începe iar. fumîndu-şi pipa.. nici rea. Se reculese o clipă. Dar spune ceva! Şi Emma arăta răpitoare. apropiindu-se. Tare te-am iubit ! Şi-n clipa aceea Emma-i luă mîna şi rămaseră cîtva timp cu degetele împreunate — ca în prima zi.. cum i-o cerea clipa aceea. eşti tot atîi de fermecătoare ! — O.palma pe frunte. amintindu-i într-o clipită dragostea lor pierdută. VIII Se întreba mergînd : „Ce-am să spun ? De unde să încep ?" Şi... Căci de trei ani o ocolise cu grijă. să-ţi cer un sfat. picura de pe muguri pe iarbă. ar şti să-l silească. din acea laşitate firească sexului tare . Simţea iar senzaţiile primei sale iubiri. o dorea aproape. şi crezu în pretextul despărţirii lor . cu rampă de lemn. de delicat. Dar. dacă ai şti. căci amintirea lui Rodolphe îi trecuse prin gînd ca un fulger imens într-o noapte neagră. Porni deci spre La Huchctte. scoase un ţipăt. Rodolphe îi răspunse filozofînd : — Aşa-i viaţa ! — Cel puţin. cu amîndouă picioarele pe marginea căminului.. la expoziţie ! Im-punîndu-şi o atitudine mîndră. şi hămăitul lor răsuna fără să se arate cineva. zise el. zise Emma. Rodolphe. care ducea la coridorul pardosit cu lespezi prăfuite. mult am suferit !. ajunse apoi în curtea principală.. Era atît de bun. era un secret de care depindeau onoarea şi chiar viaţa unei a treia persoane. lasă ! Le scuz . — Ar fi fost poate mai bine să nu ne fi despărţit niciodată. iu ! aî tot ce trebuie ca să te iubească cineva.. lc-i fi sedus ca şi pe mine. jalnice farmece. în lumina amurgului. Se temea că nu-i acolo.. nu-şi putu desclcşta gura. zăpada. De ce ? . dînd din cap cu drăgălăşenie.. tres-tiilc-de-marc de pe deal. în fund de tot. — Crezi ? zise ea. netede şi lucioase. ai să vezi. sînt fericită !. Emma-i spuse : — Cum voiai să trăiesc fără tine ? E greu să te dezobiş-nuieşti de fericire ! Eram disperata ! Am crezut că mor ! Am 323 21* y-ţi povestesc toate astea. O ! Le înţeleg. ridieîndu-se brusc... — Da. îi răspunse ea cu amărăciune. puterile o părăiira deodată. mai dezmierdătoarc ca o pisică îndrăgostită : — Iubeşti alte femei. dar mai mult de glasul şi de înfăţişarea lui pînă într-atîta. Ea mclină fruntea . nici bună. . dacă ar sta la îndoială să-i facă acest serviciu. mărginită de două rînduri de tei stufoşi. Tu eşti uri bărbat. şi totuşi asta era singura speranţa. — Da.. recunoştea tufişurile. de vreme ce le-ai dispreţuit. neputînd născoci ceva mai bun. Intra ca şi altădată prin portiţa din parc. se oglindea ca o săgeată de aur o ultimă rază de soare. de altfel. dragul meu. tu ai fugit de mine !. Atunci el începu să-i explice de ce s-a purtat aşa. luîndu-şi inima în dinţi. castelul din vale. Rodolphe. Şi tu. fără să-şi dea seama că alerga să se ofere aceluia care mai deunăzi o făcuse să sufere atît de tare şt fără să bănuie cîuişi de puţin că se prostituează. poate. continuă Emma. a dumitale a fost mai buna de cînd nc-am despărţit ? •— O. Şi suspină : O. cu vîrful buzelor. — Oricum.. Aş vrea. — Nu te-ai schimbat. care se topea.şi Emma continua. Rodolphe sta în faţa focului. intră. cu privirea ei în care tremura o Licrimă. rîd.

suflînd greu. Sul) picioarele ci. sîui ruinată ! Trebuie să-mi împrumuţi trei mii de franci ! — Dar. Dar azi. fără îndoială că i-ar fi dat. cabinetul lui Lhcurcux. Toate amintirile şi ideile pe care le mai avea în minte răbufneau deodată. tavanul o strivea . îşi spuse Rodolphe. scrisoarea ta. Ei ? Planurile noastre de călătorie. clienţii nu plăteau.. Ar fi trebuit să-mi scutesc această ultimă ruşine. Eli ! dacă n-ar fi decît ăştia. pămîntul i se părea mai moale ca o undă. păduri . — Ei bine. grădinile. cu parcul. gata să cadă. răutăcios ! Te iubesc . chiar acum . dacă nu avem trei roii de franci. O. ca să-i cer implorîudu 1 şi adueîndu-i toată dragostea mea. nici şuierătoare de argint aurit la bici — şi punea mîna pe ele — nici brelocuri la ceas ! O. de asta ai venit!" Spuse apoi. mai tîrziu o să avem bani.. mai zări încă o dată castelul nepăsător. luînd de pe cămin butonii de manşete. exclamă ea. Rodolphe crezu că nu era dccît dezlănţuirea dragostei ei. mai bine mă goneai ! Mi-s mîinilc calde încă de sărutările talc. aş fi cerşit pe drumuri pentru un zîmbet.. pe covor. poticnindu-se ds grămezile de frunze moarte pe care le-mprăştia vîntul. cu toate că. Da. — Eu însă ţi-aş fi dat tot. ai castel.. ştii foarte bine că aş fi putut trăi fericită. foarte mult! Şi oprindu-şi plivirea pe-o carabină damaschinată *. După aceea. pe care le auzea parcă izbucnind ca o muzică asurzitoare ce umplea tot cîmpul. Nu minţea deloc. Pereţii se clătinau. o cerere de bani fiind cea mai rece şi cea mai pustiitoare. nu-i plăcut să faci fapte atît de frumoase.Emma izbucni în hohote. — Ah. trăieşti bine. în genere.. în siîrsit ajunse la şanţul din faţa gardului . se ascund mîniile resemnate. M-ai făcut să cred în ea . locul unde-mi jurai In genunchi o dragoste veşnica. şi bi-zuindu-mă pe prietenia ta. ca după un scut. la o sută de paşi mai departe. nimic nu-i lipseşte ! Pînă şi un serviciu de lichior în camera lui! Căci ţii la tine. nu pune argint pe patul puştii ! Nu cumpăra o pendulă cu încrustări de sidef ! continua Emma arătînd ceasornicul Boullc . că soţul meu îşi plasase tot ce avea la un notar . Ah. ferme. spunîndu-i că şi el era „strîmtorat". doi ani m-ai tîrît în cel mai măreţ şi cel mai suav vis !. — Ştii. decît ultimul flecuşteţ ! şi încă poţi scoate banii pe ei!. începu el. acum. scrisoarea ta ! mi-a sfâşiat inima ! Şi pe urma. şi trecu iar pe-acceaşi alee lungă. aş fi vîndut tot. nu. şi uite colo... Rodolphe o întrerupse. te plimbi la Paris. se opri. se pierdea. nu-mi trebuie ! Ţineţi-i! Şi zvîrli ctt colo butonii. Cine te silea ? Făcuseşi pariu cu cineva ? Mă iubeai totuşi . Emma rămase cîteva minute cu ochii la el. şi adineauri încă. aş fi muncit cu mîinile mele. aşa era de grăbită s-o deschidă.Mulţumesc". ca şi cum nu m-ai fi făcut să sufăr de ajuns pînă acum ! De n-ai fi fost tu. care se făcu deodată foarte palid. care strălucea pe panoplie : Dar cînd cineva e atît de sărac. iar brazdele i se părură ca nişte imense valuri negre care se spărgeau vuind. te plîng ! zise Emma. din toate vijeliile care se abat asupra dragostei. te ţii de vînători cu gonaci. mă înlătură. cele trei curţi şi toate ferestrele faţadei. 325 o privire. — Nu-i ai! Repetă de mai multe ori : Nu-i ai !. dud vin iarăşi la el. De altfel. continuă ca repede. fericit. „Aha.. Emma ieşi. se rupse.. Am fost un prost şi ut. Rodolphe. Şi atunci întoreîn-du-se. Tu nu m-ai iubit niciodată ! Eşti la fel cu toţi ceilalţi! Se trăda. luă tăcerea aceasta drept ultim gest de pudoare şi exclamă : — Ah. pentru 1 Incrustata cu fire de argint sau de aur.. un ajutor pe care l-ar da primului venit. îşi rupse unghiile de încuietoare. Atunci ne-am împrumutat . n-am isprăvit cu lichidarea ier ... am sa te iubesc întotdeauna î Dar ce ai ? Spune-mi odată ! Şi se lăsă în genunchi.. ridicînclu-se puţin cîtc puţin. odaia . dar. îl văzu pe tatăl ei. Mai întîi. îa timp ce faţa lui lua o expresie gravă. ca miile de steluţe ale unui foc de artificii... şi fiindcă Emma tăcea. ţi le mai aminteşti ? Oh. aşa-mi spuneai . am venit. Rămase pierdută. cu un aer foarte calm : — Nu-i am. Dacă i-ar fi avut. liber. scumpă doamnă.. iartă-mă ! Numai ţu-mi placi. pentru ca sa te and spunînd : . izbindu-se de perete. al căror lănţişor de aur.. ne scoate în vînzarc . care-i bogat. şi notarul a fugit. ca trăsnită. fără să-şi mai dea scama că tiăicştc dccît din bătaia arterelor ei. dintr-o singură zvîcnitură. Şi tu stai acolo liniştit în fotoliul tău. pentru că l-ar costa trei mii de franci ! — Nu-i am ! răspunse Rodolphe cu ace! calm desăvârşit după care.

