P. 1
Spatiul

Spatiul

|Views: 548|Likes:
Published by irinalianadima

More info:

Published by: irinalianadima on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI FACULTATEA DE GEOGRAFIE SI GEOLOGIE SPECIALIZAREA GEOGRAFIA MEDIULUI GRUPA 2111A ANUL I

PROIECT LA GEOGRAFIE UMANA CONCEPTUL DE SPATIU

Conducător ştiinţific Prof.conf. univ. dr. Octavian Groza Asist. univ. drd. Alexandru Rusu

studenta DIMA IRINA - LIANA

Cuprins:

1. Spatiul Inventarea spaţiului geographic 3. Discontinuitati spatiale 4. Mediul inconjurator si organizarea spatiului geografic 5. Structura spatiala

2.

2

. de a răspunde tuturor cerinţelor de ordin practic. ca regiunea şi zona. care se ocupă cu organizarea spaţiului şi creşterea aportului acesteia la dezvoltarea unor probleme de interes practic. între care există multiple relaţii de interacţiune şi integrare. mediu ambiant. economic etc. De fapt. substrat. biogeografic.a. de unele noţiuni. obiectivă şi universală de existenţă a materiei. cu condiţia analiyei complexe şi integrale a tuturor relaţiilor dintre componentele geografice. poziţia. cuprinzând o mulţime de subspaţii caracteristice: geomorfologic. mainifestate mai devreme sau mai târziu. distanţa. Raportul dintre spaţiul geografic şi aceste noţiuni este foarte bine definit: orice regiune sau zonă poate fi considerată un spaţiu geografic. În sens curent. Adoptarea ei a implicat apropierea geografiei de alte discipline. natură. Se poate defini spaţiul geografic ca un hiperspaţiu. De aici decurg şi unele aspecte negative. climatologic. precum: peisaj. social.1. pedologic. ca răspuns la intervenţii ghidate exclusiv de ideea rentabilităţii economice imediate. 3 . mărimea. inseparabilă de materia care are aspectul unui întreg neîntrerupt cu trei dimensiuni şi exprimă ordinea coexistenţei obiectelor lumii reale. spaţiul geografic se caracterizează printr-un anumit tip de combinare a tuturor componentelor geografice. iar relaţia inversă nu este valabilă. mai mult sau mai puţin. apropiindu-se prin conţinut. prin spaţiu se înţelege suportul real şi concret al omului şi activităţilor sale. cadru de viaţă ş. Noţiunea de spaţiu geografic poate fi atribuită oricărui teritoriu. mai lent sau mai violent de către unele componente geografice. Spatiul Spaţiul reprezintă o formă fundamentală. forma şi întinderea lor (DEX). Uneori spaţiul geografic este privit sub formele sale foarte sumare şi generalizate care îi limitează conţinutul şi proprietăţile la suportul material pe care îl reprezintă. Această noţiune s-a impus din necesitatea abordării cantitative a realităţii teritoiale şi din inadecvarea unor noţiuni.

care nu sunt luate în considerare la analiza celor de mari dimensiuni cum ar fi microrelieful. Proprietăţile metrice se referă exclusiv la caracteristicile calitative ale spaţiului. Deci se poate admite că noţiunea de spaţiu geografic este atribuită unor entităţi teritoriale de mărime variabilă.presiuni" multiple. generate de imposibilitatea utilizării tuturor variabilelor sau de generalizarea unora. Astfel. Datorită dinamicii permanente a relaţiilor dintre componentele spaţiului geografic. cartierele unei aşezări sau unele activităţi economice. aceste dimensiuni au un caracter relativ. suprafeţe. generate de necesitatea studierii unui anumit teritoriu. la entităţile teritoriale mici se urmăresc relaţiile dintre unele elemente. pentru că pe această noţiune se fondează una din definiţiile frecvent vehiculate ale geografiei: geografia este ştiinţa spaţiului. continuitatea. În vremurile noastre. Unele dintre particularităţile metrice sunt fixate aprioric prin limite administrative sau delimitări subiective. în analizele geografice are loc o translaţie a obiectelor urmărite în funcţie de mărimea entităţii cercetate. În acest proces de continuă eva-luare. neconforme cu realitatea geografică. organizarea. Proprietăţile topologice cele mai importante sunt: multidimensionalitatea.Proprietăţile specifice spaţiului geografic decurg din variabilitatea cantitativă şi din cea calitativă a elementelor geografice.prin intermediul centrelor urbane raţional amplasate în 4 . exprimându-se prin unghiuri. Orice spaţiu geografic se caracterizează atît prin particularităţi dimensionale. de la cele mai restrânse unităţi geografice până la spaţiul planetar. pe de o parte. spaţiile . Spaţiul deţine o poziţie prioritară în cercetările geografice. Reyultatul cercetărilor formale multidimensionale asupra spaţiului geografic trebuie confruntate permanent cu realitatea teritorială. Astfel. din relaţiile locale sau regionale dintre componentele naturale. Deci se disting proprietăţi metrice şi topologice. iar pe de altă parte. sociale şi economice ale învelişului geografic. rezultate ale interacţiunii diferenţiate dintre componentele geografice.. în calculele teoretice se omit numeroase variabile. volume etc. coerenţa. topoclimatul. pentru că. toate exprimând aspecte calitative ce asigură funcţionalitate spaţiului geografic. orice spaţiu este supus unor . distanţe. cât şi prin aspecte calitative. se înlătură obţinerea unor concluzii eronate . În conformitate cu dimensiunule fizice ale spaţiului. un spaţiu geografic dat nu este identic decât cu el însuşi. în dorinţa amplificării funcţiilor şi obţinerii de avantaje sporite.

