Sunteți pe pagina 1din 11

ORDIN nr.

257 din 1 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de


autorizare a diriginţilor de şantier
În conformitate cu prevederile art. 1 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al
calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,
în temeiul art. 5 pct. 24, 28 şi 29 şi al art. 13 pct. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005,
inspectorul general de stat emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.
-****-

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii,


Dorina Nicolina Isopescu

ORDIN nr. 1961 din 15 noiembrie 2005 pentru abrogarea Ordinului


ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 488/2002
privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier
În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei nr. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002, se abrogă.

Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,


Gheorghe Dobre
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1058 din data de 26 noiembrie 2005
PROCEDURA din 1 noiembrie 2005 de autorizare a diriginţilor de
şantier

CAPITOLUL I: Prevederi generale

Art. 1
(1)Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier în
conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în
construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.
(2)Prezenta procedură stabileşte modalitatea şi tehnicile de autorizare, precum şi domeniile de
autorizare şi de valabilitate a autorizaţiilor.

CAPITOLUL II: Cadrul legal

Art. 2
La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:
a)Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare;
b)Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 272/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;
c)Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 766/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10
decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
d)Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii -
I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 707/2001;
e)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - LS.C, aprobat
prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
708 din 5 august 2005.

CAPITOLUL III: Scop

Art. 3
(1)Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar, a activităţii de autorizare a
diriginţilor de şantier.
(2)Autorizarea specialiştilor care exercită funcţia de diriginte de şantier este obligatorie atât în cazul
verificării execuţiei construcţiilor noi, cât şi a lucrărilor de intervenţie în timp, de modernizare,
modificare, transformare, reabilitare, reparaţii, consolidări, precum şi alte categorii de lucrări de
natura acestora.

Art. 4
Autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. nu conduce la
transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organismul de autorizare şi nici nu îi
exonerează pe aceştia de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin.

CAPITOLUL IV: Domeniul de aplicare

Art. 5
Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea şi reautorizarea diriginţilor de şantier.

Art. 6
Autorizarea se referă la evaluarea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a specialiştilor care
solicită obţinerea autorizaţiei în vederea exercitării funcţiei de diriginte de şantier.
Art. 7
Reautorizarea diriginţilor de şantier se face, la solicitarea titularului de autorizaţie, în termen de 6
luni de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată autorizaţia.

Art. 8
Specialiştii, indiferent de cetăţenie, angajaţi de persoane fizice sau juridice pentru urmărirea
execuţiei lucrărilor ce se realizează pe teritoriul României se autorizează în conformitate cu
prevederile prezentei proceduri.

CAPITOLUL V: Termeni utilizaţi

Art. 9
În contextul prezentei proceduri termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum
urmează:
a)diriginte de şantier - persoană fizică însărcinată de către investitor cu verificarea calităţii
materialelor şi produselor de construcţii puse în lucrare şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a
lucrărilor de construcţii;
b)procedura - mod specific de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;
c)verificare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele specificate.

CAPITOLUL VI: Cerinţe şi domenii de autorizare

Art. 10
(1)Domeniile de activitate pentru care se autorizează diriginţii de şantier, precum şi cerinţele de
studii şi experienţă profesionala obligatorii sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