ducea o tavă. nu face să te mai osteneşti . care apărea ca o pată albă pe fondul negru al nopţii. strecurîndu-se prin barieră. adică chestiunea banilor. Justin ieşi. Explică-mi !. dar. care străluceau de departe. într-o pornire de eroism care-o făcu aproape veselă. Veneau tot mai multe. vîrî mîna înăuntru şi. auzind clopoţelul. rcpezinciu-sc la ea. Emma bătu în geam. în sfîrşit. înainta pînă în pragul bucătăriei.. — Ar trebui sa-l înştiinţez pe domnul. îi spuse că. se auzea In sufragerie ţăcănitul furculiţelor pe farfurii. simt cum viaţa se duce prin rana care sîngerează. Nu suferea decît din pricina dragostei. De ce ?.. — Ce-a fost ?. cu un aer indiferent: Iii. nici una ! .. repede. făcu o jumătate de leghe. căci nu-şi aminti deloc cauza groaznicei stări în care se afla. te rog. Justin. cu mînecile suflecate. Emma de-abia plecase. viitorul Bcrthei distrus. pătrunzînd în ea .. Unde putea să fie ? O trimise pe Felicite la Homais. scoborî coasta în fugă. S-aşteptăm. ncmai-putînd răbda şi închipuindu-şi că Emma plecase la Rouen. începu să-i fie frică şi izbuti sa-şi vină în fire. plînse. Apoi spuse cu un ton solemn : — Ai s-o citeşti mîinc . amintindu-şi de ea. în ceaţă. halele şi ajunse în faţa prăvăliei farmacistului. Dar Emma începu iar. care n-o lăsau sa doarmă. şi simţea cum. Hai. tot mai aproape. Cheia se învîrti în broască. ademenitoare : — O vreau ! Dă-mi-o.. Justin era disperat. o altă privelişte. fără să înţeleagă ce voia. şi se învîrteau... Recunoscu luminile caselor. printre crengile copacilor. Gîfîia de-i plesnea pieptul. pînă atunci. ciori treceau pe deasupra. cu o voce dulce. aleea. — Taci ! Să nu vină cineva. tulburat de vestea sechestrului. — Să nu spui nimic. Din ce cauză ?. unde sţnt. — Staţi ! strigă Justin. totul pieri. ţinîndu-şi răsuflarea. ca nişte mingi care trosnesc crăpînd. Pe perete atîrna o cheie cu etichetă : Capharnaiim. străbătu ocolul vacilor. sufletul o părăseşte. putea să vină cineva . — Cum ? Şi se uita la dînsa. pipăind pereţii. se întoarse acasă. topindu-se apoi în zăpadă.. — Să urcăm ! Şi el merse-n urma ei. îi se păru nemaipomenit de frumoasă şî măreaţă ca o fantomă .la Lheureux. — Cheia ! Cea de sus.. 326 O apuca nebunia. începu să-l mănînce chiar din palmă. la „Leul de aur". şoptit. şi. scoţînd-o plina de un praf alb. leşină. voia să strige. se învîr-teau. I se păru deodată că băşici roşii ca focul plesneau în aer. nu-mi mai pune nici o întrebare !. — Justin ! strigă spiţcrul. 327 _ Cum peretele despărţitor era subţire.. averea pierdută. în agonie. 828 pomi pe şosea. — Nu î Stai ! Apoi. îşi vedea stima spulberată.. ia luminarea. adăugind data. Strigă. „A ! Stau la masă. ziua şi ora." Justin se-ntoarse. şi cînd îl lăsa puţin spaima. Atunci situaţia ei îi apăru în faţă ca o prăpastie. Era gata să intre . înmărmurit de paloarea feţei ei. Apoi. Cînd Charles. în mijlocul fiecăreia apărea chipul lui Rodolphe. la domnul Tuvache.. cărarea.. unde ardea o luminare pusă pe plită. Emma se aşeză la birou şi scrise o scrisoare pe care o lipi încet. smulse capacul. altfel totul o să cadă asupra stăpî-nului tău î Apoi sc-n toarse deodată potolită şi aproape cu seninătatea unei datorii împlinite. dar Emma nu apăru de nicăieri. Nici un cuvînt ! Aşteptă pînă la ora 6 seara. mai aşteptă şi veni înapoi. presimţea ceva groaznic. care-şi pierduse răbdarea. Nu văzu pe nimeni. o să-i spun cu pe urmă. Intră în coridorul în care dădea uşa laboratorului. ce-i drept. peste tot. şi Emma se duse de-a dreptul spre raftul al treilea — atît de bine o călăuzea memoria — luă borcanul albastru.. Se înnopta .i trebuie să omoare şobolanii.lor de-acolo. cam nesigur . nu întîlni pe nimeni. Nu. ca răniţii care. Emma se întorsese.

am să adorm. între timp. la început slab. bolborosind. nu răspundea decît dînd din cap . — Ia-o ! zise ca repezit. şi-şi tot descleşta mereu fălcile. pentru numele lui (thimnezeu ! : Şi o privea cu nişte ochi plini de-atîta dragoste. La ora 8 începu să verse. cum Emma nu mai văzuse niciodată... — Extraordinar ! Ciudat ! repeta el. —-■ Vorbeşte ! Ce-ai mîncat ? Răspunde. temîndu-sc ca nu cumva cea mai mică mişcare s-o facă să verse. îi trecu mîna pe] .. şi la tot ce-o întreba. farmacistul niciodată nu şi-ar fi închipuit că poate sa existe un spectacol atît de îngrozitor. zise ea cu o voce sfîrşită. Dar nu. îneît îl lăsă pe colina Bois-Guillaume ţeapăn. Deschide fereastra. ce puţin lucru e moartea ! se gîndea ea . Charles băgă de seamă că în fundul ligheanului era ui-. Stătea neclintită. — Fii calm ! zise spiţerul. înnebunit. Arunc-o ! Charles începu s-o întrebe ... Emma scoase un ţipăt ascuţit. mă înăbuş! Şi o apucă o greaţă atît de năprasnică. — Dar ce ai ? zise Charles. -Un gust iute pe care-l simţea în gură o trezi. Se întoarse acasă sa-i scrie domnului Canivet şi doctorului Lari viere. îl zări pe Charles şi închise iar ochii. simţea un frig ca gheaţa care i se urca de la picioare pînă la inimă. pe trei sferturi mort. fel de nisip alb prins pe pereţii de porţelan. Dar Emrna spuse cu glas tare : — Nu. — Ah. ca şi cum ar fi avut pe limbă ceva nespus de greu. Oh ! Tare mi-e sete ! suspină ea.' ochii măriţi priveau pierduţi în jur. Hippolyte plecă la Neufchâtel.. începură convulsiile . . iată că începe ! murmura ea. Charles se dădu îndărăt jnspăimîntat. Broboane de sudoare se prelingeau pe faţa ei vînătă. ţipă. care stătea-a picioare lîngă patul ei. — Ei bine. lasă-mă ! Şi se întinse pe pat. Luase arsenic.. nu-i răspunse nimic. plina de spaimă. pîlpîitul focului şi respiraţia lui Charles. care' părea înţepenită ca în nişte aburi metalici. Ce otravă a luat ? Charles îi arătă scrisoarea.! Căci el ştia să la orice otrăvire trebuie sa se .. acolo !. Se repezi la birou. îşi smulgea părul din cap .. Dădea peste mobile. încetişor şi aproape mîngîind-o.. rupse sigiliul plicului şi citi cu glas tare : „Sa nu se arunce vina asupra nimănui". Doamne. gemetele se înteţiră. făcu mai mult de cincisprezece ciorne. Un fior] puternic îi scutură umerii şi deveni mai palidă decît cearceaful' în care se înfigeau degetele ei crispate. — Cum ? Ajutor ! Săriţi ! Şi nu era în stare sa facă altceva decît să repete : „Otră-vită ! Otrăvită !" Felicite alergă la Homais. — Ce spui ? 33λ Ii clătina capul cu s mişcare înceată. — N-am nimic !.. doamna Lcfrancois o auzi la „Leul de aur" : cîţiva se sculară din pat ca s-o spună vecinilor şi toată noaptea satul fu în picioare. ii trecu mîna pe ochi şi mai citi o dată. încă nimic. zîmbi chiar de două-trei ori.. Auzea tictacul pendulei. iar Justin goni atît de tare calul lui Bovary. care umplu piaţa cu această veste . Se supraveghea. . „Ah. Se opri.— Dar. îi clănţăneau dinţii. Puţin cîtc puţin. îi scăpă un urlet înă-j buşit . Charles se învîrtca prin odaie. Gustul acela îngrozitor de cerneală stăruia.stomac. zise Homais. va trebui să-i facem analiza. şi totul o să se isprăvească !" Luă o înghiţitură de apa şi se întoarse cu faţa la perete. întinzîndu-i un pahar. ce cumplit e ! Charles se aruncă în genunchi lînga pat. acolo. îneît de-abia avu ump să-şi ia batista de sub pernă. te înşeli ! Atunci.. Charles voia să răsfoiască dicţionarul de medicina . ca să-şi dea seama dacă suferă.. îşi pierdea capul . Pulsul inegal aproape nu se mai simţea acum. — Ah. — Mi-e sete !. pretinse că se simte mai bine şi că îndată o si se scoale. nu putea să vadă nimic . gata să se prăbuşească. Trebuie numai să administrăm un antidot puternic. Pe urma Emma începu să geamă . — Dacă-i aşa. curioasă. — Oh. îi juca rîndurile înaintea ochilor.

. nu îndrăznea. şi pulsu-i luneca sub degete ca un fir de aţă întins. Cînd. nu-i aşa ? o întrebă Charles. ridieîndu-se în coate. Felicite alerga încolo şi încoace prin odaie . o drăcuia. Emma îi arăta mai multă dragoste ca niciodată şi nu găsea nimic. — Nu ! Nu ! Serioasă şi aproape visînd încă. Apoi. ca şi cum ar fi simţit dezgustul unei alte otrăvij mai puternice.. Emma se uita la dînsa. Ui taţi-vă la ea. — Destul ! Luâţi-0 de-aici ! striga Charles» care plîngea în alcov. — Aduceţi-mi fetiţa. cu batista la gură.facă analiză . căci începu să spună : — Unde sînt. ca o strună de harpă gata să plesnească. auzind numele doicii. stomacul a fost golit.. întoreîndu-se lingă ca. Avea mîinile şi picioarele crispate. ca să-i uşureze de tot stomacul. Berthc rămase pe pat — Oh. se prăbuşi pe covor şi rămase. Buzele i se strînsera mai tare. din toate zgomotele de pe parafat nu mai auzea decît tînguirea mereu întreruptă a acestei sărmane inimi. intră Canivet. încremenit.. în lunga ei cămăşuţă de noapte. Şi. — Nu erai fericită ? E vina mea ? Eu totuşi am făcut tot ce mi-a stat în putinţă ! — Da. Confratele nu avu deloc aceeaşi părere.. Charles slăiea în picioare. încet. tot aşa trezită devreme la lumina lumî-îj nărilor. fetiţa se zbătea. Acum nu mai ura pe nimeni . mamă ! Ce palidă eşti ! Ce tare asuzi !. plîngînd. mamă ? Şi cum toată lumea tăcea : — Dar nu-mi văd pantofiorul ! Felicite o apleca spre pat. dulce şi nedesluşită. cînd. — Nu-ţi e mai rău. — Mi-e frica ! zise micuţa. se căznea să-i dea de băut. mai pierdut decît ea. copila apăru în braţele slujnicei.. de pe mobile. — Şi efectul trebuie să înceteze. Se uita mirată la odaia răvăşită şi clipea din ochi. Ele-ij aduceau aminte fără îndoială de dimineţile de Anul nou sau de lăsata secului. şi din moment ce cauza a încetat. simţea toată fiinţa lui prăbuşindu-s«j de disperare la gîndul că avea s-o piardă. completa Homais. se aruncă plîngînd în braţele lui. care-i venea în gură. Totuşi. plîngînd. gcmînd. în sfîrşil. Emma se gîndea ca sfîrşisc cu toate trădările.. tocmai atunci cînd. ce ochi mari ai. Homais. c implora să se grăbească si dădea la o parte cu mîna tot cs ! ârbatul ei. ofia adînc. tu. începea şi el să se simtă tulburat. ferindu-se. ca tntr-qfl amurg şi. urgenţa unej hotărîri imediate zăpăcindu-l cu totul. — L-a luat doica ? întrebă ea. cu capul rezemat de marginea patului.. prescrise un vomitiv... iar domnul Canivet. salvaţi-o !. ca ecoul cel din urmă al unei simfonii care se aude din ce în ce mai de departe. sufocat de sughiţurile de plîns care-l scuturau din cap pînă-n picioare . Simptomcle conteniră apoi un moment . la fiecare răsuflare puţin mai liniştită. — Nu plîngc ! îi spuse Emma.. care nu pricepea. începu apoi să ţipe înfricoşător. — Ah ! Aţi venit ! Mulţumesc ! Sînteţi atît de bun ! Dar totul merge mai bine. părea mai puţin agitata .. venea în patul mniei să-şi primească darurile. în curînd n-am să te mai vhinuiesc ! — De ce ? Cine te-a silit ? Emma-i răspunse : — Trebuia. răspunse : — Ah ! Faceţi ! Faceţi. adevărat. josniciile 4 cu nenumăratele pofte care o torturau. carc-şi păstra totdeauna cumpătul. dar fetiţa tot trăgea cu ochii spre' cămin.. aprinse. şi neobişnuind să meargă — după cum spunea chiar el — pe încercatele. iar celălalt. Gingăşia acesta senzaţii îi sporea tristeţea . dragul meu. prin păr.. care-o făcea să-şi aducă aminte iar de adulterele şi de cumplitele ei nenorociri.. Blestema otrava. orbită de sfeşnicele lungi. Emma-i luă mina să i-o sărute . doamna Bovaryj întoarse capul.. şi la fiecare cuvînt fără importanţa. dimpotrivă. zise ea. — Ei. asta-i . trupul plin de pete negre. Charles începea să capete speranţe. tu eşti bun ! ■330 Şi Erama-i trecea mina. Curînd.. nu ştia ce să facă. gîndurile ei erau tot mai învălmăşite. începu sa verse sînge. al dracului!. din care-i ieşea picioarele goale.