. Un sistem spaţial (un peisaj geografic sau altul) reflectă esenţa structurilor sociale dintr-o epocă sau alta. se diferenţiază prin complexitatea structurilor. progresul social în general. o astfel de situaţie generează anumite forme de organizare social-economică a spaţiului. dezvoltarea tehnico-economică în ansamblul ei.formele noi” în plină desfaşurare şi .devin multifunctionale. Tot aşa cum o industrie amplasată fără discernamânt poate provoca dezechilibru ireversibil într-un spaţiu agrar. dacă luăm ca exemplu doar industria care. Un aspect deosebit de important îl constituie prezenţa aglomerărilor industriale care influenţează în mod vizibil reţeaua de localităţi urbane şi rurale. Marea industrie. Diversificarea activităţilor industriale. avem imiaginea incompletă a spaţiilor. O agricultură .. spaţiul rural. are uneori efecte negative asupra peisajuliui rural aferent. defrişărilor. unele devenind mai active. producând deziechibru în regimul hidrologic. de regulă prezentă în marile oraşe. într-un sistem de localitaţi. Adăugând la aceasta progresele în organizarea agriculturii. determină mutaţii în modul de răspândire şi în structura populaţiei.. de-a lungul secolelor. depozitărilor etc.conservatoare" poate să stânjenească o evoluţie firească a industriei. progresul tehnic ne oferă comparaţii concludente între . În mod firesc. Evoluţia.forme" sau de sisteme spaţiale care includ elemente caracteristice ale peisajului geografic. ne putem da seama la un moment dat de importanţa pe care o are în viaţa socială un sector sau altul de activitate. transformarea agriculturii în general. iar altele ramânând înca pasive. se stabilesc diversele tipuri. în poluarea aerului şi mai ales în menţinerea reliefului ca urmare a amplificării reţelei de comunicaţii. exprimă un anumit grad de adaptare a omului la realizările tehnicii.formele tradiţionale". progresul tehnic în general. Asemenea realităţi sunt indubitabile. într-un timp destul de scurt. a determinat. intensificarea căilor de transport. În afară de efectele negative care generează tipuri de peisaje antropogene marile concentrări urbane puternic industrializate introduc în spaţiul rural o serie de 5 .. fizionomia concentraţiilor umane şi a imprejurimilor lor. clasificări de . noi structuri spaţiale şi sociale. a generat modificări substanţiate atât în fizionomia spaţiului cât şi în calitatea componentelor mediului fizic.teritoriu . Pe acest fond. precum şi raporturile ce se stabilesc într-o anumită etapă între aceste forme. Din analiza raporturilor.

irigatii etc. asigurând relaţii corespunzatoare între gospodărirea concentrarilor industriale şi regiunile înconjuratoare. de orientare a structurilor entităţilor regionale. Toate aceste elemente. produs al colectivitaţii umane în anumite condiţii sociale şi economice. legea fondului funciar şi indeosebi legea privind sistemiaitizarea teritoriului şi a localităţilor cuprind valoroase indicaţii practice în direcţia folosirii judicioase a terenului. Se impune deja o concepţie clară asupra posibilitaţilor de comunicaţie şi caracterul. baraje. în unitatea lor indisolubila.) va trebui efectuată în strinsă legatură cu dezvoltarea în continuare a transporturilor.elemente favorabile. În condiţiile dezvoltării actuale un rol important revine comunicaţiilor — arterele de corelare a funcţiilor pe plan teritorial. Acestea sunt aspecte majore care confirma faptul că influenţa mediului fizic este în funcţie de nivelul dezvoltării tehnice şi de nivelul dezvoltării tehnice şi de tipurile de organizare economică. orice amenajare în teritoriu (regularizarea cursurilor de ape. constatăm că el exprimă sinteza tuturor însuşirilor naturale şi sociale în care se naşte şi se dezvoltă fenomenul studiat. concentrarea obiectivelor economice şi amplasarea construcţiilor noi de locuinte în cadrul unor ainsambluri compacte. reducerea contractelor dintre concentrările industriale şi zonele agricole. Preocuparea geografică este impusă în acest proces prin faptul că la desfaşurarea lui contribuie în mod deosebit gradul de concentrare a populaţiei — evident în oraşe şi sate cu perspective de dezvoltare — dimensiunile şi înzestrarea tehnico-edilitară a teritoriului. Pornind de la conţinutul preocuparilor actuale în domeniul sistematizării. vizează un spaţiu nou calitativ. În acest fel accţiunea de sistematizare sau planificare fizică ocupă un loc primordial în preocupările practicienilor. Legile adoptate în ultimul timp în ţara noastră privind protecţia terenurilor arabile. 6 . profilul centrelor urbane sau rurale. Studiul atent al acestor relaţii spaţiale dă soluţii raţionale în dispunerea pieţelor. integrate armonios în fizionomia fiecărei localitaţi. interacţiunea diferitelor funcţii şi în ultimă instanţă poziţia economico-geografică a oraşelor. raporturi de importanţă primordială în acţiunea de optimizare a teritoriilor. Formele şi delimitările spaţiului reflectă ca atare raporturile dintre componentele mediului fizic şi activitatea umană. înţeleasă fiind ca un proces complex de transformare a mediului geografic. canale navigabile.

