Sunteți pe pagina 1din 2

Ing. Eugen Abrudan Pr. nr.

45/2008
Autorizatie nr.10738/29.10.1998 Beneficiar: MITREA RAMONA
Timişoara str. Ion Ghica nr.1 ap.4 Timişoara, str. Teiului nr. 8
Tel.0256/492873 Faza PAC

MEMORIU JUSTIFICATIV REZISTENTA

1. GENERALITATI

1.1.Denumire proiect: Extindere la sp.comercial existent la ap.4 conf. HCL 176


1.2.Beneficiar: Mitrea Ramona
1.3.La baza elaborării documentaţiei de rezistenţă au stat:
-tema de proiectare
-Certificatul de Urbanism nr. ………………………..
-Proiectul nr.0154/08 intocmit de catre carh. Angela Zarafu
-Proiectul tip IPROTIM
-Extrasul de Carte Funciara nr. ……………………….. - Timisoara
-Avizul unic eliberat de catre Primaria mun. Timisoara
-măsurătorile de la faţa locului
1.4.Tema prezentei documentaţii este construirea unui balcon parter, pe o lungime 6.5m.
1.5. S-au obţinut toate avizele de la regiile detinatoare de conducte subterane.
1.6.Blocul,la parterul căruia se propune construirea balconului are regim de înălţime S+P+4E
1.7.Amplasamentul construcţiei se află în zona D de intensitate seismică conform P100-2006
caracterizată prin coeficientul seismic global Ks= 0,16 şi perioada de colţ Tc=1,0 sec.
1.8.Clasa de importanţă a blocului de locuinte conform P100-2006 este III
1.9.Categoria de importanţă a construcţiei existente conform HG nr.766/1997 este C (normală).
1.10.Blocul de locuinţe a fost executat in perioada 1980-1982.

2.DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

STRUCTURA DE REZISTENTA a blocului de locuinţe este alcătuită din PANOURI MARI


PREFABRICATE de planşeu si pereţi interiori si exteriori din beton armat, dispuşi in sistem
fagure,conform proiectului tip IPROTIM.
Infrastructura este alcătuită din:
-fundaţii continui din beton simplu cu cuzinet din beton armat sub elevaţii prefabricate
-planşeu prefabricat din beton armat peste subsol
-acoperişul este de tip terasă necirculabilă.
Structura de rezistenţă a balconului propus este o structură independentă faţă de cea a blocului,
realizată cu un rost de 3 cm şi este alcătuită din trei fundaţii izolate sub stâlpii care susţin placa care
reazemă pe o grinda şi pe console. Toate elementele structurii balconului sunt prevăzute din beton
armat monolit conform planselor de rezistenta.
S-a prevazut un accese pe balcon, acestea fiind in dreptul ferestrei de la vestiar.
In panoul de perete exterior , golul de fereastra actual, se va transforma in gol de usa, prin demolarea
parapetului de 0,90 m inaltime.Golul nou creat se va borda cu cadru din beton armat conform plansei
nr. R01.
Modificarile propuse nu afecteaza stabilitatea si rezistenta blocului de locuinte ,la parterul caruia se
vor realiza.

3.PRESCRIPTII DE EXECUTIE SI PROBLEME PSI

La executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor respecta normativele în


vigoare si prevederile Legii nr.10/1995- privind Calitatea in Constructii.
Realizarea lucrărilor se va face cu personal calificat şi va fi urmărită de responsabil tehnic cu
execuţia, atestat şi de inspector de şantier autorizat. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu fi
afectate rezistenţa si stabilitatea constryctiilor inclusiv a celor alaturate.
Se vor urmări cu atenţie fazele de execuţie conform Programului anexat..
Pentru săpătură şi fundaţii se vor respecta normativele C169/88 si P10/86.
Pentru betoane şi armătură se vor respecta normativele NE 012-99 si ST 009/1996
Pentru executia decuparii si perforarii in peretele exterior se vor urmari instructiunile din Ghid
privind executia lucrarilor de demolare ,decupare si perforare indicativ GE 022-97si GE 009-97.
Verificarea si receptionarea lucrarilor ,pe faze determinante se va face conform Programului de
Control anexat, precum si a Normativului C56-85 pentru verificarea calitatii,si receptia lucrarilor in
constructii, publicat in BC nr.1-2/1986.
Se vor respecta de asemenea prevederile Legii nr.90/96 privind protectia muncii si Normativul
P118/99 privind Paza si stingerea incendiilor.
Beneficiarilor le revine sarcina de a întocmi Cartea tehnică a construcţiei conform normativului
C56/1985, HG 273/1994 si de a o depune împreună cu prezentul proiect, la Cartea tehnică a blocului
de locuinţe.
Prezentarea documentaţiei pentru verificarea acesteia ,conform Legii nr. 10/1995, la cerinţa de
exigenţă A1-rezistenţă si stabilitate,(verificator MLPAT) le revine beneficiarilor.

octombrie 2008 intocmit,


ing. Eugen Abrudan