Şi doctorul Lariviere se-ntoarsc să plece. pe jumătate leşinat pe pieptul lui. cu gura deschisa.. care mai dădu drumul. apăru deodată la colţul halelor. se sileau sa-l imite pe cît cu putinţîi în toate . generos ca un părinte cu cei săraci şi practidnd vir»J tu tea fără să creadă în ea.. şi spiţerul însuşi ajută să fie iotul gata. în timp ce doamna Homais spunea. de comă. îi privî in ochi. tremura to* spitalul. ar fi putut trece aproape drept una sfînt dacă ascuţimea spiritului său n-ar fi făcut să fie temut ca un diavol. 334 avîad aerul că ascultă ce-i spune Canivet. Lariviere aparţinea aceld mari şcoli de chirurgie ieşite da sub halatul lui Bichat. îşi tot plimba arătă-' torul sub nări. Ca-' nivet era gata să-i administreze nişte teriac'. Charles veni după ei. Ca şi cum ar fi vrui să dea un ordin surugiului de la poştalion. şi un cupeu-poşta-lion. 333 ■— Dacă am fi fost măcar într-un oraş. Apariţia unui zeu n-ar fi stîrnit mai multă vîlvă. Trimise repede să ia nişte porumbei de la „Leul de aur". primitor. Dispreţuind decoraţiile. îngrozit. implorînd. repetînd : — Bine. bine. să dea cîtcv amănunte asupra nenorocirii: — La început mi s-a părut că e vorba de-o senzaţie d uscăciune a faringelui. pe urmă de dureri insuportabile epigastru. Prin firea lui. ale cărei manşete. ieşi împreună cu domnul Canivet. — Paharele cu picior ! şopti Homais. Apoi 1 Un medicament care cdnţîne opiu. — Dar cum s-a otrăvit ? — Nu ştiu. curaj ! Nu se mai poate face nimic. — Plecaţi ? — O să mă reîntorc. Farmacistul îi ajunse în piaţă.sigur ! Dar salvaţi-o ! exclamă Bovary. ouă de la Lestiboudois. Dar ridică uşor din umeri. Canivet se opri brusc. care-i căzu pe guleraşul de dantelă. mai ştiu eu ce ? Dar găsiţi ceva. toate geamurile zbîrnîiră. de îndataj ce se instalau ca medici.. căci în nenorocitul nostru sat. care. Homais nu se putea despărţi de oamenii celebri. care nici el nu prea voia s-o vadă pe Emma murind în mîinile lui. dragul meu. îţij intra drept în suflet. şi printre afirmaţii şi ascunzişuri pudice destrăma orice minciună. aşa că. Încruntă sprîucenele chiar din uşă de îndată ce zări faţa cadaverică a Enimei. trăgînd de şireturile camizolului: — O să mă scuzaţi. după primele îmbucături. uiate cotletele care mai erau la măcelărie. dc-o superpurgaţie. îneît. . şi omul acesta. îi găseai îmbrăcaţii la fel ca dînsul. domnule. doctore ! Găsi de cuviinţă ca. smîntînă de la Tu-vache. pentru a fi gata parca să se afunde în' toate suferinţele. am fi putui s facem rost de nişte pulpă umplută. iubindu-şi arta cu o dragoste fanatică. doctore. — Hai. prin oraşele dimprejur. Era domnul Lariviere. se uitară unul la altul. cu o haină] largă şi neagră. — E foarte rău. dumneavoastră. la întîmplare unei ipoteze : „Poate că-i un acces salvator". nişte niîirJ foarte frumoase. Bovary ridică mîinile.. obişnuit să vadă atîtea dureri. titlurile şi academiile. acelei generaţii. iar Homais îşi scoase bo-j neta grecească cu mult înainte de-a intra doctorul. şi nici nu prea pot sa-mi închipui unde a putut să-şi procure acest acid arsenios.] o practicau cu patimă şi iscusinţă. Şi trecea astfel prin viaţă. Bovary băgă de scamă . descheiate. cu un pardesiu lung de merinos. care aţi salvat atîţia ! Charles îl curpinse în braţe cu amindoua mîinile.. 333 Fără să asculte ce spunea farmacistul. cînd se auziră pocnete de bici . mai tăioasă decît bisturiele lui. del practicieni filozofi. averea şi patruzeci de ani de viaţă de munca fără pată. acum dispărută. iar elevii lui îl venerau atît de mult. Aşa că-l imploră pe domnul Lariviere să-i facă deosebita cinste de-a lua masa la el. de îndată ce nu ştii din ajun. Voi să se retragă cu Canivet în odaia de alături. lung. lui îi cădeau! puţin peste mîinile cărnoase. Poftim la masă. nu-i aşa ? Daca i-am pune nişte cataplasme cu muştar. întinsa pe spate. totdeauna fără mănuşi. Privirea-i. nu-şi putu stăpîni o lacrima. — Taci!. încărcat de acea maiestate plină de blîndeţe pe care o dă conştiinl unui mare talent.. tras din răsputeri de trei cai plini de noroi pînă la urechi. Cînd se înfuria.

alcătuit de una din celebrităţile noastre farmaceutice. şi. sens — arab .. Homais se umfla în pene de mîndria de-a avea asemenea? musafiri. în sfîrşit. deodată. căci sutana îl iacea să se gîndească la giulgiu. dacă nu l-ar fi dojenit ncvastă-sa. Neîndemânaticul ! Moc itule ! Măgarule ! Dar. curios să aibă părerea chirurgului asupra constituţiei lor. Cel puţin aşa era scris într-un foarte frumos raport. aşa îneît acest Canivet. căci Homais ţinea să fiarbă chiar pe masă cafeaua. vor-f bea alandala de cantaride. 'Zîmbind puţin de acest joc de cuvinte neobservat. care se temea ca nevastă-sa să nu capete o congestie pulmonară. care suferea uneori de-o foame năprasnică. o săpuneală zdravănă în privinţa cineticului său. pe care el însuşi o prăjise. stăpîninduse : Am voit. pe cînd preotul. Cu bărbia în piept. aprobînd tot. o pilda. un tablou solemn. să-i fi introdus degeţel! în gît. doctore. între doua sfeşnice aprinse.. în sfîrşit. Cînd auzi asta. care să le rămîna mai tîrziu în minte.. care avea înţepături . 1 Otravă I acum din seva anumitor arbori. îl rugase cu insistenţă să facă asta . care avea greţuri. Toată lumea începu să se uite la domnul Bournisien. stînd într-un genunchi. care tocmai aducea un teanc de farfurii. de doamna Lcfrancois. — O. pronunvîndu-s? k fel.Justin. Cînd intrară. de copaculmorţii. aducînd una din acele maşini care se tot clatină şi care sc-ncălzesc cu spirt. zise doctorul. vederea unei feţe bisericeşti îi era personal neplăcută. zise el oferindu-i zahăr. odaia era plină de-o solemnitate jalnică. în general. nedîndu-se îndărăt de la ceea ce nuntea el misiunea lui. doctorul deschise uşa. ar fi luat cu dînsul şi pe cei doi copii. Alb la faţă ca o statuie şi cu ochii roşii ca nişte cărbuni. îşi arăta toata erudiţia. şi de doamna Caron. Confratele lui tăcu. de upas'. fără îndoială. şi ura sutana întrucîtva şi de frica giulgiului. apoi. ca să-i deprindă cu împrejurările grele din viaţă. Şi apoi? prezenţa doctorului îl înflăcăra. şi primo. că s-au găsii oameni intoxicaţi — de parcă ar fi fost trăsniţi — din cauza unor cîrnaţi care suferiseră o prea vehementă fumigaţie. atît de fudul şi vorbăreţ cînd a fost vorba ds piciorul sucit. care avea ameţeli . pentru ca asta să le fie o lecţie. zîmbea în-tr-ima. care avea un reumatism . laolaltă cu viziunile veşnicului extaz care începea. Pe masa de lucru. începu tremure. Cu toate acestea. era în ziua aceea foarte modest . 330 — Ba chiar am citit. — Ce ai ? îl întrebă farmacistul. înainte de a pleca. — Imbecilule! strigă Homais. voluptatea pierdută a primelor ci avînturi mistice. de domnul Binct. Lia îşi întoarse capul încet şi păru ca se bucură cînd dădu cu ochii deodată de patrafirul violet. de torc. de pere. pe care domnul Lariviere. la picioarele patului. 1 în franţuzite joc di cuvinte între iang — sînge si tnbete cuvin1. de Lheureux. erau pc-o tavă de argint vreo cinci-şase tampoane de vată lîngă un crucifix mare. şi cu multa greutate putu să se descotorosească de respectabilul domn Tu-vacfae. Charles stătea fără să pîîngă în faţa ei. regăsind. — Ar fi fost mai bine. se întoarse la Bovary împreună cu Canivet. care parca s-ar grăbi sa tragă giulgiul pe ei.. nu-s simţurile 1 care-l supără. căci primise adineauri. în mijlocul unei linişti neobişnuite. — Saccharum. între patru ochi.337 Homais. şi ideea că Bovary e atît de nenorocit îi sporea oare-. doctore. murmura ceva în şoaptă.. ilustrul Cadet de Gassicourt! Doamna Homais îşi făcu apariţia. băiatul scăpă tot din mîini. asemui pe preoţi cu corbii pe care-i atrage mirosul de mort. I se îngroşa sîn-gele adormind în fiecare seară. de unul din maeştrii noştri. cu un zgomc asurzitor. acoperita cu un şervet alb. şi bietele ei mîini se tîrau pe cearceaf cu acel gest hidos şi blînd al celor în agonie. Emma deschidea pleoapele peste măsură de tare . . Puse apoi să-i aducă jos toţi copiii. să încerc o analiză. am introdus cu băgare seamă într-un tub. lumea găsi că doctorul nu fusese deloc binevoitor. cum plăcerea cînd se gîndca cu egoism la el însuşi. de Lestiboudois. Dar farmacia era ticsită de lume. imediat după-masă. pentru că avea obiceiul să scuipe în cenuşă . cei trei cai porniră. doamna Homais îi ceru o consultaţie pentru soţul ei. ba chiar. o rîşnise şi o amestecase. care trecea prin hale cu sfîntul mir. cînd domnul Lariviere era gata să plece. precum se cuvenea după principiile lui.