de servicii în general. Se iroseşte încă mult teren fertil în activitatea de construcţie a unor mari întreprinderi industriale. În aceste dimensiuni ale activitatii practice. mărimea şi rolul acestor localităţi în teritoriu. Este un principiu care dezvoltă o constiinţa superioara faţa de mediul care ne înconjoară. pentru depozitarea deşeurilor sau numai pentru depozite. culturală şi mai buna înzestrare edilitară a tuturor localitaţilor rurale care au perspective de dezvoltare. Se are în vedere intensificarea preocupărilor pe linia amplificării şi intensificării funcţiilor — primare.Partidul şi statul nostru au considerat întotdeauna ca o îndatorire primordială sarcina de a asigura apărarea./ha. atit în localităţile urbane cât şi în cele rurale. cooperativele agricole de producţie. aceasta pentru a crea condiţiile necesare valorificării superioare a materiilor prime locale. oraşul a devenit unitatea teritorialadministrativă de bază a societaţii noastre. de asimilare în fabricaţie de sortimente noi. În activitatea de sistematizare o atenţie deosebită se acordă şi măsurilor pentru apărarea şi păstrarea cât mai intactă a condiţiilor naturale. aer. Creşterea densităţii construcţiilor şi locuitorilor. situaţie ce a impus o acţiune mai ferma de delimitare a perimetrului construibil al fiecarui oraş şi sat. secundare. culturale. impunînd totodată mai mult discernământ în relaţiile cu elementele cadrului natural (pământ. pădure — condiţii vitale pentru om). gospodariile membrilor cooperatori şi gospodăriile populaţiei. se înscrie astfel ca una din principiile de baza ale dezvoltării actuale. Se are în vedere stabilirea unor norme de densitate optimă pe tipuri de oraşe şi sate. diferenţiate în funcţie de profilul social-economic. ameliorarea şi folosirea integrală şi eficientă a pamântului de către unitaţile agricole de stat. conservarea. Aceasta este expresia sintetizată a marilor atribuţii pe care trebuie să le exercite oraşul. Introducerea şi extinderea unor procedee 7 . în concordanţă cu obiectivele planului unic de dezvoltare economico-socială a ţării. apă. pentru organizarea întregului complex de activităţi sociale. Se urmareşte prin aceasta ridicarea economică. vegetale şi animale. terţiare — la nivelul satelor. La aceasta se adaugă procesul de înnoire şi modernizare a producţiei. de diversificare a producţiei de bunuri de consum. a produselor agricole. şi chiar pentru construcţia de locuinţe atât la sate cât mai ales la oraşe. Este suficient de amintit faptul că densitatea medie a satelor este de abia de 8—10 loc. pentru protejarea mediului ambiant.

În "Annals of the Association of American Geographers". 1939. extras din ediţia republicată în 1961 a lucrării În the Nature of Geography: a Critical Survey of Current Thought În Light of the Past. Schaefer consideră că demersul idiografic. ed. de gestiune raţională a resurselor ţării. Schaefer (1953) – Exceptionalism În Geography: a Methodological Examination. 255-281. Paris. ³ P. teoretică. 257 În Le mythe de la modernité géographique. În acest proces intens şi rapid oraşele au concentrat marea majoritate a producţiei. Livingstone. D. p. în opoziţie cu geografia tradiţionalistă care. An Essential Anthology". Polemica aprinsă a păstrat un caracter destul de violent doar cîţiva ani. Richard Hartshorne². situaţie pozitivă dar care atenţionează totodată asupra necesităţii unei anumite descongestionări spre oraşele mici. Un rol însemnat în dezvoltarea propriu-zisă a oraşelor. da Costa Gomes. Rogers. p. este considerat de majoritatea epistemologilor ca fiind marca definitivă a abandonării clasicismului şi semnul clar de început al modernităţii ştiinţelor geografice. mijlocii şi chiar centre rurale polarizatoare. Association of American Geographers. privilegiind relaţiile pe verticală (între grupul social şi mediul său natural) nu reuşise decât să acumuleze o impresionantă colecţie de taxoni unici şi irepetabili. p. 388-397. Washington. Cuplul SchaeferUllman a constituit 1matricea iniţială a noii geografii. Schaefer¹. În Jean-François Staszak (dir. care se voia analitică. Oxford Massachusetts.K. l'Harmattan. XLIII. vol. după care geografiei şi istoriei le sînt opuse celelalte ştiinţe zise teoretice sau sistematice³. 1997. (1996) – "Human Geography. p. 8 . între diferitele grupuri sociale. bazat pe descrierea obiectelor unice (excepţionale) este profund neştiinţific şi atacă virulent clasificarea de sorginte herderiană a ştiinţelor propusă de teoreticianul de necontestat al geografiei regionale. 2.tehnologice moderne au generat mutaţii puternice în structura categoriilor de marime a oraşelor în structura lor internă în general. respectiv până în 1956 când Ullman4 reuşeşte să catalizeze un puternic curent metodologic definindgeografia ca o ştiinţă a interacţiunilor spaţiale. 226-249. 1 F. ² R. A. Inventarea spaţiului geographic Articolul din 1953 al geografului american de origine germană Fred K. extrem de critic la ceea ce autorul a numit "excepţionalism în geografie". deci pe orizontală. În J. Hartshorne (1939) – The Character of the Regionale Geography. Blackwell Publishers.) –"Les discours du géographe". no 3.C.N. cât şi în extinderea procesului de urbanizare 1-a avut activitatea intensă de identificare şi de atragere în circuitul economic a noi resurse de materii prime. Agnew.