(2)Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile


Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 766/1997.
TABEL

Studii
Nr. crt. Domeniul de autorizare Vechime
Nivel Specializare
1. Produse pentru construcţii Inginer, arhitect CCIA, CFDP, CH, INS, IC*), 4 ani
Subinginer Fac. de chimie industrială (secţie de 6 ani
profil), Institutul de Arhitectură
2. Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă:
2.1. Categoria de importanţă D Tehnician de Şcoală tehnică de construcţii 10 ani
specialitate
Inginer CCIA, CFDP, CH, IF, INS, 3 ani
Subnginer Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională 5 ani
(IUDR),Inginerie Civilă (IC)
Arhitect Institutul de Arhitectură 8 ani
2.2. Categoria de importanţă C Inginer CCIA, CFDP, CH, IUDR, IC 3 ani
Subinginer 5 ani
Arhitect Institutul de Arhitectură 8 ani
2.3. Categoria de importanţă B inginer CCIA, CFDP*), CH*), IC 3 ani
Subinginer 5 ani
2.4. Categoria de importanţă A Inginer CCIA, CH*), CFDP*), IC 5 ani
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:
3.1. De interes naţional Inginer CFDP, CCIA*), CH*), IC*) 5 ani
3.2. De interes judeţean Inginer CFDP, CCIA*), CH*), IC*) 5 ani
Subinginer 7 ani
3.3. De interes local Inginer CFDP, CCIA*), CH*), IUDR, IC*) 3 ani
Subinginer 5 ani
Tehnician de Şcoală tehnică de construcţii 8 ani
specialitate
4. Căi ferate, metrou, tramvai Inginer CFDP 5 ani
Subinginer 8 ani
5. Lucrări hidrotehnice, galerii subterane
5.1. Categoria de importanţă D Inginer CH, CCIA, INS*), IF*), IC, Facultatea de 3 ani
Subinginer mine (galerii subterane) 4 ani
5.2. Categoria de importanţă C Inginer 3 ani
Subinginer 5 ani
5.3. Categoria de importanţă B Inginer CH, CCIA, IC, INS*), IF*) 5 ani
Subinginer 7 ani
5.4. Categoria de importanţă A Inginer CH, CCIA*), IC*) 5 ani
6. Lucrări tehnico - edilitare şi reţele de apă şi canalizare
6.1. De alimentări cu apă şi de Inginer CH, INS, CCIA, CFDP*), IC, IF 5 ani
canalizare şi reţele Subinginer 8 ani
6.2. De îmbunătăţiri funciare Inginer IF, CH, CCIA, CFDP*), IC 5 ani
Subinginer 8 ani
7 Lucrări de construcţii silvice Inginer Fac. de Silvicultură-Secţia construcţii: 3 ani
Subinginer CFDP, CH, CCIA, IC 5 ani
8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)
8.1. Instalaţii electrice Inginer INS, CCIA*), IC*), Fac. tehnică de profil 5 ani
Subinginer 8 ani
8.2. Instalaţii sanitare, termoventilaţii Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de 5 ani
Subinginer profil 8 ani
8.3. Instalaţii gaze*) Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de 5 ani
Subinginer profil. Autorizare ANRGN 8 ani
9. Reţele
9.1. Electrice Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de 5 ani
Subinginer profil şi autorizare Electrica 8 ani
9.2. Termice Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de 5 ani
Subinginer profil 8 ani
9.3. De telecomunicaţii Inginer 5 ani
Subinginer 8 ani
Subinginer 8 ani
9.4. De gaze Inginer Facultate tehnică de profil, INS. 5 ani
Subinginer Autorizare ANRGN 8 ani
9.5. Pentru transportul produselor Inginer Facultate tehnică de profil, INS 5 ani
petroliere Subinginer 8 ani
10. Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură
10.1. Consolidări Inginer, arhitect CCIA, IC, Institutul de Arhitectură 8 ani
10.2. Restaurări Arhitect Institutul de Arhitectura 8 ani
*) Se iau în considerare situaţiile de vechime de cel puţin 2 ani în domeniul de autorizare, dovedite
prin carnet de muncă şi recomandări în domeniu.

Art. 11
Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile
prevăzute la art. 10, cu condiţia respectării tuturor condiţiilor de studii, vechime şi autorizare de
specialitate, dacă este cazul.

Art. 12
Derogările privind cerinţele de studiu în specialitatea necesară domeniului solicitat pot fi acordate de
către inspectorul general de stat numai în situaţia în care solicitantul întruneşte în mod cumulativ
următoarele condiţii:
a)vechime în muncă în domeniul solicitat - minimum 10 ani;
b)participarea la execuţia a 3 obiective din domeniul solicitat.

CAPITOLUL VII: Procedura autorizării

Art. 13
Autorizarea diriginţilor de şantier se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prin
comisiile teritoriale de autorizare, constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii.

Art. 14
Comisiile teritoriale de autorizare au atribuţii de autorizare pentru toate domeniile de autorizare şi
pentru toate categoriile de importanţă ale construcţiilor (A, B, C şi D).

Art. 15
Componenţa şi regulamentul de funcţionare a comisiilor teritoriale de autorizare se stabilesc prin
ordin al inspectorului general de stat.