ca o spaimă. 339 22* Felicite îngenunche în faţa crucifixului. care se amestecau cu plînsul înăbuşit al lui Bovarv. şi chipul ei avea o expresie de seninătate ca şi cum sfînta taină ar fi vindecat-o. ca un ecou al unei ruine care se prăbuşeşte. Pieptul ci începu imediat să gîfîîe grăbit. Prea slăbită. Şi fusta i flutură în sus. Bournisicn. Dar lăsaţi-mă ! Vreau 3-0 văd . Şi Emma. şi uneori dispărea parcă totul în murmurul surd al silabelor latineşti. atît e de greu să înţeleagă prezenţa neaşteptată a neantului şi să se resemneze cu credinţa că într-adevăr aşa este. scoţînd un suspin. care se tîrna în urma lui prin odaie. rotindu-se. pînă în clipa cînd lacrimi mari începură să-i curgă clin ochi.şi dădu seama ca Emma nu mai mişca. 340 IX întotdeauna. şi. cu braţele întinse spre Emma. începu să rîdă. apoi pe gura care se deschisese pentru minciună. încet. încercă să-i pună în mină o lumînare sfinţită. cu un rîs cumplit. şi căzu iar pe pernă. ti luase mîinile şi i Ic strîngea. fioros. şi lipindu-şi buzele de trupul Fiului Domnului. preotul spuse tare Misereatur şi Indulgeniiam. holbaţi : Ca sa adune mai cu zor Tot griul carc-a fost cosit. şi care dc-acum nu vor mai umbla. dădu. Toţi se apropiară. gîndi el. pe cînd domnul Goni vet privea vag în piaţă. apoi pe mîinile care se deslatau la atingerile suave. am să fiu cuminte. ochii. de cealaltă parte. care sunau ca dangătul de înmormîntarc al unui clopot. o voce aspră care cînta : Cină arde soarele-n amiază. Preotul nu pierdu prilejul de-a atrage luarea-aminte. luminarea ar fi căzut jos. crezînd că vede faţa hidoasă a nenorocitului ri-dieîndu-sc deodată în întunecimile veşnice. cu lunga-i sutana neagră. şi chiar îi explica lui Bovary. simbol al slăvirilor cereşti. după moartea cuiva. în sfîrşit. Emma nu mai era. butii alunei un zînt nespus. ceru oglinda şi rămase cîtva timp aplecată deasupra ei. Charles sta în genunchi. Domnul prelungei viaţa oamenilor cînd socotea ca-i de folos pentru izbăvirea lor . ca să-i spună că acum trebuie să împreune suferinţele ei cu cele ale lui Isus Hristos şi să se încredinţeze îndurării Domnului. apoi se înălţă o voce.Preotul se ridică să ia crucifixul . aruncă în foc bucăţelele de vata muiate în untdelemn şi se întoarse să stea lîngă muribundă. Emma privi jur împrejur. iot aşa. „Poate că nu ar trebui sa pierdem orice nădejde". Pe urmă. Charles se aruncă asupra ei. uneori. Un spasm o abătu iar pe saltea. mai întîi pe ochii care rîvniseră atît de mult 338 toate măreţiile pămînteşti . într-adevăr. Emma se ridică atunci ca un cadavru pe care l-ar fi galvanizat cineva. cei dimprejur rămîn ca încremeniţi. Nunetce se-apltacu pe ogor. Preotul îşi şterse degetele. Atunci îşi dădu capul pe spate. cu toată puterea ei sfîrşită. şi daca n-ar fi ţinut-o Bournisien. începu iar să facă rugăciuni. pe talpa picioarelor. Toată limba îi ieşi din gură . pi moarte. cu ochii ficşi. disperat. scuturate de-o răsuflara furioasă. zbătîndu-se. — Orbul ! striga ea. cea mai înfiorată sărutare de dragoste pe care o dăduse vreodată. de care în curînd avea să fie înconjurată. cu o voce desluşită. apoi. strigînd : — Adio ! Adio ! Ilomais şi Canivet îl scoaseră din odaie. Emma mai fusese împărtăşită. ca şi cum sufletul ei s-ar fi smucit ca să se desprindă. apoi pe nările lacome de adieri calde şi de miresmele dragostei . Pe măsură ce horcăia tot mai tare. că. Nu mai era totuşi atît de palida. tresărind la fiecare bătaie a inimii. şi Charles îşi aduse aminte de ziua cînd. Dar cînd î. muie degetul cel marc de la mîna dreaptă în untdelemn şi începu s-o miruie . atunci Emma întinse gîtul ca cineva căruia-i e sete. Emma nu putu strînge degetele. cu fruntea înclinată pe marginea patului. aşa de agere odinioară cînd alerga să-şi potolească dorinţele. cu părul despletit. Iubire felele fişează. — Potoliţi-vă ! — Da. Deodată se auzi pe trotuar un bocănit de saboţi grei şi hîrşditul unui baston . ca cineva carj se trezeşte dintr-un vis . care gemuse de trufie şi ţipase în desfrîu . şi chiar farmaciştii! îşi îndoi puţin genunchii. şi ai fi crezut-o moartă dacă coastele nu s-nr fi zbătut atît de înspăimîntător de repede. îşi grăbea şi preotul rugăciunile. spunea el. n am să fac nimic rău. Sj're brazda ce l-a dăruit. Sfirşindu-şi cuvîntul de îmbărbătare. păleau ca doua lămpi care se sting.

bun . Să nu mi se spună nimic. Charles se lăsă dus jos. geam. seara veni la el să privegheze moarta. de-a lungul zidului. — Plîngeţi. care era cu pieptul gol. Charles izbucni blestemînd : — îl urase pe Dumnezeul ăsu al vostru ! — Duhul răzvrătirii vă mai stapîneşte încă. Feliciie fi puse pe jos o saltea. care. pe lîngă spalier. — Ei ! Parcă de asta-mi arde mic acum ? Ei. oftînd. Homais sentoarsc iar la Bovary. sa vadă cum coboară toţi calatorii. Cei de faţă se mirară de ideile romantice ale lui Buvary. Bovary era acum departe. vreau s-o ţin aici! Ca să se liniştească. unul de plumb. nu-i aşa ? Nu. Pe deasupra să se pună o bucata mare de catifea z'erde. lăsaţi natura în voia ei. dar nici o frunză nu se clinti. unul de mahon. De altfel. ca să ia note. stînd într-un fotoliu. asta o să vă uşureze ! Mai slab ca un copil. îngrozit : O. zise farmacistul. — De altfel. ..! E soţia mea ! Şi începea iar să plîngă. blestemînd cerul . — Uite. Mergea faund paşi mari. — O. unul de stejar. Charles repetă maşinal : — Trece domnul Tuvache. ar trebui să fixaţi dumneavoastră ora ceremoniei. după ce plînse în hohote o bucată de vreme. Charles înclină capul în semn de aprobare. spuse preotul. tîrîndu-se pînă la Yonviile cu nădejdea de-a căpăta pomăda contra inflamaţiilor. în sală. să găsească o minciună ca să nu se afle că Emma s-a otrăvit şi să o publice într-un articol care să apară în Fanai. contcmplînd cu un aer idiot lespezile de pe jos din sală. ca să-i mai schimbe gîndurile. trece domnul Tuvache. nu. plantele au nevoie de umezeală. fără a mai pune la socoteala pe cei care-l aşteptau ca să afle ce s-a întîmplat. Homais socoti că-i bine să-i vorbească puţin de horticultura .ea din dinţi. sosea Rhulunkd . unul după aîtul. Asta mi-i dorinţa. eşti atît de bun ! Şi nici nu isprăvi vorba. cu cununa. şi scrîşr. lîngă fereastră. de-acum o să se facă frumos. cu pantofi albi. şi cînd toată lumea din Yonville îi auzi povestea cu arsenicul pe care Emma-l luase drept zahăr cînd făcea o cremă de vanilie. domnul Homais respecta morţii Aşa că. şi Charles ramase cu fruntea lipita d.. — Acum. se trînti deasupra şi adormi. Homais luă o carafă de pe etajeră şi începu să ude muşcatele. Charles se închise în cabinetul lui. în salon . se MU în sus. S-o împliniţi". mulţumesc.. bîlbîindu-se. şi farmacistul se duse îndată să-i spună : 342 — Catifeaua aceea mi se pare de prisos. începu si dîrdîie. atîta paguba ' N-ai decît să vii altă dată ! Şi intră repede în farmacie. spiţerul începu să dea încet la o parte perdeluţele de la geamlîc. 15-sînd la o parte supărarea împotriva bietului Charles. Nemaigăsind ce să spună. îi spuse farmacistul. trebuie să te supui fără murmur poruncilor lui şi chiar să-i mulţumeşti. scrise : „Vreau să fie înmormîntată în rochia ci de nunta. ii vorbi despre deşertăciunea celor pimt«teşti. — Ah ! exclamă Bovary. Atunci. Homais nu mai cuteza să-i vorbească iar despre dispoziţiile de înmormîntare . zise Charles. şi domnul Ilomais se întoarse imediat la el acasă. aducînd trei volume şi a mapă cu hîrtie. Trebuia să scrie două scrisori. preotul fu cel care izbuti să-l hotărască. Dumnezeu era mare. să facă o poţiunc calmantă pentru Bovary.. — Ce va priveşte ? ţipa la el Charles. luă condeiul în mină şi. întreba pe toţi oamenii de pe stradă unde stătea spiţerul. Charles. Lăsaţi mă ! Dumneata n-o iubeai ! Pleacă l Preotul îl luă de braţ ca să facă împreună o plimbare prin gradină. cu ţarul despletit pe umeri: trei sicrie. Burniţa. 341 11 găsi singur (Canîvet tocmai plecase). La ora 6 se auzi în piaţă un zgomet de fiare vechi . în piaţă îl opri orbul. Deşi filozof. se întoarse şi intră să stea în bucătărie. voi fi ture. şi costă. — De ce ? Care ceremonie ? Apoi. copleşit de mulţimea amintirilor pe care gestul farmacistului i le trezea.