E. cit. etc. P. considerată de geografii americani de după al doilea război ca moştenire legitimă. da Costa Gomes. căutătoare neobosită de cel puţin regularităţi spaţiale dacă nu chiar de legi geografice.C. însă cu un oarecare decalaj (19701980). Denumită nomotetică. principiile maximizării satisfacţiei actorilor implicaţi în dinamicile spaţiale şi principul echităţii spaţiale. p. Harvey (1969) – Explanation În Geography. "legea " rangmărime în ierarhizarea sistemelor urbane.Geography as spatial interaction. Haggett (1965) – Locational Analysis În Human Geography. Metodele cantitative şi modelizarea spaţială aduc realitatea în interiorul laboratoarelor (mai exact al ordinatoarelor). Lund. Seattle (prima ediţie în 1956) 5 ca de exemplu D. 262 9 . Noua geografie lansează un nou concept: acela de spaţiu. Ullman (1980) .. Se pot face aşadar experienţe la scară redusă cu planeta şi astfel ultima barieră în calea ascensiunii geografiei în sferele înalte ale ştiinţelor (neo)pozitiviste dispare. Arnold. op. Gleerup Publishers. cantitativă şi subordonată necesităţilor de planificare şi de amenajare a spaţiului. odată cu şcoala germană de economie spaţială. Fenomenul începuse mult mai devreme. University of Washinghton Press. această nouă fază a geografiei a beneficiat de entuziasmul unei pleiade de teoreticieni5 şi de cercetători care au impus rapid în Europa Occidentală şi în unele ţări din fostul bloc comunist (Polonia. în Europa se întâmplă acelaşi fenomen rapid. Cum propunea Schaefer.însetată de general. singularitatea poate fi înlocuită de generalitate"6. London. Bunge (1962) – Theoretical Geography. W. Astfel. Arnold. Pentru noua geografie spaţiul este distanţă iar distanţa înseamnă obstacol în calea mişcării. London 6 P. Menirea sa este de a înlocui treptat pe cel de regiune sau măcar de a-i schimba conţinutul: "regiunea nu mai este văzută ca o unitate teritorială ci este concepută ca o clasă spaţială care face parte dintr-un sistem ierarhizat. Geografii 4 E. Royal University of Lund.L. Mai exact spus de spaţiu geografic. URSS) noua geografie nordamericană. E. În doar douăzeci de ani (1950-1970) conceptul de spaţiu înlocuieşte pe cel de regiune în America de Nord. Un principiu universal valabil(ă)… Urmează altele: "legea " minimului efort în organizarea spaţiului. şi anume în prima jumătate a secolului al XX-lea. geografia abandonează noţiunea de loc în favoarea noţiunii de spaţiu.

care transformase oamenii în docile fiinţe strict raţionale au apărut şi au înflorit brusc geografii critice (cea radicală) sau împăciuitoare (geografia umanistă sau. după părerea noastră. centre. în scopul realizării profitului pecuniar sau social. difuzie ori polarizare. Vom afirma doar că. la fel ca şi în cazul filosofiei. geografia a fost prinsă pe picior greşit de rapiditatea evoluţiei tehnologiei şi că nu a făcut decât ceea ce era obişnuită să facă: să se obişnuiască cu un prezent în continuă mişcare şi să încerce să-l înţeleagă şi să-l explice studiind trecutul. geografia fenomenologică şi hermeneutică). Nu întâmplător una dintre cele mai la modă metode de cercetare geografică de la începutul mileniului al treilea este… path dependency(dependenţa de calea. fluxuri. Nu vom insista aici asupra lor. modelul urmat(ă)) care îşi propune explicit să găsească în configuraţiile spaţiale trecute rostul şi sensul dinamicilor spaţiale actuale. toate foarte uşor de cuantificat. geografia cantitativă este rapid confiscată fie de ideologiile (neo)liberale fie de cele structuraliste. Ele nu au apărut nici măcar ca un reflex întârziat de descoperire a fenomenologiei sau a hermeneuticii. centralizare ori descentralizare). Împreună cu economia regională. Aceasta deoarece spaţiul se reducea la structuri (poli. Discontinuitati spatiale 2 10 .cantitativişti îşi afirmă din ce în ce mai pregnant supremaţia în faţa geografilor tradiţionalişti: lor li se adresează majoritatea comenzilor sociale. aceste curente nu s-au datorat unei reacţii ştiinţifice în faţa neokantianismului sau neopozitivismului care făceau din ştiinţele geografice o reţea de chingi reci destinate să controleze spaţiul şi. într-un cuvînt de modelizat şi deci de controlat. 2 3. Împotriva acestei geografii (şi economii) fără suflet. de măsurat. drumul. arii polarizate) sau la dinamici (atractivitate sau repulsivitate spaţială. fiinţa umană. periferii. ca să-i spunem pe nume. Credem că. după caz. prin aceasta.

apoi..a. Pentru a distinge regiunile imense în care s-a stabilit şi continua să se desfăşoare activitatea umană. ceea ce a înfluenţat asupra deosebirilor rasiale şi de altă natură. prin care noi înţelegem suprafaţa populată de pe Glob. Procesul aşezării oamenilor pe suprafaţa pamântului s-a conturat cu multe mii de ani în urmă.).). aria de populare. Arabia Saudita. într-o măsură din ce în ce mai mare. antarctică. În cursul raspândirii din întinsa regiune a antropogenezei. piscurile înalte etc. Acesta este un argument în plus care demonstrează că omul este unica fiinţă care a reuşit să se adapteze singură şi activ la condiţiile naturale cele mai diverse. oamenii au ajuns treptat să trăiască în condiţii de existenţă extrem de diferite. Se apreciază la aproximativ 1 milion ani sau chiar 1. Precizia mobilităţii sale şi a spaţiilor pe care le înglobează reprezintă forţa umanităţii. 11 . sau de schimburi. Libia. în contrapunere cu alte întinderi de pământ lipsite de aşezari omeneşti. a devenit tot mai largă. de întinsuri bogate dar adeseori inospitaliere. în cele din urmă. începând de la clima ecuatorială şi până la cea polară. înseamnă că pe Glob există şi zone suboicumene. a legilor naturii. stepice. precum şi zone anoicumene. populaţia nu este sedentară. iar condiţiile naturale de trai ale omului tot mai variate. prin condiţiile create de ei inşişi. Zona anoicumenă semnifică acea parte a lumii care deocamdată nu poate intra în sfera activităţii umane (zona arctică. Prezenţa omului în anumite zone geografice poate fi temporară. Prin zone suboicumene distingem acele regiuni polare (partea de nord a Siberiei. zone muntoase înalte s. în literatura de specialitate se utilizează noţiunea de oicumenă (introdusă de Ratzel). modul de viaţă îmbrâcind diferite forme de organizare. în cele mai diferite medii : dominate de reliefuri înalte.5 milioane ani în urmă. Gobi etc. sau de ape curgatoare greu de supus. Unele discontinuităţi sunt datorate necesităţii protecţiei unor medii naturale unice. Definind oicumena drept regiunea geografica populată. puterea de supunere. deci oicumena. în interiorul căreia se distinge deci o activitate umană productivă şi de schimb. deşi se desfăşoară o activitate economică productivă. unde.De obicei discontinuităţile spaţiale sunt datorate deciziilor politicoadministrative. Treptat. America de Nord). la început din punctul de vedere al condiţiilor naturale. deşertice (Sahara.

