Sunteți pe pagina 1din 9

Plan de lecţie

Sc.Gimn.Zauan
Jud.Salaj
Data: 05.11.2009
Clasa: a V- a
Profesor: Claudia Hintea
Durata: 50 minute
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Diftong. Triftong. Hiat.
Tipul lecţiei: acumulare de noi cunostinte
Scopul: cunoaşterea noţiunilor de fonetică a limbii române
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor putea:
o Să distingă vocalele de semivocale
o Să recunoască diftongii, triftongii şi vocalele în hiat
o Să descopere cuvinte care conţin diftongi, triftongi şi vocale în hiat
Strategii didactice:
• Metode: exerciţiul, explicaţia, nobservaţia, expunerea, conversaţia, învăţare prin
descoperire
• Mijloace: manualul, tabla, fişe
• Forma de organizare: munca pe grupe
Scenariu didactic
Etape Activitatea Activitatea Metode
profesorului elevilor şi procedee
1. Moment organizatoric Salută elevii şi notează Răspund la salutul
absenţele. profesorului; Observarea
Le cere elevilor să se Se pregătesc pentru lecţie. comportamentului verbal şi
pregătească pentru lecţie. non-verbal
(1 min.)
Conversaţia
2. Reactualizarea Propune elevilor şapte Elevii ghicesc răspunsurile
cunoştinţelor ghicitori ale căror corecte.
răspunsuri sunt vocalele Răspund cerinţei
limbii române. profesorului. Exerciţiul
Anexa 1
Notează cele şapte vocale
pe tablă şi le cere elevilor
să grupeze câte două
vocale într-un cuvânt.
Propune elevilor să
sublinieze semivocalele.
3. Anunţarea temei noi şi Anunţă că vor continua să Receptează informaţia
a obiectivelor
studieze noţiunile de transmisă de către profesor Expunerea
fonetică.
4. Dirijarea învăţării Le spune elevilor că Ascultă explicaţiile
grupurile de sunete profesorului şi notează Explicaţia
subliniate de ei, alcătuite definiţia diftongului.
dintr-o vocală şi o
semivocală, formează un
diftong. Scrie definiţia
diftongului pe tablă.
Cere elevilor să găsească Notează în caiete trei
cuvinte în care să existe o cuvinte în care există o Exerciţiul
vocală şi două semivocale vocală şi două semivocale
alăturate, în aceeaşi silabe. alăturate, în aceeaşi silabă.
Defineşte triftongul. Notează definiţia
Propune elevilor să triftongului în caiete.
sublinieze vocalele din Despart cuvintele în silabe
următoarele cuvinte: poet, şi subliniază vocalele pe Învăţarea
biologie, poliţie, aviaţie, care acestea le conţin. prin descoperire
conotaţie, zoologie, alee,
hiat şi să le despartă în
silabe.
Le cere să observe că, în
anumite situaţii, două Notează explicaţiile
vocale alăturate fac parte profesorului şi definiţia Explicaţia
din silabe diferite. hiatului.
Menţionează că un
asemenea grup formează
un hiat.
5. Fixarea noilor Cere elevilor să noteze Rezolvă sarcina propusă de
cunoştinţe
numele a cinci ţări în care către profesor. Exerciţiul
să existe vocale în hiat, a
cinci meserii în care să
existe diftongi, precum şi Conversaţia
cinci verbe în care să
existe triftong.
Organizează clasa în trei Se organizează pe grupe şi Activitate
grupe şi le stabileşte rezolvă sarcinile de lucru. pe grupe
sarcinile de lucru.
Anexa 2
Verifică efectuarea Intervin cu observaţii.
sarcinilor de lucru.
6. Tema pentru Propune ca temă pentru Notează tema pentru acasă
acasă
acasă copierea unui scurt
text din care să selecteze Conversaţia
cuvintele în care există
vocale în hiat, diftongi şi
triftongi şi să le grupeze pe
trei coloane.

Schiţa tablei
Diftong. Triftong. Hiat.

Vocalele: a, ă, â, î, e, i, o, u.
ia- iarnă, iarbă, crăiasă, iarăşi, măiastră
ou- bou, erou, tablou, ecou, cadou
ea- seară, teatru, mea, stea, lalea
Definiţia diftongului: grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, alăturate în aceeaşi silabă.

Ceai, chinezoaică, rusoaică, leoaică

Definiţia triftongului: grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale, alăturate în aceeaşi silabă.

Po-et, bi-o-lo-gi-e, po-li-ţi-e, a-vi-a-ţi-e, co-no-ta-ţi-e, zo-o-lo-gi-e, a-le-e, hi-at

Definiţia hiatului: de două vocale alăturate în silabe diferite.

Anexa 1
A – Ne-ajută să ne mirăm Ă – Când nu ştim, o folosim
Pe ea, prima o-nvăţăm. Şi urât ne bâlbâim.

E – Trei linii paralele pe orizontală Â – În român ea ne apare


Şi una doar pe verticală. Şi vă zic: şi-n întâmplare.

I – Liniuţă, punctuleţ
Pare un sunet glumeţ.

O – E închis şi e oval,
Sunet grav şi abisal.

U – Ureche, util, umplut,


În toate e la-nceput.
Anexa 2
Exerciţii:

1. Găsiţi câte cinci cuvinte în care să existe următorii diftongi: oa, ei, io, au.

2. Subliniaţi vocalele în hiat din cuvintele: glie, vie, viaţă, soare, piatră, liant, hiat, pliant, coagulant, foame.

3. Formaţi femininul următoarelor substantive şi subliniaţi triftongii din cuvintele obţinute: neamţ, leu, chinez,

grec, tigru, lup.

4. Concepeţi câte o reclamă pentru cele trei noi noţiuni dobândite (hiatul, diftongul şi triftongul).

5. Grupează pe trei coloane cuvintele care conţin vocale în hiat, diftongi şi triftongi din următorul text:

“Chinezoaicele au un adevărat ritual al servirii ceaiului. Fiecare ceaşcă este pusă înaintea persoanei invitate pe o
tavă de aluminiu. Licoarea este turnată dintr-un ceainic de către o gheişă. Textul ar putea continua, dar se
apropie pauza şi trebuie să verificăm modul în care aţi efectaut sarcinile de lucru. Nu pierdeţi timpul şi lucraţi cu
atenţie.”

Evaluare