— Dar. era ca o gaură neagră în partea de jos a feţei. du-te de-aici. ce rost mai au rugăciunile ? — Cum ? zise preotul. răspunzîndu-i ursuz că nici atunci nu trebuie să te rogi mai puţin. să alunge miasmele. de parcă nişte păianjeni ar fi ţesut-o deasupra. care semăna a pînză subţire. despre miracole prin magnetism . citiţi Raţiunea creştinismului de Nicolas. spunea hangiţa suspinînd. de smirnă şi de mirodenii. spectacolul acesta îţi rupe inima. Eu admir creştinismul. Bournisien era uidignat de-atîta îndrăzneală.. Din cînd în cînd. Se auzea murmurul sonor al rîului care curgea în beznă. sau a murit în harul Domnului (cum se exprimă biserica). Toate textele. pe urmă se aşeza iar jos lîngă ceilalţi. Charles se înfurie atît de tare. erau roşii la faţa. ridieîndu-se apoi la vîrful picioarelor . Ciliţi pe d'Holbach. fost magistrat ! 344 Se înfierbîntau. pe Bcrthe o duseseră la doamna Homais. ce drăt laşă-i încă ! Dacă nu-ţi vine să juri că acuşi se .. Cînd intră. O dată chiar se aplecă asupra ei şi o chemă încetişor : „Emma ! Emma " Suflarea lui puternică făcu să tremure pe perete flacăra luminărilor. picior peste picior. şi era gata să se înjure. cred. domnul Bournisien îşi sufla nasul cu zgomot. îmbrăţişînd-o. şi-şi spunea că dacă ar voi din toate puterile. citiţi Enciclopedia ! — Citiţi Scrisorile cilorva evrei portughezi! zicea celălalt. Mereu urca scara. dădu încet la o parte perdelele. prietene dragă. îi treceau prin minte poveşti despre catalepsie. care fusese scos din alcov. Emma avea capul plecat pe-o parte. care stăteau roată în faţa căminului. cînd deodată apăru iar Char-îcs. ■— Cu toate acestea. dar preotul îi răspunse că acum nu mai rămîne decît să se roage pentru ea. la picioarele crasei. strîngca mîinilc fără să poată scoate o vorbă. Cu capul în jos. terminînd cu îmbrăcatul . începu să formuleze oarecare imputări la adresa acestei „nefericite femei" . deschide istoria . şi Charles avu impresia că apăsau peste ea nişte blocuri nesfîrşite. care era atît de adîncă. stăpîna mea.. o greutate uriaşă. în zorii zilei sosi doamna Bovary-mama. Felicite bocea : — Vai. această contemplare... doamna Lefrancois şi doamna Bovary-mama se învlrtcau în 345 jurul Emmei. Rugăciunea ? ! Dumneata nu eşti creştin ? — Să mă ierţi. Ceasul de la biserică suna ora două. spuse ci. şi totuşi nici unul i'U voia să plece el mai înainte. cînd Homais veni iar (de două zile numai pe el îl vedeai prin piaţă). fără să se mai asculte unul pe celălalt. să-i spună că face prea mari cheltuieli ca îamormîntarea. care rămăsese deschisă. şi atunci. Degetele mari de la mîini erau îndoite în palmă.Domnul Bournisien era acolo. — Uitaţi-vă la dînsa. îneît ea tăcu . Charles izbucni iar în plîns. o însărcina apoi să se ducă îndată la oraş. Spiţerul. oftîncl adînc din cînd în cînd . se ştie că au fost falsificate de iezuiţi I Intră Charles. în cameră. şi la capaLÎiul patului. — Nu-i vorba de asta. ardeau două luminări mari. bîţîiau din glezne. Homais se minuna de-atîta prostie . începu iar Homais. — Oho! cît despre texte. era încărcat cu o grămadă de camfor. Se aşeză în faţa Emmei ca s-o vadă mai bine şi se pierdea iY. să cumpere i ot ce trebuia. vorbeau amîndoi deodată. Charles rămase singur toată după-amiaza . iar ochii începeau să-i dispară într-o paliditate lipicioasă. care o acoperi pînă peste pantofii de satin. a introdus în lume o morală. servitoarea. farmacistul şi preotul începură iar discuţia. traseră apoi voalul lung şi ţeapăn. şj atunci nu mai are nevoie de rugăciunile noastre . stăpîna mea. — Hei. care nu suferea tăcerea. el a eliberat sclavii. zise Homais. şi fiecare se plictisea neînchipuit de tare . Un fel de pulbere albă îi pudra genele. nu se lăsă farmacistul. Parcă era atras de-o vrajă.„ 343 Bournisien îi taie vorba. îneîî «ici nu mai era dureroasă. — Citiţi pe Voltairc ! zicea unul. iar Felicite stătea sus. Seara veniră să-l vadă. Aducea şi un borcan plin cu clor. La ora 9 dimineaţa. aşa cum încercase şi farmacistul. Maică-sa căută. îndată ce plecă Cliarles. ar izbuti poate s-o învie.. expresia preoţească). dacă Dumnezeu ştie toate nevoile noastre. iar Homais scîrţîia din peniţă scriind. din două una . cu tuşa Lefrancois. Se scula. sau a muri» nepocăită (asta-i. şi. sărăcuţa !. Colţul gurii. De la sîni pînă la genunchi. Mai întîi. cearceaful făcea o adîncitură. înaintând spre pat.

simţind că se cam înăbuşă în aunosfera prea grea din odaie. Mai auzea şi acum nsu] fiăcăilor veseli care jucau sub meri. Se zăreau cîteva stele. timbrul vocii ei.csc ochii. care avea aerul că doarme. gesturile ei. şl după ce spiţerul îi răspunse. Trebuiră să-i ridice puţin capul. Venea să-şi ia rămas bun pentru totdeauna. cînd eram stu-'j dent la Farmacie ! Făceam punch în amfiteatrul de disecţie lit Un filozof nu se sperie de neant. pîrîind ca scînteile. care fug din stup cînd moare cineva. în aceeaşi slăbiciune omeneasca după atîtea neînţelegeri . împrăytiindu-se în jurul ci. îşi lăsă bărbia în piept. Ţi-ai găsit !î Am văzut eu altele şi mai şi la „HotelDieu *. Emma se pierdea nedesluşit în lucrurile ce o înconjurau. în braţele lui.. pe nesimţite. parfumul parului ei umplea odaia. secretul spc vedaniei ? Homais se ridică contra spovedaniei. 1 Cel mai vechi spital din Pari» 347 Apoi. mereu. bunăoară. — Se spune că ci presimt moartea. şi erau tot atît de nemişcaţi ca şi cadavrul de-alături. [avansul lui dormea. —' Ei. şi rochia ei foşnea.. apoi. în pragul casei lor.mva ţi-e frică ? — Frică. mai voinic.1 cle-afară. cu un aer îmbufnat. nedesluşit în lucrurile ce o încoju. Ca M albinele. tremurau pe rochia de satin. mie ? răspunse el. ■îlbă ca un clar de lună. fără contenire. di unde se iscă o discuţie asupra celibatului preoţilor. Charles se uita cum ard. vcijea altui? şi altul.'ndeva. în sfîrşit. adăugă : — Ştiţi. au simţit cum li se despăienjc-r.. Pune mîna ! îi spuse farmacistului. trage puţin tabac ! îi zise el. Ape de lumină. . Stăteau faţă în faţă. — Ah. — Auziţi cum urla un cîinc ? zise farmacistul. nu:i firesc ca un bărbat se lipsească de femei ! S-au văzut crime. în noapte. — Flai. Emma dispărea dedesubt . atitudinile ci. Din luminări cădeau lacrimi mari de ceara pe cearceafurile de pe pat. Cînd sosi preotul. în tăcere. pe străzi. căci adormise iar. obosindu-şi ochii la licărirea flăcării lor galbene. departe. cu burta înainte. ridicînd din umeri. ca vum lurile unui flux năvalnic. se auzeau nişte dini urlînd. cu faţa buhăită. asta-ţi mai alungă bcrnnuL l. şi noaptea era calmă.scoală ! Pe urmă se aplecară să-i pună cununa. răspunse preotul.. cum vrei dumneatl ca un individ căsătorit să poată păstra. cînd s-au apropiat de coti fesionaî ca să se spovedească. păcatele meîeî "exclamă preotul. îl di î miresmele jilave care se ridicau. Era pentru ultima oară. La Fribourg era un preot calvinist. scăpă din mîna cartea groasă şi neagră şi se puse pe sforăit. Apoi. am de gînd să-mi las prin testament trupul la un spitalsă servească mai tîrziu ştiinţei. schimbătoare. o vedea în grădina de la Tostes. Bournisien o apără oprindu-se asupra îndreptărilor morale pe care le înfăptuia Povesti tot felul de anecdote cu hoţi care s-au făcut deodat oameni cumsecade. După un acces da disperare. în vîntul care adia. Charles nu-i trezi. pe bancă. lovitura este încă prea proaspătă ! Homais îi spuse atunci că trebuie să fie fericit pentru nu-i şi el expus ca alţii să-şi piardă o tovarăşă iubită . ca şi cum ar fi vărsat. lîngă gardul de mărăcini. sau la Rouen. deschise fereastra. Dumnezeule ! Băgaţi de seamă la rochie ! strigai doamna Lefrancois. amintindu-şi fericirile de altădată. Nul cr. în curtea de la Bertaux. spunea farmacistul. ba chiar. Hai. şi Charles avu impresia că. "'": — Căci. împăcaţi. în miresmele jilave care se ridicau. Cînd intră. şi rotocoale de abur albăstrui se amestecau la marginea ferestrei cu ceaţa care inii . şi farmacistul se trezi. Nişte militari. am spus-o de atî-j tea ori. Domnul Bournisien. şi atunci un val de lichid negru îi ieşi din gură. Era aceeaşi rochie cu care-i acum ! Stătu multă vreme aşa. Plantele aromatice tot mai fumegau. întreba cum se mai simte domnul . deodată. continuă o bucată de vreme sa mişte încetişor buzele . Homais nu se mai agăţă de aceste prejudecăţi.