4.culori din interiorul oicumenei nu poate fi înţeleasă şi justificată numai prin acţiunea mediului. Această situaţie ne sugerează înca o dată ideea că marea diversitate de .).viduri" aproape bine conturate. Acestea sunt nişte linii imaginare care delimitează teritoriul unui stat. densităţi de 1 locuitor la 15-20 km2 (podişul Gobi).mai binezis . Frontierele sunt stabilite printr-un acord internaţional. Frontierele sunt o formă de regionare geografică şi deci de discontinuitate.U. dar geograful pentru a explica procesele şi structurile creează discontinuităţi spaţiale”..Mediul inconjurator si organizarea spatiului geografic 12 . Întinderi cu densităţi foarte mari sunt separate de imensităţi teritoriale unde oamenii sunt foarte puţini. : băştinaşii şi europenii. dintr-un proces lung şi complicat. cât şi pe plan cultural. care determină în cele din urmă mobilitatea sau echilibrul oicumenei. migraţiile etc. organizarea socială.. deci. Aici se impune înţelegerea tuturor proceselor social-economice : dezvoltarea economică. Ea se prezintă observatiilor noastre.Oicumena. din Africa ecuatorială. de exemplu. sau . Asemenea diversitate intilnim nu numai în ţările sau continentele foste colonii. în înţelesul ariei locuite de om. M. transportul. a rezultat. În aceeaşi regiune. Fiecare regiune se caracterizează prin predominarea unui tip sau . tratat între ţările vecine sau arbitrajul unei conferinţe sau organizaţii internaţionale. Eterogenitatea oicumenei se manifestă atât pe plan somatic.. trăiesc în vecinătate formele arhaice (Pigmei) şi formele evoluate (Bantu). ci chiar în ţările dezvoltate (S. Discontinuităţile spaţiale se pot clasifica în raport cu organizarea spaţiului astfel: discontinuităţi lineare. discontinuităţi inelare şi discontinuităţi haotice.a unei asociaţii de tipuri mai apropiate sau mai îndepartate.A. Chamussy spunea că: „spaţiul este continuu dintr-un punct de vedere matematic. discontinuă şi eterogenă. ţările nordice: laponii şi populaţiile din sud etc.

agricol. rural. Fiecare tip de spatiu are anumite caracteristici sub raportul modului in care poate sa fie organizat mai rational. pentru 13 . intereseaza foarte mult pozitia nodurilor si functionalitatea retelelor reprezentate de axele de comunicatii. Organizarea spatiului urban presupune abordarea a doua niveluri: -nivelul retelei urbane (structura teritoriala de mai multe orase. Perimetrele de spatii verzi trebuie sa aiba o intinder sufficient de mare pentru a atenua poluarea. cum ar fi: spatiul urban. -nivelul organizarii intravilanului (teritoriu situate in interiorul perimetrului administrative al unei localitati rurale sau urban). Se pune accentual pe dezvoltarea unei structuri ierarhizate cu anumite noduri si retele amplasate rational.Prin organizarea spatiului geographic se intelege acea actiune voluntara de transformare a a unor caracteristici ale acestuia pentru a satisface mai bine anumite cerinte de moment si de perspective ale comunitatii umane care il locuieste. de transport si servicii (activitate economica destinata satisfacerii unor necesitati ale oamenilor legatede activitatea cotidiana). Organizarea retelei urbane este un process foarte complex. schimbarea destinatiei terenurilor si infrastructura (ansamblu al elemnetelor contruite voluntar de om si utilizate pentru realizarea proceselor econmice. deoarece dezvoltarea oraselor se realizeaza datorita unor multiple conditionari influentate si de personalitatea individuala a acestora. Sub raportul mediului. industrial. legate interactional intr-un system organizat si ierarhizat). Amplasrea zonelor industriala trebuie sa aiba in vedere influenta asupra mediului. Organizarea spatiului urban intravilan presupune o zonare functionala a acestuia si identificarea posibilitatilor de folosire rationala a intregului teritoriu. Organizarea spatiului are domenii diferite de referinta. al uni teritoriu sau al unei tari. Organizarea spatiului rural (in esenta cu un pronuntat caracter spontan) va trebui sa se incadreze in anumite coordinate rationale. Extinderea necontrolata a cladirilor. Organizarea spatiului geografic reprezinta o forma evoluata de interactiune dintre om si natura. prin care se incearca ameliorarea unor elemente ale mediului rural. realizarea unor transformari antropice si crearea unei situatii noi cu o functionalitate care sa fie mai buna din punct de vedere natural si economic.