CAPITOLUL VIII: Documentele solicitate în vederea autorizării

Art. 16

(1)Admiterea la examenul de autorizare se face pe baza:


a)cererii scrise a solicitantului (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta procedură);
b)dosarul candidatului compus din: curriculum vitae (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta procedură), diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată de
secretarul comisiei de autorizare) şi 2 recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice
privind activitatea desfăşurată în domeniul pentru care solicită autorizarea.
(2)Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare, care analizează şi comunică
solicitantului domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis să participe la examenul de
autorizare.
(3)Dosarele care nu corespund exigenţelor impuse de prezenta procedură se restituie solicitanţilor în
vederea completării acestora.
(4)Pentru dosarele admise, solicitanţii vor prezenta cu 3 zile înainte de data examenului, la
secretariatul comisiei, chitanţa de achitare a cheltuielilor de autorizare şi o fotografie de 3 x 4 cm.

Art. 17
Admiterea la examenul de autorizare nu este condiţionată de funcţia deţinută la data solicitării
autorizării de către specialistul respectiv.

Art. 18
(1)Solicitanţii care în ultimii 5 ani nu au desfăşurat activităţi în domeniul pentru care solicită
autorizarea trebuie să prezinte dovada privind participarea la o formă de instruire profesională în
domeniul legislaţiei şi reglementărilor tehnice în construcţii.
(2)Cursurile de perfecţionare se vor organiza de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, iar tematica cursurilor va fi avizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Art. 19
Data stabilită pentru susţinerea examenului în vederea autorizării se comunică cu cel puţin 15 zile
înainte.

CAPITOLUL IX: Desfăşurarea examenului de autorizare

Art. 20
Examenul de autorizare a diriginţilor de şantier cuprinde o probă scrisă şi una orală şi are scopul de a
verifica cunoştinţele privind legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare.
Art. 21
Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţie solicitanţilor admişi pentru examinare de către
secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.

Art. 22
(1)Candidaţii care au obţinut nota 8 la proba scrisă sunt consideraţi admişi, nefiind obligatorie
prezentarea la proba orală.
(2)Sunt autorizaţi candidaţii care au obţinut la examenul de autorizare cel puţin media 7.

Art. 23
(1)Rezultatul obţinut la examenul de autorizare se comunică oficial de către secretariatul comisiei de
autorizare în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de către candidat.
(2)Autorizaţiile se eliberează personal candidaţilor, pe formularul tipizat al autorizaţiei fiind înscrise
toate domeniile pentru care solicitantul a obţinut autorizarea.
(3)Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta
procedură.

Art. 24
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. înregistrează autorizaţiile emise în registrul de eliberare a
autorizaţiilor, lista persoanelor autorizate în domeniile de autorizare urmând a fi publicată în reviste
de specialitate şi pe site-ul I.S.C. www.isc-web.ro.

Art. 25
Evidenţa autorizaţiilor şi a eventualelor sancţiuni se ţine de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
- I.S.C.

Art. 26
Autorizaţia are un termen de valabilitate de 4 ani.

Art. 27
Candidaţii care nu au obţinut media minimă prevăzută la art. 22 se pot prezenta la un nou examen
în baza aceleiaşi taxe.

Art. 28
Reautorizarea se face în baza susţinerii unui interviu şi a achitării a 50% din cheltuielile de
autorizare.

Art. 29
În vederea reautorizării, solicitantul trebuie să depună la secretariatul comisiei de autorizare pe raza
căruia locuieşte sau lucrează următoarele documente:
a)cerere prin care solicită reautorizarea;
b)memoriu de activitate privind activitatea de dirigenţie de şantier efectuată în perioada de
valabilitate a autorizaţiei;
c)dovada achitării cheltuielilor de reautorizare.

Art. 30
Inspectorul general de stat poate dispune suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de
şantier pentru neîndeplinirea corespunzătoare a responsabilităţilor şi atribuţiilor specifice, la
propunerea inspectoratelor în construcţii teritoriale şi judeţene sau a investitorului.

Art. 31
(1)Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei (RON) [2.000.000 lei (ROL)] si se percep
pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 6, 8, 9 şi 10 din tabelul prevăzut la art. 10, pentru
care acestea se percep pe subdomenii.
(2)Cheltuielile de autorizare se indexează anual prin ordin al inspectorului general de stat.

CAPITOLUL X: Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii

Art. 32
Specialiştii autorizaţi au dreptul să ocupe o funcţie de diriginte de şantier în domeniul autorizat si să
presteze această activitate pentru unităţi, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unităţi de
consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii.