trecu o turmă de oi. încheiate. o găsi.Avu o curiozitate îngrozitoare : încetişor. întinsă — spate. tresări înspăimîntat de acest semn rău. Farmacistul şi preotul se adînciră iar în îndeletnicirile iorj trăgînd din timp în timp cîte-un pui de somn. cu foarfecele îni mînă. ce di a cu ! l:iţi mai filozofi ! Bietul Charles voi să pară tare şi repetă de mai multe ori . în faţa lui. vreo răzbunare a cuiva. poate. vreo născocire de chefliu .. care nu mai putea. şi oamenii din Yonville începură să vină buluc. auzea glasuri în jurul lui. — Amănuntele astea groaznice sînt de prisos. poate.nnpoix. îl duseră jos.re ne apucă după momente de tristeţe . Felicite avea grijă să le pună pe scrin o sticlă de rachiu. nu ştiu 1 A fost un blestem ! Spiţcruî îi despărţi. gîfîind. apoi se puseră pe mîncat şi pe ciocnit. pe la 4 neaţa. iarl Homais arunca puţin clor. Apoi îi apărea moartă. şi. Cînd îşi veni în fire. chemînd de departe pe rîndaşii de la han. Aşa că. şi vedenia pierea. dacă ai fi murit. îneît îi înţepă pielea de la tîmpw în cîteva locuri. îmbrînci uşa cu umărul. s-ar fi aflat. O aşezară apoi în coşciugul ei de stejar. fără îndoială. — Taie ! îi răspunse spiţerul. au să o scape. în vestibul. După asta. cînd i-au scris. spuse oftînd : — Zău că aş prinde puteri cu plăcere ! Preotul nu se lăsă rugat. Pe urmă înţelese că nu era moartă. Şi. fără să ştie de ce. preotul îi spuse farmacistului. dar că putea să fie. veni Felicite1. îşi luă pălăria. dar nu ndrăzni să o desfacă. şi avînd în vedere sensibilitatea lui. îi trecură prin minte toate vindecările mira-mi oase despre care auzise. au greşit numele. bău trei cafele una după alta. se repezi la sacul cu ovăz. taifl din belşug de două-trei ori la întîmplarc. se prăbuşi plîngînd în braţele lui Bovary : — Fata mea ! Emma ! Copilul meu ! Ce-a fost ?. îşi prinse un pinten la pantof şi porni în goană . dar cum coşciugul era prea larg.! o bucată de brînză şi un cozonac mare. cît ţinu drumul. cînd cele trei capace fură geluite. şi. în sfîrşit. Atunci făgădui Sfintei Fecioare trei patrafire pentru biserică şi că va merge 349 desculţ de Ia cimitirul din Bertaux pînă la paraclisul dir Vassonville. pe care-l băgară în celelalte două . că doctorii __ să-i găsească leac. tot rîzînd cîte puţintel. palpitînd. Tremura aşa de tare. Dar nu. în sală. Uite că vine lumea. stîrniţi de acea vagă veselie 348 cv. turnă în iesle o sticlă de cidru dulce şi încalecă iar căluţul. Dar scoase un ţipăt de spaimjjH şi ceilalţi doi se treziră.. care prinse a scapără din potcoave. Zări trei găini negre dormind într-un copac . pentru ca săi dea vina unul pe altul de cîte ori se trezeau. Zări satul . Se gîndi că. în mijlocul drumului. Cînd zări doliul. îneît era cu neputinţă de ştiut la ce să se aştepte. ridică voalul. au trebuit sa umple golurile cu nişte lînă dintr-o saltea. de altfel. Intră în Maromme. Iar celălalt îi răspundea cu hohote de plîns: — Nu ştiu. în cele din urni îşi puse bluza. ieşi ca să-şi spună liturghia şi se întoarse . iar la ultimul păhăruţ. timp de două ceasuri. Sosi şi moş Rouault. se tot frămînta de grijă. leşină în piaţă. lumea-l văzu gonind aplecat tare pe calul pe care-l bătea cumplit şi de pe ale cărui chingi începuse să picure sînge. prin odaie. bătute în cuie. Ajunse să presupună că era. sicriul fu expus în faţa uşii. X Moş Rouault iiu primise scrisoarea farmacistului decît treizeci şi şase de ore după eveniment. Se crăpa de ziuă. domnul Homais o întocmise aşa fel. La Quinc.. întîlniră lucrătorii care soseau. . Şi cum fata nu îndrăznea. Era acolo. Atunci domnul! Bournisien mai stropea cu agheasmă pe jos. batîndul pe umăr : — Pînă la urmă o să ne înţelegem ! Jos. toată casa fu deschisă. Căută? scrisoarea în buzunar. spiţerul. simţea că înnebuneşte.. în cele din urmă. Trăgea de frîu. Puţină demnitate. Bătrînul căzu mai întîî ca lovit de dambla. moş Rouault. Charles avu de îndurat chinul bătăilor de ciocan care răsunau în seînduri. priveliştea era ca-ntotdeauna : cerul era albastru. se apropie el. ca sa prindă curaj. O dată chiar a trebuit să descalece. vreo festa. să spună că domnul cerea o şuviţă? de păr. Nu mai vedea înaintea ochilor. cu vîrful degal telor. stăpînindu-şi emoţia. copacii se legănau. îşi zicea că. Am să-i spun cu dumnealui. lăsînd nişte semnM albe în frumuseţea aceea de păr negru.

Clopotul începu iar. Domnul Bournisien. şi se bucura de această alinare a suferinţei lui. şi sicriul înainta cu zguduituri necontenite. Cîteodată dispăreau la cotitura cărării. Giulgiul negru. dar crucea cea mare de argint se vedea mereu înăl-ţîndu-se printre copaci. Cei şase oameni. şi glasurile lor. cînta piţigăiat . Dar cînd se gîndea că ea era acolo înăuntru şi că totul se sfîrşisc. picături de rouă tremurau pe gardurile de mărăcini de pe marginea drumului. Unul dintre cîniareţi începu să facă ocolul bisericii.. îl apuca o furie sălbatică. unde era săpată groapa. Atunci Justin apăru în pragul farmaciei. aprinsă. cu glugile pe spate. făcînd o adîn-că plecăciune. aveau în mînă cîte-o luminare groasă. stînd alături într-o strană. mustrîndu-se totodată căi un ticălos.Leul de aur". după o vizită la vreun bolnav. Cioclii trecură trei beţe pe sub sicriu. răsunau pînă departe pe cîmp. în odăjdii. îşi închipuia că Emma plecase într-o călătorie undeva. în mantii negre. ieşind pe uliţa sau pe poartă. Charles mergea în frunte. disperată. îngenuncheau. Obosiţi. Ajunseră. îşi pusese piciorul de lemn cel nou. îngenunche cu greu. pînă-n vale. pînă într-un lec în iarba. Femeile mergeau în urmă. funiile fură trase înapoi. Preoţii. se prosterna în faţa altarului. Charles se uită cum coboară. Charles recunoştea din mers curţile. lingă perete. curgea pe la colţuri necontenit. la dreapta. prin făgaşurî . palid. Lestiboudois umbla prin biserică cu rigla lui de o» de balena . Şi. ca o şalupă legănată la fiecare val.r2 Bărbaţii merseră mai departe. aruncat pe margini. Se înşirară jur împrejur . după ce potriviră cele patru funii. încolăcit in formă de şarpe. dracu să mă ia ! Am s-o petrec pîna la capăt. Pe cerul senin pluteau nori trandafirii ca nişte pete . Un om într-o vestă groasă. ridieîndu-se şi coborîndu-sc melodios. Era Hippolyte. Lumea stătea pe la fereşti. şj Charles simţea că leşină de-atîtea rugăciuni nesfîrşite. de-a-tîtea făclii şi de mirosul searbăd de ceară şi de sutană. clătinîndu-se. cucu-rigtil unui cocoş sau tropăitul unui mînz care se vedea alergînd pe sub meri. de demult. o sa am. r. se auzi o izbitură . în sfîrşit. Clopotele începură sa bată. presărat cu lacrimi albe. îşi aducea aminte de dimineţi ca asta. să nrîngă obolul. şi pe cînd preotul vorbea. cîte trei de fiecare parte. Uneori credea că nu mai tmte nimic . Zarea era plină de tot felul de zgomote vesele : zdrăn-gănitul unei căruţe care mergea. cioclii mergeau mai încet. Scaunele începură să fie date Ia o parte. cîa-tăreţii şi cei doi copii de la strană recitau De profundis. îşi luase un aer de om curajos şi saluta dînd din cap pe cei care. care bătea regulat.— Da. descoperind coşciugul. şi se ieşi din biserică. să vadă cortegiul treeînd. Adia o boare răcoroasă. iar se ridicau . cumplită. băiatul de prăvălie de la -. ieşea din ogradă şi se întorcea la nevasta-sa. cafenie. ţinîndu-se drept. Pe lespezi se auzi bocănitul sec al unui baston cu vîrful de fier. Omul bisericii îi mulţumi. arun-cindu-i mînios o piesă de cinci franci. Cobora mereu. în timp ce tot stropea cu dreapta. Totul era gata. văzură trccînd încolo şi încoace prin faţa lor pe cei trei cîntăreţi care psalmodiau. ir. Dar intră imediat. ridica mîinilc. spuse bălanul. nu mai pot ! strigă Bovary. au asistat împreună la 1 Instrument muzical. Lui Charles îi venea să se scoale şi să sufle în ele. Apoi. Atunci Bournisien luă lopata pe care io întindea Lcsti-boudois. să se avînte în speranţa unei vieţi în care o va mai vedea. cu mîna stîngă.tindea braţele în lături. departe de tot. fără să se-audă. Şarpele l fluiera clin răsputeri. împinseră coşciugul deasupra. gîfîind puţin. ca aveau s-o vîre în pămînt. sicriul era pus lînga strană între patru rînduri de luminări. cînd. şi-n tava de argint sunau bani grei. pămîn-tul roşu. secara şi rapiţa erau înverzite. Caută totuşi să-şî întărească credinţa. curaj! — Ei b'uiC. la început. scîr-ţîind. nu se mai isprăvea ! îşi aduse aminte că o dată. unul după altul. Cîntau. — Dar grăbiţi-vă ! Sufăr. departe. Zgomotul acesta venea din fund şi se opri brusc în părţile laterale ale bisericii. se ridica din cînd îo cînd. făceau paşi mici. se înşirau în convoi.. împinse cu putere o lopată . 3r0 351 o slujbă şi ca au stat de cealaltă parte. luminiţe albăstrii cădeau pe colibele acoperite cu irişi . Porniră.

bună de pămînt; şi lemnul sicriului, izbit de bulgări, scoase acel vuiet îngrozitor, care ră-rmne-n noi ca răsunetul veşniciei. Preotul trecu sfeştocul celui de-alături, care nu era altul decît domnul Homais. El îl scutură foarte grav, apoi îl întinse lui Charles, care se înfundă pînă la genunchi în grămada de pămînt, din care începu să arunce cu pumnii în groapă, strigînd : „Adio !*" îi trimitea sărutări ; se tîra spre groapă, ca să-l înghită o dată cu ca. îl luară de-acolo ; şi, în curînd, se potoli, simţind poate, ca toţi ceilalţi, vaga mulţumire de a se fi isprăvit odată. Pe drum, la întoarcere, moş Rouault începu să fumeze, tacticos, o pipă ; ceea ce Homais, în sinea lui, socoti că nu e prea cuviincios. Mai băgă de seamă că domnul Minet nu venise, că Tuvache ,,o ştersese" după slujbă, şi că Theodore, servitorul notarului, purta o haină albastră, „ca şi cum nu s-ar fi putut găsi o haină neagră, aşa cum se obişnuieşte, ce dracu !" Şi ca să le spună şi celorlalţi toate astea, mergea de la un grup la altul. Toţi deplîngeau moartea Emmci, dar mai ales Lheureux, care nu lipsise de la înmormântare. — Biata cuconiţa ! Ce durere pentru bărbatul ei ! Spiţerul începu iar : — Ştiţi că dacă n-aş fi fost eu, s-ar fi dedat la un atentat funest împotriva lui însuşi !
23 — Doamna Bovary

-— O persoană atu de hună ! Şi cînd mă gîndesc că am văzut-o chiar sîmbăta trecută în prăvălie la mine ! — N-am avut o clipă de răgaz, zise Homais, să pregătesc' şi cu cîteva cuvinte pe care să i le spun la mormînt. întorcîndu-sc acasă, Charles se dezbrăcă, iar moş Rouault îşi calcă bluza cea nouă. Era nouă, şi, cum în drum îşi ştersese de multe ori ochii cu mînccile, vopscaua-i ieşise pe faţă ; iar dîrele lacrimilor se cunoşteau ca nişte linii pe stranii de praf de pe ea. Doamna Bovary-mama era cu ei. Toţi trei tăceau. în cele din urmă, hătrînul oftă : — Ţi-aduci aminte, prietene, că am venit la Tostes cdată, cînd ai pierdut-o pe prima răposată ? Peatunci puteam să te mîngîi ! Găseam ce să spun ; dar acum... Apoi, cu un geamăt prelung, care-i zgudui tot coşul pieptului : Ah, vedeţi dumneavoastră, s-a isprăvit cu mine ! Am văzut cum mi sa dus nevasta... după aceea fecioru-meu... şi azi, uite, fiică-mea ! Voi să se întoarcă imediat la Bcrtaux, spunînd că n-o să poată dormi în casa asta. Refuză chiar să-şi vadă nepoata. — Nu, nu, prea m-ar îndurera ! S-o sărutaţi numai mult din parte-mi ! Cu bine !... Eşti un băiat cumsecade ! Şi apoi, n-am să uit niciodată asta, cum îi zice, adăugă el bătîndu-se pe coapsă. Nu te teme, o să primeşti şi dc-aci înainte curca dumitale ! Dar cînd ajunse pe creasta dealului, întoarse capul şi privi în urmă, aşa cum îl întorsese altădată pe drumul Saint-Victor, cînd se despărţise de ea. Ferestrele din sat erau toate roşii ca focul în razele piezişe ale soarelui care apunea pe cîmp. îşi puse mîna streaşină la ochi şi zări la orizont un loc împrejmuit de ziduri, unde copacii, ici şi colo, erau ca nişte pete negre printre pietre albe, apoi îşi urmă drumul, în trap mărunt, căci căluţul şchiopăta. Cu toată oboseala, Charles şi mama sa statură scara mult timp de vorbă, despre vremea de altădată şi despre viitor.
354