pentru care o problema principala o constituie existenta unei infrastructure invechite. transporturile trebuie sa beneficieze de anumite facilitate. referitori la aprovizionarea cu materii prime si accesul la cai de comunicatii. proprietate. Probelma este mai dificila in situatia zonelor industriale aflate in reconversie (transformarea unui element participant la procesul economic – intreprindere. activitate. Organizarea spatiului de transporturi si servicii presupune cunoasterea aprofundata a posibilitatilor oferite de mediu. cele administrativ-teritoriale prezintă un interes deosebit întrucât ele constituie cadrul de desfăşurare al unor politici de dezvoltare sau 14 . cu pastrarea caliatii acestuia. In present spatiile de inalta tehnologie (tehnopol) au in vedere in mod prioritar si o anumita incadrare estetica in peisaj. Dintre aceste structuri. Organizarea spatiului industrial presupune luarea in consideratie a unui numar mai mare de factori decat cei initiali. eficienta si specializare agricola. de transport sau a statiilor de epurare. Astfel. diferita calitativ).) apeleaza foarte putin la organizarea teritoriului. Organizarea spatiului agricol depinde foarte mult de tipul de agricultura practicata. slab functionale si care are un aspect inestetic. care sa imbine elemente de agrotehnica. Turismul poate valorifica optim oferta mediului inconjurator. forta de munca – intr-o alta situatie.transport sau locuire) mediocra sunt impedimente reale in ridicarea calitatii mediului de viata rural. problemele legate de existenta unor spatii de depozitare a materiilor prime. Agricultura comerciala sau cea in curs de a deveni comerciala ( ca in fostele tari socialiste) necesita o abordare foarte complexa.Structura spatiala Problematica structurilor spaţiale a devenit în geografia umană contemporană una din cele mai atractive datorită schimbărilor profunde produse în raporturile dintre om şi teritoriu. 5. sunt subintelese in cazul amenajarilor perimetrelor industriale. Astfel agricultura extensive sau itineranta (agricultura practicata prin destelenirea pamantului si abandonarea lui dupa o perioada de utilizare..

Structura spaţiilor care câştigă sau a celor care pierd constituie de jos în sus structura viitoarelor posibile organizări regionale. Interacţiunile care au loc într-o astfel de entitate teritorială sunt orientate (polarizate) spre mai multe puncte nodale de diferite ranguri. Toate aceste procese şi fenomene sunt foarte puţin sau deloc încadrate administrativ. prin analiza lor atentă.G. ci ca un tot unitar care înglobează relaţiile dintre fiecare aşezare cu teritoriul său adiacent. puncte care asigură o optimizare între potenţialul geoeconomic şi modul de valorificare al acestuia. o neconcordanţă a structurilor moştenite. Comunele sunt de multe ori prea mari ori prea mici.G. de unde creşterea disparităţilor culturale. Dinamicile socio-culturale in curs dovedesc. În plus. ele constituie cadrul de referinţă al unor repere identitare de multe ori recurente (cu rădăcini istorice) dar adesea supuse unor transformări profunde prin aculturaţie. 5. un spaţiu. mai ales în condiţii de maximă repulsivitate.1 Spaţiul geografic funcţional (S. Spaţiile rurale sunt confuze.F) Este un concept. fiind de fapt o ofertă. puţine fenomene permit descoperirea tendinţelor de durată. sociale şi mai ales economice. regiunile istorice (tradiţionale) rezistă la nivelul reprezentărilor dar nu au nici un suport funcţional. regiunile de dezvoltare au fost constituite pe baza omogenităţii socio-economice şi nu pe baza structurilor spaţiale funcţionale. judeţele sunt inadaptate/fixate în alveolele teritoriale desenate în perioada comunistă. Dinamicile cele mai semnificative au loc la nivel local. crearea punctelor de sprijin al arhitecturii teritoriale trece prin redefinirea rolului teritorial al oraşelor.F. Prin urmare S.de amenajare/planificare. în care aşezările formează un ansamblu clar ierarhizat. se constituie din regiunea integrală a spaţiilor de influenţă a tuturor 15 . cu necesităţile unei gestiuni eficiente a spaţiului geografic. sistemul de aşezări nu trebuie privit exclusiv sub aspectul reţelei de aşezări. Scara comunală de analiză pune în evidenţă fragmentarea dinamicilor regionale (provincii istorice şi/sau regiuni de dezvoltare) şi afirmă rolul crescând al coeziunii teritoriale în mare parte supus proximităţii spaţiale. adesea impuse politic sub imperiul unei anumite ideologii. Aceste structuri se disting pe de o parte prin ponderea deosebită a moştenirii istorice (memoria spaţio-temporală) dar şi prin sporirea interacţiunilor induse de mutaţiile tehnice sau culturale care redesenează continuu spaţiul identitar. În acest cadru.

Trăsăturile spaţiului geografic funcţional Trăsăturile spaţiului geografic funcţional sunt definite de următoarele aspecte: 16 activităţilor social- . spaţiile funcţionale se ierarhizează până la ordinul (n). 5.F.G. care adaptează sau modifică structura iniţială a acestuia în funcţie de mutaţiile ce au loc în cadrul componentelor şi relaţiilor sale.F.aşezărilor ce îl compun.G. Relaţii . Structurile stabile ale S. Structura spaţiului geografic funcţional Structura spaţiului geografic funcţional este definită de următoarele elemente: Componentele . În cadrul S. 1987).G. Spre deosebire de regiunea geografică.F. Sistemul de aşezări îi imprimă S. cât şi între subansamblurile lor. S. o dinamică şi evoluţie permanentă. se bazează de altfel pe arii cu resurse diferite cuprinse în diferite zone sau regiuni. Ianoş. structurat pe sisteme de aşezări permite stabilirea mai corectă a interacţiunii dintre elementele naturale asociate şi economice respectiv modul de exploatare a acestora. Mediul .existente între componente şi mediu.G. Se consideră că S. Se asistă de fapt la o creştere a contrastelor geografice dintre ariile respective. crează cadrul unei abordări prioritare şi a ariilor de contact dintre regiunile naturale (arii în care relaţiile geografice ating „tensiuni” teritoriale de amploare).F. Conceperea S. generat de ultima aşezare din sistemul ierarhic respectiv. în concordanţă cu potenţialul natural. se pot delimita unităţi teritoriale concrete. 5. Stabilitatea lor înseamnă accentuarea caracterului complementar al ariilor ce vin în contact sau se interferează.1.G. care polarizează un teritoriu foarte restrâns.1.F. uman şi economic al acestora. În această viziune S.reprezentate prin aşezări.G.1. fiind axat pe marile oraşe cu polarizare regională (după I. Elemenetele naturale au o mai mare stabilitate şi numai eterogenitatea lor asigură intensificarea şi diversificarea economice.F.reprezentat prin tot ceea ce se situează în afara aşezărilor: elemente de ordin natural şi social-economic. devine o categorie geografică operaţională în organizarea spaţiului. ceea ce implică o specializare mai profundă. de ordinul I (macroteritorial) este prima mare diviziune dintr-un spaţiu naţional.G. De la acest nivel.F.2. cu multiplele lor activităţi.