Art. 33
În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:
1.verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa
documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în
documentele de calitate, proiecte, contracte;
2.interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de
conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale);
3.verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire
la încadrarea în termenele de valabilitate;
4.verificarea concordanţei între prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;
5.preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere
de orice sarcina;
6.participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la
stabilirea bornelor de reper;
7.predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;
8.studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru
realizarea construcţiilor;
9.verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei
expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
10.verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat
de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;
11.verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare
a condiţiilor impuse de acestea în proiect;
12.verificarea existenţei şi respectarea Planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice
pentru lucrarea respectivă;
13.urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului;
14.verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;
15.interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în
vigoare;
16.participarea la verificarea în faze determinante;
17.efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite
ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin
ascunse etc.);
18.interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
19.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
20.urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora şi
admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
21.transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei
privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
22.dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate
necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de
verificatorul de proiecte atestat;
23.verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale
documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;
24.urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
25.preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei
cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
26.urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului
acestuia;
27.asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;
28.urmărirea soluţionării obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor şi urmărirea realizării recomandărilor comisiei de recepţie;
29.predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după
efectuarea recepţiei finale.

Art. 34
Obligaţiile prevăzute la art. 33 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în calitate de
reprezentant al investitorului/beneficiarului în toate fazele privind conceperea, proiectarea şi
realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale
contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.

Art. 35
Diriginţii de şantier răspund în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 33, precum
şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiecte,
caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte.

CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale

Art. 36
Autorizaţiile de inspector de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. anterior
intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru
care au fost acordate.

Art. 37
Reautorizarea inspectorilor de şantier, autorizaţi în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei nr. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor
de şantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002, se acordă
în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.

ANEXA nr. 1:
Domnule/Doamnă inspector teritorial şef
Subsemnatul/subsemnata ............................................, de profesie
.............................................., domiciliat/domiciliată în ...................................,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ...................., CNP ..................................., în
conformitate cu prevederile Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier solicit înscrierea la
examenul de autorizare/reautorizare ca diriginte de şantier pentru domeniul (domeniile):

1.Produse pentru construcţii

2.Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă:


2.1.categoria de importanţă D

2.2.categoria de importanţă C
2.3.categoria de importanţă B

2.4.categoria de importanţă A

3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:

3.1.de interes naţional

3.2.de interes judeţean

3.3.de interes local

4.Căi ferate, metrou, tramvai

5.Lucrări hidrotehnice:
5.1.categoria de importanţă D

5.2.categoria de importanţă C

5.3.categoria de importanţă B

5.4.categoria de importanţă A

5.5.galerii subterane

6.Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare:

6.1.de alimentări cu apă şi de canalizare şi reţele

6.2.de îmbunătăţiri funciare

7.Lucrări de construcţii silvice

8.Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D):

8.1.instalaţiielectrice

8.2.instalaţii sanitare şi termoventilaţii

8.3.instalaţii gaze

9.Reţele:
9.1.electrice

9.2.termice

9.3.de telecomunicaţii

9.4.de gaze

9.5.pentru transportul produselor petroliere

10.Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură:

10.1.consolidări

10.2.restaurări
Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
- curriculum vitae;
- diploma de absolvire (copie);
- două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice;
- copie după carnetul de muncă (acolo unde este cazul);
- chitanţa de achitare a cheltuielilor de autorizare (copie);
- o fotografie de 3 x 4 cm.

Data: Semnătura:
......................... ................................

ANEXA nr. 2: CURRICULUM VITAE


Numele şi prenumele:
....................................................................................................................................
Locul şi data naşterii:
.....................................................................................................................................
Domiciliul actual:
............................................................................................................................................
Pregătirea profesională (specialitatea, institutul absolvit, anul absolvirii):
...........................................................
Locul de muncă şi funcţia:
..............................................................................................................................
Adresa instituţiei:
............................................................................................................................................
Telefon la serviciu:
..........................................................................................................................................
Vechimea în muncă:
........................................................................................................................................
Experienţa în muncă pentru fiecare domeniu de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea
(perioade, instituţii, funcţii, realizări): .............................................
Forme de perfecţionare urmate:
.......................................................................................................................

Data: Semnătura:
........................... ........................................
ANEXA nr. 3:

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1058 din data de 26 noiembrie 2005