Ea avea să vină să stea la Yonvillc, avea să se ocupe de gospodărie, pentru totdeauna. Se arătă iscusită şi mîngîietoarc, bucurîndu-se în sinea ei că recîştiga o dragoste care de atîţia ani îi scăpa. Bătu miezul nopţii. Satul era cufundat în tăcere ca de obicei, iar Charles, treaz, se gîndea mereu la dînsa. Rodolphc, care, ca să se mai distreze, cutreierase pădurea toată ziua, dormea liniştit în castelul lui ; iar Leon, dincolo, dormea şi el. Era însă unul care, la ceasul acela, nu dormea. Pe mormînt, între brazi, plîngea în genunchi un copil ; şi pieptul lui, slişiat de durere, suspina adînc în întuneric, sub apăsarea unei neţărmurite păreri de rău, mai blînd decît luna şi mai nepătruns dccît noaptea. Deodată poarta de fier scîrţîi. Era Lestiboudois ; venise să-şi ia sapa, pe care-o uitase mai înainte. îl recunoscu pe Justin care sarea zidul, şi atunci îşi dădu seama cine era răufăcătorul care-i fura

cartofii.
XI

A doua zi Charles ceru să-i aducă fetiţa. Berthe întrebă de mama ei. I se răspunse că era plecată, că are să-i aducă jucării. Bcrthc mai întrebă de cîteva ori, apoi, cu timpul, nu se mai gîndi la asta. Veselia acestui copil îl mîhnea pe Bovary, şi trebuia să îndure nesuferitele consolări ale farmacistului. Chestiunile băneşti începură iar în curînd. Domnul Lchcu-reux îl asmuţi din nou pe prietenul său Vincart, iar Charles se obligă să plătească sume enorme, căci nici nu voi să audă de vînzarca celei mai mici mobile care-i aparţinuse ei. Mai-că-sa era disperată de asta. Charles se indignă şi mai tare decît ea. Se schimbase cu totul. Bătrîna plecă de la dînsul.
355
23*

Atunci fiecare începu să profite. Domnişoara Lempereur ceru să-i plătească lecţiile pe şase luni, deşi Emma nu luase niciodată nici una (cu toată factura aceea achitată pe care i-o arătase lui Bovary) : se înţeleseseră între ele ; cel care îi împrumuta cărţi ceru abonamentul pe trei ani ; tuşa Rollet ceru costul mărcilor pentru vreo douăzeci de scrisori ; şi cum Charles voia explicaţii, ea avu delicateţea să-i răspundă : — A , eu nu ştiu nimic ! îşi avea treburile ei. De cîte ori plătea cîte o datorie, Charles credea că de-acum s-a isprăvit cu ele. Dar apăreau altele, necontenit. Ceru să i se plătească restanţele de onorarii pentru vechile vizite. I se arătară scrisorile pe care nevastăsa le trimisese. Trebui atunci să ceară scuze. Felicite purta acum rochiile doamnei ; nu pe toate căci Charles păstrase vreo cîteva, pe care se ducea să le vadă în odaia de toaletă, unde se încuia ; Felicite avea aproape aceeaşi talie : de multe ori Charles, văzînd-o de la spate, avea o iluzie şi striga : — Oh, stai, stai ! Dar, de Rusalii, Felicite dispăru din Yonviîle, răpită de Theodore, furînd tot ce mai rămăsese ca îmbrăcăminte. Cam în timpul acela, doamna Dupuis-văduva avu onoarea să aducă la cunoştinţa lui Charles „căsătoria domnului Leon Dupuis, fiul ei, notar la Yvetot cu domnişoara Leocadie Le-beuf din Bondeville". Printre cuvintele de felicitare pe care i le adresă, Charles scrise această frază : „Ce mult s-ar fi bucurat biata mea soţie !" ,.j într-o zi cînd, rătăcind fără nici un scop anumit prin odăi, urcase pînă în podul casei, simţi sub pantof un cocoloş de hîrtie fină. îl desfăcu şi citi : „Curaj, Emma ! Curaj ! Nu vreau să-ţi nenorocesc viaţa." Era scrisoarea lui Rodolphe, căzută pe jos între lăzi, care rămăsese acolo şi pe care vîntul furişat prin lucarnă o suflase pe uşă. Şi Charles rămase încremenit şi cu gura căscată, în acelaşi loc unde odinioară, şi mai albă
356

la faţă decît el, Emma, disperată, voise să moară. în cele din urmă, pe pagina a doua, jos, descoperi un R scris mărunt. Cine să fie ? îşi aminti de vizitele dese ale lui Rodolphe, de brusca lui dispariţie şi de aerul jenat pe care-l avusese cînd l-a în-tî'nit de două-trei ori după aceea. Dar tonul respectuos al scrisorii îl amăgi. „Poate că s-au iubit platonic", îşi spuse el. De altfel, Charles nu era dintre cei care adîncesc lucrurile ; sta la îndoială în faţa probelor, şi gelozia lui şovăitoare se pierdu în durerea-i fără margini. „Trebuie să fi fost adorată", îşi spunea el. Cu siguranţă că toţi bărbaţii o doriseră. Din cauza asta îi păru şi mai frumoasă ; şi-n el născu o dorinţă de fiecare clipă, o dorinţa furioasă, care-i înflăcăra disperarea şi care era nemărginită pentru că acum nu se mai putea împlini. Ca să-i placă Emmei, ca şi cum ea ar mai fi trăit, începu să aibă şi el preferinţele şi ideile ei; îşi cumpără cizme de lac şi luă obiceiul de-a purta cravate albe. îşi dădea cu cosmetic pe mustăţi, şi ca şi ea, semnă poliţe. Emma-l corupea de dincolo de mormânt. Fu nevoit să-şi vîndă argintăria, bucată cu bucată, apoi vîndu mobilele din salon. Toate odăile se descompletară: camera ei, însă, rămase ca şi altădată. Seara, după masă, se urca acolo.. împingea masa rotundă înaintea căminului şi apropia fotoliul el. Se aşeza în faţa lui. într-unui din sfeşnicele aurite ardea o luminare. Lîngă el, Berthe colora nişte stampe. Bietul om suferea să o vadă atît de prost îmbrăcată, cu ghetuţele fără şireturi şi cu bluza ruptă pînă la şold, căci fetei în casă nici nu-i păsa de asta. Dar era atît de dulce, de drăguţă şi îşi înclina căpşorul cu

atîta graţie, lăsînd să-i cadă pe obrajii roz tot păru-i blond, că-l copleşea o nemărginită desfătare — plăcere amestecată cu amărăciune, ca acele vinuri prost făcute care au un miros de răşină. îi dregea jucăriile,
X-7

îi făcea din carton păpuşi pe sfori, sau cosea la loc burta crăpată a păpuşilor. Apoi, dacă dădea cu ochii peste besacteaua de lucru, de-o panglică rătăcită sau chiar dc-un ac rămas în vreo crăpătură a mesei, rămînea pe gînduri .şi părea atît de trist, că se întrista şi ea. Nimeni nu mai venea să-i vadă ; căci Justin fugise la Rouen, unde se făcuse băiat de băcănie, iar copiii spiţerului veneau din ce în ce mai rar la fetiţă. Domnul Homais, avînd în vedere deosebirea condiţiilor lor sociale, nu se mai sinchisea de prietenia lor. Orbul, pe care nu izbutise să-l vindece cu pomăda lui, se întoarse pe colina Bois-Guillaume, unde atîta a istorisit călătorilor cum farmacistul n-a izbutit să-l lecuiască, îneît Homais, cînd se ducea la oraş, se ascundea după perdelele diligentei, ca să nu mai dea cu ochii de el. îl ura de moarte ; şi, în interesul propriului său renume, voind să scape de el cu orice chip, porni împotriva orbului un atac indirect, în care se vedeau şi profunzimea inteligenţei lui, şi ticăloşia vanităţii isale. Timp de şase luni în şir puteai citi în Fanai de Rouen articole de felul acesta : „Toţi cei care se îndreaptă spre mănoasele meleaguri ale Picardiei au observat, fără îndoială, pe colina Bois-Guillaume un nenorocit atins de o groaznică plagă facială. Te plictiseşte, nu te lasd-n pace şi stoarce un adevărat impozit de la călători. Mai sîntem oare pe vremea monstruoasa a evului mediu, cînd se îngăduia vagabonzilor să-şi arate prin pieţele noastre publice lepra şi ser o fidele aduse din cruciade ?" Sau : „Cu toate legile contra vagabondajului, împrejurimile marilor noastre oraşe continuă să fie bîntuite de bande de cerşetori, îi vezi umblînd cîte unul, şi aceştia nu sînt, poate, cei mai puţin periculoşi. Ce fac edilii noştri ?"
258

Pe urmă, Homais născocea tot felul de întîmplări : „Ieri, pe colina Bois-Guillaume, un cal sperios..." îşi urma istorisirea unui accident întîmplat din pricina orbului. Şi lucră aşa de bine îneît orbul fu pus la bască. Dar îi dădură drumul. Orbul îşi începu iar meseria, Homais începu iar şi ci. O adevărată luptă ! Homais ieşi învingător, căci inamicul său fu condamnat la internare pe viaţă într-un azil. După izbînda asta, prinse curaj ; şi din ziua aceea n-a mai fost în district dine călcat, şură arsă, femeie bătută, pe care să nu le fi adus de îndată la Cunoştinţă publicului, mereu călăuzit de dragostea de progres şi ura contra preoţilor. Făcea comparaţii între şcolile primare şi călugării ignorantini, sco-ţînd la iveală superioritatea celor dintîi ; cu ocazia unei danii de o sută de franci făcută bisericii, amintea de Noaptea Sfîn-tului Bartolomeu şi dădea pe faţă abuzuri, umplea lumea cu vorbe de duh. Aşa le spunea el. Homais săpa pe unul şi pe altul : devenea periculos. Cu ţoale acestea, se înăbuşea în limitele strîmte ale jurnalismului, şi în curînd simţi nevoia sa scrie o carte, o operă ! Alcătui atunci o Statistică generală a cantonului Yonville, urinată de observaţii climatologice, şi statistica îl împinse spre filozofie. Se ocupă de probleme mari: de problema socială, de moralizarea claselor sărace, de piscicultura, de cauciuc, de căile ferate etc. Ajunse să-i fie ruşine căi burghez. Făcea pe artistul, fuma ! îşi cumpără două statuete şic, „Pompadour', ca să-şi împodobească salonul. Nu se lăsă de farmacie, dimpotrivă ! Se ţinea la curent cu descoperirile. Urmărea intensa circulaţie a ciocolatei. A fost primul care a adus cho-ca şi revalentia în Sena Inferioară. îl apucă entuziasmul pentru lanţurile hidroelectrice „Pulver-macher" ; şi chiar el începu să poarte unul ; iar seara, cînd îşi scotea jiletca de flanelă, doamna Homais rămînea încremenită în faţa spiralei de aur sub care soţul ei nici nu se mai
359

vedea şi se simţea de două ori mai înflăcărată pentru acest bărbat mai ferecat dccît un scit şi strălucitor ca un mag. Avu idei frumoase cu privire la monumentul Enunei. La început propuse un trunchi de coloană cu o draperie, după aceea o piramidă, apoi un templu al Vestei, un fel de rotondă... eau mai degrabă „un morman de ruine". Şi, în toate planurile, Homais nu renunţa nici în ruptul capului la salcia plîngăto.ire. pe care o socotea drept simbolul nelipsit al tristeţii.