S.F. Integrarea în ansamblul naţional.G.F. Integrarea funcţională. Unicitatea. izolat.F.G. întrucât sistemul de aşezări se poate restrânge sau extinde prin includerea de noi localităţi în funcţie de dezvoltarea centrului coordonator şi a centrelor polarizatoare de rang inferior. chiar nelocuit. servicii specializate. Individualizarea S. care dinamizează teritoriul respectiv şi a căror dezvoltare depinde de natura relaţiilor dintre ele şi ariile adiacente. între el şi alte sisteme limitrofe având loc un permanent schimb de substanţă.F.Polaritatea. economici. prezintă numeroase centre de comandă de diferite ranguri. prin definiţie este conceput ca un tot unitar. deplasări de populaţie. de toate ordinile.G. în plan vertical determinând modificări în ierarhia aşezărilor. acest spaţiu este unic şi identic cu el însuşi. Prin geneza sa (cu fluxuri care se orientează. Astfel. administrativă etc. care duce la asigurarea unei unităţi teritoriale naţionale indistructibile. socială şi politică. generate de restructurarea reţelei iniţiale de aşezări şi a teritoriului afernt. excedentele locale de substanţă şi energie. energie şi informaţie. ci funcţionează ca şi un sistem semideschis. Relaţiile sunt reciproce întrucât la nivele superioare există un excedent de informaţii necesare sau produse prelucrate. influenţează (prin potenţialul său economic) sau se află sub influenţa mai accentuată sau difuză a unei aşezări.G. Acestea impun o dinamică permanentă. dintre aşezări şi teritoriu. legături de natură politică. atât între localităţi cât şi între acestea şi teritoriu. energie şi informaţie (legături economice. demografici. care satisfac necesarul din compartimentele inferioare ale sistemului de aşezări. conturarea a noi reţele de subsisteme spaţiale. se instalează un sistem compensatoriu de relaţii. Aceste modificări se reflectă şi sub raportul dinamicii teritoriale. de regulă se însumează şi completează deficitele existente la nivelele superioare ale ierarhiei sistemului de aşezări.F.F.G. Pe baza unor relaţii în lanţ. are caracter dinamic. socială. Această trăsătură reprezintă criteriul principal de individualizare a S. Orice porţiune dintr-un teritoriu. F. are la bază principiul funcţional sub aspectul interrelaţiilor dintre elementele geografice. S. reorientări ale fluxului de substanţă. urmare atât a mutaţiilor interne cât şi intervenţiei unor factori externi de natură economică. S. a S. rezultat al unei incidenţe de factori naturali. sociali şi politici..). istorici. 17 . concentrându-se permanent spre centrul polarizator) respectiv. nu reprezintă un sistem închis.G.G. Dinamismul. prin natura relaţiilor dintre aşezări. S.

Spaţiul economico-geografic Formal. ce corespunde cu locul de amplasare al unităţii economice împreună cu spaţiul său fizic. administrative .F. calcul al intensităţii (punct caracteristic). prin încadrarea elementelor de ordin economic. populaţie şi mediul natural. intensitatea reprezentând o a treia dimensiune de exprimare (măsurare). 18 . care se raportează la un „punct teritorial” de exprimare. care permite factorului uman să acţioneze de la limita inferioară a funcţionalităţii până la limita „exploziei funcţionale”.G. Ca şi caracteristică a unităţii „primare” a spaţiului economico-geografic o reprezintă organizarea complexă şi posibilitatea de a fi coordonată (se află sub control direct). culturale. apar manifestări secundare . se manifestă impactul direct asupra mediului. Se formează în acest fel trei areale cu forme şi dimensiuni diferite : arealul în limitele căruia se află amplasate mijloacele de producţie ale unităţii economice şi se desfăşoară relaţiile de producţie (intrările şi ieşirile de producţie) . spaţii de reproducere a componentelor geografice. Funcţionarea sa presupune structurarea părţilor întro unitate coerentă. a cărui specificitate rezultă din combinarea elementelor şi nu din însumarea lor. În cadrul fiecărui areal se poate pune în evidenţă zona de maximă intensitate (de maximă concentrare. se constituie într-o entitate organică ce crează posibilitatea realizării (organizării) unui optim teritorial.S.arealul activităţii de producţie integrală. a obiectelor geografice din spaţiile implicate direct în organizare. Acesta se caracterizează prin bidimensionalitate.2. spaţiul economico-geografic poate fi dedus din definiţia spaţiului geografic. Spaţiul natural terestru intact şi spaţiul maritim reprezintă spaţii rezervă.arealul social de producţie. ca şi obiect geografic exercită o anumită acţiune în teritoriu asupra a trei componente geografice principale din cadrul spaţiului geografic: infrastructură. 5. arealul în limitele căruia se realizează exploatarea resurselor naturale. arealul în limitele căruia apar legături sociale de producţie (recrutarea forţei de muncă).areal ecologic. Legăturile existente între aceste componente relevă o anumită compatibilitate. Din suprapunerea celor trei areale rezultă câmpul economico-geografic al unităţii economice. de manifestare şi producţie). O intreprindere.