Chiar Bournisien îi făcu două-trei vizite. nu avu curajul. în ciuda traiului său foarte socotit. pe cheltuiala mea. cerea un şal care scăpase prăpădului făcut de Felicite. în sfîrşit. apoi nu mai veni. pe cele două feţe principale. răvăşite. viator! * şi se opri la asta . Homais era cel mai fericit tată. 2) de a ji publicat.. . Din respect sau dintr-un fel de senzualitate care îl făcea să nu se pripească în cercetările lui. fără 361 a mai pune la socoteală ca sint membru al mai multor societăţi savante (era membru numai la una) ! în sfîrşit. nici o îndoială ! Le titi pe nerăsuflate pînă la ultima. prin toate mobilele. cel mai norocos dintre oameni. îi aduse pe ascuns domnului prefect mari servicii în alegeri. plus. urlînd. intitulat Despre cidru. a murit mîncîn'du-şi excrementele. înfloritoare şi veselă. nemaipunîndu-se stăpîni. se prostitua. Athalie îi împletea o bonetă grecească. să vadă pietre mortuare la un antreprenor de pompe funebre. ca s-o mai ajute în. în sfîrşit. Dar.casă.at. se apropia tot mai mult de copila lui.ei . pe după dulapuri. într-o zi se aşeză în faţa lui. Cît priveşte inscripţia. şi era disperat că această imagine îi fuge din minte. Drepturi avea destule : 1) De a se fi distins în timpul holerei printr-un devotament fără margini. Peste drum. Totuşi. Bovary era departe cic a-şi putea plăti vechile datorii. individul îşi îndrepta gîndul spre intoleranţă. după cum se ştie. Maică-sa făcu primii paşi spre împăcare. plîngînd. De altfel. Atunci urmă o ruptură definitiv ă. în chip de panglică. spiţerul se repezea la ziar să vadă dacă nu l-a decorat . avea totdeauna acelaşi vis : se apropia de ca. Portretul lui Rodolphe îi sări drept în faţă printre bileţele dulci. întorcîndu-se pe loc. care consimţi să-şi ipotecheze averea. şi pînă şi teza lui de farmacist) . întoarse cheia şi apăsă pe arcul care-l deschidea. tri-miţîndu-i însă o mulţime de imputări împotriva Emm. Charles nu vru să i-l dea . volumul lui de statistică. Napoleon îi ajuta la laborator. căci cîteodată tuşea şi avea pete roşii pe umerii obrajilor. Irma tăia bucăţi rotunde de hîrtie de pus pe borcanele cu dulceaţă. Eroare ! îl rodea o ambiţie surdă : Homais dorea să aibă Crucea de Onoare. trebuia să aibă „un geniu ţinînd o făclie stinsă". Timp de o săptămînă fu văzut intrînd în fiecare seară în biserică. împreună cu un pictor. viator t în sfîrşit. prin toate sertarele. Şi. . Charles se hotărî pentru un mausoleu care. în cele din urmă. Pe măsură ce nu mai ţinea la nimeni. şi la fiecare cincisprezece zile nu uita 1 Opreşte-te. totală. Toate scrisorile lui Leon erau acolo. spre fanatism. Ciudat e că Bovary. o de. meditînd asupra neghiobiei guvernului şi a lipsei de recunoştinţă a oamenilor. diferite opere de folos obştesc. Homais nu găsea nimic mai frumos decît : Sta. o uita . deşi se gîndea mereu la Emma. spunea Homais . cu toate «forţările pe care le făcea ca s-o păstreze. zicea el. Lhcurcux nu mai voi să preschimbe nici o poliţă. dar cînd ajungea s-o strîngă în braţe. în liecare dimineaţa.. De data asta. nu-l decorase.. se desfăcea ca putredă în braţele lui.-fundă izbind cu piciorul în ea. pe care tot ce-i pe lumea asta contribuia s-o facă fericită. 360 kiodată să istorisească la predică agonia lui Voitaire. care plecau din vîrf. propunîndu-i să ia fetiţa la dînsa. găsi : Amabilem conju-gcii calcas *. prin care îl ruga să-i facă dreptate. după ce cercetă vreo sută de desene. puse să-i deseneze în grădină un strat de iarbă închipuind steaua de onoare cu două dungi întortocheate de iarbă. prieten cu Bridoux. familia farmacistului.Calc: pe iubita naea toţi* ! (I. în fiecare noapte o visa . ea-l îngrijora . spunea bunul nostru rege şi—1 compara cu Henric al lV-lea. Sechestrul bătea la uşă. observaţiuni asupra păduchelui de copaci. spuse să-i facă un deviz şi se mai duse o dată la Rouen. despre fabricaţia şi efectele lui. iar Franklin recita pe nerăsuflate tabU lui Pitagora. Se plimba împrejurul ei cu braţele încrucişate pe piept. se vîndu. dar. Charles consimţi. tuna şi fulgera contra spiritului secolului. Charles nu deschisese încă despărţitura secretă a unui birou de palisandru la care scria Emma de obicei. Totuşi. scotoci prin toate colţurile. Dar în clipa plecării.). se lăfăia. care. care tot timpul făcea calambururi. îşi frămînta mintea : repeta mereu : Sta. (şi pomenea memoriul lui. trimise Academiei . trecătorule ! (Lat. cînd vorbea de el. Atunci ceru sprijinul mamei lui.).Se duse cu Charles la Rouen. Dădu peste o cutie . chiar dacă n-ar fi fost decît ca ni-am evidenţiat la incendii ! Atunci Homais începu să se pună bine cu slăpînirea. precum. în schimbul acestui sacrificiu. care fu acceptat. nebun. în sfîrşit. pierdut. se certară. Adresă chiar suveranului o petiţie. un anume Vaufrylard.

. moş Rouault fiind paralizat. cel care îndrumase această fatalitate. rezemat de perete. chemat de spiţer. în fiecare seară. Rodolphe. Dar pe faţa Iui Charle apăru imediat aceeaşi jalnică oboseală. repetă cu o voce stinsă şi cu accentul resemnat al durerilor nemărgi. crezîivd că vrea să se prefacă. trei medici s-au perindat prin Yonville. îmbrăcat cu nişte haine murdare. pe fetiţă o luă o mătuşa. veni chiar o clipă cînd Charles. şi care umbla de colo pînă colo. Stînd rezemat în coate în faţa lui. nările-i palpitau repede. nu mai voia nici să-şi vadă bolnavii. Vara. După ce toiul fu vîndut. Rodolphe băgă de seamă şi urmărea în mişcările feţei lui perindarea amintirilor. Charles nu-l asculta . bolborosi mai întîi cîteva scuze. ba chiar comic şi cam josnic. Mătuşa e săracă. cerea să i se mărească leafa. nu mai primea pe nimeni. oc închişi. gura deschisă şi ţinea în mînă o şuviţă lungă de pa negru.Lumea se mira văzîndu-l descurajat. îşi lua cu el fetiţa şi o ducea la cimitir. Murise. autorităţile îl cruţă. Dar hangiţei îi intra pe-o ureche şi-i ieşea pe cealaltă. tăcu. Şi. îl găsi prea bleg pentru un om în situaţia lui. cerul era albastru. avînd. Se zvoni că se-nebidea să bea. îşi tot mozolea trabucul în gură vorbind. zise el. care nu-l văzuse toată duj: amiaza. Are o clientelă straşnică . iar Hivert. micuţa Berthe. cu capul în mîini. despre vite. cantaridele bîzîiau în jurul crinilor înfloriţi. căci domnul Lheureux deschisese în fine „Favoriţii comerţului". plîngînd în hohote. aşa de tare i-a lucrat dintru început domnul Homais. I se părea că vede ceva de-al ei. Era ca o vrăjitorie. Celălalt continua să vorbească despre agricultură. îngrăşăminte. ca să-şi cîştige existenţa. fără sa poată reuşi vreunul. cîte un curios se urca pe gardul d. iar Charles sta dus pe gînduri înaintea acestui chip pe care Emma-l iubise. Faţa aceea se înroşea încetul cu încetul. dar pe urmă prirse curaj şi chiar împinse cutezanţa (era o zi de august foarte călduroasă) pînă acolo îneît să-l poftească la circiumă să ia o sticlă de bere. Raz de lumină treceau printre ostreţe . frunzele de viţă îşi ari cau umbra pe nisip. care nu trimisese decît o carte de vizită. — Tată. iar opinia publică îl protejează. Şi Charles. Voluptatea durerii lui nu era însă dcsăvîrşită. şi. cu care s-a plătit drumul domnişoa rei Bovary pînă la bunică-sa . să se joace cu ea. Nu vă mai port nici o duşmănie ! Adăugă chiar o vorbă mare. Se întorcea după căderea nopţii. ca un sălbatic. necazurile ei. singura pe care a spus-o vreodată : Fatalitatea-i ie vina Rodolphe. buzele-i tremurau . Nu mai ieşea. După treizeci şi şase de ore. La ora 7. 363 care cuprins de-un fel de spaimă. se uită ţintă la Rodolphe. vino odată ! zise ea. şi începu să se ducă la tuşa Lefrancois. ca să poată vorbi de ea. şi Charles simţea înăbuşindu-se ca un adolescent sub valurile nedesluşite de dragoste care-i umpleau inima îndurerată. Ar fi vrut să fie el bărbatul acela. ameninţînd că altfel se angajează „la concurenţă". într-o zi dueîndu-se la iarmarocul de la Argueil ca să-şi vîndă calul — tot ce-i mai rămăsese — îl întîlni pe Rodolphe. iasomia îmbălsăma. De la moartea lui Bovary. Uneori. a primit Crucea de Onoare. de curînd. cînd în piaţă nu mai era lumină decît la lucarna lui Binet. 364 . A doua zi Charles se duse să stea pe bancă în chioşc. bătrina muri chiar în ani acela . împinse încetişor. însă. o trimite la o filatură de bumbac.mărăcini al grădinii şi rămînea înmărmurit zărind pe omul acela cu 362 barbă lungă. veni să-l ia la masă. domnul Ca nivet veni în grabă. Rodolphe rămase mut. îi făcu autopsia şi nu găsi nimic care dea de bănuit. îngălbeniră amîndoi cînd dădură cu ochii unul de altul. Avea capul răsturnat pe spate. ca şi dînsul. căci nu avea în jur pe nimeni care să i-o împărtăşească . plin de-o mînie cumplită. care se bucura de mare faimă prin felul lui de-a face comisioanele. rămaseră doisprezece franci şaptezeci şi cinci de bani.nite : — Nu. umplînd cu fraze banale momentele în care s-ar fi putut strecura o aluzie. — Nu vă port nici o duşmănie. Acum. El căzu jos.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->