Spaţiul „vital” (de viaţă) Reprezintă suprafaţa medie care revine unui individ din cadrul unei populaţii. dar nu sunt optimale întotdeauna pentru întregul spaţiu economico-geografic. între componentele acestuia nu există relaţii antagonice. Analog. Această categorie de spaţiu se dezvoltă în cadrul spaţiului urban în primul rând. O organizare durabilă înseamnă în primul rând posibilitatea de a controla şi a limita dezvoltarea „cancerigenă” a componentelor acestui spaţiu şi a spaţiului însăşi.tehnosfera.Intersecţia (suprapunerea în unele cazuri) câmpurilor economico-geografice formează spaţiul economico-geografic. Conceptul de „spaţiu vital” a fost definit pentru prima dată de Fr. în spaţiul rural şi mai nou şi în cadrul spaţiilor naturale intacte.3. Ratzel şi aprofundat de K. în care acesta îşi desfăşoară sau îşi poate desfăşura normal viaţa (în afara stresului). iar punctele de referinţă economico-geografice se raportează la standarde raţionale optime. Cu cât sunt mai interpuse câmpurile economico-geografice şi spaţiile economicogeografice între ele cu atât există posibilităţi mai bune de a promova soluţii optimale şi raţionale de organizare pentru ambele componente. Promovarea optimului economic la nivel naţional se poate realiza numai într-un spaţiu economico-geografic în care. în vederea găsirii de argumente ştiinţifice în favoarea expansiunii spaţiului german din perioada interbelică. 5. În procesele de organizare spaţială ordonarea componentelor spaţiului economicogeografic reprezintă principalul atribut al organizării. Haushöfer. în condiţiile social-econimice date.2. Acesta constituie teritoriul necesar pentru satisfacerea tuturor necesităţilor unui individ uman. orice soluţie luată pentru „punctele economice” teritoriale în interesul acestuia sunt optime numai pentru câmpul economic propriu. rezultând în acest fel o nouă geosferă . caracterizat prin complexitate şi determinat de interacţiunea dintre obiectele economice cu organizare şi ordonare mai redusă. Extrapolarea conceptului şi în 19 . cu o tendinţă de a se multiplica rapid la nivel global.1 Caracteristicile spaţiului economico-geografic Soluţiile optimale luate pentru „punctele economice” teritoriale (unităţile economice de producţie) sunt optimale şi pentru câmpul economic aferent. 5.

utilizată în corelarea nevoilor umane cu disponibilul de teritoriu. Există un prag limită inferior al spaţiului „vital”.7 ha. unde spaţiile social-economice depăşesc limitele inferioare ale spaţiului „vital”. spaţiul „vital” este definit de următorii parametri de suprafaţă/pesoană (după N. construcţiei obiectivelor economice şi industriale. Tot în cadrul spaţiilor de „viaţă” intră şi ariile tampon (fâşii de protecţie forestieră) respectiv complexele ecologice de menţinere a echilibrului ecologic (arii naturale protejate). deoarece dimensiunile reale ale componentelor spaţiale trebuie adaptate la necesarul real de spaţiu „vital”. creşterii culturilor tehnice. Problematica spaţiilor cu suprapopulare.domeniul geografiei a permis utilizarea acestuia ca şi categorie operaţională. dimensiunea spaţiului „vital” s-a redus. căi de comunicaţii) şi spaţiilor recreative.2 ha. Rejmers.6 ha. pentru producerea alimentelor – 0. care odată atins crează probleme de adaptabilitate şi suportabilitate biologică respectiv psihică. care pot fi cedate ulterior în circuitul spaţiilor „vitale” de altă categorie. 20 . pentru urbanizare – 0. odată cu tehnologizarea şi intensificarea proceselor de producţie. În cadrul acestor spaţii „vitale” se includ suprafeţele necesare producţiei resurselor de hrană (în condiţii optime ecologice). Acesta reprezintă un punct de referinţă în planificarea teritoriului. precizăm că în decursul istoriei.6-0. industriale) de pe suprafeţe mai reduse. intensificarea proceselor de producţie care permit obţinerea aceleiaşi cantităţi de bunuri (agricole. Ca şi o constatare.4 ha. 1992): pentru un individ uman – 0. a infrastructurilor teritoriale (spaţii locative.8 ha. Pentru ţările dezvoltate ale Europei de Vest. pentru creşterea culturilor tehnice – 0. se impune a fi soluţionată prin politici demografice de emigrare-imigrare. pentru susţinerea condiţiilor ecologice şi a recreaţiei – 0.

Queen's College Taunton. 87-95)... „Espace. Ed. 21 .Visiting Fellow in Geography. spaţiu. Paris. „La region-espace vecu”. In vol. Angers. 1973. Bucureşti. Simon Ross. Head of Geography.H.. N. Timişoara.dr Ionel Muntele • Dictionary of Geography - FOURTH EDITION. region et systheme. Paris.. Masson. (2000). University of Southampton • Popa. Economica. Fremont A. Identitate.Bibliografie • • • • • • Ianoş I. „Sisteme teritoriale”. dezvoltare". Michael Witherick. Emeritus Professor of Geography. A patra ediţie a Conferinţei Regionale de Geografie: "Regionalism şi integrare: culturã. 1979. 1992. teritorialitate şi prestigiu cultural în spaţiul geografic românesc (I). „Geography-a modern synthesis”. Economica. Prentice Hall. Dauphine A.Tehnică. tema nr. 15 : TESTAREA MODELELOR DE STRUCTURI ADMINISTRATIV-TERITORIALE IN MOLDOVA. Derycke P. Paris. „Espace et dynamiques territoriales”. John Small. 1998. Tubingen (pp.Autor: Prof. University of Southampton. 2002. Hagget P. Raport de Cercetare .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->